ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/ Πρακτικό συνεδρίασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης"

Transcript

1 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/ Πρακτικό συνεδρίασης ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2013 ΘΕΜΑ: «Αίτηση χρηματοδότησης της ΚΕΔΩ προς το Δήμο Ωρωπού για το έτος 2013» Στον Ωρωπό, σήμερα στις 28 Μαίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΩ, ύστερα από την υπ` αριθμ. 95/ πρόσκληση του Προέδρου. Παρόντες: 1) Φοργιάρης Βασίλειος Πρόεδρος, 2) Γκρέμος Λεωνίδας Αντιπρόεδρος, 3) Παπαγιάννης Γεώργιος, 4)Βλαχάκη Κυριακή, 5) Μανιάτη Ευσταθία, 6) Τσιώτας Λουκάς και 7) Καμαρινοπούλου Εφροσύνη Απόντες: Οικονόμου Γρηγόρης, Κούτσουρη Νεράτζω, Ζαχαράτος Γεώργιος, Βαρνάβα Καραγιάννη Ελένη που αν και νόμιμα κλήθηκαν δεν προσήλθαν. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο συμβούλιο ότι Με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, αλλάζει ριζικά ο τρόπος χρηματοδότησης των κοινωφελών επιχειρήσεων από το Δήμο, καθώς δεν απαιτείται πλέον σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης. Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήμο προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των αναγραφομένων στον προϋπολογισμό της. Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης. Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση επιχορήγησης όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα. 2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις απαραίτητες ενέργειες.

2 Εισηγητική έκθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ωρωπού, για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής προς χορήγηση χρηματοδότησης από τον Δήμο Ωρωπού Εισαγωγή Με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, αλλάζει ριζικά ο τρόπος χρηματοδότησης των κοινωφελών επιχειρήσεων από το Δήμο, καθώς δεν απαιτείται πλέον σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης. Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (βλ. και το σχετικό με το προσυμβατικό έλεγχο άρθρο 278 του Ν.3852/2010, από το οποίο παραλήφθηκε μετά την τροποποίησή του από την παρ 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 η φράση «και των συμβάσεων υλοποίησης των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων») Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, με την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήμο προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των αναγραφομένων στον προϋπολογισμό της. Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης. Για την καταβολή της χρηματοδότησης αρκεί η υποβολή του προϋπολογισμού της επιχείρησης ο οποίος έχει ήδη υποβληθεί από την επιχείρηση και έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006 το οποίο έχει επίσης εκπονηθεί και εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. 1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης Με βάση τον Νέο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα και τις αλλαγές που επέφερε η διοικητική μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, δημιουργήθηκε η νέα Δημοτικής Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ωρωπού (ΚΕΔΩ). Η ΚΕΔΩ αποτελεί αναπτυξιακό φορέα του Δήμου Ωρωπού ιδίως στον τομέα άσκησης κοινωνικής πολιτικής και ενεργητικών πολιτικών στήριξης της οικογένειας, της απασχόλησης και των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι συνολικά στα τμήματα πολιτισμού και αθλητισμού της ΚΕΔΩ συμμετέχουν 1250 μαθητές και ενήλικες. Οι σκοποί της σύστασης και οι τομείς δραστηριότητας μετά και την τελευταία τροποποίηση (ΦΕΚ 1203Β, 14/6/2011) της δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ωρωπού (ΚΕΔΩ) είναι οι ακόλουθες και η επιχείρηση έχει προχωρήσει στις εξής ενέργειες: Tομέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Περιλαμβάνει την εφαρμογή πολιτικών για την στήριξη και κοινωνική φροντίδα της τρίτης ηλικίας και την στήριξη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.

3 ΚΑΠΗ Μέχρι σήμερα στα πλαίσια περιστολής των δαπανών έχουν μειωθεί οι δαπάνες λειτουργίας των ΚΑΠΗ (μειώσεις μισθωμάτων, έλεγχος προμηθειών) ενώ παράλληλα εκσυγχρονίζεται η λειτουργία τους με: την επικαιροποίηση των μητρώων μελών (καταγράφηκαν 1409 μέλη στις ήδη λειτουργούσες δομές στο Καπανδρίτι, τον Αυλώνα, το Χαλκούτσι, τον Ωρωπό, τον Κάλαμο και τα Νέα Παλάτια) την μηχανοργάνωση της παρακολούθησης των δραστηριοτήτων και των μητρώων των ΚΑΠΗ την σύνδεση των ΚΑΠΗ με τον ΕΟΠΥΥ ώστε να εξασφαλιστεί η δωρεάν συνταγογράφηση των μελών μέσω ιατρών που ανήκουν στο Δημοτικό Ιατρείο της ΚΕΔΩ. Επιπλέον, έχουν ξεκινήσει ήδη ενέργειες για την δημιουργία τριών ακόμα δομών ΚΑΠΗ, στο Μήλεσι, στο Πολυδένδρι και στο Μαρκόπουλο. ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ Η ΚΕΔΩ στα κτίρια των Παλαιών Φυλακών Ωρωπού καθώς και στον Αυλώνα, κάθε μέρα μέσα από μια συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια ομάδας εθελοντών, στηρίζει με διανομή μερίδων φαγητού πολύτεκνες οικογένειες και συμπολίτες μας που χρήζουν άμεσης βοήθειας και στήριξης. Ημερησίως μοιράζονται περίπου 250 μερίδες φαγητού. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ Για την προαγωγή της υγείας και τη στήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, η ΚΕΔΩ αναλαμβάνει τη λειτουργία και αναβάθμιση των δημοτικών ιατρείων της περιοχής, ξεκινώντας από τη λειτουργία του Δημοτικού ιατρείου Ωρωπού, για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί άδεια λειτουργίας από τον οικείο ιατρικό σύλλογο. Επιπλέον, έχει ήδη ξεκινήσει η λειτουργία της κινητής απεικονιστικής μονάδας με δωρεάν εξέταση μελών ΚΑΠΗ. Τομέας Αθλητισμού που περιλαμβάνει Λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων Εκπονήθηκε και εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων με στόχο την εύρυθμη λειτουργία τους, και επιπλέον έχουν καταγραφεί οι ανάγκες των αθλητικών υποδομών, καθώς η ΚΕΔΩ ετοιμάζει του φακέλους προς την περιφέρεια για την εξασφάλιση της άδειας καταλληλότητας των αγωνιστικών χώρων. Λειτουργία αθλητικών τμημάτων Λειτουργούν 35 τμήματα σε διάφορα αθλήματα με 630 περίπου συμμετέχοντες, σε διάφορες περιοχές του Δήμου Υλοποίηση προγράμματος «ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012» με 320 συμμετέχοντες και προετοιμάζεται το πρόγραμμα «ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013» Τομέας Παιδείας που περιλαμβάνει Λειτουργία Μουσικών Τμημάτων

4 Ανακαινίστηκε το κτίριο των παλαιών φυλακών όπου φιλοξενούνται τα μουσικά τμήματα και ξεκίνησαν τα μαθήματα στα οποία συμμετέχουν 250 ωφελούμενοι. Επίσης, ανάλογα τμήματα οργανώθηκαν για την περίοδο στο Πολυδένδρι, στις Αφίδνες και τον Αυλώνα. Παράλληλα έχει κατατεθεί φάκελος για την αδειοδότηση των μουσικών τμημάτων και την ίδρυση Ωδείου. Λειτουργία τμημάτων πολιτιστικής παιδείας (εικαστικά) Λειτουργούν 8 τμήματα εικαστικών στους τομείς της Αγιογραφίας, της Ζωγραφικής και της Κοπτικής Ραπτικής, με 70 συμμετέχοντες Επίσης: Έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες ίδρυσης ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (έχει κατατεθεί φάκελος στο υπ. παιδείας) που θα στεγαστεί στο κτίριο των Πρώην Φυλακών Προωθείται η αδιεοδότηση του Δημοτικού Ωδείου 2. Έξοδα λειτουργίας Για την λειτουργία των παραπάνω τμημάτων και την υλοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων προβλέπεται η απασχόληση καθηγητών μουσικής, εικαστικών, γυμναστών, ιατρών, νοσηλευτών καθώς και λοιπού βοηθητικού προσωπικού (προσωπικό καθαριότητας, προσωπικό συντηρήσεων) βάσει και των αντίστοιχων εγκρίσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, το Υπουργείο Εσωτερικών και άλλα επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ, Μαζικός Αθλητισμός, προγράμματα ΕΚΤ). Οι αντίστοιχες πιστώσεις για το εν λόγω προσωπικό έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2013 όπως αυτός έχει εγκριθεί. Επισημαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των παραπάνω συμβάσεων αφορά σε συμβάσεις ωρομισθίου προσωπικού, οι οποίες καταρτίζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τη ζήτηση όπως διαμορφώνεται κάθε φορά. Επίσης για την ορθή υλοποίηση των παραπάνω δράσεων απαιτείται η προμήθεια υλικών για συντήρηση εγκαταστάσεων, αλλά και η προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού, αθλητικού εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, ιατρικών αναλώσιμων και λοιπού εξοπλισμού. Για τις εν λόγω προμήθειες αντίστοιχες πιστώσεις έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2013 όπως αυτός έχει εγκριθεί. 3. Έξοδα προβολής δραστηριοτήτων Περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης των κατοίκων της περιοχής για τις δραστηριότητες και τα τμήματα της ΚΕΔΩ μέσω έκδοσης διαφημιστικών φυλλαδίων, αφισών, και δημοσιεύσεων στον τοπικό τύπο. 4. Οικονομικά στοιχεία προϋπολογισμού

5 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΣΟΔΑ Κ.Α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 65000, Έσοδα Εκμεταλλεύσεων Έσοδα Ωδείου, Καλλιτεχνικών τμημάτων 25000, Έσοδα Αθλητικών δραστηριοτήτων 18000, Έσοδα κυλικείων ΚΑΠΗ και αθλητικών χώρων 2000, Έσοδα ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 5000, Έσοδα από ενοίκια και παραχωρήσεις 11000, Έσοδα από τόκους 2000, Έσοδα συνδρομών ΚΑΠΗ 2000,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,00 12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς , Επιχορήγηση ΟΑΕΔ 97500, Επιχορήγηση προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού Γ.Γ.Α , Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε , Χρηματοδοτήσεις έργων από Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) 70000, Χρηματοδοτήσεις για κάλυψη δαπανών , Χρηματοδότηση ετήσιου προγράμματος δράσης από Δήμο(αρ.10,Ν.4071/12) ,00 2 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43000,00 21 ΕΣΟΔΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 43000, Εσοδα κατάθεσης κεφαλαίου σύστασης (γ'δόση) 43000,00

6 ΣΥΝΟΛΑ ,00 ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΕΞΟΔΑ Κ.Α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΑ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ,00 60 Αμοιβές και εξοδα προσωπικού , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, επίδομα αδείας) 602 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (Διευθυντής) , Τακτικές αποδοχές , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ) - συμβάσεις ορισμένου χρόνου , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου μέσω ΟΑΕΔ , Τακτικές αποδοχές ωρομισθίου προσωπικού ορισμένου χρόνου (μουσικοί, γυμναστές, προσωπικό καθαρισμού) , Εργοδοτικές εισφορές 72600, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 6042 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 7500, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (συμβάσεις ορισμένου χρόνου ωρομισθίων) ,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών , Αμοιβές μισθώσεων έργου καθηγητών (Ωδείο, Φιλαρμονική, Καλλιτεχνικά τμήματα) 2000, Αμοιβές Λογιστών 9500,00

7 6118 Λοιπές αμοιβές μισθώσεων έργου (Δημοτικά Ιατρεία, Γραφείο στήριξης κοινωνικά ευπαθών ομάδων) , Δαπάνες αιρετών 5.000, Αμοιβή Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Αποζημίωση μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις 5000, Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 13000, Λοιπά έξοδα τρίτων(κόστος πιστοποίησης Διαχειριστικής Επάρκειας, Δικτύωση και συντήρηση Η/Υ) 13000,00 62 Παροχές Τρίτων , Επικοινωνίες 6500, Τηλεφωνικά εσωτερικού 6500, Ενοίκια-Μισθώματα 40000, Μισθώματα κτιρίων-τεχνικών έργων ακινήτων 40000, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης οπό τρίτους 60000, Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων ακινήτων , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 20000, Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα(Λοιπές παροχές τρίτων) , Ύδρευση κτιρίων 3000, Φωτισμός για υπηρεσίες επιχείρησης 18000, Λοιπές λειτουργικές δαπάνες 5000,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα , Οδοιπορικά έξοδα 2500, Οδοιπορικά έξοδα προγραμμάτων στήριξης κοινωνικά ευπαθών ομάδων 2500, Έξοδα Προβολής και Διαφήμισης 8700, Εξοδα Προβολής και Διαφήμισης δραστηριοτήτων της επιχείρησης 8.700, Συνδρομές 2500,00

8 6452 Συνδρομές Internet 2000, Λοιπές συνδρομές 500, Εξοδα δημοσιεύσεων 5000, Εξοδα δημοσιεύσεων οικονομικών καταστάσεων 500, Δημοσίευση προκηρύξεων 1500, Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3000, Εξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 49000, Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 8000, Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 15000, Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 15000, Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 11000,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων 10000, Εντυπα. Βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 8000, Εκτυπώσεις, εκδόσεις-έντυπα, βιβλιοδετήσεις, γραφική ύλη 8000, Καύσιμα και λιπαντικά 2000, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 2000,00 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ -ΛΟΙΠΕΣ 18000,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 18000, Προμήθειες παγίων 18000, Έπιπλα και σκεύη 3000, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισμικά 3000, Λοιπός εξοπλισμός 12000,00 ΣΥΝΟΛΑ ,00 5. Αιτιολόγηση της σύνδεσής των δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ Όλες οι δραστηριότητες που ασκεί η ΚΕΔΩ περιλαμβάνονται στους σκοπούς σύστασης της επιχείρησης της και συνδέονται άμεσα με τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα.

9 6. Ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου και η ανάλυση του προγράμματος χρηματοδότησης προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του έτους καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ των συνολικών δαπανών, μείον τα έσοδα, συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων, από τις επιμέρους δραστηριότητες όπως αναλυτικά εκτέθηκαν ανωτέρω. Συγκεκριμένα έχουμε την εξής διαφορά: ΕΤΟΣ (Α) ΔΑΠΑΝΕΣ (ΠΟΣΟ ΣΕ ) (Β) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (ΠΟΣΟ ΣΕ ) (Γ) = (Α) (Β) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΑ (ΠΟΣΟ ΣΕ ) , , ,00 Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το σύνολο των εξόδων της επιχείρησης ανέρχεται σε ,00 ενώ το σύνολο των εσόδων ανέρχεται σε ,00. Συνεπώς το υπολειπόμενο ποσό προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της επιχείρησης ανέρχεται σε ,00 και το οποίο θα καλυφθεί από τον Δήμο. Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις. 7. Χρηματοροές Το ποσό της χρηματοδότησης θα καταβάλλεται τμηματικά από το Δήμο στην επιχείρηση σε δύο δόσεις, ως εξής: ΜΗΝΑΣ Ποσό καταβολής από το Δήμο 6ος ,00 9ος ,00 8. Αναθεώρηση χρηματοδότησης Το πρόγραμμα χρηματοδότησης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός του έτους αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη υπηρεσία, που δεν οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από τον δήμο. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του έπειτα από τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

10 Αυτή η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 16/2013. Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα και περί ώρα 21:00 μ.μ. λύεται η συνεδρίαση. Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό υπογράφεται. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο Πρόεδρος ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Τα Μέλη ΓΚΡΕΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΝΙΑΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΣΙΩΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μήνυμα Δημάρχου... 3 Εισαγωγή Προέδρου Ο.Κ.Π.Α.Π.Α... 5 Α. Κρίση και Κοινωνική πολιτική... 7 Β. Γενικές παρατηρήσεις... 9 Γ. Κεντρική υπηρεσία... 10 Γ1. Οικονομικά στοιχεία Ο.Κ.Π.Α.Π.Α...

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ ΝΟΜΟΣ 2636/1998 ΦΕΚ: Α 198 19980827 Τίτλος: Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ,

Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ, ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος 14-2-2011 Πληροφ.: Θ. Παπαγεωργίου Προϊστάµενος Ν. Υπηρεσίας ήµου Ρόδου Τηλεφ. 2241046220 2241029225 6937409363 Προς τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Μανώλη Γλυνό συνηµµένα: - 6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85),«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» Στη σήμερα. 2012 μεταξύ των: 1.. 2.. 3.. 4.. που θα αποκαλούνται στο παρόν εταίροι, και που δεσμεύονται στο παρόν από τους νόμιμους εκπροσώπους τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Πράξη VII Τμήματος 247/2007 Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Αγορά ακινήτου από Δήμο. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου αρμοδιότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2444 14 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης Επιστημονικής Διασύνδε σης.... 1 Καθορισμός του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα