Εν συντομία... Foundation) στο Μ οναστηρ άκι. «Όνειρο Καλοκαιρινής νύχτα ς» από το 1ο Γυμνάσιο Νάουσας. φωτογραφίας στην Αθήνα. Ο «πρόσωπος» σε έκθεση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εν συντομία... Foundation) στο Μ οναστηρ άκι. «Όνειρο Καλοκαιρινής νύχτα ς» από το 1ο Γυμνάσιο Νάουσας. φωτογραφίας στην Αθήνα. Ο «πρόσωπος» σε έκθεση"

Transcript

1 Εν συντομία... Πολιτιστικά και άλλα. τριμήνου Ποικιλ ία εκδηλώσεων, πολιτιστικώ ν, αθλητικών και...άλλων, με Ναου σαίου ς «πρω ταγω νιστές» J! ναου σαίικα θέμα τα, ε ίχαμ ε και το τελευτα ίο τρίμ ηνο χρόνου πο υ έφυγε και μάλ ιστα αρκετές σε διεθνές επίπεδο. Κορυφαίες, μεταξύ αυτών, η πα ναουσα ϊκι! κινητο ποίηση γ ια τη ν ψηφιο ποίηση τω ν βιβλίων της βιβλιοθ ι!κης της Ευξείνου Λ έσχης, και τα εγκα ίνια μεγάλου κλ ειστού Κολ υμβητηρίο υ Ολ υμπι ακώ ν προ δια γραφώ ν. «Όνειρο Καλοκαιρινής νύχτα ς» από το 1ο Γυμνάσιο Νάουσας Ν ώντας Γουσόπουλο ς, Κων. Μ άντσιο ς, Αναγ. Θεοχάρη ς, Δη μ. Ανθόπουλο ς, Κων. Νίκου, Μαρία Χατζηδή μου, Αλε ξ. Τσαμπού ρη, Αν τ. Σταυρίδου, Αναστ. Στοίδ η ξ, Μαρ ιανθ. Σερ αφ είμ, Χρύσα Ο ικονό μου, Ελ. Θ εοδ ωρο πού λου και Άννα Τσαπακ ίδου. Το πασ ίγνωστο θεατρ ικό έργο Ουίλιαμ Σ αίξπηρ «ΟΝ Ε Ι ΡΟ ΚΑΛΟΚΑ Ι Ρ ΙΝ ΗΣ ΝΥΧΤΑΣ» πα ρ ο υσ ί ασ ε στο Δ η μ ο τι κό Θ έ ατρο στα μ έσα Οκτω βρίου η θ εατρ ική ο μά δα 1συ Γυ μνασίου τη ς πόλη ς μας, μ ε την καλλιτεχν ική επ ιμέλε ια (σκηνοθε σία, σκη ν ο γ ρ αφί α, ενδ υ μ α τολογ ί α ) τη ς καθ η γή τρ ια ξ Κ ατε ρ ίν ας Μ πόσκου, μου σική σύνθεση Αποστ. Ζαφ ειρίου κα ι επ ιμ έλε ια ή χο υ Π έτ ρ. Στοϊδ η. Τα π αι δι ά στάθ ηκαν στο ύψο ς δύσκολου έργου και όλο ι ο ι συντελεστ έ ς κα τ αχειροκρ ο τή θηκ αν. Τ ρ αγ ο ύ δ η σ αν ο ι Χρύσα Οικονόμ ο υ, Ελισ. Π αναγιωτίδου, Αντ. Σταυρίδου και Ε υδ. Τσουκ αλά. Του ς ρόλους ε ρ μή νευ σαν ο ι μ α θητ έ ς- τρι ε ς: Μ αρ. Κ οτσ ιά μ π αση, Αλεξ. Τόσ κ α, Γιαν. Κοτόπο υ λο ς, Κων. Κυριακίδου, Δη μ. Ανθόπουλος, Γιανν, Μήττας, Χ ρη στ. Π αλάκας, Β αρβ. Παρασ τα τίδου, Ελισ. Π αναγιω τ ίδου, Αντ. Μαρκοβί τη, Ευδ. Τσουκαλά, Κώστας Τάνο ς, Ο «πρόσωπος» σε έκθεση φωτογραφίας στην Αθήνα Μ ε τον γεν ικό τ ερο τ ίτλο «ο τ ίι ε τ WΟ Γ l d's sο uνe nί ΓS - κατά κόσμο ενθύ μιο», έγινε στη ν γ κ αλε ρ ί T.A.F(The Α Γ! Foundation) στο Μ οναστηρ άκι έ κθεση φω τογ ρ αφ ί ας, ό που π ρ ο β λή θ η καν έ ργ α Ελλήνων φω τογράφων. Στη μια από τι ς δεκατρε ίς αίθουσες, ε κτέθ η κ αν από τον καταξ ιω μένο φω τογράφο Γεράσιμο Ν εόφυ το δώδεκα ασπρόμαυρ ες φωτογραφί ες μ ε θ έμα τον «πρόσωπ ο», από το δρώ μενο «Μ π ο ύ λεξ». Τα κάδρα, αναρτ η μένα σ ε σκο τ εινή αίθουσα, φω τί ζονταν μ ε έν α π ρ ωτ ό τυπ ο τ ρόπ ο π ο υ ανα δ είκνυ ε τη ν μ υ σ τη ρ ια κή 4

2 πλαισιωμ ένο ς από ς μουσικού ς κουαρτ έ έγχο ρ δ ων της Φιλαρμονική ς Ορχήστρα ς τη ς Σόφιας, έδω σε έν α μονα δικό ρ εσιτάλ κιθάρας, αποσπώντας τα χειροκροτήματα ό λων γ ια τη άψο γη τ εχνική και ε ρ μ η νε ί α "-"'- _.-"'-. Υπο δ οχή της Ολυμπιακής φ λόγας Μ ε ιδ ιαίτ ερη λαμπρό τη τα και επ ίση μη τ ε λετή, έγ ινε η υ ποδοχή τη ς Φλόγας των Χ ε ιμερινών Ολυ μπιακών Αγώνων Ο Δήμαρχος Νάουσας κ. Αν. Καραμπατζό ς, αφού αναφ έρθηκ ε στο πλούσιο βιογραφικό, τόνισ ε ότι ο Θάνο ς Μήτσαλα ς θεωρ είται έν ας από ς ση μαντικότερου ς Έλλη νε ς Συν αυλ ί α μ ε την Dolores Scott Από τον «Σύ λλογ ο Φίλων τη ς Μουσική ς» Ν.Ημαθίας δ ιοργανώθη κε στο μουσικό καφενείο «Σ Ε Ι Ρ Ι ΟΣ» μια δ ιαφορετ ική συναυλία μ ε την DO LORES SCOTT, η οποία θ εωρ είται μια από τις πλέον ενδ ιαφέρουσες φυσιογνωμί ες τη ς σύγχρον η ; μουσ ική ς Σικάγου μ ε έ ργ α Blues, R&B, Jazz, Snow Tanes, Gospe l και Ρορ. Βανκούβ ερ στη Νάουσα. Η λαμπαδη δρομία κατέληξε στην Πλατ εία Καρατάσου όπου τ η ν υπο δ έχθηκαν οι Αρχές μ ε επ ι κεφ αλής το Δήμαρχο, ο οποίο ς χαιρ έτισ ε ς ε κπ ρ ο σώ π ο υς τη ς Δι εθνού ς Ο λυμπιακή ς Επιτροπή ς και τη ς Καναδ ική ς πρ εσβ είας που τη συνόδευαν. Η Φιλαρμονική Εταιρ εία Νάουσας απέδωσ ε τιμ έ ς και οι ε κδ η λώ σε ις συν εχίστηκαν μ ε παρα δοσιακούς χορού ς από τον όμ ιλο «Α ΡΑ Π ΙΤΣΑ» και τον :ι.;"jίl.iι.,'...ιι~...(""l,. καλλ ιτ έχν ε ς της κλασικής κιθάρας, μ ε ~~ΞΞ~j \ π ο λλ ά δι εθν ή βραβ εία και υ πο τροφί ες ~"'ιfi-~mj από ν εαρή η λι κ ί α, ε μφ αν ίσε ις σ ε π ο λλές χώρ ες, συνεργασίες μ ε ελλη ν ι κές και ευρω παϊκές ορχήσ τρ ες και α π έν ειμ ε τ ιμη ΤΙ ΚΙ1 π λα κέτ α για τη ν π ο λυ ετή προσφορά στην μουσική και τον πολιτισμό τη ς Νάουσα ς. «Π Υ ΡΣΟ». Καν είς βέβαια δεν κατάλαβ ε τι δ ο υ λε ιά ε ίχαν στ η συγκεκριμ έν η ε κδ ή λωση οι Μπούλες, ως εύζων ο ι φρουροί Μν η μ είου Αγνώσ Στρατιώ, δ ίπλα σ ς αθλητές μ ε τι ς αλπικ ές αθλητικ ές φόρμ ε ς! Συνάντη ση χο ρ ω δ ιών των ΚΑ"" Στι ς αρχές Νοέμβρη, μ έσα σ ε εγκάρδ ια ατμόσφαιρα, έγ ινε η συνάντηση των χορωδιών ΚΑΠΗ Νάουσας και ΚΑΠΗ Μ ελισσοχωρίου, Στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων ΚΑΠΗ, τα μέλη ΚΑΠΗ Μελισσοχωρίου π α ρ ο υ σ ί ασαν τ ο πρόγρα μμα τ ο υ ς μ ε έργα ελλήνων συνθετών και ακολούθ ησαν ο ι χορωδοί τη ς Ν άουσας υ πό την Δ/νση Ν ικ. Καλλιδάκη. Ακολούθησε J 6

3 ς. Πρόκειται για 972 τόμους (από ς που αρχικά είχαν μεταφερθεί) που αποτελούν τα μοναδικά ζωντανά υπολείμματα της παιδείας και ελλην ικού πολιτισμού της Ανατολής.. Η αίθουσα ήταν κατάμεστη από κόσμο που παρακολούθησε την εκδ ή λω ση σε φορτισμένη συγκινησιακά ατμόσφαιρα από τις ε ι κόνες και τις μνήμες παρελθόντος, συμμετείχαν δε σ' αυτήν, εκτός από τα τμήματα της Ευξείνου Λέσχης, ο Όμιλος «Α ρ άπ ιτσ α», ο σύλλογος Βλάχων, οι «Γενίτσαροι και Μπούλεξ», το Λύκειο Ελληνίδων Νάουσας και ο «Πυρσότ;». Όπως τόνισε στο χαιρετισμό ο πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης κ. Θ. Τεληγιαννίδηξ, «... ως απόγονοι των Τραντελλήνων Πόν, ακολουθώντας το χρέος τιμής όλων ε κ ε ίνων που άφησαν τα υπάρχοντά ς προκειμένου να μεταφέρουν τα σπάνια βιβλία Φροντιστηρίου της Αργυρούπολης Πόν, κρατάμε άσβ εστη τη φλόγα και εντε ίνο υ με τις προσπάθει ές μας για τη συντήρηση, αποκατάσταση και ψηφιοποίηση των μοναδικών αυτών βιβλίων...». Ανάμεσα στο χορευτικό πρόγραμμα κάθε συλλόγου ο φιλόλογος κ. Στοϊδης πρόβαλε εικόνες από τον Πόντο και τη μεταφορά των βιβλίων από την Αργυρούπολη στη Νάουσα, παρουσιάζοντας παράλληλα ενδιαφέροντα ιστορικά στοιχεία για τη βιβλιοθήκη και τη ζωή της Αργυρούπολης Πόν στα χρόνια της ακμής της. Απάγγειλε η Σεβαστή Δέλλιου, ενώ το θ εατρικό εργαστήρι της Ευξείνου Λέσχης σε επιμέλεια της θεατρολόγου Κατερίνας Τόμτση παρουσίασε το τραγούδι «Πάρθ εν η Ρωμανία» σε μορφή θεατρικού σκετς. Συμμ ετείχαν οι Άννα Ληφούση, Κοτζαγιώργη Μαρία, Ειρήνη Κοτζαγιώργη, Κατερίνα, Θεοδωροπούλου Ειρήνη Μαυρομάτη, Ελευθερία Δάιου και Αφροδίτη Λαφάρα. Τη γενική επιμέλεια της παράστασης είχαν οι Πέτρος Στοϊδης, Χαρά Κοσμίδου και Βάσω Καραγιαννοπούλου. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι τοπικοί πολιτικοί παράγοντες, ο δε νομάρχης ανέφερε ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση υπέγραψε ήδη σύμβαση με το ΑΠΘ με σκοπό τη ψηφιοποίηση των βιβλίων ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε άτομα από όλο τον κόσμο να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Ο δήμαρχος αναφέρθηκε στην πολιτιστική σύμπραξη για τον κοινό αυτό στόχο και σημείωσε ότι «είναι σειρά μας να επιτελέσουμε το δικό μας χρέος». "Σαν την παλιά μπουάτ..." Ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Ημαθίας, στο πλαίσιο των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών μουσικών εκδηλώσεων, διοργάνωσε μια όμορφη μουσική βραδιά στο «Κ Ι ΟΣ Κ Ι» με τον ναουσαίο συνθέτη Νίκο Ορδουλίδη, μ ε τον γενικό τίτλο «Σαν την παλιά μπουάτ...» Η εκδήλωση περι ελάμβανε μέρος της συνθετικής δουλειάς Νίκου Ορδουλίδη καθώς και τραγούδια από το ευρύ λαϊκό ρεπερτόριο, με στόχο, πέρα από την παρουσίαση της δουλειάς νέου συνθέτη στο κοινό τη ς Νάουσας, να ξυπνήσει μνήμες τραγουδιών διαφόρων αισθητικών ειδών τα οποία δε χαίρουν μεγάλης εμπορικής εκμετάλλευσης και προώθησης. Τραγούδησαν η Μαρία Πέτκου και ο Νίκος Ορδουλίδης, ενώ στην ορχήστρα έπαιξαν οι Μιχάλης Καλαϊτζής (μπουζούκι), Γιάννη; Περισοράτης (μπουζούκι), Δημήτρης Τυχάλας (κιθάρα) και Νίκος Ορδουλίδης (πιάνο). 8

4 Πανηγυρικά εγκαίνια κλειστού κολυμβητηρίου Ένα όν ειρο 50 ε τών των κατοίκων τ η ς πό λη ς μα ς, έγ ινε πραγμ ατικότητα την Κυ ρι α κή 20 Δ ε κε μβρίου. Μ ε επ ισ η μ ότ η τ α κ αι σ ε π ανη γ υ ρι κό κλί μα εγ καιν ι άσ τ η κε το νέο Κ λει στό._ - -- Κολυμβητήριο, Ολυμπιακών πρ ο διαγραφών από την Υφυπουργό Εσωτερ ι κών, Αποκέντρωση ς και.". Η λεκτρονική; Δ ι α κυ β έρνη ση ς κα Θ εο δώρ α Τζάκρη. Ο δ ή μαρχο; κ. Κα ρ αμπατζό ς αναφέρθηκε στο ιστορικό τη ς προσπά θ ε ιας κατασκευή ; Κολυμβητηρ ίου κα ι ευχα ρ ί στη σε όλους όσους ε μπνεύστη καν, υποστήρ ιξαν και βοήθ η σαν τον δύσκολο και επ ίπονο αγώνα ολοκλήρωσης ενός έργου ορόση μου στη σύγχρ ονη Ιστο ρ ία τη ς Νάουσας, μ ε πρώτο τον αείμνη στο δωρη τή Κων/νο Β αϊνανίδη, πο υ από τη δεκαετ ία 1950 ακό μα προσ έφερ ε τα πρώτα χρή ματα γ ια να κατασκευαστε ί κολυμβητήρ ιο στη Νάουσα. Κ αταλή γοντ α ξ εξέφ ρ α σε τη ν ευχή ό τι το κο λυμβητήριο, μ ε τη στήρι ξη όλω ν, μπορ εί ν α προσφ έρ ει πο λλά κοιν ωνικά, ριστικά και α θ λητικά οφ έλη στον τόπο. Το εο ρ τασ τι κό πρ όγραμμ α των εγ καιν ί ω ν συμμ ετ εί χε η ο μάδα χο ρού "Ε ρύθε ια" τη ς Σχολή ς Μπαλέ τη ς Εστ ίας Μ ουσών σε χο ρογραφία τη ς Ξ ανθίππη ; Π απαδοπούλου, (χόρεψαν ο ι Κω ν/ν α Σ ο ύ χρ α, Κ ική Π α ρί ζα, Κων/να Θανασούλη, Ζαφ ε ιρ ίου Ζ αφ ε ιρούλα, Ξ αν θίππη Π απ α δ οπ ο ύ λο υ ), αθλή τρ ιες της ο μάδα ς συγχρονισμ έν ης κολύμ βη ση ς Π ανσ ερρ αϊκού, αθλη τ έ ς Άρ η Θ εσσ α λονίκη ς και τη ς ο μάδας πό λ ο Πτο λεμ αίδ α ξ κ α θ ώ ς και ο ι Έλεν α και τη Φ ένι α Τσικιτίκου, π ου ήτ αν και παρο υσιάστρι ες τη ς ε κδ ήλω σ ηξ. Ο όμιλος "Γενίτσαροι και Μπούλες" στην Αυστρία Μ ι α ακόμη «δ ιεθνή» αποστολή ολοκλήρω σε μ ε επ ιτυχί α ο Ομι λοι; «Γενί τσ α ρ οι και Μ πούλε;» συμμ ετ έχοντα ς στις Χ ρ ισγενν ιάτικε ς ε ο ρ τ ασ τι κές ε κδ η λώ σ ε ι ς σ το Σ άλτσμπο υρ γκ τη ς Α υσ τρ ία ς το τ ετραήμερο Δ εκεμ β ρ ίου. Παρ ό λο τ ο χιόν ι και τι ς ε ξα ιρε τι κά χα μ ηλές θερμοκρ ασ ίες (- 150) ο ι χορευ τές μας εν θο υ σ ί ασ αν το κοιν ό μ ε την ε μ φ άν ισή ς και ς ζη τήθη κε να...επανέλθ ουν το καλοκαίρι. Πάντα τ έτοια..' 9

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ το υ Νίκου Ι. Πάζη πτυχιούχου Του ρ ιστικών Επ ιχε ιρή σεων Ε ΙΣΑΓΩ ΓΉ στα θ έματα του περιβάλλοντο ς και δεύ τε ρ ον γιατί από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΝΙΑ Ο ΥΣ ΤΑ ΟIΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η Βακχική Ελλάδα: Μύθοι και Εργα Τέχνης της Σταυρούλας Κουράκου - Δραγώνα Χη μ ικο ύ - Οινολό γου Είναι γνωστό ότι ο ρυθμός και ο βαθμός εξέλιξης της ανθρωπότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟΤιμή : ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2713 Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 Έτος 21ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Στο αυριανό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ 15ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΑΨΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΙΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ. Restaurant Royal

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ 15ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΑΨΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΙΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ. Restaurant Royal Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας - Έτος 5ο - Αρ. Φύλλου 219 - Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2008 - ΤΙΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ. Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ. Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank ΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕ ΟΜΕΝΑ Μ Μ 1 2014 πεύθυνος Εκδόσεως ΕΤ Η Ε Σταδίου 40 102 2 ΑΘΗΝΑΙ Τηλ. 30 210 32 2413, 30 210 32 243 a 30 210 32 2439 a l n a n alpha. n a n1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Π.Χ. Β ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Απρ ίλιος- Μά ι οι; - Ιούνιοι; 2008. Δήμος Πολυyύρου. Πολιτιστικός Ορyανισμός

ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Π.Χ. Β ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Απρ ίλιος- Μά ι οι; - Ιούνιοι; 2008. Δήμος Πολυyύρου. Πολιτιστικός Ορyανισμός ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ETAIPEIA ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ f.τοσ I ΔΙ'ΥΣΕΩΣ 19 60 Μ ε την επιστημονική φροντίδα του ΠΑΝΕΠΙΠΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Π.Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-9558-08-2

ISBN: 978-960-9558-08-2 Πρώτης έκδοσης: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» Χανιά - Οκτώβριος 2011 Επιµέλεια κειµένων: Νικόλαος Εµµ. Τζιράκης Σελιδοποίηση: Mαρία Καλαϊτζάκη Εκτύπωση: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε., Μουρνιές Χανίων ISBN: 978-960-9558-08-2

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟ ΩΡΩΝ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟ ΩΡΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ Χριστινα Κορµπετ Τινα Νταντερ 28ης 29 Λουτράκι τηλ. 27440 28626 15 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟ ΩΡΩΝ ΧΡΟΝΙΑ Η ΣΙΩΠΗ ΚΕ ΗΜΑΡΧΕ ΜΗΠΩΣ ΚΡΥΒΕΙ ΕΝΟΧΗ; ΤΟΞΙΚΗ ΒΟΜΒΑ ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟ ΩΡΟΙ;

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε Ε Ν Η Λ Ι Κ Ε Σ ΑΘΗΝΑ 2013 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

31 2011, . 3556/2007

31 2011, . 3556/2007 ΕΤΗΣ Ι Α ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ Η ΕΚ Θ ΕΣ Η ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣ ΕΩ Σ Π ΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι ΟΥ 2011, ΤΗΣ ΕΤΑΙ Ρ Ι ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι Λ ΟΥ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚ Λ ΗΣ Σ Υ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΟΝ Ν. 3556/2007 Κ ΑΙ ΤΙ Σ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

& & managers 86 2 : 2004

& & managers 86 2 :  2004 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κ Ρ Η ΤΗ Σ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧ ΑΝ Ι Κ Ω Ν Π ΑΡ ΑΓ Ω Γ ΗΣ & Ι ΟΙ Κ ΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Ι Π Λ Ω ΜΑΤ Ι Κ Η Σ ΕΡ Γ ΑΣ Ι ΑΣ : Ορ γ α ν ω σ ι α κ ή Συ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά & Σύ γ χ ρ ο ν ε ς Μέ θ ο δ ο ι ι ο ί κ η σ η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2516 Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Εγκρίθηκαν 122 εκατ. ευρώ για προνοιακά επιδόματα στους ΟΤΑ Στα 4 εκατ. τα αποδοτέα ποσά στους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας της. Υγρότοποι. Απογραφή υγροτόπων στην Αλβανία. Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης και Σύμβαση της Βαρκελώνης. Επιτροπής Φ Υ Σ Η 2 0 0 0

Έναρξη λειτουργίας της. Υγρότοποι. Απογραφή υγροτόπων στην Αλβανία. Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης και Σύμβαση της Βαρκελώνης. Επιτροπής Φ Υ Σ Η 2 0 0 0 Έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής Φ Υ Σ Η 2 0 0 0 Ελληνική Προεδρία και περιβάλλον Υγρότοποι Έ ν α ς εν δυνάμει παράγοντας ανάπτυξης της υπαίθρου Η δύναμη της αναδημιουργίας Απογραφή υγροτόπων στην Αλβανία

Διαβάστε περισσότερα

στη μέχρι τώρα πορεία του συλλόγου αλλά και στους στόχους της νέας χρονιάς.

στη μέχρι τώρα πορεία του συλλόγου αλλά και στους στόχους της νέας χρονιάς. Διμηνιαίο Δελτίο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας των Απανταχού εξ Ελληνικού Γορτυνίας Έτος 21ο Αρ. φύλλου 133 Μάρτιος - Απρίλιος 2014 Εμ. Μπενάκη 73 10681 Ό Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ πως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο

Διαβάστε περισσότερα

Τα πήραµε τα Γιάννενα!

Τα πήραµε τα Γιάννενα! ΛΗΡ ΜΕΝ ΕΛΣ Χ. ΓΡΦΕ. ΝΝΝ Ν ριθµός δε ας 19 ωδ. Εντύπου 093826 ΡΜΗΝ ΛΣΗ Ε ΣΗ Υ Ρ Υ ΣΥΝ ΕΣΜΥ ΛΡΡΥ Ν Η Ν Σ ΝΝΝ ΕΣ ΡΥΣΕ Σ 1985 ΡΘΜΣ ΦΥΛΛΥ 147 ΝΥΡΣ-ΦΕΒΡΥΡΣ-ΜΡΣ 2013 ΝΝΝ 31-03-2013 Διαβάστε Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

YΥΑΔΕΣ. Ράβε - Ξήλωνε η Πλατεία της ÔÇÓ ÇËÉÏÕÐÏËÇÓ. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για πράγματα που μπορούν να γίνουν εύκολα κύριε Δήμαρχε!

YΥΑΔΕΣ. Ράβε - Ξήλωνε η Πλατεία της ÔÇÓ ÇËÉÏÕÐÏËÇÓ. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για πράγματα που μπορούν να γίνουν εύκολα κύριε Δήμαρχε! ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ÔÇÓ ÇËÉÏÕÐÏËÇÓ ΜΗΝΙΑΙΑ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÃÍÙÌÇÓ ÊÁÉ ÁÐÏÊÁËÕØÅÙÍ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚATΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Αγανακτισμένοι οι Κάτοικοι ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ 0,003 ελ.8 Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για πράγματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Καλό Φθινόπωρο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ. Έτος 28ο Αρ. φύλλου 105 Ιούλιος - Σεπτέµβριος 2013 Μελίσσου 9, 116 35 Αθήνα

Καλό Φθινόπωρο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ. Έτος 28ο Αρ. φύλλου 105 Ιούλιος - Σεπτέµβριος 2013 Μελίσσου 9, 116 35 Αθήνα Τειχιώτικα Έτος 28ο Αρ. φύλλου 105 Ιούλιος - Σεπτέµβριος 2013 Μελίσσου 9, 116 35 Αθήνα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ Κλειστό - αρ. αδ. 54/09 ΚΩΔΙΚΟΣ: 018407 Καλό Φθινόπωρο Τειχιώτικα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16959 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1354 8 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

150 χρόνια από τη γέννηση του Ελευθέριου Βενιζέλου

150 χρόνια από τη γέννηση του Ελευθέριου Βενιζέλου Τα Νέα του Μήνα Μάιος 2014 3ος ΗμιΜαραθώνιος Αθήνας Ο ΣΕΓΑΣ, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας διοργανώνει τον 3ο ΗμιΜαραθώνιο Αθήνας την Κυριακή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών Αιτήσεις εγγραφών των νηπίων από τις 28/04/2014 ΘΡΙΑΣΙΟ???? : 0,01 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2462 Μ. Πέμπτη 17 Απριλίου 2014 Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ Χριστινα Κορµπετ Τινα Νταντερ 28ης 29 Λουτράκι τηλ. 27440 28626 16 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΧΡΟΝΙΑ 17 εκεµβρίου 2012 15ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΠΕΡΑΧΩΡΑ, ΙΣΘΜΙΑ, ΠΙΣΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΟ

Διαβάστε περισσότερα