III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. και δικαιοσύνης. (2007/C 103 E/01)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. και δικαιοσύνης. (2007/C 103 E/01)"

Transcript

1 C 103E/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (EK) αριθ. 4/2007 που καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 5 Μαρτίου 2007 για την έκδοση της απόφασης αριθ. / /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της, σχετικά με τη θέσπιση, για την περίοδο , ειδικού προγράμματος για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας εις βάρος παιδιών, νέων και γυναικών και την προστασία των θυμάτων και των ομάδων κινδύνου (Πρόγραμμα «Δάφνη IIΙ») στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη» (2007/C 103 E/01) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 152, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 1 ), τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών ( 2 ), Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης ( 3 ), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η συνθήκη ορίζει ότι, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δραστηριοτήτων της Κοινότητας, εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ο) της συνθήκης, η δράση της Κοινότητας πρέπει να περιλαμβάνει τη συμβολή στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας. (2) Η κοινοτική δράση θα πρέπει να συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της δημόσιας υγείας και την απομάκρυνση των πηγών κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου. (3) Η σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βία κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των απειλών πραγματοποίησης τέτοιου είδους πράξεων, ο ( 1 ) ΕΕ C 69 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ C 192 της , σ. 25. ( 3 ) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2006 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα), κοινή θέση του Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 2007 και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). ( 4 ) ΕΕ C 364 της , σ. 1. εξαναγκασμός ή η αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας, είτε στη δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή, αποτελούν παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή, την ασφάλεια, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και τη σωματική και συναισθηματική ακεραιότητα καθώς και σοβαρή απειλή για τη σωματική και την πνευματική υγεία των θυμάτων των εν λόγω μορφών βίας. Οι μορφές αυτές βίας, οι οποίες είναι τόσο διαδεδομένες στο σύνολο της Κοινότητας, αποτελούν πραγματική παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και μάστιγα για την υγεία, εμποδίζουν δε τους πολίτες να απολαύουν ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης. (4) Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) ορίζει την έννοια της υγείας ως κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς ως έλλειψη ασθένειας ή αναπηρίας. Σύμφωνα με ψήφισμα της συνέλευσης της ΠΟΥ το 1996, η βία συνιστά μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην έκθεση που εξέδωσε σχετικά με τη βία και την υγεία, στις 3 Οκτωβρίου 2002, η ΠΟΥ συνιστά την προώθηση της πρόληψης σε αρχικό στάδιο, την ενίσχυση των ενεργειών αρωγής υπέρ των θυμάτων βίας καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την πρόληψη της βίας. (5) Οι αρχές αυτές αναγνωρίζονται σε πολυάριθμες συμβάσεις, δηλώσεις και πρωτόκολλα των κύριων διεθνών οργανισμών και θεσμών, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), η Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες και το Παγκόσμιο Συνέδριο κατά της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης των Παιδιών για Εμπορικούς Σκοπούς. (6) Η καταπολέμηση της βίας θα πρέπει να λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως αναγνωρίζονται από το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 4 ), και τις συνοδευτικές επεξηγήσεις, λαμβανομένου υπόψη του καθεστώτος του, ο οποίος αναγνωρίζει, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια,

2 C 103E/ την ισότητα και την αλληλεγγύη. Συμπεριλαμβάνει ορισμένα ειδικά άρθρα για την προστασία και την προώθηση της σωματικής και ψυχικής υγείας, της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, των δικαιωμάτων του παιδιού και της καταπολέμησης των διακρίσεων καθώς επίσης και άρθρα τα οποία διακηρύττουν την απαγόρευση της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης, της δουλείας και της αναγκαστικής εργασίας καθώς και της παιδικής εργασίας. Εκτιμά ότι, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και ενεργειών της Κοινότητας, είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου. (7) Η Επιτροπή κλήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταρτίσει και να θέσει σε εφαρμογή προγράμματα δράσης για την καταπολέμηση των μορφών αυτών βίας, μεταξύ άλλων με τα ψηφίσματα της 19ης Μαΐου 2000 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα «Περαιτέρω ενέργειες στην καταπολέμηση της σωματεμπορίας γυναικών» ( 1 ) της 20ής Σεπτεμβρίου 2001 σχετικά με τους ακρωτηριασμούς των γυναικείων γεννητικών οργάνων ( 2 ) της 17ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με στρατηγικές για την πρόληψη της εμπορίας γυναικών και παιδιών που είναι ευάλωτα στη σεξουαλική εκμετάλλευση ( 3 ), και της 2ας Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με την παρούσα κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και οιαδήποτε μελλοντική δράση ( 4 ). (8) Το κοινοτικό πρόγραμμα δράσης που θεσπίσθηκε με την απόφαση αριθ. 293/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Ιανουαρίου 2000, για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης (το πρόγραμμα Δάφνη) ( ) περί προληπτικών μέτρων κατά της βίας εις βάρος παιδιών, εφήβων και γυναικών ( 5 ), συνέβαλε στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ενίσχυση και σταθεροποίηση της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών των κρατών μελών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της καταπολέμησης της βίας. (9) Το κοινοτικό πρόγραμμα δράσης που θεσπίσθηκε με την απόφαση αριθ. 803/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης ( ) σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας εις βάρος παιδιών, νέων και γυναικών και την προστασία των θυμάτων και των ομάδων κινδύνου (το πρόγραμμα Δάφνη II) ( 6 ), ενίσχυσε περαιτέρω τα αποτελέσματα που είχαν επιτευχθεί ήδη μέσω του προγράμματος «Δάφνη» σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 της απόφασης 803/2004/ΕΚ η Επιτροπή λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλισθεί η συνέπεια των ετήσιων πιστώσεων με τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές. (10) Είναι επιθυμητή η εξασφάλιση της συνέχειας των σχεδίων που υποστηρίζονται από τα προγράμματα «Δάφνη» και «Δάφνη ΙΙ». (11) Είναι σημαντικό και αναγκαίο να αναγνωρίζονται οι σοβαρές άμεσες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών στη σωματική και την πνευματική υγεία, την ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη ( 1 ) ΕΕ C 59 της , σ ( 2 ) ΕΕ C 77 E της , σ ( 3 ) ΕΕ C 287 E της , σ. 75. ( 4 ) ΕΕ C 288 E της , σ. 66. ( 5 ) ΕΕ L 34 της , σ. 1. ( 6 ) ΕΕ L 143 της , σ. 1. καθώς και την πολιτική των ίσων ευκαιριών των ενδιαφερομένων, για τα άτομα, τις οικογένειες και τις κοινότητες, καθώς επίσης και το υψηλό κοινωνικό και οικονομικό κόστος για το κοινωνικό σύνολο. (12) Η βία κατά των γυναικών λαμβάνει διάφορες μορφές, από την ενδοοικογενειακή βία, η οποία κυριαρχεί σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, έως τις επιζήμιες παραδοσιακές πρακτικές που συνδέονται με την άσκηση φυσικής βίας κατά των γυναικών, όπως ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων και τα εγκλήματα τιμής, οι οποίες συνιστούν ιδιαίτερη μορφή βίας κατά των γυναικών. (13) Τα παιδιά, οι νέοι ή οι γυναίκες που γίνονται μάρτυρες επίθεσης κατά στενού συγγενούς τους θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως θύματα βίας σύμφωνα με το πρόγραμμα που θεσπίζει η παρούσα απόφαση (το «πρόγραμμα»). (14) Όσον αφορά την πρόληψη της βίας, συμπεριλαμβανομένης της κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, νέων και γυναικών και την προστασία των θυμάτων και των ομάδων κινδύνου, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να φέρει προστιθέμενη αξία στις ενέργειες που αναλαμβάνουν κατά κύριο λόγο τα κράτη μέλη με τα εξής μέσα: τη διάδοση και ανταλλαγή πληροφοριών, πείρας και ορθών πρακτικών την προώθηση καινοτόμου προσέγγισης τον από κοινού καθορισμό προτεραιοτήτων την κατάλληλη ανάπτυξη δικτύωσης την επιλογή σχεδίων στο σύνολο της Κοινότητας συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων που υποστηρίζουν τηλεφωνικές γραμμές έκτακτης ανάγκης χωρίς χρέωση για παιδιά και ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας για τα παιδιά που έχουν εξαφανισθεί και τα παιδιά που αποτελούν αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης την ενθάρρυνση και κινητοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών και εκστρατείες ευαισθητοποίησης κατά της βίας σε όλη την Ευρώπη. Οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης την υποστήριξη παιδιών, νέων και γυναικών που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων. (15) Δεδομένου ότι οι βασικές αιτίες και οι συνέπειες της βίας μπορούν συχνά να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά από τοπικές και περιφερειακές οργανώσεις σε συνεργασία με ομολόγους τους από άλλα κράτη μέλη, το πρόγραμμα θα πρέπει να αποδίδει τη δέουσα σημασία στα προληπτικά μέτρα και δράσεις υπέρ των θυμάτων που αναλαμβάνονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. (16) Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας απόφασης, δηλαδή η πρόληψη και η καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν σε ικανοποιητικό βαθμό από τα κράτη μέλη λόγω της ανάγκης για ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο ΕΚ και για διάδοση των ορθών πρακτικών στο σύνολο της Κοινότητας και μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, λόγω της ανάγκης για συντονισμένη και πολυτομεακή προσέγγιση και λόγω της κλίμακας και του αντίκτυπου του προγράμματος, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών.

3 C 103E/3 (17) Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται για όλη τη διάρκεια του προγράμματος χρηματοδοτικό πλαίσιο που αποτελεί την προνομιακή αναφορά κατά την έννοια του σημείου 37 της διοργανικής συμφωνίας, της 17ης Μαΐου 2006, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση ( 1 ), για την αρχή του προϋπολογισμού μέσα στα πλαίσια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού. (18) Ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( 2 ), εφεξής «δημοσιονομικός κανονισμός», και ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής ( 3 ) για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, οι οποίοι διασφαλίζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας, θα πρέπει να εφαρμοσθούν, λαμβανομένων υπόψη των αρχών της απλότητας και της συνέπειας στην επιλογή των δημοσιονομικών μέσων, του περιορισμού των περιπτώσεων όπου η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να έχει την άμεση ευθύνη για την εφαρμογή και τη διαχείρισή τους καθώς και της απαιτούμενης αναλογικότητας μεταξύ του ύψους των πόρων και του διοικητικού φόρτου που συνεπάγεται η χρησιμοποίησή τους. (19) Κατάλληλα μέτρα θα πρέπει επίσης να ληφθούν για την πρόληψη παρατυπιών και κρουσμάτων απάτης, θα πρέπει δε να κινούνται οι αναγκαίες διαδικασίες για την ανάκτηση απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή κακώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( 4 ), τον κανονισμό (Ευρατόμ, EΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες ( 5 ), και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαρτίου 1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ( 6 ). (20) Ο δημοσιονομικός κανονισμός απαιτεί την πρόβλεψη βασικής πράξης για να καλυφθούν οι επιδοτήσεις λειτουργίας. (21) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή ( 7 ). (22) Η ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. ( 1 ) ΕΕ C 139 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 248 της , σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390 της , σ. 1). ( 3 ) ΕΕ L 357 της , σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1248/2006 (ΕΕ L 227 της , σ. 3). ( 4 ) ΕΕ L 312 της , σ. 1. ( 5 ) ΕΕ L 292 της , σ. 2. ( 6 ) ΕΕ L 136 της , σ. 1. ( 7 ) ΕΕ L 184 της , σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της , σ. 11). Τα κράτη μέλη θα πρέπει, συνεπώς, να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των φύλων στη σύνθεση της επιτροπής του άρθρου 10. ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 1. Η παρούσα απόφαση, βασιζόμενη στις πολιτικές και τους στόχους των προγραμμάτων «Δάφνη» και «Δάφνη ΙΙ» θεσπίζει ειδικό πρόγραμμα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας εις βάρος παιδιών, νέων και γυναικών και την προστασία των θυμάτων και των ομάδων κινδύνου («πρόγραμμα Δάφνη ΙΙΙ»), εφεξής «πρόγραμμα», στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη», προκειμένου να συμβάλει σε υψηλό επίπεδο προστασίας από τη βία με στόχο την καλύτερη διαφύλαξη της σωματικής και πνευματικής υγείας. 2. Το πρόγραμμα καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως την 31η Δεκεμβρίου Για τους σκοπούς του προγράμματος, η έννοια «παιδιά» καλύπτει τις ηλικίες από 0 έως 18 ετών, σύμφωνα με τις διεθνείς πράξεις σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού. 4. Εντούτοις, τα σχέδια με δράσεις που προορίζονται για ειδικότερες ομάδες αποδεκτών, π.χ. για «εφήβους» (13 έως 19 ετών) ή για άτομα 12 έως 25 ετών, θεωρούνται ότι στοχεύουν την κατηγορία των «νέων». Άρθρο 2 Γενικοί στόχοι 1. Ο στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στην προστασία των παιδιών, των νέων και των γυναικών από όλες τις μορφές βίας και να επιτύχει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, της ευημερίας και της κοινωνικής συνοχής. 2. Με την επιφύλαξη των στόχων και των αρμοδιοτήτων της Κοινότητας, οι γενικοί στόχοι του προγράμματος συμβάλλουν, ιδίως όσον αφορά τα παιδιά, τους νέους και τις γυναίκες, στην ανάπτυξη των κοινοτικών πολιτικών και, ειδικότερα, αυτών που αφορούν τη δημόσια υγεία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων καθώς και σε ενέργειες που αποσκοπούν στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Άρθρο 3 Ειδικός στόχος Το πρόγραμμα έχει ως ειδικό στόχο να συμβάλλει στην πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας, στη δημόσια ή ιδιωτική σφαίρα εις βάρος παιδιών, νέων και γυναικών, περιλαμβανομένων της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της εμπορίας ανθρώπων με τη λήψη προληπτικών μέτρων και την παροχή υποστήριξης και προστασίας σε θύματα και ομάδες κινδύνου. Αυτό επιτυγχάνεται με τις εξής διακρατικές δράσεις ή άλλα είδη δράσεων κατά το άρθρο 4: α) αρωγή και ενθάρρυνση των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και άλλων οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, όπως ορίζονται στο άρθρο 7

4 C 103E/ β) σχεδιασμό και εκτέλεση δράσεων ευαισθητοποίησης που στοχεύουν συγκεκριμένο κοινό, π.χ. συγκεκριμένα επαγγέλματα, αρμόδιες αρχές και συγκεκριμένους τομείς της κοινής γνώμης, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και την προαγωγή της μηδενικής ανοχής έναντι της βίας καθώς και την ενθάρρυνση της στήριξης των θυμάτων και την καταγγελία συμβάντων βίας στις αρμόδιες αρχές γ) διάδοση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων «Δάφνη» και «Δάφνη ΙΙ», συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής, της μεταφοράς και της χρήσης τους από άλλους δικαιούχους ή σε άλλες γεωγραφικές περιοχές δ) προσδιορισμός και ενίσχυση δράσεων που συμβάλλουν στη θετική αντιμετώπιση των προσώπων που κινδυνεύουν να υποστούν βία, ιδιαίτερα ακολουθώντας προσέγγιση που ενθαρρύνει την επίδειξη σεβασμού στα πρόσωπα αυτά και προωθεί την ευημερία και την προσωπική τους ολοκλήρωση ε) δημιουργία και υποστήριξη πολυτομεακών δικτύων ενόψει της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των ΜΚΟ και άλλων οργανώσεων που δρουν στον τομέα αυτό στ) εξασφάλιση της διεύρυνσης των τεκμηριωμένων πληροφοριών και της βάσης των γνώσεων, της ανταλλαγής πληροφοριών καθώς επίσης του εντοπισμού και της διάδοσης ορθών πρακτικών, μεταξύ άλλων με έρευνα, κατάρτιση, επισκέψεις μελέτης και ανταλλαγές προσωπικού ζ) σχεδιασμός και δοκιμή υλικού ευαισθητοποίησης και εκπαιδευτικού υλικού για την πρόληψη της βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών καθώς και συμπλήρωση και προσαρμογή του ήδη διαθέσιμου υλικού προς χρήση σε άλλες γεωγραφικές περιοχές ή για άλλες ομάδες-στόχους η) μελέτη φαινομένων που έχουν σχέση με τη βία και τις επιπτώσεις της, τόσο στα θύματα όσο και στο κοινωνικό σύνολο, περιλαμβανομένου του υγειονομικού, κοινωνικού και οικονομικού κόστους, με στόχο την αντιμετώπιση των αιτίων που προκαλούν την άσκηση βίας σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας θ) ανάπτυξη και εκτέλεση προγραμμάτων για την παροχή υποστήριξης στα θύματα και τα άτομα που κινδυνεύουν να υποστούν βία και εκτέλεση προγραμμάτων παρέμβασης για τους δράστες, με ταυτόχρονη μέριμνα για την ασφάλεια των θυμάτων. Άρθρο 4 Είδη δράσεων Για την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων που καθορίζονται στα άρθρα 2 και 3, το πρόγραμμα θα υποστηρίξει τα ακόλουθα είδη ενεργειών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα ετήσια προγράμματα εργασίας: α) ειδικές δράσεις που αναλαμβάνει η Επιτροπή, όπως μελέτες και έρευνα, δημοσκοπήσεις και έρευνες κοινής γνώμης, διαμόρφωση δεικτών και κοινών μεθοδολογιών, συλλογή, επεξεργασία και διάδοση δεδομένων και στατιστικών, σεμινάρια, συνέδρια και συσκέψεις εμπειρογνωμόνων, διοργάνωση δημόσιων εκστρατειών και εκδηλώσεων, σχεδιασμός και επιμέλεια υπηρεσίας τηλεφωνικών γραμμών έκτακτης ανάγκης και δικτυακών τόπων, επεξεργασία και διάδοση πληροφοριακού υλικού (περιλαμβανομένων των εφαρμογών πληροφορικής και των εκπαιδευτικών μέσων), σύσταση και ενεργοποίηση ομάδας προβληματισμού ενδιαφερομένων που θα παρέχουν συμβουλές εμπειρογνωμόνων σε σχέση με τη βία, υποστήριξη άλλων δικτύων εθνικών εμπειρογνωμόνων και δραστηριότητες ανάλυσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης β) ειδικά διακρατικά σχέδια κοινοτικού ενδιαφέροντος, τα οποία υποβάλλονται από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα ετήσια προγράμματα εργασίας γ) υποστήριξη των δραστηριοτήτων ΜΚΟ ή άλλων οργανώσεων που επιδιώκουν σκοπούς γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος οι οποίοι συνάδουν με τους γενικούς στόχους του προγράμματος που εκτίθενται στο άρθρο 2, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα ετήσια προγράμματα εργασίας. Άρθρο 5 Συμμετοχή τρίτων χωρών Οι ακόλουθες χώρες μπορούν να συμμετέχουν στις δράσεις του προγράμματος: α) χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει συνθήκη προσχώρησης β) υποψήφιες χώρες υπέρ των οποίων έχει χαραχθεί προενταξιακή στρατηγική, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στα κοινοτικά προγράμματα, οι οποίες έχουν καθορισθεί, αντίστοιχα, στη συμφωνία-πλαίσιο και τις αποφάσεις των συμβουλίων σύνδεσης γ) χώρες ΕΖΕΣ που συμμετέχουν στη συμφωνία για τον ΕΟΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω συμφωνίας δ) χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, βάσει ρυθμίσεων που πρέπει να θεσπισθούν με τις εν λόγω χώρες στο πλαίσιο των συμφωνιώνπλαισίων σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή τους στα κοινοτικά προγράμματα Στα σχέδια μπορούν να συμμετέχουν υποψήφιες χώρες που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον αυτό συμβάλλει στην προετοιμασία της προσχώρησής τους, ή άλλες τρίτες χώρες που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους στόχους των σχεδίων. Άρθρο 6 Δικαιούχοι ομάδες και ομάδες-στόχοι 1. Από το πρόγραμμα επωφελούνται τα παιδιά, οι νέοι και οι γυναίκες που είναι ή κινδυνεύουν να γίνουν θύματα βίας. 2. Οι κύριες ομάδες-στόχοι του προγράμματος είναι, μεταξύ άλλων, οι οικογένειες, οι καθηγητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό, οι κοινωνικοί λειτουργοί, η αστυνομία και οι συνοριακοί φρουροί, οι τοπικές, εθνικές και στρατιωτικές αρχές, οι εργαζόμενοι σε ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα, το δικαστικό προσωπικό, οι ΜΚΟ, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι θρησκευτικές κοινότητες.

5 C 103E/5 Άρθρο 7 Πρόσβαση στο πρόγραμμα Η πρόσβαση στο πρόγραμμα είναι ανοιχτή σε ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς και φορείς (τοπικές αρχές στο κατάλληλο επίπεδο, πανεπιστημιακά τμήματα και ερευνητικά κέντρα) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρόληψης και της καταπολέμησης της βίας εις βάρος παιδιών, νέων και γυναικών ή στους τομείς της προστασίας από τις εν λόγω μορφές βίας ή της παροχής υποστήριξης στα θύματα ή της εκτέλεσης στοχοθετημένων δράσεων για την προώθηση της απόρριψης αυτών των μορφών βίας ή της ενθάρρυνσης της αλλαγής στάσης και συμπεριφοράς έναντι των ευάλωτων ομάδων και των θυμάτων βίας. Άρθρο 8 Είδη παρέμβασης 1. Η κοινοτική χρηματοδότηση μπορεί να λαμβάνει τις ακόλουθες νομικές μορφές: επιδοτήσεις, συμβάσεις δημόσιων προμηθειών. 2. Οι κοινοτικές επιδοτήσεις χορηγούνται αφού εξετασθούν οι αιτήσεις που υποβάλλονται κατόπιν σχετικών προσκλήσεων, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις εξαιρετικού χαρακτήρα και δεόντως αιτιολογημένες ή εκτός εάν τα χαρακτηριστικά του δικαιούχου τον επιβάλλουν ως τη μόνη επιλογή για δεδομένη δράση. Οι κοινοτικές επιδοτήσεις παρέχονται με τη μορφή επιδοτήσεων λειτουργίας και επιδοτήσεων δράσεων. Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης διευκρινίζεται στα ετήσια προγράμματα εργασίας. 3. Επιπλέον, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν δαπάνες για συμπληρωματικά μέτρα, μέσω συμβάσεων δημόσιων προμηθειών, οπότε τα κοινοτικά κονδύλια καλύπτουν την αγορά υπηρεσιών και αγαθών που συνδέονται άμεσα με τους στόχους του προγράμματος. Καλύπτονται εν προκειμένω, μεταξύ άλλων, δαπάνες για ενημέρωση και επικοινωνία, προετοιμασία, εκτέλεση, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση σχεδίων, πολιτικών, προγραμμάτων και νομοθεσίας. 4. Τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης σχετικά με όλα τα άλλα θέματα θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής του άρθρου 10 παράγραφος Κατά τις διαδικασίες αξιολόγησης και χορήγησης όσον αφορά τις επιδοτήσεις δράσεων λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα κριτήρια: α) οι γενικοί και ειδικοί στόχοι όπως ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 και τα μέτρα που λαμβάνονται στους διάφορους τομείς που προβλέπονται στο άρθρο 3 καθώς και η συμμόρφωση με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας β) η ποιότητα της προτεινόμενης δράσεως όσον αφορά το σχεδιασμό της, την οργάνωσή της, την παρουσίασή της και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα γ) το ζητούμενο ποσό κοινοτικής χρηματοδότησης και η σχέση κόστους/απόδοσης όσον αφορά τα αναμενόμενα αποτελέσματα δ) ο αντίκτυπος των αναμενόμενων αποτελεσμάτων στους γενικούς και ειδικούς στόχους του προγράμματος, όπως ορίζονται στα άρθρα 2 και 3, καθώς και στα μέτρα που λαμβάνονται στους διάφορους τομείς που προβλέπονται στο άρθρο 3 ε) καινοτομία. 6. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση επιδοτήσεων λειτουργίας, που προβλέπονται στο άρθρο 4 στοιχείο γ), αξιολογούνται με γνώμονα: α) τη συνεκτικότητα με τους στόχους του προγράμματος β) την ποιότητα των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων γ) το πιθανό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στους αποδέκτες των δραστηριοτήτων αυτών δ) τη γεωγραφική επίπτωση των πραγματοποιηθεισών δραστηριοτήτων ε) τη συμμετοχή των πολιτών στην οργάνωση των συμμετεχόντων φορέων στ) τη σχέση κόστους/απόδοσης της προταθείσας δραστηριότητας. Άρθρο 9 Μέτρα εφαρμογής 1. Η Επιτροπή υλοποιεί την κοινοτική συνδρομή σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό. 2. Για την εκτέλεση του προγράμματος, η Επιτροπή εγκρίνει, εντός των ορίων των γενικών στόχων του προγράμματος που εκτίθενται στο άρθρο 2, ετήσιο πρόγραμμα εργασίας στο οποίο προσδιορίζει τους ειδικούς στόχους της και τις θεματικές προτεραιότητες, περιγράφει τα συνοδευτικά μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 8 και επισυνάπτει, εφόσον κριθεί αναγκαίο, κατάλογο άλλων δράσεων. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών καθορίζει το ελάχιστο ποσοστό των ετήσιων δαπανών που χορηγείται σε επιδοτήσεις. 3. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας θεσπίζεται σύμφωνα με τη διαχειριστική διαδικασία του άρθρου 10 παράγραφος 2. Άρθρο 10 Επιτροπή 1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. 2. Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της απόφασης αυτής. Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται δίμηνη. 3. Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της απόφασης αυτής. 4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

6 C 103E/ Άρθρο 11 Συμπληρωματικότητα 1. Επιδιώκονται συνέργειες και συμπληρωματικότητα με άλλα κοινοτικά μέσα, ιδίως με τα γενικά προγράμματα «Ασφάλεια και προστασία των ελευθεριών» και «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών», το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης καθώς και τα προγράμματα για την προστασία της υγείας, «Απασχόληση και κοινωνική αλληλεγγύη Progress» και «Safer Internet Plus». Συμπληρωματικότητα επιδιώκεται επίσης με το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων. Σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και, όπως αυτό κρίνεται απαραίτητο, με βάση το κοινοτικό στατιστικό πρόγραμμα θα αναπτυχθεί η στατιστική πτυχή της ενημέρωσης σχετικά με τη βία. 2. Το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιεί από κοινού πόρους με άλλους κοινοτικούς μηχανισμούς και ιδίως με τα γενικά προγράμματα «Ασφάλεια και προστασία των ελευθεριών», «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» και το έβδομο πρόγραμμαπλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης, με σκοπό την εκτέλεση δράσεων που καλύπτουν τους στόχους όλων των προγραμμάτων. 3. Ενέργειες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης δεν λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη για τον ίδιο σκοπό από άλλους κοινοτικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι σύμφωνα με το πρόγραμμα παρέχουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση που έλαβαν από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άλλες πηγές καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις υπό εξέταση αιτήσεις χρηματοδότησης που έχουν υποβάλει. Άρθρο 12 Χρηματοδότηση 1. Το χρηματοδοτικό ποσό για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης καθορίζεται σε ευρώ για την περίοδο που ορίζεται στο άρθρο Τα κονδύλια τα οποία διατίθενται για τις δράσεις που προβλέπονται στο πρόγραμμα εγγράφονται ως ετήσιες πιστώσεις στο γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διαθέσιμες ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από τη δημοσιονομική αρχή εντός των ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου. 3. Κατά τη διάρκεια των πέντε ετών από την τελευταία πληρωμή για οποιαδήποτε δράση, η Επιτροπή απαιτεί ο δικαιούχος της χρηματοδοτικής συνδρομής να διατηρεί στη διάθεση της Επιτροπής όλα τα δικαιολογητικά για τις σχετικές µε τη δράση δαπάνες. 4. Με βάση τα πορίσματα των εκθέσεων και των δειγματοληπτικών ελέγχων των παραγράφων 1 και 2, η Επιτροπή προσαρμόζει, εάν χρειασθεί, την κλίμακα και τις προϋποθέσεις χορήγησης της χρηματοδοτικής συνδρομής που είχε εγκριθεί αρχικά καθώς και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών. 5. Η Επιτροπή λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για να εξακριβώσει αν οι χρηματοδοτούμενες δράσεις εκτελούνται σωστά και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και του δημοσιονομικού κανονισμού. Άρθρο 14 Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας 1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι, κατά την εκτέλεση ενεργειών που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, τα οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας προστατεύονται με τη λήψη προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων και με την είσπραξη των αδικαιολογήτως καταβληθέντων ποσών και, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες, με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών ποινών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, τον κανονισμό (Ευρατόμ, EΚ) αριθ. 2185/96 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/ Για τις κοινοτικές δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, εφαρμόζονται ο κανονισμός (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 και ο κανονισμός (Ευρατόμ, EΚ) αριθ. 2185/96 για κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των παραβάσεων συμβατικής υποχρέωσης που ορίζεται με βάση το πρόγραμμα, η οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα, με πραγματικό ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα να ζημιωθούν με αδικαιολόγητη δαπάνη ο γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προϋπολογισμοί στο πλαίσιο αυτού. Άρθρο 13 Παρακολούθηση 1. Για οποιαδήποτε δράση χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος υποβάλλει τεχνικές και οικονομικές εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών. Επίσης, αποστέλλεται τελική έκθεση εντός τριών μηνών από την περάτωση της δράσης. Η Επιτροπή καθορίζει τη μορφή και το περιεχόμενο των εκθέσεων. 2. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι συμβάσεις και συμφωνίες που απορρέουν από την εφαρμογή του προγράμματος παρέχουν ιδίως εποπτεία και δημοσιονομικό έλεγχο εκ μέρους της Επιτροπής (ή οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της), εφόσον είναι απαραίτητο μέσω επιτόπιων ελέγχων, περιλαμβανομένων των δειγματοληπτικών ελέγχων, καθώς και ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 3. Η Επιτροπή μειώνει, αναστέλλει ή ανακτά το ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει χορηγηθεί για ορισμένη δράση, εάν διαπιστώσει παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένης της µη τήρησης των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή της επιμέρους απόφασης ή της σύμβασης ή της συμφωνίας για τη χορήγηση της δεδομένης χρηματοδοτικής συνδρομής, ή εάν αποκαλυφθεί ότι, χωρίς να έχει ζητηθεί προηγουμένως η έγκριση της Επιτροπής, η δράση έχει υποστεί σημαντική μεταβολή, ασυμβίβαστη µε τη φύση ή τους όρους εκτέλεσης του σχεδίου. 4. Εάν δεν έχουν τηρηθεί οι προθεσμίες ή εάν μόνον ένα μέρος της χορηγούμενης χρηματοδοτικής συνδρομής δικαιολογείται από την πρόοδο που έχει σημειώσει η εκτέλεση της δράσης, η Επιτροπή ζητεί από τον δικαιούχο να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός καθορισμένης προθεσμίας. Εάν ο δικαιούχος δεν απαντήσει κατά τρόπο ικανοποιητικό, η Επιτροπή μπορεί να ακυρώσει το υπόλοιπο της χρηματοδοτικής συνδρομής και να απαιτήσει την επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.

7 C 103E/7 5. Κάθε ποσό που έχει καταβληθεί αχρεωστήτως επιστρέφεται στην Επιτροπή. Τα ποσά που δεν επιστρέφονται εγκαίρως επιβαρύνονται με τόκους, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο δημοσιονομικό κανονισμό. Άρθρο 15 Αξιολόγηση 1. Το πρόγραμμα παρακολουθείται τακτικά ούτως ώστε να ελέγχεται η εκτέλεση των αναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων. 2. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την τακτική, ανεξάρτητη και εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος. 3. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο: α) ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα καθώς και τις ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές της εκτέλεσης του προγράμματος, έως τις 31 Μαρτίου 2011 το αργότερο, συνοδευόμενη από κατάλογο των σχεδίων και μέτρων που χρηματοδοτήθηκαν β) ανακοίνωση για τη συνέχιση του προγράμματος, έως τις 31 Μαΐου 2012 το αργότερο γ) έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης σχετικά με την εκτέλεση και τα αποτελέσματα του προγράμματος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 το αργότερο. Άρθρο 16 Δημοσίευση των σχεδίων Η Επιτροπή δημοσιεύει κατ' έτος κατάλογο των σχεδίων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, με σύντομη περιγραφή κάθε σχεδίου. Άρθρο 17 Μεταβατικά μέτρα Η απόφαση αριθ. 803/2004/ΕΚ καταργείται με την παρούσα απόφαση. Δράσεις που έχουν αρχίσει βάσει της ανωτέρω απόφασης συνεχίζουν να διέπονται από την εν λόγω απόφαση έως την ολοκλήρωσή τους. Άρθρο 18 Έναρξη ισχύος Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την Βρυξέλλες, Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος

8 C 103E/ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις 13 Απριλίου 2005, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 152 της συνθήκης, μια πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση, για την περίοδο , του ειδικού προγράμματος «Καταπολέμηση της βίας (Δάφνη) και πρόληψη των ναρκωτικών και σχετική ενημέρωση» στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη». Ωστόσο, ανταποκρινόμενη στις απόψεις που εξέφρασε η ad hoc ομάδα του Συμβουλίου «Θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια» τον Ιανουάριο του 2006 και στην επιθυμία της Επιτροπής για τα Δικαιώματα της Γυναίκας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διαχωριστεί το πρόγραμμα Δάφνη από το πρόγραμμα για την πρόληψη των ναρκωτικών, η Επιτροπή, στις 24 Μαΐου 2006, υπέβαλε τροποποιημένη πρόταση για τη θέσπιση δύο ειδικών προγραμμάτων. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώμη της στις 19 Ιανουαρίου Η Επιτροπή των Περιφερειών έδωσε τη γνώμη της στις 16 Φεβρουαρίου Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώμη του στις 5 Σεπτεμβρίου 2006 (1η ανάγνωση). Το Συμβούλιο υιοθέτησε κοινή θέση στις 5 Μαρτίου 2007 σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 251 της συνθήκης. ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ Η παρούσα απόφαση θεσπίζει ένα επταετές πρόγραμμα από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας εις βάρος παιδιών, νέων και γυναικών και την προστασία των θυμάτων και των ομάδων κινδύνου (Δάφνη ΙΙΙ). Αποτελεί μέρος του γενικού προγράμματος «Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη» και βασίζεται στις πολιτικές και τους στόχους που καθόριζε το πρώτο πρόγραμμα Δάφνη και το πρόγραμμα Δάφνη ΙΙ. Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι η πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της εμπορίας ανθρώπων, στη δημόσια ή ιδιωτική σφαίρα. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 116,85 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το πρόγραμμα Δάφνη ΙΙ το οποίο διέθετε 50 εκατ. ευρώ για μία πενταετία. ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 1. Γενικές παρατηρήσεις Η κοινή θέση συμφωνήθηκε με βάση άτυπες τριμερείς διαπραγματεύσεις, κατόπιν σειράς συναντήσεων μεταξύ της παρούσας προεδρίας, των συνεισηγητών και των σκιωδών εισηγητών, καθώς και των εκπροσώπων της Επιτροπής. Την 1η Δεκεμβρίου 2006, το Συμβούλιο EPSCO (Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές) επέτυχε πολιτική συμφωνία για το εν λόγω κείμενο και, ως μέρος της συμβιβαστικής συμφωνίας με το Κοινοβούλιο, συμφώνησε σχετικά με δήλωση του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην οποία καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο πρωτοβουλίας για ένα Ευρωπαϊκό Έτος καταπολέμησης της βίας εις βάρος παιδιών, νέων και γυναικών ( 1 ). 2. Οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 53 τροπολογίες σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Σεπτεμβρίου Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δέχθηκε το Συμβούλιο Στην κοινή του θέση, το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του 32 τροπολογίες. Από αυτές το Συμβούλιο: όπως και η Επιτροπή στην τροποποιημένη της πρόταση, δέχθηκε πλήρως 7 τροπολογίες. Πρόκειται για τις τροπολογίες αριθ. 6, 13, 22, 25, 30, 50 και 65, ( 1 ) Έγγραφο 15869/06.

9 C 103E/9 δέχθηκε κατ' αρχήν ή εν μέρει 17 τροπολογίες, ακολουθώντας κυρίως την προσέγγιση της Επιτροπής (αριθ. 3, 5, 15, 23, 27, 29, 31, 34, 38, 39, 43, 45, 46, 55, 56, 61, 66), κατέληξε σε συμβιβασμό με το Κοινοβούλιο για άλλες 8 τροπολογίες (αριθ. 4, 32, 33, 35, 70, 59, 63, 64) Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν δέχθηκε το Συμβούλιο Το Συμβούλιο δεν δέχθηκε 19 τροπολογίες για τους λόγους που εξηγεί η Επιτροπή στην τροποποιημένη της πρόταση (αριθ. 14, 17 και 67, 18, 19, 24, 26, 36, 37, 40, 41, 68, 42, 44, 51, 53, 54, 58, 60 και 74). Επίσης το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να δεχθεί τις τροπολογίες αριθ. 20 καθώς και αριθ. 69 και αριθ. 72 που αφορούν το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) διότι προτιμά ίση μεταχείριση όλων των οργανώσεων που επιθυμούν να επωφεληθούν από επιδότηση λειτουργίας. Ως εκ τούτου το Συμβούλιο διέγραψε και την αιτιολογική σκέψη 13, το άρθρο 4 στοιχείο δ) και το άρθρο 9 παράγραφος 6 της τροποποιημένης πρότασης της Επιτροπής όπου αναφερόταν μία συγκεκριμένη οργάνωση. 3. Άλλες τροποποιήσεις στις οποίες προέβη το Συμβούλιο Κατά την υιοθέτηση της κοινής του θέσης, το Συμβούλιο προέβη σε ορισμένες άλλες αλλαγές της τροποποιημένης πρότασης της Επιτροπής, πολλές από τις οποίες είναι καθαρά τεχνικές τροποποιήσεις. Οι άλλες κύριες αλλαγές αφορούν τα εξής: Αιτιολογική σκέψη 13: η αιτιολογική σκέψη της τροποποιημένης πρότασης της Επιτροπής διαγράφηκε εφόσον το Συμβούλιο δεν δέχθηκε την τροπολογία αριθ. 20, αλλά αντικαταστάθηκε από αναφορά στον ρόλο που θα μπορούσαν να παίξουν τοπικές και περιφερειακές οργανώσεις στην καταπολέμηση των βασικών αιτιών και συνεπειών της βίας. Άρθρο 2 (Γενικοί στόχοι): το Συμβούλιο προτίμησε να δοθεί άμεση έμφαση στο ζήτημα της προστασίας των παιδιών, των νέων και των γυναικών από κάθε μορφή βίας μάλλον παρά να υπάρχει αναφορά στον ευρύτερο στόχο της δημιουργίας ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Άρθρο 3 (Ειδικός στόχος): για λόγους ευκρίνειας, το Συμβούλιο άλλαξε την διάρθρωση αυτού του άρθρου, ώστε να υπάρχει μόνο ένας ειδικός στόχος, ακολουθούμενος από κατάλογο των διαφόρων διακρατικών δράσεων. Άρθρο 4 στοιχείο β) (Είδη ενεργειών): το Συμβούλιο προτίμησε να επανέλθει στην κατάσταση του Δάφνη ΙΙ όπου, για να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος, τα διακρατικά σχέδια κοινοτικού ενδιαφέροντος πρέπει να εμπλέκουν τουλάχιστον δύο μάλλον παρά τρία κράτη μέλη. Άρθρο 5 (Συμμετοχή τρίτων χωρών): η δομή μεταβλήθηκε ώστε να αντικατοπτρίζει την μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα στην απόφαση 771/2006/ΕΚ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους (2007) ( 1 ). Άρθρο 6 (Δικαιούχοι ομάδες και ομάδες-στόχοι): Το Συμβούλιο τροποποίησε την πρόταση της Επιτροπής για να γίνει διάκριση ανάμεσα στους δικαιούχους του προγράμματος (παιδιά, νέοι και γυναίκες που είναι ή κινδυνεύουν να γίνουν θύματα βίας) και τις κύριες ομάδες-στόχους του προγράμματος, όπως είναι οι οικογένειες, οι εκπαιδευτικοί, οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.λπ. Άρθρο 9 παράγραφος 2 (Μέτρα εφαρμογής): Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι επαρκές ποσοστό του προϋπολογισμού θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση διακρατικών σχεδίων, η παράγραφος 2 ορίζει τώρα ότι το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών θα καθορίζει το ελάχιστο ποσοστό των ετήσιων δαπανών που χορηγείται σε επιδοτήσεις. Άρθρο 9 [παράγραφος 3 και παράγραφος 3 στοιχείο α)] (Μέτρα εφαρμογής) και άρθρο 10 (Επιτροπή): Το Συμβούλιο προτίμησε να επανέλθει στη μεικτή διαδικασία επιτροπολογίας που είχε χρησιμοποιηθεί στο πρόγραμμα Δάφνη ΙΙ, κατά την οποία το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών θεσπίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής και τα άλλα απαραίτητα για την εφαρμογή της απόφασης μέτρα θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής. Άρθρο 11 (Συμπληρωματικότητα): το Συμβούλιο έκρινε σκόπιμο να προσθέσει αναφορά στο πρόσφατα εγκριθέν κοινοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη Progress ( 2 ). ( 1 ) ΕΕ L 146 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 315 της , σ. 1.

10 C 103E/ Άρθρο 13 παράγραφος 3 (Παρακολούθηση): Οι διατάξεις για την καταπολέμηση της απάτης στην τρίτη παράγραφο αντικαταστάθηκαν από μία στερεότυπη αιτιολογική σκέψη (17α) που αναφέρεται στους διάφορους κανονισμούς του Συμβουλίου που αφορούν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγονται επιτοπίως, καθώς και στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στο τελικό κείμενο συμφωνήθηκαν μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων ορισμένες άλλες αλλαγές τεχνικής φύσης στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας για την οριστική διατύπωση από τους γλωσσομαθείς νομικούς. IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Το Συμβούλιο εκτιμά ότι στο σύνολό της η κοινή θέση συνάδει προς τους θεμελιώδεις στόχους της τροποποιημένης πρότασης της Επιτροπής και κρίνει ότι έχει επιτευχθεί ένας καλός συμβιβασμός με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των άτυπων διαπραγματεύσεων.

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ III: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικές δράσεις

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ III: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικές δράσεις Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 30/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2008/0047(COD) 30.6.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 22 Ιανουαρίου, 2014 Σύνολο σελίδων: 8 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 472/2014/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 472/2014/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 9.5.2014 L 136/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 472/2014/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος για την Ανάπτυξη (2015) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1719/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2006

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1719/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2006 L 327/30 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.11.2006 ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1719/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Νοεμβρίου 2006 για τη θέσπιση του προγράμματος «Νεολαία

Διαβάστε περισσότερα

28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73

28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73 28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1382/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του Προγράμματος «Δικαιοσύνη»,

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής 3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινομική Μηχανική και Δημ. Υγεία EPFL ΜSc Υγιεινή & Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2, L 317/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.11.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1144/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και

Διαβάστε περισσότερα

III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 27.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 291 E/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΗ (ΕΕ) αριθ. 9/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ενόψει της έκδοσης απόφασης του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες ***I

Γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες ***I P7_TA(2014)0362 Γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.12.2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.12.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.12.2012 C(2012) 9521 final ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.12.2012 για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007) 5332 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος κοινοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/2110(DEC) 2.2.2010

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/2110(DEC) 2.2.2010 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 2009/2110(DEC) 2.2.2010 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE, EURATOM) αριθ. 1311/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0258 (NLE) 6731/15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: SOC 149 EMPL 76 MIGR 12 JAI 148 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ EL Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ελέγχοντας τα κεφάλαια της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι θεσμικό όργανο της ΕΕ, το οποίο ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03)

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03) 20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5 Ανακοίνωση της Επιτροπής Υπόδειγµα δήλωσης σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ µιας επιχείρισης (2003/C 118/03) Η παρούσα ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 46/2014 - Έργα λογοτεχνικής μετάφρασης Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: έργα λογοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR. 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR. 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία Ανθρώπινοι πόροι Πρόσληψη και εξέλιξη της σταδιοδρομίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.12.2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.12.2014 C(2014) 9554 final ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.12.2014 για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007)5634 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι SEVESO ΙΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP-2015 & Εθνική Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/37

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/37 21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/37 ΟΔΗΓΙΑ 2004/113/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2004 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ - ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόπιες επαληθεύσεις Έλεγχοι Έργων ΕΣΠΑ Δείκτες απάτης. Σεμινάριο στελεχών ΟΤΑ

Επιτόπιες επαληθεύσεις Έλεγχοι Έργων ΕΣΠΑ Δείκτες απάτης. Σεμινάριο στελεχών ΟΤΑ Επιτόπιες επαληθεύσεις Έλεγχοι Έργων ΕΣΠΑ Δείκτες απάτης Σεμινάριο στελεχών ΟΤΑ Αθήνα, 6-7/2/2013 Εκπαίδευση στελεχών ΟΤΑ Δικαιούχων ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΟΤΑ 1 Στο Σύμφωνο αποδοχής όρων ένταξης Άρθρο 8 : Επαληθεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

(EE L 209 της 11.8.2005, σ. 1)

(EE L 209 της 11.8.2005, σ. 1) 2005R1290 EL 16.01.2009 004.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2014 Α.Π. 37308

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2014 Α.Π. 37308 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΚΟ ΚΑΙ ΠΡΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΥΝΟΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΚΟ ΚΑΙ ΠΡΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΥΝΟΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αθήνα 22 Σεπτεμβρίου 2014 Σύνολο: 9 σελίδες ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΚΟ ΚΑΙ ΠΡΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΥΝΟΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5 ης Νοεμβρίου 1993 περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις για την παραγωγή μελιού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 2006-2007 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης 5 Σεπτεµβρίου 2006 P6_TA-PROV(2006)09-05 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚ ΟΣΗ PE 378.312 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ P6_TA-PROV(2006)0326

Διαβάστε περισσότερα