ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3)"

Transcript

1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3) ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (2014) ΘΕΣΗ : ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ονοματεπώνυμο ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Διεύθυνση Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ7 Τ.Κ Ημερομηνία κτήσεως Τμήμα του έργου όπου υπάρχει ιδιοκτησία Αρ. Μελ.: 30/2014 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΦΑΥ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σελίδα 1 από 16

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ O Φάκελος Ασφαλείας Υγείας, (ΦΑΥ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 305/96 πρέπει να περιέχει : Α. Το Μητρώο του έργου και συγκεκριμένα: 1. Την Εγκεκριμένη Τεχνική Περιγραφή Τα Σχέδια και η Τεχνικά Περιγραφή συμπεριλαμβάνονται στην συνυποβαλλόμενη μελέτη. Τα στοιχεία και το περιεχόμενο των σχεδίων φαίνονται σε ειδικό κατάλογο που περιλαμβάνεται στον παρόντα Φ.Α.Υ. Όταν περατωθεί η κατασκευή του έργου αντίγραφα από τα εγκεκριμένα, σχέδια και την εγκεκριμένη τεχνική περιγραφή, ενημερωμένα με τις αλλαγές που επήλθαν κατά την υλοποίηση του, πρέπει να ενσωματωθούν με μέριμνα του εργολήπτη, ή του υπεύθυνου ΣΑΥ/ΦΑΥ που έχει ορισθεί από αυτόν, στον Φάκελο Ασφαλείας Υγείας. Θα πρέπει επίσης να προσδιορισθεί από τον Κύριο του Έργου χώρος, εντός, αν είναι δυνατόν, της κατασκευής, όπου θα διαφυλάσσονται το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ. Αν μεταγενέστερα απαιτηθεί και πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε αλλαγή στο έργο ο Φάκελος θα πρέπει να ενημερώνεται από τον, κατά τον χρόνο της τροποποίησης, υπεύθυνο του ΦΑΥ.. Β. Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν την πρόληψη κινδύνων για την Ασφάλεια και την Υγεία των ατόμων κατά τη διάρκεια εργασιών που απαιτείται να γίνουν καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου. Οι οδηγίες αυτές για την αποφυγή κινδύνων πρέπει, με μέριμνα του υπεύθυνου αναπροσαρμογής ΦΑΥ, να εμπλουτίζονται, οποτεδήποτε παρουσιάζονται νέα στοιχεία και θεωρείται απαραίτητη η καταγραφή τους. Σελίδα 2 από 16

3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΥΧΩΝ 1. ΤΕΥΧΗ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΔΟΣΗ / ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 1. Τ02 Τεύχος Σ.Α.Υ. 4/ Τ03 Τεύχος Φ.Α.Υ. 4/2014 Μετά την περάτωση του έργου τα σχέδια κατασκευής (αρχικά και τροποποιημένα) πρέπει να τοποθετηθούν με μέριμνα του εργολήπτη εντός του Φακέλου Ασφαλείας Υγείας και να παραδοθούν στο άτομο που θα αναλάβει ως υπεύθυνος ενημέρωσης/ αναπροσαρμογής ΦΑΥ. Στα Σχέδια, αφού συμπληρωθούν με τις τροποποιήσεις κατά την κατασκευή, να προσδιορίζονται με σαφήνεια σε αυτά και να συμπεριλαμβάνονται : 1. Οι πραγματικές οδεύσεις (εμφανείς και αφανείς) όλων των δικτύων καθώς και, όπου απαιτείται, των σημείων κεντρικών διακοπτών παροχής ενέργειας ή εν γένει Η/Μ εγκαταστάσεων. 2. Θέσεις όπου έχουν τοποθετηθεί επικίνδυνα υλικά. 3. Τροποποιήσεις αρχικών σχεδίων που πιθανόν μεταβάλουν τη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του έργου. 4. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου. 5. Θέσεις συστημάτων που απαγορεύεται η διακοπή λειτουργίας των. Σε όλη τη διάρκεια ζωής του έργου, καθεμιά απαιτούμενη αλλαγή να ενσωματώνεται στα αρχικά σχέδια. Την ευθύνη για την ενσωμάτωση των αλλαγών έχει ο υπεύθυνος ενημέρωσης ΦΑΥ κατά τη διάρκεια της αναπροσαρμογής. Α2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Η τεχνική περιγραφή παρουσιάζεται αρχικά στη μελέτη. Μετά την υλοποίηση του έργου αντίγραφο της να τοποθετηθεί, με μέριμνα του εργολήπτη εντός του Φακέλου Ασφαλείας Υγείας και να παραδοθεί στο άτομο που θα αναλάβει ως υπεύθυνος ενημέρωσης/ αναπροσαρμογής ΦΑΥ. Αν στη διάρκεια ζωής του έργου απαιτηθεί τροποποίηση της κατασκευής και κατά συνέπεια και της τεχνικής περιγραφής πρέπει η αλλαγή να ενσωματώνεται στον Φάκελο Σελίδα 3 από 16

4 Ασφαλείας Υγείας από τον υπεύθυνο ενημέρωσης/αναπροσαρμογής ΦΑΥ κατά τον χρόνο αυτής. Α3. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε μετατροπής της μελέτης πρέπει απαραίτητα να εξετάζεται και η επίδραση της μετατροπής αυτής σε άλλα τμήματα της μελέτης ή άλλες μελέτες του έργου (π.χ. Μία μετατροπή της αρχιτεκτονικής μελέτης είναι δυνατόν να έχει επιπτώσεις και σε άλλες μελέτες όπως η μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων ή η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας κλπ.) και, με ευθύνη του εργολήπτη, αυτές να αναπροσαρμόζονται. Διευκρινίζεται ότι όλα τα νέα στοιχεία που αφορούν το κτίριο (επισκευές, ημερομηνίες ελέγχου, συντήρηση, τροποποιήσεις, νέες μελέτες, εγκρίσεις, κλπ) πρέπει να τοποθετούνται μέσα στον παρόντα ΦΑΥ. Σελίδα 4 από 16

5 Β. ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 1. Γενικά Για την πρόληψη και την αποφυγή κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των ατόμων που έρχονται σ επαφή με το έργο, μετά την κατασκευή και την παραλαβή του έργου και καθ όλη την διάρκεια της ζωής του έργου, απαιτείται ιδιαίτερη τεχνική μέριμνα. Αν και οι εργασίες και γενικότερα οι μέριμνες αυτές είναι περιορισμένης έκτασης σε σύγκριση με όσες απαιτούνται κατά την κατασκευή (βλ. ΣΑΥ) εν τούτοις οι κίνδυνοι που εμφανίζονται κατά την διάρκεια υλοποίησής τους δεν είναι αμελητέοι. Η τεχνική αυτή μέριμνα για την πρόληψη των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία όχι μόνο των εκτελούντων κάποια συγκεκριμένη εργασία αλλά και όλων των χρηστών του έργου περιοίκων ή διερχομένων προϋποθέτει τήρηση κανόνων, διατάξεων και διαδικασιών, που είναι υπό την ευθύνη του υπευθύνου του παρόντος Φ.Α.Υ. Η τεχνική μέριμνα για την πρόληψη των κινδύνων για την ζωή, την ασφάλεια και την υγεία όλων των ατόμων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο έργο διακρίνεται για λόγους μεθόδου σε δύο μεγάλες κατηγορίες, που περιγράφονται κατωτέρω. 2. Η Τεχνική Μέριμνα για την Διατήρηση του Έργου σε Άριστη Κατάσταση. 2.1 Η Αναγκαιότητα και οι συνιστώσες της Τεχνικής Μέριμνας. Το υπόψη έργο θα πρέπει να τηρείται σε άριστη κατάσταση καθ όλη την διάρκεια της ζωής και της χρήσης του, έτσι ώστε να μη δημιουργούνται κίνδυνοι για την ζωή, την ασφάλεια και την υγεία των ατόμων που χρησιμοποιούν το έργο, (ενοίκων, εργαζομένων, συναλλασσομένων, επισκεπτών κλπ.) και ακόμη των περιοίκων και των περαστικών. Για την διατήρηση του έργου σε άριστη κατάσταση απαιτείται σοβαρή Τεχνική Μέριμνα η οποία περιλαμβάνει τα πιο κάτω γενικά καθήκοντα : α) Τεχνική Συντήρηση των κατασκευών που συνιστούν το έργο. β) Επιδιόρθωση-Επισκευή των ζημιών ή βλαβών που προξενούνται στο έργο ή σε τμήματα αυτού, από την χρήση, από την πάροδο του χρόνου και από φυσικά αίτια (καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, διάφορες καταστροφές κλπ.) γ) Έλεγχος της ορθής και λελογισμένης χρήσης του έργου από τους χρήστες του καθώς και της ορθής και λελογισμένης χρήσης του έργου από οποιουσδήποτε τρίτους (π.χ. γείτονες, Υπηρεσίες κλπ.). δ) Εξασφάλιση της άριστης λειτουργίας των Συστημάτων που έχουν ενσωματωθεί στο έργο για την αποφυγή ατυχημάτων (π.χ. Παθητική Πυροπροστασία, Πυρόσβεση, Φωτισμός Ασφαλείας κλπ.) Σελίδα 5 από 16

6 2.2 Συνοπτική Ανάλυση των Καθηκόντων της Τεχνικής Μέριμνας Τεχνική Συντήρηση των Κατασκευών Η τεχνική Συντήρηση του έργου και των κατασκευών που συνιστούν αυτό, θα πρέπει να γίνεται προληπτικά, ώστε να προλαμβάνονται οι βλάβες ή ζημίες και η απαξίωση των υλικών και κατασκευών, που οφείλονται στην παρέλευση του χρόνου ή στην χρήση και έτσι να μη δημιουργούνται κίνδυνοι για τα άτομα, βλάβες σε γειτονικές ή εξαρτώμενες κατασκευές, να μη δημιουργούνται προβλήματα στην συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του έργου και να μην απαξιώνεται το κτίριο λειτουργικά και αισθητικά. Για την ορθολογιστική Τεχνική Συντήρηση του Έργου θα πρέπει να υφίσταται πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης στο οποίο θα περιλαμβάνονται : - Η συχνότητα της προληπτικής Συντήρησης εκάστου είδους κατασκευών π.χ. Υδραυλικών εγκαταστάσεων, κουφωμάτων, χρωματισμών κτλ. Η συχνότητα αυτή θα εξαρτάται από το είδος της κατασκευής. - Η σειρά των εργασιών προληπτικής Συντήρησης που είναι αναγκαία για κάθε Τμήμα του έργου. π.χ. 1 η σειρά εργασιών Υδραυλικά Αποχετεύσεις 2 η σειρά εργασιών Σιδηρουργικά Ξυλουργικά 3 η σειρά εργασιών Ηλεκτρολογικά 4 η σειρά εργασιών κτλ. - Ο αναγκαίος προϋπολογισμός για την Προληπτική Συντήρηση κάθε έτους. - Κατά την υλοποίηση των εργασιών Προληπτικής Συντήρησης θα πρέπει να γίνεται και ο έλεγχος τυχόν υφιστάμενης αστοχίας υλικών και κατασκευών για την επιδιόρθωση ή αντικατάστασή τους Επιδιόρθωση Επισκευή Ζημιών ή Βλαβών Η Προληπτική συντήρηση των υλικών και κατασκευών του έργου αναμένεται να μειώσει στο ελάχιστο την εργασία επιδιόρθωσης-επισκευής ζημιών ή βλαβών του έργου. Παρ όλα αυτά είναι πολύ πιθανή η ανάγκη επεμβάσεων επισκευής ζημιών ή βλαβών υλικών, κατασκευών ή γενικά τμημάτων του έργου. Οι βλάβες αυτές μπορεί να οφείλονται σε διάφορες αιτίες, όπως είναι η κακή χρήση του έργου, οι βανδαλισμοί, οι φυσικές καταστροφές (π.χ. σεισμός, πυρκαϊά κ.α.), η αστοχία υλικού του εμπορίου κλπ. Θα πρέπει κατά συνέπεια να υπάρχει σύστημα ελέγχου και ενημέρωσης του υπευθύνου τεχνικής μέριμνας για τις τυχόν γενόμενες ζημιές ή βλάβες, καθώς και δυνατότητα άμεσης αυτοψίας από αρμόδιο τεχνικό, άμεσου Σελίδα 6 από 16

7 προγραμματισμού της μεθόδου και των ενεργειών για την επιδιόρθωση ή την επισκευή και άμεσης υλοποίησης της επισκευής Έλεγχος της Ορθής και Λελογισμένης Χρήσης του Έργου Έχει πολύ μεγάλη σημασία για την καλή κατάσταση του έργου και κατά συνέπεια για την εξασφάλιση της Ασφαλείας και της Υγείας των χρηστών κλπ. ατόμων, η ορθή και λελογισμένη χρήση του έργου, δηλαδή η χρήση του έργου σύμφωνα με τις προβλέψεις της λειτουργικής του χρήσης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές και παραδοχές των υλικών και των επιμέρους κατασκευών που το αποτελούν. Θα πρέπει κατά συνέπεια στα καθήκοντα της Τεχνικής Μέριμνας του έργου να περιλαμβάνεται ο έλεγχος της λελογισμένης χρήσης του έργου από τους χρήστες του αλλά και η αντιμετώπιση του έργου από οποιουσδήποτε τρίτους. Στα καθήκοντα αυτά περιλαμβάνονται οι πιο κάτω αναφερόμενοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έλεγχοι : - Η ορθή χρήση των μηχανημάτων εξυπηρέτησης των χρηστών π.χ. Η ορθή και ασφαλής αντιμετώπιση της τυχόν υπέρβασης του ανωτάτου φορτίου ανελκυστήρων. - Η προφύλαξη από διείσδυση οποιουδήποτε αναρμόδιου σε χώρους επικίνδυνους ή έχοντες σχέση με συστήματα λειτουργίας του κτιρίου. πχ. Κλειδωμένες θύρες, επιγραφές απαγόρευσης εισόδου κλπ. σε Αποθήκες εύφλεκτων, λεβητοστάσια κλπ. - Η μη υπέρβαση του ανωτάτου φορτίου των διαφόρων κατασκευών και ιδίως του Φέροντα Οργανισμού του έργου, π.χ. υπερφόρτωση με μηχανήματα κλιματισμού των δωμάτων ή υπερφόρτωση με γλάστρες των βεραντών ή μονωτικών στρώσεων. - Η προφύλαξη από διέλευση ή στάθμευση αυτοκινήτων σε χώρους ή δάπεδα προορισμένα για ηπιότερη χρήση (π.χ. πεζών, πρασιές κλπ.) - Η εξασφάλιση της ασφαλείας της χρήσης των διαφόρων χώρων του κτιρίου, π.χ. Η εξασφάλιση της μόνιμης αντιολισθηρότητας των δαπέδων και ιδίως των κλιμάκων, κλιμακοστασίων, κεκλιμένων επιπέδων, οδών πεζοδρομίων κλπ. Η ένδειξη με κατάλληλη σήμανση της ολισθηρότητας των δαπέδων σε περιπτώσεις προσωρινής ολισθηρότητας αυτών (κατά τις εργασίες καθαριότητάς των κλπ.) Η εξασφάλιση της επάρκειας του αναγκαίου τεχνητού φωτισμού των χώρων σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη (με άμεση αντικατάσταση των καμένων λυχνιών κλπ.) Σελίδα 7 από 16

8 - Ο έλεγχος των ενεργειών ή εργασιών που εκτελούνται στην γειτονική περιοχή του έργου ή γενικότερα σε χώρους και δίκτυα, που μπορούν να επηρεάσουν το έργο και οι οποίες είναι δυνατόν να έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια του έργου ή συστημάτων ενσωματωμένων στο έργο και έχουν επίπτωση στην ασφαλή λειτουργία του έργου π.χ. Εκσκαφές γειτονικών οικοπέδων που θέτουν ενδεχομένως προβλήματα αντιστήριξης, καθιζήσεων εδάφους, σκόνης ή καθαριότητας κλπ. Εργασίες κοινωφελών οργανισμών ή δημοσίων έργων που δυνατόν να θέσουν εκτός λειτουργίας ενεργειακά ή άλλα ζωτικά συστήματα του έργου. (ηλεκτρική ενέργεια, υδροδότηση, τηλεφωνικό δίκτυο, αποχετευτικό δίκτυο κλπ.) Σε όλες τις σχετικές περιπτώσεις θα πρέπει ο υπεύθυνος Φ.Α.Υ. να ενημερώνεται έγκαιρα για το πρόβλημα και τις επιπτώσεις του, να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προληπτικά για την αποφυγή περιπτώσεων που θα συνεπάγονται κινδύνους ασφαλείας και υγείας και να ενημερώνει έγκαιρα όλους τους σχετιζόμενους, χρήστες, τους υπεύθυνους προσωπικού του έργου για τις ενδεχόμενες λειτουργικές δυσχέρειες, κινδύνους, προφυλάξεις καθώς και τις μεθόδους και μέτρα αποφυγής των κινδύνων ασφαλείας και υγείας Η εξασφάλιση των Συστημάτων Αποφυγής Ατυχημάτων Στο υπόψη έργο έχουν προβλεφθεί συστήματα, διατάξεις, κατασκευές και υλικά που εξασφαλίζουν την προφύλαξη των ατόμων (χρηστών, περιοίκων, περαστικών κλπ.) και του έργου από ατυχήματα και καταστροφές. Ως τέτοια συστήματα αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα πιο κάτω : - Σύστημα διαφυγής των ατόμων σε περιπτώσεις πυρκαϊάς ή άλλης καταστροφής ή πανικού. Το σύστημα αυτό εξασφαλίζεται με τις προβλέψεις της μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας. - Σύστημα απορροής ομβρίων για την αποφυγή πλημμύρων. - Σύστημα πυρανίχνευσης - Σύστημα Κεραυνικής προστασίας κλπ. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται από τον υπεύθυνο Τεχνικής Μέριμνας και τον υπεύθυνο Φ.Α.Υ. του έργου η απρόσκοπτη και άμεση λειτουργία του οποιουδήποτε από τα προβλεφθέντα συστήματα του έργου σε οποιαδήποτε Σελίδα 8 από 16

9 περίσταση απαιτηθεί η χρήση του, ώστε να μην προκύψει κίνδυνος για την ασφάλεια και την Υγεία ατόμων ή για την ασφάλεια άλλων κατασκευών. Για την καλύτερη κατανόηση της πιο πάνω απαίτησης του Φ.Α.Υ. δίδονται τα πιο κάτω παραδείγματα : - Για την απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος Παθητικής Πυροπροστασίας θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη : Η ορθή λειτουργία των θυρών (πυροπροστασίας ή κοινών) με την απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανισμών λειτουργίας τους, των συνδεδεμένων με αυτούς πυρανιχνευτών κλπ. Η ανεμπόδιστη δίοδος του κοινού από διαδρόμους, κλιμακοστάσια κλπ. Η τήρηση του μηδενικού θερμικού φορτίου των πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής. Η τήρηση του προβλεφθέντος από την εγκεκριμένη μελέτη μήκους των οδεύσεων διαφυγής. Η λειτουργία των φωτεινών ενδείξεων των κατευθύνσεων διαφυγής. Η εξασφάλιση της αντιολισθηρότητας των κλιμακοστασίων κλπ. - Για την αποφυγή πλημμύρων θα πρέπει να εξασφαλίζονται : Η τήρηση σε άριστη κατάσταση του δικτύου αποχέτευσης. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται ο τακτικός έλεγχος λειτουργίας του συνολικού συστήματος (σιφώνια απορροής, είδη υγιεινής, υδραυλικοί υποδοχής, φρεάτια, σωληνώσεις κλπ.) Η τήρηση σε άριστη κατάσταση του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται τόσο ο έλεγχος λειτουργίας του συνολικού συστήματος, όσο και ο έλεγχος της καθαριότητας (π.χ. από φύλλα) των σιφωνίων απορροής (δωμάτων, καναλιών, εξωστών κλπ.) όσο και των τελικών αποδεκτών. Ακόμη για την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων αποφυγής ατυχημάτων θα πρέπει ο υπεύθυνος Φ.Α.Υ. να μεριμνά ώστε να εξασφαλίζονται : α) Η πληροφόρηση των χρηστών του έργου για τους τρόπους αντίδρασής τους σε κάθε περίπτωση ατυχήματος ή καταστροφής π.χ. περίπτωση πανικού, πυρκαϊάς. Η πληροφόρηση αυτή θα πρέπει να εξασφαλίζεται με κατάλληλη και πάντοτε σύμφωνη με τις υφιστάμενες διατάξεις σήμανση, ανάρτηση οδηγιών σε κατάλληλα σημεία κλπ. β) Η δοκιμασία των συστημάτων και μεθόδων αντίδρασης των χρηστών του έργου σε κάθε περίπτωση. Σελίδα 9 από 16

10 π.χ. Η δοκιμή της λειτουργίας των συστημάτων πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης κατά τακτικά χρονικά διαστήματα. Η δοκιμή της εκκένωσης του έργου (κτιρίου) σε περίπτωση πυρκαϊάς ή πανιού. Ιδιαίτερα συνιστάται η πραγματική δοκιμή της περίπτωσης αυτής σε έργα (κτίρια) που προϋποθέτουν παραμονή ατόμων με κινητικές δυσχέρειες όπως Νοσοκομεία, Γηροκομεία κλπ. π.χ. - Η δοκιμή της λειτουργίας εφεδρικού συστήματος ηλεκτρικής τροφοδότησης, όπως φωτισμός ασφαλείας, έναρξη λειτουργίας ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής ενέργειας κλπ. Η δοκιμασία των συστημάτων αυτών θα πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που θα εκπονηθεί από τον υπεύθυνο του Φ.Α.Υ. και σύμφωνα με ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο δράσης που θα καταρτισθεί από τον ίδιο και θα εγκριθεί από τον κύριο του έργου κατά περίπτωση. 3. Η Τεχνική Μέριμνα για Μελλοντικές Μετατροπές του Έργου Είναι πιθανό κατά την διάρκεια ζωής και λειτουργίας του έργου να υπάρξει ανάγκη Μετατροπής, συνολικής ή τμηματικής, αυτού. Οι μετατροπές αυτές μπορεί να είναι λειτουργικές αλλαγές, οικοδομικές αλλαγές, αλλαγές Η/Μ εγκαταστάσεων, ή άλλες και να συνεπάγονται αναδιαρρυθμίσεις, προσθήκες ή αλλαγές λειτουργικής χρήσης ή τακτικής λειτουργίας. Σε περίπτωση που οι αλλαγές είναι σημαντικές και κατά συνέπεια απαιτηθούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ειδικές μελέτες, εγκρίσεις μελετών, άδειες υλοποίησης από τις αρμόδιες αρχές, επίβλεψη υλοποίησης κλπ. είναι βέβαιο, εφόσον επιβάλλεται από τον Νόμο, ότι θα πρέπει να ξαναμελετηθούν και τα αντίστοιχα Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ. Εφιστάται όμως η προσοχή των υπευθύνων του Φ.Α.Υ. για τυχόν μικρές μετατροπές που δεν απαιτούν μελέτες ή άλλες διαδικασίες εγκρίσεων, θεωρήσεων, αδειών κλπ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στις περιπτώσεις αυτές οι μετατροπές υλοποιούνται με φροντίδα του Κυρίου του έργου ή άλλου προσώπου νομικού ή φυσικού καθοριζομένου απ αυτόν και είναι δυνατόν να υλοποιηθούν με τέτοιον τρόπο ώστε να θίγουν τις παραδοχές ή τις Τεχνικές Προδιαγραφές των υφισταμένων κατασκευών και υλικών και έτσι να δημιουργούνται κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια ατόμων ή για την ασφάλεια άλλων κατασκευών. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής : Σελίδα 10 από 16

11 - Να ενημερώνεται η Συνολική Μελέτη του έργου που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Φ.Α.Υ., καθώς και κάθε επί μέρους μελέτη που ανήκει στην Συνολική μελέτη του έργου. - Να εξασφαλίζεται ότι οι μετατροπές του έργου δεν έρχονται σε αντίθεση με τις προβλέψεις ασφαλείας του έργου π.χ. με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, και τα όρια των υφισταμένων κατασκευών κλπ. Ιδιαίτερα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι μελέτες Παθητικής Πυροπροστασίας, Πυρόσβεσης, Πυρανίχνευσης κλπ. - Να προβλέπονται οι τυχόν επιπτώσεις των Μετατροπών σε άλλες μελέτες ή άλλα Τμήματα του έργου π.χ. μετατροπή της αρχιτεκτονικής μελέτης είναι δυνατόν να έχει επιπτώσεις σε άλλες μελέτες όπως η μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων ή η μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας. 4. Το Αρμόδιο Προσωπικό Η Τεχνική Μέριμνα για την Διατήρηση του έργου σε άριστη κατάσταση καθώς και η Τεχνική Μέριμνα για τις μετατροπές που θα κριθούν αναγκαίες κατά την διάρκεια της ζωής ενός έργου αποτελούν ουσιαστικές συνιστώσες της Φροντίδας για την Ζωή, την Ασφάλεια και την Υγεία των ατόμων (χρηστών, περιοίκων, περαστικών) που έχουν σχέση άμεση ή έμμεση με το έργο. Γι αυτό το οριζόμενο από τον Κύριο του Έργου ως άτομο υπεύθυνο για τον παρόντα Φ.Α.Υ. θα πρέπει να έχει άμεση σχέση και υπευθυνότητα για τις εργασίες, τις ενέργειες και τις προβλέψεις που είναι το αντικείμενο αυτής της Τεχνικής Μέριμνας. Το προσωπικό που θα ορίζεται για την υλοποίηση όλων αυτών των εργασιών, ενεργειών κλπ. της Τεχνικής αυτής Μέριμνας θα πρέπει να έχει τα απαραίτητα από τις κείμενες διατάξεις προσόντα, καθώς και την απαιτούμενη εξειδίκευση και ικανότητα. Τα υλικά, τα μηχανήματα και γενικά τα μέσα που θα θέτει ο Κύριος του έργου στην διάθεση του προσωπικού αυτού θα είναι τα βέλτιστα για την εκτέλεση των απαραιτήτων εργασιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις εγκεκριμένες προδιαγραφές, και την αποδοχή του υπευθύνου του Φ.Α.Υ., ώστε να εξασφαλίζονται όλες οι προϋποθέσεις ασφάλειας και υγείας των ατόμων, σύμφωνα με τον παρόντα Φ.Α.Υ. Σελίδα 11 από 16

12 5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 5.1 Γενικές Οδηγίες Κατά τις εργασίες που πρέπει να εκτελούνται για την καλή λειτουργία και συντήρηση του έργου καθώς και για τις τυχόν μετατροπές των έργων κατά την διάρκεια της ζωής τους εμφανίζονται κίνδυνοι. Οι κίνδυνοι αυτοί παρουσιάζονται κυρίως όταν : 1. Κατά την εργασία δεν λαμβάνονται υπόψη ή απαιτείται επέμβαση στις Η/Μ εγκαταστάσεις και τις κεντρικές παροχές των δικτύων ευκολιών. 2. Απαιτείται εργασία σε υψηλά σημεία ή σημεία επικίνδυνα για πτώση (στέγες, εξωτερικές όψεις οικοδομήματος, φωταγωγούς, κλπ.). 3. Απαιτείται εργασία σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας και έκθεσης των εργαζομένων σε αναθυμιάσεις. 4. Απαιτείται εργασία σε περιβάλλον που ευνοεί την πρόκληση ηλεκτροπληξίας, έκρηξης, πυρκαγιάς. Για την ασφάλεια και υγεία όχι μόνον των εκτελούντων την εργασία, αλλά και όσων διέρχονται ή ευρίσκονται κοντά στο χώρο εκτέλεσης της, πρέπει να τηρούνται με μέριμνα του υπευθύνου διατήρησης του ΦΑΥ οι κανόνες που αναφέρονται, για την αποφυγή των αντιστοίχων κινδύνων στο Σχέδιο Ασφαλείας Υγείας. 5.2 Ειδικές Οδηγίες Επιπλέον των προαναφερομένων πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα στις εξής περιπτώσεις : Ασφαλής Διατήρηση της Στατικής ικανότητας του Κτιρίου Σκωρίαση σιδηρού οπλισμού σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος. Η σκωρίαση του σιδηρού οπλισμού, δυνατόν να προέρχεται είτε από καταστροφή επικάλυψης του σκυροδέματος, είτε από εισροή υγρασίας ή όμβριων υδάτων λόγω βλάβης δικτύων Η/Μ εγκαταστάσεων (αποχετεύσεων, ύδρευσης, πυρόσβεσης κλπ) ή από ρωγμή του σκυροδέματος που έρχεται σε επαφή με περιοχή εκτεθειμένη στο νερό ή και λόγω πιθανής καταστροφής υγρομονωτικών στρωμάτων. Απαιτείται άμεση επιδιόρθωση της βλάβης. Έλεγχος της τυχόν προκύψασας ζημίας του σιδηρού οπλισμού και επισκευή αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες εξειδικευμένου επιστήμονα. π.χ. επισκευή της κατεστραμμένης επικάλυψης του σιδηρού οπλισμού με κατάλληλα υλικά ή επισκευή των κατεστραμμένων υγρομονωτικών στρωμάτων κλπ. Σελίδα 12 από 16

13 Μηχανική καταπόνηση προερχόμενη από πρόσκρουση βαρέως αντικειμένου στον Φ.Ο. Απαιτείται άμεση επιδιόρθωση της βλάβης, έλεγχος της τυχόν ζημίας του σιδηρού οπλισμού και επισκευή αυτού σύμφωνα με τις οδηγίες εξειδικευμένου επιστήμονα π.χ. (επισκευή της κατεστραμμένης επικάλυψης με κατάλληλα υλικά κλπ.) Βλάβη κατά την εκτέλεση εργασιών εντός ή εκτός του κτιρίου Δεν επιτρέπεται η διάνοιξη οπών για βύσματα ή βίδες ή το κάρφωμα καρφιών με αεροπίστολα (π.χ. HILTI), σε θέσεις όπου διέρχονται ράβδοι σιδηρού οπλισμού και ιδίως στις δοκούς και τα υποστυλώματα, (κάτω παρειά δοκών, γωνιές υποστυλωμάτων κ.α.). Σε προεντεταμένες δοκούς και πλάκες απαγορεύεται απολύτως η διάνοιξη οπών για οποιονδήποτε λόγο. Επιτρέπεται η διάνοιξη οπών μόνο στις κατακόρυφες παρειές των μη προεντεταμένων δοκών και σε απόσταση τουλάχιστον 10εκ. από τον πυθμένα. Δεν επιτρέπεται επίσης η καταστροφή της επικάλυψης του σιδηρού οπλισμού και η ηλεκτροκόλληση στοιχείων επί του σιδηρού οπλισμού σε Φ.Ο. από οπλισμένο σκυρόδεμα. 5.3 Ασφάλεια κατά την εκτέλεση Οικοδομικών Κατασκευών Εργασίες εντός του Κτιρίου Τροποποιήσεις Πριν από την έναρξη των εργασιών απαιτείται η απομόνωση των δικτύων Η/Μ εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην περιοχή των μετατροπών, π.χ. ηλεκτρικό ρεύμα, τυχόν υφιστάμενα δίκτυα αερίων, ύδρευση, αποχέτευση, κλπ. για την αποφυγή καταστροφής ή διαρροών. Πρέπει να γνωστοποιηθεί η τροποποίηση στους χρήστες του κτιρίου, να τοποθετηθούν σήμανση και φράγματα, όπου απαιτούνται, ώστε να εμποδίζεται η πρόσβαση, όσων δεν έχουν εργασία, σε επικίνδυνα σημεία Αναρτήσεις αντικειμένων (ερμάρια, πίνακες, διακοσμητικά στοιχεία κλπ.) Αν αναρτηθούν αντικείμενα σε τοιχώματα. Τα βάρη αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνουν την φέρουσα ικανότητα του τοιχώματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή τις προδιαγραφές του προμηθευτή των υλικών, εφόσον πρόκειται περί τυποποιημένων κατασκευών (π.χ. τοιχώματα, από γυψοσανίδες ή άλλα συστήματα τοιχωμάτων). Σελίδα 13 από 16

14 Τα αντικείμενα αυτά πρέπει να αναρτώνται σταθερά ώστε να μην αποσπώνται από την επήρεια άλλων δυνάμεων (π.χ. ανεμοπίεσης, σεισμού). Κατά την ανάρτηση από στοιχεία ανωφλίων, ζωνών ενίσχυσης τοιχωμάτων από σκυρόδεμα (σενάζ) κλπ. πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες της παραγράφου Τοποθέτηση βαρέων αντικειμένων επί υφισταμένων κατασκευών (δάπεδα, μονωτικές στρώσεις δωμάτων, στηθαία κλπ.) Το βάρος αντικειμένων που τοποθετούνται επί κατασκευών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την φέρουσα ικανότητα αυτών, ώστε να μην υπάρξει θραύση, παραμόρφωση ή άλλη ζημία Συντήρηση Για την πρόληψη βλαβών είναι αναγκαίος ο έλεγχος και η συντήρηση των κατασκευών όπως η λειτουργία κουφωμάτων, η επιπεδότητα δαπέδων, ο χρωματισμός επιφανειών, ώστε να βρίσκονται πάντοτε σε άριστη κατάσταση και να λειτουργούν όπως σχεδιάστηκαν. Σε περίπτωση διαπίστωσης, κατά τον έλεγχο, αλλοιώσεων που μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους, ιδίως στα στοιχεία του Φ.Ο., απαιτείται άμεση επισκευή, από κατάλληλο συνεργείο. Κατά τις εργασίες, είτε επισκευαστικές, είτε συντήρησης, πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες της παραγράφου Χρήση Κτιρίου Μελέτη Πυροπροστασίας Για να υπάρχει προστασία από πυρκαγιά πρέπει να είναι δυνατή η εφαρμογή της μελέτης πυροπροστασίας. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητα τα πιο κάτω μέτρα : Η διατήρηση των προστατευμένων οδών διαφυγής (κλιμακοστασίων κλπ.) όπως προβλέπονται στη μελέτη, χωρίς τοποθέτηση στοιχείων που μπορεί να είναι εύφλεκτα (κουρτίνες, κάδρα, ξύλινα έπιπλα, πλαστικά στοιχεία κλπ) και χωρίς αλλαγή του εγκεκριμένου μήκους των. Να μη μειώνεται με τοποθέτηση επίπλων ή άλλων αντικειμένων το πλάτος των οδών διαφυγής Η διατήρηση επικινδύνων χώρων όπως προβλέπονται από μελέτη. Απαγορεύεται αποθήκευση εύφλεκτων ή άλλων επικινδύνων υλικών σε θέσεις που δεν επιτρέπεται Η συντήρηση της σήμανσης πυροδιαφυγής Η άσκηση εκκένωσης κτιρίου τουλάχιστον μία φορά το χρόνο Ο έλεγχος αυτοματοποιημένων στοιχείων πυροπροστασίας τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο, π.χ. ανιχνευτές καπνού, αυτόματη Σελίδα 14 από 16

15 λειτουργία θυρών με άνοδο θερμοκρασίας ή ανίχνευση καπνού, αυτόματη λειτουργία κλαπέτων Η/Μ εγκαταστάσεων με άνοδο θερμοκρασίας ή ανίχνευση καπνού. 5.5 Καθαριότητα κτιρίου Καθαριότητα Εξωτερικών Υαλοστασίων Αν υπάρχει κίνδυνος πτώσης να ανατίθεται η εργασία σε εξειδικευμένο συνεργείο που θα χρησιμοποιεί κατάλληλο μηχανικό και ατομικό εξοπλισμό (π.χ. καλάθι ανυψωτικού μηχανήματος, ατομικό εξοπλισμό ασφαλείας μπωντριέ, καραμπίνερ) Καθαριότητα Εσωτερικών Υαλοστασίων ή άλλων υψηλά ευρισκομένων Στοιχείων. Το προσωπικό που ασχολείται με την καθαριότητα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό (σκάλες ασφαλείας κλπ.) Καθαριότητα Δαπέδων Επειδή υπάρχει κίνδυνος ολίσθησης, το προσωπικό πρέπει να φέρει κατάλληλο εξοπλισμό όπως μπότες (γαλότσες) στεγανές και αντιολισθηρές. Επιπλέον απαιτείται κατάλληλη σήμανση για την πρόληψη ατυχήματος διερχομένων ατόμων. 5.6 Έλεγχος και συντήρηση κατασκευών Έλεγχος και Συντήρηση αντιολισθηρών ταινιών σε βαθμίδες κλιμακοστασίων ώστε να προληφθεί κάθε ολίσθηση Έλεγχος και Συντήρηση κιγκλιδωμάτων (κλιμακοστασίων, εξωστών κλπ) Έλεγχος επενδύσεων, επικαλύψεων, επιστρώσεων για να μη αποκολληθούν είτε τμήματα μαρμάρινων ή λίθινων γενικά επιστρώσεων απολήξεων όπως στέψεις στηθαίων, μαρκιζών, είτε τμήματα επενδύσεων όπως μαρμαροεπενδύσεων, μεταλλικών επενδύσεων, επιχρισμάτων κατακόρυφων και οριζοντίων, επενδύσεων με πλακίδια πορσελάνης κλπ Έλεγχος και αντικατάσταση ραγισμένων ή σπασμένων υαλοστασίων ώστε να μη προκαλούνται προβλήματα στην λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων και να μην υπάρχει κίνδυνος από πτώση των Εργασίες Μετατροπών στο Έργο Ειδικά στις περιπτώσεις σημαντικών μετατροπών του έργου ή μέρους αυτού, πρέπει να προετοιμάζεται μελέτη από αρμόδιο μηχανικό ή μηχανικούς. Ως μετατροπή θεωρείται η αλλαγή χρήσης, λειτουργίας, αρχιτεκτονικής διάταξης, Η/Μ εγκαταστάσεων, φέροντος οργανισμού. Σελίδα 15 από 16

16 Κατά τη μελέτη θα πρέπει : - Να ληφθεί υπόψη η υφισταμένη κατάσταση - Να ληφθούν υπόψη οι παραδοχές της υπάρχουσας μελέτης - Να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές σε όλες τις μελέτες που αφορούν το σύνολο του έργου όπως Η/Μ εγκαταστάσεων, παθητικής πυροπροστασίας, στατική, ΣΑΥ κ.α. Η μελέτη πρέπει να εγκριθεί αρμοδίως και να εκδοθεί η νόμιμη άδεια. Στη συνέχεια θα πρέπει να εκτελεσθούν με μεγάλη ακρίβεια και σχολαστικότητα οι κατασκευές. Κατά τη διάρκεια των κατασκευών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι υποδείξεις του ΣΑΥ. Εφόσον οι εργασίες αφορούν τμήμα του έργου και δεν διακόπτεται η λειτουργία του υπολοίπου θα πρέπει : - Να μην επιβαρυνθεί και ενοχληθεί η λειτουργία, κατά το δυνατόν, του κτιρίου - Να αποφευχθούν θόρυβος, σκόνη, και λοιπά επιβαρυντικά της υγείας των χρηστών του λειτουργούντος τμήματος του κτιρίου, των περιοίκων και των διερχομένων. - Να εφαρμόζονται όλες οι ισχύουσες διατάξεις που αφορούν θέματα ασφαλείας, υγείας, ησυχίας κλπ. - Οι έχοντες την ευθύνη των εργασιών να ευρίσκονται σε συνεχή επαφή και συνεργασία με τον κύριο του έργου και την Διευθύνουσα Υπηρεσία για τυχόν απαιτούμενες αλλαγές του χρονοδιαγράμματος των εργασιών, ώστε να διευκολύνεται η λειτουργία του υπολοίπου κτιρίου. Θα πρέπει επιπροσθέτως να εξασφαλίσουν στους χρήστες του λειτουργούντος Τμήματος του κτιρίου όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις λειτουργίας (πρόσβαση, σήμανση κλπ). Αθήνα, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Οι Συντάξαντες Παπαγιαννοπούλου Διονυσία Πολιτικός Μηχανικός ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ Παναγόπουλος Πέτρος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΛΕΚΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Σελίδα 16 από 16

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΕΠ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 1501- ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1 Γενικοί Όροι 2 Εφαρμοστέες Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Σελίδα 5 από 9 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «περὶ δὲ τῶν κοινῶν εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας». Σε ό,τι αφορά όμως το

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 8-10 Απριλίου 2005 «Πολιτεία-Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός» «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Θ. Ψυχογιός Τοπ-Πολεοδόμος Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 100. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 9 100.1 Πεδίο εφαρμογής -

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009)

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009) Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.5, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 009). Η θέσπιση του νέου μέτρου Η σημαντικότερη απόπειρα καινοτομικής δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ:1/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πετριάς, Δήμου Σκύδρας, Νομού Πέλλας, με τη μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΟΥΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΟΥΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ελευθ. Βενιζέλου 57 Ταχ. Κώδ : 105 64 Αθήνα Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Λογιστηρίου Γραφείο Πολιτιστικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ) ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06/02/2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 245100 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1)Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ZΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 29 Τ.Κ. 104

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Στην αρχή της Τετραβίβλου του ο Πτολεμαίος, ο μεγάλος αστρονόμος και γεωγράφος του 2ου αιώνα μ.χ. διαιρεί την επιστήμη των άστρων σε δύο μέρη. Με σημερινούς όρους το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α «Α»

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α «Α» Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α «Α» «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δράμας για το σχολικό έτος 2012 2013» ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔAΣ Ταχ. Δ/νση ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 ΟΡΕΣΤΙΆΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔ & Μ.Ε Αριθμός Μελέτης : 3 Δήμος : ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Π 24.09.1.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ιευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 23 Σεπτεµβρίου 2013 Θέµα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 1 ο ΕΠΑ.Λ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: «ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2008-2009 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Διαχείριση Παραγωγής Σακχαρότευτλων

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Διαχείριση Παραγωγής Σακχαρότευτλων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Διαχείριση Παραγωγής Σακχαρότευτλων Διαδικτυακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης ενδιαφερομένων αναφορικά με τη Δράση 2.3 (Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην Παραγωγή Σακχαρότευτλων» Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ολυμπία Καμινιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ όπως δεχτείτε την υποψηφιότητά

Παρακαλώ όπως δεχτείτε την υποψηφιότητά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: Όνομα Πατρός: Όνομα Μητρός Οικογενειακή Κατάσταση: Ονοματεπώνυμο Συζύγου: Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 6 Απριλίου 2001 Αριθμ.Πρωτ.: 1036819/642/Α0012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003562344 2015-12-23

15PROC003562344 2015-12-23 Τηλ: 2382084380-374 - Fax: 2382025884 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρμόδιοι υπαλ:παλαμιδά Ζαχαρούλα αρθ πρωτ: 1706/23-12-2015 Μπουλουσάκης Δημήτριος Γιαννιτσά Διεύθυνση: Κ.Ασμανίδη 2 Email: palamida@in.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Παύλος Φ. Μάραντος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Παύλος Φ. Μάραντος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Παύλος Φ. Μάραντος B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούνιος 2011) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόγραμμα Αλφαβητισμός, που λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο

Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: 1-2 διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Κληρονομικού Δικαίου

Σημειώσεις Κληρονομικού Δικαίου Σημειώσεις Κληρονομικού Δικαίου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Κληρονομικό Δίκαιο -> ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις του ατόμου μετά το θάνατό του και ιδίως στην τύχη της περιουσίας του. Καταλαμβάνει το πέμπτο βιβλίο του ΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο"

Πρόγραμμα Σπουδών για το Νέο Σχολείο 2013 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Αισθητική Παιδεία για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (αρχική πρόταση β') υπεύθυνος πεδίου: Μένης Θεοδωρίδης ΚΕΝΤΡΟ 0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Ξέχασες πάλι, είπα εγώ, φίλε μου, ότι ο νόμος δεν ενδιαφέρεται γι αυτό, πώς δηλαδή μια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη θα ευτυχήσει υπερβολικά μέσα στην πόλη, αλλά για ολόκληρη

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Έφη Αβδελά Φωτεινή Ασημακοπούλου Τριαντάφυλλος Πετρίδης Θεοδώρα Ρόμπου Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΧΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ. Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡ.Α.Σ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΧΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ. Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡ.Α.Σ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΟΧΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡ.Α.Σ.) ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις για την Έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία 455/8.12.2010) 1 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς «Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς Το «Ειρήνη» αποτελεί ένα εκπαιδευτικό υλικό απευθυνόμενο σε παιδιά ηλικίας 5 έως 8 ετών. Περιλαμβάνει: Μια ταινία κινουμένων σχεδίων (διάρκειας 7 λεπτών) Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Μελ. 7/2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Πλαίσιο προδιαγραφών Ι. Δομή θεμάτων Η διαδικασία εισαγωγής των μαθητών/τριών στην Α Λυκείου προβλέπει τη δοκιμασία τους σε τρία θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας, καθένα από τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ 99 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων Άρθρο 1 Στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων ανήκουν: α) Οι διαφορές του ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Η ΡΑΕΚ θέτει και δημοσιεύει την παρούσα πρόταση ως προς τις αρχές και τη Μεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης

Βασικά σημεία διάλεξης Διάλεξη 3 η Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Μέρος Β Δρ. Δημήτρης Μπάλιος_ 2 _Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Βασικά σημεία διάλεξης Σταθερό, μεταβλητό και μικτό κόστος. Άμεσο και έμμεσο κόστος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου Υπεύθυνες Καθηγήτριες κ. Λαγουτάρη Ελένη κ. Σούσου Άρτεμις Ομάδα Μαθητών Κάμτσιος Παναγιώτης Κασπάρης Δημήτριος Κατσαΐτης Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ιατρικής Περίθαλψης στα Πλοία) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεωπόνος, Msc Αγροτικής Οικονομίας Βουλευτής Ν. Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2012 1 ΣΤΟΧΟΙ: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου.

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου. Α.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο κείμενο αυτό ο συγγραφέας παρουσιάζει την αξία των αρχαίων ελληνικών μνημείων και την αναγκαιότητα ανάδειξής τους. Αρχικά συσχετίζει τα μνημεία αυτά με τη δημοκρατία και τη συμμετοχή στα

Διαβάστε περισσότερα

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 174 55 Πληροφ: Λιναράκη Άννα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Κωνσταντινουπόλεως 8 66100 Δράμα ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ «ΣΠΙΤΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ «ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ» 1 Η ΕΚΔΟΣΗ (Ενεργοποίηση του νέου Μέτρου)

ΟΔΗΓΙΕΣ «ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ» 1 Η ΕΚΔΟΣΗ (Ενεργοποίηση του νέου Μέτρου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά που χρειαζόμαστε

Υλικά που χρειαζόμαστε Από τον απλό ηλιακό φούρνο με ένα κουτί πίτσας σε ένα ηλιακό φούρνο με 2 χαρτόκουτες και 1 ανακλαστήρα Ωραία, φτιάξαμε ένα απλό ηλιακό φούρνο από ένα κουτί πίτσας και ψήσαμε φέτες ψωμί για τοστ με τυρί.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39155 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Σημειώνεται ότι για την ετοιμασία και εφαρμογή της ενότητας συνέδραμαν και οι συνάδελφοι Μαρία Ανθίμου και Χριστίνα Κκαΐλη (Δημοτικό Σχολείο Μενεού) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Έργο : Προμήθεια υλικών άρδευσης ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Προυπ : 71.999,65 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Κ.Α. : 25-7135.004 Αρ. Μελ. : 20/2015 Αρ. Πρωτ. : 3281/17-6-2015 Χρήση : 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦ. Υ1β/2000 ΤΗΣ 29.3/4.5.1995 (ΦΕΚ 343 Β ) Υγειονομική διάταξη «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων».

ΑΠΟΦ. Υ1β/2000 ΤΗΣ 29.3/4.5.1995 (ΦΕΚ 343 Β ) Υγειονομική διάταξη «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων». Σελίδα 1 από 40 ΑΠΟΦ. Υ1β/2000 ΤΗΣ 29.3/4.5.1995 (ΦΕΚ 343 Β ) Υγειονομική διάταξη «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων». Έχοντας υπόψη : 1. Τον Α.Ν. 2520/40 «Περί Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝ.ΔΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ερμούπολη, 13-10-2015 Αριθ. πρωτ. οικ. 122745/10124 Διεύθυνση : Πλατεία Τσιροπινά Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα»

ΘΕΜΑ: «Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα τηλ.213

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 334/204 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.14390 /2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προμήθεια:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προμήθεια: Αυτοματοποιημένο Σύστημα Κοινόχρηστων

Διαβάστε περισσότερα

Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3. 1. Πλήθος φορέων... 3. 2. Έδρα... 3. 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4. 4. Νομική μορφή... 5. 5. Έτος ίδρυσης...

Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3. 1. Πλήθος φορέων... 3. 2. Έδρα... 3. 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4. 4. Νομική μορφή... 5. 5. Έτος ίδρυσης... ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3 1. Πλήθος φορέων... 3 2. Έδρα... 3 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4 4. Νομική μορφή... 5 5. Έτος ίδρυσης... 6 6. Αντικείμενο δραστηριότητας... 7 1 7. Εργαζόμενοι...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Α. Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Α. Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο... Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Α Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο.. Ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου... Οδηγίες για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Ι.Τ. 1/2009

Αρ. Φακ.: Α.Ι.Τ. 1/2009 Αρ. Φακ.: Α.Ι.Τ. 1/2009 Τοποθέτηση της Αρχής Ισότητας μετά από αίτημα ως προς την υποχρέωση των εργοδοτών για εύλογες προσαρμογές για τα άτομα με ειδικές ανάγκες τα οποία εργοδοτούν 1. Το 2007 είχα διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα από την 9 η -7-2015 και φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα - παρ. 1 του άρθ. 1Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ. Συνοπτική Έκθεση Πεπραγμένων Έτους 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ. Συνοπτική Έκθεση Πεπραγμένων Έτους 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Συνοπτική Έκθεση Πεπραγμένων Έτους 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύντομη παρουσίαση του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 2 2. Το έργο του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. κατά το 2014 4 2.1 Ελεγκτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗς ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ταχ.Δ/νση : Λ.Ειρήνης 65, 48100 Πρέβεζα Πληροφορίες: A.Γάτσιος Τηλ. 2682024768

Διαβάστε περισσότερα

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366 Α. Ο άνθρωπος, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας, δεν είναι ρυθμιστής του κόσμου, παρά διαχειριστής του. Αυτή την παρεξήγηση, που ίσχυε για αιώνες, θέλησε να διαλύσει ο πανεπιστήμων άνθρωπος της Αναγέννησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 66(Ι)/2014 66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C

Διαβάστε περισσότερα

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική Στρατηγική Διοίκηση και Διαχείριση της Απόδοσης 5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Έως τώρα έχουμε μιλήσει Κεφάλαιο 2: Σημαντική επιρροή του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Έργο :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2010Δ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Έργο :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2010Δ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τιμαριθμική 2010Δ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Έργο :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Οδηγός Εκπαιδευτικού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ XHMEIA B και Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις: ! ΠΟΛ.1024/17.1.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1281/2013(ΦΕΚ 3367Β/31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση 1η Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια

Ανακοίνωση 1η Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια 1 Ανακοίνωση 1η (18 η Συνεδρίαση/04-06-2013) Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το από 4-6-2013 έγγραφο με θέμα: «Ενημέρωση οφειλετών εργοδοτών για υπαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114).

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114). Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 30842/31.7.2013 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β' 253) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε Αναπληρωματική Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Κέρκυρα, 13-11-2014. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & Αρ. Πρωτ.: 227

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Κέρκυρα, 13-11-2014. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & Αρ. Πρωτ.: 227 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Κέρκυρα, 13-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & Αρ. Πρωτ.: 227 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. Δ/νση: Παλαιό Φρούριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 294. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 294. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία: 02/09/2015 Αρ. Πρωτ. 22970 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 294 Περίληψη Έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Σας πληροφορούμε ότι, το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου θα δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας.

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας. Ι. Γενικά Με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 όπως τροποποιήθηκε με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1049/2015 ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Φ.Π.Α. Με την παρούσα παρέχονται διευκρινίσεις για την ορθή συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Ελληνικά Ταχυδρομεία Κεντρική Υπηρεσία Δνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης Τομέας Ρυθμιστικού Πλαισίου και Ανταγωνισμού Σταδίου 60 101 88 Αθήνα Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1263

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 1023056 /1210/ΔΕ-Α' ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛ. 1041 ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β, Γ Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Απομόνωση χλωροφύλλης

Απομόνωση χλωροφύλλης Απομόνωση χλωροφύλλης Φυτικά κύτταρα Χλωροπλάστης Α Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.1 Σελ. 39-40 Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.2 Σελ. 43-44 1 Εισαγωγή Οι αυτότροφοι οργανισμοί όπως τα φυτά, παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου φορέα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην ιστοσελίδα του: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου φορέα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην ιστοσελίδα του: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου φορέα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην ιστοσελίδα του: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα