Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 04 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 443. Ταχ.Δ/νση: Περιοχή Ζ.Ε.Π Κοζάνη Πληροφορίες: Α.Πιπερίδου Τηλέφωνο: Φαξ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2218/94 «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις «Περί συστάσεως και ίδρυσης των Π.Τ.Α.». 2. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19Α) «Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα & Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/07(ΦΕΚ 64Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ». 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», όπως εν προκειμένω και σύμφωνα με την φύση του έργου δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του ΠΔ 60/ Την αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 8. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (Α 204) και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν.4072/12 (Α 86) σε συνδυασμό με το Π1/1493/ έγγραφο του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, περί «Κράτηση 0,10% στις 1

2 συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων». 9. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78/Β/4-2-98). 10. Το άρθρο 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 04/2012(ΦΕΚ 237 Α ) σχετικά με την επιτάχυνση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ. 11. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C (2007) 6578 με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Μεσογειακός χώρος (MED program) Την από 15/1/2013 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Monitoring Committee) του Προγράμματος Μεσογειακός χώρος (MED program) , με την οποία εγκρίθηκε η αίτηση υλοποίησης του έργου «SMARTinMED». 13. Tην απόφαση χρηματοδότησης του έργου με αριθμό Project SMARTinMED IC-MED Την υπ αριθμ /2378/ απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με την οποία αναθέτει στο Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας την υλοποίηση του Προγράμματος SMARTinMED, καθώς και την υπ αριθμ. 7/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας με την οποία αποδέχεται την υλοποίηση του εν λόγω Προγράμματος 15. Την ανάγκη υλοποίησης του προγράμματος SMARTinMED 16. Τον προϋπολογισμό του προγράμματος SMARTinMED. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ O Y M E Την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Επιλογή αναδόχου για παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου Smart Interregional Cooperation Strategy for Innovation capacities in the Energy Sector on the MED area SMARTinMED» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Κάθε θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με το διαγωνισμό περιγράφεται και αναλύεται στην προκήρυξη που ακολουθεί, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Κ. Δακής 2

3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.). ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: Περιοχή Ζ.Ε.Π Κοζάνη Πληροφορίες: Α.Πιπερίδου Τηλέφωνο: Φαξ: Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο: «Επιλογή αναδόχου για παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου Smart Interregional Cooperation Strategy for Innovation capacities in the Energy Sector on the MED area SMARTinMED» Προϋπολογισμός: ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους Αναθέτουσα Αρχή: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνη, Μάρτιος

4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΑΡ. ΠΡΩΤ./ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 443/ «Επιλογή αναδόχου για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου SMARTinMED» SMARTinMED [Smart Interregional Cooperation Strategy for Innovation capacities in the Energy Sector on the MED area] - Ευφυής Διαπεριφερειακή Στρατηγική Συνεργασίας για τις ικανότητες καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα στην περιοχή της Μεσογείου Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Η έδρα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ταξινόμηση κατά CPV: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε ,00 συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ. ERDF Εθνική Συμμετοχή 30/06/ /03/2014 και ώρα 13:00 Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, 3 ος όροφος, Περιοχή ΖΕΠ, Κοζάνη 24/03/2014 και ώρα 11:00 4

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SMARTinMED Το πρόγραμμα SMARTinMED (Άξονας 1.2 του προγράμματος MED) στοχεύει στην ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των οικονομικών φορέων ανάπτυξης και των δημοσίων αρχών, υποστηρίζοντας τις ικανότητες καινοτομίας και ανάπτυξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων με τη δημιουργία μιας κοινής στρατηγικής και ενός κοινού σχεδίου δράσης. Το έργο περιλαμβάνει μια κοινοπραξία περιφερειών (ή εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών από διάφορες περιοχές), καθορίζοντας τη στρατηγική και τις κοινές δράσεις μεταξύ συστάδων επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα ως απάντηση στους στόχους του προγράμματος MED. Με βάση την ανταλλαγή εμπειριών και σύμφωνα με τις κατά τόπους πολιτικές, οι συστάδες επιχειρήσεων ενθαρρύνονται να συνεργαστούν προωθώντας την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία των ΜΜΕ. Στόχοι του έργου: Η προκαταρκτική χαρτογράφηση και ανάλυση των περιφερειακών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των αγορών ενεργειακής απόδοσης. Μέσω της συμμετοχής των ενδιαφερομένων (ιδίως ΜΜΕ), οι εταίροι του έργου θα προσδιορίσουν το υψηλό δυναμικό δραστηριότητας, τις περισσότερο ελπιδοφόρες αλυσίδες αξίας και τις αγορές - στόχους. Μέσα από τις αλυσίδες αξίας, τις αγορές και τους τομείς που θα ταυτοποιηθούν, η ανάλυση θα εστιάσει στις ανάγκες των ΜΜΕ και τα εμπόδια για την καινοτομία, που στη συνέχεια θα εξεταστούν στα πλαίσια της Πιλοτικής Δράσης. Το έργο θα αντιμετωπίσει επίσης τη μη τεχνολογική καινοτομία, με ένα συγκεκριμένο σύνολο των δραστηριοτήτων που αφιερώνεται στην ΜΜΕ με νέα μοντέλα στον τομέα της ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης. Ανάδειξη ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν τα clusters ενέργειας χάρη στην ικανότητά τους να προσεγγίσουν τις ΜΜΕ καλύτερα από άλλους μεσάζοντες και να προσφέρουν νέες υπηρεσίες που βοηθούν τις ΜΜΕ να καινοτομούν. Τα clusters θα πρέπει να συνοδεύονται στο διαμεσολαβητικό ρόλο τους τόσο από ιδιωτικούς φορείς όσο και από τοπικές δημόσιες αρχές στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το ρόλο των ΜΜΕ ως βασικοί παράγοντες για την αντιμετώπιση των νέων οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων. Υλοποίηση μιας Πιλοτικής Δράσης, που θα επιτρέψει την προώθηση των νέων επιχειρηματικών μοντέλων και των συμπληρωματικών ικανοτήτων των ΜΜΕ από τους εταίρους στα διαφορετικά περιφερειακά πλαίσια. Διαδικασίες ανάπτυξης πολιτικής, με στόχο τον καθορισμό προτεραιοτήτων, την αξιοποίηση των υφιστάμενων περιφερειακών προτερημάτων και την εκπόνηση των πολιτικών. Η δράση αυτή θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου, παρέχοντας στους φορείς χάραξης πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα μέρη, ένα σύνολο προτερημάτων και μια συμμετοχική διαδικασία, που βασίζονται στα περιφερειακά χαρακτηριστικά. Γεωγραφική κάλυψη Το έργο SMARTinMED καλύπτει μια ευρεία περιοχή στη βόρεια ακτή της Μεσογείου, από την Πορτογαλία ως την Ελλάδα, περνώντας από την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Κροατία. Οι εταίροι του έργου που συμμετέχουν είναι: Algarve στην Πορτογαλία, η Ανδαλουσία στην Ισπανία, Rhône-Alpes και Provence-Alpes-Côte d'azur στη Γαλλία, Piemonte, Λομβαρδία και 5

6 Τοσκάνη στην Ιταλία, η Αττική και η Δυτική Μακεδονία στην Ελλάδα, καθώς και η Βορειοδυτική Κροατία (χρηματοδότηση από τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ)), με ένα συνολικό πληθυσμό άνω των 30 εκατομμυρίων κατοίκων. Έτσι, με δεδομένη την ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ τους, οι συμμετέχουσες χώρες μπορούν να αποκτήσουν νέες γνώσεις για τη στήριξη των ΜΜΕ, της ικανότητας για καινοτομία και τις δυνατότητες ανάπτυξης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης. 6

7 ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το αντικείμενο του έργου είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών που εντάσσονται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του έργου SMARTinMED. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ζητάει την παροχή των κάτωθι υπηρεσιών για την υποστήριξη των τεχνικών και επιστημονικών εργασιών στα πλαίσια του έργου SMARTinMED. Oι προτεινόμενες υπηρεσίες στα πλαίσια του έργου SMARTinMED και συγκεκριμένα στα πακέτα εργασίας 1, 2, 3 και 4 περιλαμβάνουν τις ακόλουθες επιμέρους δράσεις: Πακέτο Εργασίας 1: Υπηρεσίες από την υποχρεωτική συμμετοχή του αναδόχου στις διακρατικές συναντήσεις του έργου Διενέργεια των παρακάτω εργασιών: 1. υποχρεωτική συμμετοχή του αναδόχου στις διακρατικές συναντήσεις του έργου και υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών κάθε συνάντησης. Οι διακρατικές συναντήσεις περιλαμβάνουν εκτός των λειτουργικών συναντήσεων (operative meetings), συναντήσεις διαπεριφερειακής ομάδας εργασίας, συσκέψεις επιτροπής καθοδήγησης, επισκέψεις εργασίας, διακρατικές εκδηλώσεις, σεμινάρια κ.α. 2. προετοιμασία και παρουσίαση των εισηγήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 3. τήρηση σύντομων πρακτικών ιδίως σχετικά με την καταγραφή δραστηριοτήτων και αποφάσεων των συναντήσεων. 4. αναφορά αποτελεσμάτων των συναντήσεων προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με τα ισχύοντα σημερινά δεδομένα οι συναντήσεις και τα αντικείμενα των εκάστοτε ημερίδων είναι οι εξής: 1. Απρίλιος 2013, Φλωρεντία: Steering Committee + kick-off meeting (υλοποιήθηκε ήδη και δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου) 2. Ιούνιος 2013, Ανδαλουσία: Opening Conference (υλοποιήθηκε ήδη και δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου) 3. Οκτώβριος 2013, Λισαβόνα: Operative Meeting (υλοποιήθηκε ήδη και δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου) 4. Ιανουάριος 2013, Λυών: Technical Committee + Interregional Working Group (υλοποιήθηκε ήδη και δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου) 5. Μάρτιος 2014, Μιλάνο: Steering Committee + Business Model Seminar (δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου) 6. Μάιος 2014, Ανδαλουσία: Interregional Working Group + Laboratory Plenary Session 7. Ιούλιος 2014, Αθήνα: Technical Committee + Intermediate Conference +Business Model Seminar 8. Οκτώβριος 2014, Κροατία: Operative Meeting + Capacity Building Seminar 9. Φεβρουάριος 2015, Τορίνο: Operative Meeting + WP5 Seminar 10. Μάιος 2015, Φλωρεντία: Steering Committee + Final Conference + Technical committee 7

8 Παραδοτέα ΠΕ1: Π1.1 Πρακτικά, παρουσιάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων της έκτης συνάντησης του έργου (στα αγγλικά η παρουσίαση και στα ελληνικά τα υπόλοιπα). Π1.2 Πρακτικά, παρουσιάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων της έβδομης συνάντησης του έργου (στα αγγλικά η παρουσίαση και στα ελληνικά τα υπόλοιπα). Π1.3 Πρακτικά, παρουσιάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων της όγδοης συνάντησης του έργου (στα αγγλικά η παρουσίαση και στα ελληνικά τα υπόλοιπα). Π1.4 Πρακτικά, παρουσιάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων της ένατης συνάντησης του έργου (στα αγγλικά η παρουσίαση και στα ελληνικά τα υπόλοιπα). Π1.5 Πρακτικά, παρουσιάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων του τελικού συνεδρίου του έργου (στα αγγλικά η παρουσίαση και στα ελληνικά τα υπόλοιπα). Πακέτο Εργασίας 2: Υπηρεσίες για το work package 1 των υποχρεώσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας Το Πακέτο Εργασίας 2 αφορά σε όλες τις υποχρεώσεις του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για το work package 1. Περιλαμβάνονται υπηρεσίες προετοιμασίας και υποστήριξης όλων των τεχνικών εκθέσεων αναφοράς (activity reports) του έργου. Η προετοιμασία γίνεται σε συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο και την Αρχή Πληρωμής και η υποστήριξη μέσω της επικοινωνίας με τα στελέχη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για την προετοιμασία των αναγκαίων εκθέσεων του έργου, κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του. Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι διαδικασίες συντονισμού του έργου και επικοινωνίας με τους εκάστοτε αρμόδιους εταίρους πάντα κατόπιν σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας ομάδας υπηρεσιακών στελεχών έργου από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ) Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης περιλαμβάνεται η σύνταξη της Τελικής Αναφοράς του Έργου για τον επικεφαλής εταίρο καθώς και η συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη της ομάδας έργου του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας για την προετοιμασία του φακέλου που θα υποβάλλεται προς την Αρχή Πληρωμής για πιστοποίηση δαπανών σε επίπεδο εξαμήνου (συνολικά 3) και αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας κατά τη διενέργεια των ελέγχων από την Αρχή Πληρωμής. Παραδοτέα ΠΕ2: Π2.1 Έκθεση αναφοράς υποχρεώσεων του πακέτου εργασίας 2 για την περίοδο 3 του έργου (Α εξάμηνο 2014) (στα ελληνικά και τα αγγλικά). Π2.2 Έκθεση αναφοράς υποχρεώσεων του πακέτου εργασίας 2 για την περίοδο 4 του έργου (Β εξάμηνο 2014) (στα ελληνικά και τα αγγλικά). Π2.3 Έκθεση αναφοράς υποχρεώσεων του πακέτου εργασίας 2 για την περίοδο 5 του έργου (Α εξάμηνο 2015) (στα ελληνικά και τα αγγλικά). Π2.4 Τεχνική έκθεση τελικής αναφοράς του έργου (στα ελληνικά και τα αγγλικά). 8

9 Πακέτο Εργασίας 3: Υπηρεσίες για το work package 2 των υποχρεώσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας Το Πακέτο Εργασίας 3 αφορά σε όλες τις υποχρεώσεις του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για το work package 2. Περιλαμβάνονται υπηρεσίες υποστήριξης στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους ενδιαφερόμενους φορείς της Περιφέρειας για την υλοποίηση και τα αποτελέσματα του προγράμματος. Επίσης, υπηρεσίες υποστήριξης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου μέσω του διαδικτύου και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Παραδοτέα ΠΕ3: Π3.1 Έκθεση των δεδομένων διάδοσης και επικοινωνίας των ενεργειών και αποτελεσμάτων του έργου για την 3 η & 4 η περίοδο του προγράμματος (2014) (στα ελληνικά και περίληψή της στα αγγλικά) Π3.2 Έκθεση των δεδομένων διάδοσης και επικοινωνίας των ενεργειών και αποτελεσμάτων του έργου για την 5 η περίοδο του προγράμματος (Α εξάμηνο 2015) (στα ελληνικά και περίληψή της στα αγγλικά) Πακέτο Εργασίας 4: Ανάπτυξη στρατηγικών επιχειρήσεων για την ενίσχυση των αλυσίδων αξίας στα clusters ενέργειας στην περιοχή της Μεσογείου ΔΡΑΣΗ 4.1: Νέα επιχειρηματικά μοντέλα ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης των ΜΜΕ στην περιοχή MED Η δράση αυτή θα προτείνει ένα επιχειρηματικό μοντέλο καινοτομίας που μπορεί να προσφέρει μια εναλλακτική λύση στην ταχεία εξάπλωση των υφιστάμενων τεχνολογιών, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των κοινοτικών πολιτικών για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και τη διάχυση της καθαρής ενέργειας. Η δράση θα περιλαμβάνει: 1. Τον καθορισμό κριτηρίων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρηματικών μοντέλων (π.χ. εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται, χρήση ορυκτών καυσίμων / μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σχέση κόστους / αποτελεσματικότητας, ικανότητα για την προώθηση της χρήσης των καινοτόμων τεχνολογιών, κλπ.) 2. Την περιγραφή στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων για τη διάδοση των υποψηφίων επιχειρηματικών μοντέλων στις αγορές - στόχους στις χώρες / περιοχές του πεδίου εφαρμογής (π.χ. προτάσεις για ad-hoc χρηματοδότηση μέσω της συμμετοχής των εταιρειών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών κ.λπ.). Παραδοτέο: Π4.1 Έκθεση (στα αγγλικά και περίληψή της στα ελληνικά) σχετιζόμενη με το προτεινόμενο νέο επιχειρηματικό μοντέλο που θα περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία 1 και 2. 9

10 ΔΡΑΣΗ 4.2: SMARTinMED Clusters ως μεσάζοντες για τη διάδοση των επιχειρηματικών στρατηγικών στο πλαίσιο των ΜΜΕ Η δράση αυτή θα αξιοποιήσει το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα clusters ενέργειας χάρη στην ικανότητά τους να προσεγγίζουν τις ΜΜΕ καλύτερα από άλλους μεσάζοντες και να προσφέρουν νέες υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας. Επιπλέον τα clusters θα ενισχύσουν το ρόλο τους ως μεσάζοντες τόσο στους ιδιωτικούς φορείς όσο και στις τοπικές δημόσιες αρχές με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το ρόλο των ΜΜΕ ως βασικοί παράγοντες για την αντιμετώπιση των νέων οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων. Ο ανάδοχος θα κληθεί να παραστεί σε 2 σεμινάρια που θα οργανωθούν από τον επικεφαλής του έργου (στη Λομβαρδία, τον Μάρτιο του 2014 και στην Αθήνα, τον Ιούλιο του 2014). Στα σεμινάρια θα παρουσιαστούν τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα και διάφοροι προσκεκλημένοι ομιλητές θα αναλύσουν διάφορες πτυχές τους. Έμφαση θα δοθεί επίσης και στη χρηματοδότηση της υλοποίησης των επιχειρηματικών μοντέλων. Εκεί τα clusters θα έρθουν σε επαφή με τα ενδιαφερόμενα μέρη και θα επιτύχουν τη δέσμευση αυτών σε τομείς της αγοράς με απώτερο στόχο την υλοποίηση των πιλοτικών δράσεων. Στα ενδιαφερόμενα μέρη θα περιλαμβάνονται π.χ. μεγάλης κλίμακας πιθανοί πελάτες όπως οι βιομηχανίες κατασκευής, εταιρίες λιανικού εμπορίου, δημόσιες τοπικές αρχές που συμμετέχουν ήδη σε δράσεις αειφόρου ενέργειας, π.χ. Δήμοι που υπέγραψαν το «Σύμφωνο των Δημάρχων» στην αντίστοιχη χώρα / περιοχή, φορείς εμπλεκόμενοι σε έργα έξυπνων δικτύων (smart grid), πράσινων τεχνολογιών, πιστοποίησης κτλ. Παραδοτέα: Π4.2 Έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων της πέμπτης συνάντησης του έργου (σεμινάριο επιχειρηματικών μοντέλων στη Λομβαρδία) (στα αγγλικά και περίληψή της στα ελληνικά) Π4.3 Έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων της έβδομης συνάντησης του έργου (σεμινάριο επιχειρηματικών μοντέλων στην Αθήνα) (στα αγγλικά και περίληψή της στα ελληνικά) ΔΡΑΣΗ 4.4: Πιλοτικές δράσεις Οι Πιλοτικές δράσεις θα επιτρέψουν την προώθηση και την εφαρμογή των νέων επιχειρηματικών μοντέλων (NBMs) και των συμπληρωματικών ικανοτήτων των ΜΜΕ στις ταυτοποιημένες περιοχές ενδιαφέροντος των διαφόρων εταίρων, προκειμένου να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα και ο πολλαπλασιασμός τους, μέσω της άμεσης συμμετοχής των ΜΜΕ, των πελατών / τελικών χρηστών και των τρίτων μερών (π.χ. εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών - ΕSCOs). H δράση θα αντιστοιχεί στην πιλοτική εφαρμογή των νέων επιχειρηματικών μοντέλων σε μία επιλεγμένη αλυσίδα αξιών ανά cluster / περιοχή. Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο θα πρέπει να εφαρμόζεται με τη συμμετοχή ΜΜΕ που εκπληρώνουν μια σειρά προκαθορισμένων κριτηρίων. Κάθε cluster θα ενεργήσει ως μεσολαβητής / εργαλείο μέσω του οποίου αυτό το μοντέλο θα εφαρμοστεί, φέρνοντας σε επαφή αφενός τις ΜΜΕ και αφετέρου τους τελικούς χρήστες / δημόσιες αρχές. Στη δράση θα χρησιμοποιηθούν ομάδες και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες για να περιγραφούν τα μοντέλα που μπορούν να άρουν εμπόδια στη διάδοση αποτελεσματικών και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι τελικοί χρήστες θα προτείνουν προϊόντα / υπηρεσίες, αξιοποιώντας τις συνέργειες με τις εν εξελίξει πρωτοβουλίες στις αντίστοιχες χώρες / περιοχές. Τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα θα αξιολογηθούν με βάση μια περίπτωση μελέτης (case study) προς διάχυση, συμπεριλαμβάνοντας την αναγνώριση των υφιστάμενων εμποδίων και δίνοντας έμφαση στους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων. 10

11 Παραδοτέο: Π4.4 Έκθεση πιλοτικής δράσης (στα αγγλικά και περίληψή της στα ελληνικά) που θα περιλαμβάνει εφαρμογή ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου (όπως αυτό ορίζεται στη ΔΡΑΣΗ 4.2) και μιας περίπτωσης μελέτης η οποία: - θα εστιάζει στην υποστηρικτική πολιτική και τις επενδύσεις σε κομβικές εθνικές/ περιφερειακές προτεραιότητες, προκλήσεις και ανάγκες για ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση - θα βασίζεται στα δυνατά σημεία της περιφέρειας, στα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα και στις δυνατότητες για αριστεία - θα υποστηρίζει την τεχνολογική όσο και την πρακτικά εφαρμοσμένη καινοτομία και θα στοχεύει στην τόνωση των επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα - θα εμπλέκει πλήρως τους ενδιαφερόμενους φορείς και θα ενθαρρύνει την καινοτομία και τον πειραματισμό 11

12 ΑΡΘΡΟ 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Όλοι οι όροι και απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης είναι υποχρεωτικοί. Η μη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη την προσφορά του υποψηφίου και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση. 1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης εκ μέρους του υποψηφίου και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως τους όρους της παρούσης, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση. 2. Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο το διαγωνισμό, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει αυτόν. 3. Οι υποψήφιοι δε δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων Προσφοράς κλπ. 4. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από κοινοπραξίες ή ενώσεις υποψηφίων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας / ένωσης ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης στην κοινοπραξία / ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτελέσεως της σύμβασης. 5. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 6. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφασή της, προσφορά υποψηφίου όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία ή δικαιολογητικά δεν είναι αληθή. Η απόφαση απόρριψης λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός. 7. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 4 του Π.Δ. 118/ Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή για όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. 9. Τα έγγραφα της προσφοράς καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή προσκομίζεται επικυρωμένη μετάφρασή τους στην ελληνική μαζί με το υποβαλλόμενο έγγραφο. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωμένη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. 10. Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δε λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της Διακήρυξης. 12

13 ΑΡΘΡΟ 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Οι διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Οι διατάξεις των άρθρων 35 παρ. 1 και 36 του Π.Δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α/ ) που εξακολουθούν να παραμένουν σε ισχύ. 3. Οι διατάξεις του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», όπως εν προκειμένω και σύμφωνα με τη φύση του έργου δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της του ΠΔ 60/ Οι διατάξεις του Ν. 2286/1995 ΦΕΚ 19/Α/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 5. Η 35130/739/ (ΦΕΚ 1291Β / ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναπροσαρμόσθηκαν τα χρηματικά ποσά του άρθρου 83 παρ1. του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α ) για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων (εκτέλεσης έργων, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών) με απευθείας ανάθεση και με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) που ισχύουν για το Δημόσιο. 6. H Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 04/2012(ΦΕΚ 237 Α ) σχετικά με την επιτάχυνση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ. 7. Οι διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 8. Οι διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204/Α / ) και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α / ) περί κράτησης 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, και ισχύει σε συνδυασμό με το Π1/1493/ έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. 9. Οι διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α / ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 10. Η υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/ (ΦΕΚ 1276 Β / ) «Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75). 11. Το νομικό πλαίσιο που διέπει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. ΑΡΘΡΟ 4 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί: Α) στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» (http://sites.diavgeia.gov.gr/ptapdm), Β) στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, (http://pta.pdm.gr), Γ) στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (http://www.pepdym.gr) και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας. 13

14 ΑΡΘΡΟ 5 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 1. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή, όσο διάστημα διαρκεί το δικαίωμα υποβολής προσφορών και να παραλαμβάνει το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και μέσα στο ωράριο εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής. 2. Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και η παραλαβή της γίνεται αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυμεταφοράς, στη τελευταία δε περίπτωση κατόπιν εγγράφου αιτήματος του ενδιαφερόμενου. 3. Στην δεύτερη περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 4. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις πάνω στους όρους της. 5. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παρεληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προς διευκόλυνση και για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις: Α) Β) και Γ) Η Αναθέτουσα Αρχή αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες (Web site) λόγω μη πλήρους προστασίας (αντικειμενικώς) του διαδικτύου. 6. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς διευκρινίσεις ή και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τη διακήρυξη. Σε περίπτωση που ζητηθούν μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του π.δ. 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους υποψήφιους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15, παρ. 2 περ. α του Π.Δ.118/2007. Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει έγγραφη απάντηση σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους που θα το ζητήσουν εγγράφως (επιστολή ή fax) εντός του προαναφερθέντος διαστήματος. 7. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων για τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού θα πρέπει να απευθύνονται γραπτά στη διεύθυνση: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Ζ.Ε.Π Κοζάνη, υπόψη: κας Α. Πιπερίδου (τηλ ). 14

15 ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα και ασκούν υπηρεσίες διαχείρισης και υλοποίησης ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτημένων προγραμμάτων. ΑΡΘΡΟ 7 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Από το διαγωνισμό αποκλείονται: 1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ». Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήματα: Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο Άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 2. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του υποψηφίου. 3. Όταν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. 4. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή, 5. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού Δικαίου. 6. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και των τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις, τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού Δικαίου. 15

16 ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν στην ελληνική γλώσσα σε πρωτότυπα τα παρακάτω των 1 & 2 παραγράφων δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επικυρωμένη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Επισημαίνεται ότι: α) Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού από επικυρωμένη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. β) Δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής για όλες τις Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/1986 που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, οι οποίες και μπορούν να φέρουν ημερομηνία έως και 30 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής προσφορών. 1. Γενικά δικαιολογητικά συμμετοχής: 1.1 Αίτηση συμμετοχής, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία αυτού που υποβάλλει την προσφορά (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονοματεπώνυμο αρμοδίου εκπροσώπου για την προσφορά). 1.2 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία: i. Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της, εκτός εάν στην προσφορά του αναγράψει ρητά τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται, οπότε υποχρεωτικά πρέπει να αναγράψει τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να αναλάβει ώστε να παράσχει προσηκόντως τις υπηρεσίες όπως ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. ii. Ότι όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και γενικότερα οτιδήποτε περιλαμβάνεται στο φάκελο της προσφοράς είναι αληθή. 1.3 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους α. δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, β. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, γ. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις της περίπτωσης (3) του εδ. α παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δ. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο καθώς και ότι ασκούν το ειδικό επάγγελμα τους και ε. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις. iii. Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση κατά το στάδιο της κατακύρωσης των δικαιολογητικών που απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. 16

17 iv. Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για την οποιαδήποτε απόφαση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας ή της κρίσης της Επιτροπής. v. Να δηλώνεται εάν ισχύουν ή όχι τυχόν νομικοί περιορισμοί για την λειτουργία της επιχείρησης και εάν του έχει επιβληθεί ή όχι ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο αυτό λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 1.4 Παραστατικό εκπροσώπησης σε πρωτότυπο εντός φακέλου δικαιολογητικών και σε αντίγραφο το οποίο θα προσκομίζεται με την παράσταση του εκπροσώπου στο άνοιγμα των προσφορών. (Εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους). 1.5 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία: Να δηλώνεται ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2010, 2011, 2012) (που πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 200% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου (χωρίς το Φ.Π.Α.), ήτοι ,50.) Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας συνημμένα στην δήλωση τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: Απλά αντίγραφα ή αποσπάσματα Ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (2010, 2011, 2012), σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση (1.5) να αναφέρεται ο κύκλος εργασιών ανά έτος και ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2010, 2011, 2012) σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών. 1.6 Τεύχος εμπειρίας Να τεκμηριώνεται η τουλάχιστον πενταετής αθροιστικά εμπειρία του υποψηφίου σε διαχείριση και υλοποίηση έργων που αφορούν θέματα έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της ενέργειας στα πλαίσια ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Η τεκμηρίωση θα πρέπει να γίνει μέσω Καταλόγου Έργων του ως άνω αντικειμένου (παροχής υπηρεσιών συμβούλων ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και διαχείρισης έργων ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του προσφέροντος στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό). Η ζητούμενη εμπειρία είναι αθροιστική για τις συνθέσεις των υποψήφιων αναδόχων σχημάτων και μπορεί να καλύπτεται, είτε από τον υποψήφιο ανάδοχο, είτε αθροιστικά από τα μέλη υποψήφιας ένωσης με βάση το συμφωνητικό συνεργασίας για το έργο της παρούσας διακήρυξης («Δικαιολογητικά συμμετοχής κατά περίπτωση», της παρούσης, περίπτωση 2, παρ. 2.6). Η εμπειρία αποδεικνύεται με την ύπαρξη εντός του τεύχους εμπειρίας απλών αντιγράφων: Α) βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης ή οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής και Β) σχετικών συμβάσεων Από τα υποβληθέντα αντίγραφα ή/και συνδυασμό τους, θα πρέπει να προκύπτουν οι μήνες απασχόλησης στο κάθε έργο. Για βεβαιώσεις που αφορούν έργα που υλοποιήθηκαν (έστω κατά ένα τμήμα τους) την ίδια χρονική περίοδο, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η βεβαίωση που αφορά το έργο με την μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Τα υποβληθέντα αντίγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από συγκεντρωτικό πίνακα των έργων, όπου θα αναγράφονται υποχρεωτικά οι μήνες και ημέρες διάρκειας κάθε έργου και θα αναφέρονται επίσης τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης αυτών όπως συνυποβάλλονται (π.χ. πρωτόκολλο παραλαβής και σύμβαση). 1.7 Να περιλαμβάνεται επικυρωμένο αντίγραφο των τίτλων ή εγγράφων όπου θα αποδεικνύεται, βάσει κανόνων ΑΣΕΠ, η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας του Επικεφαλής της Ομάδας Έργου 17

18 2. Δικαιολογητικά συμμετοχής κατά περίπτωση: (α) Έλληνες και Αλλοδαποί πολίτες 2.1 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία, Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προεκτεθέντες στο άρθρο 7 παρ.1 με αριθμούς 1 έως και 6 λόγοι αποκλεισμού. (β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 2.2 Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου τους ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου οι προεκτεθέντες στο άρθρο 7 παρ.1 με αριθμούς 1 έως και 6 λόγοι αποκλεισμού μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του. Ειδικά για το λόγο αποκλεισμού, που αναφέρεται στο άρθρο 7 παρ.1 με αριθμό 1, η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να αναφέρει ότι ο παραπάνω λόγος δεν συντρέχει προκειμένου για ημεδαπά νομικά πρόσωπα για τους Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., για τους Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο για Α.Ε. Προκειμένου για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, ότι δεν συντρέχει για το νόμιμο εκπρόσωπό τους. 2.3 Τα κατά περίπτωση αναγκαία επίσημα επικυρωμένα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής τους, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου καθώς και τα πρόσωπα, που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους. 2.4 Αν η προσφορά δεν υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, συμβολαιογραφικό έγγραφο εκπροσώπησης. Αν η κατάθεση και η παράσταση κατά την αποσφράγιση των προσφορών δεν γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, εξουσιοδότηση του καταθέτοντος ή του παρισταμένου η οποία θα περιλαμβάνεται σε πρωτότυπη μορφή μέσα στο φάκελο δικαιολογητικών και θα προσκομίζεται αντίγραφο κατά την παράσταση. (γ) Κοινοπραξίες ή Ενώσεις Υποψηφίων Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση καθώς και τα αναφερόμενα παρακάτω, για κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 2.5 Έγγραφο ή Πρακτικό Απόφασης (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο) του διοικούντος οργάνου κάθε μέλους, με το οποίο εγκρίνεται η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες, μέλη της Ένωσης/ κοινοπραξίας. 2.6 Συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων με το οποίο δηλώνουν από κοινού ότι: α) αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και την ευθύνη για την πραγματοποίηση της προμήθειας β) ορίζουν κοινό εκπρόσωπο της ένωσης ή της κοινοπραξίας γ) αναφέρουν το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης σε αυτή δ) οριοθετούν με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος στην Ένωση/κοινοπραξία στο σύνολο της Προσφοράς ε) δηλώνουν ένα μέλος υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader) στ) θα δηλώνουν αντίκλητο της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της. Το συμφωνητικό συνεργασίας (παρ. 2.6), επί ποινή αποκλεισμού, θα φέρει σφραγίδα και μονογραφή σε κάθε σελίδα του από όλους τους συμμετέχοντες στην ένωση/κοινοπραξία και σφραγίδα/υπογραφή από όλους τους συμμετέχοντες στην τελευταία σελίδα του. 2.7 Η ένωση ή η κοινοπραξία υποψηφίων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Τα παραπάνω δικαιολογητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό. Εάν σε κάποια χώρα συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις τα παραπάνω αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου που 18

19 γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας εγκατάστασης με τις ίδιες προϋποθέσεις χρονικής ισχύος που τίθενται για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο ανωτέρω. Στην ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται καταρχήν η αδυναμία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών στη συγκεκριμένη χώρα ή η αδυναμία αυτών να καλύψουν τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, βεβαιουμένου, σε κάθε περίπτωση, του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή ή συμβολαιογράφο. ΑΡΘΡΟ 9 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε ενιαίο φάκελο προσφοράς ο οποίος θα συνοδεύεται από επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση ή Κοινοπραξία Εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά. Ο ενιαίος αυτός φάκελος θα πρέπει να περιέχει, με τις ανάλογες ενδείξεις, τους εξής τρεις ανεξάρτητους σφραγισμένους υποφακέλους: - Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» - Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» - Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 2. Ο ενιαίος φάκελος προσφοράς καθώς και οι υποφάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και τις ενδείξεις: Προς: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση: Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη, Τηλέφωνο: , φαξ: , Πληροφορίες: κα Πιπερίδου Α. Αρ. Προκήρυξης: 2/2014 Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου: «Επιλογή αναδόχου για παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου Smart Interregional Cooperation Strategy for Innovation capacities in the Energy Sector on the MED area SMARTinMED» Ημερομηνία Διαγωνισμού: 24/03/2014 «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 19

20 Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 3. Ως χρόνος ισχύος των προσφορών και σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ. 118, ορίζεται ως ακολούθως: οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 120 ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στους οικονομικούς φορείς μπορεί να γίνει και μετά την λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Η Αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει, πριν την λήξη του χρόνου των 120 ημερών, παράταση του χρόνου λήξης ισχύος για επιπλέον 120 ημέρες. 4. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του έργου, παρά μόνο για το σύνολο αυτού. ΑΡΘΡΟ 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 8. Δεν απαιτείται υποβολή αντιγράφων των δικαιολογητικών συμμετοχής. ΑΡΘΡΟ 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία εκείνα που διασφαλίζουν την ποιότητα των εργασιών και αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του υποψηφίου. Ειδικότερα, πρέπει να περιλαμβάνει: Α. Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό, ότι διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών: - επιχειρηματική δομή, - τομείς δραστηριότητας, - εγκαταστάσεις και αξιοποίηση εξοπλισμού, - αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στελέχους/στελεχών που θα συμμετάσχουν στην Ομάδα Έργου. - περιγραφή της λειτουργίας της Ομάδας Έργου από την οποία να προκύπτει η οργανωτική της αποτελεσματικότητα. - διαθεσιμότητα του επικεφαλούς και μελών της ομάδας έργου για συνεργασία στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής στα πλαίσια της απρόσκοπτης προόδου του έργου. Β. Μεθοδολογία και προσέγγιση έργου 20

21 Β1. Κατανόηση γενικού και ειδικού περιβάλλοντος του Έργου Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει: Την σε βάθος κατανόηση του για το φυσικό αντικείμενο, τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του Έργου Την πληρότητα και επάρκεια της αντίληψης σε σχέση με την εμπλοκή άλλων φορέων ή εμπλεκομένων στην υλοποίηση του Έργου (φορείς υλοποίησης υποπρογραμμάτων, σύμβουλοι, φορείς επιχειρηματικότητας στην Δυτική Μακεδονία, ΜΜΕ κ.α.) Β.2. Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου, Φάσεις Υλοποίησης και Παραδοτέα του Έργου Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει με συγκεκριμένο και σαφή τρόπο: Τη μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσει στην κατά την υλοποίηση των διαφόρων Σταδίων/Φάσεων που συνθέτουν το Έργο. Τα τεχνικά μέσα και εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την αποτελεσματική εκτέλεση του Έργου του. Την συγκεκριμένη μέθοδο διασφάλισης ποιότητας που θα ακολουθήσει για την υλοποίηση του Έργου του. Τη μέθοδο εκτίμησης και αντιμετώπισης των κινδύνων του Έργου. Τυχόν χρήση καινοτόμων συστημάτων διαχείρισης του έργου και ΤΠΕ Την αναλυτική πρόταση για το σχήμα συνεργασίας και επικοινωνίας της Ομάδας Έργου με την Αναθέτουσα Αρχή και τους συνολικότερα πιθανά εμπλεκόμενους φορείς ή ενδιαφερόμενους. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποτυπώσει τα διάφορα στάδια ή φάσεις του έργου σε ένα αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Έργου όπου θα παρουσιάζονται και θα επεξηγούνται τα παραδοτέα και θα τεκμηριώνεται η ρεαλιστικότητα της προτεινόμενης προσέγγισης. Περαιτέρω, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράφει επιπλέον Παραδοτέα ή και υπηρεσίες που πρόκειται να προσφερθούν στο πλαίσιο του Έργου προς τις απαιτήσεις της παρούσης Διακήρυξης και που κατά την αντίληψη του Υποψήφιου Αναδόχου είναι απαραίτητα για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου. Επίσης θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά: η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ και αναλυτικότερα : Συσχέτιση Οργανωτικού σχήματος με Διοίκηση και στελέχη Στην ενότητα αυτή γίνεται αναλυτική περιγραφή του σχήματος Οργάνωσης και Διοίκησης του Έργου καθώς και της δομής και του αναλυτικού οργανωτικού σχήματος της Ομάδας Έργου, με περιγραφή της ειδικότητας, της θέσης μέσα στην ομάδα και των αρμοδιοτήτων του κάθε μέλους, σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν από τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Οργάνωση της Ομάδας Έργου Στην ενότητα αυτή γίνεται αναλυτική περιγραφή της οργάνωσης της Ομάδας Έργου σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν από τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 21

22 Η προτεινόμενη αναλυτική μεθοδολογία θα πρέπει να περιλαμβάνει τέλος έκθεση (σε ειδικό ένθετο) με αναλυτικά ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, που θα καταδεικνύουν τόσο τις ειδικές γνώσεις των υποψηφίων αναδόχων, όσο και την προετοιμασία τους για την ανάληψη του έργου, σχετικά με την σημερινή κατάσταση και τα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά των ΜΜΕ της Δυτικής Μακεδονίας με έμφαση και στην καινοτομία, ως αποτέλεσμα του βαθμού αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων του 3ου ΠΕΠ και του ΕΣΠΑ από τις ΜΜΕ της Περιφέρειας αλλά και των γενικότερων εθνικών και στρατηγικών επιλογών ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ υποβάλλεται εντός του υποφακέλου, σε ένα πρωτότυπο και σε ένα αντίγραφο το οποίο είναι απλές φωτοτυπίες των πρωτότυπων εγγράφων και φέρουν σφραγίδα «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Τα πρωτότυπα φέρουν σφραγίδα «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». ΑΡΘΡΟ 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Η προτεινόμενη οικονομική προσφορά δεν μπορεί να υπερβεί το προεκτιμώμενο τίμημα για το σύνολο των υπηρεσιών του αναδόχου που ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (33.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Προσφορά που δίνει τιμή μεγαλύτερη από το ανωτέρω ποσό θα απορρίπτεται. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με τον πίνακα του υποδείγματος του Παραρτήματος Ι και θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα στοιχεία: Το συνολικό ποσό (σε ευρώ) χωρίς τον αναλογούντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ολογράφως και αριθμητικώς Το ποσόν (σε ευρώ) του αναλογούντος Φ.Π.Α., ολογράφως και αριθμητικώς Το συνολικό ποσό (σε ευρώ) με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., ολογράφως και αριθμητικώς Οι τιμές των προσφορών, που αφορούν οποιαδήποτε μορφής υπηρεσία, θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. Για την σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί ισόχρονη παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχη δεν δικαιούνται κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσης τους για την παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Για την προσφορά τους οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν ως πρότυπο τον Πίνακα και τα λοιπά στοιχεία που δίνονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Τεύχους. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ υποβάλλεται εντός του υποφακέλου σε ένα πρωτότυπο και σε ένα αντίγραφο το οποίο είναι απλές φωτοτυπίες των πρωτότυπων εγγράφων. Τα πρωτότυπα φέρουν σφραγίδα «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 22

ΑΔΑ: ΒΛΩ3469ΗΙΖ-Σ28. Ταχ. δ/νση : Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα. Τηλέφωνο : 210 8707 095 E-mail : mitsaki_e@gnto.gr

ΑΔΑ: ΒΛΩ3469ΗΙΖ-Σ28. Ταχ. δ/νση : Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα. Τηλέφωνο : 210 8707 095 E-mail : mitsaki_e@gnto.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 21/08/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α. Π.: 501577 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 4076 Αθήνα, 21/03/2012 Διεκπ.: 3290 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Υποέργο 2 με τίτλο: «Έρευνα για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ

ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ Διακ. αριθ. 2/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 16-1-2015 Αρ. Πρωτ.: 103 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Συναδέλφισσες Συνάδελφοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Συναδέλφισσες Συνάδελφοι, Αθήνα, 17/7/2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συναδέλφισσες Συνάδελφοι, Μετά από επιστολή των Σωματείων ΠΑΣΕ-ΟΤΕ ΕΕΤΕ-ΟΤΕ ΠΣΕΠΟ και ΠΣΕΠ- ΟΤΕ προς την Γεν. Δ/ντρια Ανθρώπινου Δυναμικού για συνάντηση μαζί της σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ. πολιτών. ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΚΑΡΑΤΕ Χάλκινος στο Μεσογειακό ο αθλητής του Κωνσταντίνου, Αλ.

Γνώμη ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ. πολιτών. ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΚΑΡΑΤΕ Χάλκινος στο Μεσογειακό ο αθλητής του Κωνσταντίνου, Αλ. Γνώμη Φ. 91 15νθήµερη ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΒΟΧΑΣ & ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ www.gnomipoliton.wordpress.com πολιτών ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ φωτό: www.ethnos.gr Μετά από δύο χρόνια ανασκαφικών ερευνών στο αρχαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 24 ης /27-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 09/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 219/2011 ΘΕΜΑ : Καθορισμός των τμημάτων των

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 09/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 219/2011 ΘΕΜΑ : Καθορισμός των τμημάτων των Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 09/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 219/2011 ΘΕΜΑ : Καθορισμός των τμημάτων των κοινόχρηστων χώρων που παραχωρούνται για χρήση Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 04/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 56/2011 ΘΕΜΑ : Ανασύσταση Επιτροπής Γνωμοδότησης για την χρήση και διαμόρφωση των κοινόχρηστων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 1/2012

Αριθμός Απόφασης : 1/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ Ταχ. Δ/νση: Ερμιόνη Ταχ. Κώδικας: 21051 Πληροφορίες: Κρητσωτάκης Ι. Τηλ.: 27540-31239-31822 Fax: 27540-31300 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ----------- ΑΔΑ: 7ΛΞ5ΩΚΓ-Θ96 Ναύπακτος 25/11/2015 Αριθμ.πρωτ: 33115 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ O Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-«ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ»,

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-«ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ», Σελίδα 1 από 14 Διακ. αριθ. 5/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 1-4-2014 Αρ. Πρωτ.: 485 Ταχ. Δ/νση : Νεομ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. : 12577 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 91/2014 Από το Πρακτικό της 6ης/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ Σελ: 3 ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2495 Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ ΖΗΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216. Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού

Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216. Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216 Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού Σας διαβιβάζουμε τις με αριθμ.πρωτ. 1020562/486/ΟΟΤΥ/Δ / ΠΟΛ.1033/27

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1-30/9/2005 ΚΑΒΑΛΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στοιχεία ισολογισμού...3 2 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ανταλλακτικών, για κάλυψη αναγκών των οχημάτων.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ανταλλακτικών, για κάλυψη αναγκών των οχημάτων.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λέρος 03 / 06 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 5662 ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 10, Τ.Κ. 73134, ΧΑΝΙΑ Τηλ.: +30 28210 45570 Φαξ: +30 28210 59777 e-mail: info@samaria.gr http://www.samaria.gr Χανιά, 28-02-2012

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχoς κoς Μουζάς Δημήτριος πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση.

Ο Δήμαρχoς κoς Μουζάς Δημήτριος πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 11 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 3/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 3/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 230//2/204 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 3/204 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «Δήμος Αιγάλεω» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΑΣΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 907/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 907/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 907/2013 ΘΕΜΑ 16 ο Εισήγηση για την οικονομική ενίσχυση δράσεων της Αστικής μη κερδοσκοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση προς Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών

Εισήγηση προς Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών ΤO ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΙΕΞΟΔΟΣ Ταχ.Δ/νση: Πλ. Αγ.Νικολάου 3 Αχαρνές, Τ.Κ. 13671 Τηλ.: 210-24.09.015 Φαξ: 210-24.09.016 e- mail: diexod@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου 2015 ΑΔΑ: 7855Ω6Χ-844 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου Παιδόπολη Καβάλας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα, 22 Μαΐου 2014 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 18883 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα, 22 Μαΐου 2014 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 18883 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα, 22 Μαΐου 2014 ΔΗΜΟΣ Αρ. Πρωτ.: 18883 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Αριθμός Απόφασης 142/2013 Θέμα 24 ο : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 18/2012 από 17/10/2012.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτοκόλλου: 1578

Αρ. Πρωτοκόλλου: 1578 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: 15 / 2011 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1578 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ 2014--2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2014-2019 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤMHMA Α Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΠΟΛ.:1228 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 112/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 388/2014 Περίληψη Εξέταση ενστάσεων για την επιλογή υποτρόφων

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Π.. 146/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ. 225/Α /27.12.2010).

1. Το Π.. 146/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ. 225/Α /27.12.2010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : ιοικητήριο Γρεβενών, Τέρµα Κ. Ταλιαδούρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» & «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» & «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 100, Ν. 3852/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ / / Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ «ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» & «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2011 Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω νέου ΝΠΔΔ. Σήμερα, στις 28 του μήνα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 19/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 6 ης Σεπτεμβρίου 2013

Πρακτικό 19/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 6 ης Σεπτεμβρίου 2013 Πρακτικό 19/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 6 ης Σεπτεμβρίου 2013 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 6 η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Ιουνίου 2015 ΑΔΑ: 79ΨΚΩ6Χ-ΥΧΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 389 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 14 / 10 /2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 64127 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Αποθηκών, Προμηθειών υλικών Εξοπλισμού Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Διαγωνισμών Προμηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 51 ΤΙΜΗ 5 Ευρώ Δυστυχώς η άνοιξη φέτος για το χωριό μας ήρθε πικρή. Ο άδικος και απρόσμενος χαμός του αγαπημένου μας Μπίλι, πάγωσε τις καρδιές όλων μας. Ένα χαριτωμένο, αξιαγάπητο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015. Αριθμός Απόφασης 275/2015 Θέμα 13 ο : Τροποποίηση της σύμβασης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά, 25-01-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.πρωτ: 631 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά, 25-01-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.πρωτ: 631 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά, 25-01-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.πρωτ: 631 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΡΟΣ Διεύθυνση : Διοικητικού Γραφείο : Προμηθειών ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39155 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά. foreasainou@ath.forthnet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά. foreasainou@ath.forthnet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Βασιλική Καραγιάννη Τηλ./Fax: 26710 29258 Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΟΥΣ» Η παρούσα προκήρυξη καλύπτεται από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΟΥΣ» Η παρούσα προκήρυξη καλύπτεται από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ Η παρούσα προκήρυξη καλύπτεται από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμος Βόλου προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ.

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ANAΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 / 2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 / 2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ «ΦΑΡΙΣ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 / 2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

FARM ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4015/2011. εκδοση AgroNews.gr

FARM ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4015/2011. εκδοση AgroNews.gr Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4015/2011 3 ΝΟΜΟΙ FARM ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ επανέρχεται το αφορολόγητο πλεόνασμα διευκολύνονται οι συγχωνεύσεις συμπράξεις, αναγκαστικοί και δασικοί συνεταιρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 3ης/203, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 203 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 1 Ταχ. Κώδικας : 45444 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηγουμενίτσα, 27/02/2015

Ηγουμενίτσα, 27/02/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: κα Ειρήνη Γρίβα Τηλ. Επικοιν.:26653 61213 Τηλ. Φαξ: 26650 29119 Ηγουμενίτσα, 27/02/2015 Αρ. πρωτ. 4213 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.

Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος : 5-8-2011 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 846971/ΓΠ22817 Πληροφορίες : Φώτου Κωνσταντία Τηλέφωνο: : 2421350103 FAX : : 2421097610 Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘ. ΕΠ 003/2012 ΕΝΙΑΙΟΥ ANOIKTOY ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘ. ΕΠ 003/2012 ΕΝΙΑΙΟΥ ANOIKTOY ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20116668/Φ. 334 /24-11-2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 20 Νοεμβρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 20 Νοεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 20 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ LIFE NATURE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ & ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΡΓΟ LIFE NATURE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ & ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ LIFE NATURE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ & ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «Διαχείριση υδατικών πόρων Διαχείριση καλαμώνων» ΜΑΪΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Η «ανθρωπιά» είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 10/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡ. 05/2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡ. 05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Μάρνη 22 104 33 ΑΘΗΝΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Καλλιθέα 22/07/2014 Αριθ. Απόφασης :545 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομική ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών & Αποθηκών ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76, ΑΡΜΟΔΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Διερευνώντας την δισκογραφία του μεταπολεμικού τραγουδιού: Η περίπτωση της Μαρινέλλας»

«Διερευνώντας την δισκογραφία του μεταπολεμικού τραγουδιού: Η περίπτωση της Μαρινέλλας» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ «Διερευνώντας την δισκογραφία του μεταπολεμικού τραγουδιού: Η περίπτωση της Μαρινέλλας» Πτυχιακή εργασία Μυγδαλιά Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aποφαση 256276: Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγησης των δράσεων: Ι.Γ.α: Διοργάνωση και πραγματοποίηση ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων Ι.Γ.β: Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Δημοτικό Κατάστημα Ανέζας Ταχ. Κωδ. :47100 Ανέζα Άρτας Τηλ. :26810 71919 Άρτα, 16/12/2014 Fax. :26810 42855 Αρ. Πρωτ.:1741 Πληροφορίες :Δημήτρης Μπαρέλος Πρόσκληση εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού με την υπ αριθμ. 5A Απόφαση της 1 ης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού με την υπ αριθμ. 5A Απόφαση της 1 ης Ταχ. Δ/νση : Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης Ταχ. Κωδ. : 47 042 Φιλοθέη Άρτας Τηλ. : 26810 71919 Fax. : 26810 23593 Πληροφορίες : Δημήτρης Μπαρέλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 28/01/2013 Αρ. Πρωτ.:123 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π Α Τ Ρ Α 02.05.2011 Αρ. Πρωτ.: 14823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Ταχ. Διεύθυνση Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003275608 2015-11-10

15PROC003275608 2015-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 10-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1864 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Ε.Δ.Δ.)ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΟΣΚ)

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Ε.Δ.Δ.)ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΟΣΚ) ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Ε.Δ.Δ.)ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΟΣΚ) Στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.), στον Υπουργό Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..19ης/3/2013.. της..7ης/2013.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..19ης/3/2013.. της..7ης/2013.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..7η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 19ης-3-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..52/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 23 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 23 Σεπτεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 23 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθ. Απ oφ.: 464 Το Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ----- Α Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 7 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη.

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Αρχιτεκτονική Σχολή Ε.Μ.Π. ΠΜΣ Κατεύθυνση Β : Πολεοδομία Χωροταξία Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Ίρις Περουλιού

Διαβάστε περισσότερα

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 66(Ι)/2014 66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:95.

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:95. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ιωάννινα, 8 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 7205/354 Σχετικά: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Πορισματικές θέσεις από τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Αριστ.

Πορισματικές θέσεις από τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Αριστ. 1 Πορισματικές θέσεις από τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Αριστ. Παυλίδη Νικόλαος Σπ. Τσούκαλης Βουλευτής Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου πολιτικής προστασίας του δήμου Πύργου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου πολιτικής προστασίας του δήμου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµός-Α/Α Συστήµατος : 13142

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµός-Α/Α Συστήµατος : 13142 Αναρτητέα στο µητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαµάτα, 15 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 29 Απριλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 29 Απριλίου 2015 ΑΔΑ: 78ΗΥΩ6Χ-ΨΞΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Ετήσια Έκθεση για το έτος 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ζ. ΧΡ. ΣΩΖΟΥ 29 & 31 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Ετήσια Έκθεση για το έτος 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ζ. ΧΡ. ΣΩΖΟΥ 29 & 31 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ετήσια Έκθεση για το έτος 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ζ. ΧΡ. ΣΩΖΟΥ 29 & 31 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Πρόεδρος Πανίκος Πούρος Εκπρόσωπος Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Τμήμα: Μουσειοπαιδαγωγική Εκπαίδευση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Τμήμα: Μουσειοπαιδαγωγική Εκπαίδευση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα: Μουσειοπαιδαγωγική Εκπαίδευση Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Εθνολογικό Μουσείο Θράκης Επιβλέποντες καθηγητές: Β. Αναγνωστόπουλος Φ. Αέκκα Φοιτήτρια: Πετράκη Ελένη Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001604412 2013-09-04

13PROC001604412 2013-09-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Αριθμός Διακήρυξης ΔΙΕΦΕΣ/ΣΜΕΑ/ΔΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22 ης /09-09-2015 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22 ης /09-09-2015 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22 ης /09-09-2015 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 458/2015 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για το Β1 Στάδιο της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 23/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 23/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ιωάννινα, 12-9-2014 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1488 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 3 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ και ευπρεπισμού για το έτος 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 31/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009)

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009) Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.5, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 009). Η θέσπιση του νέου μέτρου Η σημαντικότερη απόπειρα καινοτομικής δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 2 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΔΑ: 7ΕΠΤΩ6Χ-ΙΩ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα