Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr"

Transcript

1 Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο και τθ δθμιουργία ενόσ καλφτερου Διαδικτφου για όλουσ

2 Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Ρρόλογοσ Θ Ευρωπαϊκι ςτρατθγικι για ζνα Διαδίκτυο καλφτερα προςαρμοςμζνο για παιδιά 1, τονίηει τθν πρωταρχικι ςθμαςία τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ και τθσ υπευκυνοποίθςθσ: «Τα παιδιά, οι γονείσ τουσ, οι κθδεμόνεσ και οι δάςκαλοι πρζπει να ςυνειδθτοποιιςουν τουσ κινδφνουσ που διατρζχουν τα παιδιά ςτο Διαδίκτυο, κακϊσ και να γνωρίηουν τα εργαλεία και τισ ςτρατθγικζσ για προςταςία τουσ ι να ανταπεξζλκουν ςτουσ εν λόγω κινδφνουσ. Τα παιδιά πρζπει να αναπτφξουν τθν κριτικι τουσ ςκζψθ και τισ δεξιότθτεσ ψθφιακοφ και επικοινωνιακοφ γραμματιςμοφ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να ςυμβάλλουν ενεργά ςε μια ςυμμετοχικι κοινωνία.» Στο πλαίςιο αυτό, και λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ο καλφτεροσ τρόποσ ευαιςκθτοποίθςθσ των παιδιϊν και ανάπτυξθσ τθσ κριτικισ τουσ ικανότθτασ αναφορικά με τθν ορκι και υπεφκυνθ χριςθ των διαδραςτικϊν μζςων είναι μζςα από ενεργι και διαςκεδαςτικι ςυμμετοχι, θ Δράςθ Ενθμζρωςθσ & Ευαιςκθτοποίθςθσ Saferinternet.gr προςκάλεςε τουσ μακθτζσ όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ να δθμιουργιςουν πρωτότυπα ποιιματα που αφοροφν ςτθν αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο και ςτθ δθμιουργία ενόσ καλφτερου Διαδικτφου για όλουσ. Κάκε ςυμμετζχον ςχολείο είχε τθ δυνατότθτα υποβολισ δφο ποιθμάτων, που επιλζχκθςαν εςωτερικά από όλεσ τισ δθμιουργίεσ των μακθτϊν του, είτε μζςω ψθφοφορίασ από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ, είτε μζςω αξιολόγθςθσ από τουσ κακθγθτζσ, είτε με άλλο τρόπο που αποφαςίςτθκε από το εκάςτοτε ςχολείο. Μετά από αξιολόγθςθ αναφορικά με τθν πρωτοτυπία και τθ ςτόχευςθ τθσ δοκείςασ κεματικισ, το Saferinternet.gr παρουςιάηει ςτθν παροφςα ςυλλογι 185 πρωτότυπα ποιιματα. Ειδικότερα, θ ποιθτικι ςυλλογι περιλαμβάνει ποιιματα μακθτϊν των παρακάτω ςχολείων, με αλφαβθτικι ςειρά: 1 ο Γυμνάςιο Κουφαλίων 1 ο 12/κζςιο Ρρότυπο Ρειραματικό Δθμοτικό Σχολείο Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν 1 ο Γενικό Λφκειο Νζασ Μάκρθσ 1 ο Γυμνάςιο Γζρακα 1 ο Γυμνάςιο Δράμασ 1 ο Γυμνάςιο Θλιοφπολθσ 1 ο Γυμνάςιο Καβάλασ 1 ο Γυμνάςιο Μαρκοποφλου 1 ο Γυμνάςιο Μεγάρων 1 ο Γυμνάςιο Μοςχάτου 1 ο Γυμνάςιο Σκάλασ Ωρωποφ 1 ο Δθμοτικό Σχολείο Λιμζνοσ Χερςονιςου 1 ο Δθμοτικό Σχολείο Ρυλαίασ 1 Σελ. 2 Saferinternet.gr

3 Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από τθν αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο και τθ δθμιουργία ενόσ καλφτερου Διαδικτφου για όλουσ 1 ο Δθμοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου 1 ο Ρρότυπο Ρειραματικό Δθμοτικό Σχολείο Κεςςαλονίκθσ ΑΡΚ 2 ο Γενικό Λφκειο Βζροιασ 2 ο Γενικό Λφκειο Αγίασ Ραραςκευισ Αττικισ 2 ο Γυμνάςιο Βάρθσ 2 ο Γυμνάςιο Λαμίασ 2 ο Δθμοτικό Σχολείο Λεράπετρασ 2 ο Δθμοτικό Σχολείο Καλυβίων 2 ο ΕΡΑΛ Καρδίτςασ 2 ο ΕΡΑΛ Σταυροφπολθσ 3 ο Δθμοτικό Σχολείο όδου 3 ο Νθπιαγωγείο Αιγάλεω 3 ο Γενικό Λφκειο Υμθττοφ 3 ο Γυμνάςιο Αλίμου 3 ο Γυμνάςιο Νίκαιασ 3 ο Γυμνάςιο Σερρϊν 3 ο Δθμοτικό Σχολείο Λωαννίνων «Μαροφτςειο» 3 ο Δθμοτικό Σχολείο Κορωπίου 3 ο Δθμοτικό Σχολείο Λιβαδειάσ 3 ο Δθμοτικό Σχολείο Ρφργου 4 ο Γενικό Λφκειο Θλιοφπολθσ 4 ο Γυμνάςιο Αιγάλεω 4 ο Γυμνάςιο Θρακλείου Κριτθσ 4 ο Γυμνάςιο Κιβασ 4 ο Δθμοτικό Σχολείο Αλεξανδροφπολθσ 5 ο Γενικό Λφκειο Νζασ Σμφρνθσ 5 ο Γυμνάςιο Βόλου 5 ο Γυμνάςιο Μυτιλινθσ 5 ο Γυμνάςιο Χαλκίδασ 5 ο Δθμοτικό Σχολείο Άρτασ 5 ο Δθμοτικό Σχολείο Μεταμόρφωςθσ 6/Κ Δθμοτικό Σχολείο Ρλατανορρεφματοσ Κοηάνθσ 6 ο Δθμοτικό Σχολείο Αγίων Αναργφρων 6 ο Δθμοτικό Σχολείο Λλίου 6 ο Δθμοτικό Σχολείο Μεταμόρφωςθσ 6 ο Δθμοτικό Σχολείο Ρφργου 8 ο Νθπιαγωγείο Νάουςασ 10 ο Δθμοτικό Σχολείο Καλαμαριάσ Κεςςαλονίκθσ 11 ο Δθμοτικό Σχολείο Βόλου Saferinternet.gr Σελ. 3

4 Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο 12 ο Γυμνάςιο Καλλικζασ «Κοςμάσ ο Αιτωλόσ» 14 ο Δθμοτικό Σχολείο Λλίου 14 ο Νθπιαγωγείο Χαλανδρίου 17 ο Γενικό Λφκειο Ακθνϊν 21 ο (Νεςτόρειο) Δθμοτικό Σχολείο Λλίου 22 ο Δθμοτικό Σχολείο Καλαμάτασ 25 ο & 27 ο Δθμοτικά Σχολεία Θρακλείου Κριτθσ 29 ο Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν «Νίκοσ Γκάτςοσ» 34 ο Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν 41 ο Δθμοτικό Σχολείο Κεςςαλονίκθσ 88 ο Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν 135 ο Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν Αμερικάνικο Κολλζγιο Ελλάδοσ Pierce Αριςτοτζλειο Κολλζγιο Δθμοτικό Βαρβάκειο Ρρότυπο Ρειραματικό Γυμνάςιο Γενικό Λφκειο Αρφαρϊν Γενικό Λφκειο Σάμθσ Γερμανικι Σχολι Ακθνϊν Γυμνάςιο Αφάντου όδου Γυμνάςιο Βάρδασ Γυμνάςιο Γαηίου Γυμνάςιο Καπανδριτίου Γυμνάςιο Κάτω Τικορζασ Γυμνάςιο Κρεμαςτισ όδου Γυμνάςιο Λ.Τ. Ολφμπου Καρπάκου Γυμνάςιο Ράτμου Δθμοτικό Σχολείο Άςςου Κορινκίασ Δθμοτικό Σχολείο Μςκμιασ Κορινκίασ Δθμοτικό Σχολείο Κολλεγίου Ακθνϊν Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάςιο Κοηάνθσ Εκπαιδευτιρια Γείτονα Εκπαιδευτιρια Γιαννόπουλου Εκπαιδευτιρια Καντά Εκπαιδευτιρια Μπουγά Εκπαιδευτιρια Φρυγανιϊτθ Εκπαιδευτικι Αναγζννθςθ Ελλθνογαλλικι ςχολι «Ευγζνιοσ Ντελακρουά» Εςπερινό Γενικό Λφκειο Αγίου Δθμθτρίου Αττικισ Λδιωτικά Εκπαιδευτιρια Μυκόνου «Σφγχρονθ Ραιδεία» Σελ. 4 Saferinternet.gr

5 Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από τθν αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο και τθ δθμιουργία ενόσ καλφτερου Διαδικτφου για όλουσ Λδιωτικό ςχολείο «Δελαςάλ» Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν, Μδρυμα Νεότθτασ, Κατθχθτικό τμιμα Λεόντειοσ Σχολι Ρατθςίων Ρρότυπο Ρειραματικό Γυμνάςιο Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν Ρρότυπο Ρειραματικό Δθμοτικό Σχολείο Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν Σχολι Λ.Μ. Ραναγιωτόπουλου Τοςίτςειο Δθμοτικό Εκάλθσ Αξίηουν ςυγχαρθτιρια ςε όλουσ τουσ μακθτζσ που ςυμμετείχαν ςε αυτι τθ δράςθ και ευχόμαςτε μζςα από τθν εμπειρία αυτι να ζγιναν πιο ευαιςκθτοποιθμζνοι, πιο υπεφκυνοι χριςτεσ του Διαδικτφου. Συγχαρθτιρια και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ των μακθτϊν αυτϊν που ςτιριξαν ζνκερμα τα παιδιά ςτισ δθμιουργίεσ τουσ. Πλοι μαηί, μποροφμε πραγματικά να ςυμβάλλουμε ςε ζνα καλφτερο και αςφαλζςτερο Διαδίκτυο, ξεκινϊντασ μάλιςτα από πολφ μικρι θλικία, όπωσ τα ίδια τα παιδιά μασ δείχνουν με το δικό τουσ, μοναδικό τρόπο, μζςα από τισ ςελίδεσ αυτισ τθσ ποιθτικισ ςυλλογισ. Σασ ευχόμαςτε καλι ανάγνωςθ! Saferinternet.gr Σελ. 5

6 Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Διαδίκτυο, μια επικίνδυνθ μαγεία Mozilla, Google και Yahoo υπόςχονται ταξίδια παντοφ Μθνφματα, εικόνεσ, μουςικι, ειδιςεισ τρζχουν ςτθ ςτιγμι Το νου ςου, όμωσ, να τον ζχεισ, παγίδεσ υπάρχουν, να προςζχεισ Hackerσ βρίςκονται παντοφ, αρρϊςτιεσ ςτζλνουν μζςω ιοφ Στοιχεία, διεφκυνςθ, ονόματα ηθτοφν, φςτερα όμωσ κα ςε απειλοφν. Και κάτι άλλο πρόςεξε καλά, των άλλων ςκζψου τθ δουλειά Ραράνομα τίποτα μθν κατεβάηεισ, το μεράκι και το πνεφμα τουσ ζτςι παραβιάηεισ Μζςα από το μινυμα αυτό μακαίνεισ του Διαδικτφου τα όρια να μθν τα παραβαίνεισ. Γιάννθσ Βζττοσ, Αριςτοτζλειο Κολλζγιο Δθμοτικό, τάξθ Ε1 Διαδίκτυο, μια επικίνδυνθ μαγεία Το διαδίκτυο αυτό είναι τόςο φοβερό, Ζνα κλικ κάνω απλό και αμζςωσ ξεκινϊ! Το όνομά ςου μθν καταχωρείσ, Για να ςαι ςϊοσ και αβλαβισ. Τον υπολογιςτι ςου να προςζχεισ, Μθν κολλιςεισ ιό και αρχίηεισ να τρζχεισ. Στο Διαδίκτυο ςζρφαρε ςωςτά, Ρρόςεχε και ενθμερϊςου τακτικά! Χριςτίνα Μανωλάκογλου, Διμθτρα Κατςίφα, Αριςτοτζλειο Κολλζγιο Δθμοτικό, τάξθ ΣΤ 2 Σελ. 6 Saferinternet.gr

7 Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από τθν αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο και τθ δθμιουργία ενόσ καλφτερου Διαδικτφου για όλουσ Ροίθμα για το Διαδίκτυο Το διαδίκτυο να προςζχεισ ςαν ζνα κράνοσ να κατζχεισ Κινδφνουσ πολλοφσ κα ςυναντιςεισ γι αυτό πρόςεχε μθν τθν πατιςεισ Τα junk mail ζρχονται καπνόσ μθ γίνει κφμα κανενόσ Site άςχθμα μπορεί να βρεισ ρϊτα τουσ γονείσ ςου αν μπορείσ! Ανάργυροσ Ρίγκοσ, Κωνςταντίνοσ Σπυρίδων, Εκπαιδευτικι Αναγζννθςθ Ροίθμα για το Διαδίκτυο Το διαδίκτυο το ζμακα όταν ιμουν 8 Το χακ το ζμακα ςτα 18 Μόλισ ζμακα πωσ το χακ ιταν κακό Το παράτθςα και πιγα ςτο καλό Πποτε ζβριςκα ζνα λαπτοπ με ιό Του τον αφαιροφςα ςτο λεπτό Γι αυτό ςασ λζω όταν ςερφάρετε ςτο διαδίκτυο Ρροςζξετε μθν κολλιςετε κανζναν ιό Αναςτάςθσ Ιατρόπουλοσ, Δθμιτρθσ Τςϊνοσ, Ιωάννθσ Ηζρβασ, Αλζξανδροσ Καγίασ, Εκπαιδευτικι Αναγζννθςθ Saferinternet.gr Σελ. 7

8 Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Επικοινωνοφμε με αςφάλεια Στο ίντερνετ πρζπει να μπαίνεισ, αλλιϊσ κακό μπελά κα ζχεισ. Είναι πολφτιμο και αναγκαίο, αλλά μπορεί να γίνει και μοιραίο. Στο αςφαλζσ ίντερνετ μποροφμε, όλοι ελεφκερα να επικοινωνοφμε. Αν βοθκιςεισ και εςφ, ίςωσ μια λφςθ να βρεκεί. Ελζνθ Καρζηου, Διμθτρα Ρετανίτθ, 5 ο Δθμοτικό Σχολείο Άρτασ - Δ τάξθ Σερφάριςμα με αςφάλεια Στο ίντερνετ ςερφάρω, Με τουσ φίλουσ μου τςατάρω, Ραίηω και ψυχαγωγοφμαι, Και κοινωνικοποιοφμαι. Φίλουσ παλιοφσ ξανακυμάμαι, Νζουσ γνωρίηω και μιλάμε, Πμωσ, πότε μου δεν ξεχνϊ, Με αςφάλεια να ενεργϊ. Χριςτιάνα Ραντελι, Ιδιωτικό Γυμνάςιο «Δελαςάλ», Α Γυμναςίου Σελ. 8 Saferinternet.gr

9 Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από τθν αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο και τθ δθμιουργία ενόσ καλφτερου Διαδικτφου για όλουσ Ο μαγικόσ κόςμοσ του Ίντερνετ Ζνασ κόςμοσ μαγικόσ Απζραντοσ, ψθφιακόσ Ρρζπει όμωσ να προςζχω Για κινδφνουσ που διατρζχω Τα ςτοιχεία μου δε δίνω Πποιον φποπτο διακρίνω Τθ φιλία μου χαρίηω Σε ανκρϊπουσ που γνωρίηω Γεωργιάδθσ Δοφκασ Μάρκα Γιαλαμά, Ιδιωτικό Γυμνάςιο «Δελαςάλ», Α Γυμναςίου Ρροςοχι ςτο Διαδίκτυο Mθ δίνεισ τα ςτοιχεία ςου ποτζ ς' ιςτοςελίδεσ, μθν κανονίηεισ ραντεβοφ μ' άτομα που δεν είδεσ. Χριςτοσ Μανκαιάκθσ, Γυμνάςιο Αφάντου όδου, B' Γυμναςίου τμιμα B 2 Ρρόςεχε μεσ το Ίντερνετ Ρρόςεχε μεσ ςτο Μντερνετ, ςτον υπολογιςτι ςου, Και μθν πορϊνεςαι πολφ, γιατί οι παρζεσ ςου χάνονται, μα και οι ςυγγενείσ ςου! Χριςτοσ Μανκαιάκθσ, Γυμνάςιο Αφάντου όδου, B' Γυμναςίου τμιμα B 2 Saferinternet.gr Σελ. 9

10 Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Οι κίνδυνοι του Διαδικτφου Στο διαδίκτυο υπάρχουν λζξεισ αλλά πρόςεχε μθ μπλζξεισ. Ψάξε βρεσ πλθροφορίεσ για τισ αςφαλείσ φιλίεσ. Σκάναρε τα δεδομζνα που ςτζλνουνε ςε ςζνα. Φωτογραφίεσ ςου μθ βάηεισ και ςτο ίντερνετ μθν τισ ανεβάηεισ. Μαρία Νικοποφλου, Κωνςταντίνα Αντάρα, Στζλλα Ραπαγεωργίου, 6/Θ Δθμοτικό Σχολείο Ρλατανορρεφματοσ Κοηάνθσ, Ε τάξθ Αςφαλισ πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο Το Μντερνετ μοιάηει μαγικό αλλά είναι εικονικό πρόςεχε ποφ κα μπεισ αλλιϊσ ςτον Ράτο κα βρεκείσ. Ραιχνίδια μθν κατεβάηεισ από άγνωςτεσ προελεφςεισ γιατί ιοί παραμονεφουν και άντε να ξεμπλζξεισ. αφαιλ Ραλαιολόγου, 5 ο Γυμνάςιο Μυτιλινθσ, Β Γυμναςίου Σελ. 10 Saferinternet.gr

11 Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από τθν αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο και τθ δθμιουργία ενόσ καλφτερου Διαδικτφου για όλουσ Αςφαλζσ ςερφάριςμα Στο διαδίκτυο να προςζχεισ Με όποιον επικοινωνείσ Κι αν ποτζ ςου κάνεισ λάκοσ Μθ διςτάςεισ να το πεισ! Στα προφίλ που ναι απάτεσ Με εικόνεσ ψεφτικεσ Κφμα πζφτεισ ςε παγίδεσ Σε ςελίδεσ άγνωςτεσ! Μάρκα Μακαντάςθ, Στεφανία Σπυροποφλου, Αγγελικι Ριομπι, 6 ο Δθμοτικό Σχολείο Μεταμόρφωςθσ, τάξθ ΣΤ1 Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Στο κομπιοφτερ για να παίξεισ, πρζπει πρϊτα να προςζξεισ Το όνομά ςου μθν το πεισ, Σε όποιο ςάιτ και να μπεισ. Αν βρεκεί μπροςτά ςου ιόσ, Μθ ςε πιάςει πανικόσ. Στουσ γονείσ ςου να το πεισ, Μθν ντραπείσ, μθ φοβθκείσ. Δανάθ Σταματίου, Ζλςα Απζργθ, Σοφία Ικαρίου, Γωγϊ Λυμπζρθ, 6 ο Δθμοτικό Σχολείο Μεταμόρφωςθσ, τάξθ ΣΤ2 Saferinternet.gr Σελ. 11

12 Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Διαδίκτυο: το κουτί το μαγικό Κάκε μζρα ςτο κουτί το μαγικό, τι όμορφα περνϊ! Και θ μαμά μου, μου φωνάηει, μόνο ξζρει να γκρινιάηει. Εγϊ είμαι παιδί καλό, ξζρω τι κα δω, τι δε κα δω! Ζχω μάκει ςτο ςχολειό, να προςζχω, γιατί μπορεί και να πνιγϊ! Νιπια: Κωνςταντίνοσ Κυρίτςθσ, Βαςίλθσ Σιμινιοφκ, Δθμιτριοσ Γιϊτθσ, Ιωάννθσ Κουρουγκιαοφρθσ, Ευάγγελοσ Κορφιάτθσ, Καςάπι Ορζςτθσ, Ραναγιϊτθσ Τηϊνθσ, Γεϊργιοσ Νζτοσ, Ευαγγελία Αλβανοφ, Αντωνία Κοφςιου, Ραναγιϊτα Σκαρμοφτςου, Χριςτιάνα Μάτςθ, Γεωργία Κουρουγκιαοφρθ, Φρατηζςκα Σπυροποφλου, Θεοφανία Κράππα, Λεντιόλα Τάφα, Ρρονιπια: Ιωάννθσ Κανελλόπουλοσ, Αλζξιοσ Κανελλόπουλοσ, Ευάγγελοσ Κλαδάκθσ, Δθμιτριοσ Κωνςταντίνου, Αγγελικι Τηανετζα, Μαρκζλλα Μαρκουτςά, Μελίνα Λυδία Σαντηθλιϊτθ, Ραναγιϊτα Χρυςοφλα Γιαφάλθ, 3 ο Νθπιαγωγείο Αιγάλεω, τμιμα Α Στο Διαδίκτυο παρζα με ζνα ποντικάκι Ραρζα με ζνα ποντικάκι, παίηω κάποιο παιχνιδάκι. Μθν τυχόν και ξεχαςτϊ, ξυπνθτιρι ζχω βάλει, που μόλισ κουδουνίςει, το ποντίκι τρζχει το κουμπάκι να κλείςει! Tα ματάκια να θρεμιςουν, φίλουσ μου να ςυναντιςουν! Νιπια: Κριςτιάν Καμποφλα, Φίλιππο Χαλβάτηογλουσ, Βαγγζλθσ Ορζςτθσ, Ορζςτθσ, Κατόγλου Σταμάτθσ Σαραβάνοσ, Αλζξανδροσ Κοςκινάσ, Λεονάρντο Μεμουςάι, Μαριάντα Τουρλι, Ελζνθ Μαργαρίτα Τόκα, Ιωάννα Κοντοχριςτου, Κοντοχριςτου Ραναγιϊτα, Μιχαζλα Φζρρα, Σοφία Διαμαντίδθ, Ευτυχία Βλάχου, Χαρίκλεια Ραντελοποφλου, Ρρονιπια: Κλθρονόμοσ Κωνςταντίνοσ Καμπάνθσ, Νικόλαοσ Κατόγλου, Λοφισ Γκιόνι, Θεόδωροσ Χαηίρθσ, Μελίνα Ραναγιϊτα Απζργθ, Θεοδϊρα Κοςιφίδου, Αναςταςία Μοςχοφλθ, 3 ο Νθπιαγωγείο Αιγάλεω, τμιμα B Σελ. 12 Saferinternet.gr

13 Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από τθν αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο και τθ δθμιουργία ενόσ καλφτερου Διαδικτφου για όλουσ Ίντερνετ και κίνδυνοι Τι ςθμαίνει το ριμα μπλοφάρω μπαίνω ςτο ίντερνετ και το γκουγκλάρω. Π,τι ψάχνω εκεί το βρίςκω, όμωσ παίρνω μεγάλο ρίςκο. Λόσ μπορεί να μπει πατϊντασ μόνο φατςοβιβλίο (facebook) όταν μπεισ τον μπελά ςου μπορεί να βρεισ. Στζργοσ Γεωργαλλισ, 3 ο Δθμοτικό Σχολείο όδου, τάξθ Ε 2 Το ίντερνετ και οι κίνδυνοί του Πταν ςτο ίντερνετ πατάσ πρόςεξε τι κοιτάσ. Οι κίνδυνοι είναι πολλοί παμπόνθροι και μοχκθροί. Ρρόςεξε που κοιτάσ γιατί το κεφάλι ςου κα φασ. Σφνεςθ και λογικι είναι θ μαγικι θ ςυνταγι. Αναςταςία Γιακουμάκθ, 3 ο Δθμοτικό Σχολείο όδου, τάξθ Ε 2 Saferinternet.gr Σελ. 13

14 Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Διαδίκτυο με προςοχι Το διαδίκτυο είναι πολιτιςμόσ είναι ηωι μζςα ςε εικονικό φωσ Μα πρζπει να είςαι προςεκτικόσ όςο ςερφάρεισ είναι κοντά ςου ο κακόσ. Φωτογραφίεσ ανεβάηεισ ςτον κίνδυνο πλθςιάηεισ Τον εαυτό ςου εςφ εκβιάηεισ τθ ηωι ςου με like δεν τθν αλλάηεισ Αικατερίνθ Μαυροφδθ, Ραναγιϊτα Μότςιου, Ειρινθ Μπάκθ, Ελζνθ Μπάρλα, Ελζνθ Μπζκαρθ, Δζςποινα Μωραϊτθ, οςζλα Ντάκα, Μιλζνα Οικονόμθ, Αικατερίνθ Ορφανίδθ, Μιχαλίτςα Ορφανοφ, Φωτεινι Ρακίδθ, Μελίνα Ρανά, Μιχαιλ-Άγγελοσ Ραναγιάσ Γυμνάςιο Κρεμαςτισ όδου, Τάξθ Β Ο φίλοσ που επικυμείσ Θ πραγματικι φιλία ςτο βουνό μια παραλία πλθγωμζνθ από άλλουσ ξεχαςμζνθ από όλουσ. Ρρζπει να ψάξεισ για να βρεισ τον φίλο που επικυμείσ μα ςτο ίντερνετ όταν κα μπεισ πραγματικοφσ φίλουσ δε κα βρεισ. Αικατερίνθ Μαυροφδθ, Ραναγιϊτα Μότςιου, Ειρινθ Μπάκθ, Ελζνθ Μπάρλα, Ελζνθ Μπζκαρθ, Δζςποινα Μωραϊτθ, οςζλα Ντάκα, Μιλζνα Οικονόμθ, Αικατερίνθ Ορφανίδθ, Μιχαλίτςα Ορφανοφ, Φωτεινι Ρακίδθ, Μελίνα Ρανά, Μιχαιλ-Άγγελοσ Ραναγιάσ Γυμνάςιο Κρεμαςτισ όδου, Τάξθ Β Σελ. 14 Saferinternet.gr

15 Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από τθν αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο και τθ δθμιουργία ενόσ καλφτερου Διαδικτφου για όλουσ Το Ίντερνετ Αν κζλεισ ςτο ίντερνετ να παίξεισ, πρζπει πρϊτα να διαλζξεισ. Ράρε φόρα, ψάξ τα όλα, Τϊρα είναι αυτι θ ϊρα! Το ίντερνετ χρθςιμεφει ςε πολλά, κι είναι των παιδιϊν θ χαρά. Ρρζπει όμωσ να προςζχουμε καλά, γιατί το κακό κα ςυμβεί μία φορά! Σοφία Μπαλλι, Ιδιωτικό Δθμοτικό Σχολείο «Ι.Μ.ΔΕΛΑΣΑΛ», τάξθ ΣΤ 2 Το Ίντερνετ δεν είναι μόνο για παιχνίδι «Δεν πάμε καλά», μου λζει θ μαμά, «Κα γίνει χαμόσ, μεγάλοσ ςειςμόσ. Το ίντερνετ αν δεν κλείςεισ, και τα μακιματα να αρχίςεισ.» «Μα τα ζχω κάνει ιδθ. Το ίντερνετ δεν είναι μόνο για παιχνίδι!» Μαρία Δαουκοποφλου, Ιδιωτικό Δθμοτικό Σχολείο «Ι.Μ.ΔΕΛΑΣΑΛ», τάξθ Ε 2 Saferinternet.gr Σελ. 15

16 Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Μ ζνα κουμπί Κάποτε υπιρχαν τα πάρκα και οι αλάνεσ, τϊρα ο υπολογιςτισ και οι εικονικζσ οι πλάνεσ! Πλοι μζςα του απ το βράδυ ωσ το πρωί, χάκθκε τθσ κακθμερινότθτασ θ ςωςτι ροι. Βζβαια, πλθροφορίεσ χριςιμεσ, αν κζλεισ να βρεισ, μ ζνα κουμπί ςε μια ςτιγμι κα δεισ. Μπορείσ να μζνεισ με ανκρϊπουσ ςε επικοινωνία Τι να κάνουμε, βρε παιδιά, προχωράει θ κοινωνία! Θεοποφλα Κωτοφλα, Ιςιδϊρα Μάντηιου, 1 ο Γυμνάςιο Κουφαλίων, τάξθ Β 3 Στο διαδίκτυο Ανοίγεισ youtube, ακοφσ μουςικι, ταυτόχρονα, όμωσ, μιλάσ ςτο φιμπί. Μιλάσ και ςτο viber ϊρα πολλι, περνάει ο χρόνοσ, και μετά ςιωπι. Μπαίνεισ ςτο internet, βλζπεισ πολλά, πρόςεχε όμωσ, κάνουν ηθμιά. Ανοίγεισ παράκυρα πάρα πολλά, μιλάσ με αγνϊςτουσ παίηεισ με τθ φωτιά. Βενετία ιηοποφλου, 1 ο Γυμνάςιο Κουφαλίων, τάξθ Β 4 Σελ. 16 Saferinternet.gr

17 Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από τθν αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο και τθ δθμιουργία ενόσ καλφτερου Διαδικτφου για όλουσ Ροίθμα για το Διαδίκτυο Το ίντερνετ είναι δθμιουργία, φουλ ςτθ πλθροφορία γεμάτο ιςτορία, αναηθτϊντασ τθν ελευκερία. Πμωσ κίνδυνοι υπάρχουν πολλοί, γι αυτό πρόςεχε πολφ. Τθ ηωι ςου μθν ξεχνάσ και ςυνζχιςε να χαμογελάσ. Ρλθροφορίεσ, παιχνίδια, ειδιςεισ πολλζσ, γεγονότα του κόςμου να μάκεισ, αν κεσ, όμωσ όλοι ςου οι φίλοι είναι εδϊ και όχι πίςω απϋαυτό, πάτα αποςφνδεςθ και βγεσ ζξω, κάνε κάτι και διαςκζδαςζ το. Διμθτρα Αλεξίου, Γιϊτα Κατςαραμενίδου, 1 ο Γενικό Λφκειο Κουφαλίων, τάξθ Β 1, Β 2 Ροίθμα για το Διαδίκτυο Άμα κζλεισ να ςερφάρεισ το Mozilla Firefox να βάλεισ τον πλανιτθ να γυρίςεισ μονομιάσ να τον γνωρίςεισ. Πμωσ άμα δε προςζξεισ τα μαλλιά ςου κα τραβάσ ςκζψου πρϊτα, μθν προτρζχεισ το κεφάλι ςου κα φασ. Κυριακι Αναγνωςτοποφλου, Αρτιόλα Γκάβα, Ρζγκυ Γραμματικοφ, 1 ο Γενικό Λφκειο Κουφαλίων, τάξθ Β 1 Saferinternet.gr Σελ. 17

18 Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Οι κανόνεσ του Διαδικτφου Με το Νικόλα και τθ Νίκθ, μπικαμε και εμείσ ςτθ φάρμα, για να μάκουμε μαηί, να ςερφάρουμε με κανόνεσ και ςφνεςθ πολφ. Ο οφντθ και τα άλλα τα ηωάκια πάκανε πολλά, και μασ μάκανε καλά, ότι τθ Βάγια τθ κουκουβάγια ι τθ ςοφι μασ τθ μαμά, κα τθ ρωτάμε πάντα αν κάτι δεν πάει καλά. Γιϊργοσ Γλυκζασ, Κατερίνα Δεκαβάλλα, Χριςτοσ Καλτςουνάσ, Εφα Κατςιπάνου, Θόδωροσ Κωνςταντόπουλοσ, Μαντίκοσ Άγγελοσ, Οδυςςζασ Μπενετάτοσ, Θεϊνθ Ντίλιου, Δθμιτρθσ Ραναγιωτίδθσ, Ερμισ Ραναγόπουλοσ, Μάριοσ Ρρωτόπαπασ, Κρινθ ιηοποφλου, Αντρζασ Σταυρακάκθσ, Δανάθ Σταφρου, Δάφνθ Χαςιϊτθ, Μάριοσ Βουγιουκλισ, Ράνοσ Βιουγιουκλισ, Άννα Μαρία Ηενζλι, ΆγγελοσΚουβαρζασ, Ιάςωνασ οφτςθσ, Νικόλασ Τςουμπόσ, Στζλλα Χατηζτογλου, Βαςίλθσ Ηοφμποσ, 14 ο Νθπιαγωγείο Χαλανδρίου, Ολοιμερο τμιμα Διαδίκτυο Οι φίλοι είναι αλθκινοί, και όχι διαδικτυακοί. Το διαδίκτυο είναι μεγάλο και τρομακτικό, άμα δεν προςζχεισ λίγο ςε ζχει πιάςει από το λαιμό. Ρρόςεχε αυτό προδίδει, τα ςτοιχεία ςτο λεπτό, μπορεί να γίνει ο εχκρόσ ςου, άμα πεισ το μυςτικό. Το διαδίκτυο είναι φίλοσ, αλλά όχι και καλόσ, ο ξεχωριςτόσ ο φίλοσ, είναι κι ο πραγματικόσ. Κυριακι Μανϊλθ- Δαλζλου, Κωνςταντίνοσ Χουςεΐνογλου, 1 ο Γυμνάςιο Καβάλασ, τάξθ Α Σελ. 18 Saferinternet.gr

19 Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από τθν αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο και τθ δθμιουργία ενόσ καλφτερου Διαδικτφου για όλουσ Ροίθμα για το Διαδίκτυο Ικελα να βάλω ςτθ ηωι μου λίγο ςτυλ, γι αυτό πιγα και ζφτιαξα ςτο Facebook προφίλ. Μπικανε οι hackers και μου πιραν τα ςτοιχεία, και τϊρα πρζπει να πάω ςτθν αςτυνομία. Ικελα να πάω βόλτα ςτο παρκάκι, αλλά δεν ξεκολλοφςα από ζνα βιντεάκι. Ρρόςεχε ςτο internet γιατί ποτζ δεν ξζρεισ, μπορεί να τθν πατιςεισ και να υποφζρεισ. Ανκι Αναςταςίου, Γερμανικι Σχολι Ακθνϊν, τάξθ Β 1 Γυμναςίου Ροίθμα για το Διαδίκτυο Πλθ μζρα Facebook μ άγνωςτα παιδιά μου γζμιςαν ιοφσ τα λογιςμικά. Το computer λαγκάρει* τα χζρια ψθλά κάνω ζνα format κι όλα καλά. Ρρόςεχε, Μθτςάκο, μθν κάνεισ τθν πατάτα και ςε γλιτϊςει πάλι θ άμοιρθ μαμάκα. Δεν κάνει να ϋ χεισ ςχζςθ με τθ μαφία Είςαι πολφ μικρόσ, δε κζλω φαςαρία. (*λαγκάρει = μπλοκάρει ο υπολογιςτισ) Ανδρζασ Μπαμπάλθσ / Κωνςταντίνοσ Μπουμποφλθσ, Γερμανικι Σχολι Ακθνϊν, τάξθ Β 1 Γυμναςίου Saferinternet.gr Σελ. 19

20 Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Φανταςτικόσ κόςμοσ Ρατάω το κουμπί κι αρχίηω να ςερφάρω, ςε κόςμο φανταςτικό τα πάντα τα ξεχνάω Τόςα πολλά τα νζα, τόςεσ πολλζσ εικόνεσ, τα «πρόςεχε» και τα «μθ» εξατμίηονται ςα ςταγόνεσ Κάποια ςτιγμι, όμωσ, άγνωςτοι μ απειλοφν Λεσ να χουν δίκιο όλοι αυτοί που να προςζχω μου ηθτοφν; Γιϊργοσ Ραπαδάκοσ, Σχολι Ι.Μ. Ραναγιωτόπουλου, ΣΤ 4 Δθμοτικοφ Μπεσ ςτο Ίντερνετ Μπεσ ςτο Internet να διαςκεδάςεισ, αλλά πρόςεχε τουσ φίλουσ ςου μθ χάςεισ. Αν και το ςχιμα τθσ οκόνθσ είναι επίπεδο, είναι καλφτερο να παίηουμε ςτο γιπεδο. Μθ δίνεισ το όνομά ςου, και τα ςτοιχεία τα προςωπικά ςου, γιατί δεν ξζρεισ το internet τι κρφβει, και κανείσ δεν μπορεί να του ξεφφγει. Σχολι Ι.Μ. Ραναγιωτόπουλου, τμιμα Γ 2 Δθμοτικοφ Σελ. 20 Saferinternet.gr

21 Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από τθν αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο και τθ δθμιουργία ενόσ καλφτερου Διαδικτφου για όλουσ Το Ίντερνετ Ξεκόλλα από τον υπολογιςτι, θ ηωι δεν είναι εκεί. Το internet το πονθρό, κρφβει κινδφνουσ, αχ τι κακό! Κάκε μζρα πζφτουν κφματα παιδιά, από facebook, twitter και λοιπά. Και ςτουσ ξζνουσ μθ μιλάσ, γιατί τα μαλλιά ςου κα τραβάσ. Ειρινθ Μακρυγιάννθ, Βαςιλίνα Ραπαδοφλθ, Οικονόμου Ολυμπία, Μαριζλα Τςατίρθ, 5 ο Γυμνάςιο Βόλου, τάξθ Γ Ο Υπολογιςτισ Ρόςεσ φορζσ ο κακζνασ μασ δεν ζχει ςκεφτεί πόςο πιο απλι κα ιταν θ ηωι αν μ ζνα κουμπί όπωσ Ctrl, Alt και Delete ζςβθναν όλα τα άςχθμα που μασ ζχουν ςυμβεί. Δυςτυχϊσ, όμωσ, ακόμα και ςτον υπολογιςτι παρ όλθ τθ βοικεια και τισ γνϊςεισ που ζχουμε δεχκεί παραμονεφουν κίνδυνοι και κρφβονται εχκροί ικανοί να προκαλζςουν ανεπανόρκωτθ βλάβθ ς ζνα παιδί. Ειρινθ Νακοποφλου, 5 ο Γυμνάςιο Βόλου, τάξθ Γ Εικονικι πραγματικότθτα Μπαίνεισ facebook, twitter, myspace, και κανονίηεισ ραντεβοφ face to face. Τον βλζπεισ ςτθν οκόνθ ςου πανζμορφο κι ωραίο, κι από κοντά ςαν τζρασ, τεράςτιο και χυδαίο. Ανζςτθσ Κόπανοσ, Ραναγιϊτθσ Ραυλακζλλθσ, Θεόδωροσ Τηερεμζσ, Ευγενία Τςαξιρλι,5 ο Γυμνάςιο Μυτιλινθσ, Β Γυμναςίου Saferinternet.gr Σελ. 21

22 Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Αςφαλζσ ςερφάριςμα Βάλε το PC ςτο ςαλόνι Να ςε βλζπουν πρζπει όλοι Μόνοσ να μθ μζνεισ Να ξζρουν ςε ποιουσ ςτζλνεισ. Με αςφάλεια να ςερφάρεισ Να ξζρεισ ποφ ποςτάρεισ Κι εςείσ γονείσ, προςζξτε τα παιδιά ςασ Γιατί αλλιϊσ κα τραβάτε τα μαλλιά ςασ! Τιμόκεοσ Ραπαβαςιλείου, Νικόλαοσ Μουτςάκθσ, 2 ο Γενικό Λφκειο Βζροιασ, τάξθ Γ Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Το ίντερνετ είναι πειραςμόσ αλλά και μεγάλοσ εκιςμόσ και αν εκιςτείσ πολφ ςου αλλάηει όλθ θ ηωι. Με ςωςτοφσ περιοριςμοφσ είναι αςφαλισ ο νουσ και antivirus άμα βάλεισ με αςφάλεια κα ςερφάρεισ. Στριμπίνου Χρφςα, 2 ο Γενικό Λφκειο Βζροιασ, τάξθ Β Σελ. 22 Saferinternet.gr

23 Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από τθν αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο και τθ δθμιουργία ενόσ καλφτερου Διαδικτφου για όλουσ Μαντινάδα για το Ίντερνετ Είναι καλό το ιντερνζτ κάνεισ δεν αμφιβάλλει πλθροφορίεσ μπόλικεσ μπορεί κάνεισ να βγάλει. Ρρζπει ςωςτόσ ο πλοθγόσ να' ναι και με κορόνεσ τθσ αςφαλοφσ πλοιγθςθσ να ξζρει τουσ κανόνεσ. Αικατερίνθ Αλεξάκθ, Θεοδόςθσ Βαρςαμίδθσ, Γεϊργιοσ Καρυοφφλλθσ Βοϊδανίδθσ, Ρελαγία Γαργανουράκθ, Γεϊργιοσ αφαιλ Γάςπαρθσ, Αλεκςάντερ Γκικόλα, Βαςίλειοσ Δαμιανάκθσ, Αριςτζα Ηθδιανάκθ, Αντϊνιοσ Καλφβασ, Μαρία Κανακαράκθ, Μιχαιλ Καραγκοφνθσ, Εμμανουιλ Καραμπακάκθσ, Αντϊνιοσ Κόκκινοσ, Γεϊργιοσ Κρανιωτάκθσ, Ελζνθ Κυρίκου, Μυρτϊ Λενακάκθ, Μιχαιλ Μαλλιαράκθσ, Στυλιανι Μαρία-Μανουςάκθ, Μαρία- Ελευκερία Μαυραγάκθ, Ακθνά Μουςτακάκθ,Στυλιανόσ Μπαγλάνθσ, Κρισ Ρρωτοςφγγελου, Κων/α Σεβαςτάκθ, Ειρινθ Σταυρακάκθ, Ντρίτα Ταμπάκου, Μιχαζλα Τοποφηα, 25 ο & 27 ο Δθμοτικά Σχολεία Θρακλείου Κριτθσ, τάξθ ΣΤ Διαδίκτυο και παιδιά Το Internet είναι ζνασ τρόποσ ηωισ και όλοι το κεωροφνε το Κεό τθσ γθσ όμωσ πρζπει να προςζξεισ καλά για να μθν εξαπατθκείσ από τα άλλα παιδιά. Το internet επίςθσ είναι ζνασ πολφτιμοσ οδθγόσ αλλά κάποιεσ φορζσ μπορεί να γίνει εχκρόσ αρκεί να το χρθςιμοποιιςεισ ςωςτά και ςυνετά και να μθν επθρεάηεςαι από τα άλλα παιδιά. Ευάγγελοσ Ραναγιϊτου Δαςκολιάσ, Δθμοτικό Εκπαιδευτθρίων Γιαννόπουλου, Στ Δθμοτικοφ Saferinternet.gr Σελ. 23

24 Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Ροίθμα για το Διαδίκτυο Το Διαδίκτυο ςτον κόςμο αυτό είναι κάτι το μαγικό! , videos και τα λοιπά, φαίνονται όλα ςαν ηωγραφιά! Εκτόσ όμωσ απ όλα αυτά υπάρχουν και κάποια πράγματα τρομακτικά Ρροςοχι λοιπόν για το καλό ςασ παιδιά, διότι δεν είναι όλα αλθκινά! Βαςίλεια Φρονίμου, Γυμνάςιο των Εκπαιδευτθρίων Γιαννόπουλου, Β Γυμναςίου Ροίθμα για το Διαδίκτυο Πταν ιμουνα μικρόσ, όλοι οι φίλοι ιταν γνωςτοί, όταν όμωσ μεγάλωςα, ζγιναν διαδικτυακοί. Οι γνωςτοί ιταν καλοί, του διαδικτφου μοχκθροί, ςτθ ςυνζχεια πονθροί και πολφ προςβλθτικοί. Με τθ βοικεια των γονζων, τουσ ζκανα όλουσ block και ςτθ ςυνζχεια ςϊκθκα, γιατί τουσ ζκανα report! Ρζτροσ Κρυπωτόσ, Γυμνάςιο των Εκπαιδευτθρίων Γιαννόπουλου, Β Γυμναςίου Ροίθμα για το Διαδίκτυο Ρανζμορφθ και πλοφςια του Διαδικτφου θ πολιτεία γεμάτθ φίλουσ, διαςκζδαςθ, γνϊςθ και ςοφία! Ζχε το, όμωσ, καλά ςτου μυαλοφ ςου τθν άκρθ αυτόσ ο κόςμοσ είναι ιςτόσ όπου κρφβεται θ αράχνθ. Ραιδιά τθσ είναι «φίλοι» ςου, «ακόλουκοι», «γνωςτοί» ςου που προςπακοφνε διαρκϊσ να καταςτρζψουν τθ ηωι ςου. Ραρ όλα αυτά, πιγαινε, διαςκζδαςε και μάκε, αλλά κυμιςου: πολλά είναι τα χαμόγελα που κζλουν να ςε φάνε! Κωνςταντίνοσ Κάντηασ, Λφκειο Εκπαιδευτθρίων Γιαννόπουλου, τάξθ Β Λυκείου Σελ. 24 Saferinternet.gr

25 Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από τθν αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο και τθ δθμιουργία ενόσ καλφτερου Διαδικτφου για όλουσ Κρυψϊνεσ ςτο Διαδίκτυο Απϋ το ςχολείο κουραςμζνοσ ςπίτι ςου γυρνάσ ςτον υπολογιςτι πάει θ πρϊτθ ςκζψθ φωτογραφίεσ, άτομα και site προςπερνάσ μα αλικεια με εικόνα ζχεισ κάπωσ μπερδζψει. Και κίνδυνοι να κρφβονται πίςω από τα φϊτα τόςα γίνονται ςτισ μζρεσ μασ κζλω να ςου κυμίςω κάκε ςελίδα άγνωςτθ, μοιάηει ςα μαφρθ πόρτα μα ποτζ δεν ξζρεισ τι κρφβεται από πίςω. Αντωνόπουλοσ Νικόλαοσ, 17 ο Γενικό Λφκειο Ακθνϊν, τμιμα Β1 Μικρζσ Αναηθτιςεισ Ρριν ξεκινιςεισ και ςτο διαδίκτυο να μπεισ καλά κα κάνεισ να ενθμερωκείσ να μάκεισ τουσ κανόνεσ τι πρζπει να προςζχεισ Και ςτο μζλλον προβλιματα δε κα ζχεισ να κατανοιςεισ τουσ κινδφνουσ που κα ςυναντιςεισ και να είςαι ςε ετοιμότθτα, για να τουσ νικιςεισ. Βαςίλειοσ Κουτςογιάννθσ, 17 ο Γενικό Λφκειο Ακθνϊν, τμιμα Α2 Saferinternet.gr Σελ. 25

26 Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Πταν ςυνδεκϊ Πταν ςυνδεκϊ, δουλεφει το μυαλό, Σκζφτομαι με ποιον μιλϊ, Και ςε αγνϊςτουσ δεν απαντϊ. Στο διαδίκτυο ταξιδεφω, Και τουσ φίλουσ προςτατεφω, Τα ςτοιχεία μου δε δίνω, Και τον υπολογιςτι μου κλείνω! Ακανάςιοσ Βαδόλασ, Μαρία Ηουράρθ, Καςςάνδρα Ηωγράφου, Μαρία Θεοδωροποφλου, Νικολζττα Καψαλιάρθ, Αναςταςία Κοκκινοφλθ, Άγγελοσ Λεφοφςθσ, Αναςταςία Μπαμίχα, Δθμιτριοσ Μποφκτςθσ, Ευριδίκθ Μπροφςα, Ακανάςιοσ Μυτιλθναίοσ, Κλεαρζτθ Νόλτςθ, Αλζξανδροσ Ουγγρίνθσ, Ευάγγελοσ Ουγγρίνθσ, Αιμιλία Ραλαπαίδου, Ρετροφλα Ραροφτθ, Απόςτολοσ Σόφκοσ, Ραραςκευι Σταμζνου, Διμθτρα Σταμζνου, Βαςιλεία Ιωάννα Τάνου, Απόςτολοσ Τςακίρθσ, Τςάκνθσ Ιωάννθσ, Άγγελοσ Φωτιάδθσ, αφαιλ Φωτόπουλοσ, Ζλενα Χατηθιωαννίδου, 8 ο Νθπιαγωγείο Νάουςασ Διαδίκτυο ςαν ςπίτι! Ασ κάνουμε το διαδίκτυο ςαν το δικό μασ ςπίτι με τουσ γονείσ μασ δίπλα μασ θ αςφάλεια να μθ λείπει Ρολφ να το φροντίηουμε και να το αγαποφμε με προςοχι να παίηουμε και να το... διοικοφμε! Ακανάςιοσ Βαδόλασ, Μαρία Ηουράρθ, Καςςάνδρα Ηωγράφου, Μαρία Θεοδωροποφλου, Νικολζττα Καψαλιάρθ, Αναςταςία Κοκκινοφλθ, Άγγελοσ Λεφοφςθσ, Αναςταςία Μπαμίχα, Δθμιτριοσ Μποφκτςθσ, Ευριδίκθ Μπροφςα, Ακανάςιοσ Μυτιλθναίοσ, Κλεαρζτθ Νόλτςθ, Αλζξανδροσ Ουγγρίνθσ, Ευάγγελοσ Ουγγρίνθσ, Αιμιλία Ραλαπαίδου, Ρετροφλα Ραροφτθ, Απόςτολοσ Σόφκοσ, Ραραςκευι Σταμζνου, Διμθτρα Σταμζνου, Βαςιλεία Ιωάννα Τάνου, Απόςτολοσ Τςακίρθσ, Τςάκνθσ Ιωάννθσ, Άγγελοσ Φωτιάδθσ, αφαιλ Φωτόπουλοσ, Ζλενα Χατηθιωαννίδου, 8 ο Νθπιαγωγείο Νάουςασ Σελ. 26 Saferinternet.gr

27 Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από τθν αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο και τθ δθμιουργία ενόσ καλφτερου Διαδικτφου για όλουσ Ρροςοχι Κίνδυνοσ! To internet είναι πθγι, όπου με πλθροφορίεσ ζχει πνιγεί, διάφορα sites και άλλα πολλά, για να ςερφάρεισ κακθμερινά. Ρρόςεχε όμωσ! Ζρχεται τρόμοσ! Hacking, spams και άλλοι ιοί, μασ κάνουν δφςκολθ τθ ηωι! Γεωργία Μπουρμποφλθ, Δθμιτρθσ Μπιτςϊρθσ, Γιϊργοσ Λουκάσ, 1 ο Γυμνάςιο Γζρακα, τάξθ Γ2 Ρροφυλάξου! Το διαδίκτυο να προςζχεισ κφμα του για να μθν πζςεισ. Antivirus να κατεβάςεισ τα αρχεία ςου μθ χάςεισ. Ρλθροφορίεσ ςου μθ δϊςεισ ίςωσ να το μετανιϊςεισ! Αναςταςία Καψάςκθ, Αγγελικι Λαχανά, Βζρα Κουλουμπι, Δάφνθ Μυροποφλου, 1 ο Γυμνάςιο Γζρακα, τάξθ Γ2 Saferinternet.gr Σελ. 27

28 Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Στοπ ςτθν εξάρτθςθ Το κάνεισ δίχωσ ενοχζσ, ξεχνιζςαι και δε βλζπεισ, πωσ ό,τι είναι ςτθ ηωι, μπορείσ να το ανατρζπεισ. Μθ χάνεςαι, είςαι άνκρωποσ και όλα είναι μπροςτά ςου, άςε επιτζλουσ το Internet, γζμιςε τθν καρδιά ςου. Εφα Κουροφνθ, 2 ο Γενικό Λφκειο Αγίασ Ραραςκευισ Αττικισ, τάξθ Α2 Η ηωι είναι ωραία Θ ηωι είναι ωραία Βγεσ με τθν παρζα, Άςε το PC, Σου χαλάει τθν ψυχι. Ρρόςεχε ποφ μπαίνεισ, Ρρόςεχε κι όπωσ βγαίνεισ, Κεσ να ςε κυμοφνται, Κι όχι να ςε λυποφνται. Βαςίλθσ Δθμόπουλοσ, 2 ο Γενικό Λφκειο Αγίασ Ραραςκευισ Αττικισ, τάξθ A1 Σελ. 28 Saferinternet.gr

29 Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από τθν αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο και τθ δθμιουργία ενόσ καλφτερου Διαδικτφου για όλουσ Αςφαλζσ Διαδίκτυο Στο Internet κεσ να παίξεισ; Κεσ να βρεισ φίλουσ ςου και ςυγγενείσ; Κεσ να κάνεισ εργαςίεσ και δουλειζσ και αγγελίεσ; Μπορείσ να τα κάνεισ όλα ςε μια ςτιγμι, άκου όμωσ κι αυτι τθ ςυμβουλι. Αν ς αρζςει ο υπολογιςτισ, μάκε να ςαι αςφαλισ. Μαγεία ι δυςτυχία Στο Internet ςερφάρω, παίηω και γελϊ, μα δεν ξζρω τι κα γίνει από λεπτό ςε λεπτό! Το λάκοσ μου κατάλαβα πριν από λίγθ ϊρα που πάτθςα ςυνζχεια ςτθν προςφορά για δϊρα! Ζνασ υπολογιςτισ ζχει μια μαγεία, το ίδιο το Διαδίκτυο είναι τζλεια αςχολία. Το Internet αρζςει και μπορεί πολφ να μασ ενϊςει, να μθν γίνει όμωσ και αιτία να μασ απομονϊςει. Ακανάςιοσ Μαλκόπουλοσ, Διμοσ Μπόγλου, 4 ο Δθμοτικό Σχολείο Αλεξανδροφπολθσ, τάξθ ΣΤ Ιωάννθσ Καραβίδασ, Άλκθςτισ Χαραλαμπάκθ, 4 ο Δθμοτικό Σχολείο Αλεξανδροφπολθσ, τάξθ ΣΤ Saferinternet.gr Σελ. 29

30 Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Το Διαδίκτυο Πταν ζχεισ απορίεσ πολλζσ, μπεσ ςτο ιντερνζτ και δεσ, Υπάρχουν άπειρεσ πλθροφορίεσ για όλεσ ςου τισ εργαςίεσ, Ζτςι κα γίνεισ καλφτεροσ μακθτισ και ευχαριςτθμζνοσ κα είναι ο κακθγθτισ! Πμωσ κζλει προςοχι, όταν μπαίνουμε ςτον υπολογιςτι Γιατί ςτο διαδίκτυο κα βρεισ πλθροφορίεσ αλλά και αςυναρτθςίεσ! Κάποιοσ άγνωςτοσ μπορεί τθ φωτογραφία ςου να δει και να είναι επικίνδυνοσ πολφ. Ζτςι, τουσ κανόνεσ πάντα να τθρείσ για να είςαι Αςφαλισ!!! Κατερίνα Λαδακάκου, Ραναγιϊτα Μεγαγιάννθ, 2 ο Γυμνάςιο Βάρθσ, τάξθ Α 2 Ίντερνετ και εκιςμόσ Μόλισ το πρωί ξυπνιςεισ και πριν το βράδυ κοιμθκείσ, Πταν από το ςχολείο γυρίςεισ, ςτο κομπιοφτερ κα βρεκείσ, Τόςα «ςάιτ» να εξερευνιςεισ, με τόςουσ ανκρϊπουσ να μιλιςεισ, Ζχεισ τόςα πολλά να κάνεισ και κζλεισ τα πάντα να προλάβεισ!!!!! Ρρόςεχε, όμωσ, μθν κολλιςεισ και μετά δεν ξεκολλάσ, Και ϊρεσ αςταμάτθτα περνάσ!!!!! Δζςποινα Τελκοφδθ, 2ο Γυμνάςιο Βάρθσ, τάξθ Α 3 Σελ. 30 Saferinternet.gr

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ (Α ΟΜΑΔΑ) ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ [1] 1. Ποια πιςτεφεισ ότι είναι τα μθνφματα που ικελε να προβάλει θ ςυγγραφζασ με το βιβλίο; Η ςυγγραφζασ κζλει να τονίςει με τθν Αγγελίνα, το κορίτςι

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Τι πρζπει να γνωρίηω πριν ξεκινιςω τθν διαδικαςία 1. Να ζχω κωδικοφσ από τον Κζντρο Δικτφου του ΤΕΙ Ακινασ (είναι αυτοί με τουσ οποίουσ ζχω πρόςβαςθ ςτο αςφρματο

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Επαφξθςθ Δείκτθσ Β Επαφξθςθ Δείκτθσ C Επαφξθςθ Δείκτθσ D. ςτο κεφάλι του. παίκτθ. ςυμβαίνει τίποτα. Προςτίκενται νότεσ μουςικισ.

Επαφξθςθ Δείκτθσ Β Επαφξθςθ Δείκτθσ C Επαφξθςθ Δείκτθσ D. ςτο κεφάλι του. παίκτθ. ςυμβαίνει τίποτα. Προςτίκενται νότεσ μουςικισ. Σο παιχνίδι τθσ ΕΠ (11-14) Εικονογραφθμζνο ςενάριο Ερϊτθςθ 1 Είςαι αγόρι ι κορίτςι; 2 Θζλεισ να βγάλεισ μια φωτογραφία τον εαυτοφ ςου; 3 Θα ικελα να ςε γνωρίςω λίγο καλφτερα. Θα ςου κάνω μερικζσ ερωτιςεισ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 2ορ Πανελλήνιορ Διαγωνιζμόρ «Λέμε ΟΧΙ ζηο ζσολικό εκθοβιζμό» (Μια διαζκεςή παπαμςθιού από ηοςρ μαθηηέρ) Ομάδα : Αστυπάλαια ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ επτέμβπιορ- Νοέμβπιορ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου

Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου «Unus pro omnibus, omnes pro uno» Όπωσ υποςτιριξε ο Knight (1983) το ςφγχρονο ςχολείο οφείλει να είναι μια ςπουδή ςτην δημοκρατία. Με αυτιν τθν ιδζα ςαν οδθγό,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Καλτςίδθσ Χριςτοσ Παπαλεωνίδασ Αντϊνθσ Σεχνικοί Τπεφκυνοι ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ζβρου ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΟ ΓΙΑ Ανοιχτό ςε όλουσ καλοφσ και όχι τόςο καλοφσ ανκρϊπουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Συνδέσου με ασφάλεια στο διαδίκτυο. Όταν στο διαδίκτυο μπαίνεις, πρέπει πάντα να προσέχεις. Στους hackers μη δίνεις σημασία, για να έχεις προστασία.

Συνδέσου με ασφάλεια στο διαδίκτυο. Όταν στο διαδίκτυο μπαίνεις, πρέπει πάντα να προσέχεις. Στους hackers μη δίνεις σημασία, για να έχεις προστασία. Συνδέσου με ασφάλεια στο διαδίκτυο Όταν στο διαδίκτυο μπαίνεις, πρέπει πάντα να προσέχεις. Στους hackers μη δίνεις σημασία, για να έχεις προστασία. Εδώ σας θέλω προσεχτικούς, για να φυλάγεστε απ τους ιούς.

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ & ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ Χριςτουγεννιάτικεσ ευχζσ κα βγάλω και κα ςτείλω από τα βάκθ τςθ καρδιάσ όπου κι 'αν ζχω φίλο κι ασ γίνει κάκε μου ευχι ςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ρροςταςία Λογιςμικοφ - Ιοί

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ρροςταςία Λογιςμικοφ - Ιοί ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ρροςταςία Λογιςμικοφ - Ιοί Ρρόγραμμα-ιόσ (virus), Αντιϊικό πρόγραμμα (antivirus), Αντίγραφα αςφαλείασ (backup), Χάκερ (hacker) Είναι οι αποκθκευμζνεσ

Διαβάστε περισσότερα

«Η καλι πλευρά των πραγμάτων» Ρολλοί ξζρουν τα λουλοφδια κλζφτεσ. Είναι εκείνα τα λεπτά, πράςινα κλωναράκια,

«Η καλι πλευρά των πραγμάτων» Ρολλοί ξζρουν τα λουλοφδια κλζφτεσ. Είναι εκείνα τα λεπτά, πράςινα κλωναράκια, «Η καλι πλευρά των πραγμάτων» Ρολλοί ξζρουν τα λουλοφδια κλζφτεσ. Είναι εκείνα τα λεπτά, πράςινα κλωναράκια, που ςτθν κορυφι τουσ ζχουν κάτι ςαν άςπρεσ τριχοφλεσ. Κάποιοι κα λεγαν πωσ μια αράχνθ φφανε

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου

Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου Επιμελείται θ Ευαγγελία Αφεντάκθ 1. - Γζροντα, ςιμερα ο Διάβολοσ οργϊνει όλθ τθ γθ και τα φζρνει όλα άνω κάτω. τι κα γίνει; - Μθν ανθςυχείσ, βρε λεβζντθ. Ο Χριςτόσ κα βρίςκει ζτοιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ. Για την ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ και τη Δράση Saferinternet.gr

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ. Για την ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ και τη Δράση Saferinternet.gr 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ Για την ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2016 και τη Δράση Saferinternet.gr Τα δύο ποιήματα που επιλέχθηκαν και στάλθηκαν στη δράση Στο διαδίκτυο Στο διαδίκτυο αν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ.

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ. Γεια, για όςουσ δεν με γνωρίηουν ονομάηομαι Γιάννθσ Χριςτοδοφλου. Αποφάςιςα να δθμιουργιςω αυτό το ebook προκειμζνου να δϊςω μια πιο κακαρι εικόνα για το τι είναι και πωσ δουλεφει το DS Domination. Ζτςι

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Treasures of the Earth

Treasures of the Earth Treasures of the Earth www.oav.gr ΣΚΕΛΟΣ 3 -Λοιπόν Cap, ετοίμαςε τισ βαλίτςεσ ςου, ενθμζρωςε το πλιρωμα, ςε 3 ϊρεσ φεφγουμε για Δελχί. Εκεί κα κακίςετε ςτο ξενοδοχείο και κα περιμζνετε νζεσ οδθγίεσ. Captain;

Διαβάστε περισσότερα

w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR

w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR Νίκοσ Καμπιτάκθσ 26 Μαρτίου 2011 Γενικζσ πλθροφορίεσ Δθμιουργία το Νοζμβριο του 2009 Γραφιςτικόσ ςχεδιαςμόσ «κοντά» ςτο παλιό Εξελιγμζνεσ

Διαβάστε περισσότερα

Το Internet θέλει προσοχή!

Το Internet θέλει προσοχή! Το Internet θέλει προσοχή! Στο Internet αν θες να πας πρέπει να προσέχεις που πατάς γιατί με ένα λάθος βηματάκι θα πέσεις μέσα σε χαντάκι. Το Internet κρύβει πολλά άλλα ωραία άλλα τραγικά γι αυτό πρόσεχε

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ξθμζρωνε μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ και κανείσ δεν περίμενε να εξελιχκεί διαφορετικι. Τα ηϊα και οι άνκρωποι ςτο περιβάλλον του κάςτρου και τθσ λίμνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΡΓΑ» Εταιρεία τιριξθσ Χοροφ

«ΣΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΡΓΑ» Εταιρεία τιριξθσ Χοροφ «ΣΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΡΓΑ» Εταιρεία τιριξθσ Χοροφ 8 ο σ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Χ Ο Ρ Ο Τ Δθμοτικό κζατρο διμου Λαρίςθσ 30,31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2007 Λάριςα Αποτελζςματα / Βραβεία α/α Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΟΣ. Τι είναι; Πϊσ δημιουργείται;

ΣΕΙΣΜΟΣ. Τι είναι; Πϊσ δημιουργείται; ΣΕΙΣΜΟΣ Εκπαιδευτικό υλικό Ηλικιακή ομάδα 9-12 Τι είναι; Ο ςειςμόσ είναι ζνα φαινόμενο, που ςυμβαίνει ςτο εςωτερικό τθσ Γθσ και ζχει ωσ αποτζλεςμα ιςχυρζσ δονιςεισ του εδάφουσ. Αν ο ςειςμόσ είναι ιςχυρόσ

Διαβάστε περισσότερα

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη 1. Μάκθμα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα): Αγγλικά, Πλθροφορικι, Ευζλικτθ ηϊνθ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του

Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του generations@school Ρροςκζςτε τισ φωτογραφίεσ ςασ ςτο generations@school Επειδι κζλουμε να μπορζςουν όλοι να δουν τα όςα ςπουδαία ςυνζβθςαν κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ

ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ 29/9/2014 το μάκθμα τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ,τα παιδιά χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ και ζφτιαξαν τθν δικι τουσ ηωγραφιά χρθςιμοποιϊντασ γεωμετρικά ςχιματα. ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ ΤΜΜΕΣΡΙΑ: 10 ΚΑΙ 13 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ Ομοφοβία και Τραύμα του Νίκου Βλαχάκθ Η Αλεξάνδρα Βαςιλείου είναι ψυχοκεραπεφτρια και ιδρυτικό μζλοσ του processwork.gr. Τθ γνωρίηω εδϊ και χρόνια, είχα τθ χαρά να ςυνεργαςτϊ μαηί τθσ και πάντοτε παρακολουκϊ

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 9 Φεβρουαρίου 2016 Ανάλαβε δράση για ένα καλύτερο Διαδίκτυο «Play your part for a better internet»

ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 9 Φεβρουαρίου 2016 Ανάλαβε δράση για ένα καλύτερο Διαδίκτυο «Play your part for a better internet» Σελίδα 1 Ας βοηθήσει και η μαμά Οι κακοί είναι πολλοί στο διαδίκτυο ειδικοί. Μηνύματα στέλνουνε πολλά που μας ενοχλούνε ψυχικά. Τρέχω αμέσως στη μαμά και το παίρνει σοβαρά. Πάει γρήγορα στον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βιβλίο με πολλά σσναισθήματα και αγάπη!

Ένα βιβλίο με πολλά σσναισθήματα και αγάπη! Ένα βιβλίο με πολλά σσναισθήματα και αγάπη! Η Αγγελίνα, ζνα κορίτςι που είχε ηιςει με τα αγάλματα του αρχαιολογικοφ μουςείου, μποροφςε να μιλάει, να τραγουδάει και να χορεφει μαηί τουσ. Από μικρι ζλεγε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Θζμα: Δυνατότητεσ και προοπτικζσ του επαγγζλματοσ που θζλω να ακολουθήςω ή των επαγγελμάτων των γονιϊν μου μζςα από το διαδίκτυο ΧΟΛΕΙΟ: ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΤΗΝΟΧΩΡΙΟΤ ΜΑΘΗΣΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του»

«Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του» 6/θ Δημοτικό Σχολείο Πολυδενδρίου Τάξη Γ «Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του» Ζνα παραμφθι για το δικαίωμα των παιδιών ςτη φιλία, ςτο παιχνίδι και ςτο ςεβαςμό τησ προςωπικότητάσ τουσ. 6/Θ Δθμοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι Μια κακιά ςφηυγοσ Μια φορά κι ζναν καιρό ςε μια χϊρα, κάκε νφχτα ζβγαινε ζνασ ξζνοσ, που ιταν πραγματικά επικίνδυνοσ και ζκανε πολφ άςχθμα πράγματα. Ζκοβε πάρα πολλά ξφλα με τα οποία ζβαηε φωτιζσ ςε τυχαία

Διαβάστε περισσότερα

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Για τθν ανάδειξθ του κζματοσ κα λφνουμε κάποια προβλιματα

Διαβάστε περισσότερα

Adventure Summer Cαmp 2017 Εκπαιδευτιρια Σακκά

Adventure Summer Cαmp 2017 Εκπαιδευτιρια Σακκά Adventure Summer Cαmp 2017 Εκπαιδευτιρια Σακκά Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Έλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ!γινόμαςτε μικροί εξερευνθτζσ! Μια διαςκεδαςτικι,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΑ: 1-6 ΑΦΗΓΗΣΕ 1 ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ: ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 8 ΜΑΡΓΑΡΙΣΕ. 1 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 2 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 3 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 4 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 5 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ:

ΠΡΟΩΠΑ: 1-6 ΑΦΗΓΗΣΕ 1 ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ: ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 8 ΜΑΡΓΑΡΙΣΕ. 1 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 2 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 3 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 4 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 5 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: ΠΡΟΩΠΑ: 1-6 ΑΦΗΓΗΣΕ 1 ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ: ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 8 ΜΑΡΓΑΡΙΣΕ 1 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 2 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 3 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 4 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 5 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 6 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 7 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 8 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 1η ΠΕΣΑΛΟΤΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΤΟΧΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ. Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά.

ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΤΟΧΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ. Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά. ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΤΥΡΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά. Χρόνια Ρολλά γεμάτα υγεία. Καλι Χρονιά! Χρόνια Ρολλά! Σου εφχομαι θ νζα χρονιά να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ

Διαχείριςθ του φακζλου public_html ςτο ΠΣΔ Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ Οι παρακάτω οδθγίεσ αφοροφν το χριςτθ webdipe. Για διαφορετικό λογαριαςμό χρθςιμοποιιςτε κάκε φορά το αντίςτοιχο όνομα χριςτθ. = πατάμε αριςτερό κλικ ςτο Επιςκεφκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Το μαγικό βιβλίο. Σαν διαβάζω ένα βιβλίο λες και είμαι μια νεράιδα που πετώ στον ουρανό.

Το μαγικό βιβλίο. Σαν διαβάζω ένα βιβλίο λες και είμαι μια νεράιδα που πετώ στον ουρανό. Το μαγικό βιβλίο Σαν διαβάζω ένα βιβλίο λες και είμαι μια νεράιδα που πετώ στον ουρανό. Σαν διαβάζω ένα βιβλίο λες και είμαι μια γοργόνα μέσα στα καταγάλανα νερά. Σαν διαβάζω ένα βιβλίο λες και γίνομαι

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ www.timproject.eu www.tim.project-platform.eu TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ This project has been founded with support form the European Commission. This presentation reflects the

Διαβάστε περισσότερα

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo;

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo; Το ερωτθματολόγιο του Meteo Ανάλυςθ των αποτελεςμάτων Πριν από λίγο καιρό το Μeteo ηιτθςε για πρϊτθ φορά τθ γνϊμθ ςασ, με ςτόχο οι υπθρεςίεσ που κακθμερινά εςείσ χρθςιμοποιείτε να γίνουν ακόμθ καλφτερεσ.

Διαβάστε περισσότερα

Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου

Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου Ανοίγουμε τον Browser μασ και πλθκτρολογοφμε τθν ςελίδα http://bontime.gr/ Από τθν αρχικι ςελίδα και κάνοντασ scroll down βλζπουμε τισ επιλογζσ εγγραφισ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ποίημα για το Διαδίκτυο

Ποίημα για το Διαδίκτυο Ποιήματα μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης γύρω από την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο και τη δημιουργία ενός καλύτερου Διαδικτύου Ποίημα για το Διαδίκτυο Το ίντερνετ είναι δημιουργία, φουλ στη πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ κφκλοσ μια φορά.

Ένασ κφκλοσ μια φορά. Ένασ κφκλοσ μια φορά. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ςτθν τάξθ μασ, ζνασ κφκλοσ ξεκίνθςε να γράφει τθν δικι του ιςτορία. Στθν αρχι μασ γεννικθκαν μερικζσ απορίεσ: «Τι μποροφμε να κάνουμε με ζναν κφκλο»;

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

1 Αιβαλιώτθ Ευαγγελία Λογοκεραπεφτρια Ηράκλειο evaivalioti@gmail.com 6948833435

1 Αιβαλιώτθ Ευαγγελία Λογοκεραπεφτρια Ηράκλειο evaivalioti@gmail.com 6948833435 1 Αιβαλιώτθ Ευαγγελία Λογοκεραπεφτρια Ηράκλειο evaivalioti@gmail.com 6948833435 2810285261 2 Αναςταςίου Κατερίνα Λογοκεραπεφτρια Λεωφόροσ Ακθνϊν 134 Άγιοσ Ακανάςιοσ 2310702566 3 Απάλλα Καλλιόπθ Ψυχίατροσ

Διαβάστε περισσότερα

Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι

Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι αγανακτοφςε με τθ ςυμπεριφορά του! Γι αυτό το λόγο τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Treasures of the Earth

Treasures of the Earth Treasures of the Earth www.oav.gr ΣΚΕΛΟΣ 4 Πταν ο ςυγκυβερνιτθσ μου πιρε άδεια από τον πφργο για τθν απογείωςθ εγϊ ευκυγράμμιςα το αεροςκάφοσ ςτον διάδρομο 11. είμαςταν μόνοι μασ ςτο αεροδρόμιο οπότε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Θζμα: Δυνατότθτεσ και προοπτικζσ του επαγγζλματοσ που κζλω να ακολουκιςω ι των επαγγελμάτων των γονιών μου μζςα από το διαδίκτυο ΧΟΛΕΙΟ: ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΤΗΝΟΧΩΡΙΟΤ ΜΑΘΗΣΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ & ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ (ΔΑΣΑ)

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ & ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ (ΔΑΣΑ) ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ & ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ (ΔΑΣΑ) Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2012-13 ΒΙΩΜΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΝΙΧΤΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Επιμζλεια: Ε. Κραςαδάκθ Διαφορζσ Γραπτοφ Προφορικοφ Λόγου Ο γραπτόσ λόγοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μπάμα Τα παιδιά ανακαλφπτουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει μια φτωχι κοινότθτα τθσ Κζνυασ

Η Μπάμα Τα παιδιά ανακαλφπτουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει μια φτωχι κοινότθτα τθσ Κζνυασ Το ςχζδιο εργαςίασ «Στθν Κζνυα με τθν Έβελιν» αποτελείται από πζντε αυτοτελείσ ενότθτεσ και μια δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ. Κεντρικόσ άξονασ είναι θ ηωι των κατοίκων τθσ κοινότθτασ Μπάμα, που

Διαβάστε περισσότερα

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format.

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Virtualization Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Το virtualization πρόκειται για μια τεχνολογία, θ οποία επιτρζπει το διαχωριςμό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΘΕΤΙΚΕΣ & ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ!

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Summer Cαmp 2016 ςτα Εκπαιδευτιρια Σακκά (νζο) Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Το κερινό πρόγραμμα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Α Περίοδος,

qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Α Περίοδος, qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑ.Κ.Ε. Π.Σ.Δ.Ε qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των γονιϊν μου και τθσ εποχισ εκείνθσ, που ζλεγαν ότι πρζπει κάποιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξέτασης Εργασιών στο μάθημα Εισαγωγή στη Θεωρία Σημάτων & Συστημάτων 6 Ιουλίου 2012, Ημέρα Παρασκευή

Πρόγραμμα Εξέτασης Εργασιών στο μάθημα Εισαγωγή στη Θεωρία Σημάτων & Συστημάτων 6 Ιουλίου 2012, Ημέρα Παρασκευή Πρόγραμμα Εξέτασης Εργασιών στο μάθημα Εισαγωγή στη Θεωρία Σημάτων & Συστημάτων 6 Ιουλίου 2012, Ημέρα Παρασκευή Α.Μ. Πνομα & Επϊμυνο Ώρα Σχόλια 2615 Γιαννακόπουλοσ Ραναγιϊτθσ 2816 Αυγουςτινιάτοσ Χριςτόφοροσ

Διαβάστε περισσότερα

= = 124

= = 124 Λζξεισ Κάκε μακθτισ μζςα ςτθν ομάδα κα πρζπει να ζχει μια αρικμομθχανι. Ζνασ μακθτισ κα διαβάηει φωναχτά τουσ αρικμοφσ. Οι υπόλοιποι μακθτζσ κα τουσ γράφουν ςτθν αρικμομθχανι πατϊντασ κάκε φορά το πλικτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ

ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ σ ΣΙΣΛΟ : ΣΟ ΟΝΕΙΡΟ ΔΕΝ ΣΕΛΕΙΩΝΕΙ ΠΟΣΕ ΕΔΩ! ΜΙΑ ΦΑΝΣΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΗ ΣΡΙΣΗ ΣΑΞΗ. Ζκδοςθ 2013 Σχολείο Σαραβαλίου Υπεφκυνθ εκπαιδευτικόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα