ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία «Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων Ομάδων Ο.Τ.Α, για τις 3 τελευταίες χρήσεις » Όνομα σπουδαστή: Αλαμπάνος Νίκος Επιβλέπων Καθηγητής: Καραγιλάνης Στυλιανός Ταύρος Σεπτέμβριος 2007

2 Περιεχόμενα Ευρετήριο Πινάκων... 4 Περίληψη... 6 Abstract Εισαγωγή Γενικά Μεθοδολογία Περιεχόμενα Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης Γενικά Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσης Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Προσάρτημα Ισολογισμού Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Αριθμοδείκτες (Ratio Analysis) Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας Αριθμοδείκτης Ειδικής (άμεσης) Ρευστότητας Αριθμοδείκτης Βασικού Διαστήματος Βιωσιμότητας Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εισπράξεων Απαιτήσεων Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεμάτων Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Καθαρού Κεφαλαίου Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίων Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων Αριθμοδείκτες Διαρθρώσεων Κεφαλαίων & Βιωσιμότητας Αριθμοδείκτης Ιδίων προς Συνολικά Κεφάλαια Αριθμοδείκτης Ίδια Κεφάλαια προς Ξένα Αριθμοδείκτης Ίδια Κεφάλαια προς Πάγια Αριθμοδείκτης Παγίων προς Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας... 28

3 Αριθμοδείκτης Μεικτού Περιθωρίου Κέρδους Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Απασχολούμενων Κεφαλαίων Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού Συνδυασμένος Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μόχλευσης Πίνακας Πηγών Χρήσεων Κεφαλαίου Κεφάλαιο Κίνησης (Working Capital) Κατάσταση Ταμειακής Ροής(Cash flow statement) Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση Μελέτη Δείγματος Δήμων (Case Study) Ανάλυση βάσει Κατηγοριοποίησης Μεγέθους Αγροτικοί Δήμοι Ημιαστικοί Δήμοι Αστικοί Δήμοι Ανάλυση βάσει Μεγέθους Δήμου Μεγάλοι Δήμοι Μεσαίοι Δήμοι Μικροί Δήμοι Συμπεράσματα Παράρτημα Ευρετήριο Πινάκων Παραρτήματος Βιβλιογραφία Σελίδα 3 από 113

4 Ευρετήριο Πινάκων ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΔΗΜΟΙ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 17: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 19: ΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 20: ΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 21: ΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 22: ΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 23: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 24: Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 25: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 26: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 27: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 28: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 29: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 30: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 31: ΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 32: ΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 33: ΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 34: ΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 35: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 36: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 37: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΩΝ-ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 38: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΩΝ-ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 39: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 40: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 41: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 42: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΗΜΩΝ Σελίδα 4 από 113

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 43: ΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 44: ΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 45: ΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 46: ΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 47: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 48: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 49: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΩΝ-ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 50: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΩΝ-ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 51: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 52: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 53: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 54: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 55: ΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 56: ΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 57: ΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 58: ΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 59: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 60: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΣΑΙΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 61: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΩΝ-ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 62: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΩΝ-ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 63: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 64: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 65: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 66: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 67: ΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 68: ΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 69: ΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 70: ΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 71: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 72: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 73: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΩΝ-ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 74: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΩΝ-ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΩΝ Σελίδα 5 από 113

6 Περίληψη Η χρηµατοοικονοµική αξιολόγηση των οικονοµικών καταστάσεων µιας οικονοµικής µονάδας, αποτελούσε µέχρι και σήµερα, προνόµιο του ιδιωτικού τοµέα. Η εφαρµογή των αρχών της χρηµατοοικονοµικής επιστήµης και της λογιστικής πρακτικής, περιοριζόταν σε βασικές λογιστικές εργασίες & καταγραφές, ιδιαίτερα στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α). Η εργασία που ακολουθεί βασίστηκε σε µια προσπάθεια ενσωµάτωσης σύγχρονων µεθόδων της χρηµατοοικονοµικής, στην ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων των Ο.Τ.Α. Μέσα από µια περιγραφή της µεθόδου χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης και των βασικών στόχων της, καταγράφονται επίσης τα κυριότερα εργαλεία της και επεξηγείται ο ρόλος αυτών στην οικονοµική έρευνα. Γίνεται επίσης προσπάθεια να προσαρµοστεί η εφαρµογή των µεθόδων οικονοµικής ανάλυσης στα δεδοµένα Οργανισµών, όπως οι Ο.Τ.Α Α βαθµού. Εν συνεχεία µέσα από την ανάλυση ενός είγµατος οικονοµικών καταστάσεων οµαδοποιηµένων ήµων από όλη τη Χώρα (28 συγκεκριµένα), εξάγουµε σηµαντικά συµπεράσµατα για την κεφαλαιακή διάρθρωση, τη ρευστότητα, τη λειτουργία και την αποδοτική αξιοποίηση των πόρων αυτών. Σηµαντικό στοιχείο της εργασίας είναι οι δύο διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις των ήµων ανάλογα µε το µέγεθος και την οικονοµική και πολεοδοµική συγκρότηση αυτών, γεγονός που βοήθησε ιδιαίτερα στην σύνθεση διαφορετικών και χρήσιµων συµπερασµάτων. Ελπίζουµε η προσπάθεια αυτή να αποτελέσει ένα εφαλτήριο για µια πιο ενδελεχή αξιοποίηση της χρηµατοοικονοµικής λογιστικής στα οικονοµικά των Ο.Τ.Α, γεγονός επιτακτικό µετά την εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος και της διεύρυνσης του πεδίου αρµοδιοτήτων τους. Σελίδα 6 από 113

7 Abstract The field of financial and accounting analysis was the privilege of the private sector up to a couple of years ago, especially in Greece. In the public sector, the application of financial assessment methods was restricted to the higher levels of Public Administration. Local Administration authorities are reluctantly applying the financial and accounting analysis methods, following the adoption of a different accounting system and especially after facing up to the imperative need for economic reconciliation. This thesis examines the financial and accounting analysis of the financial statements of a sample of 28 Municipalities through Greece and reaches conclusions regarding their capital structure, their liquidity, their function and their efficiency. In order to define the particularities that Local Administration Authorities face and to reach useful conclusions, we have categorised our sample in two different ways. Firstly according to their size and secondly, according to their economic and urban planning characteristics. Additionally, we consider the function of financial statements and the basic financial tools that are being used during the assessment process. Although still at a very early stage, the private financial methods are being adopted by the public sector, in order to support the decision-making and financial planning processes. We hope that these new methods will soon become common practice for public administration. Σελίδα 7 από 113

8 1. Εισαγωγή 1.1. Γενικά Η οικονοµική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α Α βαθµού, όπως έχει πλέον Συνταγµατικά και Θεσµικά κατοχυρωθεί, αποτέλεσε το εφαλτήριο για την ανάπτυξη µιας διαφορετικής οικονοµικής και διαχειριστικής κουλτούρας στους κόλπους της αυτοδιοίκησης. Στα πλαίσια της ωρίµανσης του διοικητικού θεσµού και συνεπώς και της διαχείρισης των οικονοµικών, εισήχθησαν νέα χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά εργαλεία, προκειµένου οι οικονοµικές πληροφορίες να ολοκληρωθούν, να γίνουν έγκυρες και σαφείς. Η εισαγωγή του διπλογραφικού συστήµατος υποχρεωτικά στους Ο.Τ.Α Α βαθµού, συνοδεύτηκε από την υποχρέωση για κατάρτιση και δηµοσίευση οικονοµικών καταστάσεων τέλους χρήσης από τους ήµους. Συγκεκριµένα, µε το Π , αποφασίστηκε η εφαρµογή του ιπλογραφικού Λογιστικού Συστήµατος παρακολούθησης των οικονοµικών των Ο.Τ.Α. Με το Π. αυτό καθορίστηκε το λογιστικό σχέδιο και ο τρόπος τήρησής του από τα Ν.Π.. και τους ήµους, οι οποίοι: α) προαιρετικά µπορούσαν να το τηρήσουν από την δηµοσίευσή του και β) υποχρεωτικά από 01/01/2000. Το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο του άρθρου 1 του 315 Π.. εφαρµόζεται από τους ήµους και τις Κοινότητες της Πρωτοβάθµιας Αυτοδιοίκησης που έχουν, είτε πληθυσµό άνω των κατοίκων σύµφωνα µε την τελευταία γενική απογραφή πληθυσµού, είτε έσοδα άνω των 500 εκατοµµυρίων δρχ. ετησίως υποχρεωτικά από της 1ης Ιανουαρίου Το Π. 315/99, για το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των Ο.Τ.Α, έχει σαν βάση το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των Ν.Π.., που καθιερώθηκε µε το Π. 205/98 προσαρµοσµένο στις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε σκοπό την απαλοιφή των µειονεκτηµάτων και αδυναµιών που παρουσίαζε το απλογραφικό σύστηµα. Η υλοποίηση αυτού του στόχου, άλλαξε ουσιαστικά τη λειτουργία των οικονοµικών υπηρεσιών των 1 Π.. 315/ (ΦΕΚ-302 Α') : Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ήµων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α' Βαθµού) 2 Καραγιλάνης (2002) Σελίδα 8 από 113

9 ήµων και ήταν µια δύσκολη διαδικασία, που αναστάτωσε τις οικονοµικές υπηρεσίες του ήµου. Η αποδοχή του ιπλογραφικού Λογιστικού Συστήµατος επέφερε σηµαντικές αλλαγές στη σύνταξη και την απεικόνιση των στοιχείων των Οικονοµικών Καταστάσεων (Ισολογισµοί και Αποτελέσµατα Χρήσεως) των ήµων. Συγκεκριµένα η σύνταξη και δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων πλέον επιτρέπει την απεικόνιση της πραγµατικής οικονοµικής κατάστασης του κάθε ήµου και δίνει την δυνατότητα σύγκρισης δηµοσιευµένων στοιχείων. Ταυτόχρονα γίνεται πλέον εφικτός ο καλύτερος δυνατόν οικονοµικός, διαχειριστικός και διοικητικός έλεγχος των Ο.Τ.Α. εκ µέρους των οργάνων τους. Σκοπός της εργασίας είναι η διεξοδική χρηµατοοικονοµική µελέτη των Οικονοµικών Καταστάσεων 28 ήµων όλης της Ελλάδος για την τριετία , προκειµένου να εξάγουµε χρήσιµα συµπεράσµατα για τη δοµή, το ρόλο και τις αδυναµίες των σηµερινών Ο.Τ.Α Α βαθµού της χώρας µας. Στόχος µας είναι µέσα από την δειγµατοληπτική έρευνα να οδηγηθούµε σε ασφαλή συµπεράσµατα, για την χρηµατοοικονοµική δοµή των σηµερινών σύγχρονων ήµων, γεγονός που θα αποτελέσει πολύτιµο υλικό για την επισήµανση των τρωτών σηµείων, καθώς και για την υιοθέτηση µέτρων εξ αυτών, προκειµένου να βελτιωθεί η χρηµατοοικονοµική τους διάρθρωση Μεθοδολογία Η µεθοδολογία της εργασίας στηρίχθηκε, όσον αφορά την ανάλυση της χρηµατοοικονοµικής δοµής των ήµων, στη χρησιµοποίηση ποσοτικών στοιχείων από τις καταστάσεις τέλους χρήσης αυτών και συγκεκριµένα, στοιχεία των Ισολογισµών και των Αποτελεσµάτων Χρήσεως. Αναφορικά µε τον προσδιορισµό του δείγµατος της µελέτης 3, δυστυχώς δεν υπήρξε η δυνατότητα της επιλογής βάσει µιας αντικειµενικής και αµερόληπτης τεχνικής δειγµατοληψίας. Βασική αιτία ήταν η ανεπάρκεια των στοιχείων, όσο και η αδυναµία εξεύρεσης οικονοµικών καταστάσεων για τα απαιτούµενα οικονοµικά έτη. Συνεπώς η επιλογή του δείγµατος των ήµων έγινε µε υποκειµενικά αξιολογικά κριτήρια, βάσει των 3 Για τη συλλογή των οικονοµικών καταστάσεων (Ισολογισµοί-Αποτελέσµατα Χρήσεως) απευθυνθήκαµε στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α) Σελίδα 9 από 113

10 διαθέσιµων στοιχείων. Παρόλα αυτά έγινε προσπάθεια να τηρηθούν όσο ήταν δυνατό, οι εξής υποθέσεις κατά την επιλογή του δείγµατος: Αντιπροσώπευση ήµων από όλες τις Περιφέρειες της Χώρας Αντιπροσώπευση ήµων όλων των Πληθυσµιακών Μεγεθών Αντιπροσώπευση ήµων µε διαφορετικά Οικονοµικά & Χωροταξικά χαρακτηριστικά (Αγροτικοί, Ηµιαστικοί και Αστικοί ήµοι) Το δείγµα των προς µελέτη ήµων όπως τελικά διαµορφώθηκε περιλαµβάνεται στον πίνακα 1 που ακολουθεί: Πίνακας 1: Επιλεγέντες Δήμοι του Δείγματος ΔΗΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (κάτοικοι) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (μέγεθος) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΜΕΣΑΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΙΑΣΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΜΙΚΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΙΑΣΤΙΚΟΣ ΓΕΡΑΚΑ ΜΕΣΑΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΙΑΣΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΔΗΜΟΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΜΕΛΙΤΕΙΩΝ ΜΙΚΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ ΜΕΣΑΙΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕΣΑΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ (ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ) ΧΙΟΥ ΜΕΣΑΙΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΚΑΣ-ΣΟΥΛΙΟΥ ΜΙΚΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΗΜΙΑΣΤΙΚΟΣ ΘΡΑΚΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ Σελίδα 10 από 113

11 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟΣ (ΚΡΗΤΗΣ) ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΗΜΙΑΣΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΘΡΑΚΗΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΜΙΚΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ (ΠΙΕΡΙΑΣ) ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΜΕΣΑΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ (ΠΕΛΛΑ) ΔΗΜΟΣ ΘΡΑΚΗΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΙΑΣΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝ. ΑΣΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Πηγή: ΥΠΕΣΔΔΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΣ Εν συνεχεία, προκειµένου να προκύψουν χρήσιµα συµπεράσµατα, δηµιουργήσαµε δύο ειδών οµαδοποιήσεις του είγµατος, για να τις µελετήσουµε χωριστά. Συγκεκριµένα: Οµαδοποίηση Σύµφωνα µε το Μέγεθος του ήµου. Η οµαδοποίηση αυτή λαµβάνει υπόψη της το πληθυσµιακό κριτήριο για την κατάταξη του ήµου σε κάποια κατηγορία. ήµοι µε πληθυσµό µικρότερο των κατοίκων θεωρούνται Μικροί ήµοι, αυτοί µεταξύ και κατοίκων θεωρούνται Μεσαίοι και τέλος ήµοι µε πληθυσµό µεγαλύτερο των κατοίκων εκλαµβάνονται ως Μεγάλοι ήµοι. ηλαδή: o o o Μικροί ήµοι ( ήµοι µε πληθυσµό µικρότερο των κατοίκων) Μεσαίοι ήµοι ( ήµοι µε πληθυσµό µεταξύ και κάτοικοι) Μεγάλοι ήµοι ( ήµοι µε πληθυσµό µεγαλύτερο των κατοίκων) Βάσει του δείγµατός µας, 9 ήµοι κατατάσσονται στους µικρούς, 8 στους µεσαίους και 11 στους µεγάλους (βλ. πίνακα 1) Οµαδοποίηση σύµφωνα µε τον Οικονοµικό και Χωροταξικό χαρακτήρα των ήµων. Η οµαδοποίηση αυτή γίνεται κυρίως µε κριτήρια την πηγή των εισοδηµάτων του πληθυσµού στους ήµους αυτούς, όσο επίσης και την πολεοδοµική και χωροταξική διάρθρωση αυτών. Η κατηγορία λοιπόν Αγροτικοί ήµοι, περιλαµβάνει ήµους, όπου η κύρια πηγή εισοδήµατος των ηµοτών προέρχεται από την αγροτική οικονοµία και επίσης ο Σελίδα 11 από 113

12 πολεοδοµικός χαρακτήρας των ήµων δεν ευνοεί µεγάλες & πυκνές οικιστικές καλύψεις. Οι Ηµιαστικοί ήµοι περιλαµβάνουν τους ήµους αυτούς, όπου τα εισοδήµατα των πολιτών προέρχονται ισόρροπα από τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα, ενώ επίσης ο πολεοδοµικός χαρακτήρας των ήµων περιλαµβάνει πυκνότερα οικιστικά συγκροτήµατα. Τέλος, η κατηγορία Μεγάλοι ήµοι περιλαµβάνει κυρίως ήµους, όπου η κύρια πηγή εισοδήµατος εντοπίζεται στον τριτογενή τοµέα, ενώ επίσης η οικιστική ανάπτυξη αυτών είναι ιδιαίτερα πυκνή, µε υψηλούς συντελεστές οικιστικής κάλυψης. Βάσει του δείγµατός µας, 9 ήµοι κατατάσσονται στους αγροτικούς, 6 στους ηµιαστικούς και 13 στους αστικούς (βλ. Πίνακα 1). Εν συνεχεία για κάθε οµαδοποίηση και επί µέρους κατηγορία, εισάγοντας πρωτογενή στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων τέλους χρήσης των ήµων του δείγµατος και µε τη χρήση ειδικού λογισµικού 4, δηµιουργήσαµε αντιπροσωπευτικές οικονοµικές καταστάσεις τέλους χρήσης για κάθε κατηγορία χωριστά (ένα είδος µέσου όρου ενός αντιπροσωπευτικού ήµου). Εν συνεχεία, η χρηµατοοικονοµική ανάλυση βασίστηκε στην επεξεργασία αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, µε την εκπόνηση δεικτών και οικονοµικών καταστάσεων (αριθµοδείκτες, τάσεις αριθµοδεικτών, πίνακες ταµειακών ροών, πίνακες κεφαλαίου κίνησης, καταστάσεις πηγών-χρήσεων κεφαλαίου κ.α). Στο πρώτο κεφάλαιο αναφερόµαστε στη δοµή και τα περιεχόµενα των οικονοµικών καταστάσεων τέλους χρήσης, καθώς επίσης και στον τρόπο αξιοποίησης αυτών στα πλαίσια κυρίως της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µια εκτενής αναφορά και παρουσίαση των κυρίων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων που χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής θέσης ενός οικονοµικού οργανισµού. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση της µελέτης - ανάλυσης (case study) για το δείγµα των ήµων που προαναφέρθηκε. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζουµε τα συµπεράσµατα της οικονοµικής µας ανάλυσης. 2. Περιεχόμενα Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης 2.1. Γενικά 4 Λογισµικό οικονοµικής ανάλυσης Ισολογισµών, Finan της Specisoft A.E (http://www.specisoft.gr/firstpage.exe/finan) Σελίδα 12 από 113

13 Οι οικονοµικές καταστάσεις αποτελούν πίνακες, στους οποίους εµφανίζονται τα στοιχεία του ισολογισµού καθώς και ορισµένων άλλων λογαριασµών των οικονοµικών µονάδων κεφαλαιώδους σηµασίας. Επειδή οι οικονοµικές καταστάσεις δηµοσιεύονται πρώτιστα στους χρηµατοδότες της οικονοµικής µονάδας (µετόχους και πιστωτές), καλούνται και χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (financial statements) και η λογιστική που ασχολείται µε την κατάρτισή τους χρηµατοοικονοµική λογιστική. Εκτός των παραπάνω οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ενδιαφέρουν εξίσου και τους εντός της επιχείρησης (µετόχους, προσωπικό κτλ). Ο σκοπός της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων των ΟΤΑ Α βαθµού, όπως και γενικότερα των άλλων ηµοσίων Οργανισµών, είναι η πληροφόρηση κάθε έµµεσα ή άµεσα ενδιαφεροµένου για την ετήσια οικονοµική δραστηριότητα του Οργανισµού και την οικονοµική του κατάσταση. Εξάλλου η διεύρυνση του ρόλου των ΟΤΑ σήµερα και ο ουσιαστικός τους ρόλος στη διαχείριση των τοπικών ζητηµάτων έχει διαφοροποιήσει σηµαντικά και την οικονοµική τους δραστηριοποίηση (π.χ. επιχορηγήσεις από ιεθνείς Οργανισµούς και δανεισµό από Πιστωτικά Ιδρύµατα του εξωτερικού κ.α.). Οι οικονοµικές καταστάσεις, αποτελούνται από τους εξής πίνακες: Τον Ισολογισµό Το Λογαριασµό Γενικής Εκµετάλλευσης Τον Πίνακα ιάθεσης Αποτελεσµάτων Το Προσάρτηµα του Ισολογισµού 2.2. Ισολογισμός Ο Ισολογισµός αποτελεί µια λογιστική κατάσταση, η οποία εµφανίζει την οικονοµική λειτουργία µιας οικονοµικής µονάδος σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή. Συναφής επίσης ορισµός του Ισολογισµού είναι αυτός της λογιστικής κατάστασης, η οποία παρουσιάζει την περιουσιακή συγκρότηση ενός οικονοµικού οργανισµού (περιουσιακά στοιχεία - πηγές χρηµατοδότησής τους) σε ενιαίο νόµισµα και σε ορισµένη χρονική στιγµή 5. Η εµφάνιση των στοιχείων γίνεται συνοπτικά κατά είδος και αξία. 5 Ναούµ (1994) Σελίδα 13 από 113

14 Ο ισολογισµός περιλαµβάνει όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία αποτελούν την οικονοµική κατάσταση ενός οικονοµικού φορέα. ηλαδή: Τα µέσα δράσης ενός Οργανισµού: Όλα τα υλικά και άυλα αγαθά που έχει στη ιάθεσή του ο Οργανισµός (π.χ. χρηµατικά διαθέσιµα, χρεόγραφα, απαιτήσεις κ.α.) Τις υποχρεώσεις ενός Οργανισµού προς Τρίτους: Όλες οι οφειλές του Οργανισµού προς τρίτα πρόσωπα (π.χ. οφειλές προς προµηθευτές, πιστωτικά ιδρύµατα κ.α) Τις υποχρεώσεις της ίδιας της Οικονοµικής µονάδας στον Φορέα: Εκφράζει το σύνολο των Υποχρεώσεων µιας οικονοµικής µονάδας προς τους φορείς της. Οι λογαριασµοί που περιλαµβάνονται και ο τρόπος εµφάνισής τους αναφέρονται στο Π 205/98 και το υπόδειγµα του ίδιου. Τα κύρια στοιχεία που συνθέτουν τον Ισολογισµό είναι τα εξής 6 : Σύνολο ενεργητικού: Είναι το σύνολο των άυλων και υλικών αγαθών, που βρίσκονται στην κατοχή του οργανισµού και των οποίων η τιµή προσδιορίζεται µε αντικειµενικό τρόπο. Πάγιο ενεργητικό: αποτελείται από στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία δεν ρευστοποιούνται εντός ενός οικονοµικού έτους, είτε µέσα στα πλαίσια του κυκλώµατος της οικονοµικής µονάδας, είτε έξω. Είναι το άθροισµα όλων των κωδικών των κατηγοριών Γ(Ι) «ασώµατες ακινητοποιήσεις», Γ(ΙΙ) «ενσώµατες ακινητοποιήσεις» και Γ(ΙΙΙ) «συµµετοχές και άλλες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις» του ενεργητικού του ισολογισµού. Κυκλοφορούν ενεργητικό: Αποτελείται από στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία µπορούν να ρευστοποιηθούν εντός ενός οικονοµικού έτους, είτε µέσα στα πλαίσια του κυκλώµατος της οικονοµικής µονάδας, είτε έξω από αυτό. Συντίθεται από το άθροισµα των κονδυλίων (Ι) «αποθέµατα», (ΙΙ) «απαιτήσεις» (εκτός από το ποσό της κατηγορίας (ΙΙ)(4) «κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόµενη χρήση»), (ΙΙΙ) «χρεόγραφα», (ΙV) «διαθέσιµα» και Ε «µεταβατικοί λογαριασµοί του ενεργητικού του ισολογισµού. Σύνολο παθητικού: Οι υποχρεώσεις της οικονοµικής µονάδας προς τρίτους. Ίδια κεφάλαια: Το σύνολο των Υποχρεώσεων µιας οικονοµικής µονάδας προς τους φορείς της είναι το άθροισµα των κονδυλίων Α(Ι) «ίδια κεφάλαια», Α(ΙΙ) «διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο», Α(ΙΙΙ) «διαφορές αναπροσαρµογής», Α(IV) «αποθεµατικά κεφάλαια» και Α(V) «αποτελέσµατα σε νέο» του παθητικού του ισολογισµού. 6 Ναούµ (1994) Σελίδα 14 από 113

15 Σύνολο υποχρεώσεων Είναι το άθροισµα των κονδυλίων Γ(Ι) «µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις», κονδυλίων Γ(ΙΙ) «βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις» του παθητικού του ισολογισµού. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις: Στην οµάδα αυτή εµπεριέχονται οι υποχρεώσεις της οικονοµικής µονάδας, οι οποίες ρευστοποιούνται εντός ενός οικονοµικού έτους. Αποτελούν το άθροισµα των κονδυλίων Γ(ΙΙ) «βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις» και «µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού» του ισολογισµού. Ένα τυπικό υπόδειγµα του Ισολογισµού παρουσιάζει ο παρακάτω πίνακας (πίνακας 2): Πίνακας 2: Διάρθρωση Ισολογισμού ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κεφάλαιο Α(Ι) Ασώματες ακινητοποιήσεις Γ (Ι) Διαφορές αναπρ/γής Α(ΙΙ) Ενσώματες ακινητοποιήσεις Γ(ΙΙ) Συμμετοχές και άλλες Γ(ΙΙΙ) Αποθεματικά κεφάλαια Α(ΙV) χρηματοοικονομικές απαιτήσεις Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποτελέσματα σε νέο Α(V) Αποθέματα Δ(Ι) Ποσά προορισμένα για αύξηση A(VI) κεφαλαίου Απαιτήσεις Δ(ΙΙ) Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Χρεόγραφα Δ(ΙΙΙ) Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Διαθέσιμα Δ(IV) Μακροπρόθεσμες Γ(Ι) Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Χρεωστικοί λογαριασμοί τάξεως Πηγή: Καραγιλάνης Σ., Σαββαίδου Κ., (2007) Βραχυπρόθεσμες Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Πιστωτικοί λογαριασμοί τάξεως Γ(ΙΙ) 2.3. Αποτελέσματα Χρήσης Σελίδα 15 από 113

16 Είναι ο πίνακας που εµφανίζει τα αποτελέσµατα της χρήσης και τον τρόπο που διαµορφώθηκαν. Αποτελεί µια παραστατική απεικόνιση του λογαριασµού 86 του κλαδικού λογιστικού σχεδίου και ο τρόπος διαµόρφωσής του, καθώς και το υπόδειγµα αναφέρονται στο Π 205/98. Στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης απεικονίζονται σε δύο στήλες τα: α) Στοιχεία της κλειόµενης χρήσης. β) Στοιχεία της προηγούµενης χρήσης. Η κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης παρουσιάζει ουσιαστικά την αποδοτικότητα της λειτουργίας σε κάθε οικονοµικό έτος. Αν ο ισολογισµός απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση της οικονοµικής µονάδας στο τέλος της χρήσης, η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης δείχνει την πορεία της οικονοµικής µονάδας κατά την διάρκεια αυτής. Τέλος συνοψίζει τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης της χρήσης, που στον ισολογισµό απεικονίζονται στην καθαρή θέση Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσης, µε βάση το πλεόνασµα ή το έλλειµµα που προκύπτει από την δραστηριότητα του οργανισµού, όπως αυτός διαµορφώνεται κατά τις εγγραφές κλεισίµατος ισολογισµού. Εν συνεχεία καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών αµέσως µετά την καταχώρηση του ισολογισµού και του λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης. Στην κατάρτιση του πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων περιλαµβάνονται υποχρεωτικά τουλάχιστον τα στοιχεία του υποδείγµατος (εφόσον τα στοιχεία υπάρχουν στο ήµο) διαφορετικά αναγράφονται µόνο, όσα από τα στοιχεία του υποδείγµατος υπάρχουν Προσάρτημα Ισολογισμού Το προσάρτηµα του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης περιέχει στοιχεία που είναι συµπληρωµατικά µε τις προαναφερθείσες οικονοµικές καταστάσεις, δίνοντας έτσι χρήσιµες πληροφορίες για την δηµιουργία ολοκληρωµένης εικόνας, όσον αφορά την χρηµατοοικονοµική θέση ενός οργανισµού. Τέτοιες πληροφορίες είναι: 7 Καραγιλάνης Σ., Σαββαίδου Κ., (2007) 8 Νιάρχος (1997) Σελίδα 16 από 113

17 Οι µέθοδοι που εφαρµόστηκαν για την αποτίµηση των στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων, για τον υπολογισµό των διορθώσεων αξιών στοιχείων του ενεργητικού και για τον υπολογισµό των αναπροσαρµοσµένων αξιών στοιχείων ενεργητικού. Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων. Οι διαφορές που προκύπτουν από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων. Οι συναλλαγµατικές διαφορές. Πίνακας κατεχοµένων τίτλων & χρεογράφων (πχ. Μετοχές σε επιχειρήσεις, Οµόλογα). Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, καθώς και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται µε εµπράγµατες ασφάλειες. Στοιχεία που αφορούν την απασχολησιµότητα. Πληροφορίες για έκτακτα και ανόργανα έξοδα και έσοδα του Οργανισµού. Πληροφορίες για τους µεταβατικούς λογαριασµούς. Τα ποσά των οικονοµικών δεσµεύσεων του Οργανισµού. Πληροφορίες για την δοµή του ισολογισµού και τυχόν πρόσθετους κωδικούς. Πληροφορίες για τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις. 3. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ως χρηµατοοικονοµική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων (analysis of financial statement) ορίζεται η ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση της πληροφόρησης που περιέχεται σε αυτές, αποσκοπώντας ουσιαστικά τον προσδιορισµό των σχέσεων ανάµεσα στα οικονοµικά στοιχεία. Η χρηµατοοικονοµική ανάλυση περιλαµβάνει τρία στάδια 9. Συγκεκριµένα: 1 ο στάδιο: Υπολογισµός των σχέσεων ανάµεσα στα στοιχεία που περιέχονται στις λογιστικές καταστάσεις. Ειδικότερα, στο στάδιο αυτό γίνεται ο υπολογισµός των αριθµοδεικτών, της τάσης των οικονοµικών στοιχείων και των αριθµοδεικτών σε διαχρονική κλίµακα, όπως επίσης και η οποιαδήποτε µεταβολή της περιουσιακής κατάστασης της οικονοµικής µονάδας ή του οργανισµού. 9 Νιάρχος (1997) Σελίδα 17 από 113

18 2 ο στάδιο: Περιλαµβάνει την ιεράρχηση των στοιχείων µε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να εξάγονται σηµαντικές σχέσεις ανάµεσα στα δεδοµένα του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως. 3 ο στάδιο: Ουσιαστικά στο επίπεδο αυτό γίνεται µια προσπάθεια κοινής σύνθεσης των παραπάνω πληροφοριών, προκειµένου να αξιολογηθούν και να ερµηνευθούν οι σχέσεις που έχουν προκύψει από την ανάλυση. Σκοπός της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης, είναι: Η µέτρηση της προηγούµενης επίδοσης της οικονοµικής µονάδας Η µέτρηση της παρούσας κατάστασης της οικονοµικής µονάδας Η πρόβλεψη των µελλοντικών δυνατοτήτων της οικονοµικής µονάδας για τη διατήρηση της κατάλληλης ισορροπίας Για την διενέργεια της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης έχουν αναπτυχθεί διάφοροι µέθοδοι, οι κυριότεροι από τις οποίες είναι 10 : Συγκριτική ή ιαχρονική µέθοδος ανάλυσης (horizontal analysis): Με την µέθοδο αυτή οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται µε τη µορφή που απεικονίζουν τα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα για δύο ή περισσότερες λογιστικές χρήσεις. Η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων γίνεται συγκρίνοντας τους ισολογισµούς και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσης και αξιολογώντας τις µεταβολές από έτος σε έτος και συνολικά για µια περίοδο ετών. Οι µεταβολές αυτές µπορεί να απεικονιστούν ως εξής: α) απόλυτη µεταβολή, β) σχετική µεταβολή, γ) λόγος (δείκτης). Η αξιολόγηση των µεταβολών επιτρέπει την ανάλυση των τάσεων που διαµορφώνονται στα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µια οικονοµικής µονάδας. Μέθοδος ανάλυσης χρονολογικών σειρών µε δείκτες τάσεις (Trend Analysis): Όταν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία για περισσότερες από δύο οικονοµικές χρήσεις, η µελέτη των µεταβολών είναι θεµιτό να γίνεται µέσα στα πλαίσια της παρουσίασης όλων των συγκρίσεων σε σχέση µε ένα κοινό έτος, το οποίο καλείται έτος βάσης. Τα ποσά των άλλων ετών της χρονικής περιόδου που καλύπτει η ανάλυση, εκφράζονται ως ποσοστά των ποσών του έτους βάσης Αριθμοδείκτες (Ratio Analysis) 10 Νιάρχος (1997) Σελίδα 18 από 113

19 Οι αριθµοδείκτες είναι σχέσεις µεταξύ διαφορετικών µεγεθών, οι οποίες απεικονίζονται συνήθως µε τη µορφή ποσοστών. Η χρήση των αριθµοδεικτών βοηθά την παρακολούθηση µε συνοπτικό τρόπο βασικών οικονοµικών µεγεθών και τάσεων. Οι αριθµοδείκτες καταρτίζονται µε σκοπό τον προσδιορισµό της πραγµατικής θέσης ή της αποδοτικότητας της οικονοµικής µονάδας ή και της πραγµατικής κατάστασης ολόκληρης της οικονοµικής µονάδας. Υπάρχει πλήθος αριθµοδεικτών που χρησιµοποιούνται τόσο από µεγάλες ιδιωτικές µονάδες, όσο και από εξειδικευµένους πιστοληπτικούς οργανισµούς. Οι δείκτες αυτοί µε την ορθή χρησιµοποίηση τους αποτελούν ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για την αξιολόγηση της οικονοµικής κατάστασης της µονάδας τη δεδοµένη χρονική περίοδο, όπως επίσης και σε βάθος χρόνου. Η χρήση αριθµοδεικτών στους ΟΤΑ απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών µέσα στις οποίες λειτουργούν αυτοί, όπως επίσης και λόγω της διαφορετικής στοχοθεσίας από τον ιδιωτικό τοµέα. Ο υπολογισµός της τιµής ενός αριθµοδείκτη µεµονωµένα έχει µικρή σηµασία. Αποκτά νόηµα όµως στα πλαίσια του προσδιορισµού της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης του ΟΤΑ, όταν µετά τον υπολογισµό ακολουθήσει σύγκριση µε κάποιο πρότυπο. Για να είναι παραγωγική η σύγκριση πρέπει να παίρνει τη µορφή διαχρονικής ανάλυσης Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Οι αριθµοδείκτες ρευστότητας χρησιµοποιούνται προκειµένου να διερευνηθεί η βραχυχρόνια οικονοµική θέση µιας οικονοµικής µονάδας, καθώς επίσης και η δυνατότητά της να ανταποκριθεί µε επιτυχία στις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της 11. Η ύπαρξη χρηµατοοικονοµικής ρευστότητας δίνει τη δυνατότητα στην εκάστοτε οικονοµική µονάδα να αντεπεξέρχεται στις υποχρεώσεις της µε επιτυχία. Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι η οικονοµική µονάδα έχει τη δυνατότητα να µετατρέπει έγκαιρα τα αποθέµατά της σε πωλήσεις και εν συνεχεία να εισπράττει, σε εύλογο χρονικό διάστηµα, τις απαιτήσεις της σε χρηµατικά διαθέσιµα. 11 Αλεξάκης Χ., Ξανθάκης Μ., (2006) Σελίδα 19 από 113

20 Προκειµένου για τον προσδιορισµό των κερδών ή των πλεονασµάτων µιας οικονοµικής µονάδας, είναι ιδιαίτερα σηµαντική η δυνατότητα να µετατρέπει τις υποχρεώσεις της σε ταµειακά διαθέσιµα. Η ύπαρξη αδυναµίας στην είσπραξη των απαιτήσεων έχει ως αποτέλεσµα τη µειωµένη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της, γεγονός που επιφέρει τη δυσµένεια των συναλλασσοµένων. Για τον λόγο αυτό οι περισσότερες οικονοµικές µονάδες επιζητούν µόνιµα την διατήρηση των πλεονασµάτων τους σε κυκλοφοριακά στοιχεία, ώστε να είναι σε θέση να εξοφλούν κανονικά τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις τους Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας Μας δείχνει το βαθµό της ρευστότητας µια επιχείρησης, αλλά και το περιθώριο ασφαλείας που έχει θέσει η διοίκηση, έτσι ώστε όταν απαιτηθεί να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει κάποια ανεπιθύµητη εξέλιξη που µπορεί να προκύψει από αύξηση των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων έναντι της οικονοµικής µονάδας 12. Επίσης δείχνει την ικανότητα της οικονοµικής µονάδας να εξυπηρετήσει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε οµαλό τρόπο. Αποτελεί ακόµα µέτρο για το περιθώριο ασφαλείας που είναι διαθέσιµο για την αντιµετώπιση δυσµενών εξελίξεων. Η εύλογη τιµή του δείκτη αυτού εξαρτάται από τη συνέχεια της ροής και την αντιστοιχία εισερχοµένων κεφαλαίων και εξοφλουµένων υποχρεώσεων, το είδος της επιχείρησης, την ποιότητα των κυκλοφοριακών στοιχείων της κλπ. Συνήθως θεωρείται ικανοποιητική τιµή, εάν είναι γύρω στο 1,5. Ένας µεγάλος αριθµοδείκτης γενικής ρευστότητας σηµαίνει µια καλύτερη θέση ρευστότητας της οικονοµικής µονάδας και σαφώς καλύτερη ανταπόκριση στις τρέχουσες υποχρεώσεις. Βέβαια το µέγεθος του αριθµοδείκτη εξαρτάται από την παραγωγική δραστηριοποίηση της επιχείρησης. Ο δείκτης προκύπτει ως εξής: 12 Νιάρχος (1997) Σελίδα 20 από 113

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών 3 χρή η ρ μ Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης «κοινού μεγέθους» και ο υπολογισμός διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα 2. Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα 2 Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων 1 Εισαγωγή ύο κύριες κατηγορίες ανάλυσης οικονοµικών καταστάσεων Συγκρίσεις µε βάση τα οικονοµικά στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων δύο η περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασική επιδίωξη κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, είναι όπως συμβαίνει με κάθε οργανισμό η καλή της υγεία και η ανάπτυξη της. Οι επιδιώξεις αυτές στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.14823/22/Β/87/3 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αλεξόπουλος Γιώργος

Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αλεξόπουλος Γιώργος Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως Είναι λογιστική κατάσταση Δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα Πρόλογος 3ης έκδοσης 15 Πρόλογος 17 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κεφ. Ιο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1.1. Εισαγωγή 23 1.1.1. Οικονομική μονάδα 23 1.1.2. Έννοια της Λογιστικής 24 1.1.3. Φύση της Λογιστικής 26 1.1.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft:

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft www.specisoft.gr Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα Διοίκησης και Δωρεάν Λογισμικό στην Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 205/15-7-1998) ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co»

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co» Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος Καβάλα, 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 4/6/2009 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΝΤΟΥΣΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗΣ Γ. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή στην ανάλυση οικονομικών καταστάσεων 1.1Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΓΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α. Εισαγωγή Η χρηµατοοικονοµική λογιστική τηρείται µε σκοπό την ενηµέρωση της διοίκησης της επιχείρησης όσο και των τρίτων ενδιαφεροµένων. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση ονοµάζεται η διαδικασία άντλησης οικονοµικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.» ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.» ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.» ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Σπουδαστής: Σταύρου Μαρίνος Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Καϊσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ASCOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΣΜΒΡΙΟΥ 2014-20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α Μ Α Ε 28031/01/Β/92/702 Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης 0_CONT_.indd iii 15/10/2014 4:07:16 μμ τίτλος: ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ (2η έκδοση) συγγραφείς: Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΝΤΕ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΝΤΕ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2013 Περιεχόμενα Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις πίνακα περιεχομένων. Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ πίνακα περιεχομένων. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΝΤΕ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00 ΑΝΕΠΑΛ A.E ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 45566/12/Β/00/4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΦΜ:095774064.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ ΑΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-15η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar

Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar Φοιτήτριες: Σπέτσι Αλμπέρτα A.M.13519 Κιαζόλι Μαργαρίτα A.M.12531 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Λεκαράκου Αικατερίνη ΑΘΗΝΑ, 2013 Περίληψη Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

"Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.»

Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία 1 "Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993-1995

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993-1995 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993 1995 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην εργασία που προηγήθηκε ( Οι επιπτώσεις στις εμπορικές τράπεζες της μείωσης του εργάσιμου χρόνου στις 35 ώρες χωρίς μείωση των αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΕΜΠΣ.ΔΕ-ΟΠ / MBA-TQM) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρηματοοικονομική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

«AELIOS IT CONSULTING P.C >>

«AELIOS IT CONSULTING P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AELIOS IT CONSULTING P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Σκοπός και Μέθοδοι Αναλύσεως

Έννοια - Σκοπός και Μέθοδοι Αναλύσεως ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ 17 Έννοια - Σκοπός και Μέθοδοι Αναλύσεως Μέρος πρώτο ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ (GENERAL PERSPECTIVE OF FINANCIAL ANALYSIS) 1 1.1. Γενικά Ο ρόλος της Λογιστικής, από

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΟΙ Σ. ΧΟΝΤΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΑΒΕΕ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΟΙ Σ. ΧΟΝΤΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΑΒΕΕ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΟΜΙΚΗΣ & ΛΟΓΟΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΟΙ Σ. ΧΟΝΤΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΑΒΕΕ ΣΠΟΥΔΑΤΣΤΡΙΑ: ΑΛΙΑΓΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύµφωνα µε το Νόµο (άρθρο 43 α παρ. 3 του Ν.2190/1920) και το Καταστατικό της Εταιρείας µας, θέτουµε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

72.830,43 58.755,60 14.074,83 72.830,43 57.466,80 15.363,63

72.830,43 58.755,60 14.074,83 72.830,43 57.466,80 15.363,63 REACTOR Α.Τ.Ε. ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΑΦΜ:099357794 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΕMΒΡΙΟΥ 2012 ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝ ΟΥ 570 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) 43852/62/Β/99/242 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 4 η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική ανάλυση & αριθμοδείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 8 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε.

AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε.» Σπουδαστές: Λαμπρινουδάκης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #2: Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #2: Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #2: Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι παρουσιάσει

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας. Διαχρονική Ανάλυση Ισολογισμών Όλων Των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Της Μυτιλήνης. Εισηγήτρια: ΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ.

Θέμα πτυχιακής εργασίας. Διαχρονική Ανάλυση Ισολογισμών Όλων Των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Της Μυτιλήνης. Εισηγήτρια: ΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας Διαχρονική Ανάλυση Ισολογισμών Όλων Των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Της Μυτιλήνης Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα