ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α"

Transcript

1 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε είδους πληρωμές (ταμειακές εκροές) που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσα στην προϋπολογιστική περίοδο. Ο ταμειακός προϋπολογισμός στηρίζεται: 1. Ως προς το σκέλος των εισπράξεων στον προϋπολογισμό πωλήσεων και σε άλλες προβλεπόμενες πηγές εσόδων (π.χ ενοίκια, τόκοι κτλ.) 2. Ως προς το σκέλος των πληρωμών στους προϋπολογισμούς παραγωγής (υλικών, εργατικών, και Γ.Β.Ε.) εξόδων διαθέσεως και διοικήσεως αλλά και στον προϋπολογισμό επενδύσεων. Αναλυτικά και παραστατικά από πλευράς διαδικασίας καταρτίσεως θα παρουσιάσουμε τον Ταμειακό Προϋπολογισμό σε τρία επιμέρους τμήματα: Στο πρώτο τμήμα (Ι) περιλαμβάνονται οι αναφερόμενες εισπράξεις από: Το ύψος των προβλεπόμενων πωλήσεων σε μετρητά, Το ύψος των προβλεπόμενων πωλήσεων με πίστωση (εισπράξεις από πελάτες και από Γραμμάτια Εισπρακτέα σύμφωνα με το πρόγραμμα πιστωτικής πολιτικής της επιχείρησης). Το ύψος των χρεογράφων χαρτοφυλακίου που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο αξιών (Εμπορεύματα Χρεόγραφα), Το ύψος των δόσεων μακροπρόθεσμου δανείου που έχει συνάψει η επιχείρηση με κάποιο πιστωτικό ίδρυμα, Το ύψος δόσεων μετόχων που δεν έχουν εξοφλήσει ακόμη την αξία των μετοχών, Το ύψος τυχόν άλλων πηγών εσόδων, όπως: Τόκων, Ενοίκια, Μερίσματα, και συμμετοχή σ άλλες επιχειρήσεις, πώληση (εκποίηση) με μετρητά, κ.ά. Εάν στο παραπάνω άθροισμα των εισπράξεων προσθέσουμε και τα αρχικά υπόλοιπα των λογαριασμών Ταμείου και Καταθέσεων όψεως θα έχουμε το συνολικό ποσό που μπορεί να διαθέτει η επιχείρηση για την κάλυψη αναγκών μέσα στην προβλεπόμενη χρονική περίοδο.(έτος, εξάμηνο, τρίμηνο, κ.τ.λ) Στο δεύτερο τμήμα (ΙΙ) περιλαμβάνονται οι αναμενόμενες πληρωμές από: Το ύψος των αγορών κυκλοφοριακών στοιχείων με μετρητά (Εμπορεύματα, πρώτες ύλες, διάφορα αναλώσιμα υλικά, είδη συσκευασίας κ.τ.λ) Το ύψος της εξοφλήσεως των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές και των Γραμματίων Πληρωτέων από προγενέστερες αγορές με πίστωση Το ύψος των προϋπολογισμών δαπανών παραγωγής (πλην υλικών), εξόδων διαθέσεως, διοικήσεως, επενδύσεων και Το ύψος της εξοφλήσεως δανειακών υποχρεώσεων. Στους παραπάνω προϋπολογισμούς δεν συμπεριλαμβάνονται οι μη ταμειακές δαπάνες (Αποσβέσεις, Προβλέψεις). 1

2 Στο τρίτο τμήμα (ΙΙΙ) εμφανίζονται: Το συνολικό ύψος των εισπράξεων (κατά κανόνα μηνιαία) και το αντίστοιχο συνολικό ύψος των πληρωμών. Η διαφορά μεταξύ των παραπάνω μεγεθών (ί-ίί) μας δίνει το μηνιαίο ταμειακό υπόλοιπο (πλεονασματικό ή και ελλειμματικό) ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΕΡΔΟΥΣ - ΜΕΤΡΗΤΩΝ Τα μετρητά είναι κάτι διαφορετικό από το κέρδος, γεγονός που δεν είναι πάντοτε τελείως κατανοητό. Είναι δυνατόν και μάλιστα αρκετά συνηθισμένο για μια επιχείρηση να είναι κερδοφόρος αλλά να έχει έλλειψη μετρητών. Για παράδειγμα μια εταιρεία μπορεί να έχει αυξημένες και σημαντικές πωλήσεις επί πιστώσει αλλά με πολύ μεγάλη περίοδο είσπραξης. Η επιχείρηση μπορεί να παρουσιάζει κέρδος αν τα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα έξοδα και μπορεί να μην έχει ρευστό από αυτές τις πωλήσεις διότι είναι επί πιστώσει Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ Μετρητά είναι η πιο ρευστή μορφή ολόκληρου του τρέχοντος ενεργητικού και χρησιμοποιείται για την πληρωμή των λογαριασμών. Το κεφάλαιο κίνησης, από την άλλη, είναι το μέρος αυτό του τρέχοντος ενεργητικού που απομένει αφού έχουν ικανοποιηθεί όλες οι τρέχουσες υποχρεώσεις. Τα στοιχεία του τρέχοντος ενεργητικού εμφανίζονται με σειρά φθίνουσας ρευστότητας: μετρητά, εισπρακτέοι λογαριασμοί, εμπορεύσιμα χρεόγραφα, εισπρακτέα γραμμάτια και λοιπά. Με απλά λόγια, πρόβλημα ταμειακής ροής εμφανίζεται όταν έχουμε τρέχουσες υποχρεώσεις αλλά καθόλου μετρητά: δεν μπορούμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς με εισπρακτέους λογαριασμούς ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ Η ταμειακή ροή είναι ζωτική για την επιχείρηση και θεμελιώδης για την ύπαρξη της, και αυτό γιατί τα μετρητά είναι τα καύσιμα που χρειάζεται για να λειτουργήσει. Η ανεπάρκεια των ταμειακών ροών έχει σοβαρές επιπτώσεις στην επιχείρηση συμπεριλαμβανομένων της μείωσης της αποδοτικότητας και της αύξησης του κινδύνου ακόμα και της πιθανής χρεοκοπίας. Υπάρχουν πέντε λόγοι για τους οποίους η επιχείρηση διακρατά χρήματα: 1. Το κίνητρο των συναλλαγών, 2. το κίνητρο πρόνοιας, 3. το κερδοσκοπικό κίνητρο. 4. η υποχρέωση διατήρησης θετικών υπολοίπων στους τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων όψεως και 5 ο τελευταίος λόγος είναι ότι το χρήμα έχει και αξία ενοικίασης Το κίνητρο των συναλλαγών (transactions motive): Το κίνητρο αυτό έχει σχέση με την ανάγκη της επιχείρησης να έχει μετρητά στο ταμείο της για να μπορέσει να αντεπεξέλθει σε διάφορες αγορές και πληρωμές που διεξάγονται από τις κανονικές της εργασίες, για παράδειγμα: για την αγορά πρώτων υλών, παγίων, αποθεμάτων, χρεογράφων καθώς επίσης για την πληρωμή των 2

3 υπαλλήλων, των φόρων, των τόκων, καθώς επίσης και για την εξόφληση υποχρεώσεων της και δανείων βραχυπρόθεσμων, μακροπρόθεσμων. Το κίνητρο της πρόνοιας (precautionary motive): Για λόγους αβεβαιότητας δημιουργείται από την επιθυμία των επιχειρήσεων να διατηρούν χρήμα για την περίπτωση έκτακτης ανάγκης η οποία μπορεί να συμβεί ή όχι. Τέτοιες είναι για παράδειγμα οι πυρκαγιές, οι απεργίες, οι εκστρατείες προώθησης των πωλήσεων από τους ανταγωνιστές της. Κίνητρο κερδοσκοπίας (speculative motive): Μια επιχείρηση διατηρεί μετρητά για να μπορέσει να καλύψει απρόβλεπτες δαπάνες, να επωφεληθεί από εκπτώσεις που χορηγούνται για αγορές σε μετρητά και να εκμεταλλευτεί επιχειρηματικές ευκαιρίες και επικερδής αγορές. Για παράδειγμα, ειδικές προσφορές από τους προμηθευτές. Άλλωστε, επειδή οι δείκτες κυκλοφοριακής ρευστότητας και άμεσης ρευστότητας αποτελούν βασικά στοιχεία της ανάλυσης των πιστώσεων είναι αναγκαίο στην επιχείρηση να συμμορφώνεται με τα πρότυπα του κλάδου της εάν θέλει να διατηρήσει την πιστοληπτική της θέση. Μια ισχυρή πιστοληπτική θέση επιτρέπει στην επιχείρηση την αγορά αγαθών με ευνοϊκότερους όρους και την διατήρηση των πιστωτικών της ορίων με τις τράπεζες και τις άλλες πιστωτικές της πηγές. Είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι η συγκέντρωση χρημάτων δεν παρατηρείται για κερδοσκοπικούς σκοπούς σε μεγάλα κλίμακα, ενώ αντίθετα είναι πιο συνηθισμένο φαινόμενο μεταξύ των μεμονωμένων επενδυτών. Υποχρέωση διατήρησης θετικών υπολοίπων στους λογαριασμούς καταθέσεων όψεως: Οι επιχειρήσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει το σύστημα των εμπορικών τραπεζών για αυτές, τις πληρώνει κατά ένα μέρος με τη μορφή άμεσων αμοιβών και κατά ένα άλλο μέρος διατηρώντας ένα υπόλοιπο στους λογαριασμούς καταθέσεων όψεως των τραπεζών (compensating balances). Με αυτόν τον τρόπο η τράπεζα μπορεί να δανείζει τα κεφάλαια αυτά περισσότερο χρόνο με κάποια απόδοση που αποτελεί μια έμμεση αμοιβή της τράπεζας και ένα λόγο διακράτησης ρευστών, που αντιπροσωπεύει το ελάχιστο ύψος καταθέσεων της επιχείρησης, που δέχεται να διατηρήσει στον τραπεζικό της λογαριασμό, που διακινείται με επιταγές. Αξία ενοικίασης: Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα χρήματα δε δίνουνε στον κάτοχό τους μόνο τη δυνατότητα να κατέχει ή να αποκτήσει κάτι όταν χρησιμοποιηθεί σα μέσο συναλλαγής αλλά παράλληλα έχει την ικανότητα να κερδίζει εισόδημα, δηλαδή να έχει αξία ενοικίασης. Η αξία ενοικίασης- χρήσης του χρήματος σε όρους ύψους επιτοκίου. Το χρήμα ενοικιάζεται ή δανείζεται με ανάλογο επιτόκιο που εξαρτάται από τη κατάσταση της αγοράς του χρήματος και από πολλούς άλλους παράγοντες, όπως το νόμιμα επιτρεπόμενο ύψος, το χρόνο του δανεισμού και το βαθμό του αναλαμβανόμενου κινδύνου. Το χρήμα ενοικιάζεται ή δανείζεται στο κράτος και στις επιχειρήσεις όταν ο κάτοχός της για παράδειγμα αγοράζει διάφορα ομόλογα. 3

4 1.1.5 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΡΟΩΝ Οι ταμειακές ροές διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες ροών: Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ (OPERATING FLOWS): Οι λειτουργικές ροές σχετίζονται με την παραγωγή και πώληση των προϊόντων, καθώς επίσης και με την παροχή των υπηρεσιών της επιχείρησης. ΟΙ ΕΙΣΡΟΕΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ: 1. Πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών 2. Διάφορα άλλα έσοδα όπως ενοικίαση επιπλέον χώρου 3. Επιστροφές χρημάτων από την κυβέρνηση 4. Αποδόσεις από μετοχές 5. Αποδόσεις από έντοκους τίτλους (ομόλογα δημοσίου ή εταιριών) ΟΙ ΕΚΡΟΕΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝΕ: 1. Παραγωγή των προϊόντων ή των υπηρεσιών (που συμπεριλαμβάνονται πληρωμές για πρώτες και βοηθητικές ύλες, πληρωμές για εργατικά, ενοίκιο, ασφάλεια, πληρωμές στους προμηθευτές κ.α.) 2. Αγορά εμπορευμάτων 3. Πληρωμές για φόρους στην κυβέρνηση 4. Πληρωμές τόκων Β. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ (ΙΝVESTMENT FLOWS) Οι επενδυτικές ροές είναι οι χρηματικές ροές, που έχουν να κάνουν με τις αγορές και πωλήσεις πάγιου ενεργητικού και χρεογράφων άλλων εταιρειών για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. ΟΙ ΕΙΣΡΟΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝΕ: 1. Εισπράξεις από πώληση πάγιου ενεργητικού 2. Εισπράξεις έντοκων τίτλων ή μετοχών άλλων εταιρειών που κατέχονται για επενδυτικούς σκοπούς. ΟΙ ΕΚΡΟΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΏΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝΕ, 1. Πληρωμές για την αγορά πάγιου ενεργητικού 2. Πληρωμές για τη αγορά έντοκων τίτλων που κατέχονται για επενδυτικούς σκοπούς 3. Έκδοση δανείου Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ (FINANCING FLOWS) Οι χρηματοδοτικές ροές περιλαμβάνουνε την απόκτηση των ρευστών από την έκδοση των μετοχών, την εκροή των ρευστών, από την επανεξαγορά μετοχών που έχουν ήδη εκδοθεί και επίσης χρηματικές ροές από τη δημιουργία των οφειλών και την εξόφληση τους. ΟΙ ΕΙΣΡΟΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ: Κεφάλαια που προέρχονται: 1. Από την πώληση μετοχών της επιχείρησης 2. Από τη δημιουργία των οφειλών ΟΙ ΕΚΡΟΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝΕ: Ι. Εξαγορά των μετοχών μας 2. Καταβολή των μερισμάτων 3. Εξόφληση των οφειλών 4

5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Στο σχήμα παρατηρούμε τις τρεις ταμειακές ροές, τις λειτουργικές, επενδυτικές και χρηματοδοτικές ροές. Στο κέντρο του σχήματος είναι τα μετρητά της επιχείρησης. Τα βελάκια που ξεκινούν από το κέντρο του σχήματος δηλαδή από τα μετρητά είναι οι εκροές των διαθεσίμων της επιχείρησης, ενώ τα βελάκια που καταλήγουνε στα μετρητά είναι οι εισροές των ρευστών. Κοιτάζοντας το σχήμα παρατηρούμε ότι στις λειτουργικές ροές φεύγουνε χρήματα από την επιχείρηση (δηλαδή έχουμε εκροές ρευστών) για πληρωμές προς τους 5

6 εργάτες, για πρώτες ύλες, για πληρωτέους λογαριασμούς καθώς και για την επεξεργασία του προϊόντος. Επίσης έχουμε εκροή χρημάτων για λειτουργικά έξοδα, καθώς και για την πληρωμή των φόρων προς την κυβέρνηση. Επίσης στις λειτουργικές ροές μπαίνουνε χρήματα (εισροή ρευστών) από την επιστροφή των φόρων από την επιχείρηση και από την πώληση του προϊόντος. Στις επενδυτικές ροές έχουμε εκροές μετρητών (φεύγουνε δηλαδή λεφτά από την επιχείρηση με την αγορά πάγιου ενεργητικού και την αγορά χρεογράφων ενώ έχουμε εισροές μετρητών προς την επιχείρηση από την πώληση παγίων καθώς επίσης και από την πώληση χρεογράφων. Στις χρηματοδοτικές ροές: έχουμε εισροές μετρητών προς την επιχείρηση όταν πουλάει τις μετοχές τις καθώς επίσης και με τη μορφή οφειλών, ενώ έχουμε εκροές από την επιχείρηση με την επανεξαγορά των μετοχών της, την καταβολή των μερισμάτων 1 της και με την εξόφληση των οφειλών της. 6

7 1.1.6 ΔΙΑΧΕ1Ρ1ΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ Η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης εξαρτάται άμεσα από τη διαχείριση της ταμειακής ροής. Η επιχείρηση ξεκινάει τη διαχείριση των ρευστών διαθεσίμων πρώτα από τη μελέτη της απόδοσης της επιχείρησης που είχε στο παρελθόν και αναμένεται ότι χρόνο με το χρόνο θα βασίζεται στα ίδια περίπου πρότυπα. Αυτό γίνεται γιατί η επιχείρηση έχει κεκτημένη ταχύτητα, που δύσκολα αλλάζει. Το σίγουρο είναι για να γίνουνε ουσιαστικές αλλαγές προς το καλύτερο είναι δύσκολο, ενώ να αλλάξει η απόδοση της επιχείρησης προς το χειρότερο είναι πολύ πιο εύκολο Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Τα τελευταία χρόνια η διαχείριση των ρευστών διαθεσίμων έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας των υψηλών ρυθμών πληθωρισμού, οι οποίοι δημιουργούν κινδύνους υποτίμησης των χρημάτων που παραμένουν αδρανή. Για αυτό το λόγο οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες ενισχύουν τα συστήματα ελέγχου των χρημάτων έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουν να αποφευχθούν οι περιπτώσεις χρημάτων που είναι τοποθετημένες σε κάποιο τραπεζικό λογαριασμό ή σε κάποιο μακρινό υποκατάστημα. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι για τη διαχείριση των ρευστών διαθεσίμων δημιουργείται και από τις επιχειρήσεις που επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους στο εξωτερικό οι κυμαινόμενες ισοτιμίες αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν συστήματα ελέγχου των ταμιακών τους διαθεσίμων σε διεθνή κλίμακα. Στις περιπτώσεις αυτές για να αποφευχθεί η πραγματοποίηση μεγάλων ζημιών από συναλλαγματικές διαφορές, απαιτείται ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των ρευστών. Ακόμη και στην περίπτωση, που η επιχείρηση επιθυμεί να αποφύγει την κερδοσκοπία από τις μεταβολές των ισοτιμιών, το γεγονός ότι είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο από τις μεταβολές αυτές επιβάλλει τη συνεχή παρακολούθηση των ισοτιμιών και την ανάπτυξη ενός κατάλληλου συστήματος αποφυγής ή μείωσης των σχετικών κινδύνων. Σε πολλές επιχειρήσεις ο αρμόδιος διευθυντής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την κάλυψη των ανοιγμάτων, καθορίζοντας ημερήσιες ή εβδομαδιαίες ισοτιμίες για χρήση από όλες τις επιμέρους παραγωγικές ή θυγατρικές μονάδες. Οι δυο βασικές πλευρές διαχείρισης των ρευστών διαθεσίμων είναι το σύστημα συγκέντρωσης των ρευστών και στον έλεγχο των εκταμιεύσεων. Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να λάβει υπόψη της τα δύο αυτά θέματα και αυτό γιατί είναι αγοραστής και πωλητής ΑΥΞΗΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ Οι πηγές από τις οποίες μπορεί η επιχείρηση να πετύχει αύξηση των εισροών είναι τέσσερις: 1. Από την απόδοση των νέων επενδύσεων της 2. Από την έκδοση νέου δανείου 3. Από την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού περιλαμβανομένων των επιστροφών, των χρηματοοικονομικών μισθωμένων στοιχείων 4. Λειτουργικά κέρδη Οι τρεις πρώτες πηγές είναι σχετικά περιορισμένης αποδοτικότητας. Καθώς εάν δε συμβάλλει η τέταρτη σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα ξεμείνει η επιχείρηση 7

8 από επενδυτές, θα σταματήσουν οι πιστώσεις και δε θα έχει άλλα στοιχεία του ενεργητικού. Η αύξηση όμως μπορεί να επέλθει και από ουδέτερες πηγές, για παράδειγμα: 1 Ξαφνική πτώση στην τιμή των πρώτων υλών 2. Μόλις η επιχείρηση έκλεισε μία πολύ μεγάλη συμφωνία της οποίας καταβλήθηκε ολόκληρο το ποσό 3. Η επιχείρηση είναι εποχιακή και αυτή είναι η εποχή που το χρήμα εισρέει. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για την επιτάχυνση των ταμειακών ροών. Για παράδειγμα, η επιχείρηση μπορεί να στείλει τα τιμολόγια στους πελάτες της πιο γρήγορα από ότι έχει συμφωνηθεί (ίσως αμέσως μετά από τη αποστολή της παραγγελίας) και να λαμβάνει τα χρήματα. Μπορεί η επιχείρηση να απαιτήσει καταθέσεις σε μεγάλες ή συνήθεις παραγγελίες ή να υποβάλλει τιμολόγια που ακολουθούν την πρόοδο των εργασιών της παραγγελίας. Επιπλέον μπορεί να χρεώσει τόκους στους εισπρακτέους λογαριασμούς που έχουν λήξει. Ή να προσφέρει έκπτωση για καταβολές που γίνονται νωρίτερα. Σε κάθε από αυτές τις περιπτώσεις η επιχείρηση επιτυγχάνει αύξηση των εισροών της. Αυτό που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι κάθε φορά που η επιχείρηση λαμβάνει μια επιταγή, πρέπει να την καταθέτει αμέσως FLΟΑΤ Οι χρονικές καθυστερήσεις που γίνονται όταν η επιχείρηση είναι πωλητής αποτελούν μειονέκτημα και τη ζημιώνουνε μειώνοντας τις εισροές της. Στην οικονομία οι χρονικές καθυστερήσεις είναι γνωστές διεθνώς με τον όρο Float. Δηλαδή Float είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της στιγμής που κάποιος αγοραστής υπογράφει μια επιταγή και της στιγμής που τα χρήματα περιέχονται στην επιχείρηση. Αυτή η καθυστέρηση (Float) διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τους παράγοντες που το δημιουργούν. Έτσι έχουμε το : > Float λόγω ταχυδρομείου (mail time float). όταν ο πελάτης ταχυδρομεί μια επιταγή μεσολαβεί κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι αυτή να παραληφθεί από την επιχείρηση > Float επεξεργασίας (processing float): είναι ο χρόνος, που η επιταγή κατατίθεται στην τράπεζα, αφού πιστωθεί ο λογαριασμός του πελάτη και ένας τρίτος τύπος χρονικής καθυστέρησης είναι το > Float διεκπεραίωσης (transit float): που σχετίζεται με το χρόνο συμψηφισμού των επιταγών μέσα στο τραπεζικό σύστημα ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ Εκτός του ότι η επιχείρηση, μπορεί να βελτιώσει την ταμειακή της ροή με την επιτάχυνση των εισροών, μπορεί να το πετύχει «και με την άλλη όψη του νομίσματος» δηλαδή με τη μείωση των εκροών. Ο πιο σημαντικός είναι με την καθυστέρηση των καταβολών στα διαθέσιμα. Η καθυστέρηση των καταβολών στα διαθέσιμα μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση να έχει περισσότερα χρήματα στο ταμείο ως και συνεπώς να έχει μεγαλύτερη απόδοση. Βέβαια ο βαθμός καθυστέρησης των χρονικών περιθωρίων θα πρέπει να είναι τέτοιος, έτσι ώστε να μην επιβαρύνει οικονομικά την επιχείρηση και να μη βλάπτει τη φερεγγυότητα της. Υπάρχουν πολλοί τρόποι καθυστέρησης των καταβολών. Τέτοιοι είναι: 8

9 1) Συγκέντρωση των πληρωτέων λογαριασμών: Σε αυτήν την περίπτωση η επιχείρηση θα πρέπει να αναθέσει σε ένα πρόσωπο να αναλάβει τις πληρωμές των υποχρεώσεων της. Με αυτόν τον τρόπο παρατείνεται η εξόφληση των οφειλών και η επιχείρηση θα έχει περισσότερα χρήματα και το χρέος θα καταβάλλεται η κατάλληλη στιγμή. Έτσι αξιολογείται η καθυστέρηση εκταμίευσης που παρουσιάζει το σύστημα. 2) Πληρωμή με συναλλαγματικές: οι συναλλαγματικές πληρωμής αποτελούν μια από τις σημαντικότερες στρατηγικές της επιχείρησης για την καθυστέρηση των καταβολών και αυτό γιατί οι συναλλαγματικές είναι απαραίτητο να υποβληθούν για έλεγχο πριν εξοφληθούν. Όταν η συναλλαγματική γίνει δεκτή η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να καταθέσει τα χρήματα στο λογαριασμό του δικαιούχου. Εξαιτίας αυτής της καθυστέρησης η επιχείρηση υποχρεούται να έχει στο λογαριασμό της ένα μικρό ποσό (που επιβάλλουν ε οι τράπεζες να διατηρούν στους λογαριασμούς καταθέσεων όψεως). Το υπόλοιπο αυτό αντιπροσωπεύει το ελάχιστο ύψος καταθέσεων που η εταιρεία δέχεται να διατηρήσει στον τραπεζικό της λογαριασμό, που διακινείται με επιταγές. Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν είναι ότι τα υπόλοιπα χρήματα που δεν είναι κατατεθειμένα στον τραπεζικό λογαριασμό η επιχείρηση τα διαθέτει για την αύξηση των επενδύσεων της ή για λειτουργικούς σκοπούς. 3) Καθυστέρηση πληρωμής των εργαζομένων: Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ένας άλλος τρόπος για τη μείωση των δαπανών της επιχείρησης είναι η εταιρεία να καθυστερεί να πληρώνει τους εργαζομένους της. Για παράδειγμα, η πληρωμή των υπαλλήλων να γίνεται κάθε μήνα και όχι κάθε εβδομάδα, που γίνεται σε αρκετές οικονομικές μονάδες, επιπρόσθετα η επιχείρηση θα πρέπει τις προμήθειες από τις πωλήσεις να τις καταβάλλει όταν εισπράττονται οι εισπρακτέοι λογαριασμοί και όχι όταν γίνονται οι πωλήσεις. Με αυτήν τη στρατηγική θα έχει περισσότερα χρήματα στη διάθεση της και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 4) Η καθυστέρηση στην αποστολή: Για να μπορέσει η επιχείρηση να καθυστερήσει τις καταβολές διαθεσίμων μπορεί να το επιτύχει με το να εκδίδει επιταγές σε απομακρυσμένες τράπεζες, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο, ότι οι πληρωτέες επιταγές θα χρειαστούν πιο πολύ για εξαργυρωθούνε. Με αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση μπορεί να εκμεταλλευτεί τα χρήματα της ανάλογα με τις ανάγκες της, επιπλέον μπορεί να ταχυδρομήσει επιταγές από ορισμένα ταχυδρομικά γραφεία τα οποία προσφέρουνε περιορισμένες υπηρεσίες ή στα οποία η αλληλογραφία πρέπει να περάσει από πολλά σημεία διεκπεραίωσης. Βέβαια υπάρχουνε και άλλοι τρόποι με τους οποίους η επιχείρηση μπορεί να καθυστερήσει την καταβολή των διαθεσίμων της. Για παράδειγμα, να εξοφλεί ένα μέρος του τιμολογίου και όχι όλο, Μπορεί ο αρμόδιος να ζητήσει ορισμένες πληροφορίες για τη συμπλήρωση του τιμολογίου από τον πωλητή πριν τον εξοφλήσει. Μια επιχείρηση για να είναι ισχυρή οικονομικά, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα κατάλληλο υπόλοιπο ταμείου, που δεν παρουσιάζει ούτε πλεόνασμα ούτε έλλειμμα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ Σε περίπτωση που η επιχείρηση παρουσιάζει πλεόνασμα ορίζει τις προτεραιότητες της. Η πρώτη προτεραιότητα της είναι να μειώσει τις βραχυπρόθεσμες οφειλές της. Με αυτή τη κίνηση θα γλιτώσει αρκετά ποσά από τους τόκους, και η τράπεζα θα είναι πρόθυμη να μεγαλώσει τη πίστωση της, όταν η επιχείρηση χρειαστεί να συνάψει δάνειο μαζί της στο μέλλον. Άλλωστε είναι πιο εύκολο το πλεόνασμα να χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση των οφειλών της παρά να επενδυθεί. Το δεύτερο βήμα της διαχείρισης των διαθεσίμων είναι να επενδυθούν τα πλεονάζοντα διαθέσιμα με κέρδος και ταυτόχρονα να υπάρχει κατάλληλη ρευστότητα. Μια εταιρεία πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον σε ρευστό: 9

10 1) Το μεγαλύτερο μέρος τουλάχιστον υπολοίπου στο λογαριασμό καταθέσεων ή 2) προληπτικά ποσά δηλαδή χρήματα που διατηρούνται για επείγοντες περιπτώσεις, καθώς και ποσά συναλλαγών (χρήματα για την κάλυψη των επιταγών σε κυκλοφορία). Είναι επίσης απαραίτητο η επιχείρηση να διαθέτει αρκετά μετρητά για να καλύψει τις καθημερινές ανάγκες. Με αυτούς τους τρόπους η επιχείρηση πετυχαίνει δυο από τους βασικούς της στόχους, οι οποίες είναι: ασφάλεια και ρευστότητα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η επιχείρηση θα πρέπει να αφήσει τα χρήματα της σε αδράνεια, αλλά ένα μέρος από αυτά θα επενδυθούνε, έτσι ώστε η επιχείρηση να ικανοποιήσει το τρίτο στόχο της, την αποδοτικότητα. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε όμως ότι τα κέρδη της επιχείρησης πρέπει να προέρχονται πρώτα από τη λειτουργία της, και ύστερα από τις επενδύσεις. Το τρίτο βήμα της επιχείρησης είναι να ξεκινήσει τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων της βασιζόμενη στην ανάλυση των αναγκών της ταμειακής ροής και χρηματοδότησης της επιχείρησης, και ακολουθώντας μια πορεία, η οποία να είναι ευθυγραμμισμένη από τον επιχειρηματικό της σχεδιασμό ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ Στην περίπτωση που η επιχείρηση παρουσιάζει έλλειμμα πρέπει να κάνει τα εξής βήματα πριν καταφύγει σε δάνειο. Το 1 βήμα είναι να μελετήσει προσεχτικά εκείνες τις πληρωμές στην ταμειακή ροή που μπορεί να τις καθυστερήσει, έτσι ώστε να μειωθούν οι εκροές. Για παράδειγμα μπορεί να διαπραγματευθεί τις πληρωτέες υποχρεώσεις για παράταση της εξόφλησης του. Άλλωστε συμφέρει τους προμηθευτές να κάνουν στην επιχείρηση ( που τους θεωρεί ήδη πελάτες) παρά να αναζητήσει νέους. Το 2 βήμα της επιχείρησης είναι να φτιάξει ένα κατάλογο με τις εκροές, που δε μπορεί να τις ακυρώσει ή να τις μεταφέρει σε άλλες ημερομηνίες όπως οι μισθοί και οι φόροι. Αυτό που μπορεί να κάνει η επιχείρηση σ' αυτή τη περίπτωση είναι να μειώσει τον αριθμό του προσωπικού ή να μειώσει τη δραστηριότητα τους, έτσι ώστε οι εκροές έστω και προσωρινά να μειωθούν. Στη συνέχεια η επιχείρηση μπορεί να προσπαθήσει να αυξήσει την ταμειακή της ροή με τις αναμενόμενες εισροές, αφήνοντας ένα περιθώριο ασφάλειας. Για παράδειγμα να καταφέρει να εισπράξει τα γραμμάτια εισπρακτέα πιο γρήγορα. Επίσης μπορεί να παρέχει και εκπτώσεις προκειμένου να πετύχει το στόχο της. Έπειτα η επιχείρηση προχωράει στις πληρωμές, που δεν μπορεί να τις παρατείνει άλλο, χρησιμοποιώντας στο έπακρο την εμπορική πίστωση χωρίς να κάνει κατάχρηση. Εάν παρ' όλες αυτές τις κινήσεις της επιχείρησης, το έλλειμμα εξακολουθεί να υπάρχει, καταφεύγει στο δάνειο. Η χρονική διάρκεια του δανείου που θα συνάψει η επιχείρηση θα πρέπει να εξεταστεί σε συνάρτηση με την χρονική διάρκεια των αναγκών της, καθώς επίσης και με το είδος της πηγής απ' όπου η επιχείρηση θα αυξήσει τα κεφάλαια για την αποπληρωμή του οι βραχυπρόθεσμες απαιτούν βραχυπρόθεσμα δάνεια, οι μεσοπρόθεσμες ανάγκες απαιτούν συνήθως προθεσμιακά δάνεια, ενώ οι μακροπρόθεσμες ανάγκες απαιτούν μακροπρόθεσμα δάνεια και αυξημένη επένδυση ιδίων κεφαλαίων. 10

11 1.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ Επειδή οι ταμειακές ροές αναφέρονται στο μέλλον, κανείς δεν μπορεί στην πραγματικότητα να είναι απόλυτα βέβαιος, όταν αξιολογεί μια απόφαση της επιχειρήσεως εκ των προτέρων, ότι οι ταμιακές ροές, που θα προκύψουν εκ των υστέρων από την απόφαση αυτή, θα είναι οι ίδιες με εκείνες που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση. Π.χ. ο προσδιορισμός των ταμειακών ροών γίνεται με δεδομένο το φορολογικό καθεστώς που ισχύει για την επιχείρηση στην περίοδο που προκρίνεται η εκτέλεση ενός έργου. Κατά την περίοδο της εκτελέσεως ή λειτουργίας του έργου δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι θα ισχύει το ίδιο φορολογικό καθεστώς. Η αβεβαιότητα σχετικά με τις ταμειακές ροές αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, που δεν πρέπει να αγνοείται στην αξιολόγηση των αποφάσεων της επιχειρήσεως. Για την αντιμετώπιση του η διαχείριση της επιχειρήσεως πρέπει να προβεί σε υποκειμενικούς υπολογισμούς των πιθανοτήτων σχετικά με τα εναλλακτικά επίπεδα των ταμειακών ροών για καθένα από τα έτη του ωφέλιμου βίου του έργου που αξιολογεί. Έτσι, αντί για μια τιμή ταμειακή ροής για κάθε έτος του ωφέλιμου βίου του έργου, η αξιολόγηση του θα έχει να αντιμετωπίσει μια κατανομή πιθανοτήτων σε σχέση με τις τιμές ταμειακής ροής ξεχωριστά για καθένα από τα έτη ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ Αναπόσπαστο τμήμα του χρηματοδοτικού σχεδιασμού είναι η πρόβλεψη της ταμειακής ροής. Και αυτό γιατί βοηθάει την επιχείρηση στην αποφυγή των προβλημάτων της ταμειακής ροής. καθώς και να εντοπίζει τις ανάγκες χρηματοδότησης της. Επιπλέον την ενημερώνει για το αν και πότε θα πρέπει να αναζητήσει νέα κεφάλαια ή να καταφύγει σε δανεισμό. Η πρόβλεψη είναι ένας οδηγός που βοηθάει να διατηρήσει την επιχείρηση σε μια σταθερή πορεία υπό φυσιολογικές συνθήκες για να λειτουργήσει. Με την πρόβλεψη της ταμειακής ροής η επιχείρηση δεν προτρέχει σε βιαστικούς ή απρόσμενους δανεισμούς για να αντεπεξέλθει στις ανάγκες των μετρητών, αφού γνωρίζει εκ των προτέρων πότε θα χρειαστεί περισσότερα χρήματα. Η πρόβλεψη της ταμειακής ροής για μια αναπτυσσόμενη ή καινούργια επιχείρηση σημαίνει τη διαφορά επιτυχίας - αποτυχίας, ενώ για μια ενεργό επιχείρηση σημαίνει τη διαφορά στασιμότητας και ανάπτυξης ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις με εποχιακό χαρακτήρα έχει ζωτική σημασία, και αυτό γιατί συχνά τέτοιες επιχειρήσεις δημιουργούν αύξηση των αναγκών σε ρευστό χρήμα για την αγορά αποθεμάτων. Για παράδειγμα στο εμπόριο ρούχων συγκεντρώνονται τεράστιες ποσότητες αποθεμάτων για να τα διαθέσουν σε μια μικρή έντονη περίοδο πωλήσεων(στην περίοδο των εκπτώσεων, των Χριστουγέννων ή του Πάσχα). Ένα άλλο παράδειγμα: οι πρώτες ύλες μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνο στην περίοδο της συγκομιδής ή μπορεί να είναι φθαρτές όπως στην περίπτωση της βιομηχανίας κονσερβοποιημένων. Η πρόβλεψη της ταμειακής ροής απαραίτητο είναι στο πρώτο χρόνο να γίνεται κάθε μήνα, ενώ το δεύτερο και τρίτο χρόνο κάθε τρίμηνο. Η πρόβλεψη έχει να κάνει μόνο με μετρητά, δηλαδή το πραγματικό χρήμα που καταβάλλεται, και όχι οι υποχρεώσεις που συναντάει η επιχείρηση και πρέπει να εξοφλήσει κάποια μελλοντική στιγμή. Για το πόσο λεπτομερή αναφορά θα γίνει εξαρτάται εάν η επιχείρηση έχει περισσότερα από ένα κύρια ρεύματα εσόδων, οπότε σ' αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί να καταμερίσει την ταμειακή ροή σε μια σειρά ταμειακών ροών για κάθε πηγή εσόδων ή κάθε μονάδα της επιχείρησης. Οι προβλέψεις της ταμειακής ροής 11

12 προσφέρονται και για επεξεργασία από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα προγράμματα επεξεργασίας πινάκων δεδομένων ( Spreadsheet) όπως το Εxcel, το JAΖΖ ή το Lotus βοηθούν με τις γραφικές παραστάσεις να μετατρέψουν τους αριθμούς σε πιο ευκολονόητα διαγράμματα και παραστάσεις. Επιπλέον με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορούν να γίνουν οι αλλαγές συμπληρώνοντας τις ελλείψεις ή διορθώνοντας τις λανθασμένες υποθέσεις με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια, απ' ότι με μολύβι και χαρτί. Άλλα πλεονεκτήματα από τη χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή είναι ότι μπορεί η επιχείρηση να δοκιμάσει διάφορες θεωρίες για τιμές, οφειλές, πάγια κόστη, πωλήσεις μονάδων κ. ά. Επίσης βοηθάει την επιχείρηση να κάνει χρήση πιο εξεζητημένων χρηματοοικονομικών αναλύσεων και επιπλέον απλοποιείται η ανάλυση απόκλισης από τον προϋπολογισμό. Ένα πρότυπο πρόγραμμα το οποίο παρέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην προετοιμασία χρηματοοικονομικών προβλέψεων είναι το πλάνο. Η εισαγωγή των στοιχείων γίνεται με τρόπο απλό χωρίς εξεζητημένες απαιτήσεις και στο τέλος της εισαγωγής μπορεί η επιχείρηση να εκτυπώσει ένα πλήρες σύνολο χρηματοοικονομικών προβλέψεων. Καθώς μια επιχείρηση ετοιμάζει την πρόβλεψη της ταμειακής ροής απαραίτητο είναι να λαμβάνει υπόψη της: 1. όπως αναφέραμε προηγουμένως η πρόβλεψη της ταμειακής ροής στο πρώτο χρόνο χρήσιμο είναι να γίνεται κάθε μήνα, ενώ στο δεύτερο και τρίτο χρόνο να γίνεται κάθε τρίμηνο. 2. οι εισπράξεις των μετρητών περιλαμβάνουν: Μετρητά στην αρχή της περιόδου συν έσοδα κ.λ.π. Μετρητά από πωλήσεις προϊόντων. Μετρητά από πώληση στοιχείων του ενεργητικού. Μετρητά από επένδυση ιδίου κεφαλαίου. Μετρητά από δάνεια. Μετρητά από αποκατάσταση επισφαλών απαιτήσεων. Διάφορες εισπράξεις μετρητών. 3. Στις πληρωμές των μετρητών περιλαμβάνονται. Αγορά της μετρητοίς νέων αποθεμάτων. Υπηρεσίες. Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π. Διαφήμιση, θέρμανση. Πληρωμή χρέους και τόκων. Μεταφορές. Αμοιβές λογιστικές - νομικές. Μισθοί - ημερομίσθια. Παρακρατήσεις. Ασφάλιστρα. Πρόσθετες παροχές. Αγορά της μετρητοίς νέου εξοπλισμού π.χ., μεταφοράς, επεξεργασίας, γραφείου, κ.α. Φόροι εισοδήματος, ακίνητης περιουσίας, έμμεσοι, πωλήσεων. Πληρωμή μερισμάτων, αναλήψεις μετρητών, συμβολή σε σχέδιο εργαζομένων στα κέρδη. 4. Στο σημείο αυτό σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι μερικές από τις πληρωμές μετρητών θα είναι ίδιες κάθε μήνα. Δεν υπάρχει λόγος να σημειώνει η επιχείρηση τα ίδια ποσά σε δώδεκα μηνιαίες στήλες για ενοίκιο, μισθούς, επιδόματα και άλλα τέτοια στοιχεία που δεν αλλάζουν. Για αυτό τον λόγο απαραίτητο είναι να συγκεντρώνονται όλα μαζί. 5. Για τα άλλα στοιχεία που δεν είναι ίδια κάθε μήνα, η επιχείρηση πρέπει να σημειώνει την ημερομηνία που γίνονται συναλλαγές. Το βιβλιάριο των επιταγών 12

13 καθώς επίσης και το ημερολόγιο του ταμείου θα βοηθήσουν την επιχείρηση να θυμάται τα ποσά και τις ημερομηνίες. 6. Εάν η επιχείρηση πληρώνει λογιστικές και νομικές αμοιβές ανά τρίμηνο πρέπει να σημειώνει τον μήνα που πληρώνει τους λογαριασμούς. Κάποιοι άλλοι λογαριασμοί όπως είναι ο λογαριασμός της Δ.Ε.Η. του Ο.Τ.Ε., της Ε.Υ.Δ.Α.Π. και των διαφημίσεων που κυμαίνονται κατά την διαρκεί του χρόνου είναι απαραίτητο να σημειώνονται τους μήνες που θα τους πληρώσει η επιχείρηση. 7. Όταν τελειώσει η εισαγωγή των στοιχείων ( όπως φαίνονται στα προηγούμενα σχήματα) η επιχείρηση υπολογίζει το σύνολο των μετρητών που εισπράχθηκαν και αν αφαιρέσει από αυτές το σύνολο των μετρητών που έγιναν προκύπτει η ταμειακή ροή. Σε μια θετική ταμειακή ροή υπάρχουν περισσότερες εισροές από ότι εκροές, ενώ σε μια αρνητική ταμειακή ροή οι εκροές είναι πιο πολλές από τις ταμειακές ροές ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ Στην κατάσταση ταμειακής ροής εμφανίζονται οι πηγές και η χρήση των διαθεσίμων, δηλαδή η κατάσταση της ταμειακής ροής παρέχει πληροφορίες για το πώς η επιχείρηση παράγει και χρησιμοποιεί τα ρευστά της. Αποτελεί την βάση για την ανάλυση της ταμειακής ροής καθώς δείχνει αν αυξήθηκε ή μειώθηκε. Μια ανάλυση της κατάστασης μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση να αξιολογήσει την προηγούμενη απόδοση της και να σχεδιάσει όλες τις μελλοντικές κατευθύνσεις της. Επιπλέον, μπορεί να εκτιμηθεί η ικανότητα της εταιρείας εάν μπορεί να εξοφλεί τα χρέη της εμπρόθεσμα. Η αξιολόγηση της κατάστασης ταμειακών ροών, είναι σημαντική για την σωστή εκτίμηση μιας εταιρείας, που προέρχονται από δραστηριότητες εκμετάλλευσης, επενδύσεων και χρηματοδότησης, καθώς και την φερεγγυότητα της. Επειδή, όπως αναφέραμε προηγουμένως η κατάσταση περιλαμβάνει συγκεκριμένες πηγές και χρήσεις τωνν ρευστών διαθεσίμων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δώσει απαντήσεις στα ακόλουθα: Πώς χρηματοδοτήθηκε η επέκταση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού; Πού απόκτησε η επιχείρηση τα κεφάλαια Πόσες οφειλές εξοφλήθηκαν Πως χρησιμοποιήθηκε το καθαρό εισόδημα Πόσα εισπράχθηκαν από την έκδοση μετοχών Πόσα αφαιρέθηκαν για την χρηματοδότηση των χρεών Οι εταιρείες πρέπει να καταρτίζουν κατάσταση της ταμειακής ροής για τον ετήσιο απολογισμό τους και αυτό γιατί παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τους εξωτερικούς χρήστες όπως είναι οι δανειστές και οι επενδυτές, οι οποίοι λαμβάνουν τις οικονομικές αποφάσεις για την επιχείρηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ Η κατάσταση της ταμειακής ροής κατανέμει σε κατηγορίες τις εισπράξεις και τις πληρωμές των διαθεσίμων από λειτουργικές, επενδυτικές και χρηματοδοτικές δραστηριότητες και στα αντίστοιχα τμήματα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Οι λειτουργικές δραστηριότητες συνδέονται με την παραγωγή και πώληση των προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών. Περιλαμβάνουν εισροές και εκροές διαθεσίμων εκείνες που είχαμε αναφέρει στις λειτουργικές ροές. 13

14 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Οι επενδυτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν την αγορά και πώληση των χρεογράφων των άλλων εταιρειών, και πάγιου ενεργητικού. Και περιλαμβάνουν εισροές και εκροές ρευστών των επενδυτικών ροών ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουνε την έκδοση μετοχών και την επαναγορά εκείνων που είχαν εκδοθεί, την καταβολή μερισμάτων στους μετόχους. Καθώς επίσης την χρηματοδότηση των οφειλών και η εξόφληση ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Το πλέον σημαντικό έργο στην διαδικασία πρόκριση πάγιων επενδύσεων είναι ο υπολογισμός ίων ταμειακών ροών που προβλέπονται να προκύψουν από την επένδυση. Η ποιότητα της τελικής αξιολόγησης μιας επένδυσης εξαρτάται άμεσα από την ακρίβεια υπολογισμού των ταμειακών ροών. Οι ταμειακές ροές περιλαμβάνουν ταμειακές εισροές και ταμειακές εκροές. Η καθαρή ταμειακή ροή μιας επένδυσης σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ορίζεται: ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ = ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ - ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΕΚΡΟΕΣ Η ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ = ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ + ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Οι ταμειακές εισροές περιλαμβάνουν τα διάφορα οφέλη που προσδοκόνται από την επένδυση (πωλήσεις, μείωση εργατικών, αποφυγή απώλειας χρόνου κλπ.). Στις ταμειακές εκροές περιλαμβάνεται οποιαδήποτε ταμειακή εκροή, η οποία ενδεχομένως θα γίνει κατά την διάρκεια της ζωής της επένδυσης (π.χ. συντήρηση μηχανημάτων, διαφημίσεις,, επισκευή εγκαταστάσεων κλπ). Οι ταμειακές εκροές δεν πρέπει να περιλαμβάνουν τόκους χρεωστικούς για δάνεια που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων. Οι τόκοι οι χρεωστικοί συμπεριλαμβάνονται στο συντελεστή προεξόφλησης (μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου) και άρα, αν προστεθούν στις ταμειακές εκροές, θα καταλήξουμε σε διπλό υπολογισμό. Με άλλα λόγια, η απόφαση της χρηματοδότησης είναι ανεξάρτητες από την απόφαση της επένδυσης. Για κάθε πρόταση επένδυσης, χρειαζόμαστε πληροφορίες για τις μελλοντικές καθαρές ταμειακές ροές. Εκείνο που έχει σημασία δεν είναι η επίδοση της επιχείρησης στο παρελθόν, αλλά η ικανότητα της επένδυσης να δημιουργήσει καθαρές ταμειακές ροές στο μέλλον. Οι καθαρές ταμειακές ροές πρέπει να αντιπροσωπεύουν τη διαφορά των καθαρών ταμειακών ροών της επιχείρησης με και χωρίς την επένδυση, δηλαδή τις διαφορικές καθαρές ταμειακές ροές. Για παράδειγμα,αν η επιχείρηση μελετάει την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος το οποίο θα είναι ανταγωνιστικό των παλιών προϊόντων, τότε δεν είναι σωστό να εκφράσουμε τις ταμειακές εισροές σε όρους πωλήσεων που προβλέπονται από το νέο προϊόν. Πρέπει να λάβουμε υπόψη την κατάσταση που θα δημιουργηθεί στα παλιά προϊόντα και έτσι να αφαιρέσουμε από τις πωλήσεις του νέου προϊόντος τυχόν μειώσεις στις πωλήσεις των παλιών. 14

15 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ (ΑΝΑ ΜΗΝΑ) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΘΑΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: > ΝΕΟ ΔΑΝΕΙΟ > ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ > ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ > ΑΠΟΣΒΗΣΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ > ΝΕΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ > ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ > ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ > ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Κ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ > ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ > ΑΓΟΡΕΣ Α' ΥΛΩΝ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ > ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ > ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ > ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 2 ΜΕΡΟΣ Β ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μέτρηση της ζήτησης της αγοράς και η πρόβλεψη των πωλήσεων είναι δραστηριότητες που αποτελούν το κεντρικό σημείο αναφοράς στη διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού μιας επιχείρησης. Η πρόβλεψη των πωλήσεων μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν τον πιο σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει όλες τις διοικητικές λειτουργίες της επιχείρησης και όχι μόνο το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις. Αποτελεί γεγονός ότι σήμερα όλες οι επιχειρήσεις, από τις πιο μικρές έως και τις πιο μεγάλες, προσπαθούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να αναλύσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά ώστε να μπορέσουν να καθορίσουν το αναμενόμενο ύψος των πωλήσεων τους, αφού η σωστή πρόβλεψη των πωλήσεων είναι συνυφασμένη με την οικονομική επιτυχία και ευρωστία της επιχείρησης. 15

16 2.2 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Η πρόβλεψη των πωλήσεων αποτελεί το σημείο εκκίνησης για ολόκληρη τη διαδικασία του προϋπολογισμού μιας επιχείρησης. Συγκεκριμένα: Το χρηματοοικονομικό τμήμα χρησιμοποιεί την πρόβλεψη πωλήσεων για να εξασφαλίσει έγκαιρα τα απαιτούμενα κεφάλαια ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις Το τμήμα παραγωγής επίσης χρησιμοποιεί την πρόβλεψη πωλήσεων για να καθορίσει το ύψος της παραγωγής, τον προγραμματισμό της παραγωγής, το ύψος των αποθεμάτων και την αγορά πρώτων υλών σε ευνοϊκές τιμές Το τμήμα προσωπικού χρησιμοποιεί την πρόβλεψη πωλήσεων για να καθορίσει τις ανάγκες σε υπαλληλικό προσωπικό και να προβεί στις απαραίτητες προσλήψεις Τέλος, το τμήμα μάρκετινγκ και πωλήσεων χρησιμοποιεί την πρόβλεψη πωλήσεων για να σχεδιάσει τη γενική στρατηγική μάρκετινγκ της εταιρείας, να προγραμματίσει τις δαπάνες διαφήμισης και προώθησης του προϊόντος και να καθορίσει τους στόχους των πωλητών, τις περιοχές πωλήσεων, την αμοιβή των πωλητών και τις βάσεις για την πραγματοποίηση της αξιολόγησης και του ελέγχου των πωλήσεων. Ειδικότερα, όσον αφορά τις πωλήσεις πρέπει να τονιστεί ότι η πρόβλεψη των πωλήσεων παίζει καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και την αξιολόγηση του στρατηγικού προγράμματος μιας επιχείρησης. Με βάση την πρόβλεψη των πωλήσεων καθορίζονται λογικοί στόχοι για τους πωλητές. Η πρόβλεψη των πωλήσεων συμβάλλει στην καλύτερη και αρτιότερη οργάνωση του δικτύου των πωλητών και των περιοχών των πωλήσεων. Επίσης, βάσει των εκτιμήσεων για τη ζήτηση καθορίζεται από την επιχείρηση και το κατά πόσο χρειάζεται να προχωρήσει και στην πρόσληψη επιπλέον πωλητών για την πληρέστερη κάλυψη της αγοράς. Νέοι πωλητές, όμως, σημαίνει ότι η επιχείρηση πρέπει να μεριμνήσει για τη σωστή εκπαίδευση τους μέσω των απαραίτητων προγραμμάτων εκπαίδευσης. Η πρόβλεψη των πωλήσεων επιπλέον, θα βοηθήσει το σχεδιασμό του όσο το δυνατόν πιο ελκυστικού πακέτου αμοιβών για τους πωλητές, ώστε να εξασφαλιστεί, σε μεγάλο βαθμό, η καταβολή του ύψιστου βαθμού των προσπαθειών τους. Τέλος χωρίς την πρόβλεψη πωλήσεων είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικός έλεγχος και σωστή αξιολόγηση των πωλήσεων, του κόστους και της αποδοτικότητας των πωλητών. Φυσικά, για τα στελέχη των πωλήσεων η πρόβλεψη των πωλήσεων δε συνίσταται μόνο στο συνολικό ύψος τους αλλά και σε εκτιμήσεις για τις αναμενόμενες πωλήσεις για κάθε πελάτη και για κάθε περιοχή πώλησης. Από την άλλη μεριά, η μη σωστή πρόβλεψη των πωλήσεων μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για την επιχείρηση. Για παράδειγμα, αν η πρόβλεψη των πωλήσεων είναι πολύ υψηλή, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μεγάλα αποθέματα μη πωληθέντων προϊόντων, μειώσεις τιμών, μερική ανενεργία εργοστασιακών εγκαταστάσεων και απολύσεις προσωπικού, Αν όμως, η πρόβλεψη των πωλήσεων είναι πολύ χαμηλή, αυτό συνεπάγεται απώλεια εισοδήματος ή ακόμα και πελατών, καθώς η αγορά δεν μπορεί να καλυφθεί πλήρως λόγω έλλειψης του προϊόντος. Τα παραπάνω γίνονται περισσότερο αντιληπτά αν τα συνοψίσουμε σε ένα σχήμα (2.1), στο οποίο και θα φαίνεται πως η πρόβλεψη πωλήσεων χρησιμοποιείται από μια επιχείρηση για να καθοριστούν οι προϋπολογισμοί των εσόδων, της παραγωγής και των διοικητικών δαπανών. Είναι προφανές από το σχήμα αυτό ότι όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης κάνουν χρήση των εκτιμήσεων για τις μελλοντικές πωλήσεις. 16

17 Σχήμα 2.1 Σχέση μεταξύ πρόβλεψης πωλήσεων και προϋπολογισμών Φυσικά, είναι γενικά αντιληπτό, ότι η πρόβλεψη των πωλήσεων δεν είναι εύκολη και απλή υπόθεση. Παρά τα προβλήματα και τις δυσκολίες, τις ατέλειες και τη μερική ανακρίβεια που είναι συνυφασμένα με την πρόβλεψη των πωλήσεων, τα στελέχη των επιχειρήσεων θα συνεχίσουν να βασίζονται σε αυτή αφού γνωρίζουν ότι αποτελεί μονόδρομο για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των διοικητικών τους αποφάσεων. 2.3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ Πριν να προχωρήσουμε σε παραπέρα ανάλυση του θέματος, σημαντικό είναι να επεξηγηθούν τέσσερις βασικοί όροι: Δυνητική αγορά, είναι το μέγιστο συνολικό ύψος των πωλήσεων ενός προϊόντος (σε μονάδες ή σε αξία) ολόκληρου του παραγωγικού κλάδου σε μια συγκεκριμένη αγορά, κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου υπό ιδανικές συνθήκες. Πρόβλεψη αγοράς, είναι το αναμενόμενο συνολικό ύψος των πωλήσεων ενός προϊόντος (σε μονάδες ή σε αξία) από όλες τις παραγωγικές μονάδες του κλάδου σε μια συγκεκριμένη αγορά κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου σύμφωνα με τα αντίστοιχα προτεινόμενα προγράμματα μάρκετινγκ των μονάδων αυτών. Δυνητικές πωλήσεις, είναι το μέγιστο δυνατό μερίδιο (σε μονάδες ή σε αξία) της δυνητικής αγοράς που μια μεμονωμένη επιχείρηση μπορεί να επιτύχει σε μια συγκεκριμένη αγορά κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου υπό ιδανικές συνθήκες. Πρόβλεψη πωλήσεων, είναι το αναμενόμενο ύψος των πωλήσεων ενός προϊόντος (σε μονάδες ή σε αξία) για μια μεμονωμένη επιχείρηση σε μια συγκεκριμένη αγορά κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου σύμφωνα με κάποιο προτεινόμενο πρόγραμμα μάρκετινγκ. Για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών αυτών θα χρησιμοποιήσουμε το σχήμα 3.1 : 17

18 Σχήμα 3.1: Η σχέση μεταξύ δυνητικής αγοράς και δυνητικών πωλήσεων και πρόβλεψης αγοράς και πωλήσεων Σύμφωνα με το σχήμα αυτό οι τέσσερις αυτές έννοιες διαφέρουν ως προς δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ πωλήσεων και αγοράς. Ο όρος πωλήσεις αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση, ενώ ο όρος αγορά καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις ενός κλάδου για το συγκεκριμένο προϊόν. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η διαφορά μεταξύ πρόβλεψης πωλήσεων ή αγοράς και δυνητικών πωλήσεων ή δυνητικής αγοράς. Η έννοια της πρόβλεψης σχετίζεται με τις αναμενόμενες πωλήσεις για το προϊόν με δεδομένη μια συγκεκριμένη στρατηγική μάρκετινγκ, ενώ η έννοια των δυνητικών πωλήσεων ή δυνητικής αγοράς με το συνολικό ύψος των πωλήσεων που θα μπορούσε να επιτευχθεί αν όλοι οι δυνητικοί αγοραστές αγόραζαν το προϊόν. Όπως είναι φανερό η πρόβλεψη ποτέ δεν πρέπει να υπερκαλύπτει τη δυνητική και σπάνια είναι ίσες, μια και τα προγράμματα μάρκετινγκ που σχεδιάζουν οι επιχειρήσεις σχεδόν ποτέ δεν απευθύνονται σε όλους τους δυνητικούς αγοραστές. Άλλοι από αυτούς τους δυνητικούς αγοραστές μπορεί να μην αποτελούν στόχο της εταιρείας, ενώ άλλοι δεν προσελκύονται λόγω αποτελεσματικότητας της διαφήμισης, της προώθησης, της διανομής ή κάποιου άλλου στοιχείου του προγράμματος μάρκετινγκ. 2.4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ Οι πωλήσεις μιας επιχείρησης οφείλονται σε συγκεκριμένους παράγοντες, που αν είναι γνωστοί και γίνουν κατανοητοί, θα είμαστε σε θέση να υπολογίζουμε ποιες θα είναι οι πωλήσεις στο μέλλον. Όπως για παράδειγμα, αν γνωρίζουμε ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις καιρικές συνθήκες, μπορούμε να υπολογίσουμε τι καιρό θα κάνει την επόμενη ημέρα. Εδώ είναι που πρέπει να προσέξουμε το εξής: η κάθε γνώση έχει και το ανάλογο κόστος έρευνας και μελέτης. Το να γνωρίζει κανείς τι καιρό θα κάνει την επόμενη ημέρα, είναι σχετικά εύκολο. Προσέχοντας για λίγο τον ουρανό, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και με λίγη εμπειρία γίνεται μία πρόγνωση με ικανοποιητική ακρίβεια. Όταν όμως απαιτείται πρόβλεψη για μεγάλα χρονικά διαστήματα, τότε απαιτείται αναλυτική επεξεργασία και γνώση των παραγόντων που επηρεάζουν το συγκεκριμένο φαινόμενο. Το φαινόμενο που μελετάμε είναι οι πωλήσεις. Άρα μια επιχείρηση που θέλει να ξέρει τις μελλοντικές τις πωλήσεις θα πρέπει να διευκρινίσει πρώτα ποιο είναι κάθε φορά το ικανοποιητικό επίπεδο πρόβλεψης σε σχέση με το χρόνο και την ακρίβεια των 18

19 αποτελεσμάτων. Η διευκρίνηση πρέπει να γίνεται για την κοστολόγηση της έρευνας και την επιλογή συγκεκριμένων μεθόδων που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις μας. Δεν μπορεί να έχουν τις ίδιες απαιτήσεις πρόβλεψης πωλήσεων, μία πολυεθνική εταιρεία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας που θέλει να εισέλθει σε μια νέα αγορά με ένα νέο προϊόν, μία βιομηχανία επίπλων και ένα κατάστημα ενδυμάτων. Το σίγουρο είναι πως η πρόβλεψη των πωλήσεων, είτε αυτή γίνεται εμπειρικά, είτε μέσο μεθοδευμένης ανάλυσης και μελέτης είναι αναγκαία για όλες τις επιχειρήσεις. Η πρόβλεψη των πωλήσεων απαιτεί: 1) Να γνωρίζουμε ποιοι παράγοντες και σε ποιο βαθμό επηρεάζουν τις πωλήσεις 2) Να γνωρίζουμε τις τιμές των παραγόντων στο πρόσφατο παρελθόν και στο παρόν 3) Να γνωρίζουμε τη μεταβλητότητα των παραγόντων σε πραγματικό χρόνο Η βάση της μεθοδολογίας της πρόβλεψης πωλήσεων είναι η στατιστική. Η ανάλυση των παραγόντων και των δεδομένων απαιτούν τη γνώση περιγραφικής στατιστικής ενώ ο έλεγχος της αξιοπιστίας των μεθόδων και των αποτελεσμάτων απαιτούν τη γνώση επαγωγικής στατιστικής. Έχοντας λοιπόν τη στατιστική ως το βασικό εργαλείο για τη μεθοδολογία μας, δεχόμαστε την ανάγκη γνώσης και χρήσης συγκεκριμένων επιστημονικών εργαλείων, που σχετίζονται άμεσα με την επιστήμη της στατιστικής για μία αποτελεσματική πρόβλεψη. Οι επιστήμες με τις οποίες σχετίζεται είναι οι εξής: Δημογραφία Οικονομική της διοίκησης (θεωρία ζήτησης, μικροοικονομία) Ποσοτικές μέθοδοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ Α. Έννοια και περιεχόμενο της δημογραφίας Η έννοια της δημογραφίας, όπως πηγάζει από τη γλωσσική διευκρίνηση του όρου, είναι σχετική με την καταμέτρηση του πληθυσμού. Από την πρώτη αυτή προσέγγιση στην έννοια της δημογραφίας, αρχίζει να διακρίνεται το ευρύτερο φάσμα των κυρίαρχων επιδιώξεων του επιστημονικού αυτού κλάδου, που επιγραμματικά μπορεί να αποδοθεί ως η «ποσοτική έρευνα των ανθρώπινων κοινωνιών». Η δημογραφία έχοντας ένα τόσο περίπλοκο αντικείμενο, είναι αναγκασμένη να χρησιμοποιεί μια ιδιότυπη μεθοδολογία. Η ιδιοτυπία αυτή ξεκινάει από το ότι, το θεωρητικό υπόβαθρο της δημογραφίας, βασίζεται και προέρχεται από διάφορες επιστήμες, όπως η κοινωνιολογία, η οικονομική, η στατιστική, η ανθρώπινη οικολογία, η βιολογία, η ιατρική, η γενετική και η μαθηματική. Το ελληνικό κέντρο παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.) προσδιορίζει τη δημογραφία ως τη στατιστική μελέτη του πληθυσμού σαν αριθμητικό σύνολο, τη μεταναστευτική κίνηση του, την ηλικία, το γένος και την απασχόληση του, καθώς και τη μελέτη των σχέσεων του πληθυσμού σε σχέση με τη φυσική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη του ανθρώπου. Σε τελική ανάλυση η επιστήμη της δημογραφίας ορίζεται ως η μελέτη, μέτρηση, ποσοτική και στατιστική ανάλυση των πληθυσμών των ανθρώπων, που επιδιώκει τη διερεύνηση των προβλημάτων με την κατάρτιση πινάκων και υποδειγμάτων, περιγραφικών των πληθυσμιακών γεγονότων και την αποκάλυψη των αιτιών που προκαλούν, αλλά και των αποτελεσμάτων που επέρχονται από την ύπαρξη και δράση των πληθυσμιακών φαινομένων. Β. Αναγκαιότητα χρήσης της δημογραφίας στην πρόβλεψη πωλήσεων Για μία ολοκληρωμένη πρόβλεψη πωλήσεων δε φτάνει μόνο η μελέτη των δεδομένων μιας επιχείρησης. Πέρα από το εσωτερικό περιβάλλον, είναι επίσης αναγκαία και η μελέτη του εξωτερικού περιβάλλοντός της, κυρίως τα σημεία που επηρεάζουν τις πωλήσεις. Οι πωλήσεις επηρεάζονται από τους πελάτες. Οι πελάτες δημιουργούν τις πωλήσεις. Οι πελάτες δημιουργούν τη ζήτηση, ενώ από τη μεριά της, η επιχείρηση δημιουργεί προσφορά, ανάλογα πάντα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Είναι αναγκαίο λοιπόν να 19

20 γνωρίζουμε τον πελάτη. Πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε τη συμπεριφορά του, τον τρόπο σκέψης του και από τι επηρεάζεται. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο ανήκει. Αυτή ακριβώς η μελέτη είναι που απαιτεί τη χρήση της δημογραφίας. Η εφαρμογή της δημογραφικής επιστήμης στην αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση (επαρχία, πόλη χώρα ή χώρες ) δίνει πληροφορίες για τον πληθυσμό, την αγοραστική δύναμή του, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του. Έτσι μπορούμε να προσδιορίσουμε ποια είναι η ζήτηση των προϊόντων συγκεκριμένης επιχείρησης. Και λέμε συγκεκριμένης γιατί πέρα από την αγορά, η ζήτηση επηρεάζεται και από την ίδια την επιχείρηση (εσωτερικό περιβάλλον), δηλαδή θέση σημείου πώλησης, δυνατότητα πρόσβασης, τιμολόγηση προϊόντων, συμπεριφορά των πωλητών, εργασιακό περιβάλλον κ.λ.π. Με τη δημογραφία αποκτούμε πρόσβαση στη γνώση των παραγόντων ζήτησης και το βαθμό επιρροής τους στους πελάτες, που δεν έχουν άμεση σχέση με το εσωτερικό, αλλά με το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Το χαρακτηριστικό αυτών των παραγόντων είναι πως η επιχείρηση τους αποδέχεται χωρίς να έχει δυνατότητα να τους μεταβάλλει. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να αντιληφθεί ποιοι είναι και να παρακολουθεί τον τρόπο μεταβολής τους και τον τρόπο επιρροής τους. Η πρόβλεψη λοιπόν της ζήτησης, θα βοηθούσε στην πρόβλεψη των πωλήσεων. Άρα, η χρήση της επιστήμης της δημογραφίας μας δίνει τη δυνατότητα να προβλέψουμε τους μη ελεγχόμενους από την επιχείρηση παράγοντες που επηρεάζουν τις πωλήσεις. Βέβαια ακόμα κι εδώ υπάρχουν εξαιρέσεις, που πρόκειται για συγκεκριμένες περιπτώσεις πολυεθνικών εταιριών, που λόγω μεγέθους και δύναμης είναι ικανές να προκαλέσουν σημαντικές μεταβολές σε αυτούς τους παράγοντες ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Α. Η Σπουδαιότητα της ανάλυσης της ζήτησης για την επιχείρηση Για την επιχείρηση, που επιδιώκει το κέρδος, ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες είναι η ζήτηση του προϊόντος της. Η ζήτηση αυτή πρέπει να αναλυθεί έτσι, ώστε η επιχείρηση να είναι σε θέση να γνωρίζει τις δυνάμεις που μπορούν να τη μεταβάλλουν. Η επιχείρηση επίσης πρέπει να αναγνωρίζει και να υπολογίζει τις δυνάμεις αυτές που προσδιορίζουν τη ζήτηση, για να είναι σε θέση να κάνει προβλέψεις για την πορεία των πωλήσεών της. Από το ύψος των προβλεπόμενων πωλήσεών της η επιχείρηση ρυθμίζει τις μελλοντικές δραστηριότητες της και αποφασίζει επί σπουδαίων ερωτημάτων, όπως: Πόσες μονάδες εργασίας χρειάζονται για να ικανοποιηθεί η μελλοντική ζήτηση? Έχει στη διάθεση της η επιχείρηση τις αναγκαίες παραγωγικές ευκολίες? Ποια θα είναι η τιμή πώλησης του προϊόντος της? Πόσα κεφάλαια θα πρέπει να διαθέσει για διαφημιστικές δαπάνες? Η ανάλυση της ζήτησης θα πρέπει να αποτελεί μια βασική λειτουργία της επιχείρησης, εφόσον πολλές από τις δραστηριότητες της εξαρτώνται άμεσα από την ποσότητα της προβλεπόμενης ζήτησης για τα προϊόντα της. Β. Η Συνάρτηση της ζήτησης Ζήτηση καλείται ο αριθμός των μονάδων ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που επιθυμούν τα άτομα να αγοράσουν σε μια ορισμένη χρονική περίοδο και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές ή οι παράγοντες ζήτησης, όπως ονομάζονται, επιδρούν στη ζητούμενη ποσότητα του προϊόντος Η επίδραση αυτή δείχνεται με τη συνάρτηση ζήτησης του προϊόντος που συνδέει τους παράγοντες της ζήτησης με τη ζητούμενη ποσότητα. Σε γενική μορφή η συνάρτηση ζήτησης γράφεται ως εξής: 20

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Δρ. Ιωάννης Ντόκας Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες λογιστικές καταστάσεις. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις πηγές και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διάλεξη 5 ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 από 35 Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Ισότητα. Επομένως η καθαρή θέση της επιχείρησης ισούται: Καθαρή θέση = Ενεργητικό Υποχρεώσεις

Λογιστική Ισότητα. Επομένως η καθαρή θέση της επιχείρησης ισούται: Καθαρή θέση = Ενεργητικό Υποχρεώσεις Λογιστική Ισότητα Στον Ισολογισμό πρέπει να ισχύει: Ενεργητικό = Παθητικό δεδομένου ότι: το Παθητικό δείχνει τις πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν τα κεφάλαια της επιχείρησης και το Ενεργητικό τι περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Ενότητα 2: Πίνακας Ταμειακών Ροών Δ. Δαμίγος Μ. Μενεγάκη Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ όταν καταθέτετε χρήματα σε μια τράπεζα, η τράπεζα δεν τοποθετεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων

Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων Επιστημών Λογιστική Ι Ασκήσεις φροντιστηριακών μαθημάτων 1 1 Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων 2 1 Επιστημών Προσδιορίστε ποια από τα παρακάτω γεγονότα αποτελούν λογιστικά γεγονότα: 1) Εξόφληση υποχρέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος Επιλογής Τομέας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 2 1 Στόχος Μαθήματος Εξετάζει το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 9 η. Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 9 η. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 9 η Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ζητήματα που θα εξεταστούν: Ποια είναι η Έννοια και ποιοι οι Στόχοι της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης. Πως διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Στις 31/12/2013 ο ισολογισμός της εμπορικής εταιρίας Φ έχει ως ακολούθως: (Τα ποσά είναι σε ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της Νομισματικής Πολιτικής - Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής είναι ο δίαυλος μέσω του οποίου οι μεταβολές

Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της Νομισματικής Πολιτικής - Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής είναι ο δίαυλος μέσω του οποίου οι μεταβολές Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της Νομισματικής Πολιτικής - Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής είναι ο δίαυλος μέσω του οποίου οι μεταβολές στον χρηματοπιστωτικό τομέα (στην αγορά χρήματος) επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Γνώσεις Διαχείρισης Μικρής Οικονομικής Μονάδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Αρχές - Παραδοχές Οικονομικές Καταστάσεις Ταμιακή Διαχείριση Νεκρό Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 7 Ζήτηση χρήματος Ζήτηση χρήματος! Όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα η προσφορά χρήματος επηρεάζεται από την Κεντρική Τράπεζα και ως εκ τούτου είναι εξωγενώς δεδομένη!

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙΙ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr - 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΘΕΩΡΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΣΩΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Εισαγωγή Ο σκοπός της διαχείρισης του ενεργητικού και παθητικού μιας τράπεζας είναι η μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων. Η επίτευξη αυτού

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσιες Κατασκευές: Χρηματοδότηση

Θαλάσσιες Κατασκευές: Χρηματοδότηση Operational Programme Education and Lifelong Learning Continuing Education Programme for updating Knowledge of University Graduates: Modern Development in Offshore Structures AUTh TUC 11.3.1 Θαλάσσιες

Διαβάστε περισσότερα

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών 3 χρή η ρ μ Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης «κοινού μεγέθους» και ο υπολογισμός διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία

Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Αντικείμενο της Λογιστικής είναι η περιουσία κάθε επιχείρησης. Η περιουσία κάθε επιχείρησης είναι το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της επιχείρησης, αποτιμημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν Αποστολή Προς τι το Επιχειρείν; Κύριοι Στόχοι Περιγραφή της Αγοράς Στρατηγική Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις Προγράμματα και Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικη λογιστικη. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Προϋπολογισμοί. Δρ.

Διοικητικη λογιστικη. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Προϋπολογισμοί. Δρ. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου Σχεδιασμός Διοικητικη λογιστικη Προϋπολογισμοί Αναφορά απόδοσης και ανατροφοδότηση Λήψη αποφάσεων Διοίκηση και καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει το οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) της επιχείρησης κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Απαιτήσεις (ΔΛΠ 39) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Οι απαιτήσεις είναι βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» (Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΕΙΣΤΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΝΟΕΙΣΤΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΕΙΣΤΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Ανεξάρτητα από την προϋπηρεσία σας, την όρεξη σας για δουλειά, τη δυναμική του concept που σας ενδιαφέρει, εάν σκέφτεστε

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1 γ Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές χρηματοδότησης. Κατανομή χρηματικών πόρων

Πηγές χρηματοδότησης. Κατανομή χρηματικών πόρων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ενότητα: ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αντικείμενο της ΧΛ Πηγές από τις οποίες θα αντληθούν τα απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως:

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως: Η Λογιστική των γραμματίων Α- Γραμμάτια εισπρακτέα Κάθε επιχείρηση φέρει στο χαρτοφυλάκιο της γραμμάτια ή συναλλάσσεται με αυτά. Ειδικότερα για τα «γραμμάτια εισπρακτέα» κάθε επιχείρηση τηρεί ένα λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ (TEL)

ΤΕΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ (TEL) ΤΕΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ (TEL) 1. Κατά τους οικονομολόγους ποιο από τα παρακάτω είναι ένας παραγωγικός συντελεστής; I. Μια κοινή μετοχή μιας εταιρείας υπολογιστών. II. Ένα εταιρικό ομόλογο μιας πετρελαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 1 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο ΑΣΚΗΣΗ 1 ίνονται τα στοιχεία (σε ) της εταιρείας ΑΛΦΑ Α.Ε., όπως αυτά είχαν

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Ζούμε σε μια σκληρή εποχή, όπου η επιβίωση των επιχειρήσεων πλέον βασίζεται στην άριστη αποδοτικότητά τους. Η παγκοσμιοποίηση έφερε τόσο έντονο ανταγωνισμό, ώστε αδεξιότητες στην ορθολογική διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #2: Ισολογισμός Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1. Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙI Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ (ΕΠΑ.Λ.) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7,8,9,10

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ (ΕΠΑ.Λ.) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7,8,9,10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2009 2017 : ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7,8,9,10 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ (ΕΠΑ.Λ.) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2009 2017 ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7,8,9,10 Να απαντήσετε αν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012 1 του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Ο ισολογισμός της τράπεζας... 2 3. Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης... 4 4. Μεγιστοποίηση του κέρδους...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2017

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2017 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2017 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση (με 40 εγγραφές) Δίδεται ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης Ε.Κ. την 31/12/10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ+Κ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ 40000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48000

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τα ενδελεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Τα υπόλοιπα (τα ποσά σε ) των λογαριασμών του γενικού καθολικού της εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2010 είχαν ως εξής:

Τα υπόλοιπα (τα ποσά σε ) των λογαριασμών του γενικού καθολικού της εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2010 είχαν ως εξής: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ισολογισμός, ΚΑΧ, Λογαριασμοί ΕΚΦΩΝΗΣΗ: Η εταιρεία Hardware Systems Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο της κατασκευής και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού. Τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων (51.03) : είναι λογαριασμός παθητικού αντίθετος, που σημαίνει ότι όταν αυξάνεται χρεώνεται και όταν μειώνεται πιστώνεται. Οι αντίθετοι λογαριασμοί του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Γενική Εισαγωγή ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ. 1. Γενική Εισαγωγή. 2. Λογιστική Απεικόνιση o Τοκοφόρες και μη Υποχρεώσεις ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Γενική Εισαγωγή ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ. 1. Γενική Εισαγωγή. 2. Λογιστική Απεικόνιση o Τοκοφόρες και μη Υποχρεώσεις ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ T.E.I Κρή, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και στην Ελεγκτική Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 ΖΗΣΗΣ Β.,, Ph. D. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων Ενότητα 5 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων 3. Απαιτήσεις ιαθέσιµα (1) Απαιτήσεις και ιαθέσιµα είναι το σύνολο των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων, αξιόγραφων και ιαθεσίµων της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ανάλυση Νεκρού Σημείου Σημειώσεις. Σημασία Νεκρού Σημείου

Εισαγωγή. Ανάλυση Νεκρού Σημείου Σημειώσεις. Σημασία Νεκρού Σημείου Εισαγωγή Ανάλυση Νεκρού Σημείου Σημειώσεις ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αν. Καθ. ημήτρης Ασκούνης Η ανάλυση του Νεκρού Σημείου είναι ένα σπουδαίο χρηματοοικονομικό μέσο και αποτελεί βασικά μια αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαυρίδης Δημήτριος ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαυρίδης Δημήτριος ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαυρίδης Δημήτριος ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1. Έννοιες κόστους, εξόδου, δαπάνης, εσόδου Κόστος Όπως έχουμε ήδη αναφέρει για την παραγωγή αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Νεκρού Σημείου Σημειώσεις

Ανάλυση Νεκρού Σημείου Σημειώσεις Ανάλυση Νεκρού Σημείου Σημειώσεις ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αν. Καθ. Δημήτρης Ασκούνης Εισαγωγή Η ανάλυση του Νεκρού Σημείου είναι ένα σπουδαίο χρηματοοικονομικό μέσο και αποτελεί βασικά μια αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Άσκηση 1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Για κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις προσδιορίσετε αν η μεταβολή θα επιφέρει χρέωση ή πίστωση του σχετικού λογαριασμού 1. Αύξηση του λογαριασμού «Ταμείο» 2. Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία των Διεθνών Νομισματικών Σχέσεων

Η Θεωρία των Διεθνών Νομισματικών Σχέσεων Η Θεωρία των Διεθνών Νομισματικών Σχέσεων Περιεχόμενα Κεφαλαίου Α. Η Αγορά Συναλλάγματος Η ζήτηση και η προσφορά συναλλάγματος Η μετατρεψιμότητα και η ισοτιμία των νομισμάτων Β. Συστήματα Συναλλαγματικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές χρηματοοικονομικής διοίκησης φαρμακείου

Αρχές χρηματοοικονομικής διοίκησης φαρμακείου Αρχές χρηματοοικονομικής διοίκησης φαρμακείου Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς 2 Με τι ασχολείται η Χρηματοοικονομική Διοίκηση; Στόχος όλων των επιχειρήσεων είναι η προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΕΣΕΩΝ ΑΘΙΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Σεπτέμβριος 2015 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Κατανόηση και διαχείριση αρχικού, σταθερού και μεταβλητού κόστους

Κεφάλαιο 12: Κατανόηση και διαχείριση αρχικού, σταθερού και μεταβλητού κόστους Κεφάλαιο 12: Κατανόηση και διαχείριση αρχικού, σταθερού και μεταβλητού κόστους Copyright 2015 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall 12-1 Μαθησιακοί στόχοι Προσδιορίστε το κεφάλαιο που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

2-1. Copyright 2015 Pearson Education Inc. All rights reserved.

2-1. Copyright 2015 Pearson Education Inc. All rights reserved. 2-1 Αντικείμενο μάθησης 1. Εξήγηση του όρου συναλλαγή (λογιστικό γεγονός) 2-2 Εξήγηση του όρου συναλλαγή (λογιστικό γεγονός) Συναλλαγή Οποιοδήποτε γεγονός έχει χρηματοοικονομική επίπτωση στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει.

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει. ΑΣΚΗΣΗ 1 Προσδιορίστε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, ποιές από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού και ποιές όχι. 1. Αυτοκίνητο νοικιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

σύνοψη αποτελεσμάτων

σύνοψη αποτελεσμάτων ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΤΡ θέματα προς συζήτηση: έννοια σημασία διαθεσίμων ΚΤΡ: μορφή, περιεχόμενο, δομή κατηγορίες ροών μέθοδοι κατάρτισης ΚΤΡ ανάλυση ροών έννοια αδέσμευτων ΤΡ Αρχή δεδουλευμένου ή Ταμειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα