Η ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ. Ενεργώντας ως ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ. Ενεργώντας ως ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ"

Transcript

1 Η ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ενεργώντας ως ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ κάθε ενδιαφερόµενο να υποβάλλει φάκελο πρότασης για χρηµατοδότηση έργων από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1. Εισαγωγή : Πρωτοβουλία JESSICA... 3 Άρθρο 2. Ορισµοί... 4 Άρθρο 3. Το Θεσµικό Πλαίσιο που διέπει την πρωτοβουλία JESSICA... 5 Άρθρο 4. H Πρωτοβουλία JESSICA στην Ελλάδα... 6 Άρθρο 5. Το Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης... 7 Άρθρο 6. Ολοκληρωµένα Σχέδια Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης... 7 Άρθρο 7. Γενικοί όροι Πρόσκλησης... 8 Άρθρο 8. Επιλεξιµότητα έργων και φορέων... 9 Άρθρο 9. Προθεσµίες Εκταµίευσης Άρθρο 10. Μορφή Χρηµατοδότησης από το ΤΑΑΑΜΘ Άρθρο 11. Επιλέξιµες απάνες για χρηµατοδότηση από το ΤΑΑΑΜΘ Άρθρο 12. ηµοσιότητα - ιατυπώσεις υποβολής πρότασης Άρθρο 13. Υποβολή προτάσεων - Αίτηση Χρηµατοδότησης Άρθρο 14. ιαδικασία αξιολόγησης προτάσεων Άρθρο 15. Κριτήρια PASS/ FAIL βαθµολόγηση Άρθρο 16. Ενέργειες ωρίµανσης - Έλεγχος ολοκλήρωσης Άρθρο 17. Χρηµατοοικονοµική αξιολόγηση Άρθρο 18. Υπογραφή σύµβασης χρηµατοδότησης Απόρριψη πρότασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Εγκύκλιος για την Ερµηνεία της Έννοιας των Ολοκληρωµένων Σχεδίων Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑΑ) στο Πλαίσιο Εφαρµογής του Χρηµατοδοτικού Εργαλείου JESSICA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Περιεχόµενα Φακέλου Πρότασης Σ ε λ ί δ α

3 Άρθρο 1. Εισαγωγή : Πρωτοβουλία JESSICA 1.1. Η πρωτοβουλία JESSICA είναι το Αγγλικό ακρωνύµιο της πρωτοβουλίας Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιµες επενδύσεις σε αστικές περιοχές, εφεξής JESSICA). Η πρωτοβουλία αυτή αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σε συνεργασία µε την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συµβουλίου της Ευρώπης (CEB). Η πρωτοβουλία JESSICA αποτελεί ένα νέο µέσο αξιοποίησης των υφιστάµενων επιχορηγήσεων των διαρθρωτικών ταµείων για τη στήριξη έργων αστικής ανάπτυξης Τα Kράτη Mέλη µέσω του JESSICA αποκτούν την ευχέρεια να χρηµατοδοτήσουν έργα, τα οποία εντάσσονται σε ένα πλαίσιο ολοκληρωµένων σχεδίων για την προαγωγή της αειφόρου αστικής ανάπτυξης, µε τη µορφή επιστρεπτέων χρηµατοδοτήσεων, οι οποίες µπορεί να έχουν τη µορφή ιδίων κεφαλαίων ή/και δανείων Ο πυρήνας λειτουργίας του JESSICA είναι τα Ταµεία Αστικής Ανάπτυξης, τα οποία και πραγµατοποιούν τις χρηµατοδοτήσεις. Ειδικότερα είναι τα Ταµεία που επενδύουν σε Συµπράξεις ηµόσιου-ιδιωτικού Τοµέα και σε άλλα επιλέξιµα έργα, τα οποία περιλαµβάνονται σε ολοκληρωµένα σχέδια αειφόρου αστικής ανάπτυξης Με το JESSICA επιτυγχάνεται συνεχής ανακύκλωση των πόρων, ευελιξία στον τρόπο αξιοποίησης τους, αυξηµένη µόχλευση µέσω της κινητοποίησης και προσέλκυσης του ιδιωτικού τοµέα καθώς και διάχυσης της τεχνογνωσίας µε την αξιοποίηση της πρακτικής εµπειρίας του τραπεζικού και ιδιωτικού τοµέα για την υλοποίηση και διαχείριση των έργων Ενδεικτικά οι πόροι του JESSICA µπορούν να διοχετεύονται σε έργα στους ακόλουθους τοµείς (σύµφωνα και µε τους σχετικούς Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος από το οποίο προέρχονται οι πόροι): Αστικές υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένων των µεταφορών, της ύδρευσης και αποχέτευσης, της διαχείρισης απορριµµάτων, της ενέργειας κ.λπ. Προώθηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, για τουρισµό ή άλλες αειφόρους χρήσεις. Επαναξιοποίηση εγκαταλελειµµένων βιοµηχανικών εκτάσεων, συµπεριλαµβανοµένης της αποξήλωσης εγκαταστάσεων και της εξυγίανσης. ηµιουργία χώρων γραφείων για µικροµεσαίες επιχειρήσεις και για τους τοµείς της πληροφορικής και/ ή της έρευνας και ανάπτυξης. Προώθηση της οικονοµίας της γνώσης µέσω δηµιουργίας ή αναπαλαίωσης πανεπιστηµιακών κτιρίων, συµπεριλαµβανοµένων ιατρικών, βιοτεχνολογικών και άλλων εξειδικευµένων εγκαταστάσεων. Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Βελτίωση της κοινωνικής ενσωµάτωσης. 3 Σ ε λ ί δ α

4 Αύξηση της κινητικότητας Σύµφωνα µε τον Κανονισµό (EK) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής, της 8ης εκεµβρίου 2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης», τα Tαµεία Aστικής Aνάπτυξης επενδύουν σε συµπράξεις δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα ή/και σε άλλα έργα που περιλαµβάνονται σε ολοκληρωµένα σχέδια αειφόρου αστικής ανάπτυξης και πρέπει να πληρούν σωρευτικά τους ακόλουθους γενικούς όρους και προϋποθέσεις: να αποτελούν µέρος ενός ολοκληρωµένου σχεδίου αειφόρου αστικής ανάπτυξης, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη σηµαντικών αναπτυξιακών ή/ και κοινωνικών ή/ και περιβαλλοντικών ωφελειών, να συµµορφώνονται µε τους ευρωπαϊκούς Κανονισµούς των ιαρθρωτικών Ταµείων, να διαθέτουν αρτιότητα και αξιοπιστία από πλευράς επιχειρηµατικού σχεδίου και ταµειακών ροών καθώς και σχετική επιχειρηµατική εµπειρία από πλευράς φορέα υλοποίησης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης, να παρουσιάζουν πριν από οποιαδήποτε προεξόφληση, θετικές σωρευτικές ταµειακές ροές από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες και να δύνανται να αποπληρώσουν την συνολική χρηµατοδότηση που έλαβαν, και η αναµενόµενη κερδοφορία τους µε βάση το επιχειρηµατικό σχέδιο χωρίς τη στήριξη των πόρων του JESSICA να είναι χαµηλότερη από εκείνη που συνήθως απαιτείται από την αγορά, µε αποτέλεσµα να µην καθίστανται βιώσιµα και ελκυστικά για επένδυση χωρίς την παρεχόµενη χρηµατοδότηση από το JESSICA. Άρθρο 2. Ορισµοί Για τις ανάγκες κατανόησης της παρούσας Πρόσκλησης, οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη σηµασία: JESSICA Πρόσκληση Ταµείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) JESSICA Ταµείο Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιµες επενδύσεις σε αστικές περιοχές. Η παρούσα πρόσκληση για υποβολή φακέλων προτάσεων για χρηµατοδότηση από το Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με την ΚΥΑ 35996/ΕΥΣ 5362 (ΦΕΚ Β 1388/ ), των Υπουργών Οικονοµικών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 44915/ΕΥΣ 6091 (ΦΕΚ Β 1607/ ), ιδρύθηκε το Ταµείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) µε την επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JESSICA». Αστικής Ως Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης για την Περιφέρεια Ανατολικής 4 Σ ε λ ί δ α

5 Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΤΑΑΑΜΘ) Χρηµατοδότηση το ΤΑΑΑΜΘ Συγχρηµατοδότηση υνητικοί ικαιούχοι ΕΤΕπ από ΕπΤΕ Ολοκληρωµένο Σχέδιο Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑΑ) στο πλαίσιο εφαρµογής του χρηµατοδοτικού εργαλείου JESSICA Μακεδονίας και Θράκης επελέγη η ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΕπΤΕ). Το Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΤΑΑΑΜΘ) θα λειτουργήσει ως «αυτοτελής χρηµατοοικονοµική µονάδα» εντός της ΕπΤΕ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην από 9/02/2012 Επιχειρησιακή Συµφωνία που υπογράφηκε µεταξύ της ΕπΤΕ και της ΕΤΕπ. Όπως ορίζεται στις ενότητες 10.2 και 10.3 της παρούσας και αναφέρεται στο συνολικό ποσό, που διαθέτει σήµερα η ΕπΤΕ ως ΤΑΑΑΜΘ και θα διατεθεί για χρηµατοδότηση, κατά τους όρους της παρούσας, και ανέρχεται περίπου σε ευρώ, τα οποία προέρχονται από τον Άξονα Προτεραιότητας 9 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Μακεδονία Θράκη». Όπως ορίζεται στην ενότητα 10.4 της παρούσας και αναφέρεται στο ποσό επιπλέον της Χρηµατοδότησης από το ΤΑΑΑΜΘ, το οποίο θα προέλθει από την ΕπΤΕ ή/και άλλο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό ή/και από τους φορείς υλοποίησης των έργων ή/και από τρίτους επενδυτές και θα αφορά κατ' ελάχιστον το 30% του συνολικού κόστους κάθε επιλέξιµου έργου ήτοι συνολικά περίπου ευρώ Όπως ορίζονται στην ενότητα 8.3 της παρούσας Πρόσκλησης Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που λειτουργεί ως ιαχειριστής του Ταµείου Χαρτοφυλακίου JESSICA για την Ελλάδα. Η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος. Όπως ορίζεται στην υπ. αριθ /ΓΓΕΑ 20306/ εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα στο Παράρτηµα 1. Άρθρο 3. Το Θεσµικό Πλαίσιο που διέπει την πρωτοβουλία JESSICA 3.1. Το θεσµικό πλαίσιο αναφορικά µε τη πρωτοβουλία JESSICA καθορίζεται από το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την περίοδο Ειδικότερα: Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 832/2010 της Επιτροπής για τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 284/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 5 Σ ε λ ί δ α

6 Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής σχετικά µε συγκεκριµένες διατάξεις που αφορούν τη δηµοσιονοµική διαχείριση Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 397/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ότι αφορά την επιλεξιµότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιµη ενέργεια στη στέγαση Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 846/2009 της Επιτροπής για τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1783/ Κανονισµός (EK) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κοινή Υπουργική Απόφαση 35996/ΕΥΣ 5362 (ΦΕΚ Β 1388/ ) Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) µε την επωνυµία «Ταµείο Κεφαλαίου JESSICA» Κοινή Υπουργική Απόφαση 44915/ΕΥΣ 6091, τροποποίηση της µε αριθ /ΕΥΣ 5362/ (ΦΕΚ 1388/Β) Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί της Σύστασης Ταµείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) µε την επωνυµία «Ταµείο Κεφαλαίου JESSICA», όπως ισχύει. Άρθρο 4. H Πρωτοβουλία JESSICA στην Ελλάδα 4.1. Σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο (όπως αναφέρθηκε ανωτέρω Άρθρο 3), τον Ιούλιο του 2010 υπεγράφη σύµβαση χρηµατοδότησης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου JESSICA Ελλάδας ως διακριτής χρηµατοδοτικής µονάδας εντός της ΕΤΕπ Με την ΚΥΑ 35996/ΕΥΣ 5362 (ΦΕΚ Β 1388/ ), των Υπουργών Οικονοµικών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 44915/ΕΥΣ 6091 (ΦΕΚ Β 1607/ ), ιδρύθηκε το Ταµείο Χαρτοφυλακίου 6 Σ ε λ ί δ α

7 (Κεφαλαίου) µε την επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JESSICA». Το εν λόγω Ταµείο δύναται να επενδύει σε περισσότερα από ένα Ταµεία Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ), τα οποία χρηµατοδοτούν έργα που περιλαµβάνονται σε ΟΣΑΑΑ στο πλαίσιο εφαρµογής του χρηµατοδοτικού εργαλείου JESSICA, µε διάφορες µορφές χρηµατοδότησης, όπως δάνεια, κεφαλαιουχικές συµµετοχές ή συνδυασµό των παραπάνω Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την ίδρυση του Ταµείου Χαρτοφυλακίου JESSICA κατέβαλε προς την ΕΤΕπ το συνολικό ποσό των 258 εκατοµµυρίων ευρώ από τα πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) και το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, τα οποία συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Η επιλογή των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών που θα λειτουργήσουν ως ΤΑΑ στην Ελλάδα πραγµατοποιήθηκε µέσω δηµοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που διενεργήθηκε από την ΕΤΕπ. Άρθρο 5. Το Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 5.1. Ως Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης επελέγη, σύµφωνα µε την ως άνω διαδικασία, η ΕπΤΕ. Το ΤΑΑΑΜΘ θα λειτουργήσει ως «αυτοτελής χρηµατοοικονοµική µονάδα» εντός της ΕπΤΕ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην από 9/02/2012 Επιχειρησιακή Συµφωνία που υπογράφηκε µεταξύ της ΕπΤΕ και της ΕΤΕπ Η ΕπΤΕ συνεργάζεται παράλληλα µε Σύµβουλο ιαχείρισης, ο οποίος την συνδράµει στην αξιολόγηση και στη διαδικασία επιλογής των έργων που θα χρηµατοδοτηθούν, καθώς και στην εν γένει διαχείριση του ΤΑΑΑΜΘ. Ο Σύµβουλος ιαχείρισης είναι η ΙΒG MANAGEMENT S.A. και τα στοιχεία επικοινωνίας του είναι: ΙΒG MANAGEMENT S.A. Λεωφ. Κηφισίας 10, Μαρούσι, Ταχ. Κωδ:15125 Τηλ.: & , Fax: Αρµόδιοι Επικοινωνίας: Σπύρος Παπαδάτος Κωνσταντίνος Γκάσιος Άρθρο 6. Ολοκληρωµένα Σχέδια Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης 6.1. Στις 9/04/2012 το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εξέδωσε την υπ. αριθ /ΓΓΕΑ 20306/ εγκύκλιο µε την οποία δίνεται η ερµηνεία της έννοιας των ΟΣΑΑΑ στο πλαίσιο εφαρµογής του χρηµατοδοτικού εργαλείου 7 Σ ε λ ί δ α

8 JESSICA, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας πρόσκλησης (Παράρτηµα 1) Η ανωτέρω εγκύκλιος απευθύνεται στις Ενδιάµεσες ιαχειριστικές Αρχές (Ε Α) των ΠΕΠ και σε όλες τις βαθµίδες των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε σκοπό την παροχή ερµηνευτικής κατεύθυνσης αναφορικά µε το περιεχόµενο των ΟΣΑΑΑ, όπως αυτά αναφέρονται στον Κανονισµό 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και σχετίζονται µε το χρηµατοδοτικό εργαλείο JESSICA Σύµφωνα µε την ανωτέρω εγκύκλιο: «Ολοκληρωµένο Σχέδιο Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑΑ) δύναται να θεωρηθεί αυτό το οποίο πληροί µία ή περισσότερες από τις παρακάτω προϋποθέσεις: α. Σε περίπτωση που οι αρµόδιοι φορείς έχουν προχωρήσει στην εφαρµογή Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) βάσει των διαδικασιών της σχετικής από Μαΐου 2010 εγκυκλίου (περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα 1 της παρούσας), ως ΟΣΑΑΑ θεωρείται το πλαίσιο αναπτυξιακού σχεδιασµού που προέκυψε βάσει της περιγραφείσας διαδικασίας, β. Σε περίπτωση που δεν έχουν ακολουθηθεί οι διαδικασίες της σχετικής εγκυκλίου, ως ΟΣΑΑΑ δύναται να θεωρηθεί οποιοδήποτε εγκεκριµένο πλαίσιο αναπτυξιακού και χωρικού σχεδιασµού ή προγραµµατισµού, από δηµόσιο φορέα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ), Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.), Σχέδιο Ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων (Σ.Ο.Α.Π), Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης ηµοσίων Ακινήτων (Ε.Σ.Χ.Α..Α), Επιχειρησιακό Σχέδιο ήµων, Πολεοδοµικές Μελέτες κλπ). Τα εγκεκριµένα αυτά πλαίσια µπορούν να τροποποιούνται µε βάση τις ρυθµίσεις του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου περί χωροταξικού πολεοδοµικού σχεδιασµού και σύµφωνα µε τις σχετικές κατευθύνσεις υπερκείµενων πλαισίων αναπτυξιακού χωρικού σχεδιασµού εγκεκριµένων σε µεταγενέστερο από αυτά χρόνο.» Άρθρο 7. Γενικοί όροι Πρόσκλησης 7.1. Η παρούσα Πρόσκληση αποτελείται από το Άρθρο 1 έως και το Άρθρο 18 και από τα Παραρτήµατα 1 και 2, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής. Επισηµαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δεν συνιστά σε καµία περίπτωση πρόταση για τη σύναψη σύµβασης χρηµατοδότησης Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην παρούσα και στα Παραρτήµατά της έχουν σκοπό να βοηθήσουν τους ενδιαφερόµενους να σχηµατίσουν άποψη περί της διαδικασίας, οι οποίοι, όµως οφείλουν να διενεργήσουν µε δική τους αποκλειστική ευθύνη, έρευνα και ανάλυση των πραγµατικών και νοµικών στοιχείων που αφορούν στο αντικείµενο της παρούσας Όλοι οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης και των Παραρτηµάτων αυτής καθώς και οι όροι που θα αναρτώνται από το ΤΑΑΑΜΘ στην ιστοσελίδα του ( προς διευκρίνιση και συµπλήρωση της παρούσας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 12 είναι υποχρεωτικοί για όσους συµµετέχουν στη διαδικασία της παρούσας. Η συµµετοχή σε αυτή συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων της παρούσας Πρόσκλησης και των Παραρτηµάτων αυτής Οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στη διαδικασία της Πρόσκλησης µε αποκλειστική 8 Σ ε λ ί δ α

9 τους ευθύνη και δεν διαθέτουν δικαίωµα αποζηµίωσης ή απόδοσης οποιουδήποτε είδους δαπανών οι οποίες συνδέονται µε την εκ µέρους τους συµµετοχή ή την υποβολή φακέλου πρότασης. Οµοίως, οι ενδιαφερόµενοι δεν έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης ή απόδοσης οποιουδήποτε είδους δαπανών εάν το ΤΑΑΑΜΘ δεν αποδεχτεί την Πρότασή τους ή εάν, για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε στάδιο, το ΤΑΑΑΜΘ αποφασίσει ότι η διαδικασία της παρούσας Πρόσκλησης θα πρέπει να ανασταλεί, να µεταβληθεί, να µη συνεχιστεί, να ακυρωθεί, να επαναληφθεί ή να µαταιωθεί Η Πρόσκληση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και από το θεσµικό πλαίσιο, το οποίο διέπει την πρωτοβουλία JESSICA (Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί ιαρθρωτικών Ταµείων, πλαίσιο λειτουργίας των Αρχών χρηµατοδότησης, τήρηση κανόνων διαδροµής ελέγχου κ.λπ.) Οι συµβάσεις χρηµατοδότησης θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα Το ΤΑΑΑΜΘ διατηρεί το δικαίωµα να αναβάλει, να µεταβάλει, να ακυρώσει, να επαναλάβει ή να µαταιώσει την παρούσα Πρόσκληση ή και τη σχετική διαδικασία, χωρίς να γεννάται δικαίωµα αποζηµίωσης ή απόδοσης οποιουδήποτε είδους δαπανών για τους συµµετέχοντες ή και τρίτους Όλοι οι όροι της παρούσας και της σύµβασης χρηµατοδότησης, που ενδεχοµένως θα συναφθεί βάσει της παρούσας, εξαρτώνται από το θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA και τις σχετικές Οδηγίες των Αρχών χρηµατοδότησης. Οποιαδήποτε σχετική αλλαγή ή τροποποίηση, επιφέρει αυτοδικαίως και την αλλαγή ή τροποποίηση των παραπάνω όρων Επισηµαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση των έργων όσον αφορά την προσβασιµότητα Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Άρθρο 8. Επιλεξιµότητα έργων και φορέων 8.1. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JESSICA µε την παρούσα Πρόσκληση καλούνται από το TAAAMΘ όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι σύµφωνα µε την ενότητα 8.3 του παρόντος άρθρου, όπως υποβάλουν προτάσεις χρηµατοδότησης έργων σύµφωνα µε τους ακόλουθους όρους. Οι προτάσεις πρέπει να αφορούν αποκλειστικά έργα τα οποία: α. υλοποιούνται σε ήµους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, β. περιλαµβάνονται σε ΟΣΑΑΑ, σύµφωνα µε το Άρθρο 6 της παρούσας και γ. συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», ήτοι «στην προστασία, αναβάθµιση και ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, στην εξασφάλιση της υγείας και της ευεξίας του συνόλου του πληθυσµού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, στην ανάδειξη του πολιτισµού ως παράγοντα οικονοµικής ανάπτυξης, στην αναβάθµιση των συνθηκών ποιότητας του εκπαιδευτικού δικτύου και στην επίτευξη χωρικής συνοχής» Επιπλέον, τα έργα πρέπει να παρουσιάζουν προβλέψεις θετικών σωρευτικών χρηµατορροών από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες πριν από οποιαδήποτε προεξόφληση, ώστε να τεκµηριώνεται η δυνατότητα αποπληρωµής της 9 Σ ε λ ί δ α

10 συνολικής χρηµατοδότησης που θα λάβουν και η αναµενόµενη κερδοφορία τους χωρίς τη χρηµατοδότηση από το ΤΑΑΑΜΘ να είναι χαµηλότερη από εκείνη που συνήθως απαιτείται από την αγορά, µε αποτέλεσµα να µην καθίστανται βιώσιµα και ελκυστικά για επένδυση χωρίς την παρεχόµενη χρηµατοδότηση από το ΤΑΑΑΜΘ Οι προτάσεις µπορούν να υποβληθούν από δηµόσιους φορείς (Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις αυτών, Υπουργεία, Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου, κλπ) ή/και Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου ή/και σχήµατα σύµπραξης δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα µε ειδικό σκοπό την υλοποίηση των παραπάνω έργων, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, οι οποίοι είναι αρµόδιοι ή δικαιούνται να προβούν στην εκτέλεση αυτών υπό την προϋπόθεση ότι θα αναλάβουν και τη λειτουργία και εκµετάλλευση αυτών για περίοδο τουλάχιστον ίση µε τη διάρκεια της σύµβασης χρηµατοδότησης (εφεξής «δυνητικοί δικαιούχοι»). Άρθρο 9. Προθεσµίες Εκταµίευσης Η απορρόφηση (χορήγηση) των σχετικών χρηµατοδοτήσεων από το ΤΑΑΑΜΘ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30/06/2015. Άρθρο 10. Μορφή Χρηµατοδότησης από το ΤΑΑΑΜΘ Το ΤΑΑΑΜΘ, µε την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, πρόκειται: α) να διαθέσει, κατά περίπτωση, δανειακά κεφάλαια απ ευθείας στους δυνητικούς δικαιούχους (π.χ. ΟΤΑ, δηµοτικές επιχειρήσεις και ΝΠ για την εκτέλεση ηµόσιων έργων ή σε Εταιρείες Ειδικού Σκοπού, που εκτελούν έργα Σ ΙΤ ή Συµβάσεων Παραχώρησης ή σε Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου, που προτίθενται να εκτελέσουν τα έργα) ή/και β) να συµµετάσχει στο κεφάλαιο των εταιριών, που θα συσταθούν (ακόµα και στην περίπτωση Σ ΙΤ ή Συµβάσεων Παραχώρησης), µε ειδικό σκοπό την εκτέλεση των έργων Το συνολικό ποσό, που διαθέτει σήµερα το ΤΑΑΑΜΘ και θα διατεθεί για χρηµατοδότηση, κατά τους όρους της παρούσας, ανέρχεται περίπου σε ευρώ και το ύψος της χρηµατοδότησης για κάθε έργο, που θα επιλεγεί, κατ αρχήν δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20% του παραπάνω ποσού Το ΤΑΑΑΜΘ θα προβεί σε χρηµατοδότηση µε δάνειο ή/και συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο, κατά τα ανωτέρω, κάθε έργου το οποίο θα επιλεγεί, καλύπτοντας αποκλειστικά επιλέξιµες δαπάνες, όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 11 της παρούσας, µε µέγιστο ποσοστό χρηµατοδότησης µέχρι 70% του συνολικού κόστους του έργου Επισηµαίνεται ότι επιπλέον του ανωτέρω ποσού στα επιλέξιµα έργα θα υπάρξει και συγχρηµατοδότηση από την ΕπΤΕ ή/και άλλο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό ή/και από τους φορείς υλοποίησης των έργων ή/και από τρίτους επενδυτές (εφεξής Συγχρηµατοδότηση) η οποία θα αφορά κατ ελάχιστον το 30% του συνολικού κόστους του επιλέξιµου έργου. Επίσης διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να πληρούνται οι 10 Σ ε λ ί δ α

11 ακόλουθες προϋποθέσεις: Ποσοστό 10% τουλάχιστον του συνολικού κόστους του έργου θα καλυφθεί από ίδια συµµετοχή του φορέα υλοποίησης του έργου ή/και τρίτων επενδυτών ενώ δίνεται και η δυνατότητα για συµµετοχή σε είδος από τον φορέα υλοποίησης του έργου ή/και από τρίτους επενδυτές η οποία όµως δε θα µπορεί να ξεπερνά το 10% του συνολικού κόστους κάθε έργου (π.χ. ακίνητα, γήπεδα κ.λπ.). Ποσοστό τουλάχιστον 10% του συνολικού κόστους του έργου θα καλυφθεί από τραπεζικό δανεισµό από την ΕπΤΕ ή/και από άλλο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό, µε εµπορικούς όρους και βάσει τραπεζικών κριτηρίων, της πιστοδοτικής πολιτικής που ακολουθεί κάθε χρηµατοπιστωτικός οργανισµός (συµπεριλαµβανοµένης και της ΕπΤΕ) και κατόπιν των απαιτούµενων εγκρίσεων βάσει της λειτουργίας και πρακτικής του χρηµατοπιστωτικού οργανισµού (συµπεριλαµβανοµένης και της ΕπΤΕ) Ανάλογα µε τις περιπτώσεις χρηµατοδότησης και τις δυνατότητες του έργου ή/ και του φορέα, οι απαιτούµενες για τη χορήγηση των χρηµατοδοτήσεων (από το ΤΑΑΜΘ ή/και από την ΕπΤΕ ή/και από άλλο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό) εξασφαλίσεις θα λαµβάνονται είτε επί των εσόδων που παράγει το έργο (έσοδα από χρήστες, πληρωµές διαθεσιµότητας κ.λπ.), είτε θα παρασχεθούν από τους φορείς υλοποίησης του έργου (π.χ. παροχή εγγυήσεων, εµπράγµατα βάρη επί παγίων περιουσιακών στοιχείων, κ.λπ.) Οι λεπτοµερείς όροι, οι προϋποθέσεις και το χρονοδιάγραµµα της χρηµατοδότησης που θα παρασχεθεί από το ΤΑΑΑΜΘ σε κάθε έργο, θα καθοριστούν πριν από την κατάρτιση σύµβασης χρηµατοδότησης µε βάση τις χρηµατοοικονοµικές προβλέψεις που προετοιµάζονται από το ΤΑΑΑΜΘ για το συγκεκριµένο έργο και αξιολογούνται από την επενδυτική επιτροπή του ΤΑΑΑΜΘ κατά τη διαδικασία εξέτασης της πρότασης προς χρηµατοδότηση Επισηµαίνεται ότι: (α) οι όροι χρηµατοδότησης από το ΤΑΑΑΜΘ θα είναι ευνοϊκότεροι των κρατούντων κάθε φορά στην τραπεζική αγορά και (β) το ποσοστό χρηµατοδότησης από το ΤΑΑΑΜΘ, υπό την επιφύλαξη των όρων των ενοτήτων 10.2 και 10.3 ως άνω, θα είναι τέτοιο έτσι ώστε µέσω της χρηµατοδότησης και λαµβανοµένων υπόψη των όρων του τραπεζικού δανεισµού για το έργο, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων για το συγκεκριµένο τύπο έργου να καθίσταται εύλογη και ικανοποιητική υπό τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς. Άρθρο 11. Επιλέξιµες απάνες για χρηµατοδότηση από το ΤΑΑΑΜΘ Οι επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση από το ΤΑΑΑΜΘ δαπάνες των έργων της παρούσας ορίζονται σύµφωνα µε τους κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών των ιαρθρωτικών Ταµείων στο σύνολό τους και συγκεκριµένα σύµφωνα µε: το άρθρο 56 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, του Συµβουλίου της 11 ης Ιουλίου 2006 «περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999» 11 Σ ε λ ί δ α

12 το άρθρο 7 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης το άρθρο 47 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.1828/2006 της Επιτροπής της 8ης εκεµβρίου 2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής» τη µε αριθµ /ΕΥΣ/1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών για το Σύστηµα ιαχείρισης και τις µε αριθµ. πρωτ /ΕΥΘΥ/2041/ (ΦΕΚ 1957/Β/ ) και 28020/1212/ (ΦΕΚ 1088/Β/ ) τροποποιήσεις της. Άρθρο 12. ηµοσιότητα - ιατυπώσεις υποβολής πρότασης Το κείµενο της παρούσας αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΤΑΑΑΜΘ ( Στην ίδια ιστοσελίδα θα αναρτώνται από το ΤΑΑΑΜΘ και όλοι οι όροι προς διευκρίνιση και συµπλήρωση της παρούσας κατά τα οριζόµενα στην ενότητα 7.3. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν το κείµενο της Πρόσκλησης και: στην ιστοσελίδα της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ηλεκτρονική διεύθυνση: και στην ιστοσελίδα του Ταµείου Χαρτοφυλακίου JESSICA (ηλεκτρονική διεύθυνση: Οι δυνητικοί δικαιούχοι προκειµένου να υποβάλουν πρόταση υποχρεούνται να χρησιµοποιήσουν τα έγγραφα και τα υποδείγµατα του Παραρτήµατος 2 άλλως η πρόταση δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται Η πρόταση κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδροµικά στη διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 24Β Μαρούσι Τ.Κ , υπόψη κ. Νικόλαου Σαµούρη, και κατά την κατάθεση η παραλαβή της λαµβάνει αριθµό πρωτοκόλλου µε τον οποίο οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παρακολουθούν την πορεία αξιολόγησης της πρότασης που έχουν υποβάλλει Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση καθώς και να λαµβάνουν συµπληρωµατικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΤΑΑΑΜΘ ( Οι απαντήσεις επί διευκρινήσεων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του TAAΜΘ Αρµόδιοι επικοινωνίας µε την ΕπΤΕ ως ΤΑΑΑΜΘ ορίζονται: Νικόλαος Σαµούρης: Τηλ: & Fax: Σ ε λ ί δ α

13 Μαρία Μπεχλιβάνη Τηλ: Άρθρο 13. Υποβολή προτάσεων - Αίτηση Χρηµατοδότησης Η πρόταση περιλαµβάνει Αίτηση Χρηµατοδότησης προς το ΤΑΑΑΜΘ (συνηµµένο Υπόδειγµα 1) η οποία θα πρέπει να υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του δυνητικού δικαιούχου. Κάθε πρόταση θα συνοδεύεται από φάκελο της πρότασης, ο οποίος θα περιέχει τα δικαιολογητικά και στοιχεία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα 2 της παρούσας και θα υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ψηφιακή µορφή (µη επανεγγράψιµο cd/ dvd) καθώς και σε έντυπη µορφή σε ένα αντίτυπο Η υποβολή των προτάσεων αρχίζει από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του ΤΑΑΑΜΘ ( και διαρκεί έως την εξάντληση των διαθέσιµων πόρων του ΤΑΑΑΜΘ, δηλαδή µέχρι να υπογραφούν συµβάσεις χρηµατοδότησης από το ΤΑΑΑΜΘ ποσού ίσου µε τους διαθέσιµους πόρους του ΤΑΑΑΜΘ, όπως ορίζονται στην ενότητα 10.2 της παρούσας και πάντα µέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζονται στο Άρθρο 9 της παρούσας. Άρθρο 14. ιαδικασία αξιολόγησης προτάσεων Οι προτάσεις αξιολογούνται κατά σειρά προτεραιότητας βάσει του χρόνου υποβολής τους σύµφωνα µε τα κριτήρια που αναφέρονται στο Άρθρο 15 και ακολουθεί η διαδικασία που αναφέρεται στο Άρθρο 16 και Άρθρο 17 της παρούσας, εφόσον συντρέχουν οι όροι αυτών. Ειδικότερα: Στο πρώτο στάδιο οι προτάσεις αξιολογούνται µε βάση τα κριτήρια PASS/ FAIL της ενότητας 15.1 της παρούσας Στο δεύτερο στάδιο οι προτάσεις που πληρούν το σύνολο των κριτηρίων της προηγούµενης ενότητας αξιολογούνται και βαθµολογούνται βάσει των βαθµολογούµενων κριτηρίων της ενότητας 15.2 κατωτέρω Σο τρίτο στάδιο ακολουθεί, εφόσον συντρέχουν οι σχετικοί όροι, η διαδικασία ωρίµανσης των έργων και ο έλεγχος σύµφωνα µε το Άρθρο Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προηγούµενης περίπτωσης ακολουθεί η Χρηµατοοικονοµική Αξιολόγηση, σύµφωνα µε το Άρθρο Τέλος, λαµβάνει χώρα η κατάρτιση της σύµβασης χρηµατοδότησης από το ΤΑΑΑΜΘ, εφόσον συντρέχουν οι σχετικοί όροι και µέχρι της εξαντλήσεως των διαθεσίµων πόρων του ΤΑΑΑΜΘ, όπως ορίζονται στην ενότητα 10.2 της παρούσας και πάντα µέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζονται στο Άρθρο 9 της παρούσας Οι προτάσεις ελέγχονται και αξιολογούνται αρχικά από εξειδικευµένα στελέχη του ΤΑΑΑΜΘ και του Συµβούλου ιαχείρισης, τα οποία εισηγούνται προς την Επενδυτική 13 Σ ε λ ί δ α

14 Επιτροπή του ΤΑΑΑΜΘ, την οποία συγκροτεί µε απόφασή της η ΕπΤΕ ως ΤΑΑΑΜΘ. Ο ανωτέρω έλεγχος θα πρέπει να επαληθεύει µεταξύ άλλων την πληρότητα των στοιχείων της πρότασης, την ορθότητα τους και την λογική τους συνέχεια Η Επενδυτική Επιτροπή του ΤΑΑΑΜΘ αποφασίζει σε κάθε στάδιο αξιολόγησης των προτάσεων σύµφωνα µε την παρούσα. Οι αποφάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής του ΤΑΑΑΜΘ θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΤΑΑΑΜΘ ( και θα ενηµερώνονται (είτε γραπτώς είτε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) οι αρµόδιοι φορείς των προτάσεων. Άρθρο 15. Κριτήρια PASS/ FAIL βαθµολόγηση Οι προτάσεις πρέπει να πληρούν σωρευτικά όλα τα παρακάτω κριτήρια PASS/ FAIL, άλλως απορρίπτονται στο πρώτο στάδιο: Έχουν ως αντικείµενο την υλοποίηση, λειτουργία και εκµετάλλευση έργων, τα οποία υλοποιούνται σε ήµους και αστικά κέντρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, περιλαµβάνονται σε ΟΣΑΑΑ, σύµφωνα µε το Άρθρο 6 της παρούσας, και συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης». Υποβάλλονται από δυνητικούς δικαιούχους, όπως ορίζονται ως άνω στην ενότητα 8.3. Το επιχειρηµατικό σχέδιο του έργου είναι αξιόπιστο και τεκµηριώνει ότι το έργο παρουσιάζει, πριν από οποιαδήποτε προεξόφληση, θετικές σωρευτικές ταµειακές ροές από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες, ώστε να δύναται να αποπληρώσει εντός χρονικής περιόδου µέγιστης διάρκειας 20 ετών από την υπογραφή της σύµβασης χρηµατοδότησης µε το ΤΑΑΑΜΘ, όλα τα κεφάλαια που θα επενδυθούν σε αυτό, και η αναµενόµενη κερδοφορία του χωρίς τη χρηµατοδότηση από το ΤΑΑΑΜΘ είναι χαµηλότερη από εκείνη που συνήθως απαιτείται από την αγορά, µε αποτέλεσµα να µην καθίσταται βιώσιµο και ελκυστικό για επένδυση χωρίς την παρεχόµενη χρηµατοδότηση από το ΤΑΑΑΜΘ. Το προτεινόµενο χρηµατοδοτικό σχήµα του έργου θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε τα στοιχεία της ενότητας 10.3 και 10.4 και της παρούσας Οι προτάσεις που δεν απορρίπτονται σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αξιολογούνται και βαθµολογούνται µε βάση οκτώ Οµάδες Κριτηρίων. Η βαθµολογία κάθε Οµάδας Κριτηρίων προκύπτει από το άθροισµα των γινοµένων του βαθµού κάθε κριτηρίου επί τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Η τελική βαθµολογία της πρότασης προκύπτει από το άθροισµα των γινοµένων του βαθµού κάθε Οµάδας Κριτηρίων επί τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Η µέγιστη βαθµολογία διαµορφώνεται στο 5. Εάν µια πρόταση δεν βαθµολογηθεί στο σύνολό της τουλάχιστον µε 2,5 ή βαθµολογηθεί µε 0 βαθµούς στα κριτήρια Α1 ή Ε1 απορρίπτεται στο στάδιο αυτό. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα κριτήρια ανά Οµάδα καθώς και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητάς τους. 14 Σ ε λ ί δ α

15 Οµάδα Α: Αξιοπιστία Φορέα και Σχεδίου Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας Α: 20% Κριτήρια Α1: Επίπεδο τεκµηρίωσης Επιχειρηµατικού Σχεδίου (Αξιολογείται το επίπεδο τεκµηρίωσης και η εφικτότητα των στόχων και των προβλέψεων εσόδων) Α2: Εµπειρία του φορέα υλοποίησης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου (Αξιολογείται η επιχειρηµατική εµπειρία σε ανάλογες δραστηριότητες) Συντελεστής Βαρύτητας κριτηρίου 40% 30% Τρόπος Βαθµολόγησης Κριτηρίων 5 βαθµοί 3 βαθµοί 0 βαθµοί Υψηλός βαθµός εφικτότητας Ικανοποιητικός βαθµός εφικτότητας 5 βαθµοί 0 βαθµοί ΝΑΙ Έλλειψη εφικτότητας ΟΧΙ Α3: Αριθµός συγχρηµατοδοτούµενων τεχνικών έργων που έχουν ολοκληρωθεί κατά την τελευταία επταετία 30% * 5 βαθµοί 4 βαθµοί 3 βαθµοί 2 βαθµοί 1 βαθµοί 0 βαθµοί ΑΕ>10 8< ΑΕ 10 6< ΑΕ 8 4< ΑΕ 6 2 ΑΕ 4 ΑΕ<2 Α4: Πιστοληπτική ικανότητα ιδιωτικού φορέα 30% * 5 βαθµοί 3 βαθµοί 2 βαθµοί 0 βαθµοί AA ή Α ή ΒΒ Β ή C D ή E F ή G Α5: Προηγούµενη εµπειρία σε έργα Σ ΙΤ ή Συµβάσεις Παραχώρησης 30% * 5 βαθµοί 0 βαθµοί ΝΑΙ ΟΧΙ * Τα κριτήρια Α3, Α4 και Α5 είναι εναλλακτικά. Στην περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος είναι δηµόσιος φορέας ισχύει το κριτήριο Α3, στην περίπτωση έργου Σ ΙΤ ή Σύµβασης Παραχώρησης εάν µεν έχει επιλεγεί ο ιδιωτικός φορέας ισχύει το Α4 και εάν όχι ισχύει το κριτήριο Α5 και αφορά τον κύριο του έργου. Στη περίπτωση ιδιωτικού έργου ισχύει το κριτήριο Α4. 15 Σ ε λ ί δ α

16 Οµάδα B: Βιωσιµότητα της Επένδυσης Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας Β: 15% Κριτήρια 1 Συντελεστής Βαρύτητας κριτηρίου Τρόπος Βαθµολόγησης Κριτηρίων Β1: Περίοδος αποπληρωµής της αρχικής συνολικής επένδυσης σε έτη (Payback) Β2: είκτης Κάλυψης ανειακών Υποχρεώσεων (DSCR) (µέσος όρος βάσει των προβλέψεων για όλη τη διάρκεια του δανεισµού, χρησιµοποιώντας επιτόκιο αναφοράς δανεισµού 8%) 5 βαθµοί 3 βαθµοί 1 βαθµός 0 βαθµοί 40% Payback < Payback < Payback 20 Payback>20 60% DSCR 1,50 1,30 DSCR<1,50 1,20 DSCR<1,30 DSCR<1,20 1 Οι ορισμοί των Κριτηρίων Βιωσιμότητας περιλαμβάνονται στο τέλος του Παραρτήματος Σ ε λ ί δ α

17 Οµάδα Γ: υνατότητα Συγχρηµατοδότησης Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας Γ: 10% Κριτήρια Γ1: Ποσοστό ίδιας συµµετοχής (Αξιολογείται η χρήση ίδιων κεφαλαίων ως ποσοστό του συνολικού κόστους του έργου) Γ2: Κεφάλαια εκτός JESSICA και εκτός της περίπτωσης Γ1 επί του συνόλου της επένδυσης ( Κ) (Αξιολογείται η χρήση δανειακών κεφαλαίων εκτός JESSICA) Συντελεστής Βαρύτητας κριτηρίου 60% 40% Τρόπος Βαθµολόγησης Κριτηρίων 5 βαθµοί 4 βαθµοί 3 βαθµοί 2 βαθµοί 1 βαθµοί 0 βαθµοί ΙΣ>30% 25%< ΙΣ 30% 20%< ΙΣ 25% 15%< ΙΣ 20% 10%< ΙΣ 15% ΙΣ=10% 5 βαθµοί 4 βαθµοί 3 βαθµοί 2 βαθµοί 1 βαθµοί 0 βαθµοί Κ >30% 25%< Κ 30% 20%< Κ 25% 15%< Κ 20% 10%< Κ 15% Κ=10% Οµάδα : Τεχνική Ωριµότητα Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας : 15% Κριτήρια Συντελεστής Βαρύτητας κριτηρίου Τρόπος Βαθµολόγησης Κριτηρίων 5 βαθµοί 3 βαθµοί 0 βαθµοί 1: Κυριότητα ακινήτου 25% ιασφαλισµένη Υπό διασφάλιση Μη διασφαλισµένη 2: Περιβαλλοντικές άδειες και εγκρίσεις 25% Ολοκληρωµένες Σε εξέλιξη / Υπό έκδοση / Μερική Ολοκλήρωση εν υπάρχουν 3: Μελέτες εφαρµογής 25% Ολοκληρωµένες Σε εξέλιξη / Υπό εκπόνηση / εν υπάρχουν 17 Σ ε λ ί δ α

18 Οµάδα : Τεχνική Ωριµότητα Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας : 15% Κριτήρια (αρχιτεκτονικές, στατικές, Η/Μ) Συντελεστής Βαρύτητας κριτηρίου 4: Τεύχη δηµοπράτησης 25% Ολοκληρωµένα Τρόπος Βαθµολόγησης Κριτηρίων 5 βαθµοί 3 βαθµοί 0 βαθµοί Μερική Ολοκλήρωση Σε εξέλιξη / Υπό εκπόνηση / Μερική Ολοκλήρωση εν υπάρχουν Οµάδα Ε: Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας Ε: 15% Κριτήρια Συντελεστής Βαρύτητας κριτηρίου Τρόπος Βαθµολόγησης Κριτηρίων 5 βαθµοί 3 βαθµοί 1 βαθµός 0 βαθµοί Ε1: Ηµεροµηνία εκταµίευσης του συνόλου των πόρων JESSICA από το ΤΑΑΑΜΘ προς το έργο 100% Μέχρι την 31/12/2013 Μεταξύ 1/1/2014 και 31/12/2014 Μεταξύ 1/1/2015 και 30/6/2015 Μετά την 30/6/2015 Οµάδα Στ: Κίνδυνοι Υλοποίησης Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας Στ: 5% Κριτήρια Στ1: Κίνδυνοι που αφορούν την απόκτηση ακινήτων Συντελεστής Βαρύτητας κριτηρίου Τρόπος Βαθµολόγησης Κριτηρίων 5 βαθµοί 2 βαθµοί 0 βαθµοί 20% Μη ορατοί Κίνδυνοι Περιορισµένοι Κίνδυνοι Υψηλοί Κίνδυνοι 18 Σ ε λ ί δ α

19 Οµάδα Στ: Κίνδυνοι Υλοποίησης Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας Στ: 5% Κριτήρια Στ2: Κίνδυνοι που αφορούν την έκδοση αδειών και εγκρίσεων Στ3: Κίνδυνοι µη τήρησης του χρονοδιαγράµµατος του έργου Στ4: Κίνδυνοι που απορρέουν από τη µεταβλητότητα των χρηµατοοικονοµικών παραδοχών Στ5: Τεχνολογικοί & Νοµικοί κίνδυνοι / κίνδυνοι αγοράς Συντελεστής Βαρύτητας κριτηρίου Τρόπος Βαθµολόγησης Κριτηρίων 5 βαθµοί 2 βαθµοί 0 βαθµοί 20% Μη ορατοί Κίνδυνοι Περιορισµένοι Κίνδυνοι Υψηλοί Κίνδυνοι 20% Μη ορατοί Κίνδυνοι Περιορισµένοι Κίνδυνοι Υψηλοί Κίνδυνοι 20% Μη ορατοί Κίνδυνοι Περιορισµένοι Κίνδυνοι Υψηλοί Κίνδυνοι 20% Μη ορατοί Κίνδυνοι Περιορισµένοι Κίνδυνοι Υψηλοί Κίνδυνοι Οµάδα Ζ: Κοινωνικά Οφέλη Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας Ε: 10% Κριτήρια Ζ1: Θέσεις εργασίας κατασκευαστικής περιόδου (ηµεροµίσθια) Συντελεστής Βαρύτητας κριτηρίου 20% Τρόπος Βαθµολόγησης Κριτηρίων 5 βαθµοί 3 βαθµοί 2 βαθµοί 0 βαθµοί Η Η < Η < Η < 600 Ζ2: ηµιουργία νέων θέσεων 40% 5 βαθµοί 4 βαθµοί 3 βαθµοί 2 βαθµοί 1 βαθµός 0 βαθµοί 19 Σ ε λ ί δ α

20 εργασίας (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας- ΕΜΕ) Ζ3: Ωφελούµενος ή εξυπηρετούµενος πληθυσµός (ποσοστό ωφελούµενου ή εξυπηρετούµενου πληθυσµού στο σύνολο του πληθυσµού του ήµου) 40% ΕΜΕ>18 14< ΕΜΕ 17 11< ΕΜΕ 14 8< ΕΜΕ 11 5 ΕΜΕ 8 ΕΜΕ<5 5 βαθµοί 4 βαθµοί 3 βαθµοί 2 βαθµοί 1 βαθµός 0 βαθµοί ΩΠ>50% 40%< ΩΠ 50% 30%< ΩΠ 40% 20%<Ω Π 30% 10%< ΩΠ 20% ΩΠ 10% Οµάδα Η: Περιβαλλοντικά Οφέλη Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας Η: 10% Κριτήρια Συντελεστής Βαρύτητας κριτηρίου Η1: Εξοικονόµηση ενέργειας 30% Η2: Μείωση ατµοσφαιρικής ρύπανσης Η3: Αισθητική βελτίωση αστικού περιβάλλοντος, αναπλάσεις και αναβαθµίσεις 30% 40% Τρόπος Βαθµολόγησης Κριτηρίων 5 βαθµοί 0 βαθµοί ΝΑΙ ΟΧΙ 5 βαθµοί 0 βαθµοί ΝΑΙ ΟΧΙ 5 βαθµοί 0 βαθµοί ΝΑΙ ΟΧΙ 20 Σ ε λ ί δ α

21 15.3. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης το ΤΑΑΑΜΘ µπορεί να ζητήσει πρόσθετες γραπτές διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων ή/και συµπληρωµατικά στοιχεία και να θέσει το χρονοδιάγραµµα εντός του οποίου θα πρέπει αυτά να προσκοµιστούν στο ΤΑΑΑΜΘ. Το ΤΑΑΑΜΘ αφού λάβει όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις και συµπληρωµατικά στοιχεία θα ολοκληρώσει την εν λόγω αξιολόγηση και θα ενηµερώσει τον υποψήφιο για το αποτέλεσµά της εντός δύο µηνών Προτάσεις που δεν πληρούν τους όρους της παρούσας ή δεν έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε αυτήν ή µε το περιεχόµενο του Παραρτήµατος 2 ή περιέχουν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή είναι αόριστες απορρίπτονται χωρίς να αξιολογηθούν και ενηµερώνεται ο φορέας Η πρόταση που απορρίπτεται µπορεί να επανυποβληθεί συµπληρωµένη ή τροποποιηµένη, αλλά θεωρείται ως νέα πρόταση Η απόρριψη από το ΤΑΑΑΜΘ πρότασης για χρηµατοδότηση δεν παρέχει κατά οποιονδήποτε τρόπο δικαίωµα αποζηµίωσης ή απόδοσης οποιουδήποτε είδους δαπανών για τον φορέα που υπέβαλε την πρόταση Μετά τη βαθµολόγηση των προτάσεων, για όποιες προτάσεις περάσουν το στάδιο αυτό κατά τα παραπάνω, ορίζονται ανάλογα µε τη φύση του έργου οι ενέργειες που απαιτούνται για την ωρίµανσή του, οι ενδεχόµενοι εξειδικευµένοι όροι που θα πρέπει κατά την κρίση του ΤΑΑΑΜΘ να εκπληρωθούν, η προθεσµία εντός της οποίας πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούµενες ενέργειες ωρίµανσης του έργου και να καλυφθούν οι ανωτέρω εξειδικευµένοι όροι καθώς και τα στοιχεία που θα πρέπει να υποβληθούν για την χρηµατοοικονοµική αξιολόγησή του έργου Μέχρι την υποβολή των στοιχείων της προηγούµενης παραγράφου, οι φορείς των έργων υποχρεούνται να υποβάλουν προς το ΤΑΑΑΜΘ ενδιάµεσες µηνιαίες αναφορές προόδου των διαδικασιών ωρίµανσης των έργων και της προετοιµασίας των απαραίτητων στοιχείων για την χρηµατοοικονοµική αξιολόγηση Σε περιπτώσεις έργων που οι φορείς τους αδυνατούν να καλύψουν τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί ή που απαιτούνται από το ΤΑΑΑΜΘ ή/και να τηρήσουν τις προθεσµίες που ορίζονται κατά τα παραπάνω ή/και δεν υποβάλουν τις αναφορές προόδου της προηγούµενης παραγράφου, η πρόταση απορρίπτεται. Ειδικά σε περιπτώσεις τεκµηριωµένης ανυπαίτιας αδυναµίας του φορέα και εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα ο φορέας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του κατά τρόπο σύµφωνο µε τους όρους της παρούσας και εντός εύλογων χρονικών ορίων, το ΤΑΑΑΜΘ διατηρεί τη δυνατότητα να διακόψει προσωρινά την διαδικασία των ανωτέρω ενοτήτων 15.7 και 15.8 του παρόντος άρθρου, την οποία θα επανεκκινήσει εφόσον ο φορέας ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά τα παραπάνω. Άρθρο 16. Ενέργειες ωρίµανσης - Έλεγχος ολοκλήρωσης Κατά τον έλεγχο ολοκλήρωσης των ενεργειών ωρίµανσης οι φορείς των έργων θα πρέπει να υποβάλουν στο ΤΑΑΑΜΘ όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και έγγραφα προκειµένου να επιβεβαιωθεί, ότι: έχουν εκπονηθεί το σύνολο των µελετών εφαρµογής και τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου και έχει εξασφαλιστεί το σύνολο των απαιτούµενων αδειών και εγκρίσεων, ανάλογα µε τη φύση και τα χαρακτηριστικά του ή/ και 21 Σ ε λ ί δ α

22 έχει ολοκληρωθεί η επιλογή του ιδιώτη που θα αναλάβει την υλοποίηση, λειτουργία και εκµετάλλευση του έργου και έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούµενες άδειες και εγκρίσεις (σε περίπτωση έργων που θα υλοποιηθούν µέσω Συµπράξεων ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα ή συµβάσεων παραχώρησης ή άλλης µορφής συνεργασίας βάσει του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου) Ο έλεγχος ολοκλήρωσης των ενεργειών ωρίµανσης καθώς και ο έλεγχος κάλυψης των εξειδικευµένων όρων που ενδέχεται να έχουν τεθεί από το ΤΑΑΑΜΘ βάσει της ενότητας 15.7 πραγµατοποιείται κατά σειρά προτεραιότητας µε βάση το χρόνο κατά τον οποίο οι φορείς υποβάλουν τα δικαιολογητικά και έγγραφα της ενότητας Άρθρο 17. Χρηµατοοικονοµική αξιολόγηση Κατά τη χρηµατοοικονοµική αξιολόγηση θα εξεταστούν: i. Η φερεγγυότητα και αξιοπιστία του φορέα. Σε περίπτωση ιδιωτικού φορέα, ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση, λειτουργία και εκµετάλλευση του έργου για έργα που θα υλοποιηθούν µέσω Συµπράξεων ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα ή συµβάσεων παραχώρησης ή άλλης µορφής συνεργασίας βάσει του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου, θα εξετάζεται και η νοµιµότητα της διαδικασίας επιλογής του. Σε κάθε περίπτωση θα εξετάζεται και η δυνατότητά του φορέα να συνεισφέρει τα προτεινόµενα στο σχέδιο χρηµατοδότησης ιδιωτικά κεφάλαια. ii. Η βιωσιµότητα του προτεινόµενου αναλυτικού επιχειρηµατικού σχεδίου και η δυνατότητα του έργου να επιστρέψει τους πόρους χρηµατοδότησής του. Το αναλυτικό επιχειρηµατικό σχέδιο του έργου πρέπει να τεκµηριώνει ότι το έργο παρουσιάζει πριν από οποιαδήποτε προεξόφληση, θετικές σωρευτικές ταµειακές ροές από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες, ώστε να µπορεί να αποπληρώσει την συνολική χρηµατοδότηση που θα λάβει και η αναµενόµενη κερδοφορία του χωρίς τη χρηµατοδότηση από το ΤΑΑΑΜΘ είναι χαµηλότερη από εκείνη που συνήθως απαιτείται από την αγορά, µε αποτέλεσµα να µην καθίσταται αρκούντως βιώσιµο και ελκυστικό για επένδυση χωρίς την παρεχόµενη χρηµατοδότηση από το ΤΑΑΑΜΘ Η χρηµατοοικονοµική αξιολόγηση και ο καθορισµός των τελικών όρων, των χρονοδιαγραµµάτων και των προϋποθέσεων χρηµατοδότησης από το ΤΑΑΑΜΘ, πραγµατοποιείται από την Επενδυτική Επιτροπή του ΤΑΑΑΜΘ µε επενδυτικά και τραπεζικά κριτήρια, σύµφωνα µε την πιστοδοτική πολιτική της ΕπΤΕ και κατόπιν των απαιτούµενων εγκρίσεων βάσει της λειτουργίας της Η χρηµατοοικονοµική αξιολόγηση πραγµατοποιείται κατά σειρά προτεραιότητας µε βάση το χρόνο κατά τον οποίο οι φορείς υποβάλουν το σύνολο των απαιτούµενων για τη χρηµατοοικονοµική αξιολόγηση στοιχείων Επισηµαίνεται ότι οι αιτούµενες χρηµατοδοτήσεις θα πρέπει να είναι συµβατές µε τις προβλέψεις για τις κρατικές ενισχύσεις του Άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη σύµβασης χρηµατοδότησης από το ΤΑΑΑΜΘ είναι η έγκριση του οριζόντιου καθεστώτος ενίσχυσης JESSICA από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική ιεύθυνση Ανταγωνισµού), για την οποία έχει υποβληθεί σχετικό αίτηµα από τις αρµόδιες Ελληνικές Αρχές. 22 Σ ε λ ί δ α

23 Άρθρο 18. Υπογραφή σύµβασης χρηµατοδότησης Απόρριψη πρότασης Σε περίπτωση θετικής χρηµατοοικονοµικής αξιολόγησης και ικανοποίησης εντός των προβλεπόµενων χρονικών ορίων όλων των όρων που θα έχουν προηγουµένως τεθεί από το ΤΑΑΑΜΘ βάσει της παρούσας Πρόσκλησης, τότε η ΕπΤΕ ως ΤΑΑΑΜΘ προχωρά στην υπογραφή σύµβασης χρηµατοδότησης από το ΤΑΑΑΜΘ µε τον φορέα του έργου άλλως η πρόταση απορρίπτεται. 23 Σ ε λ ί δ α

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Εγκύκλιος για την Ερµηνεία της Έννοιας των Ολοκληρωµένων Σχεδίων Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑΑ) στο Πλαίσιο Εφαρµογής του Χρηµατοδοτικού Εργαλείου JESSICA 24 Σ ε λ ί δ α

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Περιεχόµενα Φακέλου Πρότασης 25 Σ ε λ ί δ α

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004.

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004. 30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΑΡΘΡΟ 1 0 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99, 69/02, 20/04

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. Άρθρο1 Ίδρυση-Επωνυµία-Έδρα-Σκοπός-Μέσα 1. Ιδρύεται στα Ιωάννινα νόµιµα µη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση ΑΘΗΝΑ, 09/04/12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χώρα διανύει την κρισιμότερη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Δεν πρέπει να ζήσει σε καθεστώς χρεοκρατίας, ούτε όμως

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 1. Ειδικοί σκοποί Στις τέσσερις πρώτες τάξεις του ηµοτικού σχολείου η Γεωγραφία είναι ενταγµένη στο µάθηµα της Μελέτης του Περιβάλλοντος και µετατρέπεται σε αυτοτελές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα, υπ αριθ. 85 (ΦΕΚ 141/τ. Α /21-6- 2012) για την «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 30 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ÁÍÉÁ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 30 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ÁÍÉÁ ΘΕΜΑ Α1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 30 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ α. «Φεντερασιόν»: σελίδα 46: «Η κατάσταση αυτή ιδεολογίας στη χώρα.» β. «Πεδινοί»: σελίδα 77: «Οι πεδινοί είχαν και

Διαβάστε περισσότερα

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα)

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Κεφάλαιο 3 4 (από µετάφραση) Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Να γνωρίσουν το µέγεθος της αξιοπιστίας του Αγησιλάου και να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 05/02/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Τσαλέρα Ελευθερία

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 05/02/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Τσαλέρα Ελευθερία ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 05/02/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Τσαλέρα Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/14 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/296 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Φεβρουαρίου 2015 για τη θέσπιση διαδικαστικών λεπτομερειών της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 66(Ι)/2014 66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2137/85 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Ο.ΜΕ.. 21 22 Ιανουαρίου 2006 Ν Α Υ Π Λ Ι Ο «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ»

Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Ο.ΜΕ.. 21 22 Ιανουαρίου 2006 Ν Α Υ Π Λ Ι Ο «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Επιµορφωτικό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Έργο : Προμήθεια υλικών άρδευσης ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Προυπ : 71.999,65 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Κ.Α. : 25-7135.004 Αρ. Μελ. : 20/2015 Αρ. Πρωτ. : 3281/17-6-2015 Χρήση : 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa 39. Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παράγωγης ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 40. Ενισχύσεις λειτουργιάς για την προώθηση της παράγωγης ηλεκτρικής ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 41. Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Έργα παιδιών Εμπνευσμένα από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού Πρόγραμμα Ο τόπος μας με την παλέτα των ζωγράφων Τα έργα είναι εμπνευσμένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

KAI : 15.422,80 2 - 15.422,80

KAI     : 15.422,80 2 -  15.422,80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ KAI ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ) Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π..

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 255, 30.9.2005, σ.22. «Οδηγία 2005/36/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Αδαμαντία Φατσέα Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Β/θμιας Εκπ/σης Δωδ/σου 2

Αδαμαντία Φατσέα Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Β/θμιας Εκπ/σης Δωδ/σου 2 ΡΟΔΟΣ 2008-2009 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Φατσέα Αδαμαντία Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... 3 ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ Ή ΣΥΡΤΟΣ... 4

Διαβάστε περισσότερα

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη:

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη: L 212/12 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7.8.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/55/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουλίου 2001 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Π 24.09.1.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ιευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 23 Σεπτεµβρίου 2013 Θέµα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 3,4,5 Απριλίου 1998 ιαρκές Συνεδρίου του Συνασπισµού για τη Συνθήκη του Αµστερνταµ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Εισηγητής: Παναγιώτης Λαφαζάνης Α. ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (97/C 372/03) (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γάζι 8.04.2014 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. 541 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. νση: Ν.Καζαντζάκη 11, Τ.Κ. 71414 Ηράκλειο Πληροφορίες : Σµαργιανάκη Γεωργία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 23/11/2010 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ. 25342 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ' ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διεύθυνση Ελέγχου Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008 ΠΡΟΣ: Γενικό Διευθυντή, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η εισήγηση μου χωρίζεται σε δύο μέρη. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή για την αξιολόγηση γενικά στη σημερινή συγκυρία και με βάση αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 10 1. Παράδειγµα κριτηρίου κλειστού τύπου (µάθηµα ηµέρας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΕΠΩΝΥΜΟ. ΟΝΟΜΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ Σκοπός εξέτασης: Η διαπίστωση της γνώσης του µαθητή γενικά για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. A Τρίμηνο 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. A Τρίμηνο 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα A Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Απρίλιος 2014 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2014 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.2%-4.8% του γενικού πληθυσµού προσβάλλεται από τη νόσο της Ψωρίασης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.2%-4.8% του γενικού πληθυσµού προσβάλλεται από τη νόσο της Ψωρίασης ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.2%-4.8% του γενικού πληθυσµού προσβάλλεται από τη νόσο της Ψωρίασης Το Εθνικό ιαδηµοτικό ίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας (Ε ΥΠΠΥ), οι ήµοι

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ. Ε ιµέλεια Εργασίας :Τµήµα Α4

4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ. Ε ιµέλεια Εργασίας :Τµήµα Α4 4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ε ιµέλεια Εργασίας :Τµήµα Α4 Ε ιβλέ ων Καθηγητής :Φράγκος Κων/νος Σχολικό Έτος : 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ i ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια 1 Σύνθεση Προσωπικού 1 ιευθυντής Σχολής 1 Υποδιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ Κ. ΒΕΡΒΕΣΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ Κ. ΒΕΡΒΕΣΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ Κ. ΒΕΡΒΕΣΟΥ Σύμβουλος ΔΣ/ΔΣΑ Μέλος ΕΔΕΚΑ Μέλος Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων «Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Ν. e-θέμις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μια ερµηνεία του κόσµου µας µέσα από τη µατιά της διαφήµισης

ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μια ερµηνεία του κόσµου µας µέσα από τη µατιά της διαφήµισης ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μια ερµηνεία του κόσµου µας µέσα από τη µατιά της διαφήµισης Ευθύµιος Παπαδηµητρίου Φιλόλογος, 2o E. Λ. Πολίχνης, Θεσσαλονίκη mailto:euthp@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ανακοίνωση που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Με τη χρήση συστηµάτων δροσισµού ο στόχος είναι να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΜΑΪΟΣ 2006 I. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΜΑΪΟΣ 2006 I. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax. 331 2033 Email: itep@otenet.gr Αθήνα, 10 Μαΐου 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ Αριθ. Πρωτ. 19.622 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.12 : «EΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ε- νηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση:μεγ.αλεξάνδρου 2, Περαία Πληροφορίες: Γκατζογιάννης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΩΡΕΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ---------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

H συμβολή της Λειτουργικής Ενδοσκοπικής Αξιολόγησης της Κατάποσης (FEES) στη θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με στοματοφαρυγγική δυσφαγία

H συμβολή της Λειτουργικής Ενδοσκοπικής Αξιολόγησης της Κατάποσης (FEES) στη θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με στοματοφαρυγγική δυσφαγία Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 37, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2009, σελίδες 19-26 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚο ΑΡΘΡΟ H συμβολή της Λειτουργικής Ενδοσκοπικής Αξιολόγησης της Κατάποσης

Διαβάστε περισσότερα

29.10.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 30 Σεπτεµβρίου 2002

29.10.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 30 Σεπτεµβρίου 2002 L 294/1 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30 Σεπτεµβρίου 2002 για τη θέσπιση ειδικού προγράµµατος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1 ο.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1 ο. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στο Ρέθυµνο Κρήτης σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος Αποφοίτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ - - ΑΤΤΙΚΗ - ΣΕΠΟΛΙΑ - ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ - - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ - - ΑΤΤΙΚΗ - ΣΕΠΟΛΙΑ - ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ - - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 1 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ - - ΑΤΤΙΚΗ - ΣΕΠΟΛΙΑ - ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ - - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Πτυχιακή Εργασία ΛΟΥΛΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 215(Ι)/2012 215(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Άρθρο: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997 -- 1005 -- * ΦΠΑ * Νο. 37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1085775/3427/876/Α0014 Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1229 1) Διεύθυνση 14η ΦΠΑ Τμήμα Α/ΙΙ 2) Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Φασίστες και αφεντικά στου πηγαδιού τον πάτο, ζήτω το παγκόσμιο προλεταριάτο.

Φασίστες και αφεντικά στου πηγαδιού τον πάτο, ζήτω το παγκόσμιο προλεταριάτο. Οι νόμοι της αγοράς, νόμοι της άγριας δύσης έχουν καταστρέψει ό,τι με αγώνες είχαμε κατακτήσει. Ο Υπ. Υγείας φωνάζει πως δεν έχει απολυθεί κανείς απ τα νοσοκομεία και ότι όλα λειτουργούν καλά. Ολόκληρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 29.10.2009 COM(2009) 583 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ µε την οποία επιτρέπεται στη ηµοκρατία της Αυστρίας να εφαρµόσει µέτρο παρέκκλισης από το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007 Απόφαση συνεδρίου Λουτρακίου για ΩΡΑΡΙΟ 5. Επειδή (σύµφωνα µε τη διευκρίνιση για τη διαδικασία ψήφισης της εισήγησης του Σ από το προηγούµενο συνέδριο) ΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ το περιεχόµενο των εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, σελ. 4174 2. Η Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.2.2015 L 38/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/207 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιανουαρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 Πίνακας περιεχομένων ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 1.1 Αλλαγή του πολιτικού συστήματος... 6-9 1.1.1 Εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Διαφάνεια παντού...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΚ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ 16 / 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Προτεραιότητες του Υποπρογράμματος «Πολιτισμός»

Ελληνική. 2. Προτεραιότητες του Υποπρογράμματος «Πολιτισμός» Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡ/ΜΙΑ 5 & 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) 35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕ ΧΕΕΙ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) Εργασία για το σχολείο Ο καθηγητής θα µοιράσει µισθωτήρια κατοικιών στους µαθητές, θα τους χωρίσει ανά θρανίο σε εκµισθωτές και µισθωτές και αφού τους

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών

Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών Είναι σηµαντικό για κάθε κάτοικο και πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) να γνωρίζει τις αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται η Ε.Ε. σήµερα. Η πληροφόρηση αυτή προσφέρει την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Προσκοπικού Πρατηρίου Λευκωσία Μάιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υπόσταση.... 2 2. Σκοπός... 2 3. Λειτουργία... 2 4. Διαχειριστική Επιτροπή..... 2 5. Πελάτες.... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2015-2016 Αρ. Μελ. : 50/2015

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2015-2016 Αρ. Μελ. : 50/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνη, 5 Οκτωβρίου 2015 Ταχ. /νση : Πλ. Νίκης 1 Αριθµ. πρωτ. : 55.994 Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Πληροφορίες : Γρηγοριάδης Ιωάννης Τηλέφωνο : 24613

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ Καθηγητή Ε.Μ.Π., Σχολή Αρχιτεκτόνων ΔΗΜΗΤΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÍÔÁÂÏÓ ÁÈÇÍÁ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÍÔÁÂÏÓ ÁÈÇÍÁ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. δ Α4. α Α5. γ ΘΕΜΑ Β ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β1. Σχολικό βιβλίο σελ. 131: Θεωρία του αρβίνου Στο φυλογενετικό δέντρο των καµηλοπαρδάλεων,

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Πρόσθετοι πόροι χρηματοδότησης και βελτίωση της αδειοδοτικής διαδικασίας της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9.10.2015 L 264/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1814 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Oι κάτοχοι απολυτηρίου Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α ) καθώς και οι μαθητές της τελευταίας τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α )

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου Υπεύθυνες Καθηγήτριες κ. Λαγουτάρη Ελένη κ. Σούσου Άρτεμις Ομάδα Μαθητών Κάμτσιος Παναγιώτης Κασπάρης Δημήτριος Κατσαΐτης Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 851-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα