ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GREEK EDITORIAL. Ολοκληρώνεται η δηµιουργία Γραφείου Αντιπροσωπείας του Νοµού Ρεθύµνης στις Βρυξέλλες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GREEK EDITORIAL. Ολοκληρώνεται η δηµιουργία Γραφείου Αντιπροσωπείας του Νοµού Ρεθύµνης στις Βρυξέλλες"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GREEK EDITORIAL ENGLISH EDITORIAL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ & ΙΑΝΟΗΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΝΕΑ Τελικός σκοπός είναι να εκπροσωπηθεί ο νοµός µας ενιαία στη Ε.Ε. για να χειρίζεται βάση των συµφερόντων των κατοίκων του, των επιχειρηµατιών του και των φορέων του τα θέµατα διεκδίκησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, σχεδιασµού νέων προγραµµάτων βάση των αναγκών µας και για εύρεση χρηµατοδοτικών µέσων της Ε.Ε, ακολουθώντας την ορθή πρακτική άλλων περιοχών. GREEK EDITORIAL BUSI ESS DEVELOPME T COMPA Y Είναι αναγκαία η παρουσία του Ρεθύµνου στις Βρυξέλλες γιατί το ΕΣΠΑ είναι µια τελευταία ευκαιρία να συµµετάσχουµε στις κεντρικές κατευθύνσεις Σύγκλισης, Ανταγωνιστικότητας & Απασχόλησης και Εδαφικής Συνεργασίας για µια σειρά δράσεων αστικής ανάπτυξης, έρευνας, καινοτοµίας, δικτύων τεχνολογίας, πρόσβασης σε κεφάλαια, επιµόρφωσης, επιχειρηµατικότητας, αγροτικής ανάπτυξης, διαπεριφερειακής συνεργασίας, τουρισµού, και πολλών άλλων. Ολοκληρώνεται η δηµιουργία Γραφείου Αντιπροσωπείας του Νοµού Ρεθύµνης στις Βρυξέλλες Το προηγούµενο διάστηµα παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο της πρότασης καθώς και όλα τα σχετικά επιστηµονικά, τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία της, και ορίστηκαν εκπρόσωποι από τους αυτοδιοικητικούς,επιστηµονικούς και επιχειρηµατικούς φορείς. Εξίσου αναγκαία είναι η παρουσία µας υπό ενιαίο φορέα για τη διεκδίκηση και διαχείριση κονδυλίων και προγραµµάτων για το νοµό µας. Έτσι επιτέλους το Ρέθυµνο µπορεί να αποκτήσει µία παρουσία ενιαία, στιβαρή, αποτελεσµατική και αυτοδύναµη και όχι συµπληρωµατική και ελλειµµατική. Στόχος είναι η διευρυµένη συµµετοχή της Ρεθεµνιώτικης επιχειρηµατικής κοινότητας αλλά και του νοµού µας στα ευρωπαϊκά προγράµµατα, η ενδυνάµωση της παρουσίας µας, η υποστήριξη των συµφερόντων µας στην ΕΕ, η δικτύωση µας µέσω συµµετοχής σε ευρωπαϊκούς φορείς και δίκτυα περιφερειών πόλεων-επιµελητηρίων. Μέσω των συνεργασιών που ήδη έχει διαµορφώσει, η Αναπτυξιακή του Επιµελητηρίου, τόσο µε το γραφείο Βρυξελλών της αναπτυξιακής Ηρακλείου όσο και µε το γραφείο της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων στις Βρυξέλλες, αλλά και µε το Insuleur (δίκτυο νησιών της Ε.Ε.), έχει αρχίσει µια συγκροτηµένη δουλειά που θα ωφελήσει τον τόπο συνολικά. Σε συνέχεια των αποφάσεών µας σχετικά µε τη διευρυµένη παρουσία της Ρεθεµνιώτικης επιχειρηµατικής κοινότητας αλλά και του νοµού µας και για στα συµµετοχή στα ευρωπαϊκά προγράµµατα, µέσω δηµιουργίας γραφείου Αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες σας ενηµερώνουµε για τα παρακάτω : ηµιουργούµε ήδη µία ηλεκτρονική πλατφόρµα του γραφείου µέσω internet. Στο γραφείο αυτό θα εγγράφονται οι ενδιαφερόµενοι και θα έχουν µία πλήρη και διαρκή εικόνα για όλες τις δράσεις του γραφείου αλλά και την τρέχουσα πληροφόρηση. Θα δοθούν ειδικοί κωδικοί πρόσβασης στους µετέχοντες φορείς. 1

2 Έχουµε ήδη κάνει συνεργασία µε τα γραφεία Βρυξελλών, 1. της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδας, 2. ικτύου Νησιωτικών Επιµελητηρίων της Ευρώπης, 3. Αναπτ.Ηρακλείου, όπου παίρνουµε ήδη υπηρεσίες. Προχωρήσαµε την οργάνωση Εστιακού Γραφείου Ν. Ρεθύµνης του γραφείου αντιπροσωπείας, στις εγκαταστάσεις µας απ όπου θα καλύπτονται οι ανάγκες του Νοµού αλλά και του Επιµελητηρίου µας. Προετοιµάζουµε αποστολή εκπροσώπων συµµετεχόντων φορέων στις Βρυξέλλες στα OPEN DAYS,για επίσκεψη σε µόνιµη αντιπροσωπεία Ελλάδας, σε ευρωπαϊκούς φορείς και επιτροπές και για ειδικό σεµινάριο ενηµέρωσης και φυσικά επαφές µε συνεργαζόµενα γραφεία, υπηρεσίες και αξιωµατούχους. Έχει συσταθεί συντονιστική, επιστηµονική και τεχνική επιτροπή για την υποστήριξη του γραφείου. Τις επόµενες µέρες θα ανακοινωθεί και επίσηµα η έναρξη λειτουργίας και του γραφείου στις Βρυξέλες και οι συνεργάτες που θα ασχοληθούν επίσηµα, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας. ENGLISH EDITORIAL BUSI ESS DEVELOPME T COMPA Y Is completed the creation of Office of Delegation of Prefecture Rethimno in Brussels The previous interval was presented the operational drawing of proposal as well as all the relevant scientific, technical and economic elements and was fixed representatives from administrative, scientific and enterprising institutions. The aim is the extended attendance of enterprising community of Rethimno but also our prefecture in the European programs, the intensification of our presence, the support of our interests in the EU, our networking via attendance in European institutions and networks of regions of - cities-chamber. Via the collaborations that already have shaped, Developmental the Chamber, so much with the office Brussels of developmental Με εκτίµηση, για την Επιχειρηµατική Ανάπτυξη, Παπατζανής Ιωάννης Αντιπρόεδρος επιµελητηρίου Ρεθύµνης και αναπτυξιακής Υπεύθυνος για την οργάνωση γραφείου Βρυξελλών Heraklion what with the office of Central Union of Chambers in the Brussels, but also with the Insuleur (network of islands of EU), it has begun a constituted work that will profit the place globally. Final aim is represented our prefecture single in the EU in order to handles base of interests of its residents, businessmen and institutions the subjects of claim of European funds, planning of new programs base of our needs and for finding financial instruments of EU, following equitable practical other regions. 2

3 It is necessarily the presence of Rethimno in Brussels because the FOURTH ESPA is a last occasion to participate in the central directions of Convergence, Competitiveness and Employment and Territorial Collaboration for a line of action of urban growth, research, innovation, networks of technology, access in capital, training, entrepreneurship, rural growth, transregional collaboration, tourism and many other. Equally necessarily it is our presence - under single institution - for the claim and management of funds and programs on our prefecture. So finally Rethimno can acquire a presence single, robust, effective and self-reliant and no additional and no self-sufficient. It has been recommended coordinative, scientific and technical committee for the support of office. The next days will be announced and officially the beginning of operation and office in Brussels and the collaborators that will deal officially, as well as the elements of communication. In consequence our decisions with regard to the extended presence of enterprising community of Rethimno but also our prefecture and for in attendance in the European programs via creation of office of Delegation in Brussels we inform you for below: We create already an electronic platform of office via internet. In this office they will be registered interested and will have a complete and permanent picture for all the actions of office but also the running information. They will be given special code access in the participating institutions. Yours sincerely, For Business Development, Ioannis Papatzanhs Vice President of Chamber Rethimno and developmental Responsible for the organization of office in Brussels We have already made collaboration with the Brussels offices, 1. the Central Union of Chambers of Greece, 2. Network of Islander Chambers of Europe, 3. Developmental Heraklion, where we take already services. We advanced the organisation of Focal Office of Prefecture Rethimno of office of delegation, in our installations from where will be covered the needs of Prefecture but also our Chamber. We prepare mission of representatives of participating institutions in Brussels in OPEN DAYS, for visit in permanent delegation Greece, in European institutions and committees and for special seminar of briefing and naturally contacts with collaborating offices, services and dignitaries. 3

4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ- ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Επικοινωνία στην πολιτική συνοχής Η διάσκεψη διοργανώθηκε σε µια στιγµή που πολλά από τα επιχειρησιακά προγράµµατα έχουν ήδη εγκριθεί. Αντίθετα µε την περίοδο του , οι διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να ενηµερώσουν τους πολίτες για κάθε πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται. Πρέπει επίσης να αναπτύξουν µια συγκεκριµένη προσέγγιση προς τα µέσα ενηµέρωσης, µε την διοργάνωση τουλάχιστον µιας σηµαντικής δραστηριότητας πληροφοριών ετησίως. (13 Μαρτίου 2008) Tα πρακτικά της διάσκεψης, που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασµένο Νοέµβριο, αναλύοντας διαφορετικές µεθόδους γαι την ενηµέρωση του κοινού για την πολιτική συνοχής, είναι τώρα διαθέσιµα σε αυτήν την περιοχή (http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/index_en.htm). Περισσότεροι από 400 αρµόδιοι για την επικοινωνία, από τα διάφορα κράτη µέλη, είχαν συµµετάσχει στη διάσκεψη και είχαν χρησιµοποιήσει την ευκαιρία για να µοιραστούν τις εµπειρίες τους. Τα σχέδια ανακοινώσεων που προετοιµάζονται από τα κράτη µέλη για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα, υποβάλλονται αυτήν την περίοδο επικυρωµένα από την Επιτροπή. Συµβάλλουν στην βελτίωση των πληροφοριών που διατίθενται στους πολίτες για τα προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις αντίστοιχες περιοχές τους κατά τη διάρκεια της περιόδου ιάσκεψη "Αφήγηση της ιστορίας. Μαζί στην Επικοινωνία της Πολιτικής συνοχής " Στις Νοεµβρίου 2007, η Γενική ιεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής, σε συνεργασία µε τη Γενική ιεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών και τη Γενική ιεύθυνση Επικοινωνίας, διοργάνωσε µια διάσκεψη " Αφήγηση της ιστορίας. Μαζί στην Επικοινωνία της Πολιτικής συνοχής ", που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στο κτήριο Charlemagne. Ο στόχος της εκδήλωσης ήταν να δοθεί η αναγνώριση στη σηµασία της επικοινωνίας στην πολιτική συνοχής και να παρασχεθεί µια ευκαιρία για την ανταλλαγή εµπειριών σχετικά µε τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας για τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής. Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της αυξανόµενης σηµασίας που δίνει η Επιτροπή στο ζήτηµα της επικοινωνίας στα ευρωπαϊκά θέµατα, από τα οποία η πολιτική συνοχής είναι µια από τις πιό ορατές δεδοµένου του σηµαντικού προϋπολογισµού και ανοίγµατός της στις περιφέρειες και στους πολίτες. Εννέα εργαστήρια που οµαδοποιούνται σε τρία θεµατικά blocks, επιτρέπονται για συζήτηση σχετικά µε επιλεγµένα θέµατα, όπως οι δραστηριότητες πληροφοριών που στοχεύουν στις διάφορες οµάδες-στόχους και τους σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας. Η εκδήλωση παρουσίασε παραδείγµατα αποδοτικών εκστρατειών πληροφόρησης και τα πιό ενδιαφέροντα µέτρα πληροφοριών. Παρείχε ευκαιρίες εκµάθησης για όλους τους εµπλεκόµενους στα θέµατα πληροφόρησης και δηµοσιότητας κατά τη διάρκεια των γωνιών δικτύωσης και των κοινωνικών εκδηλώσεων. Έδωσε έµφαση επίσης στην σηµασία της διασφάλισης της δικτύωσης. 450 συµµετέχοντες, συµπεριλαµβανοµένων των υπαλλήλων της Επιτροπής απο τις περιφερειακές και εθνικές διαχειριστικές αρχές, οι αντιπρόσωποι των Ευρωπαϊκών κέντρων πληροφόρησης και των µέσων ενηµέρωσης, καθώς επίσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συµπεριλαµβανοµένων των αντιπροσωπειών της Επιτροπής και των άλλων οργάνων της ΕΕ, συµµετείχαν στην εκδήλωση. Τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι για την πολιτική συνοχής; (07 Μαρτίου 2008) Μια έρευνα του Ευροβαρόµετρου µόλις πραγµατοποιήθηκε µεταξύ ευρωπαϊων πολιτών για να µετρήσει τις απόψεις τους σχετικά µε την πολιτική συνοχής. Τα αποτελέσµατα, που παρουσιάζονται σήµερα από τον Danuta Hόbner, δείχνουν ότι ένας στους δύο ευρωπαϊους πολίτες ενηµερώνεται για την ενίσχυση που παρέχεται από τα ευρωπαϊκά ταµεία για την περιοχή τους. 70% εκείνων που γνωρίζουν µια τέτοια δράση το θεωρούν θετικό. Οι πολίτες επίσης ελπίζουν ότι η πολιτική εξακολουθεί να επενδύει σε όλες τις ευρωπαϊκές περιοχές ενώ παράλληλα συνεχίζει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις φτωχότερες περιοχές βοηθώντατες να γεφυρώσουν το χάσµα. Ακόµα κι αν η Ευρώπη είναι µια από τις πλουσιότερες περιοχές στον κόσµο, υπάρχουν οι οικονοµικές και κοινωνικές διαφορές µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ και των περιφερειών. Η πρόκληση για να µειώσει αυτές τις διαφορές έχει αυξηθεί µε την είσοδο των 12 νέων κρατών µελών, από το 2004, των οποίων το 4

5 ΑΕΠ είναι πολύ χαµηλότερο από το µέσο όρο της ΕΕ. Ο στόχος για να ενισχύσει την ανάπτυξη και για να δηµιουργήσει τις θέσεις εργασίας στις τωχότερες περιοχές της Ευρώπης, επιδιώκεται µε τη βοήθεια των διαρθρωτικών ταµείων και του ταµείου συνοχής της ΕΕ, των οποίων τα νέα προγράµµατα ξεκίνησαν το 2007 και θα ολοκληρωθούν το Ο στόχος αυτής της έρευνας του ευροβαρόµετρου είναι να ερευνηθούν οι τοποθετήσεις των πολιτών της ΕΕ για την Ένωση της Περιφερειακής Πολιτικής. Οι ερωτήσεις που υποβάλλει περιέλαβαν: Οι Ευρωπαίοι είναι ενήµεροι για την υποστήριξη που λαµβάνεται στα πλαίσια της Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ; Θεωρούν ότι οι πόλεις ή οι περιοχές τους ωφελούνται από την πολιτική; Συµφωνούν οι Ευρωπαίοι ότι η έννοια της Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ πρέπει κυρίως να χρησιµεύσει για να βοηθήσει τις φτωχότερες περιοχές για να να καλύψουν τη διαφορά µε τις πιό εύπορες; Συµφωνούν µε την αρχή της επικουρικότητας και τη συµµετοχή των διαφορετικών ενδιαφεροµένων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων; Τι θα έπρεπε η Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ να έχει ως προτεραιότητές της και στο παρόν και στο µέλλον; Η υπαίθρια εργασία πραγµατοποιήθηκε από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 4 Φεβρουαρίου Πάνω από τυχαία επιλεγµένοι πολίτες, ηλικίας 15 και ανω, ερωτήθηκαν στα 27 κράτη µέλη της ΕΕ. Πραγµατοποιήθηκαν περίπου συνεντεύξεις σε κάθε χώρα, κυρίως µέσω σταθερής γραµµής τηλεφώνου. Λόγω της σχετικά χαµηλής σταθερής τηλεφωνικής κάλυψης στη Βουλγαρία, την Τσεχία, την Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουµανία και τη Σλοβακία, πραγµατοποιήθηκαν σε αυτές τις χώρες οι συνεντεύξεις πρόσωπο µε πρόσωπο (F2F) (70% γραµµές τηλεφώνων και 30% συνεντεύξεις πρόσωπο µε πρόσωπο). Ένας παράγοντας στάθµισης εφαρµόστηκε στα εθνικά αποτελέσµατα προκειµένου να υπολογιστεί ένα οριακό σύνολο όπου κάθε χώρα συνέβαλε στο αποτέλεσµα της ΕΕ αναλογικά προς τον πληθυσµό της. Περισσότερες λεπτοµέρειες στη µεθοδολογία ερευνών συµπεριλαµβάνονται στο παράρτηµα αυτής της έκθεσης (http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/pdf/eurobarometer_analy sis.pdf). ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ Ιδρύεται Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτοµίας και Τεχνολογίας Με στόχο την ενίσχυση της καινοτοµίας και της ανταγωνιστικότητας στις χώρες-µέλη της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε χθες "το πράσινο φως" για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτοµίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ). Το ΕΙΤ θα έχει ως πρωταρχικό στόχο «τη συµβολή στην ανάπτυξη της ικανότητας της Κοινότητας και των κρατών-µελών στην καινοτοµία, περιλαµβάνοντας στην προσπάθεια αυτή τις δραστηριότητες εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτοµίας κατά τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα» τονίζεται στην κοινή θέση του Συµβουλίου, την οποία ενέκρινε η Ευρωβουλή. Επιπλέον, το ΕΙΤ θα δώσει προτεραιότητα στη σύνδεση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της έρευνας µε το επιχειρηµατικό πεδίο, καθώς και στην υποστήριξη της δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ΕΙΤ θα λειτουργήσει µέσω αξιοκρατικών, αυτόνοµων εταιρικών συµπράξεων µε ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ερευνητικούς οργανισµούς, επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόµενους φορείς υπό τη µορφή βιώσιµων και µακροπρόθεσµα αυτοδύναµων στρατηγικών δικτύων. Οι εταιρικές αυτές συµπράξεις, που ονοµάζονται Κοινότητες Γνώσης και Καινοτοµίας, θα επιλέγονται από το διοικητικό συµβούλιο του ΕΙΤ βάσει διαφανούς διαδικασίας για την επιλογή των άριστων. Το EIT θα χρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε το πόσο των 308,7 εκατοµµυρίων ευρώ για την περίοδο Η ίδρυση του Ινστιτούτου προτάθηκε για πρώτη φορά το 2005 στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας. 5

6 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΤΤΙΙΚΚΟΟ ΕΕΣΣΤΤΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟΥΥ ΒΒΡΡΥΥΞΞΕΕΛΛΛΛΩΩΝΝ ΝΝOOΜΜΟΟΥΥ ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ e-contentplus: χρηµατοδότηση ύψους 42,5 εκατ. Στις 19 Φεβρουαρίου πραγµατοποιήθηκε στο Λουξεµβούργο ενηµερωτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ηµερίδα σχετικά µε το ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ πρόγραµµα εργασίας 2008 του κοινοτικού προγράµµµατος econtentplus, όπου παρουσιάσθηκαν οι προτεραιότητες που θα τεθούν στο πλάισιο της νέας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Το πρόγραµµα econtentplus ( ) στοχεύει στη δηµιουργία ενός πιο προσβάσιµου, εύχρηστου και αξιοποιήσιµου ψηφιακού περιεχοµένου στην Ευρώπη, διευκολύνωντας τη δηµιουργία και τη διάχυση της πληροφόρησης σε τοµείς που εξυπηρετούν τα συµφέροντα του κοινού. 42,5 εκατ. θα διατεθούν το 2008 για τη χρηµατοδότηση των ακόλουθων δράσεων: Γεωγραφική πληροφόρηση ίκτυα καλών πρακτικών για Γεωγραφική πληροφόρηση. Εκπαιδευτικό περιεχόµενο ίκτυα καλών πρακτικών για Εκπαιδευτικό περιεχόµενο. Στοχευµένα σχέδια εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ίκτυα καλών πρακτικών για Ψηφιακές Βιβλιοθήκες. ίκτυα καλών πρακτικών για τη χρήση και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης. Στοχευµένα σχέδια για πολιτιστικό περιεχόµενο. Στοχευµένα σχέδια επιστηµονικού/µορφωτικού περιεχοµένου. Θεµατικό δίκτυο για συντονισµό και υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης. είναι ανοικτή και σε νοµικές οντότητες εγκατεστηµένες στην Τουρκία, την Κροατία και την πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας. Περισσότερες πληροφορίες: tentplus/calls/index_en.htm Η πρόσκληση αναµένεται να δηµοσιευθεί το Μάρτιο 2008 µε καταληκτική ηµεροµηνία την 12 η Ιουνίου Πρόταση µπορούν να υποβάλλουν όλες οι νοµικές οντότητες που είναι εγκατεστηµένες στα κράτη-µέλη της Ε.Ε. και στις χώρες της ΕΖΕΣ οι οποίες είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Ζώνης (Νορβηγία, Ισλανδία,Λιχτενστάιν). Η συγκεκριµένη πρόσκληση θα 6

7 ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ή ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ιδιωτικού ικαίου (Ν.Π... ή Ν.Π.Ι. ) που λειτουργούν εντός των ελληνικών γεωγραφικών συνόρων προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος, π.χ. εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, περιβαλλοντικοί φορείς και κοινωνικές οργανώσεις. Επιπλέον, επιλέξιµες για συµµετοχή υπό όρους και προϋποθέσεις στην παρούσα πρόσκληση είναι όλες οι µη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), οι οποίες έχουν συσταθεί ως νοµικά πρόσωπα στην Ελλάδα και λειτουργούν προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολλή προτάσεων ανεξάρτητων έργων και ανεξάρτητων έργων στοχευµένων στην Ακαδηµαϊκή Έρευνα στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου Στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου , του οποίου ένας από τους στόχους δηµιουργίας του είναι η άµβλυνση των οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων των περιφερειών του ΕΟΧ, Ο Υφυπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών ανακοινώνει την ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολλή προτάσεων ανεξάρτητων έργων και ανεξάρτητων έργων στοχευµένων στην Ακαδηµαϊκή Έρευνα που χρηµατοδοτούνται από τις χώρες ΕΟΧ ΕΖΕΣ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία σύµφωνα µε το Χρηµατοδοτικό Μηχανισµό ΕΟΧ (80%) και από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (Π Ε) της Ελληνικής ηµοκρατίας (20%). Οι συνολικοί διαθέσιµοι πόροι της παρούσας ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανέρχονται σε Ευρώ, οι οποίοι θα διατεθούν µε τις παρακάτω µορφές χρηµτοδοτικής ενίσχυσης: Σε περίπτωση που µία πρόταση για ανεξάρτητο έργο ή για ανεξάρτητο έργο στοχευµένο στην ακαδηµαϊκή έρευνα υποβάλλεται σε συνεργασία µε έναν ηµεδαπό ή/και αλλοδαπό εταίρο, ο εταίρος πρέπει επίσης να διαθέτει τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, σύµφωνα µε τα κριτήρια της πρόσκλησης. Ο Φορέας Υλοποίησης και οποιοσδήποτε ηµεδαπός εταίρος πρέπει να έχουν συσταθεί νόµιµα και να λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια. Οποιοσδήποτε αλλοδαπός εταίρος πρέπει να έχει συσταθεί νόµιµα και να λειτουργεί εντός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν για τις µορφές χρηµατοδοτικής ενίσχυσης «Ανεξάρτητα έργα» και «Ανεξάρτητα έργα στοχευµένα στην ακαδηµαϊκή έρευνα» θα πρέπει να είναι εντός των ακόλουθων τοµέων προτεραιότητας και των τοµέων εξειδίκευσης αυτών: Προστασία περιβάλλοντος Προστασία της αειφόρου ανάπτυξης ιαφύλαξη Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού Υγεία και φροντίδα παιδιού Σηµειώνεται ότι οι τοµείς εξειδίκευσης των παραπάνω τοµέων προτεραιότητας καθώς και η ενδεικτική κατανοµή του συνολικού προϋπολογισµού της πρόσκλησης σε κάθε έναν από αυτούς περιγράφονται αναλυτικά στο κέιµενο της πρόσκλησης. «Ανεξάρτητα έργα» συνολικού προϋπολογισµού ευρώ, εκ των οποίων ευρώ (80%) θα χρηµατοδοτηθούν από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ και ευρώ (20%) από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (Π Ε) της Ελληνικής ηµοκρατίας. «Ανεξάρτητα έργα στοχευµένα στην ακαδηµαϊκή έρευνα» συνολικού προϋπολογισµού ευρώ, εκ των οποίων ευρώ (80%) θα χρηµατοδοτηθούν από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ και ευρώ (20%) από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (Π Ε) της Ελληνικής ηµοκρατίας. Ο προϋπολογισµός κάθε υποβληθείσας πρότασης ανεξάρτητου έργου θα πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ Ευρώ και ευρώ, ενώ για κάθε υποβληθείσα πρόταση ανεξάρτητου έργου στοχευµένου στην ακαδηµαϊκή έρευνα θα πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ και ευρώ. Η περίοδος υλοποίησης των προτάσεων της µορφής χρηµατοδοτικής ενίσχυσης «ανεξάρτητα έργα» και «ανεξάρτητα έργα στοχευµένα στην ακαδηµαϊκή έρευνα» δε θα πρέπει να υπερβαίνει το διάστηµα των 30 µηνών. 7

8 Οι προτάσεις καθώς και τα συνοδευτικά τους δικαιολογητικά πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα χρησιµοποιώντας το ειδικό Έντυπο Αίτησης που µπορεί να αναζητηθεί στις ιστοσελίδες : και - και υποβληθεί στο Εθνικό Σηµείο Επαφής, Ειδική Υπηρεσία ιαχείρησης και Παρακολούθησης Ταµείου Συνοχής (ΣΥ & ΠΤΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µέχρι τη ευτέρα 12 Μαϊου 2008 και ώρα Προτάσεις που θα υποβληθούν µετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσµίας θα απορρίπτονται. Οι αναλυτικοί όροι της πρόσκλησης, τα έντυπα που πρέπει να συµπληρωθούν, οι οδηγίες συµπλήρωσής τους, κριτήρια για την αξιολόγηση/βαθµολόγηση των προτάσεων καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων περιέχονται στην υπ αριθµ. 830/ΕΥ &ΠΤΣ 36/ ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την οποία µπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόµενοι από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης και Παρακολούθησης Ταµείου Συνοχής, Νίκης 10 Πλ. Συντάγµατος, 6 ος όροφος, Γραµµατεία, τηλ , fax κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: 09:00 15:00. Επίσης, η παραπάνω πρόσκληση είναι διαθέσιµη στις ιστοσελίδες: και Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Υπουργέιο Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης και Παρακολούθησης Ταµείου Συνοχής, Εθνικό Σηµείο Επαφής και στα τηλέφωνα : (κα Φ. Στριάγκα), (κος Α. Αντωνόπουλος), (κα Ι. Μουλίου), «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (MED) » - Το διακρατικό Πρόγραµµα εδαφικής συνεργασίας «Μεσογειακός Χώρος (MED) », σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησής του στη συνεδρίαση της 24ης και 25ης Ιανουαρίου, δηµοσίευσε στις 3 Μαρτίου την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το έτος Η πρόσκληση Πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά στα «Παραδοσιακά έργα», καθώς και σε όλους τους Άξονες και Στόχους του Προγράµµατος. Στην πρόσκληση µπορούν να συµµετάσχουν όλοι οι δυνητικοί Τελικοί ικαιούχοι, όπως περιγράφονται από το Πρόγραµµα MED. Ο συνολικός προϋπολογισµός της πρόσκλησης περιλαµβάνει το σύνολο του προϋπολογισµού για τα έτη 2007 και 2008 και ανέρχεται στα ευρώ. Ωστόσο, η Επιτροπή Επιλογής διατηρεί το δικαίωµα να µην κατανείµει το σύνολο του ποσού αυτού, εφόσον κρίνει ότι τα ποιοτικά κριτήρια, όπως αυτά περιγράφονται στο Πρόγραµµα, δεν ικανοποιούνται. Η διαδικασία υποβολής προτάσεων Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Προγράµµατος MED είναι µια διαδικασία σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η προπρόταση, η οποία είναι ανοικτή σε όλες τις τυπολογίες δικαιούχων, όπως περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρµογής. Το δεύτερο στάδιο, αυτό της πρότασης, είναι ανοικτό µόνο για τους υποψηφίους, η προ-πρόταση των οποίων έχει εγκριθεί. Οι επιλεχθέντες υποψήφιοι θα έχουν στη συνέχεια τρεις µήνες στη διάθεση τους, για να καταθέσουν την πλήρη πρότασή τους. Το περιεχόµενο των προτάσεων Οι προ-προτάσεις θα πρέπει να περιλαµβάνουν τα εξής στοιχεία: Το έντυπο υποβολής πρότασης Επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος από όλους τους συµµετέχοντες εταίρους Τα έγγραφα, που πρέπει να συµπληρωθούν και τα οποία θα ληφθούν υπόψιν στην παρουσίαση της προ-πρότασης, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος: Οι προ-προτάσεις θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στην Κοινή Τεχνική Γραµµατεία (ΚΤΓ) του Προγράµµατος MED ως τις 2 Μαΐου Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν την πρόταση ηλεκτρονικά, χρησιµοποιώντας το σύστηµα παρακολούθησης του Προγράµµατος, στην ιστοσελίδα 8

9 Παράλληλα, ένα εκτυπωµένο αντίγραφο της αίτησης θα πρέπει να αποσταλεί στην ΚΤΓ µε απλό ταχυδροµείο στη διεύθυνση: Tο Πρόγραµµα MED Το Πρόγραµµα MED είναι διακρατικό Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας µε συνολικό προϋπολογισµό ευρώ, συγχρηµατοδοτούµενο από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Αφορά σε εννέα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κύπρος, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ηνωµένο Βασίλειο-Γιβραλτάρ και Σλοβενία), καθώς και σε δύο υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες προς ένταξη χώρες (Κροατία και Μαυροβούνιο). Το Πρόγραµµα MED χρηµατοδοτεί έργα διακρατικής συνεργασίας. Πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προγράµµατος MED: To πλήρες κείµενο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων βρίσκεται στην ιστοσελίδα ws]=7226&tx_ttnews[backpid]=5175&chash=5c3a567faa Ο Οδηγός Εφαρµογής, τα έντυπα υποβολής προτάσεων κτλ. βρίσκονται στην ιστοσελίδα ws]=7151&tx_ttnews[backpid]=5175&chash=26b52b91e8 Political area Information society Call title Call for independent experts for econtentplus and Safer Internet programme Call for independent experts for ICT Policy Support Programme of the Competitiveness and Innovation Framework Programme MEDIA: Measures to support promotion and market access MEDIA: Support to the development of drama, animation and creative documentary - single projects Deadline for submission Joint Technical Secretariat MED Programme Conseil Regional Provence Alpes-Cote d' Azur 27, Place Jules Guesde Marseille Cedex 20, France καθώς και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στη διεύθυνση Celtic call ITEA2: Call for projects Safer Internet plus call URBAN NET: call on sustainable urban development Econtent plus call Education Energy Call for Proposals: Cooperation projects on preparedness and prevention EU-CANADA Transatlantic Exchange Partnerships (TEP) Programme EACEA/01/2008 MarinERA Call for Proposals Environment Call for Proposals: Simulation Exercises in the field of the Community Civil Protection Mechanism EU-US ATLANTIS ProgrammeEACEA/02/ Erasmus Mundus - Call for proposals ERA-Net Bioenergy Call IEE: 2008 call for proposals Health and Consumer ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Call for occurrence data on acrylamide levels in food Call for scientific data on furan in food and beverages Research Eureka : Euripides call for expert ERA-NET: NEURON Call Public Health: Call for proposals

10 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ & ΙΑΝΟΗΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ (ΠΗΓΗ: OΒΙ) NΕΑ Οι κυριότερες εφευρέσεις στην Ελλάδα το June 2008 European Charter for Small Enterprises Bled/Brdo, Slovenia ΠΥΧ 88 Ε 709 Σ&Υ 189 ΕΑΞ 31 ΣΠΠ 33 How make life easier for small and medium-sized enterprises - Presentation of Good practices from the Member States, particularly in the area of Better regulation, Internationalisation and Entrepreneurship education. Participants: Policy makers and business organisations from more than 40 countries. Ε Ε ΚΑ ΟΙ απορριµµάτων χωρούν στο «φοίνικα», που άρχισαν να προµηθεύονται δήµοι ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 3 Ροµπότ... σκουπιδοφάγος Του ΗΜ. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ 1. Αίτηση (2) 1. Αίτηση (2) 2. Περιγραφή (2) 2. Περιγραφή (2) 3. Αξιώσεις (2) 3. Αξιώσεις (2) 4. Περίληψη (2) 4. Περίληψη (2) 5. Σχέδια προαιρετικά (2) 5. Σχέδια προαιρετικά (2) 6. Τέλη κατάθεσης 6. Τέλη κατάθεσης Π.Υ.Χ Π.Υ.Χ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ε, Τ και ΠΥΧ Κατάθεση Κατάθεση 4µηνο 4µηνο Σύνταξη Έκθεσης Έρευνας Σύνταξη Έκθεσης Έρευνας Κοινοποίηση Παρατηρήσεις Καταθέτη Παρατηρήσεις Καταθέτη Σύνταξη Τελικής Έκθεσης Έρευνας Σύνταξη Τελικής Έκθεσης Έρευνας Τυπικός Έλεγχος ιορθώσεις Συµπληρώσεις Τέλος έκθεσης έρευνας 3 µήνες 8-11 µήνες Σουρεαλιστική αλλά απόλυτα πραγµατική και κυρίως λειτουργική η παραπάνω εικόνα, την οποία θα αρχίσουµε σιγά σιγά να βλέπουµε στους δρόµους δήµων της χώρας (ήδη ο ήµος Γλυφάδας έχει προµηθευτεί τέτοιους πανύψηλους κάδους, ενώ ενδιαφέρον έχει δείξει και η ΤΕ Κ Ρεθύµνου). Πρόκειται για µια πρόταση της εταιρείας ροµποτικής και συστηµάτων αµυντικής τεχνολογίας «Soukos Robots» της Λάρισας, η οποία καταθέτει τη δική της «ροµποτική» πρόταση στην αποκοµιδή των απορριµµάτων. Έκδοση Ε, Τ (καταβολή τέλους έκδοσης) Έκδοση Ε, Τ (καταβολή τέλους έκδοσης) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 13 Ενας «φοίνικας», που είναι στην πραγµατικότητα ροµποτικός κάδος απορριµµάτων, θα εγκατασταθεί σύντοµα στην πλατεία Ταχυδροµείου της Λάρισας Αυτό που βλέπετε στη φωτογραφία δεν είναι παρά ένας κάδος απορριµµάτων που σχεδόν... εξαφανίζει τα σκουπίδια. Ενας τέτοιος φοίνικας εγκαθίσταται στην πλατεία Ταχυδροµείου της Λάρισας και θα «φιλοξενεί» τον όγκο απορριµµάτων κοινών κάδων, επιτυγχάνοντας συµπίεση έως 80%. Με συµπίεση Τα σκουπίδια συµπιέζονται 10

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΤΟΥΘΕΣΜΙΚΟΥΠΛΑΙΣΙΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΟΧ 2004-2009

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΤΟΥΘΕΣΜΙΚΟΥΠΛΑΙΣΙΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΟΧ 2004-2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΤΟΥΘΕΣΜΙΚΟΥΠΛΑΙΣΙΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΟΧ 2004-2009 Μαίρη Βεργοπούλου Προϊσταμένη ΕΥΔ&ΠΤΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

10/09/2014 Αρ. Πρωτ. Οικ.514

10/09/2014 Αρ. Πρωτ. Οικ.514 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου Ρέθυµνο Ταχ. Κώδικας : 74100 Πληροφορίες: Ευαγγελία Βροντάκη Τηλ.: 2831340757

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd.

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης: υποδοµές, βελτίωσηανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

WIDER Green Growing of SMEs:

WIDER Green Growing of SMEs: WIDER Green Growing of SMEs: Πράσινη Ανάπτυξη των ΜΜΕ: Καινοτομία και Ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας στην Περιοχή της Μεσογείου Μαρία Τσαρμποπούλου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 15/1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/05/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 548 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus @ teiep. gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, ώρα 12:00 16:00 Αίθουσα Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Ρέθυμνο) Η Περιφέρεια Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου Κόνιτσα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αντιδήμαρχος Ραπακούσιος Απόστολος Τηλέφωνο: 2655360330 Φαξ: 26550203000 Κόνιτσα, 09 Οκτωβρίου 2013 Aρ. Πρωτ.: 12074

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243

ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243 SPP 2 nd Network meeting Greece: Larissa INVITATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Τμήμα : Τεχνικών Υπηρεσιών Αγιά, 08/09/2011 Ταχυδρομική Δ/νση : ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243 Ταχ. Κώδικας : 400 03 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν. Ζέρβα 28-30 Στοά Σάρκα 2 ος όροφος ΤΘ 1147 ΤΚ 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 349 ΗΜΕΡ. : 24/2/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2013 Α.Π. 25841

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2013 Α.Π. 25841 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 25 Ιουνίου 2013 Α.Π. 25841 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IVC

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IVC ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IVC Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία αποτελεί τον 3 ο Στόχο της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

της Τυποποίησης και των Προτύπων

της Τυποποίησης και των Προτύπων «Αξιοποίηση της Τυποποίησης και των Προτύπων από τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013 Διονύσιος Τσαγκρής Προϊστάμενος Δ/νσης ΜΜΕ SME Envoy το πλαίσιο & τα εργαλεία υλοποίησης Small

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη

Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη Ιούνιος 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη Τα δύο τρίτα του πλανήτη µας καλύπτονται από ωκεανούς και θάλασσες. Με µια υπεύθυνη διαχείριση, µπορούµε

Διαβάστε περισσότερα

NATURA 2000 - ΦΥΣΗ 2000. Χρηµατοδότηση του ικτύου ΦΥΣΗ 2000. κατά την περίοδο 2007-2013

NATURA 2000 - ΦΥΣΗ 2000. Χρηµατοδότηση του ικτύου ΦΥΣΗ 2000. κατά την περίοδο 2007-2013 NATURA 2000 - ΦΥΣΗ 2000 Χρηµατοδότηση του ικτύου ΦΥΣΗ 2000 κατά την περίοδο 2007-2013 Αλεξάνδρα Βάκρου, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ Περιβάλλοντος 14 εκεµβρίου 2006, Αθήνα Η παρουσίαση θα καλύψει n n Το ίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.912/ΨΣ6124/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.912/ΨΣ6124/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές για νέους Επιχειρηματίες:

Προοπτικές για νέους Επιχειρηματίες: Προοπτικές για νέους Επιχειρηματίες: HORIZON2020 ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme Πρόγραμμα MED έργο WIDE growing of SMEs: organizational innovation and Development in med area Αντώνης Μπούμπουλας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 22 Ιανουαρίου, 2014 Σύνολο σελίδων: 8 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.»

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Η ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε. είναι µια ξεχωριστή, δυναµική, ευρηµατική και σύγχρονη ελληνική εταιρεία συµβούλων, µε µακρά εµπειρία, που ήδη µετρά πολλές επιτυχίες και διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υφυπουργός, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υφυπουργός, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE. Εθνικό Σημείο Επαφής. Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE. Εθνικό Σημείο Επαφής. Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE Εθνικό Σημείο Επαφής Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου Περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έρευνας & τεχνολογίας Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014

Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014 Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014 Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΣΕΒΕ ιδρύθηκε το 1975, ως σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους συνδέσμους επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΚΟ ΚΑΙ ΠΡΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΥΝΟΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΚΟ ΚΑΙ ΠΡΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΥΝΟΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αθήνα 22 Σεπτεμβρίου 2014 Σύνολο: 9 σελίδες ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΚΟ ΚΑΙ ΠΡΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΥΝΟΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ 1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Πραγµατοποιήθηκε χθες 6 Σεπτεµβρίου η δηµοπράτηση του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου (Γ Φάση)» και αναµένεται η έγκριση δηµοπράτησης για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Καλαµάτας».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28264

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28264 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN E ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Nησιωτικός χώρος

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN E ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Nησιωτικός χώρος ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN E ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Nησιωτικός χώρος Η νησιωτική διάσταση σε πολύ-περιφερειακό επίπεδο: «Το παράδειγµα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτη και Νησιά του Αιγαίου» Πηγή : Ministry of Economy

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Μονάδα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού, Ωρίμανσης και Υλοποίησης Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΕΑ Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκληση Απόφασης Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ανάκληση Απόφασης Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική επιστολή

Ενημερωτική επιστολή Ενημερωτική επιστολή για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» από τη Δικαιούχο Α.Σ. «Δίκτυο για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης» Ρέθυμνο, 03/07/2013

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2015. Το παρόν αποτελεί το 6 ο e-newsletter του έργου ClusterPoliSEE. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GREEK INNOVATION EXPO 2013, ΑΘΗΝΑ 16-19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ www.forth.gr 7 Ινστιτούτα στην Περιφέρεια Δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-04Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-04Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 18/02/2015. ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/13644. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 18/02/2015. ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/13644. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/13644 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EuroRIs-Net. European Research Infrastructures Network of National Contact Points

EuroRIs-Net. European Research Infrastructures Network of National Contact Points EuroRIs-Net European Research Infrastructures Network of National Contact Points Κύρια στοιχεία του έργου EuroRIs-Net Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του 7 ου Π.Π. (ως Coordination

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΦ-ΗΨΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΦ-ΗΨΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

LEAD ERA / ERANET (FP7)

LEAD ERA / ERANET (FP7) LEAD ERA / ERANET (FP7) Καινοτόμες Περιφέρειες & Lead Markets Πάτρα 7 Φεβρουαρίου 2011 Τι είναι το Πρόγραμμα LEAD ERA Πρόγραμμα για την ενίσχυση της συνεργασίας διαπεριφερειακών και διακρατικών έργων Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Καβάλα 23/2/2012 Αρ. πρωτ. 172 The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National

Διαβάστε περισσότερα