ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ. Ηλεκηπονική Εθαπμογή Οπγάνυζηρ και Διασείπιζηρ Γςναικολογικών / Μαιεςηικών Κλινικών και Ιαηπείυν ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ. Ηλεκηπονική Εθαπμογή Οπγάνυζηρ και Διασείπιζηρ Γςναικολογικών / Μαιεςηικών Κλινικών και Ιαηπείυν ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ"

Transcript

1 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ηλεκηπονική Εθαπμογή Οπγάνυζηρ και Διασείπιζηρ Γςναικολογικών / Μαιεςηικών Κλινικών και Ιαηπείυν ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Κσλζηαληίλνο Απ. Μπνπγνπιηάο Δπηβιέπνληεο : Κνπηζνχξεο Γηνλχζηνο Γεκήηξηνο Καζεγεηήο ΔΜΠ Ρήγαο Κσλζηαληίλνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Αζήλα, Μάξηηνο 2012

2

3 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ηλεκηπονική Εθαπμογή Οπγάνυζηρ και Διασείπιζηρ Γςναικολογικών / Μαιεςηικών Κλινικών και Ιαηπείυν ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Κσλζηαληίλνο Απ. Μπνπγνπιηάο Δπηβιέπνληεο : Κνπηζνχξεο Γηνλχζηνο Γεκήηξηνο Καζεγεηήο ΔΜΠ Ρήγαο Κσλζηαληίλνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Δγθξίζεθε απφ ηελ ηξηκειή εμεηαζηηθή επηηξνπή ηελ 26 ε Απξηιίνπ Κνπηζνχξεο Γ. Νηθήηα Κ. Μαηζφπνπινο Γ. Καζεγεηήο ΔΜΠ Καζεγήηξηα ΔΜΠ Δπ. Καζεγεηήο ΔΜΠ Αζήλα, Μάξηηνο 2012

4 ... Κσλζηαληίλνο Απ. Μπνπγνπιηάο Γηπισκαηνχρνο Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο θαη Μεραληθφο Τπνινγηζηψλ Δ.Μ.Π. Copyright Κσλζηαληίλνο Απ. Μπνπγνπιηάο, 2012 Με επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. All rights reserved. Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο εμ νινθιήξνπ ή ηκήκαηνο απηήο, γηα εκπνξηθφ ζθνπφ. Δπηηξέπεηαη ε αλαηχπσζε, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή γηα ζθνπφ κε θεξδνζθνπηθφ, εθπαηδεπηηθήο ή εξεπλεηηθήο θχζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα αλαθέξεηαη ε πεγή πξνέιεπζεο θαη λα δηαηεξείηαη ην παξφλ κήλπκα. Δξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ρξήζε ηεο εξγαζίαο γηα θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ πξέπεη λα απεπζχλνληαη πξνο ηνλ ζπγγξαθέα. Οη απφςεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην έγγξαθν εθθξάδνπλ ηνλ ζπγγξαθέα θαη δελ πξέπεη λα εξκελεπζεί φηη αληηπξνζσπεχνπλ ηηο επίζεκεο ζέζεηο ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ.

5 Πεπίλητη Η εμέιημε ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ε ζπλεξγαζία Ιαηξηθήο θαη Πιεξνθνξηθήο έρεη νδεγήζεη ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα ζηελ αλάπηπμε ζεκαληηθήο εξεπλεηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη πνηνηηθψλ ππνδνκψλ ζην ρψξν ηεο Βηνταηξηθήο. Με έκθαζε ζε ζπζηήκαηα HIM (Health Information Management) θαη HIE (Health Information Exchange) ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη EHR (Electronical Health Record) θαη EMR (Electronical Medical Record) εθαξκνγέο, πνπ θαζηζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη βειηηψλνπλ ηελ ζρέζε ηαηξνχ - αζζελνχο. Σν κέγεζνο ησλ κνλάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη νη αλάγθεο ησλ δηάθνξσλ εηδηθνηήησλ έρνπλ νδεγήζεη ζηελ δεκηνπξγία κεγάινπ εχξνπο εθαξκνγψλ. Η Obs/Gyn EMR εθαξκνγή πνπ αλαπηχμακε εζηηάδεη ζηηο αλάγθεο κηθξψλ καηεπηηθψλ θαη γπλαηθνινγηθψλ θιηληθψλ θαη ηαηξείσλ. Όιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γπλαηθνινγηθήο θχζεο, νη νπνίεο ζπγθεληξψζεθαλ κεηά απφ έξεπλα γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο εηδηθφηεηαο, νξγαλψζεθαλ θαη θαηεγνξηνπνηήζεθαλ αλάινγα κε ηελ ζεκαζία ηνπο γηα ηνλ ηαηξφ. Έηζη πξνζθέξνληαη 7 δηαθνξεηηθέο θάξηεο δεδνκέλσλ, πνπ θαιχπηνπλ έλα κεγάιν εχξνο ζεκαληηθψλ γηα ηελ εηδηθφηεηα πιεξνθνξηψλ θαη πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα καηεπηηθά, γπλαηθνινγηθά, ρεηξνπξγηθά, ζηείξσζεο, ηεζη ΠΑΠ ελψ παξέρνληαη θαη δπλαηφηεηεο εηζαγσγήο αξρείσλ βίληεν θαη εηθφλαο απφ δηάθνξεο εμεηάζεηο αιιά θαη ζρεκαηηθήο απεηθφληζεο ησλ επξεκάησλ. Δπηπξφζζεηα παξέρεηαη έλα εχρξεζην πξφηππν πξνγξακκαηηζκνχ ξαληεβνχ γηα ηηο επηζθέπηξηεο, θαζψο επίζεο θαη έλα πξφηππν πξφβιεςεο ησλ αλακελφκελσλ ηνθεηψλ. Ιδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζε φιε ηελ εθαξκνγή ζην είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί λα απνζεθεχζεη ν ρξήζηεο, ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο θαη ζηελ επθνιία ηνπ ρξήζηε λα εμνηθεησζεί κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Με απηά ηα θξηηήξηα έρεη θαηαζθεπαζηεί κηα απιή θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη κηα αμηφπηζηε ιχζε ζηηο αλάγθεο κεραλνξγάλσζεο ησλ κνλάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη. Η εθαξκνγή είλαη απηφλνκε, εγθαζίζηαηαη ζηνλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή ηνπ ηαηξνχ θαη είλαη πξνζβάζηκε απφ δηάθνξα ζεκεία ηνπ ηαηξείνπ. Λέξειρ Κλειδιά Ηιεθηξνληθή Δθαξκνγή, Ιαηξηθή Πιεξνθνξηθή, ΗΙΜ, EMR, Μαηεπηηθή, Γπλαηθνινγηθή, Μεραλνξγάλσζε

6 Abstract The increase of computer usage and the cooperation between Medicine and Informatics has lead over the past 40 years to the development of important research and educational activity as well as high quality infrastructure in the field of Biomedicine. Concentrating on HIM (Health Information Management) and HIE (Health Information Exchange) systems, EHR (Electronical Health Record) and EMR (Electronical Medical Record) software is being developed, in order to provide efficiency in Health Care and improve patient doctor relationship. Various sizes of Health Care Organizations and unique needs of each Medical specialty have created the need for a wide range of software. The Obs/Gyn EMR software that we developed focuses on the needs of small Obstetrics and Gynecology organizations. The necessary gynecological information was gathered via research concerning the needs of the practice and was organized and categorized according to its importance to the clinicians. Therefore 7 different data tabs are provided, in order to secure a wide coverage of specialty relevant data, including obstetrics, gynecological, surgical, sterilization and PAP test data, while also offering video and image file storage possibilities and schematic visualization of clinical findings. In addition there is an integrated appointment scheduling module as well as an expected labor day prediction function. It is of great importance throughout the whole software that the user can store and manage all the quality information concerning his patients and that the software is highly functional and with an easy to use UI. Under these considerations we have created a simple and effective software that can offer a reliable solution to the data processing needs of the organizations in concern. The software is autonomous, can be installed directly to the clinicians PC and can be accessed by various points of their clinic. Key Words Software, Health Informatics, HIM, EMR, Obstetrics, Gynecology, Data Processing.

7 Εςσαπιζηίερ Δπραξηζηψ ηνπο επηβιέπνληεο θαζεγεηέο κνπ θχξην Κνπηζνχξε Γεκήηξην θαη θχξην Ρήγα Κσλζηαληίλν, γηα ηελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ εθπφλεζή ηεο. Αθφκε ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο πξνο ηνλ καηεπηήξα γπλαηθνιφγν θχξην Υξηζηφπνπιν Ισάλλε γηα ηηο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γπλαηθνινγηθήο θχζεο πνπ κνπ παξείρε, αιιά θαη γηα ηνλ ρξφλν πνπ δηέζεζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο. Αθφκε επραξηζηψ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο. Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ ππνκνλή θαη ζπκπαξάζηαζε πνπ έδεημαλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο κνπ θαη ηεο ελαζρφιεζήο κνπ κε ηελ παξνχζα εξγαζία.

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δηζαγσγή Ιζηνξηθή αλαδξνκή Ιαηξηθή πιεξνθνξηθή ζηηο Η.Π.Α Ιαηξηθή πιεξνθνξηθή ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην Ννκνζεζία HIM / HIE: Η βάζε γηα ηα ζπζηήκαηα πγείαο Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηψλ Τγείαο χγρξνλεο εμειίμεηο ζηελ Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηψλ Τγείαο Αληαιιαγή Πιεξνθνξηψλ Τγείαο EHR / EMR: Η κεραλνγξάθεζε ζηελ ππεξεζία ησλ ΗΙΜ, ΗΙΔ EHR (Electronic Health Record) Αλάιπζε εγθαηάζηαζεο θαη επίδξαζεο ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε θαη ηνπο αζζελείο EMR (Electronic Medical Record) χγθξηζε κε ηα έληππα αξρεία Βηβιηνγξαθία Κεθαιαίνπ Software ζηελ Τπεξεζία ηεο Τγείαο Ννζνθνκεηαθέο εθαξκνγέο θαη εθαξκνγέο πνπ απεπζχλνληαη ζε κηθξέο θιηληθέο θαη ηδηψηεο ηαηξνχο Γηαζέζηκα Ιαηξηθά Software (γεληθνχ ελδηαθέξνληνο) Γηαζέζηκα Μαηεπηηθά - Γπλαηθνινγηθά Ιαηξηθά Software Βηβιηνγξαθία Κεθαιαίνπ θνπφο Αλάπηπμεο ηεο Δθαξκνγήο Μεζνδνινγία εκεία Δλδηαθέξνληνο ρέζε κε ηνλ Δπηζθέπηε χλνςε Πεξηγξαθή ηνπ Λνγηζκηθνχ Δξγαιεία Απαηηήζεηο πζηήκαηνο Λεηηνπξγία ηνπ Λνγηζκηθνχ Κχξηα Φφξκα Δηθφλεο ησλ θαξηψλ δεδνκέλσλ Φφξκα Γηαρείξηζεο Ραληεβνχ Φφξκα Αλακελφκελσλ Σνθεηψλ Δγθαηάζηαζε θαη Αμηνιφγεζε Γεληθή Αμηνιφγεζε Λεηηνπξγίαο Αμηνιφγεζε Μαηεπηήξσλ Γπλαηθνιφγσλ Πνηφηεηα θαη Πνηθηιία Πιεξνθνξηψλ Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγηθφηεηα Δμνηθείσζε κε ην Λνγηζκηθφ χγθξηζε κε Άιιεο Μεζφδνπο Οξγάλσζεο Πξνηάζεηο Βειηίσζεο... 57

9 6.1 Λεηηνπξγίεο Λνγηζηεξίνπ Γηαηήξεζε ηαηηζηηθψλ ηνηρείσλ Βηβιηνζήθε Φαξκάθσλ Γηαδηθηπαθή Λεηηνπξγία Σππνπνηεκέλε εηζαγσγή δεδνκέλσλ Τπνζηήξημε μέλσλ γισζζψλ πκπεξάζκαηα... 61

10

11 1. Διζαγυγή Ζ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο έρεη γίλεη αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ θαζεκεξηλψλ καο δξαζηεξηνηήησλ θαη ε ξαγδαία εμέιημε ηεο ηελ έρεη θάλεη απαξαίηεην ζηνηρείν πιένλ θαη ηεο Ηαηξηθήο επηζηήκεο. Απφ ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ νξγάλσζε έσο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο αζζελείο, απφ ηελ έξεπλα έσο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο γλψζεο, ε πιεξνθνξηθή ζηελ Ηαηξηθή πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηεο δηεπθνιχλνληαο ζεκαληηθά ζε θάζε επίπεδν. Με ρξήζε ησλ πφξσλ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ κεζφδσλ ηεο πιεξνθνξηθήο βειηηζηνπνηνχληαη ε ζπγθέληξσζε, ε απνζήθεπζε, ε αλάζπξζε θαη ε ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ ζηελ Τγεία θαη ηελ Βηνταηξηθή. Δξγαιεία ηεο Ηαηξηθήο Πιεξνθνξηθήο (Health Informatics) δελ απνηεινχλ κφλν νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο. ηα εξγαιεία απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη θιηληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, ηαηξηθά κεραλήκαηα θαη πιεξνθνξηαθά θαη ηειεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα. Με ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ εξγαιείσλ ησλ θιάδσλ πγείαο θαη πιεξνθνξηθήο πξνζθέξνληαη λέεο πξννπηηθέο ζηε πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. Ζ δηεπηζηεκνληθή θχζε ηεο Ηαηξηθήο Πιεξνθνξηθήο επηηξέπεη ηελ απινπνίεζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ θιάδν ηεο Τγείαο. Δθαξκφδεηαη ζηνπο ηνκείο ηεο δηάγλσζεο, λνζειείαο, θιηληθήο θξνληίδαο, νδνληηαηξηθήο, θαξκαθεπηηθήο, δεκφζηαο πγείαο αιιά θαη (βην)ηαηξηθήο έξεπλαο. Δηδηθά ε Κιηληθή Πιεξνθνξηθή (Clinical Informatics), πνπ αζρνιείηαη κε ηελ ρξήζε πιεξνθνξηψλ πγείαο απφ ηνπο θιηληθνχο ηαηξνχο, έρεη κεηακνξθψζεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο αλαιχνληαο, ζρεδηάδνληαο, ζπκπιεξψλνληαο θαη αμηνινγψληαο πιεξνθνξηαθά θαη ηειεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα πνπ εληζρχνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζε αηνκηθφ αιιά θαη ζπλνιηθφ επίπεδν, βειηηψλνπλ ηελ θξνληίδα πξνο ηνπο αζζελείο θαη εληζρχνπλ ηελ ζρέζε ηαηξνχ αζζελή. Ζ ζπλεξγαζία επαγγεικαηηψλ απφ ηνλ ρψξν ηεο πγείαο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ εξγαιείσλ πνπ πξνσζνχλ έλα ζχζηεκα πγείαο πεξηζζφηεξν αζθαιέο, απνηειεζκαηηθφ, έγθαηξν θαη κε έκθαζε ζηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ. 1.1 Ιζηοπική Αναδπομή H παγθφζκηα ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηαηξηθή μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 κε ηελ ξαγδαία εμέιημε ζηελ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ. [1] Σν 1949 ν Gustav Wager ίδξπζε ηνλ πξψην επαγγεικαηηθφ νξγαληζκφ πιεξνθνξηθήο ζηελ Γεξκαλία. [2] Δμεηδηθεπκέλα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα θαη πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο Πιεξνθνξηθήο έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 ζε Γαιιία, Γεξκαλία, Βέιγην θαη Οιιαλδία ελψ κνλάδεο 11

12 έξεπλαο Ηαηξηθήο Πιεξνθνξηθήο έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπ ηελ επφκελε δεθαεηία ζε Πνισλία θαη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. [2] Απφ ηφηε ε αλάπηπμε πςειήο πνηφηεηαο έξεπλαο, εθπαίδεπζεο θαη ππνδνκήο ζηελ Ηαηξηθή Πιεξνθνξηθή ήηαλ ν ζηφρνο ηφζν ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο φζν θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. [2] Αξρηθά ε αλαθνξά ζηoλ ηνκέα ησλ Health Informatics δελ είρε κηα ζπγθεθξηκέλε νξνινγία θαη ζπρλά αλαθεξφηαλ σο medical computing, medical computer science, computer medicine, medical electronic data processing, medical automatic data processing, medical information processing, medical information science, medical software engineering θαη medical computer technology. Ζ θνηλφηεηα ηεο Ηαηξηθήο Πιεξνθνξηθήο βξίζθεηαη αθφκα ζε ζηάδην αλάπηπμεο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί πσο έρεη σξηκάζεη φζν άιιεο ηερλνινγηθέο θνηλφηεηεο. Ζ εξγαζίεο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην φκσο απφ ην UK Council of Health Informatics Professions νδήγεζαλ ζηελ πξφηαζε νρηψ θχξησλ ζεκείσλ ζπγθέληξσζεο ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ ηαρχηεξε εμέιημή ηεο. πγθεθξηκέλα νη ηνκείο πνπ πξνηάζεθαλ ζπκπεξηιακβάλνπλ δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ, δηαρείξηζε γλψζεο, δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ/πξνγξάκκαηνο/έξγνπ, ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο, εθπαίδεπζε θαη έξεπλα, Κιηληθή Πιεξνθνξηθή, αξρεία πγείαο, δηαρείξηζε ππεξεζηψλ Ηαηξηθήο Πιεξνθνξηθήο. Οη πξνηάζεηο έγηλαλ κε ηε ινγηθή πσο βήκαηα πξνφδνπ ζε απηά ηα ζηνηρεία αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ζε εμππεξέηεζε φρη κφλν ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ απαζρνινχληαη απφ ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο, αιιά θαη ησλ αθαδεκατθψλ ελψ κεγάιε ζα ήηαλ θαη ε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε εκπνξηθψλ εθαξκνγψλ θαη ηελ βειηίσζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Απφ ην 1970 ην πην εμέρνλ ζψκα δηεζλνχο ζπληνληζκνχ απηήο ηεο πξνζπάζεηαο απνηειεί ην International Medical Informatics Association (IMIA). [3] Ιαηπική πληποθοπική ζηιρ Η.Π.Α. Αλ θαη ε ηδέα ηεο ρξήζεο ππνινγηζηψλ ζηελ Ηαηξηθή ζεσξήζεθε απφ ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα πξννδεπηηθή, κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 1950 δελ είρε εθαξκνζηεί επξέσο ζηηο Ζ.Π.Α. [1] Ζ πξψηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ Ηαηξηθή ήηαλ γηα νδνληηαηξηθέο εξγαζίεο, ηελ δεθαεηία ηνπ 1950, ζην National Bureau of Standards, θαη νθείιεηαη ζηνλ Robert Ledley. [4] Σν επφκελν βήκα ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο έγηλε κε ηελ πινπνίεζε ζπζηεκάησλ φπσο ην MYCIN θαη ην Internist-I. Σν 1965 ε Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο Ηαηξηθήο άξρηζε λα ρξεζηκνπνηεί ηα MEDLINE θαη MEDLARS. Απηή ηελ πεξίνδν νη Neil Pappalardo, Curtis Marble θαη Robert Greens δεκηνχξγεζαλ ην MUMPS (Massachusetts General Hospital Utility Multi- Programming System) ζην Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο ηνπ Octo Barnett [5], ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν ηεο Μαζζαρνπζέηεο, ζηε Βνζηφλε. [6] ηηο δχν επφκελεο δεθαεηίεο απηή είλαη θαη ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ γηα θιηληθέο εθαξκνγέο πνπ 12

13 ρξεζηκνπνηήζεθε επξχηεξα απφ θάζε άιιε. Απφ ην 2004 θαη κεηά έλαο απφγνλνο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη ζην λνζνθνκεηαθφ ζχζηεκα ησλ Ζ.Π.Α. (Veteran Affairs, VA) θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο πεξηζζφηεξσλ απφ νξγαληζκνχο πγείαο. Σελ δεθαεηία ηνπ 1970 άιισζηε εκθαλίζηεθε ζηελ αγνξά έλα κεγάιν πιήζνο εκπνξηθψλ εθαξκνγψλ δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ηαηξηθψλ αξρείσλ Ιαηπική πληποθοπική ζηο Ηνυμένο Βαζίλειο Ζ ηζηνξία ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξηθήο ζπλνςίζηεθε ζην βηβιίν «UK Health Computing : Recollections and reflections, Hayes G, Barnett D (Eds.), BCS (May 2008)» απφ απηνχο πνπ ελεξγνπνηνχληαη ζην ρψξν. Απφ ην 1960 θαη κεηά μεθίλεζε ε εθαξκνγή ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ Ηαηξηθή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Παζνινγία (1960), ηελ Ραδηνζεξαπεία (1962), ηνπο εκβνιηζκνχο (1963), θαη ζηα επείγνληα πεξηζηαηηθά (1968). Πνιιέο απφ ηηο εθαξκνγέο απηέο, κέρξη θαη ηελ επφκελε δεθαεηία, θαηαζθεπάζηεθαλ απφ πξσηνπφξνπο ζηνλ ρψξν κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο αλαγθψλ. Ζ θνηλφηεηα ηεο Ηαηξηθήο Πιεξνθνξηθήο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην έρεη δηαδξακαηίζεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζε δηεζλέο επίπεδν, ελψ ζην Κέηκπξηηδ θηινμελήζεθε θαη ην πξψην ζπλέδξην Ηαηξηθήο Πιεξνθνξηθήο ζηελ Δπξψπε ην Άιισζηε εδψ ηδξχζεθε θαη ην International Medical Informatics Association (IMIA), αξρηθά σο International Federation of Information Processing ην 1969 ελψ κεηνλνκάζηεθε ζε IMIA ην Νομοθεζία Παξάιιεια κε ηελ έξεπλα θαη ηελ εθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηελ πξάμε, αλαπηχρζεθαλ θπζηθά θαη λνκηθά πιαίζηα ζηα νπνία θηλείηαη φιε ε δηαδηθαζία ηεο Ηαηξηθήο Πιεξνθνξηθήο. Σν ζρεηηθφ δίθαην είλαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πνιχπινθν, κε ηηο εμειίμεηο λα νθείινπλ πάληα λα ιακβάλνπλ ππ φςηλ ζέκαηα φπσο ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, εζηθά θαη δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα πνπ αλαπφθεπθηα πξνθχπηνπλ κε ηελ ρξήζε ηαηξηθψλ εξγαιείσλ γεληθφηεξα, θαζψο επίζεο θαη πιεξνθνξίεο θαη κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. Σν δίθαην πεξί Ηαηξηθήο Πιεξνθνξηθήο θπζηθά αζρνιείηαη θαη κε φια ηα δεηήκαηα πεξί Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ζηελ Ηαηξηθή, αιιειεπίδξαζε ηεο πιεξνθνξίαο κε ην ζχζηεκα πγείαο, αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο θνηλνπνηνχληαη δεδνκέλα θαη ηαηξηθνί θάθεινη ζε άιινπο ηνκείο πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηελ ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ηεο παξνρήο θξνληίδαο πξνο ηνπο αζζελείο. 13

14 1.2 HIM / HIE: Η βάζη για ηα ζςζηήμαηα ςγείαρ Γχν πνιχ ζεκαληηθέο έλλνηεο ζηηο πξνζπάζεηεο νξγάλσζεο ηεο θνηλφηεηαο ηεο Ηαηξηθήο Πιεξνθνξηθήο απνηεινχλ νη Health Information Management (HIM) θαη Health Information Exchange (HIE). Οη δχν έλλνηεο απνηεινχλ ηελ βάζε πιένλ γηα φια ηα ζπζηήκαηα πγείαο κηαο θαη δηαδξακαηίδνπλ πξσηαξρηθφ ξφιν ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο θαη δηαθίλεζεο πιεξνθνξηψλ ηαηξηθήο θχζεο, δειαδή ζε θάπνηνπο απφ ηνπο πην θξίζηκνπο ηνκείο ζηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηεο Ηαηξηθήο Πιεξνθνξηθήο φπσο απηνί πξνηάζεθαλ απφ ην UK Council of Health Informatics Professions. Ζ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ ηεο πιεξνθνξηθήο ζε απηνχο ηνπο δχν ηνκείο είλαη ν ζηφρνο ηεο Ηαηξηθήο Πιεξνθνξηθήο, δεδνκέλνπ φηη ηα εξγαιεία απηά κπνξνχλ λα σθειήζνπλ ζεκαληηθά ζηελ εμέιημή ηνπο Γιασείπιζη Πληποθοπιών Τγείαρ Ζ Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηψλ Τγείαο (Health Information Management, ΖΗΜ) είλαη ε πξαθηηθή δηαηήξεζεο θαη νξγάλσζεο ησλ ηαηξηθψλ αξρείσλ, κε κεζφδνπο παξαδνζηαθέο (έληππε κνξθή) αιιά θαη κε ειεθηξνληθά κέζα, ζε λνζνθνκεία, ηδησηηθέο θιηληθέο, ηαηξηθά θέληξα, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη γεληθά ζε νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε πξνζθέξεη ηαηξηθή θξνληίδα ή δηαηήξεζε ηαηξηθψλ αξρείσλ. Με ηελ επξεία εμάπισζε ηεο κεραλνγξάθεζεο ηαηξηθψλ αξρείσλ θαη άιισλ πεγψλ ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο, ε πιεξνθνξηθή έρεη αξρίζεη λα αμηνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Οη απαζρνινχκελνη ζηνλ ηνκέα ηνπ ΖΗΜ ζρεδηάδνπλ ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ, αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο πγείαο θαη αλαγλσξίδνπλ ηηο ηξέρνπζεο αιιά θαη ηηο κειινληηθέο αλάγθεο ζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ. Δπηπιένλ εθαξκφδνπλ ηελ επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ ζπιινγή, απνζήθεπζε, ρξήζε θαη κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα λα θαιχπηνπλ κε ζπλέπεηα ηηο λνκηθέο, επαγγεικαηηθέο, εζηθέο θαη δηνηθεηηθέο απαηηήζεηο ηεο ηήξεζεο κεηξψνπ πγείαο θαη ηεο παξνρήο ηαηξηθήο θξνληίδαο. [7] πγθεθξηκέλα εξγάδνληαη κε ηαηξηθά δεδνκέλα θιηληθά, επηδεκηνινγηθά, δεκνγξαθηθά, νηθνλνκηθά, δεδνκέλα αλαθνξάο θαη θσδηθνπνηεκέλα δεδνκέλα. Έρεη ππνδεηρζεί πσο ε θαηάιιειε ζπιινγή, δηαρείξηζε θαη ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ εληφο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο «ζα θαζνξίζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ δηάγλσζε πξνβιεκάησλ πγείαο, ζηνλ θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ, ζηελ αλαγλψξηζε θαηλνηφκσλ ιχζεσλ θαη ζηελ εθρψξεζε πφξσλ γηα ηελ βειηίσζε ησλ ηαηξηθψλ απνηειεζκάησλ». [8] Γηα παξάδεηγκα νη δηαρεηξηζηέο πιεξνθνξηψλ πγείαο έρεη πεξηγξαθηεί φηη «δηαδξακαηίδνπλ θξίζηκν ξφιν ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κέζσ ηεο εζηίαζήο ηνπο ζηελ ζπιινγή, δηαηήξεζε θαη ρξήζε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ έλα βαζηδφκελν εληαηηθά ζηελ πιεξνθνξία 14

15 ζχζηεκα πγείαο». [9] Όζν ην πεδίν δηεπξχλεηαη θαη ε Σερλνινγία Πιεξνθνξηψλ απνθηά δσηηθή ζεκαζία ζηνλ ηαηξηθφ θφζκν, ε Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηψλ Τγείαο πεξλά απφ ηηο παξαδνζηαθέο έληππεο κεζφδνπο ζε πην απνηειεζκαηηθή ειεθηξνληθή δηαρείξηζε, φπσο κε ηα Ζιεθηξνληθά Αξρεία Τγείαο (Electronic Health Records, EHRs). Ο θχξηνο ζηφρνο παξακέλεη θπζηθά αθφκα ε αλάιπζε, δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζηελ παξνρή ηαηξηθήο θξνληίδαο ελψ ηαπηφρξνλα δηαβεβαηψλεηαη φηη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο φπνηε είλαη απαξαίηεην. [10] ύγσπονερ εξελίξειρ ζηην Γιασείπιζη Πληποθοπιών Τγείαρ Οη ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηνλ ρψξν πξνζαλαηνιίδνληαη θπξίσο ζε ηξείο ηνκείο. Απηνί είλαη ηα Ζιεθηξνληθά Αξρεία Τγείαο, εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ δηαδηθηπαθά. Σα Ζιεθηξνληθά Αξρεία Τγείαο είλαη ε εμέιημε ζηελ δηαηήξεζε αξρείσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Αθξηβψο ιφγσ ηεο ειεθηξνληθήο κνξθήο ηεο, ε δηαηήξεζε αξρείσλ έρεη ζπδεηεζεί εθηελψο ηφζν ζηνπο ηαηξηθνχο θχθινπο, φζν θαη ζην επξχ θνηλφ. ε έξεπλα ηνπ Wall Street Journal, ην 89% φζσλ ζπκκεηείραλ δήισζαλ φηη εκπηζηεχνληαη πνιχ ή αξθεηά ηνπο νξγαληζκνχο πγείαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Ζιεθηξνληθά Αξρεία, ελψ ην 71% απάληεζε ην ίδην ζεηηθά γηα νξγαληζκνχο πνπ δελ ηα ρξεζηκνπνηνχλ. [11] Απφ ην 2008, πεξηζζφηεξνη απφ ην 50% ησλ Τπεχζπλσλ Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο δήισλαλ πσο επηζπκνχλ Ζιεθηξνληθά Αξρεία ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηελ δπλαηφηεηα δηαθίλεζεο ηεο πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. [12] Σα είδε θαη νη δηαδηθαζίεο δηαπίζηεπζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ Τγείαο πνηθίινπλ. Γηα παξάδεηγκα ζηηο Ζ.Π.Α. ην CAHIIM απαηηεί δηαξθή αλαλέσζε ηεο δηαπίζηεπζεο. Οη ζεκεξηλέο απαηηήζεηο είλαη ε δηαπίζηεπζε λα εμαζθαιίδεηαη απφ πεξηνδηθέο επηζθέςεηο ζε ηζηνηφπνπο, ππνβνιή εηήζησλ αλαθνξψλ αιιά θαη ελεκέξσζε γηα ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. [13][14] Έηζη έρεη αλαπηπρζεί έλα πξφγξακκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο (Joint Bachelor of Science/Masters Program) πνπ επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα απνθηήζνπλ ηελ εμεηδίθεπζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζηειέρσζε ησλ αληίζηνηρσλ ζέζεσλ ζηνπο δηάθνξνπο νξγαληζκνχο πγείαο. Τπάξρνπλ πνιιά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ είλαη δηαζέζηκα θαη δηαδηθηπαθά. Με ηελ δηαδηθηπαθή εθπαίδεπζε, νη ζπνπδαζηέο ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο παξαδφζεηο ζε αίζνπζεο, παξαθνινπζψληαο ηα πξνγξάκκαηα κε ηνλ δηθφ ηνπο ξπζκφ θαζψο νη δηαιέμεηο είλαη δηαζέζηκεο δηαδηθηπαθά, ελψ παξέρνληαη δηαδηθηπαθνί ρψξνη ζπδεηήζεηο θαη δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε νκαδηθέο εξγαζίεο. 15

16 1.2.3 Ανηαλλαγή Πληποθοπιών Τγείαρ Ζ Αληαιιαγή Πιεξνθνξηψλ Τγείαο (Health Information Exchange, HIE) νξίδεηαη σο ε ειεθηξνληθή δηαθίλεζε πιεξνθνξηψλ πγείαο αλάκεζα ζε νξγαληζκνχο κηαο πεξηνρήο, κηαο θνηλφηεηαο ή ελφο λνζνθνκεηαθνχ ζπζηήκαηνο. Πξνζθέξεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο κεηαθνξάο θιηληθήο πιεξνθνξίαο αλάκεζα ζε απνκαθξπζκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο κε ηελ δηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ αληαιιάζζεηαη. ηφρνο ηεο είλαη ε δηεπθφιπλζε ζηελ πξφζβαζε θαη ηελ αλάζπξζε θιηληθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζα πξνζθέξνπλ απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ, κεγαιχηεξε ηαρχηεηα θαη πεξηζζφηεξε αζθάιεηα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο πξνο ηνπο αζζελείο. Δίλαη αθφκα ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζηηο ππεχζπλεο γηα ηελ Γεκφζηα Τγεία αξρέο, θαζψο ζπκβάιεη ζηηο αλαιχζεηο ηνπ επηπέδνπ πγείαο ελφο πιεζπζκνχ. Σα ΖΗΔ ζπζηήκαηα δηεπθνιχλνπλ ηνπο εθάζηνηε ζεξάπνληεο ηαηξνχο ζην λα παξέρνπλ πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο πγείαο ζηνπο αζζελείο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ειεθηξνληθά ζηελ ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο ησλ αζζελψλ απφ πνιιαπινχο παξφρνπο ππεξεζηψλ πγείαο. Γεπηεξεπφλησο ππάξρνπλ θαη νηθνλνκηθά νθέιε ιφγσ κεησκέλσλ εμφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απνθπγή επαλάιεςεο ήδε εθηειεζζεζψλ εμεηάζεσλ, κείσζε ηνπ ρξφλνπ ζεξαπείαο ιφγσ πιεξφηεηαο θαη αθεξαηφηεηαο πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο αζζελείο, εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ απφ ηελ ειάηησζε ηεο ρξήζεο ραξηηνχ θαη άιισλ ηέηνηνπ είδνπο ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ γξαθείνπ θαη ηαρπδξνκηθψλ απνζηνιψλ ζηνηρείσλ γηα ηνπο αζζελείο αιιά θαη κείσζε ησλ εμφδσλ ηειεθσλίαο κηαο θαη δελ ππάξρεη πιένλ ε αλάγθε γηα ηειεθσληθή επηβεβαίσζε γηα απνζηνιή θαθέισλ αζζελψλ ή γηα επηθνηλσλία κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε γηα απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ. Μάιηζηα ζχκθσλα κε εζσηεξηθή έξεπλα ηνπ Sushoo Health Information Exchange [15] έλαο ηδηψηεο ηαηξφο πξέπεη λα μνδεχεη θαηά κέζν φξν πεξίπνπ $ εηεζίσο κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ πγείαο ησλ αζζελψλ. Με θέληξν ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο αλαδχνληαη πιένλ επίζεκνη νξγαληζκνί κε ζηφρν ηφζν ηελ παξνρή κνξθήο φζν θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ζην ζχζηεκα Αληαιιαγήο Πιεξνθνξηψλ Τγείαο, θπξίσο σο γεσγξαθηθά νξηζκέλεο νληφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη έλα ζχλνιν ζπκβάζεσλ θαη φξσλ, θαζνξίδνπλ ηα κέζα ηεο ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο πιεξνθνξίαο θαη αλαπηχζζνπλ θαη δηαηεξνχλ ηα πξφηππα ηνπ ΖΗΔ. [16] 1.3 EHR / EMR: Η μησανογπάθηζη ζηην ςπηπεζία ηυν ΗΙΜ, ΗΙΔ Σα Ζιεθηξνληθά Αξρεία Τγείαο ήξζαλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα πξνγελέζηεξα ζε έληππε κνξθή αξρεία θαη λα πξνζθέξνπλ αμηνζεκείσηε δηεπθφιπλζε ζηελ αλάπηπμε αμηφπηζησλ θαη απνηειεζκαηηθψλ HIM θαη HIE ζπζηεκάησλ. Ζ κεραλνγξάθεζε ηεξάζηηνπ φγθνπ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ 16

17 εθκεηαιιεχεηαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ήηαλ θπζηθφ επαθφινπζν λα απνηειέζεη ην κέιινλ ζηελ δηαρείξηζε θαη νξγάλσζε ησλ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ ζε θάζε επίπεδν. Πνιιέο θνξέο ηα δχν αθξσλχκηα EHR θαη EMR ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ ίδηα έλλνηα, αλ θαη κπνξεί λα θαζνξηζηεί ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπο. Σν EMR (Electronic Medical Record) είλαη έλα κεραλνγξαθεκέλν αξρείν λνζειείαο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ έλαλ νξγαληζκφ πνπ παξέρεη ηαηξηθή θξνληίδα, φπσο έλα λνζνθνκείν ή έλα ηδησηηθφ ηαηξείν, θαη ζπλήζσο απνηειεί κέξνο ελφο ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο πνπ επηηξέπεη απνζήθεπζε, αλάζπξζε θαη κνξθνπνίεζε ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο. Καηά θάπνην ηξφπν ινηπφλ απνηειεί ηελ πεγή δεδνκέλσλ γηα έλα EHR (Electronic Health Record) ην νπνίν πεξηιακβάλεη κεγαιχηεξν εχξνο πιεξνθνξηψλ (δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ζηνηρεία πγείαο πιεζπζκνχ θ.η.ι.) πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ρξήζηεο αθφκα θαη θάπνηνπ απνκαθξπζκέλνπ ζπζηήκαηνο. αθψο έλα EHR έρεη κηα πην γεληθή ρξήζε απφ έλα EMR EHR (Electronic Health Record) Έλα EHR είλαη κηα αλαπηπζζφκελε έλλνηα πνπ νξίδεηαη ζαλ κηα ζπζηεκαηηθή ζπιινγή πιεξνθνξηψλ πγείαο, κεκνλσκέλσλ αζζελψλ ή ζπλνιηθά ελφο πιεζπζκνχ. [17] Δίλαη έλα αξρείν ζε ςεθηαθή κνξθή πνπ είλαη ζεσξεηηθά ηθαλφ λα κεηαθέξεηαη ζε δηάθνξνπο νξγαληζκνχο πγείαο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε κεηαθνξά απηή κπνξεί λα πξνθχςεη κέζσ δηαδηθηπαθά ζπλδεδεκέλσλ δηεπηρεηξεζηαθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη άιισλ πιεξνθνξηαθψλ δηθηχσλ. Σα EHR κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ έλα εχξνο δεδνκέλσλ φπσο δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο πιεζπζκνχ, ηαηξηθφ ηζηνξηθφ, θαξκαθεπηηθέο αγσγέο θαη αιιεξγίεο, θαηάζηαζε εκβνιηαζκψλ, απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθψλ επξεκάησλ, εηθφλεο ξαδηνινγίαο, δσηηθά ζεκεία, πξνζσπηθά ζηνηρεία (ειηθία, βάξνο θηι.) θαη πιεξνθνξίεο ινγηζηεξίνπ Ανάλςζη εγκαηάζηαζηρ και επίδπαζηρ ζηον ηελικό σπήζηη και ηοςρ αζθενείρ Πέληε θχξηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ ρξεζηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο EHR ζπζηήκαηνο. Ζ πνηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θαηά πφζν απηφ βειηηψλεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο είλαη ε βαζηθή εμέηαζε πνπ γίλεηαη γηα θάζε ηέηνην ζχζηεκα. [18] Σν θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ε πηζαλφηεηα ηαρχηεξεο απφζβεζεο ησλ ρξεκάησλ πνπ επελδχζεθαλ απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε ελφο EHR ζπζηήκαηνο απφ έλαλ Οξγαληζκφ Τγείαο. [19] Σν θφζηνο απφ ηελ εγθαηάζηαζε κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθφ κε ηελ έλλνηα φηη αξρηθά θαη θαηά ηηο δηαδηθαζίεο 17

18 εγθαηάζηαζεο παξαηεξείηαη κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ απαζρνινχκελν ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο [19], αιιά θαη εζηθά θαζψο νη αζζελείο πνπ νη ηαηξνί ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηα ζπζηήκαηα πηζαλά λα είλαη επηθπιαθηηθνί ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ δηαηήξεζε ελφο έληππνπ αξρείνπ [20]. εκαληηθφ είλαη αθφκα ε ίδηα ε εθαξκνγή λα κελ έρεη αηέιεηεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο θαζψο απηφ ζα έζεηε ζε θίλδπλν ηηο ίδηεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ίζσο θαη ηελ ίδηα ηελ πγεία ηνπ αζζελνχο. Πξέπεη λα απνθεχγνληαη φζν είλαη δπλαηφλ αλεπηζχκεηεο ζπλέπεηεο ιφγσ ζθαικάησλ πξνκεζεηψλ, ιφγσ παξαιείςεσλ, κεηάδνζεο, αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη ιφγσ κε ζπκβαηφηεηαο κε ζπλαθείο εθαξκνγέο. Σέινο απνιχησο απαξαίηεην είλαη λα κπνξεί ζηνλ κέγηζην βαζκφ λα εμαζθαιίδεηαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο γηα ηελ βέιηηζηε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ αζζελψλ EMR (Electronic Medical Record) Έλα EMR είλαη έλα ςεθηαθφ ηαηξηθφ αξρείν πνπ δεκηνπξγείηαη ζε έλαλ νξγαληζκφ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Σα EMR είλαη ζπλήζσο κέξνο ελφο απηφλνκνπ, ηνπηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ επηηξέπεη απνζήθεπζε, αλάζπξζε θαη ηξνπνπνίεζε δεδνκέλσλ ύγκπιζη με ηα ένηςπα απσεία. Ζ δηαηήξεζε έληππσλ αξρείσλ είλαη αθφκα κε δηαθνξά ε πην ζπλεζηζκέλε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ηαηξνχο γηα ηελ απνζήθεπζε θαη δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ηαηξψλ βξίζθεη δχζθνιν λα εγθαηαιείςεη ηελ επθνιία ζηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηνπ πξνζθέξνπλ ηα έληππα αξρεία. Χζηφζν φζν εχθνιν είλαη γηα ηνλ ηαηξφ λα θαηαγξάςεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη, ηα έληππα αξρεία απαηηνχλ ζεκαληηθφ ρψξν απνζήθεπζεο ζε ζρέζε κε ηα ςεθηαθά αξρεία. Άιισζηε ηα Ηαηξηθά Αξρεία πξέπεη λα θπιάζνληαη γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. Σν θφζηνο απνζήθεπζεο δηαθέξεη δξακαηηθά ζε ζρέζε κε ηα ςεθηαθά αξρεία. Δπηπιένλ ε δηαθίλεζε ησλ αξρείσλ γίλεηαη κε πνιχ πην απιφ θαη νηθνλνκηθφ ηξφπν αλ ρξεζηκνπνηείηαη θάπνην EMR ζχζηεκα. Μία κειέηε εθηηκά φηη ηα EMR βειηηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο νξγαληζκνχ πγείαο θαηά 6% πεξίπνπ, ελψ ην κεληαίν θφζηνο ελφο EMR ζπζηήκαηνο πηζαλά λα ζπκςεθίδεηαη απφ ην θφζηνο εθηέιεζεο κφλν ιίγσλ κε απαξαίηεησλ εμεηάζεσλ. [21][22] Χζηφζν ν Jerome Groopman (ζπληάθηεο Ηαηξηθήο θαη Βηνινγίαο ησλ New York Times) δηαθψλεζε θάζεηα κε ηελ άπνςε απηή, γξάθνληαο «Γηαηί ηφζν δξακαηηθνί ηζρπξηζκνί γηα εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο κπνξεί λα είλαη αιεζηλνί». Χζηφζν ε πςειή θνξεηφηεηα 18

19 θαη πξνζβαζηκφηεηα ησλ EMR κπνξεί ηαπηφρξνλα λα απμήζεη ηελ πηζαλφηεηα κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ή αθφκα θαη λα θιέςνπλ ηα αξρεία απηά. Ζ αλεζπρία γηα ηα ζέκαηα αζθαιείαο ζπκβάιεη ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο επξχηεξεο πηνζέηεζήο ηνπο. Απφ ηελ άιιε ηα ρεηξφγξαθα έληππα αξρεία κπνξεί λα κελ είλαη επαλάγλσζηα, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηαηξηθά ζθάικαηα. [23] Αληίζεηα νη ςεθηαθέο θφξκεο κε θαζνξηζκέλν ηξφπν ζπκπιήξσζεο, ζπληνκνγξαθηψλ βειηηψλνπλ ηελ αμηνπηζηία ζε ζρέζε κε ηα έληππα αξρεία. Σα EMR άιισζηε κπνξνχλ λα αλαλεψλνληαη δηαξθψο, ελψ νη δπλαηφηεηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ EMR ζπζηεκάησλ («δηαιεηηνπξγηθφηεηα» [24] ) δηεπθνιχλεη ηνλ ζπληνληζκφ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. Δπηπιένλ ηα δεδνκέλα απφ έλα ειεθηξνληθφ ζχζηεκα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλψλπκα γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο, ζε ζέκαηα φπσο βειηίσζε πνηφηεηαο, δηαρείξηζε πφξσλ θαη παξαθνινχζεζε κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ. ε ζχγθξηζε κε ηα παξαδνζηαθά έληππα αξρεία αζζελψλ ππάξρνπλ ππνζηεξηρηέο αιιά θαη πνιέκηνη ηεο πηνζέηεζεο EHR / EMR ζπζηεκάησλ. εκαληηθή είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο καθξνπξφζεζκα, ελψ ηαπηφρξνλα βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ππεξεζηψλ, κε ηελ απνθπγή ηαηξηθψλ ιαζψλ εμ αηηίαο θαθνγξαθίαο ζηελ πιεξνθνξία θαη κε ηηο πξνζθεξφκελεο δπλαηφηεηεο ππνζηήξημεο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ. Αθφκα ζεκαληηθά είλαη θαη ηα νθέιε απφ ηηο θαηά πνιχ θαιχηεξεο δπλαηφηεηεο απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο ηεο πιεξνθνξίαο ειεθηξνληθά. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη ππέξκαρνη ηεο παξαδνζηαθήο έληππεο αξρεηνζέηεζεο ησλ ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ αληηπαξαζέηνπλ σο επηρεηξήκαηα θπξίσο ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ κεραλνγξάθεζε ηεο πιεξνθνξίαο θαζψο επίζεο θαη ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηελ ηθαλφηεηα πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ αξρείσλ. ε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν φκσο ε κεραλνγξάθεζε πξνθαιεί κφλν βξαρππξφζεζκεο θαζπζηεξήζεηο θαη θπξίσο ζηελ αξρηθή ρξήζε γηα ηελ θάζε πεξίπησζε ελφο ειεθηξνληθνχ αξρείνπ ελψ ε ειεθηξνληθή πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ βειηηψλεηαη δηαξθψο ζε θάζε βήκα πξνφδνπ ηεο ειεθηξνληθήο νξγάλσζεο κε EHR θαη EMR. Ζ πξνζπάζεηα νξγάλσζεο εδψ θαη ρξφληα ησλ δεδνκέλσλ ηεο Ηαηξηθήο κε ειεθηξνληθά κέζα είλαη αλακθίβνιε απφδεημε ηεο αλάγθεο ζπλεξγαζίαο ηεο Ηαηξηθήο κε ηελ Σερλνινγία ηεο Πιεξνθνξίαο. Σα EHR θαη EMR είλαη πνιχ ηζρπξά εξγαιεία θαη αλ ηεζνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηελ ππεξεζία ηεο Ηαηξηθήο κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηεξάζηηα νθέιε ηφζν άκεζα φζν θαη πην καθξνπξφζεζκα. αθψο ην δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη ην πην ζνβαξφ θαη πνιχπινθν ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπ, αιιά ηα νηθνλνκηθά, ιεηηνπξγηθά θαη επηζηεκνληθά νθέιε πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ βειηίσζε ησλ software ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζθέξνπλ απεξηφξηζηεο πξννπηηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο πνπ κφλν αδηάθνξνπο δελ κπνξνχλ λα καο αθήλνπλ. Γη απηφ άιισζηε θαη νη επελδχζεηο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ηφζν ζε επίπεδν έξεπλαο φζν θαη εθαξκνγψλ απμάλνληαη κέξα 19

20 κε ηε κέξα κε ζθνπφ ηειηθά ηελ εμ νινθιήξνπ κεηαπήδεζε ζε έλα ζχζηεκα θαζνιηθήο ειεθηξνληθήο νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 20

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Νοζηλεςηική Πληποθοπική: Πποκλήζειρ και Πποοπηικέρ. Καλογεποπούλος Δήμηηπα ΠΕ Νοζηλεύηπια, MSc Πληποθοπική Υγείαρ Γ.Λ.Α. Θ.Α.Σ.

Νοζηλεςηική Πληποθοπική: Πποκλήζειρ και Πποοπηικέρ. Καλογεποπούλος Δήμηηπα ΠΕ Νοζηλεύηπια, MSc Πληποθοπική Υγείαρ Γ.Λ.Α. Θ.Α.Σ. Νοζηλεςηική Πληποθοπική: Πποκλήζειρ και Πποοπηικέρ Καλογεποπούλος Δήμηηπα ΠΕ Νοζηλεύηπια, MSc Πληποθοπική Υγείαρ Γ.Λ.Α. Θ.Α.Σ. - Υεηξνπξγείν Περιετόμενα Ειζαγωγή - Οπολογία Σηόσοι και αναμενόμενα οθέλη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εηαηξεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. αθνύ θαηάθεξε κε ην ζπαζί ηεο λα θαηαμησζεί ζην ρώξν ηνπ αινπκηλίνπ εδώ θαη 35 ρξόληα, κε πξνζθνξά ζην πνηνηηθό κεράλεκα αιιά θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ηεο, μεθηλά κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο αμηνιόγεζεο πιεξνθνξηαθνύ δηθηύνπ δηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα