Σχεδιασµός εκστρατείας ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε ζητήµατα οδικής ασφάλειας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιασµός εκστρατείας ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε ζητήµατα οδικής ασφάλειας"

Transcript

1 Σχεδιασµός εκστρατείας ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε ζητήµατα οδικής ασφάλειας Σωκράτης Μπάσµπας Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ. Γεώργιος Μίντσης Καθηγητής Α.Π.Θ. Αναστάσιος Φυλακτάκης Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός Μαρία Σπάνδου Υποψήφια ιδάκτωρ Α.Π.Θ. Ευάγγελος Μίντσης Φοιτητής Α.Π.Θ. Περίληψη Ιδιαίτερο στοιχείο των ολοκληρωµένων σχεδίων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας αποτελεί διενέργεια εκστρατειών ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των χρηστών της οδού σε ζητήµατα που αφορούν στην οδική ασφάλεια. Οι εκστρατείες απευθύνονται στο σύνολο των χρηστών, από κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση νέων έως µέτρα βελτίωσης της ικανότητας των τακτικών και ηλικιωµένων οδηγών. Η σαφήνεια της στόχευσης και η συστηµατοποίηση σε επίπεδο µεθοδολογίας και εφαρµογής αποτελούν τα βασικά συστατικά επιτυχηµένων εκστρατειών αυτού του είδους. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται µία συνολική πρόταση σχεδιασµού και οργάνωσης µίας εκστρατείας ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέµατα οδικής ασφάλειας, για την Ελλάδα. Αρχικά γίνεται µια συνοπτική αναφορά στη διεθνή εµπειρία µε έµφαση στη µεθοδολογία που ακολουθείται και στα επιµέρους στοιχεία που συνθέτουν ανάλογες εκστρατείες. Ακολούθως παρουσιάζεται σχέδιο υλοποίησης µιας εκστρατείας στην Ελλάδα µε προσδιορισµό των βασικών παραµέτρων σχεδιασµού (στόχος, χρονική περίοδος, επιλογή συνθηµάτων, µέσα επικοινωνίας) και µε τη συγκρότηση της δοµής της εκστρατείας (επιµέρους δράσεις, οµάδες στόχους). 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

2 1. Εισαγωγή Η ερευνητική οµάδα του Τοµέα Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων του Τµήµατος Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, κατάρτισε σχέδιο πρόταση µίας εκστρατείας ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέµατα οδικής ασφάλειας, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος που ανατέθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, µε τίτλο: «Ολοκληρωµένο σύστηµα εκπαίδευσης και ελέγχου ικανότητας οδηγών µε έµφαση στα θέµατα οδικής ασφάλειας» (Μίντσης [1]). Η πρόταση περιλαµβάνει τον καθορισµό των στόχων και των επιδιώξεων της εκστρατείας, τον προσδιορισµό των οµάδων στόχων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, τη συγκρότηση της δοµής και του τρόπου και συχνότητας µετάδοσης των πληροφοριών, καθώς και του περιεχοµένου των µηνυµάτων της κάθε οµάδας στόχου, ξεχωριστά. 2. Υφιστάµενη κατάσταση στο εξωτερικό Σε χώρες του εξωτερικού µε ικανοποιητικό επίπεδο οδικής ασφάλειας, παρατηρείται έντονη δραστηριοποίηση στη λήψη µέτρων και δράσεων που επιδιώκουν την αντιµετώπιση του φαινοµένου της οδικής ανασφάλειας. Μέτρα και δράσεις έχουν ξεκινήσει από τη δεκαετία του 1970 και του 1980 σε αρκετές χώρες (π.χ. Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Σουηδία), µε τη συγκρότηση και εφαρµογή προγραµµάτων µεγάλης κλίµακας, µε κοινό χαρακτηριστικό το ενιαίο και ολοκληρωµένο πλαίσιο δράσης και το συντονισµό των φορέων που εµπλέκονται µε ζητήµατα οδικής ασφάλειας (Κανελλαΐδης [2]). Η κυρίαρχη αντίληψη που υπάρχει σε όλα αυτά τα προγράµµατα είναι η διασφάλιση της συνεργασίας και της συµµετοχής των πολιτών στην προσπάθεια καταστολής της οδικής ανασφάλειας. Το µέσο δε, µε το οποίο αυτό επιτυγχάνεται, είναι η ενηµέρωσή τους, που επιτελείται, κύρια, µέσω εκτεταµένων εκστρατειών ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης που καταρτίζονται και υλοποιούνται, στις περισσότερες των περιπτώσεων, από κρατικούς φορείς, αρµόδιους για την οδική ασφάλεια, σε συνεργασία µε φορείς που δύνανται να συνεισφέρουν στην προώθηση και προβολή της εκστρατείας (A.U.Th. [3]). Οι εκστρατείες ενηµέρωσης, που διεξάγονται από κρατικούς φορείς και παρουσιάζουν µεγάλη έκταση και χρονική διάρκεια, περιλαµβάνουν ευρύ φάσµα θεµατικών ενοτήτων, που υπάγονται σε ένα ενιαίο πλαίσιο αρχών και κατευθύνσεων (Χαραµής [4]). Η διάρκειά τους ποικίλει αλλά σηµειώνεται ότι επιτυχηµένες και αποτελεσµατικές εκστρατείες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης διαρκούν µεγάλα χρονικά διαστήµατα (5 10 έτη) (Road Safety Campaign THINK [5]). Σε εκστρατείες ενηµέρωσης που έχουν διεξαχθεί σε χώρες του εξωτερικού (Μεγάλη Βρετανία (Road Safety Campaign THINK [5]), Αυστραλία (Queensland Transport & Maritime Safety [6], Land Transport Safety Authority of New Zealand [7]), Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής (National Highway Traffic Safety Administration [8]), Βέλγιο (Institut Belge pour la Sécurité Routière [9])) κυριαρχεί ένας κεντρικό στόχος, που καθορίζει τα µηνύµατα και τις 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

3 πληροφορίες που επιδιώκεται να διαδοθούν. Επίσης προσδιορίζονται τα µέσα επικοινωνίας που χρησιµοποιούνται, οι οµάδες του πληθυσµού που γίνονται δέκτες των µηνυµάτων, η χρονική περίοδος και η συχνότητα της ενηµέρωσης, καθώς και η αισθητική που θα υιοθετηθεί (A.U.Th. [3]). Η επιλογή των παραπάνω παραµέτρων αποτελεί βασικό στοιχείο για την επιτυχία µίας εκστρατείας, δεδοµένου ότι η βαθµός αποδοχής των µηνυµάτων, σχετίζεται κύρια µε τον τρόπο που αυτά φτάνουν στο κοινό (Χαραµής [4]). 3. Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στην Ελλάδα έχουν διεξαχθεί εκστρατείες ενηµέρωσης, που παρουσιάζουν έναν αποσπασµατικό χαρακτήρα, µε την έννοια της υλοποίησης από έναν µεµονωµένο φορέα και µε εύρος, χρονικό και πληθυσµιακό, αρκετά περιορισµένο. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι οι εκστρατείες ενηµέρωσης σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους (Χριστούγεννα, Πάσχα), όπου αναµένονται αυξηµένα µεγέθη κυκλοφορίας, µε σκοπό τη προειδοποίηση των οδηγών για προσεκτική και συνετή συµπεριφορά στο οδικό δίκτυο (Κανελλαΐδης [2]). Οι εκστρατείες αυτές συνοδεύονται από αυξηµένη αστυνόµευση και χωρίς να αµφισβητείται η χρησιµότητα και η ανάγκη τέτοιων δράσεων, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, λειτουργούν αρνητικά στο κοινό, λόγω του πρόσκαιρου και αποσπασµατικού χαρακτήρα τους. Στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα (Κανελλαΐδης [2]), έχει εφαρµοστεί το πρόγραµµα ΚΑΘ Ο ΟΝ , υπό την εποπτεία του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, το οποίο αποτελεί την πρώτη οργανωµένη και συντονισµένη δράση διενέργειας εκστρατείας ενηµέρωσης πολιτών σε ζητήµατα οδικής ασφάλειας στη χώρα µας. 4. Σχεδιασµός εκστρατείας ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης Η φυσιογνωµία της προτεινόµενης εκστρατείας καθορίζεται από τις παραµέτρους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διέπουν το επίπεδο της οδικής ασφάλειας της χώρας, αλλά και από τη διεθνή εµπειρία από ανάλογες εκστρατείες, που έχει δείξει ότι οι δράσεις αυτές είναι αποτελεσµατικές όταν επιλαµβάνονται µε το σύνολο του φαινοµένου της οδικής ασφάλειας, σε βάθος χρόνου (Road Safety Campaign THINK [5]). Ο σχεδιασµός µιας εκστρατείας απαιτεί πρωταρχικά τον καθορισµό ενός αντικειµενικού στόχου, που, στην προκειµένη περίπτωση καθορίστηκε, η βελτίωση της ανθρώπινης συµπεριφοράς των χρηστών του οδικού συστήµατος. Ο στόχος αυτός είναι καταλυτικός για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στη χώρα µας, αφού στον τοµέα αυτόν παρουσιάζεται σηµαντική υστέρηση σε σχέση µε άλλες χώρες. Η οδική υποδοµή και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του στόλου των οχηµάτων, που αποτελούν τους άλλους δύο παράγοντες που διαµορφώνουν, µαζί µε την ανθρώπινη συµπεριφορά, το επίπεδο οδικής ασφάλειας σε µία χώρα (Κανελλαΐδης [2]), παρουσιάζουν ήδη µια σηµαντική βελτίωση στην Ελλάδα κατά τη τελευταία δεκαετία 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

4 ( ιακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή [10]). Το πρωτεύον και το δευτερεύον οδικό δίκτυο βελτιώνεται ή επανακατασκευάζεται µε ραγδαίους ρυθµούς, ενώ µεγάλο ποσοστό των οχηµάτων έχει ανανεωθεί και εξοπλιστεί µε συστήµατα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, καθιστώντας τα περισσότερο ασφαλή. Ο ανθρώπινος παράγοντας, που αποτελεί την κυριότερη αιτία πρόκλησης οδικών ατυχηµάτων, παρουσιάζει τις µεγαλύτερες δυσκολίες ως προς την επιρροή και µεταβολή του (Κανελλαΐδης [2]). ιαθέσιµα µέσα για παρέµβαση στον τοµέα αυτό είναι ( ιακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή [10]): 1. Εκπαίδευση (κυκλοφοριακή αγωγή και εκπαίδευση υποψηφίων και τακτικών οδηγών). 2. Νοµοθετικές ρυθµίσεις (αυστηρότερες κυρώσεις). 3. Έλεγχος και επίβλεψη (αστυνόµευση). 4. Ενηµέρωση (εκστρατείες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης). Συνεπώς ο κεντρικός στόχος της εκστρατείας ενηµέρωσης σχετίζεται άµεσα µε την επιρροή του ανθρώπινου παράγοντα (βελτίωση συµπεριφοράς, νοοτροπίας και συνηθειών των χρηστών της οδού). Κύρια χαρακτηριστικά της εκστρατείας είναι η συνολική αντιµετώπιση των ζητηµάτων της οδικής ασφάλειας, µε τρόπο ενιαίο και καθολικό και η µεγάλη χρονική διάρκειά της. Ο ενιαίος και καθολικός χαρακτήρας της εκστρατείας πρέπει να χαρακτηρίζει όλες τις επιµέρους δράσεις του εγχειρήµατος, θεωρώντας ως κοινό παρονοµαστή τον κεντρικό στόχο της εκστρατείας. Η χρονική διάρκειά της πρέπει να κυµαίνεται από τρία (3) έως πέντε (5) έτη. Στο χρονικό διάστηµα αυτό οι δράσεις πρέπει να εµπλουτίζονται και να εξελίσσονται βαθµιαία, επιδιώκοντας την κλιµακωτή διάδοση µηνυµάτων και πληροφοριών και τη διατήρηση του ενδιαφέροντος από πλευράς του κοινού (A.U.Th. [3]). Οι διαφοροποιήσεις και οι προσθήκες κατά την πορεία της εκστρατείας, πρέπει να λαµβάνουν υπόψη, µεταξύ άλλων, το βαθµό αποδοχής των προηγούµενων µηνυµάτων, καθώς και την επίδρασή τους στο επίπεδο της οδικής ασφάλειας. Για το λόγο αυτό είναι σηµαντική η ποσοτική παρακολούθηση συγκεκριµένων, αντιπροσωπευτικών, δεικτών οδικής ασφάλειας σε τακτά χρονικά διαστήµατα διεξαγωγής της εκστρατείας, ούτως ώστε να µπορεί να αποτιµηθεί η επιτυχία της (Κανελλαΐδης [2], Road Safety Campaign THINK [5]). Τα επιµέρους θεµατικά πεδία, που θίγονται στα πλαίσια της εκστρατείας, είναι τα ακόλουθα (Χαραµής [4]): Κυκλοφοριακή αγωγή νέων ( ηµοτικό Σχολείο, Γυµνάσιο/ Λύκειο). Εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών. Συµπεριφορά και νοοτροπία τακτικών οδηγών και λοιπών χρηστών της οδού. Ευαισθητοποίηση των ηλικιωµένων οδηγών. Σε καθένα από τα πεδία διαφοροποιείται τόσο το αντικείµενο των πληροφοριών και των µηνυµάτων που πρέπει να διαδοθούν, όσο και τα χαρακτηριστικά της οµάδας στόχου, σε ότι αφορά τον τρόπο εµπλοκής της στη λειτουργία του οδικού συστήµατος. Ωστόσο κοινή επιδίωξη σε όλες τις περιπτώσεις είναι η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση των επιµέρους οµάδων πολιτών, σε ότι αφορά στη συµπεριφορά και στη νοοτροπία τους, κατά τη χρήση του οδικού συστήµατος (Κανελλαΐδης [2]). 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

5 Προκειµένου να εκπληρωθεί ο όρος της καθολικότητας της εκστρατείας και η µέγιστη αποδοχή και αφοµοίωση των µηνυµάτων, είναι απαραίτητη η χρησιµοποίηση ποικίλων και πολυάριθµων µέσων επικοινωνίας, µε στόχο την πολλαπλή και συνεχή πληροφόρηση του κοινού. Η επιλογή του µέσου επικοινωνίας πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οµάδας στόχου και την επιθυµητή συχνότητα µετάδοσης των σχετικών µηνυµάτων (A.U.Th. [3], Road Safety Campaign THINK [5]). Προϋπόθεση για την αποτελεσµατικότητα της εκστρατείας είναι η οριοθέτηση ενός κοινού πλαισίου ανάπτυξης των επιµέρους δράσεων, από άποψη αισθητικής, επικοινωνίας, εξέλιξης και χρονικής διάρκειας. Το ζητούµενο είναι η διενέργεια της εκστρατείας µε τρόπο ώστε τα επιµέρους µηνύµατα, να παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά, επιδεικνύοντας την υπαγωγή τους σε µία ενιαία δράση (Road Safety Campaign THINK [5]). Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η αναγνωρισιµότητα των δράσεων, παρέχοντας τη συσχέτιση και το σύνδεσµο µεταξύ των διαφόρων µηνυµάτων, που µε τη σειρά του εξασφαλίζει την καθολικότητα της εκστρατείας. 5. οµή της εκστρατείας ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης Η δοµή της εκστρατείας αποτελείται από τέσσερις (4) θεµατικές ενότητες, σε πλήρη αντιστοιχία µε τα θεµατικά πεδία που προαναφέρθηκαν και συνίστανται στις ακόλουθες κατηγορίες χρηστών της οδού: Μαθητές. Υποψήφιοι οδηγοί. Τακτικοί οδηγοί και λοιποί χρήστες της οδού. Ηλικιωµένοι οδηγοί. 5.1 Μαθητές Για την εν λόγω κατηγορία χρηστών, η οµάδα στόχος της εκστρατείας επιµερίζεται σε τρεις διακριτές υποοµάδες, η καθεµία από τις οποίες απαιτεί διαφορετική προσέγγιση και αντιµετώπιση (Road Safety Campaign THINK [5], Queensland Transport & Maritime Safety [6]): Γονείς Εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι, καθηγητές) Μαθητές Αντικείµενο των δράσεων είναι η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση των µαθητών σε θέµατα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας, άµεσα ή έµµεσα (µέσω των γονέων και του σχολείου), ενώ η διενέργειά τους πρέπει να είναι παράλληλη και συµβατή µε τα υφιστάµενα εκπαιδευτικά προγράµµατα κυκλοφοριακής διαπαιδαγώγησης (διδασκαλία κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία, λειτουργία Π.Κ.Α., κ.λπ.). Η ευαισθητοποίηση και η ενηµέρωση των νέων σε ζητήµατα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας πρέπει να χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες παραµέτρους και να χρησιµοποιεί συγκεκριµένες µεθόδους προσέγγισης της εν λόγω οµάδας στόχου. Τα µηνύµατα που απευθύνονται σε 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

6 νέους είναι απαραίτητο να κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα τους και να σχετίζονται, πρωταρχικά µε τις δικές τους ανάγκες και δυνατότητες µετακίνησης και, σε δεύτερο βαθµό, µε τους γενικούς κανόνες κυκλοφορίας και τα χαρακτηριστικά του υποδειγµατικού χρήστη της οδού (Road Safety Campaign THINK [5], European Red Cross Road Safety Campaign [11]). Κεντρικός στόχος της δράσης αυτής είναι η διαµόρφωση και η βελτίωση της κυκλοφοριακής συµπεριφοράς των µαθητών, µε έµφαση στους τρόπους µετακίνησης που τους χαρακτηρίζουν, αλλά και η διάπλαση νοοτροπίας, που θα τους µετατρέψει σε ευσυνείδητους και σωστούς χρήστες του οδικού συστήµατος, όταν ενηλικιωθούν. Ο κεντρικός στόχος αυτός είναι ταυτόσηµος µε τον αντίστοιχο στόχο της συνολικής εκστρατείας, µε µία σηµαντική προσθήκη: πέρα από τη βελτίωση των συµπεριφορών και των συνηθειών, επιδιώκεται επέµβαση στο χαρακτήρα και στην προσωπικότητα των µαθητών, που σε αυτή την ηλικία διαπλάθονται, αµφότερα (Μίντσης [1]). Τα µέσα που συστήνονται για τη δράση αυτή προσανατολίζονται κύρια στο έντυπο υλικό (φυλλάδια, ενηµερωτικά έντυπα, εγχειρίδια, αφίσες), τα οποία είναι εύχρηστα και µπορούν να επηρεάσουν τους µαθητές. Η τηλεόραση και οι βιντεοκασέτες έχουν µεν περιορισµένες δυνατότητες χρήσης, αλλά πολύ µεγαλύτερο βαθµό επιρροής, ενώ σηµαντικός είναι και ο ρόλος του διαδικτύου, που συνδυάζει την ενηµέρωση σε ζητήµατα ασφαλούς κυκλοφορίας µε τη χρήση της τεχνολογίας, µέσω ηλεκτρονικών παιχνιδιών, ασκήσεων, δοκιµασιών, κ.λπ. (Queensland Transport & Maritime Safety [6]). Είναι επιβεβληµένο όλα τα παραπάνω µέσα να υιοθετήσουν µεθόδους, που να προσελκύουν τους νέους τονώνοντας το ενδιαφέρον τους. Τα µηνύµατα πρέπει να µεταδίδονται µέσω ευχάριστων και διασκεδαστικών ιστοριών ή παιχνιδιών, µε τη χρήση γελοιογραφηµάτων ή κινούµενων σχεδίων (European Red Cross Road Safety Campaign [11]). Οι χαρακτήρες αυτοί κρίνεται σκόπιµο να είναι κοινοί σε όλες τις δραστηριότητες της εκστρατείας, ώστε να καταστούν οικείοι και αναγνωρίσιµοι (Road Safety Campaign THINK [5], European Red Cross Road Safety Campaign [11]), παράµετρος πολύ σηµαντική για τη διασφάλιση ενιαίου ύφους και αισθητικής και την εξασφάλιση αίσθησης εξοικείωσης. Επιπρόσθετα, είναι απαραίτητη η ενηµέρωση των γονιών και των εκπαιδευτικών σε ζητήµατα κυκλοφοριακής αγωγής, µε σκοπό τη µετάδοση των επιθυµητών µηνυµάτων στα παιδιά, είτε µέσω του σχολείου, είτε µέσω της οικογένειας (Road Safety Campaign THINK [5], Land Transport Safety Authority of New Zealand [7]). Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η σύνταξη αντίστοιχων εγχειριδίων, φυλλαδίων, εντύπων µε οδηγίες και κατευθύνσεις για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών (Institut Belge pour la Sécurité Routière [9], [12]). 5.2 Υποψήφιοι οδηγοί Στην περίπτωση των υποψήφιων οδηγών είναι σηµαντική η παροχή πληροφοριών σχετικά µε το αντικείµενο εκπαίδευσης που πρόκειται να παρακολουθήσουν, αλλά και µε τις διαδικασίες των εξετάσεων για την 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

7 απόκτηση άδειας οδήγησης. Σκοπός της δράσης αυτής είναι η υποβοήθηση και η υποστήριξη της εκπαιδευτικής και εξεταστικής διαδικασίας (και σε καµία περίπτωση η αναπλήρωσή της), αλλά και η ευαισθητοποίησή των υποψηφίων οδηγών σε ζητήµατα που αφορούν την οδική ασφάλεια, σε µία, καθοριστική για τη διαµόρφωση της οδηγικής τους συµπεριφοράς, χρονική φάση (Κανελλαΐδης [2], A.U.Th. [3]). Το ζητούµενο είναι η ενηµέρωση σχετικά µε θέµατα που άπτονται της ανθρώπινης συµπεριφοράς και της υιοθέτησης νοοτροπίας, που χαρακτηρίζεται από υποχωρητικότητα, κοινωνικότητα και φιλικότητα έναντι των λοιπών χρηστών. Το υφιστάµενο σύστηµα εκπαίδευσης και εξέτασης παρέχει ένα σηµαντικό αριθµό γνώσεων και πρακτικών που συνδέονται µε τη τεχνική της οδήγησης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου, καθώς και του οχήµατος. Αντίθετα, η προτεινόµενη δράση συνεισφέρει στο εγχείρηµα αναβάθµισης του συστήµατος εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών, µε κύριο άξονα τον άνθρωπο και τη συµπεριφορά του ως οδηγού (The National Directory of Driving Schools [13]), µε έµφαση στο µέγεθος της ευθύνης που αναλαµβάνουν οι νέοι οδηγοί, µε την απόκτηση της άδειας οδήγησης (Μηνούδης [14]). Τα µέσα που δύνανται να χρησιµοποιηθούν για την προώθηση των επιδιωκόµενων µηνυµάτων της δράσης είναι το έντυπο υλικό και το διαδίκτυο, που είναι προσφιλή στις νεαρές ηλικίες (18 20 ετών), όπου παρατηρείται µεγάλη συγκέντρωση υποψηφίων οδηγών. Η επιλογή του τρόπου προσέγγισης της συγκεκριµένης οµάδας στόχου είναι αρκετά δύσκολη, εξαιτίας της ιδιοσυγκρασίας της συγκεκριµένης ηλικιακής οµάδας. Συστήνεται και σε αυτή την περίπτωση η υπαγωγή όλων των επιµέρους δραστηριοτήτων σε ένα ενιαίο πλαίσιο, που θα διασφαλίσει την απαιτούµενη οικειότητα και αναγνωρισιµότητα των επιµέρους ενεργειών. Οι διαδικασίες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των υποψηφίων οδηγών πρέπει να υφίστανται σε µόνιµη βάση, σε ότι αφορά το συγκεκριµένο τµήµα του πληθυσµού (Queensland Transport & Maritime Safety [6]) και πρέπει να ξεκινούν µε την έναρξη των διαδικασιών εκπαίδευσης του υποψηφίου. Σε ότι αφορά στο έντυπο υλικό µπορεί να διανεµηθεί σε σχολές οδηγών (παράλληλα µε τα εγχειρίδια εκπαίδευσης για την απόκτηση άδειας οδήγησης), σε χώρους συγκέντρωσης νέων, ακόµη και στο σχολείο, στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου. Αντίθετα, κρίνεται σκόπιµη η χορήγηση των σχετικών ηλεκτρονικών διευθύνσεων στους υποψηφίους οδηγούς, τη χρονική περίοδο που εκκινούν τα µαθήµατα για την απόκτηση άδειας οδήγησης (The National Directory of Driving Schools [13], Go Local Net [15]). 5.3 Τακτικοί οδηγοί και λοιποί χρήστες της οδού Η οµάδα - στόχος αυτής της κατηγορίας περιλαµβάνει τους τακτικούς οδηγούς, αλλά και τους λοιπούς χρήστες της οδού, οι οποίοι λειτουργούν αυτόνοµα στο σύστηµα κυκλοφορίας (πεζοί, ποδηλάτες, κ.λπ.). Η οµάδα αυτή δεν παρουσιάζει συγκεκριµένη οµοιογένεια και κοινά χαρακτηριστικά, αφού σε αυτήν ανήκει ένα µεγάλο τµήµα του πληθυσµού που µετακινείται καθηµερινά, µε οποιοδήποτε µέσο, στο οδικό σύστηµα και ως εκ τούτου προκαλεί και εµπλέκεται σε τροχαία 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

8 ατυχήµατα. Συνεπώς, η δράση αυτή πρέπει να συγκεντρώνει το µέγιστο ποσοστό της προσπάθειας ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, αφού αυτή η οµάδα χρήζει σηµαντικής µεταστροφής της συµπεριφοράς και της νοοτροπίας κατά τη λειτουργία της στην οδό. Μεταστροφή που µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω εκστρατειών ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς και µε επιχειρήσεις αποτελεσµατικής αστυνόµευσης, αφού το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο δεν προβλέπει διαδικασίες επανεκπαίδευσής τους, παρά µόνο µέσω των διαδικασιών που προβλέπονται από το Σ.Ε.Σ.Ο. (Φ.Ε.Κ., Αρ.Φύλλου 1675 [16]). Για την επίτευξη του στόχου και την επιτυχία της εκστρατείας, που συνεπάγεται την αποτελεσµατικότητα του συνολικού εγχειρήµατος βελτίωσης του επιπέδου οδικής ασφάλειας στη χώρα µας, είναι απαραίτητη η δραστηριοποίηση όλων των αρµοδίων και εµπλεκοµένων φορέων, µε τρόπο οργανωµένο και συντονισµένο. Η διοργάνωση της εκστρατείας πρέπει να πραγµατοποιηθεί σε κεντρικό επίπεδο, από φορέα µε κρατική υπόσταση (π.χ. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών), αλλά είναι καταλυτική η συνδροµή και άλλων φορέων µε δυνατότητα αποτελεσµατικής παρέµβασης στον τοµέα επικοινωνίας και ενηµέρωσης του πληθυσµού (π.χ. Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Σχολές Οδηγών, κ.λπ.). Εξαιτίας της ανοµοιογένειας και του µεγάλου πλήθους της οµάδας στόχου, είναι απαραίτητη η χρήση όλων των δυνατών µέσων και τρόπων επικοινωνίας µέσα σε ένα ενιαίο και ολοκληρωµένο πλαίσιο αρχών και στόχων, µε χρονικό προγραµµατισµό και στρατηγικό σχέδιο εφαρµογής. (Road Safety Campaign THINK [5], Road Sense Programme [17]). 5.4 Ηλικιωµένοι οδηγοί Οι ηλικιωµένοι οδηγοί αποτελούν τµήµα της ευρύτερης οµάδας των τακτικών οδηγών. Ο διαχωρισµός έγκειται στο γεγονός ότι η εν λόγω οµάδα του πληθυσµού παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ως προς τις δυνατότητές της στην οδήγηση, που έχει άµεσες συνέπειες στην οδική ασφάλεια των ιδίων, αλλά και των υπολοίπων χρηστών του οδικού δικτύου. Οι ιδιαιτερότητες σχετίζονται µε τη µείωση των αντιληπτικών ικανοτήτων (αντανακλαστικά, όραση, ακοή, κ.λπ.) κατά την οδήγηση, λόγω εξασθένησης των οργανικών λειτουργιών τους, µε την αύξηση της ηλικίας (Road Sense Programme [17]). Σηµειώνεται η έλλειψη πρόνοιας για τη συγκεκριµένη ηλικιακή οµάδα οδηγών στη χώρα µας, πέρα από την λήξη της ισχύος της άδειας οδήγησης στο 65ο έτος της ηλικίας και την υποχρέωση αναθεώρησής της, όπου οι ηλικιωµένοι οδηγοί υποβάλλονται σε σειρά ιατρικών εξετάσεων ελέγχου ικανότητας όρασης, ακοής και αντίληψης του οργανισµού. Εφόσον οι ιατρικές εξετάσεις το επιτρέψουν, ο οδηγός ανανεώνει την άδεια οδήγησης και παραµένει τακτικός οδηγός, έχοντας την υποχρέωση να επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Το καθεστώς αυτό επιβάλλει την ανάπτυξη ξεχωριστής δράσης, στα πλαίσια της εκστρατείας ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, µε αποδέκτες τους ηλικιωµένους οδηγούς, που πρέπει να στοχεύει στη διασφάλιση της σωστής και ευσυνείδητης συµπεριφοράς τους, σε σχέση µε τις δυνατότητες και την 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

9 αντίληψή τους (Road Safety Campaign THINK [5], Hole [18]). Το αντικείµενο της εκστρατείας στην προκειµένη περίπτωση δεν σχετίζεται τόσο µε τη διάδοση µηνυµάτων για την εφαρµογή των κανόνων κυκλοφορίας και την υιοθέτηση ήπιων και υποχωρητικών συµπεριφορών, αλλά µε τη συνειδητοποίηση των πραγµατικών δυνατοτήτων των ηλικιωµένων οδηγών, µέσα από µία διαδικασία αυτοελέγχου και αυτοκριτικής (Land Transport Safety Authority of New Zealand [7], Hole [18]) απαλλαγµένης από δογµατισµούς και εγωιστικές στάσεις. Επίσης, ο σχεδιασµός της δράσης πρέπει να διασφαλίζει την αξιοπρέπεια και το σεβασµό έναντι των ηλικιωµένων οδηγών, µε την αποφυγή τακτικών περιθωριοποίησης και αποµονωτισµού (National Highway Traffic Safety Administration [8], American Association of Retired Persons [19]). Τα µηνύµατα που πρόκειται να προβληθούν πρέπει να υποκινούν και να παροτρύνουν τους ηλικιωµένους οδηγούς να ελέγξουν τις γνώσεις τους σχετικά µε τους κανόνες κυκλοφορίας και τον τρόπο εφαρµογής τους αλλά, κυρίως, τη συµπεριφορά τους και τον τρόπο ανταπόκρισής τους στις συνθήκες που παρουσιάζονται όταν οδηγούν (Land Transport Safety Authority of New Zealand [7], American Association of Retired Persons [18]). Σηµαντικό ζήτηµα που επηρεάζει άµεσα το σχεδιασµό των δράσεων της εκστρατείας, είναι ο καθορισµός της ηλικίας του οδηγού, πέρα από την οποία πρέπει να υπάγεται στην οµάδα στόχο. Η αντίληψη που διεθνώς κυριαρχεί είναι ότι η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση των οδηγών πρέπει να ξεκινά στο πεντηκοστό πέµπτο (55ο) έτος της ηλικίας του ανθρώπου (American Association of Retired Persons [19]), κατά το οποίο ο ανθρώπινος οργανισµός δεν παρουσιάζει, στην πλειοψηφία του, σοβαρές αλλοιώσεις, σε ότι αφορά τις αντιληπτικές και αισθητικές ικανότητές του. Η επιλογή της συγκεκριµένης ηλικίας έχει να κάνει µε την πρόληψη παρά µε την καταστολή του εν λόγω φαινοµένου (Federal Office of Road Safety [20]). Η εφαρµογή της δράσης πρέπει να προσαρµοστεί στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριµένης οµάδας στόχου, σε ότι αφορά την επιλογή των µέσων που θα χρησιµοποιηθούν για τη διάδοσή της, καθώς και τον τρόπο προσέγγισης των ηλικιωµένων οδηγών, που πρέπει να πραγµατωθεί µε προσοχή και διακριτικότητα. Τα µέσα επικοινωνίας που συστήνονται είναι έντυπο υλικό και διενέργεια ενηµερωτικών σεµιναρίων, ενώ τα µέσα µαζικής επικοινωνίας (τηλεόραση, εφηµερίδες) και το διαδίκτυο µπορεί να χρησιµοποιηθούν περιορισµένα αλλά µε αυξηµένο βαθµό επιρροής. Βιβλιογραφία [1] Ερευνητικό έργο: Ολοκληρωµένο σύστηµα εκπαίδευσης και ελέγχου ικανότητας οδηγών µε έµφαση στα θέµατα της οδικής ασφάλειας, Τοµέας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων, Τµήµα Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών, Α.Π.Θ. Επιστηµονικώς Υπεύθυνος: Γ. Μίντσης, Ελλάδα, [2] Ερευνητικό έργο: Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα , Τοµέας Μεταφορών και 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

10 Συγκοινωνιακής Υποδοµής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Επιστηµονικώς Υπεύθυνος: Γ. Κανελλαϊδης, Ελλάδα, [3] Research Programme: Camparie, Aristotle University Of Thessaloniki, DGVII Transport RTD Programme, Fourth Framework Programme of the European Commision, Urban Transport Research, Greece, [4] Χαραµής Θ., Εκστρατείες Ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης σε θέµατα οδικής ασφάλειας, Μεταπτυχιακή Εργασία, ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασµός, Οργάνωση και ιαχείριση των Συστηµάτων Μεταφορών», Α.Π.Θ., Ελλάδα, [5] Road Safety Campaign THINK!, Department For Transport, United Kingdom ( [6] Queensland Transport and Maritime Safety, Queensland Government, Australia, ( [7] Land Transport Safety Authority of New Zealand (LTSA), New Zealand, ( [8] National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), Department of Transportation, United States of America, ( [9] He! Ne m oubliez pas! Les enfants protéges en voiture la législation, les sièges, les conseils. Institut Belge pour la Sécurité Routière (I.B.S.R.), Belge [10] Πόρισµα για τα τροχαία ατυχήµατα και την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα,. ιακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη µελέτη του προβλήµατος των τροχαίων ατυχηµάτων, Βουλή Ελλήνων, Ελλάδα, [11] You've Only Got One Life So take care!, European Red Cross Road Safety Campaign, National Red Cross Societies, , ( life.info). [12] Guide pour les parents, il était une fois la rue Institut Belge pour la Sécurité Routière (I.B.S.R.), Belge [13] UK Learner Drivers, The National Directory of Driving Schools, United Kingdom, ( [14] Μηνούδης Ιωάν., Οδήγηση οι κανόνες του παιχνιδιού!, Παιδαγωγός Κυκλοφορίας, Ελλάδα [15] Go Local Net, The Online Study Guide for Student Drivers and The Driving Rules Network Practice Tests, United States of America, ( [16] Φ.Ε.Κ., Αρ.Φύλλου 1675, Σύστηµα Ελέγχου Συµπεριφοράς Οδηγών Μηχανοκινήτων Οχηµάτων, Ελλάδα, 26 Αυγούστου [17] Road Sense Programme, Institute for Professional Development and Education Research at Massey University, Land Transport Safety Authority (LTSA), New Zealand, ( [18] Dr. Hole Gr., How risky are older drivers?, School of Cognitive and Computing Sciences, University of Sussex, United Kingdom, [19] American Association of Retired Persons (AARP), United States Of America, ( [20] Federal Office of Road Safety, F.O.R.S., Older Drivers: Calculating the risk of Involvement in Fatal Crashεs, Australia, ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

11 English summary Design of awareness and sensitization campaigns on road safety issues Campaigns are very important elements of the road safety strategic plans. In the framework of this paper the design of awareness and sensitization campaigns plan on road safety issues in Greece is presented. The transport team of the Department of Rural and Surveying Engineering of Aristotle University of Thessaloniki made the respective research. The proposed plan is based on the international experience in this field. Such campaigns took place in various countries all over the world like U.K. (Road Safety Campaign THINK), New Zealand, U.S.A., Belgium, etc. Although their duration varies it must be mentioned that in order to be successful and effective they must last for a long period (5 to 10 years). In Greece such campaigns usually take place during specific periods of the year like Christmas and Easter where there are heavy traffic volumes in the road network. This fact certainly affects their effectiveness. The structure of the proposed campaigns consists of four thematic sections as follows: "students", "candidate drivers", "drivers and other road users", "elderly drivers". The target group of students consists of three subgroups: parents, teachers, and students. The overall objective is to sensitize students about their behavior in traffic and also about road safety. The messages need to be categorized according the age of the students. The use of pamphlets, brochures, leaflets and posters is proposed for this purpose. Television programmes and videotapes can also be used while Internet can play an important role. Pamphlets, brochures and leaflets must be prepared also for the case of teachers and parents, giving directions and guidelines about student's education. Campaigns concerning candidate drivers must be focused on driver's behavior. Internet proved to be a very useful tool for the group of drivers who are years old. The printed material can be distributed through the driving education school, high school etc. messages are also an option for this specific target group. The target group of drivers and other road users (pedestrians, cyclists etc.) has not homogeneity and therefore all possible means of communication must be used in the framework of a campaign, which can be organized by the Ministry of Transport and Communications. The elderly drivers have special characteristics (problems with reflex, hearing etc.). The objective in this campaign is to help them realized their capabilities concerning driving, to check these capabilities and to respectively adapt their driving behavior. Printed material together with seminars can be the most effective communication means while Internet is of limited value for this purpose. 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Κεφάλαιο 03-00 σελ. 1 03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Μια από τις κύριες διαφορές μεταξύ της βιομάζας και των ορυκτών καυσίμων είναι ότι η βιομάζα παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Ιατρικά Έξοδα που µπορεί να καταβάλει η Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση:

1. Τα Ιατρικά Έξοδα που µπορεί να καταβάλει η Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση: Ιατρικά και Νοσοκοµειακά Έξοδα Οι Εργάτες που λαµβάνουν εβδοµαδιαίο επίδοµα αποζηµίωσης ίσως να δικαιούνται να πληρωθούν από την Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση (από εισπνοή σκόνης),

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας

Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας Το Αυτοτελές Τµήµα Δηµοτικής Αστυνοµίας είναι αρµόδιο για την αποτελεσµατική και αποδοτική άσκηση των αρµοδιοτήτων που έχουν θεσπισθεί µε το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού

Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού «Καλές πρακτικές στην αποτελεσματική Διαχείριση του Εθελοντικού Δυναμικού» ΣΥΝήγορος Του Παιδιού 14-15 Ιουνίου 2012 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Ο σίδηρος παρά το γεγονός, ότι αποτελεί υλικό γνωστό ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως και ουσιαστικά σε αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΑ & ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΣΤΑ & ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΑ & ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τα οστά είναι μία στερεά μορφή του συνδετικού ιστού. Σχηματίζουν το μεγαλύτερο μέρος του σκελετού ( 205 οστά) και είναι ο κύριος στηρικτικός ιστός του σώματος. ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Σκοπος μαθηματος: -ορισμος υγιεινης -αρχες υγιεινης -σκοποι υγιεινης -αποτελεσματα υγιεινης. Ορισμος της Υγιεινης: Υγιεινη είναι η επιστημη που ερευνα και μελετα τα Υγειολογικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Α.Π.Ε ΜΕ ΈΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΝΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Α.Π.Ε ΜΕ ΈΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΝΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Α.Π.Ε ΜΕ ΈΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΝΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης - Παράρτηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Ο τίτλος της εργασία μας για αυτό το τετράμηνο ήταν «Πολίτες της πόλης μου, πολίτες της οικουμένης». Κλιθήκαμε λοιπόν να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη

Ο τίτλος της εργασία μας για αυτό το τετράμηνο ήταν «Πολίτες της πόλης μου, πολίτες της οικουμένης». Κλιθήκαμε λοιπόν να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη Ο τίτλος της εργασία μας για αυτό το τετράμηνο ήταν «Πολίτες της πόλης μου, πολίτες της οικουμένης». Κλιθήκαμε λοιπόν να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη μας και καταγράψουμε τις παρατηρήσεις μας. Αρχικά δεν

Διαβάστε περισσότερα

4 5 6 Δεκεμβρίου 2015 Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

4 5 6 Δεκεμβρίου 2015 Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 7o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΟΥ & ΜΕΛΙΣΣΑΣ 4 5 6 Δεκεμβρίου 2015 Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Το σταθερό μας ραντεβού για άλλη μια χρονιά θα δοθεί στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας την πρώτη εβδομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Νομοθετικό Πλαίσιο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων Όνομα: Φραντζέσκα Υδραίου Εταιρεία: Ε.ΣΥ.Φ.

Τίτλος: Εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Νομοθετικό Πλαίσιο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων Όνομα: Φραντζέσκα Υδραίου Εταιρεία: Ε.ΣΥ.Φ. Τίτλος: Εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Νομοθετικό Πλαίσιο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων Όνομα: Φραντζέσκα Υδραίου Εταιρεία: Ε.ΣΥ.Φ. Το σκηνικό στην φυτοπροστασία και κατ επέκταση στη γεωργία αλλάζει σαν αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκηνωτικές Σκέψεις

Κατασκηνωτικές Σκέψεις Κατασκηνωτικές Σκέψεις Αγαπητοί Γερόλυκοι, Στον καθένα και καθεµία Αρχηγό ξεχωριστά αξίζει ένα µεγάλο µπράβο γιατί για ένα ακόµα καλοκαίρι όπως τα τελευταία 101 χρόνια Λυκόπουλα, Πρόσκοποι, Ανιχνευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία.

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία «Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» του ΤΣΟΛΑΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης Σύνδεση με προηγούμενο Μάθημα Στο κεφάλαιο Θερμότητα έχουμε μάθει: Τι είναι θερμότητα & θερμοκρασία μακροσκοπικά & μικροσκοπικά Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ρόδος και Αίγυπτος : λίκνα ευεργετισμού. Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη

Ρόδος και Αίγυπτος : λίκνα ευεργετισμού. Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη Ρόδος και Αίγυπτος : λίκνα ευεργετισμού Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη Ο 19 ος και οι αρχές του 20 ου αιώνα αντιπροσωπεύουν την «εποχή της αυτοκρατορίας», δηλαδή την παγκόσμια επέκταση του αποικιοκρατικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Φασίστες και αφεντικά στου πηγαδιού τον πάτο, ζήτω το παγκόσμιο προλεταριάτο.

Φασίστες και αφεντικά στου πηγαδιού τον πάτο, ζήτω το παγκόσμιο προλεταριάτο. Οι νόμοι της αγοράς, νόμοι της άγριας δύσης έχουν καταστρέψει ό,τι με αγώνες είχαμε κατακτήσει. Ο Υπ. Υγείας φωνάζει πως δεν έχει απολυθεί κανείς απ τα νοσοκομεία και ότι όλα λειτουργούν καλά. Ολόκληρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr Τοποθέτηση στη Βουλή της Αντιπροέδρου της Α..Ε..Υ., έσποινας Σπανού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006. ΡΑΣΗ 15 ΤΙΤΛΟΣ ΡΑΣΗΣ: Ανάπτυξη εργαλείων συµβουλευτικής της κατάρτισης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006. ΡΑΣΗ 15 ΤΙΤΛΟΣ ΡΑΣΗΣ: Ανάπτυξη εργαλείων συµβουλευτικής της κατάρτισης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΡΑΣΗ 15 ΤΙΤΛΟΣ ΡΑΣΗΣ: Ανάπτυξη εργαλείων συµβουλευτικής της κατάρτισης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Σύστηµα συµβουλευτικής κατάρτισης, εξειδικευµένο στην οµάδα-στόχο». ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα Στατιστικά στοιχεία Κατά τη διάρκεια του 2011 ο Συνήγορος δέχθηκε 10.706 νέες αναφορές. Μεταξύ αυτών, εκατοντάδες αναφορές προέρχονται από οµάδες πολιτών - είναι δηλαδή «συλλογικές αναφορές». Η γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 8 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έγιναν σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού, ως µοχλό για την

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσόρισμα επισήμων. Κυρίες και κύριοι,

Καλωσόρισμα επισήμων. Κυρίες και κύριοι, 1 Καλωσόρισμα επισήμων Κυρίες και κύριοι, Εκ μέρους των μελών του Διοικητικού μας συμβουλίου, σας καλωσορίσω στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο της Συνομοσπονδίας μας, μέσα από τις εργασίες του οποίου αισιοδοξούμε

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις της Α..Ε..Υ. «Νοµοσχέδιο για την Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση»

Θέσεις της Α..Ε..Υ. «Νοµοσχέδιο για την Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση» Αθήνα 3.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:156 Θέσεις της Α..Ε..Υ. «Νοµοσχέδιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης κυρίαρχα δικαιώµατα των φοιτητών είναι το δικαίωµα στη µάθηση και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε)

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε) Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε) θεωρούνται ανεξάντλητες. Στην κατηγορία αυτή, ανήκουν ο ήλιος, ο άνεμος, τα ποτάμια, οι οργανικές ύλες όπως το ξύλο και τα απορρίμματα

Διαβάστε περισσότερα

Μια πρακτική εφαρμογή της Εμπέδωσης στην Δ τάξη. Δημήτρης Κουρουσίδης

Μια πρακτική εφαρμογή της Εμπέδωσης στην Δ τάξη. Δημήτρης Κουρουσίδης Μια πρακτική εφαρμογή της Εμπέδωσης στην Δ τάξη Δημήτρης Κουρουσίδης Η εμπέδωση ως περιεχόμενο και πολλές άλλες συναφείς δραστηριότητες (εξατομίκευση, ομαδοποίηση, ενίσχυση κτλ.) δεν είναι κάτι το νέο

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας Αρωματικά φυτά της Ελλάδας 1. ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να ενημερωθούμε περί των αρωματικών φυτών της Ελλάδας. Να μάθουμε για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Να μάθουμε τις τοποθεσίες που βρίσκονται. Να μάθουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. των Τοπικών Προϊόντων. του Δήμου Σητείας. «Σητείας Γη»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. των Τοπικών Προϊόντων. του Δήμου Σητείας. «Σητείας Γη» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3 ο Φεστιβάλ Προώθησης και Ανάδειξης των Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Σητείας «Σητείας Γη» Ο δήμος Σητείας σε συνεργασία με το Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης και την Περιηγητική Λέσχη Σητείας, στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για την: «Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Ε140038 Η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ («Εταιρία») προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στην προµήθεια - τοποθέτηση καινούργιων ελαστικών µε σύγχρονο και πρωτοποριακό σχεδιασµό πέλµατος για την καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος, κατάλληλα για χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνία Αθανασοπούλου

Αντωνία Αθανασοπούλου Πίνακας 1. Μέθοδοι αντιµετώπισης της διάβρωσης (ορύγµατα) Λοφίσκος στην κορυφή του ορύγµατος Ανάχωµα παροχέτευσης Αναβαθµοί Αγωγοί στράγγισης Σπορά / Κάλυψη µε άχυρα Χλοοτάπητας Προσωρινή κάλυψη Οδοντωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ Θέμα: Θέσεις της ΚΕΕΕ για την ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών

Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών Είναι σηµαντικό για κάθε κάτοικο και πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) να γνωρίζει τις αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται η Ε.Ε. σήµερα. Η πληροφόρηση αυτή προσφέρει την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

Η ΦΙΛΙΑ..!!!  Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Σε γενικές γραµµές φιλία είναι η εθελοντική αλληλεξάρτηση ανάµεσα σε δύο άτοµα, µε απώτερο σκοπό να ικανοποιηθούν συναισθηµατικοί στόχοι των εµπλεκοµένων, η οποία είναι πιθανό

Διαβάστε περισσότερα

1. Κώστα Κυριλή 2. Εμμανουέλα Μπουγά 3. Πόπη Δόγα. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Κώστα Κυριλή 2. Εμμανουέλα Μπουγά 3. Πόπη Δόγα. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: Στην Αθήνα σήμερα, 27 Ιουλίου 2012, συνήλθε η Επιτροπή Εξέτασης των Ενστάσεων που ορίστηκε με τη με αριθμ. Πρωτ. 492/25/18.07.2012 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., αποτελούμενη από τους: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ξαναδίνουμε ζωή στο δικό μας ΗΡΑΚΛΕΙΟ Δ.Α.Σ.Η. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ. Δημοτική Ανεξάρτητη Συνεργασία Ηρακλείου

Ξαναδίνουμε ζωή στο δικό μας ΗΡΑΚΛΕΙΟ Δ.Α.Σ.Η. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ. Δημοτική Ανεξάρτητη Συνεργασία Ηρακλείου Δ.Α.Σ.Η. Δημοτική Ανεξάρτητη Συνεργασία Ηρακλείου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ Ο βαθμός δημοκρατίας κάθε χώρας συναρτάται ευθέως και άμεσα με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι κοινωνικά και οικονομικά αδύναμοι Ούλωφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 Α ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/15. ΠΡΟΣ : Όλους τους Βαθμοφόρους της Αθήνας ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 Α ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/15. ΠΡΟΣ : Όλους τους Βαθμοφόρους της Αθήνας ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 Α ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/15 ΠΡΟΣ : Όλους τους Βαθμοφόρους της Αθήνας ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΘΕΜΑ : Συνέδριο Περιφέρειας - Πορίσματα Αγαπητοί βαθμοφόροι Σας γνωστοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΩΟΛΑΤΡΙΑΣ! ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Δε χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να διαπιστώσει

ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΩΟΛΑΤΡΙΑΣ! ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Δε χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να διαπιστώσει ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΩΟΛΑΤΡΙΑΣ! ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Δε χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να διαπιστώσει την τραγικότητα του σημερινού ανθρώπου, η οποία οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου και της οικογένειας.

ΘΕΜΑ: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου και της οικογένειας. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ολοήµερο σχολείο ΘΕΜΑ: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου και της οικογένειας. ηµαράς Σεραφείµ Α.Μ. 3811 Θεοχάρης Θωµάς Α.Μ. 3818 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διαχωρισμού των συστατικών ενός ετερογενούς μείγματος

Μέθοδοι διαχωρισμού των συστατικών ενός ετερογενούς μείγματος 1 Μέθοδοι διαχωρισμού των συστατικών ενός ετερογενούς μείγματος 1 ) Ετερογενές μείγμα δύο στερεών: * Με διαλογή με το χέρι π.χ μείγμα από φακές και φασόλια * Με διαλογή με μαγνήτη π.χ μείγμα από ρινίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα

Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η Ελληνική Προεδρία πραγµατοποιείται σε µια κρίσιµη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίοδο. Μια Ένωση που προετοιµάζει την µεγαλύτερη διεύρυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας

Κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας Τε χν ολογι κό Εκπαι δε υτι κό Ίδρυμα Λαμί ας Σχ ολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επιτροπή Ηθικής και Δεο ντολογίας Κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 32 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Καλαμπάκα, 4 & 5 Μαΐου 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 32 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Καλαμπάκα, 4 & 5 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 32 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Καλαμπάκα, 4 & 5 Μαΐου 2014 Το 32 ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. πραγματοποιείται σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από την κορύφωση της πολυδιάστατης

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Αυδίκος Η αµηχανία µπροστά στον τοίχο: το Πρόγραµµα και οι κοινότητες των Τσιγγάνων Γεια σας. Εγώ είµαι καινούργιος στη Θεσσαλία οι εκατέρωθέν µου καθήµενοι προϋπήρξαν εµού. Να ξεκινήσω, λοιπόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Μαρία Μανώλη 1 Εισαγωγή Χωρίς αµφιβολία, τα σχολείο 1 αποτελεί το πιο θεµελιώδη κοινωνικό θεσµό µετά την οικογένεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ. ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Γ.Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΗΝΑ, 2011 1 Γενικά Εδώ και πολλά χρόνια, οι ανασκαφικές έρευνες δέχονται τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα έργου. Με την 446/15 απόφαση Δ.Σ.,συγκροτήθηκε ομάδα έργου αποτελούμενη από τους:

Ομάδα έργου. Με την 446/15 απόφαση Δ.Σ.,συγκροτήθηκε ομάδα έργου αποτελούμενη από τους: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Τρικκαίων - 2 - Ομάδα έργου Με την 446/15 απόφαση Δ.Σ.,συγκροτήθηκε ομάδα έργου αποτελούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

Ο ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ Ο ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΜ:4968 Hhhhhkjl;h;oiugtpi;uf ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟΥΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εισηγητής: Μπαστάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχ ολή Διοίκησή και Οικονομίας Τμήμα Λογιστική

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχ ολή Διοίκησή και Οικονομίας Τμήμα Λογιστική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχ ολή Διοίκησή και Οικονομίας Τμήμα Λογιστική Θέμα πτυχιακής εργασίας: Μελέτη ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων και

Διαβάστε περισσότερα

2014 www.akel.org.cy

2014 www.akel.org.cy 2014 www.akel.org.cy Στις Ευρωεκλογές στις 25 του Μάη Ψηφίζουµε ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες υνάµεις ύναµη Αντίστασης Αξιοπρέπειας Προοπτικής Στις 25 του Μάη στις Ευρωεκλογές η παρουσία όλων στις κάλπες επιβάλλεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 Απόστολος Πιερρής ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ πόλιν δὲ μικρὰν καὶ ἄδοξον παραλαβὼν ἔνδοξον καὶ μεγάλην ἀπεργάσασθαι 14 Ιανουαρίου 2015 2 Η χώρα έχει ναυαγήσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης Κατερίνα Παναγοπούλου Πρέσβυς της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πρόεδρος του σωματείου γυναικών «Καλλιπάτειρα». Πρώτο βραβείο «Γυναίκα και Αθλητισμός» 2012 για την Ευρώπη. Δημιουργώντας κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ιωάννινα, Ιούνιος 2014 1 Οι βασικές στοχεύσεις και προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 18379 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 11/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 18379 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 11/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 18379 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 11/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 20,02171 στρ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για το νέο Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους.

Πρόταση για το νέο Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους. Πρόταση για το νέο Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους. Υπό του κ. Κανένα γιατί δεν έχει σημασία ποιός το έγραψε, ούτε τι τίτλους σπουδών έχει, παρά μόνο τι λέει... (v.20120722225112) Άρθρο 0. Το Ελληνικό Κράτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υφυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νέο κτίριο, ανακοίνωσε τα

Ο Υφυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νέο κτίριο, ανακοίνωσε τα Τρίπολη, 4 Απριλίου 2008 Δηλώσεις του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου μετά την επιθεώρηση των έργων μεταστέγασης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Τρίπολης από το Μαντζούνειο

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ελαιοχρωµατισµοί 4 ου & 50 ου ηµοτικών ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ : Ελαιοχρωµατισµοί 4 ου & 50 ου ηµοτικών ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ `ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ : Ελαιοχρωµατισµοί 4 ου & 50 ου ηµοτικών Σχολείων στην περιοχή ΤΑΛΩΣ ήµου Ηρακλείου /ΝΣΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεταιριστική Οικονομία

Συνεταιριστική Οικονομία Συνεταιριστική Οικονομία Ενότητα 10: Η Συνεταιριστική Ανάπτυξη Κοντογεώργος Αχιλλέας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Καλές Πρακτικές Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ενδοσχολικής Βίας- Σχολική Διαμεσολάβηση

Καλές Πρακτικές Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ενδοσχολικής Βίας- Σχολική Διαμεσολάβηση Καλές Πρακτικές Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ενδοσχολικής Βίας- Σχολική Διαμεσολάβηση Χρηστίδου Χριστίνα Κοινωνική Λειτουργός-Ψυχολόγος MSc Κοιν.Ψυχιατρικής-Παιδοψυχιατρικής Σήμερα στο σχολείο : Τα θύματα

Διαβάστε περισσότερα

323 Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας

323 Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας 323 Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας Σκοπός To τμήμα Φυτικής Παραγωγής έχει ως σκοπό την εκπαίδευση των φοιτητών του στον τομέα της Γεωπονίας, καθιστώντας τους ικανούς για την ποιοτική και ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 02-08-00-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 02-08-00-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-08-00-00 02 Χωµατουργικά Έργα 08 Αντιµετώπιση Συνάντησης µε αγωγούς ΟΚΩ κατά τις Εκσκαφές 00-00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία-Στεφανία-Γιάννης 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Ε2 Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ. 2014-15

Μαρία-Στεφανία-Γιάννης 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Ε2 Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ. 2014-15 Μαρία-Στεφανία-Γιάννης 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Ε2 Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ. 2014-15 Με ποιους τρόπους έτρωγαν τα ψάρια τους; Τα ψάρια τους τα έτρωγαν εκζεστά (βραστά), οφτά (ψητά) ή

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαλλιέργεια φυτών μεγάλης καλλιέργειας E. Καμπουράκης, MSc, PhD

Βιοκαλλιέργεια φυτών μεγάλης καλλιέργειας E. Καμπουράκης, MSc, PhD Βιοκαλλιέργεια φυτών μεγάλης καλλιέργειας E. Καμπουράκης, MSc, PhD Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ταχ. Θυρ. 2229, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη Ελλάδα Τηλ. 281 0 245851, Fax. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργατικά ατυχήµατα στο δρόµο

Εργατικά ατυχήµατα στο δρόµο Εργατικά ατυχήµατα στο δρόµο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ Μόνιµη Επιτροπή «Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία» Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Κ. ρόµος ηµόσιο αγαθό Επαγγελµατίες - Ερασιτέχνες Προσεκτικοί - Απρόσεκτοι Καλοί Κακοί οδηγοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1998

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1998 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2014 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2015 ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1998 Το 1998 η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία βραβεύθηκε για την δράση της από την Ακαδημία Αθηνών. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2014 & 3 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2015 ΒΡΑΒΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Σημειώνεται ότι για την ετοιμασία και εφαρμογή της ενότητας συνέδραμαν και οι συνάδελφοι Μαρία Ανθίμου και Χριστίνα Κκαΐλη (Δημοτικό Σχολείο Μενεού) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Τοπογραφικό Σχέδιο

Τεχνικό Τοπογραφικό Σχέδιο Τεχνικό Τοπογραφικό Σχέδιο Γ. Καριώτου ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δευτέρα, 9 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 08.11.2002 COM(2002) 612 τελικό ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 4 και 5 της

Διαβάστε περισσότερα