III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. και δικαιοσύνης. (2007/C 103 E/01)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. και δικαιοσύνης. (2007/C 103 E/01)"

Transcript

1 C 103E/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (EK) αριθ. 4/2007 που καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 5 Μαρτίου 2007 για την έκδοση της απόφασης αριθ. / /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της, σχετικά με τη θέσπιση, για την περίοδο , ειδικού προγράμματος για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας εις βάρος παιδιών, νέων και γυναικών και την προστασία των θυμάτων και των ομάδων κινδύνου (Πρόγραμμα «Δάφνη IIΙ») στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη» (2007/C 103 E/01) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 152, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 1 ), τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών ( 2 ), Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης ( 3 ), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η συνθήκη ορίζει ότι, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δραστηριοτήτων της Κοινότητας, εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ο) της συνθήκης, η δράση της Κοινότητας πρέπει να περιλαμβάνει τη συμβολή στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας. (2) Η κοινοτική δράση θα πρέπει να συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της δημόσιας υγείας και την απομάκρυνση των πηγών κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου. (3) Η σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βία κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των απειλών πραγματοποίησης τέτοιου είδους πράξεων, ο ( 1 ) ΕΕ C 69 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ C 192 της , σ. 25. ( 3 ) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2006 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα), κοινή θέση του Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 2007 και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). ( 4 ) ΕΕ C 364 της , σ. 1. εξαναγκασμός ή η αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας, είτε στη δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή, αποτελούν παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή, την ασφάλεια, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και τη σωματική και συναισθηματική ακεραιότητα καθώς και σοβαρή απειλή για τη σωματική και την πνευματική υγεία των θυμάτων των εν λόγω μορφών βίας. Οι μορφές αυτές βίας, οι οποίες είναι τόσο διαδεδομένες στο σύνολο της Κοινότητας, αποτελούν πραγματική παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και μάστιγα για την υγεία, εμποδίζουν δε τους πολίτες να απολαύουν ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης. (4) Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) ορίζει την έννοια της υγείας ως κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς ως έλλειψη ασθένειας ή αναπηρίας. Σύμφωνα με ψήφισμα της συνέλευσης της ΠΟΥ το 1996, η βία συνιστά μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην έκθεση που εξέδωσε σχετικά με τη βία και την υγεία, στις 3 Οκτωβρίου 2002, η ΠΟΥ συνιστά την προώθηση της πρόληψης σε αρχικό στάδιο, την ενίσχυση των ενεργειών αρωγής υπέρ των θυμάτων βίας καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την πρόληψη της βίας. (5) Οι αρχές αυτές αναγνωρίζονται σε πολυάριθμες συμβάσεις, δηλώσεις και πρωτόκολλα των κύριων διεθνών οργανισμών και θεσμών, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), η Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες και το Παγκόσμιο Συνέδριο κατά της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης των Παιδιών για Εμπορικούς Σκοπούς. (6) Η καταπολέμηση της βίας θα πρέπει να λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως αναγνωρίζονται από το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 4 ), και τις συνοδευτικές επεξηγήσεις, λαμβανομένου υπόψη του καθεστώτος του, ο οποίος αναγνωρίζει, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια,

2 C 103E/ την ισότητα και την αλληλεγγύη. Συμπεριλαμβάνει ορισμένα ειδικά άρθρα για την προστασία και την προώθηση της σωματικής και ψυχικής υγείας, της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, των δικαιωμάτων του παιδιού και της καταπολέμησης των διακρίσεων καθώς επίσης και άρθρα τα οποία διακηρύττουν την απαγόρευση της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης, της δουλείας και της αναγκαστικής εργασίας καθώς και της παιδικής εργασίας. Εκτιμά ότι, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και ενεργειών της Κοινότητας, είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου. (7) Η Επιτροπή κλήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταρτίσει και να θέσει σε εφαρμογή προγράμματα δράσης για την καταπολέμηση των μορφών αυτών βίας, μεταξύ άλλων με τα ψηφίσματα της 19ης Μαΐου 2000 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα «Περαιτέρω ενέργειες στην καταπολέμηση της σωματεμπορίας γυναικών» ( 1 ) της 20ής Σεπτεμβρίου 2001 σχετικά με τους ακρωτηριασμούς των γυναικείων γεννητικών οργάνων ( 2 ) της 17ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με στρατηγικές για την πρόληψη της εμπορίας γυναικών και παιδιών που είναι ευάλωτα στη σεξουαλική εκμετάλλευση ( 3 ), και της 2ας Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με την παρούσα κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και οιαδήποτε μελλοντική δράση ( 4 ). (8) Το κοινοτικό πρόγραμμα δράσης που θεσπίσθηκε με την απόφαση αριθ. 293/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Ιανουαρίου 2000, για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης (το πρόγραμμα Δάφνη) ( ) περί προληπτικών μέτρων κατά της βίας εις βάρος παιδιών, εφήβων και γυναικών ( 5 ), συνέβαλε στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ενίσχυση και σταθεροποίηση της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών των κρατών μελών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της καταπολέμησης της βίας. (9) Το κοινοτικό πρόγραμμα δράσης που θεσπίσθηκε με την απόφαση αριθ. 803/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης ( ) σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας εις βάρος παιδιών, νέων και γυναικών και την προστασία των θυμάτων και των ομάδων κινδύνου (το πρόγραμμα Δάφνη II) ( 6 ), ενίσχυσε περαιτέρω τα αποτελέσματα που είχαν επιτευχθεί ήδη μέσω του προγράμματος «Δάφνη» σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 της απόφασης 803/2004/ΕΚ η Επιτροπή λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλισθεί η συνέπεια των ετήσιων πιστώσεων με τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές. (10) Είναι επιθυμητή η εξασφάλιση της συνέχειας των σχεδίων που υποστηρίζονται από τα προγράμματα «Δάφνη» και «Δάφνη ΙΙ». (11) Είναι σημαντικό και αναγκαίο να αναγνωρίζονται οι σοβαρές άμεσες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών στη σωματική και την πνευματική υγεία, την ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη ( 1 ) ΕΕ C 59 της , σ ( 2 ) ΕΕ C 77 E της , σ ( 3 ) ΕΕ C 287 E της , σ. 75. ( 4 ) ΕΕ C 288 E της , σ. 66. ( 5 ) ΕΕ L 34 της , σ. 1. ( 6 ) ΕΕ L 143 της , σ. 1. καθώς και την πολιτική των ίσων ευκαιριών των ενδιαφερομένων, για τα άτομα, τις οικογένειες και τις κοινότητες, καθώς επίσης και το υψηλό κοινωνικό και οικονομικό κόστος για το κοινωνικό σύνολο. (12) Η βία κατά των γυναικών λαμβάνει διάφορες μορφές, από την ενδοοικογενειακή βία, η οποία κυριαρχεί σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, έως τις επιζήμιες παραδοσιακές πρακτικές που συνδέονται με την άσκηση φυσικής βίας κατά των γυναικών, όπως ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων και τα εγκλήματα τιμής, οι οποίες συνιστούν ιδιαίτερη μορφή βίας κατά των γυναικών. (13) Τα παιδιά, οι νέοι ή οι γυναίκες που γίνονται μάρτυρες επίθεσης κατά στενού συγγενούς τους θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως θύματα βίας σύμφωνα με το πρόγραμμα που θεσπίζει η παρούσα απόφαση (το «πρόγραμμα»). (14) Όσον αφορά την πρόληψη της βίας, συμπεριλαμβανομένης της κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, νέων και γυναικών και την προστασία των θυμάτων και των ομάδων κινδύνου, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να φέρει προστιθέμενη αξία στις ενέργειες που αναλαμβάνουν κατά κύριο λόγο τα κράτη μέλη με τα εξής μέσα: τη διάδοση και ανταλλαγή πληροφοριών, πείρας και ορθών πρακτικών την προώθηση καινοτόμου προσέγγισης τον από κοινού καθορισμό προτεραιοτήτων την κατάλληλη ανάπτυξη δικτύωσης την επιλογή σχεδίων στο σύνολο της Κοινότητας συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων που υποστηρίζουν τηλεφωνικές γραμμές έκτακτης ανάγκης χωρίς χρέωση για παιδιά και ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας για τα παιδιά που έχουν εξαφανισθεί και τα παιδιά που αποτελούν αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης την ενθάρρυνση και κινητοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών και εκστρατείες ευαισθητοποίησης κατά της βίας σε όλη την Ευρώπη. Οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης την υποστήριξη παιδιών, νέων και γυναικών που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων. (15) Δεδομένου ότι οι βασικές αιτίες και οι συνέπειες της βίας μπορούν συχνά να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά από τοπικές και περιφερειακές οργανώσεις σε συνεργασία με ομολόγους τους από άλλα κράτη μέλη, το πρόγραμμα θα πρέπει να αποδίδει τη δέουσα σημασία στα προληπτικά μέτρα και δράσεις υπέρ των θυμάτων που αναλαμβάνονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. (16) Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας απόφασης, δηλαδή η πρόληψη και η καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν σε ικανοποιητικό βαθμό από τα κράτη μέλη λόγω της ανάγκης για ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο ΕΚ και για διάδοση των ορθών πρακτικών στο σύνολο της Κοινότητας και μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, λόγω της ανάγκης για συντονισμένη και πολυτομεακή προσέγγιση και λόγω της κλίμακας και του αντίκτυπου του προγράμματος, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών.

3 C 103E/3 (17) Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται για όλη τη διάρκεια του προγράμματος χρηματοδοτικό πλαίσιο που αποτελεί την προνομιακή αναφορά κατά την έννοια του σημείου 37 της διοργανικής συμφωνίας, της 17ης Μαΐου 2006, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση ( 1 ), για την αρχή του προϋπολογισμού μέσα στα πλαίσια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού. (18) Ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( 2 ), εφεξής «δημοσιονομικός κανονισμός», και ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής ( 3 ) για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, οι οποίοι διασφαλίζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας, θα πρέπει να εφαρμοσθούν, λαμβανομένων υπόψη των αρχών της απλότητας και της συνέπειας στην επιλογή των δημοσιονομικών μέσων, του περιορισμού των περιπτώσεων όπου η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να έχει την άμεση ευθύνη για την εφαρμογή και τη διαχείρισή τους καθώς και της απαιτούμενης αναλογικότητας μεταξύ του ύψους των πόρων και του διοικητικού φόρτου που συνεπάγεται η χρησιμοποίησή τους. (19) Κατάλληλα μέτρα θα πρέπει επίσης να ληφθούν για την πρόληψη παρατυπιών και κρουσμάτων απάτης, θα πρέπει δε να κινούνται οι αναγκαίες διαδικασίες για την ανάκτηση απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή κακώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( 4 ), τον κανονισμό (Ευρατόμ, EΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες ( 5 ), και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαρτίου 1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ( 6 ). (20) Ο δημοσιονομικός κανονισμός απαιτεί την πρόβλεψη βασικής πράξης για να καλυφθούν οι επιδοτήσεις λειτουργίας. (21) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή ( 7 ). (22) Η ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. ( 1 ) ΕΕ C 139 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 248 της , σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390 της , σ. 1). ( 3 ) ΕΕ L 357 της , σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1248/2006 (ΕΕ L 227 της , σ. 3). ( 4 ) ΕΕ L 312 της , σ. 1. ( 5 ) ΕΕ L 292 της , σ. 2. ( 6 ) ΕΕ L 136 της , σ. 1. ( 7 ) ΕΕ L 184 της , σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της , σ. 11). Τα κράτη μέλη θα πρέπει, συνεπώς, να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των φύλων στη σύνθεση της επιτροπής του άρθρου 10. ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 1. Η παρούσα απόφαση, βασιζόμενη στις πολιτικές και τους στόχους των προγραμμάτων «Δάφνη» και «Δάφνη ΙΙ» θεσπίζει ειδικό πρόγραμμα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας εις βάρος παιδιών, νέων και γυναικών και την προστασία των θυμάτων και των ομάδων κινδύνου («πρόγραμμα Δάφνη ΙΙΙ»), εφεξής «πρόγραμμα», στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη», προκειμένου να συμβάλει σε υψηλό επίπεδο προστασίας από τη βία με στόχο την καλύτερη διαφύλαξη της σωματικής και πνευματικής υγείας. 2. Το πρόγραμμα καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως την 31η Δεκεμβρίου Για τους σκοπούς του προγράμματος, η έννοια «παιδιά» καλύπτει τις ηλικίες από 0 έως 18 ετών, σύμφωνα με τις διεθνείς πράξεις σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού. 4. Εντούτοις, τα σχέδια με δράσεις που προορίζονται για ειδικότερες ομάδες αποδεκτών, π.χ. για «εφήβους» (13 έως 19 ετών) ή για άτομα 12 έως 25 ετών, θεωρούνται ότι στοχεύουν την κατηγορία των «νέων». Άρθρο 2 Γενικοί στόχοι 1. Ο στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στην προστασία των παιδιών, των νέων και των γυναικών από όλες τις μορφές βίας και να επιτύχει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, της ευημερίας και της κοινωνικής συνοχής. 2. Με την επιφύλαξη των στόχων και των αρμοδιοτήτων της Κοινότητας, οι γενικοί στόχοι του προγράμματος συμβάλλουν, ιδίως όσον αφορά τα παιδιά, τους νέους και τις γυναίκες, στην ανάπτυξη των κοινοτικών πολιτικών και, ειδικότερα, αυτών που αφορούν τη δημόσια υγεία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων καθώς και σε ενέργειες που αποσκοπούν στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Άρθρο 3 Ειδικός στόχος Το πρόγραμμα έχει ως ειδικό στόχο να συμβάλλει στην πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας, στη δημόσια ή ιδιωτική σφαίρα εις βάρος παιδιών, νέων και γυναικών, περιλαμβανομένων της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της εμπορίας ανθρώπων με τη λήψη προληπτικών μέτρων και την παροχή υποστήριξης και προστασίας σε θύματα και ομάδες κινδύνου. Αυτό επιτυγχάνεται με τις εξής διακρατικές δράσεις ή άλλα είδη δράσεων κατά το άρθρο 4: α) αρωγή και ενθάρρυνση των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και άλλων οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, όπως ορίζονται στο άρθρο 7

4 C 103E/ β) σχεδιασμό και εκτέλεση δράσεων ευαισθητοποίησης που στοχεύουν συγκεκριμένο κοινό, π.χ. συγκεκριμένα επαγγέλματα, αρμόδιες αρχές και συγκεκριμένους τομείς της κοινής γνώμης, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και την προαγωγή της μηδενικής ανοχής έναντι της βίας καθώς και την ενθάρρυνση της στήριξης των θυμάτων και την καταγγελία συμβάντων βίας στις αρμόδιες αρχές γ) διάδοση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων «Δάφνη» και «Δάφνη ΙΙ», συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής, της μεταφοράς και της χρήσης τους από άλλους δικαιούχους ή σε άλλες γεωγραφικές περιοχές δ) προσδιορισμός και ενίσχυση δράσεων που συμβάλλουν στη θετική αντιμετώπιση των προσώπων που κινδυνεύουν να υποστούν βία, ιδιαίτερα ακολουθώντας προσέγγιση που ενθαρρύνει την επίδειξη σεβασμού στα πρόσωπα αυτά και προωθεί την ευημερία και την προσωπική τους ολοκλήρωση ε) δημιουργία και υποστήριξη πολυτομεακών δικτύων ενόψει της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των ΜΚΟ και άλλων οργανώσεων που δρουν στον τομέα αυτό στ) εξασφάλιση της διεύρυνσης των τεκμηριωμένων πληροφοριών και της βάσης των γνώσεων, της ανταλλαγής πληροφοριών καθώς επίσης του εντοπισμού και της διάδοσης ορθών πρακτικών, μεταξύ άλλων με έρευνα, κατάρτιση, επισκέψεις μελέτης και ανταλλαγές προσωπικού ζ) σχεδιασμός και δοκιμή υλικού ευαισθητοποίησης και εκπαιδευτικού υλικού για την πρόληψη της βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών καθώς και συμπλήρωση και προσαρμογή του ήδη διαθέσιμου υλικού προς χρήση σε άλλες γεωγραφικές περιοχές ή για άλλες ομάδες-στόχους η) μελέτη φαινομένων που έχουν σχέση με τη βία και τις επιπτώσεις της, τόσο στα θύματα όσο και στο κοινωνικό σύνολο, περιλαμβανομένου του υγειονομικού, κοινωνικού και οικονομικού κόστους, με στόχο την αντιμετώπιση των αιτίων που προκαλούν την άσκηση βίας σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας θ) ανάπτυξη και εκτέλεση προγραμμάτων για την παροχή υποστήριξης στα θύματα και τα άτομα που κινδυνεύουν να υποστούν βία και εκτέλεση προγραμμάτων παρέμβασης για τους δράστες, με ταυτόχρονη μέριμνα για την ασφάλεια των θυμάτων. Άρθρο 4 Είδη δράσεων Για την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων που καθορίζονται στα άρθρα 2 και 3, το πρόγραμμα θα υποστηρίξει τα ακόλουθα είδη ενεργειών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα ετήσια προγράμματα εργασίας: α) ειδικές δράσεις που αναλαμβάνει η Επιτροπή, όπως μελέτες και έρευνα, δημοσκοπήσεις και έρευνες κοινής γνώμης, διαμόρφωση δεικτών και κοινών μεθοδολογιών, συλλογή, επεξεργασία και διάδοση δεδομένων και στατιστικών, σεμινάρια, συνέδρια και συσκέψεις εμπειρογνωμόνων, διοργάνωση δημόσιων εκστρατειών και εκδηλώσεων, σχεδιασμός και επιμέλεια υπηρεσίας τηλεφωνικών γραμμών έκτακτης ανάγκης και δικτυακών τόπων, επεξεργασία και διάδοση πληροφοριακού υλικού (περιλαμβανομένων των εφαρμογών πληροφορικής και των εκπαιδευτικών μέσων), σύσταση και ενεργοποίηση ομάδας προβληματισμού ενδιαφερομένων που θα παρέχουν συμβουλές εμπειρογνωμόνων σε σχέση με τη βία, υποστήριξη άλλων δικτύων εθνικών εμπειρογνωμόνων και δραστηριότητες ανάλυσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης β) ειδικά διακρατικά σχέδια κοινοτικού ενδιαφέροντος, τα οποία υποβάλλονται από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα ετήσια προγράμματα εργασίας γ) υποστήριξη των δραστηριοτήτων ΜΚΟ ή άλλων οργανώσεων που επιδιώκουν σκοπούς γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος οι οποίοι συνάδουν με τους γενικούς στόχους του προγράμματος που εκτίθενται στο άρθρο 2, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα ετήσια προγράμματα εργασίας. Άρθρο 5 Συμμετοχή τρίτων χωρών Οι ακόλουθες χώρες μπορούν να συμμετέχουν στις δράσεις του προγράμματος: α) χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει συνθήκη προσχώρησης β) υποψήφιες χώρες υπέρ των οποίων έχει χαραχθεί προενταξιακή στρατηγική, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στα κοινοτικά προγράμματα, οι οποίες έχουν καθορισθεί, αντίστοιχα, στη συμφωνία-πλαίσιο και τις αποφάσεις των συμβουλίων σύνδεσης γ) χώρες ΕΖΕΣ που συμμετέχουν στη συμφωνία για τον ΕΟΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω συμφωνίας δ) χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, βάσει ρυθμίσεων που πρέπει να θεσπισθούν με τις εν λόγω χώρες στο πλαίσιο των συμφωνιώνπλαισίων σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή τους στα κοινοτικά προγράμματα Στα σχέδια μπορούν να συμμετέχουν υποψήφιες χώρες που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον αυτό συμβάλλει στην προετοιμασία της προσχώρησής τους, ή άλλες τρίτες χώρες που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους στόχους των σχεδίων. Άρθρο 6 Δικαιούχοι ομάδες και ομάδες-στόχοι 1. Από το πρόγραμμα επωφελούνται τα παιδιά, οι νέοι και οι γυναίκες που είναι ή κινδυνεύουν να γίνουν θύματα βίας. 2. Οι κύριες ομάδες-στόχοι του προγράμματος είναι, μεταξύ άλλων, οι οικογένειες, οι καθηγητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό, οι κοινωνικοί λειτουργοί, η αστυνομία και οι συνοριακοί φρουροί, οι τοπικές, εθνικές και στρατιωτικές αρχές, οι εργαζόμενοι σε ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα, το δικαστικό προσωπικό, οι ΜΚΟ, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι θρησκευτικές κοινότητες.

5 C 103E/5 Άρθρο 7 Πρόσβαση στο πρόγραμμα Η πρόσβαση στο πρόγραμμα είναι ανοιχτή σε ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς και φορείς (τοπικές αρχές στο κατάλληλο επίπεδο, πανεπιστημιακά τμήματα και ερευνητικά κέντρα) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρόληψης και της καταπολέμησης της βίας εις βάρος παιδιών, νέων και γυναικών ή στους τομείς της προστασίας από τις εν λόγω μορφές βίας ή της παροχής υποστήριξης στα θύματα ή της εκτέλεσης στοχοθετημένων δράσεων για την προώθηση της απόρριψης αυτών των μορφών βίας ή της ενθάρρυνσης της αλλαγής στάσης και συμπεριφοράς έναντι των ευάλωτων ομάδων και των θυμάτων βίας. Άρθρο 8 Είδη παρέμβασης 1. Η κοινοτική χρηματοδότηση μπορεί να λαμβάνει τις ακόλουθες νομικές μορφές: επιδοτήσεις, συμβάσεις δημόσιων προμηθειών. 2. Οι κοινοτικές επιδοτήσεις χορηγούνται αφού εξετασθούν οι αιτήσεις που υποβάλλονται κατόπιν σχετικών προσκλήσεων, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις εξαιρετικού χαρακτήρα και δεόντως αιτιολογημένες ή εκτός εάν τα χαρακτηριστικά του δικαιούχου τον επιβάλλουν ως τη μόνη επιλογή για δεδομένη δράση. Οι κοινοτικές επιδοτήσεις παρέχονται με τη μορφή επιδοτήσεων λειτουργίας και επιδοτήσεων δράσεων. Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης διευκρινίζεται στα ετήσια προγράμματα εργασίας. 3. Επιπλέον, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν δαπάνες για συμπληρωματικά μέτρα, μέσω συμβάσεων δημόσιων προμηθειών, οπότε τα κοινοτικά κονδύλια καλύπτουν την αγορά υπηρεσιών και αγαθών που συνδέονται άμεσα με τους στόχους του προγράμματος. Καλύπτονται εν προκειμένω, μεταξύ άλλων, δαπάνες για ενημέρωση και επικοινωνία, προετοιμασία, εκτέλεση, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση σχεδίων, πολιτικών, προγραμμάτων και νομοθεσίας. 4. Τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης σχετικά με όλα τα άλλα θέματα θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής του άρθρου 10 παράγραφος Κατά τις διαδικασίες αξιολόγησης και χορήγησης όσον αφορά τις επιδοτήσεις δράσεων λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα κριτήρια: α) οι γενικοί και ειδικοί στόχοι όπως ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 και τα μέτρα που λαμβάνονται στους διάφορους τομείς που προβλέπονται στο άρθρο 3 καθώς και η συμμόρφωση με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας β) η ποιότητα της προτεινόμενης δράσεως όσον αφορά το σχεδιασμό της, την οργάνωσή της, την παρουσίασή της και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα γ) το ζητούμενο ποσό κοινοτικής χρηματοδότησης και η σχέση κόστους/απόδοσης όσον αφορά τα αναμενόμενα αποτελέσματα δ) ο αντίκτυπος των αναμενόμενων αποτελεσμάτων στους γενικούς και ειδικούς στόχους του προγράμματος, όπως ορίζονται στα άρθρα 2 και 3, καθώς και στα μέτρα που λαμβάνονται στους διάφορους τομείς που προβλέπονται στο άρθρο 3 ε) καινοτομία. 6. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση επιδοτήσεων λειτουργίας, που προβλέπονται στο άρθρο 4 στοιχείο γ), αξιολογούνται με γνώμονα: α) τη συνεκτικότητα με τους στόχους του προγράμματος β) την ποιότητα των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων γ) το πιθανό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στους αποδέκτες των δραστηριοτήτων αυτών δ) τη γεωγραφική επίπτωση των πραγματοποιηθεισών δραστηριοτήτων ε) τη συμμετοχή των πολιτών στην οργάνωση των συμμετεχόντων φορέων στ) τη σχέση κόστους/απόδοσης της προταθείσας δραστηριότητας. Άρθρο 9 Μέτρα εφαρμογής 1. Η Επιτροπή υλοποιεί την κοινοτική συνδρομή σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό. 2. Για την εκτέλεση του προγράμματος, η Επιτροπή εγκρίνει, εντός των ορίων των γενικών στόχων του προγράμματος που εκτίθενται στο άρθρο 2, ετήσιο πρόγραμμα εργασίας στο οποίο προσδιορίζει τους ειδικούς στόχους της και τις θεματικές προτεραιότητες, περιγράφει τα συνοδευτικά μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 8 και επισυνάπτει, εφόσον κριθεί αναγκαίο, κατάλογο άλλων δράσεων. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών καθορίζει το ελάχιστο ποσοστό των ετήσιων δαπανών που χορηγείται σε επιδοτήσεις. 3. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας θεσπίζεται σύμφωνα με τη διαχειριστική διαδικασία του άρθρου 10 παράγραφος 2. Άρθρο 10 Επιτροπή 1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. 2. Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της απόφασης αυτής. Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται δίμηνη. 3. Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της απόφασης αυτής. 4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

6 C 103E/ Άρθρο 11 Συμπληρωματικότητα 1. Επιδιώκονται συνέργειες και συμπληρωματικότητα με άλλα κοινοτικά μέσα, ιδίως με τα γενικά προγράμματα «Ασφάλεια και προστασία των ελευθεριών» και «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών», το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης καθώς και τα προγράμματα για την προστασία της υγείας, «Απασχόληση και κοινωνική αλληλεγγύη Progress» και «Safer Internet Plus». Συμπληρωματικότητα επιδιώκεται επίσης με το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων. Σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και, όπως αυτό κρίνεται απαραίτητο, με βάση το κοινοτικό στατιστικό πρόγραμμα θα αναπτυχθεί η στατιστική πτυχή της ενημέρωσης σχετικά με τη βία. 2. Το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιεί από κοινού πόρους με άλλους κοινοτικούς μηχανισμούς και ιδίως με τα γενικά προγράμματα «Ασφάλεια και προστασία των ελευθεριών», «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» και το έβδομο πρόγραμμαπλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης, με σκοπό την εκτέλεση δράσεων που καλύπτουν τους στόχους όλων των προγραμμάτων. 3. Ενέργειες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης δεν λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη για τον ίδιο σκοπό από άλλους κοινοτικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι σύμφωνα με το πρόγραμμα παρέχουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση που έλαβαν από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άλλες πηγές καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις υπό εξέταση αιτήσεις χρηματοδότησης που έχουν υποβάλει. Άρθρο 12 Χρηματοδότηση 1. Το χρηματοδοτικό ποσό για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης καθορίζεται σε ευρώ για την περίοδο που ορίζεται στο άρθρο Τα κονδύλια τα οποία διατίθενται για τις δράσεις που προβλέπονται στο πρόγραμμα εγγράφονται ως ετήσιες πιστώσεις στο γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διαθέσιμες ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από τη δημοσιονομική αρχή εντός των ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου. 3. Κατά τη διάρκεια των πέντε ετών από την τελευταία πληρωμή για οποιαδήποτε δράση, η Επιτροπή απαιτεί ο δικαιούχος της χρηματοδοτικής συνδρομής να διατηρεί στη διάθεση της Επιτροπής όλα τα δικαιολογητικά για τις σχετικές µε τη δράση δαπάνες. 4. Με βάση τα πορίσματα των εκθέσεων και των δειγματοληπτικών ελέγχων των παραγράφων 1 και 2, η Επιτροπή προσαρμόζει, εάν χρειασθεί, την κλίμακα και τις προϋποθέσεις χορήγησης της χρηματοδοτικής συνδρομής που είχε εγκριθεί αρχικά καθώς και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών. 5. Η Επιτροπή λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για να εξακριβώσει αν οι χρηματοδοτούμενες δράσεις εκτελούνται σωστά και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και του δημοσιονομικού κανονισμού. Άρθρο 14 Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας 1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι, κατά την εκτέλεση ενεργειών που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, τα οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας προστατεύονται με τη λήψη προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων και με την είσπραξη των αδικαιολογήτως καταβληθέντων ποσών και, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες, με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών ποινών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, τον κανονισμό (Ευρατόμ, EΚ) αριθ. 2185/96 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/ Για τις κοινοτικές δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, εφαρμόζονται ο κανονισμός (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 και ο κανονισμός (Ευρατόμ, EΚ) αριθ. 2185/96 για κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των παραβάσεων συμβατικής υποχρέωσης που ορίζεται με βάση το πρόγραμμα, η οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα, με πραγματικό ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα να ζημιωθούν με αδικαιολόγητη δαπάνη ο γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προϋπολογισμοί στο πλαίσιο αυτού. Άρθρο 13 Παρακολούθηση 1. Για οποιαδήποτε δράση χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος υποβάλλει τεχνικές και οικονομικές εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών. Επίσης, αποστέλλεται τελική έκθεση εντός τριών μηνών από την περάτωση της δράσης. Η Επιτροπή καθορίζει τη μορφή και το περιεχόμενο των εκθέσεων. 2. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι συμβάσεις και συμφωνίες που απορρέουν από την εφαρμογή του προγράμματος παρέχουν ιδίως εποπτεία και δημοσιονομικό έλεγχο εκ μέρους της Επιτροπής (ή οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της), εφόσον είναι απαραίτητο μέσω επιτόπιων ελέγχων, περιλαμβανομένων των δειγματοληπτικών ελέγχων, καθώς και ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 3. Η Επιτροπή μειώνει, αναστέλλει ή ανακτά το ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει χορηγηθεί για ορισμένη δράση, εάν διαπιστώσει παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένης της µη τήρησης των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή της επιμέρους απόφασης ή της σύμβασης ή της συμφωνίας για τη χορήγηση της δεδομένης χρηματοδοτικής συνδρομής, ή εάν αποκαλυφθεί ότι, χωρίς να έχει ζητηθεί προηγουμένως η έγκριση της Επιτροπής, η δράση έχει υποστεί σημαντική μεταβολή, ασυμβίβαστη µε τη φύση ή τους όρους εκτέλεσης του σχεδίου. 4. Εάν δεν έχουν τηρηθεί οι προθεσμίες ή εάν μόνον ένα μέρος της χορηγούμενης χρηματοδοτικής συνδρομής δικαιολογείται από την πρόοδο που έχει σημειώσει η εκτέλεση της δράσης, η Επιτροπή ζητεί από τον δικαιούχο να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός καθορισμένης προθεσμίας. Εάν ο δικαιούχος δεν απαντήσει κατά τρόπο ικανοποιητικό, η Επιτροπή μπορεί να ακυρώσει το υπόλοιπο της χρηματοδοτικής συνδρομής και να απαιτήσει την επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.

7 C 103E/7 5. Κάθε ποσό που έχει καταβληθεί αχρεωστήτως επιστρέφεται στην Επιτροπή. Τα ποσά που δεν επιστρέφονται εγκαίρως επιβαρύνονται με τόκους, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο δημοσιονομικό κανονισμό. Άρθρο 15 Αξιολόγηση 1. Το πρόγραμμα παρακολουθείται τακτικά ούτως ώστε να ελέγχεται η εκτέλεση των αναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων. 2. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την τακτική, ανεξάρτητη και εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος. 3. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο: α) ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα καθώς και τις ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές της εκτέλεσης του προγράμματος, έως τις 31 Μαρτίου 2011 το αργότερο, συνοδευόμενη από κατάλογο των σχεδίων και μέτρων που χρηματοδοτήθηκαν β) ανακοίνωση για τη συνέχιση του προγράμματος, έως τις 31 Μαΐου 2012 το αργότερο γ) έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης σχετικά με την εκτέλεση και τα αποτελέσματα του προγράμματος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 το αργότερο. Άρθρο 16 Δημοσίευση των σχεδίων Η Επιτροπή δημοσιεύει κατ' έτος κατάλογο των σχεδίων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, με σύντομη περιγραφή κάθε σχεδίου. Άρθρο 17 Μεταβατικά μέτρα Η απόφαση αριθ. 803/2004/ΕΚ καταργείται με την παρούσα απόφαση. Δράσεις που έχουν αρχίσει βάσει της ανωτέρω απόφασης συνεχίζουν να διέπονται από την εν λόγω απόφαση έως την ολοκλήρωσή τους. Άρθρο 18 Έναρξη ισχύος Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την Βρυξέλλες, Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος

8 C 103E/ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις 13 Απριλίου 2005, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 152 της συνθήκης, μια πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση, για την περίοδο , του ειδικού προγράμματος «Καταπολέμηση της βίας (Δάφνη) και πρόληψη των ναρκωτικών και σχετική ενημέρωση» στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη». Ωστόσο, ανταποκρινόμενη στις απόψεις που εξέφρασε η ad hoc ομάδα του Συμβουλίου «Θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια» τον Ιανουάριο του 2006 και στην επιθυμία της Επιτροπής για τα Δικαιώματα της Γυναίκας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διαχωριστεί το πρόγραμμα Δάφνη από το πρόγραμμα για την πρόληψη των ναρκωτικών, η Επιτροπή, στις 24 Μαΐου 2006, υπέβαλε τροποποιημένη πρόταση για τη θέσπιση δύο ειδικών προγραμμάτων. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώμη της στις 19 Ιανουαρίου Η Επιτροπή των Περιφερειών έδωσε τη γνώμη της στις 16 Φεβρουαρίου Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώμη του στις 5 Σεπτεμβρίου 2006 (1η ανάγνωση). Το Συμβούλιο υιοθέτησε κοινή θέση στις 5 Μαρτίου 2007 σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 251 της συνθήκης. ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ Η παρούσα απόφαση θεσπίζει ένα επταετές πρόγραμμα από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας εις βάρος παιδιών, νέων και γυναικών και την προστασία των θυμάτων και των ομάδων κινδύνου (Δάφνη ΙΙΙ). Αποτελεί μέρος του γενικού προγράμματος «Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη» και βασίζεται στις πολιτικές και τους στόχους που καθόριζε το πρώτο πρόγραμμα Δάφνη και το πρόγραμμα Δάφνη ΙΙ. Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι η πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της εμπορίας ανθρώπων, στη δημόσια ή ιδιωτική σφαίρα. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 116,85 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το πρόγραμμα Δάφνη ΙΙ το οποίο διέθετε 50 εκατ. ευρώ για μία πενταετία. ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 1. Γενικές παρατηρήσεις Η κοινή θέση συμφωνήθηκε με βάση άτυπες τριμερείς διαπραγματεύσεις, κατόπιν σειράς συναντήσεων μεταξύ της παρούσας προεδρίας, των συνεισηγητών και των σκιωδών εισηγητών, καθώς και των εκπροσώπων της Επιτροπής. Την 1η Δεκεμβρίου 2006, το Συμβούλιο EPSCO (Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές) επέτυχε πολιτική συμφωνία για το εν λόγω κείμενο και, ως μέρος της συμβιβαστικής συμφωνίας με το Κοινοβούλιο, συμφώνησε σχετικά με δήλωση του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην οποία καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο πρωτοβουλίας για ένα Ευρωπαϊκό Έτος καταπολέμησης της βίας εις βάρος παιδιών, νέων και γυναικών ( 1 ). 2. Οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 53 τροπολογίες σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Σεπτεμβρίου Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δέχθηκε το Συμβούλιο Στην κοινή του θέση, το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του 32 τροπολογίες. Από αυτές το Συμβούλιο: όπως και η Επιτροπή στην τροποποιημένη της πρόταση, δέχθηκε πλήρως 7 τροπολογίες. Πρόκειται για τις τροπολογίες αριθ. 6, 13, 22, 25, 30, 50 και 65, ( 1 ) Έγγραφο 15869/06.

9 C 103E/9 δέχθηκε κατ' αρχήν ή εν μέρει 17 τροπολογίες, ακολουθώντας κυρίως την προσέγγιση της Επιτροπής (αριθ. 3, 5, 15, 23, 27, 29, 31, 34, 38, 39, 43, 45, 46, 55, 56, 61, 66), κατέληξε σε συμβιβασμό με το Κοινοβούλιο για άλλες 8 τροπολογίες (αριθ. 4, 32, 33, 35, 70, 59, 63, 64) Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν δέχθηκε το Συμβούλιο Το Συμβούλιο δεν δέχθηκε 19 τροπολογίες για τους λόγους που εξηγεί η Επιτροπή στην τροποποιημένη της πρόταση (αριθ. 14, 17 και 67, 18, 19, 24, 26, 36, 37, 40, 41, 68, 42, 44, 51, 53, 54, 58, 60 και 74). Επίσης το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να δεχθεί τις τροπολογίες αριθ. 20 καθώς και αριθ. 69 και αριθ. 72 που αφορούν το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) διότι προτιμά ίση μεταχείριση όλων των οργανώσεων που επιθυμούν να επωφεληθούν από επιδότηση λειτουργίας. Ως εκ τούτου το Συμβούλιο διέγραψε και την αιτιολογική σκέψη 13, το άρθρο 4 στοιχείο δ) και το άρθρο 9 παράγραφος 6 της τροποποιημένης πρότασης της Επιτροπής όπου αναφερόταν μία συγκεκριμένη οργάνωση. 3. Άλλες τροποποιήσεις στις οποίες προέβη το Συμβούλιο Κατά την υιοθέτηση της κοινής του θέσης, το Συμβούλιο προέβη σε ορισμένες άλλες αλλαγές της τροποποιημένης πρότασης της Επιτροπής, πολλές από τις οποίες είναι καθαρά τεχνικές τροποποιήσεις. Οι άλλες κύριες αλλαγές αφορούν τα εξής: Αιτιολογική σκέψη 13: η αιτιολογική σκέψη της τροποποιημένης πρότασης της Επιτροπής διαγράφηκε εφόσον το Συμβούλιο δεν δέχθηκε την τροπολογία αριθ. 20, αλλά αντικαταστάθηκε από αναφορά στον ρόλο που θα μπορούσαν να παίξουν τοπικές και περιφερειακές οργανώσεις στην καταπολέμηση των βασικών αιτιών και συνεπειών της βίας. Άρθρο 2 (Γενικοί στόχοι): το Συμβούλιο προτίμησε να δοθεί άμεση έμφαση στο ζήτημα της προστασίας των παιδιών, των νέων και των γυναικών από κάθε μορφή βίας μάλλον παρά να υπάρχει αναφορά στον ευρύτερο στόχο της δημιουργίας ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Άρθρο 3 (Ειδικός στόχος): για λόγους ευκρίνειας, το Συμβούλιο άλλαξε την διάρθρωση αυτού του άρθρου, ώστε να υπάρχει μόνο ένας ειδικός στόχος, ακολουθούμενος από κατάλογο των διαφόρων διακρατικών δράσεων. Άρθρο 4 στοιχείο β) (Είδη ενεργειών): το Συμβούλιο προτίμησε να επανέλθει στην κατάσταση του Δάφνη ΙΙ όπου, για να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος, τα διακρατικά σχέδια κοινοτικού ενδιαφέροντος πρέπει να εμπλέκουν τουλάχιστον δύο μάλλον παρά τρία κράτη μέλη. Άρθρο 5 (Συμμετοχή τρίτων χωρών): η δομή μεταβλήθηκε ώστε να αντικατοπτρίζει την μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα στην απόφαση 771/2006/ΕΚ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους (2007) ( 1 ). Άρθρο 6 (Δικαιούχοι ομάδες και ομάδες-στόχοι): Το Συμβούλιο τροποποίησε την πρόταση της Επιτροπής για να γίνει διάκριση ανάμεσα στους δικαιούχους του προγράμματος (παιδιά, νέοι και γυναίκες που είναι ή κινδυνεύουν να γίνουν θύματα βίας) και τις κύριες ομάδες-στόχους του προγράμματος, όπως είναι οι οικογένειες, οι εκπαιδευτικοί, οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.λπ. Άρθρο 9 παράγραφος 2 (Μέτρα εφαρμογής): Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι επαρκές ποσοστό του προϋπολογισμού θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση διακρατικών σχεδίων, η παράγραφος 2 ορίζει τώρα ότι το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών θα καθορίζει το ελάχιστο ποσοστό των ετήσιων δαπανών που χορηγείται σε επιδοτήσεις. Άρθρο 9 [παράγραφος 3 και παράγραφος 3 στοιχείο α)] (Μέτρα εφαρμογής) και άρθρο 10 (Επιτροπή): Το Συμβούλιο προτίμησε να επανέλθει στη μεικτή διαδικασία επιτροπολογίας που είχε χρησιμοποιηθεί στο πρόγραμμα Δάφνη ΙΙ, κατά την οποία το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών θεσπίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής και τα άλλα απαραίτητα για την εφαρμογή της απόφασης μέτρα θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής. Άρθρο 11 (Συμπληρωματικότητα): το Συμβούλιο έκρινε σκόπιμο να προσθέσει αναφορά στο πρόσφατα εγκριθέν κοινοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη Progress ( 2 ). ( 1 ) ΕΕ L 146 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 315 της , σ. 1.

10 C 103E/ Άρθρο 13 παράγραφος 3 (Παρακολούθηση): Οι διατάξεις για την καταπολέμηση της απάτης στην τρίτη παράγραφο αντικαταστάθηκαν από μία στερεότυπη αιτιολογική σκέψη (17α) που αναφέρεται στους διάφορους κανονισμούς του Συμβουλίου που αφορούν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγονται επιτοπίως, καθώς και στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στο τελικό κείμενο συμφωνήθηκαν μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων ορισμένες άλλες αλλαγές τεχνικής φύσης στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας για την οριστική διατύπωση από τους γλωσσομαθείς νομικούς. IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Το Συμβούλιο εκτιμά ότι στο σύνολό της η κοινή θέση συνάδει προς τους θεμελιώδεις στόχους της τροποποιημένης πρότασης της Επιτροπής και κρίνει ότι έχει επιτευχθεί ένας καλός συμβιβασμός με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των άτυπων διαπραγματεύσεων.

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ)

(Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) 22.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/43 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1672/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 24ης Οκτωβρίου 2006

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1672/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 24ης Οκτωβρίου 2006 15.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1672/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ III: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικές δράσεις

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ III: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικές δράσεις Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 30/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 27.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0182 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 27 Απριλίου 2017 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

6977/16 ROD/ech,alf DGC 2C

6977/16 ROD/ech,alf DGC 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0069(NLE) 6977/16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: COHAFA 15 PROCIV 15 ASIM 35 JAI 201 FIN 165 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2038(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2038(BUD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 20.10.2014 2014/2038(BUD) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου

Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου P7_TA(204)0334 Απαλλαγή 202: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 204 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

DGG 1B EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en) 2016/0182 (COD) PE-CONS 16/17 EF 45 ECOFIN 198 CONSOM 78 CODEC 377

DGG 1B EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en) 2016/0182 (COD) PE-CONS 16/17 EF 45 ECOFIN 198 CONSOM 78 CODEC 377 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en) 2016/0182 (COD) PE-CONS 16/17 EF 45 ECOFIN 198 CONSOM 78 CODEC 377 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.3.2017 COM(2017) 145 final 2017/0065 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.3.2017 COM(2017) 146 final 2017/0066 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0182(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0182(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 20.10.2016 2016/0182(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2008/0047(COD) 30.6.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I

P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο 2008-2013 (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles 2020») ***I

Πρόγραμμα ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles 2020») ***I P7_TA-PROV(2013)0552 Πρόγραμμα ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles 2020») ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση (16446/1/2010 C7-0427/2010),

έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση (16446/1/2010 C7-0427/2010), P7_TA-PROV(2011)0031 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006) ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΜΑΠ/γπ 1 DRI

10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΜΑΠ/γπ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0266 (COD) 10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: PHARM 43 SAN 284 MI 478 COMPET 402 CODEC 977

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι P7_TA(2011)0135 Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15050/15 SAN 427 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2015 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2016 COM(2016) 504 final 2016/0247 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

9901/17 ΣΙΚ/γομ 1 DGD 2A

9901/17 ΣΙΚ/γομ 1 DGD 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0287 (COD) 9901/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 9641/17 + ADD 1 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 CORLX 492 CFSP/PESC 935 DEVGEN 239 FIN 665 ACP 121 CADREFIN 107 CODUN 41 CIVCOM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 3.12.2008 E(2008) 7531 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3.12.2008 σχετικά με την έγκριση, για την Ελλάδα, του πολυετούς προγράμματος για την περίοδο 2007-2013,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 42 final 2016/0297 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα:

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2001 (14.02) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 22 Ιανουαρίου, 2014 Σύνολο σελίδων: 8 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

10729/16 ADD 1 ΤΤ/σα 1 DGB 2C

10729/16 ADD 1 ΤΤ/σα 1 DGB 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0267 (COD) 10729/16 ADD 1 ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: PHARM 44 SAN 285 MI 479 COMPET 403 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 12.5.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 137/7 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ.

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ. ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Bρυξέλλες, 30 Αυγούστου 2000 (01.09) (OR. fr) CONFER 4766/00 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ Θέµα : ιακυβερνητική ιάσκεψη 2000 Ενισχυµένη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 202 final 2012/0099 (NLE) C7-0069/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 97/836/ΕΚ ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 10.7.2017 JOIN(2017) 24 final 2017/0157 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

12441/17 ΧΜΑ/μκ/ΚΚ 1 DG G 2A

12441/17 ΧΜΑ/μκ/ΚΚ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12441/17 BUDGET 29 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017: παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2015 COM(2015) 335 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I

P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I P7_TA(2010)0380 Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 12.2.2008 B6-0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6-0005/2008 και B6-0006/2008 σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5,

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.2.2016 COM(2016) 78 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2016/000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 Έγγραφο συνόδου 2014 C7-0028/2014 2011/0465(COD) 06.02.2014 Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.4.2014 L 115/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 390/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Απριλίου 2014 για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-2020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

11812/17 ΧΦ/νικ 1 DG G 2A

11812/17 ΧΦ/νικ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11812/17 BUDGET 26 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 επί του γενικού προϋπολογισμού για το 2017:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/13 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/852 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 472/2014/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 472/2014/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 9.5.2014 L 136/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 472/2014/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος για την Ανάπτυξη (2015) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.10.2015 COM(2015) 507 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα του προγράμματος Pericles για

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)03 Απαλλαγή 203: Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

8257/15 ADD 1 ΓΒ/μκρ/ΙΑ 1 DGG 3 B

8257/15 ADD 1 ΓΒ/μκρ/ΙΑ 1 DGG 3 B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0410 (COD) 8257/15 ADD 1 ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: UD 93 AGRI 217 ENFOCUSTOM 33 CODEC 585 Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.5.2015 L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/840 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαΐου 2015 για τους ελέγχους που διενεργούνται από τις Υπεύθυνες Αρχές σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

L 101/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 101/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 101/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.4.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2009 για τη σύσταση του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Απόφαση αριθ. 50/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης εκεµβρίου 2001, σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης για την ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1719/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2006

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1719/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2006 L 327/30 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.11.2006 ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1719/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Νοεμβρίου 2006 για τη θέσπιση του προγράμματος «Νεολαία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2012 COM(2012) 214 final 2012/0108 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

L 354/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 354/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1381/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του Προγράμματος «Δικαιώματα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2016 COM(2016) 654 final 2016/0320 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών που πρέπει να καταβάλουν τα κράτη μέλη για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS) AGRI 431 VETER 33 AGRILEG 76 AE 28 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Σουηδίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο Θέμα: Νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο Θέμα: Νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2010 (09.12) (OR. en) 17569/10 FIN 709 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Φεβρουαρίου 2010, η Οµάδα Κοινωνικών Θεµάτων κατέληξε σε συµφωνία όσον αφορά το συνηµµένο κείµενο.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Φεβρουαρίου 2010, η Οµάδα Κοινωνικών Θεµάτων κατέληξε σε συµφωνία όσον αφορά το συνηµµένο κείµενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2010 (24.02) (OR. en) 6585/10 SOC 126 JAI 144 COHOM 44 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Οµάδας Κοινωνικών Θεµάτων προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων (1ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) 11160/4/10 REV 4 SOC 422 MIGR 61 CODEC 581 PARLNAT 56 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται επομένως από την ΕΜΑ να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το ανωτέρω σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως διατυπώνεται στο παράρτημα.

Ζητείται επομένως από την ΕΜΑ να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το ανωτέρω σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως διατυπώνεται στο παράρτημα. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2010 (14.04) (OR. en) 8309/1/10 REV 1 ENFOPOL 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ/το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 5025/4/10

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73

28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73 28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1382/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του Προγράμματος «Δικαιοσύνη»,

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)058 Απαλλαγή 203: Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205

Διαβάστε περισσότερα

11382/17 ADD 1 ΜΑΚ/ριτ/ΠΧΚ 1 DG B 2A

11382/17 ADD 1 ΜΑΚ/ριτ/ΠΧΚ 1 DG B 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0289 (COD) 11382/17 ADD 1 PECHE 298 CODEC 1267 ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: Θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 30.01.2002 SEC(2002) 65 τελικό 2001/0234 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2016 COM(2016) 651 final 2016/0318 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών που πρέπει να καταβάλουν τα κράτη μέλη για τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 24.3.2017 2016/0062(NLE) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 419 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα του προγράμματος «Pericles 2020»

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/98 21.11.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 για την οργανωτική δομή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και του δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16-03-2001 Ε(2001)44 ΝΑ ΜΗ ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 16-03-2001 για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Προϋπολογισμών 2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0153(COD) 12.5.2005 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 462 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ

ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΑΠO ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΑΠO ΤΟΝ ΦOΒΟ ΤΗ ΒIΑ ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΌΣ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0459(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0459(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Προϋπολογισμών 23.4.2012 2011/0459(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα