«ΕΠΙΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΕΠΙΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»"

Transcript

1 «ΕΠΙΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ΑΡ. Μ. Α.Ε.: 7939/01ΔΤ/Β/86/153 ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΗΦΙΣΟΥ 150 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.: Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου Β. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων χρήσης από 1/1/2009 έως 31/12/ Γ. Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης από 1/1/2009 έως 31/12/ Δ. Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Γενικές Πληροφορίες Οι Λογιστικές Αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία Πλαίσιο κατάρτισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Συναλλαγματικές Μετατροπές Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων εκτός της Υπεραξίας Φορολογία Επενδύσεις Αποθέματα Απαιτήσεις από Πελάτες Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Μετοχικό Κεφάλαιο Μισθώσεις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Δανεισμός Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Πρόβλεψη για Αποζημίωση Προσωπικού Λόγω Εξόδου από την Επιχείρηση Αναγνώριση Εσόδων Διανομή Μερισμάτων Κρατικές Επιχορηγήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια Στοιχεία Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Αποθέματα Πελάτες Λοιπές Απαιτήσεις Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικά Εύλογης Αξίας Ανάλυση Ιδίων Κεφαλαίων Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 σελ. 2

3 11. Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Προβλέψεις Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από Φόρο Εισοδήματος Υποχρεώσεις από Συμβάσεις Λειτουργικής Μίσθωσης Λοιπά Έσοδα Εκμεταλλεύσεως Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως Έσοδα Έξοδα Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας Έσοδο Έξοδο Φόρου Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών Κέρδη / Ζημίες μετά από Φόρους ανά Μετοχή βασικά (σε ευρώ) Προτεινόμενο Μέρισμα Αποσβέσεις Απασχολούμενο Προσωπικό Εμπράγματα Βάρη Επίδικες Διαφορές Διαχειριστική Περίοδος Ληφθείσες και Χορηγηθείσες Εγγυήσεις Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2009 ΕΩΣ 31/12/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 σελ. 3

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΕΠΙΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΕΠΙΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2009, τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 σελ. 4

5 την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέμα Έμφασης Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι το υπόλοιπο ( ,00 ) των μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας της 31/12/2009 που αφορά εξολοκλήρου σε ομολογιακά δάνεια ενδέχεται να καταστεί βραχυπρόθεσμο επειδή συντρέχουν ορισμένοι προβλεπόμενοι από τις σχετικές συμβάσεις όροι πρόωρης λήξης. Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 7 Μαΐου 2010 Η OΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. Μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 σελ. 5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ετήσια Έκθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας «ΕΠΙΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ακολουθεί (εφεξής καλουμένη για λόγους συντομίας ως «Έκθεση»), αφορά στην εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου H Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προκύπτουν από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Η Έκθεση συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο περιεκτικό και σε κάθε περίπτωση ουσιαστικό τις επιμέρους θεματικές ενότητες που είναι απαραίτητες με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις απαιτούμενες κατά νόμο πληροφορίες με στόχο την εύληπτη και λεπτομερή ενημέρωση για την δραστηριότητα, κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο, της Εταιρείας «ΕΠΙΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής καλουμένη για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»). Η Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα λοιπά απαιτούμενα από τον νόμο στοιχεία στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση που αφορά στην κλειόμενη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου Οι θεματικές ενότητες της Έκθεσης και το περιεχόμενο αυτών έχουν, ως ακολούθως: ΕΝΟΤΗΤΑ Α Α. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην διάρκεια της κλειόμενης χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 Τα σημαντικά γεγονότα, τα οποία έλαβαν χώρα κατά τη χρήση από 1/1 έως 31/12/2009 είναι τα ακόλουθα: 1. Λήψη απόφασης για τη διακοπή λειτουργίας του υποκαταστήματος της Εταιρείας στο Ίλιον Αττικής (Οδός Μενελάου 105 & Φιλοκτήτου). Η διακοπή λειτουργίας του υποκαταστήματος έγινε στο τέλος Αυγούστου 2009 για οικονομικούς, κυρίως, λόγους. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 σελ. 6

7 2. Λήψη απόφασης για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας. Με την από 11/12/2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η κατά ,27 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,77 εκάστης μετοχής. Έτσι με την εν λόγω απόφαση που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών την 30/12/2009 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των ,77 διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,77 η κάθε μία. 3. Λήψη απόφασης για τήρηση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 30/6/2009 αποφάσισε την τήρηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από την 1/1/ Άλλες αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας Πέραν της ανωτέρω απόφασης για την τήρηση των Δ.Π.Χ.Α. η τακτική Γενική Συνέλευση της 31/12/2009, στην οποία παρευρέθηκαν όλοι οι μέτοχοι έλαβε κατά πλειοψηφία τις ακόλουθες αποφάσεις για το καθένα από τα παρακάτω θέματα : α. Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/ /12/2008, καθώς και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τη χρήση αυτή. β. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/ /12/2008. γ. Ενέκρινε την διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 2008 δ. Αποφάσισε την εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τη χρήση Ειδικότερα εξελέγησαν ως ελεγκτές της χρήσης αυτής τα ακόλουθα μέλη της ελεγκτικής εταιρείας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. και συγκεκριμένα : α) ως τακτικός ελεγκτής η Κα Παναγιώτα Βλέτσα του Ναπολέοντος, Ορκωτός Ελέγκτρια Λογίστρια, με Αρ. Μητρ. ΣΟΕΛ β) ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο Κος Σωτήριος Δανούσης του Ιωάννου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, με Αρ. Μητρ. ΣΟΕΛ ε. Ενέκρινε την καταβολή, μέχρι και την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Δημήτριο Μητρόπουλο και Παναγιώτη Φωτόπουλο αμοιβής ποσού 3.800,00 μηνιαίως στον καθένα για τις παρεχόμενες στην Εταιρεία υπηρεσίες των που εξέρχονται του κύκλου των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 σελ. 7

8 Β. Άλλες πληροφορίες της κλειόμενης χρήσης 1/1/ /12/2009 Ακίνητα της Εταιρείας i. Ιδιόκτητο ακίνητο Η Εταιρεία έχει στην κυριότητά της ένα ισόγειο κτίριο επιφάνειας 890,76 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Κουμάρι» και επί της οδού Τσαλαβούτα στο Περιστέρι Αττικής. Το κτίριο αυτό είναι κτισμένο σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας ,98 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο πενήντα οκτώ χιλιοστά (58/1000). ii. Ακίνητο κατεχόμενο με Leasing Πρόκειται για ισόγειο κτίριο συνεχόμενο με το προηγούμενο ιδιόκτητο. Έχει επιφάνεια 919,36 τ.μ. και είναι κτισμένο στο ίδιο ως άνω οικόπεδο με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο εξήντα χιλιοστά (60/1000). Στα δύο αυτά κτίρια που έχουν πλέον συνενωθεί στεγάζονται το κεντρικό κατάστημα, ο εκθεσιακός χώρος, οι αποθήκες και τα γραφεία της Εταιρείας. ΕΝΟΤΗΤΑ Β Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 1. Συναλλαγματικός κίνδυνος Η Εταιρεία δεν εκτίθεται στον κίνδυνο αυτό δεδομένου ότι η συναλλαγές της, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, γίνονται σε ευρώ. 2. Πιστωτικός κίνδυνος Η Εταιρεία φροντίζει να μην εκτίθεται σε μεγάλο βαθμό στον κίνδυνο αυτό, επιλέγοντας φερέγγυους πελάτες. 3. Κίνδυνος ρευστότητας Προς το παρόν ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε ανεκτά επίπεδα με τη διατήρηση επαρκών κατά το δυνατόν διαθεσίμων αλλά και άμεσα ρευστοποιήσιμων απαιτήσεων καθώς και Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 σελ. 8

9 αχρησιμοποίητων πλαφόν χρηματοδοτήσεων στις τράπεζες προκειμένου να αντιμετωπισθούν τυχόν έκτακτες ταμειακές ανάγκες. 4. Κίνδυνος επιτοκίων Ο κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει λόγω της μεταβολής που μπορεί να επέλθει στις αγορές των επιτοκίων. Για την μείωση του κινδύνου αυτού η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις προκειμένου να είναι σε θέση να προβεί εγκαίρως στη λήψη των αναγκαίων για το συγκεκριμένο σκοπό μέτρων. 5. Άλλοι επιχειρηματικοί κίνδυνοι Πέραν των προαναφερόμενων κινδύνων ο Εταιρεία αντιμετωπίζει επίσης τους παρακάτω κινδύνους οι οποίοι προέρχονται από εξωγενείς παράγοντες: Εξάρτηση της ομαλής ροής των προμηθειών της σε εμπορεύματα από συγκεκριμένους οίκους του εσωτερικού και εξωτερικού. Περαιτέρω επιδείνωση της εγχώριας οικονομικής κατάστασης με αρνητικές επιπτώσεις στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Η διοίκηση της Εταιρείας αποδεδειγμένα παρακολουθεί, ενεργά τις τάσεις στην αγορά και αντιδρά άμεσα για την προσαρμογή της στις εκάστοτε συνθήκες. ΕΝΟΤΗΤΑ Γ Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ Εταιρείας και λοιπών συνδεδεμένων μερών Συνδεδεμένα με την εταιρεία μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, δεν υπάρχουν. Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης της Εταιρείας ανήλθαν στην χρήση 2009 στο ποσό των ,00 ευρώ και αντίστοιχα στη χρήση 2008 στο ποσό των ,00 ευρώ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 σελ. 9

10 ΕΝΟΤΗΤΑ Δ Διάφορες πληροφορίες σχετικά με τη διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, τους μετόχους, τα δικαιώματα ψήφου κλπ. α. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες επτά χιλιάδες οκτακόσια δέκα τρία ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά ( ,77 ), διαιρούμενο σε τετρακόσιες πενήντα τρείς χιλιάδες μία ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (3,77 ). Διευκρινίζεται ότι από το ανωτέρω ποσό του μετοχικού κεφαλαίου ποσό ,27 είναι οφειλόμενο με τελική προθεσμία καταβολής του την 11/5/2010. Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας πηγάζουν από τη μετοχή τους ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία της μετοχής. Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα που παρέχει ο νόμος και το καταστατικό της, και ειδικότερα: Το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή κατά την εκκαθάριση κέρδη της Εταιρείας. Το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή, αντίστοιχα, της απόσβεσης κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση. Το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά και την ανάληψη νέων μετοχών. Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα εξής επιμέρους δικαιώματα: νομιμοποίησης, παρουσίας, συμμετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε θέματα ημερήσιας διάταξης, καταχώρησης των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. β. Μέτοχοι της Εταιρείας Οι μέτοχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που κατέχουν κατά την 31/12/2009 το 100% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και του αντίστοιχου αριθμού των μετοχών της Εταιρείας παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα: Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 σελ. 10

11 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ Δημήτριος Κ. Μητρόπουλος ,733% Γεώργιος Ν. Γιδάς ,023% Φωτόπουλος Θ. Παναγιώτης ,244% ΣΥΝΟΛΑ ,000% γ. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου. δ. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της. ε. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες να συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της. στ. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίησης καταστατικού Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού της δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920. ζ. Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους. ΕΝΟΤΗΤΑ Ε Εργασιακά Θέματα Προσωπικό Η Διοίκηση της Εταιρείας υποστηρίζεται από έμπειρο και υπεύθυνο στελεχιακό δυναμικό, το οποίο συμβάλλει τα μέγιστα στην εύρυθμη λειτουργία και αναπτυξιακή πορεία της. Η οργάνωση και Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 σελ. 11

12 υποδομή της Εταιρείας εστιάζεται στην ομαλή συνέχιση του έργου της ακόμη και σε περίπτωση ανάγκης αντικαταστάσεως στελέχους / στελεχών. ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ Χρηματοοικονομικοί και βασικοί δείκτες επιδόσεων της Εταιρείας της οικονομικής χρήσης από 1/1/2009 έως 31/12/2009 και από 1/1/2008 έως 31/12/2008 Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε την 31/12/2009 στα ,29 ευρώ και την 31/12/2008 στα ,70 ευρώ. Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε ως εξής: Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 1/1/2009 έως 1/1/2008 έως Ποσοστό μεταβολής μεταξύ 31/12/ /12/ /12/2009 και 31/12/2008 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Πωλήσεις εσωτερικού Χονδρικές πωλήσεις , ,48 9,53% Λιανικές πωλήσεις , ,22 6,39% ΣΥΝΟΛΑ , ,70 8,46% Αναλυτικά, οι δείκτες επιδόσεων της Εταιρείας είναι οι παρακάτω : Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ Μεταβολή 1/1/2009 έως 1/1/2008 έως χρήσης /12/ /12/2008 με χρήση 2008 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , ,70 8,46% ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ , ,57 9,33% % επί των πωλήσεων 30,43% 30,72% ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΕΒΙΤ) , ,66 343,26% % επί των πωλήσεων 2,34% 0,48% EBITDA , ,71 34,97% % επί των πωλήσεων 1,82% 2,56% ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (προ φόρων) (ΕΒΤ) , ,21 69,29% % επί των πωλήσεων 5,96% 3,22% ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (μετά από φόρους) , ,84 89,23% % επί των πωλήσεων 4,52% 2,19% Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 σελ. 12

13 Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 1/7/2008 έως 1/7/2007 έως 30/6/ /6/2008 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ , ,55 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (προ τόκων και φόρων) προς συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια (ROTA) 6,64% 4,81% ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (προ φόρων) προς ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ROE) 22,19% 17,12% ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ) 0,89 0,87 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (ACID RATIO) 0,54 0,45 ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ: ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚA ΚΕΦΑΛΑΙΑ 81,83% 85,37% ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦAΛΑΙΑ 450,49% 583,74% ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας για την επόμενη χρήση 1/1/ /12/2010 Η Εταιρεία επειδή δραστηριοποιείται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον οφείλει να εξετάσει τρόπους προκειμένου στο μέλλον να επιτύχει κέρδη. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έθεσε σε εφαρμογή τις εξής επιδιώξεις: Τον εμπλουτισμό των εμπορευματικών κατηγοριών με γνώμονα τις εξελίξεις και τάσεις της αγοράς. Την κατά το δυνατόν συμπίεση τόσο των λειτουργικών εξόδων όσο και του κόστους αγοράς των εμπορευμάτων. Την προσπάθεια αύξησης του τζίρου και την επίτευξη όσο το δυνατόν καλλίτερων τιμών πωλήσεως των εμπορευμάτων. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 σελ. 13

14 Κάνοντας πράξη όλα τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο ευελπιστεί στο άμεσο μέλλον και παρά τις αντίξοες συνθήκες της αγοράς, να οδηγήσει την Εταιρεία σε περιβάλλον κερδοφορίας. ΕΝΟΤΗΤΑ Η Γεγονότα και λοιπές πληροφορίες μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 1. Ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση και επέκταση του κεντρικού καταστήματος καθώς και του εκθεσιακού χώρου της Εταιρείας σε δύο συνεχόμενα και γειτονικά με την προηγούμενη εγκατάστασή της ακίνητα, εκ των οποίων το ένα είναι ιδιόκτητο και το άλλο κατεχόμενο με Leasing. Σημειωτέον ότι με την κίνηση αυτή θα μειωθούν τα έξοδα των ενοικίων κατά το ποσό των περίπου ετησίως. 2. Στα μέσα Απριλίου 2010 διακόπηκε, για οικονομικούς κυρίως λόγους, η λειτουργία του υποκαταστήματος της Εταιρείας στο Αιγάλεω Αττικής (Οδός Χρ. Σμύρνης 16). 3. Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία κάλυψης της κατά ,27 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11/12/2009 και η οποία ορίστηκε να ολοκληρωθεί μέχρι και την 11/5/ Συνεχίζεται η προσεκτική επανεκτίμηση των τιμών πωλήσεως των εμπορευμάτων καθώς και η έρευνα για εξεύρεση νέων πελατών και η εισδοχή σε νέες αγορές. Τέλος, γίνεται επανεκτίμηση των ελαστικών δαπανών με σκοπό τον περιορισμό τους στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Περιστέρι, 30 Απριλίου 2010 Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτριος Κ. Μητρόπουλος Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 σελ. 14

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2009 Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 1/1/2009 έως 1/1/2008 έως ΣΗΜ. 31/12/ /12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία , ,82 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις , ,15 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , ,73 Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού , ,70 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποθέματα , ,93 Πελάτες , ,31 Λοιπές απαιτήσεις , ,40 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,76 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού , ,40 Σύνολο Ενεργητικού , ,10 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους Ιδιοκτήτες της Εταιρείας Μετοχικό κεφάλαιο , ,50 Αποθεματικά εύλογης αξίας , ,36 Λοιπά αποθεματικά , ,31 Αποτελέσματα εις νέο , ,16 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , ,01 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις , ,00 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,14 Προβλέψεις , ,00 Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων , ,14 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις , ,07 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , ,32 Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος 17 0, ,56 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων , ,95 Σύνολο υποχρεώσεων , ,09 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων , ,10 (Το κεφαλαίο 6 «Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων) Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 σελ. 15

16 Β. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων χρήσης από 1/1/2009 έως 31/12/2009 Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 1/1/2009 έως 1/1/2008 έως ΣΗΜ. 31/12/ /12/2008 Κύκλος εργασιών , ,70 Μείον: Κόστος πωλήσεων , ,13 Μικτά κέρδη / ζημιές , ,57 Πλέον: Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως , ,01 Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,62 Μείον: Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως , ,62 Κέρδη / Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) , ,66 Πλέον / Μείον: Έσοδα Έξοδα Χρηματοοικονομικής λειτουργίας , ,55 Κέρδη / Ζημιές προ φόρων (EBT) , ,21 Πλέον / Μείον: Έσοδο Έξοδο Φόρου , ,37 Κέρδη / Ζημίες μετά από φόρους , ,84 Αποδιδόμενα σε: Ιδιοκτήτες εταιρείας , ,84 Κέρδη / Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε ) 26 0,8461 0,4471 Προτεινόμενο Μέρισμα ανά μετοχή (σε ) 27 0,00 0,00 Αποσβέσεις , ,37 Κέρδη / Ζημίες από συνεχιζόμενες δραστηριότητες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) , ,71 (Το κεφαλαίο 6 «Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων) Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 σελ. 16

17 Γ. Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης από 1/1/2009 έως 31/12/2009 Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικό Εύλογης Αξίας Λοιπά Αποθεματικά Αποτελέσματα εις Νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 1/1/ , , , , ,85 Αποτελέσματα χρήσεως , ,84 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 31/12/ , , , , ,01 Αποτελέσματα χρήσεως , ,38 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου , ,27 Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 7.319, ,92 Αναβαλλόμενη φορολογία επί εξόδων αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου 1.829, ,98 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 31/12/ , , , , ,96 (Το κεφαλαίο 6 «Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων) Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 σελ. 17

18 Δ. Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 1/1/2009 έως 1/1/2008 έως 31/12/ /12/2008 Έμμεση Μέθοδος Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) , ,21 Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις , ,37 Προβλέψεις , ,00 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 0,00 0,00 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , ,87 Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων , ,17 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων , ,17 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) , ,81 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα , ,87 Καταβεβλημένοι φόροι , ,08 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) , ,11 Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 3.768, ,77 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων , ,04 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 0,00 0,00 Τόκοι εισπραχθέντες 0,00 0,00 Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) , ,81 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ,27 0,00 Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0, ,04 Εξοφλήσεις δανείων ,42 0,00 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) 0,00 0,00 Μερίσματα πληρωθέντα 0, ,65 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) , ,39 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) , ,53 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου , ,29 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου , ,76 (Το κεφαλαίο 6 «Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων) Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 σελ. 18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. Γενικές Πληροφορίες Η εταιρεία ΕΠΙΚΑΛ Α.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται, κυρίως, στο χώρο της εμπορίας καλλυντικών και ειδών κομμωτηρίου. Έχει έδρα τον Δήμο Περιστερίου Αττικής και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι: Σκοπός της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της είναι : α) Η εμπορία, παραγωγή και διανομή καλλυντικών, παιχνιδιών, ψιλικών, ειδών κομμωτηρίου, γραφικής ύλης, οικιακών συσκευών και ηλεκτρικών συσκευών, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ειδών, ειδών διατροφής και ενδύσεως, αθλητικών ειδών, και ειδών σπορ, εμπορία αυτοκινήτων και μηχανημάτων, ανταλλακτικών αυτοκινήτων και μηχανημάτων, φωτοοπτικών ειδών, πλαστικών, δομικών και τεχνικών υλικών, σιγαρέτων και ειδών καπνιστού και λοιπών συναφών ειδών εσωτερικού και εξωτερικού. β) Η διενέργεια εισαγωγών και εξαγωγών βιομηχανικών και μη εμπορευμάτων ή εμπορία τούτων. γ) Η αντιπροσωπεία προϊόντων οίκων εσωτερικού και εξωτερικού. δ) Η άσκηση πάσης μορφής τουριστικών επιχειρήσεων (Κατασκηνώσεων Οικοτροφείων Κέντρων ψυχαγωγίας Κέντρων παραθερισμού και Ξενοδοχείων). ε) Η πρακτόρευση αεροπορικών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων. στ) Η συμμετοχή εις οιανδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς ή ομοειδούς σκοπού υφ οιονδήποτε εταιρικόν τύπον. ζ) Η συνεργασία μεθ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδία δε μετά των θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών, υπέρ των οποίων η εταιρεία παρέσχε την εγγύησή της, εφ όσον η χρηματοδότηση τούτων, δια την οποίαν εγγυήθηκε, προάγει την μετ αυτών εμπορική και επιχειρηματική συνεργασία και συνεπάγεται το αμοιβαίο οικονομικό όφελος. θ) Πάσα άλλη συναφής εργασία και δραστηριότητα. Προς επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής: Να συνεργάζεται μεθ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου καθ οιονδήποτε τρόπον. Να αντιπροσωπεύει οιανδήποτε συναφή ή ομοειδή επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 σελ. 19