St. Theodore the General Monthly Newsletter

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "St. Theodore the General Monthly Newsletter"

Transcript

1 V St. Theodore the General Monthly Newsletter METROPOLIS OF NEW JERSEY Volume 3, Issue 6 June 2011 Greek Orthodox Metropolis Of New Jersey His Eminence Metropolitan EVANGELOS St. Theodore the General Greek Orthodox Church 7101 Cipriano Road Lanham, MD Phone: Fax: Website: Parish Proistamenos His Eminence Metropolitan PANTELEIMON of Antinoes 2011 PARISH COUNCIL Officers: President..John Maroulis Vice President. Nicholas Michaelides Treasurer Pantelis Zairis Secretary Nora Presti Members: Patrick Curtis George Kollaros Paul Moniodis Anthony Quebral PHILOPTOCHOS President Maria Curtis Vice President Stella Higgs Treasurer Maria Kapsalis Secretary. Elaine Michaelides Advisor.. Angie Alexion ORGANIZATIONS Sunday School..Christina Villano Greek School. Nora Presti PTO... Nora Presti THE ASCENSION OF OUR LORD AND SAVIOR JESUS CHRIST By His Eminence Metropolitan Panteleimon of Antinoes The events of the Ascension into Heaven and the Enthronement of our Lord and Savior Jesus Christ on the right hand of God the Father is mentioned by the Evangelist St Luke at the end of his Gospel (Luke 24:50) and at the beginning of the Book of Acts (1:1-11). Partially, the Evangelist Mark towards the end of his Gospel, which was added in a later stage, refers to the event, but very shortly he says: after He spoken to them He ascended into heaven and sat on the right of God (Mark 16:19). St John the Apostle and Evangelist has a prophetic saying concerning the Divine Ascension in chapter 20:17 of his Gospel. The Ascension of our Lord took place near Jerusalem, on Mount of Olives, in the district of Bethany, forty days after His glorious Resurrection. During those forty days the Lord after his suffering he presented himself alive to them by many convincing proofs, appearing to them during forty days and speaking about the kingdom of God (Acts 1:3). Also, on the Mountain Christ prayed to His Father before His Sufferings. The Suffering on the Cross led to the glory of the Resurrection, and in turns to the Divine Ascension. The mystery of Christ s Ascen- sion and the Enthronement on the right hand of God the Father is a supernatural, but historical, event which is beyond any natural experience of the eyewitnesses, the holy Apostles. The Ascension of Christ is not merely an event of His life on earth, but an event which takes place also in the sphere of the supernatural world, where it finds its real cosmic dimensions. The Messianic Psalm 23 refers to the dialogue which takes place between the Angels, who express their admiration for Jesus Christ Who enters

2 The Mystery of Ascension into Heaven: Lift up your gates, ye princes, and be ye lifted up, ye everlasting doors; and the king of glory shall hand of God the Father come in. Who is this king of Glory? the Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your gates, ye princes; and be ye lift up, ye everlasting doors; and the king of glory shall come in. Who is this king of glory? The Lord of hosts, he is this king of glory (Psalm 23:7-10). Psalm 109:1-4 refers to the Messiah s Enthronement on the right of God the Father and His victory against His enemies. Ascension Day, as a feast was introduced from the 4 th century, in the beginning by the Church of Jerusalem. Before the 1 st Ecumenical Council in the year 325 AD, Ascension Day was celebrated together with the Day of Pentecost. The mystery of Ascension refers to the Royal Office of Christ, as King. The Catholic Epistle to the Hebrews connects the heavenly intervention of Jesus with His supreme hierarchal attribute, as a High Priest. The whole Divine Economia (Dispensation) of our salvation is not only Christ-centered, but it was realized together with the Father and the Holy Spirit. The Lord s Ascension was realized by the Father in the glory of the Holy Spirit. Thus, the Almightiness and the Royal Office of the Son of God is revealed. With the Ascension Christ s Nativity is fulfilled, for the human nature of Christ, glorified The whole work of salvation of and deified, is united inseparably with the Divine Nature. Christ, from the Incarnation to the Ascension, has two movements: 1) from top to bottom, and 2) from the bottom to the top, descent and ascent, consent and elevation, emptiness and glory. The continuous descent, in other words the willing humbleness of the Son of God, consist the mystery of the Nativity, which continues throughout the earthly life of Christ till the Sufferings and Death on the Cross and the Descent into Hades. Pascha is realized from the moment of death and the entrance into the new life, by which the ascent from bottom to top takes place, with the glorious Ascension of Christ from the depths of the earth to the Heavenly Father. The Feast of the Divine Ascension has an important meaning for Christianity and the spiritual life, because it is refers to the deification of each and every man, which in its turns refers to the deepest meaning of the spiritual life in Christ. This perfect feast invites us all to reach our spiritual perfection and fulfillment, which is achieved only within the Church. For without Christ we cannot achieve anything. The Lord ascended into Heaven with all His glory, let this day become for us our ascension into the heights of virtues, for the glory of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Page 2 We are deeply saddened to hear that Kalliope Lampadarios, the dearly departed mother of His Eminence Metropolitan Panteleimon fell asleep in the Lord on Monday, May 30, May her memory be eternal. ΔΠΗΚΖΓΔΗΟ ΑΚΟΛΟΤΘΗΑ /MEMORIAL SERVICE ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΗΝΔΣΑΗ ΓΝΩΣΟΝ ΣΟΤ ΔΤΔΒΔΗ ΔΝΟΡΗΣΔ ΜΑ ΟΣΗ Ο ΔΒΑΜΗΩΣΑΣΟ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΖ ΑΝΣΗΝΟΖ κ. κ. ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ ΘΑ ΣΔΛΔΔΗ ΣΖΝ ΔΠΗΚΖΓΔΗΟ ΑΚΟΛΟΤΘΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΑΑ ΜΖΣΔΡΑ ΣΟΤ, ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΛΑΜΠΑΓΑΡΗΟΤ, ΣΖΝ ΣΔΣΑΡΣΖ, 1 η ΗΟΤΝΗΟΤ, ΣΟ ΒΡΑΓΤ ΣΗ 7:15 μμ ANNOUNCEMENT IT IS MADE KNOWN TO OUR PARISHONERS THAT HIS EMINENCE METROPOLITAN PANTELEIMON OF ANTINOES WILL PRESIDE THE MEMORIAL SERVICE FOR HIS DEPARTED MOTHER ON WEDNESDAY, 1 st JUNE IN THE EVENING AT 7:15 pm

3 ΒΑΠΣΗΔΗ Σν άββαην, 7 Mαΐνπ, ε.έ., ηειέζηεθε ε Βάπηηζεο ηνπ ΓΖΜΖΣΡΊΟΤ-ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ ΜΑΚΡΟΓΖΜΖΣΡΗΟΤ. Σν ηεξό Μπζηήξην ηειέζηεθε από ηνλ εβαζκηώηαην Μεηξνπνιίηε Αληηλόεο θ.θ. Παληειεήκνλα. Αλάδνρνη ππήξμαλ ν Καζεγε -ηήο κ. ΑΓΗΖΛΑΟ ΗΛΗΑΓΖ θαη ε ζύδπγόο ηνπ ΑΝΑΣΑΗΑ. Σν άββαην, 21 Mαΐνπ, ε.έ., ηειέζηεθε ε Βάπηηζεο ηεο ΩΣΖΡΗΑ ΜΠΑΦΗΣΖ. Σν ηεξό Μπζηήξην ηειέζηεθε από ηνλ εβαζκηώηαην Μεηξνπνιίηε Αληηλόεο θ.θ. Παληειεήκνλα. Αλάδνρνη ππήξμε ν ΗσάλλεοΣζνπθαιάο. BAPTISMS Page 3 On Saturday, 7 th May, 2011, the Baptism of DIMITRIOS-ARISTOTELIS MAKRODI- MITRIOY took place at St Theodore Greek Orth. Church in Lanham MD. The holy Sacrament was performed by His Eminence Metropolitan Panteleimon of Antinoes. God-parents were Prof. AGIS LIADIS and his wife Mrs ANASTASIA. On Saturday, 21 st May, 2011, the Baptism of SOTIRIA JULIANA BAFITIS took place at St Theodore Greek Orth. Church in Lanham MD. The holy Sacrament was performed by His Eminence Metropolitan Panteleimon of Antinoes. God-parents were Mr. & Mrs. IOANNIS TSOUKALAS. ΚΖΓΔΗΑ ΟΜΟΔΘΝΟΤ Σελ Παξαζθεπή, 20 Μαΐνπ, ηειέζηεθε ε θεδεία ηνπ καθαξηζηνύ Έιιελνο ΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΑΛΟΤ. Ζ θεδεία ηειέζηεθε ζην Kalas Funeral Home, (6160 Oxon Hill Rd., Oxon Hill, MD 20745), θαη θεδεύζεθε ζην Κνηκεηήξην RESURRECTION CEMETRY, Oxon Hill. Ο εβ. Μεηξνπνιίηεο Αληηλόεο θ.θ. Παληειεήκσλ, ν Πξόεδξνο, θ. Ησάλλεο Μαξνύιεο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη όινη νη ελνξίηεο ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηνο Αγίνπ Θενδώ-ξνπ, Lanham MD, εύρνληαη ζηελ νηθνγέλεηα ΚΑΛΟΤ, όπσο ν Άγηνο Θεόο αλαπαύζεη ηελ ςπρή ηνπ κεηαζηάληνο ΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΑΛΟΤ. Αησλία ε κλήκε απηνύ. A FUNERAL OF A COUNTRYMAN On Friday, 20 th May, 2011, at Kalas Funeral Home, (6160 Oxon Hill Rd., Oxon Hill, MD 20745), took place the funeral of the late GEORGE KALOS, who passed away on the 15 th May, 2011, at the age of 84. Was buried at RESURRECTION CEMETRY, Oxon Hill. His Eminence Metropolitan Panteleimon of Antinoes, the President, the Administrative Committee and all the parishioners of St Theodore Greek Orthodox Church, Lanham MD, express their heartfelt condolences to the KALOS family, for the departure of the late GEORGE KALOS. May his memory be eternal. MONASTERY PILGRIMAGE The pilgrims to the Monastery of St. Nektarios gather for a memorable photograph. A group of parishioners from St. Theodore joined in a pilgrimage to the Holy Monastery of St. Nektarios in Roscoe, New York, from May 28th-29th. The pilgrimage was immensely spiritually beneficial; a retreat and reprieve from the everyday world. Special thanks to Athanasia Mantzouranis for her efforts in planning and as serving as an invaluable guide.

4 ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΘΔΖ ΓΔΗΠΝΟΤ ΠΡΟ ΣΗΜΖΝ ΣΟΤ ΔΒΑΜΗΩΣΑΣΟΤ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΟΤ ΝΔΑ ΗΔΡΔΖ κ. κ. ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΗΔΡΟΤ ΚΛΖΡΟΤ Σν άββαην, 21 Ματνπ, 2011, ζηηο 06:00 κκ έθζαζε ν εβαζκηώηαηνο Μεηξνπνιίηεο Νέαο Ηεξζέεο θ.θ. ΔΤΑΓΓΔΛΟ ζηνλ ηεξό λαό ηνπ Αγίνπ Θενδώξνπ, Lanham MD. Σνλ εβαζκηώηαην θαη ηελ ζπλνδεία ηνπ ππνδέρζεθε κε εγθαξδηόηεηα ν εβα/ηνο Μεηξνπνιίηεο Αληηλόεο θ.θ. Παληειεήκσλ, ν Πξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηνο, θ. Ησάλλεο Μαξνύιεο, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη νη θπξίεο ηεο Φηινπηώρνπ Αδειθόηεηαο. Ο εβ/ηνο θ. Παληειεήκσλ θαηόπηλ κίιεζε θαη επραξίζηεζε όιεο ηηο θπξίεο ηεο Φηινπηώρνπ Αδειθόηεηαο θαη όινπο ηνπο θπξίνπο πνπ πξόζθεξαλ θαη ζπλέβαιιαλ ζηελ επηηπρία ηνπ δείπλνπ. Αιιά, όισο ηδηαηηέξσο επραξίζηεζε ηνλ Γεληθό Αξρηεξαηηθό Δπίηξνπν π. Κνζκά θαη όινπο ηνπο επιαβείο ηεξείο πνπ ήξζαλ από δηάθνξα κέξε ηεο Μεηξνπνιηηηθήο πεξηθεξείαο γηα λα ηηκήζνπλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ηελ βξαδηά. Οη δπν Αξρηεξείο, αθνύ αληάιιαμαλ ηνλ ελ Υξηζηώ αδειθηθό αζπαζκό θαη θαηόπηλ θαηέβεθαλ ζηελ αίζνπζα ηνπ λανύ, καδί κε ηνπο ηεξείο ηεο Ηεξάο Μεηξνπόιεσο. Ο εβ/ηνο θ. Δπάγγεινο επιόγεζε ηα πινύζηα παξαδνζηαθά εδέζκαηα θαη θαηόπηλ απεύζπλε ιίγα ιόγηα, επραξηζηώληαο όινπο όζνπο θνπίαζαλ γηα ηελ επηηπρία ηεο βξαδηάο. Page 4 PREPERATIONS FOR THE WELCOMING AND DINNER IN HONOUR OF HIS EMINENCE METROPOLITAN OF NEW JERSEY EVANGELOS AND THE SACRED CLERGY On Saturday, 21 st May, 2011, at 06:00 pm His Eminence Metropolitan Evangelos of New Jersey arrived at St Theodore Greek Orthodox Church, Lanham MD. His Eminence Evangelos and His Deacons were welcomed by His Eminence Metropolitan Panteleimon of Antinoes, the General Vicar Fr Cosmas, the Clergy, the President Mr. John Maroulis, members of the Administrative Council and Ladies from the Philoptochos. His Eminence Panteleimon then spoke and thanked all the ladies of the Philoptochos Sisterhood as well as all the men who have donated and contributed to the success of the dinner. Special thanks to the General Vicar, Fr Cosmas, and all the pious priests who came from various parts of the Metropolis to honor us with their presence that night. The two Hierarchs first exchanged the kiss of love. Then they went down at the Church s Hall together with the clergy of the Holy Metropolis. His Eminence Evangelos blessed the rich traditional food and addressed the faithful, thanking all those who worked hard in order that this evening to be successful.

5 ΑΡΥΗΔΡΑΣΗΚΟ ΤΛΛΔΗΣΟΤΡΓΟ Σελ Κπξηαθή, 22 Μαΐνπ, 2011, πξαγκαηνπνηήζεθε Αξρηεξαηηθό ζπιιείηνπξγν ζηνλ ηεξό λαό ηνπ Αγίνπ Θενδώξνπ, Lanham MD. Σεο ηεξάο αθνινπζίαο πξνέζηε ν εβ/ηνο Μεηξνπνιίηεο Νέαο Ηεξζέεο κ. κ. ΔΤΑΓΓΔΛΟ, ζπκπαξα-ζηαηνύκελνο από ηνλ εβ/ην Μεηξ. Αληηλόεο θ.θ. Παληειεήκνλα, ηνπο Αηδεζκ. Πξσηνπξεζβπηέξνπο π. ηπιηαλό θαη π. Γεκήηξην, σο θαη ηνπο δύν Γηαθόλνπο: π. Μηραήι θαη π. Παλαγηώηε. Σελ ρνξνδία δηεύζπλε ν θ. Κσλζηαληίλνο Ρνδνπζάθεο. ην ηέινο ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο ν εβ. Μεηξ. Νέαο Ηεξζέεο θ. θ. Δπάγγεινο επραξίζηεζε όισο ηδηαηηέξσο ηελ Δθθιεζηαζηηθή Δπηηξνπή γηα ην έξγν πνπ επηηειείηαη ζηελ Διιεληθή Κνηλόηεηα ηνπ Αγίνπ Θενδώξνπ θαη εμέθξαζε ηελ ραξά ηνπ γηα ην γεγνλόο όηη ζηηο ηάμεηο ηνπ ηεξνύ Κιήξνπ ηεο Μεηξνπόιεσο εληάρζεθε ν εθεζπράδσλ Μεηξνπνιίηεο Αληηλόεο θ.θ. Παληειεήκσλ. Page 5 HIERARCHAL CONCELEBRATION On Sunday, 22 nd May, 2011, a Hierarchal cocelebration took place at St Theodore Greek Orthodox Church, Lanham MD. The Divine Liturgy was presided by His Eminence Metropolitan EVAN- GELOS of New Jersey assisted by His Eminence Metropolitan Panteleimon. The Rev. Protopresbyters Fr Stylianos and Fr Demetrios together with the two Deacons Fr. Michael and Fr. Panagiotes also assisted. The choir was lead by Mr. Constantinos Rodousakis. During the Divine Liturgy His Eminence Metropolitan EVANGELOS addressed the faithful and expressed His gratitude to the President and the Council Members for the good work that the small community is doing. He also expressed His heartfelt satisfaction that His Eminence Metropolitan Panteleimon of Antinoes has accepted to be accounted amongst the clergy of the Metropolis of New Jersey. Μεηά από ηελ Θεία Λεηηνπξγία ν εβ. θ. Δπάγγεινο επιόγεζε ηα λέα κέιε ηεο Φηινπηώ-ρνπ Αδειθόηεηνο θαη θαηόπηλ παξαηέζεθε θαθέο θαη γιπθίζκαηα ζηελ αίζνπζα ηνπ λανύ. After the Divine Liturgy, His Eminence EVANGE- LOS blessed the new members of the Philoptochos and afterwards coffee and sweets were served down at the Church s Hall.

6 Ζ ΔΣΖΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΟ Μεηά από ηελ αλαρώξεζε ηνπ εβ. Μεηξ. Νέαο Ηεξζέεο θ.θ. ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ, έιαβε ρώξα ε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζεο ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Αγίνπ Θενδώξνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλέιεπζεο, αθνύ εγθξίζεθαλ ηα πξαθηηθά ηεο πξνεγνπκέλεο ρξνληάο, κίιεζαλ κε ηελ ζεηξά: 1.Ο εβ. Μεηξ. θ.θ. Παληειεήκσλ 2.Ο Πξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο, θ. Ησάλλεο Μαξνύιεο. 3.Ο Σακίαο θ. Παληειήο Εατξεο. Ζ εθπξόζσπνο ηεο Φηινπηώρνπ Αδειθόηεηαο. Ζ ζπλέιεπζε έθιεηζε ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. ΣΖΔ SPRING PARISH ASSEMBLY Page 6 After the departure of His Eminence Metropolitan Evangelos, the Spring Parish Assembly took place, as it was postponed from the last week s schedule. During the meeting the following persons spoke: 1.His Eminence Metropolitan Panteleimon. 2.The President of the Greek Community, Mr John Maroulis. 3.The Treasurer, Mr Pantelis Zairis. The representative of the Philoptochos. The meeting closed in very well manner and without any problems. ΔΚΛΟΓΔ ΦΗΛΟΠΣΩΥΟΤ ΑΓΔΛΦΟΣΖΣΟ Σελ Κπξηαθή, 15 ε Μαΐνπ, 2011, ζπλήιζαλ ζην Γξαθείν πλεδξηάζεσλ ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηνο ηνπ Αγίνπ Θενδώξνπ, ηα κέιε ηεο Φηινπηώρνπ Αδειθόηεηνο ππό ηελ Πξνεδξία ηεο θ. Mary Curtis. Μεηά από λόκηκεο δηαδηθαζίεο εμειεγεη λέν Γηνηθεηηθό πκβνύιην, πνπ απνηειείηαη από ηηο θπξίεο: Αγγελική Αλεξίος, Αγγελική Φανοςπγκά-κη, ηαςπούλα (ηέλλα) Higgs, Μαπία Κατάλη, Βαζιλική (Κούλα) Κπέηζη, Οςπανία Μανέζζη, Elaine Μισαηλίδη και Ανθούλα Εαΐπη. Ζ απεξρν-κέλε Πξόεδξνο, θ. Mary Curtis, ηηκήζεθε σο επίηηκν κέινο. ELECTIONS OF THE PHILOPTOCHOS On Sunday, 15 th May, 2011, at the Church s Office of St Theodore, Lanham MD, took place the election for the new Administrative Committee of the Philoptochos. The meeting was presided by Mrs. Mary Curtis. After the legal processions a new Administrative Committee was elected, which is composed by: Mrs. Angeline Alexiou, Mrs. Kiki Fanourgakis, Mrs. Stella Higgs, Mrs. Maria Kapsalis, Mrs Koula Kretsis, Mrs Ourania Manessis, Mrs Elaine Michaelides and Mrs. Anthie Zairis. The leaving President Mrs Mary Curtis, was honored as Honoring Member.

7 (ζπλέρεηα από ηελ πξνεγνύκελε ζειίδα ) (continued from previous page) Page 7 Ο εβ. Μεηξνπνιίηεο Αληηλόεο θ.θ. Παληειεήκσλ, ν Πξόεδξνο, θ. Ησάλλεο Μαξόύιεο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη όινη νη ελνξίηεο ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηνο Αγίνπ Θενδώ-ξνπ, Lanham MD, εύρνληαη ζ όια ηα κέιε ηνπ λένπ Φηινπηώρνπ, όπσο ν Άγηνο Θεόο επινγήζεη θαη εληζρύζεη ηηο απνθάζεηο θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπο, πνπ ζα απνζθνπνύλ ζηε Γόμα ηνπ Αγίνπ Θενύ θαη ην όθεινο ησλ ζπλαλζξώπσλ καο πνπ έρνπλ αλάγθε ζπκπαξάζηαζεο θαη βνεζείαο. To λέν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζα νξθηζηεί ηελ Κπξηαθή, 22 Μαΐνπ, ε.έ., από ηνλ εβαζκηώηαην Μεηξνπνιίηε Νέαο Ηεξζέεο θ.θ. ΔΤΑΓΓΔΛΟ. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΖΗΑ ΔΝΟΡΗΑΚΖ ΠΑΝΖΓΤΡΖ Σελ Γεπηέξα, 16 ε Μαΐνπ, 2011, νη εξίηηκεο θπξίεο ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηνο Αγίνπ Θενδώξνπ, Lanham MD, θ. Αξγπξώ Αιεμίνπ, θ. Λεπθή Muller, θ. Υαξήθιεηα Σδώλε, θ. Κνύια Κξέηζε, θ. ηαπξνύ-ια Higgs, θ. Γηαλλνύια Βαιηώηε, θ. Αγγειηθή Σδε-ξάιε, θ. ηαπξνύια θαη ε θόξε ηεο Γ/λίο Ησάλλα Παληαηδή, θ. Αξγπξώ Κηνηζέθνγινπ, θ. Αγγειηθή Φαλνπξγθάθε, θ. Μαξία ηάια θαη ε Γ/ λίο Δπαγ-γειία Νύθηαξε, ζπγθεληξώζεθαλ ζηελ αίζνπζα ηνπ λανύ κε ζθνπό λα πξνεηνηκάζνπλ ηα παξαδνζηαθά ηξό-θηκα πνπ ζα δηαηεζνύλ ζην παλήγπξε ηνπ λανύ από ηελ Παπαζκεςή 17 η έυρ ηην Κςπιακή 19 η ΗΟΤΝΗΟΤ, His Eminence Metropolitan Panteleimon of Antinoes, the President, the Administrative Commit -tee and all the parishioners of St Theodore Greek Orthodox Church, Lanham MD, congratulate the new elected members and pray that the Lord God will bless their deeds and activities, which will aim for the glory of God and the benefit of our fellow men, who have need of our support and help. The new Philoptochos will be sworn in on Sunday, 22th May, 2011, by His Eminence Metropolitan Evangelos of New Jersey, who will preside the Divine Liturgy. PREPARATIONS FOR THE ANNUAL PARISH FESTIVAL On Monday, 16 th May, 2011, the ladies of St Theodore Greek Orthodox Church, Lanham MD, Mrs. Argyro Alexiou, Mrs. Lefki Muller, Mrs. Chareclia Gjoni, Mrs. Kolua Kretsis, Mrs. Stella Higgs, Mrs. Giannoula Valiotis, Mrs. Angeliki Tzeralis, Mrs. Stavroula and her daughter Miss Ioanna Patanztis, Mrs. Argyro Kiotsekoglou, Mrs Kiki Fanourgakis, Mrs. Maria Stala and Miss Evangelia Nyktari, gathered at the Church s Hall to prepare the traditional foods for the Church s Spring Festival, which will take place from Friday the 17 th till Sunday 19 th JUNE, Πξνεηνηκαζία ηνπ θηκά γηα ηα λνζηηκόηαηα ληνικαδάθηα. Preparation of the mince meat for the Dolmadakia. We hope, Oh ladies, that you have washed your hands!!!

8 Page 8 June 2011 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 Orthros Divine Apodosis of Pascha 2 Orthros Divine The Ascension of our Lord 3 4 Greek 7pm History of the Greek Nation 7pm 5 The Holy Fathers of the 1st Ecumenical Council Orthros Div. Transposition of the relics of St. Theodore the Commander Byzantine Music Lessons 7pm 9 10 Greek 7pm 11 Orthros Div. Liturgy 9:30am Saturday of Souls History of the Greek Nation 7:30pm 12 Pentecost 13 Holy Spirit Day Byzantine Music Lessons 7pm SPRING FESTIVAL 12:00pm Greek 7pm 18 SPRING FESTIVAL History of the Greek Nation 7pm 19 All Saints SPRING FESTIVAL 20 Beginning of the Fast of the Holy Apostles Byzantine Music Lessons 7pm Nativity of St. John the Baptist Greek 7pm 25 History of the Greek Nation 7pm 26 St. David the New Martyr SS Peter & Paul 29 Orthros Div. Ss. Peter & Paul Greek 7:30pm 30 The Holy Twelve Apostles

9 Page 9 ΗΟΤΝΗΟS 2011 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 ΑΠΟΔΟΗ ΣΟΤ ΠΑΦΑ ΜΕΓΑ ΕΠΕΡΙΝΟ 2 ΑΝΑΛΗΧΕΨ 3 ΚΤΚΛΟ ΑΓ. ΓΡΑΥΗ 7κκ 4 ΜΕΓΑ ΕΠΕΡΙΝΟ ΙΣΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΘΝΟΤ 7κκ ΣΨΝ ΑΓΙΨΝ ΠΑΣΕΡΨΝ ΣΗ 1 ης ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΗ ΤΝΟΔΟΤ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΙΕΡΨΝ ΛΕΙΧΑΝΨΝ ΑΓΙΟΤ ΘΕΟΔΨΡΟΤ ΜΑΘ. BΤΖΑΝΣΙΝΗ ΜΟΤΙΚΗ 7κκ ΚΤΚΛΟ ΑΓ. ΓΡΑΥΗ 7κκ ΦΤΥΟΑΒΒΑΣΟ ΜΕΓΑ ΕΠΕΡΙΝΟ ΙΣΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ 12 ΣΗ ΠΕΝΣΗΚΟΣΗ 13 ΟΡΘΡΟ - ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 9:30πμ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΠΝΕΤΜΑΣΟ ΜΑΘ. ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΜΟΤΙΚΗ 7κκ ΑΝΟΙΞΙΑΣΙΚΗ ΠΑΝΗΓΤΡΙ 12:00 μμ ΚΤΚΛΟ ΑΓ. ΓΡΑΥΗ 7κκ 18 ΑΝΟΙΞΙΑΣΙΚΗ ΠΑΝΗΓΤΡΙ ΜΕΓΑ ΕΠΕΡΙΝΟ ΙΣΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΘΝΟΤ 7κκ 19 ΣΨΝ ΑΓΙΨΝ ΠΑΝΣΨΝ ΑΝΟΙΞΙΑΣΙΚΗ ΠΑΝΗΓΤΡΙ 20 ΑΡΦΗ ΝΗΣΕΙΑ ΑΓ. ΑΠΟΣΟΛΨΝ ΜΑΘ. ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΜΟΤΙΚΗ 7κκ 23 ΜΕΓΑ ΕΠΕΡΙΝΟ English 7pm 24 ΓΕΝΝΗΗ ΑΓΙΟΤ ΙΨΑΝΝΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΔΡΟΜΟΤ & ΒΑΠΣΙΣΟΤ ΚΤΚΛΟ ΑΓ. ΓΡΑΥΗ 7κκ 25 ΜΕΓΑ ΕΠΕΡΙΝΟ ΙΣΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΘΝΟΤ 7κκ 26 ΔΑΒΙΔ ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΝΕΟΜΑΡΣΤΡΟ ΜΕΓΑ ΕΠΕΡΙΝΟ 29 ΣΨΝ ΑΓ. ΠΕΣΡΟΤ & ΠΑΤΛΟΤ ΜΕΓΑ ΕΠΕΡΙΝΟ ΚΤΚΛΟ ΜΕΛΕΣΗ ΑΓ. ΓΡΑΥΗ 7:30κκ 30 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 9:30πμ ΣΨΝ ΑΓΙΨΝ ΑΠΟΣΟΛΨΝ

10 We re on the Web! Stewardship If you have not already done so, please submit your pledge form indicating your membership amount. The financial level at which you arrive should be a spiritual expression of gratitude and love to God for all you have received. We have extra forms in the church narthex for your convenience.. Safeway s escrip program is a *FREE*, *easy* way for you to support St. Theodore s school programs! St. Theodore s member# Contact the church office or Nora Presti for more information. Every purchase counts, so sign up today! Stewardship donation form is now online For those for whom it may be convenient, there is an online Stewardship pledge form on the Church s website main page please see, in the center column, under Church Office Hours, the link: Stewardship Note: Newsletter Submissions If you would like to submit any articles, pictures, or news for our monthly newsletter, please submit them to the church Making Arrangements for Sacraments & Home Blessings Please call the Church Office, or directly to the parish president, Mr. John Maroulis, to schedule Weddings and Baptisms at least 3 months in advance, and for Artoclasies, Trisagia, Memorial Services as well as home blessings at least 2 weeks in advance. Your cooperation is greatly appreciated. St. Theodore the General Greek Orthodox Church 7101 Cipriano Road Lanham, MD Phone: Fax: