St. Theodore the General Monthly Newsletter

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "St. Theodore the General Monthly Newsletter"

Transcript

1 V St. Theodore the General Monthly Newsletter METROPOLIS OF NEW JERSEY Volume 3, Issue 6 June 2011 Greek Orthodox Metropolis Of New Jersey His Eminence Metropolitan EVANGELOS St. Theodore the General Greek Orthodox Church 7101 Cipriano Road Lanham, MD Phone: Fax: Website: Parish Proistamenos His Eminence Metropolitan PANTELEIMON of Antinoes 2011 PARISH COUNCIL Officers: President..John Maroulis Vice President. Nicholas Michaelides Treasurer Pantelis Zairis Secretary Nora Presti Members: Patrick Curtis George Kollaros Paul Moniodis Anthony Quebral PHILOPTOCHOS President Maria Curtis Vice President Stella Higgs Treasurer Maria Kapsalis Secretary. Elaine Michaelides Advisor.. Angie Alexion ORGANIZATIONS Sunday School..Christina Villano Greek School. Nora Presti PTO... Nora Presti THE ASCENSION OF OUR LORD AND SAVIOR JESUS CHRIST By His Eminence Metropolitan Panteleimon of Antinoes The events of the Ascension into Heaven and the Enthronement of our Lord and Savior Jesus Christ on the right hand of God the Father is mentioned by the Evangelist St Luke at the end of his Gospel (Luke 24:50) and at the beginning of the Book of Acts (1:1-11). Partially, the Evangelist Mark towards the end of his Gospel, which was added in a later stage, refers to the event, but very shortly he says: after He spoken to them He ascended into heaven and sat on the right of God (Mark 16:19). St John the Apostle and Evangelist has a prophetic saying concerning the Divine Ascension in chapter 20:17 of his Gospel. The Ascension of our Lord took place near Jerusalem, on Mount of Olives, in the district of Bethany, forty days after His glorious Resurrection. During those forty days the Lord after his suffering he presented himself alive to them by many convincing proofs, appearing to them during forty days and speaking about the kingdom of God (Acts 1:3). Also, on the Mountain Christ prayed to His Father before His Sufferings. The Suffering on the Cross led to the glory of the Resurrection, and in turns to the Divine Ascension. The mystery of Christ s Ascen- sion and the Enthronement on the right hand of God the Father is a supernatural, but historical, event which is beyond any natural experience of the eyewitnesses, the holy Apostles. The Ascension of Christ is not merely an event of His life on earth, but an event which takes place also in the sphere of the supernatural world, where it finds its real cosmic dimensions. The Messianic Psalm 23 refers to the dialogue which takes place between the Angels, who express their admiration for Jesus Christ Who enters

2 The Mystery of Ascension into Heaven: Lift up your gates, ye princes, and be ye lifted up, ye everlasting doors; and the king of glory shall hand of God the Father come in. Who is this king of Glory? the Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your gates, ye princes; and be ye lift up, ye everlasting doors; and the king of glory shall come in. Who is this king of glory? The Lord of hosts, he is this king of glory (Psalm 23:7-10). Psalm 109:1-4 refers to the Messiah s Enthronement on the right of God the Father and His victory against His enemies. Ascension Day, as a feast was introduced from the 4 th century, in the beginning by the Church of Jerusalem. Before the 1 st Ecumenical Council in the year 325 AD, Ascension Day was celebrated together with the Day of Pentecost. The mystery of Ascension refers to the Royal Office of Christ, as King. The Catholic Epistle to the Hebrews connects the heavenly intervention of Jesus with His supreme hierarchal attribute, as a High Priest. The whole Divine Economia (Dispensation) of our salvation is not only Christ-centered, but it was realized together with the Father and the Holy Spirit. The Lord s Ascension was realized by the Father in the glory of the Holy Spirit. Thus, the Almightiness and the Royal Office of the Son of God is revealed. With the Ascension Christ s Nativity is fulfilled, for the human nature of Christ, glorified The whole work of salvation of and deified, is united inseparably with the Divine Nature. Christ, from the Incarnation to the Ascension, has two movements: 1) from top to bottom, and 2) from the bottom to the top, descent and ascent, consent and elevation, emptiness and glory. The continuous descent, in other words the willing humbleness of the Son of God, consist the mystery of the Nativity, which continues throughout the earthly life of Christ till the Sufferings and Death on the Cross and the Descent into Hades. Pascha is realized from the moment of death and the entrance into the new life, by which the ascent from bottom to top takes place, with the glorious Ascension of Christ from the depths of the earth to the Heavenly Father. The Feast of the Divine Ascension has an important meaning for Christianity and the spiritual life, because it is refers to the deification of each and every man, which in its turns refers to the deepest meaning of the spiritual life in Christ. This perfect feast invites us all to reach our spiritual perfection and fulfillment, which is achieved only within the Church. For without Christ we cannot achieve anything. The Lord ascended into Heaven with all His glory, let this day become for us our ascension into the heights of virtues, for the glory of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Page 2 We are deeply saddened to hear that Kalliope Lampadarios, the dearly departed mother of His Eminence Metropolitan Panteleimon fell asleep in the Lord on Monday, May 30, May her memory be eternal. ΔΠΗΚΖΓΔΗΟ ΑΚΟΛΟΤΘΗΑ /MEMORIAL SERVICE ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΗΝΔΣΑΗ ΓΝΩΣΟΝ ΣΟΤ ΔΤΔΒΔΗ ΔΝΟΡΗΣΔ ΜΑ ΟΣΗ Ο ΔΒΑΜΗΩΣΑΣΟ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΖ ΑΝΣΗΝΟΖ κ. κ. ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ ΘΑ ΣΔΛΔΔΗ ΣΖΝ ΔΠΗΚΖΓΔΗΟ ΑΚΟΛΟΤΘΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΑΑ ΜΖΣΔΡΑ ΣΟΤ, ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΛΑΜΠΑΓΑΡΗΟΤ, ΣΖΝ ΣΔΣΑΡΣΖ, 1 η ΗΟΤΝΗΟΤ, ΣΟ ΒΡΑΓΤ ΣΗ 7:15 μμ ANNOUNCEMENT IT IS MADE KNOWN TO OUR PARISHONERS THAT HIS EMINENCE METROPOLITAN PANTELEIMON OF ANTINOES WILL PRESIDE THE MEMORIAL SERVICE FOR HIS DEPARTED MOTHER ON WEDNESDAY, 1 st JUNE IN THE EVENING AT 7:15 pm

3 ΒΑΠΣΗΔΗ Σν άββαην, 7 Mαΐνπ, ε.έ., ηειέζηεθε ε Βάπηηζεο ηνπ ΓΖΜΖΣΡΊΟΤ-ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ ΜΑΚΡΟΓΖΜΖΣΡΗΟΤ. Σν ηεξό Μπζηήξην ηειέζηεθε από ηνλ εβαζκηώηαην Μεηξνπνιίηε Αληηλόεο θ.θ. Παληειεήκνλα. Αλάδνρνη ππήξμαλ ν Καζεγε -ηήο κ. ΑΓΗΖΛΑΟ ΗΛΗΑΓΖ θαη ε ζύδπγόο ηνπ ΑΝΑΣΑΗΑ. Σν άββαην, 21 Mαΐνπ, ε.έ., ηειέζηεθε ε Βάπηηζεο ηεο ΩΣΖΡΗΑ ΜΠΑΦΗΣΖ. Σν ηεξό Μπζηήξην ηειέζηεθε από ηνλ εβαζκηώηαην Μεηξνπνιίηε Αληηλόεο θ.θ. Παληειεήκνλα. Αλάδνρνη ππήξμε ν ΗσάλλεοΣζνπθαιάο. BAPTISMS Page 3 On Saturday, 7 th May, 2011, the Baptism of DIMITRIOS-ARISTOTELIS MAKRODI- MITRIOY took place at St Theodore Greek Orth. Church in Lanham MD. The holy Sacrament was performed by His Eminence Metropolitan Panteleimon of Antinoes. God-parents were Prof. AGIS LIADIS and his wife Mrs ANASTASIA. On Saturday, 21 st May, 2011, the Baptism of SOTIRIA JULIANA BAFITIS took place at St Theodore Greek Orth. Church in Lanham MD. The holy Sacrament was performed by His Eminence Metropolitan Panteleimon of Antinoes. God-parents were Mr. & Mrs. IOANNIS TSOUKALAS. ΚΖΓΔΗΑ ΟΜΟΔΘΝΟΤ Σελ Παξαζθεπή, 20 Μαΐνπ, ηειέζηεθε ε θεδεία ηνπ καθαξηζηνύ Έιιελνο ΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΑΛΟΤ. Ζ θεδεία ηειέζηεθε ζην Kalas Funeral Home, (6160 Oxon Hill Rd., Oxon Hill, MD 20745), θαη θεδεύζεθε ζην Κνηκεηήξην RESURRECTION CEMETRY, Oxon Hill. Ο εβ. Μεηξνπνιίηεο Αληηλόεο θ.θ. Παληειεήκσλ, ν Πξόεδξνο, θ. Ησάλλεο Μαξνύιεο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη όινη νη ελνξίηεο ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηνο Αγίνπ Θενδώ-ξνπ, Lanham MD, εύρνληαη ζηελ νηθνγέλεηα ΚΑΛΟΤ, όπσο ν Άγηνο Θεόο αλαπαύζεη ηελ ςπρή ηνπ κεηαζηάληνο ΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΑΛΟΤ. Αησλία ε κλήκε απηνύ. A FUNERAL OF A COUNTRYMAN On Friday, 20 th May, 2011, at Kalas Funeral Home, (6160 Oxon Hill Rd., Oxon Hill, MD 20745), took place the funeral of the late GEORGE KALOS, who passed away on the 15 th May, 2011, at the age of 84. Was buried at RESURRECTION CEMETRY, Oxon Hill. His Eminence Metropolitan Panteleimon of Antinoes, the President, the Administrative Committee and all the parishioners of St Theodore Greek Orthodox Church, Lanham MD, express their heartfelt condolences to the KALOS family, for the departure of the late GEORGE KALOS. May his memory be eternal. MONASTERY PILGRIMAGE The pilgrims to the Monastery of St. Nektarios gather for a memorable photograph. A group of parishioners from St. Theodore joined in a pilgrimage to the Holy Monastery of St. Nektarios in Roscoe, New York, from May 28th-29th. The pilgrimage was immensely spiritually beneficial; a retreat and reprieve from the everyday world. Special thanks to Athanasia Mantzouranis for her efforts in planning and as serving as an invaluable guide.

4 ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΘΔΖ ΓΔΗΠΝΟΤ ΠΡΟ ΣΗΜΖΝ ΣΟΤ ΔΒΑΜΗΩΣΑΣΟΤ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΟΤ ΝΔΑ ΗΔΡΔΖ κ. κ. ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΗΔΡΟΤ ΚΛΖΡΟΤ Σν άββαην, 21 Ματνπ, 2011, ζηηο 06:00 κκ έθζαζε ν εβαζκηώηαηνο Μεηξνπνιίηεο Νέαο Ηεξζέεο θ.θ. ΔΤΑΓΓΔΛΟ ζηνλ ηεξό λαό ηνπ Αγίνπ Θενδώξνπ, Lanham MD. Σνλ εβαζκηώηαην θαη ηελ ζπλνδεία ηνπ ππνδέρζεθε κε εγθαξδηόηεηα ν εβα/ηνο Μεηξνπνιίηεο Αληηλόεο θ.θ. Παληειεήκσλ, ν Πξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηνο, θ. Ησάλλεο Μαξνύιεο, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη νη θπξίεο ηεο Φηινπηώρνπ Αδειθόηεηαο. Ο εβ/ηνο θ. Παληειεήκσλ θαηόπηλ κίιεζε θαη επραξίζηεζε όιεο ηηο θπξίεο ηεο Φηινπηώρνπ Αδειθόηεηαο θαη όινπο ηνπο θπξίνπο πνπ πξόζθεξαλ θαη ζπλέβαιιαλ ζηελ επηηπρία ηνπ δείπλνπ. Αιιά, όισο ηδηαηηέξσο επραξίζηεζε ηνλ Γεληθό Αξρηεξαηηθό Δπίηξνπν π. Κνζκά θαη όινπο ηνπο επιαβείο ηεξείο πνπ ήξζαλ από δηάθνξα κέξε ηεο Μεηξνπνιηηηθήο πεξηθεξείαο γηα λα ηηκήζνπλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ηελ βξαδηά. Οη δπν Αξρηεξείο, αθνύ αληάιιαμαλ ηνλ ελ Υξηζηώ αδειθηθό αζπαζκό θαη θαηόπηλ θαηέβεθαλ ζηελ αίζνπζα ηνπ λανύ, καδί κε ηνπο ηεξείο ηεο Ηεξάο Μεηξνπόιεσο. Ο εβ/ηνο θ. Δπάγγεινο επιόγεζε ηα πινύζηα παξαδνζηαθά εδέζκαηα θαη θαηόπηλ απεύζπλε ιίγα ιόγηα, επραξηζηώληαο όινπο όζνπο θνπίαζαλ γηα ηελ επηηπρία ηεο βξαδηάο. Page 4 PREPERATIONS FOR THE WELCOMING AND DINNER IN HONOUR OF HIS EMINENCE METROPOLITAN OF NEW JERSEY EVANGELOS AND THE SACRED CLERGY On Saturday, 21 st May, 2011, at 06:00 pm His Eminence Metropolitan Evangelos of New Jersey arrived at St Theodore Greek Orthodox Church, Lanham MD. His Eminence Evangelos and His Deacons were welcomed by His Eminence Metropolitan Panteleimon of Antinoes, the General Vicar Fr Cosmas, the Clergy, the President Mr. John Maroulis, members of the Administrative Council and Ladies from the Philoptochos. His Eminence Panteleimon then spoke and thanked all the ladies of the Philoptochos Sisterhood as well as all the men who have donated and contributed to the success of the dinner. Special thanks to the General Vicar, Fr Cosmas, and all the pious priests who came from various parts of the Metropolis to honor us with their presence that night. The two Hierarchs first exchanged the kiss of love. Then they went down at the Church s Hall together with the clergy of the Holy Metropolis. His Eminence Evangelos blessed the rich traditional food and addressed the faithful, thanking all those who worked hard in order that this evening to be successful.

5 ΑΡΥΗΔΡΑΣΗΚΟ ΤΛΛΔΗΣΟΤΡΓΟ Σελ Κπξηαθή, 22 Μαΐνπ, 2011, πξαγκαηνπνηήζεθε Αξρηεξαηηθό ζπιιείηνπξγν ζηνλ ηεξό λαό ηνπ Αγίνπ Θενδώξνπ, Lanham MD. Σεο ηεξάο αθνινπζίαο πξνέζηε ν εβ/ηνο Μεηξνπνιίηεο Νέαο Ηεξζέεο κ. κ. ΔΤΑΓΓΔΛΟ, ζπκπαξα-ζηαηνύκελνο από ηνλ εβ/ην Μεηξ. Αληηλόεο θ.θ. Παληειεήκνλα, ηνπο Αηδεζκ. Πξσηνπξεζβπηέξνπο π. ηπιηαλό θαη π. Γεκήηξην, σο θαη ηνπο δύν Γηαθόλνπο: π. Μηραήι θαη π. Παλαγηώηε. Σελ ρνξνδία δηεύζπλε ν θ. Κσλζηαληίλνο Ρνδνπζάθεο. ην ηέινο ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο ν εβ. Μεηξ. Νέαο Ηεξζέεο θ. θ. Δπάγγεινο επραξίζηεζε όισο ηδηαηηέξσο ηελ Δθθιεζηαζηηθή Δπηηξνπή γηα ην έξγν πνπ επηηειείηαη ζηελ Διιεληθή Κνηλόηεηα ηνπ Αγίνπ Θενδώξνπ θαη εμέθξαζε ηελ ραξά ηνπ γηα ην γεγνλόο όηη ζηηο ηάμεηο ηνπ ηεξνύ Κιήξνπ ηεο Μεηξνπόιεσο εληάρζεθε ν εθεζπράδσλ Μεηξνπνιίηεο Αληηλόεο θ.θ. Παληειεήκσλ. Page 5 HIERARCHAL CONCELEBRATION On Sunday, 22 nd May, 2011, a Hierarchal cocelebration took place at St Theodore Greek Orthodox Church, Lanham MD. The Divine Liturgy was presided by His Eminence Metropolitan EVAN- GELOS of New Jersey assisted by His Eminence Metropolitan Panteleimon. The Rev. Protopresbyters Fr Stylianos and Fr Demetrios together with the two Deacons Fr. Michael and Fr. Panagiotes also assisted. The choir was lead by Mr. Constantinos Rodousakis. During the Divine Liturgy His Eminence Metropolitan EVANGELOS addressed the faithful and expressed His gratitude to the President and the Council Members for the good work that the small community is doing. He also expressed His heartfelt satisfaction that His Eminence Metropolitan Panteleimon of Antinoes has accepted to be accounted amongst the clergy of the Metropolis of New Jersey. Μεηά από ηελ Θεία Λεηηνπξγία ν εβ. θ. Δπάγγεινο επιόγεζε ηα λέα κέιε ηεο Φηινπηώ-ρνπ Αδειθόηεηνο θαη θαηόπηλ παξαηέζεθε θαθέο θαη γιπθίζκαηα ζηελ αίζνπζα ηνπ λανύ. After the Divine Liturgy, His Eminence EVANGE- LOS blessed the new members of the Philoptochos and afterwards coffee and sweets were served down at the Church s Hall.

6 Ζ ΔΣΖΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΟ Μεηά από ηελ αλαρώξεζε ηνπ εβ. Μεηξ. Νέαο Ηεξζέεο θ.θ. ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ, έιαβε ρώξα ε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζεο ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Αγίνπ Θενδώξνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλέιεπζεο, αθνύ εγθξίζεθαλ ηα πξαθηηθά ηεο πξνεγνπκέλεο ρξνληάο, κίιεζαλ κε ηελ ζεηξά: 1.Ο εβ. Μεηξ. θ.θ. Παληειεήκσλ 2.Ο Πξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο, θ. Ησάλλεο Μαξνύιεο. 3.Ο Σακίαο θ. Παληειήο Εατξεο. Ζ εθπξόζσπνο ηεο Φηινπηώρνπ Αδειθόηεηαο. Ζ ζπλέιεπζε έθιεηζε ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. ΣΖΔ SPRING PARISH ASSEMBLY Page 6 After the departure of His Eminence Metropolitan Evangelos, the Spring Parish Assembly took place, as it was postponed from the last week s schedule. During the meeting the following persons spoke: 1.His Eminence Metropolitan Panteleimon. 2.The President of the Greek Community, Mr John Maroulis. 3.The Treasurer, Mr Pantelis Zairis. The representative of the Philoptochos. The meeting closed in very well manner and without any problems. ΔΚΛΟΓΔ ΦΗΛΟΠΣΩΥΟΤ ΑΓΔΛΦΟΣΖΣΟ Σελ Κπξηαθή, 15 ε Μαΐνπ, 2011, ζπλήιζαλ ζην Γξαθείν πλεδξηάζεσλ ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηνο ηνπ Αγίνπ Θενδώξνπ, ηα κέιε ηεο Φηινπηώρνπ Αδειθόηεηνο ππό ηελ Πξνεδξία ηεο θ. Mary Curtis. Μεηά από λόκηκεο δηαδηθαζίεο εμειεγεη λέν Γηνηθεηηθό πκβνύιην, πνπ απνηειείηαη από ηηο θπξίεο: Αγγελική Αλεξίος, Αγγελική Φανοςπγκά-κη, ηαςπούλα (ηέλλα) Higgs, Μαπία Κατάλη, Βαζιλική (Κούλα) Κπέηζη, Οςπανία Μανέζζη, Elaine Μισαηλίδη και Ανθούλα Εαΐπη. Ζ απεξρν-κέλε Πξόεδξνο, θ. Mary Curtis, ηηκήζεθε σο επίηηκν κέινο. ELECTIONS OF THE PHILOPTOCHOS On Sunday, 15 th May, 2011, at the Church s Office of St Theodore, Lanham MD, took place the election for the new Administrative Committee of the Philoptochos. The meeting was presided by Mrs. Mary Curtis. After the legal processions a new Administrative Committee was elected, which is composed by: Mrs. Angeline Alexiou, Mrs. Kiki Fanourgakis, Mrs. Stella Higgs, Mrs. Maria Kapsalis, Mrs Koula Kretsis, Mrs Ourania Manessis, Mrs Elaine Michaelides and Mrs. Anthie Zairis. The leaving President Mrs Mary Curtis, was honored as Honoring Member.

7 (ζπλέρεηα από ηελ πξνεγνύκελε ζειίδα ) (continued from previous page) Page 7 Ο εβ. Μεηξνπνιίηεο Αληηλόεο θ.θ. Παληειεήκσλ, ν Πξόεδξνο, θ. Ησάλλεο Μαξόύιεο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη όινη νη ελνξίηεο ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηνο Αγίνπ Θενδώ-ξνπ, Lanham MD, εύρνληαη ζ όια ηα κέιε ηνπ λένπ Φηινπηώρνπ, όπσο ν Άγηνο Θεόο επινγήζεη θαη εληζρύζεη ηηο απνθάζεηο θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπο, πνπ ζα απνζθνπνύλ ζηε Γόμα ηνπ Αγίνπ Θενύ θαη ην όθεινο ησλ ζπλαλζξώπσλ καο πνπ έρνπλ αλάγθε ζπκπαξάζηαζεο θαη βνεζείαο. To λέν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζα νξθηζηεί ηελ Κπξηαθή, 22 Μαΐνπ, ε.έ., από ηνλ εβαζκηώηαην Μεηξνπνιίηε Νέαο Ηεξζέεο θ.θ. ΔΤΑΓΓΔΛΟ. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΖΗΑ ΔΝΟΡΗΑΚΖ ΠΑΝΖΓΤΡΖ Σελ Γεπηέξα, 16 ε Μαΐνπ, 2011, νη εξίηηκεο θπξίεο ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηνο Αγίνπ Θενδώξνπ, Lanham MD, θ. Αξγπξώ Αιεμίνπ, θ. Λεπθή Muller, θ. Υαξήθιεηα Σδώλε, θ. Κνύια Κξέηζε, θ. ηαπξνύ-ια Higgs, θ. Γηαλλνύια Βαιηώηε, θ. Αγγειηθή Σδε-ξάιε, θ. ηαπξνύια θαη ε θόξε ηεο Γ/λίο Ησάλλα Παληαηδή, θ. Αξγπξώ Κηνηζέθνγινπ, θ. Αγγειηθή Φαλνπξγθάθε, θ. Μαξία ηάια θαη ε Γ/ λίο Δπαγ-γειία Νύθηαξε, ζπγθεληξώζεθαλ ζηελ αίζνπζα ηνπ λανύ κε ζθνπό λα πξνεηνηκάζνπλ ηα παξαδνζηαθά ηξό-θηκα πνπ ζα δηαηεζνύλ ζην παλήγπξε ηνπ λανύ από ηελ Παπαζκεςή 17 η έυρ ηην Κςπιακή 19 η ΗΟΤΝΗΟΤ, His Eminence Metropolitan Panteleimon of Antinoes, the President, the Administrative Commit -tee and all the parishioners of St Theodore Greek Orthodox Church, Lanham MD, congratulate the new elected members and pray that the Lord God will bless their deeds and activities, which will aim for the glory of God and the benefit of our fellow men, who have need of our support and help. The new Philoptochos will be sworn in on Sunday, 22th May, 2011, by His Eminence Metropolitan Evangelos of New Jersey, who will preside the Divine Liturgy. PREPARATIONS FOR THE ANNUAL PARISH FESTIVAL On Monday, 16 th May, 2011, the ladies of St Theodore Greek Orthodox Church, Lanham MD, Mrs. Argyro Alexiou, Mrs. Lefki Muller, Mrs. Chareclia Gjoni, Mrs. Kolua Kretsis, Mrs. Stella Higgs, Mrs. Giannoula Valiotis, Mrs. Angeliki Tzeralis, Mrs. Stavroula and her daughter Miss Ioanna Patanztis, Mrs. Argyro Kiotsekoglou, Mrs Kiki Fanourgakis, Mrs. Maria Stala and Miss Evangelia Nyktari, gathered at the Church s Hall to prepare the traditional foods for the Church s Spring Festival, which will take place from Friday the 17 th till Sunday 19 th JUNE, Πξνεηνηκαζία ηνπ θηκά γηα ηα λνζηηκόηαηα ληνικαδάθηα. Preparation of the mince meat for the Dolmadakia. We hope, Oh ladies, that you have washed your hands!!!

8 Page 8 June 2011 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 Orthros Divine Apodosis of Pascha 2 Orthros Divine The Ascension of our Lord 3 4 Greek 7pm History of the Greek Nation 7pm 5 The Holy Fathers of the 1st Ecumenical Council Orthros Div. Transposition of the relics of St. Theodore the Commander Byzantine Music Lessons 7pm 9 10 Greek 7pm 11 Orthros Div. Liturgy 9:30am Saturday of Souls History of the Greek Nation 7:30pm 12 Pentecost 13 Holy Spirit Day Byzantine Music Lessons 7pm SPRING FESTIVAL 12:00pm Greek 7pm 18 SPRING FESTIVAL History of the Greek Nation 7pm 19 All Saints SPRING FESTIVAL 20 Beginning of the Fast of the Holy Apostles Byzantine Music Lessons 7pm Nativity of St. John the Baptist Greek 7pm 25 History of the Greek Nation 7pm 26 St. David the New Martyr SS Peter & Paul 29 Orthros Div. Ss. Peter & Paul Greek 7:30pm 30 The Holy Twelve Apostles

9 Page 9 ΗΟΤΝΗΟS 2011 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 ΑΠΟΔΟΗ ΣΟΤ ΠΑΦΑ ΜΕΓΑ ΕΠΕΡΙΝΟ 2 ΑΝΑΛΗΧΕΨ 3 ΚΤΚΛΟ ΑΓ. ΓΡΑΥΗ 7κκ 4 ΜΕΓΑ ΕΠΕΡΙΝΟ ΙΣΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΘΝΟΤ 7κκ ΣΨΝ ΑΓΙΨΝ ΠΑΣΕΡΨΝ ΣΗ 1 ης ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΗ ΤΝΟΔΟΤ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΙΕΡΨΝ ΛΕΙΧΑΝΨΝ ΑΓΙΟΤ ΘΕΟΔΨΡΟΤ ΜΑΘ. BΤΖΑΝΣΙΝΗ ΜΟΤΙΚΗ 7κκ ΚΤΚΛΟ ΑΓ. ΓΡΑΥΗ 7κκ ΦΤΥΟΑΒΒΑΣΟ ΜΕΓΑ ΕΠΕΡΙΝΟ ΙΣΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ 12 ΣΗ ΠΕΝΣΗΚΟΣΗ 13 ΟΡΘΡΟ - ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 9:30πμ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΠΝΕΤΜΑΣΟ ΜΑΘ. ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΜΟΤΙΚΗ 7κκ ΑΝΟΙΞΙΑΣΙΚΗ ΠΑΝΗΓΤΡΙ 12:00 μμ ΚΤΚΛΟ ΑΓ. ΓΡΑΥΗ 7κκ 18 ΑΝΟΙΞΙΑΣΙΚΗ ΠΑΝΗΓΤΡΙ ΜΕΓΑ ΕΠΕΡΙΝΟ ΙΣΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΘΝΟΤ 7κκ 19 ΣΨΝ ΑΓΙΨΝ ΠΑΝΣΨΝ ΑΝΟΙΞΙΑΣΙΚΗ ΠΑΝΗΓΤΡΙ 20 ΑΡΦΗ ΝΗΣΕΙΑ ΑΓ. ΑΠΟΣΟΛΨΝ ΜΑΘ. ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΜΟΤΙΚΗ 7κκ 23 ΜΕΓΑ ΕΠΕΡΙΝΟ English 7pm 24 ΓΕΝΝΗΗ ΑΓΙΟΤ ΙΨΑΝΝΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΔΡΟΜΟΤ & ΒΑΠΣΙΣΟΤ ΚΤΚΛΟ ΑΓ. ΓΡΑΥΗ 7κκ 25 ΜΕΓΑ ΕΠΕΡΙΝΟ ΙΣΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΘΝΟΤ 7κκ 26 ΔΑΒΙΔ ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΝΕΟΜΑΡΣΤΡΟ ΜΕΓΑ ΕΠΕΡΙΝΟ 29 ΣΨΝ ΑΓ. ΠΕΣΡΟΤ & ΠΑΤΛΟΤ ΜΕΓΑ ΕΠΕΡΙΝΟ ΚΤΚΛΟ ΜΕΛΕΣΗ ΑΓ. ΓΡΑΥΗ 7:30κκ 30 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 9:30πμ ΣΨΝ ΑΓΙΨΝ ΑΠΟΣΟΛΨΝ

10 We re on the Web! Stewardship If you have not already done so, please submit your pledge form indicating your membership amount. The financial level at which you arrive should be a spiritual expression of gratitude and love to God for all you have received. We have extra forms in the church narthex for your convenience.. Safeway s escrip program is a *FREE*, *easy* way for you to support St. Theodore s school programs! St. Theodore s member# Contact the church office or Nora Presti for more information. Every purchase counts, so sign up today! Stewardship donation form is now online For those for whom it may be convenient, there is an online Stewardship pledge form on the Church s website main page please see, in the center column, under Church Office Hours, the link: Stewardship Note: Newsletter Submissions If you would like to submit any articles, pictures, or news for our monthly newsletter, please submit them to the church Making Arrangements for Sacraments & Home Blessings Please call the Church Office, or directly to the parish president, Mr. John Maroulis, to schedule Weddings and Baptisms at least 3 months in advance, and for Artoclasies, Trisagia, Memorial Services as well as home blessings at least 2 weeks in advance. Your cooperation is greatly appreciated. St. Theodore the General Greek Orthodox Church 7101 Cipriano Road Lanham, MD Phone: Fax:

ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ - ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ DECEMBER 2015 Monthly Bulletin and Events Schedule Father Evan Evangelidis, Parish Priest 2 P a g e Table of Contents ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017 ΦωτίστεΤονΚόσμο ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 24 Νοεμβρίου -- 25 Δεκεμβρίου 2017 ΘΕΜΑ «Καθώς ακολουθούμε το παράδειγμα του Σωτήρος και ζούμε όπως ζούσε Εκείνος και όπως δίδασκε, αυτό το φως θα καίει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday September 13 th, 2015 Sunday before Holy Cross Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

CHURCH PROGRAM FOR MARCH 2016

CHURCH PROGRAM FOR MARCH 2016 GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA GREEK ORTHODOX PARISH AND COMMUNITY OF ST GEORGE, BRISBANE 33 Edmondstone St, South Brisbane Ph. 07 3249 1000 Email. info@gocstgeorge.com.au www.gocstgeorge.com.au

Διαβάστε περισσότερα

Holy Services of Nymphios - 7pm Pangari Duty: George Voulgarakis, Dr. Apostolis Tassiopoulos, Dr. Pete Thanos, Louis Tsunis.

Holy Services of Nymphios - 7pm Pangari Duty: George Voulgarakis, Dr. Apostolis Tassiopoulos, Dr. Pete Thanos, Louis Tsunis. Assumption Greek Orthodox Church 430 Sheep Pasture Rd. Port Jefferson, New York Rev. Demetrios N. Calogredes, Pastor (cell) 516-319-3932 Church Office: 631-473-0894 Fax: 631-928-5131 Visit our web page:

Διαβάστε περισσότερα

St. Theodore the General April 2011 Monthly Newsletter

St. Theodore the General April 2011 Monthly Newsletter St. Theodore the General April 2011 Monthly Newsletter APRIL 24 GREAT AND HOLY PASCHA Newsletter Online! The Saint Theodore Monthly Newsletter is going on-line! Please visit to our website to see it! http://sttheodores.org.

Διαβάστε περισσότερα

Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 306-585-9359

Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 306-585-9359 3000 Argyle Road, Regina, SK, S4S 2B2 Phone: 306-586-6402 Email: st.pauls@sasktel.net Website: www.gocregina.com Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 306-585-9359 Council President: Chris

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

September 2015. 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers. 6 7 8 TDSB First Day of School

September 2015. 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers. 6 7 8 TDSB First Day of School September 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 TDSB First Day of School 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers 13 14 GCT Cultural Department Classes Begin 15 16 17 18 19 First Day of School 1.Credit

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

St. Theodore the General Monthly Newsletter

St. Theodore the General Monthly Newsletter V St. Theodore the General Monthly Newsletter METROPOLIS OF NEW JERSEY Volume 3, Issue 8 August 2011 Greek Orthodox Metropolis Of New Jersey His Eminence Metropolitan EVANGELOS THE DORMITION OF OUR MOST

Διαβάστε περισσότερα

Life Giving Font Church Annual Panegyre

Life Giving Font Church Annual Panegyre 3000 Argyle Road, Regina, SK, S4S 2B2 Phone: 306-586-6402 Email: st.pauls@sasktel.net Website: www.gocregina.com Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 306-585-9359 Council President: Chris

Διαβάστε περισσότερα

ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ANNUNCIATION ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ OCTOBER 2015 Monthly Bulletin and Events Schedule Father Evan Evangelidis, Parish Priest Table of Contents ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015...

Διαβάστε περισσότερα

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live.

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Topic 1: Describe yourself Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Χρησιμοποίησε το and. WRITE your paragraph in 40-60 words... 1 Topic 2: Describe your room Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

JUNIOR FORENSICS Dear Parents,

JUNIOR FORENSICS Dear Parents, JUNIOR FORENSICS Dear Parents, We are very happy to introduce Junior Forensics! The Junior Forensics Team is for the students of 7 th and 8 th grades (Α και Β Γυμνασίου) and its goal is to introduce students

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

2016 JANUARY RABI UL AWWAL / RABI 'UL ĀKHIR ASR ZUHR DATE DAY

2016 JANUARY RABI UL AWWAL / RABI 'UL ĀKHIR ASR ZUHR DATE DAY 2016 JANUARY RABI UL AWWAL / RABI 'UL ĀKHIR -1437 FAJR SUNRISE MAGHRIB FRI 1 20 4:03 5:47 1:04 4:44 5:59 8:14 9:53 SAT 2 21 4:04 5:48 1:05 4:45 6:00 8:14 9:53 SUN 3 22 4:05 5:49 1:05 4:45 6:00 8:15 9:53

Διαβάστε περισσότερα

Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 306-585-9359. Council President: Chris Perentes Phone: 306-537-9447

Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 306-585-9359. Council President: Chris Perentes Phone: 306-537-9447 3000 Argyle Road, Regina, SK, S4S 2B2 Phone: 306-586-6402 Email: st.pauls@sasktel.net Website: www.gocregina.com Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 306-585-9359 Council President: Chris

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 6ο Δμοτικό Σχολείο Κηφησιας Πηνελόπη Δέλτα, Β Δ/νση Εκπ/σης Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόθεσή μας είναι να παρουσιάσουμε ένα συνδυασμό των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

SAINT NECTARIOS GREEK ORTHODOX CHURCH

SAINT NECTARIOS GREEK ORTHODOX CHURCH 39 Belgrade Av.,Roslindale MA (TEL: 617 327 1983 ; FAX: 617 327-9841) Office Hours: M-F 9:00 Am 02:00 PM www.stnectariosma.org ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Publication of Notice of the Extraordinary General Meeting of shareholders Announcement Attached

Publication of Notice of the Extraordinary General Meeting of shareholders Announcement Attached 0076/00017640/en General Meeting ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD ELF Addendum To: 0076/00017567 Publication of Notice of the Extraordinary General Meeting of shareholders Announcement Attached Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 585-9359 Council President: Chris Perentes Phone: 537-9447

Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 585-9359 Council President: Chris Perentes Phone: 537-9447 St. Paul s Greek Orthodox Community of Regina 3000 Argyle Road, Regina, SK S4S 2B2 Phone: 586-6402 Email: st.pauls@sasktel.net Website: www.gocregina.ca Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone:

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8 questions or comments to Dan Fetter 1

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8  questions or comments to Dan Fetter 1 Eon : Fall 8 Suggested Solutions to Problem Set 8 Email questions or omments to Dan Fetter Problem. Let X be a salar with density f(x, θ) (θx + θ) [ x ] with θ. (a) Find the most powerful level α test

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΝΕς Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015

ΝΕΝΕς Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΝΕΝΕς Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 Τεύχος Πρώτο Χειμώνας 2015 Γιορτάσαμε Τα Χριστούγεννα... Στις 17 & 19 Δεκεμβρίου, γιορτάσαμε Τα Χριστούγεννα στο Ελληνικό Σχολείο. οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

St. Theodore the General December 2010 Monthly Newsletter

St. Theodore the General December 2010 Monthly Newsletter St. Theodore the General December 2010 Monthly Newsletter The Nativity of Our Lord and Savior, Jesus Christ December 25 Newsletter Online! The Saint Theodore Monthly Newsletter is going on-line! Please

Διαβάστε περισσότερα

Finite Field Problems: Solutions

Finite Field Problems: Solutions Finite Field Problems: Solutions 1. Let f = x 2 +1 Z 11 [x] and let F = Z 11 [x]/(f), a field. Let Solution: F =11 2 = 121, so F = 121 1 = 120. The possible orders are the divisors of 120. Solution: The

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

An Evening in Greece Committee Needs Your Help

An Evening in Greece Committee Needs Your Help 3000 Argyle Road, Regina, SK, S4S 2B2 Phone: 306-586-6402 Email: st.pauls@sasktel.net Website: www.gocregina.com Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 306-585-9359 Council President: Chris

Διαβάστε περισσότερα

Clergy Family Dinner. for. and our. Delaware Valley Clergy and their families Wednesday, April 15, 2015 @ 1pm. The Altar Guild

Clergy Family Dinner. for. and our. Delaware Valley Clergy and their families Wednesday, April 15, 2015 @ 1pm. The Altar Guild Holy Trinity will host the annual Clergy Family Dinner for His Eminence, Metropolitan Evangelos and our Delaware Valley Clergy and their families Wednesday, April 15, 2015 @ 1pm The Altar Guild John Lazare:

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ «THE GRAMMAR SCHOOL» Ταχ. Κιβ. 25693 1311 Λευκωσία Τηλ. 99643813-99443343 Φαξ. 22623044 Email. parents@grammarschool.ac.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ «THE GRAMMAR SCHOOL» Ταχ. Κιβ. 25693 1311 Λευκωσία Τηλ. 99643813-99443343 Φαξ. 22623044 Email. parents@grammarschool.ac. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ «THE GRAMMAR SCHOOL» THE GRAMMAR SCHOOL Dear Parents, Once again the Grammar School Parents Association, in cooperation with the School, is organizing its annual dinner dance, on Saturday

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

TO THE TEACHERS, PARENTS, AND CHILDREN OF THE GREEK SCHOOL OF OUR ST. ATHANASIUS PARISH

TO THE TEACHERS, PARENTS, AND CHILDREN OF THE GREEK SCHOOL OF OUR ST. ATHANASIUS PARISH August 1, 2014 TO THE TEACHERS, PARENTS, AND CHILDREN OF THE GREEK SCHOOL OF OUR ST. ATHANASIUS PARISH Re: New School Year, 2014-2015 As we anticipate the commencement of our Greek School Year in September,

Διαβάστε περισσότερα

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment -1- B. Content - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - C. Speakers/ Presentations/ Sessions - 6 - - 7 - D. Posters/ Poster sessions E. Organisation and coordination

Διαβάστε περισσότερα

The Basil Leaf. A Sweet scent of spiritual Fragrance. C h u r c h S t a f f Parish Priest, Editor: Fr. Demetrios Kounavis

The Basil Leaf. A Sweet scent of spiritual Fragrance. C h u r c h S t a f f Parish Priest, Editor: Fr. Demetrios Kounavis A M o n t h l y P u b l i c a t i o n o f H o l y C r o s s G r e e k O r t h o d o x C h u r c h o f J u s t i c e, I L C h u r c h S t a f f Parish Priest, Editor: Fr. Demetrios Kounavis Parish Council

Διαβάστε περισσότερα

CHURCH PROGRAM FOR HOLY WEEK & BRIGHT WEEK 2015

CHURCH PROGRAM FOR HOLY WEEK & BRIGHT WEEK 2015 GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA GREEK ORTHODOX PARISH/COMMUNITY OF ST GEORGE, BRISBANE 33 Edmonstone St, South Brisbane Ph. 07 38443669 Email. info@gocstgeorge.com.au www.gocstgeorge.com.au CHURCH

Διαβάστε περισσότερα

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance July Monday 23rd the local council, or medical equipment for the local clinics. Contact Neisha on 28250 Tuesday 24th Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance Thursday 26th 11.00.

Διαβάστε περισσότερα

Ephesians. Wayne Stewart

Ephesians. Wayne Stewart Ephesians Wayne Stewart 1 Shadows of a ministry independent of Jerusalem and the 12 Taken from CH Welch 2 Acts 28:25 25 (AV) And when they agreed not among themselves, they departed, after that Paul had

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ FEBRUARY 2017 MONTHLY BULETIN AND SCHEDULE OF PROGRAMS & EVENTS ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Pascha 2015. St. Agape Chapter Ladies Philoptochos Society Let us do your Baking this Year Homemade Sweet Easter Bread (TSOUREKI)

Pascha 2015. St. Agape Chapter Ladies Philoptochos Society Let us do your Baking this Year Homemade Sweet Easter Bread (TSOUREKI) Pascha 2015 St. Agape Chapter Ladies Philoptochos Society Let us do your Baking this Year Homemade Sweet Easter Bread (TSOUREKI) Orders are being taken now. Pick up your bread from 4:00-5:00 pm on Thursday,

Διαβάστε περισσότερα

PHILOPTOCHOS. Philoptochos means Friends of the Poor

PHILOPTOCHOS. Philoptochos means Friends of the Poor PHILOPTOCHOS Philoptochos means Friends of the Poor National Philoptochos Sunday is the first Sunday of November declared by our National Greek Orthodox Archdiocese. On this day the Philanthropic works

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Notes are available 1

Notes are available 1 Notes are available 1 Galatians 2:15 4.12 2 3:15, 3:19 interpretational contradiction LAW cannot be and was added Promise 3 Gal.3:19 4 Mt 6:27 Which of you by taking thought can add one cubit unto

Διαβάστε περισσότερα

Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: Council President: Chris Perentes Phone:

Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: Council President: Chris Perentes Phone: 3000 Argyle Road, Regina, SK, S4S 2B2 Phone: 306-586-6402 Email: st.pauls@sasktel.net Website: www.gocregina.com Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 306-585-9359 Council President: Chris

Διαβάστε περισσότερα

Vol. 20, No. 10 Δεκέμβριος / December 2013 Ιανουάριος / January 2014. Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 306-585-9359

Vol. 20, No. 10 Δεκέμβριος / December 2013 Ιανουάριος / January 2014. Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 306-585-9359 3000 Argyle Road, Regina, SK, S4S 2B2 Phone: 306-586-6402 Email: st.pauls@sasktel.net Website: www.gocregina.com Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 306-585-9359 Council President: Chris

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Announcements. St. Paul s Greek Orthodox Community of Regina

Announcements. St. Paul s Greek Orthodox Community of Regina St. Paul s Greek Orthodox Community of Regina 3000 Argyle Road, Regina, SK, S4S 2B2 Phone: 306-586-6402 Email: st.pauls@sasktel.net Website: www.gocregina.com Παρεκκλήσι Αρχαγγέλου Μιχαήλ Archangel Michael

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 Παρακίνηση εργαζοµένων: Ο ρόλος του ηγέτη στην παρακίνηση των εργαζοµένων. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών Επιπέδου Α' στην Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας. Στέφανος Παπαζαχαρίας

Πρακτική Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών Επιπέδου Α' στην Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας. Στέφανος Παπαζαχαρίας Πρακτική Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών Επιπέδου Α' στην Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας Στέφανος Παπαζαχαρίας Παράδειγμα διδασκαλικής προσέγγισης και εφαρμογής μιάς Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

EU-Profiler: User Profiles in the 2009 European Elections

EU-Profiler: User Profiles in the 2009 European Elections ZA5806 EU-Profiler: User Profiles in the 2009 European Elections Country Specific Codebook Cyprus COUNTRY SPECIFIC CODEBOOK: CYPRUS Variable answer_29 answer_30 saliency_29 saliency_30 party_val_49 party_val_50

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Αναστασία Σιάντωνα Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα