ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,"

Transcript

1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 243 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν Α Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4. Τ.Κ Αθήνα Τηλέφωνα : ,.60,.70,.80,.90 FAX : E.mail : Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Σας κοινοποιούμε την ΠΟΛ 1122/ με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 41, 43, 61, της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 4 του άρθρου 62, της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 7 του άρθρου 64, του άρθρου 67 Α καθώς και του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως αυτές ισχύουν ύστερα από την τροποποίηση τους με τον ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85) σχετικά με τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από φυσικά πρόσωπα.» Σας επισημαίνουμε ιδιαίτερη προσοχή για την ανάγνωση τόσο των γενικών διατάξεών της όσο και των επιμέρους παραδειγμάτων για το λόγο ότι αναθεωρούν σε μεγάλο βαθμό ερμηνευτικές απόψεις που έχουν εκφραστεί από τη δημοσίευση του ν.4254/2014 μέχρι και σήμερα. Με τιμή Ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Βλαχάκης

2 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Απξηιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α ΠΟΛ: 1122 Ταρ. Γ/λζε : Καξ. Σεξβίαο 10 Τ.Κ. : Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Τειέθσλν : FAX : ΠΡΟ: Ψο Π.Γ. ΘΕΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 41,43, 61, ηεο πεξίπησζεο ζη ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 62, ηεο πεξίπησζεο ζη ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 64, ηνπ άξζξνπ 67 Α θαζώο θαη ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4172/2013, όπσο απηέο ηζρύνπλ ύζηεξα από ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπο κε ηνλ λ. 4254/2014 (ΦΔΚ Α 85) ζρεηηθά κε ηε κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο από θπζηθά πξόζσπα. Σαο θνηλνπνηνύκε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε θνξνιόγεζε ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνθύπηεη από κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο από θπζηθά πξόζσπα. 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4172/2013, επηβάιιεηαη θόξνο ππεξαμίαο 15% ζε θπζηθό πξόζσπν πνπ κεηαβηβάδεη από κε επαρζή αηηία αθίλεηε πεξηνπζία. Σηελ έλλνηα ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο πεξηιακβάλεηαη ην αθίλεην ή ην ηδαληθό κεξίδην απηνύ, ην εκπξάγκαην δηθαίσκα επί αθηλήηνπ ή ηδαληθό κεξίδην απηνύ, θαζώο θαη νη ζπκκεηνρέο νη νπνίεο έιθνπλ άλσ ηνπ 50% ηεο αμίαο ηνπο άκεζα ή έκκεζα από αθίλεηε πεξηνπζία. Κξηηήξην γηα ηελ επηβνιή ηνπ θόξνπ ππεξαμίαο είλαη ην εηζόδεκα πνπ πξνθύπηεη από ηελ ππεξαμία ηεο κεηαβίβαζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο λα κελ ζπληζηά εηζόδεκα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ λ. 4172/2013. Σπγθεθξηκέλα, ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4172/2013 νξίδεη όηη επηρεηξεκαηηθή ζπλαιιαγή ζεσξείηαη θάζε κεκνλσκέλε ή ζπκπησκαηηθή πξάμε κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζπλαιιαγή ή θαη ε ζπζηεκαηηθή δηελέξγεηα πξάμεσλ ζηελ νηθνλνκηθή αγνξά κε ζθνπό ηελ επίηεπμε θέξδνπο. Κάζε ηξεηο νκνεηδείο ζπλαιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα εληόο ελόο εμακήλνπ ζεσξνύληαη ζπζηεκαηηθή 1

3 δηελέξγεηα πξάμεσλ. Σε πεξίπησζε ζπλαιιαγώλ πνπ αθνξνύλ αθίλεηα, ε πεξίνδνο ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ είλαη δύν (2) έηε. Καηά ηελ έλλνηα ησλ παξαπάλσ, δελ πξνθύπηεη θόξνο ππεξαμίαο εάλ ε κεηαβίβαζε δηελεξγείηαη από εξγνιάβνπο νηθνδνκώλ, από άηνκα πνπ δηελεξγνύλ ζπζηεκαηηθά πσιήζεηο αθηλήησλ ( κέζα ζηε δηάξθεηα δύν εηώλ ηξεηο θαη άλσ πσιήζεηο) ή αθόκα θαη ζε πεξίπησζε δηελέξγεηαο κεκνλσκέλεο ή ζπκπησκαηηθήο πξάμεο πνπ απνβιέπεη ζηελ επίηεπμε θέξδνπο, νπόηε ην εηζόδεκα πνπ πξνθύπηεη ζπληζηά εηζόδεκα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. Τα παξαπάλσ πξνθύπηνπλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν από ππεύζπλε δήισζε ηνπ πσιεηή, ε νπνία ελζσκαηώλεηαη ζην θείκελν ηνπ ζπκβνιαίνπ. Σηελ έλλνηα ηνπ εηζνδήκαηνο από ππεξαμία εκπίπηεη θαη ε αγνξαία αμία ηνπ θηίζκαηνο πνπ έρεη αλεγεξζεί ζε έδαθνο θπξηόηεηαο ηξίηνπ κε δαπάλεο ηνπ κηζζσηή θαη πεξηέξρεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ ηξίηνπ (εθκηζζσηή) κε ηε ιήμε ή δηαθνπή ηεο κηζζσηηθήο ζρέζεο (παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41). Σηελ έλλνηα ηεο αλέγεξζεο εκπίπηνπλ θαη νη επεθηάζεηο αθηλήησλ θαηόπηλ έθδνζεο άδεηαο αλέγεξζεο. Δπίζεο, σο κεηαβίβαζε, γηα ηελ επηβνιή ηνπ θόξνπ ππεξαμίαο, λνείηαη θαη ε εηζθνξά αθίλεηεο πεξηνπζίαο γηα ηελ θάιπςε ή ηελ αύμεζε θεθαιαίνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή νληόηεηαο(ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ) 2. Έλλνηα ηεο θηήζεο κε νπνηαδήπνηε αηηία. Γηα ηελ επηβνιή ηνπ θόξνπ ππεξαμίαο δελ ελδηαθέξεη ν ηξόπνο απόθηεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, δειαδή αλ ε αθίλεηε πεξηνπζία ή ηα ηδαληθά κεξίδηα απηήο ή ην εκπξάγκαην δηθαίσκα επί αθίλεηεο πεξηνπζίαο ή ην ηδαληθό κεξίδην απηνύ θιπ απνθηήζεθε κε επαρζή αηηία (κε αληάιιαγκα), αλ αλεγέξζεθε, αλ απνθηήζεθε κε ραξηζηηθή αηηία (δσξεά, γνληθή παξνρή) ή κε νπνηαδήπνηε άιιε αηηία (π.ρ. θιεξνλνκηά, ρξεζηθηεζία θ.ι.π.), αιιά αξθεί ε απόθηεζή ηνπ κε νπνηαδήπνηε αηηία, κεηά ηελ Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε κεηαβίβαζε αθνξά δηθαίσκα ην νπνίν απνθηήζεθε κέρξη θαη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 1994, ε ππεξαμία ζεσξείηαη κεδεληθή. Λνηπέο πεξηπηώζεηο θηήζεο Παξαζέηνπκε πεξηπηώζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο θηήζεο αθηλήησλ: α) Ζ πεξίπησζε αθύξσζεο ζπκβνιαίνπ απόθηεζεο αθηλήηνπ κε νπνηαδήπνηε αηηία, λαη κελ εμνκνηώλεηαη κε ηελ εμππαξρήο άθπξε δηθαηνπξαμία, πιελ όκσο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ζεσξείηαη όηη ζπληξέρεη(πιαζκαηηθά )λέα θηήζε από ηελ ηειεζηδηθία ηεο δηθαζηηθήο απόθαζεο. Σε πεξίπησζε αθπξόηεηαο ηνπ ζπκβνιαίνπ, ε αθπξόηεηα ηζρύεη αλαδξνκηθά (ex tunc), δειαδή ε κεηαβίβαζε ζεσξείηαη σο κε γελόκελε. β) Ζ καηαίσζε ηεο κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ ιόγσ πιήξσζεο ηεο δηαιπηηθήο αίξεζεο δεδνκέλνπ όηη- ζπλεπεία ηεο πιήξσζεο ηεο δηαιπηηθήο αίξεζεο- αλαηξέπνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηαβηβαζηηθήο ζύκβαζεο θαη ην αθίλεην επαλέξρεηαη ζηνλ αξρηθό πσιεηή. Αληίζεηα, ε καηαίσζε ηεο κεηαβίβαζεο ιόγσ κε πιήξσζεο ηεο αλαβιεηηθήο αίξεζεο δε ζεσξείηαη θηήζε, δηόηη ε κε πιήξσζε ηεο αλαβιεηηθήο 2

4 αίξεζεο ζπλεπάγεηαη ηε κε επέιεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζύκβαζεο κεηαβίβαζεο. γ) Ζ δηαλνκή αθηλήησλ, ε ζύζηαζε (ή ηξνπνπνίεζε) νξηδόληηαο ή θάζεηεο ηδηνθηεζίαο, ε ζπλέλσζε αθηλήησλ κε αληαιιαγή, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη πξάμεηο απηέο ζπλεπάγνληαη κεηαβίβαζε πνζνζηνύ εκπξάγκαηνπ δηθαηώκαηνο. Γελ ζεσξνύληαη θηήζεηο νη πξάμεηο δηαλνκήο, ζύζηαζεο νξηδόληηαο ή θάζεηεο ηδηνθηεζίαο, ζπλέλσζεο αθηλήησλ κε αληαιιαγή, νη νπνίεο δελ επηθέξνπλ θακίαο κνξθήο κεηαβίβαζε εκπξάγκαηνπ δηθαηώκαηνο (π.ρ. ζύζηαζε νξηδόληηαο ή θάζεηεο ηδηνθηεζίαο επί νηθνπέδνπ ρσξίο λα κεηαβάιινληαη ηα πνζνζηά ζπληδηνθηεζίαο, ή ζπλέλσζε θαη θαηάηκεζε αθηλήησλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην ηδηνθηήηε ή ζηνπο ίδηνπο ηδηνθηήηεο ρσξίο λα ζπληειείηαη κεηαβίβαζε ). 3. Έλλνηα κεηαβίβαζεο κε επαρζή αηηία Ψο κεηαβίβαζε κε επαρζή αηηία λνείηαη ε κεηαβίβαζε ηνπ αθηλήηνπ κε αληάιιαγκα, (πώιεζε ή αληαιιαγή αθηλήηνπ). Σηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4172/2013 νξίδνληαη ξεηά νη πεξηπηώζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηνπ όξνπ κεηαβίβαζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 41: α) ε κεηαβίβαζε ηεο πιήξνπο ή ςηιήο θπξηόηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξαγκαηηθήο δνπιείαο, αλεμάξηεηα αλ πξόθεηηαη γηα κεηαβίβαζε ππό αλαβιεηηθή ή δηαιπηηθή αίξεζε ή κε ηνλ όξν ηεο εμώλεζεο. β) ε ζύζηαζε επηθαξπίαο, νίθεζεο ή άιιεο δνπιείαο. γ) ε παξαίηεζε από ηελ θπξηόηεηα αθηλήηνπ ή από εκπξάγκαην δηθαίσκα επί αθηλήηνπ. Ζ παξαίηεζε κπνξεί λα αθνξά ηελ πιήξε θπξηόηεηα ζε αθίλεην ή ην ηδαληθό κεξίδην ( ζε πεξίπησζε ζπγθπξηόηεηαο) ή ηελ ςηιή θπξηόηεηα ή ηελ επηθαξπία ή πεξηνξηζκέλε πξνζσπηθή δνπιεία ή πξαγκαηηθή δνπιεία, όηαλ γίλεηαη κε αληάιιαγκα. δ) ε κεηαβίβαζε ηνπ ηίηινπ κεηαθνξάο ζπληειεζηή δόκεζεο. ε) ε κεηαγξαθή δηθαζηηθήο απόθαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 949 ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, ιόγσ κε εθηέιεζεο πξνζπκθώλνπ κεηαβίβαζεο ή ε απόθηεζε νπνηνπδήπνηε δηθαηώκαηνο ησλ πεξηπηώζεσλ α, β,δ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4172/2013 κε απηνζύκβαζε. ζη) ε εθπνίεζε αθηλήηνπ ζπλεπεία εθνύζηνπ πιεηζηεξηαζκνύ (άξζξν 1021 ΚΠνιΓ). 4. Πξάμεηο πνπ δελ ζεσξνύληαη κεηαβηβάζεηο Με ηελ παξάγξαθν 7 νξίδεηαη πνηεο πεξηπηώζεηο δελ ζεσξνύληαη κεηαβηβάζεηο αθίλεηεο πεξηνπζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 41 : α) Ζ κεηαγξαθή ηειεζίδηθεο δηθαζηηθήο απόθαζεο κε ηελ νπνία αλαγλσξίδεηαη δηθαίσκα θπξηόηεηαο επί αθηλήηνπ ζηνλ εληνιέα ιόγσ ππεξβάζεσο ηεο εληνιήο από ηνλ εληνινδόρν. β) Ζ κεηαγξαθή δηθαζηηθήο απόθαζεο κε ηελ νπνία αθπξώλεηαη ιόγσ εηθνληθόηεηαο ζύκβαζε κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ. 3

5 γ) Ζ επηθύξσζε αλώκαισλ δηθαηνπξαμηώλ, νη νπνίεο έρνπλ ήδε ζπκπεξηιεθζεί ζηηο θνξνινγεηέεο κεηαβηβάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 41. δ) Ζ απηνύζηα δηαλνκή ή ζπλέλσζε αθηλήησλ ή πξάμε ζύζηαζεο νξηδόληηαο ή θάζεηεο ηδηνθηεζίαο, εθόζνλ δελ κεηαβάιινληαη ηα πνζνζηά ζπληδηνθηεζίαο αλά ζπληδηνθηήηε. Σηελ πεξίπησζε απηή δε ζεσξείηαη όηη ππάξρεη κεηαβίβαζε αθόκα θαη όηαλ ζπληξέρεη δηαθνξά κεηαμύ θπζηθήο θαη ηδαληθήο κεξίδαο. ε) ε αληαιιαγή πνζνζηώλ αθίλεηεο πεξηνπζίαο επί θηεζέλησλ ιόγσ θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο ή γνληθήο παξνρήο ή από ζπδύγνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έγγακεο ζπκβίσζεο. Δηεπθξηλίδεηαη επίζεο όηη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 41 δελ απνηεινύλ κεηαβηβαζηηθέο πξάμεηο νη ηξνπνπνηήζεηο πξάμεσλ ζύζηαζεο νξηδόληηαο ηδηνθηεζίαο ή θάζεηεο ηδηνθηεζίαο, γηα ηηο νπνίεο θαηαβάιιεηαη θόξνο κεηαβίβαζεο (π.ρ. πξνζάξηεζε ηκήκαηνο θιηκαθνζηαζίνπ ζε δηακέξηζκα), ρσξίο όκσο λα κεηαβάιινληαη ηα εμ αδηαηξέηνπ πνζνζηά ησλ ζπληδηνθηεηώλ. Αλάινγα ηζρύνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε δηόξζσζεο, ηξνπνπνίεζεο ή επαλάιεςεο ζπκβνιαίνπ, γηα νπνηαδήπνηε αηηία, εθόζνλ ε δηόξζσζε, ηξνπνπνίεζε ή επαλάιεςε δελ ζπλεπάγεηαη ηε κεηαβνιή νπνηνπδήπνηε πξνζδηνξηζηηθνύ ηεο ππεξαμίαο ζηνηρείνπ ( ηίκεκα, ρξόλνο θαη αμία θηήζεο). Δίλαη πξνθαλέο όηη ζηηο πεξηπηώζεηο δηνξζώζεσλ ζπκβνιαίσλ πνπ αθνξνύλ πξνζδηνξηζηηθά ηεο ππεξαμίαο ζηνηρεία εθόζνλ απηά αθνξνύλ ήδε γελόκελεο κέρξη ηελ κεηαβηβάζεηο, δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε επηβνιή θόξνπ ππεξαμίαο. Εηδηθά γηα νξηζηηθά ζπκβόιαηα πνπ θαηαξηίδνληαη, ζε εθηέιεζε πξνζπκθώλσλ πνπ έρνπλ ππνγξαθεί κέρξη 31 Δεθεκβξίνπ 2013, εληόο δύν εηώλ από ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζπκθώλσλ θαη ν νηθείνο θόξνο κεηαβίβαζεο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξόλν ζύληαμεο ησλ πξνζπκθώλσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 άξζξνπ 3 ηνπ λ. 1587/1950, γίλεηαη δεθηό όηη δελ ππάγνληαη ζε θόξν ππεξαμίαο. Οκνίσο, γηα ιόγνπο ρξεζηήο δηνίθεζεο ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί όηη δελ ππάγνληαη ζην θόξν ππεξαμίαο ηα νξηζηηθά ζπκβόιαηα πνπ ζπληάζζνληαη ζε εθηέιεζε ππνγξαθέλησλ κέρξη ηελ σο άλσ εκεξνκελία πξνζπκθώλσλ πέξαλ ηεο δηεηίαο εθόζνλ από ηα νηθεία πξνζύκθσλα θαη κόλν πξνθύπηεη όηη ην ηίκεκα έρεη εμνινθιήξνπ θαηαβιεζεί, έρεη γίλεη παξάδνζε ηεο λνκήο θαη έρεη ρνξεγεζεί ζηνλ αγνξαζηή ην δηθαίσκα ηεο απηνζύκβαζεο, ήδε θαηά ην ρξόλν ηνπ πξνζπκθώλνπ. Απηνλόεηα, όιεο νη ινηπέο πεξηπηώζεηο πξνζπκθώλσλ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θόξνπ ππεξαμίαο. Σέινο επηζεκαίλεηαη όηη δελ ζεσξείηαη κεηαβίβαζε ε αλαθεξόκελε ζην άξζξν 2 ηνπ λ. 1587/1950 πιαζκαηηθή κεηαβίβαζε ησλ εμ αδηαηξέηνπ πνζνζηώλ επί ηνπ νηθνπέδνπ από ηνπο νηθνπεδνύρνπο πξνο ηνλ εξγνιάβν/εξγνιήπηξηα εηαηξεία θαζώο θαη ε κεηαβίβαζε νξηδόληησλ ηδηνθηεζηώλ από ηνπο νηθνπεδνύρνπο πξνο ηνλ εξγνιάβν/εξγνιήπηξηα εηαηξεία ή ηξίηνπο εθόζνλ νη κεηαβηβάζεηο απηέο αθνξνύλ εξγνιαβηθό αληάιιαγκα θαη γίλνληαη ζε εθηέιεζε εξγνιαβηθνύ ζπκβνιαίνπ (πξνζπκθώλνπ). 4

6 5. Φνξνινγεηέα αμία Ψο ππεξαμία λνείηαη ε δηαθνξά κεηαμύ ηεο ηηκήο θηήζεο θαη ηεο ηηκήο πώιεζεο ή ηεο αμίαο ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη. Ζ ππεξαμία απηή ιακβάλεηαη απνκεηνύκελε κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζπληειεζηώλ απνκείσζεο αλάινγα κε ηα έηε δηαθξάηεζεο ηνπ αθηλήηνπ, όπσο νξίδεη ε παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 41. ηελ πεξίπησζε αθηλήηνπ πνπ έρεη απνθηεζεί από 1 εο Ιαλνπαξίνπ 1995 έσο θαη ηελ 31 ε Δεθεκβξίνπ 2002, ν ζπληειεζηήο απνκείσζεο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή 0,8. Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ν αξηζκόο ησλ εηώλ πνπ κεζνιάβεζαλ κεηαμύ θηήζεο θαη πώιεζεο, ώζηε λα εθαξκνζηεί ν αλάινγνο ζπληειεζηήο, ιακβάλεηαη ππόςε ην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ ηεο αθξηβνύο εκεξνκελίαο θαηάξηηζεο ηεο δηθαηνπξαμίαο θηήζεο ηνπ αθηλήηνπ θαη ηεο αθξηβνύο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηνπ ζπκβνιαίνπ πώιεζεο ή αληαιιαγήο. Δάλ, ν ρξόλνο δηαθξάηεζεο είλαη έλα έηνο θαη έλαο κήλαο, εθαξκόδεηαη ν ζπληειεζηήο απνκείσζεο ησλ δύν εηώλ. Ζ κεηαγξαθή, αλ θαη απνηειεί αλαγθαία πξνϋπόζεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εκπξάγκαηεο δηθαηνπξαμίαο, δελ επηδξά ζηε γέλεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ νηθείνπ ζπκβνιαίνπ. Δμάιινπ, από ην λόκν ( παξ. 4 άξζξν 62 λ. 4172/2013) πξνβιέπεηαη όηη ην θπζηθό πξόζσπν πνπ απνθηά ππεξαμία από ηε κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαηαβάιιεη ζην ζπκβνιαηνγξάθν θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ κεηαβίβαζεο ην πνζό ηνπ θόξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ππεξαμία. Η Σηκή θηήζεο ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4172/2013 πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο: α) ζηελ πεξίπησζε θηήζεο ιόγσ κεηαβίβαζεο κε επαρζή αηηία, είλαη ην ηίκεκα ή ε αμία ηνπ αληαιιάγκαηνο, όπσο πξνθύπηεη από ην νηθείν κεηαβηβαζηηθό ζπκβόιαην, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππόςε ηπρόλ κεηαγελέζηεξν- κεηά ηελ πώιεζε-σο πξνο ην ηίκεκα ζπκβόιαην, κε ην νπνίν δηνξζώλεηαη απηό, αθνύ απηό δελ ζπληζηά ζπκβόιαην κεηαβίβαζεο, αθόκε θαη αλ θαηαβιήζεθε ε δηαθνξά ηνπ νηθείνπ θόξνπ κεηαβίβαζεο. β) ζηελ πεξίπησζε θηήζεο ιόγσ θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο ή κεηαβίβαζεο κε ραξηζηηθή αηηία, είλαη ε αμία βάζεη ηεο νπνίαο ππνινγίζηεθε ν θόξνο θιεξνλνκηάο, δσξεάο ή γνληθήο παξνρήο ή ρνξεγήζεθε απαιιαγή από απηόλ, όπσο ε αμία απηή πξνθύπηεη από ην νηθείν ζπκβόιαην ή νπνηνδήπνηε άιιν δεκόζην έγγξαθν (ππνβιεζείζα δήισζε, νηθεία έθζεζε θνξνινγηθνύ ειέγρνπ ή πξάμε πξνζδηνξηζκνύ ηνπ αληίζηνηρνπ θόξνπ). Δίλαη απηνλόεην, ζηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο, όηη, ζηελ πεξίπησζε ηεο θηήζεο ιόγσ κεηαβίβαζεο από επαρζή αηηία, αθνύ εθ ηεο θύζεσο ηεο δηθαηνπξαμίαο ππάξρεη δεισζέλ από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο ηίκεκα, απηό θαη κόλν ζα ιακβάλεηαη ππόςε (αλεμαξηήησο πξνζδηνξηζζείζαο θνξνινγεηέαο αμίαο), ζηελ πεξίπησζε ηεο αληαιιαγήο ζα ιακβάλεηαη ππόςε ε πξνζδηνξηζζείζα από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο αμία ηνπ αληαιιάγκαηνο θαη, εθόζνλ απηή δελ πθίζηαηαη, ε θνξνινγεηέα αμία. Σηελ πεξίπησζε ηεο θηήζεο από ραξηζηηθή αηηία, ζα ιακβάλεηαη ππόςε ε αμία βάζεη ηεο νπνίαο ππνινγίζηεθε ν νηθείνο θόξνο, δσξεάο ή γνληθήο παξνρήο, όπσο ε αμία απηή πξνθύπηεη από ην νηθείν ζπκβόιαην(αξρηθό ή δηνξζσηηθό ηνπ αληίζηνηρα) ή ηελ νηθεία πξάμε πξνζδηνξηζκνύ ηνπ αληίζηνηρνπ θόξνπ δσξεάο ή γνληθήο παξνρήο ε νπνία έρεη απνδεδεηγκέλα νξηζηηθνπνηεζεί,( ιόγσ απνδνρήο ηεο κε δηνηθεηηθό 5

7 ζπκβηβαζκό, θαηόπηλ έθδνζεο ηειεζίδηθεο δηθαζηηθήο απόθαζεο ή ιόγσ παξόδνπ ηνπ ρξόλνπ άζθεζεο πξνζθπγήο ), εθόζνλ απηά πξνζθνκίδνληαη ζε ζεσξεκέλα αληίγξαθα. Σηελ πεξίπησζε θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο,ζα ιακβάλεηαη ππόςε ε αμία βάζεη ηεο νπνίαο ππνινγίζηεθε ν νηθείνο θόξνο θιεξνλνκηάο, όπσο ε αμία απηή πξνθύπηεη από ηελ νηθεία δήισζε θόξνπ θιεξνλνκηάο, ζε ζεσξεκέλν αληίγξαθν,(αξρηθή, ηξνπνπνηεηηθή, δηνξζσηηθή ζπκπιεξσκαηηθή) εθηόο εάλ πξνζθνκίδεηαη ζε ζεσξεκέλν αληίγξαθν ε νηθεία πξάμε πξνζδηνξηζκνύ ηνπ αληίζηνηρνπ θόξνπ θιεξνλνκηάο ε νπνία έρεη απνδεδεηγκέλα νξηζηηθνπνηεζεί( ιόγσ απνδνρήο ηεο, ιόγσ δηνηθεηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή θαηόπηλ έθδνζεο ηειεζίδηθεο δηθαζηηθήο απόθαζεο). γ) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε, ήηνη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ή δελ πθίζηαηαη ηηκή θηήζεο, ε ηηκή θηήζεο ππνινγίδεηαη σο εμήο: Τηκή θηήζεο ίζνλ ηηκή κεηαβίβαζεο επί ηνλ Γείθηε Τηκώλ Καηνηθηώλ (ΓΤΚαη) ηνπ έηνπο θηήζεο δηα ηνπ ΓΤΚαη ηνπ πξνεγνύκελνπ ηεο κεηαβίβαζεο έηνπο. Ψο ΓΤΚαη λνείηαη ν κέζνο Γείθηεο Τηκώλ Καηνηθηώλ Αζηηθώλ Πεξηνρώλ ηεο πεξηόδνπ Ηαλνπαξίνπ-Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο, όπσο αλαθνηλώλεηαη από ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο. Αλ θαηά ην ρξόλν ηεο κεηαβίβαζεο δελ έρεη δεκνζηεπζεί κέζνο ΓΤΚαη, ιακβάλεηαη ππ όςηλ ν ζρεηηθόο δείθηεο ηνπ ακέζσο πξνεγνύκελνπ έηνπο. Ο ΓΤΚαη αλαθνηλώλεηαη από ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη είλαη ν πιένλ θαηάιιεινο δείθηεο γηα ηελ αλαγσγή ηεο ηηκήο ελόο αθηλήηνπ ζην έηνο θηήζεο ηνπ, αθνύ απεηθνλίδεη ην κέζν εηήζην επίπεδν ησλ ηηκώλ ησλ θαηνηθηώλ γηα ηα έηε κεηά ην 1994 θαη απνηειεί ηελ θαιύηεξε πξνζέγγηζε (proxy) γηα ην επίπεδν ηηκώλ ησλ αθηλήησλ, δεδνκέλνπ όηη ν ζρεηηθόο ηύπνο εθηίκεζεο ηεο αμίαο θηήζεο ελόο αθηλήηνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ κεηαβνιή ηνπ κέζνπ επηπέδνπ ηηκώλ θαη όηη νη κεηαβνιέο ηνπ επηπέδνπ ηηκώλ ησλ θαηνηθηώλ ζπκβαδίδνπλ κε ηηο κεηαβνιέο ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκώλ ησλ θηηξίσλ, ελ γέλεη, αιιά θαη ηεο γεο, αμία ηεο νπνίαο ελζσκαηώλνπλ. Ο σο άλσ Γείθηεο επίζεο, είλαη ν πιένλ θαηάιιεινο θαη ζε ζρέζε κε άιινπο Γείθηεο ( π.ρ. ηνλ Γείθηε Τηκώλ Καηαλαισηή, ν νπνίνο απεηθνλίδεη κόλν ην επίπεδν ηηκώλ θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ ή ηνλ Γείθηε Τηκώλ Δλνηθίσλ, πνπ κόλν έκκεζα θαη όρη κε ηελ ίδηα αθξίβεηα, θαηαγξάθεη ηελ αμία ησλ αθηλήησλ). Ο Γείθηεο Τηκώλ Καηνηθηώλ ελζσκαηώλεη, επίζεο, ζπγθεθξηκέλα πιενλεθηήκαηα, όπσο ην όηη ε θαηάξηηζή ηνπ γίλεηαη από επίζεκν θνξέα, ην όηη εθαξκόδεηαη ζύγρξνλε κεζνδνινγία, ην όηη ππάξρεη έγθαηξε θαη ηαθηηθή δεκνζηνπνίεζε κε έθδνζε Γειηίσλ Τύπνπ ζε πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο κε ειάρηζηε ρξνληθή πζηέξεζε, ελώ γίλεηαη απνγξαθηθή θαηαγξαθή κε θάιπςε όιεο ηεο ρώξαο θαη κε ελζσκάησζε πνηθίισλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ. Αλ ε ηηκή θηήζεο δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε θαλέλα από ηνπ αλσηέξσ ηξόπνπο ζεσξείηαη όηη είλαη κεδεληθή. Με ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε πξνζδηνξίδεηαη ε ππεξαμία θαη ζηηο πεξηπηώζεηο κεηαβίβαζεο αθηλήησλ εθόζνλ απηά απνθηήζεθαλ ηκεκαηηθά θαη ηκήκα/ηκήκαηα απηώλ απνθηήζεθαλ πξηλ ην έηνο Σηκή πώιεζεο ζύκθσλα κε ηελ ίδηα παξάγξαθν είλαη ην αλαγξαθόκελν ζην ζπκβόιαην ηίκεκα θαηά ην ρξόλν ηεο κεηαβίβαζεο (αλεμαξηήησο πξνζδηνξηζζείζαο θνξνινγεηέαο αμίαο) ή ζηελ πεξίπησζε ηεο αληαιιαγήο, ε αληηθεηκεληθή αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ απνηειεί ην αληάιιαγκα γηα θάζε ζπκβαιιόκελν θαη εθόζνλ απηή δελ πθίζηαηαη (ιόγσ κε εθαξκνγήο ζηελ νηθεία πεξηθέξεηα ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο), ε θνξνινγεηέα αμία. 6

8 - Οπνηαδήπνηε δαπάλε πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αγνξά ή ηελ πώιεζε ηνπ αθηλήηνπ δελ ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο θηήζεο θαη ηεο ηηκήο πώιεζεο ( ΦΜΑ, ζπκβνιαηνγξαθηθά έμνδα θιπ.) Απηνλόεηα, εθόζνλ δελ ιακβάλνληαη ππόςε άκεζεο δαπάλεο, πνιιώ κάιινλ δελ ιακβάλνληαη ππόςε θαη νπνηεζδήπνηε έκκεζεο δαπάλεο. - Σηελ πεξίπησζε θηίζκαηνο πνπ αλεγέξζεθε κε δαπάλεο ηνπ κηζζσηή ζε έδαθνο θπξηόηεηαο ηξίηνπ θαη πεξηέξρεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ ηξίηνπ κε ηε ιήμε ή ηε δηαθνπή ηεο κηζζσηηθήο ζρέζεο, σο ππεξαμία ζεσξείηαη ε αληηθεηκεληθή αμία ηνπ θηίζκαηνο. Εηδηθά γηα κηζζσηηθέο ζρέζεηο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4172/2013 όπνπ εθαξκόδνληαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2238/1994 θαη εμαθνινπζνύλ λα πθίζηαληαη θαη κεηά ηελ , θαηά ηε ιύζε ή δηαθνπή ηνπο, ε ππεξαμία πνπ ζα πξνθύςεη ζύκθσλα κε ηηο λέεο δηαηάμεηο ιακβάλεηαη κεησκέλε κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ εηζνδήκαηνο από αθίλεην ην νπνίν απνδεδεηγκέλα δειώζεθε από ηνλ εθκηζζσηή -ηξίην θαη θνξνινγήζεθε θαηά ηελ πξνγελέζηεξε λνκνζεζία. Λόγσ ηεο θύζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έλλνκεο ζρέζεο θαη πεξίπησζεο εθαξκόδεηαη κόλν ε εηδηθόηεξε δηάηαμε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4172/2013 θαη όρη νη ινηπέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θόξνπ. - Παξάδεηγκα: Έζησ όηη έρεη ζπλαθζεί ην 2000 κίζζσζε γεπέδνπ δηάξθεηαο 20 εηώλ. Ζ αμία ηεο νηθνδνκήο πνπ αλεγέξζεθε κε δαπάλεο ηνπ κηζζσηή είλαη επξώ θαη δηαηξείηαη κε ηα έηε ηεο κίζζσζεο. Με βάζε ηα παξαπάλσ ν εθκηζζσηήο απνθηά εηήζην εηζόδεκα από αθίλεηα επξώ ην νπνίν ππνρξεσλόηαλ λα δειώλεη κέρξη θαη ηε ρξήζε Τν 2020 πνπ ιήγεη ε κίζζσζε, ε ππεξαμία πνπ απνθηά ν εθκηζζσηήο ( ε αληηθεηκεληθή αμία ηνπ θηίζκαηνο) κεηώλεηαη θαηά * 13 έηε= επξώ, εθόζνλ γηα ην πνζό απηό έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθή θνξνινγηθή δήισζε θαηά ηα αληίζηνηρα έηε. 6. Υξόλνο θηήζεο Σύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 41 ν ρξόλνο θηήζεο είλαη ν ρξόλνο απόθηεζεο πνζνζηνύ ηνπιάρηζηνλ εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηό (75%) ηνπ κεηαβηβαδόκελνπ δηθαηώκαηνο επί ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Με ηε δηάηαμε απηή πξνζδηνξίδεηαη ν ρξόλνο θηήζεο ηνπ κεηαβηβαδόκελνπ αθηλήηνπ, δηθαηώκαηνο θιπ, ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο, ιόγσ ηνπ όηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί-δηαδνρηθνί ρξόλνη θηήζεο, δελ δύλαηαη λα πξνζδηνξηζηεί αθξηβέο ζρεηηθό ρξνληθό ζεκείν, νπόηε κε βάζε ηε δηάηαμε απηή ιακβάλεηαη ππόςε ν ρξόλνο θαηά ηνλ νπνίν απνθηήζεθε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηό (75%) ηνπ κεηαβηβαδόκελνπ δηθαηώκαηνο. Ψο ηηκή θηήζεο ιακβάλεηαη ην άζξνηζκα ησλ ηηκώλ ή αμηώλ ησλ δηαδνρηθώλ ηίηισλ θηήζεο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη ηίηινη έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ Υξόλνο θηήζεο ηνπ αθηλήηνπ πνπ απνθηήζεθε κε δηθαηνπξαμία ζεσξείηαη ν ρξόλνο ζύληαμεο ηνπ νξηζηηθνύ ζπκβνιαίνπ, αλεμάξηεηα από ηε κεηαγξαθή ηεο δηθαηνπξαμίαο θηήζεο ηνπ. 7

9 - ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο ν ρξόλνο θηήζεο πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο: α) επί κεηαβίβαζεο θηίζκαηνο πνπ αλεγέξζεθε, κε απηεπηζηαζία ή κε βάζε ην ζύζηεκα ηεο αληηπαξνρήο, σο ρξόλνο θηήζεο ζεσξείηαη ν ρξόλνο κεηά ηελ παξέιεπζε πέληε (5) εηώλ από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ή δύν (2) εηώλ από ηελ εκεξνκελία (ηεο πξώηεο ) αλαλέσζεο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο αλέγεξζεο, εθηόο εάλ ε κεηαβίβαζε γίλεηαη εληόο ησλ παξαπάλσ πξνζεζκηώλ, νπόηε ζηελ πεξίπησζε απηή (ηεο κεηαβίβαζεο εληόο πεληαεηίαο ή δηεηίαο ) ν ρξόλνο θηήζεο ζπκπίπηεη κε εθείλνλ ηεο κεηαβίβαζεο. β) επί κεηαβίβαζεο θηίζκαηνο θαηόπηλ πνιενδνκηθήο ηαθηνπνίεζεο εμ νινθιήξνπ απζαίξεηεο θαηαζθεπήο, σο ρξόλνο θηήζεο ζεσξείηαη ν ρξόλνο πνπ δειώλεηαη σο ρξόλνο αλέγεξζεο θαη πηζηνπνηείηαη από ην κεραληθό ζηε ζρεηηθή αίηεζε ηαθηνπνίεζεο θαη αλ απηόο δελ πξνθύπηεη, ε ιήμε ησλ ρξνληθώλ πεξηόδσλ πνπ νξίδνληαη ζην λ. 4178/2013, γ) επί κεηαβίβαζεο θηίζκαηνο πνπ αλεγέξζεθε θαηόπηλ πνιενδνκηθήο ηαθηνπνίεζεο κεξηθώο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο, ήηνη ζηελ πεξίπησζε πνπ είηε επί λόκηκνπ θηίζκαηνο πθίζηαηαη πνιενδνκηθή ππέξβαζε (π.ρ. αιιαγή ρξήζεο ) είηε εληόο ηνπ απηνύ αθηλήηνπ ππάξρεη εθηόο από λόκηκν θηίζκα θαη απζαίξεηε θαηαζθεπή, σο ρξόλνο θηήζεο ζεσξείηαη ν ρξόλνο θηήζεο ηνπ λόκηκνπ θηίζκαηνο, δ) επί ρξεζηθηεζίαο, σο ρξόλνο θηήζεο ζεσξείηαη ε αληίζηνηρε εκεξνκελία ηνπ εηθνζηνύ πξώηνπ έηνπο, πξηλ από ην ρξόλν ηεο κεηαβίβαζεο. Εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ζρεηηθόο ρξόλνο ζπκπιεξώζεθε πξηλ από ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 1994, σο ρξόλνο θηήζεο ζεσξείηαη ε 1 ε Ιαλνπαξίνπ 1995(παξ. 26 άξζξνπ 72 λ. 4172/2013). Επηζεκαίλεηαη όηη ηα αλσηέξσ ηζρύνπλ θαη ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρεη εθδνζεί ή θαη κεηαγξαθεί δηθαζηηθή απόθαζε αλαγλσξηζηηθή ηεο θπξηόηεηαο ιόγσ ρξεζηθηεζίαο. 7. Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο αμίαο ηεο ςηιήο θπξηόηεηαο, ηεο επηθαξπίαο, ηεο ρξεζηθηεζίαο, ηεο πξνζσπηθήο δνπιείαο ή άιιεο δνπιείαο επί ηνπ αθηλήηνπ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15,16 θαη ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Κώδηθα Φνξνινγίαο Κιεξνλνκηώλ, Γσξεώλ, Γνληθώλ Παξνρώλ, Πξνηθώλ θαη Κεξδώλ από Τπρεξά Παίγληα (Ν. 2961/2001). Καησηέξσ παξαζέηνπκε ηα πνζνζηά ηεο αμίαο ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο, πνπ έρνπλ νξηζζεί αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ επηθαξπσηή πνπ ιακβάλεηαη ζε ηζόβηα ή αόξηζηνπ ρξόλνπ επηθαξπία ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξξνπ 15 ηνπ Ν.2961/2001: ζηα 8/10, αλ ν επηθαξπσηήο δελ έρεη ππεξβεί ην 20ό έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, ζηα 7/10, αλ έρεη ππεξβεί ην 20ό, ζηα 6/10, αλ έρεη ππεξβεί ην 30ό, ζηα 5/10, αλ έρεη ππεξβεί ην 40ό, 8

10 ζηα 4/10, αλ έρεη ππεξβεί ην 50ό, ζηα 3/10, αλ έρεη ππεξβεί ην 60ό, ζηα 2/10, αλ έρεη ππεξβεί ην 70ό θαη ζην 1/10, αλ έρεη ππεξβεί ην 80ό έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Σε πεξίπησζε δηάζπαζεο πιήξνπο θπξηόηεηαο ζε επηθαξπία θαη ςηιή θπξηόηεηα (π.ρ. κεηαβίβαζε ςηιήο θπξηόηεηαο) ηόζν ν ρξόλνο όζν θαη νη αμίεο θαζνξίδνληαη θαηά ην ρξόλν δηάζπαζεο. Κξηηήξην γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ είλαη ε ειηθία ηνπ επηθαξπσηή θαηά ηνλ ρξόλν ηεο δηάζπαζεο ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο ζε ςηιή θπξηόηεηα θαη επηθαξπία αληίζηνηρα. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηπρόλ κεηαβνιή ηεο δεθαεηίαο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο επηθαξπίαο θαηά ην ρξόλν ηεο κεηαβίβαζεο κε επαρζή αηηία δελ αζθεί επίδξαζε ζηελ αμία θηήζεο. Παξάδεηγκα: Τν 1995 ν Α απνθηά πιήξε θπξηόηεηα αθηλήηνπ. Τν 2000 κεηαβηβάδεη ηελ ςηιή θπξηόηεηα (7/10) ζην γην ηνπ Β κε γνληθή παξνρή παξαθξαηώληαο ν ίδηνο ηελ επηθαξπία (3/10). Τν 2014 πσιείηαη ην αθίλεην από ηνπο δύν θαηά πιήξε θπξηόηεηα. Υπνβάιινληαη δύν δειώζεηο κία από ηνλ επηθαξπσηή θαη κία από ηνλ ςηιό θύξην. Φξόλνο θηήζεο ηεο επηθαξπίαο θαη ηεο ςηιήο θπξηόηεηαο είλαη ην Ζ ηηκή θηήζεο ηεο ςηιήο θπξηόηεηαο πξνζδηνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41 θαη ηεο επηθαξπίαο θαηά ηελ ππόινηπε αμία θαηά ηνλ ίδην ρξόλν (ήηνη θαηά ηα ππόινηπα δέθαηα), κε αλαγσγή ζηελ αμία ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο θαηά ηνλ ρξόλν ηεο δηάζπαζεο ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο ζε ςηιή θπξηόηεηα θαη επηθαξπία αληίζηνηρα Σε πεξίπησζε δηάζπαζεο κε ηελ ίδηα κεηαβηβαζηηθή πξάμε από επαρζή αηηία σο ρξόλνο θηήζεο ιακβάλεηαη ν ρξόλνο θηήζεο βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 41. Παξάδεηγκα: Κηήζε πιήξνπο θπξηόηεηαο ην Πώιεζε ηεο ςηιήο θπξηόηεηαο ην 2014 ε νπνία αληηζηνηρεί ζε 6/10 ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο. Υξόλνο θηήζεο ηεο ςηιήο θπξηόηεηαο είλαη ην Η ηηκή θηήζεο ηεο ςηιήο θπξηόηεηαο ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Φνξνινγίαο Κιεξνλνκηώλ, Γσξεώλ, Γνληθώλ Παξνρώλ, Πξνηθώλ θαη Κεξδώλ από Τπρεξά Παίγληα (Ν. 2961/2001), δειαδή κε βάζε ηα δέθαηα ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο ζύκθσλα κε ηελ ειηθία ηνπ λπλ επηθαξπσηή θαηά ηνλ ρξόλν θηήζεο ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο. Σε πεξίπησζε ζπλέλσζεο ηεο επηθαξπίαο κε ηελ ςηιή θπξηόηεηα, ν ρξόλνο θηήζεο ηεο κεηαβηβαδόκελεο πιήξνπο θπξηόηεηαο θαζνξίδεηαη βάζεη ηεο ΠΟΛ 1119/2014 ΑΥΟ (ηνπιάρηζηνλ 75% ηεο αμίαο ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο) θαη νη ηηκή θηήζεο πξνζδηνξίδεηαη ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο α, β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41. Αλ δελ νξίδνληαη, (π.ρ. πεξίπησζε ζαλάηνπ επηθαξπσηή κε ήδε θνξνινγεκέλε ςηιή θπξηόηεηα), ε αμία θηήζεο πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο αμίαο ηεο ςηιήο θπξηόηεηαο θαηά ηνλ ρξόλν απόθηεζήο ηεο, δειαδή βάζεη ηνπ ελαπνκείλνληνο πνζνζηνύ ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο. 9

11 ε πεξίπησζε δηάζπαζεο ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο ζε ςηιή θπξηόηεηα θαη επηθαξπία κε ηελ ίδηα ηε κεηαβηβαζηηθή πξάμε από επαρζή αηηία, σο ρξόλνο θηήζεο ηνπ κεηαβηβαδόκελνπ δηθαηώκαηνο (επηθαξπίαο, ςηιήο θπξηόηεηαο) ζεσξείηαη ν αληίζηνηρνο ρξόλνο θηήζεο ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο. Παξάδεηγκα: Κηήζε πιήξνπο θπξηόηεηαο ην Πώιεζε ηεο ςηιήο θπξηόηεηαο ην Υξόλνο θηήζεο ηεο ςηιήο θπξηόηεηαο είλαη ην Η ηηκή θηήζεο ηεο ςηιήο θπξηόηεηαο ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Φνξνινγίαο Κιεξνλνκηώλ, Γσξεώλ, Γνληθώλ Παξνρώλ, Πξνηθώλ θαη Κεξδώλ από Τπρεξά Παίγληα (Ν. 2961/2001), δειαδή κε βάζε ηα δέθαηα ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο ζύκθσλα κε ηελ ειηθία ηνπ λπλ επηθαξπσηή θαηά ηνλ ρξόλν θηήζεο ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο. 8. Απαιιαζζόκελν πνζό ππεξαμίαο Από ηελ ππεξαμία πνπ πξνθύπηεη (κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζπληειεζηώλ απνκείσζεο) αθαηξείηαη πνζό κέρξη εηθνζηπέληε ρηιηάδεο (25.000) επξώ, εθόζνλ ν θνξνινγνύκελνο δηαθξάηεζε ην κεηαβηβαδόκελν αθίλεην γηα πέληε ηνπιάρηζηνλ έηε θαη επηβάιιεηαη θόξνο ζην ηπρόλ ππόινηπν πνζό. 9. Μεδεληθή ππεξαμία α)σύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 41, όηαλ ν πξνζδηνξηζκόο ηεο ππεξαμίαο θαηαιήγεη ζε αξλεηηθό πνζό, ε ππεξαμία ζεσξείηαη κεδεληθή. β) Σύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 26 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4172/2013, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε κεηαβίβαζε ηνπ άξζξνπ 41 αθνξά δηθαίσκα ην νπνίν απνθηήζεθε κέρξη θαη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 1994, ε ππεξαμία ζεσξείηαη κεδεληθή. Καη ζηηο δύν σο άλσ πεξηπηώζεηο, ππνβάιιεηαη δήισζε., ζηε δε δεύηεξε από ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο αλαθέξεηαη κόλν ην έηνο θηήζεο. Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλόεζε ησλ αλσηέξσ ππνινγηζκνύ ηνπ θόξνπ ππεξαμίαο: παξαζέηνπκε παξαδείγκαηα 1. Τν 2005 έγηλε αγνξά ελόο δηακεξίζκαηνο έλαληη δεισζέληνο ηηκήκαηνο επξώ. Πσιείηαη ην 2014 αληί δεισζέληνο ηηκήκαηνο επξώ. Έηε δηαθξάηεζεο 9, επνκέλσο ζπληειεζηήο απνκείσζεο 86,1% Τπνινγηζκόο : = επξώ * 86,1%= Από ην πνζό απηό αθαηξείηαη ην πνζό ησλ επξώ γηαηί ν πσιεηήο δηαθξάηεζε ην δηακέξηζκα γηα ηνπιάρηζηνλ 5 έηε, νπόηε ε πξνθύπηνπζα ππεξαμία είλαη = επξώ. Φόξνο: *15%= επξώ. 10

12 2. Γηακέξηζκα αγνξάζηεθε ην 1999 έλαληη δεισζέληνο ηηκήκαηνο ζε επξώ Τν 2014 πσιείηαη κε δεισζέλ ηίκεκα επξώ. Έηε δηαθξάηεζεο 15, ν αξρηθόο ζπληειεζηήο απνκείσζεο 76,4% πνιιαπιαζηάδεηαη κε 0,8 (παξ.27 άξζξν 72 λ. 4172/2013), νπόηε ν ηειηθόο ζπληειεζηήο απνκείσζεο είλαη 61,12%. Τπνινγηζκόο: = *61,12%= = επξώ Φόξνο: *15%=5.418 επξώ. 3. Αγνξά αθηλήηνπ ην 1994 έλαληη δεισζέληνο ηηκήκαηνο επξώ. Πσιείηαη ην 2014 έλαληη δεισζέληνο ηηκήκαηνο επξώ. Ζ ηπρόλ πξνθύπηνπζα ππεξαμία ζεσξείηαη κεδεληθή επεηδή ην αθίλεην απνθηήζεθε πξηλ ηελ Υπνβάιιεηαη κεδεληθή δήισζε θόξνπ ππεξαμίαο. 4. Αθίλεην πνπ αλεγέξζεθε κε απηεπηζηαζία κε νηθνδνκηθή άδεηα αλέγεξζεο ζηηο 2/2/1995 πσιείηαη ζηηο 3/1/2014 έλαληη δεισζέληνο ηηκήκαηνο επξώ. Έηνο θηήζεο 2/2/2000. Έηε δηαθξάηεζεο (13 έηε θαη 11 κήλεο)14 έηε. Σύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 41 ε ηηκή θηήζεο ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε γ. Σηκή θηήζεο: Τηκή πώιεζεο * ΓΤΚαη έηνπο θηήζεο (2000) /ΓΤΚαη ηνπ Γειαδή: * 137,7/178,2= ,2 επξώ Τπεξαμία: ,2=68.181,8 επξώ. Ζ ππεξαμία απηή απνκεηνύηαη κε ηελ εθαξκνγή ζπληειεζηή απνκείσζεο 77,9% * 0,8= 62,32% θαη ην πνζό πνπ πξνθύπηεη είλαη ,8* 62,32%= ,90 επξώ. Αθαηξείηαη ηέινο, πνζό επξώ θαη ην ηειηθό πνζό ππεξαμίαο είλαη ,9 επξώ Φόξνο : ,9* 15%= 2.623,64 επξώ 5. Τν έηνο 1990 απνθηάηαη ιόγσ γνληθήο παξνρήο ε ςηιή θπξηόηεηα ελόο αθηλήηνπ ε νπνία αληηζηνηρνύζε ζε 8/10 ηεο αμίαο ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο. Τν έηνο 2000 απεβίσζε ν επηθαξπσηήο θαη ν ςηιόο θύξηνο απέθηεζε ην 100% ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο ηνπ αθηλήηνπ ηελ νπνία κεηαβηβάδεη ην 2014 έλαληη ηηκήκαηνο επξώ. Έηνο θηήζεο είλαη ην 1990 γηαηί ηόηε απνθηήζεθε ην 75% ηεο αμίαο ηνπ κεηαβηβαδόκελνπ δηθαηώκαηνο (8/10). Ζ ππεξαμία ζεσξείηαη κεδεληθή. 6. Ζ Α απνθηά θαηά πιήξε θπξηόηεηα αθίλεην ην Τν 2008 ε Α κεηαβηβάδεη κε γνληθή παξνρή ηελ ςηιή θπξηόηεηα ζηηο θόξεο ηεο Β θαη Γ κε παξαθξάηεζε ηεο επηθαξπίαο. Τν 2010 ε Β, ηδηνθηήηξηα ηνπ 50% ηεο ςηιήο θπξηόηεηαο δσξίδεη ην πνζνζηό ηεο ζηελ αδειθή ηεο Γ, νπόηε ε ηειεπηαία απνθηά 100% ηεο ςηιήο θπξηόηεηαο. Έηνο θηήζεο ηεο επηθαξπίαο γηα ηελ Α ην 2008 θαη γηα ηε Γ έηνο θηήζεο ηεο ςηιήο θπξηόηεηαο (ηνπιάρηζηνλ 75%) είλαη ην Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αμίαο ςηιήο θπξηόηεηαο θαη ηεο επηθαξπίαο ηζρύνπλ όζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 7 ηεο παξνύζαο. 7. Κηήζε ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο αθηλήηνπ κε επαρζή αηηία ην Πώιεζε ην 2014 ηνπ 50% απηήο. Υξόλνο θηήζεο ηνπ κεηαβηβαδόκελνπ δηθαηώκαηνο είλαη ην 11

13 2010. Ζ ηηκή θηήζεο είλαη ην ηίκεκα πνπ αλαγξάθεηαη ζην ζπκβόιαην αγνξάο κεησκέλν θαηά 50%. 8. Κηήζε αδηαίξεηνπ πνζνζηνύ 50% ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο πξηλ ην 1995(από νπνηαδήπνηε αηηία) θαη ηνπ ππνινίπνπ αδηαίξεηνπ πνζνζηνύ 50% ην Τν 2014 πσιείηαη ην 100% ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο. Έηνο θηήζεο είλαη ην Ζ ηηκή θηήζεο πξνζδηνξίδεηαη πιαζκαηηθά θαζώο έλα πνζνζηό ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο είλαη εθηόο πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ λόκνπ. ε πεξίπησζε θηήζεο αδηαίξεηνπ πνζνζηνύ 80% πξηλ ην 1995 (από νπνηαδήπνηε αηηία) θαη ηνπ ππνινίπνπ 20% ην 2000, θαη πώιεζε νινθιήξνπ ην έηνο 2014, ε ππεξαμία ζεσξείηαη κεδεληθή. 9. Απόθηεζε θαηά πιήξε θπξηόηεηα γεπέδνπ ή νηθνπέδνπ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 1500 ηκ. ζε ηξεηο δηαδνρηθέο θάζεηο, δειαδή απόθηεζε ησλ 500 η.κ. ην 1994, 500 ηκ ην 1998 θαη ηα ππόινηπα 500 η.κ. ην Τν 2014 πσιείηαη ην ζύλνιν ηνπ αθηλήηνπ θαηά πιήξε θπξηόηεηα. Υξόλνο θηήζεο: ην Η ηηκή θηήζεο ππνινγίδεηαη κε ηνλ πιαζκαηηθό ηξόπν (Γείθηεο Τηκώλ Καηνηθηώλ),επεηδή έλα ηκήκα ηνπ αθηλήηνπ πνπ κεηαβηβάδεηαη απνθηήζεθε πξν ηνπ Αλ, αληίζεηα θαη ηα ηξία ηκήκαηα ηνπ αθηλήηνπ απνθηήζεθαλ θαηά πιήξε θπξηόηεηα κεηά ηελ , ηόηε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο θηήζεο ζα ιάβσ ην άζξνηζκα ησλ δεισζέλησλ ηηκεκάησλ ή αμηώλ (αλάινγα κε ηελ αηηία θηήζεο) ζύκθσλα κε ηηο πεξηπηώζεηο α θαη β ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ Αγνξά αθηλήηνπ 1980 από ζπδύγνπο θαηά πνζνζηό 50% εμ αδηαηξέηνπ από έθαζην. Τν έηνο 2008 απεβίσζε ν ζύδπγνο θαη κε δηαζήθε ηνπ θαηέιηπε ην ηδαληθό ηνπ κεξίδην 50% ζηε ζύδπγν. Πώιεζε νιόθιεξνπ ηνπ αθηλήηνπ ην έηνο Έηνο θηήζεο ζεσξείηαη ην 2008 θαη ε αμία θηήζεο ζεσξείηαη άγλσζηε, νπόηε ππνινγίδεηαη πιαζκαηηθά (Γείθηεο Τηκώλ Καηνηθηώλ), θαζόηη ε απόθηεζε κέξνπο ηνπ κεηαβηβαδόκελνπ δηθαηώκαηνο από ηνλ ζεκεξηλό πσιεηή έγηλε πξηλ ηελ (δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λόκνπ). 11α. Κηήζε ςηιήο θπξηόηεηαο πξηλ ην 1995 ε νπνία αληηζηνηρνύζε ζε 7/10 ηεο αμίαο ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο. Τν 2000 ζπλελώλεηαη κε ηελ επηθαξπία ιόγσ ζαλάηνπ ηνπ επηθαξπσηή. Τν 2014 πσιείηαη ε πιήξεο θπξηόηεηα. Έηνο θηήζεο είλαη ην 2000 (ζπλέλσζε ΔΠ θ ΧΚ). Ζ ηηκή θηήζεο ζεσξείηαη άγλσζηε θαη ππνινγίδεηαη κε ηνλ πιαζκαηηθό ηξόπν (Γείθηεο Τηκώλ Καηνηθηώλ). 11β. Κηήζε ςηιήο θπξηόηεηαο κεηά ην 1995 κε θνξνιόγεζε απηήο. Θάλαηνο επηθαξπσηή ην Τηκή θηήζεο ζα ζεσξεζεί ε πξνθύπηνπζα κε αληίζηνηρε αλαγσγή ζηελ ππόινηπε αμία ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο θαηά ην ρξόλν απόθηεζεο ηεο ςηιήο θπξηόηεηαο. Αληίζεηα, επί παξαίηεζεο ηνπ επηθαξπσηή ππέξ ηνπ ςηινύ θπξίνπ κε πξάμε ελ δσή, ηηκή θηήζεο ηεο επηθαξπίαο είλαη ε πξνθύπηνπζα από ηελ εθαξκνγή ησλ γεληθώλ δηαηάμεσλ ηεο παξνύζαο, ε νπνία ζα πξνζηεζεί ζηελ αμία ηεο ςηιήο θπξηόηεηαο. 12

14 12. Αλ έρνπκε δύν κεηαβηβάδνληεο νη νπνίνη δηαζέηνπλ πνζνζηό 50% ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο αθηλήηνπ, ν ρξόλνο θηήζεο εθάζηνπ θξίλεηαη ρσξηζηά. 13. Πσιείηαη αθίλεην ηελ έλαληη δεισζέληνο ηηκήκαηνο επξώ γηα ην νπνίν ν κεηαβηβάδσλ επηθαιείηαη θηήζε κε έθηαθηε ρξεζηθηεζία. Σύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο σο ρξόλνο θηήζεο ζεσξείηαη ε αληίζηνηρε εκεξνκελία ηνπ εηθνζηνύ πξώηνπ έηνπο, πξηλ από ηνλ ρξόλν ηεο κεηαβίβαζεο, δειαδή ε Δμαηξεηηθά, όκσο, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 26 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4172/2013, εθόζνλ ν ζρεηηθόο ρξόλνο ζπκπιεξώζεθε πξηλ από ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 1994, σο ρξόλνο θηήζεο ζεσξείηαη ε 1 ε Ηαλνπαξίνπ Σπλεπώο, ζην αλσηέξσ παξάδεηγκα ρξόλνο θηήζεο ηνπ αθηλήηνπ είλαη ε Ο ππνινγηζκόο ηεο ηηκήο θηήζεο γίλεηαη πιαζκαηηθά. 11. Τπνρξεώζεηο ζπκβνιαηνγξάθσλ Σύκθσλα κε ην άξζξν 61 ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ζη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 62 θαη ηεο πεξίπησζεο ζη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ. 4172/2013 νη ζπκβνιαηνγξάθνη είλαη ππόρξενη ζε παξαθξάηεζε θόξνπ κε ζπληειεζηή 15% επί ηεο πξνθύπηνπζαο ππεξαμίαο. Δπηπιένλ, βάζεη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 62 ην θπζηθό πξόζσπν (πσιεηήο) πνπ απνθηά ππεξαμία από ηε κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 41 θαηαβάιιεη ζην ζπκβνιαηνγξάθν κε ηξαπεδηθή επηηαγή θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ κεηαβίβαζεο ην πνζό ηνπ θόξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ππεξαμία ζύκθσλα κε ην άξζξν 43 (15%). Ο θόξνο πνπ παξαθξαηείηαη, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνδίδεηαη από ηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο κε ηξαπεδηθή επηηαγή ζε δηαηαγή ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαηά ην ρξόλν πνπ νξίδεη ε παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ. 4172/2013, δειαδή εληόο πέληε εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ. 12. Εμαηξέζεηο από ηελ παξαθξάηεζε (άξζξα 62 θαη 67 Α ) Γελ ππόθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θόξνπ ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν: 1) ε ππεξαμία πνπ απνθηά ν νηθνπεδνύρνο από θηίζκα πνπ έρεη αλεγεξζεί ζε έδαθνο θπξηόηεηάο ηνπ κε δαπάλεο ηνπ κηζζσηή θαη πεξηέξρεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ νηθνπεδνύρνπ (εθκηζζσηή) κε ηε ιήμε ή δηαθνπή ηεο κηζζσηηθήο ζρέζεο (πεξίπησζε εδαθίνπ β,παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 41). Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δειώλεη ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θόξνπ ππεξαμίαο ηνπ θηίζκαηνο πνπ πεξηέξρεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ ηξίηνπ. Ζ δήισζε απηή ζπληζηά άκεζν πξνζδηνξηζκό ηνπ θόξνπ. Υπόρξενο θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ είλαη ν νηθνπεδνύρνο. 2) ε πεξίπησζε ε ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 41. Σπγθεθξηκέλα, ε κεηαγξαθή δηθαζηηθήο απόθαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 949 ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, ιόγσ κε εθηέιεζεο πξνζπκθώλνπ κεηαβίβαζεο θαη ε απόθηεζε νπνηνπδήπνηε 13

15 δηθαηώκαηνο ησλ πεξηπηώζεσλ α, β θαη δ ηεο παξαγξάθνπ απηήο κε απηνζύκβαζε. Ο απνθηώλ ππνρξενύηαη λα δειώλεη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θόξνπ ππεξαμίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Ζ δήισζε απηή ζπληζηά άκεζν πξνζδηνξηζκό ηνπ θόξνπ. Υπόρξενο θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ είλαη ν απνθηώλ. Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Θ. ΘΕΟΥΑΡΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Όιεο νη Γ.Ο.Υ. 2. Σπκβνιαηνγξαθηθνί Σύιινγνη 3. Γ/λζε Υπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθά Σπλαιιαζζνκέλσλ(e- ππεξεζίεο) (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΠΗΝΑΚΑΣ Α ΠΗΝΑΚΑΣ Β (εθηόο αξηζ. 1) ΠΗΝΑΚΔΣ Ε,Ζ,ΗΑ (εθηόο πεξ. ΗΗΗ), ΗΕ, ΚΑ ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γξ. θ. Υπνπξγνύ 2. Γξ. θ. Υθππνπξγνύ 3. Γξ. θ. Γελ. Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ 4. Γξαθείν Τύπνπ θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ 5. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ 6. Γξ. θ. Γ/ληή Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ12) 7. Γ12- Τκ. Α (20)-Τκ. Β (5)- Τκ. Γ (5) 14

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

: «Κοινοποίηζη ηης 166/2012 Γνωμοδόηηζης ηοσ Ν..Κ.»

: «Κοινοποίηζη ηης 166/2012 Γνωμοδόηηζης ηοσ Ν..Κ.» ΑΔΑ: ΒΕΦΧΗ-3ΨΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Δ/ΝH ΦΟΡΟΛ. ΕΙΟΔΗΜΑTO ΣΜΗΜΑ Γ Ταρ. Γ/λζε : Καξ. Σεξβίαο 10 Τ.Κ. : 101 84 Πιεξνθνξίεο : Γόζεο, Εαξθαδνύια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών»

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» 'Αξζξν 1 : Από ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ απαγνξεύνληαη νη πάζεο θύζεσο έξαλνη θαη ιαρεηνθόξνη ή θηιαλζξσπηθαί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 263 Κέξθπξα, 2 Ινπλίνπ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ Έρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ )

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΠΑΝΣΔΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΔΝΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 1 10. ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΓΙΚΑΙΟ (α) Γεληθά-Βαζηθέο Έλλνηεο Τν Οηθνγελεηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Σελίδα 1 από 5 ΑΛΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΛΟΖΙΔΤΣΗΘΟ ΗΓΡΤΚΑ Κ.Σ. ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΚΖΘΔΗΩΛ Κνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Θ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 18 Καξηίνπ 2014 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ (άξζξν 185, Λ.3852/2010) ΘΝΚΝΡΖΛΖ - ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2013 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Α. ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΟΝΝΗΚΗΝ 5 ΠΔΙΗΓΑ Β. Ζ ΞΟΝΡΑΠΖ ΚΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η γεωργία αποτελεί τον κυριότερο τομέα της πρωτογενούς παραγωγής του Δήμου Βέροιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Προσκοπικού Πρατηρίου Λευκωσία Μάιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υπόσταση.... 2 2. Σκοπός... 2 3. Λειτουργία... 2 4. Διαχειριστική Επιτροπή..... 2 5. Πελάτες.... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ο κανονισμός 14 των Κανονισμών Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 311/2005 αναφέρεται επί λέξει: Κάθε σχολική μονάδα διαμορφώνει με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ& ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα 11-10-2011 Σκήκα: Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνκεζεηώλ Αξ. Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/11 ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Άρθρο Ι-1 Ίδρυση της Ένωσης 1. Εκφράζοντας τη βούληση των πολιτών και των κρατών της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:4ΑΘΓ9-ΖΣ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ---- ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σαο θνηλνπνηνύκε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε θνξνιόγεζε ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνθύπηεη από κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο από θπζηθά πξόζσπα.

Σαο θνηλνπνηνύκε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε θνξνιόγεζε ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνθύπηεη από κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο από θπζηθά πξόζσπα. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Απξηιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Ροζάκου. Διδακτορική Διατριβή. Οι πολιτικές του δώρου: Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της εθελοντικής εργασίας.

Κατερίνα Ροζάκου. Διδακτορική Διατριβή. Οι πολιτικές του δώρου: Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της εθελοντικής εργασίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Κατερίνα Ροζάκου Διδακτορική Διατριβή Οι πολιτικές του δώρου: Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της εθελοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Η Φόνιζζα είλαη λνπβέια ηνπ ζπγγξαθέα Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Πξόθεηηαη γηα ην δεύηεξν ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ θαη ζεσξείηαη έλα από ηα θνξπθαία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Είλαη γξακκέλν ζηελ θαζαξεύνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων. (ΦΕΚ Α' 208/27-09-2013) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1. Η φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1600 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Kαθορισμός των απαιτούμενων προϋποθέσεων εξετάσεων, που αποδεικνύουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2067 24 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμός σκοπός διαβάθμιση δραστηριότητες 1. Η Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΔΑ.Σ.Ο.) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. Για την άσκηση της ιοίκησης της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται, από το Καταστατικό της και το Νόµο, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων: Α. Από το

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Σκοπός-Πόροι ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Φίλων Τοιχοσφαίρισης»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ"

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ" Άρθρο 1 ο ΗΓΟΠΖ - ΔΞΥΛΚΗΑ - ΔΓΟΑ Ζ δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή Νξγάλσζε πνπ ηδξχζεθε κε ηελ απφθαζε αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1821-1829) 150 1. Η έκρηξη και η εδραίωση της Επανάστασης (1821-1823) Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Αφού µελετήσετε το απόσπασµα από την επαναστατική προκήρυξη του Αντώνη Οικονόµου

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Ανατολικής Μάνης Σχολική Επιτροπή Β'/θμιας Εκπ/σης Ελευθερολακώνων 23200 - Γύθειο Πληρ.: Δρακουλάκου Ελένη Τηλ.: 2733360349, 6946558500 Φαξ: 2733360348 Γύθειο 06-03-2013 Αριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ Η Εκπαίδευση έχει σκοπό την παροχή κατάλληλων και εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με την κατασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή.................. 29 2. Δικαιολογητική βάση επιβολής του φόρου μεταβίβασης πλοίων... 30 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ (ΣΑΜΔ) (2014-2020)

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ (ΣΑΜΔ) (2014-2020) draft ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ (ΣΑΜΔ) (2014-2020) ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Επιηελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέαρ Εζυηεπικών Σαρ. Γ/λζε :Κνξαή

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 3820/2010 (Μαρόκο) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ )ΥΣ ΠΟΑΙΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ Κ.Ε.Π ( Το παράδειγμα του Κ.Ε.Π. του Δήμου της Νέας

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ: «Εγγραφές - Μετεγγραφές - Φοίτηση μαθητών στα Ημερήσια και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4186/2013 (Α 193)»

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ: «Εγγραφές - Μετεγγραφές - Φοίτηση μαθητών στα Ημερήσια και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4186/2013 (Α 193)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Φεβρουαρίου 2008, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του ( 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη».

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη». Ημερομηνία: 21/09/2014 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180' Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκείου Θεωρητικής Κατεφθυνσης Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο ὅηε ζενὶ κὲλ ἦζαλ, ζλεηὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 29. Κατάργηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης και Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/720/16.7.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/720/16.7.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11/720/16.7.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Χρυσή Φυντριλάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ιωάννη Ευαγγελάτο, Πρωτοδίκη-Εισηγητή,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Γ. νισκόο πξνζπάζεζε κέζσ ηεο πνίεζήο ηνπ λα εθθξάζεη ηελ ειιεληθή ςπρή ζε όιεο ηεο ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2004

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2004 ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2004 Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των Καθηγητών, που απασχολούνται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νοµού Αττικής ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Γ/ΝΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Αγ. Παξαζθεπή, 21-9 - 2015 & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 31158 ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΥΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. Άρθρο 27 -Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων 1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 Από το Πρακτικό 2/2016 της συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ, 29-08-2009 ΠΠααττρρώώνν - ΑΑθθηηννώώνν 6699- -7711 22 664444 22,,, ΠΠ άάττρραα - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ΣΕΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 99 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 14 2 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4038 Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011)

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011) ΑΔΑ: 4ΑΜ4Η-5ΕΡ Αθήνα, 05.08.2011 ΠΟΛ.1170 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα