Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΑΦΝΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΑΦΝΗ"

Transcript

1 Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΑΦΝΗ Προτίθεται να αναθέσει σε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο υπηρεσίες που αφορούν την υλοποίηση μέρους του αντικειμένου του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες» και ακρωνύμιο «EFFECT», στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος. Το έργο αφορά την προώθηση Ενεργειακά Αποδοτικών Δημόσιων Προμηθειών στις χώρες των εταίρων του έργου. 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο EFFECT εντάσσεται στο «Πρόγραμμα Νοτιοανατολική Ευρώπη» (South East Europe Program SEE), που έχει στόχο να αναπτύξει διακρατικές εταιρικές σχέσεις σε θέματα στρατηγικής σημασίας, προκειμένου να βελτιώσει τη διαδικασία εδαφικής, οικονομικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης και να συμβάλει στη συνοχή, σταθερότητα και ανταγωνιστικότητα της περιοχής. Το έργο EFFECT συμβάλλει άμεσα στον ειδικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 2 για την «Προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος» και στην Περιοχή Παρέμβασης 2.4. για την «Προώθηση της αποδοτικότητας της ενέργειας και των πόρων» και υλοποιείται κατά την περίοδο 6 ος ος Στόχος του έργου είναι να προωθήσει την εφαρμογή των αρχών και της νομοθεσίας της Ε.Ε. για την εξοικονόμηση ενέργειας, μέσα από τη βελτίωση των διαδικασιών των δημόσιων προμηθειών, σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης ώστε να γίνουν ενεργειακά πιο αποδοτικές. Η εταιρεία έχει το ρόλο να κινητοποιήσει από την πλευρά της ζήτησης τόσο τους Δήμους των νησιών μελών της όσο και φορείς κλειδιά της κεντρικής διοίκησης και να επιδιώξει μαζί τους τη βελτίωση των πρακτικών που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα στις δημόσιες προμήθειες. Το έργο περιλαμβάνει μία καταγραφή τέτοιων πρακτικών στις χώρες των εταίρων του και στη συνέχεια υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των αρμόδιων φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Περιλαμβάνει επίσης κάποιες δράσεις πιλοτικής εφαρμογής, με τη σύνταξη και δημοσιοποίηση ενδεικτικών προκηρύξεων ή προσφορών με κριτήρια ενεργειακής απόδοσης. Τέλος επιδιώκει να εξασφαλίσει μια δέσμευση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα από όλες τις χώρες, προκειμένου στο εξής να εφαρμόζουν στις διαδικασίες προμηθειών και προσφορών τις αρχές και τα κριτήρια εξοικονόμησης ενέργειας. Το συνολικό αντικείμενο του έργου περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα Work Packages and Activities. 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Το αντικείμενο αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η εταιρεία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργο EFFECT, όπου συμμετέχει ως εταίρος, και ειδικότερα εντάσσεται στη Δραστηριότητα 1.3 του Πακέτου Εργασίας 1 και στα Πακέτα Εργασίας 2, 4, 5 και 6. Συνίσταται 1

2 σε πολλαπλές δράσεις για την ενθάρρυνση και ενεργοποίηση των Δήμων μελών της εταιρείας αλλά και βασικών κεντρικών δημόσιων φορέων, στα θέματα της εξοικονόμησης ενέργειας, μέσα από την εφαρμογή τους στις δημόσιες προμήθειες. Ειδικότερα αφορά τα εξής: Πακέτο Εργασίας 1, Δράση 1.2: Οικονομικές και Διοικητικές Διαδικασίες. Σύνταξη των τυποποιημένων τακτικών εκθέσεων του έργου με στοιχεία του φυσικού αντικειμένου που έχει υλοποιηθεί καθώς και τα αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία του έργου που απαιτούνται από την συγκεκριμένη μορφή. Για τη σύνταξη των εκθέσεων θα λαμβάνει υπόψη του τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί συνολικά στο έργο, τα παραδοτέα που αντιστοιχούν σε κάθε περίοδο και το βαθμό υλοποίησής τους καθώς και την απορρόφηση χρημάτων που έχει υλοποιηθεί ανά πακέτο εργασίας και κατηγορία δαπάνης για την εν λόγω περίοδο. Πακέτο Εργασίας 2: Δράσεις προβολής και επικοινωνίας του έργου Ενημέρωση του δικτυακού τόπου του έργου με νέα στοιχεία που αφορούν τη ΔΑΦΝΗ ως εταίρο και τις σχετικές δραστηριότητές της στο έργο. Έλεγχος και βελτίωση της μετάφρασης και της διαμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένου του δημιουργικού μέρους, του ενημερωτικού φυλλαδίου στα ελληνικά Σύνταξη κειμένων στα αγγλικά για τον δικτυακό τόπο του έργου. Σύνταξη και διάχυση δελτίων τύπου για το έργο. Οργάνωση συνεντεύξεων τύπου σε εκδηλώσεις που θα επιλεγούν κατά την διάρκεια της υλοποίησης Συμμετοχή στην συνολική επεξεργασία της τελικής έκδοσης του έργου EFFECT που θα δημοσιοποιηθεί και θα συνταχθεί με τη συμβολή όλων των εταίρων στα αγγλικά. Πακέτο Εργασίας 4: Ποιοτική βελτίωση της πλευράς της Ζήτησης στις Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες Συμμετοχή στη διαδικασία και στις διαδικτυακές συναντήσεις για την θέσπιση κοινών διεθνών ενεργειακών κριτηρίων. Συμβολή στην θέσπιση κοινής μεθοδολογίας εκπαίδευσης στα ενεργειακά κριτήρια και στις αντίστοιχες διαδικασίες εφαρμογής τους. Συμβολή στη σύνταξη ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση της εκπαίδευσης. Οργάνωση 2 τοπικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων στα θέματα των Ενεργειακά Αποδοτικών Δημόσιων Προμηθειών (ΕΑΔΠ) και στα ειδικότερα κριτήρια και διαδικασίες εφαρμογής. 2

3 Oργάνωση τοπικών ομάδων επικέντρωσης στα θέματα του έργου προκειμένου να συμβάλουν μετά την εκπαίδευση, με συμμετοχικές διαδικασίες στη διαμόρφωση κατευθύνσεων για τη σύνταξη ενεργειακά αποτελεσματικών προκηρύξεων. Σύνταξη του εθνικού σχεδίου κατευθύνσεων για τις ΕΑΔΠ στα ελληνικά και μετάφρασή του στα αγγλικά. Μετάφραση του MoU που θα συνταχθεί από τον συντονιστή εταίρο, σχετικά με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι εμπλεκόμενοι δημόσιοι φορείς και την δέσμευσή τους να χρησιμοποιούν ενεργειακά κριτήρια στις προμήθειές τους. Συνεργασία με τοπικούς παράγοντες και στήριξη τοπικών πολιτικών προσώπων για την υπογραφή του MoU. Οργάνωση ενός τοπικού συνεδρίου πάνω στα θέματα των ΕΑΔΠ. Πακέτο Εργασίας 5: Ποιοτική βελτίωση της πλευράς της Προσφοράς μέσω πολλαπλασιαστικής απόδοσης των Δημόσιων Προμηθειών Συμβολή με επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την πλευρά της προσφοράς των προμηθειών. Σύγκριση με την πλευρά της ζήτησης και συμβολή στην αναζήτηση των κοινών σημείων και στον συνδυασμό των δύο πλευρών προκειμένου να βελτιωθεί το συνολικό αποτέλεσμα. Πακέτο Εργασίας 6: Επιδεικτικές Δράσεις Αναζήτηση και εντοπισμός χρηματοδοτικών μηχανισμών για τα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στις δημόσιες προμήθειες. Σύνταξη σχεδίου προδιαγραφών Ενεργειακά Αποδοτικής Προμήθειας με βάση τις κατευθύνσεις Δημοσιοποίησή της στους αντίστοιχους φορείς του ιδιωτικού τομέα που είναι ικανοί να ανταποκριθούν. Συμβολή στην γενική καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προγράμματος. 3. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η διάρκεια της σύμβασης με τον Ανάδοχο θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι τη λήξη του έργου, την 28 η Φεβρουαρίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός του αντικειμένου καθορίζεται σε , πλέον ΦΠΑ. 5. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 5.1 Οι προσφορές υποβάλλονται στην έδρα της εταιρείας Δίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ), Παλιό Δημαρχείο, Χώρα Άνδρου, 84500, Άνδρος έως την 28 η Μαΐου και 3

4 ώρα 12: Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται, έως και τις 18 Μαϊου προς την κα Καλλιρρόη Ασκαρίδου, με e mail στο Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για παροχή διευκρινίσεων. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το Οι αιτήσεις θα απαντηθούν έως και 23 Μαϊου με απαντητικό Η προσφορά θα περιέχει τα παρακάτω: Φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς Αναλυτικότερα: Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής. Θα περιλαμβάνει: α. Σχετική αίτηση που υπογράφει ο προσφέρων ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντα β. Υποφάκελο δικαιολογητικών νομιμοποιητικών και ειδικής τεχνικής ικανότητας του υποψηφίου. Συγκεκριμένα θα υποβληθεί 1. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/ Δικαιολογητικά σύστασης σε περίπτωση εταιρείας 3. Δικαιολογητικά ειδικής τεχνικής ικανότητας με κατάλογο κυριότερων παρόμοιων μελετών του υποψηφίου Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς. Θα περιλαμβάνει: α. Τεχνική έκθεση περιγραφής αντικειμένου β. Μεθοδολογία υλοποίησης του αντικειμένου. Θα περιλαμβάνεται και ο τεχνικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στην εκπόνηση του έργου, όπως hardware και λογισμικό, με αναφορά στους σειριακούς αριθμούς νόμιμης κτήσης. γ. Εκθεση σχετικά με την ομάδα έργου, που θα περιλαμβάνει: (i) παρουσίαση στελεχών ομάδας μελέτης (ii παρουσίαση καθηκόντων των μελών της ομάδας μελέτης συνοδευόμενη από οργανόγραμμα (iii) στοιχεία από ενδεχόμενη προηγούμενη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας μελέτης (iv) πίνακα μελετών του συντονιστήυποψηφίου με τις σχετικές μελέτες Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς. Θα περιέχει την προσφερόμενη αμοιβή του υποψηφίου σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ Δικαίωμα υποβολής φακέλου προσφοράς έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων 4

5 Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), και έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στα εξής αντικείμενα: έργα ή μελέτες έργων ή προγράμματα στους τομείς του περιβάλλοντος ή/και της ενέργειας χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε., ενεργειακά έργα ή μελέτες ενεργειακών έργων στον νησιωτικό χώρο, ενημερωτικές και επικοινωνιακές δράσεις, επεξεργασία και συγγραφή κειμένων στα αγγλικά, ανάλυση δεδομένων καταγραφής Οι ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές δύνανται να αποκλείονται σύμφωνα με το άρθρο 48 του ΠΔ 60/ Υποψήφιοι που δεν έχουν τα κατάλληλα δικαιολογητικά ή την ειδική τεχνική ικανότητα του άρθρου 3, παρ. γ και του άρθρου 4 αποκλείονται από την παραπέρα αξιολόγηση Η τεχνική προσφορά και η ικανότητα του προσφέροντα (που δεν έχει αποκλειστεί στο στάδιο ελέγχου, του άρθρου 6, θα αξιολογηθεί με ειδικό βάρος 85% ενώ η οικονομική προσφορά με ειδικό βάρος 15%. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 60/ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά της κατακυρωτικής απόφασης εντός 3 εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίησή της σε αυτούς. 6. ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών συνίσταται στη βαθμολόγηση επιμέρους κριτηρίων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαθμολόγησης. Τα κριτήρια είναι τα εξής: Α/Α 1 Κριτήριο Τεχνική έκθεση περιγραφής, με βαση τη Σαφήνεια πρότασης και κατανόηση των γενικών και ειδικών στόχων του έργου Συντελεστής βαρύτητας 40% 2 Μεθοδολογία υλοποίησης 40% 3 Στελέχωση και ικανότητα ομάδας έργου 20% ΣΥΝΟΛΟ 100 Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται σε κλίμακα από 0 έως 100. Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι συγκεντρώσουν κάτω από το 65% της απόλυτης βαθμολογίας (100) σε κάποιο από τα κριτήρια αποκλείονται. 5

6 Η Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς του προσφέροντα προκύπτει από το άθροισμα του γινομένου της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου επί τον συντελεστή βαρύτητας αυτού: Όπου: Β.Τ.Π = Β.Κ 1 x 40% + B.K 2 x 40% + B.K 3 x 20% (Α) - Β.Τ.Π η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς - Β.Κ 1 η βαθμολογία του κριτηρίου 1 - Β.Κ 2 η βαθμολογία του κριτηρίου 2 - Β.Κ 3 η βαθμολογία του κριτηρίου 3 Με βάση τις τιμές Β.Τ.Π συντάσσεται ο πίνακας κατάταξης των υποψήφιων Αναδόχων με βάση την τεχνική τους προσφορά. Οι διαγωνιζόμενοι με Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς μικρότερο του 65% της απολύτου μέγιστης βαθμολογίας (100) αποκλείονται από το επόμενο στάδιο ανοίγματος της οικονομικής προσφοράς. Η Βαθμολογία Οικονομικής Προσφοράς (Β.Ο.Π) των υποψήφιων Αναδόχων που δεν αποκλείστηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια, υπολογίζεται με τον τύπο: Όπου: Β.Ο.Π. = (Ε.Ο.Π. / Ο.Π.) x 100% (Β) Β.Ο.Π είναι η βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς Ο.Π είναι η οικονομική προσφορά Ε.Ο.Π είναι η ελάχιστη οικονομική προσφορά μεταξύ των διαγωνιζομένων Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Με βάση τις τιμές Β.Ο.Π συντάσσεται ο πίνακας κατάταξης των διαγωνιζομένων με βάση την οικονομική τους προσφορά. Με βάση τις τιμές Τ.Β. συντάσσεται ο σχετικός πίνακας κατάταξης των Διαγωνιζόμενων με βάση την τεχνική τους προσφορά. Η Σταθμισμένη Βαθμολογία κάθε προσφέροντα προκύπτει από τον τύπο: όπου: Σ. Β. = ΒΤΠ*0,85+ΒΟΠ*0,15 Β.Τ.Π. είναι ο Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου όπως υπολογίστηκε από τον τύπο (Α) 6

7 ΟΠ είναι η Οικονομική Προσφορά του Διαγωνιζομένου, όπως υπολογίστηκε από τον τύπο (Β) Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι η προσφορά που θα συγκεντρώσει τη μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων προσφορών ως πλέον συμφέρουσα λαμβάνεται αυτή με τη μεγαλύτερη βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς. 7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθήσει ο Ανάδοχος είναι υποχρεωτικά αυτό που προβλέπεται από το έργο EFFECT και τα αντίστοιχα χρονικά σημεία όλων των επί μέρους δραστηριοτήτων που προβλέπονται σ αυτό. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσαρμοστεί και να ακολουθήσει τις νέες χρονικές απαιτήσεις του έργου. 8. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμές θα καταβάλλονται στον Ανάδοχο με την έκδοση των σχετικών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 9. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Τα παραδοτέα είναι αυτά που προβλέπονται από το έργο EFFECT, μαζί με αυτά που περιγράφονται στην ανωτέρω «Αναλυτική περιγραφή του υπό ανάθεση αντικειμένου» καθώς και ό,τι συμπληρωματικό απαιτηθεί στην πορεία του έργου για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίησή του και για την ικανοποιητική ανταπόκριση της εταιρείας ΔΑΦΝΗ στο έργο. Επίσης ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να παρέχει όλη την υποστήριξη που θα απαιτηθεί ώστε να καταστεί το έργο αποτελεσματικό σε εθνικό επίπεδο και να αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η ευκαιρία που παρέχεται για την εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από τις δημόσιες προμήθειες. 7

8 4. Work packages and activities 4.0. wp0 Preparation activities Work Package Main Data Preparation activities Responsible Partner WP Total 0.00 EUR WP Total ERDF partners 0.00 EUR Description Activities of ERDF partners Qualitative and quantitative description of the s and s Type Description Partner Contributing Partner Measurement unit Base value Target value Period of delivery 4.1. wp1 Transnational project and financial management Work Package Main Data Responsible Partner WP Total including IPA partners Description Transnational project and financial management LP - ARAEN 409, EUR WP Total ERDF partners 409, EUR The general management and coordination of the project ensures an effective implementation of the project activities throughout the duration of the project, and the development of an efficient monitoring and coordination system. The Lead Partner takes full responsibility for proper project transnational management and for administrative and specific scientific-technical activities: the day-to-day execution of activities and actions of the project, and ensures an efficient and correct operability of the funding flow management of the project partners. The Lead partner is also responsible for the setting up of the Steering Committee? SC aimed at guaranteeing the effectiveness and efficiency of the project, a shared communication and coordination system, and to support the partners in the content-wise activities in order to achieve the objectives agreed. The Lead partner is supported in the management by each Phase responsible, which are partners already experienced, in order to let the governance and the activities of the project be shared among the partners. In order to guarantee a common and shared administrative and financial procedures assessment, the project lead partner, which is also the WP 1 responsible, will define and describe to during the first SC a detailed document, in which all project activities and s are briefly described, partners involved are defined and timing fixed related to all project report activities. This will include also monitoring and evaluation activities in order to eventually reassess project activities or to adapt them to local needs, if necessary. The Evaluation activity, in particular, foresees an assessment loop during the IV SC meeting in order to evaluate the in progress EFFECT s and eventually readapt the strategy adopted. 46/104

9 Activities of ERDF partners act 1.1 Timeframe 01/03/ /02/2014 SC Set up and project management 238, EUR LP is responsible to ensure the achievement of project objectives by guaranteeing the smooth and regular implementation of project activities within the foreseen time and budget, and by respecting the administrative and financial obligations with the programme MA.LP Administrative Project Unit, skilled deep knowledge of European co-financing programmes, will take full responsibility for the day-to-day management of project activities, ensured by a regular flow of communication with all PPs and by the setting up a regular monitoring system of project progress to evaluate states of advancement and any corrections needed.lp will also chair and set up the Steering Committee composed by at least one member for each Partner.It will aim to ensure a proper project transnational management, a shared communication and coordination system, support to the partners in the content-wise activities to achieve the objectives agreed and a lasting coordination among project administrative e financial units. SC set up will be formalized during the I PM in occasion of the LS, organized in Pescara?IT and will regularly meet each six month.lp is responsible of SC and together with each phase responsible will organize the SC agenda and useful documents. SC will also closely work together with the Transnational Working Table - the scientific and technical advisory board - formalized during 1st SC which coordinate and give inputs on the contents at starting of technical activities to guarantee the scientific and technical contribution to the content phases. TWT activities will be carried on through online consultations, regular Skype conferences to ensure a constant flow of communication throughout project duration and will meet during SC Meetings. TWT will be managed by each phase responsible together with the LP. During the 1st SC, members will be appointed and rule of procedures will be set up. LP draft the minutes of each SC Meeting. The decision taken during each SC bind. Role of each partner LP is responsible to guarantee the effectiveness and efficiency of project implementation and for the day-to-day project management;lpappoints thesc chairman and all the PPs appoint a member to the SC;LP prepares with the phase responsible the SC agenda;all SC Members take part to the foreseen SC meetings giving their own contribution;lp/pp6/pp3/pp8/pp10/pp2 supported bypp11 organize SC in their own countries.lp drafts6sc Minutes detailing the relevant decision assumed during the concerned SC I SC (after the launching seminar) - Pescara? IT II SC - Klagenfurt - AT III SC - Lubjana - SI IV SC - Piatra Neamt - RO V SC- IOS -EL VI SC - Budapest - HU act 1.2 Financial and administrative procedures Timeframe 01/03/ , EUR 47/104

10 28/02/2014 In order to guarantee a regular financial and administrative flow, the Lead Partner will define a clear financial and administrative guideline for the entire project, sharing and according with partners suitable deadlines for the submission of project reports activity towards Programme Management Structures according to the subscribed agreements of the Subsidy Contract. LP - according to Programme Rules and deadlines (twice a year on a 6 months period) - will collect Partner Reports, prepare and send for each Reporting period Project Progress Report to the JTS with each application for reimbursement of ERDF contribution after having verified that the expenditures has been validated for each PP by the appointed controllers. The Progress Report filled by the LP with the cooperation of all the PPs will contain overview of achievements and s of overall project, the status of implementation of each WPs, possible problems occurred, and detailed financial report containing the expenditures incurred, paid and validated by ERDF PPs. Each partner moreover will have to appoint a financial manager responsible for all financial aspects, who is in direct contact with the Lead Partner for any prompt reply and involvement in problem financial issues. The Lead Partner and partnership will refer to SEE partner report guidelines furnished by the program. LP will be responsible for the correct financial management of ERDF funds according to planned activities and financial rules of SEE program. Role of each partner ERDF LP is responsible for: - the financial flow - the reporting obligations Each ERDF PP is responsible for applying payment claim (1st national level control), providing financial report validated and project activity partner report to the LP 10% ERDF +1 is responsible provide to LP all supporting documents needed for the correct accounting and claiming of incurred expenses, according to the SEE programme financial rules. act 1.3 Not relevant Timeframe 01/03/ /02/2014 Monitoring and evaluation system 48/104 68, EUR The aim of this activity is to organize a shared and systematic plan for monitoring and evaluation. The activity includes procedures for internal monitoring and evaluation, developing a specific method for project internal assessment, which will be characterized by the active participation of. Activities will be performed under the responsibility of the Lead Partner. The Lead Partner will set up a system of monitoring and evaluation indicators during the preliminary stages of the project, which will then be made available to local partners. Monitoring is an ongoing analysis of project progress towards achieving planned s with the purpose of improving management decision making. Monitoring will be a regular overview of the project based reporting documentation and questionnaires to EFFECT partners, aiming at verifying the achievement of quality criteria such as: - The project strategy and objectives remain relevant to the

11 Role of each partner needs of beneficiaries; - Project s are being delivered as planned, are of good quality and the project?s target group find them relevant to their needs; - The project is being well managed by those directly responsible for implementation; - Sustainability issues are being clearly addressed. The regular project reviews, every 6 months, provide a structured opportunity to discuss and agree on the content of progress reports, build a common understanding of key issues and of actions that need to be taken. The plan will also include an evaluation activity, aimed to assess the relevance, the performance, the efficiency and impact of the project, also taking into consideration the horizontal themes of SEE programme, such as equal opportunities and sustainable development. The Evaluation activity, in particular, foresees an assessment loop during the IV SC meeting in order to evaluate the in progress EFFECT s and eventually readapt the strategy adopted. LP is responsible for drafting of the systematic plan for monitoring and evaluation and the correct put in action of the plan. All Partners will submit all necessary information required by the plan. LP will be responsible for the preparation of the assessment loop and all PPs will actively contribute to the assessment and to the eventual re-adaptation of the strategy adopted. 10% ERDF PP will submit all necessary information required by the systematic plan for monitoring and evaluation drafted by the LP. 10% ERDF PP will provide the required information by the ad hoc monitoring questionnaire for IPA countries prepared by the LP Assessment Loop during the IV SC in Slovenia Additional information Will the activities related to transnational management and coordination be sub-contracted? Will the activities related to transnational financial mangament be subcontracted? Description of project management No No EFFECT project management structure are: Steering Committee (SC) which is composed by a representative for each Partner. This management structure will assure the full involvement of the entire partnership to all project activities, high quality work and outcomes and a shared ownership of the project s. The setting up of a SC will ensure the implementation of the project, guaranteeing the continuous monitoring of the project progress in accordance with the time 49/104

12 plan presented in the Application Form, using monitorable elements to evaluate the various states of advancement and any corrections which shall be made. Thanks to its composition, the SC will act on the project contents, working on the operative planning and on the direction and technical integration of the project activities carried out. It has also a function of advisory body in order to qualify the intervention through the involvement of multidisciplinary contributes from professionals of the sector (TWT). SC will meet every 6 month in order to check all project progresses and to have clear idea on the partnership financial expenditures. The first SC meeting will be held during the launching seminar (WP 2.1). Transnational Working Table (TWT) which is the scientific and technical advisory board, is composed of one member for each partner with competences on public tendering procedures according to national and European legislative framework. The TWT setting up will be formalized during the 1st SC meeting (WP1) and it will coordinate and give inputs on the contents of the project at starting of technical activities. TWT activities will be carried on through online consultations, regular Skype conferences in order to ensure a constant flow of communication during the whole project duration and 50/104

13 Common costs within the WP will meet during the SC Meetings. TWT will be managed by each phase responsible together with the LP. No Qualitative and quantitative description of the s and s Type Description Partner Contributing Partner Measurement unit Base value Target value Period of delivery SC appointment format LP - ARAEN period02 SC regulation LP - ARAEN period02 SC Meeting LP - ARAEN plan for monitoring and evaluation LP - ARAEN period02 Assessment loop LP - ARAEN period05 Setting up of SC LP - ARAEN period02 Successful Project Management structure LP - ARAEN Setting up and management of a suitable financial flow LP - ARAEN Constant monitoring and evaluation of project activities LP - ARAEN 4.2. wp2 Communication activities Work Package Main Data 51/104

14 Responsible Partner WP Total including IPA partners Description Communication activities ERDF PP1 - SVIM 298, EUR WP Total ERDF partners 298, EUR Project develops a communication strategy acting on 2 levels: Internal Communication:activities to enable a constant information flow within the partnership through the use of website-intranet, mailing and skype as most appropriate tools to increase coordination among the partners, identifying common code, instrument and layout to achieve high visibility and ensuring common understanding to all targets. External Communication:actions to disseminate EFFECT strategy, s and s towards the socio-economic and institutional target groups ensuring the best impact of the planned activities through several tools foreseen like newsletter, press releases, press conferences and public events to raise public awareness in the SEE Area on the importance of RES and RUE, and energy efficient mechanism in particular. External Communication activities intends to transfer the experiences and the good practices within different geographical areas and different EU programmes through EU network acting as intermediaries. Communication strategy accompanies all the project phases : 1st phase - project start up, make the project known among the stakeholder, achieve them mainly through press releases, radio and television broadcasts linked to the launching seminar, organization of regional press conferences and events to present EFFECT, spreading of Project leaflet in other conferences and meetings. 2nd phase - project implementation - to continuously raise awareness level of the project to the wide public through the EFEFCT six-monthly electronic newsletter, constant updating of the project website, presenting EFFECT in other conference on energy policies, articles on the s obtained so far. 3rd phase - project end?spread project s through the final publication, final conferences and local events. Capitalize outcomes and the transferability of the s in other regions through the network participating creating a strong community of Interest Activities of ERDF partners act 2.1 Timeframe 01/03/ /02/2014 Project Communication Plan and Launching Seminar 52/104 48, EUR Communication plan (CP), shared with all the PPs during the I SC, describes communication strategy, all planned dissemination activities, tools and channels to tailor the message to the specific target audience, allowing PPs to make work with communication easier and consistent, pointing out responsibilities and timetable. CP foresees the setting up of the EFFECT coordinate image and graphical Identity (logo, documents layout, template e used in all s, banners, project folders).effect Coordinate image will be elaborated by communication professional experts for the LS. CP also foresees the appointment of 1 communication responsible for each PPs. CP will be reviewed on the basis of project evolution and finding to add new dissemination opportunities. CP foresees also an yearly monitoring and evaluation of communication and dissemination activities through an annual report on the basis of a monitoring system of quantitative and qualitative s. Quantitative indicators could take into consideration: No of printed leaflet/brochure produced/distributed, website average daily/monthly visits, No of participants at the events, etc?qualitative evaluation will be carried out through a questionnaire to assess the quality of communication activities and

15 dissemination policy, distributed both to PPs and to all the relevant local stakeholders (e.g policy makers and professional organization representatives). LS will be held in Pescara on June 2011 in order to present the project strategy and objectives to a wide audience, a press conference will be arranged by the LP and all PPs will delivery press releases in their own language to launch the project. LS foresees a day of public seminar that all PPs will attend and wide public and citizens will be invited. During the LS, project leaflet in English to present EFFECT strategy, planned activities and Project Partnership Composition will be distributed to the participants. Role of each partner LP responsible for the organization of the Ls ERDF PP1 responsible for: CP drafting and management; All EDRF PPs responsible for: cooperation in CP implementation; appointment of 1 Comm responsible, participation to LS; supporting in brochure realization, administration monitoring questionnaire ERDF PP1 is responsible for elaboration of the monitoring and evaluation documents. 10% ERDF PP1 is responsible for the participation to Launching seminar act 2.2 Timeframe 01/03/ /02/2014 Lunching Seminar- Pescara - Italy Setting up of project web site and maintaining 47, EUR EFFECT website will be the most important dissemination channel and a key management tool within the project and will provide constantly all the necessary information on project progress and achieved s. A professional designed website will be set up by the 3rd month from the beginning of the project and will be maintained for at least 3 years beyond the end of the project and constantly updated. The URL and the project website will be available for 3 years after the end of the project. Website is conceived to be in English and in all the PPs languages (Italian, Bulgarian, Greek, Slovenian, Serbian, German, Hungarian and Romanian) providing information on EFFECT activities plan and news in almost all the SEE Languages in order to better achieve all the target groups in the regions involved. The web site will include both a public and a private restricted area for Partnership information and document exchange. Moreover, the Website pages are conceived with and easy content management system, so that all the PPs will have the authorization and the possibility to constantly update website contents in their own languages and constantly give their own contribution to the attractiveness and efficacy of the website. The website will contain in En and in all National Languages a core set of content pages: - project description highlighting strategy, objectives and actions; - Profile of each Partner and a link to its web sites; - access to the project Public Deliverables and Documents realized (Documents) - constantly updated news on events, workshop and conferences organized 53/104

16 within the project and external events focused on Energetic Issues. - Link to European Initiatives on Energetic Issue (e.g. Covenant of Mayor, IEE Programme, Sustainable Energy Campaign) and on Energy Efficient Public Procurement - Contact and photo gallery - Intranet for partnership working activities and documents sharing. Role of each partner ERDF PP1? SVIM sets up web site with a direct URL,supported by LP is responsible for updating the website content and section in English and in Italian.All ERDF PPs contribute to provide contents for the website setting up and updating in the EN version Moreover the Communication expert appointed by each ERDF PPs will be responsible for the content management and updating of all the website section in their own relative national language act 2.3 Not relevant Timeframe 01/03/ /02/2014 Communication and dissemination actions thorough the project 145, EUR - leaflets in EN and in each national language and poster of the project (AT, IT, GR, RO, HU, SL, BG, SRB) will be produced in order to reach local and regional target groups and distribute it in the Project events and meeting and in other regional and national events dealing with energy issue. - The EFFECT electronic newsletter will be delivered every six months. The newsletter will contain information on achievements of the project, reports from conferences and events organized, announcements of upcoming events, relevant initiatives carried out in other EU Countries. The newsletter will also be published in the EFFECT web site. A Mailing list will be created by the LP with the contribution of all the PPs to widely spread news on the Project among the Target Groups. The newsletter will be in English to allow all the interested stakeholder at European level to share the Project contents and the activities implementation. - Press conference will be realized and press releases for press and audiovisual media will be published according to all the strategic moments of the EFFECT project: Launching Seminar, MoU signature (Act. 4.4)and Final Conference. Press releases will be constantly provided to all the relevant local and national media and the Partnership will foresees publication on relevant newspaper dealing with energy issues to reach relevant target in Europe. Press releases and information directed to the media, when appropriate, will be also distribute from the Lead Partner to the Consortium to provide help and to make the message uniform and coherent with the whole project communication strategy. Articles will be published on local press to reach local policy makers and relevant target groups but also on publication specialized on energy themes and national newspaper dealing with RES and RUE. - Participation of Project Representatives to relevant National and SEE programme organized Events to widely promote the Project in Europe. 54/104

17 Role of each partner ERDF PP1 responsible for realization of coordinate image(logo, layout for documents, banner, folders, leaflet etc..), Each ERDF PPs responsible for adapting layout, content and translation of leaflet and poster in national language and for printing. ERDF PP1 responsible for the six-monthly newsletter setting up and delivery. ERDF PPs contribute to the newsletter content (each 6 months 3relevant articles on the project progress and on other relevant news),organize at least 2 press conference during important communication events of the project and provide press release. 10% ERDF PP1 will distribute the newsletter to relevant stakeholder in Serbia and will actively participate to the content of one of the newsletter. Moreover, they will benefit from the communication tools realized during the project lifetime. Lp will print a higher of leaflet and brochure copes for 10% ERDF PP1 act 2.4 Not relevant Timeframe 01/08/ /02/2014 Final Conference and final publication 56, EUR The Final transnational conference (same venue of 6th SC meeting? Budapest) will be organized to present to a wider target group project s and s as well as the potential transferability of them. All PPs participate to the final Conference to present s obtained through EFFECT implementation and to discuss on project transferability and capitalization. The Communication plan also foresees the realization and distribution during the final conference of a final project publication in EN (2.000 copies) summarizing all project activities with the cooperation of all the PPS and s which will include an MP3 support containing all the Project Reports and Outputs. Role of each partner ERDF PP11 responsible for project final transnational conference organization (6th SC) and promotion ERDF PPs contribute to : - agenda definition - items to debate - speeches - mailing list and definition of target groups ERDFPP1responsible for the elaboration of professional layout, text revision, printing of the final publication, collection of all reports an s for MP3 together with LP All ERDF PPs contribute to the elaboration of the final publication and provide all report 10% ERDF PP will take part to the final conference presenting EFFECT s in Serbia Budapest - HU (same venue of the 6th Steering Committee Meeting) Additional information 55/104

18 Will the activities related to project's transnational communication and dissemmination be sub-contracted? Common costs within the WP Yes No Qualitative and quantitative description of the s and s Type Description Partner Contributing Partner Measurement unit Base value Target value Period of delivery Communicati on plan ERDF PP1 - SVIM period02 Launching Seminar LP - ARAEN period02 Press conference ERDF PP1 - SVIM local press releases ERDF PP1 - SVIM Annual communicati on evaluation report ERDF PP1 - SVIM Project leaflets in EN and National Languages ERDF PP1 - SVIM , period02 Poster ERDF PP1 - SVIM period02 Project final publication ERDF PP1 - SVIM , Electronic Newsletter ERDF PP1 - SVIM Web site ERDF PP1 - SVIM period02 Final conference ERDF PP11 - HCCI Individuals reached directly through project leaflets, poster, final publication, press conferences, ERDF PP1 - SVIM , /104

19 release in the cooperation area Website monthly visits during the project ERDF PP1 - SVIM Local stakeholders (administrati ve actors and private sector representativ es) reached directly through launching and final seminars ERDF PP1 - SVIM Number of local stakeholders directly reached through each electronic newsletter ERDF PP1 - SVIM , wp3 Content Work Package Main Data Responsible Partner WP Total including IPA partners Description Swot Analysis of Demand and Supply side EEPP procedures ERDF PP8 - ADR NORD-EST 511, EUR WP Total ERDF partners 511, EUR This WP aims to deeply investigate the public procurement procedures, at national, regional and local level, in order to analyze and map the level of energy efficiency criteria adopted in SEE area public tenders and the barriers faced by private sector in the participation to energy efficient public tenders. Through the setting up of a transnational technical working table with an advisory and technical role throughout the project, partners will define a common methodological package based on 3 different tools, that will allow to carry on a threefold analysis. Firstly, PP will collect and investigate EEPP procedures at national and regional level, to find out how the EU directives have been implemented in the cooperation area involved and which is the level of EE criteria integration of SEE area public procurement procedures. This activity will lead to the realization of a Transnational EEPP procedures catalogue. Moreover, WP3 will allow to carry on the analysis of the demand 57/104

20 (public sector) and supply (private sector) side of public procurement procedures. The EEPP Demand side will be analyzed through a Swot analysis on SEE region public procurement procedures to find out the points of strength and weakness of EEPP processes in each project country; the EEPP Supply side will be surveyed through the direct involvement of the private sector to map barriers faced by private sector when they apply to energy efficient public tenders. WP3 s will increase the awareness of public administrations and private sector in each target area on EU energy policy objectives and public procurement requirements thus contributing to shaping of energy and public procurement policies to reduce the gaps that the analysis brought into light Activities of ERDF partners act 3.1 Timeframe 01/04/ /09/2011 Role of each partner act 3.2 Transnational working table setting up and WP3 methodology and tools definition 168, EUR The aim of this action is the setting up of a transnational working table (TWT) composed of one member of each partner with competences on public tendering procedures according to national and European legislative framework. The TWT setting up will be formalized during the 1st SC meeting (WP1), it will coordinate and give inputs on the contents of the project at starting of technical activities and during the whole WP 3. TWT will be held at the same days of SC meetings in order to guarantee project implementation consistency, sharing management and activities coordination. TWT activities will be carried on through online consultations, regular Skype conferences in order to ensure a constant flow of communication during the whole project duration. TWT will be managed by each WP leader together with the Lead Partner. During the action 3.1, TWT?s role will be the definition of common methodologies and tools for the implementation of the whole analysis activities (WP 3) that will be useful to obtain comparable s and for the next actions. Common methodologies and tools for the analysis will be defined taking in consideration the existing material on the same issue (energy efficient public procurement) produced within EU programmes and/or projects (such as PRO_EE, DEEP, Procura+, TAKE 5 and their follow up). In particular, TWT will define a common SET of criteria for EE procedures collection in SEE area (act. 3.2), the index for demand side SWOT analysis drafting (act.3.3), and the matrix barriers/sector for supply side analysis (act. 3.4). All PP will appoint the TWT member during the 1st SC meeting; ERDF PP8 and LP coordinate the work of TWT and will propose the common methodologies and tools for the implementation of the whole analysis phases; TWT will propose scientific methodological inputs for the start up and implementation of the activities during the whole WP3. All PPs will contribute to the definition of the common methodologies and tools for the implementation of the whole analysis phases. 10% ERDF PP1 will contribute to the definition of the common methodologies and tools for the implementation of the whole analysis phases. First TWT meeting in Pescara - Italy EEPP procedures collection in SEE area Timeframe 01/04/ , EUR 58/104