BUSSINESS PROFILE. Σ ε π τ ζ μ β ρ ι ο σ Συμβουλευτικζσ υπηρεςίεσ μηχανοργάνωςησ και διαδικτφου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BUSSINESS PROFILE. www.i-whyhow.com. Σ ε π τ ζ μ β ρ ι ο σ 2 0 0 7. Συμβουλευτικζσ υπηρεςίεσ μηχανοργάνωςησ και διαδικτφου"

Transcript

1 BUSSINESS PROFILE Συμβουλευτικζσ υπηρεςίεσ μηχανοργάνωςησ και διαδικτφου ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 35, 16121, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Τηλ: FAX: Σ ε π τ ζ μ β ρ ι ο σ Σ ε λ ί δ α 1

2 Παρουςίαςη Με δεκαετι εμπειρία ςε διαφορετικζσ εταιρείεσ και ςε ΟΛΕΣ τισ κζςεισ εργαςίασ ξζρουμε και αντιμετωπίηουμε το κάκε πρόβλθμα ωσ ολότθτα άρρθκτα ςυνδεδεμζνο με τθν ςυνολικι πορεία εξζλιξθσ του πελάτθ Στόχοι μασ πάντα είναι θ αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ, θ μείωςθ του κόςτουσ, θ καλφτερθ και γρθγορότερθ εξυπθρζτθςθ των πελατών των ΜΜΕ Π ε ρ ί Η internet WHY s & HOW s μεθίλεζε ηελ Άλνημε ηνπ Η ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο ηεο γελλήζεθε ην Δίλαη ε ζπιινγηθή πξαγκάησζε ηεο ηερλνινγηθήο γλώζεο θαη εκπεηξίαο ησλ ζηειερώλ ηεο ζηελ ειιεληθή αγνξά ηεο πιεξνθνξηθήο. Σηειέρε ηα νπνία ζηε δεθαεηή ηνπο πνξεία ζε δηάθνξεο εηαηξείεο, εξγάζηεθαλ ζε όιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ από ην pre sales, ην sales, ην after sales, ην marketing, ην R&D, ην project management, ηελ παξαγσγή, έσο θαη ην ηερληθό ηκήκα. Σηειέρε πνπ αλέπηπμαλ κία θαηλνύξγηα θηινζνθία, ηόζν γηα ην internet, όζν θαη γηα ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ. Η internet WHY s & HOW s θηινδνμεί λα θαιύςεη ην θελό ηνπ ζπκβνύινπ πιεξνθνξηθήο ηεο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο (ΜΜΔ), πνπ ππάξρεη ζηελ ειιεληθή αγνξά. Απνηειεί ηνλ ζπλεξγάηε ηνπ Διεύζεξνπ Δπαγγεικαηία, ηνπ Βηνηέρλε, ηνπ Δκπόξνπ, ζηελ επηινγή ησλ θαηαιιειόηεξσλ επηρεηξεκαηηθώλ ιύζεσλ πνπ κπνξεί, ζέιεη θαη πξέπεη λα εθαξκόζεη. Φ ι λ ο ς ο φ ί α Γηα ηνπο ζπκβνύινπο ηεο internet WHY s & HOW s δελ ππάξρνπλ κηθξά ή κεγάια έξγα, δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθνί ή αζήκαληνη πειάηεο. Υπάξρεη κόλν ε ζπλεξγαζία ζε βάζνο ρξόλνπ, γηα ηελ εθαξκνγή όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξσλ θαη πην νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηώλ πιεξνθνξηθήο ζηε κηθξνκεζαία επηρείξεζε. Υπάξρεη ε πξνηεξαηόηεηα γηα ζπλερή παξνρή ζπκβνπιώλ θαη θαζνδήγεζεο ηνπ επηρεηξεκαηία πξνο επίηεπμε ησλ ΔΙΚΩΝ ηνπ ζηόρσλ. Γηα ηελ internet WHY s & HOW s ππάξρεη κνλάρα κία αξρή: Η ΤΝΕΡΓΑΙΑ με ηον επισειπημαηία. Σ ε λ ί δ α 2

3 Απορίεσ Ε ρ ω τ ή ς ε ι σ & Α π α ν τ ή ς ε ι σ Σηελ internet WHY s & HOW s αλαγλσξίδνπκε όηη νη εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηα ΓΙΑΤΙ θαη ΠΩΣ ηνπ internet θαη ηεο κεραλνξγάλσζε, δελ είλαη θαζόινπ εύθνιν λα απαληεζνύλ από ηνλ Έιιελα επηρεηξεκαηία. Πνηα είλαη ζπλήζσο ηα γηαηί ζέιεη ή αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα επελδύζεη ζην Internet; Μια απάνηηζη ζπλήζσο αληηκεησπίδεη ην internet σο έλα δίαπιν δηαθήκηζεο. Μηα δεύηεπη απάνηηζη ην αληηκεησπίδεη ζα κόδα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί από όινπο αξγά ή γξήγνξα. Μηα ηπίηη απάνηηζη ην ζεσξεί ζαλ ηελ επθαηξία γηα πσιήζεηο ζε νιόθιεξν ηνλ πιαλήηε.. ΕΡΩΣΗΗ: Ποιοσ επιχειρθματίασ δεν κα ικελε να ξζρει το τί γίνεται και το πώσ οργανώνεται το κάκε τί μζςα ςτθν εταιρεία του, ανά πάςα ςτιγμι κι από όπου κι αν βρίςκεται; Τ ί ε ί ν α ι τ ο I n t e r n e t Τν internet δεν είναι μόνο διαθήμιζη. Δίλαη έλαο ηπόπορ ανάπηςξηρ ηηρ επισειπημαηικόηηηαρ, πέξα από ηα γλσζηά ζύλνξα ρώξνπ θαη ρξόλνπ. Δίλαη έλα επγαλείο, πνπ όπσο όια ηα εξγαιεία, έρεη ηελ θαιή θαη ηελ θαθή ηνπ ρξήζε. Η αλαγθαηόηεηα ύπαξμεο ελόο web site είλαη κνλάρα ε επηθάλεηα ηνπ όινπ ζέκαηνο. Πιένλ ζην Internet δελ πξνζθέξνληαη κόλν δηαθεκηζηηθέο ιύζεηο. Μάιηζηα ζα κπνξνύζε θαλείο λα ηζρπξηζηεί όηη νη κύπιερ εθαπμογέρ ηνπ βξίζθνληαη ζηα ζεκεία μείυζηρ ηος κόζηοςρ λειηοςπγίαρ, ζηα επίπεδα δηαζύλδεζεο ησλ ηκεκάησλ θαη ζηα ζέκαηα νξγάλσζεο θαη απνηειεζκαηηθόηεξεο αληηκεηώπηζεο ηεο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο ησλ δηαδηθαζηώλ κέζα ζε κηα εηαηξεία θαη ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη ζηα ζηειέρε θαη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο. ΑΠΑΝΣΗΗ: Η εφαρμογή των συνολικών τεχνολογιών του Internet, θ αλλαγι νοοτροπίασ και θ υιοκζτθςθ μζτρων και δράςεων που αποτελοφν αυτό που ςθμαίνει internet, προςφζρει ανά πάςα ςτιγμι τθν πλιρθ γνώςθ, τθσ επιχείρθςθσ. Σ ε λ ί δ α 3

4 Λφςεισ Σηελ internet WHY s & HOW s αλαπηύζζνπκε ιύζεηο γηα λα πξνζθέξεηε πεξηζζόηεξα ζηνπο πειάηεο ζαο, θαη ζηνπο ππαιιήινπο ζαο, κεηώλνληαο ην ιεηηνπξγηθό θόζηνο. Μεξηθά παξαδείγκαηα είλαη νη αθόινπζεο ιύζεηο: O επαναζσεδιαζμόρ/μεηαηποπή ησλ εζσηεξηθώλ δηαδηθαζηώλ όισλ ησλ ηκεκάησλ ζε ηλεκηπονική μοπθή. (ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ: Μείυζη λειηοςπγικού κόζηοςρ, αύξηζη παπαγυγικόηηηαρ, έλεγσορ διοίκηζηρ) Κφρια επιδίωξθ πρζπει να είναι θ μείωςθ του κόςτουσ και όχι θ αφξθςθ ςτο όνομα τθσ όποιασ διαφιμιςθσ, των εξόδων τθσ εταιρείασ Δθαξκνγή ηλεκηπονικών διαδικαζιών ζηηο παπαγγελιολητίερ. (ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ: Μείυζη λειηοςπγικού κόζηοςρ, παπακολούθηζη ζηόσυν πυλήζευν, έλεγσορ πελαηών) Ηιεθηξνληθή δηαρείξηζε εγγπάθυν. (ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ: Μείυζη σπόνος ανεύπεζηρ πληποθοπιών, οπγάνυζη ημημάηυν) Η παξνρή online πιεξνθνξηώλ παξάιιεια ή ζε αληηθαηάζηαζε κε ην help desk. (ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ: Καθολική εξςπηπέηηζη πελαηών, έλεγσορ ημ. Εξςπηπέηηζηρ πελαηών) Πξντνληηθή πξνβνιή θαη ελεκέξσζε ζε πποζυποποιημένο επίπεδο ζε όινπο ηνπο πειάηεο. (ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ: Πποζυποποιημένο ΜΚΣ) Το internet δεν είναι μόνο διαφιμιςθ, είναι ζνα εργαλείο για τθν επίτευξθ όλων των επιχειρθματικών ςτόχων Υηνζέηεζε πποηύπυν διεπαθήρ κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ ζπζηεκάησλ. (ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ: Παπακολούθηζη επγαζιών και ημημάηυν, έλεγσορ διοίκηζηρ, επιμεπιζμόρ πόπυν, μείυζη λειηοςπγικού κόζηοςρ) Διαζύνδεζη απνκαθξπζκέλσλ εηαηξηθώλ ηκεκάησλ ζε ενιαία βάζη. (ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ: Μείυζη λειηοςπγικού κόζηοςρ, αύξηζη παπαγυγικόηηηαρ, έλεγσορ διοίκηζηρ) Σ ε λ ί δ α 4

5 Υπηρεςίεσ Μελζτησ για: Internet Business Plan Φξεζηκόηεηα δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ Internet MKT Plan Καηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο Αμηνιόγεζε δηαδηθηπαθώλ ηόπσλ Αλαθαηαζθεπή δηαδηθηπαθώλ ηόπσλ Αλάιπζε αλαγθώλ ERP-CRM Καταςκευήσ για: Αλάπηπμε δηαδηθηπαθώλ ηόπσλ Mini sites (πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ) Γπλακηθώλ web sites Portals / Vortals Λύζεσλ απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο θαη ελεκέξσζεο πεξηερνκέλνπ Προβολήσ Διαφήμιςησ Mini sites Newsletters Banner Campaigns Online games Καηαζθεπή online εξσηεκαηνινγίσλ Ηλεκτρονικοφ εμπορίου Καηαζθεπή θαη αλάπηπμε e-shop Γηαζύλδεζε κε online payment ππεξεζίεο Σύζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ Ειδικών εφαρμογών Μειέηε θαη πινπνίεζε ιύζεσλ δηαζύλδεζεο γηα ηε δεκηνπξγία VPN δηθηύσλ Μειέηεο αλάπηπμεο intranets / extranets Υινπνίεζε εθαξκνγώλ intranet / extranet Υιηθνηερληθή πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε δηθηύσλ Λοιπών υπηρεςιών και προϊόντων Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ Τί κζλετε; Τί μπορείτε; Πότε μπορείτε; Πώσ κα υλοποιθκοφν; Πότε; Πόςο κα κοςτίςουν; Και μετά τί; Για να δείτε μακριά πρζπει να χτίςετε πολλοφσ ορόφουσ. Αλλά αυτό γίνεται βιμα, βιμα. Σ ε λ ί δ α 5

6 Σ ε λ ί δ α 6 ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 35, 16121, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Τηλ: FAX: