ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε."

Transcript

1 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

4 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΚΑΙΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΔ-1/22

5 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το δ.τ. ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (εφεξής «ΣΤΑΣΥ») ιδρύθηκε κατόπιν της απορρόφησης των εταιρειών ΗΣΑΠ Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. από την ΑΜΕΛ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3920/2011. Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. αποτελεί εταιρεία του ομίλου ΟΑΣΑ, υπάγεται δε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 του ν. 3920/2011, στον Ν. 3429/2005 περί ΔΕΚΟ και έχει ως κύρια αρμοδιότητα την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου μέσα στα όρια της ς Αττικής, όπως αυτή ορίζεται στο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), εκτός από τις νήσους, οι οποίες εξυπηρετούν το γενικότερο δημόσιο συμφέρον, με τα (επίγεια και υπόγεια) μέσα σταθερής τροχιάς (αστικοί σιδηρόδρομοι, τροχιόδρομοι-τραμ και λοιπά μέσα σταθερής τροχιάς) Στα πλαίσια εκπλήρωσης των σκοπών ιδρύσεώς της η ΣΤΑΣΥ διενεργεί διαγωνισμό για την σύναψη Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, για την ομαδική ασφάλιση των προστατευόμενων μελών του προσωπικού της, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.1 Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν προσφορές στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού, ακολουθεί ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης στο παραρτήματα IV, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, οι απαιτούμενες από την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ασφαλιστικές καλύψεις για το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των προστατευόμενων μελών των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ. 2.2 Ως ασφαλισμένοι με το παρόν πρόγραμμα θεωρούνται τα προστατευόμενα μέλη των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ. Ως εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ θεωρούνται τα άτομα που εργάζονται στη ΣΤΑΣΥ με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή και σύμβαση έργου καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Ως προστατευόμενα μέλη θεωρούνται ο/η νόμιμος σύζυγος μέχρι την ηλικία των εβδομήντα (70) ετών και τα τέκνα (συμπεριλαμβανομένων των προγονών και των νομίμως υιοθετηθέντων ή αναγνωρισμένων) από τριών (3) μηνών μέχρι και 26 ετών και για όλο το χρονικό εκείνο διάστημα που σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία θεωρούνται προστατευόμενα μέλη. Επίσης για κάθε άτομο που προσλαμβάνεται στη ΣΤΑΣΥ μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου η ασφαλιστική κάλυψη των προστατευομένων μελών του αρχίζει από την 1η του μηνός που συμπίπτει ή έπεται από την συμπλήρωση έξι (6) συνεχών μηνών απασχόλησης στη ΣΤΑΣΥ. 2.3 Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο υπό ασφάλιση πληθυσμός της παρούσης διακήρυξης προέρχεται από την συγχώνευση των εταιρειών ΑΜΕΛ ΑΕ, ΗΣΑΠ ΑΕ και ΤΡΑΜ ΑΕ. Τα στοιχεία της ασφαλιστικής εμπειρίας που αναφέρονται στη συνέχεια, αφορούν τα προηγούμενα ασφαλιστικά προγράμματα και των τριών φορέων (ΑΜΕΛ ΑΕ, ΗΣΑΠ ΑΕ και ΤΡΑΜ ΑΕ) ΤΔ-2/22

6 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και περιλαμβάνουν αναλύσεις σχετικές με τον δείκτη ζημιών για κυρίως ασφαλισμένους και εξαρτώμενα μέλη αυτών. Την τριετία (2010,2011, 2012) οι αποζημιώσεις που δόθηκαν από προηγούμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια της πρώην ΑΜΕΛ ήταν ετησίως: , και Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν ποσοστό 52% του συνολικού υπό ασφάλιση πληθυσμού της παρούσης Διακήρυξης (ΑΜΕΛ ΑΕ) και προκύπτουν από δύο διαφορετικά ασφαλιστικά προγράμματα για την 3ετία αυτή, ένα εκ των οποίων έχει τιμολογηθεί με βάση τα αρχικά στοιχεία του ασφαλιζόμενου πληθυσμού, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν επελθούσες μεταβολές αυτών. Θα πρέπει, επίσης, να ληφθεί υπόψη, ότι ποσοστό 20% του συνολικού υπό ασφάλιση πληθυσμού της παρούσης Διακήρυξης (ΤΡΑΜ ΑΕ) για την ίδια περίπου χρονική περίοδο, ασφαλίζονταν με δύο διαφορετικά ασφαλιστικά προγράμματα, ένα εκ των οποίων παρουσίαζε συνολικό δείκτη ζημιών της τάξεως του 304% για 18μηνη διάρκεια, ενώ παρουσίαζε αρνητικό υπόλοιπο για την υπόλοιπη χρονική περίοδο. Τέλος, το υπόλοιπο 28% του συνολικού υπό ασφάλιση πληθυσμού της παρούσης Διακήρυξης (ΗΣΑΠ ΑΕ), ασφαλίζονταν επίσης με αρνητικό δείκτη ζημιών. Συνεπεία όλων των ανωτέρω (διαφορετικά ασφαλιστικά προγράμματα, διαφορετικά δημογραφικά στοιχεία των πληθυσμιακών ομάδων που συμμετείχαν στο σύνολο του υπό ασφάλιση πληθυσμού της παρούσης, διαφορετικοί όροι και προϋποθέσεις ασφαλισιμότητας κλπ), καθίσταται αδύνατη οποιαδήποτε περαιτέρω ανάλυση ή διευκρίνιση των στοιχείων της ασφαλιστικής εμπειρίας της προηγούμενης χρονικής διάρκειας ασφάλισης. Για την περίοδο 20/5/2013-1/10/2014 αποκλειστικά για τον υπό ασφάλιση πληθυσμό της παρούσης Διακήρυξης ο δείκτης ζημιών ( loss ratio) ανερχόταν σε 119,10%. Για την περίοδο 1/10/ /5/2015 αποκλειστικά για τον υπό ασφάλιση πληθυσμό της παρούσης Διακήρυξης ο δείκτης ζημιών (loss ratio) ανέρχεται σε 106%. Ρητά συμφωνείται ότι για την παρούσα διακήρυξη, θα καλύπτονται οι προϋπάρχουσες παθήσεις του συνόλου του υπό ασφάλιση πληθυσμού, καθώς και οποιαδήποτε απαίτηση καταβολής επιδόματος μητρότητας (φυσιολογικός τοκετός, καισαρική τομή) και επιδόματος αποβολής ή νόμιμης άμβλωσης, που θα αναγγελθεί αμέσως μετά την έναρξη της ασφάλισης. 2.4 Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος των ζητουμένων υπηρεσιών ή η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς για τις ζητούμενες υπηρεσίες. 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.1 Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της ΣΤΑΣΥ και της αναδόχου ασφαλιστικής επιχείρησης αφορά χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης. Η έναρξη ισχύος της σύμβασης θα καθοριστεί με την υπογραφή του σχετικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Η ΣΤΑΣΥ θα μπορεί να παρατείνει το συμβόλαιο μέχρι τρεις (3) επιπλέον μήνες με αναλογικά ασφάλιστρα. ΤΔ-3/22

7 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3.2 Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τα συνολικά ασφάλιστρα για το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ( ) Ευρώ. Προσφορές που θα υπερβούν τον παραπάνω προϋπολογισμό, δεν θα γίνουν αποδεκτές. 3.3 Το κόστος του προγράμματος βαρύνει εξ ολοκλήρου τη ΣΤΑΣΥ και δεν προβλέπεται συμμετοχή των εργαζομένων. 4. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο τίτλος του διαγωνισμού είναι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΑΕ. Ο τίτλος αυτός πρέπει να αναγράφεται σε όλους τους φακέλους και υποφακέλους των προσφορών συνοδευόμενος από τον κωδικό αναφοράς ΤΔ- 100/ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 5.1 Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το παρόν Τεύχος Διακήρυξης και το Τεύχος του Ασφαλιστικού Προγράμματος επιτόπου ή μέσω ταχυδρομείου απευθυνόμενοι στην ΣΤΑΣΥ ως εξής: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Γραφείο Κεντρικής Γραμματείας Αθηνάς 67, Αθήνα Τηλ.: & Fax: (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 15:00) ή από την ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ 5.2 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τυχόν απορίες και ερωτήματα σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού απευθυνόμενοι εγγράφως στην διεύθυνση που αναφέρεται στο άρθρο 5.1 το αργότερο μέχρι , με ρητή αναφορά στον τίτλο του διαγωνισμού, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 4 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η ΣΤΑΣΥ θα συγκεντρώσει όλα τα ερωτήματα και έως , θα εκδώσει Τεύχος Διευκρινήσεων, το οποίο οφείλουν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι απευθυνόμενοι στην ΣΤΑΣΥ, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5.1. ανωτέρω. Στο τεύχος αυτό είναι επίσης δυνατόν να περιληφθούν βελτιώσεις, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις όρων των τευχών, που τυχόν προκύψει ότι απαιτούνται. Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μην αμελήσουν να το προμηθευτούν. Το Τεύχος Διευκρινήσεων συμπληρώνει και ενσωματώνεται στα τεύχη του Διαγωνισμού και θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. ΤΔ-4/22

8 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 6.1 Δεκτές στο διαγωνισμό γίνονται εταιρείες και επιχειρήσεις ή συμπράξεις εταιρειών ή/και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλισης από το καταστατικό των οποίων και από την άδεια λειτουργίας τους σαφέστατα προκύπτει ότι η παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών εντάσσεται στον εταιρικό τους σκοπό και οι οποίες: Έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, και συγκεκριμένα τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/70, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου πλην της Ελλάδος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.. Έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία τρίτων χωρών, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 2513/97. Δεκτές επίσης στο διαγωνισμό γίνονται οι συμπράξεις/ κοινοπραξίες μεταξύ των παραπάνω εταιρειών ή/ και επιχειρήσεων με οποιοδήποτε συνδυασμό. 6.2 Δεν γίνεται αποδεκτή η συμμετοχή πρακτόρων, ασφαλειομεσιτών και μεσαζόντων εν γένει. 6.3 Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος μιας και μόνο σύμπραξης/κοινοπραξίας. 6.4 Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Σε περίπτωση που η σύμβαση ανατεθεί σε κάποια από αυτές, η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει πριν την υπογραφή της σύμβασης να συσταθεί Κοινοπραξία με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Τα μέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. 7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 7.1 Η προσφορά, πρέπει να ακολουθεί σε ότι αφορά τον τρόπο υποβολής και το περιεχόμενο του φακέλου, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. 7.2 Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να κατατεθεί ή να αποσταλεί με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία courier στην έδρα της ΣΤΑΣΥ, να είναι σφραγισμένος και να φέρει υποχρεωτικά την παρακάτω ετικέτα: ΤΔ-5/22

9 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ Γραφείο Κεντρικής Γραμματεία Αθηνάς 67, Αθήνα Υπόψη: Επιτροπής διαγωνισμού ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 7.3 Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την και ώρα 12:00. Προσφορές που κατατίθενται μετά τη λήξη της ανωτέρω ημερομηνίας και ώρας υποβολής δεν θα αποσφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από την προσφορά τους για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας αυτής. Προσφορές, που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στην περίπτωση αποστολής της προσφοράς με συστημένη επιστολή, ή courier διευκρινίζεται ότι οι διαγωνιζόμενοι φέρουν την ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής της από την ΣΤΑΣΥ, δεδομένου ότι πρέπει να έχει περιέλθει στην ΣΤΑΣΥ μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, και όχι απλώς να έχει ταχυδρομηθεί μέχρι τότε. 7.4 Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η ΣΤΑΣΥ ΑΕ, απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησής του η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής. ΤΔ-6/22

10 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7.5 Ο Φάκελος της προσφοράς, πρέπει να περιέχει δύο σφραγισμένους Υποφακέλους, με τις ενδείξεις αντίστοιχα Υποφάκελος Νομιμοποιητικών Στοιχείων και Ουσιαστικών Προσόντων, και Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς. Στο φάκελο της προσφοράς και στους υποφακέλους που θα περιέχονται σε αυτόν πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του διαγωνισμού, η επωνυμία, η διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας του διαγωνιζομένου. Προκειμένου για κοινοπραξία/σύμπραξη εταιρειών θα αναγράφονται τα στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο) όλων των εταιρειών - μελών της κοινοπραξίας/σύμπραξης. Η προσφορά καθώς και τα σχετικά έγγραφα που ζητούνται να υποβληθούν σύμφωνα με τη Διακήρυξη (δηλώσεις, οικονομική προσφορά κλπ.) θα φέρουν απαραίτητα ημερομηνία και υπογραφή είτε του νομίμου εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου είτε του ειδικά εξουσιοδοτημένου προς τούτο εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου, όπως αυτός προκύπτει από τα προσκομιζόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα. 7.6 Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας, υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται κατωτέρω αναλυτικά, πρέπει να υποβληθούν σε πρωτότυπα ή σε αντίγραφα, πλην της εγγυητικής επιστολής που θα κατατεθεί σε πρωτότυπο και των ΦΕΚ που κατατίθενται σε απλά αντίγραφα. Στον Υποφάκελο θα περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας περιεχομένων, στον οποίο θα καταγράφονται όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία κατ αντιστοιχία προς τις παραγράφους της παρούσας. 8.1 Άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, με τις τυχόν παρατηρήσεις ή/και σημειώσεις της εποπτεύουσας αρχής (Τράπεζα της Ελλάδος) σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης, σύμφωνα με τον νόμο 3067/10 και το π.δ. 400/70 ως ισχύουν σήμερα, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη και θα αξιολογηθούν από τη ΣΤΑΣΥ. 8.2 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό ίσο με πέντε χιλιάδες (5.000,00 ) Ευρώ, σύμφωνα με το υπόδειγμα που δίδεται στο συνημμένο στην παρούσα Διακήρυξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Η εγγύηση συμμετοχής θα δοθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: α) με εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα εκδοθεί προς όφελος της ΣΤΑ.ΣΥ με αποκλειστική δαπάνη του διαγωνιζόμενου, από αναγνωρισμένες τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στη Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. ΤΔ-7/22

11 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η εγγυητική αυτή επιστολή θα ισχύει για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και θα εκδοθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα Α που δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας Διακήρυξης. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την διόρθωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με το Υπόδειγμα που δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία / σύμπραξη, εάν επιλέξει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής αυτή πρέπει να εκδοθεί υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας / σύμπραξης και όχι υπέρ μεμονωμένων μελών ξεχωριστά. β) με κατάθεση του ποσού της εγγύησης στο ταμείο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., (Αθηνάς 67, 5 ος όροφος, Αθήνα) με μετρητά ή με τραπεζική επιταγή ημέρας, της οποίας η εγκυρότητα θα ελέγχεται αυθημερόν. Η κατάθεση γίνεται μία ημέρα πριν την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα εκδίδει παραστατικό, αντίγραφο του οποίου οι διαγωνιζόμενοι θα εσωκλείουν στην προσφορά τους και ειδικότερα στον υποφάκελο νομιμοποιητικών στοιχείων και ουσιαστικών προσόντων. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία / σύμπραξη, εάν επιλέξει την κατάθεση του ποσού της εγγύησης με μετρητά ή με επιταγή ημέρας, τότε στο παραστατικό που θα εκδώσει η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα πρέπει να αναγράφονται όλα τα μέλη της κοινοπραξίας / σύμπραξης υπέρ των οποίων έγινε η κατάθεση. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, δεν γίνεται δεκτή και ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την επόμενη φάση του διαγωνισμού. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την διόρθωση της Εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με τα υποδείγματα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ Η εγγύηση συμμετοχής ( εγγυητική επιστολή ή καταβολή ποσού) επιστρέφονται άτοκα στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο και στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους με την υπογραφή της Σύμβασης Στους διαγωνιζόμενους που τυχόν αποκλειστούν σε προηγούμενο στάδιο διενέργειας του Διαγωνισμού, οι Εγγυήσεις συμμετοχής είναι δυνατόν να τους επιστραφούν, εφόσον έχουν παρέλθει οι προθεσμίες προσβολής του αποκλεισμού τους. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. α) στην περίπτωση της παραγράφου 14.3 της Διακήρυξης και β) στην περίπτωση κατά την οποία ο διαγωνιζόμενος μετά την υποβολή της προσφοράς του, αποχωρήσει από τον Διαγωνισμό. 8.3 Ακριβές αντίγραφο απόφασης του ΔΣ (σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας) ή του αρμόδιου καταστατικού οργάνου για τις λοιπές περιπτώσεις, για την έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Με την ίδια απόφαση αν ο διαγωνιζόμενος το επιθυμεί μπορεί να ορίσει ειδικό εκπρόσωπό του, αντί του ΤΔ-8/22

12 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ νομίμου εκπροσώπου, για την υποβολή και υπογραφή της προσφοράς, καθώς και για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου ή δήλωσης για το διαγωνισμό. Στην ίδια απόφαση θα περιλαμβάνεται επίσης και ο διορισμός αντικλήτου με τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου-fax, κ.λ.π) για κάθε επικοινωνία που τυχόν απαιτηθεί. Ως αντίκλητος μπορεί επίσης να ορισθεί και το πρόσωπο που τυχόν έχει ορισθεί ως ειδικός εκπρόσωπος σύμφωνα με τα ανωτέρω Σε περίπτωση κοινοπραξίας / σύμπραξης, ο Αντίκλητος θα είναι κοινός για όλα τα μέλη. Ο ως άνω διοριζόμενος αντίκλητος θα δηλώσει γραπτώς την αποδοχή του με σχετική «υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/89», που θα συνυποβληθεί με την άνω απόφαση. Επίσης, σε περίπτωση κοινοπραξίας η ως άνω απόφαση οφείλει να περιλαμβάνει επιπλέον για κάθε μέλος: α) Την αποδοχή για την από κοινού συμμετοχή στο διαγωνισμό και την εκτέλεση της σύμβασης, β) Το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην κοινοπραξία, γ) Τον διορισμό μιας από τις εταιρείες - μέλη ως κοινής εκπροσώπου της κοινοπραξίας απέναντι στην ΣΤΑΣΥ καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η οποία θα έχει την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα των υπολοίπων εταιρειών για να εκπροσωπεί την κοινοπραξία και να δεσμεύει τις εταιρείες - μέλη απέναντι στην ΣΤΑΣΥ και γενικότερα να ενεργεί και δηλώνει κάθε τι απαραίτητο για την πραγματοποίηση της σύμβασης, δ) Τη δήλωση ότι ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο η κάθε μια από αυτές για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση απέναντι στην ΣΤΑΣΥ και ε) Τη δήλωση ότι σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύμβαση θα συντάξουν συμβολαιογραφικό έγγραφο για την σύσταση κοινοπραξίας με έδρα την Αθήνα, που θα προσκομίσουν στην ΣΤΑΣΥ, στο οποίο θα συμπεριλάβουν υποχρεωτικά όλα τα παραπάνω υπό στοιχεία α, β, γ & δ αναφερόμενα Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου, ότι: ότι έχει μελετήσει λεπτομερώς τα στοιχεία του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης και το Τεύχος Διευκρινίσεων και συμπληρωματικών στοιχείων και έχει λάβει γνώση όλων των στοιχείων του Τεύχους Διακήρυξης όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία και πληροφορίες που υποβάλει με την προσφορά του είναι ακριβή έχει μελετήσει επακριβώς τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού και τα Τεύχη αυτού και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 8.5 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου, ότι: ΤΔ-9/22

13 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ δεν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία) έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής. έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή φόρων και τελών, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 14. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 1) Για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις αρκεί να προσκομιστεί για τα ανωτέρω, δήλωση επί εγγράφου ανάλογης αποδεικτικής ισχύος, δηλαδή η ένορκη βεβαίωση, ή όπου δεν υπάρχει πρόβλεψη ένορκης βεβαίωσης, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού φορέα της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του διαγωνιζόμενου. 2) Η Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8.3, θα υπογράφεται είτε από τον νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου, είτε από τον ειδικό εκπρόσωπο που τυχόν έχει οριστεί από την ειδική για τον διαγωνισμό απόφαση του Δ.Σ. του άρθρου ) Η ημερομηνία της Υπεύθυνης δήλωσης μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας λήξης υποβολής των προσφορών. 8.6 Πιστοποιητικό εγγραφής του διαγωνιζομένου στο αρμόδιο Επιμελητήριο, που να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ή, αν δεν αναγράφεται σε αυτό χρόνος ισχύος, να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του μέχρι τη λήξη του τρέχοντος της υποβολής της προσφοράς- έτους. Επίσης, κάθε αλλοδαπή επιχείρηση πρέπει να αποδείξει, προσκομίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, ότι είναι εγγεγραμμένη στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη, με τους όρους που προβλέπονται από τη νομοθεσία της χώρας αυτής. ΤΔ-10/22

14 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8.7 Επίσημο αντίγραφο της απόφασης με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το εν ενεργεία Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και ΦΕΚ όπου έγινε η αντίστοιχη δημοσίευση, από το οποίο θα προκύπτει το πρόσωπο που εκπροσωπεί την εταιρία. 8.8 Επίσημο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεών του ή του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού και αντίγραφα των ΦΕΚ όπου έγιναν οι αντίστοιχες δημοσιεύσεις. 8.9 Σε περίπτωση Κοινοπραξίας / Σύμπραξης Εταιρειών, όλα τα έγγραφα στοιχεία, υπεύθυνες δηλώσεις και πιστοποιητικά υποβάλλονται για κάθε συμπράττουσα εταιρεία χωριστά ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν: Α) κατάλογο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον συμβάσεων παρομοίου αντικειμένου σε ισχύ την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Τον πελάτη. Το όνομα και το τηλέφωνο του προσώπου επικοινωνίας (Η ΣΤΑΣΥ επιφυλάσσεται, εάν το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν), Δήλωση περί του συνολικού ύψους ασφαλίστρων (χαρτοφυλάκιο) συμβάσεων παρομοίου αντικειμένου που βρίσκονται εν ισχύ την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. Ως συμβάσεις παρομοίου αντικειμένου, νοούνται οι συμβάσεις που αφορούν σε ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια εν ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, τα οποία καλύπτουν τουλάχιστον διακόσια (200) φυσικά πρόσωπα (εργαζομένους, στελέχη, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου κλπ) σε ένα εργοδότη φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής). Β) Δήλωση με τον ακριβή αριθμό ασφαλισμένων σε ομαδικά προγράμματα (κυρίως ασφαλισμένους και προστατευόμενους) και το γενικό σύνολο ασφαλισμένων σε προγράμματα Ζωής και Υγείας (ατομικά και ομαδικά), που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (50.000) Για την απόδειξη των χρηματοοικονομικών δυνατοτήτων οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν: Οικονομικές καταστάσεις των 3 τελευταίων ετών (σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.) μετά των προσαρτημάτων τους, απ όπου να προκύπτει ότι σύμφωνα με την Κατάσταση Λογαριασμού Εκμετάλλευσης Ασφαλίσεων Ζωής, τα αποτελέσματα να είναι θετικά τουλάχιστον για δυο από τα τρία έτη ή σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) να προκύπτει θετικό ποσό από την ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας για τον Κλάδο Ζωής, ότι τα αποτελέσματα είναι θετικά για τουλάχιστον δυο από τα τρία έτη. Σε περίπτωση που σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. δεν υπάρχει ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας, τότε απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι το σύνολο των Ασφαλίστρων ΤΔ-11/22

15 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Αποτελεσμάτων) αφορά αποκλειστικά τον κλάδο ζωής και τα Αποτελέσματα είναι θετικά για τουλάχιστον δυο από τα τρία έτη.η ΣΤΑΣΥ επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κριθεί απαραίτητο μετά την ανάγνωση των νομιμοποιητικών και λοιπόν εγγράφων και στοιχείων που θα υποβληθούν και οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να το προσκομίσουν. Η μη προσκόμιση των απαιτούμενων στοιχείων αποτελεί λόγο αποκλεισμού του Διαγωνιζόμενου από την επόμενη φάση του Διαγωνισμού. 9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 9.1 Στον Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς θα περιέχεται ολογράφως και αριθμητικώς το συνολικό κόστος σε Ευρώ των προσφερομένων καλύψεων και παροχών (καθαρά ασφάλιστρα και νόμιμες κρατήσεις). Ο φάκελος αυτός θα είναι απαραιτήτως σφραγισμένος επί ποινή αποκλεισμού του υποψηφίου. 9.2 Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μην φέρουν διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ.) επί ποινή αποκλεισμού. Οικονομική προσφορά που είναι αόριστη ή υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 9.3 Η Οικονομική Προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο οποίος επίσης μονογράφει όλα τα φύλλα αυτής. Προσφορά όμως που θα υποβληθεί ανυπόγραφη θεωρείται άκυρη. Σε περίπτωση σύμπραξης/ κοινοπραξίας Εταιρειών η προσφορά υπογράφεται και μονογράφεται αντίστοιχα από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των Εταιρειών που συμμετέχουν στη σύμπραξη/ κοινοπραξία. Μετά την υπογραφή των διαγωνιζομένων τίθεται και η εταιρική σφραγίδα. Σε περίπτωση σύμπραξης/ κοινοπραξίας τίθεται η σφραγίδα της κάθε εταιρείας-μέλους. 9.4 Διευκρινίζεται ότι εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών δεν γίνονται δεκτές. Εξάλλου, διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην οικονομική προσφορά ή επιφυλάξεις επ αυτής, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του διαγωνισμού και θα οδηγήσουν στην απόρριψη της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζομένου που τις διατυπώνει. 9.5 Σε περίπτωση υπάρξεως αθροιστικών λαθών στην Οικονομική Προσφορά διαγωνιζομένου, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στη διόρθωση των αριθμητικών πράξεων και χρησιμοποιεί για την κατάταξη των προσφορών, την διορθωμένη πλέον προσφορά του διαγωνιζομένου. Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς που θα δοθούν από τους διαγωνιζομένους, αποτελούν την πλήρη αποζημίωσή τους για την πλήρη και επιτυχή εκτέλεση του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, σύμφωνα με τους όρους του Παραρτήματος IV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και των λοιπών τευχών και τεκμαίρεται ότι για τον προσδιορισμό τους έχουν συνυπολογισθεί και ληφθεί υπόψη όλες οι δαπάνες για τους αντασφαλιστές, για τις αμοιβές του προσωπικού και των συνεργατών που θα απασχοληθούν και κάθε μορφής έξοδα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, ΤΔ-12/22

16 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ όλες οι δαπάνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και λοιπά κόστη με τα οποία βαρύνεται ο ανάδοχος σύμφωνα με τη Σύμβαση, όπως επίσης και τα γενικά έξοδα και το όφελός του. Καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης ς, οι τιμές αυτές είναι και θα παραμείνουν σταθερές και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση ή επικαιροποίηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 9.6 Οικονομικές προσφορές, οι οποίες είναι πάνω από την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 3.2, θα απορρίπτονται. 9.7 Οι διαγωνιζόμενοι θα συμπληρώσουν το παρακάτω τιμολόγιο προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο παρόν άρθρο: ΤΔ-13/22

17 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Ένα Εξαρτώμενο Δύο ή περισσότερα ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Συνολικά ολικά ασφάλιστρα για την 6μηνη διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου= 6 x (ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ) =... Σημείωση: Το πλήθος των εργαζομένων με προστατευόμενα μέλη έχει ως εξής: Εργαζόμενοι με ένα εξαρτώμενο μέλος: 442 Εργαζόμενοι με δύο ή περισσότερα προστατευόμενα: // ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Τίθεται η Υπογραφή του Νομίμου Εκπροσώπου του Διαγωνιζομένου και η σφραγίδα της εταιρείας (σε περίπτωση κοινοπραξίας/ σύμπραξης τίθενται οι υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων όλων των εταιρειών που συμμετέχουν στην κοινοπραξία/ σύμπραξη και η σφραγίδα έκαστης εκ των συμπραττουσών εταιρειών). ΤΔ-14/22

18 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10.1 Ο παρών διαγωνισμός διεξάγεται με ανοιχτή διαδικασία και ανάδοχος θα ανακηρυχθεί εκείνος που θα υποβάλει τη χαμηλότερη τιμή για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα Με απόφαση της Διοίκησης της ΣΤΑΣΥ έχει ορισθεί Επιτροπή Διαγωνισμού για την αξιολόγηση των προσφορών που θα υποβληθούν. Η Επιτροπή αυτή θα έχει την ευθύνη διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι και το στάδιο της υποβολής εισήγησης για ανάθεση προς το Δ.Σ. της ΣΤΑΣΥ, το οποίο είναι αρμόδιο για την λήψη της απόφασης ανάθεσης της σύμβασης Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την και ώρα 12:30 στα γραφεία της ΣΤΑΣΥ, Αθηνάς 67. Όσοι διαγωνιζόμενοι έχουν καταθέσει προσφορά και το επιθυμούν μπορούν να παρευρεθούν Σε πρώτη φάση θα ελεγχθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού οι Υποφάκελοι Νομιμοποιητικών Στοιχείων και Ουσιαστικών προσόντων των διαγωνιζομένων. Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα, εφόσον αυτή το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τους Διαγωνιζόμενους αποσαφήνιση ή συμπλήρωση των υποβληθέντων στο Υποφάκελο στοιχείων μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Σε αυτή την περίπτωση οι Διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν τις ζητούμενες αποσαφηνίσεις ή συμπληρώσεις στην Επιτροπή, διαφορετικά η Προσφορά τους θα απορρίπτεται. Ως «αποσαφήνιση» νοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόμενο των εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν. Ως «συμπλήρωση» υποβληθέντων στοιχείων νοείται η προσκόμιση νέων στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν σε συνδυασμό με ήδη υποβληθέντα στοιχεία τη συνδρομή κάποιες από τις προϋποθέσεις της παρούσας. Οι διαγωνιζόμενοι οι οποίοι δεν θα καταθέσουν τα έγγραφα προς αποσαφήνιση ή και συμπλήρωση των νομιμοποιητικών στοιχείων ή των στοιχείων που αποδεικνύουν τα τυπικά τους προσόντα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. Μετά το τέλος των εργασιών της, η Επιτροπή θα γνωστοποιήσει εγγράφως σε όλους τους διαγωνιζόμενους ποιοι προκρίνονται στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, κοινοποιώντας τους και το σχετικό πρακτικό. Ταυτόχρονα καλούνται να προσέλθουν στα γραφεία της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα προκειμένου να λάβουν γνώση των υποφακέλων νομιμοποιητικών και ουσιαστικών προσόντων. Εφόσον από τον έλεγχο αυτό δεν προκύψουν λόγοι αποκλεισμού ενός ή περισσοτέρων διαγωνιζομένων, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των φακέλων των Οικονομικών Προσφορών. Εάν προκύψει λόγος αποκλεισμού ενός ή περισσοτέρων διαγωνιζομένων, η Επιτροπή θα γνωστοποιήσει τη σχετική απόφασή της εγγράφως προς τους ενδιαφερόμενους καλώντας τους ταυτόχρονα να παραλάβουν τους σφραγισμένους φακέλους της Οικονομικής Προσφοράς τους Τέλος σε δεύτερη φάση, η Επιτροπή Διαγωνισμού καλεί εγγράφως με πρόσκληση, που θα αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία (fax), τους διαγωνιζόμενους, ΤΔ-15/22

19 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ που έχουν προκριθεί στη φάση αυτή, όπως προσέλθουν σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα να παραστούν κατά την αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών. Κατά τη δημόσια αυτή συνεδρίαση, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προχωρά στην αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών των διαγωνιζομένων. Στη συνέχεια δίδεται η δυνατότητα στους διαγωνιζομένους, να λάβουν γνώση του περιεχομένου των οικονομικών προσφορών των συνδιαγωνιζομένων τους. Στο σημείο αυτό λήγει η δημόσια συνεδρίαση της επιτροπής. Στη συνέχεια η Επιτροπή του Διαγωνισμού σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει αν το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών είναι σύμφωνο με τη διακήρυξη. Αν κάποια οικονομική προσφορά δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης τότε θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στη συνέχεια προβαίνει στην τελική κατάταξη των διαγωνιζομένων με βάση την Οικονομική τους Προσφορά και στην έγγραφη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων σε αυτούς, κοινοποιώντας και το σχετικό πρακτικό. 11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Επί των αποφάσεων της Επιτροπής οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς της αντίστοιχης απόφασης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, με επιστολή που απευθύνουν οι διαγωνιζόμενοι στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού και η οποία κατατίθεται ή αποστέλλεται στο Γραφείο της κεντρικής Γραμματείας της ΣΤΑ.ΣΥ στην διεύθυνση που αναφέρεται ανωτέρω στην παράγραφο 5.1 του παρόντος Τεύχους Διαγωνισμού. Οι ενστάσεις αυτές πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά επαρκή αιτιολόγηση των παραπόνων, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγησή τους. Επί των ενστάσεων αυτών αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΤΑΣΥ, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού. Οι ενστάσεις για κάθε στάδιο του Διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλονται μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία κατά τα ανωτέρω. Οι ενστάσεις πρέπει επίσης να αφορούν τα θέματα, που κρίθηκαν από την Επιτροπή στη συγκεκριμένη φάση του διαγωνισμού και μόνο, και όχι θέματα που κρίθηκαν σε προηγούμενες φάσεις του διαγωνισμού. Επί των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν χωρεί υποβολή περαιτέρω ενστάσεων. 12 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 12.1 Η επιλογή αναδόχου θα γίνει μεταξύ των διαγωνιζομένων που πληρούν τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό και δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού τους με βάση τον έλεγχο του Υποφακέλου Νομιμοποιητικών Στοιχείων και Ουσιαστικών Προσόντων Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά, η οποία δεν θα υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως ορίζεται στο άρθρο 3.2. ΤΔ-16/22

20 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13. ΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 13.1 Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έγκριση των αποτελεσμάτων του και την κατακύρωσή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΤΑΣΥ Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού μπορεί να ακυρωθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΑΣΥ, στις παρακάτω περιπτώσεις : α. για παράτυπη διεξαγωγή της διαδικασίας, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. β. εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή, εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων εις βάρος του πραγματικού ανταγωνισμού, γ. εάν λήξει η ισχύς των οικονομικών προσφορών και δεν δοθούν οι απαιτούμενες παρατάσεις από τους διαγωνιζομένους Ο διαγωνισμός μπορεί επίσης να ματαιωθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΑΣΥ, ιδίως εάν : α. το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κριθεί αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, β. ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε κριθεί μη ικανοποιητικός, γ. το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κριθεί οικονομικά ασύμφορο, δ. η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την ΣΤΑΣΥ Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, μπορεί να ακυρωθεί μερικά η διαδικασία του διαγωνισμού και, ή να αναμορφωθεί ανάλογα το αποτέλεσμά του από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΤΑΣΥ, ή να αποφασισθεί από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο η επανάληψη του διαγωνισμού από το σημείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη Σε κάθε περίπτωση η ΣΤΑΣΥ μπορεί κατά την ελεύθερη κρίση της να ματαιώσει το διαγωνισμό ολικά ή μερικά ή να τον αναβάλει σε οποιοδήποτε στάδιο και για οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή γνωστοποιεί εγγράφως στους συμμετέχοντες τη ματαίωση ή την αναβολή. Κανείς από τους συμμετέχοντες δε δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση ούτε δύναται να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση για την αιτία αυτή ή για οιανδήποτε άλλη. 14. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 14.1 Η Σύμβαση θα υπογραφεί μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης των αποτελεσμάτων και κατακύρωσης του Διαγωνισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΤΑΣΥ Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, μέσα σε προθεσμία που θα του ανακοινωθεί, τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους: ΤΔ-17/22