ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ"

Transcript

1 ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 2/3308/141/ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα βραχείασ διάρκειασ ςε ηθτιματα κοινωνικισ οικονομίασ, αναπτυξιακισ αξιοποίθςθσ του πολιτιςμοφ και του αςτικοφ περιβάλλοντοσ» τθσ Ρράξθσ «Ακαδθμία Ρλάτωνοσ Η Ρολιτεία και ο Ρολίτθσ», που υλοποιοφνται μζςω του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ε.Κ.Τ.) και εκνικϊν πόρων, για κζςεισ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ του Κζντρου Επαγγελματικισ Υποςτιριξθσ. Το Κδρυμα Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. υλοποιεί με ίδια μζςα το Υποζργο 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα βραχείασ διάρκειασ ςε ηθτιματα κοινωνικισ οικονομίασ, αναπτυξιακισ αξιοποίθςθσ του πολιτιςμοφ και του αςτικοφ περιβάλλοντοσ» τθσ πράξθσ «Ακαδθμία Ρλάτωνοσ Η Ρολιτεία και ο Ρολίτθσ» με κωδικό ΟΡΣ , που υλοποιοφνται μζςω του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ε.Κ.Τ.) και εκνικϊν πόρων, ζχοντασ υπόψθ τισ Αποφάςεισ Ζνταξθσ τθσ Ε.Υ.Δ με αρ. Ρρωτ / και τθν τροποποίθςθ με αρ. Ρρωτ. 9092/ κακϊσ και τθν υπϋαρικμ. 2643/118/ απόφαςθ του Δ.Σ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ., απευκφνει πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για ςφναψθ ςφμβαςθσ ζργου για: Εξειδικευμζνουσ Συμβοφλουσ Επαγγελματικισ Συμβουλευτικισ για να ςτελεχϊςουν το Κζντρο Επαγγελματικισ Υποςτιριξθσ, ςτθν Ακινα. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΡΟΕΓΟΥ Το Υποζργο υποςτθρίηει τθν επιχειρθματικότθτα των ωφελοφμενων με ζμφαςθ ςτουσ τομείσ αγοράσ που αφοροφν τθν κοινωνικι οικονομία και τθν αναπτυξιακι αξιοποίθςθ του πολιτιςμοφ και του αςτικοφ περιβάλλοντοσ. Η υποςτιριξθ περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων: 1

2 Ρρο-αξιολόγθςθ επιχειρθματικισ ιδζασ και προοπτικϊν, Ενθμζρωςθ και πλθροφόρθςθ των ωφελοφμενων ςχετικά με το νομικό, διοικθτικό και φορολογικό πλαίςιο που αφορά ςτθν ίδρυςθ νζων επιχειριςεων (νομικζσ μορφζσ επιχειριςεων, απαιτοφμενεσ τυπικζσ ενζργειεσ και δικαιολογθτικά κ.α.), Ρλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν αγορά εργαςίασ και τισ υπθρεςίεσ άλλων φορζων, Υποςτιριξθ ςτθ ςφνταξθ επιχειρθματικοφ ςχεδίου ωσ βαςικοφ εργαλείου για τθν ζναρξθ, ανάπτυξθ και χρθματοδότθςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, Υποςτιριξθ ςτθν ζρευνα αγοράσ και τθν ςτρατθγικι προϊκθςθσ (πλάνο μάρκετινγκ), Κακοδιγθςθ κατά τθν ζναρξθ και τα πρϊτα ςτάδια δραςτθριοποίθςθσ, Ρλθροφόρθςθ, ςυμβουλευτικι και κακοδιγθςθ για τθν αναηιτθςθ κεφαλαίων (τόςο από τον ιδιωτικό τομζα όςο και από δθμοςίουσ φορείσ), Ρλθροφόρθςθ και υποςτιριξθ για επιχειρθςιακά προγράμματα (ςφνταξθ φακζλου), Συμβουλευτικι και κακοδιγθςθ για τθν οργάνωςθ και διοίκθςθ του εγχειριματοσ, Ραρακολοφκθςθ και καταγραφι τθσ επιχειρθματικισ εξζλιξθσ των νζων υποςτθριηόμενων επιχειρθματιϊν, Ραροχι ενθμερωτικοφ υλικοφ άλλων ςυνεργαηόμενων φορζων, δίνοντασ τθν δυνατότθτα για ενιαία πλθροφόρθςθ από ζνα μόνο «ςθμείο» (one stop shop), Follow up με θλεκτρονικζσ καρτζλεσ των ωφελοφμενων και παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ των επιχειρθματικϊν τουσ ςτόχων. Συνολικά καλφπτονται παρεμβάςεισ ςτουσ ακόλουκουσ βαςικοφσ άξονεσ παρζμβαςθσ των δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου για τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ: (1) Ενθμζρωςθ Ρλθροφόρθςθ, (2)Υποςτιριξθ Συμβουλευτικι Mentoring, και (3) Δικτφωςθ Δθμιουργία Κζντρου Επιχειρθματικισ Υποςτιριξθσ ΚΕΥ Ρζραν των ανωτζρω δραςτθριοτιτων που απευκφνονται ςε ομάδεσ ςτόχου (ςφνολα φυςικϊν προςϊπων με κοινά γνωρίςματα ωσ προσ τθν ωριμότθτα τθσ επιχειρθματικισ τουσ δραςτθριότθτασ), τα μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου που προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ από το χϊρο του Κζντρου Επιχειρθματικισ Υποςτιριξθσ (ΚΕΥ), διεκπεραιϊνουν ςειρά επαφϊν με όλουσ τουσ ενδιαφερομζνουσ, προκειμζνου να αποτυπϊςουν το προφίλ κάκε ενδιαφερομζνου, τθν επιχειρθματικι ιδζα και τα χαρακτθριςτικά και τουσ περιοριςμοφσ υλοποίθςθσ τθσ ιδζασ. Με βάςθ τισ ανωτζρω πλθροφορίεσ, ο κάκε ενδιαφερόμενοσ εντάςςεται: ςε μία ι περιςςότερεσ δράςεισ από τισ περιγραφόμενεσ ςτισ παρ. 1,2 και 3 ανωτζρω ι ςε ςειρά εξατομικευμζνων περιπτϊςεων (cases) υποςτιριξθσ με ςυγκεκριμζνουσ ςκοποφσ και ςτόχουσ. Η υποςτιριξθ αυτοφ του είδουσ επιδιϊκει: Τθν εξοικείωςθ των ενδιαφερομζνων με το ζργο του ΚΕΥ και τθν ανάπτυξθ προςωπικϊν επαφϊν με τουσ ςυμβοφλουσ του, Τθν παροχι εξατομικευμζνων ςχθμάτων υπθρεςιϊν προσ τουσ ενδιαφερόμενουσ, Τθν τροφοδότθςθ των εκδθλϊςεων (θμερίδων, ςεμιναρίων, workshops) των παρ. 1,2 και 3 ανωτζρω, με κατάλλθλθ ομαδοποίθςθ των ςυμμετεχόντων, Τθν καταγραφι τθσ πορείασ υποςτιριξθσ (follow-up) όλων των περιπτϊςεων για τθν αξιολόγθςθ του Υποζργου, Τθ βελτίωςθ τθσ ςτόχευςθσ και του περιεχομζνου των μεταγενζςτερων εκδθλϊςεων ϊςτε να ικανοποιοφν πλθρζςτερα τουσ ςκοποφσ τουσ, Τθν τιρθςθ / αρχειοκζτθςθ δεδομζνων προκειμζνου να αξιοποιθκοφν μζςω τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ των παρεμβάςεων (Lessons learned). 2

3 Το Κζντρο Επιχειρθματικισ Υποςτιριξθσ (ΚΕΥ) λειτουργεί ωσ ςθμείο επαφισ με υποψιφιουσ νζουσ ι ιδθ δραςτθριοποιθμζνουσ επιχειρθματίεσ. Μζςω του Κζντρου παρζχονται πλθροφορίεσ και εξατομικευμζνεσ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ. Με βάςθ τα ειδικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ και ςτθν προςπάκεια διευκόλυνςθσ των δυνθτικά ωφελοφμενων, το ΚΕΥ λειτουργεί ςε διευρυμζνο ωράριο 10:00-18:00, ϊςτε οι ενδιαφερόμενοι που εργάηονται το πρωί, να ζχουν χρόνο να το επιςκεφκοφν απερίςπαςτοι το απόγευμα. Ωφελοφμενοι από το παρόν Υποζργο Το Υποζργο απευκφνεται ςτισ ακόλουκεσ επαγγελματικζσ ομάδεσ: Υποψιφιουσ επιχειρθματίεσ / αυτοαπαςχολοφμενουσ επαγγελματίεσ που επιδιϊκουν τθ διαμόρφωςθ τθσ επιχειρθματικισ τουσ ιδζασ και τθν τοποκζτθςι ςτθν αγορά, Νζουσ επιχειρθματίεσ / αυτοαπαςχολοφμενουσ επαγγελματίεσ που επιδιϊκουν τθν υλοποίθςθ του επιχειρθματικοφ τουσ ςχεδίου με αξιοποίθςθ τεχνογνωςίασ και πόρων, Δραςτθριοποιοφμενουσ (κακιερωμζνουσ) επιχειρθματίεσ που επικυμοφν τθν αναβάκμιςθ των τεχνικϊν μεκόδων και μζςων που χρθςιμοποιοφν, Εργαηόμενουσ που επιδιϊκουν να αναβακμίςουν τισ επαγγελματικζσ τουσ δεξιότθτεσ, προκειμζνου να διατθριςουν τθ κζςθ εργαςίασ τουσ, Ανζργουσ που επιδιϊκουν να βελτιϊςουν τισ δεξιότθτζσ τουσ, προκειμζνου να προςλθφκοφν ι να αυτο-απαςχολθκοφν. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Για τθν ςτελζχωςθ και ςυνζχιςθ τθσ κακθμερινισ λειτουργίασ του Κζντρου Επιχειρθματικισ Υποςτιριξθσ (ΚΕΥ) ηθτοφνται δφο (2) Εξωτερικοί Εμπειρογνϊμονεσ ωσ Σφμβουλοι Επιχειρθματικότθτασ, οι οποίοι κα απαςχολθκοφν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ τισ 30/09/2015. Ριο ςυγκεκριμζνα οι κζςεισ είναι: o Ζνασ (1) Σφμβουλοσ Γενικισ Επιχειρθματικισ Συμβουλευτικισ, o Ζνασ (1) Εξειδικευμζνοσ Σφμβουλοσ Επαγγελματικισ Συμβουλευτικισ ςε Νζεσ Τεχνολογίεσ, Το αντικείμενο εργαςίασ των παραπάνω κζςεων είναι: θ παροχι ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ ςε ωφελοφμενουσ όπωσ αυτι περιγράφεται ςτο Αντικείμενο του Υποζργου. Οι ςυνεδρίεσ κα λαμβάνουν χϊρα κακθμερινά ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ του ΚΕΥ, Ιερά οδόσ 84, Ακινα θ ςυμμετοχι ςτισ ςυντονιςτικζσ και ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ Τα ειδικά και αναλυτικά κακικοντα των εκπαιδευτϊν κα περιγράφονται ςτθ ςφμβαςθ 3. ΤΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Για τθν πλθρωμι του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ απαιτοφνται όςα δικαιολογθτικά προβλζπονται από τισ αντίςτοιχεσ κείμενεσ διατάξεισ, όπωσ αυτζσ εκάςτοτε ιςχφουν, ιτοι: 1) Τιμολόγιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν (ΤΡΥ) 3

4 2) Φορολογικι ενθμερότθτα, εφόςον το πλθρωτζο ποςό υπερβαίνει τα 1.500,00 (άρκρο 26 Ν. 1882/1990, ςε ςυνδυαςμό με τθν Υ.Α. Οικονομικϊν / /0016/1999, όπωσ ιςχφουν) και 3) Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα από το Ι.Κ.Α. Εφόςον το πλθρωτζο ποςό υπερβαίνει τα 3.000,00 (άρκρο 2 παρ. 5 Ν. 2556/1997 και 8 παρ. 5 Α.Ν. 1846/1951, ςε ςυνδυαςμό με τθν Υ.Α. Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων Φ/21/116/2000, όπωσ ιςχφουν). Η ζκδοςθ Απόδειξθσ Υπθρεςιϊν μπορεί, με εξαίρεςθ τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ, να υποκαταςτακεί από Τίτλο Κτιςθσ που εκδίδει ο φορζασ (πρϊθν ΑΕΔ), ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. Ο υποψιφιοσ για το ςκοπό αυτό υποχρεοφται να προςκομίςει αντίγραφο του εκκακαριςτικοφ του ςθμειϊματοσ. Σε περίπτωςθ που δεν ζχει εκδοκεί ακόμα εκκακαριςτικό ςθμείωμα για τθν προθγοφμενθ φορολογικι χριςθ κατά το χρόνο τθσ καταβολισ του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ, ο ανάδοχοσ ςυντάςςει ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ. 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ Οι Σφμβουλοι κα καταταχκοφν με βάςθ το ςφνολο των μορίων τουσ ςε πίνακεσ ταξινομθμζνουσ ανά ειδικότθτα και κα επιλεχτοφν ςφμφωνα με τθν κατάταξι τουσ. Οι Ρίνακεσ που κα προκφψουν κα ιςχφουν μζχρι τθν λιξθ του Ζργου. Η ςφμβαςθ των Συμβοφλων που κα επιλεγοφν κα είναι ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου με τθν επιφφλαξθ τθσ εφαρμογισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 19 του Ν. 3879/2010, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Τα προςόντα που απαιτοφνται ανά ηθτοφμενθ ειδικότθτα, είναι τα ακόλουκα: Σφμβουλοσ Γενικισ Επιχειρθματικισ Συμβουλευτικισ, Ρτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ( Ραράρτθμα Ι ) Διετισ Εμπειρία ςτο τομζα τθσ Γενικισ Επιχειρθματικισ ςυμβουλευτικισ Αποδεδειγμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ Η/Υ Εξειδικευμζνοσ Σφμβουλοσ Επαγγελματικισ Συμβουλευτικισ ςε Νζεσ Τεχνολογίεσ, Ρτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ( Ραράρτθμα Ι ) Διετισ Εμπειρία ςτο τομζα τθσ Επαγγελματικισ Συμβουλευτικισ ςε Νζεσ Τεχνολογίεσ Αποδεδειγμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ Η/Υ Η κατάταξθ των υποψθφίων, που πλθροφν τισ παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ, κα γίνει ςφμφωνα με τα κατωτζρω βακμολογοφμενα κριτιρια: A/A ΚΙΤΗΙΑ Μόρια 1 Επίπεδο ςπουδϊν Βακμολογείται ο ανϊτεροσ τίτλοσ Ρτυχίο 10 και μόνο ζνασ ςτον αρικμό. ( Μζγιςτοσ αρικμόσ Μεταπτυχιακό 20 μορίων: 30) Διδακτορικό 30 2 Εμπειρία ςτθν Επιχειρθματικι Συμβουλευτικι Δφο με Ρζντε ζτθ : 5 (μζγιςτοσ αρικμόσ μορίων 20) Ρζντε με δζκα ζτθ: 20 4

5 3 Διάρκεια ςυναφοφσ Επαγγελματικισ Εμπειρίασ. (1 μόριο ανά ζτοσ εργαςίασ, με ανϊτερο τα 20 μόρια ) Ο υποψιφιοσ μοριοδοτείται αναλογικά, με βάςθ τθν πλιρθ απαςχόλθςθ ) 4 Ξζνθ Γλϊςςα (ςφμφωνα με τθν από ΑΣΕΡ προβλεπόμενθ πιςτοποίθςθ) Μοριοδοτείται το ανϊτερο πιςτοποιθμζνο επίπεδο και για μία μόνο γλϊςςα Ράνω από δζκα ζτθ: Καλι γνϊςθ (επίπεδο Β2) 2 Ρολφ καλι γνϊςθ (επίπεδο C1) 5 Άριςτθ γνϊςθ (επίπεδο C2) 8 Γνϊςεισ Χειριςμοφ Η/Υ (Νζεσ Τεχνολογίεσ) (Ριςτοποιθτικό ςε ιςχφ ςφμφωνα με τθν από ΑΣΕΡ προβλεπόμενθ πιςτοποίθςθ) 5 Μεκοδολογικό Ρλαίςιο Υλοποίθςθσ Ρροτεινόμενου Ζργου- ( Μζγιςτοσ αρικμόσ μορίων: 20) Ανϊτατθ ςυνολικι βακμολογία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι δθμόςιοι υπάλλθλοι προκειμζνου να αναλάβουν εργαςία υποχρεοφνται να προςκομίςουν άδεια άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου από τθν υπθρεςία τουσ. Η παροφςα πρόςκλθςθ διατίκεται από τθν ιςτοςελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ρροκεςμία υποβολισ αιτιςεων: από 25/06/2015 ζωσ και 10/07/2015 και ϊρα (θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ αιτιςεων). Οι υποψιφιοι κα κατακζςουν τισ αιτιςεισ μαηί με τα δικαιολογθτικά τουσ εντόσ ςφραγιςμζνου φακζλου διάςταςθσ Α4 ςτθ Διεφκυνςθ: Κδρυμα Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ, Αχαρνϊν 417 & Κοκκινάκθ, Ακινα, Κεντρικι Γραμματεία - 2οσ Προφοσ, για τθν υπ αρικμ. 2/3308/141/ Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθ κζςθ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ του Κζντρου Επαγγελματικισ Υποςτιριξθσ. τθσ πράξθσ: «Ακαδθμία Ρλάτωνοσ Η Ρολιτεία και ο Ρολίτθσ» 5

6 6. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Ο φάκελοσ δικαιολογθτικϊν κα φζρει απαραίτθτα υπογεγραμμζνθ αίτθςθ και κα εμπεριζχει αντίγραφα τοποκετθμζνα ςφμφωνα με τθ ςειρά των κριτθρίων του ανωτζρω πίνακα μοριοδότθςθσ και ςυγκεκριμζνα: Δικαιολογθτικά Τα δικαιολογθτικά δεν χρειάηεται να είναι επικυρωμζνα, ςφμφωνα με το Ν.4250/2014. Ο φάκελοσ δικαιολογθτικϊν κα φζρει απαραίτθτα: 1. Αίτθςθ του υποψθφίου 2. Ρλιρεσ βιογραφικό ςθμείωμα 3. Αντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ. Ο φάκελοσ δικαιολογθτικϊν επιπροςκζτωσ κα φζρει απαραίτθτα υπογεγραμμζνθ αίτθςθ και κα εμπεριζχει αντίγραφα τοποκετθμζνα ςφμφωνα με τθ ςειρά των κριτθρίων του ανωτζρω πίνακα μοριοδότθςθσ και ςυγκεκριμζνα: α) Τίτλοι Σπουδϊν: Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ι ΑΤΕΙ, μεταπτυχιακό, διδακτορικό. Για τίτλουσ ςπουδϊν που ζχουν αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι απαιτείται πράξθ ι πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ από το ΔΙΚΑΤΣΑ ι ΔΟΑΤΑΡ για τθν αντιςτοιχία και ιςοτιμία τουσ (βλ. ΡΑΑΤΗΜΑ Ι) β) Εμπειρία ςτθν Επιχειρθματικι Συμβουλευτικι. Στα δικαιολογθτικά Επιχειρθματικισ Συμβουλευτικισ που υποβάλλονται από τον υποψιφιο κα πρζπει να αναφζρεται με ςαφινεια ο φορζασ (δθμόςιοσ ι ιδιωτικόσ), το αντικείμενο τθσ ςυμβουλευτικισ, το χρονικό διάςτθμα πραγματοποίθςθσ τθσ ςυμβουλευτικισ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ θ επιμόρφωςθ δεν μοριοδοτείται. Εάν θ βεβαίωςθ προχπθρεςίασ προζρχεται από ιδιωτικό φορζα, απαιτείται θ προςκόμιςθ βεβαίωςθσ αςφαλιςτικοφ φορζα γ) Επαγγελματικι εμπειρία Απαραίτθτα τα αποδεικτικά ςτοιχεία όπωσ: ςυμβάςεισ, Αποδείξεισ ι Τιμολόγια παροχισ Υπθρεςιϊν, βεβαιϊςεισ αςφαλιςτικοφ φορζα, ζνςθμα, βεβαίωςθ ζναρξθσ επαγγζλματοσ, φορολογικι ενθμερότθτα και όποιο άλλο ζγκυρο αποδεικτικό που να πιςτοποιεί τθν πλιρθ, μερικι ι άλλου τφπου απαςχόλθςθ. Ο υποψιφιοσ μοριοδοτείται αναλογικά, με βάςθ τθν πλιρθ απαςχόλθςθ. δ) Ξζνθ Γλϊςςα: Αντίγραφο του τίτλου και θ επίςθμθ μετάφραςθ του τίτλου (βλ. Ραράρτθμα ΙΙ) ε) Γνϊςθ Η/Υ Αντίγραφο Ριςτοποιθτικοφ Γνϊςθσ Η/Υ ςε ιςχφ (βλ. Ραράρτθμα ΙΙΙ) ςτ) Μεκοδολογικό Ρλαίςιο Υλοποίθςθσ Ρροτεινόμενου Ζργου- Σφντομθ αναφορά (ζωσ πζντε ςελίδεσ Α4, υπό τον τίτλο: «Μεκοδολογικό Ρλαίςιο Υλοποίθςθσ Ρροτεινόμενου Ζργου»), ςτον τρόπο υλοποίθςθσ του ζργου που προτίκεται να αναλάβει ο κάκε υποψιφιοσ, κακϊσ και το μεκοδολογικό 6

7 πλαίςιο το οποίο προτείνει για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του. Θα πρζπει να προκφπτει ο βακμόσ γνϊςθσ και εξειδίκευςθσ, κακϊσ και θ ςυνάφεια με τθν κάλυψθ τθσ ανάλογθσ κζςθσ. Σθμείωςθ: Τίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ, που απαιτοφνται από τθν πρόςκλθςθ πρζπει να είναι επίςθμα μεταφραςμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Μετά τθν αντιπαραβολι (διοικθτικι επαλικευςθ) των ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ και των αντίςτοιχων δικαιολογθτικϊν, κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα πίνακεσ κατάταξθσ των υποψθφίων ταξινομθμζνοι ανά ειδικότθτα όπου κα αναγράφονται για κάκε υποψιφιο τα μόρια που ζλαβε μετά τθ διαδικαςία αντιπαραβολισ (διοικθτικι επαλικευςθ). Οι πίνακεσ αυτοί κεωροφνται προςωρινοί. Επί των προςωρινϊν πινάκων, οι υποψιφιοι ζχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενςτάςεισ. 7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Τυχόν ενςτάςεισ κατά τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ υποβάλλονται ςε αποκλειςτικι προκεςμία τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ ανάρτθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Τυχόν ενςτάςεισ κατά των προςωρινϊν αποτελεςμάτων υποβάλλονται ςε αποκλειςτικι προκεςμία τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ ανάρτθςθσ των προςωρινϊν αποτελεςμάτων ςτθν ιςτοςελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Οι ενςτάςεισ κα πρζπει να είναι επί ποινι απαραδζκτου ςυγκεκριμζνεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ ατεκμθρίωτεσ ενςτάςεισ κατά του πίνακα ςυνολικά, ι κατά του ςυνόλου των υποψθφίων που προθγοφνται του ενιςτάμενου, κ.λπ. Οι ενςτάςεισ αποςτζλλονται ταχυδρομικϊσ, εντόσ ςφραγιςμζνου φακζλου διάςταςθσ Α4, ςτθν διεφκυνςθ: Κδρυμα Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ, Αχαρνϊν 417 & Κοκκινάκθ, Ακινα, Κεντρικι Γραμματεία - 2οσ Προφοσ, για τθν υπ αρικμ. 2/3308/141/ Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ υπόψη τησ Επιτροπήσ Ενςτάςεων για τθ κζςθ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ του Κζντρου Επαγγελματικισ Υποςτιριξθσ. τθσ πράξθσ: «Ακαδθμία Ρλάτωνοσ Η Ρολιτεία και ο Ρολίτθσ» Εάν θ τελευταία θμζρα τθσ ανωτζρω προκεςμίασ υποβολισ των ενςτάςεων είναι Σάββατο ι θμζρα αργίασ των Δθμοςίων Υπθρεςιϊν, τότε θ προκεςμία παρατείνεται αυτοδικαίωσ μζχρι και τθν πρϊτθ εργάςιμθ θμζρα μετά τθν αργία. Ενςτάςεισ που περιζρχονται ςτθν υπθρεςία μετά τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ αυτισ κεωροφνται εκπρόκεςμεσ και δεν εξετάηονται Ωσ τελικι θμερομθνία λιψθσ των αιτιςεων ι των ενςτάςεων λογίηεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θ 7

8 θμερομθνία που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ, ο οποίοσ, μετά τθν αποςφράγιςι του, επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ ι τθν ζνςταςθ του υποψθφίου. Μετά το πζρασ τθσ ωσ άνω θμερομθνίασ, οι αιτιςεισ ι οι ενςτάςεισ κεωροφνται εκπρόκεςμεσ. Σε περιπτϊςεισ ιςοβακμίασ υποψθφίων, προθγοφνται αυτοί που ζχουν διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν, ζπονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακοφ τίτλου και τζλοσ, κατά βακμό πτυχίου, οι κάτοχοι πτυχίου. Αν υπάρξει ιςοβακμία και μετά τα προαναφερκζντα, κα προθγείται ο ζχων τα περιςςότερα μόρια ςτο πεδίο τθσ εργαςιακισ εμπειρίασ. Αν υπάρξει ιςοβακμία και μετά τα προαναφερκζντα κα γίνεται δθμόςια κλιρωςθ μεταξφ των ιςοβακμοφντων υποψθφίων Εντόσ 5 εργάςιμων θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ δθμοςίευςθσ των οριςτικϊν πινάκων ο ενδιαφερόμενοσ δφναται να υποβάλει Ιεραρχικι Ρροςφυγι κατά τθσ Απόφαςθσ του Δ.Σ. που επικυρϊνει το Ρρακτικό των Ενςτάςεων και τουσ Οριςτικοφσ Ρίνακεσ, θ οποία κα ςυνοδεφεται υποχρεωτικά με παράβολο υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου αξίασ 50 Ευρϊ. Ενθμερϊνονται οι υποψιφιοι ότι, ςφμφωνα με τθν υπ αρικμ. 17/2002 Απόφαςθ τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. κα παρζχει δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε ςτοιχεία που αφοροφν τουσ λοιποφσ υποψθφίουσ, προκειμζνου να αςκιςουν τα δικαιϊματά τουσ, ςφμφωνα με τθ νόμιμθ διαδικαςία (ζγγραφθ αίτθςθ, τεκμθρίωςθ υπζρτερου ζννομου ςυμφζροντοσ). Το Κδρυμα Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ δεν αναλαμβάνει δζςμευςθ ωσ προσ τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ για λόγουσ που ςχετίηονται με τθν πορεία ανάπτυξθσ του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ζχει το δικαίωμα να μθν προχωριςει ςτθ ςφναψθ ςφμβαςθσ αν για οποιοδιποτε λόγο διακοπεί το πρόγραμμα, θ χρθματοδότθςι του ι διακοπεί θ λειτουργία του ΚΕΥ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: , O Διευκφνων Σφμβουλοσ Ραναγιϊτθσ Μανοφρθσ 8

9 ΑΙΤΗΣΗ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ Για τθν υπ αρικμ. 2/3308/141/ πρόςκλθςθσ για κζςεισ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, του Κ.Ε.Υ., ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «Ακαδθμία Ρλάτωνοσ Η Ρολιτεία και ο Ρολίτθσ» ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Παηρώνσμο Αριθμός Δεληίοσ Ταση/ηας Α.Φ.Μ Πλήρης Διεύθσνζη Επώνσμο Ημερομηνία Γέννηζης Φύλο Δ.Ο.Υ. Τηλέθωνο ΚΙΤΗΙΑ Επίπεδο ςπουδϊν Βακμολογείται ο ανϊτεροσ τίτλοσ και μόνο ζνασ ςτον αρικμό. ( Μζγιςτοσ Τίτλοσ Σπουδϊν: αρικμόσ μορίων: 30) Εμπειρία ςτθν Επιχειρθματικι Συμβουλευτικι ( μζγιςτοσ αρικμόσ μορίων 20) Διάρκεια ςυναφοφσ Επαγγελματικισ Εμπειρίασ. (1 μόριο ανά ζτοσ εργαςίασ, με ανϊτερο τα 20 μόρια ) Ζτθ Επιχειρθματικισ Συμβουλευτικισ Ζτθ Επαγγελματικισ Εμπειρίασ Ξζνθ Γλϊςςα (ςφμφωνα με τθν από ΑΣΕΡ προβλεπόμενθ πιςτοποίθςθ) Μοριοδοτείται το ανϊτερο πιςτοποιθμζνο επίπεδο και για μία μόνο γλϊςςα Γνϊςεισ Χειριςμοφ Η/Υ (Νζεσ Τεχνολογίεσ) (Ριςτοποιθτικό ςε ιςχφ ςφμφωνα με τθν από ΑΣΕΡ προβλεπόμενθ πιςτοποίθςθ) Μεκοδολογικό Ρλαίςιο Υλοποίθςθσ Ρροτεινόμενου Ζργου- ( Μζγιςτοσ αρικμόσ μορίων: 20) Ξζνθ Γλϊςςα/ Επίπεδο Ναι / Πχι ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΟΙΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ (επιλέγεηε μία από ηις δύο ) Σφμβουλοσ Γενικισ Επιχειρθματικισ Συμβουλευτικισ Εξειδικευμζνοσ Σφμβουλοσ Επαγγελματικισ Συμβουλευτικισ ςε Ν.Τ Ημερομηνία../../2015 Ο/Η Αιτϊν/Αιτοφςα 9

10 ΡΑΑΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Σύμβοσλος Γενικής Επιτειρηματικής Σσμβοσλεστικής & Σύμβοσλος Επαγγελματικής Σσμβοσλεστικής σε Νέες Τετνολογίες ΡΤΥΧΙΑ Ρτυχιοφχοι ι Μεταπτυχιακοί Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ ι Μάρκετινγκ και Διοίκθςθσ Λειτουργιϊν, Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοίκθςθσ ι Οικονομικισ Επιςτιμθσ, ι Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν, ι Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων και Ανάπτυξθσ, ι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, ι Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ, ι Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ, ι Αςτικισ και Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, ι Οικονομικισ και Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, ι Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ και Μάρκετινγκ (μετονομάςτθκε ςε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ με το ν.3027/2002, άρκρο 3 παρ.1) δ.αα., ι Ναυτιλιακϊν Σπουδϊν, ι Ναυτιλίασ και Επιχειρθματικϊν Υπθρεςιϊν, ι Στατιςτικισ, ι Στατιςτικισ και Αςφαλιςτικισ Επιςτιμθσ, ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν, ι Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ, ι Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ (πρϊθν Τεχνολογίασ και Συςτθμάτων Ραραγωγισ, μετονομαςία με το Ρ.Δ. 113/2002), ι Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ με κατεφκυνςθ ςτισ Διεκνείσ και Ευρωπαϊκζσ Οικονομικζσ Σπουδζσ (πρϊθν Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν και Ρολιτικϊν Σπουδϊν με κατεφκυνςθ ςτισ Διεκνείσ και Ευρωπαϊκζσ Οικονομικζσ Σπουδζσ, μετονομαςία με το Ρ.Δ. 60/2008), ι Στατιςτικισ και Αναλογιςτικϊν Χρθματοοικονομικϊν Μακθματικϊν του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου (πρϊθν Στατιςτικισ και Αναλογιςτικισ Επιςτιμθσ, μετονομαςία με το Ρ.Δ.24/2005 άρ.1), ι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (όλεσ οι κατευκφνςεισ) του Ρανεπιςτθμίου τθσ Κφπρου, ι Οικονομικϊν του Ρανεπιςτθμίου τθσ Κφπρου. ι Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ ι Διοίκθςθσ Κοινωνικϊν Συνεταιριςτικϊν Επιχειριςεων και Οργανϊςεων., Επιχειρθματικοφ Σχεδιαςμοφ και Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων, Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν του ΕΑΡ. Επίςθσ Ρτυχιοφχοι ι και Μεταπτυχιακοί Ρανεπιςτθμίων τθσ αλλοδαπισ με Αναγνϊριςθ ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΡ ι ΙΤΕ και αντιςτοιχία με τα ωσ άνω αναφερόμενα πτυχία τθσ θμεδαπισ. 10

11 ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΟΡΟΣ ΑΡΟΔΕΙΞΗΣ (όπωσ προβλζπεται από το ΑΣΕΡ) Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1, καλι Β2) αποδεικνφεται με βάςθ το άρκρο 1 Ρ.Δ. 146/2007 «Τροποποίθςθ διατάξεων του π.δ 50/2001 Κακοριςμόσ προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του δθμόςιου τομζα όπωσ αυτό ιςχφει» (ΦΕΚ 185/ /τ. Αϋ), ςε ςυνδυαςμό με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 Ρ.Δ. 116/2006 «Τροποποίθςθ του άρκρου 28 του Ρ.Δ. 50/2001.» (ΦΕΚ 115/ /τ. Αϋ», ωσ εξισ: α) Με Κρατικό Ριςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ αντίςτοιχου επιπζδου του ν.2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με ι β) με πιςτοποιθτικά αντίςτοιχου επιπζδου των πανεπιςτθμίων CAMBRIDGE ι MICHIGAN ι γ) με πιςτοποιθτικά αντίςτοιχου επιπζδου άλλων φορζων (πανεπιςτθμίων ι μθ) ανεξάρτθτα από τθ νομικι τουσ μορφι, εφόςον είναι πιςτοποιθμζνοι ι αναγνωριςμζνοι από τθν αρμόδια αρχι τθσ οικείασ χϊρασ για να διενεργοφν εξετάςεισ και να χορθγοφν πιςτοποιθτικά γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςτο αντίςτοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορζασ πιςτοποίθςθσ ι αναγνϊριςθσ ςτθν οικεία χϊρα, απαιτείται βεβαίωςθ του αρμόδιου Υπουργείου ι τθσ Ρρεςβείασ τθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα ότι τα πιςτοποιθτικά που χορθγοφνται από τουσ παραπάνω φορείσ ςε τρίτουσ, οι οποίοι δεν ζχουν ωσ μθτρικι γλϊςςα τθν Αγγλικι, είναι αποδεκτά ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ τθσ αυτισ χϊρασ ωσ ζγκυρα αποδεικτικά γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ ςτο αντίςτοιχο επίπεδο. Ωσ οικεία χϊρα νοείται θ χϊρα ςτθν οποία θ μθτρικι ι επίςθμθ γλϊςςα είναι θ Αγγλικι. Βάςει των ανωτζρω κακϊσ και των μζχρι ςιμερα προςκομιςκζντων ςτο ΑΣΕΡ, από τουσ οικείουσ φορείσ, βεβαιωτικϊν εγγράφων γίνονται δεκτά, πζραν του Κρατικοφ Ριςτοποιθτικοφ γλωςςομάκειασ, τα εξισ πιςτοποιθτικά: (α) Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2): CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Ρανεπιςτθμίου CAMBRIDGE. BULATS English Language Test, βακμολογία , του Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia με βακμολογία από 7,5 και άνω. CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Ρανεπιςτθμίου MICHIGAN. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL. ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) MASTERY και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) MASTERY (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ άριςτθσ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL MASTERY και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL MASTERY (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ άριςτθσ γνϊςθσ). EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2). OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2). 11

12 ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2). Michigan State University Certificate of English Language Proficiency (MSU CELP): CEF C2. Test of Interactive English, C2 Level. (β) Ρολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1): CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE. BULATS English Language Test, βακμολογία 75 89, του Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia με βακμολογία από 6 ζωσ 7. BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 ADVANCED COMMUNICATION ΤΟΥ EDEXCEL. CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) EXPERT και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) EXPERT (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ πολφ καλισ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL EXPERT και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL EXPERT (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ πολφ καλισ γνϊςθσ). ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ USA) και τθσ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βακμολογία από 785 ζωσ 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1). OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1). ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). Test of Interactive English, C1 + Level. Test of Interactive English, C1 Level. (γ) Καλι γνϊςθ (Β2): FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Ρανεπιςτθμίου CAMBRIDGE. BULATS English Language Test, βακμολογία 60 74, του Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia με βακμολογία από 4,5 ζωσ 5,5. BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Ρανεπιςτθμίου MICHIGAN. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL.. CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) COMMUNICATOR και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) COMMUNICATOR (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ καλισ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL COMMUNICATOR και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL COMMUNICATOR (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ καλισ γνϊςθσ). TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βακμολογία από 505 ζωσ 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2). OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2). ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). 12

13 Michigan State University Certificate of English Language Competency (MSU CELC): CEF B2. Test of Interactive English, B2 + Level. Test of Interactive English, B2 Level. Ριςτοποιθτικά άλλα, πλθν των ανωτζρω, προκειμζνου να αξιολογθκοφν για τθν απόδειξθ τθσ γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ πρζπει να ςυνοδεφονται από: (i) βεβαίωςθ του φορζα που το εξζδωςε, ότι τόςο ο φορζασ όςο και το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ είναι πιςτοποιθμζνα από τθν αρμόδια προσ τοφτο εκνικι αρχι ι (ii) βεβαίωςθ του αρμοδίου Υπουργείου ι τθσ Ρρεςβείασ τθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα (ςε περίπτωςθ μθ υπάρξεωσ φορζα πιςτοποίθςθσ ι αναγνϊριςθσ), ότι το προςκομιηόμενο πιςτοποιθτικό είναι αποδεκτό ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ τθσ οικείασ χϊρασ ωσ ζγκυρο αποδεικτικό γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ ςε αντίςτοιχο επίπεδο. Β) ΓΑΛΛΙΚΑ Η γνϊςθ τθσ Γαλλικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1, καλι Β2) αποδεικνφεται, ωσ εξισ: (α) Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2): Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2 του Ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 19 του άρκρου 13 του Ν. 3149/2003. Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE. Ριςτοποιθτικό D.A.L.F. ΟPTION LETTRES ι DALF C2. DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) *Μζχρι το 1999 ο τίτλοσ του διπλϊματοσ ιταν: DIPLOME D ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II). DIPLOME SUPERIEUR D ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE). Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Ρανεπιςτθμίου τθσ Λιζγθσ Επίπεδο C2 CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ. (β) Ρολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1): Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 19 του άρκρου 13 του Ν. 3149/2003. DIPLOME D ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορθγείτο μζχρι το 1996). DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ι DALF C1. CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I). Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Ρανεπιςτθμίου τθσ Λιζγθσ Επίπεδο C1 CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPÉRATIONNEL του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ. (γ) Καλι γνϊςθ (Β2): Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 19 του άρκρου 13 του ν.3149/2003. DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ι DELF B2. CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορθγείτο μζχρι το 1996). CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE SORBONNE B2. Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Ρανεπιςτθμίου τθσ Λιζγθσ Επίπεδο Β2 CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ. Σθμείωςθ: Για τα πιςτοποιθτικά παλαιοτζρων ετϊν τα οποία δεν αναγράφονται ςτο παρόν, απαιτείται βεβαίω ςθ, από τον οικείο φορζα (Γαλλικό Ινςτιτοφτο Ακθνϊν Υπθρεςία Εξετάςεων), για το επίπεδο του πιςτοποιθτικοφ. Γ) ΓΕΜΑΝΙΚΑ Η γνϊςθ τθσ Γερμανικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1, καλι Β2) αποδεικνφεται, ωσ εξισ: 13