Ηαποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηαποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε"

Transcript

1 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 85 AΠOΨEIΣ EKΠAIΔEYTIKΩN THΣ ΠPΩTOBAΘMIAΣ EKΠAIΔEYΣHΣ ΓIA ΠAPAΓONTEΣ ΠOY EΠHPEAZOYN THN ΠPOΘEΣH TOYΣ NA ANAΔEIXΘOYN ΣE ΔIOIKHTIKA THΣ ΣTEΛEXH Των: Κώστα Φασούλη, Γιώργου Κουτρομάνου, Νίκου Αλεξόπουλου Εισαγωγή Ηαποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε χώρας είναι συνάρτηση ποικίλων παραγόντων ανάμεσα στους οποίους κυρίαρχη θέση κατέχει το σύστημα διοίκησης της σχολικής εκπαίδευσης. Το τελευταίο έχει διττό στόχο και αποβλέπει αφενός να προσδώσει στο εκπαιδευτικό σύστημα και τις σχέσεις που καλλιεργεί υψηλό βαθμό αποδοχής (νομιμότητα) και αφετέρου να το καταστήσει οργανωτικά, διοικητικά και παιδαγωγικά λειτουργικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό. (Μιχόπουλος, 1998, σ ) Οι παραπάνω στόχοι του διοικητικού συστήματος της σχολικής εκπαίδευσης υλοποιούνται, καταρχάς, με τον ορισμό της διοικητικής ιεραρχίας και, κατά δεύτερον, με τον επιμερισμό των καθηκόντων. (Φασούλης, 2000) Στη δομή της διοικητικής ιεραρχίας της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης υπάγεται ο Διευθυντής του σχολείου σε επίπεδο σχολικής μονάδας, ο Προϊστάμενος Γραφείου, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης σε επίπεδο νομού με καθήκοντα διοικητικά και ελεγκτικά και ο Σχολικός Σύμβουλος με καθήκοντα επιστημονικής καθοδήγησης του ανθρώπινου εκπαιδευτικού δυναμικού των σχολικών μονάδων, που αποτελούν άλλωστε το κύτταρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η επιλογή των παραπάνω διοικητικών στελεχών, με τετραετή θητεία, σύμφωνα με το Νόμο 3467/2006, βασίζεται σε διάφορες μετρήσιμες προϋποθέσεις, όπως η προϋπηρεσία (υπηρεσιακή κατάσταση διδακτική εμπειρία), η επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση, η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου (που εκτιμάται κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής) και, τέλος, στις α- ξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου, εάν υπάρχουν. Στη χώρα μας όμως, παρότι η αξιο- Ο Κώστας Φασούλης είναι Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Γιώργος Κουτρομάνος είναι Διδάκτωρ στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Εκπαιδευτικός Π.Ε. Ο Νίκος Αλεξόπουλος είναι M.Ed., Εκπαιδευτικός Π.Ε.

2 86 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH λόγηση των εκπαιδευτικών και του έργου τους έχει θεσμοθετηθεί από το 2002 (Ν. 2986), ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί. Για το λόγο αυτό προβλέπεται, μέχρι υλοποιήσεως του αξιολογικού συστήματος, γραπτή δοκιμασία, η οποία για τους μεν Σχολικούς Συμβούλους α- ναφέρεται στη διδακτική μεθοδολογία και παιδαγωγική, για τους δε Διευθυντές Εκπαίδευσης και Προϊσταμένους Γραφείων στην Οργάνωση και Διοίκηση της εκπαίδευσης. Η γραπτή δοκιμασία δεν ισχύει για τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων. Οι παραπάνω μοριοδοτούμενες τέσσερις προϋποθέσεις για την ανάδειξη των Διοικητικών Στελεχών της Εκπαίδευσης (από δω και στο εξής θα αναφέρονται ως Δ.Σ.Ε.) δε διαφεύγουν της αμφισβήτησης λόγω των ευμετάβλητων χαρακτηριστικών τους και της δυνατότητα που παρέχουν να επηρεάζονται από το κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον. (Σαΐτης, 2005, σ ) Τα παραπάνω μέχρι σήμερα, έχουν αποτελέσει σε σημαντικό βαθμό αντικείμενο έ- ρευνας, εξετάσεων και αναλύσεων με κοινωνικές, πολιτικές και διοικητικές παραμέτρους. Δεν έχει, όμως, απασχολήσει την ελληνική βιβλιογραφία σε κανένα βαθμό το ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις πεποιθήσεις και τις προθέσεις των εκπαιδευτικών στο να α- ναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. Σκοπός της έρευνας Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να διερευνήσει τους παράγοντες που, σύμφωνα με τις Θεωρίες της Δικαιολογημένης Δράσης και της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς, ε- πηρεάζουν τις προθέσεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. Ειδικότερα οι στόχοι της έρευνας είναι: 1. Η σύγκριση της ισχύος της προβλεψιμότητας της Θεωρίας της Δικαιολογημένης Δράσης με αυτή της Θεωρίας της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς σχετικά με τη πρόθεση των εκπαιδευτικών να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. 2. Η εξέταση της επίδρασης της στάσης απέναντι στη συμπεριφορά, των υποκειμενικών προτύπων και του αντιληπτού συμπεριφορικού ελέγχου στην πρόθεση των Ελλήνων εκπαιδευτικών να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. 3. Η διευρεύνηση των συμπεριφοριστικών, ρυθμιστικών/κανονιστικών και ελεγχόμενων πεποιθήσεων των Ελλήνων εκπαιδευτικών σχετικά με την ανάδειξή τους σε Δ.Σ.Ε. και η εξέταση της σχέσης των πεποιθήσεων αυτών με την πρόθεσή τους. Στην έρευνα αυτή οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου σχεδιάστηκαν λαμβάνοντας υ- πόψη κυρίως τις γενικότερες κοινωνικές, πολιτικές και εκπαιδευτικές συνθήκες τις ο- ποίες βιώνει ο έλληνας εκπαιδευτικός και τις θεσμικές προϋποθέσεις που διαμόρφωσε ο νόμος (Ν. 3467/2006) για τα κριτήρια επιλογής και τα καθήκοντα των Δ.Σ.Ε. Οι Θεωρίες της Δικαιολογημένης Δράσης (Theory of Reasoned Action) και της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς (Theory of Planned Behaviour) Στο χώρο της κοινωνικής ψυχολογίας κυρίαρχη θέση κατέχουν η Θεωρία της Δικαιολογημένης Δράσης (ή Αιτιολογημένης/Έλλογης Δράσης, ή Θεωρία της Λογικής Πράξης) 1 (Theory of Reasoned Action) των Ajzen & Fishbein (1980) και η Θεωρία της Προσχεδιασμένης (ή Σχεδιασμένης) Συμπεριφοράς (Theory of Planned Behaviour) του Ajzen (1988, 1991, 2006). Σύμφωνα με τη θεωρία της Δικαιολογημένης Δράσης, η αν-

3 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 87 θρώπινη συμπεριφορά επηρεάζεται από την πρόθεση του ατόμου να εκδηλώσει μια συμπεριφορά Α. Η πρόθεση, με τη σειρά της, επηρεάζεται από τη στάση του ατόμου α- πέναντι στη συμπεριφορά (attitude towards the behaviour) και τα υποκειμενικά πρότυπα (subjective norms). Με τον όρο στάση απέναντι στη συμπεριφορά νοείται η συνολική θετική ή αρνητική αξιολόγηση του ατόμου για τη συμπεριφορά που πρόκειται να εκδηλώσει (Ajzen & Fishbein, 1980, σ. 6). Με τον όρο υποκειμενικά πρότυπα νοείται η συνολική αντίληψη του ατόμου για την κοινωνική πίεση που αντιλαμβάνεται ότι δέχεται ως προς το να εκδηλώσει ή όχι μια συμπεριφορά. Σύμφωνα με τους Ajzen & Fishbein (1980), η στάση απέναντι στη συμπεριφορά διαμορφώνεται από τις συμπεριφορικές πεποιθήσεις (behavioural beliefs), οι οποίες έ- χουν σχέση με τις πιθανές συνέπειες που θα προκύψουν από την εκδήλωση της συμπεριφοράς και την αξιολόγηση (θετική ή αρνητική) αυτών των συνεπειών για το ίδιο το άτομο. Εάν ένα άτομο, δηλαδή, πιστεύει ότι μια δική του συμπεριφορά Α θα έχει συγκεκριμένα θετικά επακόλουθα, τότε θα έχει θετική στάση απέναντι σε αυτή τη συμπεριφορά γενικότερα. Αντιθέτως, αν θεωρεί ότι μια δική του συμπεριφορά Α θα έχει συγκεκριμένα αρνητικά επακόλουθα, τότε θα έχει αρνητική στάση απέναντι σε αυτή τη συμπεριφορά γενικότερα. Όσον αφορά τα υποκειμενικά πρότυπα αυτά διαμορφώνονται από τις ρυθμιστικές ή κανονιστικές πεποιθήσεις (normative beliefs), οι οποίες σχετίζονται με τις προσδοκίες των άλλων σχετικά με τη συμπεριφορά που πρόκειται το άτομο να εκδηλώσει και το κίνητρο συμμόρφωσης του ατόμου με αυτές τις προσδοκίες. Το άτομο, δηλαδή, που θεωρεί ότι συγκεκριμένα πρόσωπα/φορείς των οποίων τη γνώμη ε- κτιμά και/ή τον επηρεάζουν πιστεύουν ότι πρέπει να έχει μια συμπεριφορά Α, τότε το άτομο αυτό δέχεται μια σχετική κοινωνική πίεση ως προς το να έχει αυτή τη συμπεριφορά Α (Ajzen & Fishbein, 1980). Σχήμα 1: Η Θεωρία της Δικαιολογημένης Δράσης (The Theory of Reasoned Action) (βασισμένο σε Ajzen & Fishbein, 1980, σ. 8 και Γεώργας, 1990, σ. 135).

4 88 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Σχήμα 2: Η Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς (The Theory of Planned Behaviour) (βασιμένο σε Ajzen 2006, βλ. www-unix.oit.umass.edu). Οι δύο παραπάνω μεταβλητές συνυπάρχουν στη Θεωρία της Δικαιολογημένης Δράσης και στη Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς και παρουσιάζονται στο Σχήμα 1 και 2 αντίστοιχα. Η Θεωρία της Δικαιολογημένης Δράσης, μολονότι εφαρμόστηκε σε πολλές έρευνες στο χώρο της υγείας (Ajzen,Timko, & White, 1982, McCaul, O Neill, & Glasgow, 1988, Toncatto & Binik 1987, Budd, North, & Spencer, 1984) και της εκπαίδευσης (Fishbein & Stasson, 1990, Fredricks & Dossett, 1983, Koballa, 1986, Crawley, 1990, Koballa, 1988), η ισχύς της προβλεψιμότητάς της βρέθηκε να έχει περιορισμούς. Στη μετα-ανάλυσή της (βλ. Sheppard et al., 1988), διαπιστώθηκε ότι η θεωρία της Δικαιολογημένης Δράσης δεν επιτρέπει για καταστάσεις στις οποίες τα άτομα δεν έχουν τον απόλυτο έλεγχο την ακριβή πρόβλεψη της πρόθεσης και επομένως της συμπεριφοράς τους. Με άλλα λόγια, η θεωρία έχει μεγαλύτερη επιτυχία, όταν εξετάζονται συμπεριφορές οι οποίες βρίσκονται υπό τον απόλυτο έλεγχο των ατόμων (δηλαδή όταν το άτομο έχει αποκλειστικά τη δυνατότητα να αποφασίσει κατά πόσο θα εκδηλώσει ή όχι μια συγκεκριμένη συμπεριφορά) (Ajzen, 1988). Με σκοπό να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, ο Ajzen ανέπτυξε τη Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς (Theory of Planned Behaviour) (Ajzen, 1988, 1991, 2006) με την προσθήκη μιας ακόμη μεταβλητής, αυτής του αντιληπτού συμπεριφορικού ελέγχου (perceived behavioural control) (για την απόδοση στα ελληνικά βλ. Κοκκινάκη, 2006) στις δύο ήδη υπάρχουσες μεταβλητές (δηλ. στη στάση απέναντι στη συμπεριφορά και στα υποκειμενικά πρότυπα ). Ο αντιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος αφoρά το βαθμό στον οποίο το άτομο θεωρεί την ε- κτέλεση της συμπεριφοράς εύκολη ή δύσκολη (Κοκκινάκη, 2006). Η μεταβλητή του αντιληπτού συμπεριφορικού ελέγχου διαμορφώνεται από τις πεποιθήσεις ελέγχου (control beliefs). Πρόκειται για τις πεποιθήσεις που σχετίζονται με την ύπαρξη συγκεκριμένων αντικειμενικών παραγόντων, όπως αυτοί εκλαμβάνονται από το άτομο, που διευκολύνουν ή εμποδίζουν την εκδήλωση της συμπεριφοράς του (Ajzen, 2006, σ. 1). Η Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε μεγάλο αριθμό ερευνών με σκοπό να προβλέψει και να ερμηνεύσει διάφορες συμπεριφορές στο χώρο της υγείας (π.χ. βλ. Conner & Flesch, 2001, Bryan et al., 2002, Murgraff et al., 2001, Bozionelos & Bennett, 1999), της οδικής ασφάλειας (π.χ. βλ. Quine et al., 1998; 2001; 2002), αλλά και της εκπαίδευσης γενικότερα (π.χ. βλ. Astrom & Mwangosi, 2000, Burak, 1994, Lin & Wilson, 1998, Crawley, 1990, Haney et al., 1996, Davis et al., 2002, Koutromanos & Papaioannou, 2007, Cox & Koutromanos, 2004, Koutromanos & Kibirige, 2006a, 2006b,

5 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 89 Koutromanos, 2006, Κουτρομάνος, 2008α, 2008β, 2008γ).Τα αποτελέσματα αυτών των ε- ρευνών αλλά και οι μετα-αναλυτικές έρευνες που ακολούθησαν έδειξαν ότι η θεωρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε συμπεριφορές οι οποίες δεν είναι υπό τον απόλυτο βουλητικό έλεγχο του ατόμου (Βλ. π.χ.armitage & Conner, 2001). Σε ό,τι αφορά την προβλεψιμότητά της, βρέθηκε να είναι ισχυρότερη σε σύγκριση με άλλες θεωρίες, όπως από αυτή της Θεωρίας της Δικαιολογημένης Δράσης (βλ. Godin & Kok, 1996, Sheeran, 2002, Armitage & Conner, 2001). Μέθοδος Για την εξέταση του σκοπού και των στόχων της έρευνας που προαναφέρθηκαν χρησιμοποιούνται οι Θεωρίες της Δικαιολογημένης Δράσης και της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς. Η συμπεριφορά διερευνάται με ερωτηματολόγιο το οποίο αναπτύξαμε οι ίδιοι και συμπληρώθηκε από εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο τίτλος του ερωτηματολογίου είναι: Η ανάδειξή μου σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου καριέρας. Δείγμα Στην παρούσα έρευνα συμμετέχουν 83 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από αυτούς 30 (36,1%) είναι άνδρες και 53 (63,9%) είναι γυναίκες. Η ηλικιακή σύνθεση του δείγματος έχει ως εξής: έντεκα (13,5%) εκπαιδευτικοί ήταν ηλικίας 30 έως 35 ε- τών, 36 (43,3%) ηλικίας 36 έως 40 ετών, 31 (37,2%) ηλικίας 41 έως 45 ετών και 5 (6%) η- λικίας 46 έως 50 ετών. Όσον αφορά τέλος τη διδακτική τους εμπειρία, από τους 83 εκπαιδευτικούς, 29 (34,9%) έχουν 5 έως 10 έτη διδακτικής εμπειρίας, 20 (24,1%) 11 έως 15 έτη, 23 (27,7%) 16 έως 20 έτη και 11 (13,3%) 21 έως 25 έτη. Ερωτηματολόγιο Ηέρευνα αυτή σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες των Ajzen & Fishbein (1980) και του Ajzen (2006). Η διαφωνία ή η συμφωνία των εκπαιδευτικών σε αυτές τις ερωτήσεις μετρήθηκε διαμέσου επτάβαθμης κλίμακας Likert (1 έως 7). Για την οριστικοποίηση του ερωτηματολογίου, προηγήθηκαν πιλοτικές έρευνες σε 23 εκπαιδευτικούς, οι ο- ποίοι και δε συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα της κυρίως έρευνας. Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν και συλλέχθηκαν τον Ιανουάριο του Οι ακόλουθες ενότητες περιγράφουν τη δομή του ερωτηματολογίου. Α ενότητα: Γενικές πληροφορίες Στην πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με το φύλο των εκπαιδευτικών, την ηλικία τους, τις σπουδές τους και τα έτη διδακτικής τους εμπειρίας. Β ενότητα: Πρόθεση Για την εξέταση της πρόθεσης των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος την έρευνα χρησιμοποιούνται τρεις διαφορετικές προτάσεις/δηλώσεις που η αξιολόγησή τους έγινε με

6 90 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 7-βαθμη διπολική κλίμακα Likert. Η πρώτη ζητάει από τους εκπαιδευτικούς να δηλώσουν κατά πόσο προτίθενται να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους καριέρας (εξαιρετικά πιθανό [1] / εξαιρετικά απίθανο [7]). Η δεύτερη ζητάει να δηλώσουν κατά πόσο θα καταβάλουν προσπάθειες να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους καριέρας (απόλυτα αληθές [1] / απόλυτα α- ναληθές [7]). Η τρίτη ζητάει να δείξουν κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους καριέρας (διαφωνώ εντελώς [1] / συμφωνώ απόλυτα [7]). Για τις τρεις απαντήσεις κάθε εκπαιδευτικού στις τρεις αντίστοιχες προτάσεις/δηλώσεις χρησιμοποιείται ο μέσος όρος, προκειμένου να υπολογιστεί μια συνολική τιμή για την πρόθεσή του να αναδειχθεί σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας. Γ ενότητα: Στάσεις απέναντι στη συμπεριφορά Οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στο να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους καριέρας αξιολογούνται με την επτάβαθμη διπολική κλίμακα (1 έως 7) σημασιολογικής διαφοροποίησης. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δείξουν τη συμφωνία τους ή τη διαφωνία τους διαμέσου πέντε ζευγών επιθέτων στην πρόταση/δήλωση: Για μένα το να αναδειχθώ σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου καριέρας είναι :. Τα ζεύγη επιθέτων είναι: ([1] επιβλαβές / [7] ευεργετικό), ([7] ευχάριστο / [1] δυσάρεστο), ([7] καλό / [1] κακό), ([1] μάταιο / [7] αξιόλογο), ([7] διασκεδαστικό / [1] βαρετό). Για τις απαντήσεις κάθε ερωτηθέντος χρησιμοποιείται ο μέσος όρος, προκειμένου να υπολογιστεί μια συνολική τιμή για τη στάση του να αναδειχθεί σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας. Δ ενότητα:υποκειμενικά πρότυπα Για τα υποκειμενικά πρότυπα χρησιμοποιούνται τέσσερις διαφορετικές προτάσεις/δηλώσεις. Η πρώτη ζητάει από τους εκπαιδευτικούς να δείξουν κατά πόσο η πλειονότητα των ανθρώπων του περιβάλλοντός τους πιστεύουν ότι πρέπει [7] ή ότι δεν πρέπει [1] να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους καριέρας. Η δεύτερη πρόταση/δήλωση ζητάει να δηλώσουν κατά πόσο τα πρόσωπα που είναι σημαντικά για αυτούς αναμένουν από τους ίδιους να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους καριέρας (εξαιρετικά πιθανό [7] / εξαιρετικά απίθανο [1]). Η τρίτη πρόταση/δήλωση ζητάει να δηλώσουν κατά πόσο τα άτομα των οποίων εκτιμούν τη γνώμη τους θα τους επιδοκιμάσουν [7] ή θα τους αποδοκιμάσουν [1] σχετικά με το να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους καριέρας. Η τέταρτη πρόταση/δήλωση ζητάει από τους εκπαιδευτικούς να δηλώσουν, εάν τα πρόσωπα που εκτιμούν στο επαγγελματικό τους περιβάλλον αναδείχθηκαν [7] ή όχι [1] σε Δ.Σ.Ε. Για τις τέσσερις απαντήσεις κάθε εκπαιδευτικού χρησιμοποιείται ο μέσος όρος, προκειμένου να υπολογιστεί μια συνολική τιμή για την αντίληψη της επίδρασης των υποκειμενικών προτύπων σχετικά με τη ανάδειξή του σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας. Ε ενότητα: Αντιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος Ο αντιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος μετράται διαμέσου τεσσάρων προτάσεων/ερωτήσεων σε επτάβαθμη κλίμακα (1 έως 7). Αυτές είναι: α) Το να αναδειχθώ σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου καριέρας θα είναι για μένα: ([1] ανέφι-

7 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 91 κτο/εφικτό [7]), β) Εάν ήθελα θα μπορούσα εύκολα να αναδειχθώ σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου καριέρας: ([7] απόλυτα αληθές/απόλυτα αναληθές [1]), ) γ) Πόσο πιστεύετε ότι μπορείτε να ελέγξετε το να αναδειχθείτε σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σας καριέρας: ([1] καθόλου / απόλυτα [7]) και δ) Εξαρτάται κυρίως από μένα, εάν θα αναδειχθώ σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου καριέρας: ([7] συμφωνώ απόλυτα//διαφωνώ κάθετα [1]). Για τις τέσσερις απαντήσεις κάθε εκπαιδευτικού χρησιμοποιείται ο μέσος όρος, προκειμένου να υπολογιστεί μια συνολική τιμή για τον αντιληπτό συμπεριφορικό έλεγχο, σχετικά με το να αναδειχθεί σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας. ΣΤ ενότητα: Συμπεριφορικές πεποιθήσεις Η έκτη ενότητα του ερωτηματολογίου μετράει τις συμπεριφορικές και ρυθμιστικές/κανονιστικές πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την ανάδειξή τους σε Δ.Σ.Ε., καθώς επίσης και τις πεποιθήσεις ελέγχου. Στην πιλοτική έρευνα, 23 εκπαιδευτικοί ερωτώνται διαμέσου ερωτηματολογίου: α) ποια πιστεύουν ότι είναι τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα της ανάδειξής τους σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, β) ποια πρόσωπα πιστεύουν ότι θα τους επιδοκιμάσουν ή θα τους αποδοκιμάσουν για αυτή την απόφαση και γ) ποιοι παράγοντες πιστεύουν ότι θα τους διευκολύνουν ή θα τους δυσκολέψουν να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν οι πιο συχνές πεποιθήσεις που παρουσιάζονται στους Πίνακες 4, 5 και 6. Στην κυρίως έρευνα, για κάθε μία από τις συμπεριφορικές, ρυθμιστικές/κανονιστές πεποιθήσεις και πεποιθήσεις ελέγχου, υπάρχουν δύο προτάσεις-δηλώσεις, οι οποίες α- ξιολογούνται διαμέσου επτάβαθμης κλίμακας (1 έως 7). Στην ενότητα των 20 συμπεριφορικών πεποιθήσεων η μία πρόταση/δήλωση ζητάει από τους εκπαιδευτικούς να δηλώσουν κατά πόσο πιστεύουν ότι είναι δυνατόν να υπάρχουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα σε περίπτωση που αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. (δηλαδή αυτό που στη θεωρία ονομάζεται ισχύς της συμπεριφορικής πεποίθησης ). Η άλλη πρόταση/δήλωση ζητάει από τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στην έρευνα να αξιολογήσουν τη σημαντικότητα των πλεονεκτημάτων ή μειονεκτημάτων (δηλαδή αυτό που στη θεωρία ο- νομάζεται αξιολόγηση του αποτελέσματος ). Στην ενότητα των 13 ρυθμιστικών κανονιστικών πεποιθήσεων, η μία πρόταση/δήλωση ζητάει από τους εκπαιδευτικούς να δηλώσουν κατά πόσο πιστεύουν ότι συγκεκριμένα πρόσωπα του περιβάλλοντός τους (π.χ. ο διευθυντής) ή φορείς αναμένουν από αυτούς να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. Η άλλη πρόταση/δήλωση ζητάει από τους εκπαιδευτικούς να δηλώσουν κατά πόσο θα συμμορφώνονταν με τις επιθυμίες των συγκεκριμένων προσώπων του περιβάλλοντός τους. Στην ε- νότητα των 6 συμπεριφορικών πεποιθήσεων, η μία πρόταση/δήλωση ζητάει από τους εκπαιδευτικούς να δηλώσουν κατά πόσο προσδοκούν να υπάρχει ο συγκεκριμένος παράγοντας, ώστε να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. Η άλλη ζητάει από αυτούς να αξιολογήσουν κατά πόσο πιστεύουν ότι θα διευκολύνει ή θα δυσκολέψει ο συγκεκριμένος παράγοντας την εκδήλωση της συμπεριφοράς τους (δηλ. να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε.). Ανάλυση των δεδομένων Τα δεδομένα κωδικοποιούνται και αναλύονται στο Στατιστικό Πακέτο για τις Κοινωνικές Επιστήμες (SPSS 16 για Windows). Η πρώτη φάση της ανάλυσης είναι η περιγραφική ανάλυση των δεδομένων (μέσος όρος και τυπική απόκλιση), καθώς και η εξέ-

8 92 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ταση της αξιοπιστίας των ενοτήτων του ερωτηματολογίου με το δείκτη Cronbach alpha (Cronbach alpha reliability). Η δεύτερη φάση της ανάλυσης είναι οι συσχετίσεις Pearson (two-tailed), με σκοπό να εξετασθεί η σχέση της πρόθεσης με τη στάση απέναντι στη συμπεριφορά, τα υποκειμενικά πρότυπα, τον αντιληπτό συμπεριφορικό έ- λεγχο και τις πεποιθήσεις (συμπεριφορικές, κανονιστικές/ρυθμιστικές και ελέγχου). Στην τρίτη φάση, υλοποιείται η ιεραρχική παλινδρομική ανάλυση (hierarchical regression analysis), με σκοπό να εξετασθεί η επίδραση των μεταβλητών των δύο θεωριών στην πρόθεση. Στο πρώτο βήμα αυτής της ανάλυσης (Block 1), υπολογίζεται η επίδραση της στάσης απέναντι στη συμπεριφορά και των υποκειμενικών προτύπων στην πρόθεση.αυτό το βήμα στηρίχθηκε στη Θεωρία της Δικαιολογημένης Δράσης. Στο δεύτερο βήμα (Block 2) προστίθεται ο αντιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος στο πλαίσιο της Θεωρίας της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς. Αποτελέσματα ΟΠίνακας 1 δείχνει ότι οι τιμές των μέσων όρων των εκπαιδευτικών για όλες τις μεταβλητές ήταν πάνω από τη μέση τιμή του 4, γεγονός που σημαίνει ότι αυτοί είχαν στην πλειονότητά τους δηλώσει υψηλές τιμές. Πίνακας 1 Μέσος Όρος (Μ.Ο.), Τυπική Απόκλιση (Τ.Α.), Μικρότερη και Μεγαλύτερη τιμή και Cronbach alpha για τις μεταβλητές της Θεωρίας της Δικαιολογημένης Δράσης και της Θεωρίας της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς Μεταβλητές Μ.Ο. Τ.Α. Μικρότερη Μεγαλύτερη Cronbach τιμή τιμή alpha Πρόθεση 4,41 2, ,94 Στάση απέναντι στη συμπεριφορά 4,67 1, ,94 Υποκειμενικά πρότυπα 5,37 1, ,76 Αντιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος 4,71 1, ,78 Σημείωση: Οι πιθανές τιμές για όλες τις μεταβλητές κυμαίνονταν από 1 έως 7. Ο Πίνακας 1 δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν θετική πρόθεση να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους καριέρας (Μ.Ο.=4,41) και όπως και θετικές στάσεις για το ενδεχόμενο μιας ανάλογης περίπτωσης (Μ.Ο.=4,67). Τα υποκειμενικά πρότυπα έχουν τη μεγαλύτερη τιμή στο μέσο όρο (Μ.Ο.=5,37), κάτι που δείχνει ότι οι δάσκαλοι αντιλαμβάνονται ότι δέχονται πίεση σε μεγάλο βαθμό α- πό πρόσωπα του περιβάλλοντός τους για να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους καριέρας. Τέλος, ο αντιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος έχει μέσο όρο 4,71. Αυτό σημαίνει ότι οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι έχουν ως ένα βαθμό τον έλεγχο όλων εκείνων των συνθηκών και των παραγόντων που επηρεάζει την α- πόφασή τους να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους καριέρας.

9 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 93 Πίνακας 2 Pearson συσχετίσεις για τις μεταβλητές της Θεωρίας της Δικαιολογημένης Δράσης και της Θεωρίας της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς Μεταβλητές Π Σ ΥΠ ΑΣΕ Πρόθεση (Π) ** 0.632** 0.590** Στάση απέναντι στη συμπεριφορά (Σ) ** 0.559** Υποκειμενικά πρότυπα (ΥΠ) ** Αντιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος (ΑΣΕ) 1.00 *: Η συσχέτιση είναι σημαντική μέχρι το επίπεδο 0.01 (2-tailed). Ο Πίνακας 2 δείχνει ότι οι συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών των θεωριών είναι στατιστικά σημαντικές και θετικές. Θετική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ της πρόθεσης και των άλλων μεταβλητών με την ακόλουθη φθίνουσα σειρά: 1) στάση απέναντι στη συμπεριφορά (r=+0.782), 2) υποκειμενικά πρότυπα (r=+0.632), 3) αντιληπτός συμπεριφορικός έ- λεγχος (r=+0.590).τα αποτελέσματα των συσχετίσεων δείχνουν ότι, όσοι δάσκαλοι έχουν ισχυρή πρόθεση να αναδειχθούν σε στελέχη της εκπαίδευσης, τείνουν, επίσης, να έχουν θετική στάση απέναντι στην ανάδειξη αυτή, να πιστεύουν ότι δέχονται πίεση από το περιβάλλον τους να αναδειχθούν σε στελέχη και να αντιλαμβάνονται ότι έχουν ένα σχετικό έ- λεγχο για τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάδειξή τους σε στελέχη. Σε ό,τι αφορά την ισχύ των δύο θεωριών, η Θεωρία της Δικαιολογημένης Δράσης προέβλεψε το 62% της διακύμανσης της πρόθεσης των εκπαιδευτικών να αναδειχθούν σε στελέχη της εκπαίδευσης (βλ. στήλη Adjusted R 2 ). Η στάση απέναντι στη συμπεριφορά (beta=.496, p=.000) έχει τη μοναδική επίδραση στην πρόθεση. Όταν προστίθεται ο αντιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος στο πλαίσιο της Θεωρίας της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράs, το ποσοστό της διακύμανσης αυξάνεται από το 62% στο 63.7%, αλλά η αύξηση αυτή είναι μικρή. Σε αυτό το μοντέλο της ιεραρχικής παλινδρομικής ανάλυσης, η στάση απέναντι στη συμπεριφορά (beta=.607, p=.000) έχει πάλι τη μεγαλύτερη επίδραση στην πρόθεση, ακολουθούμενη από τον αντιληπτό συμπεριφορικό έλεγχο (beta=.188, p=0.00). Ο Πίνακας 3 δείχνει την εξήγηση της πρόθεσης των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις δύο θεωρίες. Στον Πίνακα 3 (βλ. Στήλη Adjusted R 2 ) φαίνεται ότι και οι δύο θεωρίες ε- ξηγούν σε μεγάλο ποσοστό την πρόθεση των εκπαιδευτικών να αναδειχθούν σε στελέχη της εκπαίδευσης. Η Θεωρία της Δικαιολογημένης Δράσης προβλέπει το 62% της διακύμανσης της πρόθεσης των εκπαιδευτικών να αναδειχθούν σε στελέχη της εκπαίδευσης (βλ. Στήλη Adjusted R 2 ). Η στάση απέναντι στη συμπεριφορά (beta=0.496, p=0.000) έ- χει τη μοναδική επίδραση στην πρόθεση. Όταν προστέθηκε ο αντιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος στο πλαίσιο της Θεωρίας της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράs, το ποσοστό της διακύμανσης αυξήθηκε από το 62% στο 63.7% αλλά η αύξηση αυτή είναι μικρή. Σε αυτό το μοντέλο της ιεραρχικής παλινδρομικής ανάλυσης, η στάση απέναντι στη συμπεριφορά (beta=.607, p=.000) έχει πάλι τη μεγαλύτερη επίδραση στην πρόθεση, ακολουθούμενη από τον αντιληπτό συμπεριφορικό έλεγχο (beta=0.188, p=0.00) και τα υποκειμενικά πρότυπα (beta=0.101, p=0.000).

10 94 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Πίνακας 3 - Αποτελέσματα της ιεραρχικής παλινδρομικής ανάλυσης για τη Θεωρία της Δικαιολογημένης Δράσης και τη Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς Adjusted R 2 Beta t P Πρόθεση (Θεωρία της Δικαιολογημένης Δράσης) 0,620 Στάση απέναντι στη συμπεριφορά 0,656 7,043 0,000* Υποκειμενικά πρότυπα 0,184 1,970 0,052 Πρόθεση (Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς) 0,637 Στάση απέναντι στη συμπεριφορά 0,607 6,468 0,000* Υποκειμενικά πρότυπα 0,101 1,027 0,308 Αντιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος 0,188 2,161 0,034* *: Το p είναι στατιστικά σημαντικό (p<.05). Πίνακας 4 - Μέσος Όρος (Μ.Ο.) και Τυπική Απόκλιση (Τ.Α.) για τις συμπεριφορικές πεποιθήσεις και συσχέτισή τους με την πρόθεση A B Γ Δ Το να αναδειχθώ σε Διοικητικό Στέλεχος Η ισχύς Αξιολόγηση Συσχέτιση της Εκπαίδευσης (Δ.Σ.Ε.) κατά τη διάρκεια της του με την της επαγγελματικής μου καριέρας: συμπερι- αποτελέ- πρόθεση φορικής σματος πεποίθησης (e) (b) M.Ο. Τ.Α. M.Ο. Τ.Α. b i e i με την πρόθεση* 1 θα συμβάλει στην αύξηση του μισθού μου. 5,58 1,42 6,31 1,00 0,056 2 θα ενθαρρύνει τη δημιουργικότητά μου. 4,71 1,74 6,48 0,75 0,498** 3 θα βελτιώσει σημαντικά τη συνολική εικόνα της ποιότητας διοίκησης της εκπαίδευσης. 4,27 1,83 6,39 0,82 0,354** 4 θα είναι χάσιμο του ελεύθερου χρόνου μου. 3,66 1,88 2,73 1,46-0,038 5 θα με βοηθήσει να βελτιώσω τις γνώσεις μου σε θέματα διοίκησης. 5,45 1,53 5,88 1,30 0,477** 6 θα είναι λόγος για να γίνει η εργασία μου πιο ευχάριστη. 4,02 1,75 6,27 1,12 0,457** 7 θα μου προσδώσει μεγαλύτερη επαγγελματική καταξίωση. 5,27 1,55 6,05 1,14 0,461** 8 θα βελτιώσει την παραγωγικότητά μου. 4,35 1,80 6,05 1,25 0,550**

11 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 95 A B Γ Δ Το να αναδειχθώ σε Διοικητικό Στέλεχος Η ισχύς Αξιολόγηση Συσχέτιση της Εκπαίδευσης (Δ.Σ.Ε.) κατά τη διάρκεια της του με την της επαγγελματικής μου καριέρας: συμπερι- αποτελέ- πρόθεση φορικής σματος πεποίθησης (e) (b) M.Ο. Τ.Α. M.Ο. Τ.Α. b i e i με την πρόθεση* 9 θα αποτελέσει αιτία για να εμπλακώ σε διαμάχες με τους συναδέλφους μου. 4,33 1,86 1,77 1,40-0, θα με αποξενώσει από το ρόλο του μαχόμενου δασκάλου. 4,42 1,84 2,22 1,30-0, θα με βοηθήσει να επικοινωνήσω με συναδέλφους και στελέχη διοίκησης άλλων σχολείων και περιοχών. 5,53 1,26 5,84 1,22 0, θα συμβάλλει στο να αποκτήσω άγχος. 5,67 1,35 1,72 1,29 0, θα συμβάλει στη βελτίωση επικοινωνίας του/των σχολείου/ων ευθύνης μου με άλλο/α σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. 5,00 1,45 5,89 1,09 0,281** 14 θα συμβάλει στην καλύτερη οργάνωση των σχολείων της περιοχής ευθύνης μου. 4,93 1,50 5,99 1,10 0,342** 15 θα βελτιώσει τη συνεργασία του προσωπικού των σχολείων ευθύνης μου. 4,90 1,32 6,40 0,83 0,328** 16 θα βοηθήσει το/τα σχολείο/α μου να εφαρμόσουν διάφορες καινοτόμες ιδέες. 5,06 1,40 6,34 0,87 0,438** 17 θα μου δώσει τη δυνατότητα να υποστηρίξω την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας για διοικητικούς και διδακτικούς σκοπούς στο/α σχολείο/α ευθύνης μου. 5,61 1,25 6,40 0,99 0,271*** 18 θα μου δώσει την ευκαιρία να αξιοποιήσω τις γνώσεις που έχω αποκτήσει για τη διοίκηση της εκπαίδευσης. 5,61 1,26 6,25 1,00 0,405** 19 θα μου δημιουργήσει προβλήματα στην οικογένειά μου. 3,87 1,81 1,55 1,21 0, θα με βοηθήσει να ικανοποιήσω τις επαγγελματικές μου φιλοδοξίες. 4,45 1,91 5,87 1,30 0,668*** * : Το συνολικό αποτέλεσμα (σκορ) των απαντήσεων της κάθε πεποίθησης της Στήλης Β πολλαπλασιάστηκε με αυτό της αντίστοιχης πεποίθησης της Στήλης Γ και το συνολικό αποτέλεσμα (σκορ) που προέκυψε συσχετίστηκε με το συνολικό αποτέλεσμα της πρόθεσης. **: Η συσχέτιση είναι σημαντική μέχρι το επίπεδο 0.01 (2-tailed). *** Η συσχέτιση είναι σημαντική μέχρι το 0.05 (2-tailed).

12 96 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Στον Πίνακα 4, Στήλη Α παρουσιάζονται οι συμπεριφορικές πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την ανάδειξή τους σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους καριέρας. Στη Στήλη Β και Γ παρουσιάζονται ο μέσος όρος (Μ.Ο.) και η τυπική α- πόκλιση (Τ.Α.) για την ισχύ της καθεμίας από τις συμπεριφορικές πεποιθήσεις και την α- ξιολόγηση του αποτελέσματος αντίστοιχα. Όπως φαίνεται από τις παραπάνω στήλες, οι εκπαιδευτικοί έχουν για αρκετές πεποιθήσεις σχετικά υψηλές τιμές και αξιολογούν την πλειοψηφία αυτών αρκετά θετικά. Η Στήλη Δ δείχνει τη συσχέτιση ανάμεσα σε κάθε μία πεποίθηση των εκπαιδευτικών και την πρόθεσή τους να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της στήλης, 13 από τις 20 πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών συσχετίζονται θετικά με την πρόθεσή τους να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. Πίνακας 5 - Μέσος Όρος (Μ.Ο.) και Τυπική Απόκλιση (Τ.Α.) για τις ρυθμιστικές/κανονιστικές πεποιθήσεις και συσχέτισή τους με την πρόθεση A B Γ Δ Πρόσωπα ή φορείς που οι εκπαιδευτικοί Ισχύς της Kίνητρο Συσχέτιση πίστευαν ότι τους επηρεάζουν πεποίθησης συμμόρ- με την στην απόφασή τους να αναδειχθούν ελέγχου φωσης πρόθεση σε Δ.Σ.Ε. (c) (p) M.Ο. Τ.Α. M.Ο. Τ.Α. c i p i με την πρόθεση* 1 Ο Διευθυντής μου. 5,61 1,70 4,42 1,88 0,502** 2 Ο σχολικός μου σύμβουλος. 5,43 1,62 4,37 1,85 0,474** 3 Ο Προϊστάμενος του Γραφείου. 5,02 1,84 4,29 1,93 0,463** 4 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης. 4,87 1,86 4,28 1,88 0,495** 5 Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. 5,72 1,60 4,36 1,83 0,423** 6 Οι μαθητές μου. 5,64 1,66 5,18 1,59 0,262** 7 Οι συνάδελφοί μου. 5, ,94 1,59 0,319** 8 Τα στελέχη του ΥΠΕΠΘ. 4,71 1,84 4,06 1, ** 9 Τα στελέχη του Π.Ι. 4,76 1,77 4,20 1,69 0,377** 10 Το Διδακτικό Προσωπικό των Πανεπιστημίων ,74 4,60 1,72 0,467** 11 Τα άτομα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ,91 4,24 1,86 0,481** 12 Οι συνδικαλιστές της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας της Ελλάδας. 4,94 1,85 4,17 1,81 0,472** 13 Η οικογένειά μου. 5,67 1,74 5,24 1,64 0,548** * : Το συνολικό αποτέλεσμα (σκορ) των απαντήσεων της κάθε πεποίθησης της Στήλης Β πολλαπλασιάστηκε με αυτό της αντίστοιχης πεποίθησης της Στήλης Γ και το συνολικό αποτέλεσμα (σκορ) που προέκυψε συσχετίστηκε με το συνολικό αποτέλεσμα της πρόθεσης. **: Η συσχέτιση είναι σημαντική μέχρι το επίπεδο 0.01 (2-tailed).