ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην"

Transcript

1 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, Ννεκβξίνπ 2011 Η ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ ΣΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΑΝΙΟΣΗΣΔ: Η ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΑΛΛΔ ΥΩΡΔ ΣΗ Δ.Δ. Αγγειηθή Μσπζίδνπ Τπνςήθηα δηδάθησξ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Γ.Π.Θ. Πεξίιεςε: Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ εξκελεία ησλ αληζνηήησλ βάζεη θνηλσληθννηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη δχλαηαη λα επελεξγνχλ ηφζν ζην επίπεδν πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ φζν θαη ζηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε ηεο θξνληίδαο. Ωζηφζν, ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ δελ έρεη επηθεληξσζεί αξθεηά ζην ξφιν ησλ πζηεκάησλ Τγείαο, σο παξάγνληα δεκηνπξγίαο θαη αλαπαξαγσγήο πγεηνλνκηθψλ αληζνηήησλ. πγθεθξηκέλα, εθηεηακέλεο αληζφηεηεο παξαηεξνχληαη θπξίσο ζε ρψξεο φπνπ δεζπφδνπλ νη άκεζεο ηδησηηθέο δαπάλεο (outof-pocket expenditure), φπσο ε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, επηβαξχλνληαο θπξίσο ηα θησρφηεξα θαη πεξηζζφηεξν επάισηα ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ. ην πιαίζην απηφ ζα επηρεηξήζνπκε λα εμεηάζνπκε ην βαζκφ επίδξαζεο πνπ θέξεη ην Διιεληθφ χζηεκα Τγεηνλνκηθήο Φξνληίδαο ζηηο αληζφηεηεο σο πξνο ηελ πγεία, κέζσ κηαο ζπγθξηηηθήο αλαζθφπεζεο κε επηιεγκέλεο ρψξεο ηεο ΔΔ. Η δηεξεχλεζε ζα ζηεξηρζεί ζηελ αμηνπνίεζε δεπηεξνγελψλ δεδνκέλσλ θαη εθηηκήζεσλ πνπ επηηξέπνπλ ηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε δπλακηθή ησλ πζηεκάησλ Τγείαο ζηηο αληζφηεηεο, θαζψο θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ζρεηηθνχ δηαιφγνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαηάιιεισλ παξεκβάζεσλ.

2 Δηζαγσγή Η παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην βαζκφ επίδξαζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ πζηεκάησλ Τγεηνλνκηθήο Φξνληίδαο ζηελ αληζφηεηα σο πξνο ηελ πγεία, κέζσ ηεο ζπγθξηηηθήο αλαζθφπεζεο ηεζζάξσλ ρσξψλ (Ηλσκέλν Βαζίιεην, Γεξκαλία, νπεδία θαη Διιάδα). Η επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρσξψλ πξνζθέξεη εμαηξεηηθέο επθαηξίεο ζχγθξηζεο ιφγσ ηεο πνηθηιίαο ησλ δηαζέζηκσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ απαληψληαη ζε απηέο. Τπνγξακκίδεηαη φηη ε κειέηε δελ επηδηψθεη λα απνθαλζεί γηα ην πνηα ρψξα εθπξνζσπεί ην «θαιχηεξν» χζηεκα Τγείαο. Άιισζηε, βαζηθφ ζεκέιην ηεο παξνχζαο απνηειεί ε αξρή φηη «δελ πθίζηαηαη χζηεκα, ην νπνίν λα ηθαλνπνηεί φιεο ηηο αλάγθεο θαη φινπο ηνπο πιεζπζκνχο» (Rice, 2003). Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ εξκελεία ησλ πγεηνλνκηθψλ αληζνηήησλ βάζεη θνηλσληθννηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη επελεξγνχλ ζην επίπεδν πγείαο, πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ηεο θξνληίδαο (Couffinhal et al., 2005). Ωζηφζν, ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ δελ έρεη επηθεληξσζεί αξθεηά ζηνλ αληίθηππν ησλ πζηεκάησλ Τγείαο, σο παξάγνληα επεμήγεζεο ηεο παξνπζίαο αληζνηήησλ ζηελ πγεία (Figueras et al., 2008). Έηζη, κέζσ ηεο ζπγθξηηηθήο παξάζεζεο επηρεηξνχκε λα δηεξεπλήζνπκε ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο πνπ πθίζηαληαη κεηαμχ ησλ πζηεκάησλ, νδεγψληαο ηνλ αλαγλψζηε ζηελ αλάπηπμε αμηνινγηθψλ θξίζεσλ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο θάζε ρψξαο. Γηαξζξσηηθά, ζην πξψην θεθάιαην παξαηίζεηαη ε κέζνδνο πξνζέγγηζεο πνπ αθνινπζνχκε θαη αλαπηχζζνληαη παξάιιεια δηάθνξα κεζνδνινγηθά δεηήκαηα ηεο ζπγθξηηηθήο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη ηνλ επαίζζεην ηνκέα ηεο πγείαο. Σν δεύηεξν θεθάιαην ζπλζέηεη έλα πεδίν ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ελλνηνινγηθψλ πξνζδηνξηζκψλ, θαηαδεηθλχνληαο ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ζεκαζηνινγίαο ηνπο. Οη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ απαληψληαη ζηελ πεξίπησζε ηεο θάζε ρψξαο απαηηνχλ ηελ νξηνζέηεζε ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ πξνθίι ησλ πζηεκάησλ Τγείαο, ζέκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ηξίην θεθάιαην. ην ηέηαξην θεθάιαην απνηππψλνληαη ζπγθξηηηθά νη πγεηνλνκηθέο αληζφηεηεο ζηηο εμεηαδφκελεο ρψξεο. Η 1

3 παξνπζίαζε δεπηεξνγελψλ δεδνκέλσλ νδεγεί ζηελ θαηά πξνζέγγηζε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε δπλακηθή ησλ αληζνηήησλ. Σέινο, ζηνλ επίινγν επηρεηξείηαη κία ζθαηξηθή ηνπνζέηεζε, ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία. 1. Μεζνδνινγία θαη ζπγθξηηηθή πξννπηηθή 1.1. Μέζνδνο Πξνζέγγηζεο Η ζεσξεηηθή έξεπλα απνηειεί ζεκέιην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Μέζσ ηεο αλαζθφπεζεο ηεο πθηζηάκελεο βηβιηνγξαθίαο θαη ησλ δηαζέζηκσλ κειεηψλ, επηρεηξνχκε λα αμηνπνηήζνπκε έλα ζχλνιν παξαηεξήζεσλ θαη πνιπδηάζηαησλ θξηηεξίσλ αλαθνξηθά κε ηελ ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ πζηεκάησλ Τγείαο θαη αληζνηήησλ. Παξάιιεια, ε ζπγθξηηηθή κειέηε πνπ δηεμάγνπκε αληιεί δεπηεξνγελή εκπεηξηθά δεδνκέλα απφ ην νπινζηάζην δηαθφξσλ νξγαληζκψλ 1. Έηζη, αλαιχνληαη δείθηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο αληζφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε δείθηεο πνπ απνηππψλνπλ ηελ αληζφηεηα σο πξνο ηελ πξφζβαζε θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ην βαζκφ θάιπςεο, ηηο δαπάλεο, θαζψο θαη ηελ απηναλαθεξφκελε θαηάζηαζε πγείαο θαη ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ απφ ην χζηεκα Η ζπγθξηηηθή κειέηε ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο Ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 19 νπ αηψλα πξνβάιινληαη ηα πξνηεξήκαηα ηεο ζπγθξηηηθήο κεζφδνπ σο ηεο πιένλ θαηάιιειεο γηα ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη ηθαλήο λα νδεγεί ζε εκπεηξηθνχο θαλφλεο. Η ζπγθξηηηθή κειέηε ζεσξείηαη ρξήζηκε 1 Δλδεηθηηθά, Eurostat, Eurobarometer, OECD, WHO θ.ά. 2

4 γηα ηελ ηζηνξηθή εμήγεζε ηεο θνηλσληθήο εμέιημεο, ηελ αλάιπζε πνιηηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη απνθάζεσλ. πγρξφλσο, επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε βαζηθψλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή αιιαγή θαη αθνινχζσο ηελ θαηάιεμε ζε γεληθεχζεηο γηα ηελ πνξεία κηαο ή πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ. Όκσο, απνθιεηζηηθά ππφ απηή ηελ έλλνηα ηεο θαηαγξαθήο νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ νδεγνχκαζηε θάπνπ; Μνινλφηη παξαηεξείηαη κηα γεληθεπκέλε ζπκθσλία γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθξηηηθήο κεζφδνπ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, δελ ππάξρεη νκνθσλία ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαη ην πιαίζην ζην νπνίν κπνξεί λα εθαξκφδεηαη. Φηάλνληαο ζην εξψηεκα πώο ζπγθξίλνπκε, νη απαληήζεηο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ην γεληθφηεξν κεζνδνινγηθφεπηζηεκνινγηθφ πιαίζην πνπ πηνζεηεί ν εξεπλεηήο 2. Ωζηφζν, φπσο έρεη δηαηππψζεη θαη ν Durkheim, «ε ζπγθξηηηθή κειέηε ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο εμαθνινπζεί λα είλαη φ,ηη ην πείξακα ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο» (Roberts, 1978, p.287) Η ζπγθξηηηθή κειέηε ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο Μέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθόπεζεο εληνπίδνληαη πνιιέο κειέηεο, νη νπνίεο απαηηνχλ ηελ νξηνζέηεζε ελφο ζαθνχο πιαηζίνπ ζχγθξηζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κεηαμχ ησλ πζηεκάησλ Τγείαο. Η θαηαγξαθή ησλ αλαξίζκεησλ πγεηνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ δχλαηαη λα απνηειέζεη ην πξψην πξναπαηηνχκελν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπγθξηηηθήο έξεπλαο, κε ζθνπφ ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηηο εκπεηξίεο ηεο θάζε ππφ κειέηε ρψξαο. 2 ηελ ηζηνξία ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ην επίθεληξν ηεο δηακάρεο εληνπίδεηαη ζηε κέηξεζε. Γειαδή, ζηελ πηζηνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ θιίκαθαο θαη έληαζεο ελφο θαηλφκελνπ. Οη θνηλσληθέο επηζηήκεο, φπσο θαη νη θπζηθέο, αζρνινχληαη κε γεγνλφηα ηα νπνία ρξήδνπλ εξκελείαο. Όκσο, νη εξκελείεο αλαπφθεπθηα ππφθεηληαη ζε αμηνινγηθέο θξίζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη επηζηήκνλεο νθείινπλ λα πξνζθνκίδνπλ εκπεηξηθέο απνδείμεηο ησλ απφςεσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ, ψζηε λα ηηο πξνζδνζεί αληηθεηκεληθφηεηα (Λπξηληδήο, 2001). 3

5 Έπεηηα, κέζσ ηεο ζύγθξηζεο αληηθαηνπηξίδεηαη ε αλάγθε γηα κηα εηο βάζνο αλάιπζε θαη θαηαλφεζε ησλ πιαηζίσλ ξχζκηζεο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ζηελ εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο (Shortell, 1999). πγρξφλσο, κπνξεί λα εθηηκεζεί ε ζρέζε αλάκεζα ζην επίπεδν πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζηνπο ζπληειεζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξναγσγή ηεο. πλάκα, δχλαηαη λα αμηνινγεζνχλ ε απνδνηηθφηεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην θφζηνο ησλ παξαγφκελσλ πγεηνλνκηθψλ αγαζψλ (3Δ: efficiency, effectiveness, economy) 3. Δπηπιένλ, ην κέγεζνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζηνλ ηνκέα πγείαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νξζή, ή κε, δηαρείξηζε ησλ πφξσλ απνηεινχλ πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ εξκελεία ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ πζηεκάησλ, αιιά θαη ησλ αληίζηνηρσλ πνιηηηθψλ. Γηάγξακκα 1: ρέζε Τγείαο-πζηήκαηνο Πεγή: Evans et al. (2000, p. 2). Άιισζηε, είλαη γλσζηφ φηη ρψξεο πνπ δηαζέηνπλ «απνηειεζκαηηθά» πζηήκαηα, δελ παξνπζηάδνπλ πάληνηε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα πγείαο. 3 Σα ζχγρξνλα πζηήκαηα Τγείαο, θαη δε ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ., αληηκεησπίδνπλ θνηλά πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, νξγάλσζε θαη πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Ωζηφζν, δελ απαληάηαη νκνθσλία ζηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ κέηξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο απφδνζεο ησλ πζηεκάησλ (Evans et al., 2000, p.3). 4

6 Πίλαθαο 1 Πεγή: Παπαζενδψξνπ θ.ά. (2008, ζει. 8-19), Eurostat (2010). Έηζη, ε ζπγθξηηηθή απνηχπσζε ησλ πγεηνλνκηθψλ επηδφζεσλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ θαη ζπλζεθψλ πνπ βειηηψλνπλ ηειηθά ηελ πγεία (Fleurbaeya and Schokkaertb, 2009). 2. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ελλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί 2.1. Οξηζκόο θαη κέηξεζε ηεο «Τγείαο» Η απφδνζε ελφο θνηλά απνδεθηνχ θαη απφιπηα ηθαλνπνηεηηθνχ νξηζκνχ 4 γηα ηελ πγεία απνηειεί έλα απφ ηα πην πνιχπινθα θαη αληηθαηηθά εγρεηξήκαηα ζηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο. Η πγεία ραξαθηεξίδεηαη σο έλα ζχλζεην θαηλφκελν, ζην νπνίν επηδξνχλ πνηθίινη θνηλσληθννηθνλνκηθνί παξάγνληεο, αιιά θαη ππνθεηκεληθέο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηε θχζε ηεο (Σνχληαο, 2000, ζει.15). Ο νξηζκφο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (Π.Ο.Τ.) ζπγθξνηεί, θαηά πνιινχο, ηελ επηθξαηέζηεξε εθδνρή. Ο θαηαζηαηηθφο ηνπ ράξηεο νξίδεη φηη «ε 4 Δλδεηθηηθά, ζην πιήζνο ησλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ εξκελεία ηεο πγείαο, δηαθξίλνληαη νη νξηζκνί πνπ εηζήγαγαλ νη: Parsons (Johnson, 1979), Marx (1844), λενθιαζηθή πξνζέγγηζε (Σνχληαο, 2000), θαζψο θαη νη Downie and Tannahill (1996). 5

7 θαηάζηαζε ηεο πιήξνπο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο, θαη φρη ε απιή απνπζία ηεο αξξψζηηαο ή ηεο αλαπεξίαο, ζπλαπαξηίδνπλ ηελ πγεία» (WHO, 1946, p.2). Μέζσ ηνπ αλσηέξσ νξηζκνχ επηρεηξείηαη ε ζχδεπμε ηεο αξλεηηθήο κε ηε ζεηηθή πξνζέγγηζε ηεο πγείαο, ελψ ζπγρξφλσο γίλεηαη αλαθνξά ζην πνιπδηάζηαην πξνθίι ηεο. Ωζηφζν, ε πξνζπάζεηα ηνπ Π.Ο.Τ. έρεη επηθξηζεί γηα ηελ πξνψζεζε ελφο θνηλνχ πξνηχπνπ, ην νπνίν ιφγσ ηεο «ζηαηηθφηεηαο» πνπ παξνπζηάδεη, αγλνεί ηελ έληνλε «δηαθνξεηηθφηεηα» πνπ εληνπίδεηαη παγθνζκίσο κεηαμχ αηφκσλ θαη θνηλσληψλ. πγρξφλσο, ην πιήζνο ησλ ζχγρξνλσλ πξνζεγγίζεσλ θαζηζηά δπζρεξέο εγρείξεκα ηελ κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, ηδηαίηεξα φηαλ επηρεηξνχληαη δηεζλείο ζπγθξίζεηο, θαζψο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο απαηηείηαη θνηλή κεζνδνινγία ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. Ωζηφζν, ε πνζνηηθνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ δεηθηψλ 5, νη νπνίνη απνξξένπλ απφ δνθηκαζίεο θαηάιιεια δνκεκέλεο, ψζηε λα απνηππψλνπλ κε αθξίβεηα, ή έζησ ζρεηηθή αθξίβεηα, ηηο κεηξήζεηο. Η ρξεζηκφηεηα ησλ δεηθηψλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη επηηξέπεη ηε καθξνρξφληα παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ελφο θαηλφκελνπ, ζπκβάιινληαο εληέιεη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ζθνπψλ θαη ζηφρσλ βάζεη ησλ 3E. 5 Έρνπλ αλαπηπρζεί δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο δεηθηψλ: νη αξλεηηθνί (δείθηεο ζλεζηκφηεηαο θαη λνζεξφηεηαο), νη νπνίνη απνηππψλνπλ ηηο εθδειψζεηο ησλ αξλεηηθψλ βηνινγηθψλ ζπκπησκάησλ θαη νη ζεηηθνί πνπ απνδίδνπλ ηελ πνηνηηθή δηάζηαζε ηεο δσήο, θαζψο θαη ηελ απηναμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο. Σηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, επηρεηξείηαη ε επξεία ρξήζε ησλ ζύλζεησλ δεηθηώλ πγείαο (QALYs, DALYs, HALYs), επηδηψθνληαο λα θαιχςνπλ ηε ζηελφηεηα θαη αλεπάξθεηα ησλ θιαζηθψλ δεηθηψλ (Drummond et al., 2002, p.252). 6

8 2.2. «Η αληζόηεηα βιάπηεη ζνβαξά ηελ πγεία» 6 Γεδνκέλνπ φηη ζηηο θνηλσλίεο απαληάηαη εθηεηακέλε παξνπζία αληζνηήησλ, αθνινχζσο θαη νη θνηλσληθνί παξάγνληεο πνπ επελεξγνχλ ζηελ πγεία είλαη άληζα θαηαλεκεκέλνη, εδξαηψλνληαο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ρσξψλ, θνηλσληψλ, θαζψο θαη πνιηηψλ. Πνηεο φκσο κνξθέο αληζφηεηαο κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ θαη πνηεο είλαη αλαπφθεπθηεο; Τπάξρνπλ παξάγνληεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο πνπ αλαπαξάγνπλ ηελ αληζφηεηα ζηελ παξνρή θαη ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ; Σν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν γελληέηαη θαη εμειίζζεηαη ην άηνκν, επηδξά έληνλα ζηελ πγεία ηνπ. Μεηαμχ ησλ αλαξίζκεησλ παξαγφλησλ δηαθξίλεηαη ε νηθνγέλεηα, ε εθπαίδεπζε, ε κνξθή θνηλσληθήο νξγάλσζεο, ε εξγαζία, ην εηζόδεκα, νη ππεξεζίεο πγείαο, ε ελεκέξσζε, ν πνιηηηζκόο, νη θνηλσληθέο αμίεο θαη ην νηθνλνκηθό ππόβαζξν ηνπ αηφκνπ (Dahlgren and Whitehead, 1991). Ωζηφζν, ην εξεπλεηηθφ καο ελδηαθέξνλ ρξήδεη λα επηθεληξσζεί ζηνλ αληίθηππν πνπ θέξεη ε δνκή ησλ πζηεκάησλ Τγείαο ζηελ παξνπζία αληζνηήησλ (Figueras et al., 2008). Μνινλφηη παξαηεξείηαη βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, ν ξπζκφο εμέιημεο δελ είλαη ν ίδηνο ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο. Σν ξήγκα κεηαμχ πινχζησλ θαη θησρψλ εμαθνινπζεί λα βαζαίλεη. Η αλαηξνπή ησλ αλσηέξσ ζπλζεθψλ ζηνηρεηνζεηεί ηε κέγηζηε πξφθιεζε ζηε ζχγρξνλε επνρή (Graham, 2009). πλεπψο, ε επίηεπμε ηζνλνκίαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ηίζεηαη επηηαθηηθψο αλαγθαία. 6 Φξάζε απφ ζπλέληεπμε ησλ θνηλσληθψλ επηδεκηνιφγσλ R. Wilkinson θαη K. Pickett, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη βαζηθά πνξίζκαηα ηεο κειέηεο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αληζφηεηα θαη ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ζε πεξηζζφηεξεο απφ είθνζη ρψξεο ηνπ αλεπηπγκέλνπ θφζκνπ. Η κειέηε ηηηινθνξείηαη σο «The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better» (Οηθνλνκάθνπ, 2009). 7

9 2.3. «ύζηεκα Τγείαο» θαη βαζηθέο ζπληζηώζεο ηνπ Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε Οη ππεξεζίεο πγείαο ζπγθξνηνχλ έλα πνιπζχλζεην «Σύζηεκα», ε κνξθή ηνπ νπνίνπ εμειίζζεηαη βάζεη πνιηηηθψλ επηινγψλ, θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ, θαζψο θαη ηνπ ηζηνξηθνχ-πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ην πεξηβάιιεη 7. τήμα 1: ύζηημα Τγείας και επιδράζεις πγθεθξηκέλα, ηα πζηήκαηα Τγείαο ζπληζηνχλ πνιχπινθεο θαη δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο νληφηεηεο. Ο φξνο χζηεκα πεξηθιείεη «ην ζχλνιν ησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία θαη ιεηηνπξγηθή αιιειεμάξηεζε κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ» (Θενδψξνπ θ.ά., 2001, ζει.64). χκθσλα κε άιιε πξνζέγγηζε, ην χζηεκα Τγείαο είλαη απνηέιεζκα ελφο δηεπξπκέλνπ πιέγκαηνο παξεκβάζεσλ ηεο πνιηηείαο κε ηηο νπνίεο ξπζκίδνληαη ν ηξφπνο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θνξέσλ θάιπςεο ησλ αλαγθψλ (ΚΔΠΔ, 1976). 7 Καηαιήγεη, ινηπφλ, ην χζηεκα λα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζπλνιηθήο θνηλσληθήο δνκήο θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ εκπέδσζε ηνπ αηζζήκαηνο θνηλσληθήο ζπλνρήο (Γνιγέξαο θ.ά., 2000, Θενδψξνπ θ.ά., 2001). 8

10 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο χκθσλα κε ηελ θιαζηθή νηθνλνκηθή ζεσξία, ε χπαξμε απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ αγνξά πξνυπνζέηεη ηελ παξνπζία αληαγσληζηηθφηεηαο θαη πιήξνπο θπξηαξρίαο ηνπ θαηαλαισηή. Όκσο, ε πηνζέηεζε ελφο πζηήκαηνο πνπ ελαπφθεηηαη ζηνπο λφκνπο ηεο αγνξάο θαη ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ θαηαλαισηψλ-αζζελψλ αλαπφθεπθηα νδεγεί ζηελ θπξηαξρία έληνλσλ θνηλσληθώλ αληζνηήησλ. Αληηζέησο, ζηα πζηήκαηα Τγείαο ζπλήζσο απαληάηαη θάπνηα κνξθή θξαηηθήο παξέκβαζεο 8, θπξίσο ιφγσ ησλ επαίζζεησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ δηαθαηέρνπλ ην αγαζφ ηεο πγείαο. Μνινλφηη είλαη επξέσο απνδεθηή ε παξνπζία ηεο παξέκβαζεο, ε έθηαζή ηεο πνηθίιεη θαη δηακνξθψλεηαη απφ ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο ηεο θάζε ρψξαο, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ εληέιεη ηε κνξθή πνπ ζα έρεη ην χζηεκα. Παξάιιεια, ε απιή δεκφζηα δηνίθεζε έρεη παξαρσξήζεη ηε ζέζε ηεο ζηελ πηνζέηεζε ελφο πην επέιηθηνπ κνληέινπ νξγάλσζεο, κε ηελ εηζαγσγή δηαρεηξηζηηθψλ ηερληθψλ ( managerial techniques ) θαη ζηνηρείσλ αληαγσληζκνχ, ζηνρεχνληαο ζηελ επίηεπμε κέγηζηεο απνδνηηθφηεηαο ζηελ παξνρή θαη ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ (Light, 1997). Δπηπξφζζεηα, ε δηαζεζηκόηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηνλ πιεζπζκφ, άλεπ εκπνδίσλ, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πξνζπειαζηκόηεηα. Όκσο, θάζε άηνκν, αλεμαξηήηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ππφβαζξνπ, έρεη ηελ ίδηα δπλαηφηεηα λα θάλεη ρξήζε ησλ αγαζψλ πγείαο; 8 Σν θξάηνο δχλαηαη λα παξεκβαίλεη ηφζν ζην επίπεδν νξγάλσζεο, φζν θαη ζηηο πνιηηηθέο ρξεκαηνδφηεζεο, δηαλνκήο θαη ηηκνιφγεζεο (WHO, 2000). 9

11 Η ζπλζήθε απηή πξνυπνζέηεη ηελ παξνπζία ηζόηηκεο θαηαλνκήο πόξσλ θαη θαη επέθηαζε ππεξεζηώλ πγείαο, βάζεη ησλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ 9. Γεδνκέλνπ φηη δηαρξνληθά νη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηα αγαζά πγείαο πνηθίινπλ θαη δηαθέξνπλ απφ θνηλσλία ζε θνηλσλία, αιιά αθφκε θαη εληφο απηήο, γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή ε κνλαδηθόηεηα ησλ αλαγθώλ πνπ πξνθχπηεη. Έηζη, ε αλνκνηνγέλεηα ησλ αλαγθψλ παξάγεη ζπλζήθεο απμαλφκελεο αληζφηεηαο, γεγνλφο πνπ εγείξεη πξνβιεκαηηζκφ θαη επηβάιιεη ηελ άκεζε αληηκεηψπηζή ηνπο Μνξθέο πζηεκάησλ Τγείαο Βάζεη ηνπ ηξφπνπ ρξεκαηνδόηεζεο, παξνρήο θαη ξύζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ηξεηο βαζηθέο κνξθέο πζηεκάησλ: Ιδησηηθό (Διεχζεξν), Δεκόζην (Κξαηηθφ) θαη Μηθηό. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηφζν ην Ιδησηηθφ φζν θαη ην Γεκφζην δελ απαληψληαη ζηελ ακηγή ηνπο κνξθή. Αληηζέησο, παξαηεξείηαη κηα ηάζε ζχγθιηζεο ησλ πζηεκάησλ Τγείαο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε αλάπηπμεο ελδηάκεζσλ κνξθψλ. Παξά ην πιήζνο ησλ εζσηεξηθψλ δηαθνξψλ, θνηλφο ζηφρνο θαη ησλ ηξηψλ είλαη, ή έζησ νθείιεη λα είλαη, ε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ησλ πνιηηψλ εληφο ελφο πεξηβάιινληνο θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο. ηνλ θάησζη πίλαθα παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ ηξηψλ θιαζηθψλ πξνηχπσλ νξγάλσζεο ηεο Τγείαο: 9 ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο δελ πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζην επίπεδν ηεο ζεξαπείαο, αιιά πξσηίζησο λα πεξηθιείνπλ ηνπο ηνκείο πξφιεςεο θαη πξνζηαζίαο ηεο πγείαο. 10

12 Πίλαθαο 2 3. Πξνθίι ησλ πζηεκάησλ Τγεηνλνκηθήο Φξνληίδαο ζηηο εμεηαδόκελεο ρώξεο: Αλαζθόπεζε Αληιψληαο απφ ηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία 10, ε νπνία αμηνπνηεί κεγάιν φγθν ζπγθξηηηθψλ δεδνκέλσλ θαη έλα ζχλνιν πνιπδηάζηαησλ θξηηεξίσλ ηαμηλφκεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ πζηεκάησλ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 11, θξίλνπκε σο ρξήζηκν πιαίζην αλαθνξάο γηα ηε κειέηε καο ηελ θιαζζηθή ηππνινγία ησλ αθφινπζσλ πξνηχπσλ Κνηλσληθνχ Κξάηνπο: 10 Δλδεηθηηθά, Castles (1993), Esping-Andersen (1994, 2006), Ferrera (1996, 1999), Ferrera and Rhodes (2000), Leibfried (1992). 11 Αλαθνξηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηελ θαζνιηθφηεηα ή φρη ηεο θάιπςεο, ηελ αλαγλψξηζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, ην βαζκφ «απνεκπνξεπκαηνπνίεζεο», ην είδνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ αγνξά. 11

13 Η ζπγθξηηηθή αλάιπζε πνπ αθνινπζεί είλαη εζηηαζκέλε ζε ηέζζεξηο ρψξεο (Ηλσκέλν Βαζίιεην, Γεξκαλία, νπεδία, Διιάδα), νη νπνίεο έρνπλ επηιεγεί κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα απνηεινχλ αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα θαζελφο απφ ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο θξάηνπο επεκεξίαο. Ωζηφζν, ρξήδεη λα ππνγξακκηζζεί φηη ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα δελ απαληάηαη ηδενηππηθή θαζαξφηεηα ζηηο παξαπάλσ ηππνινγηθέο δηαθξίζεηο. Μνινλφηη παξαηεξείηαη κία ηάζε ζχγθιηζεο κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ θπξίσο πζηεκάησλ Τγεηνλνκηθήο Φξνληίδαο, νη δηαθνξέο αλαθνξηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, παξνρή, ξχζκηζε θαη νξγάλσζε εμαθνινπζνχλ λα ειθχνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ εξεπλεηή (Παπαζενδψξνπ θαη Πεηκεδίδνπ, 2005, ζει.234). Όπσο έρεη ήδε ηνληζηεί, νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο επηδξνχλ ζην ζρεκαηηζκφ ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαζψο θαη ζηελ πνξεία εμέιημήο ηνπ Τγεηνλνκηθνχ πζηήκαηνο ηεο θάζε ρψξαο. πγρξφλσο, ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη νη ζπλαθφινπζεο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηνπ πιεζπζκνχ γηα επαξθή θαη πνηνηηθή πγεηνλνκηθή θάιπςε απαηηνχλ ηε κεγέζπλζε ησλ δαπαλψλ πξνο ηελ πγεία (Tanner, 2008). Όκσο, ζηελ Πνιηηηθή Τγείαο ην πιήζνο ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πιαηζίσλ θέξεη σο θνηλφ παξαλνκαζηή κεηαμχ ησλ ζχγρξνλσλ πζηεκάησλ Τγείαο ηελ απνδνρή ηνπ αμηψκαηνο κεγηζηνπνίεζε απνδνηηθόηεηαο-ειαρηζηνπνίεζε θόζηνπο, ζπλζήθεο πνπ επηηάζζεη ε Δ.Δ., αιιά θαη ε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Πφζν εθηθηφο είλαη απηφο ν ζπγθεξαζκφο; 12

14 3.1. Ηλσκέλν Βαζίιεην Σν Βξεηαληθφ χζηεκα Τγείαο (National Health System, NHS) ζεσξείηαη θαηεμνρήλ εθπξφζσπνο ηνπ Δεκόζηνπ κνληέινπ ηχπνπ «Beveridge». Η πγεία αληηκεησπίδεηαη σο δεκφζην αγαζφ, ελψ ν θξαηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ρξεκαηνδνηεί απεπζείαο ην χζηεκα (Boyle, 2008, Craig, 2003). Σν 1948 απνηειεί ρξνληθφ ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ θηιφδνμνπ εγρεηξήκαηνο πνπ ππνζρφηαλ θαζνιηθή θαη δσξεάλ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. ήκεξα, απνηειεί πεγή δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ αξκνληθφ ζπγθεξαζκφ ρακεινχ θφζηνπο θαη απνηειεζκαηηθήο νξγάλσζεο (Sutton, 1994). Μνινλφηη ε ηδησηηθή αζθάιηζε 12 αξρηθά δε δηαδξακάηηδε ζεκαληηθφ ξφιν, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζεκεηψλεη απμεηηθή ηάζε (Koen, 2000). Δλδεηθηηθά, ην 2008 νη δαπάλεο πγείαο θηάλνπλ ην 8,4% ηνπ Α.Δ.Π. Οη δεκφζηεο αληηζηνηρνχλ ζην 81,7% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ πγείαο, ελψ νη ηδησηηθέο ζην 18,3%. Γηάγξακκα 2: Ηνφμένο Βαζίλειο: Γεμόζιες και Ιδιφηικές Γαπάνες Τγείας [φς % ηφν ζσνολικών δαπανών σγείας] Γημόζιες Γαπάνες Τγείας Άμεζες Ιδιφηικές Γαπάνες Τγείας Πεγή: OECD (2008). 12 Η ηδησηηθή αζθάιηζε δελ θαιχπηεη πξνυπάξρνληα ζπκπηψκαηα γηα δηάζηεκα δχν εηψλ θαη αμηψλεη απφ ηνπο αζζελείο πνπ αζθαιίδνληαη λα κελ παξνπζηάδνπλ θαλέλα ζχκπησκα (Association of British Insurers, 2002). 13

15 Γηνηθεηηθά, ην NHS απνηειείηαη απφ νξγαληζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν (Dixon and Robinson, 2002). ε εζληθό επίπεδν ην χζηεκα δηνηθείηαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο, ην νπνίν ραξάδεη ηηο πνιηηηθέο πγείαο θαη θαηαλέκεη ηνπο πφξνπο ζηηο Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο 13 (RHAs). ε πεξηθεξεηαθό επίπεδν, νη RHAs ιεηηνπξγνχλ σο πξνέθηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, κε πξψηηζηε αξκνδηφηεηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζηηο Τγεηνλνκηθέο Δπαξρίεο (DHAs), νη νπνίεο θαη απαξηίδνπλ ηελ ηξίηε βαζκίδα νξγάλσζεο ζε ηνπηθό επίπεδν, πξνάγνληαο ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή επζχλεο ηνπο. Αλαθνξηθά κε ηελ κέηξεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ηνπ πζηήκαηνο, ην NHS, φπσο θαη ε πιεηνςεθία ησλ πζηεκάησλ, δελ έρεη εθαξκφζεη κηα κεζνδηθή ηαθηηθή θαηαγξαθήο ηεο εμέιημεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Ωο εθ ηνχηνπ, θαζίζηαηαη δπζρεξήο ε ζε ρξνληθφ βάζνο απνηχπσζε ηνπ βαζκνχ βειηίσζεο ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, ζε ζπζρέηηζε κε ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο Γεξκαλία Δλ αληηζέζεη κε ην κνληέιν «Beveridge», ην Γεξκαληθφ Δζληθφ χζηεκα- «Bismarck» έρεη σο θεληξηθφ ππιψλα ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε. χκθσλα κε ην Γηάγξακκα 3, νη πφξνη γηα ηελ θάιπςε ησλ πγεηνλνκηθψλ αλαγθψλ πεγάδνπλ θπξίσο απφ ακθφηεξεο ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο εξγνδνηψλ-εξγαδνκέλσλ 15 (70%) θαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηα πεξηνξηζκέλα θνλδχιηα ηεο Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο (7%). 13 Δπηπξνζζέησο, ην Τπνπξγείν Τγείαο θαζνξίδεη ηελ ηηκνιφγεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ αγαζψλ, ην θφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηα θνλδχιηα γηα επελδχζεηο. 14 αθψο, ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην ε έξεπλα θαη θαηαγξαθή ηεο εμέιημεο ζηελ πγεία είλαη επαξθέζηεξε ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο, φπσο ε Διιάδα. 15 Σν χςνο ησλ εηζθνξψλ δχλαηαη λα δηαθέξεη κεηαμχ Σακείσλ θαη πεξηνρψλ, ιφγσ ηεο παξνπζίαο δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θάζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα. Δπηπιένλ, ε πνηθηινκνξθία ζπλήζσο απνδίδεηαη ζηα πςειά πνζνζηά θάιπςεο ζπληαμηνχρσλ, ζην επίπεδν εηζνδήκαηνο, αιιά θαη ζηελ αλαινγία γηαηξψλ θαη πιεζπζκνχ ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο. 14

16 πγρξφλσο, εληνπίδεηαη πιήζνο θνξέσλ ρξεκαηνδόηεζεο θαη παξνρήο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο: Οκνζπνλδηαθή θαη Σνπηθέο Κπβεξλήζεηο, ηδησηηθέο, εζεινληηθέο θαη κε-θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Έηζη, νη πνιίηεο απνιακβάλνπλ ειεπζεξία επηινγήο γηαηξνχ θαη λνζνθνκείνπ, ελψ νη γηαηξνί επξεία επαγγεικαηηθή απηνλνκία 16. Γηάγξακκα 3: Γερμανία: σνηελεζηές Υρεμαηοδόηεζες ηφν Γαπανών Τγείας Κραηικός Προϋπολογιζμός Σαμεία Κοινφνικής Αζθάλιζης Ιδιφηική Αζθάλιζη Άμεζες Ιδιφηικές Πληρφμές Μη κερδοζκοπικά Ιδρύμαηα Άλλα Πεγή: OECD (2008). ε θεληξηθό επίπεδν, ε Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε 17 επηκειείηαη ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ράξαμε ησλ πνιηηηθψλ πγείαο. Παξάιιεια, δηεπζεηεί ηδηαίηεξα επαίζζεηα ζέκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, φπσο ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ηελ νξγαλσηηθή δνκή ησλ Σακείσλ Αζθάιηζεο, ην πεδίν δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ Σακείσλ θαη παξφρσλ, θαζψο θαη ηελ επνπηεία ηεο καθξνρξφληαο θξνληίδαο (Busse, 1999, p.78). ε πεξηθεξεηαθό επίπεδν, νη θπβεξλήζεηο ησλ νκνζπνλδηαθψλ θξαηηδίσλ (Länder) θαινχληαη λα πηνζεηήζνπλ ηελ θεληξηθή πνιηηηθή, έρνληαο σζηφζν δηθαίσκα παξέκβαζεο ζε ηνπηθνχ βειελεθνχο 16 Απηή ε αξκνληθή ζπλχπαξμε κεηαμχ Κξάηνπο, Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ θαη επαγγεικαηηθήο απηνλνκίαο ησλ γηαηξψλ ζηεξίδεηαη ζηε δηάρπηε δηάζεζε ζπκβηβαζκνχ θαη πςεινχ βαζκνχ ζπλαίλεζεο πνπ επηθξαηεί κεηαμχ ησλ πξσηαγσληζηψλ εληφο ηνπ πζηήκαηνο. 17 Σν Οκνζπνλδηαθό Υπνπξγείν Υγείαο έρεη ηελ πξψηηζηε επζχλε ζηε ζηξαηεγηθή ησλ πνιηηηθψλ πγείαο. πγρξφλσο, βξίζθεηαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην Υπνπξγείν Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ, ην Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη ην Υπνπξγείν Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο. 15

17 δεηήκαηα 18. Έηζη, ν πεξηθεξεηαθφο λνζνθνκεηαθφο έιεγρνο επαθίεληαη ζηηο ηνπηθέο θπβεξλήζεηο θαη ηνπο ππνπξγνχο πγείαο ησλ θξαηηδίσλ (Busse, 2002, 2008) νπεδία Σν νπεδηθφ χζηεκα Τγείαο απνηειεί Γεκφζην κνληέιν ηχπνπ «Beveridge». Αθξνγσληαίν ιίζν ηνπ ζπληζηά ε αξρή φηη άπαληεο νη πνιίηεο, αλεμαξηήηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, δηθαηνχληαη ηζόηηκε θαη δσξεάλ παξνρή πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο 19. Ιζηνξηθά, ην χζηεκα αλζεί κεηά ην Β Παγθφζκην πφιεκν, ελψ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 δηαθξίλεηαη σο έλα απφ ηα θαιχηεξα νξγαλσκέλα θαη απνθεληξσκέλα πζηήκαηα 20. ήκεξα, ην επίπεδν πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ θξίλεηαη πςειό, βάζεη ησλ δηεζλψλ δεηθηψλ, θαζψο ην Σύζηεκα επελδύεη ζεκαληηθά ζε εμνπιηζκφ, πξνζσπηθφ θαη επηζηεκνληθή γλψζε (Tountas, 2003). Όπσο δηαθαίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 4, ε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ πζηήκαηνο πεγάδεη πξσηίζησο απφ ηνπηθνχο θφξνπο θαη δεπηεξεπφλησο απφ θνλδχιηα ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο (Diderichsen, 2000). Δλδεηθηηθά, ην 1991 νη δαπάλεο γηα ηελ πγεία αλέξρνληαλ ζην 8,6% ηνπ Α.Δ.Π. 21, θαηαηάζζνληαο ην ζνπεδηθφ σο ην ηξίην θαηά ζεηξά πεξηζζφηεξν δαπαλεξφ χζηεκα, κεηά ηηο ΗΠΑ θαη ηνλ Καλαδά (OECD, 1994). Σν 95% ησλ ππνδνκψλ πγείαο αλήθεη ζην θξάηνο θαη ηελ ηνπηθή 18 ε θάζε θξαηίδην ιεηηνπξγνχλ Δηεπζύλζεηο Δεκόζηαο Υγείαο θαη Ιλζηηηνύηα, ηα νπνία ζηεξίδνπλ επηζηεκνληθά ηηο επηκέξνπο πνιηηηθέο πγείαο. 19 χκθσλα κε ζεκειηαθφ λφκν ηνπ 1982, θχξην ζηφρν ηνπ πζηήκαηνο απνηεινχλ νη ηθαλνπνηεηηθέο ππεξεζίεο πγείαο πνπ ζα παξέρνληαη ηζφηηκα ζε νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αιινδαπψλ. 20 Σν θξάηνο, αιιά θαη νη θαηά ηφπνπο εθιεγκέλεο πεξηθεξεηαθέο θαη λνκαξρηαθέο αξρέο θέξνπλ ηελ πιήξε επζχλε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε, νξγάλσζε, παξνρή θαη ξχζκηζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ (Anell, 2008). 21 Σελ εηθνζαεηία νη δαπάλεο πγείαο απμήζεθαλ απφ 4,7% ζε 9,5% ηνπ Α.Δ.Π. Έθηνηε, παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή κείσζε, ιφγσ θπξίσο ησλ απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο πνπ εθαξκφζηεθαλ (Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, 2009). 16

18 απηνδηνίθεζε, ελψ ε ηδησηηθή ηαηξηθή αζθείηαη πεξηνξηζκέλα 22 Observatory on Health Care Systems, 2001). (European Γηάγξακκα 4: οσεδία: σνηελεζηές Υρεμαηοδόηεζες ηφν Γαπανών Τγείας Κραηικός Προϋπολογιζμός Ιδιφηική Αζθάλιζη Άμεζες Ιδιφηικές Πληρφμές Μη κερδοζκοπικά Ιδρύμαηα Άλλα Πεγή: OECD (2008). Γηνηθεηηθά, νη ππεξεζίεο πγείαο είλαη δηαξζξσκέλεο ζε ηξία επίπεδα: Κεληξηθό, Πεξηθεξεηαθό θαη Κνκεηεηαθό (Δήκνπ). ε θεληξηθφ επίπεδν ην Τπνπξγείν Τγείαο θαζνξίδεη ηελ εζληθή πνιηηηθή πγείαο, ηνλ πγεηνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ, θαζψο θαη ηε δηαλνκή ησλ θνλδπιίσλ ζε επίπεδν Κνκεηείαο. Αληηζηνίρσο, ε πεξηθεξεηαθή εμνπζία νθείιεη λα ζπκβαδίδεη κε ηελ θεληξηθά ραξαρζείζα πνιηηηθή, ιακβάλνληαο ζπλάκα ππφςε ηνπο καθξννηθνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο ρψξαο. Παξάιιεια, δχλαηαη λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιία γηα ηε δηεπζέηεζε δεηεκάησλ ηνπηθήο εκβέιεηαο (Swedish Institute, 2009). ε επίπεδν Κνκεηείαο, ηα Κνκεηεηαθά Σπκβνύιηα δξνπλ σο ηνπηθά κνλνπώιηα, ρξεκαηνδνηψληαο θαη δηεπζχλνληαο ηα ηνπηθά λνζνθνκεία θαη θέληα πγείαο κέζσ ηεο είζπξαμεο ηνπηθψλ θφξσλ 23 (Swedish Federation of County Councils, 2001). Έηζη, νη εθιεγκέλνη αλά ηεηξαεηία ηνπηθνί 22 Σν πνζνζηφ ησλ γηαηξψλ πνπ αζθνχλ ην επάγγεικα απνθιεηζηηθά ζε ηδησηηθή βάζε αγγίδεη ην 8%. 23 Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ππεξεζηψλ πγείαο ησλ θνκεηεηαθψλ ζπκβνπιίσλ πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ησλ εζφδσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ, ρξεψζεσλ πνπ θαηαβάιινπλ νη αζζελείο θαη πιεξσκψλ απφ άιιεο πεγέο γηα ηε ζεξαπεία αζζελψλ πνπ δελ αλήθνπλ ζε απηά. Δπίζεο, νη ππεξεζίεο πγείαο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ θφξνπο, εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ, θαζψο θαη εηδηθέο κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο (European Observatory on Health Care Systems, 2001). 17

19 πνιηηηθνί ησλ Κνκεηεηαθψλ πκβνπιίσλ νθείινπλ λα ινγνδνηνχλ ζηνπο ςεθνθφξνπο γηα ηελ παξνρή θαη πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ (Calltorp, 1999, p.14) Διιάδα Με ην λφκν 1397/83 θαζηεξψλεηαη ζηε ρψξα ην «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο» (Δ..Τ.). Υαξαθηεξίδεηαη σο «Μηθηό», δηφηη ζπλδπάδεη ζηνηρεία αθελφο ηνπ κνληέινπ «Beveridge», αθεηέξνπ ηνπ κνληέινπ «Bismarck» θαη επηηξέπεη ζπγρξφλσο ηελ αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα 24. Γεδνκέλνπ φηη ε πγεία απνηειεί θνηλσληθφ αγαζφ, ε παξνρή πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο ππάγεηαη ζηελ επζχλε ηνπ θξάηνπο. Καη εηθφλα ηνπ Βξεηαληθνχ NHS, θάζε πνιίηεο κπνξεί λα ιακβάλεη πνηνηηθά ίζε θξνληίδα, αλεμαξηήηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθήο ηαπηφηεηαο. Έηζη, ν δεκόζηνο ραξαθηήξαο ηνπ πζηήκαηνο, ε απνθέληξσζε ησλ πφξσλ βάζεη γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο, ε θξαηηθή επνπηεία, θαζψο θαη ε αλάπηπμε εληαίνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζπλαπαξηίδνπλ ζεσξεηηθά ηνπο θχξηνπο άμνλέο ηνπ. Παξάιιεια κε ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό σο θχξηα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο, ζπλδξάκνπλ εμίζνπ ε Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη νη ηδησηηθέο πιεξσκέο. Η Κνηλσληθή Αζθάιηζε είλαη ππνρξεσηηθή θαη ζηεξίδεηαη ζηηο εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ, εξγνδνηψλ θαη απηναπαζρνινχκελσλ. Ωζηφζν, δηαρξνληθά ζεκεηψλνληαη πνηθίιεο δηαθπκάλζεηο ζηα πνζνηηθά ζηνηρεία ζπκκεηνρήο ησλ αλσηέξσ πεγψλ. πγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη φηη ε Κνηλσληθή Αζθάιηζε ζηαδηαθά εθρσξεί έδαθνο ζηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε 25, ρσξίο σζηφζν λα πξνβιέπνληαη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 24 Έηζη, ην Δ..Τ. θηλείηαη κεηαμχ ησλ πιαηζίσλ ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θαη ηνπ θξαηηθνχ ειέγρνπ. 25 Δλδεηθηηθά, ην 1975 ε αλαινγία ζπκκεηνρήο ζηηο δαπάλεο κεηαμχ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ήηαλ 60:40. Όκσο, ην 1990 κεηαβιήζεθε ζε 40:60. Γεληθά, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη έπεηηα, ε γεληθή θνξνινγία δηαδξακαηίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πζηήκαηνο (European Observatory on Health Care Systems, 1996). 18

20 απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ..Τ., κε άκεζν επαθφινπζν ηελ δηφγθσζε ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ, φπσο δηαθξίλεηαη θαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα. Γηάγξακκα 5: Δλλάδα: Γεμόζιες και Ιδιφηικές Γαπάνες Τγείας [φς % ηφν ζσνολικών δαπανών σγείας] Γημόζιες Γαπάνες Τγείας Άμεζες Ιδιφηικές Γαπάνες Τγείας Πεγή: OECD (2008). Αμίδεη λα ππνγξακκηζζεί φηη βαζηθφ γλψξηζκα ηνπ Δ..Τ. απνηειεί ν ζπγθεληξσηηζκόο θαη ε έληνλε θξαηηθή παξέκβαζε ζε θάζε παξάκεηξν ηεο Τγείαο, φπσο ρξεκαηνδφηεζε, ξχζκηζε, παξνρή. Έηζη, ην Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ρξίδεηαη αξκφδην γηα ηε δηεπζέηεζε θαίξησλ δεηεκάησλ πνιηηηθήο πγείαο, φπσο ζρεδηαζκνύ, πξνγξακκαηηζκνύ, εθαξκνγήο θαη αμηνιόγεζεο. Ο δηνηθεηηθόο εθζπγρξνληζκόο θαη ε πεξηθεξεηνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο επηρεηξήζεθε κε ηε ζχζηαζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πζηεκάησλ Τγείαο 26. Έηζη, κέζσ ηεο Πεξηθεξεηαθήο αλαζπγθξφηεζεο κεηαβηβάδνληαη αξκνδηφηεηεο ζπληνληζκνχ θαη παξνρήο ζην ηνπηθφ επίπεδν, κε ζηφρν ηελ άξζε δπζιεηηνπξγηψλ θαη γξαθεηνθξαηηθψλ θσιπκάησλ. 26 Αξγφηεξα, κεηνλνκάδνληαη ζε Πε..Τ.Π. ιφγσ ηεο επηπξφζζεηεο έληαμεο ππεξεζηψλ Πξφλνηαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε Γ.Τ.ΠΔ (Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο). 19

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα

ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα ΑΓΔΓΤ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Θεφδσξνο αθειιαξφπνπινο, Καζεγεηάο Παληεένπ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Ηκεξεζίωλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείωλ Δμεηαδόκελν Μάζεκα: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεωξίαο Σεηάξηε 15 Ινπλίνπ 2017

Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Ηκεξεζίωλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείωλ Δμεηαδόκελν Μάζεκα: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεωξίαο Σεηάξηε 15 Ινπλίνπ 2017 www.romvos.edu.gr Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Ηκεξεζίωλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείωλ Δμεηαδόκελν Μάζεκα: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεωξίαο Σεηάξηε 15 Ινπλίνπ 217 ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σσζηφ β. Λάζνο γ. Λάζνο δ. Σσζηφ ε. Σσζηφ Α2.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ

Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ Γηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε θαη κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή Intercultural approach and Migration policy Ζαν-Ντανιέλ Κολομπανί Δημοσιογράφος,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γειεόγινπ Χξηζηίλα Παλαγνπνύινπ Θεξεζία Πέηζαο Γεκήηξεο 8/10/2008 17 ν Παλειιήλην Σπλέδξην Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Eπαγγελματικές αξίες και στόχοι ζωής. Μπηιαλάθε Ειεσζερία ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ

Eπαγγελματικές αξίες και στόχοι ζωής. Μπηιαλάθε Ειεσζερία ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 1 Eπαγγελματικές αξίες και στόχοι ζωής Μπηιαλάθε Ειεσζερία ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 2 Σεβαζκόο θαη αλαγλώξηζε [1] Μέζα από ηελ εξγαζία ηνπ ν εξγαδόκελνο θεξδίδεη ην ζαπκαζκό θαη ηελ θνηλσληθή αλαγλώξηζε 3 Πηζαλόηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

β) (βαζκνί: 2) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά έρεη κέζε ηηκή 0 θαη είλαη αληηζηξέςηκε. Δίλεηαη ην αθόινπζν απνηέιεζκα από ην EViews γηα ηε :

β) (βαζκνί: 2) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά έρεη κέζε ηηκή 0 θαη είλαη αληηζηξέςηκε. Δίλεηαη ην αθόινπζν απνηέιεζκα από ην EViews γηα ηε : 1 ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ 2 ΑΠΟ ΤΑ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 α) (βαζκνί: 3) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη ζηάζηκε, αληηζηξέςηκε θαη αθνινπζεί ην ΑR(1) ππόδεηγκα. Να βξεζνύλ ε κέζε ηηκή, ε δηαζπνξά θαη ε απηνζπζρέηηζε

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα