Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ» Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.12/2013 Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προϋπολογισμός: ,13 (χωρίς ΦΠΑ) Κωδικός ΟΠΣ: Διάρκεια: Δέκα τρεις (13) μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 19/06/2014

2 Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Πίνακας Περιεχομένων Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 5 Συντομογραφίες... 5 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 6 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου... 6 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης... 6 Α1.1.2 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)... 8 Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου)... 8 Α1.2.1 Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας... 8 Α1.2.2 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Α1.2.3 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α2.3 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Α3.3 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α3.3.1 Λειτουργική Ενότητα «Πύλη Κοινωνικής Φροντίδας & Πρόνοιας» Α3.3.2 Λειτουργική Ενότητα «Υποσύστημα Παρακολούθησης και Φροντίδας» Α3.3.3 Λειτουργική Ενότητα «Υποσύστημα Ιατρικού Φακέλου Δημότη» Α3.3.4 Λειτουργική Ενότητα «Υποσύστημα Καταγραφής και Συλλογής Ιατρικών Δεδομένων» 48 Α3.4 Προδιαγραφές Υπηρεσίων Φιλοξενίας Εφαρμογών Α3.5 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά βοηθητικού Εξοπλισμού για τα κέντρα προληπτικής Ιατρικής Α3.6 Διαλειτουργικότητα Α3.7 Πολυκαναλική προσέγγιση Α3.8 Ανοικτά Πρότυπα & Ανοιχτά Δεδομένα Α3.9 Απαιτήσεις Ασφάλειας Α3.10 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Α3.11 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Σελίδα 2 από 80

3 Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Α3.12 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Α3.13 Πίνακας Παραδοτέων Α3.14 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας Α4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Α4.5 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών Εγγύησης Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α5.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου Α5.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Α5.4 Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων Α5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου Σελίδα 3 από 80

4 Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Δήμος Χαϊδαρίου Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Δήμος Χαϊδαρίου Οι εγκαταστάσεις του Δήμου Χαϊδαρίου Σύμβαση Υπηρεσιών. Κατηγορία υπηρεσίας 07 υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες. Ταξινόμηση κατά CPV «Υπηρεσίες Προγραμματισμού Λογισμικού Εφαρμογών». Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων δέκα έξι Ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,13, ΦΠΑ: 69, ). Το έργο χρηματοδοτείται, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Π.Δ.Ε. (Κωδικός ΣΑ: Ε0558, Kωδικός Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ ) Δέκα τρεις (13) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Σελίδα 4 από 80

5 Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες Ε.Ε. Ε.Ε.Ε.Κ. Ε.Ο.Χ. Ε.Π. Ψ.Σ. Ε.Υ.Δ. Ψ.Σ. Κ.Π.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ. Σ.Α.Ε. Π.Σ. Κ.Ε.Π. Ο.Τ.Α. Υ.Π.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ψηφιακή Σύγκλιση Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης/ πακέτο εθνικών προγραμμάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος (για την Ελλάδα) Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Πληροφοριακό Σύστημα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης CDA R2 Clinical Document Architecture Relase 2 C.M.S. Content Management System H/W S/W UPS Hardware Software Συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος HL7 Health Level 7 ΙΗΕ Integrating the Healthcare Enterprise Ο.Δ.Ε. Α.Π.Δ.Π.Χ. Β.Δ. Δ.Σ. Δ.Π. Ε.Ε. Ε.Ε.Ε.Ε. Ε.Κ.Δ. Ε.Σ.Π.Α. Ο.Π.Σ. Π.Δ.&Υ.Η.Σ. Τ.Π.Ε. Υ.ΠΕ. Ομάδα Διοίκησης Έργου Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Βάση Δεδομένων Διοικητικό Συμβούλιο Διαδικτυακή Πύλη Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Εφαρμογή Καταχώρησης Δεδομένων Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών Υγειονομική Περιφέρεια Σελίδα 5 από 80

6 Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Α1.Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης και Λειτουργίας είναι ο Δήμος Χαϊδαρίου και πιο συγκεκριμένα οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης, όπως αυτές περιγράφονται στη παράγραφο. Α Ο Δήμος Χαϊδαρίου είναι ο μεγαλύτερος ως προς την έκτασή του μέσα στην Δυτική Αθήνα. Έχει συνολική έκταση 226,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τα οποία πλήρως δομημένα περίπου τα 44,0 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Τα υπόλοιπα συγκαταλέγονται σημαντικές εκτάσεις που ανήκουν στα δύο μεγάλα Νοσηλευτήρια Ψυχικών Παθήσεων, αλλά και σε αδιαμόρφωτους ελεύθερους χώρους όπως το Ποικίλο Όρος που περιβάλλουν τη δομημένη περιοχή προσφέροντας την μοναδική προστασία και ανάσα από τους ρύπους από τις διερχόμενες από το Θριάσιο και Σχιστό οδικές αρτηρίες. Το Χαϊδάρι σήμερα έχει σταθεροποιήσει το πληθυσμιακό του μέγεθος. Παρατηρείται, όμως σταδιακή αύξηση της τάσης γήρανσης του πληθυσμού και υπέρ πληθώρας ατόμων που θα χρειάζονται αυξημένες ανάγκες φροντίδας για Υγειονομική & Κοινωνική περίθαλψη. Η σημερινή πόλη του Χαϊδαρίου αποτελεί τον πλέον ιστορικό οικισμό της Δυτικής Αθήνας, του οποίου ο βασικός οικιστικός πυρήνας δημιουργήθηκε γύρω στο Είναι δηλαδή η πρώτη περιοχή της Δυτικής Αθήνας που απέκτησε εγκεκριμένο σχέδιο και η μόνη που διαθέτει φανερά σημάδια της ιστορίας που λειτουργούν σημειολογικά σαν πόλοι αναγνώρισης: Μονή Δαφνιού, Πύργος «Παλατάκι», Block 15, κλπ. Aκολουθεί το Οργανόγραμμα του Δήμου Χαϊδαρίου. Σελίδα 6 από 80

7 Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Νομική Υπηρεσία Γραφείο Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ Γραφείο Εθελοντισμού και αξιοποίησης Εθνικών & Ευρωπαϊκών Πόρων Γραφείο Προβολής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γραφείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας Γραφείο Διαφάνειας ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σελίδα 7 από 80

8 Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Α1.1.2 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Υπεύθυνος Έργου Η Αναθέτουσα Αρχή έχει ορίσει αρμόδιο στέλεχος της, ως υπεύθυνο για τη διοίκηση του έργου και τον συντονισμό των επιμέρους εμπλεκόμενων. Το στέλεχος αυτό καλείται Υπεύθυνος Έργου της Αναθέτουσας Αρχής και θα αποτελέσει και το βασικό σημείο επαφής με τον Ανάδοχο για όλα τα καίρια ζητήματα υλοποίησης του έργου. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης έχει οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)», η οποία αποτελείται από τον Υπεύθυνο του Έργου και διοικητικά στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής που ως βασικό στόχο έχουν την προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου, την λήψη αποφάσεων στα καίρια ζητήματα του έργου και τη διοίκηση και συντονισμό των επιμέρους εργασιών του. Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί και η τμηματική και οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραδοτέων του παρόντος Έργου. O χαρακτήρας της ΕΠΠΕ είναι γνωμοδοτικός. Θεματικές Ομάδες Εργασίας & Βασικοί Χρήστες (Key Users) Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται εφ οσον απαιτείται με τη λειτουργία Θεματικών Ομάδων Εργασίας, οι οποίες θα στελεχώνονται από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε αυτές τις ομάδες θα εμπλέκονται και βασικοί χρήστες του νέου συστήματος (Key Users). Τις θεματικές ομάδες στελεχώνουν αρμόδια στελέχη του Δήμου που εργάζονται στις δομές του Δήμου όπως αυτές περιγράφονται στη παράγραφο Α Οι Βασικοί χρήστες του συστήματος είναι τα στελέχη των υπηρεσιών που περιγράφονται στη παράγραφο Α Οι ευθύνες και το αντικείμενο των θεματικών ομάδων εργασίας μπορεί να είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 1. Αποσαφήνηση τελικών σεναρίων χρήσης των εφαρμογών 2. Σχεδιασμός τελικών διαδικασιών 3. Προτάσεις για δημιουργία νέων δομών στο δήμο 4. Οριστικοποίηση σύστασης των κέντρων προληπτικής ιατρικής 5. Στελέχωση και αρμοδιότητες στελεχών κέντρων προληπτικής ιατρικής Ο συντονισμός των Θεματικών Ομάδων Εργασίας γίνεται από τον Υπεύθυνο Έργου που έχει οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α1.2.1 Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας To έργο, αποτελεί μια προσπάθεια του Δήμου Χαϊδαρίου για την ανάπτυξη συστημάτων που θα συμβάλουν σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας, στην κατάρτιση και εκπαίδευση των Πολιτών στα συγκεκριμένα θέματα, στην εξοικονόμηση πόρων με χρήση νέων τεχνολογιών και στην ενεργοποίηση των νέων αρμοδιοτήτων του Δήμου που αφορούν στις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας (Μ.Π.Υ.) Σελίδα 8 από 80

9 Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Χαϊδαρίου οι διευθύνσεις, τα τμήματα και τα γραφεία που έχουν άμεση ή/και έμμεση σχέση με την υλοποίηση του παρόντος έργου περιγράφονται παρακάτω: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικτύων 1. Τμήμα Διαχείρισης Ηλ/νικών Εφαρμογών (PORTAL, GIS, Ευρυζωνικά Δίκτυα) α. Γραφείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης β. Γραφείο Δικτύων 2. Τμήμα Μηχανοργάνωσης 1. Αρμοδιότητες Τμήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Εφαρμογών (Αρμοδιότητες στρατηγικής και μελετών ΤΠΕ) Διαμορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του Δήμου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ζητήματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Συγκεντρώνει στοιχεία, προσδιορίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και εισηγείται για τα αναγκαία έργα ανάπτυξης και βελτίωσης των συστημάτων ΤΠΕ που πρέπει να αξιοποιεί ο Δήμος για την υποστήριξη των λειτουργιών του. Προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία ανάπτυξης των αναγκαίων συστημάτων ΤΠΕ και την υλοποίηση μηχανισμών επιχειρησιακής υποστήριξης των συστημάτων και των χρηστών των εφαρμογών. Μεριμνά για την μελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση των συστημάτων ΤΠΕ με την αξιοποίηση και εξειδικευμένων τρίτων. Προδιαγράφει τα νέα συστήματα ή τις νέες λειτουργίες συστημάτων ΤΠΕ, παρακολουθεί την ανάπτυξή τους και παραλαμβάνει τα συστήματα. (Αρμοδιότητες διαχείρισης συστημάτων ΤΠΕ) Σχεδιάζει, εγκαθιστά και παρέχει υπηρεσίες συνεχούς συντήρησης δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων καλύπτοντας τις σχετικές ανάγκες του Δήμου. Παρακολουθεί την ποιότητα των δεδομένων που τηρούνται στα συστήματα ΤΠΕ του Δήμου. Διαχειρίζεται και συντηρεί τις εφαρμογές και τις βάσεις δεδομένων που σχεδιάζει και εγκαθιστά ο Δήμος για τις ανάγκες του. Διαχειρίζεται το περιεχόμενο των συστημάτων και της ανάκτησης δεδομένων για τα συστήματα ΤΠΕ που λειτουργούν στο Δήμο. Μεριμνά για την αξιοποίηση τρίτων για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με σχετικές ανάγκες του Δήμου. Εκπαιδεύει τους χρήστες των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου και μεριμνά για την παροχή κάθε είδους υποστήριξης προς τους χρήστες ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν και να αξιοποιούν αποτελεσματικά τα συστήματα. Μεριμνά για τη λειτουργία σχετικών Helpdesk για τις ανάγκες των χρηστών. Μεριμνά για τη δημιουργία των κατάλληλων αναφορών επιτελικής πληροφόρησης με την αξιοποίηση των στοιχείων που τηρούνται στα πληροφορικά συστήματα του Δήμου. Μεριμνά για την τήρηση των βαθμών ασφαλείας της πρόσβασης στις πληροφορίες που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου, ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητά τους. Εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων και την βελτίωση της χρηστικότητας των ιστοσελίδων και των βάσεων δεδομένων του Δήμου. Προσδιορίζει τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών σε εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών, προσδιορίζει τις απαιτήσεις του εξοπλισμού αυτού σε αναβάθμιση και εισηγείται τα αναγκαία προγράμματα για την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού. Σελίδα 9 από 80

10 Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών. Μεριμνά για την παρακολούθηση της παραλαβής και την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού ΤΠΕ. Μεριμνά για την άρτια λειτουργία του δικτύου των κεντρικών και περιφερειακών συστημάτων. Εισηγείται για την θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρήσης του δικτύου και των συστημάτων ΤΠΕ και παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών. Μεριμνά για την συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού ΤΠΕ του Δήμου. (Γενικές Αρμοδιότητες ΤΠΕ) Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. ( Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν / 2010 (ΦΕΚ ΑΊ66). 2. Αρμοδιότητες Τμήματος Μηχανοργάνωσης Προσδιορίζει τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών σε εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών, προσδιορίζει τις απαιτήσεις του εξοπλισμού αυτού σε αναβάθμιση και εισηγείται τα αναγκαία προγράμματα για την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού. Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών. Μεριμνά για την παρακολούθηση της παραλαβής και την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού ΤΠΕ. Μεριμνά για την άρτια λειτουργία του δικτύου των κεντρικών και περιφερειακών συστημάτων. Εισηγείται για την θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρήσης του δικτύου και των συστημάτων ΤΠΕ και παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών. Μεριμνά για την συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού ΤΠΕ του Δήμου. (Γενικές Αρμοδιότητες ΤΠΕ) Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. ( Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν / 2010 (ΦΕΚ ΑΊ66). ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρμοδιότητες Διεύθυνσης «Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης». Η Δ/νση «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Συντάσσει κατόπιν έρευνας και τεκμηρίωσης όλες τις μελέτες που αφορούν την υπηρεσία και τις διαβιβάζει στην Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας για επικύρωση. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Σελίδα 10 από 80

11 Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης 1. Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας Το τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετέχει σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη ατόμων μειονεκτούντων ομάδων στη κοινωνική,οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. Διεξάγει κοινωνικές έρευνες,σχεδιάζει,εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού,του εφήβου,των ατόμων με αναπηρία καθώς και ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σχεδιάζει,εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας,του εθελοντισμού και της χρήσης. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και τα Τμήματά της (αποφάσεις, τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ). Τηρεί αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. α. Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών Οι αρμοδιότητες του γραφείου Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι η ψυχο-κοινωνική προσέγγιση πολιτών και ομάδων που βρίσκονται σε αδυναμία να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις καθώς και η αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής. Κάνει συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη ατόμων και οικογενειών, για την αντιμετώπιση δυσκολιών. Οργανώνει ομάδες σε σχολεία του Δήμου, σε συνεργασία με τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας και ομάδες νέων και εφήβων. Υποστηρίζει άπορους συμπολίτες μας, με είδη πρώτης ανάγκης. Μεριμνά για την οργάνωση και λειτουργία Δημοτικής Τράπεζας Αίματος, για την αντιμετώπιση των αναγκών σε αίμα των κατοίκων της πόλης μας. Υλοποιεί προγράμματα για την έκτιση κοινωνικής εργασίας σε υπηρεσίες του Δήμου ανήλικων παραβατών, σε συνεργασία με την Εισαγγελία Ανηλίκων. Υλοποιεί προγράμματα για «παροχή κοινωφελούς εργασίας» σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Πραγματοποιεί δράσεις που αφορούν τους κατοίκους και στοχεύουν στην διαμόρφωση της καθημερινότητας και την υποστήριξη της οικογένειας. Συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και υπηρεσίες, για την εξυπηρέτηση, στήριξη και αντιμετώπιση προβλημάτων των κατοίκων της πόλης. Συμμετέχει σε δίκτυα και δράσεις για την προαγωγή της δημόσιας υγείας των πολιτών και για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεότυπων. Αποτελεί εκπαιδευτικό κέντρο σπουδαστών Κοινωνικής Εργασίας των Τ.Ε.Ι και Ψυχολόγων του Παντείου Πανεπιστημίου. Προάγει την ψυχική υγεία των δημοτών μέσα από πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια παροχή φροντίδας. Στα πλαίσια της δευτεροβάθμιας φροντίδας αντιμετωπίζει διαγνωστικά μαθησιακές δυσκολίες σε παιδιά και εφήβους, γλωσσικές διαταραχές, καθυστέρηση του λόγου, συναισθηματικές δυσκολίες και αναπτυξιακά προβλήματα. Διερευνά μαθησιακές,ψυχολογικές δυσκολίες σε παιδιά και εφήβους και διερευνά διαταραχές λόγου σε παιδιά. Σελίδα 11 από 80

12 Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης β. Γραφείο Υποστήριξης ΑΜΕΑ Στόχος του γραφείου είναι η ανάπτυξη και συντήρηση των δεξιοτήτων των Ατόμων με Αναπηρία μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες (εργοθεραπεία, Η/Υ, προσαρμοσμένη κινητική αγωγή,ομάδες γονέων και παιδιών, εκδρομές-επισκέψεις κλπ.) και η εκπαίδευση στις δεξιότητες της καθημερινής ζωής. Πραγματοποιεί εκδηλώσεις,πρόγραμμα άθλησης και αναπτύσσει κάθε δράση για την ένταξη των ΑμεΑ στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης. Πραγματοποιούνται περίπατοι- έξοδοι στην πόλη μας. Συνεργάζεται με κάθε φορέα για να δώσει την ευκαιρία δικτύωσης με φορείς (διεθνής ή πανελλήνιους). Στηρίζει τις οικογένειες προκειμένου να αποδεχτούν την αναπηρία,να στηρίξουν το μέλος της οικογένειας που είναι ανάπηρο και να το βοηθήσουν στην αυτονόμησή του. γ. Γραφείο Κοινωνικής Φροντίδας Γ Ηλικίας Οι κοινωνικοί επιστήμονες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και με ξεκάθαρη κατανομή ευθυνών: θα δραστηριοποιούνται αντιμετωπίζοντας τον πληθυσμό σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του και θα πραγματοποιούν ψυχολογική οικογενειακή συμβουλευτική διερεύνηση αναγκών θα σχεδιάζουν προγράμματα ψυχαγωγίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων τα οποία θα αφορούν στις τέχνες (μουσική,χορός) στην οργάνωση παιχνιδιών που υποστηρίζουν και βοηθούν την πνευματική διέγερση στις εκδρομές,γιορτές και εκδηλώσεις θα οργανώνουν ομάδες με στόχο την κοινωνική συνοχή. δ. Γραφείο Υγειονομικής Φροντίδας Γ Ηλικίας Οι επιστήμονες των επαγγελμάτων υγείας στα πλαίσια του Γραφείου Υγειονομικής Φροντίδας με στόχο την προαγωγή και διατήρηση της καλής υγείας των ηλικιωμένων θα σχεδιάζουν και θα υλοποιούν προγράμματα που αφορούν στην υγεία. Α βαθμια ιατρική φροντίδα προγράμματα πρόληψης φυσιοθεραπεία υποστήριξη σε θέματα διατροφής Οι επαγγελματίες υγείας σύμφωνα με την εξειδίκευσή τους θα υλοποιούν ατομικά προγράμματα με θεραπευτικό στόχο στο χώρο της Υπηρεσίας ή στο σπίτι εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο. 2.Τμήμα Υγειονομικής Πρόληψης & Φροντίδας Σχεδιάζει προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. α. Γραφείο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών. Σελίδα 12 από 80

13 Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Υλοποιεί προγράμματα δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπ. Υγείας ή από άλλα Υπουργεία το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό των Υπουργείων. Υλοποιεί έκτακτα προγράμματα δημόσιας υγείας,τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση ή από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκδίδει τοπικές υγειονομικές διατάξεις και λαμβάνει μέτρα σε θέματα δημόσιας υγείας. Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών σε θέματα δημόσιας υγείας. Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία α με άλλες υπηρεσίες ειδικά προγράμματα για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, σύμφωνα με της κείμενες διατάξεις. Ρυθμίζει διάφορα διοικητικά ζήτημα που σχετίζονται με την δημόσια υγεία στην περιοχή του Δήμου. α. Εισηγείται τον ορισμό γιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για την χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας. β. Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων σε γιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων. γ. Εισηγείται τον ορισμό ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για τα ν.π.δ.δ. Εφαρμόζει προγράμματα για την καταπολέμηση λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων ζώων και μεριμνά για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή,δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κλπ). Στη συνέχεια, περιγράφονται συνοπτικά τα προγράμματα-δομές κοινωνικού χαρακτήρα που λειτουργούν στα πλαίσια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας και αφορούν κοινωνικές υπηρεσίες με αποδέκτες παιδιά και ηλικιωμένους σύμφωνα με οριζόντια μελέτη της ΚΕΔΚΕ που αφορά το σύνολο των δήμων της χώρας. Περιγράφονται εν συντομία μόνο τα προγράμματα-δομές που υφίστανται στο Δήμο και έχουν σχέση με το έργο. ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) Ο θεσμός των Κ.Α.Π.Η. εμφανίστηκε αρχικώς το 1979 με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Προστασίας Ηλικιωμένων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Το βασικό νομοθέτημα το οποίο διέπει τη σύσταση των Κ.Α.Π.Η. είναι το Ν.Δ. 162/1974, «Περί μέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων ατόμων» (ΦΕΚ Α / 227). Στο πρώτο άρθρο του Ν.Δ. αναγνωρίζεται η αρμοδιότητα του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών όσον αφορά στην προστασία των υπερηλίκων. Για το σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων μέτρων, στο άρθρο 3 του Ν.Δ. παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης Κέντρων Προστασίας Γήρατος, τα οποία θα παρέχουν εξω-ιδρυματική φροντίδα, ψυχαγωγία και απασχόληση σε υπερήλικα άτομα. Τα παραπάνω Κέντρα συνιστώνται με Προεδρικά Διατάγματα, ως Ν.Π.Δ.Δ. υπαγόμενα στην αρμοδιότητα και την άμεση εποπτεία του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών. Η σύσταση, η λειτουργία, η διοίκηση, η στελέχωση και ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών των Κ.Α.Π.Η. ρυθμίζονται με το Ν.Δ. 162/73, όπως συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 631/74. Ο Όμιλος Εθελοντών που είχε την ευθύνη του προγράμματος ανέλαβε τη λειτουργία του πρώτου αυτού πειραματικού Κ.Α.Π.Η., του οποίου η επιτυχία οδήγησε μέχρι το τέλος του 1981 στη σύσταση και άλλων επτά (7) παρόμοιων Κ.Α.Π.Η., τη λειτουργία των οποίων ανέλαβαν εθελοντικές οργανώσεις, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, η Χ.Ε.Ν., το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας Παιδιού και ο Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας. Από το 1982, ο αριθμός των Κ.Α.Π.Η. αυξήθηκε σε 260 πανελλαδικά, εκ των οποίων τα 80 στην περιοχή των Αθηνών. Τα Κ.Α.Π.Η. παράλληλα πέρασαν στη δικαιοδοσία της Τ.Α. ως Ν.Π.Δ.Δ., ενώ οι δαπάνες σύστασης και λειτουργίας τους εξακολούθησαν να καλύπτονται από τη Διεύθυνση Προστασίας Ηλικιωμένων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (μισθοδοσία, λειτουργικά, ανέγερση κτιρίου με την προϋπόθεση ότι εφόσον ο Δήμος παρείχε το οικόπεδο). Μετά το 1989 και σταδιακά ως το 1999, η αρμοδιότητα αυτή Σελίδα 13 από 80

14 Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης παραχωρείται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με την ανάληψη της μισθοδοσίας και τις λοιπές λειτουργικές δαπάνες και αργότερα τα κτιριακά και τον εξοπλισμό. Η εποπτεία των Κ.Α.Π.Η. (1991) πέρασε από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας στο Υπουργείο Εσωτερικών. Σκοπός του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) είναι η πρόληψη ιατρικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου. Οι άξονες δράσης των ΚΑΠΗ είναι : Πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου: o πρωτογενής (εμβολιασμοί, συμβουλές για την αποφυγή ατυχημάτων) o δευτερογενής (ιατρικές εξετάσεις με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση, ώστε να αποφευχθεί η μακροχρόνια πολλές φορές θεραπεία) Διαφώτιση και συνεργασία του κοινωνικού συνόλου και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων. Έρευνα θεμάτων σχετικά με τους ηλικιωμένους. Το Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Χαϊδαρίου παρέχει στα μέλη του τις ακόλουθες υπηρεσίες: Κοινωνικές Υπηρεσίες Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί έρχονται σε άμεση επαφή με τα μέλη για ψυχολογική στήριξη αυτών και με τους αρμόδιους φορείς για τη λύση προβλημάτων των μελών και είναι υπεύθυνοι για την καλή λειτουργία των Κ.Α.Π.Η., την οργάνωση προγραμμάτων και εκδηλώσεων καθώς και τον συντονισμό ομάδων Η οικογενειακή βοηθός συνεργάζεται με την Κοινωνική Λειτουργό και επισκέπτεται μη αυτοεξυπηρετούμενα μέλη στο σπίτι τους (ψώνια, πληρωμή λογαριασμών, αγορά φαρμάκων, συνοδεία σε νοσοκομείο κλπ). Ιατρικές Υπηρεσίες Γιατρός παθολόγος ή καρδιολόγος βρίσκεται στο Κ.Α.Π.Η. ορισμένες ημέρες και ώρες της εβδομάδας και δέχεται ασφαλισμένους όλων των Ταμείων.Στο Ιατρείο εκτελούνται μετρήσεις σακχάρου και αρτηριακής πίεσης, εμβολιασμοί και ενέσεις. Επίσης, λειτουργούν οργανωμένα φυσικοθεραπευτήρια σε καθημερινή βάση. Στο Δήμο Χαϊδαρίου λειτουργούν 4 ΚΑΠΗ: Κ.Α.Π.Η Δάσους Διεύθυνση : Ζάππα 4 Tηλέφωνο : Κ.Α.Π.Η. Κέντρου Διεύθυνση : Καρδίτσης 5 Tηλέφωνο : Κ.Α.Π.Η Αγ. Γρηγορούσας Διεύθυνση : Πλατεία Συνασού Κ.Α.Π.Η. Κουνελιών Διεύθυνση : Ελπίδος & Βραχείας Οι ειδικότητες των απασχολουμένων στα ΚΑΠΗ είναι ανάλογες με το είδος των υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται. Koινωνικός Λειτουργός (Προϊσταμένη Αρχή του Κ.Α.Π.Η.) Σελίδα 14 από 80

15 Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επισκέπτης /ρια Υγείας Νοσηλευτής /ρια Εργοθεραπευτής /ρια Φυσικοθεραπευτής /ρια Οικογενειακός Βοηθός Γιατρός Παθολογος Γιατρός Καρδιολόγος Τα Κέντρα Προληπτικής Ιατρικής (βλέπε και παρ. Α3.3.2) θα εγκατασταθούν σε υπάρχουσες δομές, πιθανότατα στα υπάρχοντα τέσσερα (4) ΚΑΠΗ και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ του Δήμου (κατά την μελέτη εφαρμογής θα οριστικοποιηθεί η χωροθέτησή τους). Το πρόγραμμα «BOHΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» Τα προγράμματα για τη δημιουργία των μονάδων "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" εντάσσονται στο πλαίσιο των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Σκοπός τους είναι η φροντίδα των ηλικιωμένων που ζουν μόνοι τους μόνιμα ή ορισμένες ώρες της ημέρας και δεν αυτοεξυπηρετούνται σε ικανοποιητικό βαθμό και των Ατόμων ΜΕ Αναπηρίες (Α.ΜΕ.Α.) που ζουν μόνα τους ή με την οικογένειά τους και αντιμετωπίζουν κινδύνους απομόνωσης, αποκλεισμού, επιβίωσης, υπερβολικής επιβάρυνσης και κρίσης της οικογένειάς τους και κινδυνεύουν να κάνουν χρήση ιδρυματικής φροντίδας. Στοχεύουν στην παροχή οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη όπως και από εθελοντές και φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης της κοινότητας, σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες, με προτεραιότητα σε αυτούς που διαβιούν μόνοι τους και το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης, ώστε να διευκολυνθεί η καθημερινή τους ζωή. Το Πρόγραμμα για τη δημιουργία των μονάδων "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ", ξεκίνησε στις αρχές του έτους 1994 με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας (βλέπε ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗ Π4β/οικ.2217/ , ΦΕΚ 382/τ.Β / ) και τελεί υπό την άμεση εποπτεία του. Προηγήθηκε, η εφαρμογή πιλοτικών Προγραμμάτων σε μεμονωμένους Δήμους, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.). Η εξάπλωση του προγράμματος όμως, έγινε ουσιαστικά το 1997, με ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ των Υπουργών Υγείας & Πρόνοιας, ΕΣ.Δ.Δ.Α και Οικονομικών (Κ.Υ.Α. Π4β/5814/ ), με την οποία επεκτάθηκε σε 102 Δήμους (38 Νομούς) της χώρας. Προϋπόθεση για την εφαρμογή του Προγράμματος ήταν η ύπαρξη Κ.Α.Π.Η. στον Ο.Τ.Α. Στη συνέχεια, με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α, Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας & Πρόνοιας, με Αρ. Πρωτ. 4035/ (ΦΕΚ 1127/τ.Β/2001) 1, το πρόγραμμα εντάσσεται στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά προγράμματα (Π.Ε.Π.) που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του Γ' Κ.Π.Σ. Οι Μονάδες «Βοήθεια στο Σπίτι» δημιουργήθηκαν για την περίθαλψη ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας, η οποία τους παρέχεται κατ οίκον και ανέλαβαν κατά τη λειτουργία τους, και τη φροντίδα και μη ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν κατ οίκον βοήθεια (Α.ΜΕ.Α. κ.λπ.). Προτεραιότητα των Μονάδων αποτελεί η παραμονή των ηλικιωμένων και των Α.ΜΕ.Α., στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, παράλληλα με τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας τους. 1 ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ /ΘΕΜΑ: «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της ενέργειας «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ), συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του Γ ΚΠΣ». Σελίδα 15 από 80

16 Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους ηλικιωμένους και τα ΑΜΕΑ, είναι: Συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη στις ομάδες - στόχο και την οικογένειά τους. Εξασφάλιση υπηρεσιών, παροχών και μέτρων κοινωνικής προστασίας. Έμπρακτη υπεράσπιση και προώθηση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ευαισθητοποίηση του άμεσου και ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. Νοσηλευτική πρωτοβάθμια φροντίδα (όπως αυτή ορίζεται στο πρόγραμμα σπουδών σε συνδυασμό με τα επαγγελματικά δικαιώματα των στελεχών). Οικογενειακή - Οικιακή βοηθητική φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης. Φροντίδα της ατομικής υγιεινής και καθαριότητας. Αγωγή Υγείας και Πρόληψης. Προσαρμογή και βελτίωση της χρήσης και προσπέλαση των χώρων καθώς και εξοπλισμού του σπιτιού και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Διασύνδεση με άλλους φορείς, δίκτυα, υπηρεσίες και προγράμματα για την αξιοποίηση των υπηρεσιών, μέσων και παροχών τους για την κάλυψη των αναγκών αξιοπρεπούς και υγιούς διαμονής, διαβίωσης, υγειονομικής περίθαλψης, σίτισης κ.λπ. Διευκόλυνση των αναγκών μετακίνησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας. Διευκόλυνση της πολιτιστικής θρησκευτικής και κοινωνικής συμμετοχής και δραστηριοποίησης. Στους σκοπούς της δράσης για την κοινωνική φροντίδα των ηλικιωμένων και των Α.ΜΕ.Α. περιέχονται: Η ανίχνευση, διερεύνηση, καταγραφή και μελέτη των αναγκών κοινωνικής φροντίδας των ηλικιωμένων και Α.ΜΕ.Α. κατά προτεραιότητα στο σπίτι, στο άμεσο τοπικό επίπεδο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους και την ενημέρωση των φορέων σχεδιασμού της κοινωνικής πολιτικής όπως και άλλων ενδιαφερομένων οργανισμών. Η δημιουργία προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή και υγιή διαβίωση τους και την κοινωνική τους ευημερία. Η προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους και η προστασία τους από αρνητικές διακρίσεις και συμπεριφορές κοινωνικού στιγματισμού, εκμετάλλευσης, κακοποίησης και παραμέλησης. Η παραμονή τους στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και αποφυγή της χρήσης ιδρυματικής περίθαλψης. Η εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ανεξαρτησίας και αυτονομίας τους. Η διευκόλυνση της μετακίνησης, της επικοινωνίας και της κοινωνικής συμμετοχής τους. Η μελέτη και προώθηση των αναγκαίων αλλαγών στο εσωτερικό του σπιτιού, στον εξοπλισμό και στο περιβάλλοντα χώρο σύμφωνα με τους κανόνες εξασφάλισης της μέγιστης χρήσης και προσπέλασης τους. Η στήριξη και ανακούφιση της οικογένειας τους και των προσώπων που έχουν ευθύνη φροντίδας τους, χωρίς να υποκατασταθούν από τις υπηρεσίες του προσωπικού του προγράμματος αλλά αντιθέτως να ενισχυθούν η αλληλεγγύη και οι οικογενειακοί δεσμοί. Η εκπαίδευση των μελών της οικογένειας για συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών φροντίδας τους. Η ρύθμιση των νοσηλευτικών και υγειονομικών αναγκών τους που είναι εφικτό να καλύπτονται στο σπίτι. Σελίδα 16 από 80

17 Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Η διασύνδεσή τους με τις υπηρεσίες που ικανοποιούν ανάγκες και δικαιώματα τους και ιδιαίτερα την συνεργασία και τον συντονισμό με το δίκτυο υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας και κοινωνικής προστασίας της περιοχής και την συστηματοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών. Η παραπομπή τους στις κατάλληλες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών κυρίως για υπηρεσίες δευτεροβάθμιας υγείας και πρόνοιας και η προετοιμασία της επιστροφής τους στο οικείο περιβάλλον και η εξασφάλιση υπηρεσιών αποκατάστασης. Η ενίσχυση φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων, όπως και συμπεριφορών κοινωνικού ενδιαφέροντος. Το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι αποτελεί επέκταση μίας εθνικής πολιτικής που υλοποιήθηκε κατά το Β Κ.Π.Σ. και συνεχίζεται να υλοποιείται και στο Γ Κ.Π.Σ. μέσω του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» (απόφαση έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ε / /9-3-01) και αποτελεί μέτρο προώθησης της πολιτικής ίσων ευκαιριών απασχόλησης και άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Η χρηματοδότηση της ενέργειας για τη δημιουργία Μονάδων "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" προέρχεται από Κοινοτικούς και Εθνικούς Πόρους και αποτελεί εξ ολοκλήρου Δημόσια Δαπάνη. Ειδικότερα, η ενέργεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) κατά 75% σε ότι αφορά τις δαπάνες λειτουργίας των δομών. Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή καθώς και η αντίστοιχη συνδρομή του Ε.Κ.Τ. έχει καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Ε.Π του Π.Δ.Ε.) Το Πρόγραμμα "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" υλοποιείται από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ορίζονται στην ΚΥΑ με αριθμ. 4035/ (ΦΕΚ 1127/τ.Β / ) 2. Α1.2.2 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Χαιδαρίου λειτουργούν με σκοπό τη παροχή καθημερινής φροντίδας σε μη αυτοεξυπηρετούμενα, πάσχοντα, μοναχικά ή και οικονομικά αδύναμα ηλικιωμένα άτομα και ΑΜΕΑ στα οποία παρέχεται ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα και οικιακή βοήθεια. Πιο συγκεκριμένα προσφέρονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας κοινωνικής παροχής σε διάφορα θέματα όπως: αγωγή υγείας και πρόληψης, πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα (μέτρηση πίεσης και σακχάρου, ενέσεις, συνταγογράφηση και αγορά φαρμάκων), συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη. Λόγω μειωμένων ανθρώπινων πόρων και απουσίας σύγχρονων μέσων ΤΠΕ, τα στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών έχουν περιορισμούς, που δεν τους επιτρέπουν να προσφέρουν το μέγιστο βαθμό υποστήριξης και νοσηλευτικής φροντίδας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις συμμετέχοντων, οι οποίοι οφείλουν να παρακολουθούν κρίσιμα ιατρικά τους μεγέθη (πίεση, σάκχαρο, θερμοκρασία, καρδιακό ρυθμό) σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα, αλλά το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί να τους εξυπηρετήσει. Επίσης, οι μετρήσεις που πραγματοποιούνται, οι συνταγογραφήσεις και οι αγωγές δεν 2 ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Οικ / με ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της 4035/ Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε από τις 5594/ (ΦΕΚ 1444/Β/ ), / ΚΥΑ (ΦΕΚ 659/Β/02) και / (ΦΕΚ 1503/ ) Κοινής Απόφασης Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας & Πρόνοιας για το «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και ελέγχου Διαδικασία Εφαρμογής της Ενέργειας «Βοήθεια στο Σπίτι» και Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του Γ ΚΠΣ», (ΦΕΚ 1127/Β/ ).» Σελίδα 17 από 80

18 Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης καταγράφονται κάπου κεντρικά και έτσι δεν υπάρχει συνολική εικόνα για την πορεία και κατάσταση της υγείας των συμμετέχοντων. Ακόμα, πολλές φορές όταν κάποιος από τους συμμετέχοντες αντιμετωπίζει ένα κρίσιμο περιστατικό δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει άμεσα με τα στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών για να εξετάσουν την κατάσταση, με δυστυχή αποτέλεσματα σε κάποιες περιπτώσεις. Επιπλέον, στο Δήμο λειτουργούν και ΚΑΠΗ (Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων), τα οποία αντιμετωπίζουν και αυτά το ίδιο θέμα σε ότι αφορά στην κεντρική συλλογή ιατρικών δεδομένων για τα μέλη του και πρόσβαση σε αυτά. Με άλλα λόγια, οι μετρήσεις ιατρικών δεδομένων που πραγματοποιούνται από τα στελέχη των ΚΑΠΗ, δεν πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και δεν καταγράφονται, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή πρόσβαση και να να μην υπάρχει η συνολική ιατρική εικόνα για τα μέλη. Σε αυτά τα προβλήματα έρχεται να απαντήσει η παρούσα πρόταση του Δήμου για την ανάπτυξη υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας προστιθέμενης αξίας για τους Δημότες, οι οποίες θα συμπληρώνουν τις υπάρχουσες δομές πρόνοιας του Δήμου και θα λειτουργούν παράλληλα με αυτές, θα δημιουργήσουν Φάκελο Φροντίδας για όλους τους Δημότες και θα αναβαθμίσουν της προσφερόμενες υπηρεσιες του Βοήθεια στο Σπίτι. Στο έργο θα πρέπει να υλοποιηθούν οι κάτωθι υπηρεσίες με τις κάτωθι διαδικασίες: 1. Υπηρεσίες Κατάρτισης και Ενημέρωσης του κοινού σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών a. Διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης στην υπηρεσία b. Διαδικασία δημουργίας του υλικού κατάρτισης c. Διαδικασία ενημέρωσης του κοινού ορισμός καταχωρητών περιεχομένου d. Διαδικασία πιστοποίησης του καταρτιζομένου στο περιόχμενο κατάρτισης 2. Υπηρεσίες Διαδραστικής Επικοινωνίας σε Θέματα Φροντίδας Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού και Υγείας a. Διαδικασία πιστοποίησης χρήστη στην υπηρεσία b. Διαδικασία ηλεκτρονικών συναντήσεων 3. Υπηρεσία απομακρυσμένης Κατ οίκον Παρακολούθησης και Φροντίδας a. Διαδικασία πιστοποίησης χρήστη στη διαδικασία b. Διαδικασία επιλογής δικαιούχων με βάση αξιοκρατικά κριτήρια c. Διαδικασία θεσμοθέτησης υποχρεώσεων συμμετεχόντων στην υπηρεσία d. Διαδικασία κρυπτογράφησης και διασφάλισης των ιατρικών δεδομένων (βιοσήματα) e. Διαδικασία σύνδεσης ιατρικής συσκευής στην υπηρεσία και ανάθεσης της με μοναδικό τρόπο σε ασθενή 4. Υπηρεσία Προληπτικής Παρακολούθησης και Φροντίδας a. Διαδικασία εγγραφής στην υπηρεσία b. Διαδικασία σχεδιασμού δράσεων πρόληψης c. Διαδικασία υποστήριξης συμμετεχόντων στην υπηρεσία d. Διαδικασία συγκατάθεσης ασθενή (patient consent) e. Διαδικασία πρόσβασης με πιστοποιημένο και ασφαλή τρόπο στα ιατρικά δεδομένα 5. Υπηρεσία Άμεσης Ενημέρωσης Συμμετέχοντων και Εμπλεκομένων a. Διαδικασία ασφαλούς μεταγωγής δεδομένων στον σωστό χρήστη b. Διαδικασία συγκατάθεσης ασθενή (patient Consent) c. Διαδικασία τήρησης κωδικοποιημένων ιατρικών δεδομένων d. Διαδικασία δημιουργίας αναφορών και γραφημάτων ενημέρωσης με απλό και κατανοητό τρόπο Σελίδα 18 από 80

19 Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης 6. Υπηρεσία Πρόσβασης στο Φάκελο Φροντίδας Δημότη μέσω κινητού τηλεφώνου a. Διαδικασία ασφαλούς πρόσβασης μέσω πρωτοκόλλων b. Διαδικασία συγκατάθεσης ασθενή για τη διακίνηση των δεδομένων του c. Διαδικασία οπτικοποίησης των ιατρικών δεδομένων βάσει προτύπων (HL7 CDA) d. Διαδικασία καταγαφής και ελέγχουν πρόσβασης στα ιατρικά δεδομένα (IHE ATNA) 7. Υπηρεσία Καταγραφής και Συλλογής Ιατρικών Δεδομένων a. Διαδικασία ασφαλούς πρόσβασης μέσω πρωτοκόλλων b. Διαδικασία συγκατάθεσης ασθενή για τη διακίνηση των δεδομένων του c. Διαδικασία οπτικοποίησης των ιατρικών δεδομένων βάσει προτύπων (HL7 CDA) d. Διαδικασία καταγαφής και ελέγχουν πρόσβασης στα ιατρικά δεδομένα (IHE ATNA) Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να υλοποιηθεί και να ελεγχθεί ένα συγκεκριμένο σετ διαδικαδιών του Δήμου σχετικές με το έργο ο ανάδοχος θα πρέπει να εξετάσει καταρχήν τις διαδικασίες που έχουν αναλυθεί από πλαίσιο Κοινής Ανοιχτής Τεχνολογικής Πλατφόρμας Ανάπτυξης Υπηρεσιών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση» (LGAF). Δ7: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Δ7.1 (ΕΝΠ) ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Δ7.2 (ΕΝΠ) ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Δ7.3 (ΕΝΠ) ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΠΗ Δ7.4 (ΕΝΠ) ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) Δ7.5 (ΕΝΠ) ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» Δ7.6 (ΕΝΠ) ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΠ. Δ7.7 (ΕΝΠ) ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Δ7.8 (ΕΝΠ) ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δ7.9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ Δ7.10 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) Δ7.11 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ» Δ7.12 ΈΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ Από τον ανωτέρω πίνακα (προς διεύρυνση με βάση και τις αναθεωρημένες νέες αρμοδιότητες των δήμων βάση της μεταρρύθμισης του Καλλικράτη) στο έργο μπορούν να ενταχθούν υπό προύποθέσεις οι διαδικασίες Δ.7.3, Δ.7.5, Δ.7.6, Δ.7.7, Δ Α1.2.3 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παρακάτω περιγράφονται για τη πληρέστερη ενημέρωση των υποψηφίων αναδόχων οι υφιστάμενες δομές ΤΠΕ του δήμου. Ο Ανάδοχος είναι ελεύθερος να προτείνει τη βέλτιστη αξιοποίηση των υποδομών αυτών για τις ανάγκες του έργου εφόσον είναι εφικτό με την αξιοποιήση των τεχνολογιών virtualization. Σύμφωνα με το Ν. 3852/ (ΦΕΚ 87 Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ Σελίδα 19 από 80

20 Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ, Άρθρο 94: Πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων, ο Δήμος Χαϊδαρίου έχει καταστατική αρμοδιότητα για την τήρηση αρχείου / επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τον τομέα της Υγείας. Ο Δήμος Χαϊδαρίου έχει γνωστοποιήσει στην Αρχή την πρόθεση τήρησης αρχείου / επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον Τομέα της Υγείας, στα πλαίσια υλοποίησης του παρόντος έργου με το - με αριθμ. πρωτ.: 29327/ έγγραφό του (αριθμ. πρωτ. ΑΡΧΗ Ν.2472, ΓΝ/ΕΙΣ/1245/ ). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Οι Βασικές τεχνολογικές λύσεις, για το Υλικό (Hardware), το δίκτυο (network), το Λογισμικό συστήματος (System software), το Λογισμικό Εφαρμογών (Application Software), του πληροφορικού συστήματος του Δήμου που εφαρμόζονται μετά την αναδιοργάνωσή του το 2000 αποτελούνται από: Ανοικτά συστήματα (Open Systems) Η γενική φιλοσοφία των συστημάτων ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις για «Ανοικτή Αρχιτεκτονική» (Open Architecture) και «Ανοικτά Συστήματα» (Open Systems). Ο όρος «ανοικτό» υποδηλώνει κατά βάση την ανεξαρτησία από συγκεκριμένο προμηθευτή και την υποχρεωτική χρήση προτύπων (Standards). Αρχιτεκτονική Client Server Βασικό χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής Client - Server είναι η αξιοποίηση των δικτύων για την κατανεμημένη επεξεργασία προβλημάτων. Μια εφαρμογή πελάτης (client), που συνήθως επικοινωνεί με τον χρήστη, ζητά από τον εξυπηρετητή (server), που συνήθως βρίσκεται σε διαφορετικό υπολογιστικό σύστημα, να επεξεργαστεί ένα σύνθετο αίτημα για το οποίο έχει το πλεονέκτημα να έχει ή τα στοιχεία ή την υπολογιστική ισχύ να το διεκπεραιώσει γρήγορα. Τα πλεονεκτήματα της αρχιτεκτονικής client - server είναι η ευελιξία για την κατανομή κόστους μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, η ευκολία ολοκλήρωσης και εξυπηρέτησης απομακρυσμένων σταθμών εργασίας, η αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και η μεγάλη ευκολία στην επεκτασιμότητα. Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων (RDBMS) Οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων με τη χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (Relational Database Management Systems RDBMS) έχουν καθιερωθεί σαν η πλέον ομοιόμορφη προσέγγιση στη διαχείριση στοιχείων, με ταυτόχρονη αποδέσμευση από τα ιδιωτικά συστήματα αποθήκευσης των δεδομένων. Με τη χρήση αρχιτεκτονικών client-server η πρόσβαση στα δεδομένα πολλών βάσεων Δεδομένων μπορεί να γίνει με διαφανή τρόπο και ανεξάρτητα από το μέγεθος των Βάσεων Δεδομένων ή το μέγεθος και την ταχύτητα των εμπλεκομένων υπολογιστικών συστημάτων. Με τον τρόπο αυτό γίνεται καλύτερη αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής και ανεξαρτητοποιούνται οι εφαρμογές από τα δεδομένα που χρησιμοποιούν. Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας (GUI) Το Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας Χρήστη με τον Υπολογιστή (Graphical User Interface - GUI) αποτελεί ένα από τα βασικότερα σημεία για την αποδοτική χρήση των εφαρμογών και από άτομα που δεν έχουν ειδικές γνώσεις Υπολογιστών. Το λογισμικό συστημάτων Ο Server και οι σταθμοί εργασίας είναι συνδεδεμένοι με ένα τοπικό δίκτυο (LAN) και επικοινωνούν μεταξύ τους με το πρωτόκολλο TCP/IP (Transmission Control Protocol over Internet Protocol). Στον Server υπάρχει εγκατεστημένο και σε λειτουργία, Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (RDBMS) (MS SQL Server). Επίσης είναι εγκατεστημένο λογισμικό και υλικό λήψης των αντιγράφων ασφαλείας (backup) και των δεδομένων του server και των αρχείων που θα βρίσκονται στους σταθμούς εργασίας, όπως και λογισμικό προστασίας κατά των ιών (Antivirus). Σελίδα 20 από 80

21 Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Ο server και οι σταθμοί εργασίας διαθέτουν λειτουργικό σύστημα με εξ ολοκλήρου γραφικό περιβάλλον εργασίας (GUI) για την επικοινωνία με τον χρήστη. Το υλικό και το λογισμικό του κάθε υπολογιστικού συστήματος και όλες οι εφαρμογές, λειτουργούν βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ-928 με τις επεκτάσεις για τη χρήση του Ευρώ Οι εφαρμογές λειτουργούν σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη μηχανογραφημένη λειτουργία. Παροχή ΙΝΤΕRNET μέσω του δικτύου. Η πρόσβαση στο Internet των συνδεδεμένων στο δίκτυο του Δήμου υπολογιστών, είναι συνεχής και παρέχεται μέσω του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Yπηρεσία τηλεφωνίας μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ: Εντός ΣΥΖΕΥΞΙΣ Δυνατότητα για εσωτερική τηλεφωνική κλήση και επικοινωνία μεταξύ των Φορέων της νησίδας ατελώς. Δυνατότητα για εσωτερική τηλεφωνική κλήση και επικοινωνία μεταξύ Φορέων διαφορετικών νησίδων ατελώς και μάλιστα με την ίδια διαφάνεια που έχει η τηλ. κλήση ανάμεσα σε Φορείς που βρίσκονται στην ίδια νησίδα. Δυνατότητα εισερχόμενης (από οποιοδήποτε τηλέφωνο εκτός "ΣΥΖΕΥΞΙΣ") τηλεφωνικής κίνησης για κάθε Φορέα της νησίδας σύμφωνα με το σχέδιο αριθμοδότησης. Εκτος ΣΥΖΕΥΞΙΣ Διασύνδεση του τηλεφωνικού δικτύου του Ανάδοχου με εξωτερικά - εκτός "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" - δίκτυα. Δυνατότητα τηλεφωνίας μεταξύ κάθε Φορέα της νησίδας με οποιουδήποτε σταθερό τηλέφωνο εντός Ελλάδος. Οι κόμβοι του δικτύου διανομής (PoPs) θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι κάθε τηλεφωνική κλήση από χρήστη της νησίδας προς σταθερό τηλέφωνο εκτός "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" και εντός Ελλάδος έχει ενιαία χρέωση ανά λεπτό (flat rate). Η χρέωση θα αναπροσαρμόζεται κατά την διάρκεια του Έργου ώστε να είναι, μικρότερη ή ίση της τρέχουσας τιμής αστικής χρέωσης του ΟΤΕ. Δυνατότητα τηλεφωνίας μεταξύ κάθε Φορέα της νησίδας και οποιουδήποτε κινητού τηλεφώνου εντός Ελλάδος με χρέωση ανά δευτερόλεπτο και μάλιστα μικρότερη ή ίση από τις αντίστοιχες τιμές εταιρικών πακέτων που δίνουν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας σε εταιρικούς πελάτες. Η χρέωση θα αναπροσαρμόζεται κατά την διάρκεια του Έργου ώστε να είναι, μικρότερη ή ίση της τρέχουσας τιμής εταιρικών πακέτων που δίνουν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας σε εταιρικούς πελάτες. Δυνατότητα τηλεφωνίας μεταξύ κάθε Φορέα της νησίδας και οποιουδήποτε διεθνούς αριθμού κλήσης (εκτός Ελλάδος). Η χρέωση θα είναι ανά δευτερόλεπτο και ενιαία για κάθε διεθνή προορισμό και θα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση των αντίστοιχων χρεώσεων του ΟΤΕ για κλήσεις προς Αγγλία. Η χρέωση θα αναπροσαρμόζεται κατά την διάρκεια του Έργου ώστε να είναι, μικρότερη ή ίση της τρέχουσας τιμής χρέωσης για κλήσεις προς Αγγλία του ΟΤΕ. Κεντρικοί εξυπηρετητές (Servers) (στον ακόλουθο Πίνακα) Σελίδα 21 από 80

22 Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης SERVERS OS DB Application Model CPU RAM HDD1 HDD2 1 SBS 2003 R2 SQL2005 x64 MAIN Database SERVER DELL PE 2900iii X 5440 QC 2,8 4 GB SAS 300 SAS SBS 2003 R2 SQL2005 x64 WEBSERVER HP ML350 G5 X 5130 QC 2 2GB SAS 72 SAS SBS 2003 R2 SQL2005 x64 WEB DATASERVER HP ML350 G5 X 5130 QC 2 2GB SAS 72 SAS WS2008 STD SQL Svr 2005 x64 Ευρυζωνικό DELL PowerEdge T310 E5504 QC 2 2GB SAS 150 SAS WS2008 STD SQL Svr 2005 x64 Ευρυζωνικό DELL PowerEdge T310 E5504 QC 2 2GB SAS 150 SAS WS2008 STD SQL Svr 2005 x64 Ευρυζωνικό DELL PowerEdge T310 E5504 QC 2 2GB SAS 150 SAS 150 Σελίδα 22 από 80

23 Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Πίνακας 1 (Λογισμικό -Εφαρμογές ) Είδος Εφαρμογής Άδειες/Χρήστες Λογισμικό Γραφείου MS Office 100 Εφαρμοφή «Δημοτολόγιο Εθνικό Δημοτολόγιο» 15 Εφαρμοφή Μητρώο Αρρένων» 15 Εφαρμοφή «Πρωτόκολλο» 10 Εφαρμοφή «Μισθοδοσία / Διαχείριση Προσωπικού» 10 Εφαρμοφή «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» 30 Εφαρμοφή «ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ» 5 Εφαρμοφή «ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ» 2 Εφαρμοφή «Διαχείριση Εκλογικών Καταλόγων» 5 (Εφαρμογές Τεχνικής Υπηρεσίας - Λοιπών υπηρεσιών ) Είδος Εφαρμογής Άδειες/Χρήστες Logiciel Προκοστολόγηση (αριθμός αδειών χρήσης) 2 Logiciel ANAΔΟΧΟΣ 2 ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ( Νομική βάση πληροφοριών ) 4 Β-ΑΞΙΕΣ (Υπολογισμός Αντικειμενικών Αξιών) 1 Πίνακας 2 (Hardware Χρηστών ) Προσωπικοι Η/Υ 100 ( 85 winxp, 7 Vista, 4 win7, 4 win98) Eκτυπωτες Laser 40 Εκτυπωτές Inkjet 30 Φαξ / Φωτοτυπικά 25 Yποδομή Ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου (WiFi) Αρχή Εφαρμογής 2010 HAIDARI-HOTSPOT Το Τμήμα Πληροφορικής έχει την συνολική αρμοδιότητα της τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του Πληροφοριακού Συστήματος του Δήμου που περιλαμβάνει : Την γενική εποπτεία του συστήματος διαχείρισης του κτιρίου (ΒΜS Building Management System) Τις Μηχανογραφικές Εφαρμογές (Οικονομική Διαχείριση, Γρ. Προσωπικού & Μισθοδοσίας, Εθνικό Δημοτολόγιο, Μητρώο Αρένων, Πρωτόκολλο, Ληξιαρχείο, Εφαρμογή Αλλοδαπών, Διαχείριση Εκλογικών Καταλόγων κλπ.) Τεχνική διαχείριση του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Την Τεχνική διαχείριση της δικτυακής πύλης (portal Την Τεχνική διαχείριση του Ευρυζωνικού δικτύου (WiFi) Την συντήρηση - επισκευή και εγκατάσταση του μηχανογραφικού εξοπλισμού Την εποπτεία και διαχείριση προμηθειών αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μηχανημάτων. Την διαχείριση του συστήματος παρουσίας υπαλλήλων (Access Control) Σελίδα 23 από 80

24 Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Σελίδα 24 από 80

25 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου To έργο αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων τηλεμετρίας βιολογικών ιατρικών παραμέτρων, στην ανάπτυξη Φακέλου Υγείας Δημότη και υπηρεσιών φροντίδας και πρόνοιας με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Το Σύστημα συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ και στην εξοικονόμηση πόρων. Το σύστημα που θα αναπτυχθεί, θα λειτουργεί επικουρικά και παράλληλα με άλλες παρόμοιες δράσεις στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην ευρύτερη περιοχή, με απώτερο στόχο την προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και θα επεκτείνει τις δράσεις Πρόνοιας του Δήμου με την ανάπτυξη Κέντρων Προληπτικής Ιατρικής, τα οποία θα απευθύνονται σε ευρύτερες ομάδες πληθυσμού (νέοι, αθλητές, κλπ.) Το σύστημα θα έχει πολλαπλό σκοπό: θα λειτουργεί επικουρικά και παράλληλα με άλλες παρόμοιες δράσεις στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην ευρύτερη περιοχή θα προσφέρει υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής και φάκελου φροντίδας στους Δημότες θα εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες όλων των Δημοτών με έμφαση στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες θα συμβάλλει στην Πληροφόρηση και στην Κατάρτιση των Πολιτών, όλων των ηλικιών σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών υγείας. Το παρόν έργο θα επεκτείνει τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες προς τους πολίτες με νέες πιο προηγμένες και φλικές προς τον Δημότη. Αναλυτικά Το παρόν έργο θα βελτιώσει τις υφιστάμενες υπηρεσίες του Δήμου επεκτείνοντας τις δυνατότητες για το Δημότη. Το έργο αφορά στην υιοθέτηση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών προκειμένου: I. Να δημιουργηθεί Διαδικτυακή Πύλη Πρωτοβάθμιας Φροντίδας & Πρόνοιας, μέσω της οποίας θα προσφέρονται οι ακόλουθες τουλάχιστον υπηρεσίες: Υπηρεσίες Ενημέρωσης και Κατάρτισης του κοινού σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών Υπηρεσίες Διαδραστικής επικοινωνίας σε θέματα Φροντίδας Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού και Υγείας Διαβαθμισμένη Πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας (το οποίο αναλύεται στη συνέχεια) και στις σχετικές υπηρεσίες του Η υπηρεσία αυτή θα επεκτείνει την υφιστάμενη διαδικτυακή πύλη με τρόπο διαφανή στον τελικό χρήστη. Η νέα διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να διασυνδεθεί αμφίδρομα με την υφιστάμενη του δήμου. Με τρόπο ώστε να είναι ομοιογενής η οπτική εικόνα για τον τελικό χρήστη. Για το σκοπό αυτό ο Δήμος θα διαθέσει στον ανάδοχο τα Cascading Stylesheets (CSS) της υφιστάμενης κεντρικής πύλης του Δήμου. Ο ανάδοχος θα δημιουργήσει ειδικό banner το Σελίδα 25 από 80

26 οποίο θα τοποθετηθεί στην υφιστάμενη πύλη και θα δρομολογεί τον χρήστη στη νέα πύλη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες που την αφορούν. Επιπλεόν ανάγκες διαλειτουργικότητας θα εξεταστούν κατά τη φάση της οριστικής μελέτης εφαρμογής. II. Να προσφερθούν Υπηρεσίες κατ Οίκον Παρακολούθησης και Φροντίδας, οι οποίες θα περιλαμβάνουν την απομακρυσμένη παρακολούθηση συγκεκριμένων παραμέτρων της υγείας ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ (πίεση, παλμούς, θερμοκρασία, κλπ.), με χρήση ειδικών συσκευών και σύγχρονων δικτύων. Η υπηρεσία αυτή έρχεται να ενδυναμώσει τις υφιστάμενες δομές της υπηρεσίας κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης όπως το γραφείο ΑΜΕΑ, το γραφείο πρόληψης και αγωγής υγείας και το γραφείο υγειονομικής φροντίδας και θα επιτρέψει την από απόσταση υποστήριξη των δημοτών. III. Να αναπτυχθεί Υποσύστημα Φάκελου Φροντίδας Δημότη για την συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, το οποίο θα περιλαμβάνει φάκελο κάθε συμμετέχοντα και θα προσφέρει δυνατότητα διαβαθμισμένης πρόσβασης μέσω της Διαδικτυακής Πύλης, ενώ μελλοντικά θα επιτρέπει την σύνδεση του με Μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας (Μ.Π.Υ.) Η υπηρεσία αυτή έρχεται να ενδυναμώσει τις υφιστάμενες δομές της υπηρεσίας κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης όπως το γραφείο ΑΜΕΑ, το γραφείο πρόληψης και αγωγής υγείας και το γραφείο υγειονομικής φροντίδας και θα επιτρέψει την καταγραφή πρωτοβάθμιων ιατρικών δεδομένων των δημοτών που το επιθιμούν και δίνουν τη συγκατάθεση τους για τη προσβαση στα ιατρικά δεδομένα. IV. Να αναπτυχθεί Υποσύστημα Καταγραφής και Συλλογής Ιατρικών Δεδομένων, για κινητές συσκευές των στελεχών των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου. Τα στελέχη θα εξοπλίζονται με φορητό εξοπλισμό (PDA s, Smartphone ή Laptop), ειδικευμένη εφαρμογή και φορητές ιατρικές συσκευές και θα καταγράφουν παραμέτρους υγείας των συμμετεχόντων, στους οποίους δεν έχει χορηγηθεί μόνιμος ειδικός ιατρικός εξοπλισμός τηλεμετρίας. Η υπηρεσία αυτή έρχεται να ενδυναμώσει τις υφιστάμενες δομές της υπηρεσίας κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης όπως το γραφείο ΑΜΕΑ, το γραφείο πρόληψης και αγωγής υγείας και το γραφείο υγειονομικής φροντίδας. V. Να αναπτυχθούν Κέντρα Προληπτικής Ιατρικής σε προκαθορισμένα σημεία π.χ. στα ΚΑΠΗ τα οποία θα εξοπλιστούν με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και Ιατρικές Συσκευές και με αυτοματοποιημένο τρόπο θα δίνουν την δυνατότητα προληπτικών μετρήσεων κρίσιμων ιατρικών παραμέτρων σε Δημότες συγκεκριμένων κατηγοριών. Οι Δήμοτες θα έχουν πρόσβαση στα ιατρικά τους δεδομένα μέσω των συγκεκριμένων κέντρων ή μέσω του διαδικτύου ή κινητών τηλεφώνων. Κεντρικό Δομικό Στοιχείό για την υλοποίηση των ανωτέρω νέων υπηρεσιών θα είναι τα Κέντρα Προληπτικής Ιατρικής. Τα Κέντρα Προληπτικής Ιατρικής (βλέπε και παρ. Α3.3.2) θα εγκατασταθούν σε υπάρχουσες δομές, όπως στα υπάρχοντα τέσσερα (4) ΚΑΠΗ και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ του Δήμου (κατά την μελέτη εφαρμογής θα οριστικοποιηθεί η χωροθέτηση τους). Οι υπηρεσίες θα αξιοποιήσουν τις υφιστάμενες δομές του δήμου (όπως περιγράφονται στην ενότητα Α.1.2.1). Σελίδα 26 από 80

27 Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Το έργο απαντά στο κρίσιμο θέμα που αφορά στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας με πρωτεύονται στόχο ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ και κυρίως στην υποστήριξη σε ηλικιωμένους ΑμεΑ και μοναχικά άτομα που χρίζουν κοινωνικής και υγειονομικής παρακολούθησης καθώς διαβιώνουν με μοναχικό τρόπο μέσα στον Αστικό ιστό της πόλης του Χαϊδαρίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει την κρισιμότητα του θέματος, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη η αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών υγείας λόγω γηράσκοντος πληθυσμού (Κοινή έκθεση της Επιτροπής και του Συμβουλίου της για το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης και της μέριμνας για τους ηλικιωμένους, COM (2001) 723). Η ανάπτυξη συστημάτων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας ως παράγοντας βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική υγεία (Ανακοίνωση της Επιτροπής της , COM (2004) 356). Οι ειδικές ομάδες πληθυσμού στην περιοχή (ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ) παρόλο που υποστηρίζονται από προγράμματα όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι», δεν απολαμβάνουν τις υπηρεσίες και την ποιότητα ζωής που θα μπορούσαν με την υιοθέτηση σύγχρονων ΤΠΕ. Για το σκοπό αυτό θα αναπτυχθεί το Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης, το οποίο αφενός θα προσφέρει ενημέρωση σε θέματα υγείας, κλπ. αφετέρου θα προσφέρει ουσιαστική παρακολούθησης στους Δημότες που το έχουν ανάγκη και θα ολοκληρώνει τις δράσεις του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Ακόμα, ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των κινητών μονάδων θα επιτρέψει στην έγκαιρη αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών και δρομολόγηση τους για θεραπεία στις μονάδες του ΕΣΥ. Επιπλέον, η Διαδικτυακή Πύλη Κοινωνικής Φροντίδας θα προσφέρει ενημέρωση και κατάρτιση σε θέματα υγείας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών σε όλες της ομάδες πληθυσμού. Τα αποτελέσματα του έργου αφορούν τόσο στην καλύτερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, όσο και σε οφέλη για τους πολίτες: Α. Οφέλη για τον Πολίτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της για την τηλεϊατρική αναγνωρίζει την τηλεπαρακολούθηση ως παράγοντα βελτίωσης της ποιότητας ζωής ατόμων που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες και να μειώσει τη διάρκεια της νοσηλείας (Ανακοίνωση της Επιτροπής της , COM (2008) 689). Βελτιωμένη ποιότητα πληροφοριών για τους πολίτες με τη χρήση των διεθνών προτύπων (πχ HL7, CDA, κλπ), μείωση δαπανών υγείας των πολιτων από μετακινήσεις που τώρα πια δεν κρίνονται αναγκαίες (τηλεπαρακολούθηση), ταχεία και ποιοτική εξυπηρέτηση, ποιοτικές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, αναβάθμιση ποιότητας ζωής των Πολιτών και ειδικών ομάδων πληθυσμού, Ενημέρωση και κατάρτιση Πολιτών σε θέματα υγείας και αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών, δυνατότητα παρακολούθησης του ιστορικού των συμμετεχόντων και δημιουργία προσωπικού φακέλου. Σελίδα 27 από 80

28 Β. Οφέλη για τη Δημόσια Διοίκηση Στο σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική υγεία τονίζεται η βελτίωση της απόδοσης και παραγωγικότητας του τομέα της υγείας μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας (Ανακοίνωση της Επιτροπής της , COM (2004) 356). Άμεση εξυπηρέτηση ειδικών ομάδων πληθυσμού, παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μέσω των κέντρων προληπτικής ιατρικής, παροχή φθηνότερων μέσων για πρόσβαση και εξυπηρέτηση πολιτών συγκριτικά με το ισχύον σύστημα, αμεσότερη αποτελεσματικότερη και διαφανή χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών από οποιονδήποτε, οπουδήποτε και οποτεδήποτε, μείωση της πολύπλοκης γραφειοκρατικής διαδικασίας και των καθυστερήσεων που αυτή συνεπάγεται, αύξηση της παραγωγικότητας των δημόσιων υπαλλήλων με την υιοθέτηση των ΤΠΕ στις σχετικές κρίσιμες εργασίες, εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, προστασία του Περιβάλλοντος. Στους σκοπούς του έργου είναι η αναβάθμιση της πρόσβασης των Πολιτών στις Υπηρεσίες του Δήμου, η εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας και η εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων εξυπηρέτησης του πολίτη, οι οποίες: θα διασφαλίσουν ποιοτικές συνθήκες διαβίωσης, θα μειώσουν το κόστος πρωτοβάθμιας νοσηλευτικής φροντίδας και εξυπηρέτησης (οι πολίτες θα μπορούν να πέρνουν μόνοι τους τις μετρήσεις, να ενημερώνουν αυτοματοποιημένα το Πληροφοριακό Σύστημα και να εξυπηρετούνται χωρίς τη μεσολάβηση ανθρώπου), θα αυξηθεί το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας του Δήμου και ο αριθμός των οφελούμενων Δημοτών, θα μειώσουν το χρόνο εξυπηρέτησης (η ηλεκτρονική οργάνωση της πληροφορίας επιτρέπει την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση των εμπλεκόμενων), θα προσφέρουν κατάρτιση και εκπαίδευση σε ζητήματα υγείας σε όλες τις ομάδες πληθυσμού, θα συμβάλλουν στη βελτίωση της αξιοπιστίας (οι εμπλεκόμενοι μέσα από το ψηφιακό περιεχόμενο θα γνωρίζουν την απαραίτητη πληροφορία με τρόπο ακριβή και διαβαθμισμένο) και θα συμβάλλουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και στη βελτίωση της παραγωγικότητας των εμπλεκόμενων. Κατά συνένεια το έργο θα έχει τα παρακάτω σαφή οφέλη για το δημότη: 1. Όφελος 1:Μια νέα υπηρεσία που θα καλείται κέντρο προληπτικής ιατρικής 2. Όφελος 2:Μια νέα διαδικτυακή πύλη με εξειδικευμένη πληροφορία υγείας 3. Όφελος 3:Μια νέα υπηρεσία τηλεμετρίας στην οποία θα μπορεί να κάνει αίτηση εφόσον υπάρχει τεκμηριωμένα η ιατρική ανάκγη 4. Όφελος 4:Μια νέα υπηρεσία ιατρικού φακέλου, προσβάσιμη και μέσω κινητών συσκευών με σκοπό να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του και να εκχωρεί όπως αυτός επιθυμεί τη δυνατότητα επισκόπησης σε τρίτους Σελίδα 28 από 80

29 Οι βασικοί ειδικοί στόχοι που θα επιτευχθούν κατά τη λήξη του έργου είναι: 1. Στόχος 1: Δημιουργία Ψηφιακών Ιατρικών Φακέλων για τους κατοίκους (χρονίους πάσχοντες) του Δήμου που θα συμμετέχουν στο έργο 2. Στόχος 2: Επιτόπια Μέτρηση Βασικών Ιατρικών Παραμέτρων στα σημεία λειτουργίας Κέντρων Προληπτικής Ιατρικής 3. Στόχος 3: Εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων (ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ κλπ) μέσω των Έξυπνων Συσκευών Μέτρησης Δεδομένων Υγείας. 4. Στόχος 4: Χρήση των υπηρεσιών Ψηφιακού Φακέλου από Ιατρούς (Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα) και συγγενείς χρηστών. Μετρήσιμος Στόχος Αριθμός χρηστών που χρησιμοποιούν πιλοτικά την υπηρεσία Ψηφιακού Ιατρικού Φακέλου Αριθμός χρηστών που εξυπηρετούνται από τα Φορητά Συστήματα Ιατρικών Μετρήσεων σε μηνιαία βάση Αριθμός τρίτων (εξουσιοδοτημένοι Ιατροί και συγγενείς) που χρησιμοποιούν πιλοτικά την υπηρεσία Ψηφιακού Ιατρικού Φακέλου Τιμή >90 >50 >50 Η υποδομή που θα αναπτυχθεί (λογισμικό και εξοπλισμός) θα μπορεί να εξυπηρετήσει περισσότερους πολίτες, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από το βαθμό αποδοχής του έργου από τον πληθυσμό. Με βάση τα στοιχεία για τον πληθυσμό που αναφέρονται στο ο πληθυσμός στόχος του έργου ο οποίος χρίζει και μεγαλύτερης κοινωνικής και υγειονομικής υποστήριξης είναι ο πληθυσμός άνω των 65 ετών που αντιστοιχεί στο 13% του πληθυσμού του δήμου. Σε απόλυτους αριθμούς το έργο αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες περίπου ατόμων. Ως μονάδα μετρησης θα χρησιμοποιηθεί ο αριθμός των μοναδικών αρχείων ιατρικού φακέλου που θα αφορούν τους συμπολίτες του δήμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δήμος θα φροντίσει ο φάκελος αυτός να είναι συμβατός με τις νέες κοινοτικές οδηγίες περί διασυνοριακής υγείας (ΕΚ/24/11) η οποία τίθεται υποχρεωτικώς σε ισχύ από τις 25 Οκτωβρίου 2013 με αποτέλεσμα ο δήμος να έχει υποχρέωση υγειονομικής υποστήριξης πέραν των δημοτών του και σε όλους του ευρωπαίους πολίτες που είτε διαμένουν μόνιμα στο δήμο είτε θα χρειαστεί να εξυπηρετηθούν ως επισκέπτες ή τουρίστες. Σε πρώτη φάση 90 δημότες στους οποίους θα χορηγηθούν οι ιατρικές συσκευές θα αξιοποιήσουν πλήρως τη δυνατότητα των νέων υπηρεσιών. Η υπηρεσία του ιατρικού φακέλου είναι διαθέσιμη προς όλους. Σελίδα 29 από 80

30 Α2.3 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Ως κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία του έργου μπορούν να οριστούν: Η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων. Οι ωφελούμενοι και αυτοί που τους εξυπηρετούν θα πρέπει να κατανοήσουν τη σημασία την αξία και την χρησιμότητα του εξοπλισμού που θα παραλάβουν. Η εκπαίδευση των ωφελούμενων και του προσωπικού του Δήμου (Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», ΚΑΠΗ, Διοικητικό Προσωπικό) στη χρήση του εξοπλισμού Η συμμετοχή των ωφελουμένων και του προσωπικού κατά το στάδιο της πιλοτικής λειτουργίας ώστε οι όποιες ατέλειες προβλήματα και ελλείψεις να εντοπιστούν και να διορθωθούν. Η γνώση και η εμπειρία του Αναδόχου στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων για φορείς που υποστηρίζουν ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται κάποιο κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου, καθώς και σχετικές ενέργειες αντιμετώπισης. Κρίσιμος Επιτυχίας Παράγοντας Σωστή αποτύπωση των επιχειρησιακών διαδικασιών έτσι ώστε οι ψηφιακές υπηρεσίες να επιμερίζονται και να υποστηρίζονται σωστά από τις οργανωτικές δομές του Δήμου και της ΑΑ Επιλογή χρηστών - αποδεκτών υπηρεσιών απομακρυσμένης παρακολούθησης Εξασφάλιση της πλήρους και απρόσκοπτη διαλειτουργικότητας των νέων υπηρεσιών με τις υπάρχουσες εφαρμογές και πληροφοριακές υποδομές του Δήμου. Απόλυτη κάλυψη των αναγκών λειτουργικότητας του συστήματος. Τύπος 3 Ο Ο Ο/Τ Τ Σχετικές Ενέργειες Αντιμετώπισης Ο φορέας λειτουργίας θα συνεργαστεί με τον Ανάδοχο και τους εμπλεκόμενους φορείς φροντίδας και πρωτοβάθμιας Υγείας, με σκοπό βέλτιστη κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Ο Ανάδοχος θα αξιολογήσει την υπάρχουσα και θα προτείνει διορθωτικές ενέργειες (επανασχεδιασμό διαδικασιών), αν απαιτούνται. Στη μελέτη εφαρμογής Ο φορέας λειτουργίας θα συνεργαστεί με τον Ανάδοχο και τους τοπικούς φορείς φροντίδας και πρωτοβάθμιας Υγείας, με σκοπό την βέλτιστη επιλογή. Ο ανάδοχος θα πρέπει να αποτυπώσει στη μελέτη εφαρμογής τους χρήστες των νέων υπηρεσιών Ο φορέας θα υποστηρίξει τον ανάδοχο και θα διασφαλίσει τις απαραίτητες υπηρεσίες από τους προμηθευτές των υπαρχόντων συστημάτων Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τις απαιτήσεις του αναλυτικά στη μελέτη εφαρμογής Η λύση του Αναδόχου πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και τα πρρότυπα που αναφέρονται στην ενότητα Α.3.6 Ο Ανάδοχος θα πρέπει στη φάση της μελέτης εφαρμογής και στη φάση ανάπτυξης/ παραμετροποίησης των εφαρμογών, να καταγράψει και να εξασφαλίσει την 3 Τ = Τεχνικός/Τεχνολογικός, Ο = Οργανωτικός, Δ = Διοικητικός, Κ = Κανονιστικός Σελίδα 30 από 80

31 Ευχρηστία Λογισμικού και Εξοπλισμού Πραγματοποίησης Μετρήσεων Απρόσκοπτη λειτουργία των εφαρμογών και υψηλή διαθεσιμότητα των υπηρεσιών. Εκπαίδευση Προσωπικού που θα χρησιμοποιεί τις Έξυπνες Συσκευές Διαχείρισης & Μέτρησης Δεδομένων Υγείας Εκπαίδευση συστημάτων απομακρυσμένης παρακολούθησης Χρηστών Συνεχής και καλής ποιότητα Τεχνική υποστήριξη των χρηστών Ευαισθητοποίηση Χρηστών Τ Τ Ο/Τ Ο/Τ Ο/Τ Ο εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών, μέσω της συνεχούς συνεργασίας με βασικούς χρήστες συστήματος του Φορέα Λειτουργίας. Ο ανάδοχος στη μελέτη εφαρμογής θα συμπεριλάβει αναλυτικό τεύχος σεναρίων ελέγχου αποδοχής των υπηρεσιών που θα υλοποιήσει. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει διαδικασίες αξιολόγησης της ευχρηστίας του συστήματος κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας και βάση των αποτελεσμάτων να προσαρμόσει το σύστημα (δες ενότητα Α.3.10). Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου της αξιοπιστίας του συστήματος κατά τη διάρκεια της πιλοτικής και δοκιμαστικής λειτουργίας και βάση των αποτελεσμάτων να προσαρμόσει το σύστημα Ο Ανάδοχος θα προτείνει πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο θα αξιολογηθεί από τον Φορέα Λειτουργίας και το εμπλεκόμενο προσωπικό. Ο Φορέας Λειτουργίας θα αξιολογήσει την εκπαιδευτική διαδικασία (αφού ολοκληρωθεί) και θα προτείνει διορθωτικές ενέργειες, αν απαιτούνται. Ο Ανάδοχος θα προτείνει πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο θα αξιολογηθεί από τον Φορέα Λειτουργίας και το εμπλεκόμενο προσωπικό. Η σωστή και επαρκής εκπαίδευση, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά που θα συμβάλει στην μεγιστοποίηση της αποδοχής του έργου από τους χρήστες και στην αποδοτική του λειτουργία Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποτελεσματικές δομές τεχνικής υποστήριξης των χρηστών (Ενότητα Α.4.4) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα δημοσιότητας το οποίο θα ανταποκρίνεται σε σαφείς και μετρήσιμους στόχους και θα προσβλέπει στην επιτυχή και συνεχή ενημέρωση των στελεχών του Φορέα Λειτουργίας και πολιτών για τις νέες υπηρεσίες και τη παρότρυνση και ενθάρρυνση για την χρήσης τους.(ενότητα Α.4.2) Σελίδα 31 από 80

32 Α3.Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Περιγραφή Υπηρεσίας Απαιτούμενα στοιχεία (δεδομένα εισόδου) Στοιχεία αποτελέσματος (δεδομένα εξόδου) Παρατηρήσεις (π.χ. επίπεδο «ηλεκτρονικοποίησης», επίπεδο Υπηρεσίας κλπ.) Υπηρεσίες Κατάρτισης και Ενημέρωσης του κοινού σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών Περιεχόμενο που σχετίζεται με την Υγεία (θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης) / Στοιχεία Δημόσιας Υγείας Ψηφιακό Περιεχόμενο Υγείας, / / RSS Feed 1 ο - Πληροφοριακό Υπηρεσίες Διαδραστικής Επικοινωνίας σε Θέματα Φροντίδας Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού και Υγείας Πίνακας Ανακοινώσεων (Bulletin Board)/ Ηλεκτρονική Συνάντηση & Επικοινωνία (Forums)/ Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης και προβολής περιεχομένου υγείας δημιουργούμενο από χρήστες (user generated content). Πληροφοριακό Υλικό 5 ο - Προσωποποιημένο Υπηρεσία απομακρυσμένης Κατ οίκον Παρακολούθησης και Φροντίδας Αποτελέσματα Μετρήσεων Βασικών Παραμέτρων Υγείας Πίνακες και Γραφήματα / Πρόληψη και Διάγνωση 5 ο - Προσωποποιημένο Υπηρεσία Προληπτικής Παρακολούθησης και Φροντίδας Αποτελέσματα Μετρήσεων Βασικών Παραμέτρων Υγείας Πίνακες και Γραφήματα / Πρόληψη και Διάγνωση 5 ο - Προσωποποιημένο Υπηρεσία Άμεσης Ενημέρωσης Συμμετέχοντων και Εμπλεκομένων Αποτελέσματα Μετρήσεων Βασικών Παραμέτρων Υγείας Web/ / SMS (Άμεση Ενημέρωση) 5 ο - Προσωποποιημένο Υπηρεσία Πρόσβασης στο Στοιχεία Χρήστη Πρόσβαση στον Ιατρικό φάκελο 5 ο - Προσωποποιημένο Σελίδα 32 από 80

33 Φάκελο Φροντίδας Δημότη μέσω κινητού τηλεφώνου Φροντίδας Υπηρεσία Καταγραφής και Συλλογής Ιατρικών Δεδομένων Αποτελέσματα Μετρήσεων Βασικών Παραμέτρων Υγείας Πίνακες και Γραφήματα / Πρόληψη και Διάγνωση 5 ο - Προσωποποιημένο Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Η αρχιτεκονική του συστήματος απεικονίζεται στο σχήμα που ακολουθεί: Το προς υλοποίηση Πληροφοριακό Σύστημα μπορεί να αναλυθεί στα παρακάτω συνεργαζόμενα υποσυστήματα: Σελίδα 33 από 80

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Μελέτης : 124/2015 C P V 8 5 1 2 1 0 0 0-3 (Υπηρεσίες παροχής ιατρικής παρακολούθησης μελών των

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ. Αλίαρτος, Φεβρουάριος 2015 0 Π

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κωτσίδου Ελευθερία Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κωτσίδου Ελευθερία Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Κωτσίδου Ελευθερία Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γιώργος Μακρυνός Συντονιστής ΕΔΥ. Εντεταλμένος Δημοτ. Σύμβουλος Κορυδαλλού- Πολιτικός Υπεύθυνος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 24 Απριλίου 2015 09:00-15:00 - Αμφιθέατρο Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ/ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Απασχολούμενο προσωπικό Αριθμός υπαλλήλων Επίπεδο εκπαίδευσης Κλάδος/ειδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Ενεργοποίηση των Κοινωνικών Δομών του ΘΣ 9 Λαμία 31.05.2016 Οι Πόροι του ΕΠ Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών κατ οίκον σε άτομα του συγγενικού τους περιβάλλοντος (εξυπηρετούμενους) έχουν:

υπηρεσιών κατ οίκον σε άτομα του συγγενικού τους περιβάλλοντος (εξυπηρετούμενους) έχουν: ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ( ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ. ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Η Δομή «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» του Δήμου Πετρούπολης στα πλαίσια του νέου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ» Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Μαρία Ζήση, Κοινωνική Λειτουργός Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Βοήθειας στο Σπίτι, Καλλικρατικός Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚΛ-Ζ2Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚΛ-Ζ2Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες Σχεδιασµού / Συντονισµού / Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών)

(Αρµοδιότητες Σχεδιασµού / Συντονισµού / Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών) (α) Αρµοδιότητες Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Πρόνοιας. (Γενικές Αρμοδιότητες) 1. Παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ποιότητας Ζωής και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 6/2013 ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΥτΥΚΑ, ΕΟΠΥΥ Α2 Θεσμοθέτηση του συστήματος χρηματοδότησης των μονάδων ψυχικής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 6/2013 ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΥτΥΚΑ, ΕΟΠΥΥ Α2 Θεσμοθέτηση του συστήματος χρηματοδότησης των μονάδων ψυχικής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 3/7/2013 Αρ. Πρωτ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 3/7/2013 Αρ. Πρωτ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 3/7/2013 Αρ. Πρωτ. 22555 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την υποστήριξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Λ-Ω9Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Λ-Ω9Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 23/09/2010 Α.Π. : /ΨΣ8495-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 23/09/2010 Α.Π. : /ΨΣ8495-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ νέοι θεσμοί κοινωνικής προστασίας διαδικασίες μέθοδοι μορφές παρέμβασης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ νέοι θεσμοί κοινωνικής προστασίας διαδικασίες μέθοδοι μορφές παρέμβασης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ νέοι θεσμοί κοινωνικής προστασίας διαδικασίες μέθοδοι μορφές παρέμβασης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ3Χ-Ψ64 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΝ3Χ-Ψ64 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΓΧ-Μ90 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 457ΓΧ-Μ90 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 457ΓΧ-Μ90 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής Η/Υ και Περιφερειακών Δήμου Αλμωπίας

Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής Η/Υ και Περιφερειακών Δήμου Αλμωπίας Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής Η/Υ και ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 1 Τεχνική Περιγραφή 2 Αρ. Μελέτης: 2/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 28/09/2010 Α.Π. : /ΨΣ3437-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 28/09/2010 Α.Π. : /ΨΣ3437-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 30/09/2010 Α.Π. : 1847 Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 30/09/2010 Α.Π. : 1847 Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ2Χ-6ΘΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥ2Χ-6ΘΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μsc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ3194-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ3194-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα 05/08/15 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΚΕΔΕ με τις αναπληρώτριες Υπουργούς Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 6.1 Εισαγωγή Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. http://www.e-syntagografisi.gr

Μυτιλήνη, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. http://www.e-syntagografisi.gr Μυτιλήνη, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 http://www.e-syntagografisi.gr Η διασφάλιση της υγείας των ασθενών και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους Πολίτες Η επίτευξη σημαντικών οικονομιών στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Σκοπός: Εφαρμογή Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής στους Τομείς της Πρόνοιας, της Παιδείας και της Υγείας. Συντονισμός Συναντήσεις Συνεργασία Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης είναι εθνικό έργο ευρέως διαδεδομένο, με διείσδυση > 98%

Το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης είναι εθνικό έργο ευρέως διαδεδομένο, με διείσδυση > 98% Δρ. Αναστάσιος Τάγαρης Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης Αρχική υλοποίηση από την ΗΔΙΚΑ, που αφορούσε στην καταχώρηση των ιατρικών επισκέψεων και την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη Προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση για την ανάθεση του έργου: Παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε κάθε στάδιο που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Υποέργων της

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος RELOCATION & RECEPTION SCHEME GRC01/2016/0000000060/004 Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη Αριθ. 15/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη Αριθ. 15/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 01-03-2017 Αριθ. 15/2017 Αρ. Πρωτ: 1302 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 03/08/2010 Α.Π. : /ΨΣ5321-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 03/08/2010 Α.Π. : /ΨΣ5321-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π. Πόλη: Λαμία Ταχ. Διεύθυνση : Υψηλάντη 12 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 02-09-2014 Αριθ. 287/14 Αρ. Πρωτ: 9306 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΡΙΝ-ΜΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΡΙΝ-ΜΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΕΟΡΙΝ-ΩΥΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ0ΕΟΡΙΝ-ΩΥΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας πολιτικών ψυχικής υγείας που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας πολιτικών ψυχικής υγείας που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19 Τ.Κ. : 104 33 Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΓ9-ΑΧΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΔΓ9-ΑΧΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Θ.Σ. 9 ΠΕΠ (ΕΣΠΑ )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Θ.Σ. 9 ΠΕΠ (ΕΣΠΑ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Θ.Σ. 9 ΠΕΠ (ΕΣΠΑ 2014-2020) ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΔΟΜΕΣ : 1. Κέντρα Κοινότητας 2. Δομές παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Εθνικός σχεδιασμός και ενδυνάμωση των Υπηρεσιών Πρόληψης: α. Καταπολέμηση και προσπάθεια εξάλειψης των αιτιολογικών παραγόντων της αρρώστιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΜΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΜΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΔΦ-ΞΛΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΖΔΦ-ΞΛΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3η Τροποποίηση της Πράξης "Αγροτουριστικές Δράσεις στη Μάνη" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" ΑΠΟΦΑΣΗ

3η Τροποποίηση της Πράξης Αγροτουριστικές Δράσεις στη Μάνη με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα