Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση και προστασία των συµφερόντων των πολιτών και κατοίκων της Επαρχίας Εορδαίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Αναλυτικότερα το σωµατείο επιδιώκει: α ) τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη στην Επαρχία Εορδαίας β) την ενηµέρωση και σωστή πληροφόρηση του και την δραστηριοποίησή του για διεκδίκηση των δικαιωµάτων του. γ ) την εκπροσώπησή του στους δηµόσιους φορείς και στην δικαιοσύνη. δ ) την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χερσαίου και Υδάτινου από τις παρεµβάσεις ιδιωτών, δηµοτικών και δηµοσίων φορέων. ε ) την προώθηση δραστηριοτήτων σχετικά µε την προστασία του τοπικού πολιτισµού και της τοπικής παράδοσης. στ ) την επισήµανση των περιβαλλοντικών κινδύνων (παγκοσµίων και τοπικών) επιστηµονική ενηµέρωση για τις συνέπειες στο περιβάλλον και στον άνθρωπο και για τις µεθόδους αντιµετώπισής του. ζ ) τη κίνηση διαδικασιών για την δικαστική προστασία των πολιτών σε περίπτωση παραβίασης από δηµοσίους, δηµοτικούς

2 και ιδιωτικούς φορείς µε στόχο την εναρµόνιση της πολιτικής και της δραστηριότητάς των, ώστε να αποφευχθεί η παραπέρα υποβάθµιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. η ) Την προώθηση του εθελοντισµού, και της καταναλωτικής συνείδησης. Άρθρο 3 Η εκπλήρωση των σκοπών του σωµατείου επιδιώκεται µε κάθε νόµιµο µέσο και ιδιαίτερα µε την: α ) συνεργασία και την από κοινού προσπάθεια µαζί µε αντίστοιχες οργανώσεις, συνεταιρισµούς, επιστηµονικούς, συνδικαλιστικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς φορείς, ιδιωτικούς και κρατικούς, εσωτερικού και εξωτερικού και οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθµού. β ) την έκδοση ενηµερωτικών εντύπων, περιοδικών και βιβλίων καθώς επίσης και την διενέργεια µελετών και ερευνών. γ ) την οργάνωση εκδηλώσεων, σεµιναρίων, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών εκποµπών µε περιεχόµενο την ενηµέρωση του πολίτη για την προάσπιση των δικαιωµάτων του, µε ανακοινώσεις, διαβήµατα στις αρµόδιες υπηρεσίες και την οργάνωση κινητοποιήσεων. δ ) τη δηµιουργία οµάδων εργασίας και επιτροπών µε ειδικούς επιστήµονες µε αντικείµενο εργασίας θέµατα που απασχολούν τον πολίτη της Εορδαίας. ε ) τη συµµετοχή σε οµοσπονδία που τυχόν θα δηµιουργηθεί σε πανελλήνια ή και σε ηµερίδες. ζ ) τη δηµιουργία νοµικής οµάδας που θα ασχολείται µε την µελέτη και προώθηση των ζητηµάτων. Άρθρο 4 Μέλη Τα µέλη του σωµατείου διακρίνονται σε τακτικά και οµότιµα.

3 Α) Τακτικό µέλος γίνεται όποιος συµφωνεί µε τους σκοπούς και τις κατευθύνσεις του σωµατείου και συµπράττει στην υλοποίησή τους. Η απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού µέλους γίνεται µετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφεροµένου, που υποβάλλεται στο.σ. το οποίο και αποφασίζει για την εγγραφή µέσα σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία υποβολής της αιτήσεως (εξαιρούνται του όρου αυτού τα ιδρυτικά µέλη του σωµατείου). Αν η αίτηση απορριφθεί από το.σ. ο ενδιαφερόµενος µπορεί να προσφύγει για το θέµα αυτό στην επόµενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά. Επίσης η Γενική Συνέλευση µπορεί να αποφασίσει τη µη εγγραφή νέων µελών, για συγκεκριµένο λόγο, παρά τη θετική απόφαση του.σ.. Τα τακτικά µέλη µετέχουν στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων στις οποίες έχουν δικαίωµα να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται, καθώς και να µετέχουν στα όργανα, επιτροπές, οµάδες εργασίας και στις πρακτικές δραστηριότητες και υποχρεώσεις του σωµατείου. Έχουν επίσης τις εξής υποχρεώσεις: α ) να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς του σωµατείου. β) να καταβάλλουν τακτικά τις εισφορές και συνδροµές τους που ορίζονται από την Γ.Σ. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής είναι προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώµατος εκλέγειν και εκλέγεσθαι και γ ) να τηρούν τις διατάξεις και τις αρχές του καταστατικού και τις αποφάσεις του.σ. και της Γ.Σ. Β) Οµότιµα µέλη γίνονται µε αιτιολογηµένη απόφαση του.σ. άτοµα που προσέφεραν σηµαντικές υπηρεσίες στην προσπάθεια του σωµατείου να πραγµατοποιήσει τους σκοπούς του. Τα οµότιµα µέλη έχουν όλα τα δικαιώµατα των τακτικών µελών εκτός από το δικαίωµα του εκλέγεσθαι. Κάθε τακτικό µέλος του σωµατείου µπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του µε έγγραφη δήλωσή του προς το.σ. Επανεγγραφή µέλους που διαγράφηκε γίνεται µε αίτησή του η οποία εµπίπτει στη διαδικασία εγγραφής νέων µελών και πληρωµή τυχόν οικονοµικών υποχρεώσεων.

4 Κάθε µέλος που η δραστηριότητά του αντιστρατεύεται τους σκοπούς του σωµατείου ή που εµποδίζει την εκτέλεση αποφάσεων οργάνων του, διαγράφεται µε απόφαση του.σ., αφού πριν του γίνει έγγραφη σύσταση. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να προσφύγει κατά της αποφάσεως αυτής, ενώπιον της επόµενης τακτικής Γ.Σ., που αποφασίζει οριστικά µε µυστική ψηφοφορία. Κάθε µέλος που δεν συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του καταστατικού ή επιδεικνύει συµπεριφορά που θίγει την αξιοπρέπεια του ατόµου, διαγράφεται µε την διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου. Η εισφορά για την εγγραφή θα είναι δέκα πέντε (15) ευρώ και η ετήσια συνδροµή είκοσιπέντε (25) ευρώ. Τα ποσά αυτά µπορούν να αυξοµειωθούν µε απόφαση της Γ.Σ., µετά από πρόταση του.σ. Άρθρο 5 Πόροι του συλλόγου είναι: 1) Οι εγγραφές και οι συνδροµές των µελών. 2) Οι συνδροµές και λοιπές εισπράξεις από την διάθεση εντύπων που εκδίδει το σωµατείο και τυχόν διαφηµίσεις. 3) Οι εισπράξεις από δηµόσιες εκδηλώσεις, χορηγίες και δωρεές. ιευκρινίζεται ότι δε γίνονται δεκτές οι δωρεές υπό όρους. 4) Οι κρατικές επιχορηγήσεις ή επιχορηγήσεις από τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Άρθρο 6 Όργανα Όργανα του σωµατείου είναι η Γενική Συνέλευση, το ιοικητικό Συµβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

5 Άρθρο 7 Γενική Συνέλευση 1) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο και κυρίαρχο όργανο του σωµατείου. Συνέρχεται τακτικά µία φορά το χρόνο και έκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο από το.σ. ή αν το ζητήσουν το 1/5 των ταµειακά εντάξει (τακτικών) µελών του σωµατείου. Στην τελευταία περίπτωση το.σ. είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει την Γ.Σ. µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν το.σ. αρνηθεί, το αρµόδιο δικαστήριο εξουσιοδοτεί τους αιτούντες να συγκαλέσουν οι ίδιοι Γ.Σ. ορίζοντας συγχρόνως το προεδρείο της Γ.Σ. και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 2) Η σύγκλιση της Γ.Σ. πρέπει να ανακοινώνεται στα µέλη πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον µέρες, µε έγγραφη πρόσκληση, που πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει τον τόπο, την ηµέρα, την ώρα και τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως. 3) Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν συµµετέχει τουλάχιστον το 1/3 των ταµειακά εντάξει (τακτικών) µελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται αυτοδικαίως νέα Γ.Σ. την αντίστοιχη ηµέρα της επόµενης εβδοµάδας στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, µε τα ίδια θέµατα ηµερησίας διατάξεως, και βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία όταν συµµετέχει το 1/6 των ταµειακά εντάξει (τακτικών) µελών, χωρίς να είναι απαραίτητη η αποστολή νέας έγγραφης πρόσκλησης. 4) Τις εργασίες της Γ.Σ. διευθύνει τριµελές προεδρείο που εκλέγεται µε ανάταση του χεριού. Μυστική ψηφοφορία µε ψηφοδέλτια γίνεται µόνο για τις αρχαιρεσίες δηλαδή εκλογή ιοικητικού Συµβουλίου (.Σ.) και Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.), για έγκριση Λογοδοσίας κα απολογισµού του.σ. καθώς επίσης και για προσωπικά ζητήµατα.

6 Άρθρο 8 Αρµοδιότητες της Γ.Σ. 1) Εκλέγει προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της. 2) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισµό του.σ. 3) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον προϋπολογισµό και απαλλάσσει το.σ. από κάθε ευθύνη σύµφωνα µε την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 4) Εκλέγει και παύει τα µέλη της εφορευτικής Επιτροπής του ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής µε την επιφύλαξη του άρθρου 16. 5) Αποφασίζει οριστικά για την διαγραφή και εγγραφή µελών. 6) Αποφασίζει για κάθε θέµα που δεν ανήκει ρητά στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου. Άρθρο 9 Το ιοικητικό Συµβούλιο Το σωµατείο διοικείται από επταµελές.σ. και τρία (3) αναπληρωµατικά µέλη που εκλέγεται για δύο χρόνια µε µυστική ψηφοφορία από ενιαίο ψηφοδέλτιο. Το εκλεγµένο.σ σε διάστηµα οκτώ (8) ηµερών από την εκλογή του, µε ευθύνη του πρώτου σε ψήφους συµβούλου, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα, οπότε µε ψηφοφορία εκλέγεται ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραµµατέας, ο Ταµίας και ο Υπεύθυνος ηµοσίων σχέσεων. Αν ο σύµβουλος που προαναφέρθηκε δεν συγκαλέσει το.σ., τότε την ευθύνη της σύγκλησης αναλαµβάνει ο επόµενος σε ψήφους σύµβουλος κ.ο.κ. Το.Σ. µπορεί να διορίζει µε απόφασή του επιτροπές µε ειδικές αρµοδιότητες που θα αναφέρονται ρητά στην απόφασή του. Σε κάθε επιτροπή υποχρεωτικά θα προοδεύει ένα µέλος του.σ.

7 Άρθρο 10 Το.Σ. συνεδριάζει τακτικά µια φορά το µήνα και έκτακτα, όποτε κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία (3) µέλη µε γραπτή αίτησή τους, που πρέπει να αναφέρει και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Το.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα µέλη. Οι αποφάσεις παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Μέλος του.σ. που απουσιάζει αδικαιλόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τον αµέσως επόµενο σε ψήφους αναπληρωµατικό σύµβουλο. Σε περίπτωση που ένα µέλος του.σ. θέσει υποψηφιότητα για να αποκτήσει την ιδιότητα του µέλους των ηµοτικών Συµβουλίων της Εορδαίας, του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, των Συµβουλιων Περιοχής και κάθε συβουλίου κάθε φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθµού, εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώµατός του από οποιαδήποτε θέση του στο.σ. του σωµατείου και την θέση του καταλαµβάνει το επόµενο σε ψήφους αναπληρωµατικά µέλος και ξαναγίνεται σύµφωνα µε την διαδικασία του παρόντος κατανοµή των αξιωµάτων. Σε όλες τις συνεδριάσεις του.σ. τακτικές ή έκτακτες τηρούνται πρακτικά στο βιβλίο πρακτικών του.σ. που υπογράφονται την ηµέρα της συνεδρίασης ή το αργότερο πριν από την έναρξη της επόµενης συνεδρίασης. Άρθρο 11 Αρµοδιότητες του.σ. 1) Το.Σ. ενεργεί και αποφασίζει σύµφωνα µε το καταστατικό για κάθε θέµα που αφορά το σωµατείο. 2) ιαχειρίζεται την περιουσία του συλλόγου, καθορίζει και εγκρίνει δαπάνες. 3) Προσλαµβάνει βοηθητικό προσωπικό 4) Συντάσσει τον απολογισµό και τον προϋπολογισµό και τα υποβάλλει για έγκριση στην Γ.Σ. και

8 5) Είναι αρµόδιο για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ. Άρθρο 12 Καθήκοντα του Προέδρου 1) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωµατείο στις σχέσεις του µε τις ικαστικές και ιοικητικές Αρχές και τους τρίτους. 2) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του.σ., συγκαλεί το.σ. και καταρτίζει την ηµερησία διάταξη µαζί µε τον Γεν. Γραµµατέα. 3) ιευθύνει τη συζήτηση και υπογράφει µε τον Γεν. Γραµµατέα κάθε έγγραφο του Συλλόγου. Τα πρακτικά του.σ. υπογράφουν όλα τα παρόντα µέλη. 4) Σε περίπτωση που απουσιάζει ή εµποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο. Άρθρο 13 Καθήκοντα Αντιπροέδρου Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο, κωλυόµενο ή απουσιάζοντα. Άρθρο 14 Καθήκοντα Γεν. Γραµµατέα 1) Εκτελεί όλη τη γραφική υπηρεσία 2) Τηρεί σε τάξη τα βιβλία και την σφραγίδα του σωµατείου, τα αρχεία και την αλληλογραφία. 3) Συντάσσει τα πρακτικά της Γ.Σ. και του.σ. 4) Συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο τα πρακτικά και όλα τα έγγραφα του σωµατείου.

9 Άρθρο 15 Καθήκοντα Ταµία 1) Ο Ταµίας είναι υπεύθυνος για την διαχείριση της περιουσίας του σωµατείου, εισπράττει τις συνδροµές και τηρεί βιβλία εσόδων εξόδων. Κάνει πληρωµές ή αναλήψεις µε βάση αποφάσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραµµατέα. 2) Είναι υποχρεωµένος να καταθέσει σε τραπεζικό ή άλλο πιστωτικό Ίδρυµα κάθε ποσό πάνω από διακόσια πενήντα (250) ευρώ, σε κοινό λογαριασµό στο όνοµά του και το όνοµα του Προέδρου. Το προαναφερθέν ποσό µπορεί να αυξηθεί ή να µε ιωθεί µε απόφαση την Γ.Σ. Άρθρο 16 Εξελεγκτική Επιτροπή Η εξελεγκτική επιτροπή είναι τριµελής µε δύο αναπληρωµατικά µέλη και εκλέγεται µαζί µε το.σ. για δύο χρόνια. Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονοµικής διαχείρισης του σωµατείου (που γίνεται από το.σ. ). Συντάσσει έκθεση και την υποβάλλει για έγκριση στην Γ.Σ.. Αν κάποιο µέλος της Ε.Ε. διαφωνεί συντάσσει χωριστή έκθεση και αποφασίζει η Γ.Σ.

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρχαιρεσίες Εκλογικό σύστηµα Άρθρο 17 Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλέγεται από την Γ.Σ. µε ανάταση χεριού τριµελής Εφορευτική Επιτροπή, µε δύο αναπληρωµατικά µέλη, που προετοιµάζει και διεξάγει τις εκλογές και κάνει τη διαλογή των ψήφων. Κάθε µέλος της εκλέγεται χωριστά. Το εκλογικό υλικό παραδίδεται στο.σ. και πρέπει να το φυλάξει µέχρι την πάροδο της προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών για προσφυγή κατά των αρχαιρεσιών ή µέχρι την τελεσίδικη απόφαση (αν γίνει προσυγή). Άρθρο 18 ικαίωµα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά µέλη, που είναι ταµειακά εντάξει, µετά από την αποδοχή τους ως µέλη του Συλλόγου. Οι υποψηφιότητες ή οι προτάσεις για υποψηφιότητα υποβάλλονται ενώπιον της Γεν. Συνέλευσης. Κώλυµα για υποβολή υποψηφιότητας ως µέλος του.σ. υπάρχει σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος (β) του παρόντος καταστατικού. Άρθρο 19 Η ψηφοφορία γίνεται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο που αναρτάται στο χώρο της Γ.Σ. όπου αναγράφονται τα ονόµατα των υποψηφίων κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά, µε πλειοφηφικό σύστηµα και οι εκλογείς έχουν το δικαίωµα επτά σταυρών προτίµησης δηλαδή όσα είναι και τα µέλη του.σ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

11 Άρθρο 20 Εκτός των απαραίτητων βοηθητικών βιβλίων, το σωµατείο τηρεί υποχρεωτικώς τα εξής βιβλία: 1. Βιβλίο Μητρώο Μελών 2. Βιβλίο Ταµείου 3. Βιβλίο εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων 4. Βιβλίο πρακτικών του ιοικητικού Συµβουλίου 5. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και 6. Βιβλίο πεπραγµένων του συλλόγου για λόγους αρχειακούς. Άρθρο 22 Για την τροποποίηση του καταστατικού και την διάλυση του σωµατείου απαιτείται απόφαση της Γ.Σ., που παίρνεται µε απαρτία του ½ των ταµειακά εντάξει µελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Αν διαλυθεί το σωµατείο η περιουσία του περιέρχεται σε φορέα που θα αποφασίσει η Γ.Σ. Τέλος στο παρόν καταστατικό ρητά δηλώνεται η βούληση των ιδρυτικών µελών να παραµείνει το σωµατείο εκτός οποιασδήποτε κοµµατικής θέσης ή εκµετάλλευσης. Άρθρο 23 Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν ρυθµίζεται από τις σωµατειακή νοµοθεσία και τον αστικό κώδικα. Το κωδικοποιηµένο αυτό καταστατικό αποτελείται από είκοσι τρία (23) άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν οι τροποποιήσεις του στην Γενική Συνέλευση της , και θα ισχύει µόλις δηµοσιευθεί στα βιβλία σωµατείων που τηρούνται στο Πρωτοδικείο Κοζάνης. Πτολεµαϊδα 7 Ιανουαρίου 2008