ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο Μειέηε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ θξνζζσηνύ επηζειίνπ ηνπ βιελλνγόλνπ ηνπ ηγκόξεηνπ άληξνπ κεηά από έθρπζε ξαδηντζνηόπνπ 99 Tc m -MAA ζε αζζελείο κε ρξόληα ηγκνξίηηδα θαη ζπζρέηηζε κε επξήκαηα αμνληθήο ηνκνγξαθίαο. Γηάλλεο Ν. Αζαλαζόπνπινο Χηνξηλνιαξπγγνιόγνο Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Πάηξα 2008

2 2

3 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο Μειέηε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ θξνζζσηνύ επηζειίνπ ηνπ βιελλνγόλνπ ηνπ ηγκόξεηνπ άληξνπ κεηά από έθρπζε ξαδηντζνηόπνπ 99 Tc m -MAA ζε αζζελείο κε ρξόληα ηγκνξίηηδα θαη ζπζρέηηζε κε επξήκαηα αμνληθήο ηνκνγξαθίαο. Γηάλλεο Ν. Αζαλαζόπνπινο Χηνξηλνιαξπγγνιόγνο Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Πάηξα

4 4

5 Μέιε Σξηκεινύο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο Παλαγηώηεο Γθνύκαο Σαθηηθφο θαζεγεηήο Χηνξηλνιαξπγγνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο. Παύινο Βαζηιάθνο Σαθηηθφο θαζεγεηήο Ππξεληθήο Ιαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Μέινο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο. Ησάλλεο Γεκόπνπινο Οκφηηκνο θαζεγεηήο Αθηηλνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Μέινο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο. Παλαγηώηεο Γθνύκαο Μέιε Δπηακεινύο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο Σαθηηθφο θαζεγεηήο Χηνξηλνιαξπγγνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο επηακεινχο ζπκβνπιεπηηθήο θαη εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. Παύινο Βαζηιάθνο Σαθηηθφο θαζεγεηήο Ππξεληθήο Ιαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Μέινο επηακεινχο ζπκβνπιεπηηθήο θαη εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. Ησάλλεο Γεκόπνπινο Οκφηηκνο θαζεγεηήο Αθηηλνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Μέινο επηακεινχο ζπκβνπιεπηηθήο θαη εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. σηήξηνο Γαξηαγάλεο Σαθηηθφο θαζεγεηήο νθζαικνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Μέινο επηακεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. Θεόδσξνο Παπαδάο Δπίθνπξνο θαζεγεηήο Χηνξηλνιαξπγγνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Μέινο επηακεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. ηέθαλνο Ναμάθεο Δπίθνπξνο θαζεγεηήο Χηνξηλνιαξπγγνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Μέινο επηακεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. Νηθόιανο Μαζηξνληθνιήο Λέθηνξαο Χηνξηλνιαξπγγνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Μέινο επηακεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. 5

6 6

7 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ...11 ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ ΚΔΦ. 1 ΑΝΑΣΟΜΗΑ ΣΖ ΜΤΣΖ 1.1 Δηζαγσγή Ρηληθή Θαιάκε Πξόδνκνο ηεο κύηεο Ηδίσο Ρηληθή Θαιάκε Οη Υνάλεο..19 ΚΔΦ. 2 ΑΝΑΣΟΜΗΑ ΣΧΝ ΠΑΡΑΡΡΗΝΗΧΝ ΚΟΛΠΧΝ 2.1 Δηζαγσγή Γλαζηαίνο θόιπνο ή Ηγκόξεην άληξν Ζζκνεηδείο θπςέιεο Μεησπηαίνο θόιπνο θελνεηδήο θόιπνο..23 ΚΔΦ. 3 Ο ΡΗΝΗΚΟ ΒΛΔΝΝΟΓΟΝΟ 3.1 Ρηληθό επηζήιην Δπηζειηαθά θύηηαξα Κξνζζσηά θπιηλδξηθά θύηηαξα Καιπθνεηδή ή βιελλνπαξαγσγά θύηηαξα Βαζηθά θύηηαξα πλδέζεηο επηζειηαθώλ θπηηάξσλ Ζ ζεκαζία ησλ επηζειηαθώλ ζπλδέζεσλ..28 7

8 3.8 Βαζηθή κεκβξάλε Υόξην Αδέληα Βιελλώδεο επηθάιπςε Αλνζνδξαζηηθά θύηηαξα ζην επηζήιην Αλνζνδξαζηηθά θύηηαξα ζην ρόξην Ζ ζεκαζία ησλ εθθξηηηθώλ αλνζνινγηθώλιεηηνπξγηώλ Αγγείσζε θαη λεύξσζε ΚΔΦ. 4 ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ 4.1 Δηζαγσγή Αλαπλεπζηηθή ξηληθή ιεηηνπξγία Ρνή αέξνο Ρηληθή αληίζηαζε Ρηληθόο θύθινο Ζ ζεκαζία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνύ θαζαξηζκνύ, βιέλλαο- θξνζζώλ Ρηληθή Κάζαξζε Ρηληθή Κιηκαηηζηηθή Λεηηνπξγία Πξνζηαηεπηηθά αληαλαθιαζηηθά Όζθξεζε Ζ ζεκαζία ηνπ νζθξεηηθήο ιεηηνπξγίαο...41 ΚΔΦ. 5 ΡΗΝΟΚΟΛΠΗΣΗΓΔ 5.1 Οξηζκνί Δηζαγσγή πκπηώκαηα θαη ζεκεία Ομεία ηνγελήο ξηλνθνιπίηηδα Ομεία κε ηνγελή ξηλνθνιπίηηδα

9 5.6 Υξόληα ξηλνθνιπίηηδα Παζνγέλεηα Γηάγλσζε Θεξαπεία. 51 ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΚΔΦ. 1 ΚΟΠΟ ΤΛΗΚΟ ΜΔΘΟΓΟΗ 1.1 θνπόο Τιηθό θαη Μέζνδνη ΚΔΦ. 2 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 2.1 Απνηειέζκαηα Αλάιπζε απνηειεζκάησλ ΚΔΦ. 3 ΤΕΖΣΖΖ..86 ΠΔΡΗΛΖΦΖ..94 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

10 10

11 ΠΡΟΛΟΓΟ Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εηδηθφηεηάο κνπ, ν Καζεγεηήο θ. Παλαγηψηεο Γθνχκαο, κνπ αλέζεζε λα κειεηεζεί ε θάζαξζε ηνπ θξνζζσηνχ επηζειίνπ, ζε αζζελείο κε ρξφληα ξηλνθνιπίηηδα, κε ζηφρν ηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο παζνγέλεηαο θαη αηηηνινγίαο ηεο, πνπ είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ απνηειεζκαηηθέο ζεξαπείεο. Υσξίο ηελ θαζνδήγεζή ηνπ, δελ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε κειέηε απηή θαη ηνλ επραξηζηψ ζεξκά. Η φιε πξνζπάζεηα έδσζε θάπνηα απνηειέζκαηα, έλα κέξνο ησλ νπνίσλ δεκνζηεχζεθαλ ζην Hellenic Journal of Nuclear Medicine κε ηίηιν : Is mucociliary transport velocity related to symptoms in chronic rhinosinusitis patients? Δπίζεο ζηελ φιε πξνζπάζεηα, ζπλεηέιεζαλ νη Καζεγεηέο: θ. Παχινο Βαζηιάθνο, θ. Ισάλλεο Γεκφπνπινο θαη ν Δπίθνπξνο Καζεγεηήο θ. ηέθαλνο Ναμάθεο θαη ηνπο επραξηζηψ γηα ηελ ακέξηζηε ζπκβνιή, βνήζεηα, ππνζηήξημή ηνπο, ζηελ εθπφλεζε ηεο δηαηξηβήο απηήο. 11

12 12

13 ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 13

14 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΑΝΑΣΟΜΗΑ ΣΖ ΜΤΣΖ 1.1 Δηζαγσγή Η κχηε δελ απνηειεί έλα απιφ αεξαγσγφ, αιιά επηηειεί έλα ζχλζεην ξνιφ, εκθαλίδεη πνηθίιεο ιεηηνπξγίεο πςειήο εμεηδίθεπζεο κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. (J.B.Watelet, P.Van Cauwenderg, 1999). Η ξηληθή αλαπλνή είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηα πεξηζζφηεξα δσηθά είδε φπσο επίζεο θαη γηα ηνλ άλζξσπν. Δίλαη δπλαηφ λα δήζεη θάπνηνο ρσξίο ξηληθή αλαπλνή αιιά νη θιηληθέο επηπηψζεηο είλαη πνιχ πξνθαλείο ζε αζζελείο κε θησρή ξηληθή ιεηηνπξγία. Καλέλα άιιν φξγαλν δελ κπνξεί λα πξαγκαηψζεη φιεο ηηο πεξίπινθεο ιεηηνπξγίεο ηεο ηφζν θαιά θαη λα πξνζηαηέςεη ηελ θαηψηεξε αλαπλεπζηηθή νδφ ηφζν απνηειεζκαηηθά. Η κχηε βξίζθεηαη ζην κέζν ηνπ πξνζψπνπ θαη έρεη ζρήκα ηξίπιεπξεο ππξακίδαο. Δκθαλίδεη απφ πεξηγξαθηθήο απφςεσο : Σελ θνξπθή ή αθξνξξίλην : ην άθξν ηεο κχηεο πνπ πξνβάιιεη πεξηζζφηεξν. Σν ξίλην: ην θαηψηεξν άθξν ηεο κεζνξξηληθήο ξαθήο. Σελ ξίδα ή ην ξηδνξξίλην : ζηελφ άλσ άθξν ηεο κχηεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξφζθπζε ηεο ζην κέησπν απφ νπνχ θαη ζπλήζσο 14

15 ρσξίδεηαη κε κηθξφ εληχπσκα.(ην εληχπσκα απηφ δελ παξηζηάλεηαη ζηα αγάικαηα ηεο αξραίαο Διιάδαο γη απηφ θαη ην φλνκα ειιεληθή κχηε δίλεηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε ξάρε ηεο κχηεο ζπλέρεηαη επζχγξακκα κε ην κέησπν) Σελ ξάρε : εθηείλεηαη πξνο ηα πίζσ θαη πάλσ απφ ηελ θνξπθή. Γύν πιάγηεο επηθάλεηεο : νη νπνίεο πξνο ηα κπξνζηά ζπλελψλνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ ηελ ξάρε ηεο κχηεο. Η θάησ κνίξα απηψλ είλαη ππφθπξηε θαη επθίλεηε θαη ζρεκαηίδεη εθαηέξσζελ ην πηεξχγην ηεο κχηεο Σε βάζε ε νπνία δηαηηηξαίλεηαη απφ δχν ζηφκηα ηνπο κπθηήξεο ή ξψζσλεο νη νπνίνη ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο απφ κηα πηπρή δέξκαηνο πνπ νλνκάδεηαη ζηπιίδα πνπ αξρίδεη απφ ην άλσ ρείινο θαη θζάλεη ζην αθξνξξίλην Απνηειείηαη απφ έλαλ νζηενρφλδξηλν ζθειεηφ ν φπνηνο ζπκβάιιεη ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ζρήκαηνο ηεο. Σν νζηέηλν ηκήκα ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ κεησπηαία απφθπζε ηεο άλσ γλάζνπ, ηε ξηληθή απφθπζε ηνπ κεησπηαίνπ νζηνχ θαη απφ ηα ξηληθά νζηά. Σν ρφλδξηλν ηκήκα ζρεκαηίδεηαη απφ ηνπο άλσ θαη θάησ πιάγηνπο ξηληθνχο ρφλδξνπο ή κείδνλεο πηεξπγηαίνπο. Δμσηεξηθά πεξηβάιιεηαη απφ δέξκα θαη κχεο, ελψ εζσηεξηθά απφ βιελλνγφλν. Σν δέξκα ηεο κχηεο ζηελ νζηέηλε κνίξα είλαη ιεπηφ θαη ζπλάπηεηαη ραιαξά. Αληίζεηα, ζηελ ρφλδξηλε κνίξα είλαη παρχηεξν θέξεη ιίπνο θαη ζκεγκαηνγφλνπο αδέλεο θαη ζπλάπηεηαη ζηελά κε ην ρφλδξηλν ππφζεκα. Οη κχεο ηεο κχηεο είλαη νη δηαζηνιείο (δηαζηνιέαο ηνπ κπθηήξα, ππξακνεηδήο, θαη αλειθηήξαο ηνπ ξηληθνχ δηαθξάγκαηνο ) θαη νη ζθηγθηήξεο ( ν ξηληθφο θαη ν θαζειθηήξαο ηνπ ξηληθνχ δηαθξάγκαηνο ) νη νπνίνη είλαη ππαλάπηπθηνη. 15

16 1.2 Ρηληθή Θαιάκε ην εζσηεξηθφ ηεο κχηεο έρνπκε ην δηάθξαγκα ην νπνίν ρσξίδεη ηελ ξηληθή θνηιφηεηα ζε δεμηά θαη αξηζηεξή ξηληθή ζαιάκε. Κάζε ξηληθή ζαιάκε, πνπ θαηαιήγεη ζην πξφζσπν κε ηνλ ζχζηνηρν κπθηήξα θαη ζηνλ ξηλνθάξπγγα κε ηελ ζχζηνηρν ξηληθή ρνάλε, ππνδηαηξείηαη κε κηα κελνεηδή πξνεμνρή,ηνλ νπδφ ηεο κχηεο, ζε δπν άληζα κέξε: ηνλ πξφδνκνο ηεο κχηεο θαη ηελ ηδίσο ξηληθή ζαιάκε. Η ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ δπν ξηληθψλ ζαιακψλ ππνινγίδεηαη πεξίπνπ 150 cm 2 θαη ν ζπλνιηθφο φγθνο 15 ml. (Morgan NJ et al.,1995, Drake AF et al., ) 1.3 Πξόδνκνο ηεο Μύηεο Απνηειεί κηα θαηάδπζε ηνπ δέξκαηνο έρνληαο σο ππφζεκα ηνλ κείδνλα πηεξπγηαίν ρνλδξφ. Παξνπζηάδεη δπν πηπρέο, κηα εμσηεξηθή πνπ αληηζηνηρεί ζην νπξαίν ρείινο ηνπ κείδνλα πηεξπγηαίνπ ρφλδξνπ θαη κηα εζσηεξηθή πνπ αληηζηνηρεί ζην θεθαιηθφ ρείινο ηνπ κείδνλα πηεξπγηαίνπ ρφλδξνπ θαη ζην νπξαίν ρείινο ηνπ άλσ πιαγίνπ ρφλδξνπ. Η εζσηεξηθή απηή βιελλνγνλνδεξκαηηθή ηνμνεηδήο αθξνινθία, νλνκάδεηαη νπδφο ή εζσηεξηθφο ξψζσλ θαη παίδεη ην ξφιν βαιβίδαο ζηνλ εηζπλεφκελν αέξα. Σν νπξαίν ρείινο ηνπ άλσ πιαγίνπ ρφλδξνπ κε ην δηάθξαγκα ζρεκαηίδεη γσλία 15 δηακνξθψλνληαο ηελ πεξηνρή πνπ νλνκάδεηαη ξηληθή βαιβίδα θαη είλαη ην ζηελφηεξν ηκήκα ηεο ξηληθήο θνηιφηεηαο κε επηθάλεηα κφιηο 0,3 cm 2 (Masing H., 1967, Proctor DF et al., 1973) 1.4 Ηδίσο Ρηληθή Θαιάκε Αξρίδεη απφ ηνλ νπδφ θαη θαηαιήγεη ζηε ρνάλε, δειαδή ζην ξηλνθαξπγγηθφ ζηφκην. Η θάζε ξηληθή ζαιάκε (δεμηά θαη αξηζηεξά) έρεη ηέζζεξα ηνηρψκαηα: ην έζσ, ην θάησ, ην άλσ θαη ην έμσ. 16

17 Σν έζσ ηνίρσκα ζρεκαηίδεηαη πξνο ηα εκπξφο απφ ην ηεηξάπιεπξν ρφλδξν, ηα έζσ ζθέιε ησλ πηεξπγηαίσλ ρφλδξσλ θαζψο θαη απφ ην κεηαμχ απηψλ κεκβξαλψδεο ηκήκα. Πξνο ηα θάησ ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο ξηληθέο αθξνινθίεο ηεο άλσ γλάζνπ θαη ηνπ ππεξψηνπ νζηνχ, ελψ πξνο ηα άλσ απφ ην θάζεην πέηαιν ηνπ εζκνεηδνχο θαη πξνο ηα θάησ θαη πίζσ απφ ηελ χληδα. Σν θάησ ηνίρσκα ή έδαθνο ρσξίδεη ηελ ξηληθή ζαιάκε απφ ηελ ζηνκαηηθή θνηιφηεηα θαη ζρεκαηίδεηαη αληηζηνίρσο απφ ηε ππεξψην απφθπζεο ηεο άλσ γλάζνπ θαη ηελ νξηδφληηα κνίξα ηνπ ππεξσίνπ νζηνχ. Σν άλσ ηνίρσκα είλαη ζηελφ ζαλ απιάθη θαη ζρεκαηίδεηαη απφ πίζσ πξνο ηα εκπξφο απφ ην ζψκα ηνπ ζθελνεηδνχο νζηνχ, ην ζψκα ησλ εζκνεηδψλ νζηψλ, ην ηεηξεκέλν πέηαιν ηνπ εζκνεηδνχο νζηνχ, ηε ξηληθή άθαλζα ηνπ κεησπηαίνπ νζηνχ,ηα ξηληθά νζηά θαη ηνπο πηεξπγηαίνπ ρφλδξνπο. Σν ηεηξεκέλν πέηαιν ηνπ εζκνεηδνχο νζηνχ ζπκβάιιεη ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ κεγαιχηεξνπ ηκήκαηνο ηεο νξνθήο θαη δηα κέζνπ απηνχ δηέξρεηαη ην δίθηπν ησλ ηλψλ ηνπ νζθξεηηθνχ λεχξνπ ( J.J.Ballenger,). Σν έμσ ή πιάγην ηνίρσκα ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ άλσ γλάζν, ην ζθελνεηδέο, ην δαθξπτθφ, ην εζκνεηδέο θαη ηελ θάησ ξηληθή θφγρε. Πεξηβάιιεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο παξαξξίληνπο θφιπνπο θαη ππνδέρεηαη ηα ζηφκηα ηνπο. Φέξεη ηξεηο θαη ζπαληφηεξα ηέζζεξεηο πξνεμνρέο άληζνπ κεγέζνπο κε ζρήκα θνγρχιεο, πνπ νλνκάδνληαη ξηληθέο θφγρεο. Η άλσ θαη ε κέζε ξηληθή θφγρε ζρεκαηίδνληαη απφ ηελ έζσ επηθάλεηα ηνπ ιαβχξηλζνπ ηνπ εζκνεηδνχο νζηνχ, ελψ ε θάησ ξηληθή θφγρε απνηειείηαη απφ ηδηαίηεξν νζηφ, πνπ έρεη θαη ην φλνκά ηεο. Κάησ απφ ηηο ξηληθέο θφγρεο αθνξίδνληαη απιαθνεηδείο αεξνθφξνη ρψξνη, νη ξηληθνί πφξνη, πνπ είλαη αληίζηνηρα ν θάησ, ν κέζνο θαη άλσ ξηληθφο πφξνο: Ο Κάησ Ρηληθόο Πόξνο εκπξφο θαη πίζσ είλαη ζηελφο θαη ρακειφο, ελψ ζηε κέζε είλαη επξχηεξνο. ηνλ πφξν απηφλ εθβάιιεη ν ξηλνδαθξπτθφο πφξνο, 3-5 cm πίζσ απφ ην ρείινο ηνπ ξψζσλα. 17

18 Ο Μέζνο Ρηληθόο Πόξνο πξνο ηα εκπξφο αθνξίδεηαη απφ ιεπηή πξνεμνρή ηνπ εζκνεηδνχο νζηνχ, πνπ νλνκάδεηαη εζκνεηδέο άγθηζηξν (procesus unsinatus), ελψ πξνο ηα πίζσ ππάξρεη έλα πβψδεο έπαξκα ην νπνίν δεκηνπξγείηαη απφ κία θπςέιε, ηελ εζκνεηδή νζηενθύζηε (bulla ethmoidalis). Μεηαμχ ηεο εζκνεηδνχο νζηενθχζηεο θαη ηνπ εζκνεηδνχο αγθίζηξνπ πεξηιακβάλεηαη κηα δξεπαλνεηδήο ζρηζκή ην κελνεηδέο ζρίζκα (hiatus semilunaris) κέζα ζην νπνίν θαηαδχεηαη ν ξηληθφο βιελλνγφλνο ζρεκαηίδνληαο έηζη κηα κελνεηδή αχιαθα ηελ αχιαθα ηεο εζκνεηδνύο ρώλεο (infundibulum ethmoidale). ην άλσ άθξν ηεο εζκνεηδνχο ρψλεο εθβάιιεη ν κεησπηαίνο θφιπνο, ζην κέζν νη πξφζζηεο εζκνεηδείο θπςέιεο θαη ζην θάησ ην γλαζηαίν άληξν. Πξέπεη λα δηεπθξηληζζεί φηη ζαλ αλαηνκηθφ ζηφκην ηνπ γλαζηαίνπ άληξνπ λνείηαη ε πεξηνρή ε νπνία πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ηνπ δαθξπτθνχ νζηνχ πξνο ηα εκπξφο, ηνπ θαζέηνπ πεηάινπ ηνπ ππεξψηνπ νζηνχ πξνο ηα πίζσ, ηνπ εζκνεηδνχο ιαβπξίλζνπ πξνο ηα πάλσ θαη ηεο θάησ ξηληθήο θφγρεο πξνο ηα θάησ. Γηα ηνπ εζκνεηδνχο αγθίζηξνπ δηαηξείηαη ε πεξηνρή απηή ζε ηξία κηθξφηεξα ζηφκηα ην πξφζζην, ην κέζν ή άλσ θαη ην νπίζζην, απφ ηα νπνία ην πξφζζην θαη ην νπίζζην, ζην ηέιεην άηνκν, απνθξάζζνληαη απφ βιελλνγφλν (fontanelle). Σν κέζν ή άλσ ζηφκην, ην νπνίν βξίζθεηαη πάλσ απφ ην εζκνεηδέο άγθηζηξν απνηειεί θαη ην νξηζηηθφ ιεηηνπξγηθφ ζηφκην ηνπ γλαζηαίνπ άληξνπ. ( Γθνχκαο Π ) Ο Άλσ Ρηληθόο Πόξνο είλαη ζηελφο θαη βξαρχο θαη ππνδέρεηαη ηα ζηφκηα ησλ νπηζζίσλ εζκνεηδψλ θπςειψλ. Μεηαμχ ηνπ νπηζζίνπ άθξνπ ηεο άλσ ξηληθήο θφγρεο θαη ηνπ ζθελνεηδνχο νζηνχ είλαη ην ζθελνεζκνεηδηθφ εθθφιπσκα ζηελ νπίζζηα επηθάλεηα ηνπ νπνίνπ εθβάιιεη ην ζηφκην ηνπ ζθελνεηδνχο θφιπνπ.(μ. Φηιιίπνπ,

19 1.5 Οη Υνάλεο ην πίζσ κέξνο ησλ ζαιακψλ (ζην βάζνο) βξίζθνληαη νη ρνάλεο, κία ζηελ θάζε ζαιάκε. Οη ρνάλεο είλαη σνεηδή αλνίγκαηα πξνο ηε ξηλνθαξπγγηθή θνηιφηεηα, ην έλα δίπια ζην άιιν. Σν άλσ ρείινο ηεο θάζε ρνάλεο ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ θάησ επηθάλεηα ηνπ ζψκαηνο ηνπ ζθελνεηδνχο νζηνχ, ην θάησ ρείινο απφ ην νπίζζην ρείινο ησλ νξηδνληίσλ κνηξψλ ησλ ππεξσίσλ νζηψλ θαη ηα δχν πιάγηα απφ ην έζσ πέηαιν ησλ δχν πηεξπγνεηδψλ απνθχζεσλ ηνπ ζθελνεηδνχο νζηνχ. Σέινο, ην κεηαμχ ησλ ρναλψλ δηάθξαγκα ζρεκαηίδεηαη απφ ην νπίζζην ρείινο ηεο χλεσο. 19

20 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΑΝΑΣΟΜΗΑ ΣΧΝ ΠΑΡΑΡΡΗΝΗΧΝ ΚΟΛΠΧΝ 2.1 Δηζαγσγή Οη παξαξξίληνη θφιπνη είλαη αεξνθφξεο θνηιφηεηεο γχξσ απφ ηελ κχηε (εηθ.1). Αλαπηχζζνληαη κέζα ζηα νζηά ηνπ θξαλίνπ θαη εθβάιινπλ κε ηνπο εθθνξεηηθνχο πφξνπο ζηελ ξηληθή θνηιφηεηα. Γηακέζνπ ησλ ζηνκίσλ ησλ εθβνιψλ απηψλ επεθηείλεηαη ν βιελλνγφλνο ησλ ξηληθψλ θνηινηήησλ πξνο ηηο παξαξξίληεο θνηιφηεηεο. Δπηθαιχπηνληαη απφ ιεπηφ θπιηλδξηθφ θξνζζσηφ επηζήιην κε θίλεζε ησλ θξνζζψλ πξνο ην ζηφκην ησλ εθθνξεηηθψλ πφξσλ. Όινη νη παξαξξίληνη θφιπνη βξίζθνληαη ζε ζηελή επαθή κε ηελ ζθιεξά κήληγγα θαη ην ελδνθξάλην θαη ππάξρεη θίλδπλνο κεηάδνζεο θιεγκνλψλ ή επέθηαζεο φγθσλ πξνο απηφ. Οη παξαξξίληνη θφιπνη είλαη ζπλνιηθά νθηψ ηέζζεξηο αξηζηεξά θαη ηέζζεξηο δεμηά : ν κεησπηαίνο θφιπνο, ν ζθελνεηδήο θφιπνο, ν γλαζηαίνο θαη νη εζκνεηδείο θπςέιεο (πξφζζηεο θαη νπίζζηεο). 20

21 Δηθ.1. Αλαηνκία κύηεο θαη παξαξξηλίσλ θόιπσλ. 1. Ρηληθφ Γηάθξαγκα, 2. Κάιιαην, 3. Οθζαικφο, 4. Παππξψδεο Πέηαιν, 5. Μέζε Ρηληθή Κφγρε, 6. Κάησ Ρηληθή Κφγρε, 7. Μέζνο Ρηληθφο Πφξνο, 8. Κάησ Ρηληθφο Πφξνο 9. Ιγκφξεην Άληξν 10. Ηζκνεηδείο Κπςέιεο. 2.2 Γλαζηαίνο θόιπνο ή Ηγκόξεην άληξν Δίλαη ν κεγαιχηεξνο απφ ηνπο παξαξξηλίνπο θφιπνπο. ηε λενγληθή ειηθία είλαη πνιχ κηθξφο αιιά κεγαιψλεη γξήγνξα, ηδίσο κεηά ηελ εκθάληζε ησλ κνλίκσλ νδφλησλ. Η αλάπηπμε ηνπ γίλεηαη ζε δπν πεξηφδνπο. Η πξψηε πεξίνδνο δηαξθεί ηα πξψηα ηξία έηε ηεο δσήο θαη ε δεχηεξε απφ ηα επηά κέρξη θαη ην δεθανθηψ. Καηαιακβάλεη ζρεδφλ νιφθιεξε ηελ άλσ γλάζν θαη ε ρσξεηηθφηεηά ηνπ ζηνπο ελήιηθεο είλαη πεξίπνπ 15 cm 3. Έρεη ζρήκα ηεηξάπιεπξεο ππξακίδαο κε ηε βάζε πξνο ηα έζσ θαη ηελ θνξπθή ηνπ λα θέξεηαη πξνο ηα έμσ, κέζα ζηε δπγσκαηηθή απφθπζε. παληφηαηα ε θνηιφηεηα ηνπ ηγκφξεηνπ άληξνπ παξνπζηάδεη δηαρσξηζηηθά δηαθξάγκαηα κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη πνιχρσξε. Σν ηγκφξεην άληξν έρεη ηα εμήο ηνηρψκαηα: Σν έζσ ή ξηληθό ηνίρσκα: Αληηζηνηρεί ζηε βάζε ηνπ θαη ην ρσξίδεη απφ ηε ζχζηνηρν ξηληθή ζαιάκε. Σν θάησ ηκήκα ηνπ είλαη πεπαρπζκέλν ελψ ην ππφινηπν ιεπηφ, θαη ζην χςνο ηνπ κέζνπ ξηληθνχ πφξνπ θαηά ηφπνπο απνηειείηαη φρη απφ νζηφ αιιά απφ ζπλδεηηθφ ηζηφ (Λ. Μαλσιίδεο,1986) ην αλψηεξν ηκήκα ηνπ θέξεη ην ζηφκην ηνπ εθθνξεηηθνχ ηνπ πφξνπ ην νπνίν εθβάιιεη ζην κέζν ξηληθφ πφξν. πάληα είλαη δπλαηφ λα παξαηεξεζνχλ εθηφο απφ ην θχξην θαη επηθνπξηθά ζηφκηα. Σν άλσ ηνίρσκα ή νξνθή: Απνηειεί ην έδαθνο ηνπ νθζαικηθνχ θφγρνπ. Δκθαλίδεη επηκήθε αθξνινθία ε νπνία ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ 21

22 ππνθφγρην αχιαθα θαη ηνλ ππνθφγρην πφξν, κέζα ζηελ νπνία πεξλά ην ππνθφγρην λεχξν. Σν πξόζζην ηνίρσκα: Δίλαη ιεπηφ, θαιχπηεηαη απφ ηελ παξεηά θαη αληηζηνηρεί ζηελ πξφζζηα επηθάλεηα ηνπ ζψκαηνο ηεο άλσ γλάζνπ. Δκθαλίδεη ην θπληθφ βφζξν θαη ζην αλψηεξν κέξνο ηνπ, ην ππνθφγρην ηξήκα απφ ην νπνίν βγαίλεη ην νκψλπκν λεχξν. Σν θάησ ηνίρσκα: Απνηειεί ην έδαθνο ηνπ ηγκνξείνπ άληξνπ θαη γεηηληάδεη κε ηηο θαηληαθέο απνθχζεηο ηεο άλσ γλάζνπ, ελψ έξρεηαη ζε ζηελή επαθή κε ην 2 ν πξνγφκθην θαη ηνλ 1 ν θαη 2 ν γνκθίν νδφληα. Απφ ηα δφληηα απηά πνιιέο θνξέο ρσξίδεηαη κφλν κε έλα ιεπηφ νζηέηλν πέηαιν. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγεζνχλ κεηά απφ αθαίξεζε δνληηψλ ζηνκαηνθνιπηθά ζπξίγγηα, ηα νπνία ζπλδένπλ ην ηγκφξεην άληξν κε ηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα, ελψ ζε πεξίπησζε θιεγκνλήο κπνξεί λα πξνθιεζεί νδνληνγελή ηγκνξίηηδα (Α. θεχαο 1993). Σν νπίζζην ηνίρσκα: πλνξεχεη κε ηνλ πηεξπγνυπεξψην βφζξν, ν νπνίνο πεξηέρεη ην ππεξψην θιεβψδεο πιέγκα, ην ζθελνυπεξψην γάγγιην θαη ηελ έζσ γλαζηαία αξηεξία. ην ηνίρσκα απηφ γίλεηαη ε πξνζπέιαζε ηεο έζσ γλαζηαίαο αξηεξίαο θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηε ε απνιίλσζή ηεο. 2.3 Ζζκνεηδείο θπςέιεο Οη εζκνεηδείο θπςέιεο ππάξρνπλ απφ ηελ γέλεζε ηνπ αηφκνπ. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχκπιεγκα απφ κηθξέο αεξνθφξεο θνηιφηεηεο 6-10 ηνλ αξηζκφ. Βξίζθνληαη κέζα ζην ιαβχξηλζν ηνπ εζκνεηδνχο νζηνχ. Γηαθξίλνληαη ζε πξφζζηεο (κπξνζηά θαη θάησ απφ ηελ κέζε ξηληθή θφγρε), νη νπνίεο εθβάιινπλ ζην κέζν ξηληθφ πφξν θαη νπίζζηεο (πίζσ θαη θάησ απφ ηελ κέζε ξηληθή θφγρε), νη νπνίεο εθβάιινπλ ζηνλ άλσ ξηληθφ πφξν. Οη πξφζζηεο είλαη κηθξφηεξεο ζε κέγεζνο θαη πεξηζζφηεξεο 22

23 ζε αξηζκφ, ελψ νη νπίζζηεο είλαη κεγαιχηεξεο ζε κέγεζνο θαη κηθξφηεξεο ζε αξηζκφ. 2.4 Μεησπηαίνο θόιπνο Οη κεησπηαίνη θφιπνη ιείπνπλ ηειείσο θαηά ηνλ ηνθεηφ. Αξρίδνπλ λα αλαπηχζζνληαη απφ ην 6 ν -7 ν έηνο ηεο ειηθίαο κεηαμχ ηνπ έζσ θαη έμσ πεηάινπ ηνπ κεησπηαίνπ νζηνχ θαη ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο (δεμηφο θαη αξηζηεξφο) κε έλα ιεπηφ νζηέηλν δηάθξαγκα. Αλ θαη κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ πνηθίια ζρήκαηα ζπλήζσο έρνπλ ζρήκα ηξίπιεπξεο ππξακίδαο κε ηελ θνξπθή πξνο ηα επάλσ θαη ηε βάζε πξνο ηα θάησ. ην 3-5 % ησλ αηφκσλ ππάξρεη πιήξεο απιαζία ηνπ ελφο ή θαη ησλ δχν. Η ρσξεηηθφηεηα ζηνπο ελήιηθεο είλαη ζπλήζσο 8 cm 3. ην έδαθνο ησλ κεησπηαίσλ θφιπσλ ην νζηφ είλαη ιεπηφηεξν θαη εχθνια θαηαζηξέθεηαη απφ θιεγκνλέο, βιελλνγνλνθήιε, ή ρεηξνπξγηθνχο ηξαπκαηηζκνχο. Απφ ην έδαθνο ηνπ κεησπηαίνπ θφιπνπ πεξλά ην ππεξθφγρην λεχξν ην νπνίν εμέξρεηαη απφ ην ππεξθφγρην ηξήκα. ηελ έζσ κνίξα ηνπ εδάθνπο ησλ κεησπηαίσλ θφιπσλ βξίζθεηαη ην κεησπηαίν ζηφκην ηνπ εθθνξεηηθνχ πφξνπ, ν νπνίνο παξνπζηάδεη ζπρλά ειηθνεηδή πνξεία ή ζηελεχεη απφ ηηο εζκνεηδείο θπςέιεο θαη εθβάιιεη ζχκθσλα κε ηνλ Van Alyea (1939) 55% ζην κεησπηαίν εληχπσκα, 30% ζηηο πξφζζηεο εζκνεηδείο θαη ζε 15% ζηελ εζκνεηδή ρψλε (Μ. Φηιιίπνπ, 1998). 2.5 θελνεηδήο θόιπνο Ο ζθελνεηδήο θφιπνο, είλαη ππνηππψδεο θαηά ηελ γέλλεζε, αλαπηχζζεηαη κεηά ην ηξίην έηνο θαη ζπκπιεξψλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ κέρξη ην εηθνζηφ. Βξίζθεηαη κέζα ζην ζψκα ηνπ ζθελνεηδνχο νζηνχ θαη ρσξίδεηαη ζε δεμηφ θαη αξηζηεξφ κε έλα ιεπηφ νζηέηλν δηάθξαγκα, ην 23

24 ζθελνεηδέο δηάθξαγκα. Σν κέγεζνο ησλ ζθελνεηδψλ θφιπσλ πνηθίιεη κπνξεί λα είλαη κηθξφ, κέζν ή κεγάιν θαη ζηνπο ελήιηθεο ζπλήζσο έρεη φγθν πεξίπνπ 8 cm 3. ην πξφζζην ηνίρσκά ηνπο, βξίζθεηαη ν εθθνξεηηθφο πφξνο ν νπνίνο εθβάιιεη ζην ζθελνεηδέο θφιπσκα πίζσ απφ ηνλ άλσ ξηληθφ πφξν. 24

25 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 Ο ΡΗΝΗΚΟ ΒΛΔΝΝΟΓΟΝΟ 3.1 Ρηληθό επηζήιην Η ξηληθή θνηιφηεηα, ν ξηλνθάξπγγαο θαη νη θφιπνη επελδχνληαη απφ κηα εληαία κεκβξάλε, ην ξηληθφ επηζήιην, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηε βαζηθή κεκβξάλε θαη ζην ππνθείκελν ρφξην. Πνηθίινη ηχπνη επηζειίνπ αλαγλσξίδνληαη ζηε ξηληθή θνηιφηεηα: 1. Φεπδνπνιχζηηβν θπιηλδξηθφ επηζήιην (αλαπλεπζηηθνχ ηχπνπ) ην νπνίν απνηειείηαη απφ 4 θχξηνπο ηχπνπο θπηηάξσλ : θξνζζσηά (θπιηλδξηθά ) θχηηαξα, κε-θξνζζσηά (θπιηλδξηθά) θχηηαξα, θαιπθνεηδή θαη βαζηθά θχηηαξα. Απηφο ν ηχπνο επηζειίνπ απαληάηαη ζηα 2/3 ηνπ νπηζζίνπ ηκήκαηνο ηεο ξηληθήο θνηιφηεηαο. 2. Πιαθψδεο θαη κεηαβαηηθνχ ηχπνπ ( πνιχζηηβν επηζήιην πνπ πεξηιακβάλεη θπβνεηδή θχηηαξα κε κηθξνιάρλεο) παξαηεξείηαη ζην πξφζζην ηξηηεκφξην ηεο ξηληθήο θνηιφηεηαο ( Mygind N, 1974). 3. Σν επηζήιην ησλ παξαξξηλίσλ θφιπσλ είλαη απιφ, θξνζζσηφ, θπιηλδξηθφ επηζήιην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ιίγα θαιπθνεηδή θχηηαξα θαη αδέληα. Σφζν ε κέζε φζν θαη ε θάησ ξηληθή θφγρε επηθαιχπηνληαη απφ ςεπδνπνιχζηηβν θπιηλδξηθφ επηζήιην, εθηφο απφ ηα πξφζζηα άθξα ηνπο, φπνπ βξίζθεηαη πιαθψδεο θαη κεηαβαηηθνχ ηχπνπ επηζήιην. 25

26 3.2 Δπηζειηαθά θύηηαξα Σα επηζειηαθά θχηηαξα, πξνζηαηεχνπλ ηνπο αλψηεξνπο θαη θαηψηεξνπο αεξαγσγνχο, άκεζα κε ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ εηζπλεφκελνπ αέξα κέζσ ηνπ κεραληζκνχ θξνζζψλ/βιέλλαο. Σν επηζήιην ηνπ ξηληθνχ βιελλνγφλνπ, απνηειείηαη απφ 4 ηχπνπο θπηηάξσλ: α) θξνζζσηά θπιηλδξηθά, β) κε θξνζζσηά θπιηλδξηθά, γ) θαιπθνεηδή θχηηαξα, δ) βαζηθά θχηηαξα. Σα θξνζζσηά θχηηαξα απνηεινχλ ην 80% ηνπ θπηηαξηθνχ πιεζπζκνχ. Η αλαινγία θπιηλδξηθψλ/θαιπθνεηδψλ θπηηάξσλ είλαη 5/ Κξνζζσηά θπιηλδξηθά θύηηαξα Σν θνξπθαίν ηκήκα ησλ θξνζζσηψλ θπηηάξσλ, θαιχπηεηαη απφ θξνζζνχο πξνεξρφκελνπο απφ ηα βαζηθά ζσκάηηα, ηα νπνία ρξεζηκεχνπλ επίζεο γηα ηελ ζηήξημε ησλ θξνζζψλ ζην θχηηαξν. Σν θπηηαξφπιαζκα ησλ θπηηάξσλ πεξηέρεη πνιιά κηηνρφλδξηα, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ ελεξγεηαθφ εθνδηαζκφ ηεο θίλεζεο ησλ θξνζζψλ. Οη θξνζζνί ζηελ αλζξψπηλε κχηε, έρνπλ δηάκεηξν 0,3κm, κήθνο 7-10κm, θαη ν αξηζκφο ηνπο αληηζηνηρεί ζε 100 αλά θχηηαξν ( Breeze RG, Wheeldom EB.,1977). Κάζε θξνζζφο απνηειεί κηα πξνβνιή ηεο θπηηαξνπιαζκαηηθήο κεκβξάλεο. Σν εζσηεξηθφ ηνπ θξνζζνχ απνηειείηαη απφ έλα δαθηχιην κε ελλέα δηπινχο κηθξνζσιελίζθνπο, ηνπνζεηεκέλνπο θαηά κήθνο ηνπ επηκήθνπο άμνλα ηνπ, νη νπνίνη πεξηβάιινπλ 2 θεληξηθνχο (κνλνχο) κηθξνζσιελίζθνπο. Κάζε δεπγάξη κηθξνζσιελίζθσλ απνηειείηαη απφ ππννκάδεο ηλψλ Α θαη Β. Γχν ζπκκεηξηθνί βξαρίνλεο, πνπ απνηεινχληαη απφ ηξηθσζθνξηθή αδελνζίλε θαη νλνκάδνληαη βξαρίνλεο ηεο Γπλεΐλεο (dynein), πξνβάιινπλ απφ ηελ ππννκάδα Α πξνο ηελ ππννκάδα Β ηνπ επφκελνπ κηθξνζσιελίζθνπ(satir P., 1974, Dustin P.,1978). Μεηαμχ θάζε ππννκάδαο ηλψλ Α θαη ηεο ππννκάδα Β ηνπ επφκελνπ 26

27 κηθξνζσιελίζθνπ ππάξρνπλ επίζεο πνιιαπιέο δηαζπλδέζεηο, ηνπνζεηεκέλεο ζε θαλνληθά δηαζηήκαηα θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ηνπο. Πηζηεχεηαη φηη νη δηαζπλδέζεηο απηέο απνηεινχληαη απφ κηα ειαζηηθή νπζία πνπ νλνκάδεηαη Νεμίλε. Απφ ηηο ππννκάδεο ηλψλ Α επεθηείλνληαη πξνο ην θεληξηθφ δεχγνο αθηηλνεηδείο πξνεθβνιέο. ηε βάζε ηνπ θξνζζνχ θαηαιήγνπλ ηα δχν θεληξηθά κηθξνζσιελάξηα θαη θάζε κηα απφ ηηο πεξηθεξηθέο δπάδεο ζπλερίδεη ηελ πξνο ηα θάησ πνξεία ηεο θαηαιήγνληαο ζην βαζηθφ ζσκάηην κε ηελ κνξθή ηξηάδαο, κεηά ηελ πξνζζήθε κηα ιεπηήο ίλαο Γ ( J.J.Ballenger, ). ηελ θνξπθή ηνπ θξνζζνχ ππάξρεη κηα κηθξή δηφγθσζε απφ ηελ φπνηα εθθχνληαη 3-7 λχρηα κήθνπο 25-35nm. Η θίλεζε ηνπ θξνζζνχ πξνθαιείηαη απφ ηελ δηνιίζζεζε ελφο κηθξνζσιελίζθνπ πάλσ ζην άιιν, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κηαο δχλακεο παξακφξθσζεο, πνπ πξνθαιεί θάκςε. Η θίλεζε θάζε θξνζζνχ νλνκάδεηαη θξνζζσηφο παικφο. Απνηειείηαη απφ κηα πξνσζεηηθή ηαρεία θίλεζε (απνηειεζκαηηθφ ρηχπεκα) θαηά ηελ νπνία ν θξνζζφο δηαηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο θαη ηα λχρηα ηεο θνξπθήο θζάλνπλ ζην ππεξθείκελν ζηξψκα βιέλλαο θαη απφ κηα βξαδεία θίλεζε επηζηξνθήο κε ηελ νπνία ν θξνζζφο βξαρχλεηαη γηα λα κελ θηάζεη ζην ππεξθείκελν ζηξψκα βιέλλαο (Proetz AW. 1953, Duchateau G, et al.,1985 ). Οη θξνζζνί θηλνχληαη κε ζπρλφηεηα 1000 παικψλ/min. 3.4 Καιπθνεηδή ή βιελλνπαξαγσγά θύηηαξα Σα θαιπθνεηδή θχηηαξα πξνβάιινπλ απφ ηελ βαζηθή κεκβξάλε πξνο ηνλ απιφ. ηελ ειεχζεξε επηθάλεηα ηνπο εκθαλίδνπλ κηθξνιάρλεο θαη παξάγνπλ φμηλε βιέλλα. Η παξαγσγή βιέλλαο ζηελ θαηάιιειε πνζφηεηα θαη κε ηελ πξέπνπζα ειαζηηθφηεηα / ππθλφηεηα, απνηειεί ζηνηρείν ζεκαληηθφ γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ κεραληζκνχ θαζαξηζκνχ βιέλλαο-θξνζζψλ. 27

28 3.5 Βαζηθά θύηηαξα Σα βαζηθά θχηηαξα, απνηεινχλ πξφδξνκα θχηηαξα ησλ εμεηδηθεπκέλσλ θπηηάξσλ, πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ απιηθή παξπθή. ηεξίδνληαη θιαζζηθά ζηε βαζηθή κεκβξάλε αιιά, ζηηο ηζηνινγηθέο ηνκέο, δίδεηαη ε εληχπσζε φηη βξίζθνληαη ςειφηεξα κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ. 3.6 πλδέζεηο επηζειηαθώλ θπηηάξσλ Σα επηθαλεηαθά επηζειηαθά θχηηαξα, ζπλέρνληαη κε 3 ηχπνπο ζχλδεζεο: ζπλδέζεηο πξνζθφιιεζεο, ζηέξξεο ζπλδέζεηο θαη ραζκαηηθέο ζπλδέζεηο. Οη ζπλδέζεηο πξνζθφιιεζεο απνηεινχληαη απφ ηε δψλε ζχλδεζεο, ηελ ζήιε θαη ηα εκηδεζκνζψκαηα, ηα νπνία ζπλδένπλ ηα θχηηαξα κε ηε βαζηθή κεκβξάλε (βαζηθφ πέηαιν). Οη ζηέξξεο ζπλδέζεηο δεκηνπξγνχλ κία δψλε πεξίδεζεο, γχξσ απφ θνξπθαίν-πιάγηα φξηα ησλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ θαη ζρεκαηίδνπλ έλα αλζεθηηθφ θξαγκφ κε εθιεθηηθή δηαπεξαηφηεηα ζηελ παξαθπηηαξηθή δηαθίλεζε ηφλησλ, καθξνκνξίσλ θαη λεξνχ. Οη ραζκαηηθέο ζπλδέζεηο επηηξέπνπλ ηελ άκεζε επηθνηλσλία ησλ θπηηάξσλ φπσο γηα παξάδεηγκα ζην ζπγρξνληζκφ ηεο παικηθήο θίλεζεο ησλ θξνζζψλ. 3.7 Ζ ζεκαζία ησλ επηζειηαθώλ ζπλδέζεσλ Σν επηζήιην ειέγρεη ηε δηαθίλεζε ηνπ λεξνχ, ξπζκίδνληαο ηελ κεηαηφπηζε ησλ ηφλησλ, θπξίσο ηελ απνξξφθεζε ηνπ Να θαη ηελ έθθξηζε ηνπ ρισξίνπ (Welsh MJ,1987). Η δηαθίλεζε ηνπ λεξνχ θαη ησλ πξσηετλψλ ηνπ νξνχ κέζσ ηνπ βιελλνγφλνπ ζηνλ απιφ, εμαξηάηαη απφ ηελ αθεξαηφηεηα ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ θαη απφ ηελ δηαπεξαηφηεηα ηεο επηζειηαθήο δηθηπσηήο βαζηθήο κεκβξάλεο απφ ηα δηαθηλνχκελα κφξηα, θαζψο θαη απφ ηηο επηζειηαθέο ζηέξξεο ζπλδέζεηο πνπ 28

29 ρξεζηκεχνπλ σο εθιεθηηθνί, αλζεθηηθνί θξαγκνί ζηελ παξαθπηηαξηθή δηαθίλεζε Η2Ο, ηφλησλ θαη καθξνκνξίσλ. 3.8 Βαζηθή κεκβξάλε Η κεκβξάλε είλαη δηαπεξαηή απφ πγξά αιιά θαη απφ ηδηαίηεξα πιηθά πνπ δηεηζδχνπλ ζην θαιππηηθφ ζηξψκα βιέλλαο/θξνζζψλ (Munzel M, 1974). Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο βαζηθήο κεκβξάλεο σο εκηδηαπεξαηήο, είλαη πην αθξηβήο. Η βαζηθή κεκβξάλε δηαπεξλάηαη απφ ηξηρνεηδή. Τγξά, είλαη δπλαηφλ λα κεηαθηλεζνχλ κέζσ ησλ ηξηρνεηδψλ ζηε βιελλνγνληθή επηθάλεηα, ρσξίο λα πεξάζνπλ κέζσ ηεο βαζηθήο κεκβξάλεο. Η θχξηα δηαθνξά κεηαμχ ηεο βαζηθήο κεκβξάλεο ζηε κχηε απφ ηηο βαζηθέο κεκβξάλεο άιισλ εληνπίζεσλ, νθείιεηαη ζηε δηαθνξεηηθή δηαπεξαηφηεηα. 3.9 Υόξην Σν ρφξην, πεξηθιείεη ηηο αδεληθέο, λεπξηθέο θαη αγγεηαθέο δνκέο θαη ξπζκίδεη ηηο αληαιιαγέο κεηαμχ ηνπ επηζειίνπ θαη ηνπ νξγαληζκνχ Αδέληα Σα αδέληα αθζνλνχλ ζην δηάθξαγκα θαη ζην έδαθνο ησλ ξηληθψλ θνηινηήησλ. Σν ρφξην πεξηιακβάλεη 2 ζηξψκαηα αδελίσλ : Σν επηθαλεηαθφ εληνπίδεηαη θάησ απφ ην επηζήιην, ην δε ελ ησ βάζεη θάησ απφ ην αγγεηαθφ δίθηπν. Η αδεληθή ζπληζηψζα ηνπ ρνξίνπ, απνηειείηαη απφ νξξψδε, βιελλψδε θαη κηθηά (νξνβιελλψδε) αδέληα, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ην επηζήιην κέζσ εθθνξεηηθνχ πφξνπ. Οη αδεληθέο θπςέιεο, πεξηβάιινληαη απφ ηα κπνεπηζειηαθά θχηηαξα, πνπ επλννχλ ηελ έθθξηζε βιέλλαο. 29

30 3.11 Βιελλώδεο επηθάιπςε Η βιέλλα επηθαιχπηεη φιε ηελ επηθάλεηα ηεο ξηληθήο θνηιφηεηαο εθηφο απφ ηνλ πξφδνκν θαη ηνπο παξαξξίληνπο θφιπνπο. Πεξηέρεη 95% λεξφ, 3% νξγαληθά ζηνηρεία θαη 2% ηρλνζηνηρεία. Η εκεξεζία εθθξηλφκελε πνζφηεηα είλαη πεξίπνπ 0.3 ml/kg/day (Melon T.,1968). Σν θχξην νξγαληθφ ζπζηαηηθφ, είλαη ε βιελλίλε, ε νπνία απνηειεί γιπθνπεπηίδην, εθθξηλφκελν απφ ηα θαιπθνεηδή θχηηαξα. Καη αλαινγία κε ηα δάθξπα, ε ειεθηξνιπηηθή ζχζηαζε ηεο βιέλλαο, είλαη ππεξνζκσηηθή, ζπγθξηηηθά κε ην πιάζκα. Η αιβνπκίλε, απνηειεί ηελ θπξίαξρε πξσηεΐλε ζηε ξηληθή βιέλλα. Δπηπιένλ, ε εθθξηηηθή IgΑ, ε ιαθηνθεξίλε, ε ιπζνδχκε θαη ε θαιιηθξεΐλε, ζπληίζεληαη ζηα θχηηαξα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζσιήλα θαη αλεπξίζθνληαη ζην έθθξηκα. Δίλαη ελδηαθέξνλ, φηη ε παξαγσγή ηεο siga, είλαη πςειφηεξε ηε λχρηα, παξά ηε κέξα (Passali D.et al.,1988). Οη επηζειηαθέο εθθξίζεηο, πεξηιακβάλνπλ γιπθνδακηλνγιπθάλεο, αληηνμεηδσηηθά θαη αληηβαθηεξηδηαθέο νπζίεο (Jeffery PK.,1983). Δπηπιένλ, πνηθίιεο πξσηεΐλεο κε ελδπκαηηθή δξάζε, έρνπλ αληρλεπζεί ζηε ξηληθή βιέλλα, φπσο ε γαιαθηηθή δεπδξνγελάζε, πνιιά πξσηενιπηηθά έλδπκα θαη αλαζηνιείο πξσηεαζψλ. Σα ακηλνμέα ζπκκεηέρνπλ, ζηε δεκηνπξγία ηεο βιέλλαο, κε ζπγθέληξσζε θπκαηλφκελε απφ 0,4-1,3 κμ/ ml (Hilding AC. et al.,1973). Οη ξηληθέο εθθξίζεηο, απνηεινχλ κείγκα εμηδξψκαηνο πιάζκαηνο, βιέλλαο απφ θαιπθνεηδή θχηηαξα θαη νξνβιελλψδνπο πιηθνχ, πξνεξρφκελνπ απφ νξνβιελλψδε αδέληα. Απνπεπησθφηα επηζειηαθά θχηηαξα θαη αλνζνδξαζηηθά θχηηαξα, αλαγλσξίδνληαη ζηηο ξηληθέο εθθξίζεηο Αλνζνδξαζηηθά θύηηαξα ζην επηζήιην Δθηφο απφ ηα δνκηθά θχηηαξα ηεο επηθάλεηαο ηνπ ξηληθνχ βιελλνγφλνπ, αλαγλσξίδνληαη θχηηαξα ηα νπνία -κεηαλαζηεχνπλ 30

31 εθιεθηηθά- ζην ξηληθφ επηζήιην. Σα θχηηαξα απηά πεξηιακβάλνπλ ζηηεπηηθά θχηηαξα θαη ελδνεπηζειηαθά ιεκθνθχηηαξα (Pawankar R, Okuda M.,1993). Η θχξηα ιεηηνπξγία ησλ ελδνεπηζειηαθψλ ιεκθνθπηηάξσλ είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ αληηγφλσλ θαη ε απνκάθξπλζε απηψλ απφ ην ζψκα άκεζα ή έκκεζα. Ο πιεζπζκφο απηφο απνηειείηαη απφ Β θαη Σ ιεκθνθχηηαξα. Οη δείρηεο Σ- θπηηαξηθήο δηαθνξνπνίεζεο ζηελ επηθάλεηα ησλ Σ- ιεκθνθπηηάξσλ, πεξηιακβάλνπλ ηα αληηγφλα CD3, CD4 [ Γείθηεο βνεζεηηθψλ Σ- ιεκθνθπηηάξσλ ] θαη CD8 [δείθηεο θπηηαξνηνμηθψλ / θαηαζηαιηηθψλ ιεκθνθπηηάξσλ] (Stroher W, James SP., 1994). Σα ελδνεπηζειηαθά ιεκθνθχηηαξα αλαγλσξίδνπλ αληηγφλα κφλν φηαλ εθθξάδνληαη ζηελ επηθάλεηα αληηγνλνπαξνπζηαζηηθψλ θπηηάξσλ (APC) ζπλδεδεκέλα κε επηθαλεηαθά κφξηα πνπ θσδηθνπνηνχληαη απφ ηα γνλίδηα ησλ κεηδφλσλ ζπκπιεγκάησλ ηζηνζπκβαηηθφηεηαο [ΜΗC] (Stroher W, James SP., 1994). Tα ζηηεπηηθά θχηηαξα απνηεινχλ ην 2% ησλ θπηηάξσλ ζην επηθαλεηαθφ επηζήιην θαη εκθαλίδνπλ κεξηθέο νκνηφηεηεο, φζνλ αθνξά ζηα κνξθνινγηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κε ηα ππνεπηζειηαθά ζηηεπηηθά θχηηαξα. Δπηπιένλ, απειεπζεξψλνπλ κηα πνηθηιία κεζνιαβεηηθψλ κνξίσλ θιεγκνλήο, άιισλ πξνζρεκαηηζκέλσλ θαη άιισλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηα θνθθία. Μεξηθνί απφ ηνπο παξαπάλσ κεζνιαβεηέο, επεξεάδνπλ ηελ δηαπεξαηφηεηα ησλ επηζειηαθψλ ζηεξξψλ ζπλδέζεσλ ( Holgate ST.et al., 1988) Αλνζνδξαζηηθά θύηηαξα ζην ρόξην Σν βάζνο επέθηαζεο ηνπ ιεκθνθπηηαξηθνχ πιεζπζκνχ, πνηθίιιεη ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ξηληθήο θνηιφηεηαο, ελψ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηε κέζε ξηληθή θφγρε. Σα ιεκθνθχηηαξα θαη πιαζκαηνθχηηαξα, είλαη ηα ζπρλφηεξα απαληψκελα, Δπίζεο, αλαγλσξίδνληαη ηζηηνθχηηαξα θαη καθξνθάγα. Σέινο, πνιπκνξθνπχξελα δελ αλεπξίζθνληαη ζπρλά ζε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο. Β -ιεκθνθχηηαξα, 31

32 πξνεξρφκελα απφ ζρεηηθά άσξνπο θιψλνπο κλεκνληθψλ θπηηάξσλ κε δπλαηφηεηα λα εθθξάδνπλ ηελ J-άιπζν (εθθξηηηθή άιπζν αλνζνζθαηξίλεο ) δηεγείξνληαη αξρηθά ζην βιελλνγνλνεμαξηψκελν ιεκθηθφ ηζηφ [MALT] θαη θαηφπηλ κεηαλαζηεχνπλ κέζσ ηεο ιέκθνπ θαη ηνπ αίκαηνο ζε αδεληθέο ζέζεηο. Δθεί νινθιεξψλνπλ ηελ ηειηθή ηνπο/πιήξε δηαθνξνπνίεζε θαη κεηαηξέπνληαη ζε ιεκθνθχηηαξα πνπ παξάγνπλ αλνζνζθαηξίλεο (Brandtzaeg P.,1988) Ζ ζεκαζία ησλ εθθξηηηθώλ αλνζνινγηθώλ ιεηηνπξγηώλ Η βιέλλα θαη νη εθθξίζεηο ζρεκαηίδνπλ έλα δηαζπψκελν ή ζπλερέο βιελλψδεο ζηξψκα, ην νπνίν δξα ζαλ κε εηδηθφο θξαγκφο ζε παγηδεπφκελα αληηγνληθά ή ηνμηθά κφξηα πξηλ λα εηζέιζνπλ ζηνπο θαηψηεξνπο αεξαγσγνχο. Δπηπιένλ, νη πεξνμεηδάζεηο θαη ε ηληεξθεξφλε, κπνξνχλ λα δξάζνπλ κε ζθνπφ λα δηαηεξήζνπλ ηηο άζεπηεο ζπλζήθεο ζηνλ θαηψηεξν αλαπλεπζηηθφ ζσιήλα (Jeffery PK.,1983). Η αλεπαξθήο ηνπηθή παξαγσγή ηεο siga ή άιινη ηνπηθνί ελδπκαηηθνί παξάγνληεο είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ άκεζα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αλνζνινγηθήο πξνζηαζίαο, πνπ παξέρεη ε βιέλλα. Σέινο, ε ξεπζηφηεηα ηεο βιέλλαο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην κεραληζκφ θαζαξηζκνχ βιέλλαο/θξνζζψλ. Δάλ ε βιέλλα είλαη ηδηαίηεξα ξεπζηή, ε κεηαθνξά έλαληη ηεο βαξχηεηαο είλαη αδχλαηε. Δάλ ε βιέλλα είλαη παρχξξεπζηε, φπσο ζηελ θπζηηθή ίλσζε, ε απνκάθξπλζε ηεο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε θαη νη ινηκψμεηο εγθαζίζηαληαη επθνιφηεξα ζηα βχζκαηα βιέλλαο Αγγείσζε θαη λεύξσζε Ο Βurham δηαπίζησζε ην 1935, φηη ε αξηεξηαθή παξνρή ζηε κέζε θαη θάησ ξηληθή θφγρε πξνέξρεηαη απφ ηελ ζθελνππεξψηα αξηεξία (Bumham H., 1935). ην πξφζζην ηκήκα, ε παξνρή αίκαηνο πξνέξρεηαη 32

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σξίδπκν λεχξν. J. Rudolf Νεπξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Παπαγεσξγίνπ» Θεζζαινλίθε

Σξίδπκν λεχξν. J. Rudolf Νεπξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Παπαγεσξγίνπ» Θεζζαινλίθε Σξίδπκν λεχξν J. Rudolf Νεπξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Παπαγεσξγίνπ» Θεζζαινλίθε Σξίδπκν λεχξν 5 ε θξαληαθή ζπδπγία Μηθηφ λεχξν Αηζζεηηθέο ίλεο απφ ην πξφζσπν, ηνπο παξαξηληθνχο θφιπνπο, ηα δφληηα, ηε ζηνκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνατη. νεςπικόρ άξοναρ. ηελική απόληξη. δενδπίηερ. νεςπικό κύηηαπο

Σύνατη. νεςπικόρ άξοναρ. ηελική απόληξη. δενδπίηερ. νεςπικό κύηηαπο Σύνατη Νεπξνκπτθή χλαςε χλαςε νεςπικόρ άξοναρ ηελική απόληξη δενδπίηερ νεςπικό κύηηαπο Υποκαηώθλιερ και Υπεπκαηώθλιερ εκπολώζειρ χλαςε νεςπικό κύηηαπο λεπξνδηαβηβαζηήο Υποκαηώθλιερ και Υπεπκαηώθλιερ εκπολώζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 61 Ον/μο:.. Β Λσκείοσ Ύλη: Ηλεκηρικό ρεύμα Το Φως Γενικής Παιδείας 22-3-2015 Θέμα 1 ο : 1. Μία ειεθηξηθή ζπζθεπή ιεηηνπξγεί γηα ρξνληθή δηάξθεηα 0,5h θαη θαηαλαιώλεη 2kWh ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ Σκήκα Δαζνπνλίαο ΔΦΠ, παξ/κα Δξάκαο, ΣΕΙ Καβάιαο, ΑΝΘΟ ΣΩΝ ΑΓΓΔΙΟΠΔΡΜΩΝ Η εγγελήο αλαπαξαγσγή ησλ αγγεηνζπέξκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplac Δηεπξύλεη ηε θιάζε ηωλ ζεκάηωλ γηα ηα νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί ε κεηάβαζε από ην πεδίν ηνπ ρξόλνπ ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Παξέρεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Β3. ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΣΧΝ ΦΧΝΖΔΝΣΧΝ Σα θσλήεληα ζηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή είλαη ηα εμήο: (1) ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα