Μετα6ολές των Φυσιολοyικών Λειτουργιών κατά την Κύηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μετα6ολές των Φυσιολοyικών Λειτουργιών κατά την Κύηση"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 5 Μετα6λές των Φυσιλyικών Λειτυργιών κατά την Κύηση Ι. ΠΑΝΑΓΟΥ-ΔΕΔΟΥΣΗ Σημαντικές ανατμικές και φυσιλγικές αλλαγές συμβαίνυν στη μητέρα κατά την κύηση και τν τκετό. Αν και πλλές από τις αλλαγές είναι ευεργετικές και βηθύν την έγκυ να αντιμετωπίσει τ stress και τις ανάγκες τυ τκετύ, άλλες δεν φαίνεται να έχυν πλενεκτήματα και θέτυν τη γυναίκα σε κίνδυν.1 Είναι απαραίτητ λιπόν αναισθησιλόγς πυ ασχλείται με τη μαιευτική αναισθησία να γνωρίζει τις φυσιλγικές αυτές αλλαγές για να μπρεί να παρέχει ασφαλή αναλγησία ή αναισθησία στη μητέρα και να πρστατεύει τις ζωτικές λειτυργίες μητέρας και νεγνύ. Κυκλφρικό σύστημα Όγκς αίματς Μια σημαντική αύξηση τυ λικύ όγκυ υγρών και τυ όγκυ αίματς παρατηρείται στη διάρκεια της κύησης (Πίνακ. 1.). Η κατακράτηση ύδατς2 είναι στενά συνδεδεμένη με την αυξημένη επαναρρόφηση Να, πυ απδίδεται στα αυξημένα επίπεδα αλατκρτικειδών και σε άλλυς ρμνικύς παράγντες. Η αγγειδιαστλή πυ πρκαλύν ι πρσταγλανδίνες και η πργεστερόνη καθώς και τ αγγειακό shunt τυ πλακύντα απτελύν ε ρέθισμα για δευτεργενή κατακράτηση Να και ύδατς. Πρόσφατες μελέτες φαίνεται να θεωρύν την αγγειδιαστλή, πυ αρχίζει από τ πρώτ τρίμην της εγκυμσύνης, σαν την πρωταρχική αιτία της αύξησης τυ όγκυ αίματς πυ ακλυθεί.3 Ο όγκς τυ πλάσματς και η πσότητα (η μάζα) των ερυθρών αιμσφαιρίων επίσης αυξάνυν. Η αύξηση αρχίζει μεταξύ 6ης και 12ης εβδμάδας και συνεχίζεται μέχρι τ τέλς της κύησης. Η λική αύξηση τυ όγκυ τυ πλάσματς είναι 40-50% πάνω από τα πρ της εγκυμσύνης επίπεδα, ενώ λικός όγκς αίματς αυξάνει κατά 35%. (Πίνακας 11). Στην ίδια χρνική περίδ η μάζα των ερυθρών αιμσφαιρίων παρυσιάζει μια εύξηση ι, σημαντικά χαμηλότερη από την αντίστιχη αύξηση τυ όγκυ τυ πλάσματς με απτέλεσμα έναν βαθμό αιμδιάλυσης πυ εξηγεί την φυσιλγική «αναιμία της κύησης»4 (φυσιλγική τιμή αιματκρίτη 35%). Ο αριθμός των λευκών αιμσφαιρίων παραμένει στα φυσιλγικά ε πίπεδα ( ). 1 Αν και η Φύση πρετιμάζει τη μητέρα για τν τκcτό, η απώλεια αίματς σ' αυτές τις καταστάσεις εύκλα μπρεί να εκτραπεί και να γίνει εξαιρετικά επικίνδυνη. Η απώλεια αίματς εξαρτάται από τν τρόπ πυ συντελείται τκετός, την έκταση της περιναιτμής αλλά και τη μέθδ της αναισθησίας. Η μέση τιμή σε απώλεια αίματς όταν τκετός διεξάγεται με χαμηλή εμβρυυλκία και γενική αναισθησία είναι 5 m1, με αιδιϊκό b1ock 410 m1 και με επισκληρίδι αναισθησία 300 ml.5 Οι απώλειες αυτές αντικαθίσταvται από τ αίμα πυ πρστίθεται στην κυκλφρία με τη σύσπαση της μήτρας.1 Κατά την καισαρική τμή με τις σημερινές μεθόδυς γενικής αναισθησίας ι απώλειες συνήθως κυμαίννται από ml. Ενώ κατά την καισαρική τμή με σφυϊκή επισκληρίδι αναισθησία υπδιπλασιάζνται, (ασφαλώς κάτω από ανάλγες χειρυργικές συνθήκες).6 Μετάγγιση αίματς θα χρειασθεί στην περίπτωση πυ ι απώλειες υπερβύν τ 1.2 L- 1.5 L. Πήξη και ινωδόλυση Στη διάρκεια της φυσιλγικής κύησης εγκαθίσταται μια τρππίηση στην ισρρπία μεταξύ των παραγόντων πυ συμβάλλυν στη πρεία της πήξης και των παραγόντων πυ συμμετέχυν στην ινδώλυση. Η συγκέντρωση τυ ινωδγόνυ αυξάνει σε όλη τη διάρκεια της εγκυμσύνης από 3.0 gr/l σε 5.5 gr/l. Αλλά καθώς όγκς τυ πλάσματς έχει αυξηθεί, η λική πσότητα ι νωδγόνυ στ αίμα της μητέρας διπλασιάζεται. Επίσης παρατηρείται αύξηση των παραγόντων VII, VIII, ΙΧ και Χ (Πίνακας III). Αντιφατικές είναι ι απόψεις σχετικά με την πσότητα των αιμπεταλίων, αλλά τ πιθανότερ είναι ότι ι τιμές τυς παραμένυν σταθερές. Η ικανότητα συγκόλησης δεν τρππιείται.7 8 Οι μεταβλές αυτές τείνυν να αυξήσυν την πηκτική ικανότητα στ μητρικό ργανισμό. Αλλά η τελελγική σκπιμότητα της αυξημένης ευκλίας σχηματισμύ θρόμβυ, άμυνα στην απειλή της αιμρραγίας, αμφισβητείται λόγω τυ αυξημένυ κινδύνυ θρμβώσεων. Από την άλλη πλευρά της ισρρπίας υπάρχει ένα αυξημέν δυναμικό για ινωδόλυση. Τ πλασμινγόν είναι αυξημέν, αν και η ενεργπιός υσία τυ πλασμινγόνυ, η πλασμίνη, είναι μειωμένη και τα επίπεδα των α νασταλτικών ινωδλυσινών αυξημένα.7 Σε πείσμα, όμως, όλων αυτών των τρππιήσεων ι δκιμασίες πηκτικότητας δεν αλλάσσυν. Αλλα συστατικά τυ αίματς Τ επίπεδ της συγκέντρωσης των λικών πρωτεϊνών στ πλάσμα πέφτει σε 6 gr/100 ml από τα πρώτα στάδια της εγκυμσύνης και συνεχίζεται μέχρι τν τκετό στν ίδι βαθμό (Πίνακας Ι). Οι λευκωματίνες τυ ρύ παρυσιάζυν μείωση κατά 14% ενώ τ λικό κλάσμα των σφαιρινών δεν φαίνεται να μεταβάλλεται.8 Μλνότι

2 6 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ η τιμή των πρωτεϊνών στ πλάσμα είναι μειωμένη η αύξηση της γλυκπρωείνης (AAG) στν ρό της μητέρας συμβάλλει στην αυξημένη δέσμευση φαρμάκων πυ χαρακτηρίζνται από υψηλύ βαθμύ σύνδεση με τις πρωτείνες αυτές.9 Η κλλειδσμωτική (ωσμωτική) πίεση πρδευτικά μειώνεται, καθώς η κύηση εξελίσσεται, παράλληλα με τη μείωση των λευκωματινών τυ ρύ. Μία περαιτέρω μείωση της κλλειδσμωτικής πίεσης συμβαίνει κατά την πρ τυ τκετύ περίδ, ανεξάρτητα από τ είδς τυ τκετύ και την αναισθησιλγική αντιμετώπισή τυ. Αιμδυναμικές μεταβλές Τ τίχωμα της καρδιάς γίνεται παχύτερ και η χωρητικότητα των καρδιακών κιλτήτων αυξάνει. Η άνδς τυ διαφράγματς πρκαλεί ανύψωση της καρδιάς και στρφή τυ άξνα πρς τα αριστερά. Έτσι στις ακτινγραφίες θώρακς συχνά παρατηρείται μια αύξηση τυ μεγέθυς της καρδιάς. Πρόσφατες παρατηρήσεις αναφέρυν επίσης αύξηση τυ περικαρδιακύ υγρύ, πυ είναι ασυμπτωματι κ ή Παρυσία συστλικύ φυσήματς μεταξύ Ι και ΙΙ τόνυ απτελεί ένα μάλλν συχνό εύρημα, είναι χωρίς κλινική σημασία και απδίδεται στην αύξηση της ρής τυ αίματς και στην αγγειδιαστλή. Τυχόν ηλεκτρκαρδιγραφικές αλλαγές τυ ST, Τ και Q κύματς έχυν καλή πρόγνωση και απκαθίστανται μετά τν τκετό. Καρδιακή παρχή Καθώς η κατανάλωση ξυγόνυ αυξάνει στη διάρκεια της εγκυμσύνης, η αύξηση της καρδιακής παρχής έρχεται για να καλύψεις τις αυξημένες αυτές ανάγκες 11 (Πίνακας IV). Η αύξηση της καρδιακής παρχής είναι α πτέλεσμα της αύξησης τυ καρδιακύ ρυθμύ και της μείωσης τυ μεταφρτίυ καθώς όγκς παλμύ δεν υ φίσταται αξιόλγη μεταβλή κατά την διάρκεια μιας φυσιλγικής κύησης.12 Η καρδιακή παρχή αυξάνει με γρηγρότερυς ρυθμύς στη διάρκεια τυ δευτέρυ τριμήνυ και παραμένι σταθερή μέχρι τ τέλς της κύησης. Στη διάρκεια τυ τκετύ μία αύξηση 45fσ απδίδεται στην υπερέκκριση κατεχλαμινών πυ συνδεύει τν πόν, και μια πσότητα ml αίματς πρστίθεται στην κυκλφρία, σαν απτέλεσμα των συσπάσεων της μήτρας. 1 3 Κατά τ τρίτ στάδι τυ τκετύ η καρδιακή παρχή φθάνει 80% πάνω από τα πρ της κύησης επίπεδα λόγω της αυτμετάγγισης από τν πλακύντα. Απκατάσταση στα φυσιλγικά επίπεδα της καρδιακής παρχής επέρχεται την δεύτερη εβδμάδα μετά τν τκετό. Σύνδρμ πίεσης κάτω κίλης φλέβας-αρτής Πλύ σημαντική επίεδραση στην καρδιακή παρχή έχει η θέση της εγκύυ κατά την κατάκλιση. Στην ύπτια θέση η εγκύμων μήτρα πιέζει την κάτω κίλη φλέβα και την αρτή (Εικ. Ι) με απτέλεσμα μείωση της φλεβικής επιστρφής και αντίστιχα μείωση της ρής αίματς στη μήτρα και τυς νεφρύς. Η απόφραξη της κάτω κίλης φλέβας συμβαίνει ως ένα βαθμό σε όλες τις έγκυες γυναίκε κατά την κατάκλιση σε ύπτια θέση. Η ανάπτυξη πα- \ Εικ. Ι. Άρση της πίεσης στην κάτω κίλη Φλέ6α- αρτή όταν η μητέρα έχει πλάγια θέση. ράπλευρης κυκλφρίας δια μέσυ των ανιόντων σφυϊκών και παρασπνδυλικών φλεβών πυ εκβάλλυν στην άζυγ φλέβα αντιρρπεί την Φλεβική επιστρφή στην καρδιά. Όταν η παράπλευρη αυτή κυκλφρία είναι ανεπαρκής είναι δυνατόν ένα πσστό εγκύων να μην εμφανίσει πτώση αρτηριακής πίεσης κατά την κατάκλιση, διότι αντιρρπείται αυτή η πτώση με ταχυκαρδία και αγγεισύσπαση «καλυμέν σύνδρμ απόφραξης κάτω κίλης Φλέβας». Η κατάσταση αυτή ενώ δεν έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις στη μητέρα, εγκυμνεί σβαρύς κινδύνυς στ έμβρυ και εκδηλώννται με υπξία και ξέωση. Αντίθετα, μόν 10% των μητέρων εκδηλώνυν τ «σύνδρμ α πόφραξης της κάτω κίλης» με εμφάνιση πτώση της aρτηριακής πίεσης και βραδυκαρδία. Η πίεση της κάτω κίλης Φλέβας και της αρτής θα πρέπει να απφεύγεται. Η αριστερή πλάγια θέση ή και η δεξιά, αν η μητέρα κρίνει ότι την «ανακυφίζει», είναι η θέση πυ πρέπει να έχει η έγκυς κατά την κατάκλιση και η επίτκς κατά τν τκετό και την καισαρική τμή.ι4 Κατά την εφαρμγή, αναισθησιλγικών μεθόδων, όπως η επισκληρίδις και ραχιαία αναισθησία, πυ πρκαλύν κατάργηση τυ τόνυ τυ συμπαθητικύ, μπρεί απκλεισμός τυ συμπαθητικύ να πρκαλέσει μεγάλη πτώση της aρτηριακής πίεσης στις επίτκες πυ η φλεβική επιστρφή είναι μειωμένη και η ισρρπία αυτρρύθμισης της aρτηριακής πίεσης στηρίζεται στην αγγεισύσπαση. Έγκυες με υπερμεγέθη αύξηση της μήτρας, όπως σε πλλαπλή κύηση, πλυάμνι, σακχαρώδη διαβήτη, έ χυν αυξημέν κίνδυν εμφάνισης «συνδρόμυ κάτω κίλης-αρτής».15 Αναπνευστικό σύστημα Ανώτερες αναπνευστικές δί Διεύρυνση των τριχειδών και εξίδηση τυ βλεννγόνυ των ανωτέρων αναπνευστικών δών απτελεί χαρακτηριστικό πυ απαντά στ μεγαλύτερ πσστό των εγκύων. Οι αλλαγές αυτές μπρεί να γίνυν σημαντικές με την παρυσία μιας μέτριας Φλεγμνής των ανωτέρων αναπνευστικών δών ή σε καταστάσεις πυ συνυπάρχει γενικευμέν ίδημα όπως πρεκλαμψία- εκλαμψία Για τ λόγ αυτό ι αναισθησιλγικί χειρισμί α παιτύν ιδιαίτερη πρσχή. Αναρρόφηση, τπθέτηση αεραγωγών και απρόσεκτη λαρυγγσκόπηση μπρεί να έχυν σαν απτέλεσμα αιμρραγία ενώ τ ίδημα των α νωτέρων αναπνευστικών δών και τυ βλεννγόνυ της

3 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ μύτης μπρεί να πρκαλέσει δυσκλίες αερισμύ κατά την εισαγωγή στην αναισθησία. Κατά την διασωλήνωση ένας τραχεισωλήνας 7.0 mm είναι καταλληλότερς ε πειδή η σχισμή της γλωττίδς είναι συχνά στενωμένη λόγω ιδήματς των νόθων φωνητικών χρδών. Πρσπάθεια διασωλήνωσης με τραχεισωλήνα 8.0mm με αερθάλαμ πυ είναι τ σύνηθες μέγεθς για ενήλικα γυναίκα μπρεί να πρκαλέσει τραυματισμό και αδυναμία διόδυ τυ τραχεισωλήνα. Αναπνευστικές λειτυργίες Ο υπεραερισμός είναι ένα φυσιλγικό επακόλυθ της εγκυμσύνης και αναπτύσσεται στην διάρκεια τυ πρώτυ τριμήνυ. Απδίδεται στην αυξημένη παραγωγή πργεστερόνης και εν μέρει και στα ιστργόνα πυ ευαισθητπιύν τ αναπνευστικό κέντρ στ COz (μείωση τυ υδύ διέγερσης τυ αναπνευστικύ κέντρυ1). Επίσης ένα αίσθημα υπκειμενικής δύσπνιας συχνά απαντά στις εγκύυς από τα πρώτα στάδια της εγκυμσύνης, όταν ακόμη αερισμός είναι ελαφρά μόν αυξημένς1. Ο κατά λεπτό αερισμός στ τέλς της εγκυμσύνης είναι αυξημένς κατά 50% (Πίνακας VII, VIII). Η αύξηση αυτή φείλεται σε αύξηση τυ αναπνεόμενυ όγκυ και σε μια μικρή αύξηση τυ αριθμύ των αναπνών κατά 15%. Απτέλεσμα τυ αυξημένυ κυψελιδικύ αερισμύ είναι η πτώση της PCOz της μητέρας σε 32mmHg (Πίν. VI) στ τέλς της εγκυμσύνης, με μικρύ μόν βαθμύ αλκάλωση λόγω της αντισταθμιστικής μείωσης των διττανθρακικών τυ ρύ κατά 4mEg/L (από 26 σε 22 meg/ L). Στη διάρκεια τυ τκετύ ιδιαίτερα κατά τ πρώτ και δεύτερ στάδι όταν πόνς γίνεται έντνς, κατά λεπτό αερισμός μπρεί να αυξηθεί μέχρι 300%, σε σύγκριση με τα πρ της εγκυμσύνης επίπεδα, με απτέλεσμα σημαντικύ βαθμύ υπκαπνία (PaCOz mmhg ή και λιγότερ) και αλκάλωση της μητέρα (ph μεγαλύτερ από 7.55). 18 Αυτή η σημαντική αναπνευστική αλκάλωση μπρεί να δηγήσει σε υπαερισμό και υπξαιμία μητέρας, και νεγνύ. Οι όγκι τυ πνεύμνα και ι χωρητικότητες δεν παρυσιάζυν μεγάλυ εύρυς αλλαγές στη διάρκεια της εγκυμσύνης (Πίνακας VII, VIII). Η σημαντικότερη αλλαγή αφρά την λειτυργική υπλειπόμενη χωρητικότητα πυ παρυσιάζει μείωση της τάξες τυ 15-% στ τέλς της κύησης και είναι καλά τεκμηριωμέν ότι τ μεγαλύτερ πσστό αυτής της αλλαγής φείλεται σε μία μείωση τυ εκπνευστικύ εφεδρικύ όγκυ και τν υπλειπόμενυ όγκυ και κατά δεύτερ λόγ σε αύξηση τυ αναπνεόμενυ όγκυ. Η λική χωρητικότητα των πνευμόνων και η ζωτική χωριτικότητα δεν μεταβάλλνται, γεγνός πυ απδίδεται στην ανύψωση των κατωτέρων πλευρών και αύξηση της πρσθιπίσθιας και εγκάρσιας διαμέι ρυ τυ θώρακα, πυ αντισταθμίζει την ανύψωση τυ διαφράγματς. Όσ πρχωρεί η κύηση, η κιλιακή αναπνή μειώνεται ενώ αυξάνει η θωρακική. Ο όγκς σύγκλισης δεν μεταβάλλεται στη διάρκεια της εγκυμσύνης. (Όγκς σύγκλισης των πνευμόνων είναι όγκς τυ αέρα πυ παγιδεύεται στις κυψελίδες κατά την σύγκλιση των βρχιλίων. Αυτές ι κυψελίδες γρήγρα γίννται ατελεκτασικές αυξάνντας τ πνευμνικό shunt). Εντύτις η μείωση της λειτυργικής υπλειπόμενης χωρητικότητας, καθώς η κύηση πρχωρείς, δηγεί σε σύγκλιση των αεραγωγών, κατά την κατάκλιση σε πσστό 50% των εγκύων γυναικών πυ βρίσκνται στ τέλς της κύησης και με φυσιλγικές συνθήκες αερισμύ. Αύξηση τυ όγκυ σύγκλισης δεν παρατηρείται ό ταν η μητέρα κάθεται, ενώ αντίθετα η ύπτια θέση επιδεινώνει σημαντικά την αναπνευστική λειτυργία σε πρχωρημένη εγκυμσύνη και πρδιαθέτει στην δημιυργία ατελεκτασιών. Παρ' όλα αυτά ι περισσότερς μελέτες έ δειξαν μία πικιλία τιμών Α-α POz διαφράς ξυγόνυ, σε φυσιλγικές επίτκες και ένα μεγάλ εύρς διακύμανσης της σχέσης νεκρύ χώρυ - αναπνευόμενυ όγκυ (VDNτ).19 Ο φυσιλγικός νεκρός χώρς είναι μειωμένς στ τέλς της κύησης. Πιθανόν η αυξημένη καρδιακή παρχή με μια ευνϊκή σχέση αερισμύ - αιμάτωσης (V/Q) σμτις άνω ζώνες τυ πνεύμνα να συμβάλλει στη μείωση τυ φυσιλγικύ νεκρύ χώρυ και στην παρυσία υψηλότερων τιμών POz (Πίνακας VI). Η κατανάλωση ξυγόνυ είναι σημαντικά αυξημένη τόσ κατά την ανάπαυση όσ και κατά την άσκηση και πλλές φρές υπερβαίνει τ %, στ τέλς της εγκυμσύνης. Αυτό φείλεται στν αυξημέν μεταβλισμό της μητέρας και στ αυξημέν έργ της αναπνής. Η κατανάλωση ξυγόνυ αυξάνει κατά 65% κατά τις επώδυνες συσπάσεις της μήτρας στη διάρκεια τυ τκετύ.21 Οι αλλαγές της αναπνευστικής λειτυργίας στη διάρκεια της εγκυμσύνης έχυν πλύ μεγάλη σημασία για τν αναισθησιλόγ. Η μείωση της λειτυργικής υ πλειπόμενης χωρητικότητας σε συνδυασμό με τν αυξημέν κατά λεπτό αερισμό καθιστά ταχύτερη την εισαγωγή στην αναισθησία με τα εισπνεόμενα αναισθητικά. Επί πλέν η MAC των περισστέρων εισπνεμένων αναισθητικών έχει βρεθεί μειωμένη σε έγκpες πρβατίνες και πιθανόν αυτό ισχύει και για τν άνθρωπ (αλθάνι κατά 25%, μεθξυφλυράνι κατά 32%, ισφλυράνι κατά 40%).22 Αυτό απδίδεται στην κατασταλτική δράση της πργεστερόνης και στην αύξηση των ενδρφινών κατά την κύηση και τν τκετό, πυ είναι και η επικρατέστερη εκδχή. Οι πι πάνω λόγι καθιστύν την έγκυ ιδιαίτερα ευαίσθητη στα πτητικά αναισθητικά. Η μείωση της λειτυργικής υπλειπόμενης χωρητικότητς, η αυξημένη διαφρά στην Α-αΡΟz και η αυξημένη κατανάλωση ξυγόνυ μειώνυν τις εφεδρείες της μητέρας σε ξυγόν καθιστόντας την επίτκ περισσότερ ευαίσθητη στην υπξία. Οι παρατηρήσεις αυτές επιβάλλυν την αύξηση της F!Oz στν αναπνεόμεν αέρα σε υψηλύ κινδύνυ επίτκες κατά τν τκετό ή σε επίτκες πυ πρόκεται να χρηγηθεί γενική αναισθησία. Η άπνια πυ παρατηρείται στην εισαγωγή στην αναισθησία σε ε πίτκες πυ αναπνέυν ατμσφαιρικό αέρα, συνδεύεται από μία σημαντική πτώση της ΡαΟz σε σχέση με τις μη έγκυες γυναίκες.23 Αυτή η υπξία μπρεί να απφευχθεί ή με καννική πρξυγόνωση για 3-4 λεπτά ή με 5-6 βαθειές εισπνές ξυγόνυ 100% πριν από την εισαγωγή στην αναισθησία.24 Κεντρικό νευρικό σύστημα Συναισθηματικί και κινωνικί παράγντες αλλά κα: η μόρφωση της επιτόκυ είναι ι σινιστώσες πυ καθρίζυν την συμπεριφρά της μητέρας κατά την εγκυμ- 7

4 8 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ σύνη και τν τκετό Στη συναισθηματική διαμόρφωση συμβάλλυν ρμνικί παράγντες όπως η πργεστερόνη και ι ενδρφίνες, υσίες πυ είναι νευρδιαβιβαστές και έχυν αναλγητική δράση. Στα υψηλά επίπεδα πργεστερόνης και ενδρφινών απδίδεται άλλωστε η μείωση της MAC όλων των εισπνεμένων αναισθητικών Επί πλέν η μείωση της ενζυματικής απδόμισης των πιειδών συμβάλλει στην αύξηση τυ υδύ τυ πόνυ.29 Οι δόσεις των τπικών αναισθητικών πυ απαιτύνται κατά την ραχιαία και επισκληρίδι αναισθησία είναι μειωμένες. Παλαιότερα αυτό απδίδνταν απκλειστικά στην διόγκωση των επισκληριδίων φλεβών και την μείωση τυ επισκληριδίυ και υπαραχνειδύς χώρυ, με α πτέλεσμα η ίδια δόση τπικύ αναισθητικύ να φθάνει σε υψηλότερα επίπεδα. Νεότερες μελέτες απέδειξαν ότι η αύξηση της πίεσης στν επισκληρίδι χώρ, από -1cm HzO σε + 1cm HzO και σε ακόμη υψηλότερες τιμέ; κατά τν τκετό ( 4-10 cm Hz0)3, διευκλύνει την διάχυση τυ τπικύ αναισθητικύ σε υψηλότερα επίπεδα. Τ γεγνός αυτό επίσης μειώνει σημαντικά την ευκλία πρσδιρισμύ τυ επισκληριδίυ χώρυ με τις κλασσικές μεθόδυς και αυξάνει τν κίνδυν τρώσης της σκληράς μήνιγγας.31 Τέλς η αναπνευστική αλκάλωση της εγκυμσύνης αυξάνει την δραστικότητα των τπικών αναισθητικών καθώς αυξάνει η συγκέντρωση της μριακής (μη ινισμένης μρφής τυ φαρμάκυ πυ διέρχεται ευκλότερα από τις κυτταρικές μεμβράνες των νεύρων.32 Η μείωση των αναγκών σε τπικά αναισθητικά παρατηρείται από τ πρώτ τρίμην της εγκυμσύνης. Γαστρεντερικό σύστημα Στη διάρκεια της εγκυμσύνης στόμαχς και τ έντερ απωθύνται πρς τα επάνω από την εγκύμνα μήτρα. "Ετσι στόμαχς παίρνει, τελικά, θέση περισσότερ ριζόντια και πυλωρός aπωθείται πρς τα επάνω και πίσω με απτέλεσμα να δυσχεραίνεται η κένωση τυ στμάχυ.33 Τα υψηλά επίπεδα της πργεστερόνης μειώνυν την κινητικότητα όλυ τυ πεπτικύ συστήματς καθώς και τν τόν τυ κατώτερυ σφυγκτήρα τυ ισφάγυ, (Πίνακας ΙΧ),34 ενώ η αύξηση της γαστρίνης (πλακυντιακής πρέλευσης) αυξάνει την ξύτητα τυ γαστρικύ περιεχμένυ.35 Για τυς λόγυς αυτύς η έγκυς και η επίτκς πρέπει να θεωρύνται πάντα ότι έχυν γεμάτ στμάχι α νεξάρτητα από τν χρόν λήψης τυ τελευταίυ γεύματς. Επίσης πρέπει να θεωρύνται ότι βρίσκνται σε μεγάλ κίνδυν εισρόφησης γαστρικύ περιεχμένυ και να λαμβάννται μέτρα μείωσης αυτύ τυ κινδύνυ. Οι σχετικά μειωμένες τιμές της ψευδχληνεστεράσης θεωρύνται επαρκείς για να υδρλύσυν συνήθεις δόσεις συκκινυλχλίνης. Νεφρική λειτυργία Η νεφρική ρή αίματς και η σπειραματική διήθηση αυξάνυν μέχρι 60% στ τέλς της κύησης, παράλληλα με την αύξηση της καρδιακής παρχής και τυ όγκυ αίματς.38 Η ωσμωτικότητα τυ πλάσματς είναι μειωμένη σε συνδυασμό με μια μικρή μείωση τυ επιπέδυ τυ Να τυ ρύ. Αυτό φείλεται σε τρππίηση τυ υδύ της αντιδιυρητικής ρμόνης. Η σχέση όμως ύδατς και ηλεκτρλυτών παραμένει σε φυσιλγικά επίπεδα λόγω της παράλληλης σωληναριακής επαναρρόφησης ύδαιός ηλεκτρλυτών. Η γλυκζυρία είναι συνήθης λόγω της μείωης τυ δύ στυς νεφρύς αλλά και αδυναμίας επαναρρόφησης λόγω τυ αυξημένυ ρυθμύ σπειραματικής διήθησης. Ορθστατική πρωτεϊνυρία συμβαίνει συχνά σε υ γιείς εγκύυς πιθανόν λόγω αυξημένης πίεσης στις νεφρικές Φλέβες και είναι χωρίς κλινική σημασία.1 Πίνακας Ι. Αιματλγικές μεταβλές στ τέλς της εγκυμσύνης Παράμετρι Όγκς αίματς Όγκς πλάσματς Όγκς ερυθρών αιμσφαιρίων Ουρία αίματς Χληνεστεράση ρύ Ολικές πρωτεiνες Λευκματίνες Σφαιρίνες AST, AL Τ. LDH Χληστερόλη Αλκαλική ΦωσΦατάση (πυ παράγεται στν πλακύντα) AST = Μεταβλή 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' t 1' 1' 1' 1' 1' 1' ασπαραγινική αμιντραvσφεράση. ALT τραvσφεράση, LDH =γαλακτική δευδργενάση Πίνακας 11: Πσστό% αλανινική Ηπατική λειτυργία Τα επίπεδα της χλερυθρίνης δεν μεταβάλλνται αλλά η SGOT και η LDH είναι λίγ αυξημένες. Η απέκκριση της βρωμσυλφφθαλεiνης είναι ελαφρά μειωμένη.36 Η χληνεστεράση τυ ρύ παρυσιάζει μείωση κατά % από την αρχή της εγκυμσύνης και διατηρείται μέχρι την 7η ημέρα μετά τν τκετό. Πιθανές αιτίες είναι ένας βαθμός αιμαιραίωσης, μειωμένη σύνθεση στ ή παρ, και η αύξηση των ιστργόνων τυ ρύ.37 Epu&f"uJv "'f r'ωv '----::, ----.,,. --:!2-:;- --:!-2 :--: 2e--='z=--.,:,),-.:_,o---J εβδμάδες κύησης Μεταβλές στν λικό όγκ αίματς, όγκ πλάσμα-

5 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 9 τς και όγκ ερυθρών αιμσφαιρίων κατά την φυσιλγική κύηση. Αξισημείωτη είναι η συνεχιζόμενη αύξηση των ερυθρών αιμσφαιρίων κατά τη διάρκεια τυ τρίτυ τριμήνυ. Η πτώση της τιμής τυ λικύ όγκυ αίματς, και τυ όγκυ πλάσματς μετά την 36η εβδμάδα της κύησης απδίδεται στην πίεση της κάτω κίλης φλέβας. Παράγντες Πίνακας ΠΙ Παράγντες πή ξης και ινωδόλυσης στη διάρκεια φυσιλγική ς εγκυμσύνης Παράγντας Ι (ινωδγόν) Παράγντας 11 (Πρθρμβίνη) Παράγντας V Παράγντας VII Παράγντας VIII Παράγντας ΙΧ Παράγντας Χ Παράγντας ΧΙ Παράγντας ΧΙΙ Παράγντας ΧΙΙΙ Αντιθρμβίνη ΠΙ Αντιπαράγντας Χα Αιμπετάλια Ινωδόλυση Παράμετρς ph ΡΟ2 (mmhg) PC02(mmHg) Μη έγκυς / % / Πίν. VI. Οξεβασική κατάσταση της εγκύυ Πρχωρημένη εγκυμσύνη mg/dl mg/dl % % % % % Μη έγκυς ελαφρά ί ελαφρά 1 Έγκυς Πίν. V Καρδιαγγειακές μεταβλές στ τέλς της κύησης Παράμε τρι Καρδιακή παρχή Όγκς παλμύ Καρδιακός ρυθμός Συστλική πίεση Διαστλική πίεση Ολικές περιφερικές αντιστάσεις Κεντρική φλεβική πίεση Πνευμνική πίεση εξ ενσφηνώσεως Κλάσμα εξώθησης Παράμετρι Κατά λεπτό αερισμός Κυψελιδικός αερισμός Αναπνεόμενς όγκς Αριθμός αναπνών Όγκς σύγκλισης Αντιστάσεις των αεραγωγών Ζωτική χωρητικότητα Εισπνευστική χωρητικότητα Πίν. VII Μεταβλή 1' 1' 1' ί 1' ί ί Αναπνευστικ έ ς μεταβλές στη μητέ ρα στ τέλ ς της εγκυμσύνης Λειτυργική υπλειπόμενη χωρητικότητα Ολική χωρητικότητα Εκπνευστικός εφεδρικός όγκς Υπλειπόμενς όγκς Κατανάλωση ξυγόνυ Μεταβλές t t t t t t t t t t t i i Πσσ τό% SmmHg 10- mm Hg 15 Πσστό% Πίνακας ΙΧ Πίν. IV Αιμδυναμικές μεταβλές στη διάρκεια της εγκυμσύνης (τρπίηση από Mashini I.S. and al12) %Αλλαγή :a :a Ο Κα9ότα.1<.,; no. ι:3 Καp6τq.ιω's puθ a Όrτ<ιΗ ηρ.λμ,ιί Μέση ενδγαστρική πίεση (cm Η2Ο) 12.1 Έγκυς, χ ωρίς γαστρισφαγικό καύσ 17.2 Έγκυς, με γαστρισφαγικό καύσ 16.5 Μη έγκυς Μέγιστη πίεση ΚΟΣ (cm Η2Ο) Διαφρά πιέσεων (cm Η2Ο) a l:::====τ====:;- 1 α s-zz.s 2 s-:10. s 7-1 ΕΒΙμd.ιiιs μtτιi.,...,..., τσιrτό Στν πίνακα όλες ι γυναίκες πυ μελετήθηκαν ήταν κατακεκλιμένες σε υπτία θέση και δεν ασκήθηκε καμία ε ξωτερική πίεση. Η πίεση τυ κατώτερυ ισφαγικύ σφιγκτήρα (ΚΟΣ) είναι σημαντικά χαμηλότερη στις εγκύυς με γαστρισφαγικό καύσ από ότι στις δύ άλλες μάδες, κατάσταση πυ επανέρχεται στα φυσιλγικά επίπεδα μετά τν τκετό. (τρππίηση από (Crawford S.J. 7).

6 10 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡ!ΚΗΣ ι:ιωπvvetrr χω nτ ι κ.; 1" r" 2500 ί fte.πyωtf<ιij E.J'prκo brt< aς 50 nvιu' τι/(.; ιi'\)ικcs όtk-'s 700 Αι:lτιιrrιc.; uσ"'"'""tι"" f-----.j--- χιιιιι"τιι<ιιi-τ,υ._ VΠΙ? λ4!-ιιίόμ ν or"41s Μη έγκυς 1700 ς) (I'.. ;::... Ό :ιc 1:' 3-lo( - HV ci,πνf:ιι6trjc"o1 χc.ι Ρ"7 ιcό1 ΗQ i t \1 <:I 'L a:...'-0 \ ί'1cwyf.oti ιc.ός pικό cφ<os 550 ΥπλΕιηόμt-ναr O)"'C'OS 800 I c"nvευ,ηιcόι.k)ρικόs ayκcs :50 1\ ι τ.,.,rιnς :: > s c:. $:" fj'!οt-ιιιόμμιt...)ιlιι...,..ξ X'(o)rrttιι:όtιt?Q 130 I ί ί Ανύψωση τυ διαφράγματς ί j Έγκυς (πρς τ τέλς της κύησης) Πίνακας VIII Οι όγκι και ι χωρητικότητες τ υ πνεύμνα στην διάρκεια της εγκυμσύνης (τρππίηση από Bonica J.J.: Principles and Practice of Obstetric Analgesia and Anesthesia Daνis, Philadelphia, 1967) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Cohen Sh.: The anesthetic implications of physiologic changes of pregnancy. ASA 1986, 261:1. 2. Scchrier RW, Durr JA. Pregnanccy: an overfill or underfill state. Am J Kidney Dis, 1987, 9: Schrier RW Pathogenesis of sodium and water retension in high-output and low output cardiac failur, nephrotic syndrome, cirrosis and pregnancy, Ν Engl J Med, 1988, Assali N.S. Brinkman CR, 111: Disorders of maternal circulatory and respratory adjustments. Assali Ν.S. and Brinkman C.R. In: Pathophysiology of Gestation, Vol I. Maternal Disorders, 111 eds, New Yourk, Academic, 1972: Moir D.D. and Thorbum J.: Obstetric Anaesthesia and Analgesia 3rd edn. London: Bailiere Tindal 1986, Moir DD: Anaesthesia for Caesarean section. Br. J Anaest 1970, 42: Crawford JS. Principles and Practice of Obstetrics A naesthesia, 4th edn. Oxford London: Blackwell Scientific Pablications 1978, Cheek T.G. Gutscche Β.Β.: Maternal Physiologic Alterations during Pregnancy. Shnider S.M., Gerson L. eds. ln: Anaesthesia for obstetrics. 2nd edn Baltimor 1987, Morgan Β.Μ.: The Physiology of Pregnancy and A naesthesia. Morgan Μ.Β. eds. In: Foundations of Obstetric Anaesthesia. London: Farrand Press 1987, Enein Μ. Zina ΑΑ. Kassem Μ et al: Echocardiography of the pericardium in pregnancy. Obstet Gynecol 1987, 69: Permoll Μ. Metaalf J. Schlenlser TL: Oxygen consuption at rest and during exercise in Pregnancy. Respir Physiol 1975, 22: Mashini IS, Albazzaz SJ, Fadel ΗΕ: Serial noninvassive evaluation of cardiovascular hemodynamics during pregnancy, Am J Obstet Gynecol, 1987, 156: Skerman HJ: Anesthetic Management of the Pregnant Trauma Patient Seminars in Anesthesia, Vol VIII, Ν 4 (December), 1989,

7 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 14. Finster Μ: Anesthetic considerations for mon-obstetric surgery during pregnancy. ASA 1989, 122: Camman RW, Ostheimer WG: Physiologycal Adaptations during Pregnancy. lnternational Anesthesiology Clinics, Vol 28, Ν Ι, 1990, Mackenzia ΑΙ: Laryngeal oedema complicating obstetric anesthesia. Anaesthesia 1978, 33: Steinberg SE, Santos CA: Surgical Anesthesia during Pregnancy. International Anesthesiology Clinics, Vol 28, Ν I, Winder 1990, Bonica J.J.: Maternal respiratory changes during pregnancy and parturition. In Parturition and Perinatology. Marx G. eds. In: Parturition and Perinatology. A nesthesia Series (Vol 10, Ν 2) Davis, Philladelphia 1973, Shankar ΚΒ, Moseley Η, Vemula V et al: Physiological dead space during general anesthesia for caesarean section. Can J Anaesth 1987, 34: Pernoll ML, Metcalf J. Schlenker TL, Welch JE, Matsumoto JA: Oxygen consuption at rest and during e xercises in pregnancy. Pesp Physiol, 1975, 25: Hagerdal Μ. Morgan CW, Sumner ΑΕ, Gutsche ΒΒ: Minute ventilation and oxygen consumption during labor with epidural analgesia. Anesthesiology, 1983, 59: Weinbeger SE ea al: Pregnancy and the lung. Am Rev Respir Dis, 1980, 121: Archer GW, Jr Marx GF: Arterial oxygen tension during apnea in parturient women. Br J Anaesth : Norris MC, Dewan DM: Preoxygenation for cesarean section. Α comparison of two techniques. Anesthesiology, 1984, 61: Α Stewart DE: Psychiatric symptoms following attempted natural childbirth. Can Med Assoc J. 1982, 127: Senden IP, Wetering VD. Eskes ΤΚ et al: Labor pain: a comparison of parturients in a Dutch and Α- merican teatching hospital Obst Gynecol, 1988, 71: Palahniuic RJ, Shnider SM, Eger ΕΙ: Pregnancy decreases the requirement for inhaled anesthetic agents. Anesthesiology, 1974, 41: Goland RS, Wordlaw SL, Stark RI et al: Human plasma endorphin during pregnancy, labor and delivery. J Clin Endocrinol Metab, 1981, 52: Lyrenas S. Nyberg F, Lindberg ΒΟ et al: Cerebrospinal fluid activity of dynorphin-converting enzyme at term pregnancy. Obst Gynecol, 1988, 72: Galbert MW, Marx GF: Extradural pressures in the parturient patient. Anesthesiology, 1974,40: Marx G.F. Bassel G.M.: Physiologic considerations of the mother. Marx G.F. and Bassel G.M. eds In: Obstetric Analgesia and Anaesthesia. New York, Elsevier 1980, Datta S. Lambert DH, Gregus J. Geisen AJ. Covino BG: Differential sensitivities of mammalian nerve fibers during pregnancy Anest Analg. 1983, 62: Simpson ΚΗ, Stakes AF, Miller Μ: Pregnancy delayes paracetamol absorption and gastric empting in patients undergoing surgery. Br J Anaesth. 1988, 60: Lind LJ, Smith ΑΜ, Mclver DK et al: Lower esophageal sphincter pressures in pregnancy. Can Med Assoc J. 1968, 98: Attia RR, Ebeid ΑΜ, Fisher JE et al: Maternal, fetal and placental gastrin concentrations. Anasthesia, : Seymour CA, Chadwick VS: Liver and gastrointestinal funtion in pregnancy. Postgad Med J. 1979, 55: Evans RJ, Wroe JM: Plasma cholinesterase changes during pregnancy. Anaesthesia, 1980, 35: Davinson JM. Overview: Kidney function in pregnant women. Am J Kidney Dis, 1987, 9:

Προεκλαμψία - Εκλαμψία

Προεκλαμψία - Εκλαμψία ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 17 Πρεκλαμψία - Εκλαμψία Μ.ΒΑΒΑΤΣΗ Η υπέρταση κατά την κύηση απτελεί και σήμερα κύρια αιτία νσηρότητας και θνησιμότητας μητέρας και νεγνύ. Στις Ηνωμένες Πλιτείες

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις του Κεντρικού Νευρικού Αποκλεισμού

Επιδράσεις του Κεντρικού Νευρικού Αποκλεισμού 98 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Επιδράσεις τυ Κεντρικύ Νευρικύ Απκλεισμύ Ν. ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ Α. ΛΑΒΡΕΝτΙΕΒΑ Χ. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝfΡΙΚΟΥ NEYPIKOY ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ Η ραχιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος Β Δρ. Ανδρέας Φλουρής Ερευνητής Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ 2 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδι Χαλύβδινς λέβητας βιμάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστύμε για την επιστσύνη πυ δείχνετε στα πριόντα μας. ΨΓια την απτελεσματική χρήση τυ λέβητα βιμάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστύμε να

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών

Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών Γιώργος Κουλιάτσης, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β Κλινικής Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝ Έβρου Εισαγωγή- Υπερκαπνία, Οξέωση, Οξυαιμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Προς τα εµπρός ανεπάρκεια: αδυναµία προώθησης του αίµατος στη συστηµατική κυκλοφορία Προς τα πίσω ανεπάρκεια: αύξηση του όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΥΣΗ. Επαμεινώνδας Κοσμάς. Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία

ΔΙΑΧΥΣΗ. Επαμεινώνδας Κοσμάς. Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία ΔΙΑΧΥΣΗ Επαμεινώνδας Κοσμάς Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Cotes JE et al. Official Statement of the ERS. Eur Respir J 6 (suppl.16): 41-52, 1993 ATS Official Statement. AJRCCM 152:

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών:

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών: τμικάενεργειακάδιαγράμματα: Χωρικές διαστάσεις ενεργειακές απστάσεις χρνική κλίμακα Καταστάσεις ydg Θεώρημα μεταβλών: Εφαρμγή σε πρόβλημα της ατμικής Πρσέγγιση on- Opnhm: Εφαρμγή στ Η Θεωρία μριακών τρχιακών:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Επαμεινώνδας Ν. Κοσμάς Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Από την ατμόσφαιρα στους ιστούς ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ. Επαμεινώνδας Κοσμάς. Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ. Επαμεινώνδας Κοσμάς. Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ Επαμεινώνδας Κοσμάς Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Από την ατμόσφαιρα στα μιτοχόνδρια Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Οξυγόνωση αρτηριακού αίματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ Κωνσταντίνα Σωτηρίου Αναισθησιολόγος, Επιμ. Β' ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός ΕΑΕ Νοέμβριος 2010 Αερισμός - Κατανομή αερισμού Περιοχικές διαφορές στον αερισμό Καμπύλη ενδοτικότητας Αιμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοπάθειες στην Εγκυμοσύνη

Καρδιοπάθειες στην Εγκυμοσύνη ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 23 Καρδιοπάθειες στην Εγκυμοσύνη Β. ΣΔΡΑΝΗ, Ι. ΠΑΝΑΓΟΥ Η παρουσία καρδιακού νοσήματος στην έγκυο γυναίκα, αποτελεί σοβαρό ιατρικό πρόβλημα. 1-2% των εγκύων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γυναίκα 27 ετών, κατά την 26η εβδομάδα κύησης, επισκέπτεται τον γυναικολόγο της στα πλαίσια προγεννητικού ελέγχου. Έχει ελεύθερο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΙΚΑΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ . ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Έχετε στην διάθεση σας ( Πίνακας ) στιχεία από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE Οδηγίες λειτυργίας AMAZONE Υπλγιστής χήματς AMABUS για ψεκαστικά Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMAPILOT Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMATRON 3 Κυτί χειρισμύ υπδιαιρέσεων πλάτυς AMACLICK MG4531 BAG0117.1

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΠΕΡΙΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. Διεξαγωγή λεπτομερούς ιστορικού πριν από κάθε χορήγηση αναισθησίας: Αναισθησιολογικό ιστορικό καθώς και ατομικό αναμνηστικό της μητέρας Πλήρες ιστορικό της τρέχουσας κύησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 Διάγνωση Δυσλειτυργιών και βλαβών σύγχρνυ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΠΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ Μεταφορά τροφών και αποβολή μη χρήσιμων ουσιών: Διάχυση (π.χ. το CO 2 που παράγεται κατά τον μεταβολισμό των κυττάρων, διαχέεται από τα κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΣΑΥΥ

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΣΑΥΥ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΣΑΥΥ Λάμπρου Καλλιρρόη Πνευμονολόγος Πανεπιστημιακή Υπότροφος Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ 13 Ο Πνευμονολογικό Συνέδριο Ιωάννινα O Το Σύνδρομο Άπνοιας στον Ύπνο (ΣΑΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ. Κωστάντη Ελεονώρα, MD, PhD

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ. Κωστάντη Ελεονώρα, MD, PhD ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ Κωστάντη Ελεονώρα, MD, PhD ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Είναι οποιοδήποτε μέσο το οποίο χρησιμοποιεί συσκευές ή μηχανήματα με στόχο να βοηθήσει ή να αντικαταστήσει την αυτόματη αναπνοή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

Σπιρομέτρηση Διάχυση. Τσαούσης Βασίλης Πνευμονολόγος

Σπιρομέτρηση Διάχυση. Τσαούσης Βασίλης Πνευμονολόγος Σπιρομέτρηση Διάχυση Τσαούσης Βασίλης Πνευμονολόγος ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΕΡΑ Τραχεία - μεγάλη ταχύτητα αέρα - στροβιλώδης ροή Βρογχικό δέντρο - μεταβατική ροή αέρα Μικροί αεραγωγοί - μικρή ταχύτητα αέρα - γραμμική

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Οξείας Αναπνευστικής Δυσχέρειας

Σύνδρομο Οξείας Αναπνευστικής Δυσχέρειας 24 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σύνδρμ Οξείας Αναπνευστικής Δυσχέρειας ΠΑΣΣΑ-ΦΕΚΕΤΕ ΚΑΤΑΛΙΝ ΜΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ CHILDREN Treat the lung gently Gattinoni «They really are a miracle, much

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ. Α) Προσβολή του διαμέσου ιστού -κυψελίδων χωρίς απαραίτητη μείωση τη αναπν. λειτουργίας

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ. Α) Προσβολή του διαμέσου ιστού -κυψελίδων χωρίς απαραίτητη μείωση τη αναπν. λειτουργίας ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ Β.Σ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ- ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ Α) Προσβολή του διαμέσου ιστού -κυψελίδων χωρίς απαραίτητη μείωση τη αναπν. λειτουργίας Απλή πνευμονοκονίωση-σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιστημονική Ένωση Καρδιαγγειακής Απεικόνισης Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 1. Στη σελίδα 27, πίνακας 3, να μπει υπσημείωση «ι πσότητες τυ νερύ δίννται σε εκατμμύρια κυβικά χιλιόμετρα». 2. Στη σελίδα 43, χάρτης εννιών τυ «Συνψίζντας» έχει χαμηλή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ 1 ΑΕΡΙΣΜΟΣ Ατμοσφαιρικός αέρας= 78,6% άζωτο 20,5%

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Σωµάτι α (πυρήνας 4 He ) µε µάζα m a και φρτί q a =e και πυρήνας ασβεστίυ 40 Ca 0 µε µάζα mπυρ = 10m a και φρτί Q = 0 e πυρ, βρίσκνται αρχικά σε πλύ µεγάλη απόσταση µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt Μία ιστρία στην ΕΞΝΓΚΣΜΕΝΗ ΤΛΝΤΩΣΗ Κατά την περσινή σχλική χρνιά, στα πλαίσια της Π.Δ.Σ. πρσπάησα, αντί να λύσ ασκήσεις πυ μπρεί να υπάρχυν σε πλλά ιαφρετικά εξσχλικά βιβλία, να εάν ι μαητές μυ έχυν πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι

Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι Σχέδιο εργασίας της Α τάξης Γελ. Πελοπίου Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδημητρίου Νικόλαος Αναπνοή Μέλη : Αγγελόπουλος Γιάννης Τσιπολίτης Γιώργος Η αναπνοή σε επίπεδο οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΟΙΔΗΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΟΙΔΗΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΟΙΔΗΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ οίδηµα ορίζεται η αύξηση του όγκου του υγρού του διάµεσου χώρου, η οποία οδηγεί συνήθως σε εµφανή διόγκωση ιστών για να διαπιστωθεί

Διαβάστε περισσότερα

TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71

TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71 TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71 Xαρακτηριστικά Τάση 100-240 V~ Συντητα 50-60 Hz 2 x 1,5 mm 2 ή 1 x 2,5 mm 2 (*) γκς 6 Βνάδες ΣυΒΒρωση IEC 60669-2-1 0 C έως + 45 C Απαγρεύεται η ανάβειη ρτίων τύπυ έως. 110

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΤΣΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΒΗΤΗ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ ΥΠΕΡΩΣΜΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.1 Πρόλγς...8 1.2 Η έννια και η σημασία της χρηματικνμικής ανάλυσης... 9 1.2.1 Ο ρόλς τυ Χρηματικνμικύ Υπεύθυνυ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 114/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.500,00 Ευρώ Περιεχόμενα: α)τεχνική Έκθεση β)πρϋπλγισμός

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3 Κυκλοφορικό Σύστημα Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στα κύτταρα και των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των άχρηστων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού Εγχειρίδι λειτυργίας az AMATRON 3 Τερματικό χειρισμύ MG4822 BAG0094.6 02.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τ παρόν εγχειρίδι λειτυργίας πριν θέσετε τη μηχανή για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΟΠΡΟΜΗΚΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2 ο Μέρος) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΟΠΡΟΜΗΚΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2 ο Μέρος) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΟΠΡΟΜΗΚΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2 ο Μέρος) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Οι τασεοϋποδοχείς σε άλλα σημεία του κυκλοφορικού (1) Σε μεγάλα αγγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Είναι ουσιώδες να γνωρίζει κανείς με ποιούς τρόπους η ΑΠ διατηρείται φυσιολογική ώστε να κατανοήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ ι... -0.1. = ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ 2 '::~~,.,./' Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών ~ι.:,/~:" ~~ - ' Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρνικών 1ι~ v ί10,~. 11 11 t.ι π 111

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ

Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 45 Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Οι ανάγκεs μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ Πασχάλης Στειρόπουλος Β Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Δομή Θέσεις και αντιθέσεις 1. Θρομβόλυση 2. Θεραπεία ΠΕ στο σπίτι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ασθενής μας 32 ετών Εισαγωγή : 10 / 05 / 2012 Αιτία εισαγωγής : γενικευμένο οίδημα ΙΣΤΟΡΙΚΟ Από 2 μήνου Eπιδείνωση οιδημάτων κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο

Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο ώρες πριν την προσέλευση Αίσθημα ζάλης

Διαβάστε περισσότερα

τέντες γλάρος made in Italy

τέντες γλάρος made in Italy τέντες γλάρς made in Italy Οι τέντες Γλάρς μπρύν να τπθετηθύν εύκλα ακόμη και από ανειδίκευτ πρσωπικό. Υπάρχει μεγάλη πικιλία στν τρόπ στήριξης και στ υλικό στήριξης. Διατίθενται σε πλλά και διαφρετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Η + =40nanomol/L ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία Τεχνλγικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών Τμήμα Μηχανλγίας Τμέας Ενεργειακός Πτυχιακή Εργασία ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Εφαρμγές, συγκριτικά στιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γυναίκα 27 ετών, κατά την 26η εβδομάδα κύησης, επισκέπτεται τον γυναικολόγο της στα πλαίσια προγεννητικού ελέγχου. Έχει ελεύθερο

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Ιστορικό ασθενούς Γυναίκα, 80 ετών Αδυναμία, δύσπνοια αιφνιδίου έναρξης από τριημέρου

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης. Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης. Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου σαν εισαγωγή... παραγωγή CO2 αποβολή CO2 παραγωγή CO2 αποβολή CO2 µερική πίεση του διοξειδίου του άνθρακα στο αίµα (PaCO2) µείωση

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

( ) 11.4 11.7. Μέτρηση κύκλου. α 180. Μήκος τόξου µ ο : Μήκος τόξου α rad : l = αr. Σχέση µοιρών ακτινίων : Εµβαδόν κυκλικού δίσκου : Ε = πr 2

( ) 11.4 11.7. Μέτρηση κύκλου. α 180. Μήκος τόξου µ ο : Μήκος τόξου α rad : l = αr. Σχέση µοιρών ακτινίων : Εµβαδόν κυκλικού δίσκου : Ε = πr 2 1 11. 11.7 Μέτρηση κύκλυ ΘΩΡΙ Μήκς τόξυ µ : µ 180 Μήκς τόξυ α rad : αr Σχέση µιρών ακτινίων : α π µ 180 µβαδόν κυκλικύ δίσκυ : ( ) µβαδόν κυκλικύ τµέα µ : µ µβαδόν κυκλικύ τµέα α rad : ( ) 1 αr µβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

Αίτια - Αντιρρόπηση αναπνευστικής αλκάλωσης

Αίτια - Αντιρρόπηση αναπνευστικής αλκάλωσης Αίτια Αντιρρόπηση αναπνευστικής αλκάλωσης Ευαγγελία Ντουνούση Νεφρολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1. Εισαγωγή Η αναπνευστική αλκάλωση (ΑΑ) αποτελεί τη συχνότερη διαταραχή της οξεοβασικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό προσάρτησης

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό προσάρτησης Οδηγίες λειτυργίας az UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό πρσάρτησης MG3413 BAG0054.8 09.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

9. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (ΡΡΗ)

9. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (ΡΡΗ) ΟΡΙΣΜΟΙ Πρωτοπαθής: εντός 24 ωρών από τον τοκετό. Απώλεια αίματος > 500 ml. Η πιο συχνή μορφή σοβαρής μαιευτικής αιμορραγίας. Δευτεροπαθής: η απώλεια αίματος που εκδηλώνεται μετά από 24 ώρες έως και 12

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Ελευθερία Ελμίνα Λευκού Αιματολόγος. Εξειδικευθείσα στην Αιμόσταση Αιματολογία κυήσεως Στο Guy s & St Thomas hospital, London, UK

Δρ Ελευθερία Ελμίνα Λευκού Αιματολόγος. Εξειδικευθείσα στην Αιμόσταση Αιματολογία κυήσεως Στο Guy s & St Thomas hospital, London, UK ΙΜΕΘΑ Αθήνα 10 12/4/2014 Δρ Ελευθερία Ελμίνα Λευκού Αιματολόγος Εξειδικευθείσα στην Αιμόσταση Αιματολογία κυήσεως Στο Guy s & St Thomas hospital, London, UK Δεν υπάρχουν προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ. 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ. 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ. (α) Να ονομάσετε τα αγγεία Α και Β. (β) Πώς είναι προσαρμοσμένο το αγγείο Γ για να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (Ι) Γυναίκα 34 ετών με διαβήτη προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με πυρετό, αίσθημα ρίγους, πόνο στην πλάτη, ίλιγγο και δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

CResp Φυσιολογία. Ρύθμιση της αναπνοής Όγκοι και χωρητικότητες πνευμόνων. Ψυχογιού Αθηναΐς Γεωργία, PT, MSc. IST/UH_W6_13/14_Physiology Lecture

CResp Φυσιολογία. Ρύθμιση της αναπνοής Όγκοι και χωρητικότητες πνευμόνων. Ψυχογιού Αθηναΐς Γεωργία, PT, MSc. IST/UH_W6_13/14_Physiology Lecture CResp Φυσιολογία Ρύθμιση της αναπνοής Όγκοι και χωρητικότητες πνευμόνων Ψυχογιού Αθηναΐς Γεωργία, PT, MSc 1 Πλάνο για σήμερα Νευρικός έλεγχος αναπνοής Κεντρικά (αναπνευστικά κέντρα) Περιφερικά (υποδοχείς)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΔΕΚΑΠΟΔΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΟΥΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΔΕΚΑΠΟΔΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστηριακές ασκήσεις τυ μαθήματς «Εισαγωγή στη Ζωλγία» ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΔΕΚΑΠΟΔΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΟΥΣ Κυμυνδύρς Γεώργις Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική αναισθησία Νεότερα δεδομένα σε κρίσιμα ζητήματα Ταχεία εισαγωγή, ενδοτραχειακή διασωλήνωση, πίεση κρικοειδούς, φάρμακα. Κ.

Γενική αναισθησία Νεότερα δεδομένα σε κρίσιμα ζητήματα Ταχεία εισαγωγή, ενδοτραχειακή διασωλήνωση, πίεση κρικοειδούς, φάρμακα. Κ. Γενική αναισθησία Νεότερα δεδομένα σε κρίσιμα ζητήματα Ταχεία εισαγωγή, ενδοτραχειακή διασωλήνωση, πίεση κρικοειδούς, φάρμακα Κ.Θεοδωράκη Εισαγωγή Γενική αναισθησία για καισαρική τομή...μια τέχνη που τείνει

Διαβάστε περισσότερα

Pre-emptive Αναλγησία

Pre-emptive Αναλγησία ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣ!ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 87 Pre-emptive Αναλγησία ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΙΣΟΓ ΛΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Εισαγωγή Ο όρς pre-emptive αναλγησία (ΡΑ), σημαίνει ότι η παρέμβαση για αναλγησία πυ γίνεται πριν

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Συμβλή των φυσικχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων τυ Βυζαντινύ Μυσείυ Νανώ ΧΑΤΖΔΑΚ, J. PHILLIPON, P. AUSSET, ωάννης ΧΡΥΣΥΛΑΚΣ, Αθηνά ΑΛΕΞΠΥΛΥ Δελτίν XAE 13 (1985-1986), Περίδς Δ'. Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

ανακοπής ; Το τριφασικό μοντέλο αντιμετώπισης της ανακοπής ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

ανακοπής ; Το τριφασικό μοντέλο αντιμετώπισης της ανακοπής ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Παίζει ρολό ο χρόνος από την επέλευση της ανακοπής ; Το τριφασικό μοντέλο αντιμετώπισης της ανακοπής ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ζαμπέλη, M.Μαύρος (Γαστρεντερολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αλεξάνδρα)

Ε. Ζαμπέλη, M.Μαύρος (Γαστρεντερολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΓΕ 2009 ΘΕΜΑ: ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ Ε. Ζαμπέλη, M.Μαύρος (Γαστρεντερολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Η εφαρμογή καταστολής και αναλγησίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες Η σειρά Polaris σας πρσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πι ακραίες κλιματλγικές συνθήκες Οι αντλίες θερμότητας αέρα νερύ της σειράς Polaris απτελεί σημεί αναφράς στην παγκόσμια αγρά αντλιών θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο).

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο). 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (η τεχνική τυ αρκεί να απδείξυµε ότι... ) Παναγιώτης Λ. Θεδωρόπυλς Σχλικός Σύµβυλς κλάδυ ΠΕ03 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν µε σκπό να βηθήσυν τυς µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

25. RHESUS (Rh) ANOΣΟΠΟΙΗΣΗ

25. RHESUS (Rh) ANOΣΟΠΟΙΗΣΗ Η Rh ανοσοποίηση οφείλεται σε εμβρυο-μητρική μετάγγιση (ΕΜΜ), όπου ποσότητα Rh θετικού εμβρυϊκού αίματος εισέρχεται στη μητρική κυκλοφορία Rh αρνητικής εγκύου και δημιουργούνται αντισώματα κατά του παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE 07106_1H 01 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μντέλ GAS XP25/2CE GAS XP40/2CE GAS XP60/2CE Θερμική ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ Παυλίδου Κυριακή Υποψ.Διδάκτορας Αναισθησιολογίας & Εντατικής Θεραπείας, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Α.Π.Θ «Το δηλητήριο βρίσκεται σε καθετί και τίποτα

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση

Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση Κωνσταντίνος Κώντσας, Παρασκευή Τριβήλου, Αναστασία Καραγκιούλη, Ελένη Τριανταφυλλίδη Εργαστήριο Καρδιοαναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΑΣΗΣ ΙΙ 1 ος ΧΡΟΝΟΣ Χειμερινό Εξάμηνο 9 πμ-10πμ ΣΕΝΑΡΙΟ 1 σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 «Ιατρική Εξέταση» Ανατομική ορολογία (Ανατομία)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Αυτµατισµύ Συστήµατα Αυτµάτυ Ελέγχυ ΙΙ Ασκήσεις Πράξης. Καλλιγερόπυλς Σ. Βασιλειάδυ Χειµερινό εξάµην 8/9 Ασκήσεις Μόνιµα Σφάλµατα & Κριτήρια ευστάθειας Άσκηση.. ίνεται σύστηµα µε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας

Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας Μικτές διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας Ερμηνεία δεδομένων αερίων αίματος Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας Κωνσταντίνος Π. Κατωπόδης Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο άπνοιας και διαβήτης

Σύνδρομο άπνοιας και διαβήτης Σύνδρομο άπνοιας και διαβήτης Νίκη Κατσίκη, Μαρία Ρογκώτη, Ιωσήφ Πετρίδης Διαβητολογικό Ιατρείο, Α Παθολογική Κλινική Νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκη Σύνδρομο άπνοιας ύπνου (ΣΑΥ) Είναι μια διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

Περί χασμάτων. Ελένη Μάνου, νεφρολόγος Επιμελήτρια Α' ΓΝ Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη

Περί χασμάτων. Ελένη Μάνου, νεφρολόγος Επιμελήτρια Α' ΓΝ Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη Περί χασμάων Ελένη Μάνυ, νεφρλόγς Επιμελήρια Α' ΓΝ Παπαγεωργίυ Θεσσαλνίκη Χάσμα ανιόνων (ΧΑ) ρύ: ένα δύσκλ και παραμελημέν κεφάλαι! "Gamblegram" Η σημασία ης ηλεκρικής υδεερόηας σε σχέση με η σύγχυση πυ

Διαβάστε περισσότερα

Οξεοβασική ισορροπία. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ

Οξεοβασική ισορροπία. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Οξύ ph Βάση Οξεοβασική ισορροπία Θεόδωρος Βασιλακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ ph= - log [H + ] [H + ] σε mol/l ή Eq/L [H + ] = 40 neq/l = 40 x 10-9 Eq/L [HCO 3-

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία θυρεοειδούς στην εγκυµοσύνη

Φυσιολογία θυρεοειδούς στην εγκυµοσύνη 24 Φυσιολογία θυρεοειδούς στην εγκυµοσύνη Ε.Γ. ΚΟΥΚΚΟΥ Ενδοκρινολόγος Νοσοκομείο - Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου», Αθήνα. ανάγκη υποστήριξης του νεοσχηματιζόμενου οργανισμού παράλληλα με την Η ανάγκη κάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης Αναπνευστική αλκάλωση Ελένη Μάνου Νεφρoλόγος, Επιμελήτρια Β Νεφρολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» 1. Εισαγωγή Η μερική πίεση του διοξειδίου

Διαβάστε περισσότερα

(Monitored Anesthesia Care MAC)

(Monitored Anesthesia Care MAC) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑΣ Α. Μπαϊρακτάρη, Β. Αρώνη, Φ. Γιαννακά, Μ. Κοκολάκη, Ε. Μαστροκώστα H χειρουργική και η αναισθησία σε επεµβάσεις µιας ηµέρας θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις μέτρησης εκπνεομένου NO στα παιδιά

Ενδείξεις μέτρησης εκπνεομένου NO στα παιδιά Ενδείξεις μέτρησης εκπνεομένου NO στα παιδιά Ε.Παρασκάκης Eπικ. Καθηγητής Παιδιατρικής Μονάδα Αναπνευστικών Νοσημάτων Παίδων Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θράκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρακολούθηση αρκετών αναπνευστικών

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιά. Καρδιά. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Άσκηση και αρτηριακή πίεση. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία. Πασχάλης Βασίλης, Ph.D.

Καρδιά. Καρδιά. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Άσκηση και αρτηριακή πίεση. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία. Πασχάλης Βασίλης, Ph.D. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία Μεταβολικές ασθένειες και άσκηση Άσκηση και αρτηριακή πίεση Πασχάλης Βασίλης, Ph.D. Καρδιά Καρδιά Η καρδιά είναι ένα μυϊκό όργανο

Διαβάστε περισσότερα

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982)

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΥ ΦΙΜΕΡΕΛΗ Δ!ΠΛ. ΜΗΧ/ΓΥ - ΗΛ/ΓΥ ΜΗΧ/ΚΥ Ε.Μ.Π. - ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΣΗ ΠΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΣΥΧΝΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO Τ ΜΕΓΙΣΤ ΤΥ 21υ ΗΛΙΑΚΥ ΚΥΚΛΥ (1978-1982) ΔΙΔΑΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επίτοκος με νοσηρά παχυσαρκία Ιδιαιτερότητες Προβλήματα Αντιμετώπιση ΑΝΝΑ ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ, Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

Η επίτοκος με νοσηρά παχυσαρκία Ιδιαιτερότητες Προβλήματα Αντιμετώπιση ΑΝΝΑ ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ, Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Η επίτοκος με νοσηρά παχυσαρκία Ιδιαιτερότητες Προβλήματα Αντιμετώπιση ΑΝΝΑ ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ, Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Παχυσαρκία παγκόσμια πανδημία (WHO) ΚΑΝΑΔΑΣ, ΑΜΕΡΙΚΗ, ΕΥΡΩΠΗ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα