Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ"

Transcript

1 Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ Πεπίλητη Η ζεκεξηλή γεληά ησλ καζεηώλ γλσξίδεη πεξηζζόηεξα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ από όηη ίζσο θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί, δελ γλσξίδεη όκσο πνηεο είλαη νη θαθνηνπηέο θαη πώο λα ηηο απνθεύγεη. Η ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε ζα αλαθεξζεί ζηε ζρέζε ησλ Διιήλσλ καζεηώλ κε ην δηαδίθηπν, ζην ξόιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ θαη ζα ζπδεηήζεη ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθώλ δηδαθηηθώλ παξεκβάζεσλ. Τέινο, σο παξάδεηγκα απνηειεζκαηηθήο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ζα πξνηαζεί ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθό ζελάξην κε ζέκα ηε δηδαθηηθή αληηκεηώπηζε ηεο παξελόριεζεο κέζσ δηαδηθηύνπ θαη θηλεηώλ κέζσλ επηθνηλσλίαο (Cyberbullying). Η αλάπηπμε θαη ε εθαξκνγή ηέηνησλ νινθιεξσκέλσλ δηδαθηηθώλ ζελαξίσλ θαη ε κειέηε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπο πξέπεη λα απνηειέζεη ζηόρν ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο θαη έξεπλαο θαη ζην πιαίζην ηεο Διιάδαο. Λέξειρ κλειδιά: αζθαλής τρήζη διαδικηύοσ, διδακηικό ζενάριο, εκπαιδεσηικός. 1. Δηζαγωγή 1.1 Γηαδίθησο ως λέος θοηλωληθός τώρος Τν δηαδίθηπν απνηειεί ηελ επέθηαζε ηνπ ρώξνπ παηρληδηνύ, ςπραγσγίαο, εθπαίδεπζεο θαη επηθνηλσλίαο ησλ καζεηώλ καο. Απνηειεί δίθηπν παγθόζκηαο εκβέιεηαο, ρσξίο θξαγκνύο, αλνηρηό γηα όινπο, αλζξώπνπο κε θαιέο πξνζέζεηο αιιά θαη θαθόβνπινπο. Δπίζεο, ζε απηό παξνπζηάδνληαη όισλ ησλ εηδώλ νη πιεξνθνξίεο. Τν δηαδίθηπν δελ είλαη θάηη ζηαηηθό, εμειίζζεηαη. Από ηελ ηερλνινγία Web 1.0 έρνπκε πεξάζεη ζηελ ηερλνινγία Web 2.0. Σηελ ηερλνινγία Web 1.0 ν δηαρεηξηζηήο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ «αλεβάδεη» ηνπ πιηθό θαη ν ρξήζηεο ην «θαηεβάδεη». Γειαδή, ν παγθόζκηνο ηζηόο ιεηηνπξγεί σο πεγή πιεξνθνξηώλ. Σηελ ηερλνινγία Web 2.0, ρξήζηεο ρσξίο εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο, αλάξηεζεο θαη δηακνίξαζεο πεξηερνκέλνπ. Με απηό ηνλ ηξόπν, ν Παγθόζκηνο ηζηόο ιεηηνπξγεί σο έλα κέζν «ζπκκεηνρήο» (Decrem, 2006). Τα κέζα κε ηα νπνία έρνπκε πξόζβαζε ζε απηόλ νινέλα θαη απμάλνληαη. Η πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν κέζσ ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο είλαη πηα κηα δηαδεδνκέλε ππεξεζία. Ωο εθπαηδεπηηθνί είλαη αλάγθε λα γλσξίδνπκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα ζπκβαδίζνπκε κε ηα παηδηά καο ζε απηό ην λέν θαη αλαπηπζζόκελν θνηλσληθό ρώξν. Η ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε ζα αλαθεξζεί ζηε ζρέζε ησλ καζεηώλ καο κε ην δηαδίθηπν, ζην ξόιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ θαη ζα ζπδεηήζεη ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθώλ δηδαθηηθώλ παξεκβάζεσλ. Τέινο, ζα πξνηαζεί ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθό ζελάξην 2 δηδαθηηθώλ σξώλ κε ζέκα ηε δηδαθηηθή αληηκεηώπηζε ηεο παξελόριεζεο κέζσ δηαδηθηύνπ θαη θηλεηώλ κέζσλ επηθνηλσλίαο (Cyberbullying) Μαζεηές θαη Γηαδίθησο Η ζεκεξηλή γεληά ησλ καζεηώλ γλσξίδεη πεξηζζόηεξα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ από όηη ίζσο θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί, δελ γλσξίδεη όκσο πνηεο είλαη νη θαθνηνπηέο θαη πώο λα ηηο απνθεύγεη (Reding, 2008). 1

2 Σήκεξα νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν (α) γηα ηηο ζρνιηθέο ηνπο εξγαζίεο, (β) γηα ηελ αλαδήηεζε ςπραγσγηθνύ πιηθνύ (βίληεν, κνπζηθή θ.α.), (γ) γηα ηε δεκηνπξγία πξνθίι ή ινγαξηαζκνύ ζε ηζηόηνπνπο θνηλσληθήο δηθηύσζεο ή δηακνίξαζεο βίληεν (facebook, hi5, youtube θ.α.) θαη ιηγόηεξν γηα ηε δεκηνπξγία πξνζσπηθώλ ηζηνινγίσλ. Δπίζεο ην ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δεκνζηεύζνπλ κνπζηθή, θσηνγξαθίεο θαη βίληεν, λα ζπλνκηιήζνπλ κε θίινπο, λα θάλνπλ λένπο θίινπο θαη θπξίσο λα παίμνπλ ειεθηξνληθά παηρλίδηα (Κνξκάο, 2009). Δληνύηνηο, ε ειεπζεξία θαη ε δεκηνπξγηθόηεηα πνπ πξνζδίδνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο ζηνπο καζεηέο δελ είλαη ρσξίο θηλδύλνπο: Οη καζεηέο θαηά ηελ πεξηήγεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν είλαη δπλαηόλ (α) λα ζπλαληήζνπλ επηβιαβέο ή/θαη παξάλνκν πιηθό, (β) λα αληηκεησπίζνπλ πξνζπάζεηεο απνπιάλεζεο θαη πξνζειπηηζκνύ, (γ) λα ππάξμνπλ ζύηεο ή ζύκαηα παξελόριεζεο θαη θαθήο ρξήζεο επαίζζεησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ (Τα Νέα, 2010), αιιά θαη (δ) λα εζηζηνύλ ζηε ρξήζε ηνπ (Κνξκάο, 2009). Τίζεηαη ινηπόλ ην εξώηεκα: Γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ απνθπγή ησλ θηλδύλσλ είλαη ιύζε ε απνρή από ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ ή απιώο ν έμσζελ επηβαιιόκελνο πεξηνξηζκόο ηεο ρξήζεο ηνπ; Πξέπεη λα απαγνξεύζνπκε ζηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν; Από ηε κηα, ν ζηόρνο ηεο απαγόξεπζεο θξίλεηαη αλέθηθηνο (Valcke et al. 2007). Οη καζεηέο ζα βξνπλ ηνλ ηξόπν λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν, εθόζνλ ην επηδηώμνπλ, ηδηαίηεξα αλ βξίζθνληαη ζηελ εθεβεία, ε νπνία πξνζδίδεη ζηνπο καζεηέο ραξαθηεξηζηηθά όπσο «Ακθηζβήηεζε γνληθήο εμνπζίαο», «Πεξηέξγεηα-Πεηξακαηηζκόο», «Πξνζθόιιεζε ζηνλ παξόληα ρξόλν» θ.α. (Κνξκάο, 2009). Από ηελ άιιε, εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ όηη ε απαγόξεπζε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ, ζηεξεί από ηνπο καζεηέο θάπνηα εθπαηδεπηηθά αιιά θαη ςπρνινγηθά νθέιε (Tynes, 2007). Η Tynes ππνζηεξίδεη όηη (α) ε ρξήζε ησλ forums βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηνινγίαο θαη θξηηηθήο ζθέςεο, (β) νη ηερλνινγίεο Web 2.0 (blogs, wikis, social networks) ζηελ εμ απνζηάζεσο ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο, (γ) θαηάιιεια ειεθηξνληθά παηρλίδηα ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ αλάγλσζεο εηθόλσλ θαη παξάιιειεο δηαρείξηζεο αληηθεηκέλσλ ζηνλ ίδην ρώξν, ελώ (δ) γεληθόηεξα ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ σο κέζν επηθνηλσλίαο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ πξνζθέξεη θπξίσο ζε απνκνλσκέλεο γεσγξαθηθά πεξηνρέο έλα θνηλσληθό «άλνηγκα» θαη κηα πινύζηα ελαιιαθηηθή πεγή πιεξνθόξεζεο θαη γλώζεο (Δθπαηδεπηηθά νθέιε). Δπίζεο, ε ίδηα εξεπλήηξηα ηζρπξίδεηαη όηη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ σο εξγαιείνπ επηθνηλσλίαο είλαη δπλαηόλ λα ζπλεηζθέξεη (α) ζηε δηεξεύλεζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ αηόκνπ/ρξήζηε, (β) ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ, (γ) ζηελ αλάγθε γηα δηακόξθσζε απόςεσλ από ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε/καζεηή, (δ) σο κέζν θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ζε πεξηζηάζεηο πνπ ην άηνκν είλαη απνκνλσκέλν θπζηθά ή θαη θνηλσληθά θαη βξίζθεη ππνζηήξημε κέζσ θάπνηαο ειεθηξνληθήο θνηλόηεηαο, ελώ (ε) ηα θνηλσληθά δίθηπα είλαη δπλαηό λα ηθαλνπνηήζνπλ, ελ κέξεη, θαη ηελ αλάγθε γηα νηθεηόηεηα θαη απηνλνκία. 2. Στοιείο θαη αζθαιής τρήζε ηοσ δηαδηθηύοσ Η ζύγρξνλε έξεπλα έρεη δείμεη όηη νη γνλείο αιιά θαη ε θνηλσλία ζεσξνύλ όηη ην ζρνιείν πξέπεη λα παίμεη έλαλ θεληξηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο αζθαινύο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ από ηνπο καζεηέο (Media Awareness Network, 2001; NCTE, 2001). Από ηελ άιιε πιεπξά, ε αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ πξνο ηελ αζθαιέζηεξε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ απνηειεί έλα δύζθνιν εγρείξεκα, ην νπνίν δύζθνια ζηέθεηαη κε επηηπρία παξά ηε ζέζπηζε θαλόλσλ θαη πνιηηηθώλ από ηελ πιεπξά ηνπ ζρνιείνπ. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα, ε αληηθνηλσληθή ή θαη επηθίλδπλε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ εκθαλίδεηαη σο ελζσκαησκέλε ζηελ θνπιηνύξα ησλ λέσλ (Berson, 2000). Ίζσο απηό λα έρεη θάπνηα βάζε αλ αλαξσηεζνύκε πόζεο θνξέο καζεηέο καο έρνπλ δεηήζεη λα κάζνπλ λα θηηάρλνπλ ηνύο αιιά θαη λα απνθηνύλ πξόζβαζε ζε μέλα ζπζηήκαηα θαη ινγαξηαζκνύο (hacking). Σηελ Διιάδα, ν δηδαθηηθόο ζηόρνο ηεο αζθαινύο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ πξνβιέπεηαη ζην ΓΔΠΠΣ Πιεξνθνξηθήο ηόζν γηα ην Γεκνηηθό όζν θαη γηα ην Γπκλάζην: «Οη καζεηέο θαη νη 2

3 καζήηξηεο, επαηζζεηνπνηνύληαη ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηώλ, ζπκπεξηθνξάο ζην δηαδίθηπν» (Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην, 2002α). Σπγρξόλσο όκσο, είλαη δπλαηόλ λα αλαπηπρζνύλ ζρεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηα πιαίζηα ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ Αγσγήο Υγείαο ή θαη Πνιηηηζηηθώλ αιιά θαη δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε βάζε ην ΓΔΠΠΣ θαη ΑΠΣ ηνπ καζήκαηνο «Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή αγσγή» ηεο Γ Γπκλαζίνπ (Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην, 2002β) θαη ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο (Οηθνηερλνινγία Β Γπκλαζίνπ) (Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην, 2002γ) γηα ζέκαηα θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ησλ θηλεηώλ κέζσλ επηθνηλσλίαο. 2.1 Ο ρόιος ηοσ εθπαηδεσηηθού Πιεροθορηθής Πνηνο όκσο πξέπεη λα είλαη ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ Πιεξνθνξηθήο ζηε δηακόξθσζε ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ αζθαινύο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ από ηελ πιεπξά ησλ καζεηώλ; Καηά ηε γλώκε καο, ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ Πιεξνθνξηθήο είλαη λα θάλεη γλσζηνύο ηνπο θηλδύλνπο ζηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο εθνδηάζεη κε δεμηόηεηεο, εξγαιεία θαη δηαδηθαζίεο αζθαινύο ρξήζεο. Έλαο εθπαηδεπηηθόο πνπ γλσξίδεη θαιά ηνπο θηλδύλνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζήο ηνπο θαιείηαη λα ζηαζεί δίπια ζην καζεηή σο ζπλνδνηπόξνο θαη ζύκβνπινο ησλ καζεηώλ ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ κέζα θαη έμσ από ην ζρνιείν. Ο εθπαηδεπηηθόο δελ πξέπεη λα αξθείηαη ζηελ επνπηεία είηε κε ηε θπζηθή ηνπ παξνπζία είηε κε ηερληθά κέζα. Η ρξήζε ησλ θίιηξσλ θαηά ηελ πινήγεζε ζην δηαδίθηπν, αλ θαη απαξαίηεηε ζηηο κηθξέο ειηθίεο, κπνξεί λα δξάζεη κόλν επηθνπξηθά (δεο θαη Valcke et al. 2007). Οπζηαζηηθά πξώηε γξακκή άκπλαο ζηνπο θηλδύλνπο από ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ησλ λέσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο είλαη ν ίδηνο ν καζεηήο. Απνηειεί ινηπόλ αλάγθε, πξσηίζησο, ν εθπαηδεπηηθόο λα θαηαλνήζεη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ πνπ αθνξνύλ ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνπο ελζαξξύλεη λα κνηξαζηνύλ ηηο επηζπκίεο, ηνπο θόβνπο, αιιά θαη ηηο γλώζεηο θαη ηνλ ελζνπζηαζκό ηνπο ζρεηηθά κε ηα λέα «εξγαιεία» θαη ηνπο λένπο θνηλσληθνύο ρώξνπο. Οη καζεηέο κέζα από κηα αλνηρηή θαη εηιηθξηλή δηαδηθαζία θνηλόηεηαο θαη δηαιόγνπ είλαη αλάγθε λα ληώζνπλ αζθάιεηα θαη εκπηζηνζύλε ώζηε λα καο κηιήζνπλ γηα ηε «δσή ηνπο ζην δηαδίθηπν». Απηό πξνϋπνζέηεη, ζπλ ηνηο άιινηο, ηελ πνιύ θαιή γλώζε από ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ησλ ζύγρξνλσλ εξγαιείσλ, ησλ απεηιώλ αιιά θαη ησλ ζηξαηεγηθώλ αληηκεηώπηζήο ηνπο, γεγνλόο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ζπλερή θαη νπζηαζηηθή επηκόξθσζή ηνπ. Κάησ από απηέο ηηο πξνϋπνζέζεηο, ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζύλε ησλ καζεηώλ, ώζηε από ηε κηα κεξηά, λα αλαδείμεη ηνπο θηλδύλνπο από ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη από ηελ άιιε λα δηδάμεη ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζήο ηνπο (γηα παξάδεηγκα, δηαθύιαμε ησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ ζην facebook) (δεο θαη Valcke et al. 2007). 2.2 Αποηειεζκαηηθές δηδαθηηθές παρεκβάζεης από ηολ εθπαηδεσηηθό Πιεροθορηθής Μειέηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ πξνο ηελ αζθαιέζηεξε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ έδεημαλ όηη νη απνηειεζκαηηθέο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: Αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ θαη ζηξαηεγηθώλ κε βάζε ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηώλ από ηελ θαζεκεξηλή ελαζρόιεζε ηνπο κε ην δηαδίθηπν Βησκαηηθή/ζπκκεηνρηθή εθπαίδεπζε (Wishart et al., 2002; Valcke et al., 2007). Ωο πξώηε δηδαθηηθή ελέξγεηα ζην κάζεκα «Πιεξνθνξηθή» ηνπ Γπκλαζίνπ ή κε αθνξκή ηελ έλαξμε ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο «αζθαιήο ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ» ή θαηά ηελ έλαξμε ζρεηηθήο ζρνιηθήο ή δηαζεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, σο εθπαηδεπηηθνί Πιεξνθνξηθήο είλαη απαξαίηεην λα δηαγλώζνπκε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ πνπ αθνξνύλ ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ κέζα θαη έμσ από ην ζρνιείν. Με ρξήζε κηθξώλ νκάδσλ εξγαζίαο ή θαη αηνκηθά νη καζεηέο απαληνύλ ζε εξσηήζεηο γηα ηε δηθή ηνπο ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ αιιά θαη γηα ην ηη ζα ήζειαλ λα κάζνπλ πεξηζζόηεξν. Οη απαληήζεηο ηνπο ζίγνπξα ζα καο μεβνιέςνπλ από ηελ 3

4 αζθάιεηα ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ «Θέισ λα κπαίλσ ζην facebook, ζην Hi5, ζην Youtube!!». Με βάζε απηέο ηηο απαληήζεηο νξγαλώλνπκε ζπκκεηνρηθέο από ηελ πιεπξά ησλ καζεηώλ δξαζηεξηόηεηεο κε βάζε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά. Μηα ηέηνηα απνηειεζκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, ε νπνία εμαζθαιίδεη ηελ εμαηνκηθεπκέλε θαη ζπλερή εθπαίδεπζε, ζα κπνξνύζε λα είλαη ε ρξήζε εξγαιείσλ Web 2.0 όπσο είλαη ηα blogs, ηα wikis αιιά θαη ηα δηαρεηξηδόκελα από ηνλ εθπαηδεπηηθό θνηλσληθά δίθηπα (Ning). Έλα ηέηνην ζρνιηθό κέζν αλά ηκήκα/ηάμε/ζρνιείν είλαη δπλαηόλ λα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο θαη ζύλδεζεο ηεο ζρνιηθήο θαη ηεο εμσζρνιηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ καζεηώλ, αιιά θαη θνηλσληθόο ρώξνο έθθξαζεο επηζπκηώλ, ελδηαθεξόλησλ, απόςεσλ, ίζσο θαη θόβσλ θαη αλεζπρηώλ. Η ρξήζε ελόο ηέηνηνπ κέζνπ από ηνπο καζεηέο ζα δώζεη ηε δπλαηόηεηα θαιιηέξγεηαο ζπγθεθξηκέλσλ ίζσο θαη εμαηνκηθεπκέλσλ δεμηνηήησλ θαη ζηξαηεγηθώλ κε βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε πνπ θάλεη ν θάζε καζεηήο. Η αζθαιήο ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ πέξα από γλώζε είλαη θαη ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά. Η αιιαγή ηεο νπνίαο απνηειεί δύζθνιν εγρείξεκα θαη ζπκβαίλεη εθπαηδεπηηθά κόλν κε βησκαηηθό ηξόπν. Σηε ζπλέρεηα ζα πξνηείλνπκε έλα παξάδεηγκα γηα ηε δηδαθηηθή αληηκεηώπηζε ηεο παξελόριεζεο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ (Cyberbullying) ρξεζηκνπνηώληαο ηελ αλάπηπμε ελζπλαίζζεζεο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή κέζνδν ηεο πξνζνκνίσζεο κε αθνξκή ηελ παξαθνινύζεζε ελόο βίληεν. Τν δηδαθηηθό ζελάξην πνπ πξνηείλεηαη απνηειεί πξνζαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ «Let s fight it together» (Childnet, 2007a), πνπ πξνηείλεηαη ζην πξόγξακκα Digizen ηνπ κε θεξδνζθνπηθνύ νξγαληζκνύ Childnet International. 2.3 Μηα πρόηαζε βηωκαηηθής/ζσκκεηοτηθής κάζεζες κε ζέκα ηελ αληηκεηώπηζε ηοσ θαηλοκέλοσ ηες παρελότιεζες κέζω ηοσ δηαδηθηύοσ θαη ηωλ θηλεηώλ κέζωλ επηθοηλωλίας To δηδαθηηθό ζελάξην βαζίδεηαη ζηε κειέηε ελόο βίληεν (Childnet, 2007b), ην νπνίν παξνπζηάδεη κηα πεξίπησζε παξελόριεζεο κέζσ ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ηνπ δηαδηθηύνπ. Η ζπγθεθξηκέλε παξελόριεζε αθνξά ηα κέιε κηαο ππνζεηηθήο ζρνιηθή θνηλόηεηαο, απνηειεί κπζνπιαζία, αιιά βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά. Τν δηδαθηηθό ζελάξην έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηε βαζκίδα ηνπ Γπκλαζίνπ. Οη δηδαθηηθνί ζηόρνη ηνπ ζελαξίνπ αθνξνύλ ζην: λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηη απνηειεί παξελόριεζε κέζσ ησλ ΤΠΔ λα αλαγλσξίζνπλ ηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρνπλ θαηλόκελα παξελόριεζεο ζηνπο αλζξώπνπο λα ζηνραζηνύλ ζρεηηθά κε ηε δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά ζην δηαδίθηπν έηζη ώζηε λα βνεζνύλ ηνπο εαπηνύο ηνπο αιιά θαη ηνπο άιινπο λα κάζνπλ ζηξαηεγηθέο έηζη ώζηε λα απνθεύγνπλ ηελ εκπινθή σο ζύκαηα, ζύηεο αιιά θαη σο ζπλεηζθέξνληεο ζε αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο ζην ρώξν ηνπ δηαδηθηύνπ. Τν δηδαθηηθό ζελάξην αθνξά 2 -αλ είλαη δπλαηόλ ζπλερόκελεο- δηδαθηηθέο ώξεο: Τελ 1 ε ώξα ρξεζηκνπνηνύκε εξσηήζεηο/απαληήζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηαγλώζνπκε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ από ηνπο καζεηέο (Αγαπεκέλε αζρνιία ζην δηαδίθηπν, ρξήζε ηεο θάκεξαο ηνπ θηλεηνύ, ζπλνκηιίεο, θνηλσληθά δίθηπα θ.ν.θ). Σηε ζπλέρεηα κε αθνξκή έλα πξαγκαηηθό πεξηζηαηηθό (πρ Τα Νέα, 2010) ξσηάκε ηνπο καζεηέο ζε κηθξέο νκάδεο εξγαζίαο ηη είλαη γη απηνύο ε παξελόριεζε, ε παξελόριεζε κέζσ δηαδηθηύνπ, πνηεο είλαη νη δηαθνξέο, γηαηί θάπνηνο θαηαθεύγεη ζε ηέηνηεο ελέξγεηεο θ.ν.θ). Καηαγξάθνπκε ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηώλ ώζηε λα απνηεινύλ θνηλό κέζν αλαθνξάο γηα ηε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη αλαθέξνπκε ηνπο πηζαλνύο ηξόπνπο παξελόριεζεο κέζσ ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ηνπ δηαδηθηύνπ. Σηε ζπλέρεηα αλαπαξάγνπκε ην βίληεν (7 ιεπηά) ελζαξξύλνληαο ηα παηδηά (κηθξέο νκάδεο εξγαζίαο) λα ζεκεηώζνπλ ηνλ θάζε ξόιν θαη πώο απηόο ζπκκεηέρεη ζηελ παξελόριεζε. Μεηά αθνύ απαληήζνπκε ζηηο εξσηήζεηο θαη ζηα ζρόιηα ησλ καζεηώλ θαηαγξάθνπκε ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ην ξόιν ηνπο ζην πεξηζηαηηθό παξελόριεζεο. Σην ζεκείν απηό, νη καζεηέο είλαη δπλαηόλ απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο ηνπ ηύπνπ «Τη ζα κπνξνύζε λα θάλεη δηαθνξεηηθά ν Joe (ζύκα); Πνηα άηνκα ζπκκεηείραλ θαη κε πνην ηξόπν ζηελ παξελόριεζε; Τη είδνπο πιεξνθνξίεο δελ πξέπεη λα είρε δώζεη ν Joe;». 4

5 Τε 2 ε δηδαθηηθή ώξα νη καζεηέο θαη ν εθπαηδεπηηθόο μαλαβιέπνπλ ην βίληεν αιιά θαη ηηο ζπλεληεύμεηο ησλ πξσηαγσληζηώλ αθνύ πξώηα κε ηπραίν ηξόπν επηιέγεηαη έλαο πξσηαγσληζηήο αλά νκάδα καζεηώλ. Γη απηόλ, ηα κέιε ηεο νκάδαο ησλ καζεηώλ δεκηνπξγνύλ ην πξνθίι ηνπ, θαηαγξάθνληαο ηηο πξάμεηο, ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ πξηλ ηελ παξελόριεζε, θαηά ηελ παξελόριεζε θαη κεηά ηελ παξελόριεζε. Η θαηαγξαθή απηή κπνξεί λα ππνβνεζεζεί από εξσηήζεηο ηνπ ηύπνπ «Η θαζεγήηξηα ήηαλ θαη απηή ζύκα ηεο παξελόριεζεο; Πώο θαηάιαβε ηελ παξελόριεζε; Πώο αληέδξαζε; Γηαηί ν Joe δελ αληέδξαζε ακέζσο; Πόηε αληέδξαζε; Πώο;» θηι. Κάζε νκάδα θαηαγξάθεη ζε έλα κεγάιν ραξηόλη ή ζε κηα ειεθηξνληθή παξνπζίαζε ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο θαη ηα παξνπζηάδεη ζηελ νινκέιεηα. Σηε ζπλέρεηα, γηα ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, θάζε ραξαθηήξαο-νκάδα δέρεηαη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα από ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Τέινο, ζηηο κηθξέο νκάδεο εξγαζίαο νη νκάδεο απαληνύλ ζε δύν εξσηήζεηο: (α) Τη πξέπεη λα θάλεη ν θαζέλαο καο σο καζεηήο (β) εθπαηδεπηηθόο (γ) ζύιινγνο ησλ δηδαζθόλησλ θαη Γηεπζπληήο, πξνθεηκέλνπ (α) λα πξνιάβνπλ θαη (β) λα αληηκεησπίζνπλ έλα ηέηνην πεξηζηαηηθό. Η αμηνιόγεζε, ε εμαηνκίθεπζε αιιά θαη ε ελίζρπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ είλαη δπλαηό λα ζπλερηζηεί κε ην λα ιάβνπλ κέξνο νη καζεηέο ζε κηα αιιειεπηδξαζηηθή online πξνζνκνίσζε (Childnet, 2007c), ζηελ νπνία νη καζεηέο δεκηνπξγνύλ έλα ραξαθηήξα (avatar), ν νπνίνο πεγαίλεη ζην ίδην ζρνιείν κε ην ζρνιείν ηνπ πεξηζηαηηθνύ ηεο παξελόριεζεο. Οη ραξαθηήξεο ησλ καζεηώλ (avatars) έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πεξάζνπλ κηα κέξα κε ην Joe ηνλ θύξην ραξαθηήξα ηεο ηζηνξίαο θαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο γηα ην πώο πξέπεη λα αληηδξάζνπλ ώζηε λα βνεζήζνπλ θάπνηνλ ν νπνίνο δέρεηαη απηνύ ηνπ είδνπο ηελ παξελόριεζε. Σην ηέινο, ζα έρνπλ δηαπηζηώζεη πόζν ππεύζπλνη ρξήζηεο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο είλαη, αιιά θαη ζα έρνπλ κάζεη πεξηζζόηεξα πξάγκαηα πξνθεηκέλνπ λα πξνθπιάζζνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο, αιιά θαη ηνπο άιινπο. 3. Σσδήηεζε-Σσκπεράζκαηα Αξθεί όκσο ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Γπκλάζην γηα ηελ επηδίσμε ηεο αζθαινύο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ από ηελ πιεπξά ησλ καζεηώλ; Η απάληεζε λνκίδσ είλαη όρη θαη νθείιεηαη θαηά ηε γλώκε κνπ ζε δύν ηνπιάρηζηνλ ιόγνπο: (α) ε δηάζεζε κηαο δηδαθηηθήο ώξαο δπζθνιεύεη ηελ εθπόλεζε βησκαηηθώλ δηδαθηηθώλ ζελαξίσλ, ηα νπνία πξνϋπνζέηνπλ πεξηζζόηεξν δηδαθηηθό ρξόλν ζε ζρέζε κε ηα παξαδνζηαθά δηδαθηηθά ζελάξηα θαη (β) νη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ζηνπο καζεηέο πξέπεη λα μεθηλνύλ λσξίηεξα. Από ην Γεκνηηθό ίζσο θαη από ην Νεπηαγσγείν. Δίκαζηε όινη κάξηπξεο ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ ζπκβαίλεη ζε απηέο ηηο ειηθίεο, όηαλ ηα παηδηά ηεο Α Γπκλαζίνπ αθόκα θαη ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο δελ καο δεηνύλ πηα λα ηνπο αλνίμνπκε ινγαξηαζκό ζην facebook παξά λα ηνπο αθήλνπκε απιώο λα «κπαίλνπλ» ηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο. Σπκπεξαζκαηηθά ινηπόλ ζα ιέγακε όηη, γηα ηελ εκπέδσζε ζπκπεξηθνξώλ αζθαινύο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ από ηελ πιεπξά ησλ καζεηώλ δελ αξθεί ε επνπηεία θαη ε ζέζπηζε θαλόλσλ από ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ γνλέσλ. Δίλαη αλάγθε σο εθπαηδεπηηθνί λα επηδηώμνπκε ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ θαη ζηξαηεγηθώλ κε βάζε ηηο εκπεηξίεο αιιά θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ, πνπ αθνξνύλ ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ (Action Innocence, 2009). Αλαπηύζζνληαο βησκαηηθέο/ζπκκεηνρηθέο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο είλαη πεξηζζόηεξν πηζαλό λα νδεγήζνπκε ζην κεηαζρεκαηηζκό ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξώλ ησλ καζεηώλ. Δπηπξνζζέησο, ηέηνηεο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο είλαη δπλαηό λα νδεγήζνπλ θαη ζηε ζπλδηακόξθσζε από ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαοησλ θαλόλσλ θαη ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζρνιείνπ πνπ αθνξά ζηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ. Η ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηε ζπλδηακόξθσζε ησλ θαλόλσλ θαη ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζρνιείνπ είλαη δπλαηό λα βνεζήζεη ζηελ απνηειεζκαηηθή πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαηλνκέλσλ θαθήο ρξήζεο. Φσξίο όκσο ηελ εκπινθή νιόθιεξεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο θαη θπξίσο ησλ γνλέσλ, ην ζρνιείν δελ κπνξεί λα θάλεη πνιιά πξάγκαηα. Σύγρξνλεο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ε πξαθηηθή ησλ γνλέσλ είλαη εθείλε πνπ απνηειεί θαηαιύηε ζηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ (Valcke et al. 2007). 5

6 Η αλάπηπμε θαη ε εθαξκνγή ηέηνησλ νινθιεξσκέλσλ δηδαθηηθώλ ζελαξίσλ θαη ε κειέηε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπο πξέπεη λα απνηειέζεη ζηόρν ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο θαη έξεπλαο θαη ζην πιαίζην ηεο Διιάδαο. Βηβιηογραθία Action Innocence (2009). Accessed 04/03/2010. Berson, M. (2000). The computer cannot see you blush. Pi Delta Kappa Record, 36(4), Childnet (2007a). Teacher s guide for Let s fight it together lesson plan. Retrieved 04/03/2010. Childnet (2007b). Let's Fight it Together (Full film). Accessed 04/03/2010. Childnet (2007c). Digizen Interactive. Accessed 04/03/2010. Decrem, B. (2006). Introducing Flock Beta 1. Flock official blog. Retrieved 04/03/2010. Media Awareness Network (2001). Canada s children in a wired world: The parents view final report. Ottawa: Media Awareness Network. NCTE (2001). Dot.Safe Project. Dublin: NCTE, Dublin City University, National Centre for Technology in Education. Redding, V., Information Society Commisioner (2008). Position in Teachers told to protect children from online risks.http://www.euractiv.com/en/infosociety/teachers-told-protectchildren-online-risks/article Tynes, B.M. (2007). Internet Safety Gone Wild?. Journal of Adolescent Research 22(6), Valcke, M., Schellens, T., Van Keer, H., Gerarts, M. (2007). Primary school children s safe and unsafe use of the Internet at home and at school: An exploratory study. Computers in Human Behavior 23, Wishart, J., Dungworth, N., & Smith, D. (2002). Audit of Internet safety practices in english schools final report. Loughborough: Loughborough University, Department of Information Science. Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην (2002α). Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ Πιεξνθνξηθήο. Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην (2002β). Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο. Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην (2002γ). Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο. Κνξκάο, Γ. (2009). Γηαδίθηπν θαη εμάξηεζε. Ημερίδα Ημέρα γνώζης: εκπαίδεσζη εκπαιδεσηικών ζηο αζθαλές Διαδίκησο, Ηξάθιεην, Ινύληνο. files/ekdilwseisseminaria/eisigiseis_asfales_diadiktyo% zip. Αλάθηεζε ηελ 4/3/2010. Τα Νέα (11/2/2010). Απνβνιή ιόγσ Facebook. default.asp?pid=2&artid= &ct=1. 6

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής χρήση του ιαδικτύου: Αποτελεσµατικές διδακτικές παρεµβάσεις και ο ρόλος του εκπαιδευτικού Πληροφορικής

Ασφαλής χρήση του ιαδικτύου: Αποτελεσµατικές διδακτικές παρεµβάσεις και ο ρόλος του εκπαιδευτικού Πληροφορικής Ασφαλής χρήση του ιαδικτύου: Αποτελεσµατικές διδακτικές παρεµβάσεις και ο ρόλος του εκπαιδευτικού Πληροφορικής Πανσεληνάς Γιώργος Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής N.Ηρακλείου, Ν. Λασιθίου panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα