13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ"

Transcript

1

2

3 13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ: «Νεότερα Δεδομζνα για την Βελτίωςη τησ Πρόγνωςησ των Παθήςεων» ΑΘΗΝΑ 2013 Επιμζλεια: Αίγλη Ζζλλου MD,PhD 11

4 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΕΕΠΓΗΔ Πρόεδροσ Αντιπρόεδροσ Γενική Γραμματζασ Ειδική Γραμματζασ Σαμίασ Μ. Φωτουλάκθ(Κεςςαλονίκθ) Λ. Ραναγιϊτου (Ακινα) Μ. ογαλίδου (Λωάννινα) Α. Ραπαδοποφλου (Ακινα) Α. Ηζλλου (Ακινα) 2 2

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Νεότερα Δεδομζνα ςτην καθημερινή κλινική πράξη Μ. Ρογαλίδου Δυςκοιλιότθτα. Ρότε χρειάηεται διερεφνθςθ. Νζα φάρμακα 5 Π. Καφρίτςα Λειτουργικά προβλιματα ανϊτερου πεπτικοφ ςτα παιδιά: ΓΟΡ, αεροφαγία, μυρικαςμόσ, γαςτροπάρεςθ 24 Μ. Φωτουλάκη Αλλεργία ςτο γάλα αγελάδοσ. Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ ESPGHAN Νζοι ςτόχοι για την βελτίωςη και πρόγνωςη των Παιδιατρικϊν Γαςτρεντερολογικϊν παθήςεων ςτην Ελλάδα Α. Ζζλλου Νεογνικι χολόςταςθ: Ανάγκθ ζγκαιρθσ διάγνωςθσ από τον παιδίατρο. Κζςπιςθ Εκνικοφ Registry 36 Κ. Δημάκου Υποςτιριξθ κρζψθσ ςτο ςπίτι: Τι πρζπει να γνωρίηει ο παιδίατροσ;..45 Κ. ιαφάκασ Επείγουςεσ ενδοςκοπιςεισ ςτα παιδιά: τι πρζπει να ξζρει ο παιδίατροσ; Ξζνα ςϊματα και καυςτικζσ ουςίεσ.55 Κοινά κλινικά προβλήματα ςε βρζφη και παιδιά Ε. Ρϊμα Συνικθ γαςτρεντερολογικά προβλιματα ςτο βρζφοσ 67 33

6 Ι. Παναγιϊτου Χρόνια διάρροια ςτο παιδί: λοίμωξθ, τροφικι αλλεργία, γαςτρεντεροπάκεια ι κάτι άλλο; 79 Γ. Χουλιάρασ Χολολικίαςθ: Διαφορικι διάγνωςθ και αντιμετϊπιςθ 86 Jose Saavedra MD. Strategies for prevention of allergic disease in infancy

7 ΔΤΚΟΙΛΙΟΣΗΣΑ: ΠΟΣΕ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ. ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Μ. Ρογαλίδου Ειςαγωγή Θ δυςκοιλιότθτα είναι ζνα πολφ ςυχνό πρόβλθμα που απαςχολεί το παιδί και τθν οικογζνεια του και αρκετά ςυχνά επθρεάηει τθν ποιότθτα ηωισ τουσ. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ είναι ιδιοπακισ ι αλλιϊσ λειτουργικι, δεν οφείλεται δθλαδι ςε οργανικά αίτια, παρόλα αυτά περίπου 30-50% των παιδιϊν κα ςυνεχίςουν να ζχουν ςυμπτϊματα παρά τθν αρχικι κεραπευτικι προςζγγιςθ ι υποτροπι μετά από μια αρχικά επιτυχθμζνθ φαρμακευτικι αγωγι. Θ δυςκοιλιότθτα μπορεί να χαρακτθρίηεται από διαταραχι ςτθ ςυχνότθτα των κενϊςεων, τθ ςφςταςθ, το μζγεκοσ, το βάροσ των κοπράνων, από κακυςτερθμζνο χρόνο διάβαςθσ του περιεχομζνου του εντζρου ι να ςυνοδεφεται από πόνο - δυςφορία κατά τθν αφόδευςθ. Θ ςυχνότθτα των κενϊςεων εξαρτάται από τθν θλικία του παιδιοφ. Κατά τθ διάρκεια τθσ εμβρυικισ ηωισ ςυνικωσ δεν ςυμβαίνει αφόδευςθ. Τα πρϊτα κόπρανα ςυνικωσ αποβάλλονται μζςα ςε 48 ϊρεσ από τθ γζννθςθ ςτο 99% των τελειόμθνων νεογνϊν ενϊ κακυςτερθμζνθ αποβολι μθκωνίου μπορεί να ζχουν τα πρόωρα βρζφθ. Θ ςυχνότθτα αφόδευςθσ είναι διαφορετικι ςτα κθλάηοντα βρζφθ ςε ςχζςθ με τα βρζφθ που ςιτίηονται με γάλα αγελάδασ. Με τθν πρόοδο τθσ θλικίασ θ ςυχνότθτα των κενϊςεων μειϊνεται ςταδιακά και μετά τα 4 ζτθ είναι όπωσ ςτουσ ενιλικεσ δθλαδι από 3 κενϊςεισ τθν θμζρα ζωσ 3/ εβδομάδα. Στον Ρίνακα 1 φαίνεται θ φυςιολογικι ςυχνότθτα κενϊςεων ςτθν βρεφικι και παιδικι θλικία (1) Οριςμοί Δεν υπάρχει απόλυτθ ομοφωνία για τον οριςμό τθσ δυςκοιλιότθτασ ωςτόςο ο πιο ευρζα αποδεκτόσ οριςμόσ προκφπτει βάςει των Κριτθρίων τθσ ϊμθσ ΛΛΛ για τθ λειτουργικι δυςκοιλιότθτα (1-6). Ρίνακασ 2. 55

8 Πίνακασ 1. Φυςιολογικι ςυχνότθτα κενϊςεων ςε βρζφθ & παιδιά Ηλικία Μζςοσ όροσ Μζςοσ κενώςεων/εβδομάδα κενώςεων/ημζρα 0-3 μθνϊν κθλάηοντα μθνϊν μθ κθλάηοντα μθνϊν χρόνων > 3 χρόνων όροσ Πίνακασ 2. Κριτιρια ϊμθσ (Rome III Criteria) για τθν λειτουργικι δυςκοιλιότθτα * 1 < 2 κενϊςεισ/ εβδομάδα 2 > 1 επειςόδιο εγκόπρθςθσ / εβδομάδα 3 Αςυνικθσ χαρακτθριςτικι κζςθ ςϊματοσ όπου γίνεται προςπάκεια αναςτολισ αφόδευςθσ, κατακράτθςθσ κοπράνων 4 Επϊδυνθ αφόδευςθ ι ςκλθρά κόπρανα 5 Κόπρανα μεγάλθσ διαμζτρου που δυνθτικά αποφράςςουν τθν τουαλζτα 6 Ραρουςία μεγάλθσ κοπρανϊδουσ μάηασ ςτθν ψθλάφθςθ τθσ κοιλίασ ι ςτο ορκό *δεν υπάρχουν ςθμεία για τθν φπαρξθ οργανικισ νόςου Δυςκοιλιότθτα ορίηεται ωσ θ φπαρξθ τουλάχιςτον 2 κριτθρίων ϊμθσ ΛΛΛ, για τουλάχιςτον 1 μινα για παιδιά < 4 χρόνων ι για τουλάχιςτον 2 μινεσ για τα παιδιά > 4 χρόνων. Το κοιλιακό άλγοσ παρόλο του ότι ςυνυπάρχει ςυχνά δεν αποτελεί κριτιριο για τθ λειτουργικι δυςκοιλιότθτα. Δυςχεςία των βρεφϊν (Infant Dyschezia) : Υπάρχει μια υποομάδα αςκενϊν που παρουςιάηουν δυςκολίεσ ςτθν αφόδευςθ που ςφμφωνα με τα κριτιρια ϊμθσ ΛΛΛ για τθ δυςκοιλιότθτα πάςχουν από βρεφικι δυςχεςία. Θ κατάςταςθ αυτι ςυμβαίνει ςε βρζφθ < των 6 μθνϊν χωρίσ άλλα προβλιματα υγείασ που παρουςιάηουν ζντονθ ανθςυχία και κλάμα με ςυνοδό ερυκρότθτα προςϊπου τουλάχιςτον 10 λεπτά πριν τθν αφόδευςθ ςυνικωσ μαλακϊν 6 6

9 κοπράνων. Τα ςυμπτϊματα ξεκινοφν τουσ πρϊτουσ μινεσ ηωισ και ςυνικωσ υποχωροφν ξαφνικά μετά από μερικζσ εβδομάδεσ. Ανθεκτική Δυςκοιλιότητα (Intractable constipation): θ δυςκοιλιότθτα που δεν ανταποκρίνεται ςε ικανοποιθτικι ςυντθρθτικι κεραπεία για τουλάχιςτον τρεισ μινεσ. Ενςφήνωςη κοπράνων (Fecal Impaction): Ραρουςία ςκλθρισ μάηασ κοπράνων ςτθν κάτω κοιλιακι χϊρα κατά τθν ψθλάφθςθ ι ςτθ δακτυλικι εξζταςθ ι κατάλθψθ κατιόντοσ κόλου από κόπρανα ςτθν ακτινογραφία κοιλίασ Επιδημιολογία Θ δυςκοιλιότθτα είναι ζνα ςυχνό ςφμπτωμα ςτθν παιδικι θλικία και υπολογίηεται ότι αποτελεί τθν αιτία για ~3-10 % των επιςκζψεων ςτον παιδίατρο ενϊ είναι ζνα από τα πιο ςυχνά αιτία προςζλευςθσ ςτον Ραιδίατρογαςτρεντερολόγο. Εκτιμάται ότι θ παγκόςμια επίπτωςθ τθσ λειτουργικισ δυςκοιλιότθτασ ςτα παιδιά κυμαίνεται από 0,7% -29,6% (1,7) και προςβάλει όλεσ τισ θλικιακζσ ομάδεσ, ωςτόςο τα παιδιά είναι πιο «ευάλωτα» ςε τρεισ θλικιακζσ φάςεισ: α) ςτα βρζφθ, κατά τθν ειςαγωγι των ςτερεϊν τροφϊν, β) ςτα νιπια κατά τθν φάςθ εκπαίδευςθσ ςτθν τουαλζτα, και γ) ςε μεγαλφτερα παιδιά ςτθν προςπάκεια τουσ να αποφφγουν τισ τουαλζτεσ κοινισ χριςθσ. Σε κάποιεσ μελζτεσ φαίνεται ότι θ δυςκοιλιότθτα εμφανίηεται κάπωσ ςυχνότερα ςε αγόρια ςε ςχζςθ με τα κορίτςια προεφθβικισ θλικίασ, ενϊ ςτθν ενιλικο ηωι εμφανίηεται ςυχνότερα ςε γυναίκεσ > άντρεσ 3:1. Επίςθσ φαίνεται να υπάρχει αυξθμζνθ επίπτωςθ τθσ δυςκοιλιότθτασ ςε οικογζνειεσ χαμθλοφ μορφωτικοφ & κοινωνικοοικονομικοφ επιπζδου. Φυςιολογία τησ αφόδευςησ Θ φυςιολογικι αφόδευςθ είναι μια ςφνκετθ διαδικαςία που ςυμπεριλαμβάνει τθ ςυντονιςμζνθ δράςθ των μυϊν τθσ κοιλίασ, τθσ πυζλου, των ςφιγκτιρων του πρωκτοφ κακϊσ και του αυτόνομου και ςωματικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ. Το βαςικό ερζκιςμα για τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ τθσ αφόδευςθσ είναι θ διάταςθ του ορκοφ από τα ειςερχόμενα κόπρανα. Το χρονικό ςθμείο τθσ αφόδευςθσ εξαρτάται από περιβαλοντικοφσ παράγοντεσ, τθν ακεραιότθτα των τοπικϊν αντανακλαςτικϊν και τθ ςφςταςθ των κοπράνων. Το ορκό υποδζχεται κόπρανα χωρίσ ςθμαντικι αφξθςθ τθσ ενδοορκικισ πίεςθσ μζχρι όγκουσ των cc. Μετά τθν είςοδο επιπλζον κοπράνων θ ενδοορκικι πίεςθ αυξάνεται ςταδιακά δθμιουργϊντασ παροδικι ζπειξθ για αφόδευςθ. Πταν ο ενδοορκικόσ όγκοσ κοπράνων είναι ικανόσ θ ζπειξθ γίνεται 77

10 ςυνεχισ, ο κάματοσ του ςυςπαςμζνου ζξω ςφιγκτιρα και του θβοορκικοφ μυόσ επικείμενοσ, θ φλοιϊδθσ αναςτολι υπό εξάντλθςθ και θ ανάγκθ για αφόδευςθ επιτακτικι. Ραράλλθλα ςε κάκε επειςόδιο διάταςθσ του ορκοφ εκλφεται το ορκοπρωκτικό αντανακλαςτικό με παροδικι χάλαςθ του ζςω και ςφςπαςθ του ζξω ςφιγκτιρα και αναπτφςςεται θ λειτουργία ελζγχου του πρωκτικοφ δείγματοσ ςτθ ηϊνθ του μεταβατικοφ επικθλίου ςτο φψοσ του κεντρικοφ πρωκτικοφ ςωλινα. Στθν περίπτωςθ ςχθματιςμζνων ι υδαρϊν κοπράνων το δείγμα επιςτρζφει ςτο ορκό με τθν ανάκτθςθ τθσ πίεςθσ θρεμίασ του ζςω ςφιγκτιρα ενϊ εάν το μείγμα είναι αζριο είναι δυνατόν να αποβλθκεί. Θ ςυγκεκριμζνθ λειτουργία γίνεται ςε ςυνειδθτό όςο και ςε υποςυνείδθτο επίπεδο αφοφ θ αποβολι αερίων είναι δυνατό να γίνει και κατά τθ διάρκεια του φπνου. Πταν γίνεται ςε ςυνειδθτό επίπεδο το δείγμα επιςτρζφει ςτο ορκό με τθν εκοφςια ςφςπαςθ του θβοορκικοφ μυόσ και του ζξω ςφιγκτιρα. Θ απόφαςθ για αφόδευςθ λαμβάνεται ςε οποιοιδιποτε φάςθ ζπειξθσ από τα αρχικά ςτάδια ζωσ τθ φάςθ μζγιςτου ανεκτοφ όγκου κοπράνων, αναλόγωσ και του φυςικοφ περίγυρου. Θ πρϊτθ φάςθ αφόδευςθσ είναι εκοφςια και ςυνιςτάται ςτθν λιψθ κατάλλθλθσ κζςθσ με τα ιςχία και τα γόνατα ςε ορκι γωνία. Θ δεφτερθ φάςθ είναι ςυνδυαςμόσ εκοφςιασ ενζργειασ και αντανακλαςτικϊν μθχανιςμϊν. Διενεργείται χειριςμόσ Valsalva με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ ενδοκοιλιακισ και ενδοκωρακικισ πίεςθσ και κατά ςυνζπεια τθσ αφξθςθσ τθσ ενδοορκικισ πίεςθσ. Το περίνεο κατζρχεται και θ ορκοπρωκτικι γωνία ευκειάηεται. Συνεπϊσ θ αποβολι κοπράνων είναι το αποτζλεςμα τθσ αντίςτροφθσ κλίςθσ πιζςεων τθσ ορκοπρωκτικισ περιοχισ. Θ κζνωςθ του ορκοφ μπορεί να είναι μαηικι ι μετά από πολλαπλζσ προςπάκειεσ. Ζνα παιδί που είχε μια προθγοφμενθ αρνθτικι εμπειρία με επϊδυνθ αφόδευςθ μπορεί να αναςτείλει τθν αφόδευςθ μετά από ςυνειδθτι ςφςπαςθ των μυϊν τθσ πυζλου. Τα κόπρανα πιζηονται ςε ςθμείο που να μθν είναι ςε επαφι με το πρωκτικό κανάλι. Ο ζξω ςφιγκτιρασ παραμζνει ςε ςφςπαςθ, θ κοπρανϊδθσ μάηα διογκϊνεται και προκαλεί διάταςθ του ορκοφ ενϊ πζριξ τθσ κοπρανϊδουσ μάηασ κα υπερχειλίηουν υδαρι κόπρανα με αποτζλεςμα τθν ακράτεια κοπράνων. Παθογζνεια Θ πακογζνεια τθσ δυςκοιλιότθτασ είναι πολυπαραγοντικι και περιλαμβάνει δυςλειτουργία ςε ζνα από τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ αφόδευςθσ. Συνικωσ είναι ιδιοπακισ όταν δεν διαπιςτϊνεται ζνα ανατομικό, ενδοκρινολογικό ι μεταβολικό αίτιο. Φαίνεται να εμφανίηεται ςυχνότερα ςε παιδιά με κετικό οικογενειακό ιςτορικό 28-50%. Επίςθσ εμφανίηεται ςυχνότερα ςε 8 8

11 μονοηυγωτικοφσ ςε ςχζςθ με δυηυγωτικοφσ διδφμουσ (8,9). Αυτά τα ςτοιχεία ςυνθγοροφν υπζρ γενετικισ προδιάκεςθσ τθσ νόςου ωςτόςο θ επίδραςθ φυςικϊν, περιβαλλοντικϊν και κοινωνικϊν παραγόντων ςυμμετζχουν ςτθν εμφάνιςθ τθσ νόςου. Στα νεογνά και ςτα βρζφθ θ αλλαγι ςτθ διατροφι ςυμβάλλει ςτθ αλλαγι τθσ ςφςταςθσ των κενϊςεων. Αυτό οδθγεί ςε μια πικανά επϊδυνθ εμπειρία αφόδευςθσ προκαλϊντασ ερεκιςμό τθσ περιοχισ ι και ραγάδα πρωκτοφ με αποτζλεςμα τθν εγκατάςταςθ μιασ ςυμπεριφοράσ αναςτολισ τθσ αφόδευςθσ. Θ αλλεργία ςτο γάλα αγελάδασ ζχει ενοχοποιθκεί για τθν εμφάνιςθ δυςκοιλιότθτασ ςτθν παιδικι θλικία (10) με πολφ καλά αποτελζςματα με τθ δίαιτα αποκλειςμοφ θ χριςθ ειδικϊν γαλάτων ςε κάποιεσ μελζτεσ (10,11) που δεν επιβεβαιϊκθκαν ςε άλλεσ (12). Κατά τθν εκπαίδευςθ ςτθν τουαλζτα το νιπιο διανφει μια δφςκολθ φάςθ και βιϊνει ζντονοσ ςτρεσ προςπακϊντασ να ανταποκρικεί ςτισ προςδοκίεσ των γονζων του αρνοφμενο τθν αφόδευςθ ωσ ζνδειξθ ανεξαρτθςίασ προσ τουσ γονείσ του. Κατά τθ ςχολικι θλικία επίςθσ το παιδί μπορεί να αναςτζλλει τθν αφόδευςθ αρνοφμενο να κάνει χριςθ τθσ κοινισ τουαλζτασ ςτο ςχολείο. Το παχφ ζντερο απορροφά υγρά και θλεκτρολφτεσ με αποτζλεςμα ζνα ςυνεχϊσ αυξανόμενο όγκο και ςκλθρότερθ ςφςταςθ κοπράνων. Το ορκό υποδζχεται μεγαλφτερο όγκο κοπράνων με αποτζλεςμα τθν διάταςθ του τοιχϊματοσ του και ακράτεια από υπερχείλιςθ. Κλινική εικόνα Θ ςυνικθσ κλινικι εικόνα εμφάνιςθσ ςτθν παιδικι δυςκοιλιότθτα φαίνεται ςτον Ρίνακα 3. Θ διάγνωςθ τθσ λειτουργικισ δυςκοιλιότθτασ γίνεται εφκολα τισ περιςςότερεσ φορζσ μετά από τθ λιψθ ενόσ καλοφ ιςτορικοφ και διενζργεια λεπτομεροφσ αντικειμενικισ εξζταςθσ. Αν δεν υπάρχουν φποπτα ςθμεία για τθν φπαρξθ οργανικοφ νοςιματοσ ςυνικωσ δεν χρειάηεται και περαιτζρω διερεφνθςθ. Στθ λιψθ του ιςτορικοφ κα πρζπει να δϊςουμε ζμφαςθ ςτθν θλικία ζναρξθσ των ςυμπτωμάτων, τθν επιτυχία ι τθν αποτυχία ζλεγχου των ςφιγκτιρων, τθ ςυχνότθτα και τθ ςφςταςθ των κοπράνων. Κα ρωτιςουμε αν υπάρχει πόνοσ ι και αποβολι αίματοσ κατά τθν αφόδευςθ, αν ςυνυπάρχει ι όχι κοιλιακό άλγοσ, ακράτεια κοπράνων και αν αυτι ςυμβαίνει και κατά τθ νφκτα, αν υπάρχει ςυμπεριφορά ςυγκράτθςθσ κοπράνων. Επίςθσ κα πρζπει να ςυλλζξουμε πλθροφορίεσ για τθ διατροφι, τθν θμεριςια πρόςλθψθ φυτικϊν ινϊν και νεροφ, τισ αλλαγζσ ςτθν όρεξθ, τθν φπαρξθ ναυτίασ ι εμζτων ι απϊλειασ βάρουσ. Διαταραχζσ ςτθν ςυμπεριφορά ι ιςτορικό λιψθσ φαρμάκων. 99

12 Πίνακασ 3. Κλινικι εικόνα εμφάνιςθσ δυςκοιλιότθτασ Ακράτεια κοπράνων 75-90% Αφόδευςθ < 3 φορζσ /εβδομάδα 75% Ογκϊδθ κόπρανα 75% Ρόνοσ κατά τθν αφόδευςθ 50-80% Κζςθ ςϊματοσ για αναςτολι τθσ κζνωςθσ 35-45% Κοιλιακό άλγοσ 20-40% Ανορεξία 10-25% Ζμετοι 10% Ανορεξία 25% Ακράτεια οφρων ι ουρολοίμωξθ 30% Ψυχολογικά προβλιματα (κοινωνικι απόςυρςθ ι κατάκλιψθ,χαμθλι αυτοεκτίμθςθ) 20% Κλινικι εξζταςθ Κοπρανϊδεισ μάηεσ ςτθν κοιλία 30-50% Ρρόπτωςθ ορκοφ 3% αγάδεσ ι αιμορροΐδεσ 5-25% Ενςφινωςθ κοπράνων % Θ ςφςταςθ των κοπράνων κα πρζπει να εκτιμάται με τθ χριςθ αντικειμενικϊν κριτθρίων όπωσ θ Bristol scale (13) ι Amsterdam stool scale για βρζφθ (14) ι τθ Lane scale για παιδιά (15). Από το οικογενειακό ιςτορικό φπαρξθ ςυγγενοφσ αγγαγλιονικοφ μεγάκολου, μεταβολικϊν νοςθμάτων, ενδοκρινοπακειϊν, τροφικϊν αλλεργιϊν, κοιλιοκάκθσ, φλεγμονωδϊν νόςων, κυςτικισ ίνωςθσ ςυνδρόμων πολυποδίαςθσ εντζρου. Θ κλινικι εξζταςθ κα πρζπει να περιλαμβάνει τθν καταγραφι των ςωματομετρικϊν παραμζτρων και τθν αναηιτθςθ ςυςτθματικισ ι νευρολογικισ νόςου που να μπορεί να ευκφνεται για τθ δυςκοιλιότθτα. Με τθν επιςκόπθςθ, τθν ακρόαςθ και τθν ψθλάφθςθ τθσ κοιλίασ παίρνουμε ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ. Θ οςφυοϊερά περιοχι κα πρζπει να επιςκοπείται προςεκτικά και να εκτιμοφνται τα αντανακλαςτικά του κρεμαςτιρα και τα αντανακλαςτικά των κάτω άκρων. Σθμαντικζσ πλθροφορίεσ παίρνουμε και από τθν δακτυλικι εξζταςθ. Κενι και ςυςπαςμζνθ λικυκοσ, με ψθλαφθτζσ κοπρανϊδεισ μάηεσ ςτθν κοιλία και βίαιθ αποβολι αερίων και υδαρϊν κοπράνων κατά τθν ζξοδο του δακτφλου από το ορκό είναι ςτοιχείο που χαρακτθρίηουν το ςυγγενζσ μεγάκολο. Αντίκετα λικυκοσ διεςταλμζνθ, γεμάτθ ςκλθρά κόπρανα ςυνθγορεί υπζρ λειτουργικοφ μεγάκολου χωρίσ να μπορεί να αποκλειςτεί πλιρωσ το υπερβραχφ αγαγγλιονικό μεγάκολο. Θ δακτυλικι εξζταςθ κα πρζπει να γίνεται απαραίτθτα όταν υπάρχει ζνα μόνο από τα κριτιρια ϊμθσ για τθν λειτουργικι δυςκοιλιότθτα (Ρίνακασ 2). Σθμεία που κα πρζπει να μασ κάνουν επιφυλακτικότερουσ και κα πρζπει να μασ οδθγιςουν ςε περαιτζρω διερεφνθςθ φαίνονται ςτον πίνακα

13 Πίνακασ 4. Φποπτα ςθμεία και ςυμπτϊματα για φπαρξθ οργανικισ νόςου ςτθν δυςκοιλιότθτα Ζναρξθ ςυμπτωμάτων ςε θλικία < 1 μθνόσ Κακυςτερθμζνθ αποβολι μθκωνίου >48ωρϊν Οικογενειακό ιςτορικό φπαρξθσ νόςου Hirschsprung Ταινιοειδι κόπρανα Αίμα ςτα κόπρανα επί απουςίασ πρωκτικισ ραγάδασ Ανεπαρκισ πρόςλθψθ βάρουσ, ςταςιμότθτα ανάπτυξθσ Ρυρετόσ Χολϊδεισ ζμετοι Ρακολογικόσ κυρεοειδισ αδζνασ Σοβαρόσ μετεωριςμόσ κοιλίασ Ρεριπρωκτικό ςυρίγγιο Ανϊμαλθ κζςθ πρωκτοφ Απουςία πρωκτικοφ αντανακλαςτικοφ ι αντανακλαςτικοφ κρεμαςτιρα Μείωςθ μυϊκισ ιςχφσ, τόνοσ ι αντανακλαςτικϊν κάτω άκρων Φπαρξθ κυςάνου τριχϊν ςτθ απόλθξθ νωτιαίου ςωλινα Βοκρίο ιεροκκοκκυγικισ περιοχισ Αςυμμετρία γλουτιαίων ςχιςμϊν Ραρουςία εξωεντερικϊν ςυμπτωμάτων Υπερβολικόσ φόβοσ κατά τθν επιςκόπθςθ του πρωκτοφ Ουλζσ πρωκτοφ Διαφορική διάγνωςη Μόνο το 5 % των αςκενϊν με δυςκοιλιότθτα πάςχει από οργανικό αίτιο. Τα κυριότερα αίτια οργανικισ δυςκοιλιότθτασ φαίνονται ςτον Ρίνακα 5. Εργαςτηριακόσ ζλεγχοσ Τα περιςςότερα παιδιά με χρόνια δυςκοιλιότθτα δεν χρειάηονται εργαςτθριακό ζλεγχο. Επιβάλλεται μόνο εάν από το ιςτορικό ι τθν κλινικι εξζταςθ προκφπτουν ευριματα ι αν δεν υπάρχει ικανοποιθτικι ανταπόκριςθ ςτθ ςυντθρθτικι κεραπεία. Ο εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ περιλαμβάνει: Ρροςδιοριςμό τθσ λειτουργίασ του κυροειδοφσ, του αςβεςτίου, των θλεκτρολυτϊν του μαγνθςίου και του μολφβδου, & Γεν αίματοσ (θωςινοφιλα). Γενικι και Καλλιζργεια οφρων Μζτρθςθ τθσ ολικισ και ειδικϊν IgE RASTςτο γάλα ι και άλλεσ τροφζσ, βιοψία ορκοφ για θωςινοφιλικι διικθςθ, δερματικά τεςτ 11

14 Ορολογικόσ ζλεγχοσ για κοιλιοκάκθ, ολικι IgΑ Τεςτ ιδρϊτα Hgb κοπράνων Πίνακασ 5. Κυριότερα αίτια οργανικισ δυςκοιλιότθτασ Ανωμαλίεσ παχζοσ εντζρου - πρωκτοφ -ςτζνωςθ εντζρου ι πρωκτοφ - ατρθςία πρωκτοφ - πρόςκια ι ζκτοπθ κζςθ πρωκτοφ - χρόνια ψευδοαπόφραξθ εντζρου Ανωμαλίεσ νωτιαίου ςωλινα - Μθνιγγομυελοκιλθ - Πγκοι νωτιαίου ςωλινα - Αγενεςία ιεροφ οτοφ - Διαςτθματομυελία, δυςραφιςμόσ, τραυματιςμόσ Νευροπακθτικά νοςιματα εντζρου - ςυγγενζσ μεγάκολο νόςοσ Hirschsprung - Νευρωνικι δυςπλαςία (υπεργαγλιόνωςθ, υπογαγλιονωςθ Νόςοσ Chagas Συςτθματικά νοςιματα - υποκυροειδιςμόσ - υπερ/υπο αςβεςτιαιμία -Σακχαρϊδθσ /άποιοσ διαβιτθσ - Υποφυςιακι ανεπάρκεια - Νευροινωμάτωςθ, - Σκλθρόδερμα, Νοςιματα ςυνδετικοφ ιςτοφ - Αμυλοείδωςθ - Συγγενισ αμυοτονία, Μυοτονικι δυςτροφία, εγκεφαλικι παράλυςθ - Ρολλαπλι ςκλιρυνςθ Ανωμαλία μυϊν κοιλίασ - Γαςτρόςχιςθ - Prune belly syndrome Φάρμακα - διουρθτικά - ναρκωτικά, κωδεινουχα, αντικατακλιπτικά, - αντιόξινα άλατα αλουμινίου - δθλθτθρίαςθ με μόλυβδο - υπερβιταμίνωςθ D, ςίδθροσ Διάφορα - κυςτικι ίνωςθ - κοιλιοκάκθ - αλλεργία ςτο γάλα/ τροφικζσ αλλεργίεσ - ςφνδρομο Down - όγκοι πυζλου 12 12

15 Α/α κοιλίασ Δεν κα πρζπει να γίνεται ωσ εξζταςθ ρουτίνασ για τθ διάγνωςθ τθσ δυςκοιλιότθτασ. Ενδείκνυται μόνο ςε περιπτϊςεισ όπου υποπτευόμαςτε ενςφινωςθ κοπράνων αλλά θ αντικειμενικι εξζταςθ δεν είναι αξιόπιςτθ ι πικανι (κυρίωσ λόγω μθ ςυνεργαςίασ) Μελζτθ χρόνου διάβαςθσ εντζρου Δεν ςυνιςτάται ωσ εξζταςθ ρουτίνασ για τθν διάγνωςθ τθσ δυςκοιλιότθτασ ωςτόςο ίςωσ είναι χριςιμο να γίνεται για τθ διαφορικι διάγνωςθ τθσ λειτουργικισ δυςκοιλιότθτασ από τθ λειτουργικι μθ επιςχετικι ακράτεια κοπράνων (Functional nonretentive fecal incontinence) όπου ο χρόνοσ διάβαςθσ είναι φυςιολογικόσ και δεν υπάρχει κοπρανϊδθσ μάηα ςτο ορκό. Αφοδευςιογράφθμα Βαριοφχοσ υποκλυςμόσ Δεν κα πρζπει να γίνεται ςαν αρχικι εξζταςθ για τθ διάγνωςθ τθσ νόςου Hirschsprung ωςτόςο μπορεί να φανεί χριςιμθ ςτθν εκτίμθςθ τθσ ζκταςθσ του αγαγγλιονικοφ κόλου (16) Μανομετρία παχζοσ εντζρου ίςωσ ζχει ζνδειξθ ςε αςκενείσ με ανκεκτικι δυςκοιλιότθτα πριν επιχειρθκεί χειρουργικι παρζμβαςθ. (17-19) Μανομετρία ορκοφ Ρροτείνεται όταν υπάρχει ανκεκτικι δυςκοιλιότθτα. Μπορεί να μασ δϊςει πλθροφορίεσ για τθν φπαρξθ αγαγγλιονικοφ μεγάκολου ωςτόςο δεν πρζπει χρθςιμοποιείται ωσ θ μοναδικι για τθ διάγνωςι τθσ νόςου Hirschsprung. Θ παρουςία του ορκοπρωκτικοφ αναςταλτικοφ αντανακλαςτικοφ αποκλείει τθ νόςο Hirschsprung ωςτόςο μπορεί να υπάρχουν και ψευδϊσ κετικά αποτελζςματα. Επί απουςίασ του παραπάνω αντανακλαςτικοφ προτείνεται βιοψία ορκοφ για να τεκεί θ οριςτικι διάγνωςθ τθσ νόςου Hirschsprung. Αν και θ βιοψία είναι αρνθτικι για νόςο Hirschsprung τίκεται θ διάγνωςθ τθσ αχαλαςίασ πρωκτοφ (20, 21) Βιοψία ορκοφ παραμζνει θ εξζταςθ εκλογισ για τθ διάγνωςθ τθσ νόςου Hirschsprung Μαγνθτικι τομογραφία οςφυοιεράσ μοίρασ Δεν προτείνεται ωσ εξζταςθ ρουτίνασ ςε όλουσ τουσ αςκενείσ με ανκεκτικι δυςκοιλιότθτα εκτόσ και αν ςυνυπάρχουν νευρολογικά ευριματα (22). Ωςτόςο βελτίωςθ τθσ δυςκοιλιότθτασ παρατθρικθκε ςε αςκενείσ που χειρουργικθκαν λόγω ανωμαλιϊν ςπονδυλικισ ςτιλθσ χωρίσ να προχπάρχει φποπτθ νευρολογικι ςυνδρομι (23). Βιοψίεσ εντζρου (ολικοφ πάχουσ). Αναδεικνφουν πικανι νευρομυϊκι δυςλειτουργία του εντζρου χωρίσ ακόμα να είναι ςαφισ θ ςφνδεςθ των ιςτολογικϊν ευρθμάτων με τθ ςυμπτωματολογία. Ρροτείνεται ςε ςπάνιεσ περιπτϊςεισ ωςτόςο μπορεί να ηθτθκεί ςε αςκενείσ που χειρουργοφνται για άλλο λόγο (24-26). 13

16 Σπινκθρογράφθμα εντζρου. Μασ παρζχει πλθροφορίεσ για τθν εκτίμθςθ τθσ κινθτικότθτασ του παχζοσ εντζρου ςε παιδιά με βραδείασ διάβαςθσ δυςκοιλιότθτα (27). Υπερθχογράφθμα ορκοφ. Δεν παρζχει ιδιαίτερεσ πλθροφορίεσ για τθν διάγνωςθ τθσ δυςκοιλιότθτασ. Δεν προτείνεται γενικά (28). Αντιμετϊπιςη λειτουργικήσ Δυςκοιλιότητασ (29-35) Θ εκπαίδευςθ των γονζων αλλά και των παιδιϊν είναι ζνα ςθμαντικό βιμα ςτθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ. Εξθγϊντασ τθν πακοφυςιολογία τθσ λειτουργικισ δυςκοιλιότθτασ ςτουσ γονείσ τουσ βοθκοφμε να κατανοιςουν το πρόβλθμα αλλά και να θρεμιςουν. Συνιςτάται εκπαίδευςθ για τθ χριςθ τθσ τουαλζτασ μεταγευματικά για να εκμεταλλευτοφμε το γαςτροκολικό ανατανακλαςτικό και εξθγοφμε πόςο ςθμαντικι είναι θ ςωςτι κζςθ ςϊματοσ για τθν αφόδευςθ ςτα παιδιά που κάνουν χριςθ τθσ τουαλζτασ. Ενϊ θ χριςθ θμερολογίων με επιβράβευςθ τθσ προςπάκειασ του παιδιοφ φαίνεται να βελτιϊνει τθ ςυμμόρφωςθ ςτισ οδθγίεσ. Στθ μθ φαρμακευτικι αντιμετϊπιςθ τθσ λειτουργικισ δυςκοιλιότθτασ ζχουν δοκιμαςτεί παρεμβάςεισ όπωσ αλλαγζσ ςτθ φυςικι δραςτθριότθτα των αςκενϊν, ςτθν διατροφι και ςυγκεκριμζνα ςτθν πρόςλθψθ φυτικϊν ινϊν, τθν λιψθ υγρϊν, χριςθ πρεβιοτικϊν και προβιοτικϊν. Δίαιτα αποκλειςμοφ ςε περιπτϊςεισ τροφικισ αλλεργίασ μπορεί να δοκιμαςτεί εξατομικευμζνα. Ζχουν επίςθσ δοκιμαςκεί κεραπεία ςυμπεριφοράσ ςυνεδρίεσ χαλάρωςθσ, βιοανάδραςθσ, αλλά και άλλεσ μζκοδοι τθσ εναλλακτικισ ιατρικισ όπωσ βελονιςμόσ, ομοιοπακθτικι, χειροπρακτικζσ μζκοδοι, yoga, χωρίσ αποδεδειγμζνθ αποτελεςματικότθτα, γενικά θ χριςθ τουσ δεν ςυνιςτάται ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ παιδικισ δυςκοιλιότθτασ. Φυτικζσ ίνεσ (29,30,31,36-40) Υπάρχουν αντικρουόμενα ευριματα ςτισ μελζτεσ όςον αφορά τθν αυξθμζνθ πρόςλθψθ φυτικϊν ινϊν. Φαίνεται ότι επιπλζον φυτικζσ ίνεσ δεν βελτιϊνουν τθ δυςκοιλιότθτα ςυγκριτικά με το placebo ενϊ δεν είναι τόςο αποτελεςματικζσ όςο θ λακτουλόηθ. Σε κάποια μελζτθ φάνθκε ότι αυξικθκε κάπωσ θ ςυχνότθτα των κενϊςεων με τθ λιψθ φυτικϊν ινϊν όμωσ αυτι θ αφξθςθ δεν ιταν ςτατιςτικά ςθμαντικι και δεν είχε επίπτωςθ ςτθ κλινικι εικόνα. Συμπεραςματικά βάςει τθσ υπάρχουςασ βιβλιογραφίασ δεν προτείνεται θ χριςθ ςυμπλθρωμάτων φυτικϊν ινϊν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ λειτουργικισ 14 14

17 δυςκοιλιότθτασ ωςτόςο ςυνιςτάται φυςιολογικι θμεριςια πρόςλθψθ φυτικϊν ινϊν για τθν θλικία. Πρόςληψη υγρϊν (29,31, 41) Δεν υπάρχουν πολλζσ μελζτεσ όςον αφορά τθν επίπτωςθ τθσ αυξθμζνθσ λιψθσ υγρϊν ςτθ λειτουργικι δυςκοιλιότθτα ωςτόςο φαίνεται ότι αυξθμζνθ πρόςλθψθ υγρϊν δεν βελτιϊνει τθν δυςκοιλιότθτα. Είναι ςθμαντικι θ φυςιολογικι θμεριςια πρόςλθψθ υγρϊν ωςτόςο δεν υποςτθρίηεται βιβλιογραφικά θ επιπλζον χοριγθςθ υγρϊν ςτα παιδιά με λειτουργικι δυςκοιλιότθτα. Πρεβιοτικά & Προβιοτικά (29, 30,31, 42-45) Στουσ αςκενείσ με χρόνια δυςκοιλιότθτα πικανολογείται ότι υπάρχει ανιςορροπία ςτθ μικροβιακι χλωρίδα του εντζρου (1). Ο πικανόσ μθχανιςμόσ δράςθσ των προβιοτικϊν δεν είναι πλιρωσ αποςαφθνιςμζνοσ, φαίνεται όμωσ να ςτοχεφει ςτθν αποκατάςταςθ τθσ μικροβιακισ χλωρίδασ και επίςθσ μζςω τθσ μείωςθσ του ρθ να μειϊνει το χρόνο διάβαςθσ του εντζρου. Ραρόλα αυτά βάςει τθσ υπάρχουςασ προςβάςιμθσ βιβλιογραφίασ θ χριςθ πρεβιοτικϊν ι προβιοτικϊν δεν φαίνεται να βελτιϊνει τθν ςυμπτωματολογία οπότε θ ευρεία χριςθ τουσ δεν ςυνιςτάται για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ λειτουργικισ δυςκοιλιότθτασ. Θεραπεία ςυμπεριφοράσ και βιοανάδραςη (29,30, 46,47) Θ προςκικθ αυτϊν των μεκόδων ςε αςκενείσ που ζπαιρναν ςυμβατικι φαρμακευτικι αγωγι δεν φάνθκε να βελτιϊνει τθ ςυμπτωματολογία ςε ςχζςθ με τθν ομάδα ελζγχου. Οπότε αυτζσ οι μζκοδοι δεν προτείνονται ωσ επιπλζον αγωγι ςε παιδιά με λειτουργικι δυςκοιλιότθτα. Ωςτόςο αν υπάρχουν και διαταραχζσ ςτθ ςυμπεριφορά καλό κα είναι να ηθτθκεί και ψυχιατρικι/ψυχολογικι εκτίμθςθ-παρζμβαςθ. Φαρμακευτική αγωγή (29,30, 48-55) Στον Ρίνακα 6. φαίνονται όλοι οι πιο ςυχνά χρθςιμοποιοφμενοι φαρμακευτικοί παράγοντεσ για τθν κεραπεία τθσ λειτουργικισ δυςκοιλιότθτασ ςτα παιδιά. Θ κεραπεία του βρζφουσ με χρόνια δυςκοιλιότθτα περιλαμβάνει τθ χοριγθςθ βρεφικϊν ροφθμάτων & χυμϊν που περιζχουν ςορβιτόλθ 1-2 φορζσ τθν θμζρα. Για τα βρζφθ > 6 μθνϊν ςυνιςτάται θ πρόςλθψθ φυςιολογικισ 15

18 ποςότθτασ φυτικϊν ινϊν. Αν χρειαςτεί μποροφν να χορθγθκοφν υπακτικά φάρμακα. Πίνακασ 6. Φαρμακευτικοί παράγοντεσ Oral laxatives Osmotic laxatives Lactulose Lactitol -PEG PEG 4000 Milk of magnesia (magnesium hydroxide) Fecal softeners Mineral oil Stimulant laxatives Bisacodyl Senna Sodium picosulfate Rectal laxatives/enemas Bisacodyl Sodium docusate Sodium phosphate NaCl Mineral oil Dosages 1-2 gr/kg, once or twice/day 0,25 g/kg /d, once Or. Susp. 3,33g/ml :0,4 ml/kg/d once maintenance : g/kg/day fecal disimpaction: g/kg /day(with a maximum of 6 consecutive days) 2-5 y: gr/day,once or divided 6-11 y: gr/day,once or divided y: gr/day,once or divided 1-18 y: 1-3ml/kg/day, once or divided, max. 90 ml/day 3-10 y: 5 mg /day > 10 y: 5-10 mg /day 2-6 y: mg once or twice/day 6-12 y: mg /day > 12 y: mg /day 1 month-4 y: mg once/day 4-18 y: mg once/day Dosages 2-10 y: 5 mg once /day > 10 y: 5-10 mg once /day < 6 y: 60 ml > 6 y: 120 ml 1-18 y: 2.5 ml/kg, max. 133 ml/dose neonate < 1 kg: 5ml, > 1kg: 10 ml > 1 y: 6 ml/kg once or twice/day 2-11 y: ml once/day > 11 y: ml once/day Τα μόνα που μποροφν να χορθγθκοφν ςε θλικίεσ κάτω του ζτουσ είναι θ λακτουλόηθ, θ λακτιτόλθ και θ ςορβιτόλθ. Ρεριςταςιακά μποροφν χορθγθκοφν υπόκετα γλυκερίνθσ, ενϊ οι υποκλυςμοί κα πρζπει να αποφεφγονται. Θ 16 16

19 κεραπεία του μεγαλφτερου παιδιοφ με χρόνια δυςκοιλιότθτα περιλαμβάνει 3 φάςεισ.την 1 η φάςη ο ςτόχοσ είναι θ κζνωςθ του εντζρου που μπορεί να γίνει είτε από το ςτόμα είτε από το ορκό είτε με ςυνδυαςμό και των δφο. Φαίνεται ότι αποτελεςματικότερα φάρμακα για τθ κζνωςθ του εντζρου είναι θ από του ςτόματοσ πολυαικυλενικι γλυκόλθ (PEG) με ι χωρίσ θλεκτρολφτεσ και οι υποκλυςμοί. Και οι δφο οι δφο φαρμακευτικζσ επιλογζσ είναι εξίςου αποτελεςματικζσ (56) ωςτόςο θ από του ςτόματοσ χοριγθςθ είναι λιγότερο τραυματικι. H πολυαικυλενικι γλυκόλθ (PEG) με ι χωρίσ θλεκτρολφτεσ προτείνεται ωσ θ πρϊτθσ γραμμισ κεραπεία ςε δόςθ 1-1,5 gr/kg/θμζρα για 3-6 θμζρεσ για τα παιδιά με ενςφινωςθ κοπράνων. Εναλλακτικά αν δεν είναι διακζςιμο το προθγοφμενο ςχιμα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί υποκλυςμόσ 1 φορά /θμζρα για 3-6 θμζρεσ. Ρροςοχι χρειάηεται ςτουσ υποκλυςμοφσ ειδικά ςτισ μικρζσ θλικίεσ γιατί μπορεί να προκλθκοφν θλεκτρολυτικζσ διαταραχζσ. Η 2η φάςη διαρκεί 2-6 μήνεσ ι ακόμα περιςςότερο ανάλογα με τθν πορεία του αςκενοφσ. Στθν περίοδο αυτι επιδιϊκεται να επανζλκει θ διάμετροσ και ο τόνοσ του εντζρου ςτο φυςιολογικό ϊςτε να αποφευχκεί θ υποτροπι τθσ ενςφινωςθσ κοπράνων. Μετά τθν θλικία του ζτουσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν όλοι οι φαρμακευτικοί παράγοντεσ που φαίνονται ςτον πίνακα 5. Θ λακτουλόηθ φαίνεται να είναι το αςφαλζςτερο φάρμακο για όλεσ τισ θλικίεσ. Φαίνεται όμωσ θ πολυεκυλενικι γλυκόλθ είναι αποτελεςματικότερθ και ωσ κεραπεία ςυντιρθςθσ ςε ςχζςθ με τθ λακτουλόηθ, το γάλα μαγνθςίασ, τα μαλακτικά κοπράνων ι το placebo (49-55). Θ ςυνιςτϊμενθ δόςθ ςυντιρθςθσ είναι 0,4 gr/kg/θμζρα δόςθ που μπορεί να αναπροςαρμοςτεί ανάλογα τθν κλινικι απάντθςθ. Σε περίπτωςθ μθ διακεςιμότθτασ τθσ πολυαικυλενικισ γλυκόλθσ (PEG) ωσ πρϊτθσ γραμμισ για τθ κεραπεία ςυντιρθςθσ ςυνιςτάται θ χοριγθςθ λακτουλόηθσ. Θ χριςθ άλλων φαρμάκων όπωσ το γάλα μαγνθςίασ, τα μαλακτικά κοπράνων και των δρϊντων ςτθν κινθτικότθτα προτείνονται ςαν δεφτερθσ γραμμισ κεραπεία ι επιπλζον κεραπεία. Στθ κεραπεία ςυντιρθςθσ κα πρζπει να αποφεφγονται τα κλφςματα ςε αςκενείσ που λαμβάνουν πολυαικυλενικι γλυκόλθ (PEG). την 3η φάςη, επιχειρείται θ ςταδιακι διακοπι τθσ κεραπείασ όταν πια το παιδί για κάποιουσ μινεσ ζχει ςτακερά φυςιολογικι ςυχνότθτα και ςφςταςθ κενϊςεων. Θ διακοπι κεραπείασ δεν πρζπει να επιχειρείται ςτθ φάςθ εκπαίδευςθσ για τθν τουαλζτα. Το παιδί κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ζνα μινα ελεφκερο ςυμπτωμάτων για να επιχειρθκεί θ μείωςθ των φαρμάκων ζωσ τθν οριςτικι διακοπι. Θεραπεία τησ ανθεκτικήσ- εμμζνουςασ λειτουργικήσ δυςκοιλιότητασ Νζα φάρμακα 17

20 Θ προυκαλοπρίδθ εκλεκτικόσ αγωνιςτισ υψθλισ ςυγγζνειασ 5-ΘΤ4 υποδοχζα με προκινθτικι δράςθ. Θ λουμπιπροςτόνθ είναι ζνασ ενεργοποιθτισ τθσ ClC-2 που ενεργοποιεί των παραγωγι εκκρίςεων ςτο γαςτρεντερικό ςωλινα με αποτζλεςμα να ςυμβάλει ςτθ ςφςταςθ των κοπράνων και τθ βελτίωςθ τθσ δυςκοιλιότθτασ. Τζλοσ θ λινακλοτίδθ είναι ζνασ πεπτιδικόσ αγωνιςτισ τθσ γουανυλ-κυκλάςθσ 2C εγκεκριμζνο για τθ κεραπεία του ευερζκιςτου εντζρου με δυςκοιλιότθτα ςτουσ ενιλικεσ. Και τα τρία αυτά φάρμακα ζχουν χρθςιμοποιθκεί με επιτυχία ςε ενιλικεσ με δυςκοιλιότθτα. Υπάρχουν 2 μελζτεσ παιδιά για τα δφο πρϊτα φάρμακα που αναφζρουν ενκαρρυντικά αποτελζςματα (57, 58). Ωςτόςο χρειάηονται περιςςότερεσ μελζτεσ για να εξάγουμε αςφαλι ςυμπεράςματα για τθν αποτελεςματικότθτα και τθν αςφάλεια χοριγθςθσ τουσ ςτθν παιδικι θλικία. Ευρεία χριςθ αυτϊν των φαρμάκων δεν προτείνεται ςτα παιδιά. Χειρουργική Παρζμβαςη Σε αςκενείσ με ςοβαρι δυςκοιλιότθτα με ακράτεια κοπράνων που δεν ανταποκρίνεται ςτθ ςυμβατικι κεραπεία δοκιμάςτθκε θ χοριγθςθ κλυςμάτων μζςω ςτομίασ. Με τθν τεχνικι αυτι παρζχεται θ δυνατότθτα κακαριςμοφ του εντζρου ανά τακτά διαςτιματα προλαμβάνοντασ τθν ενςφινωςθ κοπράνων και τθν ακράτεια. Υπάρχουν μόνο κάποιεσ μελζτεσ που αναφζρουν καλά αποτελζςματα ωςτόςο αναφζρκθκαν και κάποιεσ επιπλοκζσ (59-64). Μια τζτοιου τφπου παρζμβαςθ κα πρζπει να αποφαςίηεται λαμβάνοντασ υπόψθ όλεσ τισ παραμζτρουσ και προτείνεται μόνο ςε εξατομικευμζνεσ περιπτϊςεισ αςκενϊν. Διαδερμική ηλεκτρική νευρική διζγερςη Είναι μια μθ επεμβατικι ανϊδυνθ μζκοδοσ κατά τθν οποία 4 θλεκτρόδια τοποκετοφνται ςτο δζρμα τθσ κοιλίασ κάτω από τα πλευρικά τόξα και δυο παραςπονδυλικά ςτο επίπεδο των Τ9 και L2 ςπονδυλικϊν διαςτθμάτων, τα οποία παράγουν δυο θμιτονοειδι ρεφματα που διαςταυρϊνονται ςτο ςϊμα (65, 66) με κετικά αποτελζςματα όςον αφορά ςτθ βελτίωςθ ποιότθτασ ηωισ των αςκενϊν. Ωςτόςο ευρεία χριςθ αυτισ τθσ μεκόδου δεν προτείνεται. Πρόγνωςη (7, 67-72) 18 18

21 Φαίνεται ότι περίπου 80 % των παιδιϊν με λειτουργικι δυςκοιλιότθτα που αντιμετωπίηονται αποτελεςματικά και ζγκαιρα κα ξεπεράςουν το πρόβλθμα μζςα ςτουσ πρϊτουσ 6 μινεσ ςε ςφγκριςθ με 32% των παιδιϊν που κακυςτζρθςαν τθν ζναρξθ τθσ κεραπείασ. Ωςτόςο ~ 50% των παιδιϊν κα παρουςιάςουν τουλάχιςτον μία υποτροπι εντόσ 5 ετϊν. Από τουσ αςκενείσ που παρακολουκοφνται από παιδογαςτρεντερολογικό ιατρείο 50% κα είναι ςυμπτωματικοί και χωρίσ κεραπεία ςτουσ πρϊτουσ 6-12 μινεσ. Ζνα 10% κα είναι αςυμπτωματικοί με τα υπακτικά και ~ 40% κα ςυνεχίςει να ζχει ςυμπτϊματα παρά τθ κεραπεία. Ρλιρθσ υποχϊρθςθ ςυμπτωμάτων εμφανίηεται ςτο 50 % και 80% των αςκενϊν ςτα 5 και 10 χρόνια αντίςτοιχα. Θ κακυςτζρθςθ ςτθν ζναρξθ κεραπείασ > από 3 μινεσ από τθν ζναρξθ των ςυμπτωμάτων ςυνδζεται με μεγαλφτερθ διάρκεια των ςυμπτωμάτων. Το φφλο και το κετικό οικογενειακό ιςτορικό δε φαίνεται να επθρεάηει τθν πρόγνωςθ ενϊ δεν υπάρχουν επαρκι ςτοιχεία για τθ ςυμμετοχι άλλων παραγόντων από τθν ςυμπτωματολογία ι τθν κλινικι εικόνα που να επθρεάηουν τθν πρόγνωςθ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Mugie SM, Di Lorenzo C, Benninga MA. Constipation in childhood. Nat Rev Gastroenterol Hepatol Aug 2;8(9): Hyman PE, Milla PJ, Benninga MA, et al. Childhood functional gastrointestinal disorders: neonate/toddler. Gastroenterology. 2006;130: Rasquin A, Di Lorenzo C, Forbes D, et al. Childhood functional gastrointestinal disorders: child/adolescent. Gastroenterology. 2006; 130: Boccia G, Manguso F, Coccorullo P, et al. Functional defecation disorders in children: PACCT criteria versus Rome II criteria. J Pediatr. 2007;151: Devanarayana NM, Adhikari C, Pannala W, Rajindrajith S. Prevalence of functional gastrointestinal diseases in a cohort of Sri Lankan adolescents: comparison between Rome II and Rome III criteria. J Trop Pediatr. 2011;57: Burgers R, Levin AD, Di Lorenzo C, et al. Functional defecation disorders in children: comparing the Rome II with the Rome III criteria. J Pediatr. 2012;161: van den Berg MM, Benninga MA, Di Lorenzo C. Epidemiology of childhood constipation: a systematic review. Am J Gastroenterol. 2006;101: Heuckeroth RO, Lampe PA, Johnson EM, Milbrandt J. Neurturin and GDNF promote proliferation and survival of enteric neuron and glial progenitors in vitro. Dev Biol Aug 1;200(1): Chalazonitis A, Rothman TP, Chen J, Gershon MD. Age-dependent differences in the effects of GDNF and NT-3 on the development of neurons and glia from neural crestderived precursors immunoselected from the fetal rat gut: expression of GFRalpha-1 in vitro and in vivo. Dev Biol Dec 15;204(2):