ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ"

Transcript

1 ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 1. Τθιζηάμενη καηάζηαζη Σν θάησ Κνπκ Καπί, απνηειεί ηελ πξώηε νηθηζηηθή εγθαηάζηαζε ηεο πόιεο εθηόο ησλ ηεηρώλ αλαηνιηθά ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα ζηε ζέζε παιαηόηεξεο εγθαηάζηαζεο πάλσ ζηελ άκκν από ηηο θαιύβεο ησλ «ραιηθνύηεδσλ» (Υαιηθνύηεδεο: Δξγαηηθό Γπλακηθό γηα ηηο ηαπεηλόηεξεο εξγαζίεο ηνπ Ληκαληνύ θαη ηεο Αγνξάο). ήκεξα εμαθνινπζεί λα είλαη ππνβαζκηζκέλε ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο παξά ηηο ζεκεηαθέο δηαθνξνπνηήζεηο. Γελ ππάξρεη ζαθήο ηππνινγία, όπσο ε γεηηνληθή δπηηθά (παιηά πόιε) ή ε γεηηνληθή αλαηνιηθά Υαιέπα, από ηηο νπνίεο είλαη απνθνκκέλε ιόγσ ηνπ Δλεηηθνύ ηείρνπο από ηε κηα θαη ηεο έληνλεο δηαθνξάο πςνκέηξνπ από ηελ άιιε. ηελ νδό Δι. Βεληδέινπ ππάξρνπλ δηαηεξεηέα ησλ αξρώλ 20νπ αηώλα. Σν αλαηνιηθό όξην ηεο επέκβαζεο νξίδεηαη από ην ζεαηξάθη Βιεζίδε. (πξώελ θαγείν). Πξόθεηηαη γηα ρώξν απζηεξά αζηηθό κε ην κέησπν ζηελ ζάιαζζα λα είλαη ζήκεξα θπξίσο ρώξνο αλαςπρήο ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο, ελώ πίζσ από ην ζαιάζζην κέησπν αλαπηύζεηαη θπξίσο πεξηνρή θαηνηθίαο. Απνηειεί ιεηηνπξγηθή ζπλέρεηα ηεο παξαιίαο ηεο παιηάο πόιεο (πεξίπαηνο, αλαςπρή). Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο ηαπηόηεηαο ηεο πεξηνρήο, πνπ απνηειεί πόιν έιμεο είλαη ε ζάιαζζα. ήκεξα νη επηζθέπηεο ηεο παξαιίαο, ρξεζηκνπνηνύλ ζπλήζσο ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα ησλ θαηαζηεκάησλ γηα λα ηελ απνιαύζνπλ. Ο δξόκνο πνπ είλαη ζε επαθή κε ηελ ζάιαζζα δελ είλαη απνθιεηζηηθά πεδόδξνκνο, ελώ θαηαιήγνπλ ζε απηόλ πνιιέο νδνί θάζεηεο θαη δηαγώληεο. Μπξνζηά από ηε δώλε επέκβαζεο είλαη ε ακκώδεο παξαιία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζαιάζζηα ινπηξά. Ζ πξόζβαζε ζηελ παξαιία γίλεηαη κε ζθάιεο θαη ξάκπεο. Ο εμνπιηζκόο είλαη ειιηπήο θαη θζαξκέλνο. ε αξθεηά ζεκεία ζηε ζάιαζζα παξακέλνπλ, ρσξίο ρξεζηκόηεηα πιένλ παιηά ζθπξνδέκαηα θαη αγσγνί ιπκάησλ.

2 2. Θεζμοθεηημένορ ςπεπκείμενορ ζσεδιαζμόρ και λοιπέρ γενικέρ διαηάξειρ Οη θαηεπζύλζεηο θαη ηα ηζρύνληα ζύκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε θαη ηνλ ζεζκνζεηεκέλν ππεξθείκελν πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό πξνβιέπνληαη από : - Σν εγθεθξηκέλν ρέδην Υαλίσλ (ΦΔΚ 335/Α/1946) - Ζ ρεξζαία δώλε ιηκέλνο Υαλίσλ (ΦΔΚ 430/Β/1968) - Υξήζεηο γεο ηεο παξαιηαθήο δώλεο - Κπθινθνξηαθή κειέηε (ΓΜΔΟ/Δ/1039/ ) Οη θαηαζθεπέο ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ζα γίλνπλ : - Με βάζε ηελ ηζρύνπζα Πνιενδνκηθή Ννκνζεζία πνπ ν κειεηεηήο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηνπ θαη θάζε άιιε λνκνζεζία πνπ πξνζδηνξίδεη ρξήζεηο ή ιεηηνπξγίεο ηνπ θνηλόρξεζηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ. Ζ λνκηθή βάζε ζα απνηειεί απαξαίηεην ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ηεο πξόηαζεο ηνπ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ θαη ζα παξνπζηάδεηαη ζε εηδηθό πίλαθα όπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη παξεκβάζεηο ζε κηα ζηήιε θαη ζηε δηπιαλή ε λνκηθή βάζε πνπ ηηο ππνζηεξίδεη. Δπίζεο ζα θαηαγξαθνύλ θαη νη παξεκβάζεηο πνπ δελ απαηηνύλ πνιενδνκηθέο εγθξίζεηο θαη ε ζήκαλζε ζην πίλαθα ζα είλαη παύια (-) α/α Ονομαζία Παπέμβαζηρ Νομικό Πλαίζιο 1. Πέξγθνια N.4067 /2012 αξ.20 παξ.. θαη Οη εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία πξνβιέπνληαη από : - Σν Άξζξν 28 παξ. 8 Ν. 2831/00 (ΦΔΚ140 Α ). - Σελ Απόθ.52907/ «Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε ΑκεΑ ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ησλ νηθηζκώλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδώλ» (ΦΔΚ 2621 Β ) θαη εγθύθιηνη 7 κε αξ. πξση 9180/ θαη 3 κε αξ. πξση. νηθ / ) 3. Πποωθούμενορ ζσεδιαζμόρ εςπύηεπος σώπος λοιπέρ πληποθοπίερ Γελ έρνπλ εθπνλεζεί θαη εγθξηζεί άιιεο κειέηεο ππνζηήξημήο γηα ηελ πεξηνρή πνπ λα δεκηνπξγνύλ δεζκεύζεηο ώζηε λα ιεθζνύλ ππόςε από ηνπο κειεηεηέο. 4. Γεδομένα Γεζμεύζειρ για ηην μελέηη ανάπλαζηρ Γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο ζα ιεθζνύλ σο δεδνκέλα δεζκεύζεηο : - Ο δξόκνο εληόο ηεο ιηκεληθήο δώλεο ζα έρεη απνθιεηζηηθή ρξήζε πεδόδξνκνπ πνδειαηόδξνκνπ - Να πεξηιεθζνύλ θαη ηα ζθίαζηξα σο κνξθνινγηθά ζηνηρεία ζηελ πεξηνρή ηεο αλάπιαζεο. - Να ιεθζνύλ ππόςε ηα δίθηπα απνρέηεπζεο θαη νκβξίσλ, ειεθηξνδόηεζεο, πδξνδόηεζεο,ο βηνθιηκαηηθόο ζρεδηαζκόο κε βάζε ηελ παξάγξαθν 5.

3 5. Βιοκλιμαηικόρ ζσεδιαζμόρ ςπαίθπιων αζηικών σώπων ζηόσορ παπάμεηποι Βαζηθόο ζηόρνο ηνπ βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ ππαίζξησλ αζηηθώλ ρώξσλ είλαη ε βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο ζηνλ ίδην ρώξν, απνβιέπνληαο ζηελ άλεζε ηνπ ρξήζηε θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο αιιά θαη ζηε ζεηηθή επίδξαζή ηνπ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή. Ο βηνθιηκαηηθόο ζρεδηαζκόο επίζεο απνζθνπεί ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ θπζηθώλ πόξσλ, αμηνπνηώληαο ηα ηδηαίηεξα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο. Ζ βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο πξνϋπνζέηεη ηε δηαζθάιηζε ζεξκηθήο, αιιά θαη ηεο αθνπζηηθήο θαη νπηηθήο άλεζεο ζηνλ ρξήζηε θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ από ηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε θαη θάζε είδνπο ξύπαλζεο. Δηδηθόηεξα ε επίηεπμε ηεο ζεξκηθήο άλεζεο θαη ν πεξηνξηζκόο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζεξκηθήο λεζίδαο νδεγεί ζε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν, κείσζε ηεο επηθαλεηαθήο ζεξκνθξαζίαο ζηελ πεξηνρή κειέηεο, θαη κείσζε ησλ ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ γηα θιηκαηηζκό ζηα θηήξηα. Οη ζπλεζέζηεξεο παξάκεηξνη νη νπνίεο ιακβάλνληαη ππόςε ζην ζρεδηαζκό θαη αλαθέξνληαη εδώ ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά είλαη: Ζ ζθίαζε ηνπ ρώξνπ ειηαζκόο θαη ειηνπξνζηαζία ηνπ. Ο απξόζθνπνο ειηαζκόο ησλ ππαίζξησλ ρώξσλ θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο είλαη απαίηεζε θαη κάιηζηα γηα νξηζκέλεο ρξήζεηο απνηειεί νπζηαζηηθή πξνϋπόζεζε ηεο πγηεηλήο θαη εύξπζκεο ιεηηνπξγία ηνπο. Αληίζηνηρα απαηηεηή θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο είλαη ε ειηνπξνζηαζία ηόζν γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο ρξήζεηο ζηελ πεξηνρή όζν θαη γηα ηηο ζέζεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα ζηάζε μεθνύξαζε ηνπ ρξήζηε. Ο θπζηθόο δξνζηζκόο ηνπ ρώξνπ Ζ πξνζηαζία ησλ ρώξσλ ζηάζεο αλάπαπζεο από ηνπο ηζρπξνύο ρεηκεξηλνύο αλέκνπο Ζ ερνπξνζηαζία ηνπ ρώξνπ Ζ απνθπγή ηεο ζάκβσζεο Ο πεξηνξηζκόο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο Ο πεξηνξηζκόο ηεο ζεξκηθήο θόξηηζεο ηνπ ρώξνπ Οη κειεηεηέο νθείινπλ λα παξνπζηάζνπλ κε πνηνλ ηξόπν επηηπγράλνληαη νη παξαπάλσ ζηόρνη απαηηήζεηο 6. Ππόγπαμμα ανάθεζηρ μελεηών Ζ κειέηε πνπ πξνβιέπεηαη λα αλαηεζεί, κεηά ηελ επηηπρή έθβαζε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο είλαη ε Διδική Απσιηεκηονική Μελέηη Ανάπλαζηρ Λιμενικήρ Εώνηρ Πεπιοσήρ Κοςμ Καπι πόληρ Υανίων, Γήμος Υανίων Ζ Μειέηε ΑΤ ΦΑΤ θαη ε ύληαμε ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο ζα εθπνλεζνύλ από ηελ Τπεξεζία ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο απαηηήζεηο πιεξόηεηαο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.

4 7. Πποεκηιμώμενερ αμοιβέρ Σν εθηηκώκελν πνζνηηθό ζηνηρείν θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθπόλεζε ηεο ππόςε κειέηεο είλαη ε επηθάλεηα ηεο έθηαζεο παξέκβαζεο Δ= η.κ. ε πεξίπησζε αλάζεζεο γηα εθπόλεζε κειέηεο αλάπιαζεο ηκήκαηνο ηεο πεξηνρήο ηα παξαθάησ πνζά αλαπξνζαξκόδνληαη. ε πεξίπησζε πνπ κε απόθαζε ηεο Γ/λνπζαο ππεξεζίαο παξαιεηθζνύλ έλα ή πεξηζζόηεξα ζηάδηα ηεο κειέηεο, ε κειέηε ηνπ εθπνλνύκελνπ ζηαδίνπ ζα πξνζαπμάλεηαη θαηά 50% ηνπ/ησλ παξαιεθζέληνο/σλ ζηαδίνπ/σλ. Οη πξνεθηηκώκελεο ακνηβέο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 7.1. Απσιηεκηονική μελέηη Ζ πξνεθηηκώκελε ακνηβή απηήο ηεο κειέηεο ππνινγίδεηαη κε ηνλ θαλνληζκό Πξνεθηηκώκελσλ Ακνηβώλ κειεηώλ θαη ππεξεζηώλ (απόθαζε ΓΜΔΟ/α/ν/2361/2005 ηνπ Τπνπξγνύ ΠΔΥΩΓΔ «Έγθξηζε ηεο Α Βειηίσζεο Καλνληζκνύ Πξνεθηηκσκέλσλ Ακνηβώλ Μειεηώλ θαη Τπεξεζηώλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3316/2005») θαη ζπγθεθξηκέλα κε βάζε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν ΟΗΚ.1Α. Ζ ζπλνιηθή ακνηβή Α ηεο Αξρηηεθηνληθήο κειέηεο νξίδεηαη σο εμήο: ΠΡΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΜΟΗΒΖ «ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΠΡΟΥΔΓΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΛΑΖ ΛΗΜΔΝΗΚΖ ΕΧΝΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΟΤΜ ΚΑΠΗ ΠΟΛΖ ΥΑΝΗΧΝ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ» (Α Π Ο Φ Α Ζ: Έγθξηζε Καλνληζκνύ Πξνεθηηκνύκελσλ Ακνηβώλ κειεηώλ θαη ππεξεζηώλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3316/2005. Αξηζκ. Πξση: ΓΜΔΟ/α/ν/1257/9 Απγνύζηνπ 2005) Άπθπο ΟΗΚ.1.1 Απσιηεκηονικέρ Μελέηερ Κηιπιακών Έπγων και Έπγων Γιαμόπθωζηρ Δλεςθέπων Υώπων. 1. Ζ πξνεθηηκνύκελε ακνηβή Α γηα ηελ εθπόλεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ Μειεηώλ ππνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν: Α= μ κ + 3 Ε ( ΤΑο) ΣΒν ,3 τκ 1,06 Ε ( ΤΑο) ΣΒν ΣΑ τκ όπνπ: Δ = Δπηθάλεηα Κηηξίνπ ή Έξγνπ ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (κ 2 ) πνπ εθθξάδεη ην θπζηθό αληηθείκελν ΣΑο = Βαζηθή εληαία Σηκή Αθεηεξίαο ακνηβώλ αλά κ 2 θηηξίνπ ή έξγνπ.

5 Βν = πληειεζηήο Βαξύηεηαο επί ηεο εληαίαο Σηκήο Αθεηεξίαο Ακνηβώλ αλά κ 2 ζπγθεθξηκέλνπ θηηξίνπ ή έξγνπ. Α= πληειεζηήο Αξρηηεθηνληθήο Μειέηεο κ θαη μ = ζπληειεζηέο ζύκθσλα κε ηελ θαηεγνξία ηεο κειέηεο ηκ = ν ζπληειεζηήο ηνπ άξζξνπ ηνπ ΓΔΝ.3 ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ Οη ζπληειεζηέο Βλ, Α, θ θαη κ νξίδνληαη ζηνλ πίλαθα Η α ηεο παξ Σα έξγα δηακόξθσζεο ειεπζέξσλ ρώξσλ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία V ηνπ σο άλσ πίλαθα. 3. Ζ βαζηθή εληαία Σηκή Αθεηεξίαο ακνηβώλ (ΣΑ 0 ) δειαδή ε ακνηβή αλά κνλάδα θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ, Δ σο παξαπάλσ, νξίδεηαη γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο ζε 9,75 /κ Ο πληειεζηήο Βαξύηεηαο (Βλ) γηα θάζε είδνο θηηξίνπ ή έξγνπ νξίδεηαη ιακβάλνληαο σο κνλάδα (1) ηνλ ζπληειεζηή ησλ θαηνηθηώλ κέζεο θαηεγνξίαο ηνπ πίλαθα Ηα. 5. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ έξγσλ θαη ν θαζνξηζκόο ηνπ Βλ γίλεηαη κε βάζε ηνπο αληηθεηκεληθνύο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ βαζκό δπζθνιίαο θάζε κειέηεο (κέγεζνο θηηξίνπ, θαηεγνξία, είδνο αλά θαηεγνξία, πνηόηεηα). 6. Ο ζπληειεζηήο Α νξίδεηαη ζηνλ πίλαθα Ηα ηεο παξ Πίλαθαο Ηα Τπνινγηζκνύ Ακνηβώλ Αξρηηεθηνληθώλ Μειεηώλ ΠΗΝΑΚΑ Ηα ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΤΝΣΔΛΔΣΧΝ ΣΑ ο, Β ν και Α ΓΗΑ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ ΠΡΟΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ ΑΜΟΗΒΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΔΗΓΟ ΚΣΗΡΗΟΤ ή ΥΡΖΖ ΣΑο Βν Α [1] [2] [3] [4] ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ V ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ Ω ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΡΓΟ Ζ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΩΝ ΣΩΝ ΟΠΟΗΩΝ ΟΗ ΑΤΞΖΜΔΝΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ, ΑΗΘΖΣΗΚΔ Ζ ΣΔΥΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΔΠΗΒΑΛΛΟΤΝ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ ΓΤΑΝΑΛΟΓΖ ΠΡΟ ΣΖ ΓΑΠΑΝΖ ΔΚΣΔΛΔΖ Ζ ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΟΤ. κ = 2,90,μ = 63,00 ΠΔΡΗΠΣΔΡΑ ΔΚΘΔΔΩΝ 9,75 1 ΔΠΗΠΛΩΖ Ζ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΥΩΡΩΝ 9,75 1 ΔΩΣΔΡΗΚΔ ΓΗΑΚΟΜΖΔΗ 9,75 1 ΓΗΑΜΟΡΦΧΔΗ ΣΟΠΗΟΤ ΚΑΗ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΥΧΡΧΝ (ΠΛΑΣΔΗΧΝ, ΚΖΠΧΝ, ΠΑΡΚΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ) ΑΝΑ ΑΤΣΟΣΔΛΖ ΥΧΡΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΔ ΑΤΞΖΜΔΝΔ 9,75 0,20 1 ΑΠΑΗΣΖΔΗ Δ ΚΛΖΡΔ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ (ΠΛΑΚΟΣΡΧΔΗ, ΔΠΗΚΑΛΤΦΔΗ, ΓΗΑΣΡΧΔΗ, ΥΤΣΔΤΔΗ Κ.Λ.Π.) Οπόηε ε πξνεθηηκνύκελε ακνηβή πξνζδηνξίδεηαη:

6 Α= μ κ + 3 Ε ( ΤΑο) ΣΒν ,3 τκ 1,06 Ε ( ΤΑο) ΣΒν ΣΑ τκ = 2, Α={ (9, 75) 0, ,3 1, 259 } 1, (9,75) 0,20 1 1,259 = Α = { 2,9 + (63/17,338)}*15.614,118 = ,97 όπνπ: Δ = 6000 m 2 ΣΑο = 9,75 /κ 2 Βν = 0,20 Α= 1 Κ= 2,90 μ = 63,00 ηκ = 1,259 (εγθύθιηνο 10,αξ.πξ.:Γ15γ/νηθ/3676/ ) ύκθσλα κε ηνλ ππνινγηδόκελν ηύπν, ε πξνεθηηκνύκελε ακνηβή είλαη ίζε κε ,97 μη ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ 23%. ύκθσλα κε ην άξζξν 9.6 ηεο πξνθήξπμεο ε ακνηβή θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηό 60% ηεο πξνεθηηκώκελεο, ήηνη ,18 Δπξώ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23%. Ζ θαηαλνκή, θαηά ζηάδην, ηεο ακνηβήο ηεο παξαπάλσ κειέηεο, γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5, ηνπ Άξζξνπ ΟΗΚ.5A «Γεληθέο & Δηδηθέο Γηαηάμεηο». Πξνκειέηε: 35% Οξηζηηθή κειέηε 25% Μειέηε εθαξκνγήο 40% ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ Υανιά Μάιορ 2013 ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ & ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΣΖ Σ.Τ.Γ.Υ.

7 ΔΜΜ. ΠΟΤΛΖ ΠΟΛ/ΚΟ ΜΖΥ/ΚΟ ΑΛΔΞΗΑ ΛΑΚΗΩΣΑΚΖ ΠΟΛ/ΚΟ ΜΖΥ/ΚΟ

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΑΓΙΟ Ι: Φάζη 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Ανάθεζη εκπόνηζηρ ηος Πεπιθεπειακού σεδίος Γιασείπιζηρ ηεπεών Αποβλήηυν (ΠΔΓΑ) ζε Μελεηηηέρ / Γπαθεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΗ Γήμος Κομοηηνής ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015 0 Με ηελ Σετνική Περιγραθή κειέηε απηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη: θαζαξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010 Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Έρνληαο ππόςε 1) ηηο δηαηάμεηο: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΏΝ α) Σσλ άξζξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.:Δ12Α/2282/2010 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΣηΕ 2934/11 [Νόμιμη αδειοδόηηζη έπγος βεληίωζηρ παλαιού αλιεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα