ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα"

Transcript

1 ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη Πρόζωπα Η Γεωργία Ο Νίκος Ο Μπάρμαν 1

2 Μονόπρακηο Έλα κηθξό θαθέ κπαξ Η δηαθόζκεζε ηεο ζθελήο έρεη ωο εμήο. Έλα κπαξ ζην θέληξν, κε πνιιά κπνπθάιηα θαη ηνλ πάγθν θάηζα ζηελ πιαηεία..ζην κπαξ ππάξρνπλ θαη δύν ζθακπό.. Η αίζνπζα είλαη δηαθνζκεκέλε ζε ρξώκαηα παζηέι κε δηαθξηηηθό θωηηζκό,.. ζηνπο ηνίρνπο ππάξρνπλ γθξαβνύξεο πνπ ηηο θωηίδνπλ απιίθεο..έρεη θαη ενξηαζηηθό ρξηζηνπγελληάηηθν απαιό ρξώκα κε ιηγνζηά ρξηζηνπγελληάηηθα ζηνιίδηα. Υπάξρεη έλα ηξαπέδη κε δύν θαξέθιεο κπξνζηά από ην κπαξ, κε έλα θόθθηλν καθξύ ηξαπεδνκάληηιν θαη έλα ρακειό θεξνπήγην ζε ζρήκα θξπζηάιιηλεο καη ζθαίξαο, κε έλα αλακκέλν θεξί. Μπξνζηά από ην ηξαπέδη ππάξρεη κηα πνιπζξόλα. Τα θώηα είλαη ηειείωο ζβεζηά θαη κόλν έλαο πξνβνιέαο δέζκεο θωηίδεη ηελ πνιπζξόλα θαη πίζω από απηήλ έλα άληξα πνπ ζηέθεηαη όξζηνο.. Πίζω ην θόλην είλαη καύξν απόιπηα ζθνηεηλό. Ο άληξαο θνξάεη έλα ηδηλ ζθνύξν παληειόλη, καύξν ζαθάθη θαη καύξε κπινύδα δηβάγθν. Νίκος, ( Με ήξεκν ύθνο θαη ζηπι λνζηαιγηθό ) : ήκεξα είλαη είθνζη Δεθεκβξίνπ θάζε είθνζη Δεθεκβξίνπ,.. θνξάσ απηά εδώ ηα ξνύρα είλαη ηα ίδηα ξνύρα πνπ θόξαγα θαη ηόηε πξηλ από πνιιά ρξόληα γηα ηελ αθξίβεηα ην 1991 ζ έλα κπζηηθό ξαληεβνύ Έλα ξαληεβνύ πνπ ραξάρηεθε ζηελ ςπρή κνπ,.. θαη έρεη ζθελώζεη ζην κπαιό κνπ.. θαη άιιαμε ηελ δσή κνπ ηελ θαηεδάθηζε θαη ηελ αλόξζσζε καδί.. Λνηπόλ, θνξάσ ηα ίδηα ξνύρα θαη έξρνκαη θαη θάζνκαη ζε απηή εδώ ηελ πνιπζξόλα. ( Πεγαίλεη θαη θάζεηαη ζηελ πνιπζξόλα ) Κάζνκαη ζηελ πνιπζξόλα θαη θηηάρλσ κε ηελ θαληαζία κνπ εθείλν ην ξαληεβνύ,.. ην ίδην ξαληεβνύ. Όρη όκσο όπσο ήηαλ ηόηε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα.. ην θηηάρλσ ζην κπαιό κνπ δηαθνξεηηθό.. Κάζε ρξόλν όιν θαη πην δηαθνξεηηθό εκπινπηηζκέλν θαη πεξηπιεγκέλν κε θάζε λέα κνπ εκπεηξία, θάζε λέν απνηύπσκα πνπ αθήλεη πάλσ κνπ ε δσή. Καη ζαλ νλεηξνπόινο θαληάδνκαη όζα ζα ήζεια λα ζπκβνύλ θαη δελ ζπλέβεζαλ όζα ζα ήζεια λα εηπσζνύλ θαη δελ εηπώζεθαλ.. θαη όζα ζπλέβεζαλ κεηά θαη όζα λνκίδσ πσο πξόθεηηαη λα ζπκβνύλ Όρη δελ έρσ ηξειαζεί.. δηαηεξώ ηελ ινγηθή κνπ αθέξαηα Απιά ζέισ θάζε θνξά λα ηηκώ γηα εθείλε θαη γηα κέλα απηή ηελ δύζθνιε, αιιά κεγαιεηώδε ζηηγκή λα μεπεξλάσ ην θξάγκα ηνπ ρξόλνπ θαη λα βξίζθνκαη καδί ηεο κε ηελ θαληαζία κνπ, εθείλε ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Να ηελ αιιάδσ θαη λα ηελ θηηάρλσ εγώ όπσο ζέισ αλ λα πξνζπαζώ ζηελ θαληαζία κνπ λα θαζνξίζσ εγώ ηελ κνίξα κνπ θαη λα ηελ αιιάμσ. Να επέκβσ θαη λα θάλσ θαη λα πσ πξάγκαηα.. λα πξνζπαζήζσ λα αιιάμσ ηελ έθβαζε ησλ γεγνλόησλ Γηαηί εθείλν ην ξαληεβνύ ήηαλ ην ηειεπηαίν. ( Τν βιέκκα ηνπ πέθηεη ζην θαηλό θαη θνηηάεη κε βιέκκα απιαλή βπζηζκέλνο ζηελ ζθέςε ηνπ ) Τα θώηα ρακειώλνπλ αξγά θαη γίλεηαη απόιπην ζθνηάδη Μεηά αλάβνπλ θαη πάιη αξγά θαη εκθαλίδεηαη ην κπαξ Ο κπάξκαλ κόλνο ηνπ πνπ ζθνππίδεη ηνλ πάγθν θαη ηαθηνπνηεί κπνπθάιηα θαη ζηγνηξαγνπδά θάπνην κνπζηθό ζθνπό.. κεηά από έλα ιεπηό αλνίγεη ε πόξηα ηνπ κπαξ θαη κπαίλεη ε Γεωξγία, πίζω 2

3 ηεο αθνινπζεί ν Νίθνο. Αθνύγεηαη ν αέξαο από ην άλνηγκα ηεο πόξηαο.. καδί θέξλεη θαη θάπνηεο ιηγνζηέο ληθάδεο ρηνληνύ αθνύ κπαίλνπλ κέζα θαη ε δύν ν Νίθνο θιείλεη ηελ πόξηα.. Πξνρωξνύλ ζηελ κέζε ηνπ κπαξ θαη αληρλεύνπλ κε ηα βιέκκαηα ηνπο ηελ αίζνπζα ζηακαηνύλ. Νίκος, ( Με ύθνο απιντθό θαη κε ρακόγειν δείρλεη κε ην ρέξη ηνπ ην ηξαπέδη ) αξέζεη λα θαζίζνπκε εδώ. Γεωργία, ( ηνλ θνηηάδεη θαη θνπλάεη ζπγθαηαβαηηθά ην θεθάιη ηεο κε ρακόγειν ) Νίκος, ( Πεγαίλεη ζην ηξαπέδη ηξαβάεη ηελ θαξέθια πξνο ηα έμσ κεηά βνεζάεη ηελ Γεσξγία λα βγάιεη ην παιηό ηεο θαη ηεο ιέεη επγεληθά.) Έια θάζηζε Πξώηα θάζεηαη ε Γεωξγία κεηά θάζεηαη ν Νίθνο Γεωργία, ( ξίρλεη κηα πεξηεγεηηθή καηηά γύξσ ηεο θαη κεηά ιέεη κε ρακόγειν.) Ωξαία, ήζπρα είλαη. Νίκος, πγλώκε κηζό ιεπηό έξρνκαη ακέζσο ( ζεθώλεηαη από ηελ ζέζε ηνπ θαη πεγαίλεη κε ύθνο λεπξηθό αγρσκέλν ζην Μπαξ.. αθνπκπάεη ηνλ αγθώλα ζηνλ πάγθν, θνηηάδεη ηνλ κπάξκαλ επηβιεηηθά θαη ηνπ ιέεη λεπξηθά.) Νίκος, Εκείο νη δύν γλσξηδόκαζηε από παιηά.. ηόηε ηελ πξώηε θνξά,.θπκάζαη ;.. είρε εζπρία, είκαζηε νη κνλαδηθνί ζακώλεο ζην καγαδί, θαη εζύ ήζνπλ πεξίεξγνο.. είρεο ζηήζεη απηί θαη πξνζπαζνύζεο λα αθνύζεηο ηη ιέκε Καη θνηηνύζεο θιεθηά θαη πεξίεξγα αηζζαλόκνπλ ην βιέκκα ζνπ δηαπεξαζηηθό λα πέθηεη πάλσ κνπ γηλόζνπλ ελνριεηηθόο θαη κε ηνλ ηξόπν ζνπ δελ κε άθελεο λα κηιήζσ.. Καη ήζεια λα πσ πην πνιιά, πνιύ πεξηζζόηεξα θαη δελ ηα είπα γηαηί κε έθαλεο λα αηζζάλνκαη άβνια..( ηνλ θνηηάεη ζηα κάηηα θαη ηνπ ιέεη επηηαθηηθά.) Σώξα όκσο απηό ην ξαληεβνύ είλαη δηθό κνπ, θαηά δηθό κνπ.. νξίδσ ηνλ ρξόλν ηνλ ηόπν θαη ηηο θηλήζεηο εγώ αλ ην ρέξη ηνπ καέζηξνπ πνπ θνπλάεη ηελ κπαγθέηα..( θνπλάεη ην δάρηπιν ηνπ επηηαθηηθά θαη ηνπ ιέεη,.. ν κπάξκαλ ηνλ θνηηάεη ζηα κάηηα ) Γηα απηό ζα θάλεηο απηό πνπ ζα ζνπ πσ εγώ.. ζα θάηζεηο εδώ ρσξίο λα κηιάο, ρσξίο λα θνηηάδεηο, ζα θνηηάο κόλν λα θάλεηο ηηο δνπιεηέο ζνπ,.. θαη ηίπνηα παξαπάλσ. Ξεγεζήθακε ; Εληάμεη ;. Μπάρμαν, ( ππνηαγκέλνο ) Εληάμεη.. ζύκθσλνη!! Νίκος, ( Με ήξεκν θηιηθό ύθνο ) Ωξαία.. ινηπόλ ηώξα αθνύ θύγσ θαη πάσ θαη θάηζσ, έια γηα λα πάξεηο παξαγγειία. 3

4 Ο Νίθνο πεγαίλεη θαη θάζεηαη ζην ηξαπέδη Μεηά πεγαίλεη ν Μπάξκαλ θαη παίξλεη παξαγγειία. Μπάρμαν, ( κε ύθνο επγεληθό θνηηάεη ηελ Γεσξγία θαη ιέεη ) Καιεζπέξα ζαο, ηη ζα πάξεηε παξαθαιώ. Γεωργία, Έλα θαθέ θαπνπηζίλν κε ζαληηγί. Μπάρμαν, Εζείο θύξηε ; Νίκος, Έλα ηζάη κε θνληάθ. Μπάρμαν, Επραξηζηώ πνιύ ( Ο κπάξκαλ θεύγεη πεγαίλεη πίζσ από ηνλ πάγθν θαη αξρίδεη λα εηνηκάδεη ηελ παξαγγειία ) Γεωργία, (ηξίβεη ηα ρέξηα ηεο θνηηάεη ζηα κάηηα ζηνλ Νίθν θαη ιέεη ) Πνιύ θξύν ζήκεξα ρηνλίδεη!! αλ πάεη έηζη κέρξη αύξην,ζα ην ζηξώζεη γηα ηα θαιά. Καη εζύ θπθινθνξείο κόλν κε ην ζαθάθη.. Δελ θξπώλεηο ; Νίκος, ( Με πάζνο ηελ θνηηάδεη δηαπεξαζηηθά ζηα κάηηα ). Όρη δελ θξπώλσ.. θαη όρη κόλν δελ λνηώζσ θξύν, αιιά θαη δελ πεηλάσ, δελ δηςάσ δελ λπζηάδσ.. ηίπνηα Δελ έρσ αλάγθε από ηίπνηα Απηό πνπ έρσ αλάγθε είλαη εζέλα!! Μόλν εζέλα.. θαη έρσ αλάγθε λα ζε βιέπσ.. λα αηζζάλνκαη ηελ παξνπζία ζνπ δίπια κνπ. Καη ζέισ λα ζνπ κηιήζσ λα ζνπ ηα πσ όια.. κα όια.. θαη όζα ζνπ είπα θαη όζα δελ πξόιαβα λα ζνπ πσ ηόηε θαη όζα ζα ήζεια λα ζνπ πσ κεηά.. Καη λα κνπ κηιήζεηο θαη εζύ λα κνπ ηα πεηο όια, θαη όζα γλσξίδσ θαη όζα δελ γλσξίδσ θαη όζα ζα γλσξίζσ ζην κέιινλ. Να πξνζπαζήζσ λα ζε κεηαπείζσ.. θαη αο κελ θαξπίζεη, αο κείλεη κόλν ζην κπαιό ην δηθό κνπ ζηελ θαληαζία κνπ.. Όκσο λα έρσ πξνζπαζήζεη. Δελ ζέισ λα θαηαζέζσ ηα όπια ακαρεηί. Γεωργία, ( κε ύθνο λνζηαιγηθό ) Καη εγώ ζέισ λα ζ αθνύζσ.δηςάσ γηα λα κάζσ θαη λα ζνπ πσ θαη εγώ.. Καη γηα ηα πξηλ θαη γηα ηα κεηά Δελ είλαη απνινγία, είλαη εμηιέσζε θαηάζεζε ςπρήο κηαο νιόθιεξεο δσήο.. Μηα εμηιέσζε από έλα όξακα,.. από κηα εηθόλα πνπ ζέιεη λα πξνζπεξάζεη ηελ ρξνληθή αληημνόηεηα, θαη ζαλ νκίριε πνπ ηαμηδεύεη ζηνλ ρξόλν πξνο ηα έμσ γηα λα βγεη.. γηα λα κε γλσξίζεηο εζύ.. λα κάζεηο όιε ηελ αιήζεηα γηα κέλα θαη γηα ην ρζεο θαη γηα ην ζήκεξα. Νίκος, ( κε ύθνο λνζηαιγηθό παζηαζκέλν ) ζέισ λα κε ξσηήζεηο ην ίδην πνπ κε ξώηεζεο ηόηε. Αθξηβώο ην ίδην.. ηελ ίδηα θξάζε.. κε ην ίδην ύθνο, ην ίδην ρακόγειν, ηελ ίδηα ιάκςε ησλ καηηώλ! 4

5 Γεωργία, ( ηνλ θνηηάδεη ζηα κάηηα ζαγελεπηηθά θαη ηνλ ξσηάεη ) Αιήζεηα,..ηη θόκκα είζαη ; Νίκος, ( κε γεκάην πόζν πηάλεη ην ρέξη ηεο Γεσξγίαο θαη ιέεη κε παζηαζκέλε θσλή ) Γηα κέλα απηή ηη ζηηγκή,.. εζύ είζαη ην θόκκα κνπ, ε ζξεζθεία κνπ ε ζεκαία κνπ ε παηξίδα κνπ.. όια απηά γηα κέλα είζαη εζύ!!. ( Γεσξγία ηνλ θνηηάδεη ζηα κάηηα ζπγθηλεκέλα ηνπ πηάλεη ην ρέξη θαη ην ζθίγγεη ) Όκσο απηό πνπ είπα ηόηε θαη ηώξα είλαη πνιύ ριηαξό, γηαηί ζην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ αλάκεζα ζηηο ζπγθξνύζεηο θαη ηηο ζπγθξίζεηο ησλ ζπλαηζζεκάησλ.. έρεη ζπζζσξεπηεί ρξόλν κε ηνλ ρξόλν όιν θαη πην πνιύ δύλακε,.. κηα δύλακε πνπ ηνπ δίλεη εηθόλα κπζηθή θαη ην κεηαηξέπεη ζε ζξύιν. Ο Μπάξκαλ έξρεηαη από ην κπαξ, πεγαίλεη θαη δηαθόπηεη ηελ ζπδήηεζε θαη ζεξβίξεη ην ηζάη θαη ηνλ θαθέ ζην ηξαπέδη. Μεηά ιέεη κε ήξεκν ύθνο θαη ηόλν θαη θεύγεη. Μπάρμαν, Επραξηζηώ πνιύ.. ζηελ πγεηά ζαο. Νίκος, Θπκάζαη ηη κνπ είρεο πεη ; Όηη δελ είκαη εγσηζηήο θαζόινπ.. Γεωργία, Ναη,.. επεηδή έθαλεο εθαηνληάδεο ρηιηόκεηξα γηα λα έξζεηο γηα λα κε δεηο έζησ θαη γηα δύν ώξεο ζ απηό εδώ ην ξαληεβνύ.. ελώ εγώ δελ είρα έξζεη πνηέ. Νίκος, Καη ζνπ απάληεζα ηόηε θαη ζνπ απαληώ θαη ηώξα Εγώ είκαη ν εγσηζηήο, θαη όρη εζύ Εγώ πεξηζζόηεξν από θάζε άιινλ.. γηαηί δελ ήξζα γηα λα ζε δσ γηα λα επραξηζηήζσ εζέλα ήξζα λα ζε δσ γηα λα επραξηζηεζώ εγώ.. Έθαλα έλα κεγάιν ηαμίδη γηα λα ηθαλνπνηήζσ ηνλ εαπηό κνπ Καη εζύ είζαη κνλαδηθή!...γηαηί κόλν εζύ κπνξείο κέζα ζηα ηόζα εθαηνκκύξηα γπλαηθώλ κε ηελ ζέα ζνπ θαη κόλν λα κνπ πξνθαιείο απηά ηα ζπλαηζζήκαηα θαη λα κε θάλεηο λα αηζζάλνκαη έηζη.. Καη απηή ε γεύζε ηεο ηθαλνπνίεζεο, απηή ε γιπθηά αίζζεζε..έκεηλε κέζα κνπ λα πιαληέηαη ζην κπαιό κνπ ζηελ ςπρή κνπ ζηηο θιέβεο κνπ, θαη δηαξθνύζε θαη δηαξθνύζε αηέιεησην ηαμίδη ηνπ κπαινύ κνπ θαη πεξάζαλε κέξεο κήλεο επνρέο ρξόληα Καη αο κελ ππήξρεο εζύ.. αο ήζνπλ απώλ από ηελ δσή κνπ. Καη ην θνπβαινύζα κέζα κνπ ην έπαηξλα καδί κνπ.. κε αθνινπζνύζε ζαλ ζθηά.. θαη ζηεξηδόκνπλ πάλσ ζ απηήλ ηελ ζθηά έκνηαδε κε δεθαλίθη ζην ζαθαηηιίθη ηεο δσήο.. Καη απηό ην δεθαλίθη ζα ην ζέξλσ καδί κνπ όζν είκαη δσληαλόο γηαηί ρσξίο απηό δελ κπνξώ λα ζηαζώ.. Είλαη ε νκνξθηά ηεο ζηηγκήο, ε απάληεζε απέλαληη ζηελ αζρήκηα ηεο δηαξθήο ξνπηίλαο Σν δεθαλίθη απηό είλαη ε απάληεζε ζην εξώηεκα ηεο ύπαξμεο κνπ, κ απηό ζηάζεθα ζε όιεο ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο κνπ ην πην όκνξθν ζπλαίζζεκα πνπ ε ζύκεζε ηνπ θαη κόλν κε έθαλε λα ραίξνκαη ην πνπ δσ.. ράξε ζ απηό αθόκα θαη ν γιπθόο πόλνο ηεο λνζηαιγίαο πνπ κνπ πξνθαινύζε κε έθαλε λα αηζζάλνκαη δσληαλόο. 5

6 Γεωργία, Ήζνπλ θαη είζαη εξσηεπκέλνο!! θαη απηόο ν έξσηαο κνλαδηθόο γηα ζέλα.. ν δηθόο ζνπ έξσηαο, ν έξσηαο ζνπ γηα κέλα ζε θάλεη λα νλεηξεύεζαη λα ζθέθηεζαη έηζη θαη λα ιεο απηά πνπ ιεο. Νίκος, Έξσηαο λαη Έξσηαο αζάλαηνο ζηνπο αηώλεο. Είλαη πνιινί απηνί πνπ έρνπλ πκλήζεη ηνλ έξσηα Καη πνηεηέο θαη δσγξάθνη θαη θηιόζνθνη θαη ζπγγξαθείο αξραίνη θαη λένη. Καη ν θάζε άλζξσπνο είλαη μερσξηζηόο θαη αληηιακβάλεηαη ηνλ έξσηα κε ηνλ δηθό ηνπ ηξόπν.. εθαηνκκύξηα άλζξσπνη εθαηνκκύξηα ηξόπνη ηξόπνη κνλαδηθνί πνπ όκσο ηέκλνληαη ν έλαο κε ηνλ άιινλ θαη ζπκπίπηνπλ καδί ηνπο θαη ζρεκαηίδνπλ νκάδεο, ηάμεηο, ζπλνκνηαμίεο, θνηλσλίεο νιόθιεξεο θαη κεηά αθνύ νξγαλσζνύλ ηνλ κεηαιιάζζνπλ ηνλ κεηαηξέπνπλ ζύκθσλα πξνο ην γεληθό θαιό θαη ζπκθέξνλ ώζηε λα κελ αγθπιώλεη ( εθώλεηαη όξζηνο ξίρλεη ην βιέκκα ηνπ ζην θαηλό θαη ιέεη κε ζηόκθν θαη ύθνο εθλεπξηζκέλν εηξσληθό ) Σνλ μεδνληηάδνπλ γηα λα κελ δαγθώλεη.ο έξσηαο κηθξό θηεξσηό αγγειάθη ζε ρξπζαθί νβάι θινπβί ζαλ θαηνηθίδην δών ( ρακνγειάεη θαη ιέεη κε ζηόκθν θνπλώληαο ηα ρέξηα ) Καη αξρίδεη ν έξσηαο λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπλόινπ, παίξλνληαο ζπκθεξνληνινγηθή κνξθή θιεξηάξεη ηελ δόμα ην ρξήκα, ηελ θνηλσληθή θαηαμίσζε θαη γίλεηαη καιζαθόο, αηξνθηθόο, ππνηνληθόο ζαλ κεζόθνπνο αζηόο δεκόζηνο ππάιιεινο γξαθείνπ. Καη εξσηεύνληαη νη άλζξσπνη ζύκθσλα κε πξνδηαγξαθέο ζαλ λα εθηεινύλ καγεηξηθέο ζπληαγέο.. Σόζν πηπέξη ηόζν αιάηη Καη πξέπεη λα είλαη έηζη θαη πξέπεη λα είλαη αιιηώο. Καη αγαπνύλ γηαηί ηνπο ην επηβάινπλ ηα πξέπεη ζαλ λα εθηεινύλ ην πξσηόθνιιν, πξέπεη λα ζ αγαπώ γηαηί είζαη γπλαίθα κνπ, πξέπεη λα κ αγαπάο γηαηί είκαη ν άληξαο ζνπ εζέλα ζ αγαπώ πην ιίγν, εζέλα πην πνιύ.. θηεηηθέο αλησλπκίεο, άληξαο κνπ γπλαίθα κνπ, εξσκέλε κνπ όια όκνξθα ζπγθξνηεκέλα θαη ηαθηνπνηεκέλα γηα λα κελ ραιάεη ε ηάμε. Καη κεηά πάιη πξέπεη, πξέπεη, πξέπεη, πξέπεη Καη θπιαθίδεηαη έλαο θόζκνο νιόθιεξνο κέζα ζηνλ θαζσζπξεπηζκό. ( Νίθνο ζησπά γηα ιίγν παίξλεη ην θιηηδάλη θαη πίλεη κηα γνπιηά ηζάη κεηά έξρεηαη θαη ζθύβεη ζηα κάηηα ηεο Γεσξγία ηελ θνηηάεη εθζηαηηθά θαη ιέεη ) Όκσο εγώ εγώ ζε εξσηεύηεθα, απιά θαηαλνεηά ρσξίο λα ζε ηαθηνπνηήζσ θάπνπ γηα λα ππάξρεη ηάμε ζε εξσηεύηεθα γηα απηό πνπ είζαη.. εξσηεύηεθα ηα κάηηα ζνπ ην ρακόγειν ζνπ ην ζρήκα ηνπ πξνζώπνπ ζνπ ην θνίηαγκα ζνπ, ηνλ ηξόπν πνπ θηλείζαη πνπ πξνρσξάο έβιεπα ζε ζέλα ην δηαθνξεηηθό.. έβιεπα κέζα ζνπ ρσξίο λα κ αγγίμεη ηίπνηα άιιν.. νύηε νη καγηθέο ζπληαγέο, νύηε ην ζπκθέξνλ, ηα πξέπεη θαη ηα δελ πξέπεη ε έβιεπα θαη ζε βιέπσ κόλν κε ηα κάηηα ηεο ςπρήο. Καη από ηόηε πνπ ζε γλώξηζα.. άξρηζα λα βιέπσ θαη ηνλ θόζκν δηαθνξεηηθά, αηζζαλόκνπλ πιένλ έληνλα ην θάζε ηη.. θαη λα αληηιακβάλνκαη ηα πξάγκαηα κε έλα πεξίεξγν δηαθνξεηηθό ηξόπν θαη άξρηζα λα βξίζθσ ηελ νκνξθηά εθεί νπνύ δελ ηελ έβξηζθα πξηλ Όκσο όηη έβιεπα θαη αηζζαλόκνπλ σξαίν.. πάληα εξρόηαλ θαη κνπ θαηέβαδε ηελ δηθή ζνπ εηθόλα ζην κπαιό κνπ.. Δελ μέξσ πσο, αιιά κε έλα πεξίεξγν ηξόπν θάζε όκνξθν θαη κεγαιεηώδεο ζπλαίζζεκα πνπ έλησζα.. όπνην θαη λα ήηαλ απηό εξρόηαλε θαη έδελε κε ηελ δηθή ζνπ ηελ κνξθή ( Ρίρλεη ην βιέκκα ηνπ θαηλό θαη ιέεη εθθξαζηηθά πεγαηλνθέξλνληαο ην θεθάιη ηνπ ) Ήηαλ ζαλ πώο λα ην πσ, πώο λα ην εμεγήζσ.. ζαλ λα ήζειεο θάζε ηη όκνξθν πνπ εξρόηαλε ζηελ δσή κνπ, λα ην ζπκπιεξώζεηο εζύ κε ηελ παξνπζία ζνπ.. λα ηνπ δώζεηο αθόκα κηα κεγαιύηεξε αμία. αγάπεζα Γεσξγία αγάπεζα θαη ζ αγαπώ Καη απηό ηίπνηα δελ ζα κπνξνύζε λα ην αιιάμεη 6

7 Γεωργία, ( εθώλεηαη όξζηα πεγαίλεη ζηνλ ώκν ηνπ θαη ηνπ ιέεη. Καη εγώ.. θαη εγώ ζ αγαπώ θαη ζε ζέισ..θαη κάιηζηα πνιύ!!.. ληώζσ δηαθνξεηηθά καδί ζνπ, πνιύ δηαθνξεηηθά. Καη ζέισ λα ην δήζσ λα ην ραξώ.. είκαη λέα πνιύ λέα!! Θέισ λα δήζσ ειεύζεξε ρσξίο δεζκεύζεηο.. θαη ηώξα είκαη δεζκεπκέλε, όρη κε ζέλα κε θάπνηνλ άιινλ, θαη έξρεζαη εζύ θαη ζέιεηο λα κε πάξεηο από ηνλ άιινλ λα κε απνδεζκεύζεηο κε ηνλ δηθό ζνπ ηξόπν.. ζέισ λα ζπάζσ ηηο αιπζίδεο κνπ θαη λα έξζσ θνληά ζνπ.. λα πεηάμσ ηελ βέξα.. ηελ ρξπζή ρεηξνπέδα θαη λα ηξέμσ καθξηά καδί ζνπ.. λα θύγνπκε καθξηά, λα πάκε ζην Κάηξν εθεί πνπ γλσξηζηήθακε.. ην ζέισ κέζα από ηελ ςπρή κνπ Όκσο εγώ δελ κπνξώ λα ην απνθαζίζσ, είκαη κπεξδεκέλε θαη δελ έρσ ηελ δύλακε απηή ζα ήζεια λα κπνξνύζεο λα κε θιέςεηο λα κε πάξεηο κε ην δόξη, γηαηί εγώ δελ ζα κπνξνύζα λα επηιέμσ πνηέ. Έρσ αξρίζεη θαη ράλσ ηνλ έιεγρν θαη απηό κε ηξνκάδεη όπσο κε ηξνκάδεηο θαη εζύ κε ηξνκάδεη απηό ην πάζνο πνπ ληώζεηο γηα κέλα.. ληώζσ πεξίεξγα θαη θνβάκαη, θαη ιέσ πνπ ζα καο νδεγήζεη..θαη κηα έιμε κε ηξαβάεη θνληά ζνπ.. θαη ληώζσ ακήραλα, θαη από ηελ άιιε κεξηά ν άιινο πνπ δελ ζέισ λα ηνλ πιεγώζσ,.. θαη έρσ επελδύζεη ηόζα πνιιά ζ απηή ηελ ζρέζε.. ζηελ αγάπε ηνπ γηα κέλα, είλαη ην κέιινλ κηα νιόθιεξεο δσήο.. Από ηελ άιιε εγώ βιέπσ λα αιιάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα κνπ.. θαη απηόλ ηνλ βιέπσ λα αιιάδεη, ηνλ βιέπσ λα γίλεηαη ζηα κάηηα κνπ δηαθνξεηηθόο.. θαη πάιη όκσο νη ηζνξξνπίεο ιεπηέο, πνιύ ιεπηέο γηαηί έρσ θάλεη πνιιά βήκαηα κπξνζηά καδί ηνπ γηα λα θάλσ πίζσ Καη κνηάδεη ε δσή κνπ ζαλ λα αθξνβαηώ ζε έλα ηελησκέλν ζρνηλί..θνβάκαη κελ πέζσ, αγρώλνκαη κελ γείξσ θαη πέζσ. Όκσο κ αξέζεη απηό πνπ ζπκβαίλεη κε ζέλα θαη δελ ζέισ λα ην ράζσ. Νίκος, ( θνηηάεη ζην θαηλό έρνληαο ζηελ πιάηε ζηνπο ώκνπο ηνπ πίζσ ηελ Γεσξγία θαη ιέεη κε ιππεκέλε ήξεκε θσλή ) Ξέξσ όηη ζα θύγεηο ην γλσξίδσ όηη απηό είλαη ην ηειεπηαίν καο ξαληεβνύ γηαηί έρεη ζπκβεί ζην παξειζόλ.. Ξέξσ όηη δελ ζα μαλαβξεζνύκε καδί πνηέ, θαη απηό γηαηί ζα ην ζειήζεηο εζύ Μόλν θάπνηεο ζηηγκέο ζηελ αξρή ζα ζε βιέπσ ζηα θιεθηά από καθξηά, θαη δελ ζα ην μέξεηο θαη δελ ζα κνπ κηιάο.. απιώο εγώ ζα ζε βιέπσ Θα ζε βιέπσ από καθξηά θαη δελ ζα κπνξώ λα ζνπ κηιήζσ, δελ ζα κπνξώ λα δσ ηα κάηηα ζνπ από θνληά, λα ζ αγγίμσ, λα αθνύζσ ηελ θσλή ζνπ Καη εζύ απηό δελ ζα ην γλσξίδεηο, ζα είλαη γηα ζέλα κηα θαζεκεξηλή ζηηγκή. Γεωργία, ( Γπξίδεη απόηνκα θαη έξρεηαη κπξνζηά ηνπ πνιύ θνληά ηνπ θαη ηνλ θνηηάεη ζηα κάηηα γεκάηε ζπλαίζζεκα, θαη ιέεη κε πάζνο ) ηακάηα Νίθν ζηακάηα Να ήμεξεο πόζν κε πιεγώλεη απηό Ξέξσ πσο απηό ζα ζπκβεί, γηαηί απηό ζα επηδηώμσ λα ζπκβεί Καη ζα είκαη ςπρξή απέλαληη ζνπ ζα πξνζπαζώ λα ζε θάλσ λα θύγεηο, λα πηζηέςεηο πσο δελ έρεηο θακηά ειπίδα κε κέλα γηα λα θηηάμεηο ηελ δσή ζνπ κε θάπνηα άιιε, από κέλα λα απαγθηζηξσζείο Καη ζα πεξλνύλ νη κήλεο ηα ρξόληα θαη αξαηά θαη πόηε ζα κε παίξλεηο ηειέθσλν, γηα λα καζαίλεηο ηη θάλσ Καη εζύ ζα ιηώλεηο γηα κέλα θαη εγώ ζα παίδσ θαη πάιη ην ξόιν ηεο ςπρξήο γηα λα ζ απνκαθξύλσ θαη όκσο ελδόκπρα ζα ζε ζέισ Καη εζύ δελ ζα απνκαθξπλζείο από θνληά κνπ όζα ρξόληα θαη λα πεξάζνπλ ζα είζαη καθξηά κνπ όκσο δελ ζα κε μερλάο.. Καη απηό γηαηί ; Γηαηί ελώ απηό ζα επηδηώθσ λα γίλεη,.. από κέζα κνπ όκσο δελ ζα ην ζέισ. Γηαηί απηό πνπ ζέισ βαζηά ζηελ ςπρή κνπ είλαη λα κελ κε μεράζεηο πνηέ!!... 7

8 Καη απηό ζα γίλεη.. Θα δήζσ ζαλ ζθηά κέζα ζηελ δσή ζνπ, ζηελ ςπρή ζνπ θαη ζα ζ αθνινπζώ παληνύ. Νίκος, Ναη Σν μέξσ.. γηαηί ην έρσ δήζεη έρεη ζπκβεί Θα δήζεηο γηα πάληα κέζα κνπ, θαη ζα ζθηάδεηο ηελ δσή κνπ.. θάζε κνπ βήκα θάζε ηη θαηλνύξγην θαη όια ζα ζπκβαίλνπλ θαη ζα πεξηζηξέθνληαη γύξσ από ζέλα θαη ζα είλαη ηόζν έληνλε ε ζύκεζε, ελώ ζα έρνπλ πεξάζεη ρξόληα ζα λνκίδσ πσο είρε ζπκβεί απιά, ρζεο. Γεωργία, Καη ην ρζεο ζα έξρεηαη λα κπιέθεη κε ην ζήκεξα.. θαη όηη άζρεκν ζα ππάξρεη ζην ζήκεξα ζα κε γπξίδεη ζηελ νκνξθηά ηνπ ρζεο θαη έηζη δελ ζα θεύγεηο θαη εζύ από ηελ δηθή κνπ δσή..ζα κ αθνινπζείο ρσξίο λα ππάξρεηο κέζα ζ απηήλ. Καη όια απηά ηα ρξόληα ζα είζαη καθξηά κνπ, όκσο ζα ζε αηζζάλνκαη.. ζα αηζζάλνκαη όηη κε αηζζάλεζαη, ρσξίο λα μέξσ πνπ είζαη θαη ηη θάλεηο. Νίκος, Σν ίδην ζα αηζζάλνκαη θαη εγώ θαη ζα ην ληώζσ κέξα κε ηελ κέξα ρξόλν κε ηνλ ρξόλν Καη ζα είκαη θνληά ζνπ.. θαη ρηιηόκεηξα καθξηά ζνπ Η ζθέςε κνπ ζα είλαη ζε ζέλα όκσο δελ ζα κπνξώ λα ζε δσ, δελ ζα κπνξώ λα ζ αγγίμσ.. Καη ζα αλαπνιώ ηελ κνξθή ζνπ ην άθνπζκα ηεο θσλήο ζνπ Καη ζα ιέσ κέζα κνπ.. ηώξα πνπ λα είλαη πνπ λα είλαη ε Γεσξγία, πνπ βξίζθεηαη άξαγε ηη θάλεη απηήλ ηελ ζηηγκή, πνηνπο δξόκνπο θαη κε πνηόλ ηνπο πξνρσξάεη θαη δελ ζα μέξσ ζα δσ κέζα ζηελ άγλνηα θαη ίζσο λα κελ κάζσ πνηέ ίζσο λα κελ ζε μαλαδώ πνηέ. Γεωργία, ( Με πάζνο θαη θσλή πνπ καξηπξά αδηέμνδν ) Σξάβεμε κε πάξε κε..λα θύγνπκε πνλάκε θαη νη δύν πνιύ.. πάξε κε λα θύγνπκε.. ηξάβεμε κε εζύ. Νίκος, ( ηελ ηξαβάεη πξνο ην κέξνο ηεο πηάλεη ηα ρέξηα θαη ηεο ηα ζθίγγεη ηελ θνηηάεη θαηάκαηα θαη ηεο ιέεη κε απεξίγξαπηε παζηαζκέλε απεγλσζκέλε θσλή ) Σν ζέισ ην ζέισ πνιύ!!.. πάξα πνιύ!!! απηό πνπ ιεο εζύ Θέισ λα θάλσ ηα πάληα γηα λα ζ εκπνδίζσ λα θύγεηο.. Θέισ λα ζε θπιαθίζσ κέζα κνπ λα κπνξνύζα λα ζ αιπζνδέζσ κέζα κνπ Όκσο μέξσ όηη δελ ζα κπνξέζσ λα ζε κεηαπείζσ.. κόιηο θύγεηο από δίπια κνπ, ζα πάξεηο άιιεο απνθάζεηο.. πην πξνζγεησκέλεο, απηέο πνπ νη άιινη νλνκάδνπλ πην ινγηθέο. Θα αθνινπζήζεηο ηνλ δξόκν ησλ πξέπεη, απηό πνπ από κέζα ζνπ πηζηεύεηο όηη είλαη πην πξνζηηό, πην ινγηθό.. απηό πνπ ζνπ παξέρεη ηελ κεγαιύηεξε αζθάιεηα θαη γηα ζέλα.. θαη γηα όινπο ηνπο άιινπο γύξσ από ζέλα, ηνπο δηθνύο ζνπ, ηνλ θόζκν ζνπ.. θαη κεηά όια ζα κνηάδνπλ λα μαλαγπξίδνπλ ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε θαη λα γίλνληαη όπσο ήηαλ παιηά όκσο ε αιήζεηα ζα είλαη δηαθνξεηηθή ηίπνηα πιένλ κέζα ζνπ δελ ζα είλαη όπσο παιηά. Γεωργία, Σν μέξσ γηαηί ην έδεζα ζε όιν ηνπ ην κεγαιείν όηαλ έθπγεο, όηαλ ζηακαηήζακε λα βιεπόκαζηε.. είρα πιένλ αιιάμεη.. θαη ηξόπν ζθέςεο θαη ηα πάληα. Σίπνηα δελ ήηαλ όπσο θαη πξηλ Μεηά πξνζπάζεζα λα ηα βάισ κέζα κνπ ζε κηα ηάμε, όκσο ε ζπληαγή πνπ ήζεια λα θηηάμσ θαη είρα πξνγξακκαηίζεη ράιαζε! θαη ηίπνηα δελ ήηαλ όπσο θαη πξηλ.. Καη ηξηγύξηδεο όια απηά ηα ρξόληα ζην κπαιό κνπ Κάπνηεο ζηηγκέο ζε είρα κέζα κνπ απνθνηκίζεη.. θαη βξηζθόζνπλ κέζα κνπ ζαλ θνηκηζκέλν ζπλαίζζεκα όκσο μύπλαγεο από κέζα κνπ πάληα θαη πεηαγόζνπλ ζε θάπνηεο αλέιπηζηεο ζηηγκέο, εθεί πνπ δελ ζε πεξίκελα.. πεηαγόζνπλ ζαλ λα ήζειεο 8

9 λα δειώζεηο ηελ παξνπζία ζνπ Όηη δεηο θαη ππάξρεηο θαη κε ζθέθηεζαη Καη ζηηο άζρεκεο ζηηγκέο εξρόζνπλ πάιη εζύ. Νίκος, ( Παζηαζκέλα κε θσλή ηθεηεπηηθή ζαλ θξαπγή αγσλίαο ) Έια λα θύγνπκε.. έια λα δήζνπκε ηελ ζηηγκή.. ηώξα όζν έρνπκε αθόκα θαηξό, γηαηί αύξην ζα είλαη αξγά Αύξην αλ ην ζειήζνπκε δελ ζα κπνξνύκε ζα πεξάζνπλ ηα ρξόληα θαη ίζσο έξζεη ε ζηηγκή πνπ ην ζειήζνπκε θαη νη δύν λα γίλεη κε πάζνο.. Όκσο νη θαηαζηάζεηο θαη ηα γεγνλόηα ζα έρνπλ αιιάμεη.. θαη εκάο ζα καο έρνπλ αιιάμεη.. θαη αλ ζα ζειήζνπκε λα δήζνπκε απηό πνπ ράλνπκαη ηώξα ζα καο είλαη αθόκα πην δύζθνιν πην αβάζηαθην γηαηί δελ ζα ππάξρνπλ κόλν νη ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο αλάκεζα καο ζα ππάξρνπλ πνιιά. Δελ ζα είκαζηε ειεύζεξνη όπσο ηώξα.. ηώξα θνξάκε ηηο βέξεο ζην αξηζηεξό ρέξη Αύξην ζα θνξάο ηη βέξα ζην δεμί. ζα ππάξρνπλ ππνρξεώζεηο.. ππνρξεώζεηο απέλαληη ζε άιινπο.. ππνρξεώζεηο ήζνπο, ππνρξεώζεηο αξρώλ παηδηά ζύδπγνη.. Καη νη ππνρξεώζεηο ζα κνηάδνπλ βξάρνη δπζθίλεηνη.. ζα λνζηαιγνύκε ηα παιηά..ζα ζέινπκε λα δήζνπκε ην αβίσην παξειζόλ ζην κέιινλ θαη δελ ζα κπνξνύκε.. ζα ζπγθξνπόκαζηε κέζα καο ζα ζπκβηβαδόκαζηε θαη ζα ελαληησλόκαζηε ζηνπο ίδηνπο καο ηνπο εαπηνύο Θα ην ζέινπκε, πνιύ κε πάζνο όκσο ζα ην απνηξέπνπκε.. θαη ζα πξνζπαζνύκε θαη λα ην απαμηώζνπκε αθόκα γηα λα κελ καο πνλά. γηαηί ζα είλαη δύζθνιν αθαηόξζσην άπηαζην όλεηξν.. ( θνηηάεη θάησ θαη ηεο δείρλεη κε ην ρέξη ) νη ξίδεο καο ζην ρώκα ζα έρνπλ ρσζεί αθόκα πην βαζηά.. Καη αλ ζειήζνπκε λα ην δήζνπκε ζα πξέπεη λα ην δήζνπκε ιαζξαία.. πηεζκέλα, ρσξίο λα κπνξνύκε λα ην ραξνύκε.. Καη ζα είζαη γηα πάληα ην κπζηηθό κνπ ηξηαληάθπιιν ην κπζηηθό πνπ ζα έρσ θξπκκέλν ζηελ θαξδηά κνπ γηα ρξόληα. Σν κπζηηθό πνπ ζα θνπβαιάκε ζε όιε καο ηελ δσή Θα ην θνπβαιάκε θαη ζα θάλνπκε όλεηξα!.. απξαγκαηνπνίεηα!! Όκνξθα γιπθά όλεηξα!.. όλεηξα πνπ ζα πεξλνύλ κέζα από απιά πξάγκαηα.. Έλαο πεξίπαηνο κε ειηνβαζίιεκα ζε κηα παξαιία,.. Μηα βόιηα έλα θπξηαθάηηθν θζηλνπσξηλό πξσηλό ζην δάζνο.. Απιά πξάγκαηα πνπ δελ έρνπλ θαλέλα ηδηαίηεξν θόζηνο, γηα καο ζα είλαη άπηαζην όλεηξν.. Απιά πξάγκαηα πνπ ζηα κάηηα ησλ άιισλ ζα θαληάδνπλ αλνύζηα ξνκαληηθά θαη θνπηά.. γηαηί κέζα από ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ γεγνλόησλ, κέζα από ηελ θαζεκεξηλή θαηξαθύια θαη ηξηβή απηνί δελ ζα κπνξνύλ λα ηα δνπλ όπσο εκείο, ηα ίδηα πξάγκαηα πνπ ζα θαίλνληαη ζ εκάο ξνκαληηθά, ηδαληθά Εκείο πνπ ζα έρνπκε ηελ ηθαλόηεηα λα ξνπθήμνπκε ηελ δσή θαη ηελ ραξά.. Γηα καο όια απηά ζα είλαη άζινο.. απιά θαη κόλν γηαηί δελ ζα είκαζηε καδί, θαη ζα είκαζηε καθξηά!! Γεωργία, (ξίρλεη ην βιέκκα ηεο ζην θαηλό θαη αξρίδεη λα ιέεη κε ύθνο θνπξαζκέλν θαη απαηζηνδνμία ) Σν μέξσ Καη ζα ζπκβηβαδόκαζηε θαη ζα πξνζπαζνύκε λα δήζνπκε όπσο δνπλ όινη νη άιινη.. ζπκβαηηθά!!.. θνηλσληθά, κηθξναζηηθά.. παξαγθσλίδνληαο ηα όλεηξα καο ηηο πξνζδνθίεο.. θαη ηα ζέισ καο. Καη ζα ηα βάδνπκε κε ηνπο εαπηνύο καο.. ζα καο θηαίλε όινη θαη όια, θαη ζα κπεξδεπόκαζηε θαη ζα μαλαγπξίδνπκε πάιη ζηα ίδηα.. ζα ζπκόκαζηε θαη ζα μερλάκε.. Καη όια ζα καο είλαη ζηελάρσξα.. ζα αηζζαλόκαζηε θπθινζπκηθά. Νίκος ( Ο Νίθνο πηάλεη ηελ Γεσξγία από ην ρέξη θαη ηελ ηξαβάεη ιέγνληαο κε θσλή ιπγηζκέλε από ην πάζνο θαη ην αδηέμνδν ) έια λα θύγνπκε!!!.. πάκε!! πάκε δελ ζα 9

10 έρνπκε άιιε επθαηξία.. δελ ζα καο δνζεί άιιε επθαηξία έια, πάκε.. δελ μέξσ ηη άιιν λα θάλσ ηη άιιν λα πσ!. Γεωργία, ( Με έληαζε θαη δάθξηα ζηα κάηηα ) Να πάκε πνύ ; λα πάκε πνπ ; αθνύ βιέπεηο όηη είζαη ζην κέιινλ ην παξειζόλ ην έρνπκε ράζεη πνπ λα πάκε δελ ππάξρεη δηέμνδνο πνπζελά νύηε ζην κέιινλ, νύηε ζην παξειζόλ!! Είλαη αδηέμνδν δελ νδεγεί πνπζελά.. Ο Νίθνο θαη ε Γεωξγία πέθηνπλ ν έλαο ζηελ αγθαιηά ηνπ άιινπ, αγθαιηάδνληαη ζθηθηά θαη κε πάζνο θαη κεηά δίλνπλ θαη έλα παζηαζκέλν θηιί ζην ζηόκα.. κεηά ζηακαηνύλ θαη θνηηάδνληαη ζηα κάηηα θαη ν Νίθνο ηεο ιέεη. Νίκος, ( Με ύθνο θαη έθθξαζε απόγλσζεο δσγξαθηζκέλε ζην πξόζσπν ηνπ ) Αλ είλαη αδηέμνδν ηόηε όπσο ιεο.. αλ είλαη αδηέμνδν. Σόηε δελ ζέισ λα πάκε πνπζελά.. ζέισ λα κείλνπκε ζ απηό εδώ ην αδηέμνδν.. Αλ κπνξνύκε λα κείλνπκε γηα πάληα ζ απηό εδώ ην cafe.. λα δήζνπκε γηα πάληα καδί ζ απηό εδώ ην cafe. Γεωργία, ( παξεγνξεηηθά ην θνηηάεη ζηα κάηηα θαη ιέεη κε απεγλσζκέλν ρακόγειν ) Μα ηη ιεο ; Έρεηο ηξειαζεί ηειείσο ;.. Απηό εδώ ην cafe δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά ην δηθό ζνπ όλεηξν!! Όρη κόλν ζ απηό ην cafe δελ κπνξνύκε λα δήζνπκε.. Ούηε θαλ λα ζηαζνύκε.. Γηαηί απιά απηή ηελ ζηηγκή απηό πνπ δνύκε, δελ είλαη ηίπνηα άιιν από έλα όλεηξν έλα όλεηξν πνπ δελ είλαη νύηε θαλ δηθό κνπ Είκαη ζην δηθό ζνπ όλεηξν Νίθν.. Καη ζε ιίγε ώξα ην όλεηξν ζα ηειεηώζεη θαη ζα είκαζηε ν έλαο από ηνλ άιινλ καθξηά, όπσο ζπκβαίλεη εδώ θαη ρξόληα ηώξα. Καη δελ γλσξίδσ αλ ζπλαληεζνύκε πνηέ. Νίκος, ( κε πόζν θαη πάζνο ) ζέισ λα ζπλαληεζνύκε!!! Θέισ έζησ θαη κεηά από ηόζα ρξόληα έζησ θαη αλ έρνπκε ράζεη πνιιά.. Δελ κπνξώ λα δσ ρσξίο λα ζε έρσ δεη ηόζα ρξόληα ε θαληάδνκαη θαη ιέσ κα πώο λα είλαη ηώξα ε εηθόλα ηεο πώο λα είλαη ; θαη ζε θηηάρλσ κε ηελ θαληαζία κνπ θαη ιέσ, λα θάπσο έηζη ζα είλαη. Δελ αληέρσ άιιν ζέισ λα ζε δσ λα ζε ζπλαληήζσ έζησ γηα ιίγν Μα όρη από καθξηά, ζέισ λα ζε δσ από θνληά, λα δσ ηα κάηηα ζνπ λα αθνύζσ ηελ θσλή ζνπ, λα αγγίμσ ηα δάρηπια ζνπ. Θέισ λα δήζσ καδί ζνπ έζησ θαη γηα ιίγν.. κόλν γηα ιίγεο ζηηγκέο. Γεωργία, Καη εγώ ζέισ, όρη κόλν λα ζπλαληεζνύκε Μνηάδεη ζε κέλα ζαλ λα ζνπ ρξσζηάσ θάπνηεο ζηηγκέο πνπ δελ ζνπ ράξηζα ηόηε Νηώζσ λα ζνπ ρξσζηάσ πνιιά Νίθν θαη πξέπεη λα ζηα δώζσ Πξέπεη λα εμηιεσζώ απέλαληη ζνπ Καη ην θπξηόηεξν ληώζσ ζαλ λα πξέπεη λα ζνπ εμεγήζσ Γηαηί γλσξίδσ όηη κεηά από εδώ όπσο έθαλα ηόηε ζα θύγσ ρσξίο λα ζνπ εμεγήζσ Καη κηα δσή ζα ζε ηξώεη ην γηαηί ζα αλαξσηηέζαη θαη απάληεζε δελ ζα παίξλεηο θακία αλ θαη κέζα ζνπ ζα ην γλσξίδεηο.. Νίκος, Όπσο ιεο θαη εζύ Γεσξγία κέζα κνπ γλσξίδσ ην γηαηί. Γλσξίδσ πσο δελ κπνξνύζεο λα θάλεηο αιιηώο Έπξεπε λα ππνθύςεηο ζε έλα άιινλ ζνπ εαπηό πνπ ζνπ ππνζρόηαλ πην πνιιά.. Καη ππέθπςεο.. θαη εγώ πνηέ δελ ζε έθξηλα γηαηί έθαλεο απηό.. Πάληα ηνλ εαπηό κνπ επέθξηλα!!.. απηόλ θαη κόλν. Σνλ έθξηλα αλάμην, γηαηί δελ ζηάζεθε ηθαλόο λα ζε θξαηήζεη. Όκσο δελ ήηαλ απηό.. δελ έθηαηγα εγώ,.. νύηε εζύ θπζηθά. Απιά έηζη έθξηλε ε κνίξα πσο έπξεπε λα γίλεη απηό ήζειε λα καο δώζεη ηελ ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή.. 10

11 Κάπνηνο ιόγνο ζα ππάξρεη πνπ δελ ζα ηνλ κάζνπκε πνηέ.. Σώξα όκσο ζέισ ε κνίξα λα κνπ ραξίζεη θαη θάηη παξαπάλσ.. ζέισ γηα ιίγν ε ηύρε λα κνπ ρακνγειάζεη θαη πάιη,.. θαη λα δήζσ καδί ζνπ ζηηγκέο λα κνπ ηηο δώζεηο εζύ αθνύ όπσο ιεο ληώζεηο λα κνπ ηηο ρξσζηάο. Γεωργία, ( Τνλ θνηηάεη ζηα κάηηα θαη ηνπ ιέεη κε ήξεκε γιπθηά θσλή ) Ναη απηό ληώζσ.. πσο ζηηο ρξσζηάσ.. θαη ζα ζνπ ηηο ραξίζσ γηαηί ηηο αμίδεη λα ηηο δήζνπκε θαη νη δύν.. Καη νη δύν ηηο ρξσζηάκε ζηνλ εαπηό καο. Θα ζηηο δώζσ Γηώξγν, ζα ζηηο δώζσ θαη κάιηζηα ηώξα ζύληνκα. Νίκος, ( ξσηάεη κε ύθνο απνξεκέλν ) Μα θαιά πσο ζα γίλεη απηό, αθνύ όπσο μέξεηο απηό πνπ δνύκε ηώξα είλαη έλα κεγάιν ςέκα.. Μηα θαληαζηηθή ηζηνξία πιαζκέλε από ην αξξσζηεκέλν κνπ κπαιό. Πεο κνπ πσο ; Αθνύγεηαη ήρνο από ην ηειέθωλν πνπ απνζπάεη ηελ πξνζνρή ηνπ Νίθνπ.. ηαπηόρξνλα ηα θώηα ηεο ζθελήο αξρίδνπλ ζηγά ζηγά λα ρακειώλνπλ Νίκος, ( Με αγσλία θαη βηαζηηθή θσλή )Έια πεο κνπ πεο κνπ.. ρηππάεη ην ηειέθσλν αιιά δελ ζα ην ζεθώζσ.. έια πεο κνπ ζε παξαθαιώ. Τν ηειέθωλν ζπλερίδεη λα ρηππάεη ηα θώηα ζβήλνπλ ηειείωο, αλάβεη ζηγά μαλά ν ζπόη πξνβνιέαο θαη εκθαλίδεηαη ν Νίθνο θαζηζκέλνο ζηελ πνιπζξόλα ελώ ην ηειέθωλν εμαθνινπζεί λα ρηππάεη. Νίκος, ( Με εθλεπξηζκέλν ύθνο θαη θσλή ) Πνηνο είλαη ; ζέισ λα κάζσ πνηνο ειίζηνο κε δηαθόπηεη θαη κνπ ραιάεη ην όλεηξν. ( ζεθώλεηαη, πεγαίλεη ζην ηειέθσλν θαη ην ζεθώλεη θαη απαληάεη κε εθλεπξηζκέλε θσλή ) Οξίζηε πνηνο είλαη ; Φωνή Γεωργίας, ( κε γιπθηά θαη ήξεκε θσλή ) Καιεζπέξα ε Γεσξγία είκαη, ηη θάλεηο ; Νίκος, ( Με μαθληαζκέλνο ύθνο θαη ηαξαγκέλε θσλή ) Εζύ Γεσξγία ; Δελ ην πηζηεύσ, δελ μέξσ ηη λα πσ!!.. δελ κπνξεί λα ζπκβαίλεη είλαη αδύλαηνλ. Φωνή Γεωργίας, ( κε γιπθό ηξόπν θαη ζαγελεπηηθή θσλή ) Ναη εγώ είκαη ε Γεσξγία, ην μέξσ ζνπ θαίλεηαη απίζηεπην όκσο εγώ είκαη. Εθεί πνπ θαζόκνπλ ζε ζπκήζεθα θαη έλησζα θάηη ζαλ λα κε ηξαβάεη.. αηζζάλζεθα ηελ αλάγθε λα επηθνηλσλήζσ καδί ζνπ.. Δελ μέξσ γηαηί, απιά έηζη ην αηζζάλζεθα. Νίκος, (Με απορημένη θωνή ) Μα πσο έγηλε απηό πσο ;.. (κε έθθξαζε αλαθνύθηζεο θαη ραξάο ).. Όπσο θαη λα ρεη ζ επραξηζηώ. Σα θώηα ζβήλόπλ ηειείσο θαη θιείλεη ε απιαία. Τέλος 11

12 12

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Η Φόνιζζα είλαη λνπβέια ηνπ ζπγγξαθέα Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Πξόθεηηαη γηα ην δεύηεξν ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ θαη ζεσξείηαη έλα από ηα θνξπθαία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Είλαη γξακκέλν ζηελ θαζαξεύνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 -Κύξηε Μσξόγηαλλε, Πνπ νθείιεηαη ην άγρνο ησλ παηδηώλ ζηηο εμεηάζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο 1 Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο Πεξηερόκελα 1. Τν νινθαύησκα ηεο δηαθπιηθήο επηθνηλσλίαο. 2. Ο ξόινο ηνπ ςεύδνπο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ 1 Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ Πόηε πόηε ζπκάκαη ηνλ θηιόινγό καο ζην Γπκλάζην. Πνιύ επέκελε, ν θαιόο καο ν θαζεγεηήο, ζηελ παξήρεζε ηνπ «Σαπ». Γελ ζηακαηνύζε λα ηε ιέεη θάζε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής Διαφορετική άποψη Ζώντας με δυσκολίες στην Αισθητηριακή Επεξεργασία. Ζώντας με διαφορετική αντίληψη του κόσμου μας. 50 συχνές διαφωνίες του παιδιού με δυσκολίες στην

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1]

Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Γ. Γ. Υξεζηάθεο Μέξνο Α Ζ αιήζεηα ηνπ παξακπζηνύ, δειαδή: Ο ΓΑΜΟ Ο Μύινο θαη ν Μύζνο ζην Λαζίζη ηελ ίδηα αιήζεηα ιέλε. Ο Μύζνο ιέεη πσο ν ρξόλνο γθξεκίζηεθε από ηε δσή, ν Κξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Η ΑΝΣΘΚΑΠΘΣΑΛΘΣΘΚΗ ΑΝΑΤΝΘΕΗ είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος του Θόδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 1. Πεξηγξάςηε ηελ αηκόζθαηξα ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. Τη κέζα ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο γηα λα δεκηνπξγήζεη απηή ηελ αηκόζθαηξα; 2. Πεξηγξάςηε

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ

Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ i) Ειζαγωγή Ζ θαηαηνπηζηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε ηζηνξηθν-ζενινγηθή εηζήγεζε ηνπ Αγίνπ Μεζζελίαο δηεπθνιύλεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ δηθνύ κνπ ζέκαηνο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

FOODWAX. Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε.

FOODWAX. Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε. FOODWAX Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε. Ειζαγφγή. Τα εζπεξηδνεηδή, όπσο θαη ηα ππόινηπα θξνύηα θαη ιαραληθά, έρνπλ ζεκαληηθέο απώιεηεο πνηόηεηνο κεηά

Διαβάστε περισσότερα

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη.

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Ο θζόλνο είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα γηα θάηη πνπ ην άηνκν δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, άθνπζα κε πξνζνρή ην ζπλάδειθν ν νπνίνο κφιηο θαηήιζε ηνπ Βήκαηνο θαη νκνινγψ φηη εληππσζηάζηεθα. Άθνπζα θαη αξρήλ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία έλαο κεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Οη πξώηνη ησλ πξώησλ εμεγνύλ ηνλ ηξόπν πνπ θέξδηζαλ ηε κάρε Βγήθαλ ληθεηέο από ηελ πξώηε κεγάιε «κάρε» πνπ θιήζεθαλ λα δώζνπλ ζηε δσή ηνπο Ο ιόγνο γηα ηνπο αξηζηνύρνπο

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Παξαζέησ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα, πνπ ιέγνληαλ ζην γάκν ζην ρσξηό, θαη κάιηζηα κε ηε ζεηξά πνπ ηξαγνπδηόληαλ ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο γακήιηαο πνκπήο θαη ην βξάδπ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία

Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΡΗΚΔΤΣΙΚΑ ΦΙΛΟΟΦΙΚΑ 1.1 Έλαο λαόο πνπ είναι ηεξόο δεν θέλει

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη...

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη... -... Η αγαλαθηεζε πξνρζεο κε ηελ εγθπκνζπλε ηεο αδειθεο κνπ... Σεκεξα κνπ εηλαη κηιηα καθξηα... Δγηλε κηα ιεμε... Γελ μεξσ πνπ αλεθεη, ζε πνην θνπηαθη λα ην βαισ, πνηνο ν ινγνο... - Τα ινγηα ζαο, πξεπεη

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο...

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... Πεξηερόκελα Πξόινγνο.......3 Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 7 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012

Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012 Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012 Καιεκέξα, ζπγθεληξσζήθακε ζήκεξα εδώ γηα λα ζπδεηήζνπκε θαη λα αληαιιάμνπκε απόςεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ ηεο ηνκενπνίεζεο, ηα πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο (πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δκπνξίνπ θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΔΔΔ)) Βεβαίσο, πξέπεη λα εθδίδνληαη απνδείμεηο, βεβαίσο πξέπεη λα θόβνληαη απνδείμεηο, δώζηε

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ 11 Ο Athens Tax Forum Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο και η Φορολογική του Επιτροπή Κπξίεο θαη θχξηνη, Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων

«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων «Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων Τν πξόγξακκα «Εύδνμνο» αθνξά ζηε δηαλνκή Σπγγξακκάησλ ησλ Τερλνινγηθώλ θαη Παλεπηζηεκηαθώλ Ιδξπκάησλ ηεο Επηθξάηεηαο. Σηόρνο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο (ΠΣ) ηεο Δξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ Η εργαςία μου πάνω ςτο project που ςτόχο ζχει την παρουςίαςη τραγουδιών και ποιημάτων που ζχουν αναφορά ςτο φεγγάρι. Νικόλαοσ αββίδησ ΦΕΓΓΑΡΙ

ΑΠΟΠΑΜΑ Η εργαςία μου πάνω ςτο project που ςτόχο ζχει την παρουςίαςη τραγουδιών και ποιημάτων που ζχουν αναφορά ςτο φεγγάρι. Νικόλαοσ αββίδησ ΦΕΓΓΑΡΙ ΑΠΟΠΑΜΑ Η εργαςία μου πάνω ςτο project που ςτόχο ζχει την παρουςίαςη τραγουδιών και ποιημάτων που ζχουν αναφορά ςτο φεγγάρι Νικόλαοσ αββίδησ ΦΕΓΓΑΡΙ Φεγγάξη ηίρνη-μνπζηθή: Μίθεο Θενδσξάθεο Σν θεγγάξη θάλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ Η Δηαηξία Πξνζηαζίαο Πξεζπώλ κε αθνξκή ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο πεξηόδνπ αιιά θαη ην μεθίλεκα ησλ θζηλνπσξηλώλ απνδξάζεσλ νξγαλώλεη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν ΦΑΛΟΤΝ ΝΣΑΦΑ Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί 1 2 Λνπλ Γηνύ 1 Ο Νηάθα είλαη ε ζνθία ηνπ Γεκηνπξγνύ. Δίλαη ην ζεκέιην ηεο δεκηνπξγίαο, απηό πάλσ ζην νπνίν είλαη ρηηζκέλνη νη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 12 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2015 ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Γεηα ζαο θαη ζπγλψκε γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιύρξσκα ζπλαηζζήκαηα: ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΖ ΓΗΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ

Πνιύρξσκα ζπλαηζζήκαηα: ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΖ ΓΗΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ Σκέψεις για ένα ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ Πνιύρξσκα ζπλαηζζήκαηα: ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΖ ΓΗΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ Σεηάξηε 17/6/2015 20.00-20.30 Φώηεο Μσξόγηαλλεο ΓΦ-Ση δελ θάλνπκε ζσζηά θαη ελώ πεξηκέλνπκε ην θαινθαίξη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Τα ππνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Υγείαο αλαθνηλψλνπλ ζήκεξα κηα ζεκαληηθή, νξηδφληηα παξέκβαζε γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ άξζε εκπνδίσλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες.

Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες. Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες. ηε δεκόζηα βηβιηνζήθε επηθξαηεί ε απαηηνύκελε εζπρία. Ζ Διέλε παίξλεη ηα βηβιία πνπ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ.

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ. Με κεγάιε ραξά βξίζθνκαη θαη πάιη ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο. Ζ παξνπζία κνπ εδψ είλαη νπζηαζηηθή. Βξίζθνκαη απέλαληί ζαο γηα λα πσ αιήζεηεο θαη λα δεζκεπηψ απέλαληί ζηνλ Διιεληθφ ιαφ, ζ έλα ζρέδην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί Οη Κηλήζεηο Είλαη ηα πκπιεξωκαηηθά Μέζα γηα λα Φηάζεηε ζηελ Οινθιήξωζε Λη Υνλγθηδί 13 Ννεκβξίνπ 1996 Πεξηερόκελα Κευάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Αθήνα Αύγοσζηος 2012 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή αλαθνίλωζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ Σηνπο Φαηξεηηζκνύο ηεο Παλαγίαο παξαηεξνύκε λα πεξηγξάθεηαη ν επαγγειηζκόο ηεο Θενηόθνπ αιιά θαη νη επαγγειηζκνί άιισλ αηόκσλ. Σπλνιηθά ζηηο δύν πξώηεο ζηάζεηο ησλ Φαηξεηηζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003

Αλαζεώξεζε 8  Ιαλνπάξηνο 2003 Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δηζαγσγή 3 ΜΔΡΟ 1: ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΤΓΙΔΙΝΖ 5 1. Πνηόηεηα ηξνθίκσλ 5 1.1 Αιινίσζε ηξνθίκσλ 5 1.2 Δπηκόιπλζε ηξνθίκσλ 6 1.3 Πώο πξνιακβάλεηαη ε αιινίσζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.eu Θήβα, 12-6-2015 ΕΝΣΤΑΣΗ Ππορ: Επηηξνπή ηνπ ππ αξηζ. 10238 ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιθεηικόηηηα ως διαηαρατή ζσμπεριθοράς. Αξρίαηξνο Παπαβαζηιείνπ Ι.

Η επιθεηικόηηηα ως διαηαρατή ζσμπεριθοράς. Αξρίαηξνο Παπαβαζηιείνπ Ι. 1 Η επιθεηικόηηηα ως διαηαρατή ζσμπεριθοράς. Αξρίαηξνο Παπαβαζηιείνπ Ι. Τν 1932 ν Α. Ατλζηάηλ έγξαςε κηα επηζηνιή ζηνλ S. Freud, εθθξάδνληαο ηελ αγσλία θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ γηα ην αλ θαη πώο ζα κπνξνύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη:

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΖ 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: Όρη, γηαηί κε ηελ παξακηθξή πηώζε ζα έρεηε ζνβαξέο ζσκαηηθέο θαθώζεηο. Λαη, αιιά κε πξνζνρή

Διαβάστε περισσότερα

Επηκέιεηα: Άγγεινο Δεκ. Σηκζηξίθεο

Επηκέιεηα: Άγγεινο Δεκ. Σηκζηξίθεο ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΩΣΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΤΗ ΡΟΤΥΩΝ (LAUNDRY) ΠΛΤΝΣΗΡΙΑ Γεληθέο ζπκβνπιέο γηα ηε ρξήζε ηνπ πιπληεξίνπ Φξεζηκνπνηώληαο ην 80% ηεο νλνκαζηηθήο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ κεραλήκαηνο εμαζθαιίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Έλα πξόγξακκα Μνπζεηαθήο Αγσγήο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε Παιαηνληνινγηθό θαη Ιζηνξηθό Μνπζείν Πηνιεκαΐδαο

Έλα πξόγξακκα Μνπζεηαθήο Αγσγήο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε Παιαηνληνινγηθό θαη Ιζηνξηθό Μνπζείν Πηνιεκαΐδαο Έλα πξόγξακκα Μνπζεηαθήο Αγσγήο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε Παιαηνληνινγηθό θαη Ιζηνξηθό Μνπζείν Πηνιεκαΐδαο Ελένη Μπαμπίλα 1, Χαπάλαμπορ Κεβπεκίδηρ 2 1. Σρνιηθή Σχκβνπινο 3εο Πεξηθέξεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε ζαζηηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε.

Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε ζαζηηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε. ΔΝΔΔΠΗΘΔ ΟΜΗΛΗΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ 20 Ζο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2010 4 ν κέξνο «Σν παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ καο» Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού)

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Έρνπκε θηάζεη λα ιέκε ζηηο κέξεο καο, φηη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ζηελ δσή ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δελ είλαη θάηη πνπ έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ ΚΖΝΗΚΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ ΣΡΔΗ ΠΡΑΞΔΗ Ζ θεληξηθή πιαηεία ηεο Άξηαο. Μπξνζηά θαη δεμηά ην αξρνληηθφ ηνπ Καζηέινπ. Φαίλεηαη ην εζσηεξηθφ ηνπ. Γίπαην. Ζ είζνδνο ηνπ ηζνγείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγόο πξνώζεζεο ζηελ απαζρόιεζε

Νδεγόο πξνώζεζεο ζηελ απαζρόιεζε Γηθαηνύρνο: Αλαπηπμηαθή Πύκπξαμε (Α.Π.) «Θηζαηξώλεηα Ξξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» Ξξάμε: «Kηζαηξώλεηα Ξξσηνβνπιία απαζρόιεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο

Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο Μάηνο 2010 Πεξηερόκελα Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ εμόδνπ από ηελ θξίζε θαη δηαξζξσηηθήο κεηαξξύζκηζεο; Πώο νη ηδηάδνληεο ζε θάζε ρώξα παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε κάζεζε ζε ζέκαηα πνιηηηθήο; Πνηα δηαζεκαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δπηρνξήγεζε θεθαιαίνπ: Αθνξά ζηελ θάιπςε από ην Γεκόζην, ηκήκαηνο ηεο εληζρπόκελεο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθύ ζρεδίνπ Δπηδόηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing): Αθνξά ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Καταςκευή χειροποίητησ κοφκλασ.

Καταςκευή χειροποίητησ κοφκλασ. Παρουςίαςθ-Απολογιςμόσ Σου ςχολικοφ προγράμματοσ Αγωγισ-ταδιοδρομίασμε τίτλο με υπεφκυνουσ εκπαιδευτικοφσ τισ Αφροδίτθ Σςζα Π.Ε 03 Μακθματικοφ και οφία Κλειοφςθ Π.Ε.02 Φιλολόγου. Χρόνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ρσξηά καο! Συςχέτιςε το όνομα ςου με αξίεσ κοινωνικήσ ευαιςθηςίασ.

ρσξηά καο! Συςχέτιςε το όνομα ςου με αξίεσ κοινωνικήσ ευαιςθηςίασ. Τα δηακάληηα είλαη παληνηηλά. Βνήζεζε λα ηα απνθηήζνπλ πεξηζζόηεξα ρσξηά καο! Σπλεξγάζνπ κε ηελ Διιεληθή Λέζρε ηνπ Βηβιίνπ. Συςχέτιςε το όνομα ςου με αξίεσ κοινωνικήσ ευαιςθηςίασ. Γίλε θη εζύ ρνξεγόο βηβιίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΕΤΡΤΝΗ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΣΩΝ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΜΕΩ ΠΕΛΑΣΟΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΓΙΑΜΑΝΣΗ ΔΛΔΝΗ (ΜΓΔ-ΟΠ/1212)

Διπλωματική Εργασία: ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΕΤΡΤΝΗ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΣΩΝ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΜΕΩ ΠΕΛΑΣΟΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΓΙΑΜΑΝΣΗ ΔΛΔΝΗ (ΜΓΔ-ΟΠ/1212) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΒΑ-TOTAL QUALITY MANAGEMENT Διπλωματική Εργασία: ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΕΤΡΤΝΗ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΣΩΝ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Γ. νισκόο πξνζπάζεζε κέζσ ηεο πνίεζήο ηνπ λα εθθξάζεη ηελ ειιεληθή ςπρή ζε όιεο ηεο ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΙ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ;

ΓΙΑΣΙ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ; 1 Ανδπέαρ Νικολάος Δρ. PhD Φυσιοπαθητικές Επιστήμες Υγείας Γιεςθςνηήρ Νέο-Ιπποκπαηικήρ σολήρ Κύππος (CNM Franchised Training Diploma Courses. 27 Υπόνια- Θεωπία, Ππάξη & Γιδακηική-Αποηελεζμαηικόηηηα και

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ 2012-2013 ΛΣΘΞΚΞΓΘΑ Γθνπληή Βαζηιηθή Γθνπληή Καιίλα Μπαζδέθε Δύε Μπέιινπ Αιεμάλδξα Οη πάληα ρηνλνζθέπαζηεο, κεγαινπξεπείο θνξπθέο ηνπ Οιύκπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο 300.000 άηνκα θάλνπλ ζθη θάζε ρξόλν ζηα ειιεληθά ρηνλνδξνκηθά θέληξα. 80.000 από απηά δέρνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παξλαζζνύ.

Διαβάστε περισσότερα

σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα

σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα Τελειόθοιηη Μηχανικός Βιομηχανικού Σχεδιαζμού ΤΕΙ Δυηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιαζμού Σελειόθοιηορ Μησανικόρ Βιομησανικού σεδιαζμού 1 Εηζαγσγή Τν γάια

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart FAIRShip Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart Απηό ην παηρλίδη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα σζήζεη ηνπο παίθηεο ζην λα βηώζνπλ θαη λα κάζνπλ κηα βαζηθή αξρή γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αζθαιή βάζε όζνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ. Πώρ ηποποποιείηαι ηο διαιηολόγιο ηος βπέθοςρ από ηον έκηο μήνα. Γάλα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ. Πώρ ηποποποιείηαι ηο διαιηολόγιο ηος βπέθοςρ από ηον έκηο μήνα. Γάλα ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ Τν γάια είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμε θάζε παηδηνύ θαη απνηειεί ηδαληθή θαη απνθιεηζηηθή ηξνθή ηνπ κσξνύ ζαο από ηε γέλλεζε ηνπ έσο θαη ηνλ 6 ν κήλα. Αλακθηζβήηεηα ην κεηξηθό γάια

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ -ΑΝΔΝΣΑΥΣΟΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΗ Π.Δ. Ν. Ηωαννίνων Εδώ ξανά και κλίκερ ή κλικάζονηερ, γλςκάζονηερ, ο σιλιοζηόρ με ζθπαγιζμένα σείλη δισαλωηόρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ

Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, η. Δθέηε, σο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε Δηζεγεηή θαη Γεώξγην ηεθαλάθε,

Διαβάστε περισσότερα

Απηό ην ζρέδην είλαη κόλν γηα λα θαηαζηήζεη ζαθέο όηη ε αλζξώπηλε ύπαξμε, Πνηα ε δηαθνξά αλάκεζα ζην "άλζξσπνο" θαη ζην "αλζξώπηλε ύπαξμε";

Απηό ην ζρέδην είλαη κόλν γηα λα θαηαζηήζεη ζαθέο όηη ε αλζξώπηλε ύπαξμε, Πνηα ε δηαθνξά αλάκεζα ζην άλζξσπνο θαη ζην αλζξώπηλε ύπαξμε; Κώζηαο Γεκελεηδήο Σεκηλάξην ζην Burghoelzli: Σρνιηαζκόο Απηό ην ζρέδην είλαη κόλν γηα λα θαηαζηήζεη ζαθέο όηη ε αλζξώπηλε ύπαξμε, Πνηα ε δηαθνξά αλάκεζα ζην "άλζξσπνο" θαη ζην "αλζξώπηλε ύπαξμε"; Όηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΘΚΑΘΑ 2012 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Μέζα από ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία θαη κπζνινγία κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο

Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο 1 Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο Ο θαζεγεηήο Γηώξγνο Γξακκαηηθάθεο, ζε κηα εθ βαζέσλ ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ «Κ», κηιάεη γηα ηε ρξφληα θξίζε ζηελ Αλψηαηε Παηδεία ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ 16-07-06 Φνηηεηηθέο θηλεηνπνηήζεηο,

Διαβάστε περισσότερα

Martin Heidegger, Σεκηλάξην ηεο 8εο Σεπηεκβξίνπ ζην κεγάιν ακθηζέαηξν ηνπ Burghoelzli, ηεο ςπρηαηξηθήο παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο ηεο Ζπξίρεο

Martin Heidegger, Σεκηλάξην ηεο 8εο Σεπηεκβξίνπ ζην κεγάιν ακθηζέαηξν ηνπ Burghoelzli, ηεο ςπρηαηξηθήο παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο ηεο Ζπξίρεο Martin Heidegger, Σεκηλάξην ηεο 8εο Σεπηεκβξίνπ ζην κεγάιν ακθηζέαηξν ηνπ Burghoelzli, ηεο ςπρηαηξηθήο παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο ηεο Ζπξίρεο Απηφ ην ζρέδην είλαη κφλν γηα λα θαηαζηήζεη ζαθέο φηη ε αλζξψπηλε

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ Πηπρηαθή Δξγαζία Δξκελεία εηζκηθώλ Γεδνκέλσλ θαη Χξήζε Λνγηζκηθνύ πνπδαζηήο: Μηραήι Αλ. εβαζηεηάδεο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα