Ροµποτική Ουρολογία στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ροµποτική Ουρολογία στην Ελλάδα"

Transcript

1 Ροµποτική Ουρολογία στην Ελλάδα - παρεθλόν, παρόν και µέλλον - Βασίλης Πουλάκης MD, PhD, FEBU Aν. Kαθηγητής Iατρικής Σχολής Παν/µίου Φρανκφούρτης, Γερµανίας Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Metropolitan Hospital Αθηνών

2 Εξέλιξη ριζικής προστατεκτοµής (ΡΠ) 1947, Millin )*$+,--./$'( 1905, Young!"#$%"&'( 1983, Walsh 0"1#-- *#-+232"12$'( 1991, Schuessler 43*3#-+'-*$'( 2000, Binder 5-µ*-2$'(

3 Εξέλιξη ροµποτικής ριζικής προστατεκτοµής (ΡΠ) A!"#$%&' 1997 I&2$%&' 2000 M6%&' 2000 :48&,6"%&' 2012 (")*+*,!& -.%"&,"/%0+ 121*3µ4 da Vinci 5/0"%13 US Food and Drug Administration (FDA) 1 3 "&µ!&*%07 P( 4!+ *&8 Binder, 9µ!.%"& 48&%-*+ -.%"&,"/+ -)"#' $4!"&10&-!%07.µ!.%"#4 (&$,6"%;µ.' 04% 1,8.-.#' *.-8%09' <.$*%=1.%'!" 85% #$% P& '#() H&A *+%,#-(."µ/"#(01!

4 Δυνατότητες ροµποτικής χειρουργικής συνδυασµός πλεονεκτηµάτων ανοιχτής & λαπαροσκοπικής!"#$µ#%&' & #"()*"' +,-.)-/.&#&' & µ0102*µ3"' 4,#.' 560*20,$# & #%,$70-# %-"8.09" :,-.&# 60-&;*,1-%/ #<;&063.µ#&# =#.' "4.;* >#µ'68 #"/,,9.'

5 Στόχοι θεραπείας στο παράδειγµα του κλινικά εντοπισµένου καρκίνου του προστάτη 4&0/ /8/&#5( %*&/$8-"90(!"#$%$"&#'( )%*"+$( trifecta,"#-./*&0 $1-23 Scardino P et al. Urology 2005; 66: 83

6 Στόχοι ροµποτικής ΡΠ - multi-fecta -!"#$%&'()(*+&+,)%)"(-./ 0#$1',2+ #/3224&+ Trifecta 5(%6'+'# 7489 :,'%-8 &$;&+ -6&'(<9- /(&+26'+'#9

7 Εξέλιξη Ροµποτικής Ουρολογίας στην Ελλάδα!"#$%µ&'()* $5&'()* >.9)2/'()* ,-.$/0$.01 $)2 1 )2 030$1µ.$)* da Vinci 1 1 ')µ#)$(-6 '(7(-6 #')0$.$- "-$)µ6.#8 $)9 :)2;/-1 6 ')µ#)$(-/ 020$1µ.$. da Vinci 0$19 <=69. >1500 ')µ#)$(-%* )2');),(-%* "#"µ&/0"(*?;) $A9 ')µ#)$(-59 "#"µ&/0"a9

8

9 Προσωπική εµπειρία από την λαπαροσκοπική Ουρολογία... > 600 λαπαροσκοπικές επεµβάσεις > 400 λαπαροσκοπικές ριζικές προστατεκτοµές > 10 δηµοσιεύσεις στο MEDLINE για λαπαροσκοπικές ουρολογικές επεµβάσεις Ζωντανά χειρουργεία σε συνέδρεια Mentor και proctor στη λαπαροσκοπική Ουρολογία σε Γερµανία και Ελλάδα

10 Προσωπική εµπειρία... στη ροµποτική Ουρολογία! > ροµποτικές επεµβάσεις όλο το φάσµα της ροµποτικής Ουρολογίας διεύρυνση του φάσµατος των ροµποτικών ενδείξεων και επεµβάσεων περιορισµός των ανοιχτών επεµβάσεων στα έξω γεννητικά όργανα µόνο! ζωντανά χειρουργεία σε συνέδρεια proctor ροµποτικών επεµβάσεων

11 Ροµποτική χειρουργική στις καλοήθεις ουρολογικές παθήσεις Eπαρκή στοιχεία Στένωση πυελοουρητηρικής συµβολής Pικνός, µη λειτουργικός νεφρός Συµπτωµατικές κύστεις νεφρού Eκκολπώµατα ουροδόχου κύστης Aρχικά στοιχεία Eυµεγέθης καλοήθης υπερπλασία προστάτη Πρόπτωση γυναικείων γεννητικών οργάνων Κύστεοκολπικό συρίγγιο Λιθίαση νεφρού Στένωµα ουρητηρα (Psoas Hitch / Boari flap)

12 Ροµποτική χειρουργική στις κακοήθεις ουρολογικές παθήσεις Eπαρκή στοιχεία Νεφροκυτταρικό καρκίνωµα - µερική νεφρεκτοµή Νεφροκυτταρικό καρκίνωµα - ριζική νεφρεκτοµή Ουροθηλιακό καρκίνωµα νεφρού - νεφροουρητηρεκτοµή Καρκίνος προστάτη Aρχικά στοιχεία Καρκίνος ουροδόχου κύστης Καρκίνος όρχεων - Οπισθοπεριτοναϊκές µεταστάσεις

13

14 Αποτελέσµατα Trifecta µετά από Ροµποτική Προστατεκτοµή Καµπύλη εκµάθησης καµία επίδραση 180 προεγχειρητικά ικανοί & εγκρατείς άνδρες Poulakis et al. under submission Πρώτοι 60 άνδρες δεύτεροι 60 Τρίτοι % 75% 50% 25% 1,5 Μήνες 0% 3 Μήνες p>0.05 at each time point 6 Μήνες 12 Μήνες

15 Trifecta Συγκριτικά µε την ανοιχτή η Ροµποτική Ριζική Προστατεκτοµή εξασφαλίζει το λιγότερο ισάξια: Έλεγχο καρκίνου Εγκράτεια ούρων Στύση (σεξουαλική λειτουργία) Και αυτό περιλαµβάνει και την καµπύλη εκµάθησης! Αλλά υπάρχει όντως κάποιο πραγµατικό πλεονέκτηµα για την ροµποτική ριζική προστατεκτοµή;

16 5923 ασφαλισµένοι δηµοσίων ταµείων, Medicare (>66 ετών) Ριζική προστατεκτοµή % λαπαροσκοπική (περισσότεροι ροµποτική, κοινός κωδικός) Καµία διαφορά: Παθολογικές επιπλοκές Μετεγχειρητική ακτιοβολία/ορµονοθεραπεία σε 3 έτη 35% συντοµότερη παραµονή στο νοσοκοµείο (2 vs 3 ηµέρες) Ροµποτική: µικρότερος κίνδυνος στένωσης αυχένα & µεταγγίσεων Ροµποτική προστατεκτοµή έχει λιγότερες επιπλοκές!

17 Κόστος; Παράδειγµα: University of Chicago, Shalhav et al. Οικονοµική αναφορά 2009: Έξοδα $ σε 7 έτη (1,9/έτος) 7 ετών, παλιό σύστηµα, 3 βραχιόνων ροµπότ Χειρουργικός χρόνος <4 ώρες 6 περιπτώσεις την εβδοµάδα Πρόσφατα: Έξοδα $ σε 2 έτη (0,6/έτος) 2-3 ώρες µε εκτεταµένη πυελική λεµφαδενεκτοµή περιπτώσεις την εβδοµάδα, ~640/έτος Αύξηση αριθµού από 140/έτος το 2002

18 274 εργαζόµενοι ασθενείς υποβλήθηκαν σε Ριζική Προστατεκτοµή (ΡΠ), 127 Ροµποτική Ανοιχτή 2 µεγάλα νοσοκοµεία Προσαρµογή ασθενών για µισθό, φόρτο εργασίας, BMI κτλ Μέσος χρόνος αναρρωτικής άδειας: Ροµπορική ΡΠ 11 ηµέρες Ανοιχτή ΡΠ 49 µέρες Η Ροµποτική ΡΠ εξοικονοµεί χρήµατα για την κοινωνία

19 Pentafecta (Πραγµατοποίηση 5) Συγκριτικά µε την Ανοιχτή η Ροµποτική Ριζική Προστατεκτοµή εξσφαλίζει Pentafecta Ίδια: 1.Έλεγχο καρκίνου 2.Εγκράτεια ούρων 3.Σεξουαλική λειτουργία Καλύτερα: 4.Λιγότερες επιπλοκές 5.Μείωση οικονοµικού κόστους για την κοινωνία

20 Ροµποτική ριζική προστατεκτοµή οι πρώτες 750 επεµβάσεις Προσπέλαση δια-/εξωπεριτοναϊκά Μετάγγιση 1,5% Χειρουργικός χρόνος 131 (72-386) min Επιπλοκές 7% Μετατροπή σε ανοιχτό χειρ. 0% Θάνατος 0% Θετικά χειρουργικά όρια 8% Χρόνος νοσηλείας Πρώιµη εγκράτεια Αφαίρεση καθετήρα 97% <3 ηµέρες 60% σε 1 µήνα 98% σε <9 ηµέρες

21

22 Η εξέλιξη της ανοιχτής ριζικής προστατεκτοµής Πως αντιδρούν οι ανοιχτοί χειρουργοί στην εισβολή της ροµποτικής χειρουργικής; Acharya & Steinberg, J Endourol 11/2009 Οι ανοιχτοί χειρουργοί προσπαθούν σκληρότερα Απώλεια αίµατος, χρόνος νοσηλείας, µέγεθος τοµής Γρήγορη & ασφαλή προσαρµογή των ανοιχτών χειρουργών Συγκέντρωση περιστατικών σε εξειδικευµένα κέντρα Η εµπειρία κάνει την διαφορά Όλα τα νοσοκοµεία δεν θα αποκτήσουν ροµπότ!

23 Ροµποτική διακυστική προστατεκτοµή οι πρώτες 100 επεµβάσεις Προσπέλαση δια-/εξωπεριτοναϊκά Μετάγγιση 0% Χειρουργικός χρόνος 70 (55-126) min Επιπλοκές 6% Μετατροπή σε ανοιχτό χειρ. 0% Θάνατος 0% Χρόνος νοσηλείας Πρώιµη εγκράτεια Αφαίρεση καθετήρα 96% <3 ηµέρες 98% σε 1 µήνα 98% σε <6 ηµέρες

24 Ροµποτική Ουρολογία µίας οπής το µέλλον είναι ήδη εδώ...

25 Ροµποτική Ουρολογία µίας οπής οι πρώτες ενδείξεις... απλή νεφρεκτοµή ριζική νεφρεκτοµή απλή προστατεκτοµή ριζική προστατεκτοµή... και το στοίχηµα για περισσότερα πλεονεκτήµατα για τον ασθενή πέρα από µία κοσµητική επέµβαση µε ελάχιστα εξωτερικά σηµάδια!

26 Μηνύµατα για το σπίτι Η ροµποτική Ουρολογία έχει πλέον καθιερωθεί στην καθηµερινή ιατρική πρακτική και στην Ελλάδα Η ελληνική εµπειρία στην ροµποτική Ουρολογία έχει συγκεντρωθεί σε µεµονωµένα εξειδικευµένα κέντρα Η εµπειρία και οι εφαρµογές της ροµποτικής Ουρολογίας στην Ελλάδα - σε ορισµένα εξειδικευµένα κέντρα - είναι εφάµιλλη εκείνων της Ευρώπης και των ΗΠΑ