ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Γ. ΠΑΥΛΙΔΟΥ Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ιωάννης Λαζαρίδης Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Κατεύθυνση: Χρηματοοικονομική) Αύγουστος 2012

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον κ. Ιωάννη Λαζαρίδη, επιβλέποντα καθηγητή μου και Διευθυντή του Π.Μ.Σ. στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, για την εμπιστοσύνη του, καθώς και για τη βοήθεια και καθοδήγηση που μου παρείχε κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της επιβλέπουσας επιτροπής, τον Αναπληρωτή Καθηγητή και Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ. Αχιλλέα Ζαπράνη και το Λέκτορα κ. Ευστράτιο Λιβάνη. Επιπρόσθετα, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές για τη συνεργασία και τις γνώσεις που μου προσέφεραν κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών. Ευχαριστώ θερμά την οικογένειά μου για την πολύπλευρη στήριξη, την υπομονή και την κατανόησή τους. ii Διπλωματική εργασία: Παυλίδου Βασιλική

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διοίκηση του κεφαλαίου κίνησης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες του χρηματοοικονομικού μάνατζερ. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, μετά το ξέσπασμα της κρίσης των Η.Π.Α. στα μέσα του έτους 2007 και της κρίσης χρέους στη χώρα μας στα μέσα του έτους 2010, η έλλειψη ρευστότητας και η αβεβαιότητα που επικρατούν στις αγορές έχουν καταστήσει πιο επιτακτική την ανάγκη για αποτελεσματική διοίκηση του κεφαλαίου κίνησης. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσδιορίσει την επίδραση της διοίκησης κεφαλαίου κίνησης στην κερδοφορία των επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό εξετάζουμε τη σχέση της κερδοφορίας με τον κύκλο μετατροπής μετρητών (cash conversion cycle) και τα συστατικά του στοιχεία, καθώς και με τον κύκλο καθαρού εμπορίου (net trade cycle). Εξετάζουμε τα στοιχεία 159 εταιριών που ήταν εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τη χρονική περίοδο Χρησιμοποιούμε ένα ισορροπημένο υπόδειγμα πάνελ παρατηρήσεων (159 διαστρωματικές παρατηρήσεις 7 χρονικές παρατηρήσεις). Με βάση τα εμπειρικά ευρήματά μας, η κερδοφορία έχει θετική και στατιστικά σημαντική σχέση με τη μέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων, τη μέση περίοδο εξόφλησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, τη μέση διάρκεια του καθαρού κύκλου εμπορίου, το μέγεθος της εταιρίας, το λόγο των πάγιων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων προς το σύνολο του ενεργητικού, τον πραγματικό ρυθμό αύξησης του Α.Ε.Π., τον αριθμοδείκτη άμεσης ρευστότητας και το λόγο του κυκλοφορούντος ενεργητικού προς το σύνολο του ενεργητικού. Επιπρόσθετα, υπάρχει αρνητική και στατιστικά σημαντική σχέση της κερδοφορίας με τη μέση διάρκεια του κύκλου μετατροπής μετρητών, τη μόχλευση και τον αριθμοδείκτη κυκλοφοριακής ή γενικής ρευστότητας. Επιπλέον, η κερδοφορία δεν έχει στατιστικά σημαντική σχέση με τη μέση περίοδο παραμονής των αποθεμάτων στην αποθήκη, τη μεγέθυνση των πωλήσεων και το λόγο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το σύνολο του iii Διπλωματική εργασία: Παυλίδου Βασιλική

4 ενεργητικού. Τέλος, βρίσκουμε ότι ο κύκλος μετατροπής μετρητών έχει θετική συσχέτιση με τους αριθμοδείκτες ρευστότητας. Η δομή της εργασίας είναι η ακόλουθη. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται το θεωρητικό υπόβαθρο του κεφαλαίου κίνησης. Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται η επισκόπηση των εμπειρικών μελετών που εξετάζουν την επίδραση της διοίκησης κεφαλαίου κίνησης στην κερδοφορία των επιχειρήσεων. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα δεδομένα, οι χρησιμοποιούμενες μεταβλητές και η μεθοδολογία της παρούσας εμπειρικής μελέτης. Τα εμπειρικά ευρήματα παρατίθενται στο πέμπτο κεφάλαιο. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται συνοπτικά στο έκτο κεφάλαιο. Στο τέλος παρατίθενται η βιβλιογραφία και τέσσερα παραρτήματα. iv Διπλωματική εργασία: Παυλίδου Βασιλική

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... ii ΠΕΡΙΛΗΨΗ... iii ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... v ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ... ix ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... xii ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... xiii ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Διακρίσεις του κεφαλαίου κίνησης Ο λειτουργικός κύκλος και ο κύκλος μετατροπής μετρητών Διοίκηση κεφαλαίου κίνησης Πολιτικές επένδυσης στο κυκλοφορούν ενεργητικό Πολιτικές χρηματοδότησης του κυκλοφορούντος ενεργητικού Συστατικά στοιχεία του Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης Αποθέματα Απαιτήσεις Διαθέσιμα και Χρεόγραφα Υποδείγματα διοίκησης διαθεσίμων Εμπορεύσιμα χρεόγραφα Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ v Διπλωματική εργασία: Παυλίδου Βασιλική

6 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Δεδομένα Εξαρτημένες μεταβλητές Δείκτης απόδοσης του ενεργητικού Μικτό λειτουργικό εισόδημα Ανεξάρτητες μεταβλητές: βασικές μεταβλητές Ανεξάρτητες μεταβλητές: μεταβλητές ελέγχου Μέγεθος Μεγέθυνση Μόχλευση Πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Ανάπτυξη Ρευστότητα Επιθετική πολιτική επένδυσης στο κυκλοφορούν ενεργητικό Επιθετική πολιτική χρηματοδότησης του κυκλοφορούντος ενεργητικού Ψευδομεταβλητές Υποδείγματα και Μεθοδολογία Υποδείγματα Μεθοδολογία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Περιγραφικά στατιστικά vi Διπλωματική εργασία: Παυλίδου Βασιλική

7 5.2. Συσχέτιση Αποτελέσματα εμπειρικής μελέτης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: DINV, DAR, DAP, CCC και NTC ανά κλάδο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ανεξάρτητη μεταβλητή: ROA) I. Μέση περίοδος παραμονής των αποθεμάτων στην αποθήκη και κερδοφορία II. Μέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων και κερδοφορία III. Μέση περίοδος εξόφλησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και κερδοφορία 139 IV. Κύκλος μετατροπής μετρητών και κερδοφορία V. Κύκλος καθαρού εμπορίου και κερδοφορία VI. Επιθετική πολιτική επένδυσης στο κυκλοφορούν ενεργητικό και κερδοφορία. 150 VII. Επιθετική πολιτική χρηματοδότησης του κυκλοφορούντος ενεργητικού και κερδοφορία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ανεξάρτητη μεταβλητή: GOI) I. Μέση περίοδος παραμονής των αποθεμάτων στην αποθήκη και κερδοφορία II. Μέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων και κερδοφορία III. Μέση περίοδος εξόφλησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και κερδοφορία 165 vii Διπλωματική εργασία: Παυλίδου Βασιλική

8 IV. Κύκλος μετατροπής μετρητών και κερδοφορία V. Κύκλος καθαρού εμπορίου και κερδοφορία viii Διπλωματική εργασία: Παυλίδου Βασιλική

9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 2.1: Σύγκριση ρευστότητας, κερδοφορίας και κινδύνου των εναλλακτικών πολιτικών επένδυσης σε κυκλοφορούν ενεργητικό Πίνακας 2.2: Σύγκριση κινδύνου και κερδοφορίας των εναλλακτικών πολιτικών χρηματοδότησης κυκλοφορούντος ενεργητικού Πίνακας 4.1: Μεταβολή στην ταξινόμηση εταιριών στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του Χ.Α Πίνακας 4.2: Κατανομή των εταιριών του δείγματος στους κλάδους δραστηριότητας Πίνακας 4.3: Σχέση κύκλου μετατροπής μετρητών και κερδοφορίας: Εμπειρικά ευρήματα Πίνακας 4.4: Σχέση μέσης περιόδου μετατροπής των αποθεμάτων και κερδοφορίας: Εμπειρικά ευρήματα Πίνακας 4.5: Σχέση μέσης περιόδου μετατροπής των εισπρακτέων λογαριασμών και κερδοφορίας: Εμπειρικά ευρήματα Πίνακας 4.6: Σχέση μέσης περιόδου μετατροπής των πληρωτέων λογαριασμών και κερδοφορίας: Εμπειρικά ευρήματα Πίνακας 4.7: Σχέση κύκλου καθαρού εμπορίου και κερδοφορίας: Εμπειρικά ευρήματα 57 Πίνακας 4.8: Σχέση μεγέθους και κερδοφορίας: Εμπειρικά ευρήματα Πίνακας 4.9: Σχέση μεγέθυνσης πωλήσεων και κερδοφορίας: Εμπειρικά ευρήματα Πίνακας 4.10: Σχέση μόχλευσης και κερδοφορίας: Εμπειρικά ευρήματα Πίνακας 4.11: Σχέση πάγιων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και κερδοφορίας: Εμπειρικά ευρήματα Πίνακας 4.12: Σχέση ανάπτυξης και κερδοφορίας: Εμπειρικά ευρήματα Πίνακας 4.13: Σχέση ρευστότητας και κερδοφορίας: Εμπειρικά ευρήματα Πίνακας 4.14: Σχέση επιθετικής πολιτικής επένδυσης στο κυκλοφορούν ενεργητικό και κερδοφορίας: Εμπειρικά ευρήματα Πίνακας 4.15: Σχέση επιθετικής πολιτικής χρηματοδότησης του κυκλοφορούντος ενεργητικού και κερδοφορίας: Εμπειρικά ευρήματα Πίνακας 4.16: Μεταβλητές Πίνακας 5.1: Στατιστικά στοιχεία ix Διπλωματική εργασία: Παυλίδου Βασιλική

10 Πίνακας 5.2: Μέση τιμή των DINV, DAR, DAP, CCC και NTC ανά κλάδο και του συνολικού δείγματος Πίνακας 5.3: Μήτρα συσχέτισης των μεταβλητών Πίνακας 5.4: Επίδραση του κεφαλαίου κίνησης στην κερδοφορία των επιχειρήσεων (Εξαρτημένη μεταβλητή: ROA) Πίνακας 5.5: Επίδραση της επιθετικής πολιτικής επένδυσης στο κυκλοφορούν ενεργητικό και της επιθετικής πολιτικής χρηματοδότησης του κυκλοφορούντος ενεργητικού στην κερδοφορία των επιχειρήσεων (Εξαρτημένη μεταβλητή: ROA) 91 Πίνακας ΠΑΡ Α.1: Λίστα εταιριών δείγματος Πίνακας ΠΑΡ Α.2: Κατανομή των εταιριών του δείγματος στους κλάδους δραστηριότητας Πίνακας ΠΑΡ Γ.1: Έλεγχος συνολοκλήρωσης (ROA_DINV) Πίνακας ΠΑΡ Γ.2: Hausman test (ROA_DINV) Πίνακας ΠΑΡ Γ.3: Παλινδρόμηση ROA και DINV (random effects model) Πίνακας ΠΑΡ Γ.4: Έλεγχος συνολοκλήρωσης (ROA_DAR) Πίνακας ΠΑΡ Γ.5: Hausman test (ROA_DAR) Πίνακας ΠΑΡ Γ.6: Παλινδρόμηση ROA και DAR (random effects model) Πίνακας ΠΑΡ Γ.7: Έλεγχος συνολοκλήρωσης (ROA_DAP) Πίνακας ΠΑΡ Γ.8: Hausman test (ROA_DAP) Πίνακας ΠΑΡ Γ.9: Παλινδρόμηση ROA και DAP (random effects model) Πίνακας ΠΑΡ Γ.10: Έλεγχος συνολοκλήρωσης (ROA_CCC) Πίνακας ΠΑΡ Γ.11 Hausman test (ROA_CCC) Πίνακας ΠΑΡ Γ.12: Παλινδρόμηση ROA και CCC (random effects model) Πίνακας ΠΑΡ Γ.13: Έλεγχος συνολοκλήρωσης (ROA_NTC) Πίνακας ΠΑΡ Γ.14: Hausman test (ROA_NTC) Πίνακας ΠΑΡ Γ.15: Παλινδρόμηση ROA και NTC (random effects model) Πίνακας ΠΑΡ Γ.16: Έλεγχος συνολοκλήρωσης (ROA_AIP) Πίνακας ΠΑΡ Γ.17: Hausman test (ROA_AIP) Πίνακας ΠΑΡ Γ.18: Παλινδρόμηση ROA και AIP (random effects model) Πίνακας ΠΑΡ Γ.19: Έλεγχος συνολοκλήρωσης (ROA_AFP) Πίνακας ΠΑΡ Γ.20: Hausman test (ROA_AFP) x Διπλωματική εργασία: Παυλίδου Βασιλική

11 Πίνακας ΠΑΡ Γ.21: Παλινδρόμηση ROA και AFP (random effects model) Πίνακας ΠΑΡ Δ.1: Έλεγχος συνολοκλήρωσης (GOI_DINV) Πίνακας ΠΑΡ Δ.2: Hausman test (GOI_DINV) Πίνακας ΠΑΡ Δ.3: Παλινδρόμηση GOI και DINV (random effects model) Πίνακας ΠΑΡ Δ.4: Έλεγχος συνολοκλήρωσης (GOI_DAR) Πίνακας ΠΑΡ Δ.5: Hausman test (GOI_DAR) Πίνακας ΠΑΡ Δ.6: Παλινδρόμηση GOI και DAR (random effects model) Πίνακας ΠΑΡ Δ.7: Έλεγχος συνολοκλήρωσης (GOI_DAP) Πίνακας ΠΑΡ Δ.8: Hausman test (GOI_DAP) Πίνακας ΠΑΡ Δ.9: Παλινδρόμηση GOI και DAP (random effects model) Πίνακας ΠΑΡ Δ.10: Έλεγχος συνολοκλήρωσης (GOI_CCC) Πίνακας ΠΑΡ Δ.11: Hausman test (GOI_CCC) Πίνακας ΠΑΡ Δ.12: Παλινδρόμηση GOI και CCC (random effects model) Πίνακας ΠΑΡ Δ.13: Έλεγχος συνολοκλήρωσης (GOI_NTC) Πίνακας ΠΑΡ Δ.14: Hausman test (GOI_NTC) Πίνακας ΠΑΡ Δ.15: Παλινδρόμηση GOI και NTC (random effects model) xi Διπλωματική εργασία: Παυλίδου Βασιλική

12 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διάγραμμα 2.1: Υπόδειγμα οικονομικής ποσότητας παραγγελίας (EOQ) Διάγραμμα 2.2: Άριστη πιστωτική πολιτική Διάγραμμα 5.1: Μέση τιμή των DINV, DAR, DAP, CCC και NTC του συνολικού δείγματος κατά τα έτη Διάγραμμα 5.2: Αναλογία των DINV, DAR και DAP στη μέση διάρκεια του κύκλου μετατροπής μετρητών Διάγραμμα 5.3: Μέση τιμή του CCC ανά κλάδο και του συνολικού δείγματος κατά τα έτη Διάγραμμα ΠΑΡ Β.1: DINV ανά κλάδο Διάγραμμα ΠΑΡ Β.2: DINV ανά κλάδο: σύγκριση Διάγραμμα ΠΑΡ Β.3: DAR ανά κλάδο Διάγραμμα ΠΑΡ Β.4: DAR ανά κλάδο: σύγκριση Διάγραμμα ΠΑΡ Β.5: DAP ανά κλάδο Διάγραμμα ΠΑΡ Β.6: DAP ανά κλάδο: σύγκριση Διάγραμμα ΠΑΡ Β.7: CCC ανά κλάδο Διάγραμμα ΠΑΡ Β.8: NTC ανά κλάδο Διάγραμμα ΠΑΡ Β.9: NTC ανά κλάδο: σύγκριση xii Διπλωματική εργασία: Παυλίδου Βασιλική

13 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα 2.1: Οι διακρίσεις του κεφαλαίου κίνησης... 5 Σχήμα 2.2: Κύκλος μετατροπής μετρητών... 8 xiii Διπλωματική εργασία: Παυλίδου Βασιλική

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον Dewing (1941), το κεφάλαιο κίνησης, μαζί με τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, είναι ένα από τα βασικά στοιχεία (key elements) της επιχείρησης (Ding et al., 2012). Ο Sagan (1955) τόνισε τη σπουδαιότητα της διοίκησης του κεφαλαίου κίνησης αναφέροντας ότι είναι ζωτικής σημασίας (vital) για ολόκληρη την επιχείρηση (Sagan, 1955, σελ. 129). Ο Lamberson (1995) υποστήριξε ότι η διοίκηση του κεφαλαίου κίνησης έχει γίνει ένα από τα πιο σημαντικά θέματα για τις επιχειρήσεις και ότι τα χρηματοοικονομικά στελέχη προσπαθούν να προσδιορίσουν τους βασικούς οδηγούς (drivers) του κεφαλαίου κίνησης και το κατάλληλο επίπεδο του (Nazir and Afza, 2009, σελ. 19). Οι Van Horne and Wachowicz (2005) ανέφεραν συνοπτικά κάποιους λόγους για τους οποίους η διοίκηση του κεφαλαίου κίνησης είναι τόσο σημαντική. Πέρα από το γεγονός ότι μεγάλο τμήμα του χρόνου των στελεχών αφιερώνεται σε αποφάσεις σχετικά με τα στοιχεία του κεφαλαίου κίνησης, το ύψος και η διάρθρωση του κεφαλαίου κίνησης επιδρά τόσο στον κίνδυνο όσο και στην απόδοση της επιχείρησης και κατ επέκταση, στην τιμή της μετοχής της. (Van Horne and Wachowicz, 2005, σελ. 202) Μάλιστα, η κρίση που περνά το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα μετά το ξέσπασμα της κρίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχει κάνει πιο επιτακτική την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, καθώς η ζήτηση θα αργήσει να ανακάμψει και η βραχυπρόθεσμη πίστωση είναι δύσκολα προσβάσιμη και ακριβή (CFO research services, 2010b, σελ. 2). 1 Τόσο στις Η.Π.Α. όσο και στην Ευρώπη οι 1 Από τα μέσα του 2007 η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε ύφεση ως αποτέλεσμα της κρίσης που ξέσπασε στις Η.Π.Α. με αφορμή το σκάσιμο της «φούσκας» στην αγορά ακινήτων (United States housing bubble). Το γεγονός αυτό οδήγησε σε κρίση το χρηματοπιστωτικό σύστημα παγκοσμίως λόγω των στεγαστικών δανείων που είχαν δοθεί για την αγορά σπιτιών στις Η.Π.Α. και λόγω των χρεογράφων που είχαν εκδοθεί με βάση αυτά τα δάνεια. Η κρίση αυτή ονομάσθηκε subprime mortgage crisis στην αρχή, αλλά έχει κυριαρχήσει ο χαρακτηρισμός της ως χρηματοπιστωτική κρίση του ή κατ άλλους χρηματοπιστωτική κρίση του Επίσης, καλείται και χρηματοπιστωτική κρίση του τέλους της δεκαετίας του 2000 (late-2000s 1 Διπλωματική εργασία: Παυλίδου Βασιλική

15 επιχειρήσεις υιοθετούν πιο συντηρητικές πολιτικές κεφαλαίου κίνησης και δίνουν μεγάλη έμφαση στην ύπαρξη ρευστότητας και τη διατήρηση μετρητών (CFO research services, 2010a, σελ. 2 και CFO research services, 2010b, σελ. 2). Είναι, λοιπόν, προφανής η σπουδαιότητα του κεφαλαίου κίνησης για τις επιχειρήσεις. Στη διεθνή βιβλιογραφία, όπως θα δούμε παρακάτω, τα άρθρα που σχετίζονται με το κεφάλαιο κίνησης ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες. Μία εξ αυτών εξετάζει την επίδραση της Διοίκησης Κεφαλαίου Κίνησης στην κερδοφορία. Ακριβώς αυτή τη σχέση μεταξύ της Διοίκησης Κεφαλαίου Κίνησης και της κερδοφορίας θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε χρησιμοποιώντας δεδομένα από τις ελληνικές επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. financial crisis), αλλά και Μεγάλη Ύφεση (Great Recession), διότι βύθισε σε ύφεση όχι μόνο τις Η.Π.Α., αλλά και άλλες χώρες. 2 Διπλωματική εργασία: Παυλίδου Βασιλική

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Η βραχυπρόθεσμη χρηματοοικονομική διοίκηση (short-term financial management) αναφέρεται συνήθως ως διοίκηση κεφαλαίου κίνησης (working capital management). Οι δύο αυτοί όροι έχουν την ίδια σημασία. (Ross et al., 2002, σελ. 639) Δεν υπάρχει κάποια γενικά αποδεκτή διάκριση ανάμεσα στη βραχυπρόθεσμη και τη μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική διοίκηση. Υπάρχει, όμως, μία σημαντική διαφορά μεταξύ τους, η οποία συνίσταται στη χρονική στιγμή (timing) πραγματοποίησης των ταμειακών ροών. Οι βραχυχρόνιες χρηματοοικονομικές αποφάσεις αφορούν ταμειακές ροές, οι οποίες λαμβάνουν χώρα μέσα στη διαχειριστική χρήση. Αντίθετα, οι μακροχρόνιες χρηματοοικονομικές αποφάσεις περιλαμβάνουν ταμειακές εισροές και εκροές που λαμβάνουν χώρα σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της μίας διαχειριστικής χρήσης. (Ross et al., 2002, σελ. 639) 2.1. Διακρίσεις του κεφαλαίου κίνησης Υπάρχουν δύο διακρίσεις του κεφαλαίου κίνησης. Η πρώτη γίνεται με βάση την ερμηνεία (concept) του κεφαλαίου κίνησης και η δεύτερη με βάση το χρόνο (time). Όσον αφορά την πρώτη διάκριση, στη βιβλιογραφία συναντούμε την ερμηνεία του όρου κεφαλαίου κίνησης που δίνει έμφαση στη ρευστότητα (liquidity), καθώς και την ερμηνεία που δίνει έμφαση στη δημιουργία εισοδήματος κέρδους (profitability). (Λαζαρίδης και Παπαδόπουλος, 2005, σελ ) Η πρώτη ερμηνεία είναι η πλέον διαδεδομένη. Στα πλαίσια αυτής συναντούμε τους όρους μικτό κεφάλαιο κίνησης (gross working capital) και καθαρό κεφάλαιο κίνησης (net working capital). 3 Διπλωματική εργασία: Παυλίδου Βασιλική

17 Το μικτό κεφάλαιο κίνησης ή απλά κεφάλαιο κίνησης ισούται με το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων (current assets). Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης ισούται με το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων μείον το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (current liabilities). Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (ή κυκλοφορούν ενεργητικό) αποτελούνται από τα αποθέματα, τις απαιτήσεις, τα χρεόγραφα και τα διαθέσιμα. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αποτελούνται από τους πληρωτέους λογαριασμούς και τα βραχυπρόθεσμης διάρκειας δάνεια. Μικτό κεφάλαιο κίνησης = Κυκλοφορούν Ενεργητικό ή ΜΚΚ = Αποθέµατα + Απαιτήσεις + Χρεόγραφα + Διαθέσιµα Καθαρό κεφάλαιο κίνησης = Κυκλοφορούν Ενεργητικό Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις ΚΚΚ = Αποθέµατα + Απαιτήσεις + Χρεόγραφα + Διαθέσιµα Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις ή Κατά τη δεύτερη ερμηνεία το κεφάλαιο κίνησης ορίζεται ως «τα κεφάλαια (funds) που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια μίας λογιστικής χρήσεως για να δημιουργήσουν (induce) ένα εισόδημα κέρδος της μορφής που είναι συνεπές με το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης» (Λαζαρίδης και Παπαδόπουλος, 2005, σελ. 400). Συνεπώς, σε αυτήν την περίπτωση είναι δυνατό κατά τον υπολογισμό του κεφαλαίου κίνησης να μη συμπεριληφθούν κάποια στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού και να συμπεριληφθούν κάποια πάγια περιουσιακά στοιχεία. 2 2 Σύμφωνα με τους Λαζαρίδη και Παπαδόπουλο (2005) η δεύτερη ερμηνεία αναφέρεται από τον Richard G. Elder, A Financial Concept of Working Capital and its Effect on Accountings, Management Accounting, National Association of Accountings, USA. 4 Διπλωματική εργασία: Παυλίδου Βασιλική

18 Κεφάλαιο Κίνησης Με βάση την ερμηνεία Με βάση το χρόνο Έμφαση στη ρευστότητα Έμφαση στη δημιουργία εισοδήματος κέρδους Σταθερό ή Μόνιμο Μεταβλητό ή Προσωρινό Σχήμα 2.1: Οι διακρίσεις του κεφαλαίου κίνησης Πάντως, γενικότερα, η ρευστότητα και η κερδοφορία είναι δύο στόχοι της διοίκησης κεφαλαίου κίνησης που έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους. Ο Smith (1980) ήταν ο πρώτος που αντιλήφθηκε αυτή τη «διαμάχη» υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις που τείνουν να μεγιστοποιήσουν την κερδοφορία τείνουν να μη μεγιστοποιούν την πιθανότητα επαρκούς ρευστότητας και το αντίστροφο. Όσον αφορά τη δεύτερη διάκριση, το κεφάλαιο κίνησης διακρίνεται σε σταθερό ή μόνιμο (fixed or permanent) και σε μεταβλητό ή προσωρινό (variable or temporary). Το ύψος των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού και των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων στην πρώτη περίπτωση παραμένει αμετάβλητο για μεγάλη χρονική περίοδο, ενώ στη δεύτερη περίπτωση παρουσιάζει βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις Ο λειτουργικός κύκλος και ο κύκλος μετατροπής μετρητών 5 Διπλωματική εργασία: Παυλίδου Βασιλική

19 Μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα την έννοια του κεφαλαίου κίνησης με τη βοήθεια του λειτουργικού κύκλου και του κύκλου μετατροπής μετρητών. Ο Gitman (1974) εισήγαγε την έννοια του κύκλου μετρητών (cash cycle). Ο κύκλος μετρητών καλύπτει το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της πρώτης ταμειακής εκροής που συνδέεται με την παραγωγή και της τελευταίας ταμειακής εισροής που πραγματοποιείται όταν το αγαθό πωλείται και εισπράττονται τα μετρητά. (Gitman, 1974, σελ. 82) Όταν μία επιχείρηση αποδεχθεί μία παραγγελία, αγοράζει κάποιες πρώτες ύλες για να την υλοποιήσει. Αποτέλεσμα αυτής της αγοράς είναι η δημιουργία ενός πληρωτέου λογαριασμού. Όταν πληρωθεί ο λογαριασμός αυτός δημιουργείται η ταμειακή εκροή και ξεκινά ο κύκλος μετρητών. Το εργατικό δυναμικό της εταιρίας χρησιμοποιεί τις πρώτες ύλες και με αυτές δημιουργεί αρχικά, ημιτελή προϊόντα και στη συνέχεια, έτοιμα προϊόντα. Όταν πωλούνται τα έτοιμα προϊόντα, δημιουργείται ένας εισπρακτέος λογαριασμός. Η είσπραξή του συνιστά την ταμειακή εισροή με την οποία κλείνει ο κύκλος μετρητών. Οι Richards and Laughlin (1980) τροποποίησαν την προηγούμενη ανάλυση και εισήγαγαν την έννοια του κύκλου μετατροπής μετρητών (cash conversion cycle). Ισχυρίστηκαν ότι ο κύκλος μετατροπής μετρητών προσφέρει μία δυναμική ανάλυση της ρευστότητας, για αυτό θα πρέπει να προτιμάται έναντι των στατικών αριθμοδεικτών ρευστότητας. Ουσιαστικά ο κύκλος μετατροπής μετρητών είναι η χρονική περίοδος που παρεμβάλλεται μεταξύ της καταβολής και της είσπραξης των μετρητών ή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Richards and Laughlin (1980), είναι η χρονική περίοδος που απαιτείται για να μετατραπεί ένα δολάριο που εκταμιεύθηκε σε ένα δολάριο που εισέρευσε στην επιχείρηση από την κανονική της λειτουργία. (Richards and Laughlin, 1980, σελ. 34) 3 3 Οι Gentry et al. (1990) ανέφεραν ότι ο κύκλος μετατροπής μετρητών λαμβάνει υπόψη του μόνο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα μετρητά είναι δεσμευμένα στον κύκλο και όχι το ποσό των μετρητών. Έτσι, ανέπτυξαν το σταθμισμένο κύκλο μετατροπής μετρητών (weighted cash conversion cycle), ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τόσο το χρονικό διάστημα όσο και το ποσό των μετρητών που δεσμεύονται σε κάθε τμήμα του κύκλου. (Gentry et al., 1990, σελ. 90) 6 Διπλωματική εργασία: Παυλίδου Βασιλική

20 Ο κύκλος μετατροπής μετρητών ισούται με τη μέση διάρκεια του λειτουργικού κύκλου (Μ.Δ.Λ.Κ.) μείον τη μέση περίοδο εξόφλησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (Μ.Π.Μ.Π.). Ο λειτουργικός κύκλος (operating cycle) ισούται με τη μέση περίοδο παραμονής των αποθεμάτων στην αποθήκη (Μ.Π.Μ.Α.) συν τη μέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων (Μ.Π.Μ.Ε.). Η μέση περίοδος παραμονής των αποθεμάτων στην αποθήκη ή μέση περίοδος μετατροπής των αποθεμάτων (inventory conversion period) αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που παρεμβάλλεται ανάμεσα στη χρονική στιγμή που τα αποθέματα εισέρχονται στην αποθήκη της επιχείρησης και τη χρονική στιγμή που τα αποθέματα εξέρχονται από την αποθήκη της επιχείρησης. Με άλλα λόγια, αναφέρεται στο διάστημα ανάμεσα στην αγορά / παραγωγή και την πώληση των αποθεμάτων. Το χρονικό αυτό διάστημα σχετίζεται αντίστροφα με το δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων (inventory turnover ratio). Ειδικότερα ισχύει: Μ.Π.Μ.Α. = Μέσο ύψος αποθεµάτων Κόστος πωλήσεων = Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων Η μέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων ή μέση περίοδος μετατροπής των εισπρακτέων λογαριασμών (receivables conversion period) αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που παρεμβάλλεται ανάμεσα στη χρονική στιγμή που η επιχείρηση πωλεί τα προϊόντα της και τη χρονική στιγμή που η επιχείρηση εισπράττει το αντίτιμο της πώλησης. Με άλλα λόγια, αναφέρεται στο διάστημα που η επιχείρηση απαιτείται να περιμένει μέχρις ότου να εισπράξει μετρητά μετά την πραγματοποίηση της πώλησης. Το χρονικό αυτό διάστημα σχετίζεται αντίστροφα με το δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας των εισπρακτέων λογαριασμών (receivables turnover ratio). Ειδικότερα ισχύει: Μ.Π.Μ.Ε. = Μέσο ύψος απαιτήσεων Πωλήσεις = Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων 7 Διπλωματική εργασία: Παυλίδου Βασιλική

21 Παραγγελία Άφιξη αποθεμάτων αποθεμάτων Πώληση έτοιμων προϊόντων Είσπραξη μετρητών από πελάτες Χρόνος παραμονής αποθεμάτων στην αποθήκη Διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων Χρόνος Περίοδος εξόφλησης υποχρεώσεων Κύκλος μετρητών Καταβολή μετρητών για εξόφληση προμηθευτών Λειτουργικός κύκλος Τροποποίηση από: Richards and Laughlin (1980), σελ. 35 Σχήμα 2.2: Κύκλος μετατροπής μετρητών Η μέση περίοδος εξόφλησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ή μέση περίοδος μετατροπής των πληρωτέων λογαριασμών (payables conversion period) αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που παρεμβάλλεται ανάμεσα στη χρονική στιγμή που η επιχείρηση αγοράζει κάποια αγαθά και τη χρονική στιγμή που η επιχείρηση πληρώνει το αντίτιμο της αγοράς. Με άλλα λόγια, αναφέρεται στο διάστημα που η επιχείρηση μπορεί να αναβάλλει την πληρωμή τοις μετρητοίς προς τους προμηθευτές / πιστωτές της. 4 Το χρονικό αυτό διάστημα σχετίζεται αντίστροφα με το δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας των πληρωτέων λογαριασμών (payables turnover ratio). Ειδικότερα ισχύει: 4 Για το λόγο αυτό, η μέση περίοδος εξόφλησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων καλείται και μέση περίοδος αναβολής πληρωμής (payment deferral period). 8 Διπλωματική εργασία: Παυλίδου Βασιλική

22 Μ.Π.Μ.Π. = Μέσο ύψος πληρωτέων λογαριασµών Κόστος πωλήσεων 365 = 365 Κυκλοφοριακή ταχύτητα πληρωτέων λογαριασµών Επομένως, ο κύκλος μετατροπής μετρητών (Κ.Μ.Μ.) ισούται με: Κ.Μ.Μ. = Μ.Δ.Λ.Κ. Μ.Π.Μ.Π. = Μ.Π.Μ.Α. + Μ.Π.Μ.Ε. - Μ.Π.Μ.Π. Μέσο ύψος = αποθεµάτων Κόστος πωλήσεων + Μέσο ύψος απαιτήσεων Πωλήσεις Μέσο ύψος πληρωτέων λογαριασµών Κόστος πωλήσεων = Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων 1 + Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων 1 Κυκλοφοριακή ταχύτητα πληρωτέων λογαριασµών 365 Εφόσον τα μετρητά είναι δεσμευμένα κατά τη διάρκεια του κύκλου, οι επιχειρήσεις θέλουν η διάρκεια του να είναι όσο το δυνατό μικρότερη. Επομένως, προσπαθούν να μειώσουν τη μέση περίοδο παραμονής των αποθεμάτων στην αποθήκη και τη μέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων, ενώ προσπαθούν να αυξήσουν τη μέση περίοδο εξόφλησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Οι Richards and Laughlin (1980) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο κύκλος μετατροπής μετρητών θα σχετίζεται θετικά με τους αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής και άμεσης ρευστότητας. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι Lyroudi and Lazaridis (2000). Εντούτοις, ο Kamath (1989) βρήκε ότι υπάρχει αρνητική σχέση ανάμεσα στον κύκλο μετατροπής μετρητών και τους αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής και άμεσης ρευστότητας. Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ή γενικής ρευστότητας (current ratio) ισούται με το λόγο του κυκλοφορούντος ενεργητικού προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (Besley and Brigham, 2008, σελ. 52). Ο δείκτης αυτός μας δείχνει την ικανότητα της επιχείρησης 9 Διπλωματική εργασία: Παυλίδου Βασιλική

23 να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με τη χρησιμοποίηση περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσαν να ρευστοποιηθούν εντός της περιόδου. Υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στο δείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας (Δ.Κ.Ρ.) και το καθαρό κεφάλαιο κίνησης (Κ.Κ.Κ.), αφού το μεν πρώτο ισούται με το λόγο του κυκλοφορούντος ενεργητικού προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, το δε δεύτερο ισούται με τη διαφορά κυκλοφορούν ενεργητικό μείον βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Συνεπώς, ισχύουν τα εξής: α) εάν Δ.Κ.Ρ. > 1, τότε Κ.Κ.Κ. > 0, β) εάν Δ.Κ.Ρ. < 1, τότε Κ.Κ.Κ. < 0 και γ) εάν Δ.Κ.Ρ. = 1, τότε Κ.Κ.Κ. = 0. Ο αριθμοδείκτης της άμεσης ρευστότητας (acid test or quick ratio) ισούται με το λόγο του κυκλοφορούντος ενεργητικού μείον τα αποθέματα προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Τα αποθέματα αφαιρούνται διότι είναι τα λιγότερο εύκολα ρευστοποιήσιμα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και υπάρχει πιθανότητα ζημίας εάν ρευστοποιηθούν (Besley and Brigham, 2008, σελ. 53) Διοίκηση κεφαλαίου κίνησης Η διοίκηση του κεφαλαίου κίνησης (working capital management) αναφέρεται σε δύο βασικά ερωτήματα: (1) Ποιο είναι το κατάλληλο επίπεδο ύψος του κεφαλαίου κίνησης τόσο συνολικά όσο και για κάθε συστατικό στοιχείο του; (2) Πώς πρέπει να χρηματοδοτηθεί το κεφάλαιο κίνησης; (Brigham and Ehrhardt, 2008, σελ. 775) Η πρώτη ερώτηση αναφέρεται στο κυκλοφορούν ενεργητικό και η δεύτερη στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η αποδοτική διοίκηση του κεφαλαίου κίνησης σχεδιάζει και ελέγχει τα δύο αυτά στοιχεία κατά τέτοιο τρόπο, ώστε από την μία πλευρά, να εξαλείφεται ο κίνδυνος η επιχείρηση να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της και από την άλλη πλευρά, να αποφεύγεται η υπερβολική επένδυση σε κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (Eljelly, 2004, σελ. 48). 10 Διπλωματική εργασία: Παυλίδου Βασιλική

24 Σύμφωνα με τους Filbeck and Krueger (2005), η διοίκηση του κεφαλαίου κίνησης πρέπει να έχει ως στόχο τη διατήρηση του άριστου επιπέδου κάθε στοιχείου του κεφαλαίου κίνησης. Ωστόσο, πρέπει να υπογραμμισθεί ότι ο εντοπισμός του άριστου επιπέδου του κεφαλαίου κίνησης είναι δύσκολος για τους μάνατζερ. Σημαντικό στοιχείο επίσης είναι, όπως προαναφέρθηκε, ότι η διοίκηση του κεφαλαίου κίνησης έχει δύο στόχους, οι οποίοι έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους: η ρευστότητα και η κερδοφορία. Οι Raheman and Nasr (2007) συνιστούν οι επιχειρήσεις να προσδιορίζουν ένα σημείο ισορροπίας ανάμεσα σε αυτούς τους δύο στόχους. Εάν μία επιχείρηση δεν ενδιαφέρεται για την κερδοφορία, δε θα επιβιώσει, ενώ εάν μία επιχείρηση δεν ενδιαφέρεται για τη ρευστότητα, μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα αφερεγγυότητας ή πτώχευσης. (Raheman and Nasr, 2007, σελ. 280) Πολιτικές επένδυσης στο κυκλοφορούν ενεργητικό Υπάρχουν τρεις διαφορετικές πολιτικές που μπορεί να ακολουθήσει μία επιχείρηση ως προς το ύψος της επένδυσης της σε κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Αυτές διακρίνονται μεταξύ τους ως προς την ποσότητα του κυκλοφορούντος ενεργητικού που διατηρεί η επιχείρηση για δεδομένο ύψος των πωλήσεων (Βασιλείου και Ηρειώτης, 2008, σελ. 336). Συγκεκριμένα, οι πολιτικές επένδυσης σε κυκλοφορούν ενεργητικό είναι οι κάτωθι: (1) Συντηρητική (conservative) ή ευέλικτη (flexible) ή χαλαρή (relaxed) ή προσαρμοζόμενη (conforming) ή ενδοτική (compliant) ή διευκολύνουσα (accommodative) πολιτική. 5 Συνεπάγεται τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου κυκλοφορούντος ενεργητικού. Περιλαμβάνει: i. Διατήρηση μεγάλων υπολοίπων σε μετρητά και εμπορεύσιμα χρεόγραφα. ii. Υψηλές επενδύσεις σε αποθέματα. 5 Οι Besley and Brigham (2008) την αναφέρουν και ως παχιά γάτα (fat cat) (Besley and Brigham, 2008, σελ. 578). 11 Διπλωματική εργασία: Παυλίδου Βασιλική