Quick Instruction Guide Type HD8662, HD8665

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Quick Instruction Guide Type HD8662, HD8665"

Transcript

1 Nederlands Svenska Quick Instruction Guide Type HD8662, HD8665 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM Norsk Suomi Ελληνικά Dansk Register your product and get support at

2 Välkommen till Philips Saecos värld! Registrera dig på för att få råd och uppdateringar om underhållet. I det här häftet återges kortfattat instruktionerna för kaffemaskinens korrekta drift och avkalkningsprocedur. Gå in på för att ladda ned den senaste versionen av bruksanvisningen (se modellnumret som anges på omslaget). Welkom in de wereld van Philips Saeco! Registreer u op de site om advies en updates te ontvangen over het onderhoud. In dit boekje zijn de instructies voor de juiste werking en de ontkalking van de machine in het kort beschreven. Raadpleeg de site om de laatste versie van de gebruiksaanwijzing te downloaden (gebruik het modelnummer op de omslag als referentie). Velkommen til Philips Saeco! Registrer deg på for tips og oppdateringer om vedlikehold av maskinen din. Dette heftet inneholder korte instruksjoner om korrekt NO bruk og avkalking av maskinen. Se for å laste ned den siste versjonen av bruksanvisningen (bruk modellnummeret på forsiden).

3 Tervetuloa Philips Saecon maailmaan! Rekisteröidy osoitteessa ja saat huoltoa koskevia neuvoja ja päivityksiä. Tässä opaskirjassa annetaan keittimen oikeaa käyttöä ja kalkinpoistoa koskevat lyhyet ohjeet. Täydelliset ohjeet löytyvät verkkosivustolta josta voit ladata käyttöoppaan viimeisimmän version (katso viitteeksi kannessa ilmoitettu mallinumero). Nederlands Svenska Suomi Norsk Velkommen til Philips Saeco! Registrer dig på for at få gode råd og DA opdateringer om, hvordan du vedligeholder din maskine. Denne brochure indeholder en hurtigguide til, hvordan du bruger og afkalker din maskine. Den komplette vejledning finder du ved at gå til og downloade den seneste version af brugsanvisningen (se modelnummeret på omslaget). Dansk Ελληνικά Καλώς ήλθατε στον κόσμο της Philips Saeco! Εγγραφείτε στην ιστοσελίδα GR WELCOME για να λαμβάνετε συμβουλές και ενημερώσεις σχετικά με την συντήρηση. Σε αυτό το βιβλιαράκι περιέχονται σύντομες οδηγίες για την σωστή λειτουργία και την αφαλάτωση της μηχανής. Συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου χρήσης (χρησιμοποιήστε τον αριθμό μοντέλου που φαίνεται στο εξώφυλλο).

4 INNEHÅLL SÄKERHETSANVISNINGAR... 6 FÖRSTA INSTALLATIONEN MANUELL SKÖLJNINGSCYKEL FÖRSTA ESPRESSON / KAFFEN MIN IDEALISKA ESPRESSO REGLERING AV KAFFEKVARN I KERAMIK SKUMMA MJÖLK VARMVATTEN AVKALKNING AVBROTT I AVKALKNINGSCYKELN RENGÖRING AV BRYGGRUPPEN RENGÖRING AV DEN AUTOMATISKA MJÖLKSKUMMAREN VARNINGSSIGNALER UNDERHÅLLSPRODUKTER INHOUDSOPGAVE VEILIGHEIDOORSCHRIFTEN... 8 EERSTE INSTALLATIE HANDMATIGE SPOELCYCLUS EERSTE ESPRESSO / KOFE MIJN IDEALE ESPRESSO INSTELLING VAN DE KERAMISCHE KOFEMOLEN MELK OPSCHUIMEN HEET WATER ONTKALKING ONDERBREKING VAN DE ONTKALKINGSCYCLUS REINIGING VAN DE ZETGROEP REINIGING AUTOMATISCHE MELKOPSCHUIMER WAARSCHUWINGSSIGNALEN ONDERHOUDSPRODUCTEN NO - INNHOLD SIKKERHETSINDIKASJONER FØRSTE INSTALLASJON MANUELL SKYLLESYKLUS FØRSTE ESPRESSO/KAFFE MIN FAVORITTESPRESSO REGULERING AV KERAMISK KAFFEKVERN SKUMME MELK VARMT VANN AVKALKING AVBRYTELSE AV AVKALKINGSSYKLUSEN RENGJØRING AV KAFFEENHET RENGJØRING AV AUTOMATISK MELKESKUMMER...44 VARSELSIGNALER VEDLIKEHOLDSPRODUKTER... 49

5 - SISÄLTÖ TURVAMÄÄRÄYKSET ENSIMMÄINEN ASENNUS MANUAALINEN HUUHTELUJAKSO ENSIMMÄINEN ESPRESSO/KAHVI OMA PARAS ESPRESSOKAHVINI KERAAMISEN KAHVIMYLLYN SÄÄTÄMINEN MAIDON VAAHDOTTAMINEN KUUMA VESI KALKINPOISTO KALKINPOISTOJAKSON KESKEYTYS KAHVIYKSIKÖN PUHDISTUS AUTOMAATTISEN MAIDONVAAHDOTTIMEN PUHDISTUS VAROITUSMERKIT HUOLTOTUOTTEET Nederlands Svenska Norsk Suomi DA - INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER FØRSTE INSTALLATION MANUEL SKYLLECYKLUS FØRSTE ESPRESSO/KAFFE MIN FAVORITESPRESSO JUSTERING AF DEN KERAMISKE KAFFEKVÆRN SÅDAN SKUMMER DU MÆLK VARMT VAND AFKALKNING AFBRYDELSE AF AFKALKNINGSCYKLUSSEN RENGØRING AF KAFFEENHED RENGØRING AF AUTOMATISK MÆLKESKUMMER...66 ADVARSELSSIGNALER PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE Dansk Ελληνικά GR - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟ ΕΣΠΡΕΣΟ / ΚΑΦΕΣ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΜΟΥ ΕΣΠΡΕΣΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΦΡΟΓΑΛΑ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΦΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΦΡΟΓΑΛΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 71

6 6 Säkerhetsanvisningar Veiligheidsvoorschriften - SÄKERHETSANVISNINGAR Maskinen ar utrustad med skyddsanordningar. Det är hur som helst nödvändigt att noggrant läsa och följa säkerhetsanvisningarna i maskinens bruksanvisning för att undvika skador på personer eller saker som beror på en felaktig användning av maskinen. Spara denna bruksanvisning för framtida bruk. Varning Koppla maskinen till ett lämpligt vägguttag, vars huvudspänning överensstämmer med apparatens tekniska data. Koppla maskinen till ett jordat vägguttag. Låt inte elkabeln hänga fritt från bordet eller arbetsbänken och låt den inte komma i kontakt med varma ytor. Ställ inte maskinen, eluttaget eller elkabeln i vatten. Risk för elchock! Häll inte vätskor på elkabelns kontaktdon. Rikta inte varmvattenstrålen mot någon kroppsdel. Risk för brännskador! Vidrör inte varma ytor. Använd handtagen och vridknapparna. Ta bort stickkontakten från eluttaget: - om det uppstår driftstörningar; - om maskinen inte används under en längre tid; - innan rengöring av maskinen. Dra i stickkontakten och inte i elkabeln. Vidrör inte stickkontakten med blöta händer. Använd inte maskinen ifall stickkontakten, elkabeln eller själva maskinen är skadade. Utför inga som helst ändringar eller modifieringar på maskinen eller elkabeln. Alla reparationer måste utföras av ett servicecenter som har auktoriserats av Philips för att undvika faror. Maskinen är inte avsedd för användning av barn som är under 8 år. Maskinen får användas av barn som är 8 år (eller äldre) om de tidigare har instruerats om hur man använder maskinen korrekt och är medvetna om tillhörande faror eller är under vuxnas uppsyn. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och inte utan vuxnas uppsyn. Håll maskinen och dess elkabel utom räckhåll för barn som är under 8 år. Maskinen kan användas av personer med fysiska, mentala eller sensoriska funktionshinder eller med otillräcklig erfarenhet och/ eller kompetens om de tidigare har instruerats om hur man använder maskinen korrekt och är medvetna om tillhörande faror eller är under vuxnas uppsyn. Håll barn under uppsyn för att vara säker på att de inte leker med apparaten. För inte in fingrar eller andra objekt i kaffekvarnen. Försiktighetsåtgärder Maskinen är endast avsedd för hemmabruk och är inte lämplig för användning i miljöer såsom matsalar eller kök i affärer, kontor, bondgårdar, eller i andra arbetsmiljöer. Placera alltid maskinen på en plan och stabil yta. Ställ inte maskinen på varma ytor, i närheten av varma ugnar, uppvärmningsanordningar, eller liknande värmekällor. Endast rostat bönkaffe får fyllas på i behållaren. Pulverkaffe, snabbkaffe, råkaffe samt andra föremål kan skada maskinen om de läggs i bönkaffebehållaren.

7 Låt maskinen svalna innan du för in eller tar bort någon komponent. Fyll inte på vattenbehållaren med varmt eller kokande vatten. Använd endast kallt dricksvatten utan kolsyra. Använd inte slipmedel eller aggressiva rengöringsmedel vid rengöring. Det räcker med en mjuk trasa som har fuktats med vatten. Utför regelbundet avkalkning av maskinen. Maskinen meddelar när det är nödvändigt att utföra avkalkningen. Om detta moment inte utförs kommer apparaten sluta att fungera korrekt. I detta fall täcks inte reparationen av garantin! Förvara inte kaffemaskinen vid temperaturer som understiger 0 C. Det vatten som finns kvar i uppvärmningsanordningen kan frysa och skada maskinen. Lämna inte vatten i vattenbehållaren om maskinen inte kommer att användas under en längre period. Vattnet kan förorenas. Använd alltid friskt dricksvatten vid användning av maskinen. Bortskaffande - Förpackningsmaterialen kan återvinnas. - Apparat: dra ut kontakten från uttaget och klipp av elkabeln. - Lämna apparaten och elkabeln hos ett servicecenter eller hos en offentlig återvinningscentral. Enligt artikel 13 i italienskt lagdekret nr. 151 från den 25 juli 2005: Genomförande av direktiven 2005/95/EG, 2002/96/EG och 2003/108/ EG om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, liksom bortskaffande av avfall". Säkerhetsanvisningar Veiligheidsvoorschriften Denna produkt överensstämmer med det europeiska direktivet 2002/96/EG. Symbolen som finns på produkten eller på dess förpackning betyder att produkten inte bör hanteras som hushållsavfall, utan att den måste lämnas till en behörig återvinningscentral för återvinning av de elektriska och elektroniska komponenterna. Ett korrekt bortskaffande av produkten bidrar till att skydda miljö och människor från de eventuella bieffekterna av en felaktig hantering av produkten under dess slutfas. För ytterligare information angående tillvägagångssätten för återvinning av produkten ber vi er kontakta behörig lokal myndighet, ert sophämtningsföretag, eller affären där ni har köpt produkten. Den här apparaten från Philips överensstämmer med alla tillämpliga standarder och bestämmelser som berör exponering för elektromagnetiska fält. 7 Nederlands Svenska

8 8 Säkerhetsanvisningar Veiligheidsvoorschriften - VEILIGHEIDOORSCHRIFTEN De machine is voorzien van veiligheidsinrichtingen. Toch is het noodzakelijk de veiligheidsvoorschriften beschreven in deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen en op te volgen om schade aan personen of zaken door verkeerd gebruik van de machine te voorkomen. Bewaar deze handleiding voor eventuele latere raadpleging. Let op Sluit de machine aan op een geschikt stopcontact, waarvan de hoofdspanning overeenkomt met de technische specificatie van het apparaat. Sluit de machine aan op een geaard stopcontact. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht af hangen en laat hem niet met warme oppervlakken in aanraking komen. Dompel de machine, de stekker of de voedingskabel niet onder in water: gevaar voor elektrische schokken! Mors geen vloeistoffen op de aansluiting van de voedingkabel. Richt de hete waterstraal niet op lichaamsdelen: gevaar voor brandwonden! Raak warme oppervlakken niet aan. Gebruik de handgrepen en de knoppen. Haal de stekker uit het stopcontact: - in geval van storingen; - wanneer de machine gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt; - voordat de machine wordt gereinigd. Trek aan de stekker en niet aan de voedingskabel. Raak de stekker niet met natte handen aan. Gebruik de machine niet als de stekker, de voedingskabel of de machine zelf beschadigd zijn. Breng op geen enkele wijze wijzigingen aan de machine of de voedingskabel aan. Alle reparaties moeten uitgevoerd worden door een door Philips erkende reparateur, om elk gevaar te voorkomen. De machine is niet bedoeld om gebruikt te worden door kinderen jonger 8 jaar. De machine kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar (en ouder) indien ze voorafgaand zijn ingelicht over het juiste gebruik van de machine en zich bewust zijn van de bijbehorende gevaren of onder toezicht staan van een volwassene. Reiniging en onderhoud dienen niet door kinderen uitgevoerd te worden, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan van een volwassene. Houd de machine en de voedingskabel uit de buurt van kinderen die jonger dan 8 jaar zijn. De machine kan gebruikt worden door personen met verminderde fysieke, mentale, sensorische capaciteiten of zonder ervaring en/of onvoldoende bekwaamheid indien ze voorafgaand zijn ingelicht over het juiste gebruik van de machine en zich bewust zijn van de bijbehorende gevaren of onder toezicht staan van een volwassene. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen. Steek geen vingers of andere voorwerpen in de koffiemolen. Waarschuwingen De machine is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en is niet gebouwd voor gebruik in ruimten zoals kantines of keukens van winkels, kantoren, fabrieken of

9 andere werkomgevingen. Plaats de machine altijd op een vlakke en stabiele ondergrond. Plaats de machine niet op hete oppervlakken, in de buurt van warme ovens, verwarmingsapparatuur of gelijksoortige warmtebronnen. Vul het reservoir altijd alleen met gebrande koffiebonen. Poederkoffie, oploskoffie, ongebrande koffie en andere voorwerpen die in het koffiebonenreservoir worden gedaan, kunnen de machine beschadigen. Laat de machine afkoelen alvorens er onderdelen in te plaatsen of uit te verwijderen. Vul het reservoir niet met warm of kokend water. Gebruik alleen koud niet koolzuurhoudend drinkwater. Gebruik voor de reiniging geen schurende poeders of agressieve schoonmaakmiddelen. Een zachte met water bevochtigde doek is voldoende. Voer regelmatig de ontkalking van de machine uit. De machine geeft zelf aan wanneer het nodig is de ontkalking uit te voeren. Als u dit niet doet, zal het apparaat ophouden met goed te werken. In dat geval valt de reparatie niet onder de garantie! Bewaar de machine niet bij een temperatuur van minder dan 0 C. Het resterende water in het verwarmingssysteem kan bevriezen en de machine beschadigen. Laat geen water in het reservoir staan als de machine een lange periode niet gebruikt zal worden. Het water zou vervuild kunnen raken. Gebruik altijd vers water wanneer de machine gebruikt wordt. Afdanken van het apparaat - De verpakkingsmaterialen kunnen gerecycled worden. Säkerhetsanvisningar Veiligheidsvoorschriften - Apparaat: haal de stekker uit het stopcontact en snijd de voedingskabel door. - Lever het apparaat en de voedingskabel in bij een servicecentrum of een publieke instelling voor afvalverwerking. Conform art. 13 van het Italiaanse Wetsbesluit nr. 151 van 25 juli 2005, "Uitvoering van de richtlijnen 2005/95/EG, 2002/96/EG en 2003/108/ EG, betreffende de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, en de afvalverwerking". Dit product is in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG. Het symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat het product niet als huisafval behandeld kan worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een bevoegd inzamelingscentrum om de elektrische en elektronische onderdelen te recyclen. Door het product op de juiste wijze af te danken, draagt u bij om het milieu en de personen te beschermen tegen mogelijke negatieve gevolgen die zouden kunnen voortkomen door een niet juiste behandeling van het product in de eindfase van haar leven. Voor meer informatie over de wijze van recyclen van het product, verzoeken wij u contact op te nemen met het plaatselijke bevoegde kantoor, uw dienst voor het afdanken van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product heeft gekocht. Dit Philips apparaat voldoet aan alle standaarden en toepasbare normen met betrekking tot de blootstelling aan elektromagnetische velden. 9 Nederlands Svenska

10 10 Instruktioner Instructies FÖRSTA INSTALLATIONEN EERSTE INSTALLATIE MAX Öppna locket till vattenbehållaren. Til de deksel van het waterreservoir op. Ta bort vattenbehållaren med hjälp av handtaget. Haal het waterreservoir met behulp van de handgreep eruit. Skölj vattenbehållaren och fyll den med friskt dricksvatten upp till MAX-nivån. Spoel het waterreservoir en vul het met vers water tot het MAX niveau. Öppna locket till bönkaffebehållaren. Til de deksel van het koffiebonenreservoir op. Häll långsamt i bönkaffet i bönkaffebehållaren. Giet de koffiebonen langzaam in het koffiebonenreservoir. som finns på maskinens baksida. Steek de stekker in het contact aan de achterkant van de machine. Sätt i kontakten i uttaget Sätt i kontakten som sitter i motsatt ände av elkabeln i ett vägguttag. Steek de stekker aan het andere uiteinde van de voedingskabel in een stopcontact met de juiste spanning. Flytta strömbrytaren till "I". Tryck på knappen för att starta maskinen. Zet de schakelaar op I. Druk op de toets om de machine aan te zetten. ångröret. Ställ en behållare under stoompijpje. Zet een kannetje onder het De led en de led knipperen gelijktijdig; daarna gaat de toets aan. Druk op toets om het circuit te vullen. När cykeln har avslutats värms maskinen upp och knapparna och blinkar samtidigt. Lysdioderna och blinkar samtidigt, sedan tänds knappen. För att ladda kretsen, tryck på knappen. Hierna warmt de machine zich op; de toetsen knipperen gelijktijdig. en

11 Instruktioner Instructies 11 Nederlands Svenska Maskinen utför en automatisk sköljningscykel. Lysdioderna avslutats, ställ en behållare och blinkar samtidigt. Vänta tills cykeln avslutas under munstycket. automatiskt. När uppvärmningen har koffietuit. Zet een kannetje onder de De machine voert een automatische spoelcyclus uit. De toetsen en knipperen gelijktijdig. Wacht totdat de cyclus automatisch eindigt. När momenten som beskrivs ovan har avslutats så lyser lysdioderna,, och stadigt. Maskinen är nu redo för att utföra en manuell sköljningscykel. Nu branden de toetsen,, en continu. Er kan de handmatige spoelcyclus worden uitgevoerd. MANUELL SKÖLJNINGSCYKEL HANDMATIGE SPOELCYCLUS munstycket. Placera en behållare under koffietuit. Zet een kannetje onder de Kontrollera att knapparna,, och lyser stadigt. Controleer of de toetsen,, en continu aan zijn. Tryck på knappen. Maskinen börjar brygga kaffe. Vänta tills bryggningen har avslutats och töm därefter behållaren. Druk op de toets. De machine begint met de afgifte van de koffie. Wacht tot de afgifte klaar is en leeg het kannetje. MAX Ställ en behållare under ångröret. stoompijpje. Zet een kannetje onder het Tryck på knappen för att starta flödet av varmvatten. Töm ut resten av vattnet. Knappen blinkar medan flödet pågår. Lysdioden lyser stadigt. Druk op de toets om de afgifte van heet water te starten. De toets knippert tijdens de afgifte. water. De led gaat con- Verstrek al het resterende tinu branden. Fyll sedan på vattenbehållaren igen upp till MAX-nivån. Vul daarna het waterreservoir opnieuw tot het MAX niveau.

12 12 Instruktioner Instructies FÖRSTA ESPRESSON / KAFFEN - EERSTE ESPRESSO / KOFE Reglera munstycket. Tryck på knappen för att brygga en espresso, eller... Stel de koffietuit in. Druk op de toets om een espresso te zetten of......tryck på knappen att brygga en kaffe....druk op de toets een koffie te zetten. för om För att brygga två koppar espresso eller kaffe, tryck på önskad knapp två gånger i följd. Kaffebryggningen avbryts automatiskt när inställd nivå har uppnåtts, för att avbryta bryggningen tidigare, tryck på samma knapp igen. Om twee espresso's of twee kopjes koffie te zetten, moet tweemaal achterelkaar op de gewenste toets worden gedrukt. De koffieafgifte zal automatisch stoppen wanneer het ingestelde niveau is bereikt; het blijft echter mogelijk om de koffieafgifte eerder te onderbreken door op de eerder ingedrukte toets te drukken. MIN IDEALISKA ESPRESSO - MIJN IDEALE ESPRESSO ned och håll inne knappen tills den börjar blinka snabbt.maskinen är nu i konfigureringsläge. Knappen blinkar Tryck snabbt under hela konfigureringen. Houd de toets ingedrukt totdat deze snel gaat knipperen. De machine is bezig met programmeren. De toets knippert snel tijdens de gehele programmering. OK Obs! För att konfigurera en kaffebryggning, följ stegen 1-4 men tryck på knappen istället. mängden kaffe har uppnåtts... Wacht tot de gewenste hoeveelheid koffie is bereikt. Vänta tills den önskade... tryck på för att avbryta. Sparad!... druk op om het proces te stoppen. Opgeslagen! Om een koffie te programmeren, voert men stap 1-4 uit waarbij men op de toets drukt.

13 Du kan bara reglera inställningarna för kaffekvarnen medan kaffemalningen pågår. REGLERING AV KAFFEKVARN I KERAMIK INSTELLING VAN DE KERAMISCHE KOFEMOLEN Instruktioner Instructies 13 Nederlands Svenska Het is alleen mogelijk de instellingen van de koffiemolen aan te passen als de machine koffiebonen aan het malen is. Placera en kopp under munstycket. Tryck på knappen för att brygga en espresso. Plaats een kopje onder de koffietuit. Druk op de toets om een espresso te zetten. Medan kaffemalningen pågår, tryck ned och vrid på vridknappen för reglering av kaffemalning, som är placerad under bönkaffebehållaren, ett steg i taget. Terwijl de machine bezig is met malen, druk de regelknop voor de instelling van de maalfijnheid onder het bonenreservoir naar beneden en draai deze een klik per keer. 1 2 mildare smak. Välj ( ) för grovmalning Selecteer ( ) voor een grove maling - mildere smaak. Välj ( ) för finmalning starkare smak. Selecteer ( ) voor een fijne maling - sterkere smaak. Brygg 2-3 drycker för att känna skillnaden. Om kaffet är vattnigt eller flödar långsamt, ändra kaffekvarnens inställning. Verstrek 2-3 producten om het verschil te kunnen proeven. Indien de koffie waterig is of er langzaam uitstroomt, dient de instelling van de koffiemolen gewijzigd te worden.

14 14 Instruktioner Instructies Risk för brännskador! I början av utflödet kan det uppstå små stänk av varmvatten. SKUMMA MJÖLK MELK OPSCHUIMEN Gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de afgifte kan er wat heet water vrijkomen. Den automatiska mjölkskummaren får endast hanteras på det sätt som visas på bilden. De Automatische Melkopschuimer mag alleen bewogen worden door het bij de plastic geribbelde handgreep vast te pakken. Varning! När ånga används, så kan ångröret och kromhöljet bli väldigt heta. Let op! Wanneer er stoom wordt gebruikt, kunnen het stoompijpje en de verchroomde afdekking heet worden. mjölkskum- automatiska maren. Sätt i insugningsröret i den de Automatische Melkopschuimer. Steek het aanzuigbuisje in Sätt i den automatiska mjölkskummaren på ångröret. Plaats de Automatische Melkopschuimer op het stoompijpje. Kontrollera att den är korrekt placerad. Om den inte går att sätta i, vrid på kromhöljet. Den automatiska mjölkskummaren är korrekt monterad när tappen passar i skåran. Controleer of het juist is aangebracht. Als het niet lukt om het aan te brengen, moet de verchroomde afdekking worden gedraaid. De Automatische Melkopschuimer is goed geplaatst als het tandje in de uitsparing glijdt. Sätt i insugningsröret i mjölkbehållaren.ställ en kopp under den automatiska mjölkskummaren. Steek het aanzuigbuisje in de melkkan.zet een kopje onder de Automatische mer. Melkopschui- för att börja skumma mjölken. Knap- Tryck på knappen pen blinkar. Druk op de toets knippert. om de melk op te schuimen. De toets

15 Instruktioner Instructies 15 Nederlands Svenska blinkar. När uppvärmning- Maskinen kräver en förvärmningstid, under vilken lysdioden en har avslutats, startar ångflödet och knappen blinkar. Tryck på knappen mjölk. Druk op de toets. Wanneer de verwarmingsfase klaar is, begint de afgifte van melk en knippert de melk te stoppen. toets. De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig; gedurende deze fase knippert de led för att avbryta flödet av skummad om de afgifte van opgeschuimde Risk för brännskador! I början av utflödet kan det uppstå små stänk av varmvatten. VARMVATTEN HEET WATER Gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de afgifte kan er wat heet water vrijkomen. Ta bort den automatiska mjölkskummaren från ångröret. Ställ en behållare under ångröret. Haal de Automatische Melkopschuimer van het stoompijpje af. Zet een kannetje onder het stoompijpje. Tryck på knappen Knappen blinkar. för att starta flödet av varmvatten. op de toets om de afgifte van heet water te starten. De toets Druk knippert. För att avbryta varmvattenflödet, tryck på knappen. Ta bort behållaren. Om de afgifte van heet water te beëindigen, drukt u op de toets. Haal het kannetje weg.

16 16 Instruktioner Instructies AVKALKNING 30 min. ONTKALKING - 30 min. När symbolen "CALC CLEAN" visas så måste en avkalkning utföras. Avkalkningscykeln tar ungefär 30 minuter. Om maskinen inte avkalkas så kommer den tillslut att sluta fungera. I detta fall täcks INTE reparationen av garantin. Varning: Använd enbart Saecos avkalkningsmedel. Denna produkt har utarbetats för att hålla maskinens prestanda på optimal nivå. Användning av något annat avkalkningsmedel kan skada maskinen och lämna rester i vattnet. Saecos avkalkningsmedel kan köpas separat. För mer information, se sidan som berör underhållsprodukter i denna bruksanvisning. Varning: Drick absolut inte av avkalkningsmedlet eller av bryggda drycker innan cykeln har avslutats. Använd absolut inte vinäger som avkalkningsmedel. Obs! Ta inte bort bryggruppen under pågående avkalkning. Wanneer het symbool "CALC CLEAN" wordt weergegeven, dient u de machine te ontkalken. De ontkalkingscyclus duurt ongeveer 30 minuten. Als U de machine niet ontkalkt, zal deze ophouden met goed te werken; in dat geval valt de reparatie NIET onder de garantie. Let op: Gebruik alleen de ontkalkingsoplossing van Saeco die speciaal ontworpen is om de prestaties van de machine te optimaliseren. Het gebruik van andere producten kan schade aan de machine veroorzaken en resten in het water achterlaten. De ontkalkingsoplossing van Saeco is los te koop. Voor nadere details, raadpleeg de pagina betreffende de onderhoudsproducten in deze gebruiksaanwijzing. Let op: Drink nooit de ontkalkingsoplossing en ook niet de tijdens de ontkalkingscyclus afgegeven vloeistof. Gebruik in geen geval azijn als ontkalkingsmiddel. Opmerking: Haal nooit de zetgroep tijdens de ontkalkingscyclus uit de machine! Avkalkningscykeln (A) och sköljningscykeln (B) kan pausas genom att trycka på knappen. För att återuppta cykeln, tryck på knappen igen. Detta är av nytta för att kunna tömma behållaren, eller för att kunna lämna maskinen utan uppsikt en kort stund. De ontkalkingscyclus (A) en de spoelcyclus (B) kunnen op pauze gezet worden door op de toets te drukken; om de cyclus weer verder te laten gaan, dient men opnieuw op de toets te drukken. Hierdoor kan men de kom legen of even weggaan.

17 Instruktioner Instructies 17 Nederlands Svenska Töm droppskålen och sumplådan. Leeg het lekbakje en de koffiediklade. Ta bort den automatiska mjölkskummaren från ång-/varmvattenröret. Avlägsna vattenfiltret "INTENZA+" (om ett sådant finns) från vattenbehållaren och byt ut det mot det lilla vita originalfiltret. Haal de Automatische Melkopschuimer van het stoom-/ heetwaterpijpje af. Haal het waterfilter INTENZA+ (indien aanwezig) uit het waterreservoir en vervang deze door het originele witte filtertje. Häll i allt avkalkningsmedel i vattenbehållaren. Doe de gehele ontkalkingsoplossing in het waterreservoir. CALC CLEAN Fyll vattenbehållaren med friskt dricksvatten upp till nivån "calc clean" och sätt tillbaka den i maskinen. Vul het reservoir met vers water tot het calc clean niveau en plaats het in de machine. Ställ en rymlig behållare (1,5 l) under både ång-/ varmvattenröret och munstycket. Plaats een ruime kom (1,5 l) onder het stoom-/heetwaterpijpje en onder de koffietuit. Tryck och håll inne knappen i minst 3 sekunder för att starta avkalkningscykeln, knappen lyser stadigt. Knappen blinkar snabbt under hela cykeln. Druk tenminste 3 seconden op de toets om de ontkalkingscyclus te starten, de toets brandt continu. De toets knippert gedurende de gehele cyclus. MAX lyser stadigt. Maskinen låter avkalkningsmedlet rinna ut med regelbundna intervaller (under en tid Lysdioden på cirka 20 min). led gaat branden. De ontkalkingsoplossing wordt De met tussenpozen verstrekt (duur: circa 20 min). När lysdioden lyser stadigt så är vattenbehållaren tom. Wanneer de led aan gaat, is het waterreservoir leeg. Skölj vattenbehållaren och fyll den med friskt dricksvatten upp till MAX-nivån. Sätt tillbaka den i maskinen. Spoel het reservoir en vul het met vers water tot het MAX niveau. Plaats het terug in de machine.

18 18 Instruktioner Instructies tillbaka den. Töm droppskålen och sätt deze weer terug. Leeg het lekbakje en plaats Töm behållaren och sätt tillbaka den. Leeg de kom en plaats deze weer terug. Sätt tillbaka vattenbehållaren i maskinen. Lysdioden lyser stadigt. När knappen blinkar, tryck på den för att starta sköljningscykeln. Plaats het reservoir weer terug in de machine. De led gaat aan. Wanneer de toets knippert, druk erop om de spoelcyclus te starten. När sköljningscykeln har slutförts, så släcks knappen. Na de spoelcyclus gaat de toets uit. Lysdioderna och blinkar samtidigt. Avkalkningscykeln är nu klar. De machine warmt zich op en voert de automatische spoeling uit. De toets en de toets knipperen gelijktijdig. De ontkalkingscyclus is voltooid. Maskinen värms upp och utför en sköljningscykel. Om den röda ljusdioden lyser stadigt och lysdioden inte släcks, så kan det hända att du inte fyllt vattenbehållaren ända upp till MAX-nivån för sköljning. Fyll på vattenbehållaren med friskt vatten och upprepa proceduren från steg 12. Wanneer de rode led aan gaat en de led niet uitgaat, is het waterreservoir niet tot aan het MAX niveau gevuld voor de spoeling. Vul het reservoir met vers water en ga verder vanaf stap 12. Töm behållaren. Neem de gebruikte kom weg Töm droppskålen och sätt tillbaka den. Leeg het lekbakje en plaats deze weer terug. tillbaka vattenfiltret INTENZA+ (ifall sådant fanns) i vattenbehållaren. Verwijder het witte filtertje en plaats de waterfilter INTENZA+ (indien aanwezig) terug in het waterreservoir. Avlägsna det lilla vita vattenfiltret och sätt Sätt tillbaka den automatiska mjölkskummaren. Plaats de Automatische Melkopschuimer terug. Kontrollera att den är korrekt placerad. Om den inte går att sätta i, vrid kromhöljet. Den automatiska mjölkskummaren är korrekt monterad när tappen passar i skåran. Controleer of het juist is aangebracht. Als het niet lukt om het aan te brengen, moet de verchroomde afdekking worden gedraaid. De Automatische Melkopschuimer is goed geplaatst als het tandje in de uitsparing glijdt.

19 Instruktioner Instructies 19 Nederlands Svenska bryggruppen. För ytterligare anvisningar, se kapitlet Rengör "Rengöring av bryggruppen". Reinig de zetgroep. Zie voor verdere aanwijzingen het hoofdstuk "Reiniging van de zetgroep". Maskinen är redo för användning. Lysdioderna,, och lyser stadigt. De machine is klaar voor gebruik. De toetsen,, en zijn aan. AVBROTT I AVKALKNINGSCYKELN ONDERBREKING VAN DE ONTKALKINGSCYCLUS När avkalkningscykeln påbörjats måste den fortsätta ända till slutet utan att maskinen stängs av. Om du inte lyckas avsluta avkalkningscykeln kan du dra ur elkabeln för att avbryta. I detta fall, följ stegen nedan. MAX Wanneer u het ontkalkingsproces heeft gestart, moet u het afmaken zonder de machine uit te zetten. In het geval dat tijdens de ontkalkingsprocedure de machine vast gaat zitten, kunt u de procedure verlaten door de voedingskabel eruit te halen. Als dit gebeurt, volg de aangegeven aanwijzingen op. Töm och skölj vattenbehållaren noggrant, fyll den med friskt vatten upp till MAX-nivån. Leeg het waterreservoir, spoel het zorgvuldig af en vul het tot het MAX niveau. Försäkra dig om att huvudströmbrytaren är i läge I. Controleer of de schakelaar in stand "I" staat Tryck på knappen för att starta maskinen. Vänta tills knapparna och lyser stadigt. Töm droppskålen och sätt tillbaka den. Druk op de toets om de machine aan te zetten. Wacht tot de toets en de toets continu aan zijn. Leeg het lekbakje en plaats deze weer terug.

20 20 Instruktioner Instructies Töm behållaren och sätt tillbaka den. weer terug. Leeg de kom en plaats deze och låt 500 ml vatten rinna ut. Knap- Tryck på knappen pen blinkar. Druk op de toets knippert. om 500 ml water te maken. De toets För att avbryta varmvattenflödet, tryck på knappen. Töm behållaren. Om de afgifte van heet water te beëindigen, drukt u op de toets. Leeg de kom Obs! Om den orangefärgade lysdioden inte släcks så måste maskinen avkalkas så snart som möjligt. behållaren under Placera kaffemunstycket. Plaats de kom onder de koffietuit. Tryck på knappen att brygga en kaffe. Druk op de toets een koffie te zetten. för om Upprepa stegen 9 till 10. Fortsätt sedan till punkt 12. Herhaal stap 10; ga vervolgens verder met stap 12. Töm behållaren. Maskinen är redo för användning. Leeg de kom. De machine is klaar voor gebruik. Opmerking als de oranje led niet uitgaat, moet men de machine alsnog ontkalken, zodra men daar gelegenheid voor heeft. 1 RENGÖRING AV BRYGGRUPPEN REINIGING VAN DE ZETGROEP 2 3 Stäng av maskinen och dra ur elkabeln. Ta bort droppskålen och sumplådan. Verwijder het lekbakje en de koffiediklade. Schakel de machine uit en haal de voedingskabel eruit. Öppna därefter serviceluckan. Open de servicedeur. Ta bort bryggruppen, tryck på knappen "PUSH". Dra ut den vågrätt i handtaget utan att vrida den. Om de zetgroep te verwijderen, drukt u op de toets «PUSH» terwijl u aan het handvat trekt. Haal het er horizontaal uit zonder het te draaien.

21 Instruktioner Instructies 21 Nederlands Svenska kaffemunstycket noggrant med ett skedhandtag Rengör eller med ett annat runt köksredskap. Reinig grondig de koffieuitloop met het handvat van een lepeltje of met een ander afgerond keukengereedschap. Ta bort kaffeuppsamlaren och rengör den omsorgsfullt. Verwijder de koffieopvanglade en was het zorgvuldig af. Utför underhåll av bryggruppen. Voer het onderhoud van de zetgroep uit. Kontrollera att spaken på baksidan är helt nedtryckt. Controleer of de hendel aan de achterkant van de zetgroep helemaal naar beneden staat. Tryck på knappen "PUSH".Kontrollera att haken som låser fast bryggruppen befinner sig i rätt läge. Om den fortfarande är nere, tryck upp den tills den låser sig i rätt position. Wanneer deze nog in de lage stand staat, moet het omhoog worden geduwd totdat het goed vasthaakt. Druk krachtig op de knop PUSH".Zorg ervoor dat het haakje voor de blokkering van de zetgroep in de juiste stand staat. Om kaffeuppsamlaren inte placeras korrekt är det möjligt att bryggruppen inte kan sättas in i maskinen. Sätt in kaffeuppsamlaren på dess plats och försäkra dig om att den är korrekt placerad. Indien de koffieopvanglade verkeerd wordt geplaatst, is het niet mogelijk de zetgroep in de machine te plaatsen. Plaats de koffieopvanglade terug en controleer of deze goed geplaatst is. Sätt tillbaka bryggruppen i det avsedda utrymmet tills den låses fast, utan att trycka på knappen "PUSH". Plaats de zetgroep weer terug tot deze vastgekoppeld is zonder hierbij op de toets PUSH te drukken.

22 22 Instruktioner Instructies RENGÖRING AV DEN AUTOMATISKA MJÖLKSKUMMAREN REINIGING AUTOMATISCHE MELKOPSCHUIMER Dagligen Dagelijks Steek het aanzuigbuisje in een kannetje met vers drinkwater. Sätt i insugningsröret i en behållare med friskt dricksvatten. Ställ en behållare under den automatiska mjölkskummaren. Zet een kom onder de Automatische Melkopschuimer. Tryck på knappen. Druk op de toets....tryck på knappen från den automatiska mjölkskummaren är rent... När vattnet som kommer ut te drukken om de afgifte te stop-...dient men op toets de Automatische Melkopschuimer komt schoon pen. is... Wanneer het water dat uit för att avbryta flödet. Varje månad Maandelijks Häll i medlet för mjölkkretsrengöring i en behållare. Tillsätt en halv liter ljummet vatten och vänta tills produkten har upplösts helt. Giet het product voor de reiniging van het melkcircuit in een kannetje. Voeg een ½ l lauw water toe en wacht tot het product geheel is opgelost. Sätt i insugningsröret i behållaren. Steek het aanzuigbuisje in de kan. Ställ en tom behållare under den automatiska mjölkskummaren. Zet een lege kom onder de Automatische Melkopschuimer.

23 Instruktioner Instructies 23 Nederlands Svenska på knappen för att Tryck låta ånga flöda ut. Druk op de toets voor de stoomafgifte. När allt medel har runnit ut, tryck på knappen avbryta flödet. Wanneer de oplossing op is, druk op de toets afgifte te stoppen. för att om de Skölj behållaren noggrant och fyll på med en halv liter friskt dricksvatten som används för sköljningscykeln. Spoel het kannetje grondig af en vul het met een ½ l vers water dat gebruikt zal worden voor de spoelcyclus. Sätt i insugningsröret i behållaren. de kan. Steek het aanzuigbuisje in Töm behållaren och sätt tillbaka den under den automatiska mjölkskummaren. Leeg de kom en plaats het terug onder de Automatische Melkopschuimer. Tryck på knappen låta ånga flöda ut. Druk op de toets de stoomafgifte. för att voor När allt vatten har runnit ut, tryck på knappen för att avbryta flödet. Wanneer het water op is, druk op de toets om de afgifte te stoppen. Låt ångröret kallna i några minuter. Leeg de kom. Wacht enkele minuten totdat het stoompijpje is afgekoeld. Töm behållaren. Ta bort den automatiska mjölkskummaren från ångröret. Haal de Automatische Melkopschuimer van het stoompijpje af. Ta bort kromhöljet med gummiskyddet från ångröret. Haal de verchroomde afdekking met de rubberen bescherming van het stoompijpje af. Ta bort gummiskyddet från kromhöljet. Haal de rubberen bescherming uit de verchroomde afdekking.

24 24 Instruktioner Instructies Avlägsna insugningsröret. Tryck på sidorna och ta isär den automatiska mjölkskummaren på det sätt som visas på bilden. Haal het aanzuigbuisje eruit. Om de Automatische Melkopschuimer te demonteren, dient men op de zijkanten te drukken en het van elkaar te trekken met zachte zijwaartse bewegingen zoals aangegeven in de afbeelding. Ta bort gummilocket så som visas på bilden. Verwijder het rubberen dekseltje zoals in de afbeelding wordt getoond. Tvätta alla delar i ljummet vatten. Was alle onderdelen af met lauw water. Sätt tillbaka locket och tryck på det i mitten för att få det att sitta korrekt. zorg ervoor dat deze goed geplaatst is. Plaats het dopje door op het middengedeelte te drukken; Sätt tillbaka den automatiska mjölkskummaren och se till att den sitter korrekt. Monteer de Automatische Melkopschuimer in de aansluiting en zorg ervoor dat het goed vast zit op de aangeduide plekken. Sätt i insugningsröret. Plaats het aanzuigbuisje. Sätt fast gummiskyddet på kromhöljet. Steek de rubberen bescherming in de verchroomde afdekking. Sätt tillbaka dem på ångröret. Varning: Röret kan vara varmt om maskinen nyligen använts. För inte in gummiskyddet längre än till den markerade punkten. I annat fall är det möjligt att den automatiska mjölkskummaren inte fungerar korrekt då mjölken inte kan sugas upp. Plaats ze terug op het stoompijpje. Indien de machine net gebruikt is, kan het buisje nog heet zijn. Let op! Duw de rubberen bescherming niet verder dan de aangeduide plek. In dat geval werkt de Automatische Melkopschuimer niet goed, omdat het geen melk kan aanzuigen.

25 Instruktioner Instructies 25 Nederlands Svenska Sätt fast den automatiska mjölkskummaren på gummiskyddet. Steek de Automatische Melkopschuimer in de rubberen bescherming. Kontrollera att den är korrekt placerad. Om den inte går att sätta i, vrid på kromhöljet. Den automatiska mjölkskummaren är korrekt monterad när tappen passar i skåran. Controleer of het juist is aangebracht. Als het niet lukt om het aan te brengen, moet de verchroomde afdekking worden gedraaid. De Automatische Melkopschuimer is goed geplaatst als het tandje in de uitsparing glijdt. VARNINGSSIGNALER WAARSCHUWINGSMELDINGEN lyser stadigt - och blinkar Kretsen måste laddas. Tryck på knappen. När knappen trycks så släcks knappens lysdiod. Lysdioderna och blinkar medan kretsen laddas, och släcks när laddningen är klar. aan - en knipperend De machine vraagt het circuit te vullen. Druk op de toets. De toets gaat uit. Tijdens het vullen van het circuit knipperen de leds en. Wanneer het vullen klaar is, gaan ze uit. Lyser stadigt Fyll på vattenbehållaren. Continu aan Vul het waterreservoir. Lyser stadigt För in droppskålen med sumplådan helt i maskinen och stäng serviceluckan. Continu aan Plaats het lekbakje en de koffiediklade volledig in de machine en sluit de servicedeur.

26 26 Instruktioner Instructies Blinkar snabbt Bryggruppen återställs till följd av en maskinåterställning. Snel knipperend De zetgroep is bezig met herstellen volgend op een reset van de machine. Blinkar långsamt Sätt i bryggruppen. Langzaam knipperend Plaats de zetgroep. Lyser stadigt Töm sumplådan. Continu aan Leeg de koffiediklade. Blinkar Sumplådan är inte isatt i maskinen. Vänta några sekunder tills lysdioden släcks och lysdioden lyser stadigt. Sätt sedan i sumplådan och stäng serviceluckan. Knipperend De koffiediklade is niet in de machine geplaatst. Wacht een paar seconden totdat de led uitgaat en de led continu brandt. Plaats vervolgens de koffiediklade terug en sluit de servicedeur. Lyser stadigt Fyll på bönkaffebehållaren med bönkaffe och starta om cykeln. Continu aan Vul het reservoir met koffiebonen en start de cyclus opnieuw. Lyser stadigt Maskinen behöver avkalkas. Följ stegen som beskrivs i kapitlet "Avkalkning" i denna bruksanvisning. Observera att om avkalkningen inte utförs kommer maskinen sluta att fungera korrekt. I detta fall täcks INTE reparationen av garantin. Continu aan De machine moet ontkalkt worden. Houd u aan de handelingen beschreven in het hoofdstuk "Ontkalking" in deze handleiding. Opmerking: wanneer de machine niet wordt ontkalkt, zal deze ophouden goed te werken. In dat geval valt de reparatie NIET onder de garantie. Alla lysdioder blinkar samtidigt Maskinen fungerar inte. Stäng av maskinen. Sätt på den igen efter 30 sekunder. Upprepa proceduren 2 eller 3 gånger. Om maskinen inte startar, kontakta Philips SAECO hotline i ditt land (kontaktuppgifterna finns i garantihäftet). Allemaal tegelijk knipperend De machine heeft een storing. Zet de machine uit. Zet deze na 30 seconden weer aan. Herhaal deze procedure 2 of 3 keer. Indien de machine niet start, dient men contact op te nemen met de hotline van Philips SAECO in uw eigen land (de nummers staan vermeld in het garantieboekje).

27 go to UNDERHÅLLSPRODUKTER ONDERHOUDSPRODUCTEN Underhållsprodukter Onderhoudsproducten 27 Nederlands Svenska produktnummer: CA6702 Vattenfiltret INTENZA+ productnummer: CA6702 Waterfilter INTENZA+ produktnummer: CA6706 Underhållskit productnummer: CA6706 Onderhoudskit för rengöring av mjölkkretsen Produkt produktnummer: CA6705 voor het melkcircuit Reinigingsproduct productnummer: CA6705 produktnummer: CA6700 Avkalkningsmedel Ontkalkingsoplossing productnummer: CA6700 produktnummer: HD5061 Smörjfett Vet productnummer: HD5061 Besök Philips webbbutik för att kontrollera tillgänglighet och inköpsmöjligheter i ditt land. Bezoek de online Philips winkel om de beschikbaarheid en de aankoopmogelijkheden in uw land te controleren.

28 28 Sikkerhetsindikasjoner Turvamääräykset NO - SIKKERHETSINDIKASJONER Denne maskinen er utstyrt med sikkerhetsinnretninger. Du må likevel lese og følge sikkerhetsanvisningene nøye, og bare bruke maskinen i tråd med disse, slik at du unngår skader på personer eller gjenstander som skyldes feilaktig bruk av maskinen. Ta vare på denne bruksanvisningen for eventuell fremtidig referanse. Advarsel Koble maskinen til et egnet strømuttak, hvis hovedspenning er i samsvar med apparatets tekniske data. Koble maskinen til en jordet veggkontakt. Unngå at strømkabelen henger ned fra bordet eller arbeidsbenken og at den kommer i kontakt med varme overflater. Legg aldri maskinen, støpselet eller strømkabelen i vann: fare for elektrisk støt! Ikke hell væsker på støpselet til strømkabelen. Rett aldri vannspruten mot noen deler av kroppen: Fare for forbrenning! Ikke ta på de varme overflatene. Bruk håndtak og brytere. Ta støpselet ut av kontakten: - hvis det skulle oppstå uregelmessigheter, - hvis maskinen ikke skal brukes over lengre tid, - før du går i gang med rengjøring av maskinen. Trekk i støpselet og ikke i selve kabelen. Ikke ta på støpselet med våte hender. Ikke bruk maskinen hvis støpselet, strømkabelen eller selve maskinen er skadet. Ikke endre maskinen eller strømkabelen på noen som helst måte. Alle reparasjoner må foretas av et servicesenter som er godkjent av Philips for å unngå enhver form for fare. Maskinen er ikke laget for å brukes av barn under 8 år. Maskinen kan kun brukes av barn på 8 år (eller mer) hvis de først har fått opplæring i korrekt bruk av maskinen og er oppmerksomme på farene som knytter seg til dette, eller hvis de er under oppsyn av en voksen. Rengjøring og vedlikehold må ikke foretas av barn, med mindre de er eldre enn 8 år og under oppsyn av en voksen. Hold maskinen og strømkabelen utenfor rekkevidde av barn under 8 år. Maskinen kan brukes av personer med reduserte fysiske, mentale eller sansemessige evner, eller med utilstrekkelig erfaring og/eller kunnskap hvis de først har fått opplæring i korrekt bruk av maskinen og er oppmerksomme på farene som knytter seg til dette, eller hvis de er under oppsyn av en voksen. Du må passe på at barna ikke leker med apparatet. Putt aldri fingrene eller andre gjenstander inn i kaffekvernen. Forsiktig Maskinen er kun laget for bruk i hjemmet og er ikke egnet for bruk på steder som kantiner, eller kjøkken på kontorer, i butikker, gårder eller på andre arbeidsplasser. Plasser alltid maskinen på en plan og stabil overflate. Plasser aldri maskinen på varme overflater, i nærheten av varme stekeovner, varmeovner eller lignende varmekilder. Du skal alltid bare helle brente kaffebønner i beholderen. Malt kaffe, pulverkaffe, ubrent

29 kaffe eller andre gjenstander vil kunne skade maskinen hvis de kommer inn i kaffebønnebeholderen. La maskinen avkjøles før du setter inn eller fjerner en hvilken som helst del. Ikke hell varmt eller kokende vann i beholderen. Bruk kun kaldt vann uten kullsyre. Ikke bruk slipepulver eller aggressive rengjøringsmidler til rengjøring. En myk klut fuktet med vann er nok. Foreta avkalking av maskinen regelmessig. Det er maskinen som varsler om når den behøver avkalking. Hvis denne operasjonen ikke foretas vil apparatet slutte å virke korrekt. I så tilfelle vil en eventuell reparasjon ikke dekkes av garantien! Ikke oppbevar maskinen ved temperaturer under 0 C. Restvannet inne i oppvarmingssystemet vil kunne fryse og dermed skade maskinen. La det aldri være igjen vann i beholderen hvis maskinen ikke brukes over lengre tid. Vannet vil kunne forurenses. Bruk bare friskt vann hver gang du bruker maskinen. Avhending - Emballasjematerialet kan resirkuleres. - Apparat: Dra ut støpselet og kutt strømkabelen. - Lever apparatet og strømkabelen inn til et servicesenter eller en offentlig stasjon for avfallshåndtering. I henhold til art. 13 i det italienske lovdekretet nr. 151 av 25. juli 2005: "Ikrafttredelse av direktivene 2005/95/EF, 2002/96/EF og 2003/108/ EF, angående reduksjon av farlige stoffer i elektriske og elektroniske apparater, og kassering av avfall". Sikkerhetsindikasjoner Turvamääräykset 29 Dette produktet er i samsvar med europadirektivet 2002/96/EF. Symbolet på produktet eller på pakningen indikerer at produktet ikke må behandles som husholdningsavfall, men må leveres inn til en kompetent innsamlingstasjon for resirkulering av de elektriske og elektroniske delene. Ved å avhende produktet på korrekt måte bidrar du til å ta vare på miljøet og til å beskytte personer mot mulige negative konsekvenser som vil kunne komme av en feilaktig håndtering av produktet ved avhending. For ytterligere informasjon om avfallshåndtering og resirkulering av produktet ber vi deg om å ta kontakt med lokale myndigheter, lokalt avfallshåndteringsselskap, eller butikken der du har kjøpt produktet. Dette Philips-apparatet er i overensstemmelse med alle gjeldende aktuelle standarder og normer hva angår eksponering for elektromagnetiske felter. Norsk Suomi

30 30 Sikkerhetsindikasjoner Turvamääräykset - TURVAMÄÄRÄYKSET Keitin on varustettu turvalaitteilla. On kuitenkin luettava huolellisesti näiden käyttöohjeiden sisältämät turvamääräykset ja noudatettava niitä, jotta voidaan välttää henkilö- ja esinevahingot, jotka aiheutuvat keittimen virheellisestä käytöstä. Säilytä tämä opas mahdollista tulevaa tarvetta varten. Varoitus Yhdistä keitin sopivaan seinäpistorasiaan, jonka pääjännite vastaa laitteen teknisiä tietoja. Yhdistä keitin maadoitettuun seinäpistorasiaan. Älä anna virtajohdon roikkua pöydältä tai työtasolta äläkä anna sen koskettaa kuumia pintoja. Älä koskaan upota keitintä, pistorasiaa tai virtajohtoa veteen: sähköiskun vaara! Älä kaada nesteitä verkkojohdon liittimeen. Älä suuntaa kuuman veden suihketta kehon osia kohti: palovammojen vaara! Älä koske kuumia pintoja. Käytä kahvoja ja nuppeja. Irrota pistoke pistorasiasta: - jos esiintyy toimintahäiriöitä; - jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan; - ennen keittimen puhdistukseen ryhtymistä. Vedä pistokkeesta älä koskaan virtajohdosta. Älä koske pistokkeeseen märin käsin. Älä käytä keitintä jos pistoke, virtajohto tai itse keitin on vahingoittunut. Älä millään tavoin muuta keitintä tai virtajohtoa. Kaikki korjaustoimenpiteet on suoritettava Philipsin valtuuttaman huoltokeskuksen toimesta vaaratilanteiden välttämiseksi. Keitintä ei ole tarkoitettu alle 8-vuotiaiden lasten käytettäväksi. Keitintä voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset aikuisen valvonnan alaisena tai jos heidät on aiemmin opastettu keittimen oikeaan käyttöön ja heille on selvitetty siihen liittyvät mahdolliset vaarat. Puhdistusta ja huoltoa ei saa antaa lasten tehtäväksi paitsi, jos he ovat yli 8-vuotiaita ja heidän toimintaa valvoo aikuinen. Pidä keitin ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. Keitintä voivat käyttää henkilöt, joiden fyysinen, henkinen tai aistitoimintojen suorituskyky on rajoittunut tai joilla ei ole riittäviä taitoja tai kokemusta, jos heidät opastetaan keittimen oikeaan käyttöön ja he ovat tietoisia siihen liittyvistä vaaroista tai he toimivat aikuisen valvonnan alaisena. Lapsia on valvottava etteivät he leiki laitteen kanssa. Älä koskaan työnnä sormia tai muita esineitä kahvimyllyyn. Huomautuksia Keitin on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön eikä se sovellu käytettäväksi ympäristöissä kuten ruokalat tai kauppojen, toimistojen, tehtaiden tai muiden työympäristöjen keittiöt. Aseta keitin aina tasaiselle ja vakaalle pinnalle. Älä aseta keitintä kuumille pinnoille, lähelle kuumaa uunia, lämmityslaitteita tai samankaltaisia lämmönlähteitä. Laita säiliöön aina ja yksinomaan paahdettuja kahvipapuja. Kahvijauhe, pikakahvi, raakakahvi sekä muut esineet voivat vahingoittaa keitintä, jos niitä laitetaan kahvipa-

HD8832. Quick Instruction Guide. www.philips.com/welcome. Super automatic espresso machine 3100 series. Register your product and get support at

HD8832. Quick Instruction Guide. www.philips.com/welcome. Super automatic espresso machine 3100 series. Register your product and get support at Super automatic espresso machine 3100 series Quick Instruction Guide HD8832 Nederlands Svenska READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8766 - HD8767

Quick Instruction Guide Type HD8766 - HD8767 Ελληνικά Norsk Suomi Dansk Svenska Nederlands Quick Instruction Guide Type HD8766 - HD8767 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK ON WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT TO DOWOAD THE LATEST USER

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD 8525 / HD8527 Dansk Suomi Svenska Nederlands Norsk GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8661, HD8664

Quick Instruction Guide Type HD8661, HD8664 Nederlands Svenska Quick Instruction Guide Type HD8661, HD8664 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.SAECO.COM/SUPPORT Norsk Suomi Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Välkommen till Philips värld! Registrera dig på WWW.PHILIPS.COM/WELCOME för att få råd och

Välkommen till Philips värld! Registrera dig på WWW.PHILIPS.COM/WELCOME för att få råd och Super automatic espresso machine 4000 series Quick Instruction Guide HD8841 HD8842 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT

Διαβάστε περισσότερα

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING * My Machine GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING C 50 H Nespresso αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο espresso, σε κάθε κούπα. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Type HD8752 INSTRUCTIONS

Type HD8752 INSTRUCTIONS Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD8752 INSTRUCTIONS Ελληνικά Dansk Nederlands Norsk Suomi Svenska READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8762, HD8780, HD8862, HD8865

Quick Instruction Guide Type HD8762, HD8780, HD8862, HD8865 Nederlands Svenska Quick Instruction Guide Type HD8762, HD8780, HD8862, HD8865 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.SAECO.COM/SUPPORT

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD HD8767

Quick Instruction Guide Type HD HD8767 Quick Instruction Guide Type HD8766 - HD8767 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK ON WWW.SAECO.COM/SUPPORT TO DOWOAD THE LATEST USER MANUAL Ελληνικά Dansk Norsk Suomi Nederlands Svenska

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8763

Quick Instruction Guide Type HD8763 Nederlands Svenska Quick Instruction Guide Type HD8763 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.SAECO.COM/SUPPORT Norsk Suomi Ελληνικά Dansk

Διαβάστε περισσότερα

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Lees alvorens het apparaat te gebruiken de handleiding en veiligheidsvoorschriften! ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιµοποιήσετε τη συσκευή! 1

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at

Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Nederlands Type HD8753 - HD8884 ESPRESSO& CAPPUCCINO PERFETTO by Philips Saeco DTP number: B00 INSTRUCTIONS Ελληνικά Dansk Norsk Suomi Svenska

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8964

Quick Instruction Guide Type HD8964 Svenska Nederlands Quick Instruction Guide Type HD8964 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK ON WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT TO DOWOAD THE LATEST USER MANUAL Norsk Ελληνικά Suomi Dansk Register

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27

NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 ISANDE NL GR NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 NEDERLANDS 4 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie 4 Veiligheidsvoorschriften 5 Montage 7 Beschrijving van het product 8 Bediening 9 Het eerste gebruik 13 Dagelijks

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8769

Quick Instruction Guide Type HD8769 Quick Instruction Guide Type HD8769 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK ON WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT TO DOWOAD THE LATEST USER MANUAL Norsk Ελληνικά Dansk Suomi Svenska Nederlands Register

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 8 Πριν από την πρώτη χρήση 8 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 GR RENGÖRA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 8 Ρυθμίσεις 10 Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8858, HD8859

Quick Instruction Guide Type HD8858, HD8859 Quick Instruction Guide Type HD8858, HD8859 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.SAECO.COM/SUPPORT Ελληνικά Dansk Norsk Suomi Nederlands

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

C50 XN250 INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NÁVOD K POUŽITÍ

C50 XN250 INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NÁVOD K POUŽITÍ Ma Machine FR DE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSAEITUNG EN IT INSTRUCTION MANUAL ISTRUTIONI PER L USO 3 19 C50 XN250 ES MANUAL DE INSTRUCCIONES PT INSTUCTION MANUAL 35 GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 KYLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8966

Quick Instruction Guide Type HD8966 Quick Instruction Guide Type HD8966 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK ON WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT TO DOWOAD THE LATEST USER MANUAL Norsk Ελληνικά Dansk Suomi Svenska Nederlands Register

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL BEJUBLAD SMAKLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 13 Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8743 / HD8745 / HD8747

Quick Instruction Guide Type HD8743 / HD8745 / HD8747 Ελληνικά Norsk Suomi Dansk Nederlands Svenska Quick Instruction Guide Type HD8743 / HD8745 / HD8747 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR SKINANDE NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 SVALNA GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 9 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 GÖRLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 FROSTFRI GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση 11 Χρήσιμες συμβουλές 12 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 GR GRÄNSLÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR MEDELSTOR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Πρώτη χρήση 13 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγράμματα 8 Ρυθμίσεις 9 Πριν από την

Διαβάστε περισσότερα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Wanneer werd uw [document] afgegeven? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

FS1 66020. Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur

FS1 66020. Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8642 / HD8643

Quick Instruction Guide Type HD8642 / HD8643 Quick Instruction Guide Type HD8642 / HD8643 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWNLOAD USER MANUAL FROM WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT Ελληνικά Dansk Norsk Suomi Nederlands

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 GR DJUPFRYSA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 KULINARISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 SVALKAS GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 9 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. RQ1100 series. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. RQ1100 series. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome RQ1100 series User manual 1 NEDERLANDS 95 DEUTSCH 118 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 141 ITALIANO 166 RQ119x, RQ118x, RQ117x, RQ116x,

Διαβάστε περισσότερα

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2 NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 FÖRKYLD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ACMT 6533 / WH ACMT 6533 / IX

ACMT 6533 / WH ACMT 6533 / IX d de oa nl ow D m fro.v w w w nb de an re or e.b ACMT 65 / WH ACMT 65 / IX GR Greek Οδηγίες Χρήσης ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟΣ Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, Περιγραφή της συσκευής Γενική άποψη, Περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS1 90320 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

EHF6547FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 36

EHF6547FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 36 EHF6547FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 36 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 4 3. BESCHRIJVING VAN

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά Ευχές : Γάμος Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.

Διαβάστε περισσότερα

Afwasmachine Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Máquina de lavar loiça Lavavajillas

Afwasmachine Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Máquina de lavar loiça Lavavajillas NL Gebruiksaanwijzing 2 DE Benutzerinformation 17 EL Οδηγίες Χρήσης 32 PT Manual de instruções 49 ES Manual de instrucciones 64 Afwasmachine Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Máquina de lavar loiça Lavavajillas

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from

Downloaded from NL Gebruiksaanwijzing 2 Kookplaat EL Οδηγίες Χρήσης 27 Εστίες HKP85410XB 2 www.aeg.com INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 5 3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT... 7 4.

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης: όνομα εταιρείας Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού Ονομασία πόλης + συντομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ NL Algemene informatie Vriendelijke klant, Wij bedanken u hartelijk voor de keuze van de Teuco Hydromassage. De hydromassaga kan door de gecombineerde

Διαβάστε περισσότερα

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING LED-TV * De LG LED-TV heeft een LCD-scherm met LED-achtergrondverlichting. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige

Διαβάστε περισσότερα

Veiligheid en Referentie

Veiligheid en Referentie GEBRUIKERSHANDLEIDING Veiligheid en Referentie Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 GR MIRAKULÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. OWNER S MANUAL LED TV * LG LED TV applies LCD screen with LED backlights. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. LA62** LA64** LA66** LA69** LA74**

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Veiligheid en Referentie

Veiligheid en Referentie GEBRUIKERSHANDLEIDING Veiligheid en Referentie Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 GR HÖGKLASSIG NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 9 Καθημερινή χρήση 11 Ευέλικτη επαγωγική περιοχή μαγειρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 RENLIG GR NL FWM7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πριν από την πρώτη χρήση 11 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN CHEST FREEZER USER MANUAL 18 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 33 DE GEFRIERTRUHE

A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN CHEST FREEZER USER MANUAL 18 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 33 DE GEFRIERTRUHE A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN CHEST FREEZER USER MANUAL 18 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 33 DE GEFRIERTRUHE BENUTZERINFORMATION 49 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN CHEST FREEZER USER MANUAL 16 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 29 DE GEFRIERTRUHE

A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN CHEST FREEZER USER MANUAL 16 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 29 DE GEFRIERTRUHE A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN CHEST FREEZER USER MANUAL 16 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 29 DE GEFRIERTRUHE BENUTZERINFORMATION 43 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

KD-LHX502/KD-LHX501 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD. Detachable SVENSKA DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΑ

KD-LHX502/KD-LHX501 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD. Detachable SVENSKA DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΑ CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LHX50/KD-LHX50 Detachable T/P SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för att avbryta

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Geachte heer Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte mevrouw Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte heer, mevrouw Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 RENLIG GR NL IWM60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Printing specification

Printing specification Printing specification Drawn Checked Approved Signature Mi-Ra Woo Ye-Na Park Jong-Ok Kim MMM/DD/YYYY Jan/29/2012 Jan/29/2012 Jan/29/2012 1. Model Description Model name 2nd, 3rd Suffix : : LN5400-ZA/LA6130-ZB

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης

Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης Henri Shoemaker, Bibliothek Almelo Πληροφοριακή παιδεία Η πληροφοριακή παιδεία είναι ένα σύνολο ικανοτήτων, που απαιτούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Αξιότιμε κύριε, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Αξιότιμη κυρία, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ISANDE GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Πρώτη χρήση 14 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from

Downloaded from NL Gebruiksaanwijzing 2 EN User manual 12 FR Notice d'utilisation 21 DE Benutzerinformation 31 EL Οδηγίες Χρήσης 42 ES Manual de instrucciones 53 Vrieskist Chest Freezer Congélateur coffre Gefriertruhe

Διαβάστε περισσότερα

5.A De voorbereiding. οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C. ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2

5.A De voorbereiding. οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C. ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2 5.A De voorbereiding οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2 3 τρεῖς ἡμέρας. τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἡ προαυλία E ἦν. ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. 925-0041-a-VW-1-b

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. 925-0041-a-VW-1-b Bijlage VWO 2009 tijdvak 1 Grieks Tekstboekje 925-0041-a-VW-1-b Tekst 1 Aphrodite probeert op het slagveld Aeneas in veiligheid te brengen. 311 Καί νύ κεν ἔνθ' ἀπόλοιτο ἄναξ ἀνδρῶν Αἰνείας, 312 εἰ μὴ ἄρ'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 SUPERBT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 15 Φροντίδα και καθάρισμα 17 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou

Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou 7. Zelfstandige naamwoorden / Ουσιαστικά Het zelfstandig naamwoord in het Grieks kent drie geslachten: mannelijk, vrouwelijk, onzijdig. Mannelijk zijn namen van mensen en dieren van mannelijk geslacht.

Διαβάστε περισσότερα

Norsk. Komme i gang. 3. Deaktiver noen innstillinger på datamaskinen.

Norsk. Komme i gang. 3. Deaktiver noen innstillinger på datamaskinen. Norsk 3. Deaktiver noen innstillinger på datamaskinen. A. Deaktiver proxyserveren, hvis denne er aktivert. B. Still inn TCP/IP-innstillingene til å automatisk innhente en IP-adresse. C. Deaktver den eksterne

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X320BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

A51010HSW0 A51020HSW0

A51010HSW0 A51020HSW0 NL EN FR DE EL TR Gebruikershandleiding User Manual Notice d utilisation Benutzerhandbuch Εγχειρίδιο χρήσης Kullanma Kılavuzu 2 14 26 38 50 62 A51010HSW0 A51020HSW0 2 www.aeg.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD9712

Quick Instruction Guide Type HD9712 Svenska Norsk Suomi Nederlands Dansk Read this guide carefully before using the machine. For complete instructions download user manual from Www.SAECO.com/support Ελληνικά Quick Instruction Guide Type

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010 CTS22 / CTS22 L-M-H CTS40 L-M-H CTT40 L-M-H BDC40 H GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010 Inhoudsopgave Vertaling van oorspronkelijke

Διαβάστε περισσότερα

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 80 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή µόνο αφού διαβάσετε τις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C366-NL-P-GR-SLO 03/2011

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C366-NL-P-GR-SLO 03/2011 ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C366-NL-P-GR-SLO 03/2011 Vertaling van oorspronkelijke instructies Inhoudsopgave

Διαβάστε περισσότερα

Control System on a Wind Turbine

Control System on a Wind Turbine Control System on a Wind Turbine Evaluation of Control Strategies for a Wind Turbine with Hydraulic Drive Train by Means of Aeroelastic Analysis Lars Frøyd Master of Science in Energy and Environment Submission

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X220 / KD-X125 / KD-X120 DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE

Διαβάστε περισσότερα

STEAM CLEANER HOME APPLIANCES. Gebruiksaanwijzing User manual Gebrauchsanweisung Mode d emploi Návod k použití Manuale utente Εγχειρίδιο χρηστών

STEAM CLEANER HOME APPLIANCES. Gebruiksaanwijzing User manual Gebrauchsanweisung Mode d emploi Návod k použití Manuale utente Εγχειρίδιο χρηστών Gebruiksaanwijzing User manual Gebrauchsanweisung Mode d emploi Návod k použití Manuale utente Εγχειρίδιο χρηστών STEAM CLEANER CSC5708M 07/12 HOME APPLIANCES Voorzichtig: De watertank staat onder druk.

Διαβάστε περισσότερα

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X310BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R951BT / KD-R852BT / KD-R851BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI

Διαβάστε περισσότερα

A53100HLW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 DE GEFRIERTRUHE BENUTZERINFORMATION 19 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 37

A53100HLW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 DE GEFRIERTRUHE BENUTZERINFORMATION 19 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 37 A53100HLW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 DE GEFRIERTRUHE BENUTZERINFORMATION 19 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 37 2 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen.

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X320BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R761 / KD-R661 / KD-R567 / KD-R561 / KD-R469 / KD-R467 / KD-R464 / KD-R462 / KD-R461 CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD

Διαβάστε περισσότερα

S72300DSW1 NL Gebruiksaanwijzing 2 EN User manual 14 FR Notice d'utilisation 26 DE Benutzerinformation 39 EL Οδηγίες Χρήσης 52 IT Istruzioni per l

S72300DSW1 NL Gebruiksaanwijzing 2 EN User manual 14 FR Notice d'utilisation 26 DE Benutzerinformation 39 EL Οδηγίες Χρήσης 52 IT Istruzioni per l S72300DSW1 NL Gebruiksaanwijzing 2 EN User manual 14 FR Notice d'utilisation 26 DE Benutzerinformation 39 EL Οδηγίες Χρήσης 52 IT Istruzioni per l uso 65 2 www.aeg.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN................................................

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X310BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα