December

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "December 2013. glimpse@pascal"

Transcript

1 December 2013

2 G L I

3

4 G L I M P S P A S C A L

5

6 Για πρωτη φορα φε τοσ τα CLUBS του PAS- CAL English School ζηη Λάπνακα έσει αναλάβει ηο εξειδικεςμένο πποζωπικό ηος "Elite Sporting Club Cyp" πνπ άξρηζε θέηνο ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζηηο ππεξζύγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζσολείος πξνζθέξνληαο ζε κηθξνύο θαη κεγάινπο έλα κεγάιν θάζκα από δξαζηεξηόηεηεο θαη αζιήκαηα. Πξόθεηηαη γηα έλα απνγεπκαηηλό "Αθληηικό Σσολειό" όπνπ ζα πξνζθέξνληαη πάξα πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο ζε έλα ρώξν, γεγνλόο πνπ ζα επθνιύλεη αθάληαζηα ηόζν ηνπο γνλείο όζν θαη ηα παηδηά. ΠΟΓΟΦΑΗΡΟ, BASKETBALL, VOLEYBALL, ΚΟΛΤΜΒΖΖ, ΣΔΝΗ, ΣΟΞΟΒΟΛΗΑ, ΞΗΦΑΚΗΑ, ΠΟΛΔΜΗΚΔ ΣΔΥΝΔ (JUDO, KARATE, JIUJITSU, WINGCHUN, KICKBOXING), ΚΛΑΗΚΟ ΜΠΑΛΔΣΟ, ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΓΤΜΝΑΣΗΚΖ, ΕΩΓΡΑΦΗΚΖ, ΥΟΡΟΗ (ΔΛΛΖΝΗΚΖ & ΚΤΠΡΗΑΚΟΗ, ΜΟΝΣΔΡΝΟΗ & LATIN, HIPHOP & BREAKDANCE, BELLYDANCE), ΓΤΜΝΑΣΗΚΖ (AEROBIC, ZUMBA, PILATES, YOGA), είλαη νη δξαζηεξηόηεηεο θαη ηα αζιήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ζε όιεο ηηο ειηθίεο, κηθξνύο θαη κεγάινπο, άλδξεο θαη γπλαίθεο, αγόξηα θαη θνξίηζηα. Όιεο ζρεδόλ νη δξαζηεξηόηεηεο θαη ηα αζιήκαηα δηδάζθνληαη δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα από έκπεηξνπο θαη δηπισκαηνύρνπο πξνπνλεηέο θαη δαζθάινπο, ζε πάξα πνιύ ινγηθέο ηηκέο αλάινγεο κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ηαιαλίδεη ηνλ ηόπν καο. Κύξην κέιεκα ηνπ Elite Sporting Club Cyp είλαη λα δώζεη ηελ επθαηξία ζε κηθξνύο θαη κεγάινπο λα αζρνιεζνύλ κε ηα ρόκπη πνπ ηνπο αξέζνπλ θαη λα κελ ηα ζηεξεζνύλ ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. G L I M P S P A S C A L

7 ην Elite Sporting Club Cyp δηνξγαλώλνληαη επίζεο όισλ ησλ εηδώλ πάξηη εηδηθά Γελεζιίσλ θαη Βαθηίζεσλ. ηνπο όκνξθνπο ρώξνπο ηεο Πηζίλαο, ηεο Καθεηέξηαο θαη ηνπ Roof Garden κε δσξεάλ ρξήζε ησλ γεπέδσλ Futsal θαη ηεο Πηζίλαο. Όινη νη ρώξνη νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο γνλείο γηα λα πεξηκέλνπλ ηα παηδηά ηνπο, δηαζέηνπλ Free WiFi, ελώ ιεηηνπξγεί ε θαθεηέξηα θαη ην Pool Bar σο ρώξνο ραιάξσζεο γηα θαθέ θαη άιια ξνθήκαηα. Σα 5 νινθαίλνπξηα γήπεδα Futsal κε πιαζηηθό ρόξην ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο είλαη δηαζέζηκα γηα παηρλίδηα θαη ηνπξλνπά, γηα κηθξνύο θαη κεγάινπο, όιεο ηηο εκέξεο θαη ώξεο, ζε πάξα πνιύ ινγηθέο ηηκέο. «Μην ζηεπήζεηε ηα θέλω ηων παιδιών ζαρ και ηα δικά ζαρ σόμπι» είλαη ην ιόγθαλ ηνπ Elite Sporting Club Cyp.

8 Σν Elite Sporting Club πξνζθέξεη θ ζπκκεηέρεη ζε δηάθνξεο Φηιαλζξσπηθέο εθδειώζεηο. Με κόλν ηξεηο κήλεο δσήο ζπκκεηείρε κέρξη ζήκεξα ζε 4 Φηιαλζξσπηθέο εθδειώζεηο πνπ έγηλαλ ζηελ πόιε θ επαξρία Λάξλαθαο. πκκεηνρή : 1. ην καξαζώλην Λάξλαθαο πνπ έγηλε ζηηο 27 Οθησβξίνπ θ δηνξγάλσζε ν ύλδεζκνο Γξνκέσλ Πεξηθιήο Γεκεηξίνπ όπνπ έηξεμαλ παηδηά θ κεγάινη γηα θηιαλζξσπηθό ζθνπό. 2. ηελ Αηκνδνζία πνπ δηνξγάλσζε ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ ν ύλδεζκνο Γνλέσλ ηνπ Pascal English School ζε ζπλεξγαζία κε ην Elite Sporting Club. 3. ην Gala Dinner πνπ δηνξγάλσζε ζην Αεξνδξόκην Λάξλαθαο ν ύλδεζκνο Γνλέσλ ηνπ ρνιείνπ γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο Άγηνο ππξίδσλαο. 4. πιινγή ηξνθίκσλ ξνύρσλ θ παηρληδηώλ γηα άπνξεο νηθνγέλεηεο ηα νπνία καδεύηεθαλ ζηελ Υξηζηνπγελληάηηθε γηνξηή ηνπ Elite Sporting Club θαη παξαδόζεθαλ καηο ην πέξαο ηεο γηνξηήο ζην Κνηλσληθό Παληνπσιείν Λάξλαθαο. G L I M P S P A S C A L

9 PES PTA and Elite Sporting Club Blood Donation 13th December

10 P A G E 10 For the first time Pascal English School s clubs are being run by the expert professional trainers of The Elite Sporting Club Cyprus which is a modern sporting school that commenced its operation and is based at Pascal English School Larnaca. It offers many thrilling and exciting activities for young and old boys and girls and best of all, they re all in one place for the convenience of everyone involved. There is something for everyone, whether you prefer traditional sports such as, football, volleyball, basketball, swimming and tennis or perhaps you are searching for something slightly more challenging like archery, fencing, martial arts (judo, karate, jiujitsu, wingchun, kickboxing). Other activities include classic ballet, Olympic gymnastics, art, dance (Greek, Cypriot, modern & Latin, hiphop, breakdance, bellydance) or if you want to improve your physical and spiritual fitness maybe you could get involved in aerobics, zumba, pilates, or yoga. Nearly all activities take place twice a week with experienced trainers and most importantly everything is reasonably priced. The Elite Sporting Club aims to offer the opportunity to everyone to be able to take part in a hobby of their choice without having to think about the financial burden it may cause. G L I M P S P A S C A L

11 V O L U M E V I I I, I S S U E I V P A G E 11 The Elite Sporting Club also offers participation in various charity events. Although the club has only been in operation for 3 months it has already been involved in 4 charity events in the region of Larnaca. It has been part of: 1. The Larnaca marathon that took place on 27th October, organised by the Committee of Dromeon Periklis Demetriou where both the young and old partook. 2. Blood donation on 13th December organised by the Parents Committee of Pascal English School Larnaca in collaboration with the Elite Sporting Club. 3. The Gala Dinner at the International Airport of Larnaca again organized by the Parents Committee of the school for children with special needs. 4. Gathering of food, clothes and toys for families with financial difficulties which were collected during the Christmas celebrations of the Elite Sporting club and were presented to the Municipal Grocery Store of Larnaca.

12 P A G E 12 G L I M P S P A S C A L

13 V O L U M E V I I I, I S S U E I V P A G E 13

14 PASCAL English School Larnaka Archery Club On Saturday 23 November 2013 the PASCAL English School Larnaka Archery Club took part with two athletes in the regional Archery tournament at Nicosia organized by the Cyprus Archery Federation. Stelios Hadjiforados (Form 5) won the Gold Medal for the 2 nd Division Cadet Boys category and Armand Barle (Form 4) won the Gold Medal in the Academies Cadet Boys category. It should be noted that Stelios Hadjiforados came first also in the previous tournament a month earlier. In this tournament Alexandra Taratinova (Form 4) got the Silver Medal in the 2 nd Division Mixed Cadet category. G L I M P S P A S C A L

15 Όμιλος Τοξοβολίας του PASCAL English School Larnaka Το Σάββατο στις 23 Νοεμβρίου 2013, η Όμιλος Τοξοβολίας της Αγγλικής Σχολής PASCAL Larnaka, συμμετείχε με δύο αθλητές στο περιφερειακό πρωτάθλημα Tοξοβολίας στη Λευκωσία το οποίο οργανώθηκε από την Ομοσπονδία Τοξοβολίας Κύπρου. Ο Στέλιος Χατζηφόραδος (5 η Τάξη) κέρδισε το χρυσό μετάλλιο για τη B κατηγορία Δοκίμων αγοριών και ο Armand Barle (4 η Τάξη) κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Ακαδημιών Δοκίμων Α- γοριών. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο Στέλιος Χατζηφόραδος ήρθε πρώτος και στο προηγούμενο αγώνα του πρωταθλήματος πριν έναν μήνα περίπου. Σε αυτό τον αγώνα η Αλεξάνδρα Ταρατύνοβα (4 η Τάξη) πήρε το ασημένιο μετάλλιο στη Β Κατηγορία Δοκίμων (μικτή).

16 G L I M P S P A S C A L

17

18 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΣΕΙΟ 28Η ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 1940 Με μεγαλοπρε πεια τελε ςτηκε και φε τοσ ο εορταςμο σ τησ εθνικη σ επετει ου τησ 28ησ Οκτωβρι ου Η εκδη λωςη πραγματοποιη θηκε ςτο Αμφιθε ατρο του ςχολει ου μασ ςτισ 26 Οκτωβρι ου Στη γιορτη ε λαβαν με ροσ μαθητε σ ο λων των τα ξεων με τραγου δια, ποιη ματα, κει μενα και θεατρικα δρωμενα. Ήταν ευκαιρι α για ο λουσ τουσ μαθητε σ του ςχολει ου μασ να ζη ςουν ε να αφιε ρωμα ςτο ε νδοξο «ΟΧΙ» και να κατανοη ςουν τη διαχρονικη αξι α τησ θυςι ασ των Ελλη νων. G L I M P S P A S C A L

19

20 G L I M P S P A S C A L

21

22 Μαζεηήο ηνπ PASCAL ENGLISH SCHOOL LARNAKA δηαθξίζεθε ζην δηαγσληζκό δνθηκίνπ γηα ηα 60σπονα ηος Ροηαπιανού Ομίλος Λάπνακαρ. πγθεθξηκέλα, ν καζεηήο ηεο 6Β Θεόδωπορ Ηπακλέοςρ απέζπαζε ην Γεύηεπο Βπαβείο ζην δηαγσληζκό δνθηκίνπ κε ζέκα «Πνηνο ν ξόινο ηνπ Ρνηαξηαλνύ Οκίινπ Λάξλαθαο ζηελ θνηλσλία ηνπ ζήκεξα». Ζ ηειεηή βξάβεπζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Σξίηε 29 ε Οθησβξίνπ 2013 ζην μελνδνρείν Atrium Zenon θαη ηα βξαβεία απνλεκήζεθαλ από ηνλ Γήκαξρν Λάξλαθαο θύξην Αλδξέα Λνπξνπηδηάηε.

23 A student of PASCAL ENGLISH SCHOOL LARNAKA excelled in an essay competition for the 60 th anniversary of the Rotary Club of Larnaka. In particular, the student of 6B Theodoros Eracleous won the Second Prize of the essay competition with the topic What is the role of the Rotary Club of Larnaka in today s society. The awards ceremony was held on Tuesday 29th October 2013 at the Atrium Zenon Hotel and the awards were presented by the Mayor of Larnaka Mr. Andreas Louroutziatis. Congratulations to both the student and his teacher Mrs. Angela Venizelou. G L I M P S P A S C A L

24 2 nd Mini Session 22 nd December 2013 Once again this year our school organised the 2 nd annual mini-session event of the PES Larnaca EYP club. The schools taking part this year were: PES Larnaca, PES and ESP Limassol and Xenion High School Paralimni. Each school prepared a resolution for topics ranging from the rise of xenophobia in Europe, improving employability and future prospects of the younger generation, the alarming increase in drug trafficking and use of illegal substances, reforms in the electoral system of the European Parliament, and whether the EU should continue with water privatization. The chairs, journos and board were experienced alumni from all four schools which ensured the liveliness and correct procedure of the mini -session. The event is an opportunity for new delegates to sample a taste of what it is like to be in a National General Session of the European Youth Parliament, and aspiring students will be chosen to represent their schools in the up-coming Pre-selection day in April. G L I M P S P A S C A L

25

26 PASCAL English School Larnaka Διαγωνιςμόσ EuroQuiz Η μαθη τρια του ςχολει ου PASCAL English School Larnaka, Κα ππελου Αναςταςι α θα λα βει με ροσ ςτο προ γραμμα Euroscola, ςτην ε δρα του Ευρωκοινοβουλι ου, ςτο Στραςβου ργο ςε χρο νο που θα ανακοινωθει αργο τερα. Η Αναςταςι α θα εκπροςωπη ςει το ςχολει ο μασ καθωσ ει χε την υψηλο τερη βαθμολογι α ςτισ ερωτη ςεισ πολλαπλη σ επιλογη σ του διαγωνιςμου EuroQuiz που διεξη χθη ςτισ 6 Νοεμβρι ου Οι ερωτη ςεισ περιλα μβαναν ζητη ματα παιδει ασ, νεολαι ασ, πολιτιςμου και α πτονταν ο χι μο νο του ευρωπαι κου αλλα και του κυπριακου ενδιαφε ροντοσ. Στο διαγωνιςμο ςυμμετει χαν προαιρετικα 55 ςχολει α τησ Κυ πρου με ςυνολικο αριθμο 1914 μαθητε σ και μαθη τριεσ τησ Β Λυκει - ου. Ο νικητη σ/νικη τρια του καθενο σ απο τα 55 ςχολει α, ανα μεςα τουσ και η μαθη τρια μασ, θα ε χει την ευκαιρι α να ςυμμετα ςχει ςε Συ νοδο τησ Ευρωβουλη σ των Νε ων. Η ςυμμετοχη ςε ε να τε τοιο διαγωνιςμο ε- πιβεβαιωνει το ενδιαφε ρον των μαθητων για ευρωπαι κα και ο χι μο νο θε ματα, αλλα και τον ζη λο τουσ για γενικε σ γνωςεισ.

27 Pascal English School Larnaka EuroQuiz Competition PASCAL English School Larnaka pupil, Kappelou Anastasia took part in the Euro-Quiz competition on the 6 th November 2013 and has been selected to take part in the European Youth Parliament (Euroscola) (at a time to be announced) in Strasburg. Anastasia managed to score the highest grades for the multiple choice questions of the Euro-Quiz. The questions revolved around matters related to education, youth, culture and covered not only European but matters of interest to Cyprus as well. In this competition there were 55 schools which participated voluntarily from all over Cyprus, with a total of 1914 pupils taking part from Year 5. One winner from each of the 55 schools will have the opportunity to participate in the European Youth Parliament and our pupil Anastasia Kappelou will be amongst them. The participation in such a competition ensures the interest of pupils for European and other matters, and encourages their zeal for general knowledge. G L I M P S P A S C A L

28 PASCAL English School, Larnaka Annual Careers Fair On Wednesday, 20 th November 2013, PASCAL English School Larnaka hosted its 7 th annual Careers Fair on its school premises, between 7 pm. till 9 pm. Professionals from a range of occupations, along with officials from various Cypriot universities were the honourable guests invited to liaise with students from years 3, 4, 5,6 and parents/guardians. A presentation took place, given by Mr. Nicos Marcou, Human Resource Director of EY Cyprus where he talked about his own experience in his career development and the choices he made as a student giving advice to students regarding their future careers. Students and parents/ guardians were also encouraged to speak to professionals about their employment and prior studies in order to better understand the academic process and practical issues related to each profession. In addition, officials from various universities of Cyprus informed those interested about application procedures for entry into their universities. G L I M P S P A S C A L

29 PASCAL English School Larnaka Βραδιά ταδιοδρομίασ και Επαγγελμάτων Την Τετα ρτη 20 Νοεμβρι ου 2013 πραγματοποιη θηκε με επιτυχι α ςτισ εγκαταςτα ςεισ του PASCAL English School Larnaka η 7 η Βραδια Σταδιοδρομι ασ και Επαγγελμα των. Κυ ριο ςημει ο τησ εκδη λωςησ αποτε λεςε η ιδιαι τερη και ενδιαφε ρουςα παρουςι αςη που ε γινε απο τον κ. Νι κο Μα ρκου, Διευθυντη Ανθρωπινου Δυναμικου τησ ΕΥ Κυ πρου, ο οποι οσ παρουςι αςε τισ προςωπικε σ του εμπειρι εσ και τισ επιλογε σ που ε κανε εκει νοσ ςτα φοιτητικα του χρο νια και ςτη μετε πειτα καριε ρα του, ςυμβουλευ οντασ με αυτο τον τρο πο τουσ μαθητε σ για τισ ςωςτε σ επιλογε σ που θα πρε πει να κα νουν ςτη ζωη τουσ. Αρκετοι επαγγελματι εσ παρευρε θηκαν ςτo ςχολει ο για να ςυνομιλη ςουν με γονει σ και μαθητε σ για τισ προοπτικε σ απαςχο ληςησ και για να απαντη ςουν πρακτικε σ ερωτη - ςεισ που αφορου ν την εργαςι α ςε ςυγκεκριμε να πεδι α. Μια ςειρα απο εξαιρετικα δημοφιλη επαγγε λματα εκπροςωπη θηκαν απο αξιο λογουσ επαγγελματι εσ, που αφιε ρωςαν χρο νο ςυζητωντασ για το εκπαιδευτικο τουσ υπο - βαθρο, την επαγγελματικη τουσ πει ρα και τισ επιλογε σ μαθημα των, ςε μια προςπα θεια να απαντη ςουν ςε ςυνη θεισ ερωτη ςεισ, οι οποι εσ ςυχνα δεν καλυ πτονται ςτουσ Πανεπιςτημιακου σ Οδηγου σ Σπουδων. Η εκδη λωςη αγκαλια ςτηκε εξι ςου απο γονει σ και μαθητε σ, οι οποι οι ει χαν την ευκαιρι - α να ςυναντη ςουν ε μπειρουσ επαγγελματι εσ ςτουσ τομει σ τησ Ιατρικη σ, Οδοντιατρικη σ, Νομικη σ, Επιχειρη ςεων, Αρχιτεκτονικη σ, Κτηνιατρικη σ, Επιςτη μησ, Χημει ασ, Μηχανικων, Εκπαι δευςησ, Διατροφολογι ασ, Φαρμακευτικη σ, Ψυχολογι ασ, Εικαςτικων Τεχνων, Αςτυνομι ασ, Αεροπορι ασ, Διαφη μιςησ, Σχεδιαςμου και Πληροφορικη σ μεταξυ πολλων α λλων. Το παρο ν τουσ ε δωςαν και εκπρο ςωποι κυπριακων πανεπιςτημι ων που πληροφο ρηςαν τουσ μαθητε σ για τα κριτη ρια ειςδοχη σ ςτα πανεπιςτη μια τουσ.

30 Σνλ θεηηλό Ννέκβξην είρα ηελ επθαηξία λα ηαμηδέςσ ζην ηξαζβνύξγν ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνύ Euro-quiz. Απηή ε εκπεηξία ζα κνπ κείλεη γηα πάληα αμέραζηε. Πνιιέο θνξέο ακθηζβήηεζα ηηο πξνζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ην θαηά πόζν βνεζά νπζηαζηηθά ηηο ρώξεο κέιε ή όρη. Εώληαο όκσο απηό ην ηαμίδη ζπλεηδεηνπνίεζα όηη καο δίλνληαη πνιιέο επθαηξίεο λα θάλνπκε απηή ηελ νηθνγέλεηα πνπ ιέγεηαη Δπξσπαηθή Έλσζε θαιύηεξε. Μέζα από πξνγξάκκαηα, όπσο ην Euroscola, νη καζεηέο γίλνληαη κέξνο απηήο ηεο Έλσζεο θαη έρνπλ ιόγν ζηα πξνβιήκαηα θαη ηηο ιύζεηο ηνπο. Δίκαη πεξήθαλε πνπ ε Κύπξνο καο, έλα ηόζν κηθξό λεζί αιιά θαη παλέκνξθν ζπλάκα, ιακβάλεη κέξνο ζ απηά ηα πξνγξάκκαηα. Οη Κύπξηνη καζεηέο ήηαλ πνιύ ελεξγνί ζην ζπλέδξην αθνύ ζηηο δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο νη εθθξάζακε άθνβα ηηο απόςεηο καο ζε θάζε ζέκα πνπ ηαιαλίδεη ηελ Δπξώπε αιιά θαη ηε ρώξα καο. Έλησζα γηα ιίγν πσο είλαη λα είζαη επξσβνπιεπηήο θαη λα έρεηο ζηε πιάηε ζνπ ην βάξνο ηόζνλ ιαώλ, λα πξέπεη λα βξεηο άκεζα ιύζεηο πνπ λα ηθαλνπνηνύλ όινπο ή ηνπιάρηζηνλ ηνπο πνιινύο αθνύ ζην ηέινο ηεο κέξαο απηό είλαη ε νπζία ηεο Γεκνθξαηίαο. Γλώξηζα εθαηνληάδεο καζεηέο ρσξίο ππεξβνιή. Μαζεηέο από ηελ Βνπιγαξία, ηε θσηία, ηε Γεξκαλία, ηε Γαλία, ηελ Διιάδα θαη από πνιιέο άιιεο ρώξεο κέιε ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο. Μείλακε καδί, ζπλεξγαζηήθακε, α- ληαιιάμακε ηδέεο, θαηαλόεζα πόζα θνηλά καο ελώλνπλ. Γηα λα πεξηγξάςσ όια όζα πέξαζα, ρξεηάδνκαη πνιύ πεξηζζόηεξεο γξακκέο από κηα παξάγξαθν. Σέηνηεο ζηηγκέο δελ πεξηγξάθνληαη κε ιόγηα. ΥΑΡΗ ΞΗΟΤΡΟΤΠΑ, 6D G L I M P S PA S C A L

31

32 The Jamming Club of PASCAL English school Larnaka had the honor of participating in the Christmas fund raising event organized by the Pancyprian Thalassemia Larnaka Famagousta Association, performing a variety of Christmas Songs. They also performed at the Lighting of the main Christmas tree in Larnaka on Ermou Street. Both events took place on the 1 st of December On the 7 th of December they performed at Debenhams and for the Elite Sports organization, which took place at PASCAL English School Larnaka.

33

34 New Staff Questionnaire 1. What one word would you use to describe yourself? 2. What was the most exciting place you have ever been and why? 3. What is your personal philosophy on teaching? 4. What might we be surprised to know about you? 1. Particular 2. I spent a whole summer in Spain after finishing University, it was a once in a lifetime experience full of adventure before i entered the "real world" 3. Do it with love even when this may seem impossible. 4. I have OCD when it comes to cleaning and tidying, I can't stand to see anything out of place it drives me crazy.

35 1. Ambitious! 2. Manchester - Student Life - Spent 4 amazing years there as a student!!! 3. Teaching is what I've always wanted to do so, I really love and enjoy my job! 4. Big football fan - Support my team in every game! 1) Outgoing 2)Thailand- It has been the most relaxing place I have ever been. I enjoyed the culture and the scenery while reading my favourite book. 3) Creativity and enthusiasm 4) Interacting and teaching young children through games

36 P A G E 36 New Staff Questionnaire 1. What one word would you use to describe yourself? 2. What was the most exciting place you have ever been and why? 3. What is your personal philosophy on teaching? 4. What might we be surprised to know about you? 1.Relaxed 2. Czech Republic. Great weather, scenery and people 3. Love what you teach and it shows in the result. 4. Big football fan/follower G L I M P S P A S C A L

37 V O L U M E V I I I, I S S U E I V P A G E Ambitious. 2. I would say Spain since it was my first trip abroad. 3. Teaching should be intellectually stimulating and interactive at the same time. 4. I have a dislocated finger since the age of Thirsty -for -knowledge (ante ama thes mia lexi) concerned 2. Barcelona! Picturesque city, Mediterranean temperament, colorful architecture and unique city plan, excellent football, shop till you drop, and food to write home about! 3. Interactive and experiential 4. I've run the London marathon once!