Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Σελίδα 1 από 40

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2010. (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Σελίδα 1 από 40"

Transcript

1 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Σελίδα 1 από 40

2 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 ης Δεκεμβρίου 2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την 22 Δεκεμβρίου 2011 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την καταχώρησή τους στον Τύπο (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ) την 30 Δεκεμβρίου 2011 και την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση, Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες παρατίθενται στις σελίδες από 20 έως και 81, καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων του Ομίλου. H Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Αυγή Μαρκοπούλου Ο Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτριος Λάμπρου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Νικόλαος Κουκής Αρ. Αδείας ΟΕΕ A Tάξης: Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου Νικόλαος Σούρδης Αρ. Αδείας ΟΕΕ A Tάξης: D.A.C.R.S A.E. ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ Σελίδα 2 από 80

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών...5 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου.... Error! Bookmark not defined. 1. Οικονομικές Καταστάσεις...20 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (ποσά σε ευρώ)...20 Κατάσταση Αποτελεσμάτων (ποσά σε ευρώ)...21 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (ποσά σε ευρώ)...22 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου (ποσά σε ευρώ)...23 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας (ποσά σε ευρώ)...24 Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ποσά σε ευρώ)...25 Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων Γενικές Πληροφορίες Σύνοψη Σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Νέα πρότυπα και Διερμηνείες...27 α) Την δυνατότητα επιλογής, σε κάθε συνένωση επιχειρήσεων, ο αποκτών να επιμετρά τυχόν μη ελέγχουσα συμμετοχή στον αποκτώμενο είτε στην εύλογη αξία είτε στο αναλογικό ποσοστό τους επί της μη ελέγχουσας συμμετοχής, των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων του αποκτώμενου Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις Ενοποίηση Επενδύσεις σε ακίνητα Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια Άυλα περιουσιακά στοιχεία Μισθώσεις Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Αποθέματα Απαιτήσεις κατά πελατών - μισθωτών Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινομημένα ως κρατούμενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες Μετοχικό κεφάλαιο Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζομένους Τρέχουσα και Αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος Προβλέψεις Αναγνώριση εσόδων Διανομή μερισμάτων Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου-Πολιτικές διαχείρισης κεφαλαίου Διαχείριση Χρηματοοικονομικού κινδύνου Πολιτικές διαχείρισης κεφαλαίου Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ιδιοχρησιμοποιούμενα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα...53 Σελίδα 3 από 80

4 5.3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Προκαταβολές μισθωμάτων Αποθέματα Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις Προπληρωμένα έξοδα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση και διακοπτόμενες δραστηριότητες Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους Λοιπές προβλέψεις Προεισπραχθέντα μισθώματα Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Μερίσματα πληρωτέα Έσοδα επόμενων χρήσεων Κύκλος εργασιών Κόστος πωληθέντων - κόστος λειτουργίας Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Κέρδη ενσωμάτωσης αρνητικής υπεραξίας Αποτελέσματα αναπροσαρμογής επενδύσεων σε ακίνητα Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα Αποτελέσματα συγγενών επιχειρήσεων Φόρος εισοδήματος χρήσης Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Μερίσματα Ενδεχόμενες υποχρεώσεις απαιτήσεις Δεσμεύσεις Συναλλαγές µε συνδεδεμένα μέρη Άλλα σημαντικά γεγονότα Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού...79 Σελίδα 4 από 80

5 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2010, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικών εσόδων μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1. Δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές, οι φορολογικές δηλώσεις της μητρικής Εταιρείας για τις χρήσεις 2005 έως και 2010 καθώς και οι φορολογικές δηλώσεις των θυγατρικών εταιρειών Σελίδα 5 από 80

6 «ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ» και «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ» για τις χρήσεις 2007 έως και 2010, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Ο Όμιλος δεν έχει σχηματίσει στις οικονομικές του καταστάσεις πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανωτέρω ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. 2. Υποχρεώσεις προς προμηθευτή ενοποιούμενης θυγατρικής εταιρείας ποσού 6,9 εκ. προκύπτουν από σύμβαση για την ορθή εκτέλεση της οποίας υπάρχει έκθεση του επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, το πόρισμα της οποίας δεν τέθηκε υπόψη μας και για το λόγο αυτό αδυνατούμε να επιβεβαιώσουμε την ορθότητα της αποτιμήσεως της υποχρέωσης αυτής. Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέματα Έμφασης Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1. Στην σημείωση 3.3 α των οικονομικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά στις εκτιμήσεις και παραδοχές που υιοθετήθηκαν στην παρούσα χρήση από την διοίκηση του Ομίλου για τον υπολογισμό των εύλογων αξιών των επενδύσεων του σε ακίνητα. 2. Στην σημείωση 6.2 των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στην ύπαρξη δικαστικών αξιώσεων τρίτων κατά του Ομίλου ύψους 44 εκ περίπου, για τις οποίες δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση για την έκβασή τους στο παρόν στάδιο. 3. Στη σημείωση 5.10 των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο θέμα της πρότασης της Εταιρείας προς τους εποπτεύοντες αυτή υπουργούς για την νομοθετική ρύθμιση της επιστροφής προς αυτή, ποσού ύψους 4,6 εκ περίπου, που αφορά προκαταβολή έναντι του ειδικού τέλους του Ν. 3220/2004, για την απόκτηση ακινήτων κυριότητας ή διοίκησης και διαχείρισης του ΕΟΤ, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε. 4. Στη σημείωση 6.6 των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στην αξιολόγηση από την διοίκηση των διαδικασιών με τις οποίες θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, το οποίο προβλέπεται στους νόμους Ν.3985/ «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» & Ν.3986/ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ », καθώς και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας και στην συνέχιση της λειτουργίας της σε σχέση με το πλαίσιο λειτουργίας της έως και σήμερα. Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν.2190/1920. Σελίδα 6 από 80

7 Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2011 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτης Μαρκόπουλος Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ Ανδρέας Διαμαντόπουλος Παναγιώτης Χριστόπουλος Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ Σελίδα 7 από 80

8 Κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΕΤΑ» ή «Εταιρεία») έχει συνταχθεί με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και αναφέρεται στις Εταιρικές και Ενοποιημένες 1 Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2010 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, στα πλαίσια των υποχρεώσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με το Ν.3429/2005 (άρθρο 12, παρ. 1). Σύμφωνα με το άρθρο 43 α παράγραφος 3 του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ.409/1986, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει συνημμένα στη Γενική Συνέλευσή σας τις εν λόγω Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2010, με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ αυτές και παρακαλούμε για την έγκρισή τους. I. Σημαντικά γεγονότα της χρήσης 2010 Η χρήση 2010 χαρακτηρίζεται από τα εξής σημαντικά γεγονότα: Την η Εταιρεία μεταβίβασε το 2% των μετοχών της εταιρείας "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.", κόστους κτήσης ,16 στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, έναντι τιμήματος 6,1 εκ., σύμφωνα με τους όρους της από σύμβασης για την ιδιωτικοποίησης του καζίνο της Πάρνηθας και την 16226/GZ/2010 απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Πλέον το ποσοστό συμμετοχής ανέρχεται σε 49% Ολοκληρώθηκε η πώληση του 100% των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.» την 30ή Αυγούστου 2010 έναντι τιμήματος στην Κοινοπραξία VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ - THEROS INTERNATIONAL. Με τον Ν.3878/2010, άρθρο 21, το σύνολο των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ολυμπιακά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία», που ανήκε στο Ελληνικό Δημόσιο, περιήλθε άνευ ανταλλάγματος, φόρου, τέλους ή άλλης επιβάρυνσης στον όμιλο. 1 Στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνονται, εκτός της μητρικής, (α) η θυγατρική εταιρεία «Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.», στην οποία η ΕΤΑ συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο κατά ποσοστό 100%, και (β) η υπό εκκαθάριση θυγατρική εταιρεία «Αγροτουριστική Α.Ε.», στην οποία η ΕΤΑ συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο κατά ποσοστό 52,27%. Σελίδα 8 από 80

9 Ξεκίνησαν οι διαδικασίες επικαιροποίησης του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Εταιρείας για τα έτη Προκηρύχτηκαν οι Διαγωνισμοί για την μακροχρόνια εκμίσθωση του Τουριστικού Λιμένα Βουλιαγμένης, για την αξιοποίηση του Ακινήτου «Κτήμα Σκάλα Σκοτίνας Πιερίας», καθώς και για μια σειρά μικρότερα ακίνητα της ΕΤΑ. Εξαντλήθηκαν οι δυνατότητες συνέχισης των, σε εξέλιξη από το 2009 και παλαιότερα, διαγωνισμών αξιοποίησης ακινήτων και εν συνεχεία ξεκίνησε η διαδικασία για την ακύρωση τους, καθώς δεν διαφαίνονταν προοπτικές ευόδωσής τους, ώστε να επαναπροκηρυχθούν στο μέλλον Η ΕΤΑ ως τελικός δικαιούχος του Προγράμματος ΕΣΠΑ, κατά το 2010 προχώρησε στην ένταξη της υλοποίησης των παρακάτω έργων με χρηματοδότηση από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ: 1. Ηλεκτροφωτισμός Φρουρίου Σπιναλόγκας (προϋπολογισμού 1.1 εκατ). 2. Εκσυγχρονισμός Αναβατήρων στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού (προϋπολογισμού 17 εκατ). 3. Αποκατάσταση και ανάδειξη του συγκροτήματος του Αχίλλειου στην Κέρκυρα (προϋπολογισμού 14.5 εκατ). 4. Οικοτουριστικό Πάρκο Φαναρίου Ροδόπης Εκσυγχρονισμός Βασικών Δικτύων Υποδομής και Ανάπτυξης Νέων Τουριστικών Υποδομών (προϋπολογισμού 2.8 εκατ). 5. Περιβαλλοντική αναβάθμιση, προστασία φυσικού περιβάλλοντος και διαχείριση διακίνηση επισκεπτών στην περιοχή του ακινήτου της Ε.Τ.Α. Α.Ε. στο Παλιούρι Χαλκιδικής (προϋπολογισμού 1.7 εκατ). Επίσης, στο παραπάνω πλαίσιο η ΕΤΑ υπέβαλε προς αξιολόγηση προτάσεις για τη χρηματοδότηση των παρακάτω έργων: 1. Πάρκο Οικοανάπτυξης Ιαματικών Πηγών Καϊάφα, Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός βασικών Δικτύων Υποδομής και Ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων Τουρισμού Διημέρευσης (προϋπολογισμού 8.1 εκατ). 2. Κατασκευή οικολογικού τουριστικού καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση Γλαρόκαβος Παλιουρίου Χαλκιδικής (προϋπολογισμού 5 εκατ). 3. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Σπηλαίου Διρού και Μουσείου Αλεπότρυπας (προϋπολογισμού 8.5 εκατ). II. Απολογισμός χρήσης Εξέλιξη των εργασιών Ομίλου - Εταιρείας Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε την κλειόμενη χρήση (2010) σε ύψος 50,8 εκατ. έναντι ποσού 41,3 εκατ. την προηγούμενη χρήση (2009), ήτοι αυξήθηκε κατά ποσοστό 23%. Η αύξηση του κύκλου εργασιών την κλειόμενη χρήση οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση στην ενοποιημένη κατάσταση Σελίδα 9 από 80

10 συνολικού εισοδήματος του κύκλου εργασιών του τελευταίου τριμήνου του 2010 της θυγατρικής Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε. Ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας ανήλθε την κλειόμενη χρήση (2010) σε ύψος 40,7 εκατ. και σημείωσε την μείωση ποσοστού 1,3% σε σχέση με την περυσινή χρήση (2009), οπότε είχε ανέλθει σε ποσό 41,2 εκατ. Το Λειτουργικό Κόστος του Ομίλου ανήλθε το 2010 σε 87,6 εκατ., αυξημένο σημαντικά κατά ποσοστό 52,7% σε σχέση με τη χρήση 2009, οπότε είχε ανέλθει σε 57,4 εκατ.. Η αύξηση του λειτουργικού κόστους οφείλεται αφενός στην ενσωμάτωση του λειτουργικού κόστους της θυγατρικής Ολυμπιακά Ακίνητα και αφετέρου στις αυξημένες προβλέψεις, που έχουν σχηματιστεί την κλειόμενη χρήση. Αντίστοιχα, το Λειτουργικό Κόστος της Εταιρείας ανήλθε την κλειόμενη χρήση (2010) σε 73,9 εκατ. έναντι ποσού 58,5 εκατ. τη χρήση 2009, σημειώνοντας αύξηση ποσοστού κατά 26,3%,γεγονός που έχει σχεση με τις αυξημένες προβλέψεις, που έχουν σχηματιστεί την κλειόμενη χρήση ως αποτέλεσμα των επισφαλών απαιτήσεων και των εκκρεμμών δικαστικών υποθέσεων του Ομίλου. Ειδικότερα ως προς τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το Κόστος Πωληθέντων, τα Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας και τα Έξοδα Λειτουργίας Πωλήσεων όπως είναι οι Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού, πραγματοποιήθηκε σημαντική μείωση της τάξεως του 15% από 19,8 εκατ. το 2009 στα 16,6 εκατ το 2010, καθώς και στις Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων πραγματοποιήθηκε σημαντική μείωση της τάξεως του 17% από 12,8 εκατ. το 2009 στα 10,6 εκατ το Πίνακας 1: Συγκριτική Ανάλυση Λειτουργικού Κόστους Ομίλου Εταιρείας διετίας Όμιλος Εταιρεία ποσά σε χιλ Κόστος Πωληθέντων Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας Έξοδα Λειτουργίας Πωλήσεων 3.053, Λοιπές Προβλέψεις Εκμετάλλευσης , Άλλα Έξοδα Εκμετάλλευσης , Λειτουργικό Κόστος Το Αποτελέσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων του Ομίλου το 2010 ήταν ζημιογόνο κατά 62 εκατ. έναντι ζημιών ύψους 139,6 εκατ. το 2009, ήτοι βελτιωμένο κατά ποσοστό 55,6%. Σελίδα 10 από 80

11 Τα Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας, τα οποία ανήλθαν το 2010 σε ζημιά ύψους 237,1 εκατ., σημείωσαν περαιτέρω μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (2009: ζημία 140,5 εκατ.), ήτοι κατά 68,8%. Σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων είχαν: - Η αναγκαία ετήσια επικαιροποίηση της εκτίμησης της εύλογης αξίας, στην οποία επιμετρούνται οι Επενδύσεις σε ακίνητα του Ομίλου, συνέβαλε καθοριστικά στο κατά τα παραπάνω διαμορφωθέν αποτέλεσμα, τόσο σε εταιρικό όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο. Συγκεκριμένα από την εκτίμηση των ακινήτων προέκυψε απομείωση της αξίας τους για τον όμιλο 231,8 εκατ. το 2010 έναντι απομείωσης 126,7εκατ. το 2009, ως αποτέλεσμα της βαθιάς και συνεχιζόμενης ύφεσης στο ευρύτερο οικονομικό και τουριστικό περιβάλλον καθώς και των ειδικότερων μεταβολών νομοτεχνικού χαρακτήρα που διαπιστώθηκαν στα εν λόγω ακίνητα της Εταιρείας (ιδιόκτητα και ιδιότυπα δικαιώματα) και ειδικότερα το ενοχικό δικαίωμα ορισμένου χρόνου που έχει η ΕΤΑ για Διοίκηση, Διαχείριση και Εκμετάλλευση της περιουσίας του ΕΟΤ το οποιό δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερη αξία από το δικαίωμα της επικαρπίας. -Η ενσωμάτωση για πρώτη φορά στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας «Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.» είχε ως συνέπεια μία υπεραξία (ωφέλεια) 186,4 εκατ., η οποία αφορά το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής όπως αυτά υπολογίστηκαν με βάση τα Δ.Π.Χ.Α., κατά την ημερομηνία που οι μετοχές της, με βάση τον Ν.3878/2010 περιήλθαν στην Εταιρεία, και η οποία υπεραξία καταχωρήθηκε σε όφελος των Αποτελεσμάτων του Ομίλου τη χρήση Τα χρηματοοικονομικά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν το 2010 σε 2,9 εκατ. έναντι 1,7 εκατ. το Τα χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου ανήλθαν το 2010 σε 0,9 εκατ. έναντι 10,1 εκατ. το Στο ποσό των 10,1 εκατ. των χρηματοοικονομικών εξόδων του Ομίλου της προηγούμενης χρήσης περιλαμβάνονταν έξοδα ύψους 9 εκατ. τα οποία οφείλονται σε επιβαρύνσεις που προέκυψαν με βάση την υπ αρ. 1175/ τροποποιητική σύμβαση με τη μισθώτρια εταιρεία «ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.». Τα Αποτελέσματα Συγγενών Επιχειρήσεων ανήλθαν το 2010 σε κέρδη 7,5 εκατ., σημειώνοντας πτώση ποσοστού 33,6% έναντι 11,3 εκατ. το 2009, γεγονός που οφείλεται σε κάμψη της κερδοφορίας που παρουσίασαν το 2010 οι συμμετοχές της Εταιρείας (Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε., και Lamda Flisvos Marina Α.Ε.). Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν την κλειόμενη χρήση 2010 σε 13,9 εκατ. έναντι 19 το 2009, γεγονός που οφείλεται στην μείωση των μερίσματων από τις Συμμετοχές της Εταιρείας και σε μεγαλύτερο μέρος από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε η Σελίδα 11 από 80

12 οποία σημείωσε μειωμένη κερδοφορία το 2010 σε σχέση με το 2009 με συνέπεια να μειωθεί το μέρισμα της ΕΚΠ Α.Ε προς την ΕΤΑ Α.Ε κατά 3,2 εκατ. Ο Φόρος Εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε το 2010 σε έσοδο 50,1 εκατ. έναντι εσόδου 13,4 εκατ. την προηγούμενη χρήση (2009), εκ των οποίων ποσά ύψους 49,1 εκατ. και 16,9 εκατ. αφορούν σε αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος των χρήσεων 2010 (έσοδο) και 2009 (έσοδο), αντίστοιχα. Τα Αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν την κλειόμενη χρήση (2010) σε ζημία ύψους 3,5 εκατ. έναντι ζημιών 124,4 εκατ. την περυσινή χρήση (2009), σημειώνοντας σημαντική βελτίωση ως αποτέλεσμα κυρίως της ενσωμάτωσης στον Όμιλο των Επενδύσεων σε Ακίνητα της θυγατρικής Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε. Τα Αποτελέσματα μετά από φόρους της Εταιρείας παρουσίασαν το 2010 περαιτέρω μείωση σε σχέση με το 2009, και ανήλθαν σε ζημίες ύψους 176,6 εκατ. από 117,9 εκατ. το 2009, ήτοι διεύρυνση κατά ποσοστό 49,9%, ως αποτέλεσμα κυρίως των ζημιών ύψους 221,6 εκατ. από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των Επενδύσεων σε Ακίνητα της Εταιρείας. 2. Εξέλιξη του Ενεργητικού Ομίλου Εταιρείας Πάγια Ομίλου Εταιρείας Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν το 2010 σε 740 εκατ. έναντι 724 εκατ. την προηγούμενης χρήσης (2009). Ποσοστό 80% των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου αποτελούν οι Επενδύσεις σε Ακίνητα, οι οποίες περιλαμβάνουν ακίνητα ιδιόκτητα ή υπό τη διαχείριση της Εταιρείας που κατέχονται για αξιοποίηση (κυρίως, μέσω μακροχρόνιων εκμισθώσεων). Οι Επενδύσεις σε Ακίνητα του Ομίλου και της Εταιρείας, αναγνωρίζονται σε «εύλογη αξία» με βάση εκτίμηση που διενεργήθηκε και αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση από ανεξάρτητους ορκωτούς εκτιμητές και η οποία ανήλθε για τον Όμιλο την σε 593 εκατ. έναντι 562 εκατ. την Απαιτήσεις Ομίλου - Εταιρείας Οι Απαιτήσεις αποτελούν σημαντικό ποσοστό του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού, τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε επίπεδο Εταιρείας. Συγκεκριμένα, την , οι Απαιτήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 52,1 εκατ. έναντι 49,0 εκατ. την περυσινή χρήση (2009), ήτοι αύξηση ποσοστού 6,3%, ενώ οι Απαιτήσεις της Εταιρείας ανήλθαν το 2010 σε 48,6 εκατ. έναντι 52,4 εκατ. το 2009, ήτοι μείωση ποσοστού 7,1%. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Ομίλου 31/12/2010 % 31/12/2009 % Κυκλοφορούν ενεργητικό % % Σύνολο ενεργητικού Σελίδα 12 από 80

13 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό , 87% % Σύνολο ενεργητικού Ίδια κεφάλαια % % Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων , 26% % Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Ίδια κεφάλαια ,% % Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Ίδια κεφάλαια % % Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ( ,) -8% - ( ,) -22% Ίδια κεφάλαια Οι αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης του Ομίλου παραμένουν στην πλειονότητα τους αμετάβλητοι χωρίς να παρουσιάζουν κάποια επιδείνωση το 2010, επιπλέον ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας του Ομίλου παρουσιάζει σημαντική βελτίωση το 2010 κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το III. Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούν τα κύρια χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας και των θυγατρικών της, με κύριο σκοπό την παροχή χρηματοδότησης των εργασιών αυτής. Επίσης, ως αποτέλεσμα των εργασιών της, η Εταιρεία κατέχει διάφορα άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως εμπορικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, πολιτική της Εταιρείας ήταν και παραμένει να μην ασχολείται με την εμπορία χρηματοπιστωτικών μέσων. Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της εκτίθενται σε περιορισμένο φάσμα χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους θεωρητικά υπάγεται είναι κίνδυνοι αγοράς (συναλλαγματικός κίνδυνος, επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος ταμειακών ροών. Η διαχείριση των κινδύνων γίνεται από τη Διοίκηση της μητρικής Εταιρείας και εστιάζεται κυρίως στην αναγνώριση και εκτίμηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων καθώς και την πολιτική διατήρησης πλεονάζουσας ρευστότητας. Σελίδα 13 από 80

14 Α) Κίνδυνος Αγοράς i) Συναλλαγματικός κίνδυνος ως αποτέλεσμα συναλλαγών σε ξένο νόμισμα. Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν έχουν δραστηριότητα στο εξωτερικό και, συνεπώς, δεν είναι εκτεθειμένες σε κινδύνους από ξένο νόμισμα. ii) Κίνδυνος τιμών ως αποτέλεσμα μεταβολών του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Τα μισθωτικά έσοδα της μητρικής Εταιρείας αναπροσαρμόζονται σε ετήσια βάση με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, οπότε η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο τιμών. Αντιθέτως, ο Όμιλος εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο σχετικά με χρηματοοικονομικά μέσα εφόσον κατέχει συμμετοχικούς τίτλους. iii) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων ως αποτέλεσμα διακυμάνσεων στα επιτόκια. Ο Όμιλος έχει στο Ενεργητικό του έντοκα περιουσιακά στοιχεία, όπως βραχυχρόνιες επενδύσεις σε κλειστά swaps με τραπεζική εγγύηση καθώς και καταθέσεις όψεως. Κατά συνέπεια, ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο από διακυμάνσεις στα επιτόκια. Πιο συγκεκριμένα, τα χρηματοοικονομικά έσοδα του Ομίλου από τη διαχείριση της εκάστοτε ρευστότητάς του επηρεάζονται καθοριστικά από τις αλλαγές στα επιτόκια καταθέσεων. Β) Πιστωτικός Κίνδυνος Η Εταιρεία έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με απαιτήσεις κατά μισθωτών και λοιπών πελατών, ο οποίος (πιστωτικός κίνδυνος) απορρέει από τη μη τήρηση των συμβατικών όρων από τον αντισυμβαλλόμενο με μέγιστη έκθεση ίση με τη λογιστική αξία των μέσων. Οι εν λόγω απαιτήσεις προέρχονται από μια μεγάλη και ευρεία βάση πελατών. Η Εταιρεία παρακολουθεί την οικονομική κατάσταση των πελατών της και συνεχώς προσαρμόζει την πολιτική της αναλόγως. Εν γένει, εφαρμόζονται πολιτικές οι οποίες εξασφαλίζουν ότι οι εκμισθώσεις και οι πωλήσεις υπηρεσιών πραγματοποιούνται σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πωλήσεων. Μεγάλο μέρος των απαιτήσεων είναι ασφαλισμένο έναντι πιστωτικού κινδύνου με λήψη εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης των συμβατικών όρων από τραπεζικά ιδρύματα. Περαιτέρω, κατάλληλες προβλέψεις αναγνωρίζονται για ζημιές προερχόμενες από απομείωση απαιτήσεων λόγω συγκεκριμένων πιστωτικών κινδύνων. Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν έχουν συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με υποχρεώσεις σε τρίτους ούτε κινδύνου προερχόμενου από βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε δάνεια. Γ) Κίνδυνος Ρευστότητας Η εταιρική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας βασίζεται στη σωστή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και των ταμειακών ροών. Λόγω της δυναμικής φύσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας Σελίδα 14 από 80

15 εταιρικής και ενοποιημένης στόχο της Διοίκησης του Ομίλου αποτελεί η διατήρηση ελαστικότητας στην άντληση κεφαλαίων διατηρώντας επαρκή ταμειακά διαθέσιμα. IV. Λειτουργική Διάρθρωση Εταιρείας Η λειτουργία της ΕΤΑ διαρθρώνεται σε είκοσι έξι (26) ενεργές εκμεταλλεύσεις, συμπεριλαμβανομένου και του Κεντρικού Καταστήματος της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι οι λοιπές είκοσι πέντε (25) ίδιες εκμεταλλεύσεις λειτουργούν ως Υποκαταστήματα της Εταιρείας τα οποία διαθέτουν αυτόνομη λογιστική παρακολούθηση, αποτελούν διακριτό κέντρο κόστους εσόδων, έχουν δική τους διοικητική υποδομή και απασχολούν μόνιμο και εποχικό προσωπικό. Συγκεκριμένα, στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι Εκμεταλλεύσεις / Υποκαταστήματα της Εταιρείας: Α/Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ / ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1. Κεντρικό Κατάστημα Μαρίνες 2. Μαρίνα Αλίμου 3. Μαρίνα Βουλιαγμένης 4. Μαρίνα Θεσσαλονίκης Ιαματικές Πηγές 5. Ιαματική Πηγή Αιδηψού 6. Ιαματική Πηγή Θερμοπυλών 7. Ιαματική Πηγή Καϊάφα 8. Ιαματική Πηγή Κύθνου 9. Ιαματική Πηγή Λουτρακίου 10. Ιαματική Πηγή Νιγρίττας 11. Ιαματική Πηγή Υπάτης Χιονοδρομικά Κέντρα 12. Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού Κάμπινγκ 13. Κάμπινγκ Φαναρίου 14. Κάμπινγκ Παλιουρίου 15. Κάμπινγκ Καμμένων Βούρλων 16. Κάμπινγκ Ασπροβάλτας 17. Κάμπινγκ Επανωμής 18. Κάμπινγκ Καλάνδρας 19. Κάμπινγκ Κρυοπηγής Οργανωμένες Ακτές Σελίδα 15 από 80

16 20. Ακτή Βουλιαγμένης 21. Ακτή Κάμπινγκ (Αγίας Τριάδας) Θερμαϊκού Λοιπές Εκμεταλλεύσεις 22. Μουσείο Αχίλλειο 23. Γκολφ Αφάντου Ρόδου 24. Σπήλαια Δυρού 25. Πύργος Τζαννετάκη 26. Εκθεσιακό Κέντρο Ελληνικού Εκτός των ανωτέρω εκμεταλλεύσεων την χρήση 2010, με το Ν.3878/2010, ανατέθηκε η λειτουργία, εκμετάλλευση και χρήση του τουριστικού λιμένα Μυτιλήνης μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού για την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης του. V. Έρευνα & Ανάπτυξη Σημειώνεται ότι η ΕΤΑ δεν δραστηριοποιείται σε τομείς έρευνας & ανάπτυξης. VI. Προοπτικές Ομίλου - Εταιρείας Α. Βασική επιδίωξη της Διοίκησης της Εταιρείας αποτελεί η αξιοποίηση της τουριστικής περιουσίας, σύμφωνα με τους στόχους της τουριστικής πολιτικής και της ανάπτυξης της χώρας, η ανάδειξη της τουριστικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και η ανάληψη δράσεων κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. Β. Οι προοπτικές, εν τούτοις, της ανάπτυξης των ακινήτων, τελούν σε συνάρτηση αφενός με τη γενικότερη οικονομική κατάσταση αφετέρου με τις επικείμενες εξελίξεις και στρατηγική της Κυβέρνησης στον τομέα των δημόσιων ακινήτων συνολικά, αλλά και με τις εξελίξεις στην αναδιάρθρωση της εταιρίας, στο πλαίσιο της γενικότερης αναδιάρθρωσης των φορέων του δημόσιου τομέα, στην παρούσα οικονομική συγκυρία για τη χώρα. Γ. Κύρια επιδίωξη της Εταιρείας σύμφωνα με το γενικότερο αρνητικό οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί, είναι να διατηρήσει την οικονομική της αυτοτέλεια και βιωσιμότητα μέσα από μια στρατηγική ανάπτυξης των υπάρχουσων δραστηριοτήτων ώστε να διασφαλίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα έσοδα της, καθώς και να προβεί σε εξορθολογισμό των δαπανών, που θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του λειτουργικού της κόστους η οποία θα επιτευχθεί κυρίως με οικονομίες κλίμακας που θα δημιουργηθούν από τις εν εξέλιξη συγχωνεύσεις. VII. Άλλα σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στον όμιλο μετά την Σελίδα 16 από 80