2. Διὰ τὴν συμπροσευχὴν πατριάρχου καὶ πάπα* Ποιά Σύνοδος θὰ ἐπιβάλη τὴν Κανονικότητα; Μέρος Βʹ. 7. Ἀκοινώνητος ὁ πάπας, ὡς αἱρετικὸς

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Διὰ τὴν συμπροσευχὴν πατριάρχου καὶ πάπα* Ποιά Σύνοδος θὰ ἐπιβάλη τὴν Κανονικότητα; Μέρος Βʹ. 7. Ἀκοινώνητος ὁ πάπας, ὡς αἱρετικὸς"

Transcript

1 Ἀντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης 2. Διὰ τὴν συμπροσευχὴν πατριάρχου καὶ πάπα* Ποιά Σύνοδος θὰ ἐπιβάλη τὴν Κανονικότητα; Τοῦ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση Μέρος Βʹ. 7. Ἀκοινώνητος ὁ πάπας, ὡς αἱρετικὸς ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΣ ὁ Αγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης στὸ Πηδάλιο τὸν παρατεθέντα 45ο Ἀποστολικὸ Κανόνα, διευκρινίζει ἐν πρώτοις ἐκεῖνο τὸ «μόνον» «αἱρετικοῖς συνευξάμενος μόνον». Γράφει ὅτι αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὄχι μόνο ἡ συλλειτουργία μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ ἡ ἁπλὴ συμπροσευχὴ ἀπαγορεύεται ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς κανόνας. Δηλαδή, καὶ ὅταν δὲν συμμετέχει κανεὶς στὸ μυστήριο τῆς Θ. Εὐχαριστίας, προσευχόμενος ἤ κοινωνῶν, ἀλλὰ συμμετέχει σὲ ὁποιαδήποτε ἀκολουθία, ἀκόμη καὶ σὲ χῶρο ἰδιωτικό, ὅπου ἀ- παγγέλλεται κάποια προσευχή, αὐτὸ τὸν καθιστᾶ ὑπόλογο καὶ ὑπεύθυνο ἔναντι τῶν ἱερῶν κανόνων. Υπενθυμίζει μάλιστα συναφῶς καὶ τὸν 10ο Ἀποστολικὸ κανόνα ὁ ὁποῖος λέγει: «Εἴ τις ἀκοινωνήτῳ, κἄν ἐν οἴκῳ συνεύξηται, 1

2 οὗτος ἀφοριζέσθω». Κατ ἐξοχὴν ὅμως ἀκοινώνητοι καὶ ἀφορισμένοι εἶναι οἱ αἱρετικοί. Μπορεῖ κανεὶς σοβαρὰ καὶ μὲ ἐλάχιστη γνώση τῶν ἐκκλησιολογικῶν δεδομένων καὶ τοῦ ἐπὶ αἰῶνας σχίσματος μεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως νὰ ἰσχυρισθεῖ ὅτι ὁ πάπας καὶ οἱ τοῦ πάπα ἔχουν κοινωνία μεθ ἡμῶν; Ο ἀποκλεισμός τους ἀπὸ τὴν κοινωνία τοῦ μυστηρίου τῆς Θ. Εὐχαριστίας δὲν τοὺς καθιστᾶ ἀκοινωνήτους καὶ ἄρα ὑποκειμένους εἰς ὅσα περὶ ἀκοινωνήτων λέγει ὁ 10ος κανὼν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων; Ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν πατερικῶν ἐκτιμήσεων μνημονεύουμε ὅσα ὁ Αγιος Συμεὼν Θεσσαλονίκης ὁ Μυσταγωγὸς λέγει, κωδικοποιώντας τὴν πίστη τῶν Ορθοδόξων τὸν 15ον αἰώνα. Συμπεριλαμβάνει τὸν Λατινισμὸ μεταξὺ τῶν αἱρέσεων στὸ Κατὰ αἱρέσεων τμῆμα τοῦ ἔργου του Διάλογος καὶ ἐκτιμᾶ ὅτι προκάλεσε μεγαλύτερη ζημία στὴν Εκκλησία ἀπὸ ὅση προκάλεσαν ὅλες μαζὺ οἱ αἱρέσεις καὶ τὰ σχίσματα. Δίδει θαυμάσια ἀνάπτυξη καὶ ἀνάλυση τῆς μὴ κοινωνίας τῶν Ορθοδόξων ὄχι γενικῶς μὲ τοὺς πάπες, γιατὶ μὲ τοὺς Ορθοδόξους πάπες ἔχουμε κοινωνία καὶ τοὺς ἑορτάζουμε ὡς ἁγίους, ἀλλὰ μὲ τοὺς αἱρετικοὺς πάπες, οἱ ὁποῖοι, ἐπειδὴ ἔπαυσαν νὰ εἶναι διάδοχοί τους στὴν πίστη, δὲν εἶναι διάδοχοί τους καὶ στὸν θρόνο. Γι αὐτὸ ἀκριβῶς λέγει ὅτι τὸν ἑκάστοτε πάπαν «οὐ μόνον οὐ κοινωνικὸν ἔχομεν, ἀλλὰ καὶ αἱρετικὸν ἀποκαλοῦμεν» 1. Ο θρόνος τῆς Ρώμης γιὰ τοὺς Ορθοδόξους εἶναι κενός ἔχει διακοπῆ ἡ ἀποστολικὴ διαδοχή, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ ὁριστικοποιήθηκαν ἡ αἵρεση καὶ τὸ σχίσμα. Μὲ ποιὸν πάπα ἑπομένως συναντῶνται καὶ ποιὸν πάπα ὑποδέχονται πολλοὶ πατριάρχες καὶ ἀρχιεπίσκοποι; Τὸν ἀκοινώνητο καὶ ἀφορισμένο, καὶ ἀνίερο, χωρὶς ἱερωσύνη δηλαδή, ἀφοῦ ἡ διακοπὴ τῆς πίστεως σημαίνει καὶ διακοπὴ τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς; Θὰ ἀλλάξουμε λοιπὸν τὰ ἐκκλησιολογικὰ καὶ κανονικὰ κριτήρια καὶ θὰ τὰ χρησιμοποιοῦμε μόνον σὲ διεκδικήσεις ἐπαρχιῶν καὶ θρόνων; 2

3 8. Οἱ κανόνες ἀπαγορεύουν τὴν συμπροσευχή. Πολὺ περισσότερο τὴν συλλειτουργία ΠΡΙΝ παραθέσουμε τὸ κείμενο τῆς ἑρμηνείας τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου καὶ τῆς συμφωνίας μὲ ἄλλους κανόνες, ποὺ τὸ θεωροῦμε ἀπαραίτητο, γιατὶ φαίνεται πὼς ἔχουν ἀπαξιωθῆ ἀπὸ πολλοὺς οἱ ἱεροὶ κανόνες, καὶ μόνον κατὰ τὸ ἑκάστοτε συμφέρον χρησιμοποιοῦνται, πρέπει νὰ σχολιάσουμε καὶ νὰ διασαφήσουμε αὐτὸ ποὺ προβάλλεται ἀπὸ πολλοὺς ὡς δικαιολογία τῶν συμπροσευχῶν, οἱ ὁποῖες τείνουν πλέον νὰ παγιωθοῦν. Πολλοὶ Ορθόδοξοι κληρικοί, ἀλλὰ καὶ λαϊκοί, συμμετέχουν ἀδεῶς σὲ οἰκουμενιστικὲς συμπροσευχὲς καὶ μάλιστα σὲ χῶρες τῆς Ορθοδόξου Διασπορᾶς, τώρα ὅμως καὶ ἐντὸς τῶν ἐκκλησιαστικῶν μας συνόρων. Οργανώνονται κατ ἔτος καὶ ἐκδηλώσεις «εὐχαριστιακῆς φιλοξενίας», στὶς ὁποῖες πολλάκις ἐπισυμβαίνει καὶ εὐχαριστιακὴ κοινωνία, παρὰ τὰ διατυμπανιζόμενα ὅτι δὲν φθάσαμε ἀκόμη στὴν κοινωνία τοῦ κοινοῦ ποτηρίου. Δημιουργοῦνται ἤδη τετελεσμένα γεγονότα, ἡ ἕνωση ἐπιβάλλεται σιγὰ - σιγὰ στὴν πράξη, γιὰ νὰ τὴν συνηθίσουμε, καὶ ἄς φωνάζουν μερικοὶ «γραφικοὶ» ὑπερασπισταὶ τῆς καθαρότητος καὶ τῆς γνησιότητος τῆς πίστεως. Ισχυρίζονται, λοιπόν, ὅτι ἀδίκως διαμαρτύρονται οἱ αὐστηροὶ καὶ παραδοσιακοὶ κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, γιατὶ αὐτὸ ποὺ συνέβη πρὸ ἡμερῶν στὴ Ρώμη, στὴν πλατεῖα τοῦ Ἁγίου Πέτρου, δὲν εἶναι συλλειτουργία, ἐννοώντας βέβαια ὅτι μόνο τὴ συλλειτουργία, τὴν συμμετοχὴ δηλαδὴ στὴν κοινὴ τέλεση τοῦ μυστηρίου τῆς Θ. Εὐχαριστίας ἀπαγορεύουν οἱ ἱεροὶ κανόνες. Εξεπλάγην ὅταν ἄκουσα τὸ σχόλιο αὐτὸ καὶ ἀπὸ τὸ στόμα δύο συναδέλφων τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, ἑνὸς ὁμοτίμου καὶ ἑνὸς ἐν ἐνεργείᾳ, κατὰ τὴν μετάδοση τῶν ἱεροπραξιῶν τῆς Ρώμης, τὸ ἑσπέρας τῆς 29ης καὶ τὸ πρωΐ τῆς 30ῆς Ιουνίου. Καὶ ἐξήγησα στὸν ἑαυτό μου πῶς μεταδίδεται σιγὰ - σιγὰ αὐτὴ ἡ οἰκουμενιστικὴ νοοτροπία, ἀφοῦ καὶ ἀπὸ τὸ στόμα διδασκάλων τῆς Θεολογίας, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι γνωρίζουν τὰ κείμενα, ἔχουν μελετήσει τὶς πηγές, διδάσκεται ὅτι αὐτὸ ποὺ κάνει τώρα ὁ πατριάρχης δὲν εἶναι κάτι κακό, δὲν ἀντιβαίνει στοὺς κανόνες, γιατὶ δὲν εἶναι συλλειτουργία. 3

4 Μὰ καλὰ οἱ κανόνες τὴν συλλειτουργία μόνον ἀπαγορεύουν ἤ καὶ τὴν συμπροσευχή; Ἀλλοίμονο, ἄν ὑπῆρχε πρόβλημα καὶ γιὰ τὴν ἀπαγόρευση τῆς συλλειτουργίας. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἐκ τῶν αὐτονοήτων αὐτονόητον, καὶ οὔτε κἄν συζήτηση καὶ ἐπιφύλαξη ὑπάρχει ἐπ αὐτοῦ. Κατὰ τὸ «λῆψις τοῦ ζητουμένου», αὐτὸ συνιστᾶ «ἀπαγόρευσιν τοῦ ἀ- πηγορευμένου». Οἱ κανόνες ἀπαγορεύουν ἐμφαντικῶς τὴν ἁπλὴ συμπροσευχή, ὡς κάτι ἔλασσον τῆς συλλειτουργίας, πολὺ περισσότερο βέβαια καὶ αὐτονοήτως ἀπαγορεύουν τὸ μεῖζον, τὴν συλλειτουργία. Γιὰ τὴν συμπροσευχὴ θέλουμε νὰ μᾶς πῆτε, σεβαστοὶ πατέρες καὶ ἀγαπητοὶ συνάδελφοι: Τὴν ἐπιτρέπουν ἤ τὴν ἀπαγορεύουν οἱ Ιεροὶ Κανόνες; «Επίσκοπος ἤ Πρεσβύτερος ἤ Διάκονος αἱρετικοῖς συνευξάμενος μόνον, ἀφοριζέσθω, εἴ δὲ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς, ὡς Κληρικοῖς ἐνεργῆσαι τι, καθαιρείσθω» 2. Στοιχειώδης γνώση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς γλώσσης ἀρκεῖ, γιὰ νὰ εἶναι βέβαιος κανεὶς ὅτι τὸ «συνευξάμενος» σημαίνει συμπροσευχηθεὶς καὶ ὄχι συλλειτουργήσας. Γιατὶ ἄν ἐσήμαινε συλλειτουργήσας, ἦταν περιττὸ ἐκεῖνο τὸ «μόνον» «αἱρετικοῖς συνευξάμενος μόνον». Δὲν ὑπάρχει τίποτε ἄλλο μεῖζον ἀπὸ τὴν συλλειτουργία καὶ ἑπομένως δὲν χρειαζόταν τὸ «μόνον». Ετσι ἀκριβῶς τὸ ἑρμηνεύει καὶ ὁ Αγιος Νικόδημος: «Ο παρὼν Κανὼν διορίζει ὅτι ὅποιος Επίσκοπος ἤ Πρεσβύτερος ἤ Διάκονος, ἤθελε συμπροσευχηθῆ μοναχά, ἀλλὰ ὄχι καὶ νὰ συλλειτουργήσῃ μὲ αἱρετικοὺς ἄς ἀφορίζεται» 3. Πιὸ ἁπλὰ θὰ τὸ μεταφράζαμε σήμερα λέγοντας ὅτι ὅποιος κληρικὸς συμπροσευχηθῆ μόνο μὲ αἱρετικούς, ἀκόμη καὶ ἄν δὲν συλλειτουργήσει, πρέπει νὰ ἀφορίζεται. 9. Τὰ ἐν Ρώμῃ ἦσαν συλλειτουργία Η ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗ ὅμως πλέον εἶναι συνηθισμένη κανονικὴ παράβαση γίνεται κατ ἐξακολούθησιν ἐδῶ καὶ δεκαετίες ἔχει γίνει ἐκκλησιαστικὸ ἔθος, γιὰ τοὺς οἰκουμενιστάς. Εξοικειωθήκαμε μὲ τὴν ἀντικανονικότητα, μὲ τὴν παράβαση τῶν Ιερῶν Κανόνων. Γι αὐτό, ἀφοῦ κατακτήσαμε καὶ γκρεμίσαμε 4

5 αὐτὸ τὸ μικρὸ ἐμπόδιο, προχωροῦμε τώρα σταδιακὰ καὶ στὴν συλλειτουργία. Τὰ τελεσθέντα καὶ πραχθέντα στὴ Ρώμη, δὲν ἦσαν ἁ- πλῶς συμπροσευχή, ὅπως ἦταν π.χ. ἡ κοινὴ ἀπαγγελία τοῦ «Πάτερ ἡμῶν» ἀπὸ τὸν ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὸν πάπα στὴν Ἀθήνα στὸ σπίτι τοῦ παπικοῦ...νουντσίου τὸν Μάϊο τοῦ 2001, ἀλλὰ ἦταν συλλειτουργία, ἐφ ὅσον ἡ ἀκολουθία ἡ ὁποία ἐτελεῖτο ἀπὸ τὸν πάπα ἦταν λειτουργία, τελεσιουργία τοῦ μυστηρίου τῆς Θ. Εὐχαριστίας. Καὶ ἡ λειτουργία, ὡς γνωστόν, ἀποτελεῖ κάτι ἑνιαῖο καὶ ἀ- διαίρετο, ὅλα συνδέονται μεταξύ τους καὶ ἑνοποιοῦνται ὡς προετοιμασία τῆς εὐχαριστιακῆς θυσίας, τέλεση καὶ μετάδοση στοὺς πιστούς. Σὲ ὁποιοδήποτε τμῆμα της καὶ ἂν μετέχει κανείς, συνλειτουργεῖ, συν-προετοιμάζει καὶ συν-τελεῖ τὴν θυσία, ἔ- στω καὶ ἂν δὲν μετέχει τοῦ ποτηρίου. Ολοι εἴδαμε τὸν πατριάρχη νὰ «συμφορεῖ», νὰ εἶναι δηλαδὴ ἐνδεδυμένος ἀρχιερατικὸ μανδύα, νὰ ἀσπάζεται τὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο, προσαγόμενο ἀπὸ τὸν παπικὸ διάκονο, καὶ τὸ ἀντίστοιχο νὰ πράττει ὁ πάπας μὲ εὐαγγέλιο προσαγόμενο ἀπὸ ὀρθόδοξο διάκονο, νὰ θυμιοῦν στὴν συνέχεια οἱ δύο διάκονοι ξεχωριστὰ καὶ νὰ ἀναγινώσκουν τὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο, νὰ ἀπαγγέλλουν ἀκόμη ὁ πατριάρχης καὶ ὁ πάπας τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, ἡ ἀπαγγελία τοῦ ὁποίου πρὸ τῆς μεταλήψεως τῶν Τιμίων Δώρων σημαίνει ὅτι ἔχουμε ἑνότητα στὴν πίστη, ἑπομένως μποροῦμε ἐν τῇ ἑνότητι αὐτῇ καὶ τῇ ἀγάπῃ νὰ κοινωνήσουμε καὶ τοῦ κοινοῦ ποτηρίου: «Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους, ἵνα ἐν ὁμονοίᾳ ὁμολογήσωμεν». Ἀναγκαία συνέπεια τῆς μέχρι τοῦ σημείου αὐτοῦ συν-λειτουργίας εἶναι καὶ ἡ μετάληψη τῆς Θ. Εὐχαριστίας. Τὸ ἀντίθετο σημαίνει παραποίηση τοῦ μυστηρίου. Εχουμε ἤ δὲν ἔχουμε μὲ τὸν πάπα ἑνότητα στὴν πίστη; Αν δὲν ἔχουμε, ὅπως καὶ δὲν ἔχουμε, τότε γιατὶ ἀπαγγέλλουμε τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, χωρὶς τὸ Filioque, καὶ κοροϊδεύουμε τοὺς Ορθοδόξους; Αν ἔχουμε ἑνότητα στὴν πίστη, τότε γιατὶ δὲν κοινωνοῦμε ἀπὸ κοινοῦ καὶ τῶν Τιμίων Δώρων; Ποῦ ἀκούσθηκε αὐτό, ποῦ ξανάγινε στὴν ἐκκλησιαστική μας Παράδοση; Η εἴσοδος τοῦ Εὐαγγελίου, ἡ λεγομένη Μικρὰ Εἴσοδος, τὰ 5

6 Ἀναγνώσματα, ἡ ἀπαγγελία τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως εἶναι ἤ δὲν εἶναι μέρη τῆς Θ. Λειτουργίας; Μποροῦμε νὰ διακόπτουμε οἱ ἱερεῖς καὶ νὰ μὴν ὁλοκληρώνουμε τὴν Θ. Λειτουργία, νὰ διώχνουμε τοὺς Ἁγίους Ἀγγέλους οἱ ὁποῖοι συμπαρίστανται καὶ συλλειτουργοῦν; Στὴν οὐσία βέβαια δὲν πρόκειται περὶ ἀληθινῆς καὶ ἔγκυρης Θ. Λειτουργίας, ἐφ ὅσον τὰ μυστήρια τῶν αἱρετικῶν δὲν εἶναι ἔγκυρα, στεροῦνται τῆς Θ. Χάριτος. Γιατί λοιπὸν τοὺς παραπλανοῦμε καὶ τοὺς ἐξαπατοῦμε, ἀφήνοντας τὴν ἐντύπωση, ὅτι εἴμαστε «ἀδελφὲς» Εκκλησίες, ἔχουμε τὰ ἴδια μυστήρια, διαχειριζόμαστε ἀπὸ κοινοῦ τὴν ἴδια Θεία Χάρη, κατὰ τὴν ἀπαράδεκτη συμφωνία τοῦ Balamand; Γιατί τοὺς στεροῦμε τὴν δυνατότητα, ἐκ τῆς μὴ συμμετοχῆς μας νὰ προβληματισθοῦν, νὰ διερωτηθοῦν, νὰ ἀφυπνισθοῦν καὶ νὰ παύσουν νὰ νιώθουν αὐτάρκεις καὶ μέλη τῆς ἀνὰ τοὺς αἰῶνας Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Εκκλησίας; 10. Οἱ παλαιοὶ τηροῦσαν τοὺς Ιεροὺς Κανόνας ΥΠΑΡΧΕΙ καὶ ἄλλος τρόπος διαλόγου καὶ προσεγγίσεως τῶν ἑτεροδόξων, χωρὶς συμφυρμούς, συμπροσευχές, καὶ συλλείτουργα. Η κατ οἰκονομίαν ἁπλὴ σωματικὴ παρουσία, χωρὶς καμμία προσευχητικὴ ἤ λειτουργικὴ συμμετοχή. Σὲ ἔσχατη ἀνάγκη βρισκόταν ἡ Κωνσταντινούπολη, ὅταν ἐλάμβανε χώραν ἡ σύνοδος τῆς Φερράρας - Φλωρεντίας, λίγα χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν Αλωση ( ). Ολη ἡ αὐτοκρατορία, ὁ αὐτοκράτωρ, ὁ πατριάρχης, ἐπίλεκτοι ἱεράρχες, ἡγούμενοι, μοναχοί, ἄρχοντες καὶ ἀξιωματοῦχοι, στὰ πόδια τοῦ πάπα, προκειμένου νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν προσδοκώμενη, ἀλλὰ οὐδέποτε δοθεῖσα στρατιωτικὴ βοήθεια, ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν ταπεινωτικὴ ὑπογραφὴ τοῦ ὅρου τῆς συνόδου, ποὺ ἀναγνώριζε τὶς βασικὲς πλάνες τοῦ Παπισμοῦ. Η αἰχμάλωτη λοιπὸν καὶ ἐξασθενημένη Ρωμηοσύνη κρατοῦσε τὴν πίστη της καὶ τὴν κράτησε τελικῶς καὶ μᾶς τὴν κληροδότησε, παρὰ τὴν προδοσία τῆς πίστεως ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντας τὴν Εκκλησία, καὶ τὸ Γένος τόσες συναντήσεις ἐπὶ δύο χρόνια, καμμία ὅμως συμπροσευχή. Ἀκόμη καὶ τὸ πῶς θὰ συμπεριφερθοῦν εἰσερχόμενοι σὲ παπικὸ ναὸ τοὺς προβλημάτιζε. 6

7 Ο Σίλβεστρος Συρόπουλος στὰ Ἀπομνημονεύματα διασώζει ὅ- σα σχετικὰ εἶπε ὁ πνευματικὸς κῦρ Γρηγόριος, πρὶν ἀποστατήσει καὶ αὐτὸς στὸν Λατινισμό: «Εγὼ ὅτε εἰς ναὸν εἰσέλθω Λατίνων, οὐ προσκυνῶ τινα τῶν ἐκεῖσε ἁγίων, ἐπεὶ οὐδὲ γνωρίζω τινα τὸν Χριστὸν ἴσως μόνον γνωρίζω, ἀλλ οὐκ οἶδα πῶς ἐπιγράφεται, ἀλλὰ ποιῶ τὸν σταυρόν μου καὶ προσκυνῶ. Τὸν σταυρὸν οὖν, ὅν αὐτὸς ποιῶ, προσκυνῶ καὶ οὐχ ἕτερόν τι τῶν ἐκεῖσε θεωρουμένων μοι» 4. Ἀκόμη καὶ κατὰ τὴν ἔναρξη τῶν θεολογικῶν συζητήσεων σὲ κοινὴ συνδιάσκεψη, προσευχήθηκαν ξεχωριστὰ οἱ Λατῖνοι καὶ ξεχωριστὰ οἱ Ορθόδοξοι 5, τακτική ποὺ τηρεῖται μέχρι σήμερα σὲ μερικοὺς ἀπὸ τοὺς θεολογικοὺς διαλόγους. Αὐτὴν τὴν παράδοση γνωρίζοντες καὶ στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ ἐκτιμῶντες τότε, πρὶν ἀπὸ πενήντα χρόνια, ὅταν ὑπῆρχαν στὴν πατριαρχικὴ σύνοδο καὶ παραδοσιακοὶ ἱεράρχες ποὺ ἀγωνιοῦσαν γιὰ τὰ ὑπερβολικὰ ἀνοίγματα τοῦ πατριάρχου Ἀθηναγόρου, ἔθεσαν ἀνάμεσα στοὺς ὅρους τῆς πατριαρχικῆς καὶ συνοδικῆς ἐγκυκλίου τοῦ 1952 καὶ τὴν ἀποφυγὴ συμμετοχῆς σὲ λατρευτικὲς συνάξεις μὲ ἑτεροδόξους: «Δέον ἵνα οἱ Ορθόδοξοι Κληρικοὶ Ἀντιπρόσωποι ὦσιν ὅσῳ τὸ δυνατὸν ἐφεκτικοὶ ἐν ταῖς λατρευτικαῖς μετὰ τῶν ἑτεροδόξων συνάξεσιν ὡς ἀντικειμέναις πρὸς τοὺς Ιεροὺς Κανόνας καὶ ἀμβλυνούσας τὴν ὁμολογιακὴν εὐθιξίαν τῶν Ορθοδόξων, ἐπιδιώκοντες ἵνα τελῶσιν, εἰ δυνατόν, καθαρῶς ὀρθοδόξους ἀκολουθίας καὶ τελετάς, πρὸς ἐμφάνισιν οὕτω τῆς αἴγλης καὶ τοῦ μεγαλείου τῆς Ορθοδόξου Λατρείας πρὸ τῶν ὀμμάτων τῶν ἑτεροδόξων» Τώρα ἔπρεπε νὰ εἴμαστε αὐστηρότεροι ΓΙΑΤΙ ἐγκαταλείφθηκε τώρα καὶ δὲν ἐνισχύθηκε ἀκόμη περισσότερο αὐτὴ ἡ γραμμή, ὅπως ἔπρεπε μετὰ τὰ ὅσα συγκρητιστικὰ καὶ ἀπαράδεκτα εἴδαμε νὰ συμβαίνουν στὶς τελευταῖες Γενικὲς Συνελεύσεις τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιῶν, ποὺ ἀνάγκασαν αὐτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες νὰ ἀποχωρήσουν, πολλοὺς δὲ παραδοσιακοὺς πιστοὺς νὰ ζητήσουν ἐκκλησιαστικὴ στέγη στοὺς Ζηλωτάς; Αλλαξαν οἱ Ιεροὶ Κανόνες, καὶ δὲν ὑπάρχει πλέον παράδοση 7

8 καὶ ἀντικανονικότης; Η ἔπαυσαν οἱ Ορθόδοξοι νὰ ἔχουν ὁμολογιακὴ εὐθιξία; Η ζωντανὴ καὶ σεισμικὴ ἀντίδραση τῶν Ορθοδόξων τῆς Ελλάδος κατὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ πάπα στὴν Ἀθήνα τὸν Μάϊο τοῦ 2001, σὲ μία ἔρημη καὶ ἀστυνομοκρατούμενη Ἀθήνα ποὺ ποτὲ δὲν δέχθηκε τὸν πάπα ὁ ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ περὶ αὐτὸν τὸν δέχθηκαν ἀποδεικνύει τὸ ἀντίθετο. Καὶ εἶναι κρίμα ποὺ οἱ ποιμένες ἀποδεικνύονται κατώτεροι τῶν προβάτων. 12. Επίλογος ΕΜΕΙΣ τελειώνοντας, ὡς ἐν ἐπιλόγῳ, θὰ παραθέσουμε ὁλόκληρο τὸ κείμενο τῆς Ερμηνείας τοῦ 45ου κανόνος τῶν Ἁ- γίων Ἀποστόλων ὡς καὶ τῆς Συμφωνίας τοῦ ἐν λόγῳ κανόνος πρὸς ἄλλους κανόνας, ἀμφότερα προϊόντα τῆς γραφίδος τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου, τουλάχιστον γιὰ θεραπεία τῆς θεολογικῆς καὶ κανονικῆς ἀγνοίας τῶν ἁπλουστέρων καὶ μὴ εἰδότων: «Ερμηνεία: Ο παρὼν κανὼν διορίζει ὅτι ὅποιος Επίσκοπος ἤ Πρεσβύτερος, ἤ Διάκονος ἤθελε συμπροσευχηθῆ μοναχά, ἀλλ ὄχι καὶ νὰ συλλειτουργήσῃ, μὲ αἱρετικοὺς ἂς ἀφορίζηται. Επειδὴ ὅποιος μὲ τοὺς ἀ- φωρισμένους συμπροσεύχεται (καθὼς τοιοῦτοι εἶναι οἱ αἱρετικοί), πρέπει νὰ συναφορίζηται καὶ αὐτός, κατὰ τὸν ιʹ τῶν αὐτῶν Ἀποστόλων. Εἰ δὲ καὶ ἐσυγχώρησεν εἰς τοὺς αἱρετικοὺς αὐτοὺς νὰ ἐνεργήσουν κανένα λειτούργημα, ὡσὰν Κληρικοί, ἂς καθαίρηται, ἐπειδὴ ὅ- ποιος κληρικὸς συλλειτουργήσει μὲ καθῃρημένους (καθὼς τοιοῦτοι εἶναι οἱ αἱρετικοὶ κατὰ τὸν βʹ καὶ δʹ τῆς Γʹ) συγκαθαιρεῖται καὶ αὐτός, κατὰ τὸν ιαʹ τῶν Ἀποστόλων. Πρέπει γὰρ τοὺς αἱρετικοὺς νὰ μισοῦμεν καὶ νὰ ἀποστρεφώμεθα, ἀλλ ὄχι ποτὲ καὶ νὰ συμπροσευχώμεθα μὲ αὐτοὺς ἤ νὰ συγχωροῦμεν εἰς αὐτοὺς νὰ ἐνεργήσουν τι Εκκλησιαστικὸν λειτούργημα, ἤ Κληρικοί, ἢ ὡς ἱερεῖς. Συμφωνία: Ο δὲ ξεʹ Ἀποστολικὸς λέγει, ὅτι ὅ- ποιος ἐμβῇ εἰς συναγωγὴν αἱρετικῶν, διὰ νὰ προσευχηθῇ, Κληρικὸς μὲν ὤν, ἄς καθαίρηται, Λαϊκὸς δέ, ἄς 8

9 ἀφορίζηται. Η δὲ ἐν Λαοδικείᾳ, κατὰ μὲν τὸν στʹ αὐτῆς, δὲν συγχωρεῖ νὰ ἐμβαίνουν οἱ αἱρετικοὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ δὲ τὸν λβʹ δὲν πρέπει, λέγει νὰ λαμβάνῃ τινὰς τὰς παρὰ τῶν αἱρετικῶν εὐλογίας, αἱ ὁ- ποῖαι εἶναι ἀλογίαι, καὶ ὄχι εὐλογίαι, ἀλλ οὐδὲ πρέπει, νὰ συμπροσεύχηται τινας μὲ αἱρετικοὺς ἤ σχισματικοὺς κατὰ τὸν λγʹ τῆς αὐτῆς. Ο δὲ λδʹ ἀναθεματίζει τοὺς ἀφίνοντας τοὺς μάρτυρας τοῦ Χριστοῦ καὶ πορευομένους εἰς τοὺς ψευδομάρτυρας τῶν αἱρετικῶν. Ο δὲ θʹ Τιμοθέου δὲν συγχωρεῖ νὰ στέκωνται παρόντες οἱ αἱρετικοὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς θείας λειτουργίας, ἔξω μόνον ἄν ὑπόσχωνται νὰ μετανοήσουν καὶ νὰ ἀφήσουν τὴν αἵρεσιν. Ἀλλὰ καὶ ὁ θʹ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ἀφορίζει τοὺς Χριστιανοὺς ὁποῦ πηγαίνουν εἰς τὰ κοιμητήρια, ἤ μαρτύρια τῶν αἱρετικῶν, διὰ νὰ προσευχηθοῦν, ἤ χάριν ἰατρείας τῶν ἀσθενῶν αὐτῶν. Ἀλλ οὔτε πρέπει νὰ συνεορτάζῃ κανεὶς Χριστιανὸς μὲ τοὺς αἱρετικούς, οὔτε νὰ δέχηται τὰ παρ αὐτῶν πεμπόμενα εἰς αὐτὸν δῶρα τῆς ἑορτῆς των, κατὰ τὸν λζʹ τῆς αὐτῆς ἐν Λαοδικείᾳ». (*) Εφημερ. «Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1560/ , σελ. 3 καὶ Διάλογος 23, PG 155, ος Κανὼν Αγίων Ἀποστόλων. 3. Πηδάλιον τῆς νοητῆς νηὸς τῆς Μιᾶς, Αγίας, Καθολικῆς καὶ Αποστολικῆς τῶν Ορθοδόξων Εκκλησίας, ἔκδ. «Ἀστέρος», Ἀθῆναι 1990, σελ Les "Mémoires" du Grand Ecclésiarque de l'eglise de Constantinople Sylvestre Syropoulos sur le concile de Florence ( ), ἔκδ. V. Laurent, Paris 1971, σελ Αὐτόθι, σελ Βασ. Σταυρίδου, Ιστορία τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, Ἀνάλεκτα Βλατάδων 47, Θεσσαλονίκη 1984, σελ

Τὸ δῆθεν Ἀποστολικὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως*

Τὸ δῆθεν Ἀποστολικὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως* Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. 1. Ἡ συμβολική γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας ἔχει κατεξοχήν συμβολικό χαρακτήρα.

Η ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. 1. Ἡ συμβολική γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας ἔχει κατεξοχήν συμβολικό χαρακτήρα. Η ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Πρωτ. Βασίλειος Ἰ. Καλλιακμάνης Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. 1. Ἡ συμβολική γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας Ἡ γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας ἔχει κατεξοχήν συμβολικό χαρακτήρα. Ὁ χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

Οί ΒαΛΚανίΚΟί ΠΟΛεμΟί 1912-1913 η ΣΤΡαΤίωΤίΚη ΠΛευΡα α μεροσ

Οί ΒαΛΚανίΚΟί ΠΟΛεμΟί 1912-1913 η ΣΤΡαΤίωΤίΚη ΠΛευΡα α μεροσ ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913 Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ Α Μέρος Οἱ Βαλκανικοὶ Πόλεμοι 1912-13 (Α καὶ Β ) ἦσαν ἡ συνέχεια τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 21, μέσα στὸ πνεῦμα τῆς «Μεγάλης Ἰδέας», ποὺ ἄρχισε νὰ ἀναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Μέγα θαῦμα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου*

Μέγα θαῦμα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ θαυματουργοῦ Ἁγίου τῆς Αἰγίνης (9 Νοεμβρίου) Μέγα θαῦμα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου* Μία σύγχρονος νεκρανάστασις Ο κ. Εμμανουὴλ Ζουρίδης τοῦ Νικολάου, καφεπώλης, ἐκ Κυρτομάδω Κυδωνίας, κάτοικος

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίζεται, ὅτι τὰ ἀναφερόμενα στὸ χρονικὸ αὐτὸ εἶναι ἁπλῶς καὶ μόνον

Διευκρινίζεται, ὅτι τὰ ἀναφερόμενα στὸ χρονικὸ αὐτὸ εἶναι ἁπλῶς καὶ μόνον Ενα σύντομο χρονικὸ τῶν τελευταίων τριῶν δεκαετιῶν Οἰκουμενισμὸς καὶ Αντι-οικουμενισμὸς στὴν Σερβία (*) Διευκρινίζεται, ὅτι τὰ ἀναφερόμενα στὸ χρονικὸ αὐτὸ εἶναι ἁπλῶς καὶ μόνον ἐνδεικτικὰ οἰκουμενιστικὰ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ»

«ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ» «ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ» Ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου σέ Ἐκδήλωση τῆς Ἑνώσεως Ἀποφοίτων Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς (Δευτέρα 4 Μαΐου 2015) Μετά πολλῆς προθυμίας

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ Αγιοι Μάρτυρες Κήρυκος καὶ Ιουλίττα

Οἱ Αγιοι Μάρτυρες Κήρυκος καὶ Ιουλίττα Μητροπολίτου Κυπριανοῦ Οἱ Αγιοι Μάρτυρες Κήρυκος καὶ Ιουλίττα Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Οἱ Αγιοι Μάρτυρες Κήρυκος καὶ Ιουλίττα Υποδείγματα Χριστιανικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ Μνήμῃ τῆς Ἁγίας Οσιομάρτυρος Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας. 29η Οκτωβρίου

Επὶ τῇ ἱερᾷ Μνήμῃ τῆς Ἁγίας Οσιομάρτυρος Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας. 29η Οκτωβρίου Επὶ τῇ ἱερᾷ Μνήμῃ τῆς Ἁγίας Οσιομάρτυρος Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας 29η Οκτωβρίου Οἱ γιατροὶ μιλοῦν γιὰ θαῦμα, ἀλλὰ... ἐκεῖνος παραπέμπει στὴν Ἁγία Ἀναστασία* Θεοπούλας Παναγιώτου Πρόλογος ΣΕ ΕΠΟΧΕΣ ποὺ ὁλοένα

Διαβάστε περισσότερα

Zοῦμε σέ μιά ἐποχή, ὅπου τόν τόνο EPIEXOMENA ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΑΣ «ΟΧΙ»

Zοῦμε σέ μιά ἐποχή, ὅπου τόν τόνο EPIEXOMENA ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΑΣ «ΟΧΙ» ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 98 EPIEXOMENA Τά μεγάλα μας «ΟΧΙ»... σελ. 1 Νά πάρουμε στά χέρια μας καί πάλι τό λάβαρο τοῦ 21... σελ. 3 Νομοθετικό κακούργημα ὁ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικὸς ἐντύπου: 6510 Ἰδιοκτήτης-Ἐκδότης Διευθυντής Ὑπεύθυνος σύνταξης Συντακτικὴ Ἐπιτροπὴ Διεύθυνση Δωρεές, χορηγίες, συνδρομές

Κωδικὸς ἐντύπου: 6510 Ἰδιοκτήτης-Ἐκδότης Διευθυντής Ὑπεύθυνος σύνταξης Συντακτικὴ Ἐπιτροπὴ Διεύθυνση Δωρεές, χορηγίες, συνδρομές «ἡμεῖςδὲτῇπροσευχῇκαὶτῇδιακονίᾳτοῦλόγουπροσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). ³ µ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ETOΣ IA 2011 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΛΛΟ 56 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Έπί τοϋ σχεδίου νόμου «περί, ληξιαρχικών πράςεων»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Έπί τοϋ σχεδίου νόμου «περί, ληξιαρχικών πράςεων» ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Έπί τοϋ σχεδίου νόμου «περί, ληξιαρχικών πράςεων» Ποός τβουλήν τών Ελλήνων Ή έπί τεσσαρακονταετίαν καί πλέον εφαρμογή τοϋ εν ίσχύι Κ. Νόμου 5097/1931 «περί ληξιαρχικών πράξεων» καί τών

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1878 στή Δυτική Μακεδονία.

Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1878 στή Δυτική Μακεδονία. Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1878 στή Δυτική Μακεδονία. Ἐπιτρέψτε μου ν ἀρχίσω τήν ὁμιλία μου μέ ἀποσπάσματα δύο κειμένων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης: «Οἱ Μακεδόνες ἐξ ἀμνημονεύτων χρόνων οἰκήτορες καί κτήτορες τοῦ πατρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Μές στούς προσφυγικούς συνοικισμούς Στέκομαι καί κοιτάζω τά παιδιά παίζουνε μπάλα. Κάθομαι στό ὁρισμένο καφενεῖο σε λίγο θα σχολάσουν καί θ ἀρχίσουν νά καταφτάνουν οἱ μεγάλοι. Κουρασμένοι ἀπ τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΚΟΗ ΟΤΑΝ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΕΙ ;

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΚΟΗ ΟΤΑΝ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΕΙ ; Τί μᾶς διδάσκει τό ἐκκλησιαστικό παρελθόν σχετικῶς μέ τήν ὑπακοή στόν Πνευματικό μας Πατέρα, ὅταν πρόκειται περί θέματος Πίστεως, δογματικό ἤ σχετικό μέ τούς ἱερούς Κανόνες; Ὀφείλουμε ἀδιάκριτη ὑπακοή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημες Επισκέψεις ὀρθοδόξων οἰκουμενιστῶν ἱεραρχῶν στὴν «Αδελφὴ Εκκλησία» τῆς Ρώμης* Η ἕνωσις δὲν ἀναζητεῖται, ἀλλὰ ὑφίσταται καὶ ἐκφράζεται

Επίσημες Επισκέψεις ὀρθοδόξων οἰκουμενιστῶν ἱεραρχῶν στὴν «Αδελφὴ Εκκλησία» τῆς Ρώμης* Η ἕνωσις δὲν ἀναζητεῖται, ἀλλὰ ὑφίσταται καὶ ἐκφράζεται Ἀντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Επίσημες Επισκέψεις ὀρθοδόξων οἰκουμενιστῶν ἱεραρχῶν στὴν «Αδελφὴ Εκκλησία» τῆς Ρώμης* Η ἕνωσις δὲν ἀναζητεῖται,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμολογιακή ἐπιστολή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου

Ὁμολογιακή ἐπιστολή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου . 1 1 Ὁμολογιακή ἐπιστολή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου κατά τῶν οἰκουμενιστικῶν καί φιλενωτικῶν κινήσεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα ῃ Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 3 Ἰανουαρίου 1969 Σεβαστέ πάτερ Χαράλαμπες, Ἐπειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΗΛΙΑ - ΣΥΜΨΥΧΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΗΛΙΑ - ΣΥΜΨΥΧΙΑ (Ἡ συμπόρευσή μου μέ τόν ἀδελφό Εὐσέβιο) Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀδελφοί Κυρίες καί Κύριοι ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΗΛΙΑ - ΣΥΜΨΥΧΙΑ Ἡ ζωή μοιάζει μέ ἕνα περιπετειῶδες ταξίδι. Ἕνα ταξίδι μέ ἀφετηρία, μέ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 1 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 7 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ. Αριθμός.Χειρογράφου 2375 ΤΟ ΚΑΓΓΕΛΑΡΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ-ΠΡΕΒΕΖΗΣ. Ὑπό ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΛΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ. Αριθμός.Χειρογράφου 2375 ΤΟ ΚΑΓΓΕΛΑΡΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ-ΠΡΕΒΕΖΗΣ. Ὑπό ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ Αριθμός.Χειρογράφου 2375 ΤΟ ΚΑΓΓΕΛΑΡΙ Ὁ περίφημος χορός πού χορεύεται στό χωριό Παπαδάτες Πρεβέζης ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ-ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ὑπό ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σταυροαναστάσιμα. Σειρά: «Χριστολογικά» ἀριθμ. 37

Σταυροαναστάσιμα. Σειρά: «Χριστολογικά» ἀριθμ. 37 Σταυροαναστάσιμα Σειρά: «Χριστολογικά» ἀριθμ. 37 MHTPOΠOΛITOY KAIΣAPIANHΣ, BYPΩNOΣ KAI YMHTTOY ΔANIHΛ Σταυροαναστάσιμα ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ KAIΣAPIANHΣ, BYPΩNOΣ KAI YMHTTOY KAIΣAPIANH 2015 Σταυροαναστάσιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ. 39 Α4

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ. 39 Α4 ΠΑΠΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ. 39 Α4 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ «Ο ΠΑΠΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» Αγίου Σίλα 29, Νέα Πεντέλη, 15236, Τηλ. 210 6138059 ΦΑΞ 210 8037827 www.flessas.eu

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ π. Σταῦρος Κοφινᾶς 16/3/2005 «Ποιὰ εἶναι ἡ ἔννοια τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου;» Αὐτὴ ἡ ἐρώτηση ἑ- στιάζει ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ φιλανθρωπία, αὐτὸ τὸ ἔργο ἑστιάζεται ἀκριβῶς στὴ δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΥΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

ΝΥΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΝΥΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ Προλογικό σημείωμα Ἐπισκόπου Γρηγορίου Μητροπολίτου Καμερούν Πολύς ὁ λόγος περί τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτυς μου ὁ Θεὸς. Μυθιστόρημα. Κίχλη

Μάρτυς μου ὁ Θεὸς. Μυθιστόρημα. Κίχλη Μ Α Κ Η Σ Τ Σ Ι ΤΑ Σ Μάρτυς μου ὁ Θεὸς Μυθιστόρημα Κίχλη Μ Α κ η σ Τ σ ι Τ Α σ Μάρτυς μου ὁ Θεὸς ΜΥΘισΤοΡηΜΑ εκδοσεισ κιχλη στὴν ἀδερφή μου Θεοδώρα Μάρτυς γάρ μού ἐστιν ὁ Θεός, ὡς ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπρεσβύτερος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΤΖΕΡΠΟΣ Ἀν. Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Πρωτοπρεσβύτερος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΤΖΕΡΠΟΣ Ἀν. Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 1 Πρωτοπρεσβύτερος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΤΖΕΡΠΟΣ Ἀν. Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ Στά πλαίσια τοῦ γενικώτερου προβληματισμοῦ πού μᾶς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 60 ο Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2014 Ἀρ. 605 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ

ΕΤΟΣ 60 ο Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2014 Ἀρ. 605 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ ΕΤΟΣ 60 ο Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2014 Ἀρ. 605 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ m Καλοκαιρινὸς ἀπολογισμός m Ἡ προσδοκία τῆς συγκομιδῆς m 1940-41. Γράμματα ἀπὸ τὸ μέτωπο m Ἀφιέρωμα γιὰ τὴν Παγκόσμια Ἡμέρα τῶν Κωφῶν: Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 (α μέρος)

διάλογος Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 (α μέρος) ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014, ΤΕΥΧΟΣ 77 διάλογος Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 (α μέρος) τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν αἱρέσεων Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ Σαηεντολογία δραστηριοποιεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμιλία 2α Ὁ Προτεσταντισμός

Ὁμιλία 2α Ὁ Προτεσταντισμός π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ Ὁμιλία 2α Ὁ Προτεσταντισμός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τί εἶναι αἵρεσις Διάβολος καί ἀνθρώπινος ἐγωϊσμός: οἱ γεννήτορες τῆς αἱρέσεως Ὁ διεφθαρμένος βίος αἰτία αἱρέσεως Ἡ ὑπερηφάνεια αἰτία αἱρέσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΑΪΔΩΝΗ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΑΪΔΩΝΗ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΑΪΔΩΝΗ α) Καταγωγή Ὁ Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης γεννήθηκε τό 1956 στό Πλωμάριον Λέσβου ἀπό ναυτική οἰκογένεια. Μεγάλωσε κοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ Περιοδική Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου *** ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΕΤΟΣ ΝΔ ΤΕΥΧΟΣ 48 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ Περιοδική Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου *** ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΕΤΟΣ ΝΔ ΤΕΥΧΟΣ 48 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ Περιοδική Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου *** ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΕΤΟΣ ΝΔ ΤΕΥΧΟΣ 48 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΙΔΡΥΤΗΣ: Ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Κισάμου & Σελίνου κυρός ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 63 η ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων. «Καί ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ἰωάν. 1,14)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 63 η ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων. «Καί ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ἰωάν. 1,14) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ Τηλ.: 23850/28.860, FAX: 23850/28.863 Ἀριθμ. Πρωτ.: 1074 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 63 η ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων. «Καί ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ, ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ* (Ξερριζωμός καί ὀρθόδοξη Πίστη) ΑΘΗΝΑ 1992

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ, ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ* (Ξερριζωμός καί ὀρθόδοξη Πίστη) ΑΘΗΝΑ 1992 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ, ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ* (Ξερριζωμός καί ὀρθόδοξη Πίστη) ΑΘΗΝΑ 1992 * Ὁμιλία κατά τήν ἐκδήλωση Μνήμης ἀλησμόνητων πατρίδων,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) τηλ. 210-72.72.204, fax 210-72.72.210 Πρωτ. 4652 Ἀριθ. Ἐν Ἀθήναις τῇ 22ᾳ Σεπτεμβρίου 2014 Διεκπ. 2081 ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Τοῦ ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου. Ἐσχάτως ἀνεκινήθη τό θέμα τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης τῶν παιδιῶν τοῦ Δημοτικοῦ σχολείου ἀπό

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθοδοξία. καὶ Αἵρεσις. Ἡ παρουσία καὶ δράση τοῦ Τεκτονισμοῦ εἰς τὴν «καθ ἡμᾶς Ἀνατολὴν»* πρὸς σκότος;» «Τίς κοινωνία φωτὶ.

Ὀρθοδοξία. καὶ Αἵρεσις. Ἡ παρουσία καὶ δράση τοῦ Τεκτονισμοῦ εἰς τὴν «καθ ἡμᾶς Ἀνατολὴν»* πρὸς σκότος;» «Τίς κοινωνία φωτὶ. Ὀρθοδοξία «Τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;» καὶ Αἵρεσις Κείμενον β Τὸ Ἐσωτερικὸ Μέτωπο τῆς Ρωμηοσύνης Ἡ παρουσία καὶ δράση τοῦ Τεκτονισμοῦ εἰς τὴν «καθ ἡμᾶς Ἀνατολὴν»* Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

2 ΜΑΪΟΣ 2009 91. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ΜΑΪΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 91

2 ΜΑΪΟΣ 2009 91. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ΜΑΪΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 91 ΜΑΪΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 91 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Π λασθήκαµε ἀπό χῶµα µέ τά χέρια τοῦ Θεοῦ. Πλασθήκαµε µέ τήν εἰδική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ...! ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 112

ΟΧΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ...! ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 112 ΟΧΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ...! Η ἀντιστασιακή ἐπέτειος τοῦ Ἔθνους μας τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 ἐναντίον τοῦ Ἄξονος Παπισμοῦ - Σιωνισμοῦ μέ προκάλυμμα τή Γερμανία ἔχει φέτος γιά τήν Πατρίδα μας ἰδιάζουσα σημασία, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Ἀριθμὸς τεύχους 2 Ἰούνιος - Ἰούλιος - Αὔγουστος 2014. Τὰ Δύο Μεγάλα Μυστήρια τῆς Πίστεώς μας: Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος καὶ ἡ Ἄχραντος Θεοτόκος

Ἀριθμὸς τεύχους 2 Ἰούνιος - Ἰούλιος - Αὔγουστος 2014. Τὰ Δύο Μεγάλα Μυστήρια τῆς Πίστεώς μας: Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος καὶ ἡ Ἄχραντος Θεοτόκος Ὀρθόδοξος Παρέμβασις Ἱερὰ Εἰκόνα «Παναγία ἡ Ἐγγυήτρια τῶν Ἁμαρτωλῶν» ( Μνήμη: Πέμπτη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος) Τριμηνιαία Ἔκδοσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ Ἐπί πτερύγων ἀνέμων. Σελ. 198 Ἡ σύγχρονη Θεολογική - Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση τῶν Νέων. Σελ. 210 Τό ποτό. Σελ. 206 EKKΛHΣIA KAI XPONOΣ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β. Σελ. 187 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!»,

«Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!», ΤΕΥΧΟΣ 34 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ ΕΝΑΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ο Ν. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Οι βιοτικές µέριµνες.

Ε Ν Ο Ν. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Οι βιοτικές µέριµνες. ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Ε Ν Ο Ν Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής Περίοδος Α Έτος 3ο Τεύχος 22ο Ιανουάριος 2009 Οι βιοτικές µέριµνες. Του Οσίου Σεραφείµ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΣΙΤΡΙΑΝ ΕΧΩ...» Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β. Σελ. 371 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ.

«ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΣΙΤΡΙΑΝ ΕΧΩ...» Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β. Σελ. 371 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ. Ἡ διαφορά μεταξύ Ἀνατολῆς καί Δύσης. Ἐπισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου Σελ. 400 Ὁ Ἐθνομάρτυς Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. Γιάννη Ἀντωνιάδη Σελ. 403 «Ἀκολουθίας ἐτυμολογία ἤ περί συγκροτημένου σώματος».

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ (1833-1871)

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ (1833-1871) ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ (1833-1871) ' Η σύγχρονη ελληνική ιστοριογραφία, στο βαθμό πού έχει ασχοληθεί με το ζήτημα της εθνικής γής, έχει διατυπώσει ορισμένες θέσεις σχετικά με τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ορθόδοξη Πνευματικότητα και Πολιτισμός Ενότητα 10: Πατερικές νουθεσίες για τους συζύγους

Ορθόδοξη Πνευματικότητα και Πολιτισμός Ενότητα 10: Πατερικές νουθεσίες για τους συζύγους Ορθόδοξη Πνευματικότητα και Πολιτισμός Ενότητα 10: Πατερικές νουθεσίες για τους συζύγους Μαρία Κ. Καράμπελια Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ. Ἀπό τίς Εἰσηγήσεις τοῦ ΙΒ Λειτουργικοῦ Συμποσίου ἐξήχθησαν τά ἀκόλουθα πορίσματα:

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ. Ἀπό τίς Εἰσηγήσεις τοῦ ΙΒ Λειτουργικοῦ Συμποσίου ἐξήχθησαν τά ἀκόλουθα πορίσματα: 1 ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ Ἀπό τίς Εἰσηγήσεις τοῦ ΙΒ Λειτουργικοῦ Συμποσίου ἐξήχθησαν τά ἀκόλουθα πορίσματα: 1. Ὡς πρός τή γένεση τῆς Χριστιανικῆς λατρείας κατά τόν 1ο αἰώνα ἐπισημάνθηκε ὅτι αὐτή παρέλαβε πολλά στοιχεῖα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ γιὰ τὸν Σεζὰν εἶναι ἔργο δυσχερές. Ἔχουν ἀφιερωθεῖ

ΗΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ γιὰ τὸν Σεζὰν εἶναι ἔργο δυσχερές. Ἔχουν ἀφιερωθεῖ Σὰρλ Ζυλιὲ* Ο ΣΙΤΑΟ ΚΑΙ Ο ΣΕΖΑΝ Η ΙΔΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ γιὰ τὸν Σεζὰν εἶναι ἔργο δυσχερές. Ἔχουν ἀφιερωθεῖ τόσες πολλὲς μελέτες, τόσα πολλὰ δοκίμια, σὲ αὐτὸν καὶ στὸ ἔργο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. μιά νύχτα καί μέ φίλησες στό στόμα, μόνο γι αὐτό εἶμαι ὡραία σάν κρίνο ὁλάνοιχτο κι ἔχω ἕνα ρῖγος στήν ψυχή μου ἀκόμα,

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. μιά νύχτα καί μέ φίλησες στό στόμα, μόνο γι αὐτό εἶμαι ὡραία σάν κρίνο ὁλάνοιχτο κι ἔχω ἕνα ρῖγος στήν ψυχή μου ἀκόμα, Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηἄπειρος εὐσπλαγχνία τοῦ Κυρίου μας εὐλόγησε νὰ ἐπισκεφθοῦμε,

Ηἄπειρος εὐσπλαγχνία τοῦ Κυρίου μας εὐλόγησε νὰ ἐπισκεφθοῦμε, «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΓΚΛΝΤΑΝΙ» ΤΙΦΛΙΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Μία ἀλησμόνητη πνευματικὴ ἐμπειρία Ποιμαντικὴ Επίσκεψι στὴν Αποστολοβάδιστη Καυκασία, τὴν Ορθόδοξη Γεωργία Ηἄπειρος εὐσπλαγχνία τοῦ Κυρίου μας εὐλόγησε νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναµφίβολα παλαιότερα ὑπῆρχαν καταστάσεις

Ἀναµφίβολα παλαιότερα ὑπῆρχαν καταστάσεις Ἡ στάση µας πρός τούς κλη ρικούς Ἀναµφίβολα παλαιότερα ὑπῆρχαν καταστάσεις στήν ἐκκλησιαστική ζωή τῶν χριστιανῶν, ὅπου κανείς, συγκρίνοντάς τες µέ ἀντίστοιχες µεταγενέστερες, µπορεῖ νά πεῖ πεπεισµένα:

Διαβάστε περισσότερα

Μ ΑΡΞΙΣΤΙΚΉ ΣΚ ΕΨ Η 10

Μ ΑΡΞΙΣΤΙΚΉ ΣΚ ΕΨ Η 10 Μ ΑΡΞΙΣΤΙΚΉ ΣΚ ΕΨ Η 10 Κουουσίνεν, Άρμπάταχρ, Μπελιακώφ, Βιγκόντσκι, Μακαρόφσκι, Μιλεΐκόφσκι, Σιτκόφσκι, Σεΐντίν ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ - ΛΕΝΙΝΙΣΜΟΥ ν ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ EH3 ΘΕΜΕΛΙΟ,,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 5 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 0 8 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ἕνα κείμενο πιό ἐπίκαιρο σήμερα παρά τότε πού γράφτηκε! Τοῦ ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς Τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ ἐγράφη, ἀπό τόν τότε Ἐπίσκοπo τῆς Ὀρθόδοξης Σερβικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Κ ύ ρ ι ε Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ έ

Κ ύ ρ ι ε Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ έ ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 215 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς E-mail: ixo@nextnet.gr Ιστός: http://echo.nextnet.gr Κ ύ ρ ι ε Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ έ Δ ώ σ τ ε

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη» schooltime.gr: Ποίηση

«Ποιήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη» schooltime.gr: Ποίηση «Ποιήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη» schooltime.gr: Ποίηση PDF που παράγονται χρησιμοποιώντας την ανοικτού περιεχομένου εργαλειοθήκη mwlib. Βλέπε http://code.pediapress.com/ για περισσότερες πληροφορίες.

Διαβάστε περισσότερα

m Ἄνθρωπος καὶ Θεάνθρωπος m Τὴ Ρωμιοσύνη μὴν τὴν κλαῖς m Πάντοτε μάνα m Τὸ χρονικὸ τῆς Ἁλώσεως καὶ ὁ «Μαρμαρωμένος Βασιλιάς» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ

m Ἄνθρωπος καὶ Θεάνθρωπος m Τὴ Ρωμιοσύνη μὴν τὴν κλαῖς m Πάντοτε μάνα m Τὸ χρονικὸ τῆς Ἁλώσεως καὶ ὁ «Μαρμαρωμένος Βασιλιάς» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ ΕΤΟΣ 59 ο Μάιος - Ἰούνιος 2013 Ἀρ. 597 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ m Ἄνθρωπος καὶ Θεάνθρωπος m Τὴ Ρωμιοσύνη μὴν τὴν κλαῖς m Πάντοτε μάνα m Τὸ χρονικὸ τῆς Ἁλώσεως καὶ ὁ «Μαρμαρωμένος Βασιλιάς» Περιεχόμενα Σημείωμα τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέψατε να επαναλάβω αυτό που συνηθίζω να λέγω σε παρόμοιες εκδηλώσεις: Τιμούν τον εαυτό τους όσοι τιμούν τα άξια τιμής πρόσωπα και γεγονότα.

Επιτρέψατε να επαναλάβω αυτό που συνηθίζω να λέγω σε παρόμοιες εκδηλώσεις: Τιμούν τον εαυτό τους όσοι τιμούν τα άξια τιμής πρόσωπα και γεγονότα. ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ 25 Ιανουαρίου 2013 Οικουμενικά κεκτημένα και οφειλόμενα. Η ομιλία του Αλέξανδρου Κ. Παπαδερού στο οικουμενικό συμπόσιο «Ο οικουμενικός διάλογος στον 21ο αιώνα», Θεσσαλονίκη, 14 15/1.2013

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο Σχίσμα εννοούμε τη διάσπαση της αδιαίρετης κατά την πρώτη χιλιετία Χριστιανικής Εκκλησίας, που συνέβη συμβατικά το 1054.

Με τον όρο Σχίσμα εννοούμε τη διάσπαση της αδιαίρετης κατά την πρώτη χιλιετία Χριστιανικής Εκκλησίας, που συνέβη συμβατικά το 1054. ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ του 1054 μ.χ. ένα γεγονός μεγάλης οδύνης Σχίσμα Με τον όρο Σχίσμα εννοούμε τη διάσπαση της αδιαίρετης κατά την πρώτη χιλιετία Χριστιανικής Εκκλησίας, που συνέβη συμβατικά το 1054. Η διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 184ον

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 184ον ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 184ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 184ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 2589

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3η Το χρέος του ιστορικού

Ενότητα 3η Το χρέος του ιστορικού Ενότητα 3η Το χρέος του ιστορικού Ἐν μὲν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τὴν τοιαύτην ἐπιείκειαν ἴσως οὒκ ἂν τις ἐκβάλλοι καὶ γὰρ φιλόφιλον εἶναι δεῖ τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα καὶ φιλόπατριν καὶ συμμισεῖν τοῖς φίλοις τοὺς ἐχθροὺς

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 1 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ - Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ

ΚΑΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἁγία μεγαλομάρτυς Μαρίνα

Ἡ Ἁγία μεγαλομάρτυς Μαρίνα Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 5 0 ο Μ Α Ϊ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Μυστήριον τῆς Ἁρπαγῆς

Τὸ Μυστήριον τῆς Ἁρπαγῆς Τὸ Μυστήριον τῆς Ἁρπαγῆς Η θεωτικὴ ἐμπειρία τῆς «ἁρπαγῆς» τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «ἕως τρίτου οὐρανοῦ», δηλαδὴ «εἰς τὸν Παράδεισον» (Βʹ Κορινθ. ιβʹ 2-4) Περιεχόμενα Προσευχή. Προοίμιον. Α. Η «ἀποκάλυψις»

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἑορταστικός κύκλος τῶν Χριστουγέννων

Ὁ ἑορταστικός κύκλος τῶν Χριστουγέννων Ὁ ἑορταστικός κύκλος τῶν Χριστουγέννων ικαίως ἡ ἑορτή τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως ἔχει χαρακτηρισθεῖ ὡς «ἡ μητρόπολις τῶν ἑορτῶν». Ἀφ ἑνός μέν διότι, ἐάν ὁ Σωτήρας Χριστός δέν γεννιόταν οὔτε θά ἐσταυρώνετο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ. ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ (Σειρά Κηρυγμάτων)

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ. ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ (Σειρά Κηρυγμάτων) Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος. Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ) Σεπτέμβριος 2010 Ἀριθμ. 45 Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ή ψυχιατρική άναγκαστική νοσηλεία στήν Ιταλία καί στήν Ελλάδα

ή ψυχιατρική άναγκαστική νοσηλεία στήν Ιταλία καί στήν Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ή ψυχιατρική άναγκαστική νοσηλεία στήν Ιταλία καί στήν Ελλάδα Τό Μάιο του 1978 τέθηκε σ εφαρμογή στήν Ιταλία μιά νέα ριζοσπαστική νομοθεσία πού ρυθμίζει τήν άναγκαστική καί έκούσια νοσηλεία. Επειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Χρόνια τώρα από αγάπη καί χρέος σαν δάσκαλος, παρακολουθώ τά παιδιά τής υπαίθρου, των χωριών όπου υπηρέτησα, νά παίζουν ομαδικά ή ενα-ενα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 5 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 0 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ... 1

ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ... 1 ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ Διμηνιαῖο Περιοδικό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΕΤΟΣ ΚΣΤ ΤΕΥΧΟΣ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΙΔΡΥΤΗΣ: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Κουουσίνεν, Άρμπάτωφ, Μπελιακώφ, Βιγκόντσκι, Μακαρόφσκι, ΜιλεΙκόφσκι, Σιτκόφσκι, ΣεΙντΙν ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ - ΛΕΝΙΝΙΣΜΟΥ I ΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗΣ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΚΑΙ ΤΟ Π.Σ.Ε.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΚΑΙ ΤΟ Π.Σ.Ε. ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΚΑΙ ΤΟ Π.Σ.Ε. Ἀρχιμ. Γεωργίου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους Τόν 20όν αἰῶνα χαρακτηρίζουν ὡς γνωστόν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» ΕΚΚΛΗΣΙΑ;;; ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ. «Σύμφωνο Συμβίωσης» φείμ Τίκας. Έξι χρόνια αγωνίστηκε να καθιερώσει και να βάλει σε τροχιά

ΥΠΑΡΧΕΙ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» ΕΚΚΛΗΣΙΑ;;; ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ. «Σύμφωνο Συμβίωσης» φείμ Τίκας. Έξι χρόνια αγωνίστηκε να καθιερώσει και να βάλει σε τροχιά ΑΓΩΝΑΣ 1 δεκεμβριοσ 2015 ΕΠΙΚΑΙΡΑ Α ΕκκΛΗΣΙΑ ΝΑΡκΙΣΣωΝ και ΣκΑΝΔΑΛΟΠΟΙωΝ «Οὐκ ἐκάθησα μετὰ συνεδρίου ματαιότητος καὶ μετὰ παρανομούντων οὐ μὴ εἰσέλθω, ἐμίσησα Ἐκκλησίαν πονηρευομένων καὶ μετὰ ἀσεβῶν οὐ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (Συνοδική Επιτροπή Θείας Λατρείας και Ποιμαντικής)

Ημερίδα Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (Συνοδική Επιτροπή Θείας Λατρείας και Ποιμαντικής) Θέμα Εισηγήσεως Ημερίδα Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (Συνοδική Επιτροπή Θείας Λατρείας και Ποιμαντικής) 12 Ιουνίου 2008 Τά σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα στην υπηρεσία του ποιμαντικού έργου της Εκκλησίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 1 ο ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Κική Δημουλά Σημεῖο Ἀναγνωρίσεως ἄγαλμα γυναίκας μέ δεμένα χέρια Ὅλοι σέ λένε κατευθείαν

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Τεράστια Κοινωνικὴ Σημασία τῶν Βλακῶν ἐν τῷ Συγχρόνῳ Βίῳ

Ἡ Τεράστια Κοινωνικὴ Σημασία τῶν Βλακῶν ἐν τῷ Συγχρόνῳ Βίῳ Εὐάγγελος Λεμπέσης Ἡ Τεράστια Κοινωνικὴ Σημασία τῶν Βλακῶν ἐν τῷ Συγχρόνῳ Βίῳ Πρόλογος Ἁπλὴ ὑποσημείωσις ἐξ ὀλίγων γραμμῶν εἰς ἄλλην μελέτην μου ἡ παροῦσα μικρὰ ἐργασία ἐξελιχθῆ εἰς τὸ ἀνὰ χείρας δοκίμιον

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο ά π ε ζ α. Κ ό γ ξ σ

Τ ο ά π ε ζ α. Κ ό γ ξ σ Τ ο ά π ε ζ α Κ ό γ ξ σ Ηέμαςα για ρσζήςηρη με παιδιά γσμμαρίξσ λσκείξσ Δπιμέλεια: Άγγελξπ Γκξύμηπ, θεξλόγξπ Κεσκάδα 2014-1- -2- Ποόλξγξπ Μεσά φαπάρ οξλλήρ οπξλξγίζξτμε, για μια ακόμη υξπά, σημ ομετμασική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ 1 Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ (ΚΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ) ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅταν ἦλθε στόν κόσμο ὁ Χριστός ἦλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΑΛΟ* ΓΚΝΟΛΙΚΟΝ *ΥΓΠ>ΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΜΜΗΜΑΝ <ΚΛΙΛΟΜ<ΝΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΓΚΑΛΟ* ΓΚΝΟΛΙΚΟΝ *ΥΓΠ>ΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΜΜΗΜΑΝ <ΚΛΙΛΟΜ<ΝΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΆ ΣΥΛΛΟΓΟ* ΡΑΓΝΑΆΆ ΠΑΓΚΑΛΟ* ΓΚΝΟΛΙΚΟΝ *ΥΓΠ>ΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΜΜΗΜΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

μαρξισμός i καί ιστορικός χρόνος

μαρξισμός i καί ιστορικός χρόνος I μαρξισμός i καί ιστορικός χρόνος S Μαρίας Τσάτσου [jj της g Κοινωνιολόγου ρ Μαρξισμός είναι ή Ιστορία. Ή δημιουργία τής Ιστορίας μέσ άπό τή συνειδητή επαναστατική πράξη των λαών. Μαρξισμός είναι ή ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ενότητα 10: ΤΟ ΜΗ ΟΝ ΚΑΙ Η ΚΤΙΣΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Α.Ε.Α.Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Λογοτεχνίας. Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα

Όμιλος Λογοτεχνίας. Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα Όμιλος Λογοτεχνίας Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών «Κων/νος Καραμανλής» Δράκογλου Αναστασία, adrakogl@yahoo.gr Κιννά Πασχαλίνα, kinpash@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 7 4 Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3 Περιεχόμενα Πατριαρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ. ὁποῖα καλύπτουν ἔκταση ἴση μέ τά 4/5 τοῦ συνόλου τῆς. Ἡ συνολική αὐτή ἔκταση, δηλαδή τά 4/5, δέν μπορεῖ νά εἶναι

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ. ὁποῖα καλύπτουν ἔκταση ἴση μέ τά 4/5 τοῦ συνόλου τῆς. Ἡ συνολική αὐτή ἔκταση, δηλαδή τά 4/5, δέν μπορεῖ νά εἶναι ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1) Μέ τή σύμβαση τοῦ 1952 ἐδόθησαν διακεκριμένα κτήματα, τά ὁποῖα καλύπτουν ἔκταση ἴση μέ τά 4/5 τοῦ συνόλου τῆς καλλιεργήσιμης γῆς. Ἡ συνολική αὐτή ἔκταση, δηλαδή τά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 1988. Πρός τά φιλάδελφα Μέλη τῆς Ἐκκλησίας

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 1988. Πρός τά φιλάδελφα Μέλη τῆς Ἐκκλησίας ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 1988 Πρός τά φιλάδελφα Μέλη τῆς Ἐκκλησίας Ἀπό τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων ἡ Ἐκκλησία μας ἤ- σκησε μέ ἰδιαιτέραν ἐπιμέλειαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ

Ο ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ Ο ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ Ἡ Ἀλήθεια εἶναι ὁ καθρέφτης τῆς Δικαιοσύνης. Ὅταν ὅµως οἱ δικαστές εἶναι ἀσυνείδητοι, ἡ µέν Δικαιοσύνη παραπαίει, ἡ δέ Ἀλήθεια καταρρακοῦται. Γ. Χ. Π. Εἶναι πλέον καιρός

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΙ ΟΣ ΚΑΙ ΝΕ Ω ΤΕ ΡΟΣ ΠΡΟ ΤΕ ΣΤΑΝ ΤΙ ΣΜΟΣ

ΛΑΙ ΟΣ ΚΑΙ ΝΕ Ω ΤΕ ΡΟΣ ΠΡΟ ΤΕ ΣΤΑΝ ΤΙ ΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 63 διάλογος ΠΑ ΛΑΙ ΟΣ ΚΑΙ ΝΕ Ω ΤΕ ΡΟΣ ΠΡΟ ΤΕ ΣΤΑΝ ΤΙ ΣΜΟΣ (β μέ ρος) τοῦ Πρω το πρ. Κυ ρια κοῦ Τσου ροῦ, Γραμ μα τέ ως τῆς Σ. Ἐ. ἐ πί τῶν αἱ ρέ σε ων 5. Ἡ Ἀληθινή Ἐκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ 13.5. 2012 Σελ.: 8-9

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ 13.5. 2012 Σελ.: 8-9 PRESS POST Κ. Ιωαννίνων 22 186 κωδ.: 6210 Χ + 7 P R E S S P O S T ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 25 (105), ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ Στὴν μακραίωνη Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, μέχρι καὶ στὶς μέρες μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ. Περί ἀναιρέσεως τῆς ὑπογραφῆς μου σέ κυκλοφορηθέν κείμενο

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ. Περί ἀναιρέσεως τῆς ὑπογραφῆς μου σέ κυκλοφορηθέν κείμενο Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος. Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ) Σεπτέμβριος 2009 Ἀριθμ. 33 Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

06/06/2013 π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ σελ. 1

06/06/2013 π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ σελ. 1 06/06/2013 π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ σελ. 1 Εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως ΙΔ Πανελλήνιον Λειτουργικὸν Συμπόσιον Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Ἱερὰ Μητρόπολις Πατρῶν, 17-19 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΟΥ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Δημοσιογράφου - Συγγραφέως 'Η Λάρισα μέ τήν άπλα τοΰ πολύκαρπου κάμπου της και τον γκριζοπράσινον ορίζοντα των ιστορικών βουνών της Όλύμπου και Κισσάβου, πού αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 (Γ μέρος)

διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 (Γ μέρος) ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006, ΤΕΥΧΟΣ 44 διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 (Γ μέρος) τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ε. ἐπί τῶν αἰρέσεων. 9. Ἡ παραθρησκεία ὡς κοινωνική ἀπειλή Ἕνεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ

ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ Μ ἀπάντησες στὸ δρόμο σου, Ποιητή. Ἤμουν τὸ πρωτολούλουδο τοῦ Ἀπρίλη. Ἡ δίψα τῆς ἀγάπης ποὺ ζητεῖ σοῦ φλόγιζε τὴ σκέψη καὶ τὰ χείλη. Ἤμουν τὸ πρωτολούλουδο. Κλειστὴ τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ. Τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι ἡ ὁμιλία ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὴν. ταπεινότητά μου ἐνώπιον τῶν Ἀρχῶν καὶ τοῦ πολυπληθοῦς

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ. Τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι ἡ ὁμιλία ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὴν. ταπεινότητά μου ἐνώπιον τῶν Ἀρχῶν καὶ τοῦ πολυπληθοῦς ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι ἡ ὁμιλία ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὴν ταπεινότητά μου ἐνώπιον τῶν Ἀρχῶν καὶ τοῦ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος, στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς ἁγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης, τὴν 11 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Πρός τή Βονλή τών Ελλήνων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Πρός τή Βονλή τών Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου «Κατάργηση τόϋ σταυροϋ προτίμηση;') υπέρ των υποψηφίων βουλευτών» καί τροποποίηση καί αντικατάσταση των σχετικών διατάξεων της,ΐσχύουσχ; νομοθεσίας γιά τήν εκλογή τών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Γ - ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 1.- ΜΗΝΥΜΑΤΑ α) ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2005 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr 2 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2005 Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ νέος Διάκονος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ

Ὁ νέος Διάκονος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ ΔΕΛΙΟΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΥ ΜΗΡΟΠΟΛΙΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΙΠΟΛΕΩΣ ΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΕΥΧΟΣ 64 ΡΙΠΟΛΙΣ ΟΚΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ ΧΑΡΙΙ ΘΕΟΥ ΜΗΡΟΠΟΛΙΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ:Προσκυνηµατικός Τουρισµός στους Αγίους Τόπους. Ευαγγελιάδου έσποινα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ:Προσκυνηµατικός Τουρισµός στους Αγίους Τόπους. Ευαγγελιάδου έσποινα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Προσκυνηµατικός Τουρισµός στους Αγίους Τόπους Ευαγγελιάδου έσποινα ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ; ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΌΛΕΙΣ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ ΜΙΚΡΕΣ Η ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 2. 5.000 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΦΤΩΧΑ ΠΑΙΔΙΑ 3. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΑΣ ΡΕΠΟΥΣΗ ΒΑΖΕΙ ΦΩΤΙΕΣ

Περιεχόμενα 2. 5.000 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΦΤΩΧΑ ΠΑΙΔΙΑ 3. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΑΣ ΡΕΠΟΥΣΗ ΒΑΖΕΙ ΦΩΤΙΕΣ Περιεχόμενα 1. ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΣΤΑΘΑΚΗ ΓΙΑ ΑΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 21/12/2015 σελ.1,4 2. 5.000 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΦΤΩΧΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 21/12/2015 σελ.21 3. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΑΣ ΡΕΠΟΥΣΗ ΒΑΖΕΙ ΦΩΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ: ΦΥΣΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ

ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ: ΦΥΣΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ: ΦΥΣΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ: Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΔΑΠΑΝΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα