Ηαποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηαποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε"

Transcript

1 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 85 AΠOΨEIΣ EKΠAIΔEYTIKΩN THΣ ΠPΩTOBAΘMIAΣ EKΠAIΔEYΣHΣ ΓIA ΠAPAΓONTEΣ ΠOY EΠHPEAZOYN THN ΠPOΘEΣH TOYΣ NA ANAΔEIXΘOYN ΣE ΔIOIKHTIKA THΣ ΣTEΛEXH Των: Κώστα Φασούλη, Γιώργου Κουτρομάνου, Νίκου Αλεξόπουλου Εισαγωγή Ηαποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε χώρας είναι συνάρτηση ποικίλων παραγόντων ανάμεσα στους οποίους κυρίαρχη θέση κατέχει το σύστημα διοίκησης της σχολικής εκπαίδευσης. Το τελευταίο έχει διττό στόχο και αποβλέπει αφενός να προσδώσει στο εκπαιδευτικό σύστημα και τις σχέσεις που καλλιεργεί υψηλό βαθμό αποδοχής (νομιμότητα) και αφετέρου να το καταστήσει οργανωτικά, διοικητικά και παιδαγωγικά λειτουργικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό. (Μιχόπουλος, 1998, σ ) Οι παραπάνω στόχοι του διοικητικού συστήματος της σχολικής εκπαίδευσης υλοποιούνται, καταρχάς, με τον ορισμό της διοικητικής ιεραρχίας και, κατά δεύτερον, με τον επιμερισμό των καθηκόντων. (Φασούλης, 2000) Στη δομή της διοικητικής ιεραρχίας της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης υπάγεται ο Διευθυντής του σχολείου σε επίπεδο σχολικής μονάδας, ο Προϊστάμενος Γραφείου, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης σε επίπεδο νομού με καθήκοντα διοικητικά και ελεγκτικά και ο Σχολικός Σύμβουλος με καθήκοντα επιστημονικής καθοδήγησης του ανθρώπινου εκπαιδευτικού δυναμικού των σχολικών μονάδων, που αποτελούν άλλωστε το κύτταρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η επιλογή των παραπάνω διοικητικών στελεχών, με τετραετή θητεία, σύμφωνα με το Νόμο 3467/2006, βασίζεται σε διάφορες μετρήσιμες προϋποθέσεις, όπως η προϋπηρεσία (υπηρεσιακή κατάσταση διδακτική εμπειρία), η επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση, η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου (που εκτιμάται κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής) και, τέλος, στις α- ξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου, εάν υπάρχουν. Στη χώρα μας όμως, παρότι η αξιο- Ο Κώστας Φασούλης είναι Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Γιώργος Κουτρομάνος είναι Διδάκτωρ στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Εκπαιδευτικός Π.Ε. Ο Νίκος Αλεξόπουλος είναι M.Ed., Εκπαιδευτικός Π.Ε.

2 86 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH λόγηση των εκπαιδευτικών και του έργου τους έχει θεσμοθετηθεί από το 2002 (Ν. 2986), ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί. Για το λόγο αυτό προβλέπεται, μέχρι υλοποιήσεως του αξιολογικού συστήματος, γραπτή δοκιμασία, η οποία για τους μεν Σχολικούς Συμβούλους α- ναφέρεται στη διδακτική μεθοδολογία και παιδαγωγική, για τους δε Διευθυντές Εκπαίδευσης και Προϊσταμένους Γραφείων στην Οργάνωση και Διοίκηση της εκπαίδευσης. Η γραπτή δοκιμασία δεν ισχύει για τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων. Οι παραπάνω μοριοδοτούμενες τέσσερις προϋποθέσεις για την ανάδειξη των Διοικητικών Στελεχών της Εκπαίδευσης (από δω και στο εξής θα αναφέρονται ως Δ.Σ.Ε.) δε διαφεύγουν της αμφισβήτησης λόγω των ευμετάβλητων χαρακτηριστικών τους και της δυνατότητα που παρέχουν να επηρεάζονται από το κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον. (Σαΐτης, 2005, σ ) Τα παραπάνω μέχρι σήμερα, έχουν αποτελέσει σε σημαντικό βαθμό αντικείμενο έ- ρευνας, εξετάσεων και αναλύσεων με κοινωνικές, πολιτικές και διοικητικές παραμέτρους. Δεν έχει, όμως, απασχολήσει την ελληνική βιβλιογραφία σε κανένα βαθμό το ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις πεποιθήσεις και τις προθέσεις των εκπαιδευτικών στο να α- ναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. Σκοπός της έρευνας Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να διερευνήσει τους παράγοντες που, σύμφωνα με τις Θεωρίες της Δικαιολογημένης Δράσης και της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς, ε- πηρεάζουν τις προθέσεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. Ειδικότερα οι στόχοι της έρευνας είναι: 1. Η σύγκριση της ισχύος της προβλεψιμότητας της Θεωρίας της Δικαιολογημένης Δράσης με αυτή της Θεωρίας της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς σχετικά με τη πρόθεση των εκπαιδευτικών να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. 2. Η εξέταση της επίδρασης της στάσης απέναντι στη συμπεριφορά, των υποκειμενικών προτύπων και του αντιληπτού συμπεριφορικού ελέγχου στην πρόθεση των Ελλήνων εκπαιδευτικών να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. 3. Η διευρεύνηση των συμπεριφοριστικών, ρυθμιστικών/κανονιστικών και ελεγχόμενων πεποιθήσεων των Ελλήνων εκπαιδευτικών σχετικά με την ανάδειξή τους σε Δ.Σ.Ε. και η εξέταση της σχέσης των πεποιθήσεων αυτών με την πρόθεσή τους. Στην έρευνα αυτή οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου σχεδιάστηκαν λαμβάνοντας υ- πόψη κυρίως τις γενικότερες κοινωνικές, πολιτικές και εκπαιδευτικές συνθήκες τις ο- ποίες βιώνει ο έλληνας εκπαιδευτικός και τις θεσμικές προϋποθέσεις που διαμόρφωσε ο νόμος (Ν. 3467/2006) για τα κριτήρια επιλογής και τα καθήκοντα των Δ.Σ.Ε. Οι Θεωρίες της Δικαιολογημένης Δράσης (Theory of Reasoned Action) και της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς (Theory of Planned Behaviour) Στο χώρο της κοινωνικής ψυχολογίας κυρίαρχη θέση κατέχουν η Θεωρία της Δικαιολογημένης Δράσης (ή Αιτιολογημένης/Έλλογης Δράσης, ή Θεωρία της Λογικής Πράξης) 1 (Theory of Reasoned Action) των Ajzen & Fishbein (1980) και η Θεωρία της Προσχεδιασμένης (ή Σχεδιασμένης) Συμπεριφοράς (Theory of Planned Behaviour) του Ajzen (1988, 1991, 2006). Σύμφωνα με τη θεωρία της Δικαιολογημένης Δράσης, η αν-

3 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 87 θρώπινη συμπεριφορά επηρεάζεται από την πρόθεση του ατόμου να εκδηλώσει μια συμπεριφορά Α. Η πρόθεση, με τη σειρά της, επηρεάζεται από τη στάση του ατόμου α- πέναντι στη συμπεριφορά (attitude towards the behaviour) και τα υποκειμενικά πρότυπα (subjective norms). Με τον όρο στάση απέναντι στη συμπεριφορά νοείται η συνολική θετική ή αρνητική αξιολόγηση του ατόμου για τη συμπεριφορά που πρόκειται να εκδηλώσει (Ajzen & Fishbein, 1980, σ. 6). Με τον όρο υποκειμενικά πρότυπα νοείται η συνολική αντίληψη του ατόμου για την κοινωνική πίεση που αντιλαμβάνεται ότι δέχεται ως προς το να εκδηλώσει ή όχι μια συμπεριφορά. Σύμφωνα με τους Ajzen & Fishbein (1980), η στάση απέναντι στη συμπεριφορά διαμορφώνεται από τις συμπεριφορικές πεποιθήσεις (behavioural beliefs), οι οποίες έ- χουν σχέση με τις πιθανές συνέπειες που θα προκύψουν από την εκδήλωση της συμπεριφοράς και την αξιολόγηση (θετική ή αρνητική) αυτών των συνεπειών για το ίδιο το άτομο. Εάν ένα άτομο, δηλαδή, πιστεύει ότι μια δική του συμπεριφορά Α θα έχει συγκεκριμένα θετικά επακόλουθα, τότε θα έχει θετική στάση απέναντι σε αυτή τη συμπεριφορά γενικότερα. Αντιθέτως, αν θεωρεί ότι μια δική του συμπεριφορά Α θα έχει συγκεκριμένα αρνητικά επακόλουθα, τότε θα έχει αρνητική στάση απέναντι σε αυτή τη συμπεριφορά γενικότερα. Όσον αφορά τα υποκειμενικά πρότυπα αυτά διαμορφώνονται από τις ρυθμιστικές ή κανονιστικές πεποιθήσεις (normative beliefs), οι οποίες σχετίζονται με τις προσδοκίες των άλλων σχετικά με τη συμπεριφορά που πρόκειται το άτομο να εκδηλώσει και το κίνητρο συμμόρφωσης του ατόμου με αυτές τις προσδοκίες. Το άτομο, δηλαδή, που θεωρεί ότι συγκεκριμένα πρόσωπα/φορείς των οποίων τη γνώμη ε- κτιμά και/ή τον επηρεάζουν πιστεύουν ότι πρέπει να έχει μια συμπεριφορά Α, τότε το άτομο αυτό δέχεται μια σχετική κοινωνική πίεση ως προς το να έχει αυτή τη συμπεριφορά Α (Ajzen & Fishbein, 1980). Σχήμα 1: Η Θεωρία της Δικαιολογημένης Δράσης (The Theory of Reasoned Action) (βασισμένο σε Ajzen & Fishbein, 1980, σ. 8 και Γεώργας, 1990, σ. 135).

4 88 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Σχήμα 2: Η Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς (The Theory of Planned Behaviour) (βασιμένο σε Ajzen 2006, βλ. www-unix.oit.umass.edu). Οι δύο παραπάνω μεταβλητές συνυπάρχουν στη Θεωρία της Δικαιολογημένης Δράσης και στη Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς και παρουσιάζονται στο Σχήμα 1 και 2 αντίστοιχα. Η Θεωρία της Δικαιολογημένης Δράσης, μολονότι εφαρμόστηκε σε πολλές έρευνες στο χώρο της υγείας (Ajzen,Timko, & White, 1982, McCaul, O Neill, & Glasgow, 1988, Toncatto & Binik 1987, Budd, North, & Spencer, 1984) και της εκπαίδευσης (Fishbein & Stasson, 1990, Fredricks & Dossett, 1983, Koballa, 1986, Crawley, 1990, Koballa, 1988), η ισχύς της προβλεψιμότητάς της βρέθηκε να έχει περιορισμούς. Στη μετα-ανάλυσή της (βλ. Sheppard et al., 1988), διαπιστώθηκε ότι η θεωρία της Δικαιολογημένης Δράσης δεν επιτρέπει για καταστάσεις στις οποίες τα άτομα δεν έχουν τον απόλυτο έλεγχο την ακριβή πρόβλεψη της πρόθεσης και επομένως της συμπεριφοράς τους. Με άλλα λόγια, η θεωρία έχει μεγαλύτερη επιτυχία, όταν εξετάζονται συμπεριφορές οι οποίες βρίσκονται υπό τον απόλυτο έλεγχο των ατόμων (δηλαδή όταν το άτομο έχει αποκλειστικά τη δυνατότητα να αποφασίσει κατά πόσο θα εκδηλώσει ή όχι μια συγκεκριμένη συμπεριφορά) (Ajzen, 1988). Με σκοπό να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, ο Ajzen ανέπτυξε τη Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς (Theory of Planned Behaviour) (Ajzen, 1988, 1991, 2006) με την προσθήκη μιας ακόμη μεταβλητής, αυτής του αντιληπτού συμπεριφορικού ελέγχου (perceived behavioural control) (για την απόδοση στα ελληνικά βλ. Κοκκινάκη, 2006) στις δύο ήδη υπάρχουσες μεταβλητές (δηλ. στη στάση απέναντι στη συμπεριφορά και στα υποκειμενικά πρότυπα ). Ο αντιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος αφoρά το βαθμό στον οποίο το άτομο θεωρεί την ε- κτέλεση της συμπεριφοράς εύκολη ή δύσκολη (Κοκκινάκη, 2006). Η μεταβλητή του αντιληπτού συμπεριφορικού ελέγχου διαμορφώνεται από τις πεποιθήσεις ελέγχου (control beliefs). Πρόκειται για τις πεποιθήσεις που σχετίζονται με την ύπαρξη συγκεκριμένων αντικειμενικών παραγόντων, όπως αυτοί εκλαμβάνονται από το άτομο, που διευκολύνουν ή εμποδίζουν την εκδήλωση της συμπεριφοράς του (Ajzen, 2006, σ. 1). Η Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε μεγάλο αριθμό ερευνών με σκοπό να προβλέψει και να ερμηνεύσει διάφορες συμπεριφορές στο χώρο της υγείας (π.χ. βλ. Conner & Flesch, 2001, Bryan et al., 2002, Murgraff et al., 2001, Bozionelos & Bennett, 1999), της οδικής ασφάλειας (π.χ. βλ. Quine et al., 1998; 2001; 2002), αλλά και της εκπαίδευσης γενικότερα (π.χ. βλ. Astrom & Mwangosi, 2000, Burak, 1994, Lin & Wilson, 1998, Crawley, 1990, Haney et al., 1996, Davis et al., 2002, Koutromanos & Papaioannou, 2007, Cox & Koutromanos, 2004, Koutromanos & Kibirige, 2006a, 2006b,

5 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 89 Koutromanos, 2006, Κουτρομάνος, 2008α, 2008β, 2008γ).Τα αποτελέσματα αυτών των ε- ρευνών αλλά και οι μετα-αναλυτικές έρευνες που ακολούθησαν έδειξαν ότι η θεωρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε συμπεριφορές οι οποίες δεν είναι υπό τον απόλυτο βουλητικό έλεγχο του ατόμου (Βλ. π.χ.armitage & Conner, 2001). Σε ό,τι αφορά την προβλεψιμότητά της, βρέθηκε να είναι ισχυρότερη σε σύγκριση με άλλες θεωρίες, όπως από αυτή της Θεωρίας της Δικαιολογημένης Δράσης (βλ. Godin & Kok, 1996, Sheeran, 2002, Armitage & Conner, 2001). Μέθοδος Για την εξέταση του σκοπού και των στόχων της έρευνας που προαναφέρθηκαν χρησιμοποιούνται οι Θεωρίες της Δικαιολογημένης Δράσης και της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς. Η συμπεριφορά διερευνάται με ερωτηματολόγιο το οποίο αναπτύξαμε οι ίδιοι και συμπληρώθηκε από εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο τίτλος του ερωτηματολογίου είναι: Η ανάδειξή μου σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου καριέρας. Δείγμα Στην παρούσα έρευνα συμμετέχουν 83 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από αυτούς 30 (36,1%) είναι άνδρες και 53 (63,9%) είναι γυναίκες. Η ηλικιακή σύνθεση του δείγματος έχει ως εξής: έντεκα (13,5%) εκπαιδευτικοί ήταν ηλικίας 30 έως 35 ε- τών, 36 (43,3%) ηλικίας 36 έως 40 ετών, 31 (37,2%) ηλικίας 41 έως 45 ετών και 5 (6%) η- λικίας 46 έως 50 ετών. Όσον αφορά τέλος τη διδακτική τους εμπειρία, από τους 83 εκπαιδευτικούς, 29 (34,9%) έχουν 5 έως 10 έτη διδακτικής εμπειρίας, 20 (24,1%) 11 έως 15 έτη, 23 (27,7%) 16 έως 20 έτη και 11 (13,3%) 21 έως 25 έτη. Ερωτηματολόγιο Ηέρευνα αυτή σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες των Ajzen & Fishbein (1980) και του Ajzen (2006). Η διαφωνία ή η συμφωνία των εκπαιδευτικών σε αυτές τις ερωτήσεις μετρήθηκε διαμέσου επτάβαθμης κλίμακας Likert (1 έως 7). Για την οριστικοποίηση του ερωτηματολογίου, προηγήθηκαν πιλοτικές έρευνες σε 23 εκπαιδευτικούς, οι ο- ποίοι και δε συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα της κυρίως έρευνας. Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν και συλλέχθηκαν τον Ιανουάριο του Οι ακόλουθες ενότητες περιγράφουν τη δομή του ερωτηματολογίου. Α ενότητα: Γενικές πληροφορίες Στην πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με το φύλο των εκπαιδευτικών, την ηλικία τους, τις σπουδές τους και τα έτη διδακτικής τους εμπειρίας. Β ενότητα: Πρόθεση Για την εξέταση της πρόθεσης των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος την έρευνα χρησιμοποιούνται τρεις διαφορετικές προτάσεις/δηλώσεις που η αξιολόγησή τους έγινε με

6 90 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 7-βαθμη διπολική κλίμακα Likert. Η πρώτη ζητάει από τους εκπαιδευτικούς να δηλώσουν κατά πόσο προτίθενται να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους καριέρας (εξαιρετικά πιθανό [1] / εξαιρετικά απίθανο [7]). Η δεύτερη ζητάει να δηλώσουν κατά πόσο θα καταβάλουν προσπάθειες να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους καριέρας (απόλυτα αληθές [1] / απόλυτα α- ναληθές [7]). Η τρίτη ζητάει να δείξουν κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους καριέρας (διαφωνώ εντελώς [1] / συμφωνώ απόλυτα [7]). Για τις τρεις απαντήσεις κάθε εκπαιδευτικού στις τρεις αντίστοιχες προτάσεις/δηλώσεις χρησιμοποιείται ο μέσος όρος, προκειμένου να υπολογιστεί μια συνολική τιμή για την πρόθεσή του να αναδειχθεί σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας. Γ ενότητα: Στάσεις απέναντι στη συμπεριφορά Οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στο να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους καριέρας αξιολογούνται με την επτάβαθμη διπολική κλίμακα (1 έως 7) σημασιολογικής διαφοροποίησης. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δείξουν τη συμφωνία τους ή τη διαφωνία τους διαμέσου πέντε ζευγών επιθέτων στην πρόταση/δήλωση: Για μένα το να αναδειχθώ σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου καριέρας είναι :. Τα ζεύγη επιθέτων είναι: ([1] επιβλαβές / [7] ευεργετικό), ([7] ευχάριστο / [1] δυσάρεστο), ([7] καλό / [1] κακό), ([1] μάταιο / [7] αξιόλογο), ([7] διασκεδαστικό / [1] βαρετό). Για τις απαντήσεις κάθε ερωτηθέντος χρησιμοποιείται ο μέσος όρος, προκειμένου να υπολογιστεί μια συνολική τιμή για τη στάση του να αναδειχθεί σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας. Δ ενότητα:υποκειμενικά πρότυπα Για τα υποκειμενικά πρότυπα χρησιμοποιούνται τέσσερις διαφορετικές προτάσεις/δηλώσεις. Η πρώτη ζητάει από τους εκπαιδευτικούς να δείξουν κατά πόσο η πλειονότητα των ανθρώπων του περιβάλλοντός τους πιστεύουν ότι πρέπει [7] ή ότι δεν πρέπει [1] να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους καριέρας. Η δεύτερη πρόταση/δήλωση ζητάει να δηλώσουν κατά πόσο τα πρόσωπα που είναι σημαντικά για αυτούς αναμένουν από τους ίδιους να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους καριέρας (εξαιρετικά πιθανό [7] / εξαιρετικά απίθανο [1]). Η τρίτη πρόταση/δήλωση ζητάει να δηλώσουν κατά πόσο τα άτομα των οποίων εκτιμούν τη γνώμη τους θα τους επιδοκιμάσουν [7] ή θα τους αποδοκιμάσουν [1] σχετικά με το να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους καριέρας. Η τέταρτη πρόταση/δήλωση ζητάει από τους εκπαιδευτικούς να δηλώσουν, εάν τα πρόσωπα που εκτιμούν στο επαγγελματικό τους περιβάλλον αναδείχθηκαν [7] ή όχι [1] σε Δ.Σ.Ε. Για τις τέσσερις απαντήσεις κάθε εκπαιδευτικού χρησιμοποιείται ο μέσος όρος, προκειμένου να υπολογιστεί μια συνολική τιμή για την αντίληψη της επίδρασης των υποκειμενικών προτύπων σχετικά με τη ανάδειξή του σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας. Ε ενότητα: Αντιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος Ο αντιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος μετράται διαμέσου τεσσάρων προτάσεων/ερωτήσεων σε επτάβαθμη κλίμακα (1 έως 7). Αυτές είναι: α) Το να αναδειχθώ σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου καριέρας θα είναι για μένα: ([1] ανέφι-

7 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 91 κτο/εφικτό [7]), β) Εάν ήθελα θα μπορούσα εύκολα να αναδειχθώ σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου καριέρας: ([7] απόλυτα αληθές/απόλυτα αναληθές [1]), ) γ) Πόσο πιστεύετε ότι μπορείτε να ελέγξετε το να αναδειχθείτε σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σας καριέρας: ([1] καθόλου / απόλυτα [7]) και δ) Εξαρτάται κυρίως από μένα, εάν θα αναδειχθώ σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου καριέρας: ([7] συμφωνώ απόλυτα//διαφωνώ κάθετα [1]). Για τις τέσσερις απαντήσεις κάθε εκπαιδευτικού χρησιμοποιείται ο μέσος όρος, προκειμένου να υπολογιστεί μια συνολική τιμή για τον αντιληπτό συμπεριφορικό έλεγχο, σχετικά με το να αναδειχθεί σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας. ΣΤ ενότητα: Συμπεριφορικές πεποιθήσεις Η έκτη ενότητα του ερωτηματολογίου μετράει τις συμπεριφορικές και ρυθμιστικές/κανονιστικές πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την ανάδειξή τους σε Δ.Σ.Ε., καθώς επίσης και τις πεποιθήσεις ελέγχου. Στην πιλοτική έρευνα, 23 εκπαιδευτικοί ερωτώνται διαμέσου ερωτηματολογίου: α) ποια πιστεύουν ότι είναι τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα της ανάδειξής τους σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, β) ποια πρόσωπα πιστεύουν ότι θα τους επιδοκιμάσουν ή θα τους αποδοκιμάσουν για αυτή την απόφαση και γ) ποιοι παράγοντες πιστεύουν ότι θα τους διευκολύνουν ή θα τους δυσκολέψουν να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν οι πιο συχνές πεποιθήσεις που παρουσιάζονται στους Πίνακες 4, 5 και 6. Στην κυρίως έρευνα, για κάθε μία από τις συμπεριφορικές, ρυθμιστικές/κανονιστές πεποιθήσεις και πεποιθήσεις ελέγχου, υπάρχουν δύο προτάσεις-δηλώσεις, οι οποίες α- ξιολογούνται διαμέσου επτάβαθμης κλίμακας (1 έως 7). Στην ενότητα των 20 συμπεριφορικών πεποιθήσεων η μία πρόταση/δήλωση ζητάει από τους εκπαιδευτικούς να δηλώσουν κατά πόσο πιστεύουν ότι είναι δυνατόν να υπάρχουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα σε περίπτωση που αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. (δηλαδή αυτό που στη θεωρία ονομάζεται ισχύς της συμπεριφορικής πεποίθησης ). Η άλλη πρόταση/δήλωση ζητάει από τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στην έρευνα να αξιολογήσουν τη σημαντικότητα των πλεονεκτημάτων ή μειονεκτημάτων (δηλαδή αυτό που στη θεωρία ο- νομάζεται αξιολόγηση του αποτελέσματος ). Στην ενότητα των 13 ρυθμιστικών κανονιστικών πεποιθήσεων, η μία πρόταση/δήλωση ζητάει από τους εκπαιδευτικούς να δηλώσουν κατά πόσο πιστεύουν ότι συγκεκριμένα πρόσωπα του περιβάλλοντός τους (π.χ. ο διευθυντής) ή φορείς αναμένουν από αυτούς να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. Η άλλη πρόταση/δήλωση ζητάει από τους εκπαιδευτικούς να δηλώσουν κατά πόσο θα συμμορφώνονταν με τις επιθυμίες των συγκεκριμένων προσώπων του περιβάλλοντός τους. Στην ε- νότητα των 6 συμπεριφορικών πεποιθήσεων, η μία πρόταση/δήλωση ζητάει από τους εκπαιδευτικούς να δηλώσουν κατά πόσο προσδοκούν να υπάρχει ο συγκεκριμένος παράγοντας, ώστε να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. Η άλλη ζητάει από αυτούς να αξιολογήσουν κατά πόσο πιστεύουν ότι θα διευκολύνει ή θα δυσκολέψει ο συγκεκριμένος παράγοντας την εκδήλωση της συμπεριφοράς τους (δηλ. να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε.). Ανάλυση των δεδομένων Τα δεδομένα κωδικοποιούνται και αναλύονται στο Στατιστικό Πακέτο για τις Κοινωνικές Επιστήμες (SPSS 16 για Windows). Η πρώτη φάση της ανάλυσης είναι η περιγραφική ανάλυση των δεδομένων (μέσος όρος και τυπική απόκλιση), καθώς και η εξέ-

8 92 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ταση της αξιοπιστίας των ενοτήτων του ερωτηματολογίου με το δείκτη Cronbach alpha (Cronbach alpha reliability). Η δεύτερη φάση της ανάλυσης είναι οι συσχετίσεις Pearson (two-tailed), με σκοπό να εξετασθεί η σχέση της πρόθεσης με τη στάση απέναντι στη συμπεριφορά, τα υποκειμενικά πρότυπα, τον αντιληπτό συμπεριφορικό έ- λεγχο και τις πεποιθήσεις (συμπεριφορικές, κανονιστικές/ρυθμιστικές και ελέγχου). Στην τρίτη φάση, υλοποιείται η ιεραρχική παλινδρομική ανάλυση (hierarchical regression analysis), με σκοπό να εξετασθεί η επίδραση των μεταβλητών των δύο θεωριών στην πρόθεση. Στο πρώτο βήμα αυτής της ανάλυσης (Block 1), υπολογίζεται η επίδραση της στάσης απέναντι στη συμπεριφορά και των υποκειμενικών προτύπων στην πρόθεση.αυτό το βήμα στηρίχθηκε στη Θεωρία της Δικαιολογημένης Δράσης. Στο δεύτερο βήμα (Block 2) προστίθεται ο αντιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος στο πλαίσιο της Θεωρίας της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς. Αποτελέσματα ΟΠίνακας 1 δείχνει ότι οι τιμές των μέσων όρων των εκπαιδευτικών για όλες τις μεταβλητές ήταν πάνω από τη μέση τιμή του 4, γεγονός που σημαίνει ότι αυτοί είχαν στην πλειονότητά τους δηλώσει υψηλές τιμές. Πίνακας 1 Μέσος Όρος (Μ.Ο.), Τυπική Απόκλιση (Τ.Α.), Μικρότερη και Μεγαλύτερη τιμή και Cronbach alpha για τις μεταβλητές της Θεωρίας της Δικαιολογημένης Δράσης και της Θεωρίας της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς Μεταβλητές Μ.Ο. Τ.Α. Μικρότερη Μεγαλύτερη Cronbach τιμή τιμή alpha Πρόθεση 4,41 2, ,94 Στάση απέναντι στη συμπεριφορά 4,67 1, ,94 Υποκειμενικά πρότυπα 5,37 1, ,76 Αντιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος 4,71 1, ,78 Σημείωση: Οι πιθανές τιμές για όλες τις μεταβλητές κυμαίνονταν από 1 έως 7. Ο Πίνακας 1 δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν θετική πρόθεση να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους καριέρας (Μ.Ο.=4,41) και όπως και θετικές στάσεις για το ενδεχόμενο μιας ανάλογης περίπτωσης (Μ.Ο.=4,67). Τα υποκειμενικά πρότυπα έχουν τη μεγαλύτερη τιμή στο μέσο όρο (Μ.Ο.=5,37), κάτι που δείχνει ότι οι δάσκαλοι αντιλαμβάνονται ότι δέχονται πίεση σε μεγάλο βαθμό α- πό πρόσωπα του περιβάλλοντός τους για να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους καριέρας. Τέλος, ο αντιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος έχει μέσο όρο 4,71. Αυτό σημαίνει ότι οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι έχουν ως ένα βαθμό τον έλεγχο όλων εκείνων των συνθηκών και των παραγόντων που επηρεάζει την α- πόφασή τους να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους καριέρας.

9 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 93 Πίνακας 2 Pearson συσχετίσεις για τις μεταβλητές της Θεωρίας της Δικαιολογημένης Δράσης και της Θεωρίας της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς Μεταβλητές Π Σ ΥΠ ΑΣΕ Πρόθεση (Π) ** 0.632** 0.590** Στάση απέναντι στη συμπεριφορά (Σ) ** 0.559** Υποκειμενικά πρότυπα (ΥΠ) ** Αντιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος (ΑΣΕ) 1.00 *: Η συσχέτιση είναι σημαντική μέχρι το επίπεδο 0.01 (2-tailed). Ο Πίνακας 2 δείχνει ότι οι συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών των θεωριών είναι στατιστικά σημαντικές και θετικές. Θετική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ της πρόθεσης και των άλλων μεταβλητών με την ακόλουθη φθίνουσα σειρά: 1) στάση απέναντι στη συμπεριφορά (r=+0.782), 2) υποκειμενικά πρότυπα (r=+0.632), 3) αντιληπτός συμπεριφορικός έ- λεγχος (r=+0.590).τα αποτελέσματα των συσχετίσεων δείχνουν ότι, όσοι δάσκαλοι έχουν ισχυρή πρόθεση να αναδειχθούν σε στελέχη της εκπαίδευσης, τείνουν, επίσης, να έχουν θετική στάση απέναντι στην ανάδειξη αυτή, να πιστεύουν ότι δέχονται πίεση από το περιβάλλον τους να αναδειχθούν σε στελέχη και να αντιλαμβάνονται ότι έχουν ένα σχετικό έ- λεγχο για τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάδειξή τους σε στελέχη. Σε ό,τι αφορά την ισχύ των δύο θεωριών, η Θεωρία της Δικαιολογημένης Δράσης προέβλεψε το 62% της διακύμανσης της πρόθεσης των εκπαιδευτικών να αναδειχθούν σε στελέχη της εκπαίδευσης (βλ. στήλη Adjusted R 2 ). Η στάση απέναντι στη συμπεριφορά (beta=.496, p=.000) έχει τη μοναδική επίδραση στην πρόθεση. Όταν προστίθεται ο αντιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος στο πλαίσιο της Θεωρίας της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράs, το ποσοστό της διακύμανσης αυξάνεται από το 62% στο 63.7%, αλλά η αύξηση αυτή είναι μικρή. Σε αυτό το μοντέλο της ιεραρχικής παλινδρομικής ανάλυσης, η στάση απέναντι στη συμπεριφορά (beta=.607, p=.000) έχει πάλι τη μεγαλύτερη επίδραση στην πρόθεση, ακολουθούμενη από τον αντιληπτό συμπεριφορικό έλεγχο (beta=.188, p=0.00). Ο Πίνακας 3 δείχνει την εξήγηση της πρόθεσης των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις δύο θεωρίες. Στον Πίνακα 3 (βλ. Στήλη Adjusted R 2 ) φαίνεται ότι και οι δύο θεωρίες ε- ξηγούν σε μεγάλο ποσοστό την πρόθεση των εκπαιδευτικών να αναδειχθούν σε στελέχη της εκπαίδευσης. Η Θεωρία της Δικαιολογημένης Δράσης προβλέπει το 62% της διακύμανσης της πρόθεσης των εκπαιδευτικών να αναδειχθούν σε στελέχη της εκπαίδευσης (βλ. Στήλη Adjusted R 2 ). Η στάση απέναντι στη συμπεριφορά (beta=0.496, p=0.000) έ- χει τη μοναδική επίδραση στην πρόθεση. Όταν προστέθηκε ο αντιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος στο πλαίσιο της Θεωρίας της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράs, το ποσοστό της διακύμανσης αυξήθηκε από το 62% στο 63.7% αλλά η αύξηση αυτή είναι μικρή. Σε αυτό το μοντέλο της ιεραρχικής παλινδρομικής ανάλυσης, η στάση απέναντι στη συμπεριφορά (beta=.607, p=.000) έχει πάλι τη μεγαλύτερη επίδραση στην πρόθεση, ακολουθούμενη από τον αντιληπτό συμπεριφορικό έλεγχο (beta=0.188, p=0.00) και τα υποκειμενικά πρότυπα (beta=0.101, p=0.000).

10 94 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Πίνακας 3 - Αποτελέσματα της ιεραρχικής παλινδρομικής ανάλυσης για τη Θεωρία της Δικαιολογημένης Δράσης και τη Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς Adjusted R 2 Beta t P Πρόθεση (Θεωρία της Δικαιολογημένης Δράσης) 0,620 Στάση απέναντι στη συμπεριφορά 0,656 7,043 0,000* Υποκειμενικά πρότυπα 0,184 1,970 0,052 Πρόθεση (Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς) 0,637 Στάση απέναντι στη συμπεριφορά 0,607 6,468 0,000* Υποκειμενικά πρότυπα 0,101 1,027 0,308 Αντιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος 0,188 2,161 0,034* *: Το p είναι στατιστικά σημαντικό (p<.05). Πίνακας 4 - Μέσος Όρος (Μ.Ο.) και Τυπική Απόκλιση (Τ.Α.) για τις συμπεριφορικές πεποιθήσεις και συσχέτισή τους με την πρόθεση A B Γ Δ Το να αναδειχθώ σε Διοικητικό Στέλεχος Η ισχύς Αξιολόγηση Συσχέτιση της Εκπαίδευσης (Δ.Σ.Ε.) κατά τη διάρκεια της του με την της επαγγελματικής μου καριέρας: συμπερι- αποτελέ- πρόθεση φορικής σματος πεποίθησης (e) (b) M.Ο. Τ.Α. M.Ο. Τ.Α. b i e i με την πρόθεση* 1 θα συμβάλει στην αύξηση του μισθού μου. 5,58 1,42 6,31 1,00 0,056 2 θα ενθαρρύνει τη δημιουργικότητά μου. 4,71 1,74 6,48 0,75 0,498** 3 θα βελτιώσει σημαντικά τη συνολική εικόνα της ποιότητας διοίκησης της εκπαίδευσης. 4,27 1,83 6,39 0,82 0,354** 4 θα είναι χάσιμο του ελεύθερου χρόνου μου. 3,66 1,88 2,73 1,46-0,038 5 θα με βοηθήσει να βελτιώσω τις γνώσεις μου σε θέματα διοίκησης. 5,45 1,53 5,88 1,30 0,477** 6 θα είναι λόγος για να γίνει η εργασία μου πιο ευχάριστη. 4,02 1,75 6,27 1,12 0,457** 7 θα μου προσδώσει μεγαλύτερη επαγγελματική καταξίωση. 5,27 1,55 6,05 1,14 0,461** 8 θα βελτιώσει την παραγωγικότητά μου. 4,35 1,80 6,05 1,25 0,550**

11 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 95 A B Γ Δ Το να αναδειχθώ σε Διοικητικό Στέλεχος Η ισχύς Αξιολόγηση Συσχέτιση της Εκπαίδευσης (Δ.Σ.Ε.) κατά τη διάρκεια της του με την της επαγγελματικής μου καριέρας: συμπερι- αποτελέ- πρόθεση φορικής σματος πεποίθησης (e) (b) M.Ο. Τ.Α. M.Ο. Τ.Α. b i e i με την πρόθεση* 9 θα αποτελέσει αιτία για να εμπλακώ σε διαμάχες με τους συναδέλφους μου. 4,33 1,86 1,77 1,40-0, θα με αποξενώσει από το ρόλο του μαχόμενου δασκάλου. 4,42 1,84 2,22 1,30-0, θα με βοηθήσει να επικοινωνήσω με συναδέλφους και στελέχη διοίκησης άλλων σχολείων και περιοχών. 5,53 1,26 5,84 1,22 0, θα συμβάλλει στο να αποκτήσω άγχος. 5,67 1,35 1,72 1,29 0, θα συμβάλει στη βελτίωση επικοινωνίας του/των σχολείου/ων ευθύνης μου με άλλο/α σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. 5,00 1,45 5,89 1,09 0,281** 14 θα συμβάλει στην καλύτερη οργάνωση των σχολείων της περιοχής ευθύνης μου. 4,93 1,50 5,99 1,10 0,342** 15 θα βελτιώσει τη συνεργασία του προσωπικού των σχολείων ευθύνης μου. 4,90 1,32 6,40 0,83 0,328** 16 θα βοηθήσει το/τα σχολείο/α μου να εφαρμόσουν διάφορες καινοτόμες ιδέες. 5,06 1,40 6,34 0,87 0,438** 17 θα μου δώσει τη δυνατότητα να υποστηρίξω την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας για διοικητικούς και διδακτικούς σκοπούς στο/α σχολείο/α ευθύνης μου. 5,61 1,25 6,40 0,99 0,271*** 18 θα μου δώσει την ευκαιρία να αξιοποιήσω τις γνώσεις που έχω αποκτήσει για τη διοίκηση της εκπαίδευσης. 5,61 1,26 6,25 1,00 0,405** 19 θα μου δημιουργήσει προβλήματα στην οικογένειά μου. 3,87 1,81 1,55 1,21 0, θα με βοηθήσει να ικανοποιήσω τις επαγγελματικές μου φιλοδοξίες. 4,45 1,91 5,87 1,30 0,668*** * : Το συνολικό αποτέλεσμα (σκορ) των απαντήσεων της κάθε πεποίθησης της Στήλης Β πολλαπλασιάστηκε με αυτό της αντίστοιχης πεποίθησης της Στήλης Γ και το συνολικό αποτέλεσμα (σκορ) που προέκυψε συσχετίστηκε με το συνολικό αποτέλεσμα της πρόθεσης. **: Η συσχέτιση είναι σημαντική μέχρι το επίπεδο 0.01 (2-tailed). *** Η συσχέτιση είναι σημαντική μέχρι το 0.05 (2-tailed).

12 96 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Στον Πίνακα 4, Στήλη Α παρουσιάζονται οι συμπεριφορικές πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την ανάδειξή τους σε Δ.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους καριέρας. Στη Στήλη Β και Γ παρουσιάζονται ο μέσος όρος (Μ.Ο.) και η τυπική α- πόκλιση (Τ.Α.) για την ισχύ της καθεμίας από τις συμπεριφορικές πεποιθήσεις και την α- ξιολόγηση του αποτελέσματος αντίστοιχα. Όπως φαίνεται από τις παραπάνω στήλες, οι εκπαιδευτικοί έχουν για αρκετές πεποιθήσεις σχετικά υψηλές τιμές και αξιολογούν την πλειοψηφία αυτών αρκετά θετικά. Η Στήλη Δ δείχνει τη συσχέτιση ανάμεσα σε κάθε μία πεποίθηση των εκπαιδευτικών και την πρόθεσή τους να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της στήλης, 13 από τις 20 πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών συσχετίζονται θετικά με την πρόθεσή τους να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. Πίνακας 5 - Μέσος Όρος (Μ.Ο.) και Τυπική Απόκλιση (Τ.Α.) για τις ρυθμιστικές/κανονιστικές πεποιθήσεις και συσχέτισή τους με την πρόθεση A B Γ Δ Πρόσωπα ή φορείς που οι εκπαιδευτικοί Ισχύς της Kίνητρο Συσχέτιση πίστευαν ότι τους επηρεάζουν πεποίθησης συμμόρ- με την στην απόφασή τους να αναδειχθούν ελέγχου φωσης πρόθεση σε Δ.Σ.Ε. (c) (p) M.Ο. Τ.Α. M.Ο. Τ.Α. c i p i με την πρόθεση* 1 Ο Διευθυντής μου. 5,61 1,70 4,42 1,88 0,502** 2 Ο σχολικός μου σύμβουλος. 5,43 1,62 4,37 1,85 0,474** 3 Ο Προϊστάμενος του Γραφείου. 5,02 1,84 4,29 1,93 0,463** 4 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης. 4,87 1,86 4,28 1,88 0,495** 5 Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. 5,72 1,60 4,36 1,83 0,423** 6 Οι μαθητές μου. 5,64 1,66 5,18 1,59 0,262** 7 Οι συνάδελφοί μου. 5, ,94 1,59 0,319** 8 Τα στελέχη του ΥΠΕΠΘ. 4,71 1,84 4,06 1, ** 9 Τα στελέχη του Π.Ι. 4,76 1,77 4,20 1,69 0,377** 10 Το Διδακτικό Προσωπικό των Πανεπιστημίων ,74 4,60 1,72 0,467** 11 Τα άτομα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ,91 4,24 1,86 0,481** 12 Οι συνδικαλιστές της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας της Ελλάδας. 4,94 1,85 4,17 1,81 0,472** 13 Η οικογένειά μου. 5,67 1,74 5,24 1,64 0,548** * : Το συνολικό αποτέλεσμα (σκορ) των απαντήσεων της κάθε πεποίθησης της Στήλης Β πολλαπλασιάστηκε με αυτό της αντίστοιχης πεποίθησης της Στήλης Γ και το συνολικό αποτέλεσμα (σκορ) που προέκυψε συσχετίστηκε με το συνολικό αποτέλεσμα της πρόθεσης. **: Η συσχέτιση είναι σημαντική μέχρι το επίπεδο 0.01 (2-tailed).

13 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 97 Ο Πίνακας 5 (βλ. στήλη Α) παρουσιάζει τις ρυθμιστικές/κανονιστικές πεποιθήσεις, τις προσδοκίες δηλαδή των προσώπων του περιβάλλοντος των εκπαιδευτικών για μια πιθανή ανάδειξή τους σε Δ.Σ.Ε. Στη στήλη Β και Γ παρουσιάζονται ο μέσος όρος (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) για την ισχύ της καθεμίας από τις ρυθμιστικές πεποιθήσεις και την αξιολόγηση του αποτελέσματος αντίστοιχα. Όπως μπορεί κανείς να διακρίνει α- πό τις στήλες αυτές οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα άτομα που βρίσκονται καθημερινά κοντά τους και βιώνουν άμεσα το έργο που προσφέρουν στο χώρο του σχολείου, για παράδειγμα η οικογένεια, οι μαθητές, οι συνάδελφοι και ο διευθυντής είναι αυτοί που έ- χουν την πιο θετική γνώμη και τους παρωθούν να αναλάβουν θέση Δ.Σ.Ε. Η Στήλη Δ δείχνει τη συσχέτιση ανάμεσα σε κάθε μία από τις ρυθμιστικές/κανονιστικές πεποιθήσεις και την πρόθεσή των εκπαιδευτικών να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της στήλης αυτής, όλες οι ρυθμιστικές πεποιθήσεις συσχετίζονται θετικά με την πρόθεσή των εκπαιδευτικών να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. Πίνακας 6 - Μέσος Όρος (Μ.Ο.) και Τυπική Απόκλιση (Τ.Α.) για τις πεποιθήσεις ελέγχου και συσχέτισή τους με την πρόθεση A B Γ Δ Παράγοντες που διευκολύνουν/ Πιθανότητα Aξιολόγηση Συσχέτιση εμποδίζουν τους εκπαιδευτικούς ύπαρξης σημαντικό- με την να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. (c) τητας πρόθεση (p) M.Ο. Τ.Α. M.Ο. Τ.Α. c i p i με την πρόθεση** 1 Υποστήριξη από την οικογένειά μου. 5,69 1,72 5,86 1,59 0,262* 2 Υποστήριξη από τα πολιτικά πρόσωπα. 2,87 2,19 4,72 2,21 0,256* 3 Υποστήριξη από τα στελέχη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο. 3,35 2,10 4,76 2,00 0,233* 4 Υποστήριξη από τα στελέχη της Δ.Ο.Ε. 3,27 2,18 4,89 2,01 0,292* 5 Υποστήριξη από στελέχη του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 3,05 2,08 4,99 1,99 0,266* 6 Υποστήριξη από το διδακτικό προσωπικό. 3,63 2,08 5,04 1,95 0,270* ** : Το συνολικό αποτέλεσμα (σκορ) των απαντήσεων της κάθε πεποίθησης της Στήλης Β πολλαπλασιάστηκε με αυτό της αντίστοιχης πεποίθησης της Στήλης Γ και το συνολικό αποτέλεσμα (σκορ) που προέκυψε συσχετίστηκε με το συνολικό αποτέλεσμα της πρόθεσης. *: Η συσχέτιση είναι σημαντική μέχρι το επίπεδο 0.05 (2-tailed). Στον Πίνακα 6, παρουσιάζονται οι πεποιθήσεις ελέγχου, οι πεποιθήσεις δηλαδή των εκπαιδευτικών που σχετίζονται με την ύπαρξη συγκεκριμένων αντικειμενικών παραγόντων, οι οποίοι μπορούν να διευκολύνουν ή να εμποδίσουν την ανάδειξή τους σε Δ.Σ.Ε.. Από τη Στήλη Β μπορεί κανείς να διακρίνει ότι οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι ο

14 98 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH πιο σημαντικός από τους αντικειμενικούς παράγοντες, που θα τους βοηθήσει να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε., είναι η οικογένειά τους και αναμένουν να έχουν την αμέριστη συμπαράσταση, των μελών της στην προσπάθειά τους αυτή.από την άλλη (βλ. Στήλη Γ) α- ναγνωρίζουν ότι και άλλοι αντικειμενικοί παράγοντες που αναφέρονται στον Πίνακα 6, όπως για παράδειγμα πολιτικά πρόσωπα και στελέχη του ΥΠ.Ε.Π.Θ., παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάδειξή τους σε Δ.Σ.Ε. Ωστόσο, συγκριτικά με τον παράγοντα της οικογένειας και των συναδέλφων τους, από κανέναν από αυτούς τους άλλους παράγοντες δεν περιμένουν ιδιαίτερα σημαντική υποστήριξη. Η Στήλη Δ του ίδιου Πίνακα δείχνει τη συσχέτιση ανάμεσα σε κάθε μία από τις πεποιθήσεις ελέγχου και την πρόθεση των εκπαιδευτικών να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της στήλης αυτής και οι έξι πεποιθήσεις ελέγχου συσχετίζονται θετικά με την πρόθεσή των εκπαιδευτικών να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. Συμπεράσματα Συζήτηση Σκοπός της έρευνας αυτής, όπως προαναφέραμε, είναι να διερευνήσει χρησιμοποιώντας τη θεωρία της Δικαιολογημένης Δράσης και της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς, τις προθέσεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών, ως πιθανούς παράγοντες επίδρασης στην απόφασή τους για την ανάδειξής τους σε Δ.Σ.Ε χρησιμοποιώντας τη θεωρία της Δικαιολογημένης Δράσης και της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς. Τα ευρήματα της έ- ρευνας μας δείχνουν, αρχικά, ότι και οι δύο θεωρίες που επιλέχτηκαν είναι εφαρμόσιμες. Η Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς, μάλιστα, που προβλέπει το 63,7% της διακύμανσης της πρόθεσης των εκπαιδευτικών να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε., εμφανίζεται ελαφρώς ισχυρότερη έναντι εκείνης της Δικαιολογημένης Δράσης, της οποίας το ποσοστό πρόβλεψης της αντίστοιχης διακύμανσης κυμαίνεται στο 62%. Το ποσοστό της διακύμανσης τόσο της Θεωρίας της Δικαιολογημένης Δράσης όσο και της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς είναι αρκετά υψηλό σε σχέση με αυτό που βρέθηκε σε προηγούμενες έρευνες που εφάρμοσαν τις δύο θεωρίες (βλ. Godin & Kok, 1996, Armitage & Conner, 2001) Σύμφωνα με τη θεωρία της Δικαιολογημένης Δράσης (Ajzen & Fishbein, 1980), η ανθρώπινη συμπεριφορά επηρεάζεται από την πρόθεση του ατόμου να εκδηλώσει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά και αυτή με τη σειρά της από τη στάση του ατόμου απέναντι στη συμπεριφορά (attitudes towards the behaviour) και τα υποκειμενικά πρότυπα (subjective norms). Με την προσθήκη του αντιληπτού συμπεριφορικού ελέγχου ως τρίτης μεταβλητής στο πλαίσιο της Θεωρίας της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς (Ajzen, 1991), τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δείχνουν, σε ό,τι αφορά την πρόθεση των εκπαιδευτικών να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε., ότι αυτή επηρεάζεται από τους ακόλουθους δύο παράγοντες (Βλ. Πίνακα 3, Στήλη Adjusted R 2 ): πρώτον, από τη στάση τους απέναντι στο ενδεχόμενο μιας τέτοιας ανάδειξης (β = 0,607) και, δεύτερον, από τον αντιληπτό συμπεριφορικό έλεγχο της ανάδειξής τους αυτής (β = 0,188). Αυτό σημαίνει ότι για να ε- νισχύσουμε τις προθέσεις των εκπαιδευτικών να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. θα πρέπει πρώτα να ενισχύσουμε τις στάσεις τους και τον αντιληπτό συμπεριφορικό τους έλεγχο. Σχετικά με τις συμπεριφορικές πεποιθήσεις, τις πεποιθήσεις δηλαδή που επηρεάζουν τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο ενδεχόμενο να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε., έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 4 (Στήλη Β), οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν θετικές πεποιθήσεις για την ανάδειξή τους σε Δ.Σ.Ε. και αναγνωρίζουν πως με την ανάδειξή τους αυτή θα ωφεληθούν πολλαπλά.τα πιο σημα-

15 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 99 ντικά οφέλη που θεωρούν ότι θα προκύψουν έχουν να κάνουν α) με την ευκαιρία που α- ναμένουν να τους δοθεί από τη θέση ευθύνης του Δ.Σ.Ε. να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους στο χώρο της διοίκησης (Μ.Ο.=5,61/Τ.Α.=1,26), β) με την δυνατότητα να ενσωματώσουν και να αξιοποιήσουν τις Νέες Τεχνολογίες στη διοίκηση της εκπαίδευσης (Μ.Ο.=5,61/Τ.Α.=1,25), γ) με την αύξηση του μισθού τους που θα προκύψει από την άσκηση των καθηκόντων τους ως Δ.Σ.Ε. (επίδομα θέσης ευθύνης) (Μ.Ο.= 5,58/Τ.Α.=1,48) κ.ά. Παράλληλα, οι δείκτες των μέσων όρων στον ίδιο Πίνακα (Στήλη Γ) δείχνουν πως οι εκπαιδευτικοί κρίνουν τις συνέπειες από την ανάδειξή τους σε Δ.Σ.Ε. ως θετικές.την πιο ισχυρή θετική αξιολόγηση με μέσο όρο απαντήσεων άνω της τιμής 6, έχουν οι πεποιθήσεις τους ότι με την ανάδειξή τους σε Δ.Σ.Ε. θα βελτιώσουν τη συνεργασία των εκπαιδευτικών των σχολείων ευθύνης (Μ.Ο.=6,40/Τ.Α=0,83), καθώς και τη συνολική εικόνα της ποιότητας της διοίκησης της εκπαίδευσης (Μ.Ο.=6,39/Τ.Α=0,82). Επίσης, έχουν την πεποίθηση ότι θα βοηθήσουν τα σχολεία αρμοδιότητάς τους να εφαρμόσουν καινοτόμες δράσεις (Μ.Ο.=6,34/Τ.Α= 0,87) και ότι θα αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους στο χώρο της διοίκησης (Μ.Ο.= 6,25/Τ.Α=1,00). Από την περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων της έρευνας με τις Pearson συσχετίσεις τα αποτελέσματα δείχνουν (βλ. Πίνακα 4, Στήλη Δ) πως ένας μεγάλος αριθμός των συμπεριφορικών πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών έχει θετική, στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την αντίστοιχη πρόθεση. Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε πως οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν έντονα ότι με την ανάδειξή τους σε Δ.Σ.Ε. θα ενθαρρυνθεί η δημιουργικότητά τους (r=+0,498). Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί, (Σαίτη, Φασούλης, Γουρναρόπουλος, 2007) ως εξής: η πιθανή ενασχόλησή τους με διοικητικά καθήκοντα και αρμοδιότητες τους προκαλεί ευχάριστα συναισθήματα, τα οποία με τη σειρά τους συμβάλλουν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της αποτελεσματικότητάς τους. Η εξήγηση αυτή συμπίπτει με τα αποτελέσματα άλλων παρόμοιων ερευνών. Σχετικά υψηλός δείκτης συσχέτισης βρέθηκε, επίσης, ανάμεσα στην πρόθεση και την πεποίθηση των εκπαιδευτικών ότι θα βελτιωθούν οι γνώσεις τους σε θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης (r=+0,477) και ότι θα αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές (r=+0,405). Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο ότι οι εκπαιδευτικοί από το χώρο εργασίας τους στη σχολική μονάδα αγνοούν ή και δυσκολεύονται να κατανοήσουν πολλές από τις διεργασίες της εκπαιδευτικής διοίκησης.από την άλλη, η ανάδειξή τους στη διοικητική ιεραρχία της εκπαίδευσης αποτελεί ευκαιρία γι αυτούς να εφαρμόσουν στην πράξη τις όποιες γνώσεις έχουν αποκτήσει στην εκπαιδευτική διοίκηση είτε σε επίπεδο βασικών σπουδών είτε σε επίπεδο επιμόρφωσης. Στους δείκτες θετικών συσχετίσεων ακολουθούν οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών ότι η εργασία τους θα γίνει πιο ευχάριστη (r=+0,457) και ότι θα βελτιωθεί η παραγωγικότητά τους (r=+0,550). Ερμηνεία γι αυτό πιθανόν να αποτελεί η κόπωση που επέρχεται από την άσκηση επί σειρά ετών ίδιων εργασιακών καθηκόντων (διδακτικών). Η α- νάληψη διοικητικών καθηκόντων θα ήταν πιθανόν μια ευχάριστη αλλαγή που προκύπτει από την πολυπλοκότητα και την πολλαπλότητα της φύσης του διοικητικού έργου. Επίσης, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε και το γεγονός της άσκησης εξουσίας επί των ιεραρχικά υφισταμένων τους που υποκρύπτουν τα διοικητικά καθήκοντα.ακόμα, έντονα πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί ότι με την ανάδειξή τους σε Δ.Σ.Ε. θα αποκτήσουν μεγαλύτερη επαγγελματική καταξίωση και θα ικανοποιήσουν τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες (Δείκτες Συσχέτισης πεποίθησης με την αντίστοιχη πρόθεση r=+0,461 και r=+0,668 αντίστοιχα). Οι πεποιθήσεις αυτές ίσως να απορρέουν από το γεγονός ότι οι θέ-

16 100 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH σεις των Δ.Σ.Ε. είναι οι μοναδικές που παρέχουν ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης. Οι εκπαιδευτικοί, επομένως, προκειμένου να ικανοποιήσουν την καθ όλα θεμιτή φιλοδοξία τους για ανάδειξη και επαγγελματική εξέλιξη, θεωρούν τις θέσεις αυτές ως την προσφορότερη δυνατότητα επαγγελματικής καταξίωσης. Τέλος, σχετικά υψηλός δείκτης συσχέτισης βρέθηκε να υπάρχει ανάμεσα στην πρόθεση και την πεποίθηση των εκπαιδευτικών, που συμμετέχουν στην έρευνα, να συμβάλλουν από μια θέση διοικητικής ευθύνης ως Δ.Σ.Ε. στην εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και προγραμμάτων στα σχολεία ευθύνης τους. (r=+0,438). Η πεποίθηση αυτή μπορεί να θεωρηθεί απόρροια τόσο της μακροχρόνιας διδακτικής τους εμπειρίας όσο και εκείνης α- πό την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων στις τάξεις των σχολείων που έχουν υπηρετήσει. Οι εμπειρίες αυτές στο σύνολό τους, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι έχουν δώσει στους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στην έρευνα, την ευκαιρία να διαμορφώσουν ά- ποψη για τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν σε διοικητικό επίπεδο προκειμένου να ε- νισχυθεί η παρούσα αλλά και να διευρυνθεί η μελλοντική εφαρμογή καινοτόμων δράσεων στα σχολεία. Τα παραπάνω μας οδηγούν στην τελική διαπίστωση ότι, όσο αυξάνεται η θετική πεποίθηση των εκπαιδευτικών πως η ανάδειξή τους σε Δ.Σ.Ε. θα έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, τόσο οι εκπαιδευτικοί τείνουν να έχουν πιο ισχυρή πρόθεση. Αναφορικά με τις ρυθμιστικές πεποιθήσεις, αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι για να συμμετάσχουν στις διαδικασίες ανάδειξής τους σε Δ.Σ.Ε. σε μεγάλο βαθμό επηρεάζονται από την γνώμη α) οικείων προσώπων (οικογένεια) β) του επαγγελματικού τους περιβάλλοντος (συνάδελφους, μαθητές, γονείς μαθητών) (βλ. Πίνακα 5, Στήλη Α). Επίσης, αναγνωρίζουν ότι η γνώμη των παραπάνω προσώπων θα είναι καθοριστικής σημασίας σε μια απόφασή τους να αναδειχθούν σε θέσεις διοικητικής ευθύνης (βλ. Πίνακα 5, Στήλη Β).Τέλος, αναφορικά με τις ρυθμιστικές πεποιθήσεις, αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι, όσο δέχονται πίεση από πρόσωπα των οποίων την γνώμη θεωρούν ιδιαίτερης σημασίας, τόσο η πρόθεσή τους να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. γίνεται πιο ισχυρή (βλ. Πίνακα 5, Στήλη Δ). Σε ό,τι αφορά τις πεποιθήσεις ελέγχου, οι οποίες διαμορφώνουν τον αντιληπτό συμπεριφορικό έλεγχο και οι οποίες αποτελούν τους παράγοντες που οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι μπορούν να βοηθήσουν ή να αποτρέψουν την εμφάνιση μιας συμπεριφοράς (εδώ την απόφασή τους να διεκδικήσουν μια θέση ως Δ.Σ.Ε.), έχουμε να επισημάνουμε τα εξής: Οι εκπαιδευτικοί προσδοκούν βοήθεια κυρίως από τα πρόσωπα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, την οποία θεωρούν ως και την πιο σημαντική. Αντιθέτως, δεν προσδοκούν υποστήριξη από τους συναδέλφους τους, τα στελέχη του ΥΠ.Ε.Π.Θ., της Δ.Ο.Ε., του Π.Ι. καθώς και από πολιτικούς, κάτι που αποτυπώνεται στους δείκτες κάτω του Μ.Ο που αντιστοιχούν σε καθένα από τα παραπάνω πρόσωπα ή φορείς (βλ. Πίνακα 6, Στήλη Β). Το χαρακτηριστικό, όμως, είναι ότι για τα πρόσωπα ή τους φορείς που εμφανίζονται με δείκτες κάτω του Μ.Ο. (3,63-2,87) οι εκπαιδευτικοί δέχονται ότι αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες για την ανάδειξή τους σε Δ.Σ.Ε. (βλ. Πίνακα 6, Στήλη Γ). Εξήγηση στα παραπάνω αποτελεί ότι το θεσμικό πλαίσιο ανάδειξης των Δ.Σ.Ε. που εφαρμόζεται στην Ελλάδα δεν παραμένει συνήθως σταθερό και δε διασφαλίζει την αμεροληψία των κρίσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η προϋπόθεση της συνέντευξης για τη διαπίστωση της προσωπικότητας του υποψηφίου που μοριοδοτείται με το 1/3 των συνολικών μορίων (20 στα 60). Με κάθε κυβερνητική αλλαγή διαμορφώνεται και νέο θεσμικό πλαίσιο για τα κριτήρια και τις διαδικασίες επιλογής των Δ.Σ.Ε.Αυτό πι-

17 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 101 θανόν να κλονίζει την εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών που παρακολουθούν τις κατά καιρούς κρατικές παρεμβάσεις, την ευμεταβλητότητα των κριτηρίων και την παρεμβατικότητα των προσώπων που κατέχουν θέσεις εξουσίας στο σύστημα και βέβαια τους ο- δηγούν στο αποτέλεσμα του αντιλαμβανόμενου ελέγχου που εμφανίζεται στην παρούσα έρευνα. Από την περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων της έρευνας με τις συσχετίσεις, σχετικά με τις πεποιθήσεις ελέγχου, τα αποτελέσματα δείχνουν (βλ. Πίνακα 6, Στήλη Δ) ότι, όσο οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν οι παράγοντες που αναγνωρίζουν ότι μπορούν να τους βοηθήσουν να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε., τόσο η πρόθεσή τους να αναδειχθούν σε θέσεις διοικητικής ευθύνης γίνεται πιο ισχυρή. Από πρακτική άποψη οι διαπιστώσεις αυτές ενδεχομένως να μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο σχεδιασμό των πολιτικών ανάδειξης των Δ.Σ.Ε. από την εκπαιδευτική διοίκηση σε κεντρικό επίπεδο. Η διαπίστωση της έρευνας, πως οι εκπαιδευτικοί έχουν θετική στάση στo να αναδειχθούν στη διοικητική ιεραρχία της εκπαίδευσης θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για να καλλιεργηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό αισθήματα θετικής διάθεσης στα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, προκειμένου αυτά να αναλάβουν θέσεις διοικητικής ευθύνης. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να δοθεί κίνητρο σε μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών και με καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Δ.Σ.Ε. που διοργανώνονται ανά περιόδους από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. Η αύξηση του αριθμού των μαθημάτων σχετικά με τη διοίκηση της εκπαίδευσης, η εξοικείωση και η ενημέρωσή τους για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας και η παρότρυνση για συμμετοχή σε καινοτόμα προγράμματα ίσως μπορούν να αποτελέσουν ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Σε μια τέτοια περίπτωση, μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών με περισσότερες και πιο ενημερωμένες γνώσεις είναι πιθανό να θελήσει να τις αξιοποιήσει για την επαγγελματική του ανέλιξη. Αυτό θα έχει ενδεχομένως και μια επιπλέον συνέπεια: τα βελτιωμένα ποιοτικά τους προσόντα και η έντονη επιθυμία των υποψηφίων Δ.Σ.Ε. να αναλάβουν θέσεις διοικητικής ευθύνης στην εκπαίδευση αναμένεται να βοηθήσουν σε μεταγενέστερο χρονικά στάδιο στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διοίκησης. Προς αξιοποίηση από την ανώτατη εκπαιδευτική ηγεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. θα μπορούσε να είναι και η διαπίστωσή μας ότι η πρόθεση των εκπαιδευτικών να αναδειχθούν σε Δ.Σ.Ε. επηρεάζεται όχι μόνο από τη στάση τους απέναντι στο να αναδειχθούν σε διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης, αλλά και από την αντίληψη ελέγχου σχετικά με την ανάδειξή τους σε Δ.Σ.Ε. Σε αυτό καθοριστική σημασία πιθανόν να έχει η υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και η επάρκεια και η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού που αναμένουν να βρουν στις θέσεις διοικητικής ευθύνης που ενδεχομένως αναλάβουν. Και τούτο, γιατί η ύπαρξη και η υποστήριξη των παραγόντων αυτών αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά ένα Δ.Σ.Ε. στο να επιτελέσει με τρόπο αποτελεσματικό το έργο του. Στόχος, επομένως, της εκπαιδευτικής διοίκησης σε κεντρικό επίπεδο θα μπορούσε να είναι η διασφάλιση αυτού του είδους των προϋποθέσεων που προαναφέρθηκαν, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να ενθαρρυνθούν και να νιώσουν πιο ενδυναμωμένοι στην προοπτική τους να αναλάβουν θέσεις διοικητικής ευθύνης. Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να ενισχυθεί η χαμηλή εκτίμηση που έχουν οι εκπαιδευτικοί για φορείς και πρόσωπα (π.χ. το διδακτικό προσωπικό των Πανεπιστημίων) για τα οποία, ενώ αναγνωρίζουν ότι μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάδειξή τους σε Δ.Σ.Ε., ωστόσο δεν αναμένουν από αυτά καμιά είδους βοήθεια. Ιδιαίτερη σημασία ίσως να πρέπει να δοθεί και στις ίδιες τις διαδικασίες επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης. Ο προσδιορισμός των διαδικασιών

18 102 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH αυτών, κυρίως με κριτήρια πιστοποιημένης γνώσης σε ζητήματα εκπαιδευτικής διοίκησης, θα μπορούσε να αποτελέσει μέτρο που θα έκανε τις διαδικασίες περισσότερο διαφανείς και θα περιόριζε τόσο τα ευμετάβλητα χαρακτηριστικά τους όσο και τις επιρροές από το κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον. Αυτό ενδεχομένως να έχει σαν αποτέλεσμα να ενθαρρυνθεί ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός ικανών εκπαιδευτικών να ακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα και αντίστοιχες σπουδές χωρίς να είναι αναγκασμένοι να αναζητήσουν πρώτα επαφές για στήριξη από πολιτικά κόμματα, οργανώσεις ή τοπικούς διοικητικούς φορείς εξουσίας. Yποσημείωση 1. Σημειώνεται ότι παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στην απόδοση των όρων στην ελληνική σχετική βιβλιογραφία (π.χ. Θεωρία της Δικαιολογημένης ή Αιτιολογημένης Δράσης, Θεωρία της Λογικής Πράξης, Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς). Για παράδειγμα βλέπε Γεώργας (1990), Κοκκινάκη (2006), Cox & Koutromanos (2004), Lippa (2003) και το Τεχνολογικό Παρατηρητήριο (www.technowatch.aueb.gr) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Βιβλιογραφία Ajzen, I. (1988). Attitudes, personality, and behaviour. Milton-Keynes, England, Open University Press and Chicago, IL, Dorsey Press. Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, Ajzen, I. (2006). Constructing a TpB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations. September www-unix.oit.umass.edu Ajzen, I., and Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Prentice Hall, Inc., England Cliffs. Ajzen, I., Timko, C., and White, J. B. (1982). Self-monitoring and the attitude-behavior relation. Journal of Personality and Social Psychology, 42, Armitage, C. J., and Conner, M. (2001). Efficacy of the theory of planned behaviour: A meta-analytic review. British Journal of Social Psychology, 40, Astrom, A. N., and Mwangosi, I. E. (2000). Teachers intention to provide dietary counselling to Tanzanian primary schools. American Journal of Health Behavior, 24, Bozionelos, G., & Bennett, P. (1999). The Theory of Planned Behaviour as Predictor of Exercise, Journal of Health Psychology, 4 (4), Bryan,A., Fisher, J. D.,& Fisher,W.A.(2002). Tests of the mediational role of preparatory safer sexual behavior in the context of the theory of planned behaviour, Health Psychology, 21, Budd, R. J., North, D., and Spencer, C. (1984). Understanding seat-belt use: A test of Bentler and Speckart s extension of the theory of reasoned action. European Journal of Social Psychology, 14, Burak, L. J. (1994). Examination and prediction of elementary school teachers intentions to teach HIV/AIDS education. AIDS Education and Prevention, 6, Conner, M., & Flesch, D. (2001). Having casual sex: Additive and interactive effects of alcohol and condom availability on the determinants of intentions, Journal of Applied Social Psychology, 31, Cox, M. and Koutromanos, G. (2004). Using the Theories of Reasoned Action and Planned Behaviour to explain primary teachers intentions to use ICT and their actual use in practice. In Richard, Bennet (ed) Proceedings of the Information Technology in Teacher Education Annual Conference, p. 20, University College Chester, 5-7 July.

19 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 103 Crawley, E. F. (1990). Intentions of science teachers to use investigative teaching methods: a test of the theory of planned behavior. Journal of Research in Science Teaching, 27 (7), Davis, L. E., Ajzen, I., Saunders, J., and Williams, T. (2002). The Decision of African American Students to Complete High School: An Application of the Theory of Planned Behaviour. Journal of Educational Psychology, 94 (4), Fishbein, M., and Stasson, M. (1990). The role of desires, selfpredictions, and perceived control in the prediction of training session attendance. Journal of Applied Social Psychology, 20, Fredricks, J.A., and Dossett, L. D.(1983).Attitude-Behavior Relations:A Comparison of the Fishbein- Ajzen and the Bentler-Speckart Models. Journal of Personality and Social Psychology, 45 (3), Godin, G., and Kok, G. (1996).The theory of planned behavior:a review of its applications in healthrelated behaviours. American Journal of Health Promotion, 11, pp Haney, J. J., Czerniak, M. C., and Lumpe, T. A. (1996). Teachers beliefs and intentions regarding the implementation of science education reform strands. Journal of Research in Science Teaching, 33 (9), pp Koballa, T. R. (1986). Teaching hands-on science activities: Variables that moderate attitude-behavior consistency. Journal of Research in Science Teaching, 23 (6), Koballa, T. R. (1988). The determinants of female junior high school students intentions to enroll in elective physical science in high school: Testing the applicability of the theory of reasoned action. Journal of Research in Science Teaching, 25 (6), Koutromanos, G. (2006). Head teachers intention and behaviour to support the uptake of ICT in their schools: an application of the Theory of Reasoned Action and the Theory of Planned Behaviour. Journal of Science Education, 7 (2), pp Koutromanos, G. and Kibirige, I. (2006α). Attitudes, subjective norms and perceived behavioural control as predictors of undergraduate students intention to have cheap home access to Internet use. Paper presented to international conference of the Education Association of South Africa (EASA) and Kenton Education Association, at the Wilderness, Southern Cape, South Africa, 28 Nov - 1 Dec Koutromanos, G. and Kibirige, I. (2006β). Factors predicting teachers intentions to use the educational software of road safety education The Chariot of the Sun. Paper that presented to international conference of the Education Association of South Africa (EASA) and Kenton Education Association, at the Wilderness, Southern Cape, South Africa, 28 Nov - 1 Dec Koutromanos G. and Papaioannou G. (2007). Pupil s behavioural, normative and control beliefs to continue to study in Greek school: an application of the Theory of Planned Behaviour. Πρακτικά 1 ου Διεθνούς Συνεδρίου Η Ελληνική Γλώσσα ως δεύτερη/ξένη. Έρευνα, Διδασκαλία, Εκμάθηση. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, 5/2006, University Studio Press. Lin, S. W., and Wilson, J. T. (1998). Science Teachers Intentions to Teach about HIV/AIDS. Proceedings of the National Council, Republic of China, 8 (2), Lippa, A., R. (2003). Κοινωνική Ψυχολογία/ μετ. Κ. Μαύρος. Αθήνα: εκδ. Έλλην. McCaul, K. D., O Neill, H. K., and Glasgow, R. E.(1988). Predicting the performance of dental hygiene behaviors: An examination of the Fishbein and Ajzen model and self-efficacy expectations. Journal of Applied Social Psychology, 18, Murgraff, V., McDermott, M. R., & Walsh, J. (2001). Exploring attitude and belief correlates of adhering to the new guidelines for low-risk single-occasion drinking: An application of the theory of planned behaviour, Alcohol and Alcoholism, 36, Quine, L., Rutter, D. R., & Arnold, L. (1998). Predicting and understanding safety helmet use among schoolboy cyclists: A comparison of the theory of planned behaviour and the health belief model, Psychology and Health, 13, Quine, L., Rutter, D., & Arnold, L. (2001). Persuading school-age cyclists to use safety helmets: Effectiveness of an intervention based on the Theory of Planned Behaviour, Britis Reynolds, D., & Cuttance, P. (1992). School effectiveness: Research, policy and practice. London: Cassell.

20 104 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Quine, L., Rutter, D. R., & Arnold, L. (2002). Increasing cycle helmet use in school-age cyclists: An intervention based on the Theory of Planned Behaviour, στο D. R. Rutter and L. Quine (Eds.), Changing health behaviour: Intervention and research with social cognition models (pp ). Buckingham, England: Open University Press. Sheeran, P. (2002). Intention-behaviour relations: a conceptual and empirical review. In M. Hewstone and W. Stroebe (Eds.), European Review of Social Psychology, 12, pp Chichester, UK: John Wiley and Sons. Sheppard, B. M., Hartwick, J., and Warshaw, P. R. (1988). The theory of reasoned action: A metaanalysis of past research with recommendations for modification and future research. Journal of Consumer Research, 15, Toncatto,T., and Binik,Y. (1987).The role of intentions, social norms, and attitudes in the performance of dental flossing: A test of the theory of reasoned action. Journal of Applied Social Psychology, 17, Γεώργας, Δ. (1990). Κοινωνική Ψυχολογία, Αθήνα: Αυτοέκδοση. Κοκκινάκη, Φ. (2006). Κοινωνική Ψυχολογία. Εισαγωγή στη μελέτη της κοινωνικής συμπεριφοράς. Αθήνα: Τυπωθήτω. Κουτρομάνος, Γ. (2008α). Οι πεποιθήσεις των διευθυντών σχετικά με την υποστήριξη των ΤΠΕ στα σχολεία τους για διοικητικούς και διδακτικούς σκοπούς, Γεωργογιάννης, Π. (επιμέλεια). Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο, Νέο εκπαιδευτικό υλικό του ΥΠΕΠΘ-Αξιολόγηση και Διοίκηση Α/βάθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Άρτα, Μάρτιος 2008, τόμος α, Κουτρομάνος, Γ. (2008β). Η υποστήριξη της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στα σχολεία για διοικητικούς και διδακτικούς σκοπούς από τους προϊσταμένους γραφείων, Γεωργογιάννης, Π. (επιμέλεια). Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο, Νέο εκπαιδευτικό υλικό του ΥΠΕΠΘ-Αξιολόγηση και Διοίκηση Α/βάθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Άρτα, Μάρτιος 2008, τόμος α, (πρακτικά υπό έκδοση). Κουτρομάνος, Γ. (2008γ). Παράγοντες που επηρεάζουν τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. Ανακοίνωση στο 6ο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Κύπρος, Σεπτέμβριος, Μιχόπουλος, Α. (1998), Εκπαιδευτική Διοίκηση, τ. 1, Αθήνα. Νόμος υπ. αριθμ. 2986/2002, Οργάνωση Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης., Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας,Αρ. Φύλλου 24 τ. Α_, 13/2/2002. Νόμος υπ. αριθμ. 3467/2006, Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις, Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Αρ. Φύλλου 24., τ. Α_, 21.6/2006. Σαΐτη, Α., Φασούλης, Κ., Γουρναρόπουλος, Γ. (2007). Απόψεις διευθυντικών στελεχών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για παράγοντες που συνθέτουν το βαθμό της επαγγελματικής τους ικανοποίησης (υπό δημιοσίευση). Σαΐτης, Χ. (2005). Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Αθήνα. Φασούλης, Κ. (2000). Ο ρόλος των οργάνων διοίκησης της Σχολικής Μονάδος προβλήματα και αντιφάσεις της σύγχρονης πραγματικότητας. Πρακτικά Β_ πανελληνίου συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρίας Ελλάδος, Αθήνα.

Εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια: Τι πιστεύουν οι φοιτητές για τη χρήση τους στη μαθησιακή διαδικασία

Εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια: Τι πιστεύουν οι φοιτητές για τη χρήση τους στη μαθησιακή διαδικασία Εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια: Τι πιστεύουν οι φοιτητές για τη χρήση τους στη μαθησιακή διαδικασία Γ. Κουτρομάνος¹, Κ. Νικολοπούλου² ¹ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών (ΠΔ 407/80) koutro@math.uoa.gr ²ΤΕΑΠΗ Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Ονοματεπώνυμο:Σταματιάδη Φραγκίτσα Σειρά:9 η Επιβλέπον καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Θέµατα που θα αναπτυχθούν Οι λόγοι για τους οποίους ανέκυψε η ανάγκη χρησιµοποίησης των κοινωνικο-γνωστικών µοντέλων για την ερµηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο»

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο» Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο στη Διοίκηση της εκπαίδευσης Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Κεφάλαιο 2 Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Προκειμένου να προσδιορίσουμε τον πληθυσμό, τον οποίο θα κάλυπτε η συγκεκριμένη έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή Τριμηνιαία Έρευνα Γ Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 2 Έρευνα Εμπιστοσύνης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη, 2-4-2015 Στις 31/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.- Λέκτορας Συναισθηματική Νοημοσύνη - Μια μορφή κοινωνικής νοημοσύνης, η

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης

Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης Α. Τζιµογιάννης ΣΕΛΕΤΕ/ΠΑΤΕΣ Ιωαννίνων, ajimoyia@cc.uoi.gr Θεµατική Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας»

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» «Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» Ονοματεπώνυμο: Παππάς Ορέστης-Σταύρος Σειρά: 9 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Ο. Κυριακίδου Δεκέμβριος 2013 η Υπόθεσ Η1 Η2 Η3 Η4 Η5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Ένα Ερευνητικό Παράδειγμα Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί εάν ο τρόπος αντίδρασης μιας γυναίκας απέναντι σε φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Κ. Νικολοπούλου 1, Β. Γιαλαμάς 2 1 Β/θμια Εκπαίδευση & Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, gialamasbasilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Ολυµπιακή Παιδεία, εθελοντισµός, Θεωρία Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Λέξεις κλειδιά: Ολυµπιακή Παιδεία, εθελοντισµός, Θεωρία Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Περιοδικό ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής, Αθλητισµού 1(2), 37-47 H επίδραση του προγράµµατος Ολυµπιακής Παιδείας στις στάσεις των µαθητών για εθελοντική πρόσφορα εργασίας στους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ζερβού 1, Α. Παρασκευάς 2

Κ. Ζερβού 1, Α. Παρασκευάς 2 Διερεύνηση των Απόψεων εν Ενεργεία Γυναικών Εκπαιδευτικών Σχετικά με το Ρόλο του Οικογενειακού Περιβάλλοντος για την Επιμόρφωσή τους στα Πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης Κ. Ζερβού 1, Α. Παρασκευάς 2 1 Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της επιμόρφωσης Β επιπέδου για τον κλάδο ΠΕ 19/20. Μελέτη περίπτωσης σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης σε Αθήνα και Κρήτη.

Αποτίμηση της επιμόρφωσης Β επιπέδου για τον κλάδο ΠΕ 19/20. Μελέτη περίπτωσης σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης σε Αθήνα και Κρήτη. Αποτίμηση της επιμόρφωσης Β επιπέδου για τον κλάδο ΠΕ 19/20. Μελέτη περίπτωσης σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης σε Αθήνα και Κρήτη. Παπαδάκης Σταμάτιος 1, Καλογιαννάκης Μιχαήλ 2 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ B Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

εκπαιδευτικο αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τυπικών και άτυπων ομάδων από μια δυναμική αλληλεξάρτησης

εκπαιδευτικο αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τυπικών και άτυπων ομάδων από μια δυναμική αλληλεξάρτησης Στη πράξη, για να είναι μια σχολική μονάδα αποτελεσματική, είναι απαραίτητη η αρμονική και μεθοδική λειτουργία του κάθε υποσυστήματος: μαθητές, εκπαιδευτικοί, διδακτικοί χώροι, διαθέσιμα μέσα, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών, komis@upatras.gr 2. Πανεπιστήμιο Πατρών, chrisa_ts@hotmail.com 3. Πανεπιστήμιο Πατρών, lavidas@upatras.gr 4

Πανεπιστήμιο Πατρών, komis@upatras.gr 2. Πανεπιστήμιο Πατρών, chrisa_ts@hotmail.com 3. Πανεπιστήμιο Πατρών, lavidas@upatras.gr 4 Απόψεις και Πρακτικές Σχετικά με την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία των Επιμορφωμένων Εκπαιδευτικών Προσχολικής Εκπαίδευσης στο Πρόγραμμα Β Επιπέδου Β. Κόμης 1, Χ. Τσουράπη 2, Κ. Λαβίδας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και «αντι-στάσεις» των δασκάλων Γενικής Αγωγής του Ν. Αττικής αναφορικά με την ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία

Στάσεις και «αντι-στάσεις» των δασκάλων Γενικής Αγωγής του Ν. Αττικής αναφορικά με την ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία Στάσεις και «αντι-στάσεις» των δασκάλων Γενικής Αγωγής του Ν. Αττικής αναφορικά με την ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία Ι. Χατζηκαστένογλου Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Υποψήφια MEd: 17 ο Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο

Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο Χρύσα Μαλανδράκη, Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers»

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε-Learning και επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της πρόθεσης των μαθητών του 1 ου ΕΠΑ.Λ Φλώρινας για συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος

Διερεύνηση της πρόθεσης των μαθητών του 1 ου ΕΠΑ.Λ Φλώρινας για συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος Διερεύνηση της πρόθεσης των μαθητών του 1 ου ΕΠΑ.Λ Φλώρινας για συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος Άννα Δογούλη 1, Ευγενία Φλογαΐτη 2 1. Med, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγωγική αξιοποίηση του μαθήματος της Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή - Ευαισθητοποίηση των μαθητών χάριν του περιβάλλοντος. Μία διδακτική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Ερωτηματολόγια & Συνεντεύξεις Ποσοτική Έρευνα Βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Γουρνάκης Δ. Παναγιώτης (Α.Μ.: 5268) Επιβλέπων Καθηγητής: Καθηγητής Μ. Χαλικιάς Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται το σύνολο των ενεργειών, στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

18 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ. Έρευνα με θέμα: Ο βαθμός Οργανωσιακής Δέσμευσης των Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας

18 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ. Έρευνα με θέμα: Ο βαθμός Οργανωσιακής Δέσμευσης των Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας 18 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Έρευνα με θέμα: Ο βαθμός Οργανωσιακής Δέσμευσης των Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας Ηρακλής Ηρακλέους, Ανώτερος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Υπηρεσίες Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Ψυχολογία

Οργανωσιακή Ψυχολογία Οργανωσιακή Ψυχολογία Ιωάννης Νικολάου Επίκουρος Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας www.inikolaou.gr inikol@aueb.gr Ιωάννης Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών»

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» «Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» 1 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Μαρίνα Κουγιουρούκη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ελένη Ταρατόρη Μαρία Βεργέτη Μαρίνα Κουγιουρούκη

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη Τρία χρόνια μετά την επιμόρφωση β επιπέδου: Οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση και αξιοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαιδευτική - διδακτική διαδικασία;. Η περίπτωση του νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Αθήνα, 11-13/04/2008 Κώστας Καμπουράκης Εκπαιδευτήρια Γείτονα,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημολογικές πεποιθήσεις για τα μαθηματικά και επίδοση σε αριθμητικά έργα με το μηδέν

Επιστημολογικές πεποιθήσεις για τα μαθηματικά και επίδοση σε αριθμητικά έργα με το μηδέν Επιστημολογικές πεποιθήσεις για τα μαθηματικά και επίδοση σε αριθμητικά έργα με το μηδέν Σοφοκλέους Παρασκευή Πανεπιστήμιο Κύπρου & Φιλίππου Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Σημαντικό μέρος της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ: Βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα