ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο Μειέηε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ θξνζζσηνύ επηζειίνπ ηνπ βιελλνγόλνπ ηνπ ηγκόξεηνπ άληξνπ κεηά από έθρπζε ξαδηντζνηόπνπ 99 Tc m -MAA ζε αζζελείο κε ρξόληα ηγκνξίηηδα θαη ζπζρέηηζε κε επξήκαηα αμνληθήο ηνκνγξαθίαο. Γηάλλεο Ν. Αζαλαζόπνπινο Χηνξηλνιαξπγγνιόγνο Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Πάηξα 2008

2 2

3 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο Μειέηε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ θξνζζσηνύ επηζειίνπ ηνπ βιελλνγόλνπ ηνπ ηγκόξεηνπ άληξνπ κεηά από έθρπζε ξαδηντζνηόπνπ 99 Tc m -MAA ζε αζζελείο κε ρξόληα ηγκνξίηηδα θαη ζπζρέηηζε κε επξήκαηα αμνληθήο ηνκνγξαθίαο. Γηάλλεο Ν. Αζαλαζόπνπινο Χηνξηλνιαξπγγνιόγνο Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Πάηξα

4 4

5 Μέιε Σξηκεινύο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο Παλαγηώηεο Γθνύκαο Σαθηηθφο θαζεγεηήο Χηνξηλνιαξπγγνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο. Παύινο Βαζηιάθνο Σαθηηθφο θαζεγεηήο Ππξεληθήο Ιαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Μέινο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο. Ησάλλεο Γεκόπνπινο Οκφηηκνο θαζεγεηήο Αθηηλνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Μέινο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο. Παλαγηώηεο Γθνύκαο Μέιε Δπηακεινύο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο Σαθηηθφο θαζεγεηήο Χηνξηλνιαξπγγνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο επηακεινχο ζπκβνπιεπηηθήο θαη εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. Παύινο Βαζηιάθνο Σαθηηθφο θαζεγεηήο Ππξεληθήο Ιαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Μέινο επηακεινχο ζπκβνπιεπηηθήο θαη εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. Ησάλλεο Γεκόπνπινο Οκφηηκνο θαζεγεηήο Αθηηλνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Μέινο επηακεινχο ζπκβνπιεπηηθήο θαη εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. σηήξηνο Γαξηαγάλεο Σαθηηθφο θαζεγεηήο νθζαικνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Μέινο επηακεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. Θεόδσξνο Παπαδάο Δπίθνπξνο θαζεγεηήο Χηνξηλνιαξπγγνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Μέινο επηακεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. ηέθαλνο Ναμάθεο Δπίθνπξνο θαζεγεηήο Χηνξηλνιαξπγγνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Μέινο επηακεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. Νηθόιανο Μαζηξνληθνιήο Λέθηνξαο Χηνξηλνιαξπγγνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Μέινο επηακεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. 5

6 6

7 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ...11 ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ ΚΔΦ. 1 ΑΝΑΣΟΜΗΑ ΣΖ ΜΤΣΖ 1.1 Δηζαγσγή Ρηληθή Θαιάκε Πξόδνκνο ηεο κύηεο Ηδίσο Ρηληθή Θαιάκε Οη Υνάλεο..19 ΚΔΦ. 2 ΑΝΑΣΟΜΗΑ ΣΧΝ ΠΑΡΑΡΡΗΝΗΧΝ ΚΟΛΠΧΝ 2.1 Δηζαγσγή Γλαζηαίνο θόιπνο ή Ηγκόξεην άληξν Ζζκνεηδείο θπςέιεο Μεησπηαίνο θόιπνο θελνεηδήο θόιπνο..23 ΚΔΦ. 3 Ο ΡΗΝΗΚΟ ΒΛΔΝΝΟΓΟΝΟ 3.1 Ρηληθό επηζήιην Δπηζειηαθά θύηηαξα Κξνζζσηά θπιηλδξηθά θύηηαξα Καιπθνεηδή ή βιελλνπαξαγσγά θύηηαξα Βαζηθά θύηηαξα πλδέζεηο επηζειηαθώλ θπηηάξσλ Ζ ζεκαζία ησλ επηζειηαθώλ ζπλδέζεσλ..28 7

8 3.8 Βαζηθή κεκβξάλε Υόξην Αδέληα Βιελλώδεο επηθάιπςε Αλνζνδξαζηηθά θύηηαξα ζην επηζήιην Αλνζνδξαζηηθά θύηηαξα ζην ρόξην Ζ ζεκαζία ησλ εθθξηηηθώλ αλνζνινγηθώλιεηηνπξγηώλ Αγγείσζε θαη λεύξσζε ΚΔΦ. 4 ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ 4.1 Δηζαγσγή Αλαπλεπζηηθή ξηληθή ιεηηνπξγία Ρνή αέξνο Ρηληθή αληίζηαζε Ρηληθόο θύθινο Ζ ζεκαζία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνύ θαζαξηζκνύ, βιέλλαο- θξνζζώλ Ρηληθή Κάζαξζε Ρηληθή Κιηκαηηζηηθή Λεηηνπξγία Πξνζηαηεπηηθά αληαλαθιαζηηθά Όζθξεζε Ζ ζεκαζία ηνπ νζθξεηηθήο ιεηηνπξγίαο...41 ΚΔΦ. 5 ΡΗΝΟΚΟΛΠΗΣΗΓΔ 5.1 Οξηζκνί Δηζαγσγή πκπηώκαηα θαη ζεκεία Ομεία ηνγελήο ξηλνθνιπίηηδα Ομεία κε ηνγελή ξηλνθνιπίηηδα

9 5.6 Υξόληα ξηλνθνιπίηηδα Παζνγέλεηα Γηάγλσζε Θεξαπεία. 51 ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΚΔΦ. 1 ΚΟΠΟ ΤΛΗΚΟ ΜΔΘΟΓΟΗ 1.1 θνπόο Τιηθό θαη Μέζνδνη ΚΔΦ. 2 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 2.1 Απνηειέζκαηα Αλάιπζε απνηειεζκάησλ ΚΔΦ. 3 ΤΕΖΣΖΖ..86 ΠΔΡΗΛΖΦΖ..94 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

10 10

11 ΠΡΟΛΟΓΟ Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εηδηθφηεηάο κνπ, ν Καζεγεηήο θ. Παλαγηψηεο Γθνχκαο, κνπ αλέζεζε λα κειεηεζεί ε θάζαξζε ηνπ θξνζζσηνχ επηζειίνπ, ζε αζζελείο κε ρξφληα ξηλνθνιπίηηδα, κε ζηφρν ηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο παζνγέλεηαο θαη αηηηνινγίαο ηεο, πνπ είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ απνηειεζκαηηθέο ζεξαπείεο. Υσξίο ηελ θαζνδήγεζή ηνπ, δελ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε κειέηε απηή θαη ηνλ επραξηζηψ ζεξκά. Η φιε πξνζπάζεηα έδσζε θάπνηα απνηειέζκαηα, έλα κέξνο ησλ νπνίσλ δεκνζηεχζεθαλ ζην Hellenic Journal of Nuclear Medicine κε ηίηιν : Is mucociliary transport velocity related to symptoms in chronic rhinosinusitis patients? Δπίζεο ζηελ φιε πξνζπάζεηα, ζπλεηέιεζαλ νη Καζεγεηέο: θ. Παχινο Βαζηιάθνο, θ. Ισάλλεο Γεκφπνπινο θαη ν Δπίθνπξνο Καζεγεηήο θ. ηέθαλνο Ναμάθεο θαη ηνπο επραξηζηψ γηα ηελ ακέξηζηε ζπκβνιή, βνήζεηα, ππνζηήξημή ηνπο, ζηελ εθπφλεζε ηεο δηαηξηβήο απηήο. 11

12 12

13 ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 13

14 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΑΝΑΣΟΜΗΑ ΣΖ ΜΤΣΖ 1.1 Δηζαγσγή Η κχηε δελ απνηειεί έλα απιφ αεξαγσγφ, αιιά επηηειεί έλα ζχλζεην ξνιφ, εκθαλίδεη πνηθίιεο ιεηηνπξγίεο πςειήο εμεηδίθεπζεο κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. (J.B.Watelet, P.Van Cauwenderg, 1999). Η ξηληθή αλαπλνή είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηα πεξηζζφηεξα δσηθά είδε φπσο επίζεο θαη γηα ηνλ άλζξσπν. Δίλαη δπλαηφ λα δήζεη θάπνηνο ρσξίο ξηληθή αλαπλνή αιιά νη θιηληθέο επηπηψζεηο είλαη πνιχ πξνθαλείο ζε αζζελείο κε θησρή ξηληθή ιεηηνπξγία. Καλέλα άιιν φξγαλν δελ κπνξεί λα πξαγκαηψζεη φιεο ηηο πεξίπινθεο ιεηηνπξγίεο ηεο ηφζν θαιά θαη λα πξνζηαηέςεη ηελ θαηψηεξε αλαπλεπζηηθή νδφ ηφζν απνηειεζκαηηθά. Η κχηε βξίζθεηαη ζην κέζν ηνπ πξνζψπνπ θαη έρεη ζρήκα ηξίπιεπξεο ππξακίδαο. Δκθαλίδεη απφ πεξηγξαθηθήο απφςεσο : Σελ θνξπθή ή αθξνξξίλην : ην άθξν ηεο κχηεο πνπ πξνβάιιεη πεξηζζφηεξν. Σν ξίλην: ην θαηψηεξν άθξν ηεο κεζνξξηληθήο ξαθήο. Σελ ξίδα ή ην ξηδνξξίλην : ζηελφ άλσ άθξν ηεο κχηεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξφζθπζε ηεο ζην κέησπν απφ νπνχ θαη ζπλήζσο 14

15 ρσξίδεηαη κε κηθξφ εληχπσκα.(ην εληχπσκα απηφ δελ παξηζηάλεηαη ζηα αγάικαηα ηεο αξραίαο Διιάδαο γη απηφ θαη ην φλνκα ειιεληθή κχηε δίλεηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε ξάρε ηεο κχηεο ζπλέρεηαη επζχγξακκα κε ην κέησπν) Σελ ξάρε : εθηείλεηαη πξνο ηα πίζσ θαη πάλσ απφ ηελ θνξπθή. Γύν πιάγηεο επηθάλεηεο : νη νπνίεο πξνο ηα κπξνζηά ζπλελψλνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ ηελ ξάρε ηεο κχηεο. Η θάησ κνίξα απηψλ είλαη ππφθπξηε θαη επθίλεηε θαη ζρεκαηίδεη εθαηέξσζελ ην πηεξχγην ηεο κχηεο Σε βάζε ε νπνία δηαηηηξαίλεηαη απφ δχν ζηφκηα ηνπο κπθηήξεο ή ξψζσλεο νη νπνίνη ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο απφ κηα πηπρή δέξκαηνο πνπ νλνκάδεηαη ζηπιίδα πνπ αξρίδεη απφ ην άλσ ρείινο θαη θζάλεη ζην αθξνξξίλην Απνηειείηαη απφ έλαλ νζηενρφλδξηλν ζθειεηφ ν φπνηνο ζπκβάιιεη ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ζρήκαηνο ηεο. Σν νζηέηλν ηκήκα ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ κεησπηαία απφθπζε ηεο άλσ γλάζνπ, ηε ξηληθή απφθπζε ηνπ κεησπηαίνπ νζηνχ θαη απφ ηα ξηληθά νζηά. Σν ρφλδξηλν ηκήκα ζρεκαηίδεηαη απφ ηνπο άλσ θαη θάησ πιάγηνπο ξηληθνχο ρφλδξνπο ή κείδνλεο πηεξπγηαίνπο. Δμσηεξηθά πεξηβάιιεηαη απφ δέξκα θαη κχεο, ελψ εζσηεξηθά απφ βιελλνγφλν. Σν δέξκα ηεο κχηεο ζηελ νζηέηλε κνίξα είλαη ιεπηφ θαη ζπλάπηεηαη ραιαξά. Αληίζεηα, ζηελ ρφλδξηλε κνίξα είλαη παρχηεξν θέξεη ιίπνο θαη ζκεγκαηνγφλνπο αδέλεο θαη ζπλάπηεηαη ζηελά κε ην ρφλδξηλν ππφζεκα. Οη κχεο ηεο κχηεο είλαη νη δηαζηνιείο (δηαζηνιέαο ηνπ κπθηήξα, ππξακνεηδήο, θαη αλειθηήξαο ηνπ ξηληθνχ δηαθξάγκαηνο ) θαη νη ζθηγθηήξεο ( ν ξηληθφο θαη ν θαζειθηήξαο ηνπ ξηληθνχ δηαθξάγκαηνο ) νη νπνίνη είλαη ππαλάπηπθηνη. 15

16 1.2 Ρηληθή Θαιάκε ην εζσηεξηθφ ηεο κχηεο έρνπκε ην δηάθξαγκα ην νπνίν ρσξίδεη ηελ ξηληθή θνηιφηεηα ζε δεμηά θαη αξηζηεξή ξηληθή ζαιάκε. Κάζε ξηληθή ζαιάκε, πνπ θαηαιήγεη ζην πξφζσπν κε ηνλ ζχζηνηρν κπθηήξα θαη ζηνλ ξηλνθάξπγγα κε ηελ ζχζηνηρν ξηληθή ρνάλε, ππνδηαηξείηαη κε κηα κελνεηδή πξνεμνρή,ηνλ νπδφ ηεο κχηεο, ζε δπν άληζα κέξε: ηνλ πξφδνκνο ηεο κχηεο θαη ηελ ηδίσο ξηληθή ζαιάκε. Η ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ δπν ξηληθψλ ζαιακψλ ππνινγίδεηαη πεξίπνπ 150 cm 2 θαη ν ζπλνιηθφο φγθνο 15 ml. (Morgan NJ et al.,1995, Drake AF et al., ) 1.3 Πξόδνκνο ηεο Μύηεο Απνηειεί κηα θαηάδπζε ηνπ δέξκαηνο έρνληαο σο ππφζεκα ηνλ κείδνλα πηεξπγηαίν ρνλδξφ. Παξνπζηάδεη δπν πηπρέο, κηα εμσηεξηθή πνπ αληηζηνηρεί ζην νπξαίν ρείινο ηνπ κείδνλα πηεξπγηαίνπ ρφλδξνπ θαη κηα εζσηεξηθή πνπ αληηζηνηρεί ζην θεθαιηθφ ρείινο ηνπ κείδνλα πηεξπγηαίνπ ρφλδξνπ θαη ζην νπξαίν ρείινο ηνπ άλσ πιαγίνπ ρφλδξνπ. Η εζσηεξηθή απηή βιελλνγνλνδεξκαηηθή ηνμνεηδήο αθξνινθία, νλνκάδεηαη νπδφο ή εζσηεξηθφο ξψζσλ θαη παίδεη ην ξφιν βαιβίδαο ζηνλ εηζπλεφκελν αέξα. Σν νπξαίν ρείινο ηνπ άλσ πιαγίνπ ρφλδξνπ κε ην δηάθξαγκα ζρεκαηίδεη γσλία 15 δηακνξθψλνληαο ηελ πεξηνρή πνπ νλνκάδεηαη ξηληθή βαιβίδα θαη είλαη ην ζηελφηεξν ηκήκα ηεο ξηληθήο θνηιφηεηαο κε επηθάλεηα κφιηο 0,3 cm 2 (Masing H., 1967, Proctor DF et al., 1973) 1.4 Ηδίσο Ρηληθή Θαιάκε Αξρίδεη απφ ηνλ νπδφ θαη θαηαιήγεη ζηε ρνάλε, δειαδή ζην ξηλνθαξπγγηθφ ζηφκην. Η θάζε ξηληθή ζαιάκε (δεμηά θαη αξηζηεξά) έρεη ηέζζεξα ηνηρψκαηα: ην έζσ, ην θάησ, ην άλσ θαη ην έμσ. 16

17 Σν έζσ ηνίρσκα ζρεκαηίδεηαη πξνο ηα εκπξφο απφ ην ηεηξάπιεπξν ρφλδξν, ηα έζσ ζθέιε ησλ πηεξπγηαίσλ ρφλδξσλ θαζψο θαη απφ ην κεηαμχ απηψλ κεκβξαλψδεο ηκήκα. Πξνο ηα θάησ ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο ξηληθέο αθξνινθίεο ηεο άλσ γλάζνπ θαη ηνπ ππεξψηνπ νζηνχ, ελψ πξνο ηα άλσ απφ ην θάζεην πέηαιν ηνπ εζκνεηδνχο θαη πξνο ηα θάησ θαη πίζσ απφ ηελ χληδα. Σν θάησ ηνίρσκα ή έδαθνο ρσξίδεη ηελ ξηληθή ζαιάκε απφ ηελ ζηνκαηηθή θνηιφηεηα θαη ζρεκαηίδεηαη αληηζηνίρσο απφ ηε ππεξψην απφθπζεο ηεο άλσ γλάζνπ θαη ηελ νξηδφληηα κνίξα ηνπ ππεξσίνπ νζηνχ. Σν άλσ ηνίρσκα είλαη ζηελφ ζαλ απιάθη θαη ζρεκαηίδεηαη απφ πίζσ πξνο ηα εκπξφο απφ ην ζψκα ηνπ ζθελνεηδνχο νζηνχ, ην ζψκα ησλ εζκνεηδψλ νζηψλ, ην ηεηξεκέλν πέηαιν ηνπ εζκνεηδνχο νζηνχ, ηε ξηληθή άθαλζα ηνπ κεησπηαίνπ νζηνχ,ηα ξηληθά νζηά θαη ηνπο πηεξπγηαίνπ ρφλδξνπο. Σν ηεηξεκέλν πέηαιν ηνπ εζκνεηδνχο νζηνχ ζπκβάιιεη ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ κεγαιχηεξνπ ηκήκαηνο ηεο νξνθήο θαη δηα κέζνπ απηνχ δηέξρεηαη ην δίθηπν ησλ ηλψλ ηνπ νζθξεηηθνχ λεχξνπ ( J.J.Ballenger,). Σν έμσ ή πιάγην ηνίρσκα ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ άλσ γλάζν, ην ζθελνεηδέο, ην δαθξπτθφ, ην εζκνεηδέο θαη ηελ θάησ ξηληθή θφγρε. Πεξηβάιιεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο παξαξξίληνπο θφιπνπο θαη ππνδέρεηαη ηα ζηφκηα ηνπο. Φέξεη ηξεηο θαη ζπαληφηεξα ηέζζεξεηο πξνεμνρέο άληζνπ κεγέζνπο κε ζρήκα θνγρχιεο, πνπ νλνκάδνληαη ξηληθέο θφγρεο. Η άλσ θαη ε κέζε ξηληθή θφγρε ζρεκαηίδνληαη απφ ηελ έζσ επηθάλεηα ηνπ ιαβχξηλζνπ ηνπ εζκνεηδνχο νζηνχ, ελψ ε θάησ ξηληθή θφγρε απνηειείηαη απφ ηδηαίηεξν νζηφ, πνπ έρεη θαη ην φλνκά ηεο. Κάησ απφ ηηο ξηληθέο θφγρεο αθνξίδνληαη απιαθνεηδείο αεξνθφξνη ρψξνη, νη ξηληθνί πφξνη, πνπ είλαη αληίζηνηρα ν θάησ, ν κέζνο θαη άλσ ξηληθφο πφξνο: Ο Κάησ Ρηληθόο Πόξνο εκπξφο θαη πίζσ είλαη ζηελφο θαη ρακειφο, ελψ ζηε κέζε είλαη επξχηεξνο. ηνλ πφξν απηφλ εθβάιιεη ν ξηλνδαθξπτθφο πφξνο, 3-5 cm πίζσ απφ ην ρείινο ηνπ ξψζσλα. 17

18 Ο Μέζνο Ρηληθόο Πόξνο πξνο ηα εκπξφο αθνξίδεηαη απφ ιεπηή πξνεμνρή ηνπ εζκνεηδνχο νζηνχ, πνπ νλνκάδεηαη εζκνεηδέο άγθηζηξν (procesus unsinatus), ελψ πξνο ηα πίζσ ππάξρεη έλα πβψδεο έπαξκα ην νπνίν δεκηνπξγείηαη απφ κία θπςέιε, ηελ εζκνεηδή νζηενθύζηε (bulla ethmoidalis). Μεηαμχ ηεο εζκνεηδνχο νζηενθχζηεο θαη ηνπ εζκνεηδνχο αγθίζηξνπ πεξηιακβάλεηαη κηα δξεπαλνεηδήο ζρηζκή ην κελνεηδέο ζρίζκα (hiatus semilunaris) κέζα ζην νπνίν θαηαδχεηαη ν ξηληθφο βιελλνγφλνο ζρεκαηίδνληαο έηζη κηα κελνεηδή αχιαθα ηελ αχιαθα ηεο εζκνεηδνύο ρώλεο (infundibulum ethmoidale). ην άλσ άθξν ηεο εζκνεηδνχο ρψλεο εθβάιιεη ν κεησπηαίνο θφιπνο, ζην κέζν νη πξφζζηεο εζκνεηδείο θπςέιεο θαη ζην θάησ ην γλαζηαίν άληξν. Πξέπεη λα δηεπθξηληζζεί φηη ζαλ αλαηνκηθφ ζηφκην ηνπ γλαζηαίνπ άληξνπ λνείηαη ε πεξηνρή ε νπνία πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ηνπ δαθξπτθνχ νζηνχ πξνο ηα εκπξφο, ηνπ θαζέηνπ πεηάινπ ηνπ ππεξψηνπ νζηνχ πξνο ηα πίζσ, ηνπ εζκνεηδνχο ιαβπξίλζνπ πξνο ηα πάλσ θαη ηεο θάησ ξηληθήο θφγρεο πξνο ηα θάησ. Γηα ηνπ εζκνεηδνχο αγθίζηξνπ δηαηξείηαη ε πεξηνρή απηή ζε ηξία κηθξφηεξα ζηφκηα ην πξφζζην, ην κέζν ή άλσ θαη ην νπίζζην, απφ ηα νπνία ην πξφζζην θαη ην νπίζζην, ζην ηέιεην άηνκν, απνθξάζζνληαη απφ βιελλνγφλν (fontanelle). Σν κέζν ή άλσ ζηφκην, ην νπνίν βξίζθεηαη πάλσ απφ ην εζκνεηδέο άγθηζηξν απνηειεί θαη ην νξηζηηθφ ιεηηνπξγηθφ ζηφκην ηνπ γλαζηαίνπ άληξνπ. ( Γθνχκαο Π ) Ο Άλσ Ρηληθόο Πόξνο είλαη ζηελφο θαη βξαρχο θαη ππνδέρεηαη ηα ζηφκηα ησλ νπηζζίσλ εζκνεηδψλ θπςειψλ. Μεηαμχ ηνπ νπηζζίνπ άθξνπ ηεο άλσ ξηληθήο θφγρεο θαη ηνπ ζθελνεηδνχο νζηνχ είλαη ην ζθελνεζκνεηδηθφ εθθφιπσκα ζηελ νπίζζηα επηθάλεηα ηνπ νπνίνπ εθβάιιεη ην ζηφκην ηνπ ζθελνεηδνχο θφιπνπ.(μ. Φηιιίπνπ,

19 1.5 Οη Υνάλεο ην πίζσ κέξνο ησλ ζαιακψλ (ζην βάζνο) βξίζθνληαη νη ρνάλεο, κία ζηελ θάζε ζαιάκε. Οη ρνάλεο είλαη σνεηδή αλνίγκαηα πξνο ηε ξηλνθαξπγγηθή θνηιφηεηα, ην έλα δίπια ζην άιιν. Σν άλσ ρείινο ηεο θάζε ρνάλεο ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ θάησ επηθάλεηα ηνπ ζψκαηνο ηνπ ζθελνεηδνχο νζηνχ, ην θάησ ρείινο απφ ην νπίζζην ρείινο ησλ νξηδνληίσλ κνηξψλ ησλ ππεξσίσλ νζηψλ θαη ηα δχν πιάγηα απφ ην έζσ πέηαιν ησλ δχν πηεξπγνεηδψλ απνθχζεσλ ηνπ ζθελνεηδνχο νζηνχ. Σέινο, ην κεηαμχ ησλ ρναλψλ δηάθξαγκα ζρεκαηίδεηαη απφ ην νπίζζην ρείινο ηεο χλεσο. 19

20 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΑΝΑΣΟΜΗΑ ΣΧΝ ΠΑΡΑΡΡΗΝΗΧΝ ΚΟΛΠΧΝ 2.1 Δηζαγσγή Οη παξαξξίληνη θφιπνη είλαη αεξνθφξεο θνηιφηεηεο γχξσ απφ ηελ κχηε (εηθ.1). Αλαπηχζζνληαη κέζα ζηα νζηά ηνπ θξαλίνπ θαη εθβάιινπλ κε ηνπο εθθνξεηηθνχο πφξνπο ζηελ ξηληθή θνηιφηεηα. Γηακέζνπ ησλ ζηνκίσλ ησλ εθβνιψλ απηψλ επεθηείλεηαη ν βιελλνγφλνο ησλ ξηληθψλ θνηινηήησλ πξνο ηηο παξαξξίληεο θνηιφηεηεο. Δπηθαιχπηνληαη απφ ιεπηφ θπιηλδξηθφ θξνζζσηφ επηζήιην κε θίλεζε ησλ θξνζζψλ πξνο ην ζηφκην ησλ εθθνξεηηθψλ πφξσλ. Όινη νη παξαξξίληνη θφιπνη βξίζθνληαη ζε ζηελή επαθή κε ηελ ζθιεξά κήληγγα θαη ην ελδνθξάλην θαη ππάξρεη θίλδπλνο κεηάδνζεο θιεγκνλψλ ή επέθηαζεο φγθσλ πξνο απηφ. Οη παξαξξίληνη θφιπνη είλαη ζπλνιηθά νθηψ ηέζζεξηο αξηζηεξά θαη ηέζζεξηο δεμηά : ν κεησπηαίνο θφιπνο, ν ζθελνεηδήο θφιπνο, ν γλαζηαίνο θαη νη εζκνεηδείο θπςέιεο (πξφζζηεο θαη νπίζζηεο). 20

21 Δηθ.1. Αλαηνκία κύηεο θαη παξαξξηλίσλ θόιπσλ. 1. Ρηληθφ Γηάθξαγκα, 2. Κάιιαην, 3. Οθζαικφο, 4. Παππξψδεο Πέηαιν, 5. Μέζε Ρηληθή Κφγρε, 6. Κάησ Ρηληθή Κφγρε, 7. Μέζνο Ρηληθφο Πφξνο, 8. Κάησ Ρηληθφο Πφξνο 9. Ιγκφξεην Άληξν 10. Ηζκνεηδείο Κπςέιεο. 2.2 Γλαζηαίνο θόιπνο ή Ηγκόξεην άληξν Δίλαη ν κεγαιχηεξνο απφ ηνπο παξαξξηλίνπο θφιπνπο. ηε λενγληθή ειηθία είλαη πνιχ κηθξφο αιιά κεγαιψλεη γξήγνξα, ηδίσο κεηά ηελ εκθάληζε ησλ κνλίκσλ νδφλησλ. Η αλάπηπμε ηνπ γίλεηαη ζε δπν πεξηφδνπο. Η πξψηε πεξίνδνο δηαξθεί ηα πξψηα ηξία έηε ηεο δσήο θαη ε δεχηεξε απφ ηα επηά κέρξη θαη ην δεθανθηψ. Καηαιακβάλεη ζρεδφλ νιφθιεξε ηελ άλσ γλάζν θαη ε ρσξεηηθφηεηά ηνπ ζηνπο ελήιηθεο είλαη πεξίπνπ 15 cm 3. Έρεη ζρήκα ηεηξάπιεπξεο ππξακίδαο κε ηε βάζε πξνο ηα έζσ θαη ηελ θνξπθή ηνπ λα θέξεηαη πξνο ηα έμσ, κέζα ζηε δπγσκαηηθή απφθπζε. παληφηαηα ε θνηιφηεηα ηνπ ηγκφξεηνπ άληξνπ παξνπζηάδεη δηαρσξηζηηθά δηαθξάγκαηα κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη πνιχρσξε. Σν ηγκφξεην άληξν έρεη ηα εμήο ηνηρψκαηα: Σν έζσ ή ξηληθό ηνίρσκα: Αληηζηνηρεί ζηε βάζε ηνπ θαη ην ρσξίδεη απφ ηε ζχζηνηρν ξηληθή ζαιάκε. Σν θάησ ηκήκα ηνπ είλαη πεπαρπζκέλν ελψ ην ππφινηπν ιεπηφ, θαη ζην χςνο ηνπ κέζνπ ξηληθνχ πφξνπ θαηά ηφπνπο απνηειείηαη φρη απφ νζηφ αιιά απφ ζπλδεηηθφ ηζηφ (Λ. Μαλσιίδεο,1986) ην αλψηεξν ηκήκα ηνπ θέξεη ην ζηφκην ηνπ εθθνξεηηθνχ ηνπ πφξνπ ην νπνίν εθβάιιεη ζην κέζν ξηληθφ πφξν. πάληα είλαη δπλαηφ λα παξαηεξεζνχλ εθηφο απφ ην θχξην θαη επηθνπξηθά ζηφκηα. Σν άλσ ηνίρσκα ή νξνθή: Απνηειεί ην έδαθνο ηνπ νθζαικηθνχ θφγρνπ. Δκθαλίδεη επηκήθε αθξνινθία ε νπνία ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ 21

22 ππνθφγρην αχιαθα θαη ηνλ ππνθφγρην πφξν, κέζα ζηελ νπνία πεξλά ην ππνθφγρην λεχξν. Σν πξόζζην ηνίρσκα: Δίλαη ιεπηφ, θαιχπηεηαη απφ ηελ παξεηά θαη αληηζηνηρεί ζηελ πξφζζηα επηθάλεηα ηνπ ζψκαηνο ηεο άλσ γλάζνπ. Δκθαλίδεη ην θπληθφ βφζξν θαη ζην αλψηεξν κέξνο ηνπ, ην ππνθφγρην ηξήκα απφ ην νπνίν βγαίλεη ην νκψλπκν λεχξν. Σν θάησ ηνίρσκα: Απνηειεί ην έδαθνο ηνπ ηγκνξείνπ άληξνπ θαη γεηηληάδεη κε ηηο θαηληαθέο απνθχζεηο ηεο άλσ γλάζνπ, ελψ έξρεηαη ζε ζηελή επαθή κε ην 2 ν πξνγφκθην θαη ηνλ 1 ν θαη 2 ν γνκθίν νδφληα. Απφ ηα δφληηα απηά πνιιέο θνξέο ρσξίδεηαη κφλν κε έλα ιεπηφ νζηέηλν πέηαιν. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγεζνχλ κεηά απφ αθαίξεζε δνληηψλ ζηνκαηνθνιπηθά ζπξίγγηα, ηα νπνία ζπλδένπλ ην ηγκφξεην άληξν κε ηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα, ελψ ζε πεξίπησζε θιεγκνλήο κπνξεί λα πξνθιεζεί νδνληνγελή ηγκνξίηηδα (Α. θεχαο 1993). Σν νπίζζην ηνίρσκα: πλνξεχεη κε ηνλ πηεξπγνυπεξψην βφζξν, ν νπνίνο πεξηέρεη ην ππεξψην θιεβψδεο πιέγκα, ην ζθελνυπεξψην γάγγιην θαη ηελ έζσ γλαζηαία αξηεξία. ην ηνίρσκα απηφ γίλεηαη ε πξνζπέιαζε ηεο έζσ γλαζηαίαο αξηεξίαο θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηε ε απνιίλσζή ηεο. 2.3 Ζζκνεηδείο θπςέιεο Οη εζκνεηδείο θπςέιεο ππάξρνπλ απφ ηελ γέλεζε ηνπ αηφκνπ. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχκπιεγκα απφ κηθξέο αεξνθφξεο θνηιφηεηεο 6-10 ηνλ αξηζκφ. Βξίζθνληαη κέζα ζην ιαβχξηλζν ηνπ εζκνεηδνχο νζηνχ. Γηαθξίλνληαη ζε πξφζζηεο (κπξνζηά θαη θάησ απφ ηελ κέζε ξηληθή θφγρε), νη νπνίεο εθβάιινπλ ζην κέζν ξηληθφ πφξν θαη νπίζζηεο (πίζσ θαη θάησ απφ ηελ κέζε ξηληθή θφγρε), νη νπνίεο εθβάιινπλ ζηνλ άλσ ξηληθφ πφξν. Οη πξφζζηεο είλαη κηθξφηεξεο ζε κέγεζνο θαη πεξηζζφηεξεο 22

23 ζε αξηζκφ, ελψ νη νπίζζηεο είλαη κεγαιχηεξεο ζε κέγεζνο θαη κηθξφηεξεο ζε αξηζκφ. 2.4 Μεησπηαίνο θόιπνο Οη κεησπηαίνη θφιπνη ιείπνπλ ηειείσο θαηά ηνλ ηνθεηφ. Αξρίδνπλ λα αλαπηχζζνληαη απφ ην 6 ν -7 ν έηνο ηεο ειηθίαο κεηαμχ ηνπ έζσ θαη έμσ πεηάινπ ηνπ κεησπηαίνπ νζηνχ θαη ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο (δεμηφο θαη αξηζηεξφο) κε έλα ιεπηφ νζηέηλν δηάθξαγκα. Αλ θαη κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ πνηθίια ζρήκαηα ζπλήζσο έρνπλ ζρήκα ηξίπιεπξεο ππξακίδαο κε ηελ θνξπθή πξνο ηα επάλσ θαη ηε βάζε πξνο ηα θάησ. ην 3-5 % ησλ αηφκσλ ππάξρεη πιήξεο απιαζία ηνπ ελφο ή θαη ησλ δχν. Η ρσξεηηθφηεηα ζηνπο ελήιηθεο είλαη ζπλήζσο 8 cm 3. ην έδαθνο ησλ κεησπηαίσλ θφιπσλ ην νζηφ είλαη ιεπηφηεξν θαη εχθνια θαηαζηξέθεηαη απφ θιεγκνλέο, βιελλνγνλνθήιε, ή ρεηξνπξγηθνχο ηξαπκαηηζκνχο. Απφ ην έδαθνο ηνπ κεησπηαίνπ θφιπνπ πεξλά ην ππεξθφγρην λεχξν ην νπνίν εμέξρεηαη απφ ην ππεξθφγρην ηξήκα. ηελ έζσ κνίξα ηνπ εδάθνπο ησλ κεησπηαίσλ θφιπσλ βξίζθεηαη ην κεησπηαίν ζηφκην ηνπ εθθνξεηηθνχ πφξνπ, ν νπνίνο παξνπζηάδεη ζπρλά ειηθνεηδή πνξεία ή ζηελεχεη απφ ηηο εζκνεηδείο θπςέιεο θαη εθβάιιεη ζχκθσλα κε ηνλ Van Alyea (1939) 55% ζην κεησπηαίν εληχπσκα, 30% ζηηο πξφζζηεο εζκνεηδείο θαη ζε 15% ζηελ εζκνεηδή ρψλε (Μ. Φηιιίπνπ, 1998). 2.5 θελνεηδήο θόιπνο Ο ζθελνεηδήο θφιπνο, είλαη ππνηππψδεο θαηά ηελ γέλλεζε, αλαπηχζζεηαη κεηά ην ηξίην έηνο θαη ζπκπιεξψλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ κέρξη ην εηθνζηφ. Βξίζθεηαη κέζα ζην ζψκα ηνπ ζθελνεηδνχο νζηνχ θαη ρσξίδεηαη ζε δεμηφ θαη αξηζηεξφ κε έλα ιεπηφ νζηέηλν δηάθξαγκα, ην 23

24 ζθελνεηδέο δηάθξαγκα. Σν κέγεζνο ησλ ζθελνεηδψλ θφιπσλ πνηθίιεη κπνξεί λα είλαη κηθξφ, κέζν ή κεγάιν θαη ζηνπο ελήιηθεο ζπλήζσο έρεη φγθν πεξίπνπ 8 cm 3. ην πξφζζην ηνίρσκά ηνπο, βξίζθεηαη ν εθθνξεηηθφο πφξνο ν νπνίνο εθβάιιεη ζην ζθελνεηδέο θφιπσκα πίζσ απφ ηνλ άλσ ξηληθφ πφξν. 24

25 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 Ο ΡΗΝΗΚΟ ΒΛΔΝΝΟΓΟΝΟ 3.1 Ρηληθό επηζήιην Η ξηληθή θνηιφηεηα, ν ξηλνθάξπγγαο θαη νη θφιπνη επελδχνληαη απφ κηα εληαία κεκβξάλε, ην ξηληθφ επηζήιην, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηε βαζηθή κεκβξάλε θαη ζην ππνθείκελν ρφξην. Πνηθίινη ηχπνη επηζειίνπ αλαγλσξίδνληαη ζηε ξηληθή θνηιφηεηα: 1. Φεπδνπνιχζηηβν θπιηλδξηθφ επηζήιην (αλαπλεπζηηθνχ ηχπνπ) ην νπνίν απνηειείηαη απφ 4 θχξηνπο ηχπνπο θπηηάξσλ : θξνζζσηά (θπιηλδξηθά ) θχηηαξα, κε-θξνζζσηά (θπιηλδξηθά) θχηηαξα, θαιπθνεηδή θαη βαζηθά θχηηαξα. Απηφο ν ηχπνο επηζειίνπ απαληάηαη ζηα 2/3 ηνπ νπηζζίνπ ηκήκαηνο ηεο ξηληθήο θνηιφηεηαο. 2. Πιαθψδεο θαη κεηαβαηηθνχ ηχπνπ ( πνιχζηηβν επηζήιην πνπ πεξηιακβάλεη θπβνεηδή θχηηαξα κε κηθξνιάρλεο) παξαηεξείηαη ζην πξφζζην ηξηηεκφξην ηεο ξηληθήο θνηιφηεηαο ( Mygind N, 1974). 3. Σν επηζήιην ησλ παξαξξηλίσλ θφιπσλ είλαη απιφ, θξνζζσηφ, θπιηλδξηθφ επηζήιην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ιίγα θαιπθνεηδή θχηηαξα θαη αδέληα. Σφζν ε κέζε φζν θαη ε θάησ ξηληθή θφγρε επηθαιχπηνληαη απφ ςεπδνπνιχζηηβν θπιηλδξηθφ επηζήιην, εθηφο απφ ηα πξφζζηα άθξα ηνπο, φπνπ βξίζθεηαη πιαθψδεο θαη κεηαβαηηθνχ ηχπνπ επηζήιην. 25

26 3.2 Δπηζειηαθά θύηηαξα Σα επηζειηαθά θχηηαξα, πξνζηαηεχνπλ ηνπο αλψηεξνπο θαη θαηψηεξνπο αεξαγσγνχο, άκεζα κε ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ εηζπλεφκελνπ αέξα κέζσ ηνπ κεραληζκνχ θξνζζψλ/βιέλλαο. Σν επηζήιην ηνπ ξηληθνχ βιελλνγφλνπ, απνηειείηαη απφ 4 ηχπνπο θπηηάξσλ: α) θξνζζσηά θπιηλδξηθά, β) κε θξνζζσηά θπιηλδξηθά, γ) θαιπθνεηδή θχηηαξα, δ) βαζηθά θχηηαξα. Σα θξνζζσηά θχηηαξα απνηεινχλ ην 80% ηνπ θπηηαξηθνχ πιεζπζκνχ. Η αλαινγία θπιηλδξηθψλ/θαιπθνεηδψλ θπηηάξσλ είλαη 5/ Κξνζζσηά θπιηλδξηθά θύηηαξα Σν θνξπθαίν ηκήκα ησλ θξνζζσηψλ θπηηάξσλ, θαιχπηεηαη απφ θξνζζνχο πξνεξρφκελνπο απφ ηα βαζηθά ζσκάηηα, ηα νπνία ρξεζηκεχνπλ επίζεο γηα ηελ ζηήξημε ησλ θξνζζψλ ζην θχηηαξν. Σν θπηηαξφπιαζκα ησλ θπηηάξσλ πεξηέρεη πνιιά κηηνρφλδξηα, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ ελεξγεηαθφ εθνδηαζκφ ηεο θίλεζεο ησλ θξνζζψλ. Οη θξνζζνί ζηελ αλζξψπηλε κχηε, έρνπλ δηάκεηξν 0,3κm, κήθνο 7-10κm, θαη ν αξηζκφο ηνπο αληηζηνηρεί ζε 100 αλά θχηηαξν ( Breeze RG, Wheeldom EB.,1977). Κάζε θξνζζφο απνηειεί κηα πξνβνιή ηεο θπηηαξνπιαζκαηηθήο κεκβξάλεο. Σν εζσηεξηθφ ηνπ θξνζζνχ απνηειείηαη απφ έλα δαθηχιην κε ελλέα δηπινχο κηθξνζσιελίζθνπο, ηνπνζεηεκέλνπο θαηά κήθνο ηνπ επηκήθνπο άμνλα ηνπ, νη νπνίνη πεξηβάιινπλ 2 θεληξηθνχο (κνλνχο) κηθξνζσιελίζθνπο. Κάζε δεπγάξη κηθξνζσιελίζθσλ απνηειείηαη απφ ππννκάδεο ηλψλ Α θαη Β. Γχν ζπκκεηξηθνί βξαρίνλεο, πνπ απνηεινχληαη απφ ηξηθσζθνξηθή αδελνζίλε θαη νλνκάδνληαη βξαρίνλεο ηεο Γπλεΐλεο (dynein), πξνβάιινπλ απφ ηελ ππννκάδα Α πξνο ηελ ππννκάδα Β ηνπ επφκελνπ κηθξνζσιελίζθνπ(satir P., 1974, Dustin P.,1978). Μεηαμχ θάζε ππννκάδαο ηλψλ Α θαη ηεο ππννκάδα Β ηνπ επφκελνπ 26

27 κηθξνζσιελίζθνπ ππάξρνπλ επίζεο πνιιαπιέο δηαζπλδέζεηο, ηνπνζεηεκέλεο ζε θαλνληθά δηαζηήκαηα θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ηνπο. Πηζηεχεηαη φηη νη δηαζπλδέζεηο απηέο απνηεινχληαη απφ κηα ειαζηηθή νπζία πνπ νλνκάδεηαη Νεμίλε. Απφ ηηο ππννκάδεο ηλψλ Α επεθηείλνληαη πξνο ην θεληξηθφ δεχγνο αθηηλνεηδείο πξνεθβνιέο. ηε βάζε ηνπ θξνζζνχ θαηαιήγνπλ ηα δχν θεληξηθά κηθξνζσιελάξηα θαη θάζε κηα απφ ηηο πεξηθεξηθέο δπάδεο ζπλερίδεη ηελ πξνο ηα θάησ πνξεία ηεο θαηαιήγνληαο ζην βαζηθφ ζσκάηην κε ηελ κνξθή ηξηάδαο, κεηά ηελ πξνζζήθε κηα ιεπηήο ίλαο Γ ( J.J.Ballenger, ). ηελ θνξπθή ηνπ θξνζζνχ ππάξρεη κηα κηθξή δηφγθσζε απφ ηελ φπνηα εθθχνληαη 3-7 λχρηα κήθνπο 25-35nm. Η θίλεζε ηνπ θξνζζνχ πξνθαιείηαη απφ ηελ δηνιίζζεζε ελφο κηθξνζσιελίζθνπ πάλσ ζην άιιν, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κηαο δχλακεο παξακφξθσζεο, πνπ πξνθαιεί θάκςε. Η θίλεζε θάζε θξνζζνχ νλνκάδεηαη θξνζζσηφο παικφο. Απνηειείηαη απφ κηα πξνσζεηηθή ηαρεία θίλεζε (απνηειεζκαηηθφ ρηχπεκα) θαηά ηελ νπνία ν θξνζζφο δηαηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο θαη ηα λχρηα ηεο θνξπθήο θζάλνπλ ζην ππεξθείκελν ζηξψκα βιέλλαο θαη απφ κηα βξαδεία θίλεζε επηζηξνθήο κε ηελ νπνία ν θξνζζφο βξαρχλεηαη γηα λα κελ θηάζεη ζην ππεξθείκελν ζηξψκα βιέλλαο (Proetz AW. 1953, Duchateau G, et al.,1985 ). Οη θξνζζνί θηλνχληαη κε ζπρλφηεηα 1000 παικψλ/min. 3.4 Καιπθνεηδή ή βιελλνπαξαγσγά θύηηαξα Σα θαιπθνεηδή θχηηαξα πξνβάιινπλ απφ ηελ βαζηθή κεκβξάλε πξνο ηνλ απιφ. ηελ ειεχζεξε επηθάλεηα ηνπο εκθαλίδνπλ κηθξνιάρλεο θαη παξάγνπλ φμηλε βιέλλα. Η παξαγσγή βιέλλαο ζηελ θαηάιιειε πνζφηεηα θαη κε ηελ πξέπνπζα ειαζηηθφηεηα / ππθλφηεηα, απνηειεί ζηνηρείν ζεκαληηθφ γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ κεραληζκνχ θαζαξηζκνχ βιέλλαο-θξνζζψλ. 27

28 3.5 Βαζηθά θύηηαξα Σα βαζηθά θχηηαξα, απνηεινχλ πξφδξνκα θχηηαξα ησλ εμεηδηθεπκέλσλ θπηηάξσλ, πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ απιηθή παξπθή. ηεξίδνληαη θιαζζηθά ζηε βαζηθή κεκβξάλε αιιά, ζηηο ηζηνινγηθέο ηνκέο, δίδεηαη ε εληχπσζε φηη βξίζθνληαη ςειφηεξα κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ. 3.6 πλδέζεηο επηζειηαθώλ θπηηάξσλ Σα επηθαλεηαθά επηζειηαθά θχηηαξα, ζπλέρνληαη κε 3 ηχπνπο ζχλδεζεο: ζπλδέζεηο πξνζθφιιεζεο, ζηέξξεο ζπλδέζεηο θαη ραζκαηηθέο ζπλδέζεηο. Οη ζπλδέζεηο πξνζθφιιεζεο απνηεινχληαη απφ ηε δψλε ζχλδεζεο, ηελ ζήιε θαη ηα εκηδεζκνζψκαηα, ηα νπνία ζπλδένπλ ηα θχηηαξα κε ηε βαζηθή κεκβξάλε (βαζηθφ πέηαιν). Οη ζηέξξεο ζπλδέζεηο δεκηνπξγνχλ κία δψλε πεξίδεζεο, γχξσ απφ θνξπθαίν-πιάγηα φξηα ησλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ θαη ζρεκαηίδνπλ έλα αλζεθηηθφ θξαγκφ κε εθιεθηηθή δηαπεξαηφηεηα ζηελ παξαθπηηαξηθή δηαθίλεζε ηφλησλ, καθξνκνξίσλ θαη λεξνχ. Οη ραζκαηηθέο ζπλδέζεηο επηηξέπνπλ ηελ άκεζε επηθνηλσλία ησλ θπηηάξσλ φπσο γηα παξάδεηγκα ζην ζπγρξνληζκφ ηεο παικηθήο θίλεζεο ησλ θξνζζψλ. 3.7 Ζ ζεκαζία ησλ επηζειηαθώλ ζπλδέζεσλ Σν επηζήιην ειέγρεη ηε δηαθίλεζε ηνπ λεξνχ, ξπζκίδνληαο ηελ κεηαηφπηζε ησλ ηφλησλ, θπξίσο ηελ απνξξφθεζε ηνπ Να θαη ηελ έθθξηζε ηνπ ρισξίνπ (Welsh MJ,1987). Η δηαθίλεζε ηνπ λεξνχ θαη ησλ πξσηετλψλ ηνπ νξνχ κέζσ ηνπ βιελλνγφλνπ ζηνλ απιφ, εμαξηάηαη απφ ηελ αθεξαηφηεηα ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ θαη απφ ηελ δηαπεξαηφηεηα ηεο επηζειηαθήο δηθηπσηήο βαζηθήο κεκβξάλεο απφ ηα δηαθηλνχκελα κφξηα, θαζψο θαη απφ ηηο επηζειηαθέο ζηέξξεο ζπλδέζεηο πνπ 28

29 ρξεζηκεχνπλ σο εθιεθηηθνί, αλζεθηηθνί θξαγκνί ζηελ παξαθπηηαξηθή δηαθίλεζε Η2Ο, ηφλησλ θαη καθξνκνξίσλ. 3.8 Βαζηθή κεκβξάλε Η κεκβξάλε είλαη δηαπεξαηή απφ πγξά αιιά θαη απφ ηδηαίηεξα πιηθά πνπ δηεηζδχνπλ ζην θαιππηηθφ ζηξψκα βιέλλαο/θξνζζψλ (Munzel M, 1974). Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο βαζηθήο κεκβξάλεο σο εκηδηαπεξαηήο, είλαη πην αθξηβήο. Η βαζηθή κεκβξάλε δηαπεξλάηαη απφ ηξηρνεηδή. Τγξά, είλαη δπλαηφλ λα κεηαθηλεζνχλ κέζσ ησλ ηξηρνεηδψλ ζηε βιελλνγνληθή επηθάλεηα, ρσξίο λα πεξάζνπλ κέζσ ηεο βαζηθήο κεκβξάλεο. Η θχξηα δηαθνξά κεηαμχ ηεο βαζηθήο κεκβξάλεο ζηε κχηε απφ ηηο βαζηθέο κεκβξάλεο άιισλ εληνπίζεσλ, νθείιεηαη ζηε δηαθνξεηηθή δηαπεξαηφηεηα. 3.9 Υόξην Σν ρφξην, πεξηθιείεη ηηο αδεληθέο, λεπξηθέο θαη αγγεηαθέο δνκέο θαη ξπζκίδεη ηηο αληαιιαγέο κεηαμχ ηνπ επηζειίνπ θαη ηνπ νξγαληζκνχ Αδέληα Σα αδέληα αθζνλνχλ ζην δηάθξαγκα θαη ζην έδαθνο ησλ ξηληθψλ θνηινηήησλ. Σν ρφξην πεξηιακβάλεη 2 ζηξψκαηα αδελίσλ : Σν επηθαλεηαθφ εληνπίδεηαη θάησ απφ ην επηζήιην, ην δε ελ ησ βάζεη θάησ απφ ην αγγεηαθφ δίθηπν. Η αδεληθή ζπληζηψζα ηνπ ρνξίνπ, απνηειείηαη απφ νξξψδε, βιελλψδε θαη κηθηά (νξνβιελλψδε) αδέληα, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ην επηζήιην κέζσ εθθνξεηηθνχ πφξνπ. Οη αδεληθέο θπςέιεο, πεξηβάιινληαη απφ ηα κπνεπηζειηαθά θχηηαξα, πνπ επλννχλ ηελ έθθξηζε βιέλλαο. 29

30 3.11 Βιελλώδεο επηθάιπςε Η βιέλλα επηθαιχπηεη φιε ηελ επηθάλεηα ηεο ξηληθήο θνηιφηεηαο εθηφο απφ ηνλ πξφδνκν θαη ηνπο παξαξξίληνπο θφιπνπο. Πεξηέρεη 95% λεξφ, 3% νξγαληθά ζηνηρεία θαη 2% ηρλνζηνηρεία. Η εκεξεζία εθθξηλφκελε πνζφηεηα είλαη πεξίπνπ 0.3 ml/kg/day (Melon T.,1968). Σν θχξην νξγαληθφ ζπζηαηηθφ, είλαη ε βιελλίλε, ε νπνία απνηειεί γιπθνπεπηίδην, εθθξηλφκελν απφ ηα θαιπθνεηδή θχηηαξα. Καη αλαινγία κε ηα δάθξπα, ε ειεθηξνιπηηθή ζχζηαζε ηεο βιέλλαο, είλαη ππεξνζκσηηθή, ζπγθξηηηθά κε ην πιάζκα. Η αιβνπκίλε, απνηειεί ηελ θπξίαξρε πξσηεΐλε ζηε ξηληθή βιέλλα. Δπηπιένλ, ε εθθξηηηθή IgΑ, ε ιαθηνθεξίλε, ε ιπζνδχκε θαη ε θαιιηθξεΐλε, ζπληίζεληαη ζηα θχηηαξα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζσιήλα θαη αλεπξίζθνληαη ζην έθθξηκα. Δίλαη ελδηαθέξνλ, φηη ε παξαγσγή ηεο siga, είλαη πςειφηεξε ηε λχρηα, παξά ηε κέξα (Passali D.et al.,1988). Οη επηζειηαθέο εθθξίζεηο, πεξηιακβάλνπλ γιπθνδακηλνγιπθάλεο, αληηνμεηδσηηθά θαη αληηβαθηεξηδηαθέο νπζίεο (Jeffery PK.,1983). Δπηπιένλ, πνηθίιεο πξσηεΐλεο κε ελδπκαηηθή δξάζε, έρνπλ αληρλεπζεί ζηε ξηληθή βιέλλα, φπσο ε γαιαθηηθή δεπδξνγελάζε, πνιιά πξσηενιπηηθά έλδπκα θαη αλαζηνιείο πξσηεαζψλ. Σα ακηλνμέα ζπκκεηέρνπλ, ζηε δεκηνπξγία ηεο βιέλλαο, κε ζπγθέληξσζε θπκαηλφκελε απφ 0,4-1,3 κμ/ ml (Hilding AC. et al.,1973). Οη ξηληθέο εθθξίζεηο, απνηεινχλ κείγκα εμηδξψκαηνο πιάζκαηνο, βιέλλαο απφ θαιπθνεηδή θχηηαξα θαη νξνβιελλψδνπο πιηθνχ, πξνεξρφκελνπ απφ νξνβιελλψδε αδέληα. Απνπεπησθφηα επηζειηαθά θχηηαξα θαη αλνζνδξαζηηθά θχηηαξα, αλαγλσξίδνληαη ζηηο ξηληθέο εθθξίζεηο Αλνζνδξαζηηθά θύηηαξα ζην επηζήιην Δθηφο απφ ηα δνκηθά θχηηαξα ηεο επηθάλεηαο ηνπ ξηληθνχ βιελλνγφλνπ, αλαγλσξίδνληαη θχηηαξα ηα νπνία -κεηαλαζηεχνπλ 30

31 εθιεθηηθά- ζην ξηληθφ επηζήιην. Σα θχηηαξα απηά πεξηιακβάλνπλ ζηηεπηηθά θχηηαξα θαη ελδνεπηζειηαθά ιεκθνθχηηαξα (Pawankar R, Okuda M.,1993). Η θχξηα ιεηηνπξγία ησλ ελδνεπηζειηαθψλ ιεκθνθπηηάξσλ είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ αληηγφλσλ θαη ε απνκάθξπλζε απηψλ απφ ην ζψκα άκεζα ή έκκεζα. Ο πιεζπζκφο απηφο απνηειείηαη απφ Β θαη Σ ιεκθνθχηηαξα. Οη δείρηεο Σ- θπηηαξηθήο δηαθνξνπνίεζεο ζηελ επηθάλεηα ησλ Σ- ιεκθνθπηηάξσλ, πεξηιακβάλνπλ ηα αληηγφλα CD3, CD4 [ Γείθηεο βνεζεηηθψλ Σ- ιεκθνθπηηάξσλ ] θαη CD8 [δείθηεο θπηηαξνηνμηθψλ / θαηαζηαιηηθψλ ιεκθνθπηηάξσλ] (Stroher W, James SP., 1994). Σα ελδνεπηζειηαθά ιεκθνθχηηαξα αλαγλσξίδνπλ αληηγφλα κφλν φηαλ εθθξάδνληαη ζηελ επηθάλεηα αληηγνλνπαξνπζηαζηηθψλ θπηηάξσλ (APC) ζπλδεδεκέλα κε επηθαλεηαθά κφξηα πνπ θσδηθνπνηνχληαη απφ ηα γνλίδηα ησλ κεηδφλσλ ζπκπιεγκάησλ ηζηνζπκβαηηθφηεηαο [ΜΗC] (Stroher W, James SP., 1994). Tα ζηηεπηηθά θχηηαξα απνηεινχλ ην 2% ησλ θπηηάξσλ ζην επηθαλεηαθφ επηζήιην θαη εκθαλίδνπλ κεξηθέο νκνηφηεηεο, φζνλ αθνξά ζηα κνξθνινγηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κε ηα ππνεπηζειηαθά ζηηεπηηθά θχηηαξα. Δπηπιένλ, απειεπζεξψλνπλ κηα πνηθηιία κεζνιαβεηηθψλ κνξίσλ θιεγκνλήο, άιισλ πξνζρεκαηηζκέλσλ θαη άιισλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηα θνθθία. Μεξηθνί απφ ηνπο παξαπάλσ κεζνιαβεηέο, επεξεάδνπλ ηελ δηαπεξαηφηεηα ησλ επηζειηαθψλ ζηεξξψλ ζπλδέζεσλ ( Holgate ST.et al., 1988) Αλνζνδξαζηηθά θύηηαξα ζην ρόξην Σν βάζνο επέθηαζεο ηνπ ιεκθνθπηηαξηθνχ πιεζπζκνχ, πνηθίιιεη ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ξηληθήο θνηιφηεηαο, ελψ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηε κέζε ξηληθή θφγρε. Σα ιεκθνθχηηαξα θαη πιαζκαηνθχηηαξα, είλαη ηα ζπρλφηεξα απαληψκελα, Δπίζεο, αλαγλσξίδνληαη ηζηηνθχηηαξα θαη καθξνθάγα. Σέινο, πνιπκνξθνπχξελα δελ αλεπξίζθνληαη ζπρλά ζε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο. Β -ιεκθνθχηηαξα, 31

32 πξνεξρφκελα απφ ζρεηηθά άσξνπο θιψλνπο κλεκνληθψλ θπηηάξσλ κε δπλαηφηεηα λα εθθξάδνπλ ηελ J-άιπζν (εθθξηηηθή άιπζν αλνζνζθαηξίλεο ) δηεγείξνληαη αξρηθά ζην βιελλνγνλνεμαξηψκελν ιεκθηθφ ηζηφ [MALT] θαη θαηφπηλ κεηαλαζηεχνπλ κέζσ ηεο ιέκθνπ θαη ηνπ αίκαηνο ζε αδεληθέο ζέζεηο. Δθεί νινθιεξψλνπλ ηελ ηειηθή ηνπο/πιήξε δηαθνξνπνίεζε θαη κεηαηξέπνληαη ζε ιεκθνθχηηαξα πνπ παξάγνπλ αλνζνζθαηξίλεο (Brandtzaeg P.,1988) Ζ ζεκαζία ησλ εθθξηηηθώλ αλνζνινγηθώλ ιεηηνπξγηώλ Η βιέλλα θαη νη εθθξίζεηο ζρεκαηίδνπλ έλα δηαζπψκελν ή ζπλερέο βιελλψδεο ζηξψκα, ην νπνίν δξα ζαλ κε εηδηθφο θξαγκφο ζε παγηδεπφκελα αληηγνληθά ή ηνμηθά κφξηα πξηλ λα εηζέιζνπλ ζηνπο θαηψηεξνπο αεξαγσγνχο. Δπηπιένλ, νη πεξνμεηδάζεηο θαη ε ηληεξθεξφλε, κπνξνχλ λα δξάζνπλ κε ζθνπφ λα δηαηεξήζνπλ ηηο άζεπηεο ζπλζήθεο ζηνλ θαηψηεξν αλαπλεπζηηθφ ζσιήλα (Jeffery PK.,1983). Η αλεπαξθήο ηνπηθή παξαγσγή ηεο siga ή άιινη ηνπηθνί ελδπκαηηθνί παξάγνληεο είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ άκεζα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αλνζνινγηθήο πξνζηαζίαο, πνπ παξέρεη ε βιέλλα. Σέινο, ε ξεπζηφηεηα ηεο βιέλλαο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην κεραληζκφ θαζαξηζκνχ βιέλλαο/θξνζζψλ. Δάλ ε βιέλλα είλαη ηδηαίηεξα ξεπζηή, ε κεηαθνξά έλαληη ηεο βαξχηεηαο είλαη αδχλαηε. Δάλ ε βιέλλα είλαη παρχξξεπζηε, φπσο ζηελ θπζηηθή ίλσζε, ε απνκάθξπλζε ηεο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε θαη νη ινηκψμεηο εγθαζίζηαληαη επθνιφηεξα ζηα βχζκαηα βιέλλαο Αγγείσζε θαη λεύξσζε Ο Βurham δηαπίζησζε ην 1935, φηη ε αξηεξηαθή παξνρή ζηε κέζε θαη θάησ ξηληθή θφγρε πξνέξρεηαη απφ ηελ ζθελνππεξψηα αξηεξία (Bumham H., 1935). ην πξφζζην ηκήκα, ε παξνρή αίκαηνο πξνέξρεηαη 32