Πρόηαζη ηοσ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αν. Μακεδονίας για ηην δημιοσργία Κοινωνικού Λατανόκηποσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόηαζη ηοσ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αν. Μακεδονίας για ηην δημιοσργία Κοινωνικού Λατανόκηποσ"

Transcript

1 ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55 Σ.Κ ΚΑΒΑΛΑ Σει Φαμ Πρόηαζη ηοσ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αν. Μακεδονίας για ηην δημιοσργία Κοινωνικού Λατανόκηποσ Από ηον Αμπελίδη Θεόδωπο Γεωπόνο Msc ςπάλληλο ηος Παπαπηήμαηορ

2 ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Πνηνί φκσο είκαζηε; Σν Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην είλαη Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Δίλαη ν ζεζκνζεηεκέλνο Δπηζηεκνληθφο χκβνπινο ηεο Πνιηηείαο ζε ζέκαηα Πξσηνγελνχο Παξαγσγήο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο. Μέιε ηνπ είλαη φινη νη επηζηήκνλεο ησλ εηδηθνηήησλ Γεσπνλίαο, Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο, Γεσινγίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Βηνινγίαο Ηρζπνινγίαο (Ν.1474/1984). Σν Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο κε ρψξν επζχλεο ηνπο πξψελ Ν.Γξάκαο, Καβάιαο θαη εξξψλ έρεη έδξα ηελ Καβάια. ηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ καο πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξαθάησ πξφηαζε καο ηελ νπνία ζέινπκε λα ηελ δνχκε λα γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα ζηεξίδνληαο ηελ κε φιεο ηηο δπλάκεηο καο.

3 ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Σι είναι όμωρ ο Κοινωνικόρ ή Γημοηικόρ ή Αζηικόρ Λασανόκηπορ; Πξφθεηηαη γηα εηδηθά δηακνξθσκέλν δεκφζην ιαραλφθεπν, πνπ βξίζθεηαη εληφο αζηηθψλ πεξηνρψλ, φπνπ νη πνιίηεο κπνξνχλ λα θαιιηεξγνχλ νη ίδηνη ηα ιαραληθά ηνπο ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο αηνκηθνχο ρψξνπο γηα λα θαιχςνπλ ηηο νηθνγελεηαθέο ηνπο αλάγθεο.

4 ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Μήπωρ ππόκειηαι για μια καινούπγια μόδα; ε καμία πεπίπηωζη, αληηζέησο κάιηζηα μεθίλεζε ζαλ θνηλσληθφ θίλεκα ησλ επνλνκαδφκελσλ «θαπαλέσλ» ην 1649 ζηελ Μ. Βξεηαλία απφ ηνλ Σδέξαξλη Γνπηλζηάλιετ. Σν 1974 ζηελ Ν. Τφξθε ε θαιιηηέρληδα Ληδ Κξίζηη μεθίλεζε ην δηθφ ηεο θίλεκα, ηνπο «Αληάξηεο Κεπνπξνχο». Ζ ίδηα καδί κε κηα νκάδα αλζξψπσλ άξρηζαλ λα θπηεχνπλ κε ιαραληθά θαη ινπινχδηα αδφκεηνπο θαη αλεθκεηάιιεπηνπο ρψξνπο ηεο πφιεο. ήκεξα κφλν ζηελ Νέα Τφξθε ππάξρνπλ 600 δεκφζηνη αζηηθνί θήπνη, ηνπο νπνίνπο πεξηπνηνχληαη πεξηζζφηεξνη απφ πνιίηεο. ηελ επνρή καο έρεη πάςεη πιένλ λα είλαη κφλν έλα θνηλσληθφ θίλεκα αιιά ζην εμσηεξηθφ είλαη κηα θαζεκεξηλή πξαθηηθή ζε φιεο ηηο Πφιεηο ηνπ Γπηηθνχ θαη φρη κφλν Κφζκνπ πνπ εληζρχεηαη θαη απφ θξαηηθνχο θνξείο. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάινπλ θαη νηθνλνκηθφ ηίκεκα γηα ην ρψξν πνπ θαιιηεξγνχλ. ηελ Υψξα καο πξνυπήξρε ζε πνιχ πεξηνξηζκέλν βαζκφ ηηο πξνεγνχκελεο 2 δεθαεηίεο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνχξγεζε ζηνπο Έιιελεο έδσζε λέν έλαπζκα ζε απηή ηελ ηδέα θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηελ θαηέζηεζε αλαγθαία. ήκεξα ζηελ Υψξα καο ιεηηνπξγνχλ αξθεηνί Λαραλφθεπνη, κε πξσηνβνπιίεο Γήκσλ, ΚΑΠΖ, πιιφγσλ, Κνηλσληθψλ θαη Οηθνινγηθψλ Οξγαλψζεσλ, ρνιείσλ θαη άιισλ θνξέσλ. Δλψ ζηα «ζθαξηά» βξίζθεηαη ε δεκηνπξγία αθφκα πνιιψλ πεξηζζφηεξσλ. Γπζηπρψο γηα κηα αθφκα θνξά θαζπζηεξεκέλα, έζησ θαη ππφ ηελ πίεζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο επεθηείλεηαη ζηελ ρψξα καο κηα πξσηνβνπιία κε πνιιά πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο Πνιίηεο, ηελ Κνηλσλία θαη ην Πεξηβάιινλ

5 Πιενλεθηήκαηα Οθέιε ελφο Κνηλσληθνχ Λαραλφθεπνπ Διάθξπλζε ηνπ Οηθνγελεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Μηα ηεηξακειήο νηθνγέλεηα ρξεηάδεηαη γηα ιαραληθά επξψ αλά έηνο. Παξαγσγή θξέζθσλ θαη πγηεηλψλ πξντφλησλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηαλαισηέο αθνχ ζηηο πφιεηο δελ δηαζέηνπλ εθηάζεηο γηα θαιιηέξγεηα. Απαζρφιεζε ζε δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, επθαηξία γηα άζθεζε. Αλάπηπμε απηνλνκίαο ησλ πνιηηψλ θαη θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ. Αλαςπρή Γεκηνπξγία ρψξσλ πξαζίλνπ, πξνζηαζία πεξηβάιινληνο

6 Πιενλεθηήκαηα Οθέιε ελφο Κνηλσληθνχ Λαραλφθεπνπ Βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο Εσήο. Γεκηνπξγνχληαη επθαηξίεο γηα εθπαίδεπζε. Βειηίσζε κηθξνθιίκαηνο ηεο πεξηνρήο. Γεκηνπξγία θνηλσληθψλ επαθψλ θαη ελίζρπζε ηεο αληαιιαθηηθήο λννηξνπίαο. πλδπαζκφο κε άιιεο δξάζεηο φπσο ην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν κέζσ ηεο δηάζεζεο κέξνπο ηεο παξαγσγήο, φπσο θαη ζηα ζπζζίηηα. Οηθηαθή Κνκπνζηνπνίεζε ππνιεηκκάησλ ηξνθίκσλ θ.α..

7 Ωθελούμενοι από ηο έπγο Υακεινζπληαμηνχρνη νη νπνίνη ηαπηφρξνλα απνθηνχλ θάπνηα δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε. Άλεξγνη, πνιχηεθλνη, ρακειφκηζζνη. Οη έρνληεο κεγάιε νηθνλνκηθή αλάγθε. Θα θαζνξηζηνχλ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά θξηηήξηα. Μέξνο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ πεγαίλνληαο ζε θνηλσθειή θαηαλάισζε ζα εληζρχζνπλ ην θνηλσληθφ παληνπσιείν θαη ηα ζπζζίηηα ηεο εθθιεζίαο. Υξεζηκνπνίεζε ηνπ Λαραλφθεπνπ θαη γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο αθνχ ζα δέρεηαη επηζθέςεηο απφ ζρνιεία θαη ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ καζεηέο ζηα πιαίζηα καζεηηθψλ εξγαζηψλ ηνπο. Σέινο αλ ππάξρνπλ δηαζέζηκα θαιιηεξγνχκελα ηεκάρηα κεηά ηελ δηάζεζε ζε επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο, γίλεηαη δηάζεζε ηνπο ζε θάζε ελδηαθεξφκελν θαιιηεξγεηή κε ηελ πιεξσκή ελφο κηθξνχ ηηκήκαηνο.

8 Απαπαίηηηερ Τποδομέρ πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνχλ Καηαζθεπή δηαρσξηζηηθνχ θξάρηε αλά ηεκάρην (έθηαζεο η.κ.) κε δπλαηφηεηα αζθάιηζεο ηνπ απφ ηνλ ρξήζηε (θιεηδαξηά). Καηαζθεπή πξνζηαηεπηηθή πεξίθξαμεο νιφθιεξεο ηεο εγθαηάζηαζεο κε ηελ θαηάιιειε θχιαμε θαη αζθάιηζε (θιεηδαξηά). Καηαζθεπή αηνκηθνχ δηθηχνπ άξδεπζεο ζε θάζε ηεκάρην κε ιάζηηρα. Γεκηνπξγία θνξηακψλ γηα ηελ θχιαμε εξγαιείσλ θαη άιισλ πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ θάζε θαιιηεξγεηή κε θιεηδαξηά. Αλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, θαηαζθεπή θαηά αλαινγία ζεξκνθεπηαθνχ ρψξνπ γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ ζπνξείσλ γηα ηνπο θαιιηεξγεηέο. Σνπαιέηεο, θηφζθηα γηα ηελ μεθνχξαζε ησλ θαιιηεξγεηψλ, δηάδξνκνη, αξίζκεζε ηεκαρίσλ, θσηηζκφο θ.α.

9 Απαπαίηηηερ Τποδομέρ πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνχλ Παξαθνινχζεζε επί κνλίκνπ βάζεσο απφ Γεσπφλν, δηφηη ε πιεζψξα θπηηθψλ εηδψλ απνηειεί ηδαληθφ ρψξν εμάπισζεο ερζξψλ θαη αζζελεηψλ ησλ θπηψλ. Παξνρή βαζηθψλ θαιιηεξγεηηθψλ εξγαιείσλ θαη εθνδίσλ ζηνπο κε έρνληεο ηελ δπλαηφηεηα λα ηα πξνκεζεπηνχλ. Δλίζρπζε ηεο πξαθηηθήο ρξήζεο ζπφξσλ ηνπηθψλ πνηθηιηψλ κε αμηνπνίεζε ζρεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ φπσο π.ρ. ε Δλαιιαθηηθή θνηλφηεηα Πειίηη. Φχηεπζε ζηηο πεξηθξάμεηο θαξπνθφξσλ δέληξσλ γηα ζθηά θαη παξαγσγή θξνχησλ.

10 Άλλερ πποϋποθέζειρ - δπάζειρ για ηην επιηςσία ηος έπγος Γεκηνπξγία ηνπ Λαραλφθεπνπ εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ ηεο Πφιεο θαη φρη εθηφο ηεο πφιεο. Δπηινγή πεδηλήο επίπεδεο έθηαζεο. Ύπαξμε ηαθηηθήο αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο γηα ηνπο σθεινχκελνπο ηνπ έξγνπ, δσξεάλ αλ είλαη δπλαηφλ ή θαη πξφζβαζεο ζην ιαραλφθεπν κε πνδειαηνδξφκνπο. Δθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ζηνπο θαιιηεξγεηέο απφ εηδηθνχο Γεσπφλνπο γηα βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο θαη άιιεο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο. Αλ αθνινπζεζνχλ βηνινγηθέο κέζνδνη παξαγσγήο ηφηε ε παξαθνινχζεζε απφ Γεσπφλν πξέπεη λα είλαη ζπρλφηεξε θαη ζηελφηεξε ιφγσ εληνλφηεξσλ πξνβιεκάησλ θπηνπξνζηαζίαο. Λεηηνπξγία ηνπ ιαραλφθεπνπ φιν ην ρξφλν. Σν επλντθφ θιίκα ηεο Πεξηθέξεηαο καο επηηξέπεη ηελ θαιιηέξγεηα ηφζν εαξηλψλ (Σνκάηεο, Πηπεξηέο κειηηδάλεο θ.α.) φζν θαη ρεηκεξηλψλ ιαραληθψλ (Λάραλα, Μαξνχιηα, παλάθηα θ.α.). πλδπαζηηθέο δξάζεηο φπσο είλαη ε εθηξνθή κηθξψλ δψσλ (π.ρ. Κφηεο, Κνπλέιηα θ.α.) εάλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα.

11 Κανονιζμόρ Λειηοςπγίαρ Βαζηθέο αξρέο Ο θαλνληζκφο ζα θαζνξίδεη επαθξηβψο ηνπο δηθαηνχρνπο ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη ηα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα. Γηαλνκή κφλν ελφο ηεκαρίνπ αλά άηνκν ή νηθνγέλεηα, αλά έηνο ή δηεηία. Απαγφξεπζε ηεο παξαρψξεζεο ηνπ ηεκαρίνπ ζε ηξίην πξφζσπν. Απαγφξεπζε ηεο δεκηνπξγίαο κφληκσλ θαηαζθεπψλ ζην ηεκάρην, πέξαλ απηψλ πνπ ζα γίλνπλ απφ ηνλ θνξέα. Γελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ησλ νξίσλ ηνπ αγξνηεκαρίνπ, φπσο απηά έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηελ πεξίθξαμε. Σήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζην ηεκάρην θαη ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ ιαραλφθεπνπ. Γσξεάλ κελ ε ρξήζε ηνπ λεξνχ αιιά κε θαλφλεο ειεγρφκελε θαη φρη αιφγηζηε.

12 Κανονιζμόρ Λειηοςπγίαρ Βαζηθέο αξρέο Αθαιιηέξγεηα ηεκάρηα ζα αθαηξνχληαη απφ ηνπο ρξήζηεο θαη ζα δίλνληαη ζηνπο επφκελνπο δηθαηνχρνπο (εθηφο νξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ φπσο αζζέλεηαο θ.ι.π.). Σπρφλ ζπκβνιηθή ζπλδξνκή ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ ζα είλαη απαξαίηεηε γηα ηε θάιπςε εμφδσλ ζπληήξεζεο θαη βειηηψζεσλ θαζψο θαη άιισλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ. Θα απαγνξεχεηαη ε πψιεζε ησλ παξαγφκελσλ ιαραληθψλ απφ ηνπο θαιιηεξγεηέο. Καζνξηζκφο ππεπζχλσλ Γεσπφλσλ θαη ππεπζχλσλ ηνπ ρψξνπ γηα ηελ επίιπζε θαιιηεξγεηηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ ιαραλφθεπνπ θαη δηαθνξψλ κεηαμχ θαιιηεξγεηψλ.

13 Παπαδείγμαηα ζηο Δλλαδικό σώπο Απηή ηε ζηηγκή ιεηηνπξγνχλ αξθεηνί Κνηλσληθνί Λαραλφθεπνη ζηε Υψξα θαη πξνγξακκαηίδεηαη φκσο θαη ε δεκηνπξγία πεξηζζνηέξσλ. πγθεθξηκέλα: ηελ Ξάλζε, απφ ην ΚΑΠΖ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο, ιεηηνπξγεί απφ ην 2002, ζα αλαιπζεί παξαθάησ. ηελ πφιε ηεο Λάξηζαο απφ ην Γήκν. ε έθηαζε 20 ζηξεκκάησλ γηα 200 δηθαηνχρνπο. Γεκηνπξγείηαη ήδε θαη ζα μεθηλήζεη ηελ Άλνημε. ηελ Αιεμαλδξνχπνιε απφ ηνλ Γήκν. Θα ιεηηνπξγήζεη ηελ Άλνημε ζε έθηαζε 30 ζηξ. γηα 274 δηθαηνχρνπο. ηελ Θέξκε Θεζζαινλίθεο απφ ηνλ Γήκν. ε 15 ζηέκκαηα γηα 300 δηθαηνχρνπο. Με ζπκβνιηθφ ηίκεκα ζην επξχ θνηλφ, δσξεάλ ζηνπο άπνξνπο (πξνηεξαηφηεηα). Πηζαλή ιεηηνπξγία ηνλ Ννέκβξην. ηελ Έδεζζα βξίζθεηαη ππφ ζρεδηαζκφ. ηελ Λέζβν ζε 2 ηεκάρηα 15 ζηξ. κέζσ Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ. πκκεηείρε πιεζψξα ηνπηθψλ θνξέσλ ζηελ δεκηνπξγία ηνπ. Παξάιιεια δεκηνπξγήζεθαλ θαη άιινη 2 ιαραλφθεπνη απφ εζεινληηθέο δξάζεηο. ηελ Κνκνηελή ππφ δεκηνπξγία βξίζθεηαη αλάινγε πξσηνβνπιία κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο Οηθνινγηθνχ πλεξγαηηθνχ Λαραλφθεπνπ. ηελ Κνδάλε θαη ζηελ Ρφδν βξίζθεηαη ππφ ζρεδηαζκφ ην εγρείξεκα. ηελ Θεζζαινλίθε ζην πξψελ ζηξαηφπεδν Καξαηάζνπ απφ ηελ νκάδα Αζηηθψλ θαη Πεξηαζηηθψλ Καιιηεξγεηψλ (ΠΔΡΚΑ). Γεκηνπξγήζεθαλ 24 κεξίδηα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011 απφ κέιε ηεο νκάδαο παξάιιεια φκσο δηαλέκνπλ ιαραληθά θαη ζε άπνξνπο.

14 Ανάλογερ οπγανώζειρ ηος Δξωηεπικού ηο Δξωηεπικό ηα παπαδείγμαηα είναι πολλά και με μεγάλη παπάδοζη άνω ηων 150 εηών, ςπάπσει και νομοθεηική ηοςρ καηοσύπωζη. Δνδεικηικά αναθέποςμε ιζηοσώποςρ οπγανώζεων ηος εξωηεπικού. Γιεθνέρ Γπαθείο Δδαθικών Σεμασίων και Οικογενειακών Κήπων. (Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux) Δςπωπαϊκή Ομοζπονδία Αζηικών Κηημάηων (EFCF), Αμεπικανική Ένωζη Κοινοηικήρ Κηπεςηικήρ (ACGA) Ομοζπονδία Αζηικών Κηημάηων και Κοινοηικών Κήπων ζηην Μ. Βπεηανία (FCFCG)

15 Κνηλσληθφο Λαραλφθεπνο ηνπ ΚΑΠΖ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο Ξεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ην 2002 Καηαιακβάλεη έθηαζε 5 ζηξεκκάησλ πεξίπνπ, ρσξηζκέλε ζε 120 ηεκάρηα ησλ 28 η.κ. ην θαζέλα εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ ηεο πφιεο θάησ απφ ην θιεηζηφ γήπεδν ζε ρψξν ηνπ Γήκνπ πνπ αλήθε παιηά ζηνλ Καπληθφ ηαζκφ Ξάλζεο ηνπ Τπ. Αγξνη. Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ. Γηαζέηεη θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο βαζηδφκελν ζηηο αξρέο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. Καιιηεξγείηαη κφλν απφ ηα κέιε ηνπ ΚΑΠΖ ρσξίο έμηξα ρξέσζε. Καηαζθεπάζηεθε απφ ηνλ Γήκν Ξάλζε πνπ θαιχπηεη θαη ηα βαζηθά έμνδα ηνπ ιαραλφθεπνπ (άξδεπζεο, ζπληήξεζεο, βειηίσζεο).

16 Κνηλσληθφο Λαραλφθεπνο ηνπ ΚΑΠΖ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο Απαγνξεχνληαη νη κφληκεο εγθαηαζηάζεηο εληφο ηνπ ιαραλφθεπνπ φπσο ηα ζεξκνθήπηα αιιά επηηξέπνληαη ηα αληηραιαδηθά δίρηπα. Δπηβιέπεηαη απφ 2 ππεχζπλνπο ηεο επηηξνπήο ηνπ ΚΑΠΖ θαη απφ ηνλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ. Γελ εθαξκφδεηαη ε Βηνινγηθή Καιιηεξγεηηθή Σερληθή φκσο γίλεηαη ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη θνπξηάο φπσο θαη εληνκνθηφλσλ - κπθεηνθηφλσλ φπνπ ππάξρεη κεγάιε αλάγθε θαη κε κέηξν. Σήξεζε κέηξσλ αζθαιείαο κε θιείδσκα φισλ ησλ ρψξσλ. Λφγσ ηεο κεγάιεο επηηπρίαο θαη δήηεζεο πνπ ππάξρεη ζρεδηάδεηαη ε δεκηνπξγία άιισλ 2 ιαραλφθεπσλ ζηα Κηκκέξηα θαη ζηελ Δθηελνπνι.

17 Καιιηέξγεηα αλαξξηρψκελσλ θπηψλ ζε ππνζηπιψκαηα π.ρ. θαζφιηα, θνινθπλζνεηδή θ.α. Υψξνο αλαςπρήο φπνπ πίλνπλ θαη ην θαθεδάθη ηνπο!

18 Αζθάιηζε αηνκηθά ηνπ θάζε ηεκαρίνπ θαη άξδεπζε ηνπ κέζσ εγθαηεζηεκέλνπ δηθηχνπ απφ ηνλ Γήκν. Γηάδξνκνη ζηνπο νπνίνπο έρεη πξφζβαζε θάζε ηεκάρην.

19 Αξίζκεζε φισλ ησλ ηεκαρίσλ Τπάξρνπλ 2 θηφζθηα γηα ηελ μεθνχξαζε ησλ θαιιηεξγεηψλ φπνπ γίλεηαη αληαιιαγή απφςεσλ αλάπηπμε θνηλσληθψλ επαθψλ.

20 Αλ θαη νιφθιεξνο ν ιαραλφθεπνο βξίζθεηαη πςνκεηξηθά ρακειφηεξα εληνχηνηο θάπνηα ηεκάρηα πξνζηαηεχνληαη αθφκα θαιχηεξα απφ ηνπο αλέκνπο ιφγσ πεξηθεξεηαθψλ ηνηρίσλ ή θπηηθψλ αλεκνθξαθηψλ.

21 Γίλεηαη θαηά θαλφλα ρξήζε νξγαληθήο ιίπαλζεο κε θνπξηά. Οη θαξέθιεο πνιιέο γηα λα μεθνπξάδνληαη θαη λα απνιακβάλνπλ ηα θαιιηεξγεηηθά επηηεχγκαηα ηνπο!!

22 Λασανόκηπορ ηος ΚΑΠΗ ηος Γήμος Ξάνθηρ Οη θαιιηεξγεηέο είλαη πνιχ επραξηζηεκέλνη Και ηο απολαμβάνοςν..

23 ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55 Σ.Κ ΚΑΒΑΛΑ Σει Φαμ Α ΔΤΥΑΡΙΣΩ ΠΟΛΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α Αμπελίδηρ Θεόδωπορ Γεωπόνορ Msc

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόλορ τος αστικού ππασίνος στη βιώσιμη ανάπτςξη των πόλεων

Ο πόλορ τος αστικού ππασίνος στη βιώσιμη ανάπτςξη των πόλεων Ο πόλορ τος αστικού ππασίνος στη βιώσιμη ανάπτςξη των πόλεων Aθεληνύιε Αηθαηεξίλε Γξ Γεσπφλνο-Γηεπζχληξηα 1 νπ Γπκλαζίνπ Χνξηηάηε Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο afentoul@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Πξνυπφζεζε γηα ηηο επενδύζειρ θαη ηελ ανάπηςξη Έκθεζη ηος Παπαηηπηηηπίος για ηο Επισειπημαηικό Πεπιβάλλον 10 +1 ΧΡΗΙΜΕ ΕΡΩΣΗΕΙ & ΑΠΑΝΣΗΕΙ 1. Γηαηί ν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΣηΕ 2934/11 [Νόμιμη αδειοδόηηζη έπγος βεληίωζηρ παλαιού αλιεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη:

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη: Αποθ-8577/83 (ΦΕΚ-528/Β/8-9-83) [ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 Υγειονομικός έλεγτος ηων αδειών ιδρύζεως και λειηοσργίας ηων εγκαηαζηάζεων επιτειρήζεων σγειονομικού ενδιαθέρονηος καθώς και ηων γενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα