Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ"

Transcript

1 Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ΙΔΡΔΜΙΑ Δ. ΙΜΑΣΟ, RD Eηδ. Αζι. Γηαηηνιόγνο, Καζ. Φπζ. Αγσγήο Μέινο : Sports Dietitians Assoc. Australia (S.D.A., RN: 421) Γ/ληήο Διι. Δξεπλ. Ιλζη. Δπηζηεκ. Γηαηξνθήο Αζιεηώλ www. sportsnutrition inst.org Δ-mail :

2 Τα ζημανηικόηεπα ωμέγα-3 λιπαπά οξέα Ονομαζία (αγγλική ονομαζία, ζςνηομογπαθία) [18:3] α-λινολενικό οξύ (α-linolenic acid, ALA, 9Z,12Z,15Zoctadecatrienoic acid) [20:5] Εικοζα-πενηα-ενοϊκό οξύ (5Z,8Z,11Z,14Z,17Zeicosapentaenoic acid, EPA) [22:6] Εικοζιδςα-εξα-ενοϊκό οξύ (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Zdocosahexaenoic acid, DHA) Χημικόρ ηύπορ Πηγέρ - Ιδιόηηηερ Κύπιο ζςζηαηικό (55%) ηος λιναπέλαιος (flaxseed oil). Σε μικπόηεπα ποζοζηά (8-10%) ζηο κπαμβέλαιο (rapeseed oil). Διαηποθικώρ απαπαίηηηο. Μεπική ςδπογόνωζή ηος δίνει επικίνδςνα trans-λιπαπά οξέα. Βπίζκεηαι ζσεδόν αποκλειζηικά ζηα ισθςέλαια. Σολωμόρ και ζαπδέλερ θεωπούνηαι ωρ ηποθέρ πλούζιερ ζε EPA. Διαηποθικώρ απαπαίηηηο. Ππόδπομη ένωζη ηηρ πποζηαγλανδίνηρ- 3, πος αποηπέπει ηη ζςγκόλληζη ηων αιμοπεηαλίων. Βπίζκεηαι κςπίωρ ζηα ισθςέλαια. Πποϊόν μεηαβολιζμού ηος EPA. Πιθανολογείηαι όηι η αποςζία ηος από ηον οπγανιζμό ηος ανθπώπος ζςνδέεηαι με ηη νόζο Alzheimer. Απαηηείηαη πξνζνρή ζηελ νλνκαηνινγία θαη ζηελ ειιεληθή απόδνζε ησλ αληίζηνηρσλ μελόγισζζσλ νλνκαζηώλ πνιιώλ από ηα νμέα απηά, γηα λα κελ ζπλελσζεί από παξαλόεζε ν αξηζκόο ησλ αηόκσλ αλζξάθσλ κε ηνλ αξηζκό ησλ δηπιώλ δεζκώλ, έηζη π.ρ. ην εηθνζα-πεληα-ελ-ντθό νμύ δελ είλαη νμύ κε 25 άηνκα άλζξαθα, αιιά oμύ κε 20 άηνκα άλζξαθα (κεηξηθόο θνξεζκέλνο πδξνγνλάλζξαθαο : ην εηθνζά-λην) θαη 5 δηπινύο δεζκνύο (πεληα-ελ).

3 Σα σ-3 πνιπαθόξεζηα ιηπαξά νμέα, πνπ βξίζθνληαη ζε ηδηαίηεξα πςειέο ζπγθεληξώζεηο θαη αλαινγίεο ζηα ιίπε ησλ ςαξηώλ, είλαη απαξαίηεηα ζπζηαηηθά ηεο δηαηξνθήο ηνπ αλζξώπνπ. O νξγαληζκόο καο δελ κπνξεί λα ηα βηνζπλζέζεη από άιιεο πεγέο. Γηα ην ιόγν απηό, επεηδή πξέπεη λα πξνζιακβάλνληαη κε ηελ ηξνθή νλνκάδνληαη απαπαίηηηα λιπαπά οξέα (Δssential Fatty Acids, EFA s). Σα ζεκαληηθόηεξα σκέγα-3 ιηπαξά νμέα είλαη ην α-λινολενικό νμύ (αlinolenic acid, ALA), ην εικοζα-πενηα-εν-οϊκό νμύ (eicosapentaenoic acid, EPA), θαη ην εικοζιδςα-εξα-εν-οϊκό νμύ (docosahexaenoic acid, DHA). Σα ΔΡΑ θαη DΗΑ απνηεινύλ ππνθαηεγνξία ησλ εηθνζαλνεηδώλ (αθόξεζηα ιηπαξά νμέα κε 20 άηνκα άλζξαθα). Η παξαγσγή ησλ σ-3 μεθηλάεη από έλα απαξαίηεην ιηπαξό νμύ ην α- λινολενικό οξύ (ΑLA), πνπ δελ ζπληίζεηαη ζηνλ νξγαληζκό καο, αιιά ην ιακβάλνπκε κε ηελ ηξνθή (π.ρ. ιηλαξόζπνξνο, θαξύδηα, θνινθπζόζπνξνο, ε αληξάθια, ηα πξάζηλα θπιιώδε ιαραληθά -- όπσο ην ζπαλάθη θιπ.). Σν α-λινολενικό νμύ κε ηελ βνήζεηα ελδύκσλ (Γ5-Γεζαηνπξάζε θιπ.), κεηαηξέπεηαη ζε εικοζαπενηα-εν-νοικό νμύ (EPA) θαη κέζσ επόκελσλ κεηαβνιηθώλ βεκάησλ, ζε εικοζιδςα-εξα-ενοϊκό νμύ (DHA). Η κεηαηξνπή ηνπ α- λινολενικού νμέσο ζε ΔΡΑ θαη DHA, παξεκπνδίδεηαη από δηάθνξνπο παξάγνληεο όπσο : ππεξθαηαλάισζε θνξεζκέλσλ ιηπώλ, trans-ιηπαξώλ νπζηώλ, δάραξεο, θαθέ, αιθνόι έιιεηςε βηηακηλώλ (Β3, Β6, C), καγλεζίνπ, ςεπδαξγύξνπ θάπληζκα ηνγελείο κνιύλζεηο. Δπνκέλσο, βιέπνπκε όηη πνιινί παξάγνληεο εκπιέθνληαη γηα λα γίλεη απηή ε κεηαηξνπή. Δθηόο όισλ απηώλ, ε ιήςε σ-3 από ηξνθέο θπηηθήο πξνέιεπζεο νδεγεί ζε κεηαηξνπή κηθξνύ κόλν πνζνζηνύ α-λινολενικού νμένο ζε ΔΡΑ (0,2-8 %) θαη DHA (0,05%). Απηή είλαη θαη ε βαζηθή αηηία (όπσο ζα δηαπηζηώζνπκε ζηε ζπλέρεηα ηνπ άξζξνπ) πνπ επηβάιιεηαη ε ηαθηηθή θαηαλάισζε ςαξηώλ θαη ζπκπιεξσκάησλ ηρζπειαίσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ επαξθώο νη αλάγθεο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ ζε ΔΡΑ θαη DHA. Έλα σ-6 πνιπαθόξεζην C-20 ιηπαξό νμύ, ην απασιδονικό οξύ (5,8,11,14- εικοζα-ηεηπαεν-οϊκό νμύ, κε όινπο ηνπο δηπινύο δεζκνύο cis), ην νπνίν βξίζθεηαη ππό κνξθή θσζθνιηπνεηδώλ ζηηο κεκβξάλεο ησλ θπηηάξσλ, έρεη ηδηαίηεξε βηνρεκηθή ζεκαζία θαη είλαη θύξηνο θιεγκνλώδεο παξάγνληαο. πγθεθξηκέλα, ηα σ-3 αθόξεζηα ιηπαξά νμέα ηνπ ζαιαζζηλνύ βαζηιείνπ αληαγσλίδνληαη ην ζρεκαηηζκό ηνπ απασιδονικού νμένο, αλαζηέιινληαο ηελ παξαγσγή ηνπ, θαζώο θαη ησλ απόγνλσλ νπζηώλ ηνπ. Σν ίδην απνηέιεζκα επηηπγράλεη ε αζπιπίνη, ην παιαηόηεξν ζπλζεηηθό θάξκαθν (γλσζηό από ην 1895) ηεο νπνίαο ε αληηζξνκβσηηθή θαη παπζίπνλε δξάζε νθείιεηαη ζηνλ ίδην κεραληζκό παξεκπόδηζεο ηεο ελδπκαηηθήο κεηαηξνπήο ηνπ απασιδονικού νμένο ζηνπο απόγνλνύο ηνπ.

4 Σα σ-3 εκπιέθνληαη άκεζα ζηε ζύλζεζε ησλ θαιώλ εικοζανοειδών, ελ αληηζέζεη κε ηα σ-6 πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζύλζεζε ησλ θαθώλ. Σα εικοζανοειδή ζπληίζεληαη απ όια ηα θύηηαξα ηνπ ζώκαηνο. Γξνπλ ζαλ βηνρεκηθνί κεζνιαβεηέο γηα ηε κεηάδνζε ησλ θπηηαξηθώλ εξεζηζκάησλ από ηε κεκβξάλε ζην εζσηεξηθό ηνπ θπηηάξνπ, δειαδή εθθξίλνληαη γηα λα ειέγρνπλ ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ θαη λα ελεκεξώλνπλ ην θύηηαξν γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζε απηό. ηελ θαηεγνξία ησλ εηθνζαλνεηδώλ ππάγνληαη νη πποζηαγλανδίνερ, νη θπομβοξάνερ θαη ηα λεςκοηπιένια. Tν ΔΡΑ απνηειεί πξόδξνκν νπζία βηνζύλζεζεο ησλ σθέιηκσλ θαιώλ εηθνζαλνεηδώλ λεςκοηπιενίων (LTB-5), θπομβοξανών (ΣΥΑ-3) θαη πποζηαγλανδινών (PGE-3), ηα νπνία εκθαλίδνπλ ηζρπξή αληηθιεγκνλώδε, αληηπεθηηθή θαη αληη-αζεξσκαηνγόλν δξάζε. Γειαδή, ε ζπζηεκαηηθή ιήςε ησλ σ-3 κπνξεί λα βνεζήζεη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρνπκε ρξόληα θιεγκνλή, ιόγσ : ηεο αληηθιεγκνλώδνπο βηνινγηθήο δξάζεο ησλ θαιώλ πξνζηαγιαδηλώλ ηεο αληηπεθηηθήο δξάζεο ησλ θαιώλ ζξνκβνμαλώλ ηελ θαιώλ ιεπθνηξηελίσλ ζηνλ έιεγρν ησλ αιιεξγηθώλ αληηδξάζεσλ.

5 Αναθορές ζε Επιζηημονικές Έρεσνες ποσ Αποδεικνύοσν ηις Εσεργεηικές Επιδράζεις ηης Πρόζληψης ω-3 Δθηηκάηαη όηη ην 85% ηνπ πιεζπζκνύ ζηνλ Γπηηθό Κόζκν, πξνζιακβάλεη αλεπαξθείο πνζόηεηεο σ-3 θαη ππεξβνιηθέο πνζόηεηεο σ-6. Οη θάηνηθνη ηεο Γύζεο είζηζηαη λα ππεξθαηαλαιώλνπλ σ-6 ιηπαξά νμέα (κέζσ ηνπ θξέαηνο, ηνπ θαιακπνθέιαηνπ θ.ά.). Πνιινί επηζηήκνλεο πηζηεύνπλ όηη ε θύξηα αηηία ηεο αλεξρόκελεο ζπρλόηεηαο θαξδηαγγεηαθώλ αζζελεηώλ, ππέξηαζεο, δηαβήηε, θάπνησλ κνξθώλ θαξθίλνπ θαη πξόσξεο γήξαλζεο, είλαη ε αληζόξξνπε πξόζιεςε κεηαμύ ησλ σ-6 θαη σ-3. Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ζηελ πγεία ηεο αλαινγίαο (σ-6:σ-3) ζηε δηαηξνθή. Οη κειέηεο απηέο έδεημαλ όηη πςειή αλαινγία (σ-6:σ-3) κπνξεί λα έρεη επηβαξπληηθέο επηπηώζεηο ζην θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα. Οη πξόγνλνί καο εθάξκνδαλ ην θιάζκα (σ-6/ σ-3) 1:1 ζηελ δηαηξνθή ηνπο, ελώ νη ζύγρξνλεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο έρνπλ θέξεη ην θιάζκα θνληά ζην 20:1!! Ιδαληθά ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή κεηαμύ 1:1 έσο 4:1. Η ζπλήζεο δηαηξνθή, θαηά θαλόλα, παξνπζηάδεη έιιεηκκα ζε σ-3. Έηζη, έρεη π.ρ. εθηηκεζεί όηη κηα θνπηαιηά ιηλαξέιαηνπ (flax-seed oil) ηελ εκέξα κεηαηνπίδεη ηελ αλαινγία (σ-6:σ-3) ζηε ζσζηή πεξηνρή. Σα σ-3 αθόξεζηα ιηπαξά νμέα βξίζθνληαη ζην πξνζθήλην ηεο επηθαηξόηεηαο ιόγσ πξόζθαησλ απνηειεζκάησλ επηδεκηνινγηθώλ εξεπλώλ θαη πνιπάξηζκσλ δεκνζηεύζεσλ ζηνλ θαζεκεξηλό θαη ζηνλ επηζηεκνληθό ηύπν. Μάιηζηα είλαη πνιιέο νη αλαθνξέο, ηδηαίηεξα γηα ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, ζηα νπνία θαίλεηαη όηη ε θαηαλάισζε ςαξηώλ πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε σ-3 ιηπαξά νμέα έρεη επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο. Οη πεξηζζόηεξεο έξεπλεο δείρλνπλ όηη ηα σ-3 ιηπαξά νμέα έρνπλ αληηνμεηδσηηθέο θαη αληηθιεγκνλώδεηο ηδηόηεηεο, γεγνλόο πνπ ηα θαζηζηά ζεκαληηθνύο παξάγνληεο πξνζηαζίαο από ηηο ρξόληεο αζζέλεηεο, όπσο ηα θαθνήζε λενπιάζκαηα, ν δηαβήηεο, λεπξνεθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, ε αξζξίηηδα, ε εθθύιηζε ηεο σρξάο θειίδαο (ζπλεζέζηεξε αηηία ηύθισζεο ζηνπο ειηθησκέλνπο), ε αζζέλεηα Alzheimer (κείσζε ηεο λνεηηθήο εθθύιηζεο). Φαίλεηαη λα θαηαπνιεκνύλ ην γήξαο, θαζώο βνεζνύλ ηα θύηηαξα λα δνπλ πεξηζζόηεξν πξνζηαηεύνληαο ην γελεηηθό ηνπο πιηθό από ηηο θζνξέο. Αξθεί λα ζθεθηνύκε όηη νη ρξόληεο θιεγκνλέο είλαη έκθπηεο ζηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, ζην δηαβήηε, ζην άζζκα, ζηελ θαηάζιηςε, ζηα απηνάλνζα λνζήκαηα (ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα, λόζνο Crown s, θνιίηηδα, πνιιαπιή ζθιήξπλζε, εξπζεκ. ιύθνο θ.ά.), γηα λα θαηαλνήζνπκε ην εύξνο ηεο ζεηηθήο δξάζεο ησλ σ-3. Eπνκέλσο, ε πξνζιεςή ηνπο είλαη απαξαίηεηε γηα όιεο ηηο ειηθίεο θαη εηδηθά γηα ηα παηδηά, θαζώο πιένλ ηα πεξηζζόηεξα Διιελόπνπια δελ δηαηξέθνληαη ζσζηά θαη είλαη παρύζαξθα, αξθεηά δε από απηά έρνπλ ήδε εγθαηεζηεκέλε ππεξιηπηδαηκία.

6 ΟΡΑΗ & ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Σα σ-3 πνιπαθόξεζηα ιηπαξά νμέα παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε ζύζηαζε ησλ θπηηαξηθώλ κεκβξαλώλ θαη ηδηαίηεξα εθείλσλ ησλ λεπξηθώλ θπηηάξσλ θαη ησλ θσηνππνδνρέσλ θπηηάξσλ ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο. Η έιιεηςε DHA ζηε δηαηξνθή πεηξακαηόδσσλ θέξεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απώιεηα ηεο όξαζεο. Η πξνζζήθε επίζεο DHA ζε πξόσξα λενγλά πηζηεύεηαη όηη δηεπθνιύλεη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο όξαζεο. Ο αλζξώπηλνο εγθέθαινο είλαη έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο θαηαλαισηέο DHA, θαζ όηη πεξηέρεη ζε θπζηνινγηθέο ηηκέο πάλσ από 20 gr DHA. Υακειόηεξα επίπεδα έρνπλ ζπλδεζεί κε κεησκέλα επίπεδα ζεξνηνλίλεο, ηα νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο ζρεηίδνληαη κε απμεκέλε ηάζε θαηάζιηςεο, βίαο θαη απηνθηνλίαο. Τςειή θαηαλάισζε ςαξηώλ θαη ηρζπειαίσλ απεδείρζε πσο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεακαηηθή κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ απώιεηαο κλήκεο θαη εμαζζέλεζεο ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζηελ γεξνληηθή ειηθία, θαζώο επίζεο όηη κεηώλεη θαη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ηεο λόζνπ Alzheimer. Άιιεο έξεπλεο επηβεβαίσζαλ όηη ρώξεο κε πςειή θαηαλάισζε ςαξηώλ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ πνιύ ιηγόηεξα πνζνζηά καληνθαηαζιηπηηθώλ, ελώ ζε κειέηε ηνπ Harvard Medical School ρξεζηκνπνηήζεθαλ επηηπρώο ζπκπιεξώκαηα ηρζπειαίσλ γηα ηελ ζεξαπεία ζρηδνθξελώλ αζζελώλ. ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ & ΘΗΛΑΜΟ Μηα επαξθήο πξόζιεςε DHA θαη EPA είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο (ηδίσο ζην α ηξίκελν) θαη ηνπ ζειαζκνύ, θαζώο ην έκβξπν δελ κπνξεί λα ηα ζπλζέζεη κόλν ηνπ. Σα σ-3 ιηπαξά νμέα είλαη απνιύησο απαξαίηεηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ (κεκβξάλεο λεπξηθώλ θπηηάξσλ). Δπνκέλσο, ζπκβάιινπλ ζηελ δηαλνεηηθή θαη καζεζηαθή εμέιημε ηνπ παηδηνύ. Τπάξρνπλ ελδείμεηο όηη αλεπαξθήο πξόζιεςε σ-3 ηεο κεηέξαο, απμάλεη ηνλ θίλδπλν πξόσξνπ ηνθεηνύ θαη ρακεινύ βάξνπο γέλλεζεο ηνπ λενγλνύ. Οξηζκέλνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ όηη ε πξνεθιακςία (εκθάληζε πςειήο αξηεξηαθήο πίεζεο ηεο εγθύνπ) ζπλδέεηαη κε ηελ έιιεηςε DHA. ΠΡΟΛΗΨΗ & ΜΕΙΩΗ ΣΟΤ ΠΟΝΟΤ ΣΙ ΦΛΕΓΜΟΝΕ Κιηληθέο κειέηεο ππνδεηθλύνπλ όηη ηα ηρζπέιαηα αζθνύλ εμεηδηθεπκέλεο δξάζεηο γηα πγηέζηεξα νζηά. πγθεθξηκέλα, δηαζέηνπλ ηζρπξέο αληηθιεγκνλώδεηο ηδηόηεηεο θαη είλαη απνηειεζκαηηθά ζηελ κείσζε ηνπ πόλνπ ζηηο θιεγκνλέο (κέζσ ηεο κεησκέλεο παξαγσγήο ησλ θαθώλ θιεγκνλσδώλ εικοζανοειδών θαη κςηοκινών). Πξνζηαηεύνπλ ηνπο ρόλδξνπο θαη επηβξαδύλνπλ ηελ εμέιημε ηεο νζηεναξζξίηηδαο ή άιισλ ρξόλησλ εθθπιηζηηθώλ αξζξνπαζεηώλ (όπσο π.ρ. ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα). Πιένλ ζεσξείηαη βαζηθήο ζεκαζίαο ε ζπζηεκαηηθή θαζεκεξηλή πξόζιεςή ηνπο από ηνπο αζιεηέο θαη αζιήηξηεο, σο αληίδνην ηεο έληνλεο κπνζθειεηηθήο ιεηηνπξγίαο ζηηο αξζξώζεηο.

7 ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΜΦΑΝΙΗ ΑΘΜΑΣΟ ε θιηληθή κειέηε ηνπ Sydney University, δηαπηζηώζεθε όηη παηδηά πνπ έηξσγαλ ηαθηηθά θξέζθα, ιηπαξά ςάξηα εκθαλίδνπλ 4 θνξέο ιηγόηεξα πεξηζηαηηθά εκθάληζεο άζζκαηνο, ζπγθξηηηθά κε ηα παηδηά πνπ θαηαλάισλαλ ςάξηα ζπάληα ή πεξηζηαζηαθά. Δξεπλεηέο από ην Wyoming University, πξνζδηόξηζαλ όηη εκεξήζηα ρνξήγεζε 3,3 gr ηρζπειαίνπ, κεηώλεη ζεκαληηθά ηηο αλαπλεπζηηθέο δπζθνιίεο θαη άιια ζπκπηώκαηα αζζελώλ κε άζζκα. Σέινο, άιιεο κειέηεο ππνδεηθλύνπλ όηη ηα σ-3 κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθό κέζν γηα ηελ ζεξαπεία δηαθόξσλ πλεπκνληθώλ αζζελεηώλ, όπσο είλαη ε θπζηηθή ίλσζε θαη ην εκθύζεκα. ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΕ Η επηζηεκνληθή θνηλόηεηα πήξε ηηο πξώηεο ελδείμεηο γηα πξώηεο επεξγεηηθέο επηδξάζεηο ησλ σ-3 ην 1970, όηαλ Γαλνί θπζηθνί παξαηήξεζαλ όηη νη Δζθηκώνη είραλ ζεακαηηθά ρακειά πνζνζηά θαξδηαγγεηαθώλ επεηζνδίσλ θαη παζήζεσλ, παξά ην γεγνλόο όηη ε δηαηξνθή ηνπο ήηαλ πνιύ πινύζηα ζε ιίπε. Η ζπλέρεηα ηεο παξαηήξεζεο απηήο, αλέδεημε όηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε δηαηξνθή ηνπο ήηαλ εμαηξεηηθά πινύζηα ζε EPA θαη DHA. Καηόπηλ, από κειέηεο ζηελ Ιαπσλία θαη ζε άιιεο ρώξεο, παξαηεξήζεθε ε αληίζηξνθε ζπζρέηηζε κεηαμύ θαηαλάισζεο ςαξηνύ θαη θαξδηαγγεηαθώλ ζπκβακάησλ. Σξεηο (3) πξόζθαηεο κεγάιεο - δηπιά ηπθιέο - κειέηεο έρνπλ επηβεβαηώζεη ηελ αμία ησλ σ-3 : Η κειέηε GΙSSΙ ζε αζζελείο ύζηεξα από έκθξαγκα, ζηελ νπνία έπαηξλαλ γηα 3 έηε 1 gr. σ-3 ηελ εκέξα θαη είρε απνηέιεζκα ηε κείσζε θαηά 14% ησλ ζαλάησλ, ησλ κε ζαλαηεθόξσλ εκθξαγκάησλ θαη εγθεθαιηθώλ επεηζνδίσλ, θαζώο θαη ησλ αηθλίδησλ ζαλάησλ θαηά 45%. Η κειέηε JΔLLΙS, ζηελ νπνία Ιάπσλεο δπζιηπηδαηκηθνί, ηόζν ζηελ πξσηνγελή όζν θαη ζηε δεπηεξνγελή πξόιεςε, ιάκβαλαλ 1,8 gr. σ-3 ιηπαξά θαζεκεξηλά, κε κείσζε ησλ κείδνλσλ θαξδηαγγεηαθώλ ζπκβάλησλ θαηά 19%, κέζσ κεραληζκώλ αλεμάξηεησλ από ηελ LDL ρνιεζηεξίλε. Η κειέηε GΙSSΙ-ΗF θαηά ηελ νπνία δηαπηζηώζεθε όηη ε πξνζζήθε 1 gr. σ-3 κεηώλεη ηελ νιηθή ζλεζηκόηεηα αζζελώλ κε ζπκπησκαηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα, θαζώο θαη ηηο επαλεηζαγσγέο ηνπο γηα θαξδηαγγεηαθά αίηηα. Πιένλ πνιπάξηζκεο έξεπλεο έρνπλ επαιεζεύζεη όηη ηα σ-3 αζθνύλ ηζρπξή πξνζηαηεπηηθή δξάζε απέλαληη ζηελ αζεξνζθιήξσζε, ην έκθξαγκα, ηηο αξξπζκίεο, ην εγθεθαιηθό επεηζόδην, ηηο αγγεηαθέο αιινηώζεηο, ηελ ζηεζάγρε, ηελ θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη ηελ ζηεθαληαία λόζν. Τπάξρεη έλαο ηεξάζηηνο όγθνο επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο πνπ ζπζρεηίδεη αλακθηζβήηεηα ηα σ-3 κε ηηο αζζέλεηεο απηέο θαη απνδεηθλύεη όηη ηα σ-3 απμάλνπλ ηελ ειαζηηθόηεηα θαη ηελ αληνρή ησλ αξηεξηαθώλ ηνηρσκάησλ, πξνιακβάλνπλ ηε ζξόκβσζε ηνπ αίκαηνο, ειαηηώλνπλ ηελ αξηεξηαθή πίεζε θαη ζηαζεξνπνηνύλ ηνλ θαξδηαθό ξπζκό.

8 Άιιεο θιηληθέο κειέηεο ππνδεηθλύνπλ όηη ε ζπζηεκαηηθή ρξόληα ιήςε ζπκπιεξσκάησλ σ-3, νδεγεί ζε νπηζζνρώξεζε αζεξνζθιεξσηηθώλ ελαπνζεκάησλ ζε θαξδηνπαζείο, κεηώλεη ην θίλδπλν εκθάληζεο δεύηεξνπ πεξηζηαηηθνύ θαξδηαθήο αλαθνπήο ή εγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ θαη κεηώλεη ηε δηαζηνιηθή θαη ζπζηνιηθή πίεζε ζε ππεξηαζηθνύο. Μάιηζηα, ηειεπηαίεο έξεπλεο έρνπλ εξκελεύζεη ηελ αληηθιεγκνλώδε πξνζηαηεπηηθή δξάζε ησλ σ-3 κέζα από κηα άιιε πξνζέγγηζε, θαζ όηη ε θαηαλάισζε σ-3 ιηπαξώλ νμέσλ κεηαβάιιεη ηε ζύζηαζε ησλ ιηπνεηδώλ ησλ κεκβξαλώλ ησλ θπηηάξσλ πνπ απνηεινύλ ηηο πξόδξνκεο νπζίεο γηα ηε βηνζύλζεζε ηνπ Παξάγνληα Ελεξγνπνίεζεο Αηκνπεηαιίσλ (Platelet-Activating Factor, PAF), επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηελ παξαγσγή ηνπ. 'Δηζη ν νξγαληζκόο πξνζηαηεύεηαη από ηνλ ηζρπξόηαην απηό θιεγκνλώδε παξάγνληα, ν νπνίνο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ρξόληεο αζζέλεηεο θζνξάο αιιά θαη κε θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα (ζύκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο "αζεξνζθιήξσζεο κε εκπινθή ηνπ PAF ). Δπίζεο, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αμηόινγεο κειέηεο κε ζθνπό λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο ηπρόλ επηδξάζεηο ηεο πξόζιεςεο σ-3 ζε άηνκα κε ππεξιηπηδαηκία (πςειή νιηθή ρνιεζηεξόιε ή LDL ή ηξηγιπθεξίδηα). Οη έξεπλεο απηέο ζπκθσλνύλ όηη ε θαζεκεξηλή πξόζιεςε σ-3 κπνξεί λα επηθέξεη κείσζε ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ θαη ησλ θιαζκάησλ ρνιεζηεξόιεο ζην πιάζκα (νιηθήο θαη LDL), ρσξίο λα νδεγήζεη ζε πηώζε ηελ θαιή ρνιεζηεξόιε (HDL), θάηη πνπ είλαη ζπλεζηζκέλν ζηηο ππνιηπηδαηκηθέο δίαηηεο. Γύν πξόζθαηεο κειέηεο ηεο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Ιππνθξάηεηνπ Ννζνθνκείνπ Αζελώλ ζε αζζελείο κε ρξόληα θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη ζε πγηείο, αληίζηνηρα, έδεημαλ όηη ε ρνξήγεζε σ-3 ιηπαξώλ νμέσλ βειηίσζε ηελ θαξδηαθή ιεηηνπξγία θαη απέηξεςε ηελ εκθάληζε αξξπζκηώλ. Αλάινγα ήηαλ θαη ηα επξήκαηα κειεηώλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζηελ Ιηαιία ην 2002 θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην ην 2003 ζε αξθεηά κεγάιν δείγκα αζζελώλ. Η δεκηνπξγία ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο ζην εζσηεξηθό ησλ αγγείσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εθθίλεζε ελόο θαηαξξάθηε αληηδξάζεσλ θαη ηε ζπζζώξεπζε γύξσ από απηήλ ζξνκβσηηθώλ θαη άιισλ παξαγόλησλ πνπ ζπληζηνύλ ην θαηλόκελν ηεο θιεγκνλήο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ εμέιημε ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο. Σα σ-3 ζπκκεηέρνπλ ζηνλ κεηαβνιηθό δξόκν ζύλζεζεο θαη ζηελ παξαγσγή ησλ θαιώλ πξνζηαγιαλδηλώλ, νη νπνίεο παξεκβαίλνπλ ζηνλ θαηαξξάθηε παξαγσγήο ζξνκβσηηθώλ θαη θιεγκνλσδώλ παξαγόλησλ θαη ειαηηώλνπλ ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ζξνκβσηηθώλ επεηζνδίσλ. Δπνκέλσο, κε ηελ ηζρπξή αγγεηνδηαζηαιηηθή ηνπο δξάζε πξνθαινύλ ειάηησζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. πκπεξαζκαηηθά, ε ζπζηεκαηηθή πξόζιεςε ησλ σ-3 ιηπαξώλ νμέσλ θαη, πην εηδηθά, ησλ ΔΡΑ θαη DHA, ησλ κεγαινκνξίσλ δειαδή ηεο ζεηξάο, έρεη βξεζεί πσο : - εκπνδίδνπλ ηε ζπγθνιιεηηθόηεηα ησλ αηκνπεηαιίσλ - κεηώλνπλ ζεκαληηθά ηα επίπεδα ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ ζην αίκα - δελ επεξεάδνπλ ηα επίπεδα ηεο θαιήο ρνιεζηεξόιεο HDL - κεηώλνπλ ηε ζύλζεζε ησλ ιηπνπξσηετλώλ ρακειήο ππθλόηεηαο VLDL, νη νπνίεο απνηεινύλ ην πξόδξνκν κόξην ηεο θαθήο - LDL ρνιεζηεξόιεο θαη ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ, βνεζώληαο ζηελ ηαρύηεξε απνκάθξπλζή ηνπο από ην αίκα, θη εκπνδίδνληαο ηελ αλάπηπμε ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο ζηα αγγεία.

9 Νεώηεξεο ζπζηάζεηο & πξννπηηθέο Βάιηε ηα ςάξηα, ηα θαξύδηα θαη ηα ζαιαζζηλά ζηελ θαζεκεξηλή δηαηξνθή ζαο εάλ ζέιεηε λα έρεηε γεξή θαη πγηή θαξδηά. To πξόβιεκα είλαη πσο, ζύκθσλα κε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία, πεξηζζόηεξνη από 4 ζηνπο 10 ελήιηθεο θαη παηδηά δελ ηξώλε θαζόινπ ςάξη!!! Οη θπξηόηεξεο πεγέο σ-3 ιηπαξώλ νμέσλ είλαη θπξίσο ηα ιηπαξά ςάξηα, όπσο νη ξέγγεο, νη ζαξδέιεο, ην ζθνπκπξί θαη ν ζνινκόο. Γεληθά όια ηα ςάξηα απνηεινύλ ηελ πην πινύζηα πεγή σ-3 ιηπαξώλ νμέσλ ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο νκάδεο ηξνθίκσλ θαη ην ζεκαληηθόηεξν είλαη λα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζην λα ηα εληάμνπκε ζπζηεκαηηθά ζην εβδνκαδηαίν δηαηηνιόγηό καο. Πεξηέρνληαη αθόκα ζε μεξνύο θαξπνύο (όπσο θαξύδηα θαη ακύγδαια), ζην ιηλαξέιαην (flaxseed oil) θαη ιηλαξόζπνξν. [Βλέπε ζσ. ΠΙΝΑΚΔ ζηο ηέλορ] ε όζνπο δελ αξέζεη ην ςάξη, ππάξρεη ε ιύζε ηεο πξόζιεςεο ζπκππθλσκέλνπ ηρζπέιαηνπ κέζσ ζπκπιεξσκάησλ. ήκεξα θπθινθνξεί θαξκαθνηερληθέο κνξθέο (έσο θαη 1 gr. σ-3 ζε θάζε cps), γεγνλόο πνπ έρεη δηεπθνιύλεη ηδηαίηεξα ηε ρνξήγεζή ηνπο, θαζώο κία cps καο δίλεη αξθεηή πνζόηεηα σ-3 ιηπαξώλ νμέσλ γηα λα πξνζηαηεπζνύκε από θαξδηαθό επεηζόδην. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθό γεγνλόο είλαη θαη ε αζθάιεηα ησλ σ-3 ιηπαξώλ νμέσλ. Σνλ ηειεπηαίν θαηξό κάιηζηα, ε ηαηξηθή θνηλόηεηα βξέζεθε ζε δίιεκκα σο πξνο ην θαηά πόζν ε πξνηξνπή γηα θαηαλάισζε ςαξηώλ θαη ζθεπαζκάησλ σ-3 είλαη νξζή ή όρη, εμ αηηίαο ηεο παξνπζίαο ηνμηθώλ ξύπσλ (δηνμίλεο, ρισξησκέλα δηθαηλύιηα, πδξάξγπξνο θ.α.) ζε ζαιάζζηνπο νξγαληζκνύο, πνπ έγηλε θαη επξύηεξα γλσζηή κέζσ ζρεηηθώλ αλεζπρεηηθώλ ξεπνξηάδ ζηα ΜΜΔ. Πξόζθαηεο έξεπλεο πνπ εμέηαζαλ ηα δεδνκέλα ηεο δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο θαη εθηηκήζεθαλ ηόζν νη σθέιηκεο πιεπξέο, όζν θαη ε επηθηλδπλόηεηα (risk assessment) απέδεημαλ όηη ηα ζπκπιεξώκαηα σ-3 είλαη απνιύησο αζθαιή θαη απαιιαγκέλα από ηνπο ξύπνπο απηνύο. Μνινλόηη ρνξεγείηαη σο θάξκαθν ιόγσ ησλ επεξγεηηθώλ ηδηνηήησλ ηνπ, πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ζπκππθλσκέλν ηρζπέιαην, από ην νπνίν έρνπλ αθαηξεζεί ηπρόλ βαξηά κέηαιια ή άιια αξλεηηθά ζηνηρεία. Ήδε, ε Ακεξηθαληθή Καξδηνινγηθή Δηαηξεία, ην Δπξσπατθό Καξδηνινγηθό Κνιέγην θαη ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο ζπληζηνύλ επηζήκσο ζε θαξδηνπαζείο θαη ζε πγηείο λα εληάμνπλ ζην εβδνκαδηαίν δηαηηνιόγηό ηνπο 3-4 γεύκαηα κε ςάξη, ή λα ιακβάλνπλ ηελ αλάινγε πνζόηεηα δηαηξνθηθώλ ζπκπιεξσκάησλ σ-3 (cps). Δπίζεο, ε Ακεξηθαληθή Καξδηνινγηθή Δηαηξεία έρεη εληάμεη ηε ρνξήγεζή ηνπο (κε ηαηξηθή ζπληαγή) ζηε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ππεξηξηγιπθεξηδαηκηθώλ αζζελώλ. Μπνξνύλ λα ρνξεγεζνύλ, όκσο, αθόκε θαη ζε πγηείο, νη νπνίνη δελ ιακβάλνπλ ηηο ζπληζηώκελεο εκεξήζηεο πνζόηεηεο σ-3 ιηπαξώλ νμέσλ κέζσ ηεο δηαηξνθήο θαη νη ζπγθεληξώζεηο ηνπο είλαη αλεπαξθείο ζηνλ νξγαληζκό. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, πξέπεη θαηά ηε ρνξήγεζή ηνπο λα απνθεύγεηαη ε ηαπηόρξνλε πξόζιεςε βηηακίλεο Δ (πνπ έρεη αληηνμεηδσηηθή δξάζε), γηαηί ηα σ-3 είλαη πνιύ επαίζζεηα ζε αληηδξάζεηο νμείδσζεο.

10 Σύκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο Ακεξηθαληθήο Καξδηνινγηθήο Εηαηξείαο, ηνπ Επξσπατθνύ Καξδηνινγηθνύ Κνιεγίνπ θαη ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Υγείαο : Οη πάζρνληεο από ζηεθαληαία λόζν, θαξδηαθή αλεπάξθεηα, θνιπηθή καξκαξπγή ή αζεξσκαηηθή λόζν πξέπεη λα εληάμνπλ ζην εβδνκαδηαίν δηαηηνιόγην ηνπο 3-4 γεύκαηα κε ςάξη (θάζε κεξίδα ηζoδπλακεί κε 140 gr), ή λα ιακβάλνπλ ηελ αλάινγε πνζόηεηα κέζσ δηαηξνθηθώλ ζπκπιεξσκάησλ σ-3 ( ~ 1000 mg/εκεξ.). Οη πγηείο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 γεύκαηα κε ςάξη / εβδ., ή λα ιακβάλνπλ ηελ αλάινγε πνζόηεηα κέζσ ζπκπιεξσκάησλ σ-3 ( ~ 500 mg εκεξεζίσο) ζε δειαηηλώδεηο θάςνπιεο (softgels). Πεπιεκηικόηηηα επιλεγμένων ηποθίμων ζε ω-3 λιπαπά οξέα E Λ Α Ι Α g / 15 ml (κοςηαλιά) Λιναπέλαιο 7,5 Τ Ρ Ο Φ Ε Σ Σολομόρ (κονζέπβα, ζηπαγγιζμένορ) g / 100 g Μοςποςνέλαιο 2,8 Σαπδέλερ (ζηπαγγιζμένερ) 1,6 Καπςδέλαιο 1,6 Σολομόρ (μαγειπεμένορ) 1,5 Canola oil (ηποποποιημένο κπαμβέλαιο) Σογιέλαιο 0,9 1,9 1,3 Σοςζάμι 0,4 Τόνορ (κονζέπβα ζε νεπό, ζηπαγγιζμένορ) Ελαιόλαδο 0,1 Καπύδια 9,2 0,3

11 Πεπιεκηικόηηηα ζε λίπορ, Omega 6 και Οmega 3 λιπαπά οξέα ( gr ανά 100 gr ηποθίμος) ζε 100 gr ΛΙΠΟ Omega 6 Omega 3 (ALA) ΛΙΝΑΡΔΛΑΙΟ ,3 ΛΙΝΑΡΟΠΟΡΟ 29 3,5 17,1 ΚΡΑΜΒΔΛΑΙΟ ,3 ΚΑΡΥΓΔΛΑΙΟ 96 51,1 11, * Ληλαξέιαην (Flaxseed oil) ** Kξακβέιαην (Canola oil)

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5 Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή Nut1_l5 Ληπίδηα Μείγκα ηξηγιπθεξηδίσλ δει Έλα κόξην γιπθεξίλεο Σξία κόξηα ιηπαξώλ νμέσλ Ληπίδηα ηεο ηξνθήο Απνηεινύληαη θπξίσο από ηα ιηπαξά νμέα: Μπξηζηηθό Παικηηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οη ζηαηίλεο ζηνπο ρακεινύ θηλδύλνπ αζζελείο

Οη ζηαηίλεο ζηνπο ρακεινύ θηλδύλνπ αζζελείο Οη ζηαηίλεο ζηνπο ρακεινύ θηλδύλνπ αζζελείο Κσλζηαληίλνο Τδηόκαινο Επίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Α Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Ννζνθνκείν ΑΧΕΠΑ LDL-C : κείδσλ παξάγνληαο θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ. Ειζαγωγή. Ο πόλορ ηων λιπιδίων ζηον οπγανιζμό. 1. Απνηεινύλ ην θύξην δομικό ζςζηαηικό ησλ θπηηαξηθώλ κεκβξαλώλ.

ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ. Ειζαγωγή. Ο πόλορ ηων λιπιδίων ζηον οπγανιζμό. 1. Απνηεινύλ ην θύξην δομικό ζςζηαηικό ησλ θπηηαξηθώλ κεκβξαλώλ. ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ Ειζαγωγή Ληπίδηα ραξαθηεξίδνληαη ηα βηνκόξηα πνπ δε δηαιύνληαη ζην λεξό, αιιά κόλν ζε νξγαληθνύο δηαιύηεο π.ρ. ζηνλ αηζέξα ή ην ρισξνθόξκην. Από ρεκηθή άπνςε κπνξνύλ λα αλήθνπλ ζε πνιιέο θαηεγνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Κπθινθνξηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ.

Κπθινθνξηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. Κπθινθνξηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. Βηνινγία Α γπκλαζίνπ Σαρηλίδεο Σπκεώλ Η πνξεία ηνπ αίκαηνο: Τν αίκα θαηαιήγεη κέζσ ησλ θιεβώλ ζηελ θαξδηά. Τν αίκα απηό είλαη πινύζην ζε διοξείδιο του άνθπακα. Οδεγείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη :

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Θέμα Α. Σηιρ επωηήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ πος ακολοςθούν ζημειώζηε ζηο γπαπηό ζαρ ηον απιθμό ηηρ επώηηζηρ και δίπλα ηην ένδειξη ηηρ ζωζηήρ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Bηηακίλεο. Nut1_l7. vitamines, nut1_l7 1

Bηηακίλεο. Nut1_l7. vitamines, nut1_l7 1 Bηηακίλεο Nut1_l7 vitamines, nut1_l7 1 Οξηζκόο Οξγαληθέο ελώζεηο απαξαίηεηεο γηα ηνλ αλζξώπηλν κεηαβνιηζκό Ο νξγαληζκόο δελ ηηο ζπλζέηεη θαζόινπ ή ηηο ζπλζέηεη ζε αλεπαξθήο πνζόηεηεο πλεπώο πξέπεη λα πξνζιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚ ΓΗΑ ΚΑΡΓ Ζ ΝΟ Ο Ζ

ΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚ ΓΗΑ ΚΑΡΓ Ζ ΝΟ Ο Ζ ΤΠΔΡΣΑΖ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚΖ ΝΟΟ Ζ ππέξηαζε απνηειεί έλα θαιά ηεθκεξησκέλν παξάγνληα θηλδύλνπ γηα ηελ εκθάληζε αγγεηαθώλ εγθεθαιηθώλ επεηζνδίσλ θαη ζηεθαληαίσλ ζπκβακάησλ Οη αζζελείο κε

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα