ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GREEK EDITORIAL. Ολοκληρώνεται η δηµιουργία Γραφείου Αντιπροσωπείας του Νοµού Ρεθύµνης στις Βρυξέλλες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GREEK EDITORIAL. Ολοκληρώνεται η δηµιουργία Γραφείου Αντιπροσωπείας του Νοµού Ρεθύµνης στις Βρυξέλλες"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GREEK EDITORIAL ENGLISH EDITORIAL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ & ΙΑΝΟΗΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΝΕΑ Τελικός σκοπός είναι να εκπροσωπηθεί ο νοµός µας ενιαία στη Ε.Ε. για να χειρίζεται βάση των συµφερόντων των κατοίκων του, των επιχειρηµατιών του και των φορέων του τα θέµατα διεκδίκησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, σχεδιασµού νέων προγραµµάτων βάση των αναγκών µας και για εύρεση χρηµατοδοτικών µέσων της Ε.Ε, ακολουθώντας την ορθή πρακτική άλλων περιοχών. GREEK EDITORIAL BUSI ESS DEVELOPME T COMPA Y Είναι αναγκαία η παρουσία του Ρεθύµνου στις Βρυξέλλες γιατί το ΕΣΠΑ είναι µια τελευταία ευκαιρία να συµµετάσχουµε στις κεντρικές κατευθύνσεις Σύγκλισης, Ανταγωνιστικότητας & Απασχόλησης και Εδαφικής Συνεργασίας για µια σειρά δράσεων αστικής ανάπτυξης, έρευνας, καινοτοµίας, δικτύων τεχνολογίας, πρόσβασης σε κεφάλαια, επιµόρφωσης, επιχειρηµατικότητας, αγροτικής ανάπτυξης, διαπεριφερειακής συνεργασίας, τουρισµού, και πολλών άλλων. Ολοκληρώνεται η δηµιουργία Γραφείου Αντιπροσωπείας του Νοµού Ρεθύµνης στις Βρυξέλλες Το προηγούµενο διάστηµα παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο της πρότασης καθώς και όλα τα σχετικά επιστηµονικά, τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία της, και ορίστηκαν εκπρόσωποι από τους αυτοδιοικητικούς,επιστηµονικούς και επιχειρηµατικούς φορείς. Εξίσου αναγκαία είναι η παρουσία µας υπό ενιαίο φορέα για τη διεκδίκηση και διαχείριση κονδυλίων και προγραµµάτων για το νοµό µας. Έτσι επιτέλους το Ρέθυµνο µπορεί να αποκτήσει µία παρουσία ενιαία, στιβαρή, αποτελεσµατική και αυτοδύναµη και όχι συµπληρωµατική και ελλειµµατική. Στόχος είναι η διευρυµένη συµµετοχή της Ρεθεµνιώτικης επιχειρηµατικής κοινότητας αλλά και του νοµού µας στα ευρωπαϊκά προγράµµατα, η ενδυνάµωση της παρουσίας µας, η υποστήριξη των συµφερόντων µας στην ΕΕ, η δικτύωση µας µέσω συµµετοχής σε ευρωπαϊκούς φορείς και δίκτυα περιφερειών πόλεων-επιµελητηρίων. Μέσω των συνεργασιών που ήδη έχει διαµορφώσει, η Αναπτυξιακή του Επιµελητηρίου, τόσο µε το γραφείο Βρυξελλών της αναπτυξιακής Ηρακλείου όσο και µε το γραφείο της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων στις Βρυξέλλες, αλλά και µε το Insuleur (δίκτυο νησιών της Ε.Ε.), έχει αρχίσει µια συγκροτηµένη δουλειά που θα ωφελήσει τον τόπο συνολικά. Σε συνέχεια των αποφάσεών µας σχετικά µε τη διευρυµένη παρουσία της Ρεθεµνιώτικης επιχειρηµατικής κοινότητας αλλά και του νοµού µας και για στα συµµετοχή στα ευρωπαϊκά προγράµµατα, µέσω δηµιουργίας γραφείου Αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες σας ενηµερώνουµε για τα παρακάτω : ηµιουργούµε ήδη µία ηλεκτρονική πλατφόρµα του γραφείου µέσω internet. Στο γραφείο αυτό θα εγγράφονται οι ενδιαφερόµενοι και θα έχουν µία πλήρη και διαρκή εικόνα για όλες τις δράσεις του γραφείου αλλά και την τρέχουσα πληροφόρηση. Θα δοθούν ειδικοί κωδικοί πρόσβασης στους µετέχοντες φορείς. 1

2 Έχουµε ήδη κάνει συνεργασία µε τα γραφεία Βρυξελλών, 1. της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδας, 2. ικτύου Νησιωτικών Επιµελητηρίων της Ευρώπης, 3. Αναπτ.Ηρακλείου, όπου παίρνουµε ήδη υπηρεσίες. Προχωρήσαµε την οργάνωση Εστιακού Γραφείου Ν. Ρεθύµνης του γραφείου αντιπροσωπείας, στις εγκαταστάσεις µας απ όπου θα καλύπτονται οι ανάγκες του Νοµού αλλά και του Επιµελητηρίου µας. Προετοιµάζουµε αποστολή εκπροσώπων συµµετεχόντων φορέων στις Βρυξέλλες στα OPEN DAYS,για επίσκεψη σε µόνιµη αντιπροσωπεία Ελλάδας, σε ευρωπαϊκούς φορείς και επιτροπές και για ειδικό σεµινάριο ενηµέρωσης και φυσικά επαφές µε συνεργαζόµενα γραφεία, υπηρεσίες και αξιωµατούχους. Έχει συσταθεί συντονιστική, επιστηµονική και τεχνική επιτροπή για την υποστήριξη του γραφείου. Τις επόµενες µέρες θα ανακοινωθεί και επίσηµα η έναρξη λειτουργίας και του γραφείου στις Βρυξέλες και οι συνεργάτες που θα ασχοληθούν επίσηµα, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας. ENGLISH EDITORIAL BUSI ESS DEVELOPME T COMPA Y Is completed the creation of Office of Delegation of Prefecture Rethimno in Brussels The previous interval was presented the operational drawing of proposal as well as all the relevant scientific, technical and economic elements and was fixed representatives from administrative, scientific and enterprising institutions. The aim is the extended attendance of enterprising community of Rethimno but also our prefecture in the European programs, the intensification of our presence, the support of our interests in the EU, our networking via attendance in European institutions and networks of regions of - cities-chamber. Via the collaborations that already have shaped, Developmental the Chamber, so much with the office Brussels of developmental Με εκτίµηση, για την Επιχειρηµατική Ανάπτυξη, Παπατζανής Ιωάννης Αντιπρόεδρος επιµελητηρίου Ρεθύµνης και αναπτυξιακής Υπεύθυνος για την οργάνωση γραφείου Βρυξελλών Heraklion what with the office of Central Union of Chambers in the Brussels, but also with the Insuleur (network of islands of EU), it has begun a constituted work that will profit the place globally. Final aim is represented our prefecture single in the EU in order to handles base of interests of its residents, businessmen and institutions the subjects of claim of European funds, planning of new programs base of our needs and for finding financial instruments of EU, following equitable practical other regions. 2

3 It is necessarily the presence of Rethimno in Brussels because the FOURTH ESPA is a last occasion to participate in the central directions of Convergence, Competitiveness and Employment and Territorial Collaboration for a line of action of urban growth, research, innovation, networks of technology, access in capital, training, entrepreneurship, rural growth, transregional collaboration, tourism and many other. Equally necessarily it is our presence - under single institution - for the claim and management of funds and programs on our prefecture. So finally Rethimno can acquire a presence single, robust, effective and self-reliant and no additional and no self-sufficient. It has been recommended coordinative, scientific and technical committee for the support of office. The next days will be announced and officially the beginning of operation and office in Brussels and the collaborators that will deal officially, as well as the elements of communication. In consequence our decisions with regard to the extended presence of enterprising community of Rethimno but also our prefecture and for in attendance in the European programs via creation of office of Delegation in Brussels we inform you for below: We create already an electronic platform of office via internet. In this office they will be registered interested and will have a complete and permanent picture for all the actions of office but also the running information. They will be given special code access in the participating institutions. Yours sincerely, For Business Development, Ioannis Papatzanhs Vice President of Chamber Rethimno and developmental Responsible for the organization of office in Brussels We have already made collaboration with the Brussels offices, 1. the Central Union of Chambers of Greece, 2. Network of Islander Chambers of Europe, 3. Developmental Heraklion, where we take already services. We advanced the organisation of Focal Office of Prefecture Rethimno of office of delegation, in our installations from where will be covered the needs of Prefecture but also our Chamber. We prepare mission of representatives of participating institutions in Brussels in OPEN DAYS, for visit in permanent delegation Greece, in European institutions and committees and for special seminar of briefing and naturally contacts with collaborating offices, services and dignitaries. 3

4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ- ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Επικοινωνία στην πολιτική συνοχής Η διάσκεψη διοργανώθηκε σε µια στιγµή που πολλά από τα επιχειρησιακά προγράµµατα έχουν ήδη εγκριθεί. Αντίθετα µε την περίοδο του , οι διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να ενηµερώσουν τους πολίτες για κάθε πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται. Πρέπει επίσης να αναπτύξουν µια συγκεκριµένη προσέγγιση προς τα µέσα ενηµέρωσης, µε την διοργάνωση τουλάχιστον µιας σηµαντικής δραστηριότητας πληροφοριών ετησίως. (13 Μαρτίου 2008) Tα πρακτικά της διάσκεψης, που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασµένο Νοέµβριο, αναλύοντας διαφορετικές µεθόδους γαι την ενηµέρωση του κοινού για την πολιτική συνοχής, είναι τώρα διαθέσιµα σε αυτήν την περιοχή (http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/index_en.htm). Περισσότεροι από 400 αρµόδιοι για την επικοινωνία, από τα διάφορα κράτη µέλη, είχαν συµµετάσχει στη διάσκεψη και είχαν χρησιµοποιήσει την ευκαιρία για να µοιραστούν τις εµπειρίες τους. Τα σχέδια ανακοινώσεων που προετοιµάζονται από τα κράτη µέλη για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα, υποβάλλονται αυτήν την περίοδο επικυρωµένα από την Επιτροπή. Συµβάλλουν στην βελτίωση των πληροφοριών που διατίθενται στους πολίτες για τα προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις αντίστοιχες περιοχές τους κατά τη διάρκεια της περιόδου ιάσκεψη "Αφήγηση της ιστορίας. Μαζί στην Επικοινωνία της Πολιτικής συνοχής " Στις Νοεµβρίου 2007, η Γενική ιεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής, σε συνεργασία µε τη Γενική ιεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών και τη Γενική ιεύθυνση Επικοινωνίας, διοργάνωσε µια διάσκεψη " Αφήγηση της ιστορίας. Μαζί στην Επικοινωνία της Πολιτικής συνοχής ", που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στο κτήριο Charlemagne. Ο στόχος της εκδήλωσης ήταν να δοθεί η αναγνώριση στη σηµασία της επικοινωνίας στην πολιτική συνοχής και να παρασχεθεί µια ευκαιρία για την ανταλλαγή εµπειριών σχετικά µε τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας για τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής. Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της αυξανόµενης σηµασίας που δίνει η Επιτροπή στο ζήτηµα της επικοινωνίας στα ευρωπαϊκά θέµατα, από τα οποία η πολιτική συνοχής είναι µια από τις πιό ορατές δεδοµένου του σηµαντικού προϋπολογισµού και ανοίγµατός της στις περιφέρειες και στους πολίτες. Εννέα εργαστήρια που οµαδοποιούνται σε τρία θεµατικά blocks, επιτρέπονται για συζήτηση σχετικά µε επιλεγµένα θέµατα, όπως οι δραστηριότητες πληροφοριών που στοχεύουν στις διάφορες οµάδες-στόχους και τους σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας. Η εκδήλωση παρουσίασε παραδείγµατα αποδοτικών εκστρατειών πληροφόρησης και τα πιό ενδιαφέροντα µέτρα πληροφοριών. Παρείχε ευκαιρίες εκµάθησης για όλους τους εµπλεκόµενους στα θέµατα πληροφόρησης και δηµοσιότητας κατά τη διάρκεια των γωνιών δικτύωσης και των κοινωνικών εκδηλώσεων. Έδωσε έµφαση επίσης στην σηµασία της διασφάλισης της δικτύωσης. 450 συµµετέχοντες, συµπεριλαµβανοµένων των υπαλλήλων της Επιτροπής απο τις περιφερειακές και εθνικές διαχειριστικές αρχές, οι αντιπρόσωποι των Ευρωπαϊκών κέντρων πληροφόρησης και των µέσων ενηµέρωσης, καθώς επίσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συµπεριλαµβανοµένων των αντιπροσωπειών της Επιτροπής και των άλλων οργάνων της ΕΕ, συµµετείχαν στην εκδήλωση. Τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι για την πολιτική συνοχής; (07 Μαρτίου 2008) Μια έρευνα του Ευροβαρόµετρου µόλις πραγµατοποιήθηκε µεταξύ ευρωπαϊων πολιτών για να µετρήσει τις απόψεις τους σχετικά µε την πολιτική συνοχής. Τα αποτελέσµατα, που παρουσιάζονται σήµερα από τον Danuta Hόbner, δείχνουν ότι ένας στους δύο ευρωπαϊους πολίτες ενηµερώνεται για την ενίσχυση που παρέχεται από τα ευρωπαϊκά ταµεία για την περιοχή τους. 70% εκείνων που γνωρίζουν µια τέτοια δράση το θεωρούν θετικό. Οι πολίτες επίσης ελπίζουν ότι η πολιτική εξακολουθεί να επενδύει σε όλες τις ευρωπαϊκές περιοχές ενώ παράλληλα συνεχίζει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις φτωχότερες περιοχές βοηθώντατες να γεφυρώσουν το χάσµα. Ακόµα κι αν η Ευρώπη είναι µια από τις πλουσιότερες περιοχές στον κόσµο, υπάρχουν οι οικονοµικές και κοινωνικές διαφορές µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ και των περιφερειών. Η πρόκληση για να µειώσει αυτές τις διαφορές έχει αυξηθεί µε την είσοδο των 12 νέων κρατών µελών, από το 2004, των οποίων το 4

5 ΑΕΠ είναι πολύ χαµηλότερο από το µέσο όρο της ΕΕ. Ο στόχος για να ενισχύσει την ανάπτυξη και για να δηµιουργήσει τις θέσεις εργασίας στις τωχότερες περιοχές της Ευρώπης, επιδιώκεται µε τη βοήθεια των διαρθρωτικών ταµείων και του ταµείου συνοχής της ΕΕ, των οποίων τα νέα προγράµµατα ξεκίνησαν το 2007 και θα ολοκληρωθούν το Ο στόχος αυτής της έρευνας του ευροβαρόµετρου είναι να ερευνηθούν οι τοποθετήσεις των πολιτών της ΕΕ για την Ένωση της Περιφερειακής Πολιτικής. Οι ερωτήσεις που υποβάλλει περιέλαβαν: Οι Ευρωπαίοι είναι ενήµεροι για την υποστήριξη που λαµβάνεται στα πλαίσια της Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ; Θεωρούν ότι οι πόλεις ή οι περιοχές τους ωφελούνται από την πολιτική; Συµφωνούν οι Ευρωπαίοι ότι η έννοια της Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ πρέπει κυρίως να χρησιµεύσει για να βοηθήσει τις φτωχότερες περιοχές για να να καλύψουν τη διαφορά µε τις πιό εύπορες; Συµφωνούν µε την αρχή της επικουρικότητας και τη συµµετοχή των διαφορετικών ενδιαφεροµένων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων; Τι θα έπρεπε η Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ να έχει ως προτεραιότητές της και στο παρόν και στο µέλλον; Η υπαίθρια εργασία πραγµατοποιήθηκε από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 4 Φεβρουαρίου Πάνω από τυχαία επιλεγµένοι πολίτες, ηλικίας 15 και ανω, ερωτήθηκαν στα 27 κράτη µέλη της ΕΕ. Πραγµατοποιήθηκαν περίπου συνεντεύξεις σε κάθε χώρα, κυρίως µέσω σταθερής γραµµής τηλεφώνου. Λόγω της σχετικά χαµηλής σταθερής τηλεφωνικής κάλυψης στη Βουλγαρία, την Τσεχία, την Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουµανία και τη Σλοβακία, πραγµατοποιήθηκαν σε αυτές τις χώρες οι συνεντεύξεις πρόσωπο µε πρόσωπο (F2F) (70% γραµµές τηλεφώνων και 30% συνεντεύξεις πρόσωπο µε πρόσωπο). Ένας παράγοντας στάθµισης εφαρµόστηκε στα εθνικά αποτελέσµατα προκειµένου να υπολογιστεί ένα οριακό σύνολο όπου κάθε χώρα συνέβαλε στο αποτέλεσµα της ΕΕ αναλογικά προς τον πληθυσµό της. Περισσότερες λεπτοµέρειες στη µεθοδολογία ερευνών συµπεριλαµβάνονται στο παράρτηµα αυτής της έκθεσης (http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/pdf/eurobarometer_analy sis.pdf). ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ Ιδρύεται Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτοµίας και Τεχνολογίας Με στόχο την ενίσχυση της καινοτοµίας και της ανταγωνιστικότητας στις χώρες-µέλη της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε χθες "το πράσινο φως" για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτοµίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ). Το ΕΙΤ θα έχει ως πρωταρχικό στόχο «τη συµβολή στην ανάπτυξη της ικανότητας της Κοινότητας και των κρατών-µελών στην καινοτοµία, περιλαµβάνοντας στην προσπάθεια αυτή τις δραστηριότητες εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτοµίας κατά τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα» τονίζεται στην κοινή θέση του Συµβουλίου, την οποία ενέκρινε η Ευρωβουλή. Επιπλέον, το ΕΙΤ θα δώσει προτεραιότητα στη σύνδεση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της έρευνας µε το επιχειρηµατικό πεδίο, καθώς και στην υποστήριξη της δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ΕΙΤ θα λειτουργήσει µέσω αξιοκρατικών, αυτόνοµων εταιρικών συµπράξεων µε ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ερευνητικούς οργανισµούς, επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόµενους φορείς υπό τη µορφή βιώσιµων και µακροπρόθεσµα αυτοδύναµων στρατηγικών δικτύων. Οι εταιρικές αυτές συµπράξεις, που ονοµάζονται Κοινότητες Γνώσης και Καινοτοµίας, θα επιλέγονται από το διοικητικό συµβούλιο του ΕΙΤ βάσει διαφανούς διαδικασίας για την επιλογή των άριστων. Το EIT θα χρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε το πόσο των 308,7 εκατοµµυρίων ευρώ για την περίοδο Η ίδρυση του Ινστιτούτου προτάθηκε για πρώτη φορά το 2005 στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας. 5

6 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΤΤΙΙΚΚΟΟ ΕΕΣΣΤΤΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟΥΥ ΒΒΡΡΥΥΞΞΕΕΛΛΛΛΩΩΝΝ ΝΝOOΜΜΟΟΥΥ ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟΥΥ e-contentplus: χρηµατοδότηση ύψους 42,5 εκατ. Στις 19 Φεβρουαρίου πραγµατοποιήθηκε στο Λουξεµβούργο ενηµερωτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ηµερίδα σχετικά µε το ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ πρόγραµµα εργασίας 2008 του κοινοτικού προγράµµµατος econtentplus, όπου παρουσιάσθηκαν οι προτεραιότητες που θα τεθούν στο πλάισιο της νέας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Το πρόγραµµα econtentplus ( ) στοχεύει στη δηµιουργία ενός πιο προσβάσιµου, εύχρηστου και αξιοποιήσιµου ψηφιακού περιεχοµένου στην Ευρώπη, διευκολύνωντας τη δηµιουργία και τη διάχυση της πληροφόρησης σε τοµείς που εξυπηρετούν τα συµφέροντα του κοινού. 42,5 εκατ. θα διατεθούν το 2008 για τη χρηµατοδότηση των ακόλουθων δράσεων: Γεωγραφική πληροφόρηση ίκτυα καλών πρακτικών για Γεωγραφική πληροφόρηση. Εκπαιδευτικό περιεχόµενο ίκτυα καλών πρακτικών για Εκπαιδευτικό περιεχόµενο. Στοχευµένα σχέδια εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ίκτυα καλών πρακτικών για Ψηφιακές Βιβλιοθήκες. ίκτυα καλών πρακτικών για τη χρήση και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης. Στοχευµένα σχέδια για πολιτιστικό περιεχόµενο. Στοχευµένα σχέδια επιστηµονικού/µορφωτικού περιεχοµένου. Θεµατικό δίκτυο για συντονισµό και υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης. είναι ανοικτή και σε νοµικές οντότητες εγκατεστηµένες στην Τουρκία, την Κροατία και την πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας. Περισσότερες πληροφορίες: tentplus/calls/index_en.htm Η πρόσκληση αναµένεται να δηµοσιευθεί το Μάρτιο 2008 µε καταληκτική ηµεροµηνία την 12 η Ιουνίου Πρόταση µπορούν να υποβάλλουν όλες οι νοµικές οντότητες που είναι εγκατεστηµένες στα κράτη-µέλη της Ε.Ε. και στις χώρες της ΕΖΕΣ οι οποίες είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Ζώνης (Νορβηγία, Ισλανδία,Λιχτενστάιν). Η συγκεκριµένη πρόσκληση θα 6

7 ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ή ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ιδιωτικού ικαίου (Ν.Π... ή Ν.Π.Ι. ) που λειτουργούν εντός των ελληνικών γεωγραφικών συνόρων προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος, π.χ. εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, περιβαλλοντικοί φορείς και κοινωνικές οργανώσεις. Επιπλέον, επιλέξιµες για συµµετοχή υπό όρους και προϋποθέσεις στην παρούσα πρόσκληση είναι όλες οι µη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), οι οποίες έχουν συσταθεί ως νοµικά πρόσωπα στην Ελλάδα και λειτουργούν προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολλή προτάσεων ανεξάρτητων έργων και ανεξάρτητων έργων στοχευµένων στην Ακαδηµαϊκή Έρευνα στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου Στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου , του οποίου ένας από τους στόχους δηµιουργίας του είναι η άµβλυνση των οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων των περιφερειών του ΕΟΧ, Ο Υφυπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών ανακοινώνει την ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολλή προτάσεων ανεξάρτητων έργων και ανεξάρτητων έργων στοχευµένων στην Ακαδηµαϊκή Έρευνα που χρηµατοδοτούνται από τις χώρες ΕΟΧ ΕΖΕΣ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία σύµφωνα µε το Χρηµατοδοτικό Μηχανισµό ΕΟΧ (80%) και από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (Π Ε) της Ελληνικής ηµοκρατίας (20%). Οι συνολικοί διαθέσιµοι πόροι της παρούσας ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανέρχονται σε Ευρώ, οι οποίοι θα διατεθούν µε τις παρακάτω µορφές χρηµτοδοτικής ενίσχυσης: Σε περίπτωση που µία πρόταση για ανεξάρτητο έργο ή για ανεξάρτητο έργο στοχευµένο στην ακαδηµαϊκή έρευνα υποβάλλεται σε συνεργασία µε έναν ηµεδαπό ή/και αλλοδαπό εταίρο, ο εταίρος πρέπει επίσης να διαθέτει τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, σύµφωνα µε τα κριτήρια της πρόσκλησης. Ο Φορέας Υλοποίησης και οποιοσδήποτε ηµεδαπός εταίρος πρέπει να έχουν συσταθεί νόµιµα και να λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια. Οποιοσδήποτε αλλοδαπός εταίρος πρέπει να έχει συσταθεί νόµιµα και να λειτουργεί εντός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν για τις µορφές χρηµατοδοτικής ενίσχυσης «Ανεξάρτητα έργα» και «Ανεξάρτητα έργα στοχευµένα στην ακαδηµαϊκή έρευνα» θα πρέπει να είναι εντός των ακόλουθων τοµέων προτεραιότητας και των τοµέων εξειδίκευσης αυτών: Προστασία περιβάλλοντος Προστασία της αειφόρου ανάπτυξης ιαφύλαξη Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού Υγεία και φροντίδα παιδιού Σηµειώνεται ότι οι τοµείς εξειδίκευσης των παραπάνω τοµέων προτεραιότητας καθώς και η ενδεικτική κατανοµή του συνολικού προϋπολογισµού της πρόσκλησης σε κάθε έναν από αυτούς περιγράφονται αναλυτικά στο κέιµενο της πρόσκλησης. «Ανεξάρτητα έργα» συνολικού προϋπολογισµού ευρώ, εκ των οποίων ευρώ (80%) θα χρηµατοδοτηθούν από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ και ευρώ (20%) από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (Π Ε) της Ελληνικής ηµοκρατίας. «Ανεξάρτητα έργα στοχευµένα στην ακαδηµαϊκή έρευνα» συνολικού προϋπολογισµού ευρώ, εκ των οποίων ευρώ (80%) θα χρηµατοδοτηθούν από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ και ευρώ (20%) από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (Π Ε) της Ελληνικής ηµοκρατίας. Ο προϋπολογισµός κάθε υποβληθείσας πρότασης ανεξάρτητου έργου θα πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ Ευρώ και ευρώ, ενώ για κάθε υποβληθείσα πρόταση ανεξάρτητου έργου στοχευµένου στην ακαδηµαϊκή έρευνα θα πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ και ευρώ. Η περίοδος υλοποίησης των προτάσεων της µορφής χρηµατοδοτικής ενίσχυσης «ανεξάρτητα έργα» και «ανεξάρτητα έργα στοχευµένα στην ακαδηµαϊκή έρευνα» δε θα πρέπει να υπερβαίνει το διάστηµα των 30 µηνών. 7

8 Οι προτάσεις καθώς και τα συνοδευτικά τους δικαιολογητικά πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα χρησιµοποιώντας το ειδικό Έντυπο Αίτησης που µπορεί να αναζητηθεί στις ιστοσελίδες : και - και υποβληθεί στο Εθνικό Σηµείο Επαφής, Ειδική Υπηρεσία ιαχείρησης και Παρακολούθησης Ταµείου Συνοχής (ΣΥ & ΠΤΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µέχρι τη ευτέρα 12 Μαϊου 2008 και ώρα Προτάσεις που θα υποβληθούν µετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσµίας θα απορρίπτονται. Οι αναλυτικοί όροι της πρόσκλησης, τα έντυπα που πρέπει να συµπληρωθούν, οι οδηγίες συµπλήρωσής τους, κριτήρια για την αξιολόγηση/βαθµολόγηση των προτάσεων καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων περιέχονται στην υπ αριθµ. 830/ΕΥ &ΠΤΣ 36/ ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την οποία µπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόµενοι από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης και Παρακολούθησης Ταµείου Συνοχής, Νίκης 10 Πλ. Συντάγµατος, 6 ος όροφος, Γραµµατεία, τηλ , fax κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: 09:00 15:00. Επίσης, η παραπάνω πρόσκληση είναι διαθέσιµη στις ιστοσελίδες: και Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Υπουργέιο Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης και Παρακολούθησης Ταµείου Συνοχής, Εθνικό Σηµείο Επαφής και στα τηλέφωνα : (κα Φ. Στριάγκα), (κος Α. Αντωνόπουλος), (κα Ι. Μουλίου), «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (MED) » - Το διακρατικό Πρόγραµµα εδαφικής συνεργασίας «Μεσογειακός Χώρος (MED) », σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησής του στη συνεδρίαση της 24ης και 25ης Ιανουαρίου, δηµοσίευσε στις 3 Μαρτίου την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το έτος Η πρόσκληση Πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά στα «Παραδοσιακά έργα», καθώς και σε όλους τους Άξονες και Στόχους του Προγράµµατος. Στην πρόσκληση µπορούν να συµµετάσχουν όλοι οι δυνητικοί Τελικοί ικαιούχοι, όπως περιγράφονται από το Πρόγραµµα MED. Ο συνολικός προϋπολογισµός της πρόσκλησης περιλαµβάνει το σύνολο του προϋπολογισµού για τα έτη 2007 και 2008 και ανέρχεται στα ευρώ. Ωστόσο, η Επιτροπή Επιλογής διατηρεί το δικαίωµα να µην κατανείµει το σύνολο του ποσού αυτού, εφόσον κρίνει ότι τα ποιοτικά κριτήρια, όπως αυτά περιγράφονται στο Πρόγραµµα, δεν ικανοποιούνται. Η διαδικασία υποβολής προτάσεων Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Προγράµµατος MED είναι µια διαδικασία σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η προπρόταση, η οποία είναι ανοικτή σε όλες τις τυπολογίες δικαιούχων, όπως περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρµογής. Το δεύτερο στάδιο, αυτό της πρότασης, είναι ανοικτό µόνο για τους υποψηφίους, η προ-πρόταση των οποίων έχει εγκριθεί. Οι επιλεχθέντες υποψήφιοι θα έχουν στη συνέχεια τρεις µήνες στη διάθεση τους, για να καταθέσουν την πλήρη πρότασή τους. Το περιεχόµενο των προτάσεων Οι προ-προτάσεις θα πρέπει να περιλαµβάνουν τα εξής στοιχεία: Το έντυπο υποβολής πρότασης Επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος από όλους τους συµµετέχοντες εταίρους Τα έγγραφα, που πρέπει να συµπληρωθούν και τα οποία θα ληφθούν υπόψιν στην παρουσίαση της προ-πρότασης, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος: Οι προ-προτάσεις θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στην Κοινή Τεχνική Γραµµατεία (ΚΤΓ) του Προγράµµατος MED ως τις 2 Μαΐου Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν την πρόταση ηλεκτρονικά, χρησιµοποιώντας το σύστηµα παρακολούθησης του Προγράµµατος, στην ιστοσελίδα 8

9 Παράλληλα, ένα εκτυπωµένο αντίγραφο της αίτησης θα πρέπει να αποσταλεί στην ΚΤΓ µε απλό ταχυδροµείο στη διεύθυνση: Tο Πρόγραµµα MED Το Πρόγραµµα MED είναι διακρατικό Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας µε συνολικό προϋπολογισµό ευρώ, συγχρηµατοδοτούµενο από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Αφορά σε εννέα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κύπρος, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ηνωµένο Βασίλειο-Γιβραλτάρ και Σλοβενία), καθώς και σε δύο υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες προς ένταξη χώρες (Κροατία και Μαυροβούνιο). Το Πρόγραµµα MED χρηµατοδοτεί έργα διακρατικής συνεργασίας. Πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προγράµµατος MED: To πλήρες κείµενο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων βρίσκεται στην ιστοσελίδα ws]=7226&tx_ttnews[backpid]=5175&chash=5c3a567faa Ο Οδηγός Εφαρµογής, τα έντυπα υποβολής προτάσεων κτλ. βρίσκονται στην ιστοσελίδα ws]=7151&tx_ttnews[backpid]=5175&chash=26b52b91e8 Political area Information society Call title Call for independent experts for econtentplus and Safer Internet programme Call for independent experts for ICT Policy Support Programme of the Competitiveness and Innovation Framework Programme MEDIA: Measures to support promotion and market access MEDIA: Support to the development of drama, animation and creative documentary - single projects Deadline for submission Joint Technical Secretariat MED Programme Conseil Regional Provence Alpes-Cote d' Azur 27, Place Jules Guesde Marseille Cedex 20, France καθώς και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στη διεύθυνση Celtic call ITEA2: Call for projects Safer Internet plus call URBAN NET: call on sustainable urban development Econtent plus call Education Energy Call for Proposals: Cooperation projects on preparedness and prevention EU-CANADA Transatlantic Exchange Partnerships (TEP) Programme EACEA/01/2008 MarinERA Call for Proposals Environment Call for Proposals: Simulation Exercises in the field of the Community Civil Protection Mechanism EU-US ATLANTIS ProgrammeEACEA/02/ Erasmus Mundus - Call for proposals ERA-Net Bioenergy Call IEE: 2008 call for proposals Health and Consumer ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Call for occurrence data on acrylamide levels in food Call for scientific data on furan in food and beverages Research Eureka : Euripides call for expert ERA-NET: NEURON Call Public Health: Call for proposals

10 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ & ΙΑΝΟΗΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ (ΠΗΓΗ: OΒΙ) NΕΑ Οι κυριότερες εφευρέσεις στην Ελλάδα το June 2008 European Charter for Small Enterprises Bled/Brdo, Slovenia ΠΥΧ 88 Ε 709 Σ&Υ 189 ΕΑΞ 31 ΣΠΠ 33 How make life easier for small and medium-sized enterprises - Presentation of Good practices from the Member States, particularly in the area of Better regulation, Internationalisation and Entrepreneurship education. Participants: Policy makers and business organisations from more than 40 countries. Ε Ε ΚΑ ΟΙ απορριµµάτων χωρούν στο «φοίνικα», που άρχισαν να προµηθεύονται δήµοι ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 3 Ροµπότ... σκουπιδοφάγος Του ΗΜ. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ 1. Αίτηση (2) 1. Αίτηση (2) 2. Περιγραφή (2) 2. Περιγραφή (2) 3. Αξιώσεις (2) 3. Αξιώσεις (2) 4. Περίληψη (2) 4. Περίληψη (2) 5. Σχέδια προαιρετικά (2) 5. Σχέδια προαιρετικά (2) 6. Τέλη κατάθεσης 6. Τέλη κατάθεσης Π.Υ.Χ Π.Υ.Χ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ε, Τ και ΠΥΧ Κατάθεση Κατάθεση 4µηνο 4µηνο Σύνταξη Έκθεσης Έρευνας Σύνταξη Έκθεσης Έρευνας Κοινοποίηση Παρατηρήσεις Καταθέτη Παρατηρήσεις Καταθέτη Σύνταξη Τελικής Έκθεσης Έρευνας Σύνταξη Τελικής Έκθεσης Έρευνας Τυπικός Έλεγχος ιορθώσεις Συµπληρώσεις Τέλος έκθεσης έρευνας 3 µήνες 8-11 µήνες Σουρεαλιστική αλλά απόλυτα πραγµατική και κυρίως λειτουργική η παραπάνω εικόνα, την οποία θα αρχίσουµε σιγά σιγά να βλέπουµε στους δρόµους δήµων της χώρας (ήδη ο ήµος Γλυφάδας έχει προµηθευτεί τέτοιους πανύψηλους κάδους, ενώ ενδιαφέρον έχει δείξει και η ΤΕ Κ Ρεθύµνου). Πρόκειται για µια πρόταση της εταιρείας ροµποτικής και συστηµάτων αµυντικής τεχνολογίας «Soukos Robots» της Λάρισας, η οποία καταθέτει τη δική της «ροµποτική» πρόταση στην αποκοµιδή των απορριµµάτων. Έκδοση Ε, Τ (καταβολή τέλους έκδοσης) Έκδοση Ε, Τ (καταβολή τέλους έκδοσης) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 13 Ενας «φοίνικας», που είναι στην πραγµατικότητα ροµποτικός κάδος απορριµµάτων, θα εγκατασταθεί σύντοµα στην πλατεία Ταχυδροµείου της Λάρισας Αυτό που βλέπετε στη φωτογραφία δεν είναι παρά ένας κάδος απορριµµάτων που σχεδόν... εξαφανίζει τα σκουπίδια. Ενας τέτοιος φοίνικας εγκαθίσταται στην πλατεία Ταχυδροµείου της Λάρισας και θα «φιλοξενεί» τον όγκο απορριµµάτων κοινών κάδων, επιτυγχάνοντας συµπίεση έως 80%. Με συµπίεση Τα σκουπίδια συµπιέζονται 10