Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την «Επιθεώρηση ικτύων ΜΤ XT και Υποσταθµών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 1.1. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την «Επιθεώρηση ικτύων ΜΤ XT και Υποσταθµών"

Transcript

1 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 1. Όγκος και έκταση των εργασιών και πλήθος συνεργείων Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την «Επιθεώρηση ικτύων ΜΤ XT και Υποσταθµών της Περιοχής ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του Πρακτορείου ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ. Το µήκος δικτύου και το πλήθος των Υ/Σ που θα επιθεωρηθεί, ορίζεται σε δύο χιλιάδες διακόσια χιλιόµετρα περίπου (2.200 χλµ) Μέσης Τάσης και σε δύο χιλιάδες εννιακόσια χιλιόµετρα περίπου (2.900 χλµ) Χαµηλής Τάσης Οι εργασίες αυτές θα γίνουν µε τρόπο και µέσα που να καλύπτεται η ελάχιστη µηνιαία απόδοση όπως προβλέπεται από την σύµβαση Οι συµβατικές εργασίες µπορούν να επεκταθούν σε µεγαλύτερο µήκος δικτύου από το αναγραφόµενο κατά εικοσιπέντε (25)% το πολύ ή να περιορισθούν σε λιγότερο µήκος κατά το ίδιο ποσοστό οριακά. 2. Εργασίες Αναδόχου Οι εργασίες που αναλαµβάνει ο Ανάδοχος είναι οι εξής: 2.1. Επιθεώρηση του δικτύου Μ.Τ,Χ.Τ όλων των αναχωρήσεων της περιοχής Καλαµάτας και του Πρακτορείου Φιλιατρών δια "γυµνού οφθαλµού" (µε παράλληλη καταγραφή κατασκευης,είδος µονωτηρα,ειδος αγωγού) µε κιάλια καθώς και µε χρήση θερµοκάµερας των κατασκευών για τον πλήρη εντοπισµό των θερµών σηµείων µε βάση τα φύλλα πασσαλώσεως και τα µονογραµµικά λειτουργικά διαγράµµατα. Με το κατάλληλο λογισµικό θα γίνει ανάλυση των θερµογραφιων και θα εντοπιστούν τα θερµά σηµεία τα οποία θα παραδοθούν στον Τ. της Περιοχής. Η Επιχείρηση, µε την υπογραφή της παρούσας Σύµβασης, θα παραδώσει στον Ανάδοχο, όλα τα απαιτούµενα αντίγραφα φύλλων πασσαλώσεως και λειτουργικών σχεδίων του ως άνω δικτύου Μ.Τ, Χ.Τ και την ειδική βαλίτσα στην οποία περιλαµβάνεται η συσκεύη θερµοκάµερας καθώς και το λογισµικό της χρήσης της σε CD. Η επιθεώρηση θα εκτελείται από πεπειραµένο και ικανό ηλεκτροτεχνίτη, ΣΤ' Ειδικότητας. Στοιχεία που επιθεωρούνται είναι:.. Αποστάσεις ασφαλείας.. Στύλοι.. Τραβέρσες.. Αντηρίδες.. Επίτονοι.. Μονωτήρες και στηρίγµατα τους.. εµατικά.. Αγωγοί.. Καλώδια.. Ηλεκτρικές συνδέσεις (π.χ. συνδετήρες, σφιγκτήρες)

2 .. Ασφαλειοαποζεύκτες (Α/Ζ).. Μονοπολικοί ή τριπολικοί αποζεύκτες (ΑΠΖ Ι, ΑΠΖ ΙΙΙ).. ιακόπτες φορτίου.. Αλεξικέραυνα.. Γέφυρες.. Ακροκιβώτια.. Μετασχηµατιστές.. Ασφαλιοκιβώτια.. Γειτνίαση εγκαταστάσεων µε δένδρα.. Επεµβάσεις τρίτων Στην επιθεώρηση συµπεριλαµβάνεται και η επιθεώρηση των Υποσταθµών και στοιχείων ζεύξης προστασίας (π.χ. οπτικός έλεγχος, επιθεώρηση ηλεκτρικών επαφών & συνδέσεων σε Α/Ζ κλπ). Ο Ανάδοχος θα διαπιστώνει και θα καταγράφει τις βλάβες ή ανωµαλίες, που υπάρχουν στα ως άνω στοιχεία και γενικά στις κατασκευές του επιθεωρούµενου δικτύου Μ.Τ, Χ.Τ και επίσης ότι είναι αντίθετο µε την τυποποίηση του Ε ΗΕ και τον Κανονισµό Εγκατάστασης & Συντήρησης Υπαιθρίων Γραµµών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΕΣΥΓΗΕ). Αναφορικά µε την τυποποίηση του Ε ΗΕ ελέγχεται η συµµόρφωση των ως άνω στοιχείων µε το Εγχειρίδιο Τυποποιηµένων Κατασκευών ιανοµής, την Ο Νο 09 και τις λοιπές Οδηγίες ιανοµής της Επιχείρησης και γενικά µε τους κανόνες της τέχνης Ειδικά για τους ξύλινους στύλους η επιθεώρηση περιλαµβάνει τις εξής διαπιστώσεις για την κατάσταση των στύλων:..σηµαντικός τραυµατισµός από κεραυνό ή πυρκαγιά ή όχηµα ή δρυοκολάπτη ή άλλο αίτιο (διευκρινίζεται ότι η επιφανειακή απανθράκωση δεν θεωρείται σηµαντικός τραυµατισµός)...οπτικά φανερή σήψη Καταγραφή των δένδρων, που είναι αναγκαίο να κλαδευτούν για να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας και καταγραφή δένδρων ή κλάδων επισφαλούς αντοχής (π.χ. καµένα από πυρκαγιά δένδρα, ξερά κλαδιά πάνω από γραµµές), τα οποία κρίνεται αναγκαίο να κοπούν για να µη πέσουν πάνω στις γραµµές ή για να µην έρθουν γενικά σε επαφή µε τις εγκαταστάσεις που επιθεωρούνται. Στο δελτίο επιθεώρησης θα αναγράφεται το είδος και το πλήθος των δέντρων που χρήζουν κλαδέµατος. Οι αποστάσεις ασφαλείας των δέντρων αναφέρονται σε πίνακες που επισυνάπτονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή Συµπλήρωση από τον Ανάδοχο των ελτίων Επιθεώρησης και Συντήρησης Εγκαταστάσεων ιανοµής (Έντυπα Ι της Ο Νο 09). O Ανάδοχος θα παραδίδει ηλεκτρονικό αρχείο µε µια (1) τουλάχιστον ψηφιακή φωτογραφία για κάθε τυποποιηµένη κατασκευή του εναερίου δικτύου Μ.Τ,Χ.Τ και κάθε Y/Σ ΜΤ/ΧΤ που επιθεώρησε καθώς και για κάθε δένδρο που κρίνει αναγκαίο να κλαδευτεί ή να κοπεί. Το όνοµα του αρχείου κάθε φωτογραφίας θα σηµειώνεται, για την αντίστοιχη κατασκευή ή δένδρο, στη στήλη παρατηρήσεων του «ελτίου Επιθεώρησης και Συντήρησης Εγκαταστάσεων ιανοµής», που συµπληρώνει ο Ανάδοχος.

3 Στα δελτία επιθεώρησης συµπληρώνονται τα στοιχεία του τµήµατος της γραµµής που επιθεωρήθηκε (γραµµή, διακλάδωση, Υ/Σ) µε τρόπο που να είναι ευχερής η ταυτοποίηση του υπόψη τµήµατος. Έτσι, για κάθε νέα γραµµή, διακλάδωση ή υποδιακλάδωση γραµµής θα συµπληρώνεται νέο ελτίο ή ελτία, ανάλογα µε το πλήθος των επιθεωρούµενων κατασκευών. Στα ελτία Επιθεώρησης, στη στήλη «Θέση Περιγραφή στοιχείου», αναγράφονται ο αριθµός στύλου, το όνοµα Υ/Σ ιανοµής, το είδος της κατασκευής, σύµφωνα µε το Εγχειρίδιο Τυποποιηµένων Κατασκευών ιανοµής και όποια άλλη πληροφορία είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση του επιθεωρηθέντος σηµείου. Σηµειώνονται όλες οι κατασκευές που επιθεωρούνται (πχ. στύλοι Μ.Τ Χ.Τκαι Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ) ακόµα και αν δεν υπάρχουν για αυτές παρατηρήσεις. Σε αυτή την περίπτωση στη στήλη «Βλάβες ή ανωµαλίες» γράφεται η λέξη «ΟΥ ΕΝ». Στο ελτίο Επιθεώρησης θα σηµειώνεται επίσης, το µήκος του δικτύου, σε χιλιόµετρα, στο οποίο αναφέρεται το συγκεκριµένο ελτίο, όπως προκύπτει από το φύλλο πασσαλώσεως Η χρήση της θερµοκάµερας θα γίνεται για τον έλεχγο όλων των ηλεκτρικών επαφών και ηλεκτρικών συνδέσεων του δικτύου Μ.Τ Χ.Τ και των Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ που θα συναντά κατά την επιθεώρηση είτε αυτές αναφέρονται στο δίκτυο είτε στους Υποσταθµούς. Αφού επεξεργασθούν τα στοιχεία της θερµοκάµερας στον Η.Υ. θα εκτυπώνεται πλήρης και αναλυτική αναφορά για τις αστοχίες που παρατηρήθηκαν και θα υποβάλλεται µαζί µε τα υπόλοιπα ελτία Επιθεώρησης. χρήση της θερµοκάµερας θα γίνεται για τον έλεγχο όλων των ηλεκτρικών επαφών και ηλεκτρικών συνδέσεων του δικτύου Μ.Τ Χ.Τ και των Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ. Επίσης θα υποβάλλεται θερµογραφική αναφορά, τόσο υπό µορφή ηλεκτρονικού αρχείου όσο και υπό µορφή έντυπης εκτύπωσης, για κάθε τυποποιηµένη κατασκευή που επιθεωρήθηκε µε χρήση θερµοκάµερας, είτε αυτή διαπιστώθηκε ότι είναι «υγιής» είτε ότι είναι «προβληµατική». Σε περίπτωση εντοπισµού κάποιου προβλήµατος θα καταγράφονται οι ανωµαλίες που διαπιστώθηκαν στη στήλη «Βλάβες ή ανωµαλίες» του «ελτίου Επιθεώρησης και Συντήρησης Εγκαταστάσεων ιανοµής» που συµπληρώνει ο Ανάδοχος, και οι προτεινόµενες ενέργειες στη στήλη «Άµεσες συνέπειες, Επείγον» του ίδιου ελτίου. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν διαπιστώνεται κάποιο πρόβληµα θα αναγράφεται στη στήλη «Βλάβες ή ανωµαλίες» η λέξη «ΟΥ ΕΝ». Το όνοµα του ηλεκτρονικού αρχείου κάθε θερµογραφικής αναφοράς να σηµειώνεται στη στήλη παρατηρήσεων του ελτίου. Οι έντυπες θερµογραφικές αναφορές θα επισυνάπτονται στο υπόψη ελτίο Κάθε µέρα µετά το τέλος της επιθεώρησης θα επισηµειώνεται µε διακεκοµµένη γραµµή κόκκινου χρώµατος, στο λειτουργικό διάγραµµα, το τµήµα του δικτύου που επιθεωρήθηκε Επιθεώρηση όλου του δικτύου, που περιγράφεται στη παραπάνω παράγραφο 2.1, ακόµα και αν δεν περιγράφεται στα φύλλα πασσαλώσεως ή στο λειτουργικό διάγραµµα ή περιγράφεται ελλιπώς ή λανθασµένα. Σε αυτή την περίπτωση ο Ανάδοχος θα αναγράφει στο ελτίο Επιθεώρησης τα στοιχεία της κάθε κατασκευής και τις παρατηρήσεις της επιθεώρησης µε την ανάλογη επισηµείωση («ΝΕΟ ΙΚΤΥΟ», «ΑΛΛΑΓΗ» ή «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ»). Το τµήµα του δικτύου στο οποίο

4 διαπιστώνεται διαφορά, σε σχέση µε τα φύλλα πασσαλώσεως ή το λειτουργικό διάγραµµα, θα σηµειώνεται στο λειτουργικό διάγραµµα µε ιδιαίτερο ευκρινή χρωµατισµό Η µεταφορά του προσωπικού του επί τόπου της εργασίας και αντίστροφα, κάθε ηµέρα εργασίας Η παράδοση των συµπληρωµένων ελτίων Επιθεώρησης και Συντήρησης Εγκαταστάσεων ιανοµής, των Ηµερήσιων ελτίων Εργασίας, των ενηµερωµένων σχεδίων, φύλλων πασσάλωσης, χαρτών κλπ. στον Τοµέα ικτύου της Περιοχής. 3. Τεχνικοί Όροι Εκτέλεσης των Εργασιών του Εργολάβου. Κατά την επιθεώρηση του δικτύου θα εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στην Τεχνική Οδηγία ιανοµής Νο Πραγµατοποίηση Επιθεώρησης και συµπλήρωση ελτίου Επιθεώρησης και Συντήρησης Εγκαταστάσεων ιανοµής Κατά την πραγµατοποίηση της επιθεώρησης, ο Ανάδοχος συµπληρώνει το ελτίο Επιθεώρησης και Συντήρησης Εγκαταστάσεων ιανοµής εις διπλούν σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Τεχνική Οδηγία ιανοµής Νο 09 και στην παραπάνω παράγραφο 2. Όλοι οι αριθµοί που αναγράφονται στο ελτίο είναι απαραίτητο να είναι ΑΚΕΡΑΙΟΙ (Η ακρίβεια δεκαδικού ψηφίου δεν είναι επιθυµητή). 5. Παραλαβή εργασιών εργολάβου Οι εργασίες του Αναδόχου παραλαµβάνονται από τον Ε ΗΕ τµηµατικά ανά µήνα, χωρίς αίτηση του. Κάθε τµήµα εργασιών ενός µήνα παραλαµβάνεται ένα περίπου µήνα µετά το τέλος του. Κάθε τµηµατική παραλαβή είναι προσωρινή και οριστική ταυτόχρονα, για τµήµα στο οποίο αντιστοιχεί και διενεργείται από επιτροπή του Ε ΗΕ Η επιτροπή του Ε ΗΕ µεταβαίνει µε δικό της µεταφορικό µέσο επί τόπου των εργασιών και µε την συνδροµή του Αναδόχου ή εξιουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του ελέγχει δειγµατοληπτικά τις εργασίες που θα παραλάβει. Κατά τον έλεγχο αυτό παρευρίσκεται υποχρεωτικά ο Ανάδοχος ή εξιουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του και ο τεχνίτης του, διακόπτοντας την εργασία του όσο διαρκεί ο έλεγχος Ο δειγµατοληπτικός έλεγχος διενεργείται σε µήκος δικτύου επιλεγόµενο από την Επιτροπή. Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την εξέταση του δείγµατος θεωρούνται ότι ισχύουν για το σύνολο της αντιπροσωπευόµενης από το δείγµα ποσότητας εργασιών του Αναδόχου Εάν η επιτροπή διαπιστώσει ελλείψεις ή άλλες αποκλίσεις από την σύµβαση, ενεργεί ως εξής:

5 Εάν οι ελλείψεις κλπ. µπορούν να αποκατασταθούν εκ των υστέρων, τότε η επιτροπή συντάσσει εις τριπλούν φύλλο παρατηρήσεων προς τον Ανάδοχο και ορίζει προθεσµία αποκατάστασης τους απ αυτόν σε όλο το τµήµα της εργολαβίας που αντιπροσωπεύεται από το δείγµα. Το φύλλο αυτό επιδίδεται από τον Ε ΗΕ στον Ανάδοχο για ενέργεια. Μετά την αποκατάσταση, ο Ανάδοχος ζητεί εγγράφως πλέον τον επανέλεγχο. Εάν η επιτροπή διαπιστώσει την αποκατάσταση των ελλείψεων κλπ. συντάσσει και υπογράφει πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το υπόψη τµήµα των εργασιών. Ο επανέλεγχος γίνεται από την επιτροπή και πάλι δειγµατοληπτικά σε νέο δείγµα µεγέθους δυο (2)% έως τρία (3)% Εάν οι ελλείψεις κλπ. δεν µπορούν να αποκατασταθούν εκ των υστέρων ή εάν η αποκατάσταση αυτή κρίνεται από την Επιτροπή πολύ δυσχερής ή εάν ο Ανάδοχος δεν αποκατέστησε στην προθεσµία που του ορίσθηκε, τις ελλείψεις κλπ. που περιλαµβάνονται στο φύλλο παρατηρήσεων της Επιτροπής, το οποίο του επιδόθηκε, τότε η Επιτροπή παραλαµβάνει τις εργασίες του υπόψη τµήµατος των εργασιών, συντάσσει και υπογράφει πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής, στο οποίο όµως εισηγείται ταυτόχρονα την παρακράτηση από τον Ανάδοχο ποσού ίσο µε τις προϋπολογιζόµενες δαπάνες αποκατάστασης των ελλείψεων κλπ. από τον Ε ΗΕ σε όλο το µήκος του τµήµατος που περιλαµβάνεται ή ποσού ίσου µε την συµβατική αξία των εργασιών που παρουσιάζουν ελλείψεις κλπ. που δεν µπορούν να αποκατασταθούν εκ των υστέρων ή που η αποκατάσταση τους κρίνεται από την επιτροπή πολύ δυσχερής Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ανακρίβειες ή διαφορές µεταξύ πιστοποιήσεων των εργασιών του Αναδόχου και των τηρουµένων δελτίων, χαρτών και σχεδίων, τότε συντάσσει φύλλο παρατηρήσεων για διόρθωση των ανακριβειών ή σφαλµάτων. Το φύλλο παρατηρήσεων εκδίδεται σε δύο αντίτυπα. Το ένα δίδεται στην Περιοχή και το άλλο στον Ανάδοχο. Μετά τη διόρθωση, η Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει το αντίστοιχο πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής Εάν οι εργασίες του Αναδόχου έχουν εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, η Επιτροπή τις παραλαµβάνει, συντάσσει και υπογράφει πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής από τον Ε ΗΕ. Το πρωτόκολλο αυτό συντάσσεται εις τριπλούν και επιδίδεται ένα αντίτυπο στον Ανάδοχο. Το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία στη περίπτωση που σ αυτό δεν υπάρχει διαφωνία µεταξύ των µελών της Επιτροπής. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των µελών της Επιτροπής το πρωτόκολλο εγκρίνεται από την Προϊσταµένη Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση το πρωτόκολλο εγκρίνεται µέσα σε χρονικό διάστηµα ενός µήνα. Αν στο χρονικό αυτό διάστηµα δεν εγκριθεί, θεωρείται ότι η έγκριση γίνεται αυτοδικαίως Η Επιτροπή ή προϊστάµενα όργανα δικαιούνται να παρακολουθούν επιτόπου όλες τις εργασίες του συνεργείου οποτεδήποτε και οσονδήποτε συχνά και να δίνουν εντολές ή οδηγίες µέσα στα όρια που επιτρέπουν οι συµβατικοί όροι. Η επιτόπια µετάβαση και επιστροφή των οργάνων αυτών πραγµατοποιείται µε φροντίδα και δαπάνη του Ε ΗΕ Α.Ε.

6 Συνηµµένα:.. ελτίο Επιθεώρησης και Συντήρησης Εγκαταστάσεων ιανοµής.. Ηµερήσιο ελτίο Εργασίας.. Πρωτόκολλο παραλλαβής.. Έντυπο πιστοποίησης εργασιών.. Έντυπο συγκεντρωτικού λογαριασµού.. Οδηγία ιανοµής Νο 09.. Πίνακες αποστάσεων δέντρων.. Ειδικοί Όροι.. Κοινή Υπεύθυνη ήλωση Εργολάβου & Επικεφαλής Συνεργείου Επιθεώρησης.. Τεύχος Ασφαλίσεις.. Σύµβαση εµπιστευτικότητας Με µέριµνα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας θα δίδονται στον Ανάδοχο και τα παρακάτω:.. Λειτουργικό Σχέδιο ΜΤ,.. Πινακίδες ΜΤ µε τα αντίστοιχα Φύλλα Πασσάλωσης.. Βαλίτσα µε την θερµοκάµερα και τα παρελκόµενα

7

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 1. Όγκος και έκταση των εργασιών και πλήθος συνεργείων.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 1. Όγκος και έκταση των εργασιών και πλήθος συνεργείων. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 1. Όγκος και έκταση των εργασιών και πλήθος συνεργείων. 1.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την «Επιθεώρηση Δικτύων ΜΤ,X.T. και Υποσταθμών της Περιοχής ΒΕΡΟΙΑΣ. Το μήκος δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝHΣ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ Α.Μ. 2/2012 ΠΡΟΫΠ. : 1.350.000,00 (µε ΦΠΑ) Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος 61.5 " ράµα - Καβάλα" του Κάθετου Άξονα 61 "Σέρρες - ράµα - Καβάλα"- Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5088 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ AERO - CLUB OF EDESSA Κ.Γαρέφη & Στενημάχου 24 Τ.Θ. 27 58200 ΕΔΕΣΣΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΦ.880/11-11-1975 Νομικού.Συμβουλίου του.κράτους ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ,

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΕΡΓΟ : «Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών» ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 218/7541 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΧΕ ΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΧΕ ΙΟ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ...1 2 ΟΡΙΣΜΟΙ...2 2.1 «ΑΣΙΚΗ» ΕΚΤΑΣΗ...2 2.2 «ΧΟΡΤΟΛΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων. παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων. παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85)

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5, 7 και 8, του άρθρου 5 παρ. 5, 6 και 9, του άρθρου 6 παρ. 4 και 7, του

Διαβάστε περισσότερα

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρ.1 του άρθρου 37 του Π.. 334/00, ΦΕΚ 279 Α, ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως ισχύει και των κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)»

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14-11 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π.: Φ Α' 9.2/24461/1124 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Τµήµα Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα