ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ. 3. Τιµές διά της συρίκτρας στην κλίµακα αποδίδονται από την ώρα επάρσεως της Σηµαίας µέχρι της υποστολής της στους ακολούθους :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ. 3. Τιµές διά της συρίκτρας στην κλίµακα αποδίδονται από την ώρα επάρσεως της Σηµαίας µέχρι της υποστολής της στους ακολούθους :"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ Άρθρο : Γενικές διατάξεις. 1. Στα καθοριζόµενα περί τιµών στις ιατάξεις του Π.Ν. το ρήµα "αποδίδω" χρησιµοποιείται διά να δείξει τις επιβαλλόµενες ενέργειες από τον πρώτον απονέµοντα τις αναφερόµενες τιµές, το δε ρήµα "ανταποδίδω" διά να περιγράψει τις ενέργειες που πρέπει να εκτελεσθούν από εκείνον που δέχεται πρώτος τις τιµές. 2. Στο παρόν Κεφάλαιο καθορίζονται όλες οι περιπτώσεις αποδόσεως-ανταποδόσεως τιµών, πλην εκείνων που αφορούν στον συνήθη στρατιωτικό χαιρετισµό µεταξύ του στρατιωτικού προσωπικού και οι οποίες έχουν συµπεριληφθεί λεπτοµερώς στο Κεφάλαιο 13 "Περί Στρατιωτικής αγωγής και συµπεριφοράς" των ιατάξεων Π.Ν. Άρθρο : Τιµές αποδιδόµενες κατά την συνήθη υπηρεσία. 1. Όταν Αξιωµατικός του Π.Ν. ή των άλλων Κλάδων των Ενόπλων υνάµεων ή ξένος Αξιωµατικός ή πρόσωπο που έχει βαθµό αντίστοιχο Αξιωµατικού επιβαίνει επί του πλοίου, υποδέχονται αυτόν επί της κορυφής της εξωτερικής κλίµακος ο Υπαξιωµατικός της κλίµακος και, αναλόγως του βαθµού ή της αρχαιότητος του επιβαίνοντος, ο Αξιωµατικός Υπηρεσίας, ανεξαρτήτως της τυχόν υποχρεώσεως συµπαραστάσεως και άλλων Αξιωµατικών. 2. Μετά την βραδυνή κατάκλιση του πληρώµατος και µέχρι της επάρσεως της Σηµαίας όλους τους Αξιωµατικούς, αδιακρίτως βαθµού, υποδέχονται µόνο ο Αξιωµατικός Υπηρεσίας και ο Υπαξιωµατικός κλίµακος, τηρουµένων των διατάξεων του περί υποδοχής Αξιωµατικών άρθρου του Κεφαλαίου 37 των.ν. 3. Τιµές διά της συρίκτρας στην κλίµακα αποδίδονται από την ώρα επάρσεως της Σηµαίας µέχρι της υποστολής της στους ακολούθους : α. Τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας. β. Στους Ανωτάτους Αξιωµατικούς του Π.Ν., τους Πλοιάρχους ιοικητές Οµάδων ή Μοιρών Πλοίων, Αρχιεπστολείς, τους ανωτέρους Αξιωµατικούς ιοικητές Μοιρών και τους οποιουδήποτε βαθµού Κυβερνήτες Π.Πλοίων.

2 γ. Κάθε Αξιωµατικό του Π.Ν. που φέρει στολή µε ξίφος και του οποίου το εφόλκιο φέρει επί του πρωραίου στηλιδίου τον Επισείοντα Πολεµικών Πλοίων. δ. Εν στολή Αξιωµατικούς ξένου Ναυτικού. 4. Οι τιµές διά συρίκτρας δεν αποδίδονται προς τους Αξιωµατικούς άλλων κλάδων των Ενόπλων υνάµεων ή άλλα πρόσωπα, αδιακρίτως βαθµού ή αξιώµατος αυτών. Επίσης ουδέποτε αποδίδονται προς τους αναφεροµένους Αξιωµατικούς της προηγουµένης παραγράφου 3, εάν αυτοί φέρουν πολιτική περιβολή. 5. Η άφιξη και αναχώρηση των Αξιωµατικών της παραγράφου 3 αναγγέλλεται διά των µεγαφώνων του πλοίου. Κατά την άφιξη αυτών µε εφόλκιο τα συρίγµατα συρίζονται δύο φορές (όταν το εφόλκιο πλησιάζει την κλίµακα και όταν οι επιβαίνοντες ανέρχονται αυτήν). Κατά την αναχώρηση επίσης (όταν κατέρχονται του πλοίου και όταν το εφόλκιο αποµακρύνεται). Το σύριγµα αποδίδεται στον ανώτερο των επιβαινόντων. 6. Η επιβίβαση των Αξιωµατικών στα εφόλκια γίνεται κατ' αντίστροφη σειρά αρχαιότητος µε πρώτον τον νεώτερο, η δε αποβίβαση κατ'αρχαιότητα µε πρώτο τον αρχαιότερο. 7. Οι τιµές διά συρίκτρας δεν αποδίδονται προς τους Αξιωµατικούς της ως άνω παραγράφου 3 : α. Κατά την Κυριακή πλήν αυτής του Πάσχα. β. Οταν το πλοίο ευρίσκεται επί της δεξαµενής ή ανελκυσµένο σε νεώλκιο. γ. Κατά την διάρκεια Γενικών Γυµνασίων. 8. Οι διά συρίκτρας κλίµακος επικήδειες τιµές αποδίδονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Κεφάλαιο 25 των ιατάξεων Π.Ν. Άρθρο : Τιµές αποδιδόµενες από τους σκοπούς. 1. ι' απόδοση τιµών οι σκοποί λαµβάνουν το κανονικό µέτωπο ανάλογα µε την θέση που φυλάσσουν. Όταν το χαιρετώµενο πρόσωπο πλησιάσει σε απόσταση 6 βηµάτων, λαµβάνουν την στάση της προσοχής, παρουσιάζουν όπλα ή τηρούν αυτά παραπόδα (αναλόγως των περιπτώσεων που καθορίζονται κατωτέρω) και στρέφουν την κεφαλή και το βλέµµα ζωηρά προς το χαιρετώµενο πρόσωπο, το οποίο και παρακολουθούν διά της στροφής της κεφαλής και του βλέµµατος µέχρις ότου αντιπαρέλθει 6 βήµατα. Έπειτα αναλαµβάνουν µε ζωηρή κίνηση την στάση της αναπαύσεως. 2. Οι σκοποί παρουσιάζουν όπλα στις εξής περιπτώσεις:

3 α. Στην Σηµαία. β. Στον Πρόεδρο της ηµοκρατίας. γ. Στα άχραντα Μυστήρια και στον Τίµιο Σταυρό. δ. Στον Πρωθυπουργό, Αντιπροέδρους της Κυβερνήσεως, στον Πρόεδρο της Βουλής. ε. Αρχηγούς ξένων Κρατών. στ. Στον Υπουργό Εθνικής Αµύνης, Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Αµύνης ή Υφυπουργό Εθνικής Αµύνης. ζ. Στον Πατριάρχη και, εφ' όσον φέρουν το Αρχιερατικό εγκόλπιο, στον Αρχιεπίσκοπο, Μητροπολίτη ή Επίσκοπο. η. Στους ανωτάτους Αξιωµατικούς των Ενόπλων υνάµεων, του Λιµενικού Σώµατος και στους προς αυτούς εξοµοιουµένους της Ελληνικής Αστυνοµίας. θ. Κατά την έπαρση/υποστολή της Σηµαίας. ι. Κατά την ανάκρουση του Εθνικού Ύµνου. 3. Οι σκοποί αποδίδουν τιµές σε στάση προσοχής µε το όπλο παραπόδα προς : α. Τους ανωτέρους Αξιωµατικούς των Ενόπλων υνάµεων, του Λιµενικού Σώµατος και τους προς αυτούς εξοµοιουµένους της Ελληνικής Αστυνοµίας. β. Τους κατωτέρους Αξιωµατικούς και Ανθυπασπιστές των Ενόπλων υνάµεων, Λιµενικού Σώµατος και τους προς αυτούς εξοµοιουµένους της Ελληνικής Αστυνοµίας. γ. Τους αναφεροµένους στις ανωτέρω υποπαραγράφους 3α, 3β ως και τους ανωτάτους Αξιωµατικούς της υποπαραγράφου 2η εν πολιτική περιβολή, άταν τους γνωρίζουν. 4. Οι σκοποί, ακίνητοι ή βαδίζοντες, µε το όπλο επ' ώµου χαιρετούν τους εις την προηγουµένη παράγραφο 3 Αξιωµατικούς και Ανθυπασπαστές φέροντας το δεξί χέρι επάνω στο κοντάκιο και στρέφουν εφ' όσον ευρίσκονται εν κινήσει την κεφαλή προς το χαιρετώµενο πρόσωπο. 5. Όταν οι σκοποί φέρουν το όπλο υπό µάλης (Μεγάλη Παρασκευή -Εθνικό πένθος) αποδίδουν τιµές προς όλους των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3, λαµβάνοντες την στάση της προσοχής µε το όπλο υπό µάλης. 6. Οι σκοποί που φέρουν αυτόµατο όπλο χαιρετούν αναλόγως της περιπτώσεως, όπως ορίζεται στο εγχείριδιο πεζικών ασκήσεων.

4 7. Όταν οι σκοποί δεν φέρουν όπλο, λαµβάνουν ζωηρά την στάση της προσοχής και χαιρετούν στρατιωτικά. 8. Οι τιµές που καθορίζονται στις προηγούµενες παραγράφους αποδίδονται όταν το τιµώµενο πρόσωπο ανέρχεται ή κατέρχεται του πλοίου, ή διέρχεται σε µικρή απόσταση από αυτό ή µέσα σε εφόλκιο ή από την θέση που φυλάσσουν στην ξηρά. Άρθρο 2204: Τιµές αποδιδόµενες κατά την αναχώρηση. 1. Οι τιµές που αποδίδονται κατά την άφιξη αποδίδονται και κατά την αναχώρηση. 2. Οι Αξιωµατικοί οι οποίοι υποδέχθηκαν στην κορυφή της εξωτερικής κλίµακος κατά την άφιξη του τον δικαιούµενο υποδοχής, τον συνοδεύουν µέχρι της κλίµακος και κατά την αναχωρησή του. Άρθρο 2205: Τιµές αποδιδόµενες διά του σαλπίσµατος / συρίγµατος "Ακινησία". 1. Η σειρά των κινήσεων κατά την απόδοση τιµών διά του σαλπίσµατος/συρίγµατος "Ακινησία" στις περιπτώσεις που καθορίζονται στις κατωτέρω παραγράφους είναι η ακόλουθη : α. Από τον Υπαξιωµατικό ή Ναύτη σηµατωρό υπηρεσίας ή σαλπιγκτή επί της Γεφύρας και στην οφειλοµένη περίπτωση αποδόσεως αυτών των τιµών σαλπίζεται/συρίζεται από το µεγαφωνικό σύστηµα ανακοινώσεων (εξωτερικά µεγάφωνα µόνο) το οικείο σάλπισµα/σύριγµα "Ακινησία", ακολουθούµενο από την εκφώνηση του κελεύσµατος Ακινησία εξιά (ή Αριστερά). β. Με το άκουσµα του σαλπίσµατος/συρίγµατος "Ακινησία" όλοι οι ευρισκόµενοι επί των καταστρωµάτων λαµβάνουν την στάση της προσοχής και στρέφουν το µέτωπο προς την διαταχθείσα πλευρά. Τυχόν συντεταγµένα τµήµατα εκτελούν την κίνηση κατόπιν παραγγέλµατος του επικεφαλής των. Οι Αξιωµατικοί χαιρετούν στρατιωτικά. γ. Μετά παρεύλευση ολίγου χρόνου, σαλπίζεται/συρίζεται το οικείο σάλπισµα/σύριγµα "Εξακολουθήσατε" και ακολουθεί η εκφώνηση του ιδίου κελεύσµατος "Εξακολουθήσατε" πάντοτε δια του µεγαφωνικού συστήµατος ανακοινώσεων (εξωτερικά µεγάφωνα). δ. Εφ' όσον δεν διατίθενται µεγάφωνα, όλα τα ανωτέρω γίνονται διά σάλπιγγος (όπου διατίθεται) ή συρίκτρας και διά ζώσης.

5 2. Οι τιµές του σαλπίσµατος/συρίγµατος "Ακινησία" αποδίδονται από Πολεµικό Πλοίο προς : α. Τα πρόσωπα των οποίων το ιακριτικό Σήµα φέρεται επί του εφολκίου ή πλωτού µέσου του Άρθρου Ν 2120 Παράγραφοι 1, 2 και 3, όταν τούτο πλησιάζει ή διέρχεται σε µικρή απόσταση από το πλοίο ή το προσεγγίζει δι' επίσκεψη των ανωτέρω εις τούτο. β. Τους Αρχηγούς ξένων Κρατών κατά όµοιο τρόπο της προηγουµένης υποπαραγράφου 2α. γ. Τους ανωτάτους Αξιωµατικούς του Π.Ν. των οποίων το ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως ή η ένδειξη της παρουσίας τους µε στολή (βλ. άρθρο 2121) δεικνύονται επί εφολκίου ή πλωτού µέσου, όταν τούτο πλησιάζει ή διέρχεται σε µικρή απόσταση από το πλοίο ή προσεγγίζει δι' επίσκεψη των ανωτέρω στο πλοίο και εφ' όσον το επί του πλοίου επηρµένο ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως είναι νεώτερο του επιβαίνοντος στο εφόλκιο. δ. Τους ανωτάτους Αξιωµατικούς του Π.Ν. τους µη δικαιούµενους ιακριτικού Σήµατος ιοικήσεως, των οποίων η ένδειξη παρουσίας τους µε στολή (βλ. άρθρο 2121) δεικνύεται επί του εφολκίου ή πλωτού µέσου όταν το εφόλκιο προσεγγίζει δι' επισκεψή τους στο πλοίο και εφ' όσον το επί του πλοίου επηρµένο ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως είναι νεώτερο του επιβαίνοντος στο εφόλκιο. ε. Τους Πλοιάρχους ιοικητές Οµάδων Πλοίων κατά όµοιο τρόπο µε τον της ανωτέρω υποπαραγράφου 2α, µόνο από τα υπό την ιοίκηση τους Πλοία. στ. Τους Πλοιάρχους ιοικητές Μοιρών Πλοίων κατά όµοιο τρόπο µε τον της ανωτέρω υποπαραγράφου 2α µόνο από το πλοίο, στο οποίο έχουν το ιακριτικό τους Σήµα ιοικήσεως ή το πλοίο, το οποίο επισκέπτονται. ζ. Τους ανωτάτους Αξιωµατικούς των άλλων κλάδων των Ενόπλων υνάµεων κατά την επίσηµη επίσκεψη τους µόνο από το πλοίο το οποίο επισκέπτονται και εφόσον επί του πλοίου είναι επηρµένο ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως κατώτερο του επισκέπτου. η. Τους επισήµως επισκεπτοµένους ξένους ανωτάτους και ανωτέρους Αξιωµατικούς των Ενόπλων υνάµεων από το πλοίο το οποίο επισκέπτονται, εφ' όσον ο βαθµός τους είναι ο αυτός ή ανώτερος του βαθµού του ιακριτικού Σήµατος ιοικήσεως που είναι επηρµένο στο πλοίο. 3. Οι τιµές που αποδίδονται από τα πλοία κατά τις περιπτώσεις της προηγουµένης παραγράφου 2, αποδίδονται από αυτά και στην περίπτωση κατά την οποία ευρίσκονται παραβεβληµένα/πρυµνοδετηµένα/προδετηµένα στην ξηρά και οι δικαιούµενοι των τιµών της "Ακινησίας" διέρχονται πλησίον ή προσεγγίζουν δι' οχηµάτων τα σηµεία επιβιβάσεως. 4. Οι έδρες των µεγάλων ιοικήσεων του Π.Ν. οι ευρισκόµενες εντός ναυτικών περιοχών και οι Ναύσταθµοι, αποδίδουν τις ως άνω τιµές διά

6 σαλπίσµατος κατά τις επίσηµες επισκέψεις των αναφεροµένων στις ανωτέρω υποπαραγράφους 2α, 2β προσώπων, ως και κατά την άφιξη και αναχώρηση από αυτές του Α/ΓΕΝ και των οικείων ιοικητών των µεγάλων ιοικήσεων. 5. Οι τιµές διά του σαλπίσµατος/συρίγµατος "Ακινησία" είναι τιµές που δύνανται να αποδίδονται σε επίσηµες επισκέψεις άλλων οµοτίµων αρχών της Πολιτείας ή διπλωµατικών αρχών διά τις οποίες γίνεται ειδική µνεία σε επόµενα άρθρα του Κεφαλαίου τούτου. 6. Οι τιµές διά του σαλπίσµατος/συρίγµατος "Ακινησία" αποδίδονται µόνον από της επάρσεως µέχρι της υποστολής της Σηµαίας. Άρθρο : Τιµές αποδιδόµενες διά Φρουράς. 1. Οι τιµές οι αποδιδόµενες διά Φρουράς είναι τιµές στρατιωτικές που αποδίδονται προς την Σηµαία, συναντώµενα Πολεµικά Πλοία, τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας, Αρχηγούς ξένων Κρατών, τον Πρωθυπουργό, Υπουργό Εθνικής Αµύνης, Ανωτάτους Αξιωµατικούς του Π.Ν., Ανωτάτους Αξιωµατικούς των Ενόπλων υνάµεων και επισήµως επισκεπτοµένους οµοιβάθµους αυτών ξένους Αξιωµατικούς ως και άλλες ειδικές περιπτώσεις, όπως καθορίζεται λεπτοµερώς στα οικεία άρθρα περί αποδόσεως τιµών που ακολουθούν στο Κεφάλαιο τούτο. 2. Με εξαίρεση τις τιµές διά Φρουράς που αποδίδονται στην Σηµαία, σε συναντώµενα πλοία και στον Πρόεδρο της ηµοκρατίας, οι τιµές αυτές σε όλες τις άλλες περιπτώσεις αποδίδονται µόνο από το πλοίο ή την Ναυτική Υπηρεσία που δέχεται επίσηµη επίσκεψη από κάποιον που δικαιούται τις τιµές αυτές. 3. Σε οποιαδήποτε περίπτωση αποδόσεως τιµών διά Φρουράς από Π.Πλοίο: α. Το τιµώµενο πρόσωπο υποδέχονται ο Αξιωµατικός του οποίου το ιακριτικό Σήµα είναι επηρµένο επί του πλοίου, ο Κυβερνήτης, ο Ύπαρχος, ο Αξιωµατικός Φυλακής και η κανονική Φρουρά. β. Η Φρουρά παρατάσσεται σε κατάλληλο χώρο επί του καταστρώµατος πλησίον της κλίµακος υπό Αξιωµατικόν επικεφαλής. Παρουσιάζει όπλα µε το σάλπισµα της "Ακινησίας" το οποίο σαλπίζεται κατά την προσέγγιση του εφολκίου στο πλοίο και συνεχίζει µέχρι της ανόδου του τιµώµενου προσώπου και επιθεωρήσεως της από αυτό. γ. Εφ' όσον διατίθεται Μουσική ανακρούεται το κανονικό εµβατήριο. δ. Το πλήρωµα στα καταστρώµατα µε το σάλπισµα "ακινησία" λαµβάνει την θέση της προσοχής και οι Αξιωµατικοί χαιρετούν στρατιωτικά.

7 4. Σε περίπτωση αφίξεως από της ξηράς του τιµωµένου διά των ως άνω τιµών προσώπου, αυτές αποδίδονται όπως αναφέρεται στην προηγουµένη παράγραφο Οι κινήσεις της αποδόσεως τιµών διά Φρουράς σε Ν.Υπηρεσίες ξηράς είναι αντίστοιχοι των κινήσεων της ανωτέρω παραγράφου Κατά την απόδοση των τιµών δια Φρουράς ως και των δια βολών χαιρετισµού πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα δια την άψογη εµφάνιση του πλοίου. 7. Οι τιµές δια της Φρουράς αποδίδονται µόνο από της επάρσεως µέχρι της υποστολής της Σηµαίας. Εκτός αν άλλως από ανάγκη διαταχθεί, δεν αποδίδονται : α. Κατά την Κυριακή, πλην της Κυριακής του Πάσχα. β. Κατά την ώρα της συνήθους µεσηµβρινής συσσιτίας του πληρώµατος, η οποία στα πλοία δεικνύεται µε την έπαρση του καταλλήλου σήµατος του σηµατολογίου. γ. Όταν το πλοίο ευρίσκεται επί της δεξαµενής ή ανελκυσµένο σε νεώλκιο. δ. Κατά τις ώρες των γενικών γυµνασίων και όταν το πλοίο έχει εξαιρεθεί αποδόσεως τιµών όπως π.χ. λόγω γενικού χρωµατισµού ή επισκευών. Άρθρο : Χαιρετισµοί από τα εφόλκια και πλωτά µέσα. 1. Εντός των εφολκίων και πλωτών µέσων γενικά αποδίδεται κανονικά ο στρατιωτικός χαιρετισµός από νεωτέρους προς αρχαιοτέρους. Οι καθήµενοι προσφέρουν τη θέση τους στους αρχαιοτέρους. 2. Οι επιβαίνοντες σε εφόλκιο παραβεβληµένο σε ξηρά/πλοίο Αξιωµατικοί ή, σε απουσία επιβαινόντων, ο επ'αυτών λέµβαρχος, χαιρετούν όταν διέρχεται πλησίον τους εφόλκιο ή πλωτό µέσο που φέρει ιακριτικό Σήµα ή ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως ή την ένδειξη παρουσίας ανωτάτου Αξιωµατικού µε στολή. 3. Κατά την συνάντηση εφολκίων ή πλωτών µέσων, οι επιβαίνοντες σε εφόλκιο Αξιωµατικοί ή, σε απουσία τους, ο λέµβαρχος, χαιρετούν όταν διέρχεται πλησίον τους εφάλκιο ή πλωτό µέσο που φέρει ιακριτικό Σήµα ή ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως ή την ένδειξη παρουσίας ανωτάτου Αξιωµατικού µε στολή. 4. Κατά την κίνηση εφολκίων ή πλωτών µέσων το εφόλκιο του νεωτέρου δεν προσπερνά το προς την αυτή κατεύθυνση προπλέον εφόλκιο αρχαιοτέρου

8 του. 5. Τα πλωτά µέσα µαζικής µεταφοράς προσωπικού εντός των Ναυστάθµων τα οποία εκτελούν δροµολόγια µεταφοράς προσωπικού σε προβλήτες και σε πλοία, δεν αποδίδουν ούτε ανταποδίδουν τις τιµές των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3, ανεξαρτήτως βαθµού επιβαινόντων σε αυτά, αλλά συµµορφούνται µε την ανωτέρω παράγραφο 4, εφ' όσον αυτών προπλέει εφόλκιο ανωτάτου Αξιωµατικού. 6. Οι κατά τις ειδικές τελετές αποδιδόµενες κατά παράδοση τιµές από κωπήλατα εφόλκια αποδίδονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Εγχειρίδιο Αρµενιστού. Άρθρο : Τιµές αποδιδόµενες προς την Σηµαία. 1. Κατά την έπαρση και υποστολή Σηµαίας αποδίδονται τιµές ως ακολούθως : α. Όταν διατίθεται Μουσική και Φρουρά : (1) Πάντοτε εν όρµω, εν πλω δε µόνον όταν διατάξει ο αρχαιότερος ιοικητής, κατά την έπαρση και υποστολή της Σηµαίας η Φρουρά παρατεταγµένη στην πρύµνη µε µέτωπο προς την Σηµαία και εφ'ενός ζυγού παρουσιάζει όπλα µε εφ' όπλου λόγχη. Οι σαλπιγκτές ή οι Μουσικοί ανακρούουν το εµβατήριο της Σηµαίας. Όταν ελλείπουν σαλπιγκτές, οι συρικτές συρίζουν το οικείο σύριγµα. (2) Η Μουσική µετά το εµβατήριο της Σηµαίας ανακρούει κατά µεν την έπαρση της Σηµαίας τον Εθνικό Υµνο κατά δε την υποστολή της την προσευχή. (3) Η κίνηση της επάρσεως και υποστολής της Σηµαίας γίνεται µε βραδύ ρυθµό. (4) Όλοι οι ευρισκόµενοι επί των καταστρωµάτων κατά την ώρα αυτή και όλοι οι εν όψει της Σηµαίας,λαµβάνουν την στάση της προσοχής µε µέτωπο προς την Σηµαία. Με το κέλευσµα Αίρε ή Υπόστειλον όλοι οι φέροντες στολή χαιρετούν στρατιωτικά, εκείνοι δε που φέρουν πολιτική περιβολή αποκαλύπτονται. Κατά την ανάκρουση της εσπερινής προσευχής όλοι οι ανωτέρω συνεχίζουν να τηρούν την στάση της προσοχής. (5) Το πέρας αποδόσεως των τιµών σηµαίνεται µε το κέλευσµα "εξακολουθήσατε". (6) Οι άνδρες που επαίρουν ή υποστέλλουν την Σηµαία και το Επίσηµο δεν χαιρετούν, ούτε αποκαλύπτονται. (7) Εάν στον ίδιο όρµο ή λιµένα συνορµούν και Πολεµικά Πλοία ξένων

9 Κρατών, τότε µετά την ανάκρουση του Εθνικού Ύµνου ανακρούονται οι ξένοι Εθνικοί Ύµνοι κατά την σειρά αρχαιότητος µεταξύ των αρχαιοτέρων διά κάθε Έθνος παρόντων Αξιωµατικών. (8) Εάν το Πλοίο Π.Ν., επί του οποίου υπάρχει Μουσική, ευρίσκεται δι' επίσκεψη σε λιµένα ξένου Κράτους, την ανάκρουση του Ελληνικού Εθνικού Ύµνου ακολουθεί η ανάκρουση του Ύµνου του ξένου τούτου Κράτους. (9) Κατά την υποστολή της Σηµαίας ουδείς Ύµνος ανακρούεται. (10) Εφ' όσον ανακρούονται Υµνοι επί Ελληνικού ή ξένου Πολεµικού Πλοίου ή στην ξηρά, η Φρουρά παρουσιάζει όπλα, όλοι λαµβάνουν την στάση της προσοχής, και οι φέροντες στολή χαιρετούν στρατιωτικά. (11) Τα εν πλω εφόλκια και πλωτά µέσα εν όψει της Σηµαίας, κατά την έπαρση ή υποστολή, πλέουν µε την µηχανή "κράτει", εφ' όσον ο καιρός το επιτρέπει, οι δε επιβαίνοντες στον εξωτερικό χώρο τους ή/και ο λέµβαρχος λαµβάνουν την στάση της προσοχής και οι φέροντες στολή χαιρετούν στρατιωτικά προς την Σηµαία. (12) Εάν κατά την έπαρση ή υποστολή Σηµαίας σε πλοίο υπάρχουν εφόλκια ή πλωτά µέσα παραβεβληµένα ή στους λεµβούχους, όλοι οι ευρισκοµένοι στους εξωτερικούς τους χώρους ως και τα πληρώµατά τους λαµβάνουν την στάση της προσοχής και οι φέροντες στολή χαιρετούν στρατιωτικά προς την Σηµαία. (13) Οχήµατα εν όψει της Σηµαίας ή στο άκουσµα των τιµών κατά την έπαρση και υποστολή της επί Π.Πλοίου εις προβλήτα ή σε Υπηρεσία ξηράς, ακινητούν και οι επωχούµενοι παραµένουν σε αυτά καθήµενοι σε ακινησία. β. Όταν διατίθεται µόνον Φρουρά : Η Φρουρά παρατάσσεται και αποδίδει τιµές όπως στην προηγουµένη υποπαράγραφο 1α. Οι κινήσεις της επάρσεως και υποστολής γίνονται µόνον διά των οικείων σαλπισµάτων/συριγµάτων και διά των ιδίων κελευσµάτων "Αίρε-Υπόστειλον-Εξακολουθήσατε" και αποδίδονται όλες οι ως άνω τιµές πλην εκείνων που αναφέρονται στην Μουσική. γ. Όταν δεν διατίθεται Φρουρά : Αποδίδονται όλες οι τιµές και κατά τον αυτόν ως άνω τρόπον πλην των αναφεροµένων στη Μουσική και στη Φρουρά. 2. Παράταξη Φρουράς από τα Π.Πλοία κατά την έπαρση και υποστολή της Σηµαίας : α. Π.Πλοία ορµούντα σε λιµένες ή όρµους εσωτερικού άλλους των Ναυστάθµων παρατάσσουν Φρουρά κατά την έπαρση και υποστολή της Σηµαίας. Ο αρχαιότερος ιοικητής δύναται στην περίπτωση αυτή να εξαιρέσει της παρατάξεως Φρουράς κατά την κρίση του πλοία λόγω µεγέθους ή ειδικής

10 κατασκευής (π.χ. Υποβρύχια, βοηθητικά). β. Κατά την εν όρµω παραµονή των Π.Πλοίων στους Ναυστάθµους, Φρουρά διά την έπαρση και υποστολή της Σηµαίας παρατάσσεται από την ιοίκηση του Ναυστάθµου. Ιδιαίτερα στο Ναύσταθµο Σαλαµίνος, Φρουρά παρατάσσεται και από το Αρχηγείο Στόλου στην ξηρά ως και από το πλοίο επί του οποίου είναι επηρµένο το ιακριτικό του Σήµα. Ο Αρχηγός Στόλου δύναται, διά λόγους εκπαιδεύσεως, να διατάσσει την παράταξη Φρουράς κατά την έπαρση και υποστολή Σηµαίας και από άλλα πλοία της ιοικήσεώς του. γ. Π.Πλοία, µε εξαίρεση τα Υ/Β και τα µικρά σκάφη, ορµούντα σε λιµένα εξωτερικού δι' επίσηµη, ανεπίσηµη ή επιχειρησιακή επίσκεψη, παρατάσσουν πάντοτε Φρουρά κατά την έπαρση και υποστολή της Σηµαίας. δ. Η Φρουρά αποδόσεως τιµών κατά την έπαρση και υποστολή της Σηµαίας δύναται να ποικίλει σε αριθµό ανδρών, ανάλογα µε τον διατιθέµενο χώρο διά την παράταξη της εφ' ενός ζυγού προς την εν όρµω θέση της Σηµαίας. 3. Τις κινήσεις διά την απόδοση των τιµών κατά την έπαρση και υποστολή της Σηµαίας επί των πλοίων ελέγχει ο Αξιωµατικός Φυλακής από την Γέφυρα ή από άλλη κατά την κρίση του κατάλληλη θέση επι του καταστρώµατος. 4. Η έπαρση και υποστολή Σηµαίας σε Ν.Υπηρεσίες ξηράς γίνεται κατά τον αυτόν τρόπον όπως στην ανωτέρω παράγραφο 1. Οι οριζόµενες από την Μόνιµη ιαταγή ΓΕΝ του άρθρου Ν 2109 Ν.Υπηρεσίες που επαίρουν την Εθνική Σηµαία επί ιστού αποδίδουν τιµές διά της Φρουράς. Άρθρο 2209: Τιµές αποδιδόµενες κατά την συνάντηση Πολεµικών Πλοίων. 1. Συνάντηση δύο Πολεµικών Πλοίων εκ των οποίων το ένα µόνο είναι εν πλώ : α. Εάν το ένα από τα δύο πλοία φέρει το ιακριτικό Σήµα του Προέδρου της ηµοκρατίας ή του Πρωθυπουργού ή του Υπουργού Εθνικής Αµύνης (Αναπληρωτού/Υφυπουργού Εθνικής Αµύνης) ή του Α/ΓΕΕΘΑ ή ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως Π.Ν. ανωτάτου Αξιωµατικού ή Πλοιάρχου ιοικητού ή είναι ξένο Πολεµικό Πλοίο, το κυβερνώµενο από νεώτερο Αξιωµατικό ή φέρον ιακριτικό Σήµα ή ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως νεώτερο του φεροµένου από το άλλο πλοίο σαλπίζει/συρίζει πρώτο "Ακινησία". Το άλλο πλοίο (το αρχαιότερο) σαλπίζει/συρίζει αµέσως "Ακινησία" και µετά βραχύ χρονικό διάστηµα "εξακολουθήσατε". Το κυβερνώµενο υπό του νεωτέρου ή δεικνύον νεώτερο Σήµα ιοικήσεως πλοίο µετά βραχύ χρονικό διάστηµα από το κέλευσµα "Εξακολουθήσατε" του αρχαιοτέρου πλοίου, σαλπίζει/συρίζει επίσης το κέλευσµα "εξακολουθήσατε". β. Εάν κατά την ως άνω κίνηση έχει προκαθορισθεί παράταξη Φρουράς, το πλοίο του νεωτέρου αποδίδει τις τιµές διά Φρουράς, εάν δε υπάρχει

11 Μουσική, αυτή ανακρούει τα καθορισµένα εµβατήρια, ενώ η Φρουρά του αρχαιοτέρου πλοίου δέχεται τον χαιρετισµό µε την θέση της προσοχής. Εάν όµως το ένα από τα πλοία είναι ξένο Πολεµικό, τότε η Φρουρά του νεωτέρου πλοίου παρουσιάζει όπλα και το αρχαιότερο πλοίο ανταποδίδει πλήρως τις τιµές και οι Μουσικές παιανίζουν τον Εθνικό Υµνο του ξένου Κράτους. Σε περίπτωση αµφιβολίας ως προς την αρχαιότητα, τα Ελληνικά Π. Πλοία πρέπει να είναι έτοιµα να χαιρετήσουν πρώτα στην κατάλληλη στιγµή, υπό την προυπόθεση ότι φαίνεται βέβαιο πως θα ικανοποιηθούν από την ανταπόδοση του χαιρετισµού. γ. Όταν σαλπίζεται/συρίζεται "Ακινησία" και κατά την διάρκεια της, οι επί των καταστρωµάτων και τα συντεταγµένα τµήµατα λαµβάνουν την στάση της προσοχής, µε παράγγελµα του επικεφαλής τους, µε µέτωπο προς το άλλο πλοίο. Οι Αξιωµατικοί χαιρετούν στρατιωτικά. δ. Εάν ουδέν από τα δύο πλοία φέρει ιακριτικό Σήµα εκ των αναφεροµένων στην ανωτέρω υποπαράγραφο 1α, ούτε είναι ξένης εθνικότητος, τότε όµοια δείγµατα σεβασµού του νεωτέρου προς τον αρχαιότερο θα αποδοθούν και θα ανταποδοθούν διά του συρίγµατος "Ακινησία". Εάν έχει παραταχθεί Φρουρά και Μουσική, η Φρουρά θα παραµείνει στην στάση της προσοχής. ε. Οι αυτές τιµές αποδίδονται προς ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως Αρχηγού ή Ανωτάτου Αξιωµατικού ή ιοικητού επηρµένα επί της ξηράς από πλοία διερχόµενα πλησίον τους. στ. Τιµές προς το θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ. Τιµές διά του σαλπίσµατος/συρίγµατος Ακινησία αποδίδονται προς το θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ, άνευ ανταποδόσεως, από Π. Πλοία που πλέουν ή καταπλέουν στο Φαληρικό Ορµο, ανακοινουµένης της προθέσεως της κινήσεως διά του µεγαφωνικού συστήµατος. 2. Συνάντηση πλοίων αµφοτέρων εν πλώ : α. Όταν Π.Πλοίο διέρχεται πλησίον άλλου Π.Πλοίου το οποίο είναι εν πλώ, τα ως άνω δείγµατα σεβασµού του νεωτέρου προς τον αρχαιότερο αποδίδονται µόνον διά του συρίγµατος "Ακινησία". Εάν έχει παραταχθεί Φρουρά αυτή θα παραµείνει στη στάση της προσοχής. Εάν όµως ξένο Πολεµικό Πλοίο, κατά την περίπτωση αυτή, ενεργήσει ή φανεί πιθανό ότι θα ενεργήσει όπως αναφέρεται στην υποπαράγραφο 1α αυτού του άρθρου, αντίστοιχη ενέργεια πρέπει να γίνει και από τα αντιπαρερχόµενα Ελληνικά Π.Πλοία. β. Μεταξύ Π.Πλοίων Ναυτικής υνάµεως εν πλώ, αποδίδονται/ ανταποδίδονται οι τιµές διά του συρίγµατος "Ακινησια", στις περιπτώσεις: (1) Της πρώτης, µετά την συνήθη ώρα επάρσεως εν όρµω της Σηµαίας, εγγύς διελεύσεως πλοίων.

12 (2) Κατά την διέλευση των πλοίων στους ελιγµούς αναστροφής στήλης. (3) Κατά την αποµάκρυνση µόνο των πλοίων µετά την εκτέλεση ανεφοδιασµού εν πλώ. 3. Οι τιµές του άρθρου τούτου αποδίδονται από της ώρας εν όρµω επάρσεως της Σηµαίας (0800) µέχρις της δύσεως του ηλίου, εκτός εάν απαιτήσεις προς απονοµήν τιµών από και προς ξένα Πολεµικά ή Αρχές συνιστούν την απονοµή τους από της ανατολής του ηλίου. Άρθρο 2210: Τιµές προς την Σηµαία από εµπορικά πλοία. 1. Όταν Ελληνικό εµπορικό πλοίο ή εµπορικό πλοίο αναγνωρισµένου από την Ελλάδα Κράτους κατά την συνάντησή του µε Ελληνικό Πολεµικό Πλοίο, χαιρετά την Εθνική Σηµαία, υποστέλλον επί του ιστού ή της κεραίας, την Σηµαία τούτου, το Π.Πλοίο ανταποδίδει τον χαιρετισµό δι'αντιστοίχου κινήσεως της εν όρµω ή εν πλώ επηρµένης Σηµαίας. Εάν κατά τον χαιρετισµό του εµπορικού πλοιου, το Π.Πλοίο δεν έχει επηρµένη Σηµαία, επαίρει αυτήν διά τον σκοπόν αυτό, του χαιρετισµού ανταποδιδοµένου από την θέση της τέλειας επάρσεως. Εάν η Σηµαία είναι µεσίστιος, επαίρεται τελείως, ανταποδίδεται ο χαιρετισµός και τοποθετείται στην προτέρα της κατάσταση. 2. Ο χαιρετισµός αυτός ανταποδίδεται πάντοτε και εάν επί του Π.Πλοίου είναι επηρµένο το ιακριτικό Σήµα του Προέδρου της ηµοκρατίας ή άλλο ιακριτικό Σήµα. 3. Ουδέν Π.Πλοίο υποστέλλει επί του ιστού ή της κεραίας την Σηµαία του, ειµή µόνο δι' ανταπόδοση του ως άνω χαιρετισµού. Άρθρο 2211 : Τιµές αποδιδόµενες προς τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας. 1. Όταν ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας προσέρχεται σε λιµένα ή όρµο που συνορµούν Π.Πλοία αποδίδονται προς αυτόν τιµές ως εξής : α. Επαίρεται από όλα τα Π.Πλοία ο µεγάλος στολισµός σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο Ν β. Αποδίδεται ο χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου από το πλοίο στο οποιο πρόκειται να επιβει ή από το καθωρισµένο Π.Πλοίο σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο Ν γ. Από κάθε Π.Πλοίο πλησίον του οποίου διέρχεται το εφόλκιο ή το Π.Πλοίο που τον φέρει, αποδίδονται τιµές µε το πλήρωµα σε αραίωση επί των καταστρωµάτων οι οποίες περιλαµβάνουν τις αναφωνήσεις "Ζήτω το

13 Έθνος", και την απόδοση τιµών διά Φρουράς και Μουσικής (όπου η τελευταία διατίθεται). Οι λεπτοµέρειες των κινήσεων αυτών περιγράφονται κατωτέρω. δ. Γίνεται υποδοχή αυτού από το Π.Πλοίο στο οποίο θα επιβεί όπως καθορίζεται κατωτέρω. ε. Σε όλες τις κινήσεις οι Αξιωµατικοί φέρουν την καθορισµένη διά την περίπτωση στολή και τα πληρώµατα την στολή Επιθεωρήσεως. 2. Απόδοση τιµών από τα πλοία µε τα πληρώµατα σε αραίωση : α. Εγκαίρως προ της αφίξεως του Προέδρου της ηµοκρατίας, το πλήρωµα αραιώνεται κατά µήκος των περιτοναίων των καταστρωµάτων και γεφυρών, το δε υπόλοιπο πλήρωµα, πλην των απαραιτήτων ανδρών υπηρεσίας, παρατάσσεται στις θέσεις επιθεωρήσεως. Η Φρουρά και η Μουσική (όπου διατίθεται) παρατάσσονται επί του καταστρώµατος και εις την πλευρά από την οποία θα διέλθει ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας. β. Ο Κυβερνήτης ορίζει την θέση του Υπάρχου επί της Γεφύρας ή σε άλλη θέση όπως και των λοιπών Αξιωµατικών κατά την κρίση του. γ. Οι σε αραίωση και παράταξη άνδρες διά παραγγέλµατος λαµβάνουν µέτωπο προς το πλοίο ή εφόλκιο επί του οποίου επιβαίνει ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας. δ. Κατά την στιγµή κατά την οποία το εφόλκιο ή το πλοίο που φέρει τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας διέρχεται προ εκάστου πλοίου, ο Κυβερνήτης ή ο έχων το γενικό πρόταγµα Αξιωµατικός, αποκαλυπτόµενος αναφωνεί "Ζήτω το Έθνος", όλοι δε οι επί των καταστρωµάτων αραιωµένοι ή παρατεταγµένοι (πλην της Φρουράς και Μουσικής) αναφωνούν "Ζήτω". Τούτο επαναλαµβάνεται τέσσερις φορές. Ο χρόνος από το πέρας εκάστης αναφωνήσεως µέχρις της ενάρξεως της εποµένης είναι πέντε δευτερόλεπτα, ο δε ρυθµός της αναφωνήσεως µόνης της λέξεως "Ζήτω" είναι ταχύς µε τον τόνο τοποθετούµενο στην λήγουσα συλλαβή της λέξεως. Με την πρώτη αναφώνηση "Ζήτω το Έθνος" η Φρουρά παρουσιάζει όπλα και η Μουσική ανακρούει το οικείο εµβατήριο διά τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας. ε. Ο ως άνω χαιρετισµός διά των αναφωνήσεων "Ζήτω το Έθνος", "Ζήτω" εκτελείται από κάθε πλοίο λεπτοµερώς ως εξής : (1) Με το κέλευσµα "Προς απονοµή τιµών απο-καλυφθήτε", και µε την εκφώνηση του πρώτου µέρους αυτού µέχρι και του απο-, όλοι οι αραιωµένοι άνδρες υψώνουν το δεξιό τους χέρι και εκείνοι που φέρουν πηλήκιο πιάνουν αυτό από το µέσο του γείσου, όσοι δε φέρουν πηλίσκο από το εµπρόσθιο µέρος αυτού (όπου τα γράµµατα της ταινίας), µε τα 4 δάκτυλα στο άνω µέρος αυτού και τον αντίχειρα κάτω, ώστε αντίχειρας και δάκτυλα να αποχωρίζονται από το διάζωµα του λευκού µέρους του πηλίσκου. Με το εν συνεχεία εκφωνούµενο τέλος του προστάγµατος "καλύφθητε", το οποίο αποτελεί και το εκτελεστικό, αποκαλύπτονται και κατεβάζουν ζωηρά το

14 πηλήκιο ή πηλίσκο και τον επακουµβούν στο αριστερό µέρος του στήθους µε το εµπρόσθιο µέρος του πηληκίου ή πηλίσκου προς τα κάτω. (2) Μετά κάθε αναφώνηση "Ζήτω το Έθνος" όλοι επαναλαµβάνουν δυνατά "Ζήτω", και συγχρόνως υψώνουν το πηλήκιο ή πηλίσκο µε ζωηρή κυκλική κίνηση του δεξιού χεριού περί τον δεξιό ώµο σε θέση γωνίας 45 µοιρών ως προς το σώµα, µε το χέρι τεταµένο και στο αυτό επίπεδο µε το λοιπά σώµα και εν συνεχεία επαναφέρουν ζωηρά επίσης το πηλήκιο ή πηλίσκο στην θέση του στήθους. Το εξωτερικό µέρος των πηληκίων ή πηλίσκων πρέπει να είναι στραµµένο προς το πίσω µέρος του σώµατος. (3) Με το κέλευσµα "Καλύφθητε" που δίδεται µετά το πέρας της τελευταίας τετάρτης αναφωνήσεως "Ζήτω" και σε κάθε περίπτωση αφού αντιπαρέλθει το πλοίο ή εφόλκιο που φέρει τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας, όλοι επανατοποθετούν το πηλήκιο ή τον πηλίσκο στη θέση του καλύφθήτε και συνεχίζουν να τηρούν την στάση της προσοχής. στ. Στο Π.Πλοίο όπου πρόκειται να επιβεί ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας οι αποδιδόµενες διά των αναφωνήσεων "Ζήτω το Έθνος", "Ζήτω" τιµές πρέπει να έχουν περατωθεί όταν το εφόλκιο παραβάλει στην κλίµακα του πλοίου. 3. Υποδοχή του Προέδρου της ηµοκρατίας από το πλοίο στο οποίο επιβαίνει : α. Ο χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου όπως καθορίζεται στο άρθρο Ν 2306 αρχίζει µε την εµφάνιση του εφολκίου και πρέπει να έχει περατωθεί όταν αυτό πλησιάζει την κλίµακα του πλοίου. β. Εάν η επιβίβαση του Προέδρου της ηµοκρατίας γίνεται διά διαβάθρας από προβλήτα ή δι' ελικοπτέρου, τότε ο χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου αρχίζει ευθύς µε την επιβιβασή του στο πλοίο. γ. Τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας υποδέχονται στην κορυφή της κλίµακος ο αρχαιότερος ανώτατος Αξιωµατικός Αρχηγός ή ιοικητής της Ναυτικής υνάµεως και παρ' αυτήν ο Κυβερνήτης του πλοίου, οι οποίοι και τον συνοδεύουν µέχρι της αναχωρήσεώς του. Οι Αξιωµατικοί του Επιτελείου (εάν το πλοίο είναι Αρχηγίς), ως και οι Αξιωµατικοί του πλοίου, παρατάσσονται στο κατάστρωµα πλησίον της κλίµακος επί µιας ή δύο γραµµών, ούτως ώστε ο ανώτερος ή αρχαιότερος να είναι προς το µέρος της κλίµακος, ο δε κατώτερος προς το µέρος που πρόκειται να κατευθυνθεί και χαιρετούν στρατιωτικά. Οι συρικτές κλίµακος αποδίδουν τις κανονικές τιµές και η Μουσική παιανίζει το εµβατήριο της Σηµαίας, η Φρουρά υπό Πλωτάρχη αποδίδει τις τιµές, µετά τις οποίες ανακρούεται ο Εθνικός Ύµνος. Συγχρόνως επαίρεται το Σήµα του Προέδρου της ηµοκρατίας στο επίµηλο του (µεγάλου) ιστού, ενώ ταυτοχρόνως υποστέλεται ο στολισµός του Πλοίου. δ. Εάν ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας πρόκειται να παραµείνει διά χρονικό διάστηµα στη Ναυτική ύναµη ή επί του πλοίου, ορίζει τις τιµές

15 που θα απονεµηθούν κατά την διάρκεια της παραµονής του αναλόγως των περιστάσεων. Εάν της επιβιβάσεώς του ακολουθήσει επιθέωρηση της Ναυτικής υνάµεως εν όρµω, ή εν πλώ, τα πλοία απονέµουν τις τιµές της ως άνω παραγράφου 2. ε. Όταν ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας αποβαίνει του πλοίου, αποδίδονται προς αυτόν οι αυτές τιµές πλην της ανακρούσεως του Εθνικού Υµνου από το πλοίο τούτο, το οποίο υποστέλλει το Προεδρικό Σήµα, επαίρει τον µεγάλο στολισµό ( Άρθρο Ν 2304) και χαιρετά διά βολών πυροβόλου (Αρθρο Ν 2306), όταν το εφόλκιο αποµακρυνθεί αρκετό από το πλοίο ή όταν ο Πρόεδρος αποβιβάζεται από την διαβάθρα ή αναχωρεί µε ελικόπτερο. 4. Το πλοίο το οποίο φέρει τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας ουδέποτε ανταποδίδει τις τιµές του παρόντος άρθρου. Επίσης ουδεµια τιµή υποδοχής αποδίδει στους δικαιουµένους επισήµους ή ανωτάτους Αξιωµατικούς, πλην των διά της συρίκτρας υπό της Φυλακής της κλίµακος. 5. Οι αυτές ως άνω τιµές, πλην εκείνων της ως άνω παραγράφου 2, αποδίδονται προς τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας, όταν επισκέπτεται επισήµως Ναυτική Υπηρεσία Ξηράς. Ο χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου του άρθρου Ν 2306 από Ν.Υπηρεσίες που δεν διαθέτουν Πυροβολείο είναι δυνατό να αποδοθεί, όπου εφαρµόσιµο, από πλησίον προσορµιζόµενο Π.Πλοίο. 6. ιαταγή του ΓΕΝ καθορίζει τις προς απόδοση τιµές στον Πρόεδρο της ηµοκρατίας κατά την εκ παραδόσεως επίσηµη επίσκεψη αυτού σε Π.Πλοία και Ν.Υπηρεσίες την Κυριακή της Αναστάσεως. Επίσης διά διαταγής του ΓΕΝ καθορίζονται οι προς απόδοση τιµές προς τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας στην περίπτωση που αυτός ορίζει ως ανεπίσηµη τυχόν επισκεψή του σε Π.Πλοία ή Ν.Υπηρεσίες. Άρθρο 2212: Τιµές αποδιδόµενες προς Αρχηγούς ξένων Κρατών. 1. Οι τιµές που αποδίδονται στους Αρχηγούς ξένων Κρατών είναι οι αυτές που απονέµονται προς τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας όπως στο άρθρο Ν 2211, στο άρθρο Ν 2306 διά τον χαιρετισµόν διά βολών πυροβόλου και άρθρο Ν 2304 διά τον στολισµό. 2. Κατά την διάρκεια του χαιρετισµού διά βολών πυροβόλου ή της επισκέψεως Αρχηγού Κράτους, τα Π.Πλοία επαίρουν στο επίµηλο του µεγάλου ιστού την Εθνική Σηµαία του αντίστοιχου Κράτους και η Μουσική ανακρούει τον Εθνικό Υµνο της ξένης χώρας. 3. Λεπτοµέρειες διά την έπαρση του στολισµού και την θέση Σηµαιών και ιακριτικών Σηµάτων στις περιπτώσεις αυτές καθορίζονται στο άρθρο Ν Οι τιµές αυτές αποδίδονται τόσο στην ηµεδαπή όσο και στην

16 αλλοδαπή. 5. Ουδεµία από τις τιµές αυτές ανταποδίδεται. 6. Όταν επαίρονται ταυτόχρονα περισσότερες της µιας Σηµαίες Αρχηγών κρατών, η σειρά των προς αυτούς αποδιδοµένων τιµών και χαιρετισµών διά βολών πυροβόλου ορίζεται στο άρθρο Ν 2307 παράγραφος Οι αυτές ως άνω τιµές αποδίδονται και προς τα µέλη ασκούντων εξουσία βασιλικών οίκων Αρχηγών Κρατών, µε την διαφορά ότι κατά την απόδοση των τιµών του άρθρου Ν 2211 οι αναφωνήσεις " Ζήτω" είναι τρεις αντί τεσσάρων. Άρθρο : Τιµές αποδιδόµενες προς ανωτάτους Αξιωµατικούς Αρχηγούς ή ιοικητές και Πλοιάρχους ιοικητές Οµόδων/Μοιρών Πλοίων κατά την ανάληψη/παράδοση της Αρχηγίας ή ιοικήσεώς τους. 1. Κατά την πρώτη επίσκεψη παραλαµβάνοντος ανωτάτου Αξιωµατικού Αρχηγού ή ιοικητού ή Πλοιάρχου ιοικητού Οµάδος Πλοίων στην Υπηρεσία ή στο Π.Πλοίο στο οποίο ειναι επηρµένο το Σήµα της ιοικήσεως, αποδίδονται τιµές της συνήθους υπηρεσίας (Αρθρο Ν 2202), τιµές δι' ακινησίας (Αρθρο Ν 2205), υποδέχονται δε αυτόν ο Αρχιεπιστολεύς, οι Αξιωµατικοί του Επιτελείου παρατεταγµένοι στην κλίµακα και επί Π.Πλοίου, ο Κυβερνήτης της Σηµαίας, των λοιπών τιµών αποδιδοµένων κατά την επίσηµη τελετή παραδόσεως/παραλαβής,όπως κατωτέρω καθορίζεται. 2. Οι προς τον παραδίδοντα και παραλαµβάνοντα Αρχηγό ή ιοικητή ή ιοικητή Οµόδος Πλοίων τιµές, αποδίδονται κατά την επίσηµη, σε παράταξη προσωπικού Π.Πλοίων και Υπηρεσιών της ιοικήσεως, τελετή παραδόσεως/ παραλαβής καθηκόντων, η οποία προβλέπεται από το άρθρο Ν Οι αποδιδόµενες τιµές µε την διαδοχή που καθορίζεται στο αυτό ως άνω άρθρο περιλαµβάνουν : α. Τιµές διά της Φρουράς σύµφωνα µε το άρθρο Ν β. Χαιρετισµό διά των προβλεποµένων βολών πυροβόλου κατά την υποστολή του ιακριτικού Σήµατος ιοικήσεως του παραδίδοντος και έπαρση του αντιστοίχου του παραλαµβάνοντος. Άρθρο : Τιµές αποδιδόµενες προς τους ανωτάτους Αξιωµατικούς Αρχηγούς ή ιοικητές και Πλοιάρχους ιοικητές Οµάδων/Μοιρών Πλοίων στις λοιπές περιπτώσεις. 1. Οι αποδιδόµενες τιµές προς ανωτάτους Αξιωµατικούς, Αρχηγούς ή ιοικητές ή ιοικητές Οµάδων Πλοίων σε άλλες περιπτώσεις πλην των αναφεροµένων στο προηγούµενο άρθρο Ν 2213, κατά τις οποίες

17 επισκέπτονται επισήµως Π.Πλοίο ή Ν.Υπηρεσία είναι οι τιµές των άρθρων Ν 2202, Ν 2205 (όπου εφαρµόσιµες δια Ν.Υπηρεσία) και Ν Οι τιµές του άρθρου Ν 2206 αποδίδονται και στην περίπτωση κατά την οποία το υποδεχόµενο πλοίο φέρει ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως αρχαιότερο του Αξιωµατικού που εκτελεί την επίσηµη επίσκεψη. Οι Αξιωµατικοί οι δικαιούµενοι των ως άνω τιµών έχουν την διακριτική ευχέρεια να απαλλάξουν το υποδεχόµενο Π.Πλοίο ή Ν. Υπηρεσία της αποδόσεως των τιµών του άρθρου Ν 2206 (τιµές διά Φρουράς). 2. Τον Αξιωµατικό υποδέχονται επί του πλοίου ο αρχαιότερος Αξιωµατικός ιοικητής, ή ιοικητής Οµάδος/Μοίρας Πλοίων, ή/και ο Αρχιεπιστολεύς εφ' όσον αυτοί είναι νεώτεροί του, ως και ο Κυβερνήτης του πλοίου µετά των Αξιωµατικών Υπηρεσίας. 3. Εφ' όσον ο Αξιωµατικός επισκέπτεται επισήµως ή εκτελεί γενική επιθεώρηση επί πλοίου υπό τις διαταγές του, το ιακριτικό του Σήµα επαίρεται επί του πλοίου τούτου καθ' όλη τη διάρκεια της παραµονής του σε αυτό, υποστελλόµενο κατά το χρονικό αυτό διάστηµα από το πλοίο όπου η έδρα της ιοικήσεώς του. 4. Ουδέποτε κατά τις ως άνω επίσηµες επισκέψεις στο εσωτερικό οι ως άνω Αξιωµατικοί χαιρετώνται διά βολών πυροβόλου. Άρθρο : Τιµές αποδιδόµενες προς τον Πλοίαρχο Κυβερνήτη. 1. Τον Πλοίαρχο Κυβερνήτη υποδέχονται επί του πλοίου του, στην κορυφή της κλίµακος, ο Ύπαρχος και οι Αξιωµατικοί Υπηρεσίας, επί δε των λοιπών πλοίων ο κατά ένα βαθµόν τουλάχιστον νεώτερος Κυβερνήτης και ο Αξιωµατικός Υπηρεσίας. 2. Όταν φέρει επίσηµη στολή µετά ξίφους κατόπιν προσκλήσεως, εκτός αν άλλως ο ίδιος ορίσει, παρατάσσεται υπό Αξιωµατικό η Φρουρά,η οποία αποδίδει τιµές µε το όπλο παρά πόδα. 3. Οι τιµές της συνήθους υπηρεσίας του άρθρου Ν 2202 αποδίδονται όπως εκεί καθορίζεται. Άρθρο: Τιµές αποδιδόµενες προς τους Κυβερνήτες βαθµού κατωτέρου του Πλοιάρχου. 1. Τους Κυβερνήτες βαθµού κατωτέρου του Πλοιάρχου υποδέχονται επί των πλοίων τους, στην κορυφή της κλίµακος, ο Ύπαρχος και οι Αξιωµατικοί Υπηρεσίας.

18 2. Επί των λοιπών πλοίων τους υποδέχονται ο Κυβερνήτης και ο Αξιωµατικός Υπηρεσίας. Ο Ύπαρχος αντικαθιστά τον Κυβερνήτη εάν αυτός είναι ανώτερος ή αρχαιότερος του επισκέπτου και τον Ύπαρχο αντικαθιστά ο Αξιωµατικός Υπηρεσίας εάν ο Ύπαρχος είναι επίσης ανώτερος ή αρχαιότερος του επισκέπτου. 3. Η Φρουρά σε ουδεµία περίπτωση παρατάσσεται. 4. Οι τιµές της συνήθους υπηρεσίας του άρθρου Ν 2202, αποδίδονται όπως εκεί καθορίζεται. Άρθρο : Τιµές αποδιδόµενες προς τους µαχίµους Αξιωµατικούς του Π.Ν. µη Κυβερνήτες. 1. Προς τους ανωτέρους µαχίµους Αξιωµατικούς οποιασδήποτε θέσεως αποδίδονται οι τιµές οι αποδιδόµενες στους οµοιοβάθµους τους Κυβερνήτες, πλην των τιµών του άρθρου Ν 2202 οι οποίες απονέµονται µόνο στους εκ τούτων ιοικητές Ναυτικών υνάµεων, Αρχιεπιστολείς και Κυβερνήτες. 2. Τους µη Κυβερνήτες Υποπλοιάρχους και Ανθυποπλοιάρχους υποδέχεται επί του πλοίου ο Αξιωµατικός Υπηρεσίας, εφ' όσον τυγχάνει νεώτερος κατά βαθµόν ή αρχαιότητα, τους δε Σηµαιοφόρους οµοίως ο Σηµ/ρος Υπηρεσίας. 3. Η Φρουρά σε ουδεµία περίπτωση παρατάσσεται. Άρθρο : Τιµές αποδιδόµενες προς τους µη µαχίµους Αξιωµατικούς του Π.Ν. 1. Τον ανώτατο µη µάχιµο Αξιωµατικό επισήµως επισκεπτόµενο Π.Πλοίο υποδέχονται οι Αξιωµατικοί όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου Ν Στους ανωτάτους µη µαχίµους Αξιωµατικούς του Π.Ν. αποδίδονται οι τιµές του άρθρου Ν 2205, όταν επισκέπτονται Π. Πλοίο,ως και του άρθρου Ν 2202 της συνήθους υπηρεσίας. Στους εκ τούτων δικαιουµένους ιακριτικού Σήµατος ιοικήσεως, όπως προβλέπεται από το άρθρο.ν. 2118, αποδίδονται σε επίσηµη επίσκεψη τους και οι τιµές του άρθρου.ν (διά Φρουράς) 3. Προς τους ανωτέρους και κατωτέρους µη µαχίµους Αξιωµατικούς αποδίδονται οι τιµές οι οριζόµενες διά τους οµοιοβάθµούς τους µη ιοικητές Ναυτικών υνάµεων, ή Αρχιεπιστολείς και µη Κυβερνήτες µαχίµους Αξιωµατικούς.

19 Άρθρο : Τιµές αποδιδόµενες προς τον Πρωθυπουργό, Πρόεδρο της Βουλής, Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως και τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης. 1. Όταν ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται Π.Πλοίο ή διέρχεται επιβαίνων σε εφόλκιο ή πλωτό µέσο σε µικρή από αυτό απόσταση, αποδίδονται προς αυτόν οι τιµές του άρθρου Ν Εάν επιβαίνει επισήµως και το εφόλκιο ή πλωτό µέσο έχει επηρµένο το ιακριτικό του Σήµα, οι ίδιες τιµές του άρθρου Ν 2205, αποδίδονται προς αυτόν από κάθε συνορµούν Πλοίο που ευρίσκεται εν όψει. 3. Τον Πρωθυπουργό υποδέχονται επί του Πλοίου ο τυχόν επιβαίνων του Πλοίου Αρχηγός ή ιοικητής, ο Αρχιεπιστολεύς, ο Κυβερνήτης του Πλοίου και οι Αξιωµατικοί Υπηρεσίας. Κατά την επιβίβαση του αποδίδονται οι τιµές του άρθρου Ν Ο αρχαιότερος ιοικητής δίδει τις αναγκαίες διαταγές διά την επί του Πλοίου παρουσία των λοιπών Κυβερνητών των Πλοίων της Ναυτικής υνάµεως, ως και διά την παράταξη του πληρώµατος και των Αξιωµατικών, εφ' όσον συντρέχει λόγος δι' αυτό. 4. Με την επιβίβαση του Πρωθυπουργού επισήµως, το ιακριτικό του Σήµα επαίρεται στο επίµηλο του ιστού (βλ.άρθρο 2114) και τηρείται επηρµένο εφ' όσον επιβαίνει. 5. Κατά την αναχώρηση του Πρωθυπουργού από το Πλοίο αποδίδονται οι αυτές ως ανωτέρω τιµές, χαιρετάται δε διά βολών πυροβόλου όπως καθορίζεται στο άρθρο Ν Εάν επιβεί σε άλλο Πλοίο, αποδίδονται οι αυτές τιµές, ο χαιρετισµός όµως διά βολών πυροβόλου δεν επαναλαµβάνεται στον ίδιο λιµένα και την ίδια ηµέρα. 6. Των αυτών τιµών και χαιρετισµών του Πρωθυπουργού δικαιούται ο Πρόεδρος της Βουλής. 7. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως δικαιούται, κατά την απουσία του Προέδρου, των τιµών, χαιρετισµών και του ιακριτικού Σήµατος του Πρωθυπουργού. 8. Οι τιµές αυτού του άρθρου προς τον Πρωθυπουργό αποδίδονται και κατά τον αυτό τρόπο προς τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης. Ο Αναπληρωτής ή Υφυπουργός Εθνικής Αµύνης, κατά την απουσία του Υπουργού Εθνικής Αµύνης, δικαιούται των τιµών, χαιρετισµών και του ιακριτικού Σήµατος του Υπουργού Εθνικής Αµύνης. 9. Οι τιµές του άρθρου αυτού αποδίδονται από τα Πλοία σε λιµένες εσωτερικού και εξωτερικού. Οι τιµές της παραγράφου 5 αποδίδονται στο εξωτερικό, εφ' όσον οι τοπικοί κανονισµοί το επιτρέπουν.

20 Άρθρο : Τιµές αποδιδόµενες προς τους λοιπούς Υπουργούς και Υφυπουργούς, µέλη της Κυβερνήσεως. 1. Οι τιµές που αποδίδονται στους λοιπούς Υπουργούς και Υφυπουργούς µέλη της Κυβερνήσεως, όταν αυτοί επισκέπτονται επισήµως Π.Πλοίο, η δε επίσκεψή τους έχει αναγγελθεί από τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης ή τον Αρχηγό ΓΕΝ, είναι οι τιµές του άρθρου Ν 2205, εφ'όσον δε εκπροσωπούν την ανωτάτη Κυβερνητική αρχή αποδίδονται και οι τιµές του άρθρου Ν 2206 ( ιά φρουράς). 2. Οι αυτές τιµές του άρθρου Ν 2205 αποδίδονται και όταν το εφόλκιο ή πλωτό µέσο του οποίου επιβαίνουν επισήµως διέρχεται πλησίον Π.Πλοίων εν όρµω. 3. Επί του πλοίου υποδέχονται αυτούς ο τυχόν επιβαίνων Αρχηγός ή ιοικητής, ο Αρχιεπιστολεύς, ο Κυβερνήτης του Πλοίου και οι Αξιωµατικοί Υπηρεσίας. 4. Στο εξωτερικό χαιρετώνται διά των κανονικών βολών πυροβόλου µόνον κατόπιν διαταγής ΓΕΝ και εφ' όσον οι τοπικοί κανονισµοί το επιτρέπουν. Άρθρο : Τιµές αποδιδόµενες προς τις λοιπές Ελληνικές αρχές. 1. Τιµές αποδιδόµενες προς τους Γενικούς Γραµµατείς Περιφερειών, Νοµάρχες, ιπλωµατικές, Προξενικές και Εκκλησιαστικές αρχές : α. Οι προς τους ιοικητές περιφερειών, Νοµάρχες, ιπλωµατικές, Προξενικές και Εκκλησιαστικές αρχές αποδιδόµενες τιµές, όταν αυτοί επισκέπτονται επισήµως Π.Πλοίο στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους είναι οι οριζόµενες στο άρθρο Ν Επίσης τους αποδίδονται οι τιµές του άρθρου Ν 22ο' ( ιά φρουράς) στην περίπτωση κατά την οποία οι αρχές αυτές (πλην των Εκκλησιαστικών) αντιπροσωπεύουν την ανωτάτη Κυβερνητική αρχή και εάν εχαιρετώντο διά βολών πυροβόλου θα εδικαιούντο ένδεκα (11) ή περισσότερες βολές (βλ. άρθρο Ν 2308). β. Οι ίδιες προς τα ανωτέρω πρόσωπα τιµές του άρθρου Ν 2205 αποδίδονται και όταν το εφόλκιο ή πλωτό µέσο στο οποίο επιβαίνουν επισήµως διέρχεται πλησίον Π.Πλοίου εν όρµω. 2. Τιµές αποδιδόµενες προς τους Αξιωµατικούς του Στρατού Ξηράς και της Π.Αεροπορίας : Οι τιµές που αποδίδονται και η υποδοχή από τα Π. Πλοία προς τους Αξιωµατικούς του Στρατού και της Αεροπορίας κατά την εν στολή επίσκεψή τους σε αυτά είναι οι αυτές που αποδίδονται στους οµοιοβάθµους τους Αξιωµατικούς του Π.Ν. και συγκεκριµένα διά τους ανωτάτους οι τιµές του άρθρου Ν 2214 και τους λοιπούς οι τιµές του αρθρου Ν 2217, µε τις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΠΕΝΘΗ - ΕΠΙΚΗ ΕΙΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΠΕΝΘΗ - ΕΠΙΚΗ ΕΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΠΕΝΘΗ - ΕΠΙΚΗ ΕΙΕΣ ΤΙΜΕΣ Άρθρο : 2501. Μεγάλο και µικρό πένθος. Λαµβανόµενα µέτρα. 1. Τα ακόλουθα µέτρα λαµβάνονται από τα Π.Πλοία και τις Ν.Υπηρεσίες, όπου αυτά είναι δυνατόν να εκτελεσθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 23 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 23 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 23 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Άρθρο : 2301. Χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου Γενικές διατάξεις. 1. Ο χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου όπως καθορίζεται στα κατωτέρω άρθρα αυτού του Κεφαλαίου αποδίδεται ή ανταποδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. Οι εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά κατά τις οποίες συµµετέχουν όλοι οι Κλάδοι των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο : 2401. Εκτέλεση επισκέψεων εντός 24 ωρών από του κατάπλου. 1. Οι πρώτες επισκέψεις εκτελούνται εντός 24 ωρών από τον κατάπλου, εάν δεν εκτελεσθούν αµέσως.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΣΗΜΑΙΕΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΣΗΜΑΙΕΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΣΗΜΑΙΕΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ Άρθρο : 2101. ιακριτικά σηµεία Πολεµικού Πλοίου : 1. Τα διακριτικά σηµεία κάθε Πολεµικού Πλοίου είναι : α. Η Εθνική Σηµαία. β. Το Επίσηµο. γ. Ο Επισείων ή άλλο ιακριτικό Σήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 04 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΟΥΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 04 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΟΥΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 04 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΟΥΝΤΟΣ Άρθρο 0401: Κλιµάκωση της ιοικήσεως στο Π.Ν. 1. Μετά τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης και τον Αναπληρωτή Υπουργό ή/ και Υφυπουργούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 07 ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 07 ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 07 ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ Άρθρο 0701: Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου Οι διατάξεις που αναπτύσσονται στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται κυρίως στον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Άρθρο : 1401. Γενικά. Τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο αυτό θέτουν τις γενικές αρχές και επισηµαίνουν τις βασικές υποχρεώσεις στρατιωτικής αγωγής και συµπεριφοράς του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 1901. Γενικά - ιάταξη της ύλης του Κεφαλαίου. 1. Οι γενικές διατάξεις που αφορούν όλες τις άδειες απουσίας µε εξαιρέσεις, όπου ειδικώς αναφέρεται, καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται µε άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό του Λιµενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Άρθρο 0301: Στρατιωτική εξουσία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1. Η άσκηση ιοικήσεως στηρίζεται πάντοτε στην ανάθεση αντιστοίχου και συµφώνου προς τους νόµους στρατιωτικής εξουσίας. 2. Η στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 538/1989 (Φ.Ε.Κ. Α-224/ )

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 538/1989 (Φ.Ε.Κ. Α-224/ ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 538/1989 (Φ.Ε.Κ. Α-224/ 6.10.1989) "Υποχρεώσεις και δικαιώµατα του αστυνοµικού προσωπικού του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης". (1) ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ( Έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 08 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 08 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 08 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ Άρθρο 0801: Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις που αναπτύσσονται στο Κεφάλαιο αυτό αναφέρονται στον Αρχηγό Στόλου και τους ιοικητές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Άρθρο : 1501. Αντικειµενική και αµερόληπτη µεταχείριση. Κάθε ανώτερος ασκεί τα καθήκοντα του µε αντικειµενικότητα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 51568 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 127 Α. Νόµος υπ άριθ 324/1976. Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας. Άρθρο 1

ΦΕΚ 127 Α. Νόµος υπ άριθ 324/1976. Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας. Άρθρο 1 ΦΕΚ 127 Α Νόµος υπ άριθ 324/1976 Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας Άρθρο 1 Προέλευση Κατάταξη 1. όκιµοι έφεδροι αξκοί ανήκοντες εις τα Όπλα, το Σώµα Εφοδιασµού -Μεταφορών και εις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αιγάλεω 06/10/2010 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αιγάλεω 06/10/2010 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αιγάλεω 06/10/2010 Αριθμ.Πρωτ. 54519 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

Βασισµένες στην ιεθνή Σύµβαση "Πρότυπα Εκπαίδευσης, Εκδόσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών" του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού.

Βασισµένες στην ιεθνή Σύµβαση Πρότυπα Εκπαίδευσης, Εκδόσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού. Ο Η Γ Ι Ε Σ Γ Ε Φ Υ Ρ Α Σ Βασισµένες στην ιεθνή Σύµβαση "Πρότυπα Εκπαίδευσης, Εκδόσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών" του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού. Ο ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ - αναλαµβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 52 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Η δηµιουργία,

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς 09/ 05/2011 Αριθ. Πρωτ.: Μ.Φ. 7113.4 / 01 /11. ΠΡΟΣ: Ως Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής

Πειραιάς 09/ 05/2011 Αριθ. Πρωτ.: Μ.Φ. 7113.4 / 01 /11. ΠΡΟΣ: Ως Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑ - ΚΕ.Π.Λ.Σ. Γ.Ε.Μ.Ε.Μ. Α (Γρ. Εθιµοτυπίας) Ταχ. /νση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ταχ. Κώδικας : 185

Διαβάστε περισσότερα

864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) 864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Ολόκληρη η προκήρυξη των θέσεων Αν δεν έχεις τον Acrobat Reader κάνε click στο εικονίδιο και στο παράθυρο που θα ανοίξει διάλεξε "Ανοιγμα" Επικοινωνία Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/ ) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/ ) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/3.12.2001) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 10 και 53

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Άρθρο: 1101. Ο Κυβερνήτης και η πλήρης ευθύνη του. 1. Το Πολεµικό Πλοίο, όπως καθορίζεται στο άρθρο 0404 των ιατάξεων Π.Ν., αποτελεί το κύτταρο της Ναυτικής υνάµεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ (καν.7)

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ (καν.7) ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ (καν.7) Η μη αισθητή μεταβολή της διοπτεύσεως πυξίδας του πλοίου που προσεγγίζει σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος συγκρούσεως. Εδώ πρέπει να τονίσομε ότι διοπτεύομε πάντοτε το ίδιο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α. ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α. ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 Ο Εορτασμός της Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η SOLAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ- 2 ΚΑΙ Ο ISPS ΚΩΔΙΚΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Απριλίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ:

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Απριλίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.:15649 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: 1/ Γενικό Επιτελείο Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΟΡΤΕΣ. (ΦΕΚ 1488/ Αριθμ.52749) επίσημες εορτές και

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΟΡΤΕΣ. (ΦΕΚ 1488/ Αριθμ.52749) επίσημες εορτές και ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΟΡΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (ΦΕΚ 1488/2006 - Αριθμ.52749) Αριθμ. 52749 Καθορισμός σειράς προβαδίσματος

Διαβάστε περισσότερα

185 K.A.U. Π/91. *ΕΈ. Παρ. Ill (I) Αρ. 2577,

185 K.A.U. Π/91. *ΕΈ. Παρ. Ill (I) Αρ. 2577, *ΕΈ. Παρ. Ill (I) Αρ. 2577,15.2.91 185 K.A.U. Π/91 Αριθμός 27 Οι περί Συγκροτήσεως, Λειτουργίας και Διαχειρίσεως των Κέντρων Ψυχαγωγίας Μονάδων (Κ.Ψ.Μ.) Κανονισμοί της Εθνικής Φρουράς του 1991, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.1 Οι ιεθνείς Κανονισµοί Ιστιοδροµιών της ISAF (RRS) 2009-2012. 1.2 Ο Ειδικός Κανονισµός Ασφάλειας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. O Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ιωάννης Σγουρός και ï Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά ê Στέφανος Γ. Χρήστου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. O Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ιωάννης Σγουρός και ï Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά ê Στέφανος Γ. Χρήστου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η O Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ιωάννης Σγουρός και ï Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά ê Στέφανος Γ. Χρήστου σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας τις Εορταστικές Εκδηλώσεις για την Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 14493 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας όρος που χρησιµοποιείται όπως δηλώνεται κατωτέρω, είναι τυπωµένος µε πλάγια γράµµατα, ή σε προοίµια, µε έντονα πλάγια γράµµατα.

Ένας όρος που χρησιµοποιείται όπως δηλώνεται κατωτέρω, είναι τυπωµένος µε πλάγια γράµµατα, ή σε προοίµια, µε έντονα πλάγια γράµµατα. ΟΡΙΣΜΟΙ Ένας όρος που χρησιµοποιείται όπως δηλώνεται κατωτέρω, είναι τυπωµένος µε πλάγια γράµµατα, ή σε προοίµια, µε έντονα πλάγια γράµµατα. Εγκατάλειψη: Μία ιστιοδροµία που µία επιτροπή αγώνων ή µία επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012

βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Ασκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών κατά τις βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 αποφασίζουμε: Κ.Υ.Α. αριθμ. 19676-19/05/2012 - Ασκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 14 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18 Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη Συνεργασία των Σουηδικών Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα.

Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα. ΦΕΚ B 1488/6.10.2006 Αριθμ. 52749 /28.9.2006 Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Aπόφαση 12670/601/01

Aπόφαση 12670/601/01 Aπόφαση 12670/601/01 ΦΕΚ 762/Β/18-06-2001 Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΛ/ΘΑΝ ΝΒΝΕ Άρθρο 7 ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΛ/ΘΑΝ ΝΒΝΕ Άρθρο 7 ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΛ/ΘΑΝ ΝΒΝΕ 2009 Άρθρο 7 ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 1. Παραθερισµό στο ΘΑΝ δικαιούνται οι ακόλουθες κατηγορίες και τα µέλη των οικογενειών τους: α. Οι εν ενεργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΕΘΑ Αθήνα, 26 Μαρ 2009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΕΘΑ Αθήνα, 26 Μαρ 2009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " ΣΤΗΝ ΚΛΑ ΟΣ ΠΟΡΩΝ/ ΕΚΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΕΘΑ 08-2009 Αθήνα, 26 Μαρ 2009 1. ΣΣΕ α. Έδρα της ΣΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ Η έδρα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3417,

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3417, Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3417, 7.7.2000 750 Κ.Δ.Π. 191/2000 Αριθμός 191 Οι περί Αιαμνημονεύσεων του Στρατού της Δημοκρατίας Κανονισμοί του 2000 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα

ΘΕΜΑ: Μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα Α Α: ΒΕ2ΨΧ-Ι 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/ΔΝΣΗ Β2/1 ΤΜ. ΕΘΝ. ΚΑΙ ΣΤΡΑΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΛ. ΣΧΟΛΩΝ Τηλέφ. 2106574234 Φ.337.1/260/257234 Σ. 2009 Aθήνα, 5 Iουν 14 ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατεύσιμο και Πολιτικό Προσωπικό της Τακτικής Αεροπορίας, Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του ΚΥΣΕΑ αναλαμβάνω σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Σεπτεμβρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 54960 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) + Μέγεθος Γραµµάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4058/2012: Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις (566208) Αρθρο :0 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/239/339968

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 21801 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 19664 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: 1/ Γενικό Επιτελείο Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4 α Τηλεφ. (εσωτ.) 3036 Φ.400/194/346836

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ημερομηνία καταχώρησης: 14/7/2014 Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑ Αντιναύαρχος ε.α. Γρ. Μεζεβίρης Π.Ν. 1957 238 2,93 Περιγραφή: Το βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε «Προαγωγή Αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού» Έχοντας υπόψη: α. Το άρθρο 45 του Συντάγµατος. β. Το άρθρο 5 του ν.δ 1400/1973 «Περί καταστάσεων των Αξιωµατικών των Ενόπλων υνάµεων», (Α 114). γ. Τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

από 6η έως 6η ώρα 6η ώρα ,67 0,67 1,33

από 6η έως 6η ώρα 6η ώρα ,67 0,67 1,33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» στο υπ αρ. πρωτ. 16/30-3-2015 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ Σ (Με 40 ώρες υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας - 8 ημερησίως) (Πίνακας Γ1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/2/14 ιθ - 10/08/ Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας...

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/2/14 ιθ - 10/08/ Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας... Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας που παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο παραμονής στην Ελλάδα (αρθ. 73 ν. 3386/2005) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Καλοδήµος. 1

http://sep4u.gr Καλοδήµος. 1 Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων. (ΣΣΑΣ) Πλήθωνος Γεµιστού 2, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54638, τηλ. 2310 962190-1-2 2310-216948. Ποια είναι τα τµήµατα της Σχολής; Η Σχολή διαιρείται σε δύο πτέρυγες εκ των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5429

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5429 βάλλονται είκοσι ένας (21) τιμητικοί κανονιοβολισμοί {ανά πέντε δευτερόλεπτα (5 )}: (1) Κατά την άφιξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, όταν προβλέπεται ή διαταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4 α Τηλεφ. (εσωτ.) 3036 Φ.400/81/310104

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΛ Αριθ. 01 Περί ρυμουλκικών εργασιών λιμένος και ρυμουλκών λιμένος (ΦΕΚ 336 Β )

ΓΚΛ Αριθ. 01 Περί ρυμουλκικών εργασιών λιμένος και ρυμουλκών λιμένος (ΦΕΚ 336 Β ) ΓΚΛ Αριθ. 01 Περί ρυμουλκικών εργασιών λιμένος και ρυμουλκών λιμένος (ΦΕΚ 336 Β 10-05-93) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ: ΓΚΛ αριθ. 43 Συμπλήρωση διάταξης του αρ. 01 ΓΚΛ (ΦΕΚ 916 Β/14-07-06)

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/132/317922

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 12/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.:οικ.451793/1735 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 12/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.:οικ.451793/1735 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 12/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.:οικ.451793/1735 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Tαχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 59100 Πληροφορίες : Ελένη Νικολαϊδου-Τσατίρη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4 α Τηλεφ. (εσωτ.) 3036 Φ.400/270/364550

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣΙΑ 2011 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

2o ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣΙΑ 2011 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 2o ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣΙΑ 2011 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.1. Ο αγώνας διέπεται από τους Κανονισµούς Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. Σας προσκαλούµε να τιµήσετε µε την παρουσία σας τις εορταστικές εκδηλώσεις της 149ης Επετείου του ολοκαυτώµατος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου

Πρόσκληση. Σας προσκαλούµε να τιµήσετε µε την παρουσία σας τις εορταστικές εκδηλώσεις της 149ης Επετείου του ολοκαυτώµατος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου Πρόσκληση Σας προσκαλούµε να τιµήσετε µε την παρουσία σας τις εορταστικές εκδηλώσεις της 149ης Επετείου του ολοκαυτώµατος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Η Αντπεριφερειάρχης Ρεθύµνου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2662/1998 ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ ΦΕΚ Α` 273/

ΝΟΜΟΣ 2662/1998 ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ ΦΕΚ Α` 273/ ΝΟΜΟΣ 2662/1998 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής ημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της ημοκρατίας της Βουλγαρίας, η οποία αφορά την είσοδο και διέλευση μιας Βουλγαρικής

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣΙΑ 2010 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

1 ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣΙΑ 2010 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1 ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣΙΑ 2010 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.1. Ο αγώνας διέπεται από τους Κανονισµούς Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ «Α Π Ο Φ Α Σ Η»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ «Α Π Ο Φ Α Σ Η» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 o ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. /ση: Μουρούζη 4, Τ.Κ.:106 74 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β KΛAΔOΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τηλ.(εξωτ.) 210 657 5152 Φ. 400/ 4/ 491450 Σ. 371 (ΦΕΚ 219/ 31-01-2017, τ. Β

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΒΛΑΒΟΥΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προοίμιο. 45 του 1964. 203 του 1988. Για σκοπούς εφαρμογής του περί της Αιγιαλίτιδας Ζώνης Νόμου και των

Διαβάστε περισσότερα

- Οι Αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση.

- Οι Αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση. Οι υπόχρεοι Υποχρεωμένοι να υποβάλλουν δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (πόθεν έσχες), σύμφωνα με τη νομοθεσία, είναι: - Ο Πρωθυπουργός. - Οι Αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 10(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2008

Αριθμός 10(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2008 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 10(Ι)/2017 Αρ. 4589, 17.2.2017 Ο περί Eμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα : 21 10 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 01/οικ. 1352 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα : 21 10 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 01/οικ. 1352 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα : 21 10 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 01/οικ. 1352 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΣ: 1. Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ.) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε.

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. µε θέµα: «Ειδικές Ρυθµίσεις Άρσης Αντικινήτρων στη Συνδικαλιστική ράση» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Πίνακες Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ «Ε», «ΣΤ», «Ζ» Β ΚΛΑ ΟΣ/Β1 ΚΟΙΝ: ΣΓ ΥΕΘΑ-ΣΓ ΥΦΕΘΑ ΣΓ ΑΝΥΕΘΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΣΤΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4 α Τηλεφ. (εσωτ.) 3036 Φ.400/121/330922

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ

ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Ο Προσκοπισµός είναι Εθελοντική, µη πολιτική, Παιδαγωγική Κίνηση που προσφέρει στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανακοίνωσε το πρόγραμμα του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανακοίνωσε το πρόγραμμα του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανακοίνωσε το πρόγραμμα του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940. 1 / 5 Αναλυτικά το δελτίο τύπου των εκδηλώσεων Για το φετινό εορτασμό της Εθνικής Επετείου

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Λυκοπούλων / Γ.Ε.

Κλάδος Λυκοπούλων / Γ.Ε. Κλάδος Λυκοπούλων / Γ.Ε. Σελίδα 3 από 9 Τυπικά Τυπικά Έναρξης Η Αγέλη σχηματίζει κύκλο παράταξης, που εφάπτεται στον ιστό, ο οποίος έχει τη θέση ενός λυκόπουλου στον κύκλο. Σε περίπτωση που ο χώρος δεν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α. ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α. ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 Ο Εορτασµός της Εθνικής Επετείου θα πραγµατοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Κεφ. 1 ο Επικοινωνία- Συνεργασία Κεφ. 2 ο Εντυπα - Σφραγίδες 1 Κεφ. 1ο : Επικοινωνία Συνεργασία 1) Συνεργασία µε Αρχές και Κοινωνικούς Φορείς Η δηµιουργία, διατήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ «ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙ ΟΣ 2015» ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club 30 Μαΐου 1 Ιουνίου 2015

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ «ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙ ΟΣ 2015» ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club 30 Μαΐου 1 Ιουνίου 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ «ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙ ΟΣ 2015» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club 30 Μαΐου 1 Ιουνίου 2015 1 ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος προκηρύσσει τον

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου για την «Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας από Ένοπλους Ιδιώτες Φρουρούς σε Εµπορικά Πλοία και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α.

Σχέδιο Νόµου για την «Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας από Ένοπλους Ιδιώτες Φρουρούς σε Εµπορικά Πλοία και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α. Σχέδιο Νόµου για την «Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας από Ένοπλους Ιδιώτες Φρουρούς σε Εµπορικά Πλοία και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς Επιτρέπεται µε άδεια

Διαβάστε περισσότερα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2013» Συνοπτικός τίτλος. 109(Ι) του 2005 197(Ι) του 2007 90(Ι) του 2008 75(Ι) του 2010 115(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ένταξη σε υπηρεσία στην ΠΑ

Η ένταξη σε υπηρεσία στην ΠΑ P T Y P Q R S Mirage 2000-5Mk.2 Η ένταξη σε υπηρεσία στην ΠΑ P T Y Η ένταξη σε υπηρεσία στην ΠΑ Πραγµατοποιήθηκε στις 23 Νοεµβρίου, ηµέρα Παρασκευή στο αεροδρόµιο της Τανάγρας όπου εδρεύει η 114 Πτέρυγα

Διαβάστε περισσότερα