Μπεβασιζουµάµπη και οστεονέκρωση των γνάθων: Παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μπεβασιζουµάµπη και οστεονέκρωση των γνάθων: Παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας"

Transcript

1 Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2014) 2, Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2014) 2, Μπεβασιζουµάµπη και οστεονέκρωση των γνάθων: Παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Μαρία ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ 1, Βάγια ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ 2, Δηµήτρης ΜΑΛΟΥΤΑΣ 2, Αντώνης ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ 3 Ιδιωτικό Ιατρείο, Θεσσαλονίκη Bevacizumab and osteonecrosis of the jaw: Report of a case and review of the literature Maria LAZARIDOU, Vagia GKALITSIOU, Dimitris MALOUTAS, Antonis VOLITAKIS Private Practice, Thessaloniki, Greece Eνδιαφέρουσα περίπτωση Case report ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η οστεονέκρωση των γνάθων είναι µία σοβαρή πάθηση. Μέχρι πρόσφατα τα διφωσφονικά ήταν η πιο κοινή αιτία για την εµφάνιση οστεονέκρωσης των γνάθων σχετιζόµενης µε χορήγηση φαρµάκων. Σήµερα και άλλα φάρµακα που χρησιµοποιούνται στην θεραπεία του καρκίνου εµπλέκονται στην εµφάνιση οστεονέκρωσης των γνάθων. Ένα από αυτά είναι η µπεβασιζουµάµπη, ένας αντιοαγγειογενετικός παράγοντας που χρησι- µοποιείται στη θεραπεία συγκεκριµένων τύπων καρκίνου. Ο σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση µίας σπάνιας περίπτωσης οστεονέκρωσης της κάτω γνάθου που προκλήθηκε από το φάρµακο µπεβασιζουµάµπη. Γίνεται επίσης µια ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Πρόκειται για άντρα 55 ετών µε µεταστατικό καρκίνο του νεφρού που λάµβανε µπεβασιζουµάµπη και ένα συνδυασµό από άλλα χηµειοθεραπευτικά φάρµακα για κάποια χρόνια. Ο ασθενής που παρουσιάστηκε στο ιατρείο µας µε οστεονέκρωση εντοπισµένη στην οπίσθια περιοχή της κάτω γνάθου αριστερά, αντιµετωπίστηκε συντηρητικά µε αφαίρεση των οστικών απολυµάτων και απόξεση. Στον επανέλεγχο µετά παρέλευση δύο εβδοµάδων παρατηρήθηκε σηµαντική βελτίωση. Συστήθηκαν τακτικοί επανέλεγχοι για πρόληψη πιθανής υποτροπής. SUMMARY: Osteonecrosis of the jaws is a severe bone disease. Until recently bisphosphonates were the most common cause of drug-induced osteonecrosis of the jaws. Nowadays other drugs that are used in cancer treatment have been implicated in osteonecrosis of the jaws. One of these drugs is bevacizumab an antiangiogenesis factor, which is used for the treatment of certain types of cancer. The aim of this case report is to present a rare case of osteonecrosis of the mandible caused by the drug bevacizumab and to review the current literature. A 55-year-old male patient suffering from metastatic kidney cancer was treated with bevacizumab and a combination of other chemotherapeutic drugs for a couple of years. The patient presented with osteonecrosis of the left posterior mandible and was treated conservatively with removal of bone sequestra and curettage. The patient was examined again after two weeks and there was a significant improvement. Regular reexaminations were recommended in case of relapse. KEY WORDS: bevacizumab; osteonecrosis of the jaw; antiangiogenesis factor; avastin. 1 ΣΓΠΧ 2 Οδοντίατρος 3 Φοιτητής Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: bevacizumab, οστεονέκρωση των γνάθων, αντιαγγειογενετικοί παράγοντες, avastin. Παρελήφθη: 30/8/ Έγινε δεκτή: 30/6/2014 Paper received: 30/8/ Accepted: 30/6/2014 Τόµος 15, Νο 2, 2014/Vol 15, No 2, 2014

2 78 Λαζαρίδου Μ. και συν./lazaridou M. et al. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σχετιζόµενη µε φάρµακα οστεονέκρωση των γνάθων είναι µια σοβαρή πάθηση των οστών που επηρεάζει και τις δύο γνάθους. Τα τελευταία χρόνια τα διφωσφονικά φάρµακα έχουν γίνει ιδιαιτέρως γνωστά λόγω της συσχέτισης τους µε την εµφάνιση νεκρωτικών οστικών αλλοιώσεων στις γνάθους που εµφανίζουν επιµηκυµένο χρόνο επούλωσης. Η σχετιζόµενη µε διφωσφονικά οστεονέκρωση των γνάθων έχει ταυτοποιηθεί το 2003 (Bucu και συν. 2011) και ορίζεται ως «περιοχή εκτεθει- µένου οστού στην άνω ή στην κάτω γνάθο της οποίας η επούλωση δεν έχει ολοκληρωθεί σε διάστηµα έξι έως οχτώ εβδοµάδων και εµφανίζεται σε ασθενείς που λάµβαναν διφωσφονικά, δεν έχουν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία και δεν φέρουν ενδείξεις µεταστατικής νόσου» (Began και συν. 2007, Burr, 2007). Σηµεία και συµπτώ- µατα όπως πόνος, φλεγµονή των περιβαλλόντων ιστών, δευτεροπαθής επιµόλυνση, εκροή πύου και υπαισθησία µπορεί να συνυπάρχουν. Αυτές οι αλλοιώσεις µπορεί να εµφανιστούν αυτόµατα αλλά περισσότερο συχνά δηµιουργούνται έπειτα από κάποια οδοντιατρική πράξη όπως οι εξαγωγές δοντιών. Ο ασθενής µπορεί να είναι ασυµπτωµατικός για εβδοµάδες ή και µήνες µέχρι να εµφανιστεί το εκτεθειµένο νεκρωτικό οστό. Αν και υπάρχουν πολλές θεραπευτικές επιλογές, η οστεονέκρωση των γνάθων απαιτεί χειρουργική αφαίρεση των οστικών απολυµάτων το συντοµότερο δυνατόν αφού τεθεί η σωστή διάγνωση (Bouquot, 1995). Η µπεβασιζουµάµπη (εµπορική ονοµασία Avastin ), ένας αντιαγγειογενετικός παράγοντας που επιβραδύνει την ανάπτυξη νέων αιµοφόρων αγγείων, έχει ένδειξη σε θεραπεία διαφόρων τύπων καρκίνων όπως του µεταστατικού καρκίνου του παχέος εντέρου, του µη µικροκυτταρικού τύπου καρκίνου του πνεύµονα, του µεταστατικού καρκίνου του µαστού (Rosenfeld, 2006), των νεφρών και ωοθηκών (Ravaud, 2007, Aprile και συν., Schmiegel και συν. 2013, Fleitas και συν. 2013, Sahebjam και συν. 2013). Εξάλλου διενεργούνται κλινικές µελέτες για διεύρυνση των ενδείξεων για να συµπεριληφθούν και άλλες νόσοι όπως το παιδικό οστεοσάρκωµα και κάποιες καλοήθεις παθήσεις των οφθαλµών που αφορούν στον κερατοειδή και τα αγγεία (Hou και συν. 2009, Lim και συν. 2010, Guarneri και συν. 2010, Hopp και συν. ). Η µπεβασιζουµάµπη που είναι ένα ανασυνδυασµένο ανθρώπινο µονοκλωνικό αντίσωµα της ανοσοσφαιρίνης IgG1, είναι ο πρώτος διαθέσιµος αντιαγγειογενετικός παράγοντας ικανός να εµποδίζει τη λειτουργία του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF), που διεγείρει την ανάπτυξη νέων αγγείων (Rusovici και συν. 2013). Καθώς οι περισσότεροι κακοήθεις όγκοι παρουσιάζουν αυξηµένη αγγειογένεση, αυτό το φάρ- µακο προσδοκάται να εµποδίσει την ανάπτυξή τους προκαλώντας µείωση της αγγείωσης τους και έλεγχο της επαναιµάτωσής τους. Γνωστές ανεπιθύµητες ενέρ- INTRODUCTION Drug-related osteonecrosis of the jaw is a severe bone disease that affects both jaws. In recent years bisphosphonates have become well known as being responsible for the appearance of necrotic bone lesions that exhibit prolonged healing either in the maxilla or in the man - dible. Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw has been identified since 2003 as a pathological entity (Bucu et al. 2011) and has been defined as area of maxillary or mandibular exposed bone that has failed to heal within six to eight weeks seen in patients who have been treated with bisphosphonates and have not been exposed to radiotherapy and who do not have evidence of metastatic disease (Began et al. 2007, Burr, 2007). Signs and symptoms such as pain, inflammation of the surroundings tissue, secondary infection or drainage and hypoesthesia may be present. These lesions may appear spontaneously but most frequently they occur after dental procedures such as tooth extractions. The patient may be asymptomatic for weeks or months until the lesion of the exposed bone appears. Even though there are a lot of different treatment options, severe osteonecrosis of the jaw requires surgical removal of the bone sequestra as soon as possible after proper diagnosis has been established (Bouquot, 1995). Bevacizumab (trade name Avastin ), an anti-angiogenic agent that slows the growth of new blood vessels, has been approved for use in treatment of various types of cancer, such as metastatic colorectal cancer, non-small cell lung cancer and metastatic breast cancer (Rosenfeld, 2006). Clinical trials are underway for many other indications including ovarian cancer, pediatric osteosarcoma, and certain non-malignant eye diseases such as retinal afflictions and neovascular diseases (Hopp et al., Hou et al. 2009, Lim et al. 2010, Guarneri et al. 2010). Bevacizumab is a recombinant humanized monoclonal immunoglobulin G1 antibody. It was the first available angiogenenesis inhibitor capable of preventing the function of the natural protein vascular endothelial growth factor (VEGF) that stimulates the growth of new vessels (Rusovici et al. 2013). Since most malignant tumors are highly depended on angiogenesis, this drug is expected to prevent the growth of tumours by inducing the regression of tumour vascularization and inhibiting tumour neovascularization. Known adverse effects associated with the use of bevacizumab include conditions such as deterioration of peripheral artery disease (Semenza, 2008), hypertension, proteinuria, hemorrhage, wound healing complications, bowel perforation (Sliesoriaitis et al. 2011), nasal septum perforation and renal thrombotic microangiopathy (Eremina et al. 2008). In December 2010, FDA warned of the risk of developing perforations in the body, including the nose, the stomach and the intestines. Currently, inhibitors of angiogenesis used in the treatment of cancer patients are implicated in isolated cases of osteonecrosis of the jaws (ONJ). Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

3 Μπεβασιζουµάµπη και οστεονέκρωση των γνάθων /Bevacizumab and Osteonecrosis of the Jaw 79 Εικ. 1: Eνδοστοµατική κλινική εικόνα µε εµφανή την εξέλκωση του βλεννογόνου και το εκτεθειµένο νεκρωτικό οστό. Fig. 1: Intraoral clinical appearance of the mucosal ulcer and the exposed necrotic bone. γειες σχετιζόµενες µε το φάρµακο περιλαµβάνουν επιδείνωση περιφερικών αγγειοπαθειών (Semenza, 2008), υπέρταση, πρωτεϊνουρία, αιµορραγία, επιπλοκές στην επούλωση τραύµατος (Sliesoriaitis και Tawfic, 2011), διάτρηση του ρινικού διαφράγµατος και νεφρική θροµβωτική µικροαγγειοπάθεια (Eremina και συν. 2008). Το Δεκέµβριο του 2010 η FDA προειδοποίησε για τον κίνδυνο πρόκλησης επιπλοκών που αφορούν την περιοχή της µύτης, του στοµάχου και των εντέρων. Πρόσφατα, φάρµακα που αναστέλλουν την αγγειογένεση και χρησιµοποιούνται στη θεραπεία ασθενών µε καρκίνο ενεπλάκησαν σε µεµονωµένες περιπτώσεις οστεονέκρωσης των γνάθων. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση µιας ασυνήθιστης περίπτωσης ασθενούς που λάµβανε µπεβασιζουµάµπη και παρουσίασε οστεονέκρωση στο σώ- µα της κάτω γνάθου. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Άντρας 55 ετών που προσήλθε σε ιδιωτικό ιατρείο παρουσίαζε εκτεθειµένο οστό στην αριστερή οπίσθια γλωσσική περιοχή της κάτω γνάθου σε συνδυασµό µε ήπια δυσφορία και υπαισθησία του κάτω φατνιακού νεύρου (Εικ. 1). Ο ασθενής ανέφερε ότι πριν από 7 µήνες είχε υποβληθεί σε εξαγωγή του αριστερού δεύτερου κάτω γοµφίου εξαιτίας αυξηµένης κινητικότητας και πόνου (Εικ. 2). Το µετεξακτικό τραύµα δεν επουλώθηκε, παρέ- µεινε επώδυνο και ο ασθενής υπέφερε από υπαισθησία του αριστερού ηµιµορίου του κάτω χείλους που παρέ- µεινε χωρίς βελτίωση µετά από την εξαγωγή του δοντιού. Στο µεσοδιάστηµα ο αριστερός κάτω πρώτος γοµφίος υπέστη αυτόµατη εξαγωγή (χωρίς παρέµβαση οδοντιάτρου) και αυτός λόγω αυξηµένης κινητικότητας. Εικ. 2: Το αρχικό ορθοπαντοµογράφηµα έξι µήνες από την αφαίρεση του 2ου γοµφίου. Το µετεξακτκό φατνίο δεν επουλώθηκε και µία οστεολυτική επιφάνεια παραµένει στην περιοχή του εξαχθέντος δευτέρου γοµφίου. Fig. 2: The initial patient s orthopantomograph six months following the removal of the 2nd molar. The post extraction socket failed to heal and an osteolytic area can be seen. Εικ. 3: 2ο ορθοπαντοµογράφηµα έξι µήνες µετά. Η οστεολυτική περιοχή εκτείνεται από τον 2ο προγόµφιο µέχρι τη γωνία της κάτω γνάθου. Ο κάτω φατνιακός πόρος δεν απεικονίζεται. Fig. 3: Orthopantomograph six months after the first one. The osteolytic lesion extends from the second premolar to the angle of the mandible. The inferior alveolar canal is not depicted. Aim of the paper is to present an unusual case of a patient treated with bevacizumab who presented with osteonecrosis of the mandibular body and to review the relative literature CASE REPORT A 55 year-old man was referred to our private office with bone exposure in the left posterior lingual mandible associated with mild discomfort and hypoesthesia of the Τόµος 15, Νο 2, 2014/Vol 15, No 2, 2014

4 80 Λαζαρίδου Μ. και συν./lazaridou M. et al. Η κλινική εξέταση φανέρωσε εκτεθειµένο νεκρωτικό οστό στην αριστερή οπίσθια γλωσσική επιφάνεια της κάτω γνάθου που εµφάνιζε κινητικότητα, ενώ οι περιβάλλοντες µαλακοί ιστοί παρουσίαζαν εξέλκωση µε ήπια φλεγµονή και εκροή πύου. Οι γοµφίοι έλλειπαν και ο 2ος προγόµφιος είχε κινητικότητα. Η δοκιµασία ζωτικότητας των υπολοίπων δοντιών σύστοιχα ήταν θετική και ο ασθενής δεν έπασχε από περιοδοντίτιδα. Η ακτινογραφική εξέταση µε ορθοπαντοµογράφηµα αποκάλυψε µία σαφώς περιγεγραµµένη οστεολυτική αλλοίωση στο αριστερό σώµα της κάτω γνάθου που επεκτεινόταν µέχρι τον πόρο του κάτω φατνιακού νεύρου και την άπω επιφάνεια της ρίζας του δευτέρου προγοµφίου. Μέσα στην αλλοίωση υπήρχε ένα οστικό απόλυµα (Εικ. 3). Σε προηγούµενο ορθοπαντοµογράφηµα µετά την εξαγωγή του δευτέρου γοµφίου και πριν την απώλεια του πρώτου η αλλοίωση µπορούσε ήδη να εντοπιστεί εύκολα αν και σε µικρότερη έκταση (Εικ. 2). Στο ιστορικό του ασθενούς, τρία χρόνια πριν είχε διαγνωστεί καρκίνος του νεφρού που αντιµετωπίστηκε µε εκτεταµένη νεφρεκτοµή και ακολούθησε θεραπεία µε µπεβασιζουµάµπη (Avastin ) και ιντερφερόνη εξαιτίας µεταστατικών εστιών στους πνεύµονες. Αυτή η συνδυασµένη θεραπεία χορηγήθηκε στον ασθενή από το Νοέµβριο του 2010 µέχρι τον Δεκέµβριο του 2011 οπότε το θεραπευτικό σχήµα άλλαξε εξαιτίας εµφάνισης νέων καρκινικών εστιών στους πνεύµονες. Το νέο θεραπευτικό σχήµα που περιλάµβανε µπεβασιζουµάµπη και temsirolimus (Torisel ) για την πρόληψη επανεµφάνισης καρκίνου του νεφρού, διατηρήθηκε από τον Ιανουάριο µέχρι το Δεκέµβριο του οπότε η µπεβασιζουµάµπη διακόπηκε λόγω εµφάνισης πρωτεϊνουρίας. Ο ασθενής συνέχισε τη θεραπεία µε temsirolimus µέχρι τώρα. Δεν αναφέρθηκε καµία προηγούµενη θεραπεία µε διφωσφονικά. Μετά την εξέταση της στοµατικής κοιλότητας και σε συνδυασµό µε το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς και τα ακτινογραφικά ευρήµατα το συµπέρασµα ήταν ότι πιθανότατα επρόκειτο για οστεονέκρωση της κάτω γνάθου σχετιζόµενη µε φάρµακα. Υπό τοπική αναισθησία τρία οστικά απολύµατα διαµέτρου >1cm αφαιρέθηκαν µε σχετική ευκολία και η περιοχή καθαρίστηκε και αφέθηκε να επουλωθεί κατά δεύτερο σκοπό (Εικ. 4, 5). Μετά την επέµβαση δόθηκαν στον ασθενή οδηγίες στο- µατικής υγιεινής (συστήθηκαν στοµατοπλύσεις µε καρβαµίδιο του υπεροξειδίου 10% - Unisept και χλωρεξιδίνη 0,12%) και διατροφή µε υγρά και µαλακές τροφές. Χορηγήθηκαν επίσης αντιβίωση και παυσίπονη αγωγή (κλυνδαµικίνη - Dalacin 300mg, 3/24h και παρακεταµόλη). Στην επανεξέταση έπειτα από δύο εβδοµάδες η περιοχή είχε επιτυχώς επουλωθεί κατά δεύτερο σκοπό και δεν υπήρχε εκτεθειµένο νεκρωτικό οστό (Εικ. 6). Ο ασθενής αισθανόταν καλύτερα αλλά η υπαισθησία του κάτω χείλους παρέµενε. Συστήθηκε να συνεχιστούν οι Εικ. 4: Διεγχειρητική εικόνα: η αφαίρεση των οστικών απολυµάτων. Fig. 4: Intraoperative photograph showing removal of bone sequestra. inferior alveolar nerve (Fig. 1). The patient reported that seven months ago he had undergone extraction of the second mandibular left molar due to increased mobility and pain (Fig. 2). The post-extraction wound remained unhealed and painful and the patient also suffered from numbness of the left half of the lower lip, which had been gradually established following the extraction. In the mean time the left mandibular first molar was spontaneously lost because of increased mobility. Clinical examination revealed loose-mobile necrotic bone exposure in the left posterior lingual mandible. The surrounding soft tissue appeared ulcerated with mild inflammation and pus drainage. The molars were missing and the second premolar was mobile. Pulp vitality test of the remaining teeth was positive and the patient did not suffer from periodontitis. Radiographic examination with orthopantomograph revealed a well-demarcated osteolytic lesion of the left mandibular body, which extended to the inferior alveolar canal and to the distal root surface of the second premolar. Inside the lesion an ill-defined sequestrum could be suspected (Fig. 3). In a previous orthopantomograph performed after the extraction of the second molar and before the spontaneous loss of the first molar the lesion could still be identified easily although smaller in size (Fig. 2). From the medical history of the patient it was revealed that three years ago, having been diagnosed with renal cell carcinoma of the kidney, he had undergone radical nephrectomy. Post-operatively, from November 2010 to December 2011, he followed a treatment with bevacizumab (Avastin) and interferon due to metastatic re- Εικ. 5: Τα τρία τεµάχια νεκρωτικού οστού που αφαιρέθηκαν. Fig. 5: The pieces of the necrotic bone. Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

5 Μπεβασιζουµάµπη και οστεονέκρωση των γνάθων /Bevacizumab and Osteonecrosis of the Jaw 81 Εικ. 6: Μετεγχειρητική εικόνα µετά την κατά β σκοπό πλήρη επούλωση. Fig. 6: Post operative image with full healing on second intention. στοµατοπλύσεις για τις επόµενες δύο εβδοµάδες και αφού διεκόπη η κλυνδαµυκίνη χορηγήθηκε αµοξυκιλλίνη 1gr 3/24h. Έπειτα από τρεις εβδοµάδες ο ασθενής παρουσιάστηκε µε πλήρη επούλωση της περιοχής και πλήρη αποδροµή των συµπτωµάτων. Η ιστοπαθολογική εξέταση ήταν ενδεικτική νεκρωτικού οστού χωρίς στοιχεία µετάστασης από τον καρκίνο του νεφρού. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η οστεονέκρωση των γνάθων δεν είναι µία νέα πάθηση καθώς από το 1850 διάφοροι τύποι «χηµικής οστεοµυελίτιδας» αναφέρονται στην βιβλιογραφία (Ferguson, 1868, Noel, 1868) µε την πάθηση τις περισσότερες φορές να εµφανίζεται σε άτοµα µε κακή στοµατική υγιεινή και να είναι πιο συχνή στην κάτω γνάθο. Όπως προαναφέρθηκε, στο πρόσφατο παρελθόν σχετίστηκε µε την λήψη διφωσφονικών και µάλιστα είναι γνωστή στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία ως BRONJ ή οστεονέκρωση των γνάθων σχετιζόµενη µε διφωσφονικά. Πρόσφατα όµως δηµοσιεύθηκαν εργασίες µε περιπτώσεις διαγνωσµένης οστεονέκρωσης των γνάθων σε καρκινοπαθείς ασθενείς που λάµβαναν ως θεραπεία άλλα φάρµακα πλην των διφωσφονικών (Troeltzsch και συν. ). Η σχετιζόµενη µε φάρµακα οστεονέκρωση των γνάθων αποδίδεται σε ποικίλες δράσεις των φαρµάκων µε ση- µαντικότερη όσον αφορά στα διφωσφονικά την αναστολή της οστεοκλαστικής δραστηριότητας. Η οστεονέκρωση η σχετιζόµενη µε διφωσφονικά αποδίδεται στην καταστολή του µεταβολισµού των οστών που το καθιστά ανίκανο να αντιµετωπίσει τραυµατισµό του και το οδηγεί σε οστεονέκρωση (Van Poznak, 2010). Η µειgions in the lungs. At that time the combination of drugs changed due to the appearance of new lung deposits and bevacizumab and temsirolimus (Torisel ) were administered from January until December. At that time bevacizumab was discontinued because the patient presented with proteinuria and he remains on treatment with temsirolimus until now. No previous treatment with bisphosphonates was reported. Taking the above into consideration, it was concluded that the patient was suffering from drug-related osteonecrosis of the mandible. Under local anesthesia three bone sequestrums of a diameter >1 cm were easily removed, the area was debrided and left to heal on second intention (Fig. 4 and 5). The patient was given instructions to keep the oral cavity clean and follow a liquid diet. Clindamycin 300mg (Dalacin ) 3/24hrs and paracetamol as an analgesic were administered while Carmabide peroxide 10% (Unisept ) and chlorexidine 0.12% mouthwashes were recommended three times a day. Two weeks later the area was successfully healed on second intention and no bone exposure could be identified (Fig. 6). The patient was feeling better but numbness of the lower lip insisted. Mouthwashes were recommended for the next two weeks and antibiotic coverage with amoxicillin 1g 3/24h was prescribed and clindamycin was discontinued. Three weeks later the patient presented with complete healing of the exposed bone and resolution of symptoms. The histopathologic examination was indicative of necrotic bone without evidence of metastasis from kidney carcinoma. DISCUSSION ONJ is not a new disease. Around 1850 various forms of "chemical osteomyelitis" were reported in the literature (Ferguson, 1868, Noel, 1868). The disease most of the times occurred in patients with poor oral hygiene and it seems that the mandible was more commonly involved. In the recent past ONJ was associated with biphosphonates and there was a large number of cases to prove that theory. Currently, any case of necrotic bone lesion present for more than 8 weeks in a patient who is or was treated with bisphosphonates is considered to be a bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw (BRONJ) with the prerequisite that the affected bone has never been exposed to irradiation. Most recently however a few studies have been published which presented cases of diagnosed ONJ in patients who suffer from metastatic malignancies and undergo treatment with other drugs apart from bisphosphonates (Troeltzsch et al. ). Drug-related ONJ has been attributed to various drug effects. Inhibition of osteoclastic activity is one of the most important effects of bisphosphonate therapy and bisphosphonate-related osteonecrosis has been attrib- Τόµος 15, Νο 2, 2014/Vol 15, No 2, 2014

6 82 Λαζαρίδου Μ. και συν./lazaridou M. et al. Πίνακας 1: Καταγραφή περιπτώσεων οστεονέκρωσης των γνάθων σχετιζόµενης µε µπεβασιζουµάµπη Βιβλιογραφική παραποµπή Ηλικία/ Φύλο* Νόσος Συγχορηγούµενα φάρµακα Εντόπιση οστεονέκρωσης Παράγοντες κινδύνου Συµπτώµατα Αντιµετώπιση Greuter et al /Θ Καρκίνος µαστού Doxorubicin Άνω γνάθος Εξαγωγή δοντιού Πόνος, ιγµορίτιδα Αφαίρεση απολυµάτων παροχέτευση ιγµορείου -όχι υποτροπή Estillo et al /Θ Καρκίνος µαστού -µετάσταση στο θωρακικό τοίχωµα Capecitabine Γλωσσική επιφάνεια κάτω γνάθου άµφω Κανένας γνωστός Δυσφορία Διακοπή φαρµάκου -πλύσεις- ήπια νεαροποίηση Serra et al /Θ Καρκίνος πνευµόνων -οστική µετάσταση Κάτω γνάθος Εξαγωγή δοντιού Πόνος Αντιβιοτικά και πλύσεις-παρέµεινε εκτεθειµένο οστό Pakosch et al. 53/Θ Καρκίνωµα παγκρέατος Paclitaxel, Sorafenib Σώµα κάτω γνάθου γλωσσική επιφάνεια Ολική οδοντοστοιχία Πόνος Αποφλοίωση -αντιβιοτικά-πλύσεις Υποτροπή: Συντηρητική αντιµετώπιση -όχι υποτροπή Hopp et al. 58/Α Θρόµβωση αµφιβληστροειδή No Σώµα κάτω γνάθου δεξιά Κανένας γνωστός Πόνος Απόξεση -αντιβιοτικά-πλύσεις όχι υποτροπή Bettini et al. /Θ Καρκίνος πνευµόνων Κάτω γνάθος Κανένας γνωστός Πόνος -αυτόµατη απώλεια δοντιών Διακοπή φαρµάκου -αυτόµατη απολυµατοποίηση και ίαση Binello et al. 47/Α Αδενοκαρκίνωµα παρωτίδας Κάτω γνάθος Ανατολή τρίτου γοµφίου Santos-Silva et al /Α Καρκίνος νεφρού Temsirolimus Κάτω γνάθος Κανένας γνωστός Συντηρητική αντιµετώπιση Schmiegel et al /Α Μεταστατικό καρκίνωµα σιγµοειδούς Fluorouracil, Leucovorin, Oxaliplatin Σώµα κάτω γνάθου δεξιά Κανένας γνωστός Πόνος, έλκος Απόξεση -δεν αναφέρεται αποτέλεσµα *Θ=θήλυ, Α=άρρεν **Δεν Αναφέρεται ωµένη αγγείωση του οστού είναι ένας επιπλέον παράγοντας που οδηγεί σε οστεονέκρωση, καθώς η ικανότητα επούλωσης στην περίπτωση αυτή είναι περιορισµένη. Εξάλλου είναι γνωστό ότι η οστεονέκρωση που εµφανίζεται σε οστά που έχουν εκτεθεί σε ακτινοβολία είναι µια σοβαρή µορφή οστεονέκρωσης που οφείλεται στην µειωµένη αιµάτωση. Τα διφωσφονικά, η µπεβασιζουµάµπη και η ουσία sunitimib (πρόσφατα αναφερό- µενη ως SU11248) έχουν όλες αντιαγγειογενετική δράση και έχουν εµπλακεί στην οστεονέκρωση των γνάθων (Troeltzsch και συν. ). Στην περίπτωση που παρουσιάζεται, ο ασθενής ελάµβανε πλην της µπεβασιζουµάµπης και το ενδοφλέβιο φάρ- µακο temsirolimus που είναι ένας ειδικός αναστολέας του mtor (mammalian Τarget Οf Ρapamycin, a kinase enzyme). Ο αναστολέας αυτός καταστέλλει τον κυτταρικό κύκλο στη G1 φάση και επίσης µειώνει την αγγείωση του όγκου καταστέλλοντας τον παράγοντα VEGF, ο οποίος παράγοντας VEGF παίζει επίσης σηµαντικό ρόλο στην διέγερση της ανοσολογικής απάντησης, προάγονuted to oversuppression of bone metabolism, which renders the bone incapable of dealing with trauma leading to osteonecrosis (Van Poznak, 2010). Impaired vascularization is another factor that can lead to osteonecrosis of the jaws as healing capability of a poorly vascularized bone is compromised and osteoradionecrosis is a severe form of osteonecrosis attributed to poor vascularization. Biphosphonates, bevacizumab and sunitimib have all been implicated in ONJ and they have all anti-angiogenic effects (Troeltzsch et al. ). In our case the patient was treated with both bevacizumab and temsirolimus, which is a specific inhibitor of mtor (mammalian Τarget Οf Rapamycin, a kinase enzyme). It leads to cell cycle arrest in G1 phase and also inhibits tumor angiogenesis by reducing synthesis of VEGF (Xiaolin et al. 2006). VEGF plays also an important role in triggering the immune response by inducing monocyte and macrophage differentiation and chemotaxis (Boyle et al. 2003). Bevacizumab binds to VEGF and does not allow the factor to bind to its receptor. Inactivation of VEGF may therefore lead to Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

7 Μπεβασιζουµάµπη και οστεονέκρωση των γνάθων /Bevacizumab and Osteonecrosis of the Jaw 83 Table 1: Summary of the reported cases of bevasizumab-related osteonecrosis of the jaws Reference Age/ Sex* Disease Other drugs Location of onj Risk factors Symptoms Greuter et al /F Breast carcinoma Doxorubicin Maxilla left Tooth extraction Pain, sinusitis Removal of sequestrum, sinus drainage. No recurrence Estilo et al /F Breast carcinomachest wall metastasis Capecitabine Mandibular body lingual plate bilateral None known Discomfort Drug discontinuation, rinses, minor bone debridement Serra et al /F Lung adenocarcinoma -bone metastasis Mandible Tooth extraction Pain Antibiotic treatment, oral rinses, bone exposure remained Pakosch et al. 53/F Pancreatic carcinoma Paclitaxel, Sorafenib Mandibular body, lingual plate Total prosthesis of the lower jaw Pain Decortication, antibiotic treatment, rinses. Recurrence: conservative treatment with chemo discontinuation. No recurrence Hopp et al. 58/M Retinal vascular thrombosis (intravitreal administration) Mandibular body right None known Pain Curettage, antibiotic treatment, oral rinses No recurrence Bettini et al. /F Lung carcinoma Mandible None known Pain -spontaneous teeth loss Discontinuation of drug, spontaneous sequestration and healing Binello et al. 47/M Parotid adenocarcinoma Mandible Eruption of lower third molar Santos Silva et al /M Liver carcinoma Temsirolimus Mandible None known Conservative treatment Schmiegel et al /M Metastatic sigmoid colon carcinoma Fluorouracil, Leucovorin, Oxaliplatin Mandibular body right None known Pain, Ulcer Curettage, follow-up not reported *F=Female, M=Male **Not Reported τας την διαφοροποίηση των µονοκυττάρων και των µακροφάγων και τη χηµειοταξία (Boyle και συν. 2003, Xiaolin και συν. 2006). Η µπεβασιζουµάµπη προσδένεται στον VEGF και δεν επιτρέπει στον παράγοντα να προσδεθεί στον υποδοχέα του. Η τελική απενεργοποίηση του VEGF οδηγεί σε ένα εξασθενηµένο αµυντικό σύστηµα, ανίκανο να αµυνθεί ενάντια σε κάποια στοµατική βακτηριακή εισβολή. Η επιµόλυνση του νεκρωτικού οστού από ακτινοµύκητες είναι πολύ συχνό εύρηµα σε οστικά απoλύµατα που έχουν παραπεµφθεί για ιστολογική εξέταση (Estilo και συν. 2008). Πιθανόν ο βακτηριακός αποικισµός να εµπλέκεται στην προαγωγή της οστεονέκρωσης των γνάθων. Αυτός µπορεί να είναι και ένας από τους λόγους που η οστεονέκρωση σχετιζόµενη µε φάρµακα δείχνει µία σαφή προτίµηση στα οστά των γνάθων που είναι πιο εκτεθειµένα σε βακτήρια σε σχέση µε τα υπόλοιπα οστά του σκελετού. Στην Αγγλική βιβλιογραφία υπάρχουν αναφορές που συσχετίζουν τη χρήση µπεβασιζουµάµπης µε την οστεονέκρωση των γνάθων (Serra και συν. 2009, Pakosch και an impaired innate immune system uncapable of defending against oral bacterial invasion. Actinomyces superinfection of the necrotic bone is a common finding when bone sequestra are sent for histologic examination (Estilo et al. 2008), suggesting that bacterial colonization may play a role in inducing jaw osteonecrosis. This is probably one of the reasons that drug-related osteonecrosis show a predilection for the jaws instead of the other skeletal bones. Our patient was treated for a long period of time with a combination of anti-vegf agents that ultimately led to ONJ. There are a few more case reports in the English literature that correlate the use of bevacizumab with ONJ (Pakosch et al., Bettiniet al., Serra et al. 2009, Binello et al. ). Christodoulou et al. who have studied 119 patients receiving biophosphonates with or without antioangiogenic factors, showed that the combined treatment increased the risk of osteonecrosis (Chri stodoulou et al. 2009). Bevacizumab is an angiogenesis inhibitor which slows the growth of new blood Τόµος 15, Νο 2, 2014/Vol 15, No 2, 2014

8 84 Λαζαρίδου Μ. και συν./lazaridou M. et al. συν., Bettini και συν., Binello και συν. ). Επίσης η συστηµατική µελέτη των Χριστοδούλου και συν. σε 116 ασθενείς που λάµβαναν διφωσφονικά µε ή χωρίς αντιαγγειογενετικούς παράγοντες έδειξε ότι ο συνδυασµός τους αυξάνει σηµαντικά τον κίνδυνο εµφάνισης οστεονέκρωσης από ότι µόνο η χρήση των διφωσφονικών (Christodoulou et al. 2009). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται µία συνοπτική καταγραφή των περιπτώσεων οστεονέκρωσης των γνάθων σχετιζόµενη µε την µπεβασιζουµάµπη, που αναφέρονται στην Αγγλική βιβλιογραφία. Το φάρµακο χορηγούνταν ενδοφλεβίως στους ασθενείς που έπασχαν από µη ελεγχόµενο ή µεταστατικό καρκίνο και πιο συχνά σε συνδυασµό µε άλλα χηµειοθεραπευτικά φάρµακα. Στην δική µας περίπτωση ο ασθενής έπασχε από καρκίνο στους νεφρούς µε µεταστατικές εστίες στους πνεύµονες και ελάµβανε για µεγάλο χρονικό διάστηµα συνδυασµό αντιαγγειογενετικών παραγόντων. Τα αντιαγγειογενετικά και ανοσοκατασταλτικά αποτελέσµατα της µπεβασιζουµάµπης πιθανόν επαυξάνονταν από παρόµοιες επιδράσεις των άλλων χορηγούµενων φαρµάκων. Η σχετιζόµενη µε την µπεβασιζουµάµπη οστεονέκρωση των γνάθων εµφανίζεται πιο συχνά στο σώµα της κάτω γνάθου όπου η αγγείωση είναι λιγότερο πλούσια σε σχέση µε την άνω γνάθο. Εξάλλου η εξαγωγή δοντιού φαίνεται να είναι εκλυτικός παράγοντας, ενώ αναφέρεται και αυτόµατη εµφάνισή της. Στην περίπτωση µας πιστεύουµε πως η οστεονέκρωση προκλήθηκε αυτόµατα προκαλώντας την αυξηµένη κινητικότητα του δευτέρου γοµφίου και τελικά οδηγώντας στην εξαγωγή του. Η εξαγωγή είτε επιτάχυνε τη διαδικασία είτε προκάλεσε επιµόλυνση του νεκρωτικού οστού που έπειτα οδήγησε σε οστεοµυελίτιδα και υπαισθησία του κάτω χείλους. Ο πόνος και η δυσφορία είναι συνηθισµένα συµπτώµατα σε αυτή την κατάσταση και το εκτεθειµένο οστό δεν είναι ασυµπτωµατικό όπως συµβαίνει συχνά στους ασθενείς µε BRONJ. Ο ασθενής µας παρουσιάστηκε µε πόνο, φλεγµονή, εκροή πύου και υπαισθησία του ηµιµορίου του κάτω χείλους. Πρωτόκολλα θεραπείας δεν έχουν ακόµη συνταχθεί καθώς δεν υπάρχουν µελέτες σε ικανοποιητικό αριθµό ασθενών. Με βάση τις λίγες περιπτώσεις που έχουν δηµοσιευθεί γίνεται αντιληπτό πως η διακοπή χορήγησης του φαρµάκου για κάποιους µήνες είναι απαραίτητη. Η αναστολή της χορήγησης του φαρµάκου οδηγεί σε γρήγορη δηµιουργία των απολυµάτων ή σε αργή και επιτυχή επούλωση όταν έχει προηγηθεί απόξεση. Ο ρόλος των αντιβιοτικών και αντισηπτικών δεν έχει ακόµη διευκρινιστεί, αν και οι περισσότεροι συγγραφείς έχουν χορηγήσει και τα δύο στους ασθενείς τους. Στην περίπτωση vessels and it is used in various types of cancer including colorectal, lung, breast (outside the USA), glioblastoma (USA only), kidney and ovarian (Ravaud, 2007, Aprile et al., Schmiegel et al. 2013, Fleitas et al. 2013, Sahebjam et al. 2013). In our case the patient was diagnosed with kidney cancer with metastatic deposits in the lungs. A summary of the reported cases of bevacizumabrelated osteonecrosis of the jaws in the English literature is presented In Table 1. The drug is administered intravenously in patients who suffer from uncontrolled or metastatic cancer and most frequently in combination with other chemotherapeutic drugs. The antiangiogenic and immunosuppressive effect of bevacizumab is probably enhanced by similar effects of the other co-administrated drugs. In one case the drug was administered intravitreal for a long period of time (Hopp et al. ). Bevacizumab-related ONJ is most frequently located in the mandibular body. Vascular supply of the mandible is less abundant compared with maxilla and therefore ONJ due to impaired vascularization is expected to occur more frequently in the mandible. Tooth extraction seems to be a predisposing factor in bevacizumab-related ONJ but in many cases osteonecrosis occurs spontaneously. In our case we believe that osteonecrosis occurred spontaneously rendering the second molar mobile and leading to its extraction. Extraction of the second molar may have accelerated the progress of the disease or may have infected the necrotic bone leading to osteomyelitis and hypesthesia of the lower lip. Pain and discomfort are common symptoms of this condition. Exposed bone is not asymptomatic as is frequently the case with patients who suffer from BRONJ. Our patient presented with pain, inflammation and pus drainage and numbness of the lower lip. Treatment protocols have not been established since large studies have not yet been performed. Based on the few case reports that have been published it seems that cessation of the drug for a few months is necessary; it will lead to rapid sequestration or to uneventful healing when curettage has been already performed. The role of antibiotics and antiseptic rinses has not been clarified, although most authors have prescribed both in their patients. In our case the patient had discontinued the drug 40 days before his referral. Sequestration had already occurred and multiple mobile bone pieces were easily delivered. Healing was uneventful. Although there are only a few studies to indicate the association between ONJ and bevacizumab and further research is necessary for this assumption to be confirmed, dental extractions performed in patients who suffer from Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

9 Μπεβασιζουµάµπη και οστεονέκρωση των γνάθων /Bevacizumab and Osteonecrosis of the Jaw 85 µας ο ασθενής διέκοψε τα φάρµακα σαράντα ηµέρες πριν την παραποµπή του. Τα απολύµατα είχαν ήδη δη- µιουργηθεί και αφαιρέθηκαν εύκολα, ενώ η επούλωση ήταν αργή και επιτυχής. Αν και υπάρχουν λίγες µελέτες που καταδεικνύουν την σχέση της οστεονέκρωσης των γνάθων µε την µπεβασιζουµάµπη και επιπλέον µελέτες είναι απαραίτητες για να επιβεβαιωθεί αυτή η υπόθεση, εξαγωγές δοντιών σε ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο και λαµβάνουν το φάρµακο µπεβασιζουµάµπη ή βρίσκονται υπό θεραπεία µε άλλους αντιαγγειογενετικούς παράγοντες θα πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά και να επιλέγονται µόνο αν δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. cancer and are under bevacizumab treatment or other anti-angiogenic drugs should be carefully evaluated and considered as the last choice for the dentist, in order to reduce the complications. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/REFERENCES Aprile G, Ferrari L, Fontanella C, Puglisi: Bevacizumab in older patients with advanced colorectal or breast cancer. Crit Rev Oncol Hematol 12:232-6, Bagán J, Blade J, Cozar JM, Constela M, García Sanz R, Gómez Veiga F. et al: Recommendations for the prevention, diagnosis and treatment of osteonecrosis of the jaw (ONJ) in cancer patients treated with bisphosphonates. Med Oral Pathol Oral Cir Bucal 12(4):E , 2007 Bettini G, Blandamura S, Saia G, Bedogni A: Bevacizumab-related osteonecrosis of the mandible is a self-limiting disease process. BMJ Case Rep. Oct 22; Binello P, Bandelloni R, Labanca M, Buffoli B, Rezzani R, Rodella LF: Osteonecrosis of the jaws and bevacizumab therapy: a case report. Int J Immunopathol Pharmacol 25(3):789-91, Bouquot JE; Christian J: Long-term effects of jawbone curettage on the pain of facial neuralgia. J Oral Maxillofac Surg 53 (4): , 1995 Boyle WJ, Simonet WS, Lacey DL: Osteoclast differentiation and activation. Nature 423(6937):337-42, 2003 Bucu A, Niț ăt, Dincă O, Vlădan C, Bucur M.B: Bisphosphonate associated osteonecrosis of the jaw. Rev chir oro-maxilo-fac implantol 2 (3): 24 27, 2011 Burr DB: Summary of ASBMR Task Force on ONJ. J Musculoskelet Neuronal Interact 7(4): , 2007 Christodoulou C, Pervena A, Klouvas G, Glani E, Falagas ME, Tsakalis G. et al: Combination of biophosphonates and antioangiogenic factors induces osteonecrosis of the jaw more frequently than biophosponates alone. Oncology 76(3):209-11, 2009 Eremina V, Jefferson JA, Kowalewska J, Hochster H, Haas M. et al: VEGF Inhibition and Renal Thrombotic Microangiopathy. N Engl J Med 358 (11): , 2008 Estilo CL, Fornier M, Farooki A, Carison D, Bohle G 3rd, Huryn JM: Osteonecrosis of the jaw related to bevacizumab. J Clin Oncol 26(24):4037-8, 2008 Ferguson W: New treatment of necrosis. Am J Dent Science 1 (series 3): 189, 1868 Fleitas T, Martínez-Sales V, Vila V, Reganon E, Mesado D, Martín M. et al: VEGF and TSP1 levels correlate with prognosis in advanced non-small cell lung cancer. Clin Transl Oncol 2013 Mar 5. [Epub ahead of print] Greuter S, Schmid F, Ruhstallet T, Thuerlimann B.: Bevacizumab- associated osteonecrosis of the jaw. Ann Oncol 19 (12): , 2008 Guarneri V, Miles D, Robert N, Diéras V, Glaspy J, Smith I. et al: Bevacizumab and osteonecrosis of the jaw: Incidence and association with bisphosphonate therapy in three large prospective trials in advanced breast cancer. Breast Cancer Res Treat 122:181, 2010 Hopp R.N, Pucci J, Santos-Silva A.R, Jorge J: Osteonecrosis after administration of intravitreous Bevacizumab. J Oral Maxillofac Surg 70: , Hou J, Tao Y, Jiang YR, Li XX, Gao L: Intravitreal bevacizumab versus triamcinolone acetonide for macular edema due to branch retinal vein occlusion: A matched study. Chin Med J122:2695, 2009 Lim JY, Lee SY, Kim JG, Kim JG, Lee JY, Chung H, Yoon YH.l: Intravitreal bevacizumab alone versus in combination with photodynamic therapy for the treatment of neovascular maculopathy in patients aged 5 years or older: 1-year results of a prospective clinical study. Acta Ophthalmol 90(1):61-7, 2010 Noel HR: A lecture on caries and necrosis of bone. Am J Dent Science1 (3): , 1868 Pakosch D, Papadimas D, Munding J, Kawa D, Kriwalsky MS : Osteonecrosis of the mandible due to anti-angiogenic agent, bevacizumab. Oral Maxillofac Surg. [Epub ahead of print] Ravaud A: New challenges in kidney cancer therapy: bevacizumab. Ann Oncol 9:89, 2007 Rosenfeld PJ: Intravitreal Avastin: The low cost alternative to Lucentis. Am J Ophthalmol 142:141, 2006 Rusovici R, Patel CJ, Chalam KV: Bevacizumab inhibits proliferation of choroidal endothelial cells by regulation of the cell cycle. Clinical ophtalmol 7: , 2013 Santos-Silva AR, Belizario Rosa GA, Castro Junior Gd, Dias RB, Prado Ribeiro AC, Brandao TB: Osteonecrosis of the mandible associated with bvacizumab therapy. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 115 (6):e32-6, 2013 Τόµος 15, Νο 2, 2014/Vol 15, No 2, 2014

10 86 Λαζαρίδου Μ. και συν./lazaridou M. et al. Sahebjam S, Garoufalis E, Guiot MC, Muanza T, Del Maestro R, Petrecca K, Sharma R, Kavan P: Bevacizumab Use for Recurrent High-Grade Glioma at McGill University Hospital. Can J Neurol Sci 40(2):241-6,2013 Schmiegel W, Reinacher-Schick A, Arnold D, Kubicka S, Freier W. et al: Capecitabine/irinotecan or capecitabine/oxaliplatin in combination with bevacizumab is effective and safe as first-line therapy for metastatic colorectal cancer: a randomized phase II study of the AIO colorectal study group. Ann Oncol. [Epub ahead of print] 2013 Semenza GL: A new weapon for attacking tumor blood vessels. N Engl J Med 358 (19): , 2008 Serra E, Paolantonio M, Spoto G, Mastrangelo F, Tetè S, Dolci M: Bevacizumab related ostenecrosis of the jaw. Int J Immunopathol Pharmacol 22(4):1121-3, 2009 Sliesoriaitis S, Tawfik, B: Bevacizumab-induced bowel perforation. J Am Osteop Assoc 111 (7) , 2011 Troeltzsch Μ, Woodlock Τ, Kriegelstein S, Steiner T, Messlinger K, Troeltzsch M: Physiology and Pharmacology of nonbisphosphonate drugs Implicated in osteonecrosis of the jaw. J Can Dent Assoc 78:85, Van Poznak C: Osteonecrosis of the jaw and bevacizumab therapy. Breast Cancer ResTreat 122: , 2010 Xiaolin W, Shen N, Mendoza A, Khnanna C, Helman L: CC1-779 inhibits rhabdomyosarcoma xenograft growth by an antiangiogenic mechanism linked to the targeting of m-tor/hil-1α/vegf Signaling. Neoplasia 8: , 2006 Διεύθυνση επικοινωνίας: Βάγια Γκαλίτσιου Ιουστινιανού 5, 41222, Λάρισα, Ελλάδα Τηλ.: Address: Vagia Gkalitsiou 5 Ioustinianou str., 41222, Larisa, Greece Τel.: Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure.

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 50, October - November - December 2012, pages 18-22 ORIGINAL REVIEW ARITCLE Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΑΚΟΣΑΜΙΔΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ Κωνσταντίνα Κυπριανού Α.Τ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΣ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Όνομα φοιτήτριας ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Ονοματεπώνυμο : Φάραχ Βαλεντίνα Αρ. Φοιτητικής Ταυτότητας : 2008899422 ΚΥΠΡΟΣ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Number All 397 Women 323 (81%) Men 74 (19%) Age(years) 39,1 (17-74) 38,9 (17-74) 40,5 (18-61) Maximum known weight(kg) 145,4 (92,0-292,0) 138,9 (92,0-202,0) 174,1 (126,0-292,0) Body mass index (kg/m 2

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο νοσηλευτικός ρόλος στην πρόληψη του μελανώματος

Ο νοσηλευτικός ρόλος στην πρόληψη του μελανώματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Ο νοσηλευτικός ρόλος στην πρόληψη του μελανώματος Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Παναγιώτου Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Οστεονέκρωση των γνάθων μετά από ταυτόχρονη χορήγηση κορτικοστεροειδών και διφωσφονικών από το στόμα: Αναφορά περίπτωσης

Οστεονέκρωση των γνάθων μετά από ταυτόχρονη χορήγηση κορτικοστεροειδών και διφωσφονικών από το στόμα: Αναφορά περίπτωσης Παρουσίαση Ενδιαφέρουσας Περίπτωσης EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2008,19(4):335-339 Οστεονέκρωση των γνάθων μετά από ταυτόχρονη χορήγηση κορτικοστεροειδών και διφωσφονικών από το στόμα: Αναφορά περίπτωσης Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος.

Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος. Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας : Ελίνα

Διαβάστε περισσότερα

Best of Uro-oncology Kidney Cancer 2016

Best of Uro-oncology Kidney Cancer 2016 Best of Uro-oncology Kidney Cancer 2016 Ιάσων Κυριαζής, MD, MSc, FEBU Κλινικά εντοπισμένη νόσος 417 PN patients all techniques: Long term oncological outcomes. Only tumor stage was associated with recurrence.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΤΟ ΚΑΠΜΝΙΣΜΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ Κατσαρής Γιάγκος Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου Cyld στον καρκίνο του μαστού

Μελέτη της έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου Cyld στον καρκίνο του μαστού Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Βιολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη γενετική και βιοτεχνολογία ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη της έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Κεντούλλα Πέτρου Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας 2008761539 Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

-Tα νεώτερα αντιπηκτικά θα πρέπει να αντικαταστήσουν τους αναστολείς της βιταμίνης Κ -Αστειεύεστε; Χρήστος Ντέλλος

-Tα νεώτερα αντιπηκτικά θα πρέπει να αντικαταστήσουν τους αναστολείς της βιταμίνης Κ -Αστειεύεστε; Χρήστος Ντέλλος -Tα νεώτερα αντιπηκτικά θα πρέπει να αντικαταστήσουν τους αναστολείς της βιταμίνης Κ -Αστειεύεστε; Χρήστος Ντέλλος www.ntellos.gr Δήλωση οικονομικών συμφερόντων: Καμία Πότε καταργήσαμε ένα πολύ καλό και

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή ασθενών και παρακολούθηση τους

Επιλογή ασθενών και παρακολούθηση τους Επιλογή ασθενών και παρακολούθηση τους Βασίλειος Π. Βασιλικός Καθηγητής Καρδιολογίας Διευθυντής Γ Καρδιολογικής Κλινικής ΑΠΘ Cardiac Diagnostics Landscape 24-Hour Holter Event Recorder 14-30 Day MCOT

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. Η αναγνώριση της σηµασίας της θρόµβωσης στα οξέα καρδιαγγειακά συµβάµατα, οδήγησε σε πολλές µεγάλες µελέτες, µε στόχο την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ H ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΡΑΜΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ Σταύρος Έλληνας Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Διορθωμένη Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική

Διορθωμένη Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική Διορθωμένη Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική ΣTOMA 2010; 38 : 289-296 Bιβλιογραφική ανασκόπηση Η σημασία της διατήρησης της οστικής μάζας σε φατνία εξαχθέντων δοντιών. Τεχνική ατραυματικής εξαγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Επιπτώσεις από τη χρήση αντικαταθλιπτικής αγωγής στην εγκυμοσύνη στο έμβρυο Όνομα Φοιτήτριας: Άντρια Λυσάνδρου Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Νεότερα δεδομένα και η σημασία τους στην λήψη της απόφαση για την επιλογή αντιπηκτικής αγωγής»

«Νεότερα δεδομένα και η σημασία τους στην λήψη της απόφαση για την επιλογή αντιπηκτικής αγωγής» «Νεότερα δεδομένα και η σημασία τους στην λήψη της απόφαση για την επιλογή αντιπηκτικής αγωγής» Φυσική εξέταση Αρτηριακή πίεση Αιματολογικές εξετάσεις Mayer κοπράνων ωχρότητα 110/84 mmhg Hb: 8.6 g/dl,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Ελένη Αριστοτέλους Α.Φ.Τ :2010612548

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Ελένη Αριστοτέλους Α.Φ.Τ :2010612548 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Επιπλοκές της προεκλαμψίας στην εμβρυϊκή και νεογνική ηλικία» Ελένη Αριστοτέλους Α.Φ.Τ :2010612548 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικού: Φαρμακευτική πολυπεκτομή με μακροχρόνια λήψη μοντελουκάστης.

Παρουσίαση περιστατικού: Φαρμακευτική πολυπεκτομή με μακροχρόνια λήψη μοντελουκάστης. Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Υ ΣΑ Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω ΣΗ / C A S E R E P O RT Παρουσίαση περιστατικού: Φαρμακευτική πολυπεκτομή με μακροχρόνια λήψη μοντελουκάστης. Nasal polyposis near total remission after long term treatment

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ Βασιλική Αλκιβιαδου

Διαβάστε περισσότερα

Αποστήματα του φάρυγγα στα παιδιά

Αποστήματα του φάρυγγα στα παιδιά Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 33, Ioύλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2008, σελίδες 20-27 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚο ΑΡΘΡΟ Αποστήματα του φάρυγγα στα παιδιά ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΠΑΙΔΟΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ. 2012 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη (Executive Summary)

Περίληψη (Executive Summary) 1 Περίληψη (Executive Summary) Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την "Αγοραστική/ καταναλωτική συμπεριφορά. Η περίπτωση των Σπετσών" Κύριος σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Νόσος Pompe: Νεότερα κλινικά, γενετικά, διαγνωστικά και θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» Πολίνα Πολυδώρου Λεμεσός 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση:

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜ Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: επιπτώσεις στην έκβαση της κύησης και στο έμβρυο Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Ριαλά Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η Διερεύνηση των Επιδράσεων που Επιφέρει ο Βελονισμός στους Καρκινοπαθείς Ευάγγελος Μπέρος Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη γλώσσα και στα κείμενα» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Το φωνηεντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Jan Behrens 2012-12-31 In this paper we shall provide a method to approximate distances between two points on earth

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Ataxia telengectasia and Breast cancer

Ataxia telengectasia and Breast cancer 1 SHO in Gen. Surgery, St Helen s & Whiston Teaching Hospitals, NHS, University of Liverpool, 2Staff Grade in Gen.Surgery, St Helen s & Whiston Teaching Hospitals, NHS, University of Liverpool, 3 Surgeon

Διαβάστε περισσότερα

Main source: "Discrete-time systems and computer control" by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1

Main source: Discrete-time systems and computer control by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 Main source: "Discrete-time systems and computer control" by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 A Brief History of Sampling Research 1915 - Edmund Taylor Whittaker (1873-1956) devised a

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Γνώση και στάση νοσηλευτών στη διαχείριση του πόνου καρκινοπαθών που νοσηλεύονται Παναγιώτης Χαραλάμπους Λεμεσός, 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ HIV Μιλτιάδους Γιώργος Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Εξαγωγή χαρακτηριστικών μαστογραφικών μαζών και σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Σπανός Χειρουργός Οδοντίατρος Συνεργάτης Τμήματος Οδοντικών Εμφυτευμάτων Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ» 1 Προσωπικά Δεδομένα. 1.1 Βιογραφικά Στοιχεία

Αθανάσιος Σπανός Χειρουργός Οδοντίατρος Συνεργάτης Τμήματος Οδοντικών Εμφυτευμάτων Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ» 1 Προσωπικά Δεδομένα. 1.1 Βιογραφικά Στοιχεία Αθανάσιος Σπανός Χειρουργός Οδοντίατρος Συνεργάτης Τμήματος Οδοντικών Εμφυτευμάτων Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ» 1 Προσωπικά Δεδομένα 1.1 Βιογραφικά Στοιχεία Επώνυμο: Σπανός Όνομα: Αθανάσιος Όνομα πατρός: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. Νικολέτα Στόγια, Μάριος Φερφέλης, Γ.Ν. Αθηνών, "ΕΛΠΙΣ", Β Χειρουργική Κλινική Εισαγωγή Παρά την σημαντικότατη μείωση της γαστρικής χειρουργικής την τελευταία 20ετία, λόγω της ευρείας χρήσης των νεότερων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Μια κριτική ματιά στην κλινική. μελέτη GRIPHON

Μια κριτική ματιά στην κλινική. μελέτη GRIPHON Μια κριτική ματιά στην κλινική μελέτη GRIPHON Κατερίνα Μαραθιά Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Διευθύντρια ΚΧ ΜΕΘ Διακλινικό Ιατρείο Πνευμονικής Υπέρτασης Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Δήλωση σύγκρουσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΔ ΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Δηµιουργικών Δραστηριοτήτων Ψυχικής Ευεξίας

Πρόγραµµα Δηµιουργικών Δραστηριοτήτων Ψυχικής Ευεξίας Νικηφόρου Μανδηλαρά 9, Ραφήνα (επίσκεψη μόνο κατόπιν ραντεβού) 22940-22002 :: 6932-404342 :: edo@dimiourgia.gr 2017 Πρόγραµµα Δηµιουργικών Δραστηριοτήτων Ψυχικής Ευεξίας Πρόγραµµα Δραστηριοτήτων Δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΠΟΥ ΒΙΩΝΕΙ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Άντρη Αγαθαγγέλου Λεμεσός 2012 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Α Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑΣ ΕΞ ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ PR ΔΙΑΣΤΗΜΑ. ΕΙΝΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΒLATION IN AVNRT IN OLDER AND IN PATIENTS WITH PROLONGED PR. IS IT SAFE ENOUGH?

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment -1- B. Content - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - C. Speakers/ Presentations/ Sessions - 6 - - 7 - D. Posters/ Poster sessions E. Organisation and coordination

Διαβάστε περισσότερα