Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική"

Transcript

1 Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

2 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό -Βαζηθέο Ηδηνζπγθξαζίεο θαη Υξόληα Αζζέλεηα -Πεξηζηαζηαθέο Ηδηνζπγθξαζίεο θαη Ομείεο Αζζέλεηεο -Κξηηηθή ζην Repertorising -Κξηηηθή ζηα Computer Expert Systems Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο

3 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΓΗ ΑΤΣΟ ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΑΛΛΟ ΝΟΟ ΚΑΗ ΑΛΛΟ ΑΘΔΝΔΗΑ 1.1 Ο Βνιηαίξνο θαη ε Αιινπαζεηηθή Ηαηξηθή 1.2 Ση είλαη Τγεία θαη ηη Αζζέλεηα; 1.3 Πέξαλ ηνπ Αιινπαζεηηθνύ Οξηζκνύ ηεο Τγείαο 1.4 Τγεία ζην Αηζεξηθό ώκα θαη ζηελ Αηνκηθή Φπρή 1.5 Άλζξσπνο, ύκπαλ, Θεόο 1.6 Ζ Αιινπαζεηηθή έλλνηα ηεο Νόζνπ 1.7 Έρεη ε Νόζνο θπζηθά δνζκέλε ππόζηαζε ή όρη; 1.8 Ζ Νόζνο αγλνεί ην άηνκν, δειαδή ηελ εμαηνκίθεπζε ηνπ Αλζξώπηλνπ όληνο 1.9 Άιιν Νόζνο θαη άιιν Αζζέλεηα! 1.10 Ομεία θαη Υξόληα Αζζέλεηα 1.11 Ζ επξύηεξε έλλνηα ηεο Αζζέλεηαο θαη ηεο Υξόληαο Αζζέλεηαο 1.12 Αηηηνινγηθή Αιπζίδα Αζζέλεηαο θαη Καξκηθή Κιεξνλνκηθόηεηα 1.13 ρέζε Καξκηθήο Κιεξνλνκηθόηεηαο κε ηα Μηάζκαηα θαη ηηο Ηδηνζπγθξαζίεο 1.14 Δπίγεηα Εσή: Μηα λέα παξηίδα ζθάθη μεθηλά 1.15 ηαλ ην «θιηληθά πγηήο» ζεκαίλεη «ρξόληνο αζζελήο»!

4 Σν ράνο ηεο Αιινπαζεηηθήο Γηάγλσζεο θαη Θεξαπείαο ιόγσ ηεο Θεσξίαο ηεο Νόζνπ 1.17 Ζ απιή, αθίλδπλε θαη απνηειεζκαηηθή Οκνηνπαζεηηθή Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία ιόγσ ηεο Θεσξίαο ηεο Αζζέλεηαο 1.18 Οη ηξεηο εθδνρέο κηαο Ομείαο Νόζνπ θαη νη δύν κηαο Ομείαο Αζζέλεηαο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΑ ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΟΤΜΔ 2.1 Σα πκπηώκαηα αλήθνπλ ζηε Νόζν ή ζηνλ Αζζελή; 2.2 Ζ Τιηζηηθή Άπνςε γηα ηνλ Άλζξσπν-Μεραλή 2.3 Ζ Οιηζηηθή Άπνςε γηα ηνλ Άλζξσπν 2.4 Δμαηνκηθεπκέλε απάληεζε ζηα ίδηα λνζνγόλα εξεζίζκαηα 2.5 Δίλαη «θαθά» ή «θαιά» ηα πκπηώκαηα; 2.6 Ζ Αηηηνινγηθή Αιπζίδα ηεο Αζζέλεηαο 2.7 ε πνην επίπεδν ηεο Αηηηνινγηθήο Αιπζίδαο ηεο Αζζέλεηαο δξα θάζε Ννζνγόλνο Παξάγνληαο 2.8 Οη Θεξαπεπηηθνί Μεραληζκνί ηνπ Αηόκνπ πξνθαινύλ ηα ζπκπηώκαηα 2.9 ε πνην επίπεδν ηεο Αηηηνινγηθήο Αιπζίδαο ηεο Αζζέλεηαο δξνπλ ηα Αιινπαζεηηθά Φάξκαθα 2.10 ε πνηά επίπεδα ηεο Αηηηνινγηθήο Αιπζίδαο ηεο Αζζέλεηαο δξνπλ δηάθνξα Φπζηθά Θεξαπεπηηθά πζηήκαηα 2.11 ε πνηα επίπεδα ηεο Αηηηνινγηθήο Αιπζίδαο ηεο Αζζέλεηαο δξνπλ νη δηάθνξεο «κέζνδνη» εθαξκνγήο ηεο Οκνηνπαζεηηθήο

5 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΥΔΖ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΧΝ ΚΑΗ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΧΝ 3.1 Ζ ηζηνξηθή πνξεία ηεο Οκνηνπαζεηηθήο 3.2 Καηαγξαθηθέο, πγθξηηηθέο θαη Κιηληθέο Φαξκαθνινγίεο 3.3 Ζ γέλεζε ηεο έλλνηαο ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο 3.4 Γηάθξηζε ησλ θαηαζηάζεσλ Απηνύζηα Οπζία, Δηθόλα Απόδεημεο ηεο, κνηα Ηδηνζπγθξαζία θαη Οκνηνπαζεηηθό Φάξκαθν 3.5 Ο Φπζηθόο Νόκνο ηεο Μεηαηξνπήο ηεο Πνζόηεηαο ζε Πνηόηεηα 3.6 Ηδηνζπγθξαζίεο θαη ν Νόκνο ηεο Μεηαηξνπήο ηεο Πνζόηεηαο ζε Πνηόηεηα 3.7 Βαζηθέο θαη Πεξηζηαζηαθέο Ηδηνζπγθξαζίεο θαη Δηθόλεο Απόδεημεο πνπ δελ αληηζηνηρνύλ ζε Φπζηθά Τπάξρνπζεο Ηδηνζπγθξαζίεο 3.8 Ηδηνζπγθξαζηαθέο Οκνηνπαζεηηθέο Φαξκαθνινγίεο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΜΗΑΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΑΚΖ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ 4.1 Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία 4.2 Καηλνηνκίεο πνπ εηζάγεη ε Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία 4.3 Ηδηνζπγθξαζηαθή δηάγλσζε κε ηε βνήζεηα ησλ Μηαζκάησλ όζνλ αθνξά ην ςπρηθό πξνθίι 4.4 Ηδηνζπγθξαζηαθή Γηάγλσζε κε ηε βνήζεηα ησλ Μηαζκάησλ όζνλ αθνξά ηα ζπκπηώκαηα θαη ηηο λόζνπο 4.5 Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό 4.6 Πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ Οκνηνπαζεηηθώλ-πκπαληηθώλ Νόκσλ 4.7 Ο Οκνηνπαζεηηθόο Γηαηξόο-Φσηνγξαθηθή Μεραλή!

6 4.8 Ζ «θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία» ηεο δσήο ηνπ αζζελνύο 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΚΡΗΣΗΚΖ ΑΛΛΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ «ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ» ΓΗΑΓΝΧΖ 5.1 Ση πξαγκαηηθά ζεκαίλεη «νκνηόηεηα»; 5.2 Απηό πνπ ιέκε Κιηληθή Τγεία δελ είλαη παξά Υξόληα Αζζέλεηα 5.3 Σν Repertorising είλαη ιάζνο κέζνδνο γηα Υξόληεο Αζζέλεηεο 5.4 Βαζηθέο Ηδηνζπγθξαζίεο ζηε Υξόληα Αζζέλεηα θαη Πεξηζηαζηαθέο Ηδηνζπγθξαζίεο ζηελ Ομεία Αζζέλεηα 5.5 Θεξαπεία όρη κόλν ηεο Ομείαο Αζζέλεηαο αιιά θπξίσο ηεο Υξόληαο 5.6 Σν Repertorising ηείλεη λα καο νδεγεί ζε Πεξηζηαζηαθέο Ηδηνζπγθξαζίεο 5.7 Ζ αμία ηεο Μηαζκαηηθήο Γηάγλσζεο 5.8 Ζ αμία ηεο Ηεξάξρεζεο ησλ πκπησκάησλ 5.9 Ζ ζεκαζία ηεο δηάθξηζεο ηεο Γεπηεξνγελνύο από ηελ Πξσηνγελή πκπεξηθνξά 5.10 Ζ αμία ηεο δηάθξηζεο ησλ Φάζεσλ ηεο Αζζέλεηαο 5.11 Ζ ζεκαζία ησλ Δμσιεθηηθώλ Πιεξνθνξηώλ 5.12 Δλεξγεηηθή Λήςε Ηζηνξηθνύ 5.13 Πσο θηάζακε ζηε Μηαζκαηηθή Γηάγλσζε 5.14 Πνπ ρσιαίλεη ην Repertorising 5.15 Πνπ ρσιαίλνπλ ηα Computer Expert Systems 5.16 Πνπ ρσιαίλεη ην Key-Note Prescribing 5.17 Έλαο αλόεηνο «νκνηνπαζεηηθόο» θαλόλαο!

7 Λίγεο Δηθόλεο Απόδεημεο αληηζηνηρνύλ ζε Φπζηθά Τπάξρνπζεο Ηδηνζπγθξαζίεο-Οκνηνπαζεηηθά Φάξκαθα! 5.19 Ζ θαηάξα ησλ «Μεγάισλ Γαζθάισλ»! 5.20 Πσο πξνθύπηνπλ νη ιάζνο ζπληαγνγξαθήζεηο 5.21 Δίλαη ζπλαξπαζηηθή ε Οκνηνπαζεηηθή όηαλ είλαη Οκνηνπαζεηηθή! 5.22 Ζ ζεκαζία ηεο ελεξγεηαθήο νκνηόηεηαο ηνπ νκνηνπαζεηηθνύ θαξκάθνπ κε ηε Φπζηθά Τπάξρνπζα Αζζέλεηα 5.23 Πξνο κηα λέα Κιηληθά Απνδεδεηγκέλε Οκνηνπαζεηηθή Φαξκαθνινγία 5.24 Ση γίλεηαη όηαλ ρνξεγείηαη ζηνλ αζζελή αλόκνην θάξκαθν; 5.25 ε πνην επίπεδν ηεο Αηηηνινγηθήο Αιπζίδαο ηεο Αζζέλεηαο δξνπλ νη δηάθνξεο «νκνηνπαζεηηθέο» κέζνδνη δηάγλσζεο-ζεξαπείαο ΔΠΗΛΟΓΟ

8 7 ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΓΗ ΑΤΣΟ ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ Σν βηβιίν απηό μεθίλεζε, όπσο όια ηα απζόξκεηα πξάγκαηα, ρσξίο εγθεθαιηθή ζηόρεπζε. Γελ μύπλεζα κηα κέξα θαη είπα: «Α! ήκεξα ζα γξάςσ έλα βηβιίν γηα ηε Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Οκνηνπαζεηηθή!» Τπήξμε ε αλάγθε λα καδέςσ θαη νξγαλώζσ ηηο ζεκεηώζεηο κνπ γηα ηε δηάγλσζε ζε πεξηπηώζεηο Ομείαο Αζζέλεηαο, πρ ζε θξπνινγήκαηα, νμεία νζθπαιγία, γαζηξεληεξίηηδεο θαη όια εθείλα ηα νμέα πεξηζηαηηθά πνπ ζπλαληά θαλείο ζηελ έθηαθηε θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε. Απηή ε αλάγθε αθνξνύζε ηόζν εκέλα όζν θαη λένπο ζπλαδέιθνπο πνπ είρα εθπαηδεύζεη. θέθηεθα ινηπόλ όηη κε κηα θαιή εηζαγσγή ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη θαη έλα βηβιίν πνπ ζα κπνξνύζε λα νλνκαζηεί «Οκνηνπαζεηηθή Θεξαπεία Ομέσλ Αζζελεηώλ». Γξάθνληαο ηελ εηζαγσγή ήξζα αληηκέησπνο κε ηελ αλάγθε λα εμεγήζσ ηη ζεκαίλεη Ομεία Αζζέλεηα θαη ηη ζεκαίλεη Υξόληα Αζζέλεηα. Απηό κε ηε ζεηξά ηνπ έθεξε ηελ αλάγθε λα εμεγήζσ ηε δηάθξηζε ηεο αιινπαζεηηθήο έλλνηαο ηεο Νόζνπ από ηελ νιηζηηθή θαη νκνηνπαζεηηθή άπνςε πεξί Αζζέλεηαο. Κξίζεθε επίζεο αλαγθαίν λα εμεγήζσ ηηο δηαθνξέο ηεο κεζόδνπ δηάγλσζεο πνπ ρξεζηκνπνηώ εδώ θαη πνιιά ρξόληα, δειαδή ηεο Μιαζμαηικήρ Ιδιοζςγκπαζιακήρ Γιάγνωζηρ, από ηηο ζπλήζεηο - ιαλζαζκέλεο θαηά ηε γλώκε κνπ - ηξέρνπζεο πξαθηηθέο ηνπ Repertorising, ηεο Ννζνινγηθήο Γηάγλσζεο, ηνπ Key-Note Prescribing, ησλ Computer Expert Systems θαη άιισλ. Δίρα ήδε εμεγήζεη απνζπαζκαηηθά ζε πνιιά κνπ βηβιία ηε κέζνδν ηεο Μηαζκαηηθήο Ηδηνζπγθξαζηαθήο Γηάγλσζεο θαζώο θαη ηηο αξρέο ηεο Μηαζκαηηθήο Ηδηνζπγθξαζηαθήο Οκνηνπαζεηηθήο. Αιιά ζπλεηδεηνπνίεζα όηη δελ ππήξρε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκαηηθό βηβιίν πνπ

9 8 λα αθνξά θπξίσο ηε Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Οκνηνπαζεηηθή θαη ζε ηη δηαθέξεη απηή από άιιεο ζπιιήςεηο ηεο Οκνηνπαζεηηθήο. Έηζη, παξάηεζα ηελ αξρηθή ηδέα γηα αξγόηεξα θαη αζρνιήζεθα κε ην παξόλ βηβιίν γηαηί ζπρλά «εκείο γη αιινύ, θηλήζακε γη αιινύ, θη αιινύ ε δσή καο πάεη». Δίλαη θη απηό ζύκθσλν κε ηνπο πκπαληηθνύο Νόκνπο θαη ηδηαίηεξα κε ην Νόκν ηεο Αέλαεο Ρνήο. Σν παξόλ βηβιίν δελ δίλεη από κόλν ηνπ ηε Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Οκνηνπαζεηηθή ζηελ πιήξε ηεο έθηαζε. Απιά δέλεη νιηζηηθά θαη ηεξαξρηθά εθηεηακέλεο γλώζεηο από ζρεδόλ όια κνπ ηα άιια βηβιία ζε έλα όινλ γηα λα δώζεη κηα ζπλνπηηθή εηθόλα ηνπ πξάγκαηνο θαη ηεο βαζύηεξεο ηνπ νπζίαο. Θα πξέπεη θαλείο θαη ηδηαίηεξα ν γηαηξόο λα αλαηξέμεη νπσζδήπνηε ζηα βηβιία «Οκνηνπαζεηηθό Ηζηνξηθό», «Οκνηνπαζεηηθή Φαξκαθνινγία», «Κιηληθέο Πεξηπηώζεηο», «Οκνηνπαζεηηθή Ηαηξηθή θαη Μηαζκαηηθή Θεσξία», «πκπαληηθνί Νόκνη» αιιά θαη ζηα ππόινηπα ηαηξηθά θαη θηινζνθηθά βηβιία κνπ ώζηε λα πάξεη κηα πιήξε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εηθόλα πεξί ηνπ ζέκαηνο. Απηό είλαη απαξαίηεην αλ ζέιεη θαλείο λα είλαη ζύκθσλνο κε ην Νόκν ηνπ ινπ θαη κε ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ θαηλνκέλσλ.

10 9 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ Ηζηνξία καο δηδάζθεη ζπρλά ηε βαζύηεξε νπζία ησλ πξαγκάησλ κέζσ ηεο ηζηνξηθήο ηνπο εμέιημεο. Κη απηό γηαηί κπνξεί λα καο θάλεη λα δνύκε πνηθίιεο πιεπξέο ηνπ ηδίνπ πξάγκαηνο ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο θαη θνηλσλίεο. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ Ηζηνξία ηεο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο. Αλ ξίμνπκε κηα καηηά ζην πσο είλαη ζήκεξα ηα πξάγκαηα ζα δηαπηζηώζνπκε όηη ππάξρνπλ πνιιέο, δηαθνξεηηθέο θαη ζπρλά αθόκε θαη αληίζεηεο απόςεηο θαη όζνλ αθνξά ηε θηινζνθία ηεο Οκνηνπαζεηηθήο αιιά θαη όζνλ αθνξά ηνλ ηξόπν εθαξκνγήο ηεο. Δίλαη ζίγνπξν όηη επεηδή ε Ηαηξηθή είλαη Σέρλε θαη Δπηζηήκε καδί, ηνπιάρηζηνλ όζνλ αθνξά ηελ Σέρλε, είλαη ζεκηηό θαη αλακελόκελν λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο. Απηό όκσο δελ αλαηξεί ην γεγνλόο όηη εθόζνλ είλαη θπξίσο Δπηζηήκε παξά Σέρλε, δελ κπνξεί παξά λα ππάξρεη κία νξζή Οκνηνπαζεηηθή ζαλ γεληθή ζύιιεςε. Κη απηή δελ κπνξεί, θαηά ηε γλώκε κνπ, παξά λα είλαη εθείλε πνπ αθνινπζεί απζηεξά ηνπο δηαγλσζηηθνύο θαη ζεξαπεπηηθνύο Οκνηνπαζεηηθνύο Νόκνπο. Καη κάιηζηα κόλν εθείλνπο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ησλ πκπαληηθώλ Νόκσλ ζην επίπεδν ηεο Ηαηξηθήο. Άιισζηε απηή ε ζηήξημε ζε λόκνπο είλαη θαη ε εηδνπνηόο δηαθνξά ηεο Οκνηνπαζεηηθήο ζαλ Θεξαπεπηηθό ύζηεκα από ην ζεκεξηλό επηθξαηέο Αιινπαζεηηθό Θεξαπεπηηθό ύζηεκα. Απηό πνπ θάλεη ηελ Οκνηνπαζεηηθή πξαγκαηηθά επηζηεκνληθή θαη νιηζηηθή είλαη αθξηβώο ε νιηζηηθή ηεο πξνζέγγηζε όζνλ αθνξά ηνλ Άλζξσπν ζαλ ςπρνζσκαηηθό ζύλνιν, αιιά θαη ζαλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο Οηθνγέλεηαο, ηεο Κνηλσλίαο, ηνπ ύκπαληνο θαη ηνπ Θενύ. Δπίζεο ε ηεξαξρηθή αληίιεςε όζνλ αθνξά ηα δηάθνξα ζσκαηηθά θαη ςπρηθά επίπεδα ηνπ Αλζξώπηλνπ όληνο. Δπηπιένλ, ε εμαηνκηθεπκέλε δηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ αηόκνπ θαη όρη ηεο

11 10 κεκνλσκέλεο λόζνπ. Σέινο, ε ελεξγεηαθή αληίιεςε ηεο Αζζέλεηαο θαη ε ελεξγεηαθή πξνζέγγηζε ηνπ Αλζξώπνπ ηόζν δηαγλσζηηθά όζν θαη ζεξαπεπηηθά κε ηα ελεξγεηαθά νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα. Ήδε, κε ηελ παξάγξαθν απηή, αλαθεξζήθακε ζε ηέζζεξεηο νκνηνπαζεηηθνύο λόκνπο θαηά ζεηξά: ην Νόκν ηνπ ινπ, ην Νόκν ηεο Ηεξαξρίαο, ην Νόκν ηεο Δμαηνκίθεπζεο θαη ην Νόκν ηεο Οκνηόηεηαο. Απηή ε νξζή εθαξκνγή ηεο Οκνηνπαζεηηθήο ηαπηίδεηαη ζήκεξα κε ηνλ όξν Κιαζζηθή Οκνηνπαζεηηθή ή Ηδηνζπγθξαζηαθή Οκνηνπαζεηηθή. Αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε απηή όκσο ππάξρνπλ αξθεηέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο γηαηξνύο πνπ ηελ εμαζθνύλ. Πξνβιεκαηίζηεθα γηα πνιιά ρξόληα γηα ην πνηα είλαη ε πιένλ επηζηεκνληθή θαη νξζή εθαξκνγή ηεο Οκνηνπαζεηηθήο ηόζν θηινζνθηθά, όζν θαη δηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά. Ζ ηειηθή θαηάιεμε απηνύ ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ κνπ θαη ηεο πνιύρξνλεο θιηληθήο εθαξκνγήο ηεο Οκνηνπαζεηηθήο είλαη ε Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Οκνηνπαζεηηθή, όπσο ηελ έρσ νλνκάζεη. Ζ εκπεηξία 27 ρξόλσλ άζθεζεο ηεο ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε κε έρεη πείζεη όηη έρεη ηα κεγαιύηεξα θαη βαζύηεξα ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα. Άιισζηε, ζηελ Ηαηξηθή - αιιά θαη ζα έιεγα θαη ζε όιεο ηηο επηζηήκεο - απηό πνπ κεηξάεη είλαη ην ηειηθό απνηέιεζκα θαη όζνλ αθνξά ηε «δηάγλσζε» αιιά θαη όζνλ αθνξά ηε «ζεξαπεία» πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. Δίλαη απηό πνπ κε απιά αιιά θαη ζνθά ιόγηα ιέεη ν ιαόο: «Άζπξε γάηα, καύξε γάηα! Απηό πνπ κεηξάεη είλαη πόζα πνληίθηα πηάλεη!» Ζ Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Οκνηνπαζεηηθή έρεη αλαπηπρζεί ηόζν θηινζνθηθά, όζν θαη δηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά ζε πνιιά άιια βηβιία κνπ. Θεσξώ όηη ε απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηεο κνηάδεη κε έλα ηξίπνδν

12 11 πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη κηα θσηνγξαθηθή κεραλή. Ο νκνηνπαζεηηθόο γηαηξόο νθείιεη λα ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο ζεκειηώδεηο βάζεηο. Ζ πξώηε βάζε είλαη ε Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία. Απνηειεί ην ζηαζεξό επηζηεκνληθό έδαθνο πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Οκνηνπαζεηηθή γηαηί πξνήιζε από ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ Σξηπιή Σπθιή Μειέηε (Triple Blind Trial) κε ην όλνκα «Απνδείμεηο ησλ Φαξκαθνινγηθώλ Ηδηνηήησλ απηνύζησλ θπζηθώλ νπζηώλ ζε πγηείο αλζξώπνπο» ή ελ ζπληνκία «Απνδείμεηο» (Provings). ε απηέο ηηο Απνδείμεηο πξνζηέζεθε ε θιηληθή επηβεβαίσζε θαη εκπεηξία κεξηθώλ εθαηνληάδσλ ρξόλσλ ρηιηάδσλ νκνηνπαζεηηθώλ γηαηξώλ αλά ην παγθόζκην. Απηή κάιηζηα ε εκπεηξία δελ αθνξά κόλν ηνλ Άλζξσπν ζε θαηάζηαζε Ομείαο Αζζέλεηαο αιιά θαη ζε θαηάζηαζε Κιηληθήο Τγείαο ή θαηά ηελ Οκνηνπαζεηηθή ζε θαηάζηαζε Υξόληαο Αζζέλεηαο. Ζ δεύηεξε βάζε είλαη ην Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό. ηεξίδεηαη ζηελ θαιή γλώζε ηεο βαζύηεξεο νπζίαο (essence), δειαδή ηεο κηαζκαηηθήο θαη ηδηνζπγθξαζηαθήο νπζίαο ησλ Βαζηθώλ αιιά θαη Πεξηζηαζηαθώλ Ηδηνζπγθξαζηώλ όπσο απηέο αλαιύνληαη ζηε Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία θαη δελ έρεη λα θάλεη θαζόινπ κε απνκλεκόλεπζε. Γελ ρξεζηκνπνηεί θαζόινπ θαλελόο είδνπο Ρεπέξηνξη ή άιιν βνήζεκα θαη είλαη ελεξγεηηθό θαη ηαπηόρξνλα αλαιπηηθό θαη ζπλζεηηθό. Σν Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό ζηνρεύεη ζηελ απνθάιπςε ηεο κηαζκαηηθήο θαη ηδηνζπγθξαζηαθήο ζύλζεζεο ηνπ αηόκνπ ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηηο δηάθνξεο Γεπηεξνγελείο πκπεξηθνξέο ηνπ. Υαξαθηεξίδεηαη από αληηθεηκεληθή αμηνιόγεζε ηόζν ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ αζζελνύο όζν θαη ησλ εμσιεθηηθώλ πιεξνθνξηώλ.

13 12 Ζ ηξίηε βάζε είλαη ε Δθαξκνγή ησλ πκπαληηθώλ Νόκσλ- Οκνηνπαζεηηθώλ Νόκσλ ζε όινπο ηνπο ηνκείο: Φηινζνθία-Θεσξία, δηάγλσζε-ηζηνξηθό θαη ζεξαπεπηηθή πνξεία. Γελ πξόθεηηαη γηα ζεσξεηηθή δηαθήξπμε αιιά γηα βήκα πξνο βήκα πξαθηηθή ρξήζε όισλ ησλ πκπαληηθώλ Νόκσλ, θάηη πνπ γίλεηαη θηήκα ηνπ γηαηξνύ κέζα από ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε ηνπ. Απηά είλαη ηα ηξία πόδηα ηνπ «θσηνγξαθηθνύ ηξίπνδνπ» πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε πην πάλσ Οκνηνπαζεηηθή. Αιιά όια απηά δελ ρξεζηκεύνπλ ζε ηίπνηα ζηελ θιηληθή πξάμε ρσξίο ηελ νξζή εθπαίδεπζε θαη ηε νξζή καθξά θιηληθή εκπεηξία πνπ απνηειεί ην ζηύιν ηνλ νπνίν ζηεξίδνπλ νη ηξεηο πξνεγνύκελεο βάζεηο θαη ζηνλ νπνίν ζπλελώλνληαη. Από θεη θαη πέξα ππάξρεη ε θσηνγξαθηθή κεραλή-αηνκηθή Φπρή ηνπ νκνηνπαζεηηθνύ γηαηξνύ, πνπ παίξλεη όιε απηή ηε γλώζε θαη ηελ εκπεηξία όρη σο θάηη μερσξηζηό από απηόλ θαη όρη σο απνζήθεπζε πιεξνθνξηώλ ζε έλα κεραληζηηθό εγθέθαιν αιιά σο εκπεηξίεο θαη ζνθία δσήο. Γη απηό θαη αλ είλαη δεθηηθόο, ηνλ κεηαζρεκαηίδεη ζε έλα ζνθόηεξν θαη εζηθόηεξν αλζξώπηλν νλ θαη άξα θαη ζε κηα αμηόπηζηε θσηνγξαθηθή κεραλή. Μηα κεραλή πνπ κπνξεί πιένλ λα θσηνγξαθίζεη κε αληηθεηκεληθό επηζηεκνληθό ηξόπν ηα άδπηα ηεο αβύζζνπ ηεο Αηνκηθήο Φπρήο ηνπ αζζελνύο ηνπ. Γηαηί ζηε Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Οκνηνπαζεηηθή ν γηαηξόο είλαη ην όξγαλν κέηξεζεο ηνπ αζζελνύο θαη νθείιεη λα είλαη αμηόπηζην, αθξηβέο θαη ξπζκηζκέλν ζύκθσλα κε ηνπο πκπαληηθνύο Νόκνπο. Μέζσ ηεο Μηαζκαηηθήο Ηδηνζπγθξαζηαθήο Οκνηνπαζεηηθήο ν γηαηξόοθσηνγξαθηθή κεραλή θσηνγξαθίδεη θαξέ-θαξέ ηα δηάθνξα ελζηαληαλέζηηγκηόηππα ηνπ αζζελνύο ηνπ. ε πεξίπησζε Ομείαο Αζζέλεηαο θσηνγξαθίδεη θαη αξρήλ ηελ Πεξηζηαζηαθή ή Πεξηζηαζηαθέο Ηδηνζπγθξαζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζε απηή ηε θάζε. Γελ ζηέθεη όκσο θαζόινπ εθεί. Πξνρσξάεη ζηε θσηνγξάθηζε ηεο Βαζηθήο ηνπ Ηδηνζπγθξαζίαο ζηελ πξόηεξε θάζε ηεο πξόζθαηεο θαηάζηαζεο

14 13 Κιηληθήο Τγείαο-Υξόληαο Αζζέλεηαο. Καη κάιηζηα ζπληαγνγξαθεί εθείλν ην νκνηνπαζεηηθό θάξκαθν πνπ είλαη όκνην κε ηελ εθάζηνηε ησξηλή Βαζηθή Ηδηνζπγθξαζία. ην ζηηγκηόηππν απηό όκσο ν γηαηξόο δηαθξίλεη επίζεο κία, δύν ή θαη πεξηζζόηεξεο ππνβόζθνπζεο Βαζηθέο Ηδηνζπγθξαζίεο πνπ απνηεινύλ ην πηζαλό άκεζν κέιινλ ηνπ αζζελνύο θαη επνκέλσο θαη ηεο ζπληαγνγξάθεζεο ηνπ. Σαπηόρξνλα ζηε δηάξθεηα ηνπ ηζηνξηθνύ, ζπρλά, απνθαιύπηνληαη ζηηγκηόηππα από παξειζνύζεο, πξόζθαηεο ή αθόκα θαη πνιύ καθξηλέο Βαζηθέο Ηδηνζπγθξαζίεο πνπ ηνλ ηαιαηπώξεζαλ ζην πξόζθαην ή καθξηλό παξειζόλ. Παξάιιεια κε ηε δηαδηθαζία απηή ηα ζηηγκηόηππα απηά απνθαιύπηνπλ ηηο ησξηλέο Μηαζκαηηθέο Δπηδξάζεηο επί ηνπ αζζελνύο θαζώο θαη ην Κπξίαξρν Μίαζκα. Ζ θσηνγξάθηζε απνθαιύπηεη θαη άιια ζηηγκηόηππα: Σε βαζύηεξε εζηθή πνηόηεηα απηήο ηεο Αηνκηθήο Φπρήο, δειαδή ηνλ Δζσηεξηθό ηεο Δαπηό πνπ βξίζθεηαη πέξαλ θαη πάλσ από ηνλ Δμσηεξηθό Δαπηό. Ο ηειεπηαίνο θαζνξίδεηαη θπξίσο από ηηο Μηαζκαηηθέο θαη Ηδηνζπγθξαζηαθέο Δπηδξάζεηο, ηα βηώκαηα ηνπ παξειζόληνο, ηελ ςπρηθή θαιιηέξγεηα, ηελ νηθνγελεηαθή, ζρνιηθή θαη θνηλσληθή παηδεία, ηνλ ηξόπν δσήο θαη πνιιά άιια. ια απηά ηα θσηνγξαθηθά ζηηγκηόηππα αλ κπνπλ ζε θαηάιιειε ζεηξά απνηεινύλ ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία ηεο δσήο ηνπ αζζελνύο, απνηεινύλ ηελ νιόηεηα ηνπ αζζελνύο. ρη κόλν ζαλ θιηληθήο πεξίπησζεο αιιά θαη ζαλ αλζξώπηλνπ όληνο-αηνκηθήο Φπρήο. Απηή ε θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία πεξλάεη κπξνζηά από ην κάηηα ηνπ νκνηνπαζεηηθνύ γηαηξνύ κόιηο κέζα ζε κηζή έσο κία ώξα Μηαζκαηηθνύ Ηδηνζπγθξαζηαθνύ Ηζηνξηθνύ. Κη απηό γίλεηαη δπλαηό κόλν αλ ν νκνηνπαζεηηθόο γηαηξόο δερηεί λα αθήζεη ηε γλώζε θαη ηελ εκπεηξία ηεο Μηαζκαηηθήο Ηδηνζπγθξαζηαθήο

15 14 Οκνηνπαζεηηθήο λα ηνλ κεηαζρεκαηίζεη από πιηζηή επηζηήκνλα ζε εμειηγκέλν εζηθά θαη ςπρηθά άλζξσπν-αληδηνηειή ζεξαπεπηή! Απηό είλαη γηα κέλα ε Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Οκνηνπαζεηηθή! Απηό είλαη γηα κέλα ε Οκνηνπαζεηηθή Ηαηξηθή! Έηζη ζα έπξεπε λα είλαη θαη ε Ηαηξηθή! Έηζη ζα έπξεπε λα είλαη θαη ε Δπηζηήκε! Έηζη πξέπεη λα είλαη ε Εσή καο ζπλνιηθά! Ήδε όκσο αξθεηά είπακε γηα θσηνγξαθηθά ζηηγκηόηππα θαη γηα θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο ε ζπλέρεηα επί ηεο νζόλεο!

16 15 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΆΛΛΟ ΝΟΟ ΚΑΗ ΆΛΛΟ ΑΘΔΝΔΗΑ 1.1 Ο Βνιηαίξνο θαη ε Αιινπαζεηηθή Ηαηξηθή 1.2 Ση είλαη Τγεία θαη ηη Αζζέλεηα; 1.3 Πέξαλ ηνπ Αιινπαζεηηθνύ Οξηζκνύ ηεο Τγείαο 1.4 Τγεία ζην Αηζεξηθό ώκα θαη ζηελ Αηνκηθή Φπρή 1.5 Άλζξσπνο, ύκπαλ, Θεόο 1.6 Ζ Αιινπαζεηηθή έλλνηα ηεο Νόζνπ 1.7 Έρεη ε Νόζνο θπζηθά δνζκέλε ππόζηαζε ή όρη; 1.8 Ζ Νόζνο αγλνεί ην άηνκν, δειαδή ηελ εμαηνκίθεπζε ηνπ Αλζξώπηλνπ όληνο 1.9 Άιιν Νόζνο θαη άιιν Αζζέλεηα! 1.10 Ομεία θαη Υξόληα Αζζέλεηα 1.11 Ζ επξύηεξε έλλνηα ηεο Αζζέλεηαο θαη ηεο Υξόληαο Αζζέλεηαο 1.12 Αηηηνινγηθή Αιπζίδα Αζζέλεηαο θαη Καξκηθή Κιεξνλνκηθόηεηα 1.13 ρέζε Καξκηθήο Κιεξνλνκηθόηεηαο κε ηα Μηάζκαηα θαη ηηο Ηδηνζπγθξαζίεο 1.14 Δπίγεηα Εσή: Μηα λέα παξηίδα ζθάθη μεθηλά 1.15 Όηαλ ην «θιηληθά πγηήο» ζεκαίλεη «ρξόληνο αζζελήο»! 1.16 Σν ράνο ηεο Αιινπαζεηηθήο Γηάγλσζεο θαη Θεξαπείαο ιόγσ ηεο Θεσξίαο ηεο Νόζνπ 1.17 Ζ απιή, αθίλδπλε θαη απνηειεζκαηηθή Οκνηνπαζεηηθή Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία ιόγσ ηεο Θεσξίαο ηεο Αζζέλεηαο 1.18 Οη ηξεηο εθδνρέο κηαο Ομείαο Νόζνπ θαη νη δύν κηαο Ομείαο Αζζέλεηαο

17 16 Σν βηβιίν απηό αθνξά ηε Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Οκνηνπαζεηηθή. Γηα λα εθηειέζεη ηνλ πξννξηζκό ηνπ νξζά θαη απνηειεζκαηηθά βάζεη ηεο Οιηζηηθήο θέςεο θαη Φηινζνθίαο, ζα πξέπεη λα νξίζεη ζσζηά ηνπο όξνπο. Γειαδή λα απαληήζεη ηθαλνπνηεηηθά ζην ηη είλαη Τγεία θαη ηη είλαη Αζζέλεηα, πνηα ε δηαθνξά ηεο Νόζνπ από ηελ Αζζέλεηα, ηη ζεκαίλεη Γηάγλσζε θαη ηη ζεκαίλεη Θεξαπεία. ια ηα πξνεγνύκελα ζα μεθαζαξίζνπλ ηηο ζεκειηαθέο δηαθνξέο ηνπ Αιινπαζεηηθνύ Θεξαπεπηηθνύ πζηήκαηνο από ηελ Οκνηνπαζεηηθή Ηαηξηθή. Μόλν αλ ζηεξηρηνύκε ζε απηέο ηηο ζεκειηώδεηο βάζεηο κπνξνύκε ζηε ζπλέρεηα λα δνύκε πνηεο από ηηο ππάξρνπζεο κεζόδνπο θαη «ρνιέο» Οκνηνπαζεηηθήο δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο είλαη πξάγκαηη νκνηνπαζεηηθέο. Καη κόλν ηόηε, θαηά ηε γλώκε κνπ, ζα εθηηκήζνπκε ηε δηαγλσζηηθή αμία θαη ηε ζεξαπεπηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Μηαζκαηηθήο Ηδηνζπγθξαζηαθήο Οκνηνπαζεηηθήο. 1.1 Ο Βνιηαίξνο θαη ε Αιινπαζεηηθή Ηαηξηθή Ο Βνιηαίξνο ζέινληαο λα δείμεη ηε ζύγρπζε θαη ηελ έιιεηςε επηζηεκνληθόηεηαο ηεο Ηαηξηθήο ηεο επνρήο ηνπ - θάηη ην νπνίν δπζηπρώο ηζρύεη θαη ζήκεξα γηα ηε ζύγρξνλε Αιινπαζεηηθή Ηαηξηθή - είρε πεη ην εμήο ηξνκεξά εύζηνρν παξόηη ιαθσληθό: «Οη γηαηξνί δίλνπλ θάπμακα γηα ηα νπνία μέξνπλ ιίγα πξάγκαηα, ζε αζθένειερ γηα ηηο νπνίεο μέξνπλ αθόκα ιηγόηεξα, ζηνλ Άνθπωπο γηα ηνλ νπνίν δελ μέξνπλ ηίπνηα!» Ζ Αιινπαζεηηθή Ηαηξηθή, δπζηπρώο, δελ έρεη θακία μεθάζαξε απάληεζε γηα ζεκειηώδεηο ηαηξηθέο έλλνηεο όπσο ην ηη είλαη Τγεία-Αζζέλεηα, ηη ζεκαίλεη Γηάγλσζε-Θεξαπεία θαη ηη είλαη ν Άλζξσπνο ηέινο πάλησλ. Κάλεη απιά δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεί θαλέλα δηαγλσζηηθό θαη ζεξαπεπηηθό λόκν κε γεληθή ηζρύ ζηελ θιηληθή ηεο πξάμε. Γη απηό θαη ε θύξηα δηαγλσζηηθή ηεο πξνζπάζεηα ζπλνςίδεηαη ζηελ αλαγλώξηζε ηεο λόζνπ θαη ε θύξηα ζεξαπεπηηθή ηεο δξάζε ζηελ θαηαζηνιή ησλ ζπκπησκάησλ ή ηεο λόζνπ θαη όρη ζηελ αηηηνινγηθή, ξηδηθή θαη κόληκε ζεξαπεία.

18 17 ηελ Οκνηνπαζεηηθή όκσο - θαη κάιηζηα ζηελ νξζή Οκνηνπαζεηηθή, πνιύ δε πεξηζζόηεξν ζηε Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Οκνηνπαζεηηθή - ε ρξήζε ησλ πκπαληηθώλ Νόκσλ ζε όια ηα ζηάδηα ηαηξηθήο δξάζεο είλαη εθ ησλ νπθ άλεπ. Καη ζην ζηάδην ηνπ νξηζκνύ ησλ όξσλθηινζνθίαο θαη ζην ζηάδην ηεο δηάγλσζεο αιιά θαη ζην ζηάδην ηεο ζεξαπείαο. 1.2 Ση είλαη Τγεία θαη ηη Αζζέλεηα; Ση είλαη Αζζέλεηα ινηπόλ; Θα πξνζπαζήζσ λα είκαη ζύληνκνο θαη πεξηιεπηηθόο ρσξίο ζπδήηεζε γηαηί όια όζα αλαθέξνληαη εδώ έρνπλ ήδε ζπδεηεζεί δηεμνδηθά ζε άιια βηβιία κνπ, ζηα νπνία κπνξεί λα αλαηξέμεη ν αλαγλώζηεο. Αζζέλεηα, ζηελ Οκνηνπαζεηηθή, δελ είλαη παξά ε απνπζία Τγείαο, ε απνπζία ηζνξξνπίαο. Ζ Τγεία είλαη ην πξσηαξρηθό θαη ε Αζζέλεηα ην δεπηεξνγελέο θαηά ηνλ ίδην ηξόπν πνπ ε αληζνξξνπία είλαη ε απνπζία ηζνξξνπίαο θαη ην ζθνηάδη ε απνπζία θσηόο. ια ηα πξάγκαηα θαη θαηαζηάζεηο ζηνλ Κόζκν ηεο Γπαδηθόηεηαο πνπ δνύκε (Τιηθόο Κόζκνο, Δλεξγεηαθόο Κόζκνο, Αηζεξηθόο Κόζκνο, Καηώηεξνο Φπρηθόο Κόζκνο) ππάξρνπλ ζηε κνξθή ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ αληηζέησλ. Δπνκέλσο Τγεία είλαη ε θαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο ελόο αηόκνπ, ελόο αλζξώπηλνπ όληνο. Ακέζσο-ακέζσο αλαθύπηεη ην εύινγν εξώηεκα: Ηζνξξνπίαο κε πνηόλ, κε ηη; Τπάξρεη θαηαξρήλ ε ηζνξξνπία ησλ κεξώλ ηνπ ζώκαηνο κεηαμύ ηνπο, δειαδή ε αξκνληθή ζπλεξγαζία ησλ νξγαληθώλ ζπζηεκάησλ κεηαμύ ηνπο. Άιισζηε ν νξηζκόο ηεο Αιινπαζεηηθήο Ηαηξηθήο γηα ηνλ Οξγαληζκό δελ είλαη παξά ην ζύλνιν ησλ θαιώο νξγαλσκέλσλ θαη ζπλεξγαδόκελσλ κεηαμύ ηνπο νξγάλσλ θαη νξγαληθώλ ζπζηεκάησλ.

19 18 Μάιηζηα, εθόζνλ ε Αιινπαζεηηθή Ηαηξηθή αξλείηαη νπνηνδήπνηε άιιν ζώκα θαη επίπεδν ύπαξμεο ζηνλ Άλζξσπν εθηόο από ην Τιηθό ώκα, απηόο ν νξηζκόο είλαη θαη ν νξηζκόο ηνπ αλζξώπηλνπ όληνο αλ πξνζζέζνπκε θαη ηελ έλλνηα ηνπ έκθξνλνο, δειαδή ηνπ έιινγνπ όληνο. Αιιά θαη πάιη απηή ε θξόλεζε ζεσξείηαη όηη είλαη απιώο κηα πιηθή ιεηηνπξγία, ε θνξπθαία ιεηηνπξγία ελόο ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνύ νξγαληθνύ ζπζηήκαηνο, δειαδή ηνπ Νεπξηθνύ πζηήκαηνο. 1.3 Πέξαλ ηνπ Αιινπαζεηηθνύ Οξηζκνύ ηεο Τγείαο ηελ Οκνηνπαζεηηθή ζεσξνύκαη όηη πέξαλ θαη πάλσ από απηή ηελ εζσηεξηθή ηζνξξνπία πνπ δηαηεξεί ηελ νκνηνζηαζία ηνπ νξγαληζκνύ ππάξρεη ε αλάγθε κηαο αθόκε ηζνξξνπίαο. Δθόζνλ ν Άλζξσπνο είλαη αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο Φύζεο γύξσ ηνπ, ηνπ Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο, ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζνξξνπία θαη κε ην Τιηθό Πεξηβάιινλ γύξσ ηνπ. Απηό ζεκαίλεη ηζνξξνπία πιηθώλ θαη ηζνξξνπία λόκσλ κε ηε Φύζε. Ηζνξξνπία πιηθώλ ζεκαίλεη θπζηνινγηθή αληαιιαγή κε ην πεξηβάιινλ γηα λα δηαηεξεζεί ε νκνηνζηαζία ηνπ. ηελ πξάμε απηό ζεκαίλεη θπζηνινγηθή δηαηξνθή θαη κεηαβνιηζκόο, θπζηνινγηθέο απεθθξίζεηο θνπξάλσλ, νύξσλ, αεξίσλ θαη ηδξώηα θαη θπζηνινγηθή εηζπλνή θαη εθπλνή. Αλ ην Φπζηθό Πεξηβάιινλ είλαη δηαηαξαγκέλν ή αλ είλαη κελ θπζηνινγηθό αιιά ην άηνκν επηιέγεη κηα δηαηαξαγκέλε ζρέζε καδί ηνπ, ηόηε παύεη λα ππάξρεη ηζνξξνπία κε ην πεξηβάιινλ θαη θάπνηα ζηηγκή παύεη λα ππάξρεη θαη ηζνξξνπία θαη νκνηνζηαζία κέζα ζηνλ νξγαληζκό. Πρ, κπνξεί λα είλαη κνιπζκέλνο ν αέξαο πνπ αλαπλένπκε ή κπνξεί ν αέξαο λα είλαη θαζαξόο αιιά εγώ λα θαπλίδσ. Ή κπνξεί λα ππάξρεη άθζνλε θπζηθή ηξνθή αιιά εγώ λα επηιέγσ αλζπγηεηλέο γηα κέλα ηξνθέο. Ή κπνξεί λα παίξλσ κηα θπζηθή ηξνθή θαη λα ηελ αιινηώλσ κε αθύζηθνπο ηξόπνπο παξαζθεπήο. Ή κπνξεί αθόκε ιόγσ παζώλ ή ςπρηθήο αληζνξξνπίαο (ιαηκαξγία, αθύζηθεο λεζηείεο, λεπξηθή αλνξεμία, θιπ) λα κελ ηξέθνκαη ζσζηά.

20 19 Βάζεη ηνπ πκπαληηθνύ Νόκνπ ηεο Δλόηεηαο θαη Πνηθηινκνξθίαο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ Οκνηνπαζεηηθνύ Νόκνπ ηνπ ινπ, ν Άλζξσπνο απνηειείηαη από πνιιά θαη δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη πξέπεη πάληα όηαλ εμεηάδνπκε ην θαηλόκελν ηεο Τγείαο-Αζζέλεηαο λα ηνλ βιέπνπκε ζαλ ςπρνζσκαηηθό ζύλνιν, ζαλ ινλ. Δπηπιένλ βάζεη ηνπ πκπαληηθνύ Νόκνπ ηεο Ηεξαξρίαο θαη ηνπ νκώλπκνπ Οκνηνπαζεηηθνύ Νόκνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνπκε ππόςε καο ηελ ηεξαξρία ησλ κεξώλ. Πέξαλ ηνύηνπ βάζεη ηνπ πκπαληηθνύ Νόκνπ ηεο Αηηίαο θαη ηνπ Απνηειέζκαηνο ζπλδπαζκέλνπ κε ηνπο δύν πην πάλσ λόκνπο λα βιέπνπκε όρη κεκνλσκέλεο επηδξάζεηο ζε κεκνλσκέλα επίπεδα θαη δε κόλν ζην Τιηθό αιιά ην ζύλνιν ηεο Αηηηνινγηθήο Αιπζίδαο πνπ θαηαιήγεη ζηε γέλεζε ηεο αληζνξξνπίαο θαη Αζζέλεηαο. Θα πξέπεη ινηπόλ λα ζεσξήζνπκε όηη ε Τγεία πέξαλ ηνπ Τιηθνύ Δπηπέδνπ ζα πξέπεη λα αθνξά θαη ηζνξξνπία κε ην Καηώηεξν Δλεξγεηαθό Πεξηβάιινλ. Σν άηνκν αλέθαζελ βνκβαξδηδόηαλ κε ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, άιιεο κνξθέο θπζηθώλ αθηηλνβνιηώλ, από ήρνπο, ζεξκόηεηα θαη άιιεο κνξθέο Καηώηεξσλ Δλεξγεηώλ. ήκεξα κάιηζηα βνκβαξδίδεηαη θαη από πιεζώξα άιισλ Καηώηεξσλ Δλεξγεηώλ σο απνηέιεζκα ηεο Σερλνινγίαο όπσο πρ ξαδηνθσληθά θαη ηειενπηηθά θύκαηα, ειεθηξνκαγλεηηζκό από ηηο δηάθνξεο ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, ηερλεηνύο ζνξύβνπο, ξαδηελέξγεηα, θνθ. 1.4 Τγεία ζην Αηζεξηθό ώκα θαη ζηελ Αηνκηθή Φπρή Άλζξσπνο όκσο εθηόο από Τιηθό θαη Καηώηεξν Δλεξγεηαθό ώκα, απνηειείηαη θαη από Αηζεξηθό ώκα θαη κάιηζηα απηό βξίζθεηαη ζε ζπλερή αληαιιαγή κε ηνλ Αηζεξηθό Κόζκν «έμσ» από απηόλ. Γηα λα ππάξρεη εζσηεξηθή ηζνξξνπία θαη νκνηνζηαζία ζην Αηζεξηθό ηνπ ώκα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηζνξξνπία ηνπ Αηζεξηθνύ ηνπ ώκαηνο κε ηνλ Αηζεξηθό Κόζκν.

21 20 Ο ζύγρξνλνο ηξόπνο δσήο κέζα ζε δηακεξίζκαηα θαη κεγαινππόιεηο εκπνδίδεη ηε θπζηνινγηθή θαη πιεζσξηθή αληαιιαγή αηζεξηθήο ελέξγεηαο ηνπ αηόκνπ κε ην πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ ε αθύζηθε ζπληήξεζε ησλ ηξνθώλ θαη ε αθύζηθε θαη πνιύπινθε επεμεξγαζία ηνπο, κεηώλεη ή θαη θαηαξγεί ηελ αηζεξηθή δηάζηαζε ηεο ηξνθήο. Δθηόο απηνύ ε κόιπλζε ηεο αηκόζθαηξαο όρη κόλν πιηθά αιιά θαη αηζεξηθά κε πνιινύο ηξόπνπο, δηαηαξάζζεη ηελ αληαιιαγή αηζεξηθήο ελέξγεηαο κε ην πεξηβάιινλ κέζσ ηεο αλαπλνήο. Οη αθύζηθεο επίζεο θαη ερζξηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ επίζεο επεξεάδνπλ ηελ αληαιιαγή αηζεξηθήο ελέξγεηαο κεηαμύ ηνπο. Σν Αλζξώπηλν λ όκσο απνηειείηαη θαη από ην Φπρηθό ώκα ή απηό πνπ ιέκε Αηνκηθή Φπρή. Καη απηή ε Αηνκηθή Φπρή βξίζθεηαη ζε άκεζε ζρέζε θαη κε άιιεο Αηνκηθέο Φπρέο γύξσ ηεο αιιά θαη κε ηνλ Φπρηθό Κόζκν. Δπνκέλσο γηα λα ππάξμεη Τγεία θαη ζην Φπρηθό Δπίπεδν ζα πξέπεη ε ζρέζε ηνπ αηόκνπ κε ην ππόινηπν αλζξώπηλν ςπρηθό πεξηβάιινλ (ζπληξνθηθή ζρέζε, νηθνγέλεηα, θνηλσλία) θαζώο θαη κε ηνλ Φπρηθό Κόζκν λα είλαη ηζνξξνπεκέλε. 1.5 Άλζξσπνο, ύκπαλ, Θεόο Σέινο, ν Άλζξσπνο απνηειείηαη θαη από ην Αηνκηθό Πλεύκα κέζσ ηνπ νπνίνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ Πλεπκαηηθό Κόζκν. Ο Άλζξσπνο όκσο είλαη επίζεο θηηαγκέλνο «θαη εηθόλαλ θαη θαζ νκνίσζηλ» ηνπ ύκπαληνο θαη ηνπ Θενύ θαη έρεη κηα θπζηθά δνζκέλε από ην Γεκηνπξγό απνζηνιή. Καη κάιηζηα θάζε Αηνκηθή Φπρή επεξεάδεηαη βαζύηαηα από ηε θάζε Δμέιημεο ηνπ ύκπαληνο, ηεο Γεο θαη ηεο Αλζξσπόηεηαο. Πέξαλ ηνύηνπ αλ αιεζεύεη ε άπνςε - πνπ θαηά ηε γλώκε κνπ αιεζεύεη όηη ε θάζε Αηνκηθή Φπρή δεη δηαδνρηθέο επίγεηεο θαη επνπξάληεο δσέο, ηόηε ζε απηή ηελ επίγεηα δσή θνπβαιάεη καδί ηεο ηηο παξειζνύζεο δξάζεηο ηεο πνπ θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηηο ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο, άξα θαη ηελ Τγεία-Αζζέλεηα ηεο.

22 21 Σέινο, πέξαλ θαη πάλσ από όιεο καδί ηηο πξνεγνύκελεο επηδξάζεηο θαη παξειζνύζεο δξάζεηο, ην αλζξώπηλν νλ, ην θάζε άηνκν μερσξηζηά έρεη ηε ράξε από ηνλ Γεκηνπξγό ηνπ δώξνπ ηεο Διεύζεξεο Βνύιεζεο. Σεο δπλαηόηεηαο δειαδή λα δξάζεη είηε κε θπζηθό είηε κε αθύζηθν ηξόπν. Καη απηό ζαθέζηαηα θαη επεξεάδεη αλά πάζα ζηηγκή ηελ ηζνξξνπία καο κε ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ θαη ηα άιια πιάζκαηα, άξα θαη ηελ Τγεία- Αζζέλεηα καο. πλνςίδνληαο, Τγεία είλαη ε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο ηνπ αηόκνπ κε ην Φπζηθό Πεξηβάιινλ, ηνλ Αηζεξηθό Κόζκν, ηνλ Φπρηθό Κόζκν, κε ηνπο άιινπο αλζξώπνπο, κε ην ύκπαλ θαη ην Θεό κέζσ ηεο νξζήο ρξήζεο ηεο ειεύζεξεο ηνπ βνύιεζεο ώζηε λα εθπιεξώλεη ηε θπζηθή ηνπ απνζηνιή. Δλώ Αζζέλεηα είλαη ε θαηάζηαζε απνπζίαο Τγείαο ιόγσ ιαλζαζκέλεο ρξήζεο ηεο ειεύζεξεο ηνπ βνύιεζεο θαη κε εθπιήξσζεο ηεο θπζηθήο ηνπ απνζηνιήο. 1.6 Ζ Αιινπαζεηηθή έλλνηα ηεο Νόζνπ Οξίζακε ήδε πεξηιεπηηθά, ηη είλαη Τγεία θαη ηη είλαη Αζζέλεηα, ιέγνληαο απιά όηη είλαη ε απνπζία Τγείαο, ε αληζνξξνπία, ε δηαηαξαρή ηνπ θπζηθνύ θαη θπζηνινγηθνύ. κσο ηη κνξθέο παίξλεη απηή ε Αζζέλεηα θαη πόζσλ εηδώλ Αζζέλεηεο ππάξρνπλ; Δδώ ζα πξέπεη λα δώζνπκε θαη πάιη ηελ Οιηζηηθή Άπνςε ε νπνία ζα πξέπεη λα δηαθξηζεί μεθάζαξα από ηελ έλλνηα ηεο Νόζνπ πνπ θαηέρεη θεληξηθό ξόιν ζηελ Αιινπαζεηηθή Ηαηξηθή. Ση ζεκαίλεη «Νόζνο» ζηελ Αιινπαζεηηθή Ηαηξηθή; εκαίλεη είηε έλα ζύκπησκα είηε έλα ζύλνιν ζπκπησκάησλ από έλα ή πεξηζζόηεξα όξγαλα ή νξγαληθά ζπζηήκαηα πνπ ζπληζηνύλ ζπγθεθξηκέλε, όκνηα θαηά ην πιείζηνλ, θιηληθή εηθόλα. Απηή ε θιηληθή εηθόλα ζπκπιεξώλεηαη κε παζνινγναλαηνκηθά θαη ηζηνινγηθά επξήκαηα, εξγαζηεξηαθέο θαη παξαθιηληθέο εμεηάζεηο.

23 22 κσο, ζπρλά, ε θιηληθή εηθόλα θαη ηα εξγαζηεξηαθά θαη παξαθιηληθά επξήκαηα δηαθέξνπλ αξθεηά αλάινγα κε ην άηνκν πνπ θέξεηαη λα έρεη ηε ζπγθεθξηκέλε λόζν. Κη απηό ζπκβαίλεη ιόγσ δηαθνξώλ ζηελ ηδηνζπγθξαζία, ζηε δσηηθόηεηα, ζηηο ρξόληεο πξνδηαζέζεηο, ζηνλ ηξόπν δσήο θαη αθόκα θαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεη ηε λόζν ηνπ. Σα κεγάια πξνβιήκαηα μεθηλνύλ από ην γεγνλόο όηη ζπρλά γηα ηελ ίδηα Νόζν δηαθέξεη ε αηηηνινγία θαη ν παζνγελεηηθόο κεραληζκόο. Πρ κηα αξζξίηηδα ή κηα δηάξξνηα ή νη εκηθξαλίεο κπνξεί λα πξνέξρνληαη από πνιιέο θαη δηάθνξεο αηηίεο θαη δηαθνξεηηθνύο, έσο θαη αληίζεηνπο παζνγελεηηθνύο κεραληζκνύο. Σν ίδην δηαθέξεη ζεκαληηθά θαη ε πξόγλσζε κηαο λόζνπ αλάινγα κε ην άηνκν. Σν ίδην ζπρλά ζπκβαίλεη θαη κε ηε ζεξαπεία, εηδηθά ζε πεξίπησζε πνπ δηαθέξεη ε αηηηνινγία θαη ν παζνγελεηηθόο κεραληζκόο. Κη απηό παξόηη ζπρλά ε ζεξαπεία ζηνρεύεη ζπλήζσο ζηελ θαηαζηνιή ησλ ζπκπησκάησλ ή ηεο λόζνπ θαη όρη ζηελ αηηηνινγηθή, ξηδηθή θαη κόληκε ζεξαπεία ηεο Αζζέλεηαο ζαλ ζύλνιν. 1.7 Έρεη ε Νόζνο θπζηθά δνζκέλε ππόζηαζε ή όρη; Γηαηί ηα αλαθέξσ απηά; Γηαηί έρεη ζεκαζία ζηελ Δπηζηήκε λα πεξηγξάθνπκε θαη λα θαηαηάζζνπκε ηα θαηλόκελα κε βάζε θπζηθά δνζκέλεο θαηαζηάζεηο θαη όρη κε βάζε απζαίξεηα αλζξώπηλα θξηηήξηα. Πρ δελ κπνξνύκε λα θαηαηάμνπκε ηα είδε ησλ πιαζκάησλ κε βάζε ην ρξώκα ή ηελ ηξνθή ηνπο γηαηί ηόηε νη παπαξνύλεο, νη θόθθηλνη παπαγάινη θαη ηα θόθθηλα ρξπζόςαξα ζα ήηαλ ζην ίδην θόθθηλν «είδνο». Δλώ ηα ζπνπξγίηηα, νη ζθήθεο θαη ηα γνπξνύληα ζα ήηαλ επίζεο ζην ίδην πακθάγν «είδνο». Σν ίδην θαη ζηελ νκαδνπνίεζε ησλ Αληζνξξνπηώλ Τγείαο ηνπ Αλζξώπνπ. Θα πξέπεη λα έρνπκε λα θάλνπκε κε νκαδνπνηήζεηο θπζηθά δνζκέλεο θαη

24 23 ιεηηνπξγηθέο θαη όζνλ αθνξά ηε δηάγλσζε αιιά θαη όζνλ αθνξά ηε ζεξαπεία. Ζ Νόζνο ζα είρε λόεκα κόλν αλ πξνθαιείην από ζπγθεθξηκέλε αηηηνινγία πνπ πξνθαινύζε ζπγθεθξηκέλν παζνγελεηηθό κεραληζκό, ζπγθεθξηκέλε θιηληθή εηθόλα θαη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαη είρε ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία. Καη όια απηά γηα όια ηα άηνκα πνπ αλέπηπζζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε λόζν. Σόηε κε βάζε απηή ηε κνλνζήκαληε γξακκηθή αηηηνινγηθή αιπζίδα ζα κπνξνύζαλ λα ππάξμνπλ ζηαηηζηηθέο θαη έξεπλεο πνπ ζα είραλ θπζηθή αιεζή βάζε θαη ιεηηνπξγηθή αμία. 1.8 Ζ Νόζνο αγλνεί ην άηνκν, δειαδή ηελ εμαηνκίθεπζε ηνπ Αλζξώπηλνπ όληνο Ζ ιεηηνπξγηθή ππόζεζε ηεο Νόζνπ από ηελ Αιινπαζεηηθή έρεη ζαλ βάζε ηελ πιηζηηθή ζθέςε όηη ν Άλζξσπνο είλαη κόλν Τιηθό ώκα. Καη όηη όινη νη άλζξσπνη αθνύ απνηεινύληαη από ηα ίδηα όξγαλα θαη έρνπλ ηελ ίδηα θπζηνινγία, άξα ζα έρνπλ θαη ηελ ίδηα παζνινγία πνπ ζα πξνθαιείηαη από ηηο ίδηεο αηηίεο θαη ζα ρξεηάδεηαη ηελ ίδηα ζεξαπεία. κσο ηα πξάγκαηα δελ είλαη έηζη! Γηαθνξεηηθνί άλζξσπνη, ππό ηελ επίδξαζε ησλ ίδησλ εμσηεξηθώλ αηηηώλ, αλαπηύζζνπλ δηαθνξεηηθή παζνινγία θαη ρξεηάδνληαη δηαθνξεηηθή αληηκεηώπηζε. Απηό ηζρύεη ιόγσ ηνπ όηη ν θάζε άλζξσπνο, ην θάζε άηνκν, είλαη έλα πνιπεπίπεδν νλ (ζσκαηηθό, αηζεξηθό, ςπρηθό, θνηλσληθό). Δπίζεο ιόγσ ηνπ όηη θάζε άηνκν ραξαθηεξίδεηαη από ηηο δηθέο ηνπ Ηδηνζπγθξαζηαθέο Δπηδξάζεηο, Μηαζκαηηθέο Πξνδηαζέζεηο θαη έρεη ηε δηθή ηνπ πνξεία Αηνκηθήο Φπρήο αλά ηνπο αηώλεο. ια ηα πξνεγνύκελα θάλνπλ ηνλ θάζε άλζξσπν λα είλαη άηνκν, λα είλαη δειαδή κηα μερσξηζηή κνλαδηθή πεξίπησζε. Πρ θάησ από ηηο ίδηεο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο όπσο δηαδύγην, ζάλαηνο αγαπεκέλνπ πξνζώπνπ, ςύρνο, ηζηγάξν, θαθή δηαηξνθή, θνύξαζε, θιπ, άιια άηνκα δελ παζαίλνπλ ηίπνηα θαη άιια κπνξεί λα θηάζνπλ κέρξη θαη