18PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "18PROC"

Transcript

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΕ: / Αρ. Μελέτης 40/2017 CPV : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Εκτιμώμενης αξίας ,99 (πλέον Φ.Π.Α. 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της ως άνω μελέτης

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 : Κύριος του Έργου Αναθέτουσα αρχή Στοιχεία επικοινωνίας Άρθρο 2 : Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών Άρθρο 3 : Υποβολή φακέλου προσφοράς Άρθρο 4 : Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών Άρθρο 5: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης Άρθρο 6 : Ενστάσεις Άρθρο 7: Συμπλήρωση αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης Άρθρο 9: Σειρά ισχύος εγγράφων Άρθρο 10: Γλώσσα Διαδικασίας Άρθρο 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 12: Εκτιμώμενη αξία Χρηματοδότηση Προθεσμίες της σύμβασης Άρθρο 13: Προσφορές Χρόνος ισχύος προσφορών Άρθρο 14 : Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης Άρθρο 16: Δημοσιότητα Δαπάνες δημοσίευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού Άρθρο 19: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Άρθρο 20: Περιεχόμενο φακέλων προσφοράς Άρθρο 21 :Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς Άρθρο 22: Αποδεικτικά μέσα (μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού, πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, έλεγχος νομιμοποίησης) Άρθρο 23: Υπεργολαβία Άρθρο 24: Διάφορα - 3 -

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Κύριος του Έργου Αναθέτουσα Αρχή Στοιχεία επικοινωνίας 1. 1 Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Θεσσαλονίκης Οδός : Βασ. Γεωργίου Α1 Ταχ.Κωδ. : Τηλ. : Telefax : Πληροφορίες : Κύριος του Έργου ή Εργοδότης: Δήμος Θεσσαλονίκης 1.3 Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Θεσσαλονίκης 1.4 Προϊστάμενη Αρχή : Οικονομική Επιτροπή 1.5 Διευθύνουσα Υπηρεσία : Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων 1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 1.7 Η Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό είναι η Οικονομική Επιτροπή, στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές: Οδός : Βασ. Γεωργι ου Α 1 Ταχ.Κωδ. : Τηλ. : Telefax : Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο. Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως στους ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών 2.1 Τα έγγραφα της σύμβασης για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα: α) η παρούσα διακήρυξη, β) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν 4412/2016, γ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, δ) το τεύχος τεχνικών δεδομένων, ε) η συγγραφή υποχρεώσεων, στ) το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών, ζ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω

5 2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 2 στα έγγραφα της σύμβασης από τις 28/09/2018 στην ιστοσελίδα Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα διατίθεται από τις 28/09/2018 στα γραφεία Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, οδός Γ. Χαλκίδη 20, πληροφορίες Αναστασιάδου Σουζάνα τηλ.: Για την παραλαβή του, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να να απευθύνονται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. το μέχρι 4 ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφο αυτού με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης σε προηγούμενο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 10/10/2018, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο 4 ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών και για την Παρούσα έως την 12/10/2018. Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς 3.1 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 14, είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, Βασ. Γεωργίου Α' 1, , Θεσσαλονίκη, γραφείο 020 του κτηρίου Ε είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, το Δήμο Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α' 1, , Θεσσαλονίκη στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου & Διοικητικής Υποστήριξης 1ος ΟΡΟΦΟΣ, γραφείο 102 Α είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το Δήμο Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α' 1, , Θεσσαλονίκη στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου & Διοικητικής Υποστήριξης 1ος ΟΡΟΦΟΣ, γραφείο 102 Α. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 3.2 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού Προσφορά του 3 για τη μελέτη: «Φωτισμός ανάδειξης μνημείων πλησίον του άξονα της Εγνατίας οδού» με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Θεσσαλονίκης και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 18/10/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα π.μ

6 Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, ). 3.3 Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20.1 του παρόντος, β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20.3 του παρόντος. Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του άρθρου 3.2 του παρόντος. 3.4 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία υποβολής του άρθρου 14 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος. 3.5 Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 3.6 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα : α) από τον ίδιο το μελετητή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Άρθρο 4 : Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών 4.1 Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 του παρόντος. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 3.1 του παρόντος (η ώρα και ημέρα υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού

7 4.2 Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα ή μετά τη λήξη της παραλαβής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος, αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής. Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του 4, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 4.3 Η Επιτροπή αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές, τις μονογράφει και καταχωρεί το περιεχόμενό τους στο πρακτικό. Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά κατά κατηγορία μελέτης απορρίπτεται εφόσον οι ποσότητες του φυσικού αντικειμένου της προσφοράς δεν αντιστοιχούν στο αντικείμενο της μελέτης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της περιπτ. (κε) της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση διακοπής δημόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία συνεχίζεται τις αμέσως επόμενες ημέρες. Σχετικώς εκδίδεται γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία κοινοποιείται εγγράφως, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομικώς ή με φαξ ή με συνδυασμό των ανωτέρω μέσων σε όλους τους προσφέροντες για την ημερομηνία και ώρα της επόμενης δημόσιας συνεδρίασης. 4.4 Ύστερα από το άνοιγμα των αποδεκτών οικονομικών προσφορών κάθε προσφέροντος, η Επιτροπή προσδιορίζει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος και καταγράφει τις ενέργειές της και την εισήγησή της για την ανάθεση, σε σχετικό Πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να το εγκρίνει. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στους προσφέροντες. Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος. Άρθρο 5: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 5.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών 5 από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 22 του παρόντος. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 5.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 5.3 i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ. είναι ψευδή ή ανακριβή, ή - 7 -

8 ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των δικαιολογητικών, ή iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18 του παρόντος 6 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος, ο προσωρινός ανάδοχος αποκλείεται και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 5.4 Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 22 της παρούσας (οψιγενείς μεταβολές), οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 22 της παρούσας. 5.5 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 19 της παρούσας, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 5.6 Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή(αποφαινόμενο όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε για την απόρριψη του προσωρινού αναδόχου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά την παρ. 5.6 του παρόντος άρθρου, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 5.7 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στο Δημαρχείο, στα γραφεία του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στην οδό Βασ. Γεωργίου Α' 1, 54640, γραφείο 016Ε εντός χρονικού διαστήματος 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε σε αυτούς, επί αποδείξει, η απόφαση κατακύρωσης. 5.8 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Άρθρο 6: Ενστάσεις Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 14 της παρούσας. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού (ή του Τεχνικού Συμβουλίου για ενστάσεις κατά της διακήρυξης), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο

9 Άρθρο 7: Συμπλήρωση αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης 8.1 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 8.2 Ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 22 της παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 17 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 19 και δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 18, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 8.3 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, αποκλείεται, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. Άρθρο 9: Σειρά ισχύος εγγράφων Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού, η σειρά ισχύος των εγγράφων είναι η ακόλουθη: 1. Το Συμφωνητικό, 2. Η παρούσα Διακήρυξη με τα Προσαρτήματά της, 3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, 4. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα Παραρτήματά της, 6. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων με τα Παραρτήματά του, το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου. 7. Το τεύχος των προεκτιμώμενων αμοιβών με τους αναλυτικούς υπολογισμούς της προεκτιμηθείσας αμοιβής κατά κατηγορία μελέτης. Άρθρο 10 : Γλώσσα Διαδικασίας 10.1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της , που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)

10 Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν σε αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013), είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα Apostille σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013) Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. Άρθρο 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή, ιδίως, οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας: 1. Ο ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του. 2. Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών (Α' 42), όπως ισχύουν. 3. Ο ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού. 4. Ο ν. 4129/2013 (Α 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Ο ν. 4014/2011(Α 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 6. Ο ν. 4013/2011 (Α 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Το π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» (Α 185). 8. Ο ν. 3548/2007 Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις (Α 68), όπως ισχύει. 9. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 10. Ο ν. 3861/2010 (Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»

11 11. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 12. Ο ν. 4314/2014 (Α 265) Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο , Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/ ) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις, ο ν. 3614/2007 (Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » και ο ν. 3614/2007 (Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » και το κατ εξουσιοδο τηση αυτω ν κανονιστικο πλαι σιο Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 14. Ο ν. 2859/2000 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) (Α 248) όπως ισχύει. 15. Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. 16. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις όπως ισχύει. 17. Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα, όπως ισχύει. 18. Το π.δ. 696/1974 Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών (Α' 301), όπως ισχυ ει, ως προς το με ρος Β (Προδιαγραφε ς) και ως συγκριτικο στοιχείο για τη προεκτίμηση αμοιβών μελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό αμοιβών. 19. Το ν.δ. 2726/1953 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων του άρθρου 59 του από 17.7/ Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών, ο πως ισχυ ει μετα την τροποποι ηση του με το ν. 3919/2011 (Α 32). 20. Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων». 21. Η με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/ Απόφαση Υπ. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β 2540), που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α 226). 22. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα έγγραφα της παρούσας σύμβασης, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 23. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 12: Εκτιμώμενη αξία Χρηματοδότηση Προθεσμίες της σύμβασης 12.1 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε ,99 (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές της παρακάτω κατηγορίας μελέτης: ,13 (χωρίς ΦΠΑ) για μελέτη κατηγορίας 9 (Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές μελέτες) ,73 (χωρίς ΦΠΑ) για σύνταξη Τευχών δημοπράτησης 1 και 5.928,13 (χωρίς ΦΠΑ) για απρόβλεπτες δαπάνες. Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018 και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο σκέλος των εξόδων, οικονομικού έτους 2018 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από από τον ΚΑ / ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ UNESCO και πηγή: ανταποδοτικές πιστώσεις και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/ Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και οι τιμές μονάδος που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς των άνω προεκτιμώμενων αμοιβών, αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών. Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, να μελετήσουν τα τεχνικά στοιχεία του έργου, η δε οικονομική τους προσφορά αποτελεί τη συνολική αμοιβή τους για το σύνολο του προς μελέτη αντικειμένου, όπως αυτό προδιαγράφεται στο Φάκελο δημόσιας σύμβασης. Τεκμαίρεται σχετικά ότι ο ανάδοχος έλαβε υπόψη, κατά τη μελέτη του Φακέλου δημόσιας σύμβασης, την πιθανότητα να μην αντιστοιχούν οι ποσότητες μονάδων φυσικού αντικειμένου, που αναφέρονται στο τεύχος της προεκτιμώμενης αμοιβής, στις τελικές ποσότητες που θα απαιτηθούν για την εκπόνηση της μελέτης και διαμόρφωσε ανάλογα την οικονομική του προσφορά. Εφόσον προκύψουν διαφορές, εφαρμόζεται το άρθρο 186 του ν. 4412/ Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 255 ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Στο συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, ως ακολούθως: 8 1 Ο Παραδοτέο «Τεχνική περιγραφή, προσχέδια, υπολογισμούς και φωτοτεχνικές μελέτες για κάθε μνημείο» 105 ημέρες (καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης 60 ημέρες) 2 Ο Παραδοτέο «Τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές, ανάλυση τιμών, τιμολόγιο μελέτης, συγγραφή υποχρεώσεων, προϋπολογισμός μελέτης, σχέδια σε ηλεκτρονική μορφή dwg, σχέδια σε έντυπη μορφή σε κλίμακα 1/200 και 1 CD με όλα τα παραπάνω ψηφιακά αρχεία σε μορφή doc, pdf και dwg» 150 ημέρες (καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης 90 ημέρες) Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 150 ημέρες. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης Με την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου καταβάλλεται το 30% της συμβατικής αμοιβής. Με την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου καταβάλλεται το 70% της συμβατικής αμοιβής. 1 Αν απαιτείται ΣΑΥ ΦΑΥ και τεύχη δηµοπράτησης. ιαφορετικά να διαγραφούν

13 Άρθρο 13: Προσφορές Χρόνος ισχύος προσφορών 13.1 Eεναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές 13.2 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης Οι προσφορές θα ισχύουν για 6 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών του επομένου άρθρου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής. Άρθρο 14 : Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 18/10/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα π.μ.. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές, κατά το άρθρο 3.5 του παρόντος. Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 15.1 Εγγυήσεις συμμετοχής Για την συμμετοχή στη διαδικασία δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης, αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13 της παρούσας, ήτοι μέχρι..., άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον

14 προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Οι εγγυήσεις συμμετοχής καταπίπτουν, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 17 έως 19 της παρούσας, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις συμμετοχής επιστρέφονται ως εξής : α) στον ανάδοχο, με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, β) στους λοιπούς προσφέροντες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/ Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 11 Ο Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης: α) εκδίδεται είτε από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό, είτε από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού και β) πρέπει να περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης, αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης 12, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου Εγγύηση προκαταβολής Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με

15 παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 13 Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ επιλογή του οικονομικού φορέα/αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο της παρούσας Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Άρθρο 16: Δημοσιότητα Δαπάνες δημοσίευσης Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται στον ελληνικό Τύπο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής ( και στο ενημερωτικό δελτίο - ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. 14. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της σύμβασης

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 21 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει του άρθρου 18 και πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 19. Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χω ρες που δεν εμπι πτουν στην περι πτωση γ της παρου σας παραγρα φου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού 18.1 Κάθε προσφέρων αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: Υπάρχει εις βάρος του προσφέροντος αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους : α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24 ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της , σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της , σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σ. 48), η οποία κυρω θηκε με το ν. 2803/2000 (Α 48),

17 δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της , σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της , σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνικη νομοθεσι α με το ν. 3691/2008 (Α 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της , σ. 1), η οποι α ενσωματω θηκε στην εθνικη νομοθεσι α με το ν. 4198/2013 (Α 215 ). Η υποχρέωση αποκλεισμού προσφέροντος εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντος ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ ελάχιστον τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η εν λόγω υποχρέωση αφορά κατ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου α) Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και β) η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους

18 Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις 15 : (α) Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορούν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, (β) Ο προσφέρων τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016), (γ) Ο προσφέρων έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, (δ) Ο προσφέρων έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, (ε) Ο προσφέρων έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων Προσφέρων που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους και μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω προσφέρων δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους προσφέροντες αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον προσφέροντα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Προσφέρων που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/ Προσφέρων που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης

19 Άρθρο 19. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντι στοιχα Μητρω α του Παραρτη ματος XI του Προσαρτη ματος Α του ν. 4412/ Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 19 Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05 (που διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 377 του ν.4412/2016), ως εξής: Για την κατηγορία μελέτης (9) Μελέτες Μηχανολογικές Ηλεκτρολογικές Ηλεκτρονικές, 1 στέλεχος τουλάχιστον 12 ετούς εμπειρίας η οποία προκύπτει από την εκπόνηση μελέτης που έχει εγκριθεί από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, σε ένα τουλάχιστον έργο εξωτερικού φωτισμού ανάδειξης χαρακτηρισμένου μνημείου οποασδήποτε περιόδου και είδους κατασκευής την τελευταία δεκαετία (από 2008 έως 2017), η προεκτιμηθείσα αμοιβή της οποίας ήταν τουλάχιστον χωρίς ΦΠΑ. Αποδεικτικό στοιχείο της τεχνικής ικανότητας θα είναι πιστοποιητικό ορθής εκτέλεσης (Έγκριση από αρμόδιο όργανο του ΥΠΠΟ (Τοπικό ή ΚΑΣ/ΚΣΝΜ))

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Άρθρο 20: Περιεχόμενο φακέλων προσφοράς Κάθε προσφέρων οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω στοιχεία: 20.1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/ ), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο προσφέρων πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 18 του παρόντος, ββ) ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 19 της παρόντος. β) Η εγγύηση συμμετοχής. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιλαμβάνει το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο αναγράφει τα στοιχεία του προσφέροντος, την προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης και την συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. Η οικονομική προσφορά συντίθεται για κάθε επιμέρους κατηγορία μελέτης. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν έντυπο οικονομικής προσφοράς στο οποίο αναγράφουν την προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης και τη συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. Η οικονομική προσφορά συντι θεται για κα θε επι με ρους κατηγορι α μελε της, συ μφωνα με τις διατα ξεις της περι πτωσης δ της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016. Περιλαμβάνει, εκτός από τις αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών, τις αμοιβές για τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των αναγκαίων ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως, καθώς επίσης και των εργασιών /μελετών, σύμφωνα με τα αναφερο μενα στην περι πτωση δ της παραγρα φου 8 του α ρθρου 53 του ν. 4412/2016. Η συνολική προσφερόμενη τιμή τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης (θετικό ή αρνητικό) επί της προεκτιμώμενης αμοιβής, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες για διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις κατά τους όρους του άρθρου 7 του παρόντος. Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

21 Άρθρο 22: Αποδεικτικά μέσα (μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού, πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, έλεγχος νομιμοποίησης) 20 Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου και κατά τη σύναψη της σύμβασης. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, αυτά θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός 6 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της σχετικής πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός 6 μηνών. Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των άρθρων 18 και 19 της παρούσας. Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 18 και της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 19.1 πρέπει να ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 19.3, αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής έγγραφης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 5.1 ειδοποίησης από την αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά 21 : 22.1 Σχετικά με τον έλεγχο περί μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού: Για τις περιπτώσεις του άρθρου του παρόντος, απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα πρόσωπα που ορίζονται στα τρία τελευταία εδάφια του άρθρου του παρόντος Για τις περιπτώσεις του άρθρου του παρόντος: β1) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου κράτους μέλους ή χώρας. Οι Έλληνες μελετητές - φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν βεβαίωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ή άλλου τυχόν ασφαλιστικού οργανισμού όπου είναι ασφαλισμένοι για την κάλυψη κύριας και επικουρικής ασφάλισής τους. Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες / Γραφεία Μελετών υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). Δεν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. β2) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας. Δ.Ο.Υ. Οι έλληνες μελετητές και Εταιρείες / Γραφεία Μελετών υποβάλλουν αποδεικτικό της αρμόδιας Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση, θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ

22 Για τις περιπτώσεις του άρθρου του παρόντος: Για την περίπτωση β 22, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός Α.Ε., όταν δε πρόκειται περί Α.Ε. από το Γ.Ε.Μ.Η. ή τις Περιφερειακές Ενότητες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Οι μελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Για τις περιπτώσεις α, γ και δ 23, επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού 24. Για την περίπτωση ε 25, πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής. Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα μελετητές - φυσικά πρόσωπα, προσκομίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου επιμελητηρίου (όταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των μελών του) περί μη διάπραξης παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Τα Γραφεία / Εταιρείες Μελετών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα-μελετητές, ανεξάρτητα από την χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), τα οποία δεν υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς φορείς, υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα μέλη του, διαφορετικά υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα Αν το κράτος μέλος ή χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά που να καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό έως , το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό έως Για την περίπτωση του άρθρου του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/ Σχετικά με τον έλεγχο πλήρωσης κριτηρίων ποιοτικής επιλογής: Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους : (α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής: στην κατηγορία μελέτης 9, πτυχίο τάξεως Γ 26 (β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτη ματος Α του ν. 4412/2016. (γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό

23 ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της παρούσας Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται ως ακολούθως 27 : Εκ των οικονομικών φορέων, οι μεν προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα αποδεικνύουν την Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα με το Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών. Κατηγορία μελέτης 9, πτυχίο τάξεως Γ (Η εν λόγω πληροφορία συμπληρώνεται στο Τ.Ε.Υ.Δ. στο Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής --> Α' Καταλληλότητα στην απάντηση για την Ερώτηση 1). Οι αλλοδαποί αποδεικνύουν την Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα με αποδεδειγμένη εγγραφή σε Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και με την γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05 (που διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 377 του ν.4412/2016), ως εξής: για την κατηγορία μελέτης 9 με ένα τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας. Σε κάθε περίπτωση η τεχνική ικανότητα θα αποδεικνύεται με προσκόμιση καταλόγου εργασιών που εκτελέσθηκαν την τελευταία δεκαετία, συνοδευόµενος από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των σηµαντικότερων εργασιών Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό μπορούν, για την εκάστοτε σύμβαση, να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 1. ΦΕΚ σύστασης, 2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, κάτοικος Αθηνών και γνώστης της ελληνικής γλώσσας, ως αντίκλητος, 5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την

24 ημερομηνία υποβολής προσφορών Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε, ΙΚΕ: 1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά 2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Άρθρο 23 - Διάφορα: Για την διεξαγωγή του διαγωνισμού έχουν εκδοθεί οι πιο κάτω αποφάσεις: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 429/ και 1125/ για την έγκριση της δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης για το οικονομικό έτος Σε περίπτωση που η διακήρυξη έχει ασάφεια ή δεν αναφέρεται συγκεκριμένα σε άρθρο της ή δεν αναφέρεται καθόλου, τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα του Ν. 4412/2016. Θεσσαλονίκη (Τόπος Ημερομηνία) Οι συντάξας Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Ηλεκτροφωτισµού Η Προϊσταµένη ιεύθυνσης Βιώσιµης Κινητικότητας και ικτύων Αναστάσιος Αρχοντής ηµήτριος Κατιρτζόγλου Μαρία Ζουρνά Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με την υπ' αριθμ. πρωτ.... απόφαση 28 Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Άννα Αγγελίδου - Πολυχρονιάδου

25 1 Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένη η υπό ανάθεση μελέτη. 2 Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 3 του ν. 4412/2016, η ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της σύμβασης δεν είναι υποχρεωτική στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων κάτω των ορίων. 3 Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα στοιχεία όλων των μελών αυτής. 4 Η εν λόγω πληροφορία συμπληρώνεται στο Τ.Ε.Υ.Δ. στο Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής --> Α' Καταλληλότητα στην απάντηση για την Ερώτηση 1). 5 Η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016). 6 Mε την επιφύλαξη των παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/ Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 8 Κατά το άρθρο 184 του ν. 4412/2016, τμηματικές προθεσμίες μπορούν να τεθούν στο συμφωνητικό κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής. Αν δεν τεθούν τμηματικές προθεσμίες, η σχετική αναφορά της διακήρυξης διαγράφεται. Επίσης, μπορεί να γίνεται παραπομπή στο σχετικό χρονοδιάγραμμα που (τυχόν) περιλαμβάνεται στο τεύχος τεχνικών δεδομένων. 9 Πρβ. άρθρο 91 παρ. 1 περ. (ε) του ν. 4412/2016. Αν, ωστόσο, στην παράγραφο 13.1 η αναθέτουσα αρχή έχει συμπληρώσει ότι γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, η παράγραφος 13.2 δεν συμπληρώνεται. 10 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 11 Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (αρθ.72 παρ. 1 περ. β) εδ. τρίτο του ν. 4412/2016). 12 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, όπως αυτός καθορίσθηκε στο άρθρο 13 της παρούσας (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο τέταρτο του ν. 4412/2016). 13 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 ( Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 2756/ έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 14 Σύμφωνα με την περ. 40 της παρ. 1 και την παρ. 3 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016, εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας με πανελλήνια κυκλοφορία, που προβλέπεται στο άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 3316/2005 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017 (πρβ. παρ. 10 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016), καθώς και σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού, στον οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο,το οποίο αφορά η μελέτη ή η υπηρεσία, ή της έδρας της Περιφέρειας, αν στην έδρα του νόμου δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα ή αν το έργο θα εκτελεστεί σε περισσότερους νομούς, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο 12 του ν. 3316/2005 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 (πρβ. παρ. 12 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016). 15 Οι λόγοι της παραγράφου αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της παρ , συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής,

26 ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση επιλογής οποιουδήποτε δυνητικού λόγου αποκλεισμού της παρ και πρόβλεψης του στην παρούσα διακήρυξη, η αναθέτουσα αρχή αποκλείει υποχρεωτικά τον οικονομικό φορέα, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει ο συγκεκριμένος λόγος αποκλεισμού. Επισημαίνεται ότι η επιλογή της αναθέτουσας αρχής για τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου διαμορφώνει αντιστοίχως το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) και τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 του παρόντος. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή δεν επιλέξει κάποιον από τους λόγους αποκλεισμού της παρ , διαγράφεται το περιεχόμενο των σχετικών λόγων αποκλεισμού της παραγράφου και δεν συμπληρώνεται αντίστοιχα το ΕΕΕΣ και τα αποδεικτικά μέσα. 16 Η αναφορά στην παρ τίθεται εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει κάποιον από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου αυτής. 17 Η αναφορά στην παρ τίθεται εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει κάποιον από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου αυτής. 18 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής είναι προαιρετικά για την αναθέτουσα αρχή και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). 19 Συμπληρώνεται, περιγραφικά η τεχνική ικανότητα που απαιτείται για τη συγκεκριμένη σύμβαση. Για περισσότερα, πρβ. προαναφερόμενη Κατευθυντήρια Οδηγία (Κ.Ο.) της Αρχής για τη συμπλήρωση του παρόντος Τεύχους. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016). 20 Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν αποδεικτικά μέσα, πλην εκείνων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 82 του ν. 4412/2016. Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, διευκρινίζονται τα εξής: 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/ Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 21 Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση δικαιολογητικών προς απόδειξη μόνο των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής που έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη. 22 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 23 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 24 Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον μπορέσει να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις αυτές, αποκλείει οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης

27 25 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 26 Τίθενται οι τάξεις ανά κατηγορία μελέτης με βάση τις προεκτιμώμενες αμοιβές για το σύνολο των σταδίων της αντίστοιχης κατηγορίας μελέτης (πρβλ. άρθρο 77 παρ. 2α του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται η δυνατότητα εκ του άρθρου 77 παρ. 2β του ν. 4412/2016, να ζητούνται, μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, πτυχία ανώτερης τάξης από αυτή που προκύπτει με βάση την προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης, καθώς και η δυνατότητα εκ του άρθρου 77 παρ. 2γ του ν. 4412/2016, να ζητούνται πτυχία της αμέσως κατώτερης τάξης, μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου. 27 Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του προσφέροντος, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 19.3, η αναθέτουσα αρχή αναγράφει όσα εκ των αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται στα στοιχεία αιι, β, γ, ε, στ και η του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 απαιτούνται (άρθρο 80 παρ. 5 του ως άνω νόμου). 28 Του αρμοδίου οργάνου του εργοδότη αναθέτουσας αρχής (άρθρο 2 παρ. 3 στοιχ. 2 του ν. 4412/2016)

28 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 1 και τη διαδικασία ανάθεσης Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) - Ονομασία: Δήμος Θεσσαλονίκης - Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6114] - Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Βασ. Γεωργίου Α1 Θεσσαλονίκη /Τ.Κ ] - Τηλέφωνο: [ ] - Fax: [ ] - Ηλ. ταχυδρομείο: - Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [ Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης - Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [] - Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Μελέτη] - Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [Δύο στάδια] - Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [Αρ. μελ. 40/ΔΒΚΔ -Φ8/Υ30] ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1

29 Στοιχεία αναγνώρισης: Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα Πλήρης Επωνυμία: [ ] Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): [ ] Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει Ταχυδρομική διεύθυνση: Αρμόδιος ή αρμόδιοι 2 : Τηλέφωνο: Ηλ. ταχυδρομείο: Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): Γενικές πληροφορίες: Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση 3 ; Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); Εάν ναι: Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο 4 : δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; Εάν όχι: Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική Απάντηση: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Απάντηση: [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου α) [ ] β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[ ][ ][ ][ ] γ) [ ] δ) [] Ναι [] Όχι 2

30 διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Τρόπος συμμετοχής: Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους 5 ; ε) [] Ναι [] Όχι (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [ ][ ][ ][ ] Απάντηση: [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. Εάν ναι: α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα ): β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. Τμήματα Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. α) [ ] β) [ ] γ) [ ] Απάντηση: [ ] 3

31 Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Ονοματεπώνυμο συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα Ταχυδρομική διεύθυνση: Τηλέφωνο: Ηλ. ταχυδρομείο: Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό ): Απάντηση: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 4

32 Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας (Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) Υπεργολαβική ανάθεση : Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; Απάντηση: []Ναι []Όχι Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν: [ ] Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 5

33 Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 6 Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 7 2. δωροδοκία 8,9 3. απάτη τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 13. Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου 14 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Εάν ναι, αναφέρετε 16 : α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ] γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση: Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση») 18 ; Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 19 : Απάντηση: [] Ναι [] Όχι Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [ ][ ][ ][ ] 15 α) Ημερομηνία:[ ], σημείο-(-α): [ ], λόγος(-οι):[ ] β) [ ] γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [ ] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ] Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [ ][ ][ ][ ] 17 [] Ναι [] Όχι [ ] 6

34 Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση: ασφάλισης: 1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 20, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; Εάν όχι αναφέρετε: α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; γ)πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; - Η εν λόγω απόφαση είναι αμετάκλητη και δεσμευτική; - Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης - Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ; 21 Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: [] Ναι [] Όχι ΦΟΡΟΙ α)[ ] β)[ ] γ.1) [] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι -[ ] -[ ] γ.2)[ ] δ) [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [ ] ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ α)[ ] β)[ ] γ.1) [] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι -[ ] -[ ] γ.2)[ ] δ) [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [ ] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 22 [ ][ ][ ] 7

35 Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου 23 ; Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις 24 : α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου Εάν ναι: - Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: - Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις 25 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 26 ; Απάντηση: [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [...] [] Ναι [] Όχι -[...] -[...] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [ ][ ][ ] [] Ναι [] Όχι [...] 8

36 Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων27, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 28 ; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 29 κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [... ] [] Ναι [] Όχι [...] Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [ ] [] Ναι [] Όχι [... ] [] Ναι [] Όχι [... ] [] Ναι [] Όχι [...] Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [ ] 9

37 Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; [] Ναι [] Όχι 10

38 Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; Απάντηση [] Ναι [] Όχι Α: Καταλληλότητα Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. Καταλληλότητα 1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής 30 ; του: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Απάντηση [ ] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοση επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [ ][ ][ ] [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: [ ] [] Ναι [] Όχι (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [ ][ ][ ] 11

39 Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 31, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς 32 : 6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) β) τα διευθυντικά στελέχη του: Απάντηση: Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη): [...] Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες α)[... ] β) [ ] 12

40 Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται 33, εκτός εάν : α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν 34. β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [ ] 13

41 1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της , σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 4 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 5 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 6 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 7 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της , σ. 42). 8 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως διαφθορά. 9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της , σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της , σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 10 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 11 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της , σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 12 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 14

42 συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της , σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις. 13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της , σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 14 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 18 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με αμετάκλητη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 19 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ εξακολούθηση, συστηματικά...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 20 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 21 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 22 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 23 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 25 Άρθρο 73 παρ

43 26 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/ Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 28 Πρβλ άρθρο Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 30 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 31 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 32 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 33 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/ Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 16

44 Η Η Η Α Α Α Η Η Α Η Η Η Ω Η Ω / Η Ω Η Η Η Α Α Ω Η Α Η Ω Α Ω Η Η Α Η Η Η: ΧΡΗ Α Ο Ο Η Η: ΦΩΣΙΜΟ ΑΝΑ ΙΞΗ ΜΝΗΜ ΙΩΝ ΠΛΗΙΟΝ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ ΣΗ ΓΝΑΣΙΑ Ο ΟΤ ΑΝΣΑΠΟ ΟΣΙΚ ΠΙΣΩ Ι ΚΑ : / Ϋ Η Ω Α Α Η Η Ω Η Α Α Η Α Α ροεκτίμηση εριγραφή αμοιβής Μ Μ ,13 α υχ π 2.736,73 Α Ο Α ,86 Α ΟΒ Ε Α 15% 5.928,13 Ο Ο ,99 Φ Α ,76 Ο Ο Ε Φ Α ,75 υ α α φ α Δ υ Κ α α Δ α χ Δ Κα γ υ Μα α υ γ Μ χα γ Μ χα χ Μ χα

45 Ω Ω σ σ σ σ οπό η π ογ α α όχου γ α η πό η η ης ης «ΦΩΣΙΜΟ ΑΝΑ ΙΞΗ ΜΝΗΜ ΙΩΝ ΠΛΗΙΟΝ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ ΣΗ ΓΝΑΣΙΑ Ο» 1

46 ΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΗΜΟ Θ ΛΟΝΙΚΗ Γ ΝΙΚΗ Ι ΤΘΤΝΗ Σ ΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡ ΙΩΝ /ΝΗ ΙΩΙΜΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣ Κ Ι ΙΚΣΤΩΝ ΣΜΗΜ ΗΛ ΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ Κ Ι ΦΩΣ ΙΝΗ ΗΜ ΣΟ ΟΣΗΗ Μ Λ ΣΗ: Φ Ω Σ Ι Μ Ο Α Ν Α Ι Ξ Η Μ Ν Η Μ Ι Ω Ν Π Λ Η Ι Ο Ν Σ Ο Τ Α Ξ Ο Ν Α Σ Η Γ Ν Α Σ Ι Α Ο Ο Τ ΧΡΗΜ/ΣΗΗ i : ΝΣ ΠΟ ΟΣΙΚ ΠΙΣΩ Ι Κ : / C P V : Σ Υ Γ Γ Α Η Υ Ο Ε Ω Σ Ε Ω Ν 2

47 ς ς ώσ Ά : Ά : Ά : Ά : Ά : Ά : Ά : Ά 8: Ά 9: σ σ ς σ ς σ - σ ς σ ς ς ς, ς, ώσ ς ώσ ς ς - ς - ώ Ά 0: Έ σ σ σ ς Ά 1: σ σ ώ Ά 2: σ σ σ ώσσ ς 3

48 Ά Ω 1.1 σ... σ σ ς ς ς σ σ ώ ώσ. σ σ σ ς σ ς " ", ώ σ ς σ σ ς σ ς " ώ ". 1.2 σ, ς ς σ ς σ ς σ ς σ ς σ σ ς ς σσ ς ς ς σσ ς ς ς σσ ς ς: ς ς σ ώ σ σ σ σ σ ς ς. /. ϊσ.. : σ σ.. : / σ ώσ ς ς & : σ. σ σ σ ς ς ώ ώ σ ώ σ ώ σ ώ : σ σ σ ώ. ). /. Έ ς σ σ ς: σ ς σ σ σ σ ς σ σ ς ς σ ς σ ς, ς :.. ώσ. ς ώ. σ ς ώ ώ σ σ σ ς : σ 4. σ 5. ώσ 6. ς ώ ώ σ ς σ ς. 7. ς ώ ώ ς ς σ ς ς σ ς ς 4

49 Ά. ς ς ς σ ς, σ. ς, σ σ σ ϊσ / ς ς, /σ ς /σ ς σ σ σ σ ς, ς ς ς σ ς, σ σ σ ς σ σ σ σ σ ς. σ ς σ ς ς ϊσ ς ς σ ς σ ς ς, ς σ σ σ 20 ς. σ σ ς ς ς ς σ ς ς σ ς σ ς. ς ς σ ς ς σ σ ς σ σ σ ς σ σ ς ς ς σ σ σ. ς σ ς ώ σ ώ σ, σ σ, ς ς. ς σ ς ς ς. ς «ώ» σ ς ς ώ, ς ς σ ς σ σ ς ς ς σ σ ς ς ς ς. σ ώ σ ς, σ σ σ. σ ς ώ σ ς, σ ς ς σ ς σ ώ ς σ ς, σ ώσ σ σ. σ ς ς ς σ ς, ς, σ σ σ ς. Ως ς ς σ ς σ ς σ ώ ς σ σ ς σ σ ς. /.. σ σ, ς, σ σ ς σ ς σ.. /, ς σ ς ώ ώ., σ, ς σ σ ς ς ς. σ σ ς σώ σ σ σ, σ σ σ σ σ ώ ώ σ σ σ ς ς. σ σ σώ σ σ ϊσ ς.. σ σ ς σώ σ ς σ. σ ς ς σ σ ς σ σ σ σ σ ς, σ σ σ ώ. σ ς ώ. σ σ ς, ς σώ. ς σ σ σ ς σ ς σ ς σ σ σ ς σ σ ς. ς 5

50 σ ς, σ σ ς σ ς σ ς.,, σ ς ς σ ς. ς σ σ, ς ς σ ς σ ς σ, σ ς ς σ. σ σ σ σ σ, ς ς. ς σ σ ς σ σ ς σ ς σ ς.. ς σ ς ς σ σ σ σ σ σ σ σ ώ ς σ σ ς. ς ς. /.. σ ώσ ς σ ώ σ σ ς ώ. Ά Ω ς ς σ σ σ ώ, σ ς σ σ ς ς σ ς. σ σ σ σ. ς σ σ σ ς σ σ ς σ σ σ ώσ σ ώ σ ς ς ς... ς ς ώ σ ς σ σ σ ς σ σ, ώ σ σ σ. ώ σ, σ ς ώσ ς /2016). ς ς ς ώσ ς σ ς ς, - σ σ σ σ ς Έ σ ς,, σ ς σ σ ς ς ς, σ σ, ς σ XIV σ ς '. /. Ά -. σ ς ς σ ς. σ ς ώσ ς σ, σ σ σ ς ώσ ς, σ ς σ ς σ ς ς σ σ ς ώ σ ς ς σ σ ϋ σ ς σ 132, (γι το Βι λίο ΙΙ ρ. 337).. σ ς ς ς σ σ ς ς, σ ς ώ σ, ς σ. ς, σ ς ς σ σ ς ς ς σ ς 6

51 , σ ς ς.. / : ς σ σ ς, ώς ς σ σ σ σ σ ς % ς σ ς ς σ, σ σ ς ς σ ς, σ. /. σ σ σ σ ς σ σ σ ς σ ς σ ς σ σ σ ς % σ, σ σ ς ς σ ς σ σ σ ς % ς ς σ σ σ. σ ς, σ ς ς ς ς, σ σ ς σ σ ς % ς ς σ. σ σ ς, σ ς ς σ σ ς (10%). σ σ σ σ ς σ σ σ ς % ς ς σ. σ σ σ ς ς σ σ ς % ς ς σ σ ς % ς ς ώ σ σ ς σ ς ς %. ς ς ς ς ς % σ σ ς ς σ ς. ς σ σσ σ ς ς, σ σσ, σ ς ς -. /. : i) ς σ ώ. ii) σ ς σ ς ώ. iii) ς ς ς σ ς σ ς ώ, σ σ σ ώ. σ σ ς σ σ ς σ ς ς σ ς, ώ σ σ ς σ σ ς ς σ ς. iv) ς σ ς ς ς ς ς ς, σ σ. v) σ vi) ώ... σ σ ς σ, σ σ ς σ, σ σ σ σ σ σ σ ς ς. σ ς σ σ ώ, σ ς σ σ. ς σ σ σ σ. σ σ ς σ σ σ : i) ς σ ώ ii) ς ς. iii) σ σ ς ς, σ σ, ς σ σ ς ώσ ς ς ς σ ς σ σ ς σ ς,,,, 7

52 σ. σ ς ς σ σ ώ ς. iv) ς σ σ σώ σ, % σ σ,, ς. ς σ σ σ σ ς σ ς. σ σ σ, ς, ς ς, σ, ς ς, σ ς ς ς. ' ώ. / '. ϋ σ ς σ σ σ ώ ς. σ σ ς σ σ σ. ς ς σ ς ς σ σ ς ς ς, σ σ ς ς σ ς ς σ ώ, ς σ σ. σ σ σ. σ σ σ ς σ σ σ σ. σ σ σ ς ς, ς σ σ ς,. : i. ς ς σ ς ς ς σ ς, ς, ς ς σ ς σ σ ς, ς ς, ώ, σ, ς,,, /,. ii. σ σ ς ς. ς ς σ, σ. ς ώ σ σ σ σ σ, ϋ σ ς. σ ς ς ς ς σ,. ς σ σ σ ώ. σ σ ς ς ς σ σ σ. σ σ σ σ ς ς ς. ς ώσ σ, σ ς σ σ ς σ ς σ σ ς,.. /. σ σ ώ ς ς. σ, ώσ ς ς σ ς ς ς. /. ς σ ς σ σ, σ σ ϋ σ ς. /. σ σ ώ ς. /. σ σ σ σ σ, σ σ ς σ ς ς σ ς σ σ % ς σ.σ.... /., σ ς σ σ ς ς σ 132 (γι το Βι λίο ΙΙ ρ. 337). /. ώς ς ώ σ σ Ω σ σ σ σ σ. 8

53 4.3 σ ώ σ % ς σ ς ς. σ σ % ς σ ς ς. Ά. σ ς σ ς ς σ σ ς ς σ ς σ ς, 72 (γι το Βι λίο ΙΙ ρ. 302). /, σ ς % ς ς ς σ σ ς. σ σ σ ς σ ς ώσσ ς ς ϊ ς Έ σ ς, σ σ σ σ. σ ς σ ς σ σ σ σ σ ς σ ς, 72 (γι το Βι λίο ΙΙ ρ. 302).. /. σ σ ς, σ σ, σ σ,... /. σ ς ς σ σ σ ς σ ς ς σ ς σ σ σ ς ς σ ς σ ς ς σ ς.. Ό σ σ ς ς. ς σ ς σ σ ς ς σ σ ς σ ς σ σ σ ώ. σ, σ σ σ, ς σ ς, σ. σ ς σ ς ς σ σ σ ς. σ σ σ σ σ σ ς σ σ σ. σ ς σ ς ς σ σ ς ς σ ς ώ ς σ σ. ώ /. Ά ς ς σ ς ς σ σ ς, ς ς ς ς, σ ς σ ς σ ς. ώ ώ σ. σ. /. Ά,, Ω 7. ς ώσ ς ς ς ώ ώ ς ώσ ς, ς ς σ σ ς ώ, σ,, σ. 9

54 ς σ σ, σ ς ς ς, ς σ σ ς ς ς ς ς σ ς ς ς ς. ώσ ς ς σ ς ς ς ς σ ς σ σ ς. ς σ σ σ ς, σ σ σ. σ, σ ώς σ σ ς σ σ ς σ ς σ ώσ, ς ς σ σ. ς σ σ ς ς ώ σ σ σ, σ σ ώ ώσ, ώς, σ. ς ς ώσ ς σ σ ς σ σ σ ς ς ς σ σ. 7.2 ώ ς ς ς ώ ς ς σ σ ς σ ς ς, σ ς ώσ, σ ώ ς ς. σ ώ ς ς σ ς, σ σ ς ς ώσ ώ σ ώσ ς ς σ ς σ σ σ σ σ : σ ς ς, ώ ς ς ς ς σ ς, σ σ σ, σ σ σ σ σ σ ώ ς ϊσ ς ς σ σ σ. σ σ σ σ σ σ ς σ σ σ. ς, σ σ ς. ς σ σ σ σ σ σ, σ σ ς σ, ς σ σ ώ σ ώ σ σ. 7.3 ς ς ώ ς ς ς, σσ ς σ ς ς σσ ς ς, ς σ σ σ, ς σ σ. 7.4 ώ σ ώσ σ σ σ ς ς σ ώσ ώ σ σ, ς ώσ σ / σ σ ς ς σ σ ς, σ ς, ς σ ς σ σ σ σ ς σ σώ ς, ς σ σ, ς σ ώσ σ σ ώ σ ώσ ώ ς. 10

55 7.6 Ό σ, ς, σ... σ ς σ ς σ σ σ ς ς σ ς, σ σ, σ σ σώ σ ς ς σ σ ς σ σ σ σ σ ώς σ ς σ ς. σ ώσ σ σ, σ σ σ ς ς σ / σ ς. 7.7 σ σ σ ς σ σ, σ σ σ, ς σ ς ς σ ς / σ, σ, : σ σ, σ σ σ σ σ, σ σ σ ώ,, ώ σ, σ σ ς, σ ώσ σ σ ς σσ ς ς. 7.8 σ σ σ σ, σ σ ς σ σ ώ σ ώσ ώ, σ σ σ. ώ σ, ς ς σ, ς σ ς σ ς σ ς σ ς σ ς. 7.9 ς ώσ ς ς σ σ σ ς ς ώ ς ς ς ς ς ώσ ς : σ ς σ σ σ ς ώσ ς σ ς,...,., σ σ σ, σ ς ώ σ ώσ ώ ώ σ ώ. σ ς ώ σ, ς σ σ σ σ, ς ς ς σ ς σ ς σ σ ς ώσ ς σ ς σ σ σ ς ώ ς ώσ ς σ σ σ,, σ, σ σ σ ς σ σ ς σ σ - ώσ ς σ 11

56 ς, ς σ σ, σ σ, σ σ ς ώσ ς σ σ σ σσ σ fax, ώ σ σ σ courier σ σ ώσσ. Ά 8 Ω 8. σ σ ς σ, ς σ, ς ς ς σ σ ς σ ς, σ σ ς ώ ς ώσ. 8. Έ ς σ, ς ς. / 6 ς σ ς, ς σ.. ς σ ς.. Ά 9 - Ω - Ω 9. σ ς σ ς ς ς σ ς ς ώσ ς ώ ς σ σ ώ ς σ σ ς ς. σ σ ς, ς ς -. / σ. 9.2 / σ ς σ ς σ σ ς σ σ ς σ σ ς σ ώ. σ ς ς σ ς σ σ ς, σ σ σ, ς σ. ς ς σ σ ς ώ ς σ σ ς, σ σ σ σ σ ώς ς ς ς ς σ ς σ ς ς. 9. σ ς σ σ ς σ σ " ώ ς ς", σ ώς σ ς ς σ, ώ σ σ σ ώ ώσ, σ σ σ ς. σ σ ς ώσ ς σ ς σ ώ ώ ς ς. / σ σ. σ σ ώ ώσ ς σ ς, σ σ. σ σ ώσ ώ, σ σ ς σ σ ώ. 12

57 9. σ ς σ σ ς ς ς, ς ς σ ς σ ς ς σ ς σ ώ σ ς ς σ σ, ς ώς ς ς. / σ σ. σ, ς σ ς σ σ ς, ς, ς σ ς ς. Ά 0 Ω 10. Έ σ σ ς ώ ς σ ς ώσ ς σ ώ ς ς ς ς σ ς, σ ς σ σ ς ς ς, σσ ς σ ς.., ς ώς σ /2016. σ σ ώσ ς ς., σ σ ς σ ς : / σ σ σ ς 2. /, σ. σ σ ς, σσ σ ς σ ς ς σ ς. σ ς σ ' ώ ς. ς ς, σ ς. /, σ σ ς ς σ σ σ σ σ. ς σ ς σ ς σ σ σ σ σ σ ς ϊσ, σ σ σ. σ σ σ σ σ σ ς ς σ ς σ ς σ σ ς σ ς ς σ σ ς. σ ς σ σ ς, ώ σ, ϊσ σ σ ς σ ς. ς σ σ ς, ς ς σ ς ς σ ώ, ώσ σ σ. ϊσ ώσ σ ς σ ς, ώ σ ς ς ς. ς σ ς σ ς σ ς, ς ς σ ς ς σ σ ς σ σ σ ώ ς σ ς σ ς. σ σ ώ, σ ώ σ, σ σ ς ς, ώ σ ώ ς σ σ ς σ ς σ σ ς. σ ς ς ς σ ώ ς ς σ ς σ. σ ς σ ς σ σ ς σ ς σ ώ σ σ ς ς ς σ σ ς σ ώ, σ σ ς ώ σ ώ ώ ς ς ς ς σ ς σ. σ ς σ ς σ σ ς ς σ ς, ς σ σ. ' σ ς, σ σ σ σ σ, σ σ σ σ σ σ σ σ, 13

58 σ σσ σ σ ς. ς σ ς ς σ σ ώ ς σ ώ. σ σ ς σ ς σ σ σ ς σ ς. ς ς σ ώ σ ώ σ σ ς σ ς σ ς, σ σ σ. σ σ σ σ σ σ σ ς ς σ σ σ σ ς ώ ώ ώ ώ, ώσ, σ σ σ σ σ. ς ς σ ώ ώ ώ, σ σ σ ς ς σ ς ς ς σ ς ς. 10. σ ς σ σ ς ς σ σ ς σ σ ς ς ς ώ ώ σ ώ σ ώ σ ώ σ ς ς, σ σ.. /. ς σ σ σ, σ σ.,. / 10.3 σ ς σ ς σ σ. / σ σ σ σ ς ς σ σ ς σ σ. /. 10. σ σ σ σ. / ς σ ς ς σ ς σ, ς ϋ σ ς ς ς, σ σ σ ς σ ς ς σ σ 133 (γι ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ ρ. 338). / Έ σ ς ς σ σ ς σ σ ς σ σ ς ς ς ς ώ σ σ ς ς ς, σ ς ς,, σ σ ώ, σ ώ ώ ώ σ σ ς ς ώ σ ς σ σ ς ς σ ς ώσ ς. σ ώ σ ς ϊσ ς ς, σ, σ σ, σ ς ς σ σ ς ς σ ς σ ς, σ σ ώ ς σ σ ς. σ σ. /. Ά 1 Ω ς ώς σ /2016. σ σ σ σ ς σ ς, ς σ. 14

59 Ά 2 Ω Ω 12. σ σ σ ς σ σ ς ώ. 12. ώσσ ς σ σ σ ώσσ. Ό ς ς ς ς ώ ώ σ ώσσ. σ ς ς σ ς σ / ς, ς σ σ ς. σ σ σ ώ, σ σ ώσσ. σσ, 3/05/2018 υ α ε ε Τ α ε φ α Δ ε υ Κ α α Δ α χ Δ Κα γ υ Μα α υ ε γ Μ χα ε γ Μ χα χ Μ χα i ς σ ς ς ς σ σ ς.. ς σ ς σ σ ς ϋ σ σ ς. σ σ ς ς ϊ ς Έ σ ς, ς σ ς σ ς ς σ σ σ. 15

60 ΚΚΗΜΘΙΗ ΗΛΞΙΠ Θ ΗΛΞΡ Θ ΡΡ ΚΞΜΘΙΗΡ ΝΣΙΚ ΙΜ ΝΟ: Μ Λ ΣΗ ΦΩΣΙΜΟΤ ΑΝΑ ΙΞΗ ΜΝΗΜ ΙΩΝ ΠΛΗΙΟΝ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ ΣΗ ΓΝΑΣΙΑ Ο ΟΤ Γ ΜΘΙΗ /ΜΡΗ ΧΜΘΙΩΜ ΣΟΗΠ ΡΘΩΜ /ΜΡΗ ΘΩΡΘΛΗΡ ΙΘΜΗΘΙΞΗ Ρ & ΘΙΣΩΜ ΛΗΛ ΗΚ ΙΠΞΦΩΘΡΛΞΣ & ΦΩ ΘΜΗΡ ΡΗΛ Ξ ΞΗΡΗΡ ΠΡΟ ΚΣΙΜΩΜ ΝΗ ΜΟΙ Η: ,75 Ρυζπ κγεαζήαηιζϊηιυ Φ.Ο.. 24% Μ Σ Ο Ξ Ξ Θ Ι Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Η Ρ Ο Π Ξ Ρ Φ Ξ Π Ρ τιωθ λδγησμ Χκλήγβσβμ Σευχυθ / :

61 ΚΚΗΜΘΙΗ ΗΛΞΙΠ Θ ΗΛΞΡ Θ ΡΡ ΚΞΜΘΙΗΡ Γ ΜΘΙΗ /ΜΡΗ ΧΜΘΙΩΜ ΣΟΗΠ ΡΘΩΜ /ΜΡΗ ΘΩΡΘΛΗΡ ΙΘΜΗΘΙΞΗ Ρ & ΘΙΣΩΜ ΛΗΛ ΗΚ ΙΠΞΦΩΘΡΛΞΣ Ι Θ ΦΩ ΘΜΗΡ ΡΗΛ Ξ ΞΗΡΗΡ ΜΘΙ ΘΛ ΜΞ: Λ εϊ α φω γ ζισ ίγα αη αηω γθα ζηαζ ίωη πεα ίιη ιυ Ωθιηα αλ ίηα ίαλ ι ισ ΜΣΟΞ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗΡ ΟΠΞΡΦΞΠ Ρ ( υκτ) / Ι ΗΓΞΠΘ Λ Κ ΩΜ ΟΠΞ ΙΘΛΩΛ ΜΗ ΛΞΘ Η Φ Ι ΚΞΣ ΠΓΞΣ Οκι φ κςζ ηι ΟΞΡΞΡΞ Έδπ ω αλ πί ιγλ δα ς (ΞειίκΩφωλ) Οκι φ κςζ ηι ΟΞΡΞΡΞ Έδπ ω αλ % ( κγβζα γδτλ) 1 Ηε δ κιειίγδϊλ ζ εϊ λ (9) δαγ Ρση αθα υχτη αζιπκω α αλ ,86 ΡΣΜΞΚΞ ΛΞΘ ΩΜ (πκι ΦΟ ) ( ) ,86 πκςήε π α ( *15%) 5.928,13 ΡΣΜΞΚΞ Λ ΟΠΞ Κ Ο ,99 ΦΟ 24% ,76 ΡΣΜΞΚΞ ,75 (ΣΟΠΟ - ΗΜ ΡΟΜΗΝΙ ) ΤΠΟΓΡ ΦΗ ΦΡ ΓΙ : A/A:

62 ΚΚΗΜΘΙΗ ΗΛΞΙΠ Θ ΗΛΞΡ Θ ΡΡ ΚΞΜΘΙΗΡ Γ ΜΘΙΗ /ΜΡΗ ΤΜΘΙΦΜ ΣΟΗΠ ΡΘΦΜ /ΜΡΗ ΘΦΡΘΛΗΡ ΙΘΜΗ ΘΙΞ Η Ρ & ΘΙ ΣΦΜ ΛΗΛ ΗΚ Ι ΠΞΦΦ ΘΡΛΞΣ & ΦΦ ΘΜΗΡ ΡΗΛ Ξ Ξ ΗΡΗΡ ΝΣΙΚ ΙΜ ΝΟ: Λ Κ Η ΦΦ ΘΡΛΞΣ Μ ΛΜΗΛ ΘΦΜ ΟΚΗΡΘΞΜ ΞΣ ΝΞΜ ΗΡ ΓΜ Θ Ρ Ξ ΞΣ ΘΝΗΡ Κ : / ΥΡ Μ ΣΟ ΟΣ : Μ ΟΞ Ξ ΘΙ ΚΗ ΠΡΟ ΚΣΙΜΧΜ Ν ΜΟΙ : CPV: Φ Ι ΚΞΡ ΗΛΞΡΘ Ρ ΡΣΛ ( υθ Ϊ ,75 Ρυζπ κγεαζήαηιζϊηοη απκιήεϊπ οη 15% δαγ Φ.Ο.. 24% ΡΗΡ αδ τηφπθα η κ Ϊλγλκ 45, παλ. 8, εαδ ζκδπϋμ δα Ϊι δμ κυ Ν. 4412/2016) Ο ΠΘ ΤΞΛ Μ :. Σ ΤΥΟ Σ ΥΝΙΚΧΝ ΟΜ ΝΧΝ. ΥΟΡ ΓΟΤΜ Ν ΣΟΙΥ Ι ΣΟΝ Ν ΟΥΟ Γ. Π Ρ ΟΣ Μ Λ Σ - ΥΡΟΝΟ Ι ΓΡ ΜΜ. Σ ΤΥΟ ΠΡΟ ΚΣΙΜ ΜΟΙ ΧΝ

63 . ΣΤΞΡ ΤΜΘΙΦΜ ΞΛ ΜΦΜ ΙΛΗΠΘΦΡΗ Ο άηκμ Θ αζκθέεβμ πλκίαέθ δ βθ πλκεάλυιβ δαΰπθδ ηκτ ΰδα βθ αθϊγ β βμ η ζϋ βμ δ δεκτ φπ δ ηκτ ΰδα βθ αθϊ διβ 11 ηθβη έπθ, α π λδ σ λα απσ α κπκέα π λδζαηίϊθκθ αδ κθ εα Ϊζκΰκ βμ παΰεσ ηδαμ αλξδ ε κθδεάμ εζβλκθκηδϊμ βμ UNESCO εαδ θ κπέακθ αδ ευλέπμ πϊθπ ά εκθ Ϊ κθ Ϊικθα βμ κ κτ ΰθα έαμ. Σα ηθβη έα βμ η ζϋ βμ απκ ζκτθ βηαθ δεσ εκηηϊ δ βμ πκζδ δ δεάμ εζβλκθκηδϊμ βμ Θ αζκθέεβμ. Πλσε δ αδ ΰδα ηκθα δεάμ αιέαμ ηθβη έα βμ ίυααθ δθάμ εαδ βμ η αίυααθ δθάμ πκξάμ εαδ απκ ζκτθ ετλδκυμ πσζκυμ Ϋζιβμ πθ κυλδ υθ αζζϊ εαδ κυ υλτ λκυ εκδθκτ βμ Θ αζκθέεβμ. θ δε έη θκ κυ βηκ δεκτ φπ δ ηκτ, ε σμ πθ Ϊζζπθ, απκ ζ έ β αθϊ διβ βμ δ κλδεάμ εζβλκθκηδϊμ εαδ βμ αδ γβ δεάμ φυ δκΰθπηέαμ πθ βη έπθ αθαφκλϊμ εαδ πθ ηθβη έπθ βμ πσζβμ εα Ϊ δμ θυξ λδθϋμ υλ μ. Γδα κ ζσΰκ αυ σ έθαδ βηαθ δεά β αθϊ διά κυμ ηϋ π δ δεκτ φπ δ ηκτ, υ θα πλκίϊζζκθ αδ ηϋ α κ κηβηϋθκ π λδίϊζζκθ εαδ κ ίλϊ υ, τηφπθα η δμ τΰξλκθ μ αθ δζάο δμ π λέ πλκ α έαμ πθ ηθβη έπθ, δμ κπκέ μ π λδζαηίϊθ αδ εαδ κ δ δεσμ ξ δλδ ησμ κυ φπ δ ηκτ. πλκίκζά εαδ αθϊ διβ ε δ ηϊ πθ ηθβη δαεκτ ξαλαε άλα ηϋ π κυ θυξ λδθκτ φπ δ ηκτ απκ ζ έ Ϋθα τθγ κ αά βηα, ΰδα βθ πέζυ β κυ κπκέκυ κδ η ζ β Ϋμ κφ έζκυθ θα ζϊίκυθ υπσοβ κυμ παλαεϊ π υθ ζ Ϋμ: Σβθ πκζ κ κηδεά γϋ β εαδ βθ εζέηαεα κυ ηθβη έκυ ηϋ α κθ α δεσ δ σ η βθ πυεθά εαδ υοβζά σηβ β. Σβ ίϋζ δ β πλκίκζά εαδ γϋα β κυ ηθβη έκυ απσ πκζζϊ βη έα, απκηαελυ ηϋθα ά εκθ Ϊ αυ σ. Σβ υξθσ β α εαδ κ έ κμ βμ ευεζκφκλέαμ ΰτλπ απσ κ ηθβη έκ. Σκ αδ γβ δεσ απκ Ϋζ ηα πκυ πλϋπ δ θα έθαδ υηία σ η ηβθ αζζκδυθ αδ β κηά εαδ κΰεκπζα έα κυ, θα λυγηδ ζαηπλσ β αμ ξϋ β η βθ αλξδ ε κθδεά κυ ε δλέκυ (θα έ εα Ϊζζβζα κ πδγυηβ σ πέπ κ βθ κλΰϊθπ β πθ σο πθ (ε θϊ-πζάλβ), κ αθϊΰζυφκ πθ εα α ε υα δευθ ζ π κη λ δυθ (ε λαηκπζα δεϊ, υπϋλγυλα, δααυηα α), βθ υφά πθ κηδευθ υζδευθ ( υηπαΰ έμ πζέθγκδ, ζδγκ κηϋμ, η δε Ϋμ εα α ε υϋμ, θ πηϊ π β αλξαέπθ σηπθ), κθ δ κλδεσ ά γλβ ε υ δεσ ξαλαε άλα κυ ηθβη έκυ ε.α.). δ τγυθ β δυ δηβμ Κδθβ δεσ β αμ εαδ δε τπθ Σηάηα ζ ε λκφπ δ ηκτ εαδ Φπ δθάμ βηα κ σ β βμ Μ Λ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ ΓΙ Σ Ν Ν ΙΞ ΜΝ Μ ΙΧΝ ΣΟΝ ΞΟΝ Σ Ο ΟΤ ΓΝ ΣΙ ΦΪε ζκμ βησ δαμ τηία βμ 2

64 Κα Ϊ β δϊλε δα βμ θτξ αμ, κ φπ δ ησμ πλϋπ δ θα ίκβγϊ δ βθ αθ δζβπ δεσ β α κυ πδ εϋπ β (θα έθ δ αφά δεσθα κυ ηθβη έκυ). Σβθ απκ λκπά βμ γϊηίπ βμ πθ π λδκέεπθ εαδ πθ δ λξκηϋθπθ Σβθ υφδ Ϊη θβ δαησλφπ β κυ Ϊη κυ π λδίϊζζκθ κμ ξυλκυ, βθ τπαλιβ ά ηβ π λδίσζκυ εαδ υοβζάμ ίζϊ β βμ ΰτλπ απσ κ ηθβη έκ, σππμ εαδ β βθ υλτ λβ π λδκξά. Ϊγηβ βθ κπκέα ίλέ ε αδ αυ σ ξϋ β η β τΰξλκθβ πσζβ. η ζϋ β Ϋξ δ εκπσ βθ αθϊ διβ σξδ ησθκ βμ αδ γβ δεάμ, αζζϊ εαδ πθ πκζδ δ δευθ, δ κλδευθ εαδ γλβ ε υ δευθ κδξ έπθ κυ εϊγ ηθβη έκυ η βθ φαληκΰά αλξδ ε κθδεκτ φπ δ ηκτ. Θα πλϋπ δ δ έπμ θα ζβφγκτθ υπσοβ β παζαδσ β α εαδ β ηκθα δεσ β α εϊ κυ ηθβη έκυ, β πκζ κ κηδεά κλΰϊθπ β κυ π λδίϊζζκθ κμ ξυλκυ εαδ κ αλξδ ε κθδεσμ λυγησμ κυ ε έ ηα κμ, α υζδεϊ εα α ε υάμ πθ σο υθ κυ, κ π λδίϊζζπθ ξυλκμ, β ξλά β κυ ε δλέκυ, κδ αθϊΰε μ φπ δ ηκτ, κ π λδκλδ ησμ βμ γϊηίπ βμ εαγυμ εαδ β βηα έα κυ ηθβη έκυ. Ο βη λδθσμ φπ δ ησμ έθαδ πλσξ δλκμ, αθ παλεάμ εαδ κυ εϊγ ηθβη έκυ. κπκγ άγβεαθ πϊθπ θ αθα δεθτ δ α δ δαέ λα ξαλαε βλδ δεϊ πέ βμ υπϊλξκυθ βζ ε λκζκΰδεϊ εαζυ δα εαδ φπ δ δεϊ κ υηα πθ ηθβη έπθ εαδ πλκεαζκτθ φγκλϋμ αζζϊ εαδ κπ δεά σξζβ β εαδ πλϋπ δ θα αφαδλ γκτθ. υηα α α κπκέα δμ πδφϊθ δ μ πθ ηθβη έπθ φκλέα λξαδκ ά πθ Θ αζκθέεβμ υηφυθβ εαδ απκ Ϋξγβε κθ φπ δ ησ αθϊ διβμ πθ ηθβη έπθ UNESCO εαδ παλϊζζβζα πλσ δθ θα η ζ βγκτθ εαδ Ϊζζα ηθβη έα πκυ σζα α θ Ϋξκυθ ξαλαε βλδ γ έ πμ ηθβη έα UNESCO π σ κ Ϋξκυθ δ δαέ λβ αιέα. Ϊ δα βμ η ζϋ βμ έθαδ απαλαέ β κ θα υπϊλξ δ υθ λΰα έα κυ η ζ β ά η βθ φκλ έα λξαδκ ά πθ. δ τγυθ β δυ δηβμ Κδθβ δεσ β αμ εαδ δε τπθ Σηάηα ζ ε λκφπ δ ηκτ εαδ Φπ δθάμ βηα κ σ β βμ Μ Λ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ ΓΙ Σ Ν Ν ΙΞ ΜΝ Μ ΙΧΝ ΣΟΝ ΞΟΝ Σ Ο ΟΤ ΓΝ ΣΙ ΦΪε ζκμ βησ δαμ τηία βμ 3

65 η ζϋ β θ Ϊ π λδζαηίϊθκθ αδ αδ κ Σ ξθδεσ Πλσΰλαηηα κυ Ϋ κυμ δ δεσ λα, α ηθβη έα πκυ βθ παλκτ α η ζϋ β έθαδ α ιάμ: 1. α Σ έξβ ( ηάηα αθα κζδευθ δξυθ, π ασ λκηκμ Μ ζ θέεκυ) 2. β Ρκ σθ α 3. κ Ι.Ν. Μ αηκλφυ πμ κυ π άλκμ ( ΰθα έα) 4. κ Ι.Ν. ΰέκυ Παθ ζ άηκθκμ (Ια πθέ κυ) 5. κ Ι.Ν. Παθαΰέαμ ξ δλκπκέβ κυ ( ΰ. κφέαμ) 6. κ Ι.Ν. Παθαΰέαμ ΥαζεΫπθ (Πζ. λδ κ Ϋζκυμ) 7. κδ Άΰδκδ πσ κζκδ (Οζτηπκυ) 8. κ Ι.Ν. Τπαπαθ άμ κυ Υλδ κτ ( ΰθα έα) 9. β οέ α κυ Γαζ λέκυ (ΚαηΪλα) ( ΰθα έα) 10. κ Ι.Ν. ΰέκυ γαθα έκυ ( ΰθα έα) 11. κ ΜπΫβ ΥαηΪη ( ΰθα έα) δμ π λδπ υ δμ εα Ϊ δμ κπκέ μ κ φπ δ ησμ κπκγ έ αδ εκδθσξλβ κυμ ξυλκυμ, υ άθ αδ β βζ ε λκ σ β β θα πλαΰηα κπκδ έ αδ απσ υφδ Ϊη θ μ παλκξϋμ κυ βηκ δεκτ φπ δ ηκτ (γα κπκγ έ αδ ι ξπλδ σμ υπκπέθαεαμ πζβ έκθ κυ ηθβη έκυ, κ κπκέκμ γα λκφκ κ έ αδ απσ κθ πζβ δϋ λκ πέθαεα κ δεκτ φπ δ ηκτ), ά απσ θϋ μ παλκξϋμ σπκυ αυ σ έθαδ απαλαέ β κ. βθ π λέπ π β πκυ κ φπ δ ησμ κπκγ έ αδ ξυλκυμ υπσ βθ υγτθβ βμ φκλ έαμ λξαδκ ά πθ, κ φπ δ ησμ αθϊ διβμ πλκ έθ αδ θα υθ Ϋ αδ η κ βζ ε λκζκΰδεσ έε υκ πθ ηθβη έπθ. ΦβφδαεΪ ξϋ δα εαγυμ εαδ β υπϊλξκυ α η ζϋ β ΰδα κ φπ δ ησ βμ Ρκ σθ αμ, απκ ζκτθ αλξ δαεσ υζδεσ βμ φκλ έαμ λξαδκ ά πθ Πσζβμ Θ αζκθέεβμ, γα παλαξπλβγκτθ απκεζ δ δεϊ ΰδα βθ επσθβ β πθ η ζ υθ κυ γϋηα κμ εαδ γα κγκτθ ησθκ κθ αθϊ κξκ πκυ γα αθαζϊί δ βθ επσθβ β βμ η ζϋ βμ. δ τγυθ β δυ δηβμ Κδθβ δεσ β αμ εαδ δε τπθ Σηάηα ζ ε λκφπ δ ηκτ εαδ Φπ δθάμ βηα κ σ β βμ Μ Λ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ ΓΙ Σ Ν Ν ΙΞ ΜΝ Μ ΙΧΝ ΣΟΝ ΞΟΝ Σ Ο ΟΤ ΓΝ ΣΙ ΦΪε ζκμ βησ δαμ τηία βμ 4

66 ΞΛ Μ ΘΡ ΞΠΘΙΗ Ι Θ ΠΤΘ Ι ΞΜΘΙΗ Ο ΠΘΓΠ ΦΗ- ΣΦΘΡ Λ ΜΗ Ι Ρ ΡΗΦΦ ΘΡΛΞΣ 1. ηα ιεγδω άνα (UNESCO) Π Γ : Ι ΣΟΡΙΚ ΣΟΙΥ Ι εα α ε υά πθ πλυ πθ ΚΪ αθ λκ (316/315 π.υ.). δξυθ βμ Θ αζκθέεβμ έθαδ τΰξλκθβ µ βθ έ λυ ά βμ απσ κθ πλυ β κλΰαθπηϋθβ αθαησλφπ β πθ δξυθ, τµφπθα µ δμ πβΰϋμ εαδ α αλξαδκζκΰδεϊ υλάµα α, Ϋΰδθ κ 253/254 µ.υ., σ αθ β Θ αζκθέεβ πκζδκλεάγβε απσ κυμ Γσ γκυμ, εαδ κζκεζβλυγβε πλδθ απσ βθ εα α ε υά κυ Γαζ λδαθκτ υΰελκ άηα κμ. Ο λπηαρεσμ π λέίκζκμ απκ ζκτθ αθ απσ λϊΰπθκυμ πτλΰκυμ πκυ πλκ ι έξαθ, πμ πλκμ α µ απτλΰδα µάµα α, εϊγ µϋ λα. ΣκπδεΫμ θδ ξτ δμ πθ δξυθ Ϋΰδθαθ εα Ϊ κθ 3κ εαδ ευλέπμ εα Ϊ κθ 4κ µ.υ. αδυθα ΰδα θα αθ δµ ππδ γκτθ κδ εέθ υθκδ απσ δμ πδ λκµϋμ πθ ίαλίϊλπθ. θέ ξυ β, πκυ δα βλ έ αδ πμ π λδίσζκυ σπκυ παφά µ άµ λα, Ϋΰδθ α π δθϊ µάµα α κυ τµφπθα µ ξλκθκζκΰ έ αδ βθ κ σ υ δεκτ εαδ αθα κζδεκτ βθ ιπ λδεά πζ υλϊ κυ, εα α ε υϊ γβε Ϋθα θϋκ λδΰπθδεκτμ πτλΰκυμ, κδεκ κηδεϊ εα Ϊζκδπα κυ κπκέκυ υακθ αδ Σ δµδ εά εαδ βηαθ δεσ λκ ΰθα έα µ πζα έα υθ λδίαθέκυ. Σκ αδλ έαμ µ πκυ αέκ αυ σ κξυλπµα δεσ Ϋλΰκ κυμ η ζ β Ϋμ αθϊΰ αδ βθ πκξά κυ Θ κ κ έκυ α µϋ α κυ 5κυ µ.υ. αδυθα ά βθ κ σ Φδζδεάμ έξκμ µ ( ) ά εα Ϊζζκυμ δμ αλξϋμ κυ 6κυ αδυθα. δ τγυθ β δυ δηβμ Κδθβ δεσ β αμ εαδ δε τπθ Σηάηα ζ ε λκφπ δ ηκτ εαδ Φπ δθάμ βηα κ σ β βμ Μ Λ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ ΓΙ Σ Ν Ν ΙΞ ΜΝ Μ ΙΧΝ ΣΟΝ ΞΟΝ Σ Ο ΟΤ ΓΝ ΣΙ ΦΪε ζκμ βησ δαμ τηία βμ 5

67 Σα έξβ βμ Θ (αθα κζδεσ εαδ αζκθέεβμ ξβµϊ δααθ Ϋθα υ δεσ έξκμ) εαδ λϊπζ υλκ µ τκ πζ υλϋμ εϊγ τκ παλϊζζβζ μ µ αυ άθ (γαζϊ δκ μ πλκμ β γϊζα έξκμ εαδ α έξκμ βμ ελσπκζβμ). πσ βθ αλξαδκζκΰδεά Ϋλ υθα Ϋξ δ δαπδ πγ έ σ δ µ αιτ κυ Λ υεκτ Πτλΰκυ εαδ βμ κ κτ Ι. λαΰκτµβ εα α ε υϊ βεαθ δα κξδεϊ τκ γαζϊ δα έξβ. Σκ π λδεσ αυ έα αδ µ β ξϊλαιβ βμ κ κτ Μβ λκπσζ πμ εαδ έθαδ βμ λπµαρεάμ πκξάμ (3κμ αδ. µ.υ.), θυ αυ σ πκυ αεκζκυγ έ κθ Ϊικθα βμ κ κτ Πλ.ΚκλκµβζΪ αθάε δ β ίυααθ δθά κξτλπ β (7κμ αδ. µ.υ.) Γδα βθ θέ ξυ β βμ Ϊµυθαμ ιπ λδεϊ κυ υ δεκτ εαδ αθα κζδεκτ έξκυμ, α π δθϊ µάµα α βμ πσζβμ, υπάλξ Ϋθαμ αεσµβ π λέίκζκμ κ «πλκ έξδ µα», σππμ κ κθσµαααθ κδ ίυααθ δθκέ (κ σμ Φδζδεάμ αδλ έαμ). γϋ β κυ αθα κζδεκτ π λδίσζκυ κλέ γβε πδγαθσθ απσ κθ ξ έηαλλκ πκυ εα Ϋίαδθ απσ κυμ πλσπκ μ κυ Υκλ δϊ β εαδ ξυθσ αθ β γϊζα τ βµα εα έξαθ κδ πτζ μ πθ πτζ μ «Κα κ αθα κζδεσ π δθσ α αθα κζδεϊ κυ Λ υεκτ Πτλΰκυ. βµαθ δεσ λσζκ δξυθ πκυ ξ έακθ αδ Ϊµ α µ βθ δ κλέα βμ πσζβμ. Γθπ Ϋμ έξκμ ά αθ β «Πτζβ βμ Ρυµβμ», (εκθ Ϊ αθ λ π δεά» ά Πτζβ βμ Καζαµαλέαμ ( β κ αµυθ δεσ κ Λ υεσ Πτλΰκ), β βµ λδθά πζα έα υθ λδίαθέκυ), β «Πτζβ πθ πµϊ πθ» (ίσλ δα βμ Ρκ σθ αμ) ε.ϊ. Π ΡΙΓΡ Φ ΤΦΙ Σ Μ Ν Κ Σ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ Μ κ απσ 3/2/1962 α δζδεσ Πλκ α έαμ πθ ίυααθ δθυθ /ΰηα (Φ Κ 36/ / ), πλκίζϋπ αδ δξυθ βμ Θ υθβ Πλα έθκυ εαδ αζκθέεβμ, ευηαδθση θκυ πζϊ κυμ 10 Ϋπμ 20 ηϋ λπθ δ τγυθ β δυ δηβμ Κδθβ δεσ β αμ εαδ δε τπθ Σηάηα ζ ε λκφπ δ ηκτ εαδ Φπ δθάμ βηα κ σ β βμ Μ Λ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ ΓΙ Σ Ν Ν ΙΞ ΜΝ Μ ΙΧΝ ΣΟΝ ΞΟΝ Σ Ο ΟΤ ΓΝ ΣΙ ΦΪε ζκμ βησ δαμ τηία βμ 6

68 εα Ϋλπγ θ κυ κλα κτ ηάηα κμ ά κυ έξθκυμ πθ δξυθ. Οπκδα άπκ παλϋηία β βθ παλαπϊθπ υθβ Πλκ α έαμ πλκςπκγϋ δ βθ Ϋΰελδ β κυ Τπκυλΰ έκυ Πκζδ δ ηκτ. δ δεσ λα γα η ζ βγ έ κ ηάηα πθ θα κζδευθ δξυθ πκυ π λδεζ έ αδ απσ δμ κ κτμ ΰθα έα, Μ ζ θέεκυ, λη θκπκτζκυ εαδ γθδεάμ ητθβμ. Ο φπ δ ησμ πθ δξυθ άη λα πλαΰηα κπκδ έ αδ η πλκίκζ έμ θα λέκυ, θάμ Ϋ ηβμ 150 Watt, ευλέπμ πέ πθ δ υθ φπ δ ηκτ κυ πϊλεκυ τοκυμ 5m, αζζϊ εαδ πδ απϋ δκυμ πλκίκζ έμ θάμ Ϋ ηβμ εαδ έ δαμ δ ξτκμ. Πλδθ απσ Ϋθα ξλσθκ, η υεαδλέα βμ αθϊ διβμ κυ ηάηα κμ πθ πλαΰηα κπκδάγβε δξυθ απσ ΰθα έα Ϋπμ κ τοκμ βμ κ κτ θ πθδϊ κυ αθα δϊ αιβ εαδ ατιβ β λξαδκ ά πθ Πσζβμ Θ βθ πθ πλκίκζϋπθ, υθ λΰα έα η βθ φκλέα αζκθέεβμ. Χ σ κ β ζτ β έθαδ πλκ πλδθά εαδ ηβ κηκδσηκλφβ εαδ ΰδα κ ζσΰκ αυ σ γα πλϋπ δ θα παθ ι α έ βθ παλκτ α η ζϋ β. δ τγυθ β δυ δηβμ Κδθβ δεσ β αμ εαδ δε τπθ Σηάηα ζ ε λκφπ δ ηκτ εαδ Φπ δθάμ βηα κ σ β βμ Μ Λ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ ΓΙ Σ Ν Ν ΙΞ ΜΝ Μ ΙΧΝ ΣΟΝ ΞΟΝ Σ Ο ΟΤ ΓΝ ΣΙ ΦΪε ζκμ βησ δαμ τηία βμ 7

69 2. Πι ςη α (UNESCO) Π Γ : Ι ΣΟΡΙΚ ΣΟΙΥ Ι Ρκ σθ α (θασμ ΰέκυ Γ πλΰέκυ) η κθ π λέίκζσ βμ ηθβηκθ τ αδ πμ δ κλδεσ δα βλβ Ϋκ ηθβη έκ κ Φ Κ 36/ / β υηίκζά πθ κ υθ βηβ λέκυ Γκτθαλβ εαδ Φδζέππκυ, υουθ αδ β ζ ΰση θβ Ρκ σθ α, Ϋθα απσ α αλξαδσ λα εαδ πδίζβ δεσ λα ηθβη έα βμ Θ αζκθέεβμ. Σκ ε άλδκ κφ έζ δ βθ κθκηα έα κυ ευεζδεσ κυ ξάηα πλσε δ αδ ΰδα Ϋθα π λέε θ λκ κδεκ σηβηα 29.8 η., η η ΰΪζκ βηδ φαδλδεσ γσζκ Ϋΰβ. θ σμ κυ ηθβη έκυ, κ π λδεάμ δαηϋ λκυ 24.5 η. εαδ τοκυμ βθ κλκφά κυ, κ κπκέκμ ιπ λδεϊ εαζτπ αδ απσ επθδεά β ίϊ β κυ ευζδθ λδεκτ κυ κέξκυ, αθκέΰκθ αδ κε υ η ΰΪζ μ λϊΰπθ μ εσΰξ μ πκυ ε πϊακθ αδ η εαηϊλ μ, εαγυμ εαδ κε υ ηδελσ λ μ εσΰξ μ πκυ ηκδϊακυθ η θα εκυμ. αθϋΰ λ β βμ Ρκ σθ αμ κπκγ έ αδ ΰτλπ κ 300 η.υ. Γδα κθ πλκκλδ ησ κυ ε βλέκυ Ϋξκυθ δα υππγ έ τκ ία δεϋμ απσο δμ: τηφπθα η βθ πλυ β, κ κδεκ σηβηα βηδκυλΰάγβε πλκε δηϋθκυ θα ξλβ δη τ δ πμ ηαυ πζ έκ κυ Γαζ λέκυ, κ κπκέκμ σηπμ πϋγαθ εαδ θ αφδϊ βε ηαελδϊ απσ β Θ αζκθέεβ. Κα Ϊ βθ Ϊζζβ ε κξά, πκυ έθαδ εαδ β πδελα Ϋ εαδ ά αθ Ϋθαμ θασμ αφδ λπηϋθκμ κυμ Καί έλκυμ ά λβ, κ ηθβη έκ έξ ζα λ υ δεά ξλά β κθ έα. Υπλέμ αηφδίκζέα, κ ε έ ηα απκ ζκτ ηάηα κυ λϊ δκυ αθαε κλδεκτ υΰελκ άηα κμ κυ Γαζ λέκυ πκυ αθαπ υ σ αθ κ θκ δκαθα κζδεσ εκηηϊ δ βμ λπηαρεάμ πσζβμ. βθ παζαδκξλδ δαθδεά π λέκ κ, έ πμ η α λϊπβε α ξλσθδα κυ Μ ΰΪζκυ Θ κ κ έκυ ( ), β Ρκ σθ α ξλδ δαθδεά εεζβ έα, πδγαθσ α α πλκμ δηά πθ ΰθπλέακθ αμ η ΰΪζβμ εζέηαεαμ πλκ γάε μ εαδ λκπκπκδά δμ, υ πηϊ πθ ά πθ θα αθ απκελδγ έ λξαΰΰϋζπθ, δμ αθϊΰε μ βμ θϋαμ γλβ ε έαμ. βθ αθα κζδεά πζ υλϊ κυ ε βλέκυ πλκ αλ άγβε Ϋθαμ κλγκΰυθδκμ ξυλκμ η βηδευεζδεά αοέ α (Ι λσ άηα), β υ δεά δαηκλφυγβε θϋα έ κ κμ η θϊλγβεα, δ τγυθ β δυ δηβμ Κδθβ δεσ β αμ εαδ δε τπθ Σηάηα ζ ε λκφπ δ ηκτ εαδ Φπ δθάμ βηα κ σ β βμ Μ Λ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ ΓΙ Σ Ν Ν ΙΞ ΜΝ Μ ΙΧΝ ΣΟΝ ΞΟΝ Σ Ο ΟΤ ΓΝ ΣΙ ΦΪε ζκμ βησ δαμ τηία βμ β θσ δα 8

70 πλκ Ϋγβεαθ τκ παλ εεζά δα, θυ ΰτλπ απσ κ ηθβη έκ εα α ε υϊ βε ηέα εζ δ ά ευεζδεά ΰα ηϋθβ κϊ. πδπζϋκθ, κ κδεκ σηβηα δαεκ ηάγβε η ζαηπλάμ Ϋξθβμ εαδ ιαδλ δεάμ πκδσ β αμ οβφδ π Ϊ, α κπκέα ηϊζδ α έθαδ α αλξαδσ λα οβφδ π Ϊ κέξκυ βμ θα κζάμ, Ϋλΰα θσμ πκυ αέκυ εαζζδ ξθδεκτ λΰα βλέκυ βμ Θ αζκθέεβμ. Ρκ σθ α υπάλι απσ κ 1523 Ϋπμ κ 1591 κ ηβ λκπκζδ δεσμ θασμ βμ Θ εα ζάφγβ απσ κυμ Σκτλεκυμ εαδ η αίζάγβε πϋφ λ κίαλϋμ αζζκδυ δμ κ ε άλδκ, Ϊφβ ηκυ κυζηαθδεσ Ϋη θκμ. β υ δεά πζ υλϊ, κθ ηκθα δεσ πκυ υα αδ άη λα απ ζ υγϋλπ β βμ Θ αζκθέεβμ κ 1912 κ κδεκ σηβηα απκ σγβε εαδ πϊζδ δϊ αΰηα κυ ζ υγ λέκυ κυλεκελα έα θ σηπμ α βηϊ δα βμ, η ξαλαε βλδ δεσ λκ κθ ηδθαλϋ πκυ ε έ βε θυ κ 1917 η αζκθέεβμ, θυ κ 1591 θδαϋζκυ η α λϊπβε βθ πσζβ. Μ Ϊ βθ β ξλδ δαθδεά ζα λ έα, «Μαε κθδεσθ Μκυ έκθ». Έε κ, β Ρκ σθ α ξλβ δηκπκδκτθ αθ πμ εγ δαεσμ εαδ ηκυ δαεσμ ξυλκμ, θυ π λδ α δαεϊ ζ δ κυλΰκτ εαδ πμ θασμ. Οδ δ ηκέ πκυ Ϋπζβιαθ βθ πσζβ κ 1978 πλκιϋθβ αθ κίαλϋμ φγκλϋμ εαδ ίζϊί μ ηθβη έκ, κδ κπκέ μ αθϋ δζαθ κπκδα άπκ ξλά β κυ εαδ πϋίαζαθ ε αηϋθ μ λΰα έ μ υθ άλβ βμ, απκεα Ϊ α βμ εαδ αθα άζπ βμ. κθκηα έα πκυ κφ έζ αδ κ Ρκ σθ α έθαδ ΰθπ ά άη λα εαδ πμ «Άΰδκμ Γ υλΰδκμ», κ ηδελσ εεζβ Ϊεδ κυ ΰέκυ Γ πλΰέκυ, κ κπκέκ ίλέ ε αδ απϋθαθ δ απσ β υ δεά πτζβ κυ π λδίσζκυ κυ ε βλέκυ. Π ΡΙΓΡ Φ ΤΦΙ Σ Μ Ν Κ Σ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ δ τγυθ β δυ δηβμ Κδθβ δεσ β αμ εαδ δε τπθ Σηάηα ζ ε λκφπ δ ηκτ εαδ Φπ δθάμ βηα κ σ β βμ Μ Λ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ ΓΙ Σ Ν Ν ΙΞ ΜΝ Μ ΙΧΝ ΣΟΝ ΞΟΝ Σ Ο ΟΤ ΓΝ ΣΙ ΦΪε ζκμ βησ δαμ τηία βμ 9

71 Ο π λδίϊζζπθ ξυλκμ κυ ηθβη έκυ φπ έα αδ ίϊ δ η ζϋ βμ πκυ υζκπκδάγβε πλδθ 10 ξλσθδα, θυ κ ηθβη έκ φπ έα αδ αθ παλευμ απσ ζϊξδ κυμ πλκίκζ έμ πκυ ίλέ εκθ αδ θ σμ βμ π λέφλαιάμ κυ. Σκ ηθβη έκ έθαδ π λέεζ δ κ ευλέπμ απσ ξαηβζκτ τοκυμ δ δεϊ ΰδα ΤΠΠΟΣ/Γ κθ ιπ λδεσ φπ δ ησ βμ έξβ η εδΰεζδ υηα α. Ρκ σθ αμ γα ζβφγ έ υπσοβ β υπ αλδγη. ΠΚ/ ΡΥ/ 1/Φ34/56615/1892/ Τ : «πκεα Ϊ α β υθγβευθ πδ ε οδησ β αμ βμ Ρκ σθ αμ Θ αζκθέεβμ εαδ απσ κ βμ ξλά πθ κ π λδεσ εαδ κθ Ϊη κ π λδίϊζζκθ α ξυλκ βμ». δ τγυθ β δυ δηβμ Κδθβ δεσ β αμ εαδ δε τπθ Σηάηα ζ ε λκφπ δ ηκτ εαδ Φπ δθάμ βηα κ σ β βμ Μ Λ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ ΓΙ Σ Ν Ν ΙΞ ΜΝ Μ ΙΧΝ ΣΟΝ ΞΟΝ Σ Ο ΟΤ ΓΝ ΣΙ ΦΪε ζκμ βησ δαμ τηία βμ 10

72 3. Θ.Μ. Λ αζικφτ ολ ιυ Ρο Ϋκιλ (UNESCO) Π Γ : Ι ΣΟΡΙΚ ΣΟΙΥ Ι β υηίκζά πθ κ υθ ΰθα έαμ εαδ Παζαδυθ Πα λυθ Γ ληαθκτ ίλέ ε αδ β ηδελά εεζβ έα βμ Μ αησλφπ βμ κυ π άλκμ πκυ αθάε δ λϊεκΰξκυ: θ σμ κυ λϊΰπθκυ Ϋθαθ πϊθδκ αλξδ ε κθδεσ τπκ, αυ σθ κυ ΰΰ ΰλαηηΫθκυ εϊ κοβ ε βλέκυ ΰΰλΪφκθ αδ Ϋ λδμ βηδευεζδεϋμ εσΰξ μ, ηέα ε πθ κπκέπθ έθαδ β αοέ α κυ Ι λκτ άηα κμ, β κπκέα ιπ λδεϊ έθαδ βηδ ιαΰπθδεά. β υ δεά πζ υλϊ κυ κδεκ κηάηα κμ έθαδ πλκ εκζζβηϋθκμ θϊλγβεαμ, κ κπκέκμ σηπμ απκ ζ έ θ σ λβ πλκ γάεβ (εα α ε υϊ βε κ 1936). Ο ευλέπμ θασμ εαζτπ αδ απσ η ΰΪζκ εαδ υοβζσ κε Ϊπζ υλκ λκτζκ, κ κπκέκμ εκ η έ αδ απσ πϊζζβζα σια εαδ απσ πζέθγδθκυμ βηδεέκθ μ. ηθβη έκυ υθέ α αδ απσ αλΰκτμ (αεα Ϋλΰα κυμ βζα ά) ζέγκυμ αθυ λκ ηάηα. ίλϋγβε ζα πσε δ β κδξκπκδέα κυ β ίϊ β εαδ απσ πζέθγκυμ κ αθϋΰ λ β κυ θακτ βμ Μ αησλφπ βμ κυ π άλκμ, ίϊ δ θσμ θκηέ ηα κμ πκυ κπκγ βηϋθκ κθ λκτζκ, πλαΰηα κπκδάγβε ΰτλπ κ ιδκ βη έπ κ έθαδ σ δ π λδεσ βμ εεζβ έαμ, εϊ π απσ κ Ϊπ κ βμ ίσλ δαμ εαδ βμ θσ δαμ εσΰξβμ, εαγυμ εαδ θϊλγβεα, αζζϊ εαδ κθ κθ π λδίϊζζκθ α κυ ε βλέκυ ξυλκ, θ κπέ βεαθ Ϊφκδ, ΰ ΰκθσμ πκυ κ βΰ έ υηπϋλα ηα σ δ αλξδεϊ ά αθ αφδεσ ηθβη έκ. ζ δοαθκγάεβ, β κπκέα απκ ζκτ κ κ πδπζϋκθ, απκεαζτφγβε ηέα ηδελά ηκζτί δθβ κ ΰεαέθδκ κυ θακτ απσ τκ ΰξΪλαε μ πδΰλαφϋμ αυ ά πλκϋευο σ δ κ θασμ ε έ βε πλκμ δηά βμ Παθαΰέαμ. δ τγυθ β δυ δηβμ Κδθβ δεσ β αμ εαδ δε τπθ Σηάηα ζ ε λκφπ δ ηκτ εαδ Φπ δθάμ βηα κ σ β βμ Μ Λ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ ΓΙ Σ Ν Ν ΙΞ ΜΝ Μ ΙΧΝ ΣΟΝ ΞΟΝ Σ Ο ΟΤ ΓΝ ΣΙ ΦΪε ζκμ βησ δαμ τηία βμ 11

73 Π ΡΙΓΡ Φ ΤΦΙ Σ Μ Ν Κ Σ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ Σκ ηθβη έκ ίλέ ε αδ ξαηβζσ λκ πέπ κ απσ κθ π λδίϊζζκθ α ξυλκ. Ο Ι λσμ Νασμ φπ έα αδ πλκμ κ παλσθ απσ Ϋ λδμ πλκίκζ έμ πκυ κπκγ άγβεαθ θ σμ κυ 2016, τκ δ κτμ κ δεκτ φπ δ ηκτ η Ϊ απσ αέ βηα βμ κπκγ βηϋθκδ ζσΰκ αυ σ θ Ϊ φκλ έαμ λξαδκ ά πθ. Οδ πλκίκζ έμ έθαδ τοκμ 6 ηϋ λπθ εαδ Ϋξκυθ δ ξτ 150 Watt. υ ά β ζτ β έθαδ πλκ πλδθά εαδ ΰδα κ αδ β η ζϋ β. δ τγυθ β δυ δηβμ Κδθβ δεσ β αμ εαδ δε τπθ Σηάηα ζ ε λκφπ δ ηκτ εαδ Φπ δθάμ βηα κ σ β βμ Μ Λ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ ΓΙ Σ Ν Ν ΙΞ ΜΝ Μ ΙΧΝ ΣΟΝ ΞΟΝ Σ Ο ΟΤ ΓΝ ΣΙ ΦΪε ζκμ βησ δαμ τηία βμ 12

74 4.Άίγιλ Οαη ε Ϋζιηαλ (UNESCO) Π Γ : Ι ΣΟΡΙΚ ΣΟΙΥ Ι β υηίκζά πθ κ υθ λλδαθκτ εαδ Ια πθέ κυ, ηδελά απσ α β απσ βθ αοέ α κυ Γαζ λέκυ εαδ β Ρκ σθ α, ίλέ ε αδ κ ίυααθ δθσμ θασμ κυ ΰέκυ Παθ ζ άηκθα. Ο θασμ, β ππθυηέα κυ κπκέκυ έθαδ πκζτ θ υ λβ, αυ έα αδ η κ εαγκζδεσ βμ ηκθάμ βμ Θ κ σεκυ Π λδίζϋπ κυ, ΰθπ ά εαδ πμ ηκθά κυ ευλ Ι αϊε, απσ κθ δ λυ ά βμ ηβ λκπκζέ β ΙΪεπίκ ( ). θάε δ τθγ κυ αυλκ δ κτμ ΰΰ ΰλαηηΫθκυ η λκτζκ εαδ π λέ πκ, κ κπκέκ εα αζάΰ δ τκ παλ εεζά δα. πσ κθ αλξδεσ κδξκΰλαφδεσ δϊεκ ηκ δα βλκτθ αδ ζϊξδ α κθ τπκ κυ α αθα κζδεϊ έΰηα α βθ πλσγ β εαδ κ δαεκθδεσ. δ τγυθ β δυ δηβμ Κδθβ δεσ β αμ εαδ δε τπθ Σηάηα ζ ε λκφπ δ ηκτ εαδ Φπ δθάμ βηα κ σ β βμ Μ Λ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ ΓΙ Σ Ν Ν ΙΞ ΜΝ Μ ΙΧΝ ΣΟΝ ΞΟΝ Σ Ο ΟΤ ΓΝ ΣΙ ΦΪε ζκμ βησ δαμ τηία βμ 13

75 Π ΡΙΓΡ Φ ΤΦΙ Σ Μ Ν Κ Σ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ Ο βη λδθσμ φπ δ ησμ κυ ηθβη έκυ π λδκλέα αδ κπκγ βηϋθκδ τοκμ 8 ηϋ λπθ, λ δμ πλκίκζ έμ δ ξτκμ 400 Watt, πκυ έθαδ δ Ϊλδγηκυμ δ κτμ φπ δ ηκτ βμ π λδκξάμ ( τκ πέ βμ κ κτ Ια πθέ κυ εαδ Ϋθαμ πέ βμ κ κτ λλδαθκτ), π σ κ έθαδ βηαθ δεσ θα ΰέθ δ η ζϋ β ΰδα κθ εαζτ λκ φπ δ ησ κυ απσ αλξδ ε κθδεάμ Ϊπκοβμ. Σκ ηθβη έκ έθαδ υπ λυοπηϋθκ ξϋ β η κθ π λδίϊζζκθ α ξυλκ, αζζϊ π λέεζ δ κ απσ υοβζσ π λέίκζκ δξυθ εαδ εδΰεζδ πηϊ πθ. δ τγυθ β δυ δηβμ Κδθβ δεσ β αμ εαδ δε τπθ Σηάηα ζ ε λκφπ δ ηκτ εαδ Φπ δθάμ βηα κ σ β βμ Μ Λ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ ΓΙ Σ Ν Ν ΙΞ ΜΝ Μ ΙΧΝ ΣΟΝ ΞΟΝ Σ Ο ΟΤ ΓΝ ΣΙ ΦΪε ζκμ βησ δαμ τηία βμ 14

76 5.Θ.Μ. Οαηαίάαλ ν γκιπιγϋ ιυ (UNESCO) Π Γ : Ι ΣΟΡΙΚ ΣΟΙΥ Ι Ο θασμ βμ Παθαΰέαμ ξ δλκπκδά κυ η κθ π λέίκζσ βμ, ηθβηκθ τ αδ πμ δ κλδεσ δα βλβ Ϋκ ηθβη έκ κ Φ Κ 36/ / Οθκηα έα-ι κλέα: Ο θασμ βμ ξ δλκπκδά κυ ίλέ ε αδ ίσλ δα απσ βθ ΰθα έα, πέ βμ κ κτ ΰέαμ κφέαμ. Υλκθκζκΰ έ αδ πδΰλαφά πκυ κ ΰ Ϋ αλ κ κυ 5κυ αδυθα, σππμ εαδ κ οβφδ π σμ κυ δϊεκ ηκμ, απσ υα αδ κ πλϊξδκ πθ σιπθ κυ λέίβζκυ αθκέΰηα κμ κυ θϊλγβεα, σπκυ ηθβηκθ τ αδ κ δ λϋαμ θ λϋαμ, κ κπκέκμ αυ έ βε η πέ εκπκ Θ αζκθέεβμ βθ εα α ε υά κυ πκυ έθαδ σηκδ μ η αυ Ϋμ αζκθέεβμ (447/8 η.υ.). Ο θασμ αθαφϋλ αδ πμ θασμ βμ Παθαΰέαμ Θ κ σεκυ πμ κ 14κ αδυθα, σ αθ ΰδα πλυ β φκλϊ αθαφϋλ αδ Υ έ βε πϊθπ κθ β Οδεκυη θδεά τθκ κ βμ Υαζεβ σθαμ κ 451 η.υ. β ξλκθκζσΰβ β αυ ά υθβΰκλκτθ εαδ κδ πζέθγκδ πκυ ξλβ δηκπκδάγβεαθ πθ δξυθ βμ Θ κθ δ λϋα θ λϋα πκυ επλκ υπβ λπηαρεϊ ζκυ λϊ. Μ ξ δλκπκέβ κμ η α λϋπ αδ ίυααθ δθσ Ϋΰΰλαφκ πμ ξ δλκπκέβ κμ ά Ο βΰά λδα. βθ Άζπ β βμ Θ ααηέ η κ σθκηα αζκθέεβμ απσ κυμ Σκτλεκυμ, β εέ ΣακυηΪ ααηέ. Σκ 1930 κ θασμ πδ λϋφ δ β ξλδ δαθδεά ζα λ έα. κνγ δ ιηγδϋ: Ο θασμ έθαδ ηδα η ΰΪζβ λέεζδ β ζζβθδ δεά ία δζδεά η υπ λυα εαδ θϊλγβεα. β υ δεά πζ υλϊ υακθ αδ ζδΰκ Ϊ έξθβ απσ κθ ιπθϊλγβεα ά βθ αθα κζδεά έθαδ Ϋθα κλγκΰυθδκ ε έ ηα η ηδα η ΰΪζβ βηδευεζδεά αοέ α κϊ αδγλέκυ. ιπ λδεϊ α αθα κζδεϊ. β ηϋ β βμ θσ δαμ πζ υλϊμ υα αδ ηθβη δυ μ πλσπυζκ, κ κπκέκ φαέθ αδ θα υθ Ϋ αδ η β πκυ αδσ λβ κ δεά αλ βλέα βμ πσζβμ, β «Λ πφσλκ» πθ υααθ δθυθ ( βη λδθά ΰθα έα). βθ έ δα πζ υλϊ, αθα κζδεϊ απσ κ πλσπυζκ υπϊλξ δ Ϋθα ίαπ δ άλδκ (ά ηαλ τλδκ), θυ υα αδ η κίυααθ δθσ παλ εεζά δ ( βμ ΰέαμ δλάθβμ). κ αθα κζδεσ Ϊελκ κυ ίσλ δκυ εζέ κυμ Ϋΰβ κυ θακτ Ϋξ δ υπκ δ τγυθ β δυ δηβμ Κδθβ δεσ β αμ εαδ δε τπθ Σηάηα ζ ε λκφπ δ ηκτ εαδ Φπ δθάμ βηα κ σ β βμ Μ Λ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ ΓΙ Σ Ν Ν ΙΞ ΜΝ Μ ΙΧΝ ΣΟΝ ΞΟΝ Σ Ο ΟΤ ΓΝ ΣΙ ΦΪε ζκμ βησ δαμ τηία βμ έ αλε Ϋμ 15

77 αζζκδυ δμ, ευλέπμ κ ε θ λδεσ εζέ κμ, εαγυμ έθαδ ξαηβζσ λβ απσ βθ αλξδεά εαδ απκυ δϊακυθ κδ δλϋμ η α παλϊγυλα πκυ φυ δααθ κ π λδεσ κυ κδεκ κηάηα κμ. π λδεϊ, κ θασ ξπλέακυθ λέα εζέ β υκ εδκθκ κδξέ μ. βθ αθα κζδεά πζ υλϊ, κ Ι λσ άηα π λδζϊηίαθ βθ αθα κζδεά αοέ α, η κ π θ Ϊζκίκ αλξδεϊ παλϊγυλκ εαδ σξδ κ λέζκίκ πκυ υα αδ άη λα. Σκ φλϊΰηα κυ Ϋφ αθ πμ κθ λέ κ απσ αθα κζδεϊ εέκθα πθ εδκθκ κδξδυθ. β πδεκδθπθκτ η υ δεά πζ υλϊ κυ θακτ, κ θϊλγβεαμ κ ε θ λδεσ εζέ κμ η Ϋθα η ΰΪζκ λέίβζκ Ϊθκδΰηα. σλ δα κυ θϊλγβεα υα αδ εζδηαεκ Ϊ δκ πκυ κ βΰκτ ΛακζΩκγηιλ γωδι ζιλ: α υπ λυα. πδίζβ δεσ β α κυ θακτ κθέα αδ απσ β ηαληϊλδθβ δαεσ ηβ ά κυ. Σκ Ϊπ κ κυ ε θ λδεκτ εζέ κυμ, πκυ υα αδ βθ αλξδεά κυ ηκλφά, εαγυμ εαδ κδ εέκθ μ πθ εδκθκ κδξδυθ έθαδ απσ πλκεκθά δκ ηϊληαλκ, θυ κδ εέκθ μ κυ λέίβζκυ αθκέΰηα κμ έθαδ απσ πλϊ δθκ γ αζδεσ ηϊληαλκ. Υαλαε βλδ δεϊ κυ θακτ έθαδ α γαυηϊ δα γ κ κ δαθϊ εδκθσελαθα πθ εδκθκ κδξδυθ απσ ζ υεσ ηϊληαλκ. η ιάνγα γαδς ζα α: Ο οβφδ π σμ δϊεκ ηκμ κυ θακτ π λδζαηίϊθ δ οβφδ π Ϊ σιπθ πθ εδκθκ κδξδυθ κυ δ κΰ έκυ, κυ θσ δκυ υπ λυκυ εαδ α α σια κυ λέίβζκυ αθκέΰηα κμ εαδ κυ θϊλγβεα. Σκ γϋηα κυμ έθαδ ηδα αζζβΰκλέα κυ ξλδ δαθδεκτ παλα έ κυ. ΠΪθπ απ δεκθέακθ αδ Ϊθγβ, φτζζα, εζβηα έ μ, κδξκΰλαφέ μ πκυ υακθ αδ φϊθδα, πλϊξδα πθ ξλυ σ ίϊγκμ αυλκέ, πκυζδϊ, ίδίζέα, αΰΰ έα, οϊλδα ε.ϊ. Οδ κ θσ δκ εζέ κμ, πϊθπ απσ βθ εδκθκ κδξέα ξλκθκζκΰκτθ αδ Ϋ αλ κ 13κυ αδυθα εαδ απ δεκθέακυθ βθ παλϊ α β πθ αλϊθ α Μαλ τλπθ βμ ίϊ κ ί δαμ. Π ΡΙΓΡ Φ ΤΦΙ Σ Μ Ν Κ Σ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ δ τγυθ β δυ δηβμ Κδθβ δεσ β αμ εαδ δε τπθ Σηάηα ζ ε λκφπ δ ηκτ εαδ Φπ δθάμ βηα κ σ β βμ Μ Λ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ ΓΙ Σ Ν Ν ΙΞ ΜΝ Μ ΙΧΝ ΣΟΝ ΞΟΝ Σ Ο ΟΤ ΓΝ ΣΙ ΦΪε ζκμ βησ δαμ τηία βμ 16

78 Ο φπ δ ησμ κυ θακτ έθαδ ξ σθ αθτπαλε κμ εαδ πλαΰηα κπκδ έ αδ απσ λ δμ πλκίκζ έμ θα λέκυ δ ξτκμ 250 Watt. τκ πέ βμ κ κτ ΰέαμ κφέαμ εαδ Ϋθαθ πέ βμ κ κτ Παπαΰ πλΰέκυ. Π λδη λδεϊ πέ κυ κδξ έκυ κυ αυζσΰυλκυ κυ θακτ έθαδ κπκγ βηϋθα φπ δ δεϊ, α κπκέα φπ έακυθ ευλέπμ κθ ατζ δκ ξυλκ εαδ σξδ κ έ δκ κ ηθβη έκ εαδ α κπκέα βζ ε λκ κ κτθ αδ απσ πέθαεα κυ θακτ εαδ σξδ απσ κ βηκ δεσ έε υκ. Ο θασμ ίλέ ε αδ ξαηβζσ λβ Ϊγηβ ξϋ β η βθ π λδίϊζζκυ α π λδκξά. βθ πζα έα Μαε κθκηϊξπθ υπϊλξ δ λΰκ αιδαεά εα Ϊζβοβ κυ Μ ΣΡΟ, ΰδα βθ εα α ε υά κυ αγηκτ «ΰέα κφέα», β κπκέα π λδκλέα δ δμ υθα σ β μ ξλά βμ κυ ξυλκυ ΰδα βθ παλκτ α η ζϋ β. Γδα βθ αθϊ διβ κυ δ κλδεκτ Ϊικθα βμ ΰέαμ κφέαμ εαδ β δαησλφπ β βμ υλτ λβμ π λδκξάμ κυ ΙΝ ξ δλκπκδά κυ, Ϋξ δ δ ιαξγ έ κ 2012 λξδ ε κθδεσμ δαΰπθδ ησμ απσ κ ΤΠ Κ, κδ πλκ Ϊ δμ κυ κπκέκυ γα γκτθ υπσοβ κυ αθα σξκυ βμ παλκτ αμ η ζϋ βμ. δ τγυθ β δυ δηβμ Κδθβ δεσ β αμ εαδ δε τπθ Σηάηα ζ ε λκφπ δ ηκτ εαδ Φπ δθάμ βηα κ σ β βμ Μ Λ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ ΓΙ Σ Ν Ν ΙΞ ΜΝ Μ ΙΧΝ ΣΟΝ ΞΟΝ Σ Ο ΟΤ ΓΝ ΣΙ ΦΪε ζκμ βησ δαμ τηία βμ 17

79 6. Οαηαίάα οη ΤαεδΪοη (UNESCO) Π Γ : ΘΡ ΞΠΘΙ Ρ ΞΘΤ Θ Θ ικάα-ξηιζα άα. Παθαΰέα πθ ΥαζεΫπθ, ΰθπ ά εαδ πμ Κσεεδθβ εεζβ έα ζσΰπ βμ απκεζ δ δεϊ πζδθγσε δ βμ κδξκπκδέαμ βμ, ίλέ ε αδ θκ δκ υ δεϊ απσ βθ Ρπηαρεά Θ ΰκλΪ βμ αζκθέεβμ εαδ ίσλ δα απσ βθ κ σ ΰθα έαμ. έθαδ κ ηκθα δεσμ θασμ βμ Μ κίυααθ δθάμ π λδσ κυ πκυ υα αδ υ δεάμ βθ αζκθέεβ. τηφπθα η βθ ε β κλδεά πδΰλαφά κυ ηαληϊλδθκυ υπϋλγυλκυ βμ δ σ κυ, ξ έ βε κ 1028η.Υ. απσ κθ πλπ κ παγϊλδκ εαδ Υλδ σφκλκ εαδ βθ κδεκΰϋθ δα κυ πλκμ δηάθ βμ Θ κ σεκυ θασμ. Σκ 1430 κ θασμ η α λϊπβε ξαζεπηα Ϊ πθ), εαγυμ ι κυ εαδ κ ααηέ εαδ πάλ δκδεβ ά Λκΰΰκίαλ έαμ γϋ β πκυ πλκςπάλξ δ πζκζα λδεσμ βθ κθκηα έα Καααθ αδζϊλ ( βζ. ααηέ πθ βθ π λδκξά υπϊλξκυθ ξαζεπηα Ϊ μ απσ β ίυααθ δθά π λέκ κ πμ άη λα βη λδθσ σθκηα Παθαΰέα ΥαζεΫπθ. Σκ ίυααθ δθσ σθκηα έ πμ ά αθ Παθαΰέα πθ Υαζεκπλα έπθ, σππμ β κηυθυηβ εεζβ έα βμ Κπθ/πκζβμ. Ο θασμ απκ σγβε εαδ πϊζδ ξλδ δαθδεά ζα λ έα η βθ απ ζ υγϋλπ β βμ Θ αβηδϋμ, κδ κπκέ μ απκεα α Ϊγβεαθ β αζκθέεβμ. Ο δ ησμ κυ 1932 πλκιϋθβ β αλε Ϋμ εα έα κυ 30, σ αθ αφαδλϋγβεαθ εαδ κδ πδξυ δμ πκυ εϊζυπ αθ κ ηθβη έκ πμ κ τοκμ κυ ηαληϊλδθκυ εκ ηά β. κνγ δ ιηγδϋ. Παθαΰέα ΥαζεΫπθ αθάε δ κθ τπκ κυ «τθγ κυ λαεδσθδκυ αυλκ δ κτμ ΰΰ ΰλαηηΫθκυ» θακτ, ξαλαε βλδ δεσ κυ κπκέκυ έθαδ κ ε θ λδεσμ λκτζκμ πκυ φϋλ αδ η β ίκάγ δα Ϊλπθ εδσθπθ. β υ δεά πζ υλϊ υπϊλξ δ δυλκφκμ θϊλγβεαμ πκυ βθ αθα κζδεά πζ υλϊ ξβηα έα αδ λδη λϋμ Ι λσ άηα η ΰΪα αδ η τκ λκτζκυμ. λέπζ υλβ ιπ λδεϊ βθ ε θ λδεά αοέ α. κ εϋθ λκ βμ ίσλ δαμ πζ υλϊμ ιϋξ δ απσ κθ κέξκ κ αφδεσ ηθβη έκ κυ ε ά κλα κυ θακτ ηϋ α αλεκ σζδκ. έθαδ ε δ ηϋθκμ ικζκεζάλκυ η βθ ξθδεά βμ «ελυηηϋθβμ πζέθγκυ» εαδ κδ κέξκδ ιπ λδεϊ εκ ηκτθ αδ η πκζζϊ παλϊγυλα, εζδηαεπ Ϊ σια, κ κθ π Ϋμ αδθέ μ, ΰ έ α, ε δ κτμ βηδεέκθ μ, εδκθέ εκυμ εαδ π κτμ, εαγυμ εαδ η Ϋθα ηαληϊλδθκ εκ ηά β πκυ π λδ λϋξ δ κζσεζβλκ κ θασ. β θσ δα πζ υλϊ, εϊ π απσ κθ εκ ηά β, υακθ αδ πάζδθα φυαζπηϋθα πζαεέ δα πκυ φϋλκυθ εκυφδεά δαεσ ηβ β. δ τγυθ β δυ δηβμ Κδθβ δεσ β αμ εαδ δε τπθ Σηάηα ζ ε λκφπ δ ηκτ εαδ Φπ δθάμ βηα κ σ β βμ Μ Λ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ ΓΙ Σ Ν Ν ΙΞ ΜΝ Μ ΙΧΝ ΣΟΝ ΞΟΝ Σ Ο ΟΤ ΓΝ ΣΙ ΦΪε ζκμ βησ δαμ τηία βμ 18

80 η ιάνγιλ γωδι ζιλ. Ο κδξκΰλαφδεσμ δϊεκ ηκμ κυ θακτ αθάε δ τκ δαφκλ δεϋμ φϊ δμ. πλυ β φϊ β έθαδ τΰξλκθβ βμ αθϋΰ λ βμ κυ θακτ, τηφπθα η ε β κλδεά πδΰλαφά δϊεκ ηκ κυ Ι λκτ, εαδ υπκζκΰέα αδ κ απΰλαφδεσ κ ί Ϋ αλ κ κυ 11κυ αδυθα ( η.Υ.). αυ άθ αθάε δ κ κδξκΰλαφδεσμ δϊεκ ηκμ κυ λκτζκυ πκυ π λδζαηίϊθ δ β εβθά βμ θϊζβοβμ, β Παθαΰέα, κδ Ι λϊλξ μ εαδ τκ εβθϋμ απσ β Θ έα υξαλδ έα πκυ εκ ηκτθ κ Ι λσ, εβθϋμ απσ κ Υλδ κζκΰδεσ ετεζκ πκυ υπϊλξκυθ Παλκυ έαμ κυμ κέξκυμ κυ ευλέπμ θακτ εαδ β η ΰαζ δυ βμ κ θϊλγβεα. εαδ ξλκθκζκΰ έ αδ τ λβ φϊ β βμ δαεσ ηβ βμ κυ θακτ αθάε δ τθγ β βμ υ Ϋλαμ βθ παζαδκζσΰ δα πκξά κ α ηδ σ κυ 14κυ αδυθα η.υ.. β φϊ β αυ ά αθάε δ β δεκθκΰλϊφβ β κέεπθ κυ εϊγδ κυ Ύηθκυ εαδ ζ έοαθα απσ β εβθά βμ Κκέηβ βμ βμ Θ κ σεκυ πκυ υακθ αδ κ υ δεσ κέξκ εϊ π απσ κ ΰ έ κ. Π ΡΙΓΡ Φ ΤΦΙ Σ Μ Ν Κ Σ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ Ο φπ δ ησμ κυ ηθβη έκυ άη λα έθαδ ηβ θδεσμ, εαγυμ υπϊλξ δ ησθκ Ϋθαμ πλκίκζϋαμ θα λέκυ δ ξτκμ 250 Watt απσ βθ πζ υλϊ κυ πϊλεκυ εαδ θ έθαδ παλεάμ υ ξαλαε βλδ δεϊ κυ θακτ. Ο πλκίκζϋαμ έθαδ κπκγ βηϋθκμ κπκέκμ ίλέ ε αδ αθα δξγκτθ α δ δαέ λα τοκμ 4 ηϋ λπθ δ σ κυ πϊλεκυ, κ υοβζσ λκ πέπ κ απσ κ πέπ κ κυ ηθβη έκυ. Ϊγηβ κυ ηθβη έκυ έθαδ ξαηβζσ λβ απσ βθ π λδίϊζζκυ α π λδκξά. δ τγυθ β δυ δηβμ Κδθβ δεσ β αμ εαδ δε τπθ Σηάηα ζ ε λκφπ δ ηκτ εαδ Φπ δθάμ βηα κ σ β βμ Μ Λ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ ΓΙ Σ Ν Ν ΙΞ ΜΝ Μ ΙΧΝ ΣΟΝ ΞΟΝ Σ Ο ΟΤ ΓΝ ΣΙ ΦΪε ζκμ βησ δαμ τηία βμ 19

81 7. Άίγιγ πς ιειγ (UNESCO) Π Γ : ΘΡ ΞΠΘΙ Ρ ΞΘΤ Θ βθ αλξά βμ κ κτ Οζτηπκυ, πκζτ εκθ Ϊ κ υ δεσ εϋζκμ πθ δξυθ βμ Θ αζκθέεβμ, υουθ αδ β εεζβ έα πθ ΰέπθ πκ σζπθ, Ϋθα απσ α πλαδσ λα εαδ βηαθ δεσ λα ηθβη έα βμ πσζβμ. Όππμ ηαλ υλκτθ α ζ έοαθα θσμ πδίζβ δεκτ πυλΰκ δ κτμ πυζυθα, εαγυμ εαδ ηέα η ΰΪζβ εδθ Ϋλθα ( ιαη θά θ λκτ), κ θασμ απκ ζκτ αλξδεϊ κ εαγκζδεσ θσμ ε αηϋθκυ εαδ πζκτ δκυ ηκθα βλδαεκτ υΰελκ άηα κμ, κ κπκέκ τηφπθα η ε β κλδεϋμ πδΰλαφϋμ δ λτγβε η αιτ πθ υθ 1310 εαδ 1314 η ξκλβΰέα κυ Πα λδϊλξβ Νέφπθκμ. Χ σ κ, κ ηκθα άλδ αυ σ (εαδ κ εαγκζδεσ κυ, εα πϋε α β), σππμ υπκ δεθτ αδ απσ γ κηβ κλδεϋμ δαεσ ηκυ κυ θακτ, φαέθ αδ σ δ έξ ε δ Μκθά βμ Θ κ σεκυ Γκλΰκ πβεσκυ). ιαδ έαμ βμ ζαρεάμ πκ σζκυμ. θϊη α η κθκηϊ βε έ πλκμ δηά βμ Παθαΰέαμ (πλσε δ αδ θ ξκηϋθπμ ΰδα β εεζβ έα αφδ λυγβε κια έαμ σ δ εαζυπ σ αθ η κ 1520 εαδ κυμ ΰέκυμ πκ σζκυμ αλΰσ λα, υ εα γσζκυμ πκυ κ 1530 κ ηθβη έκ η α λϊπβε υηίσζδααθ κυμ υ εα ηκυ κυζηαθδεσ Ϋη θκμ εαδ Soğuk Su ααηέ. Ο θασμ πθ ΰέπθ πκ σζπθ έθαδ τθγ κμ λαεδσθδκμ β υ δεά, β θσ δα εαδ β ίσλ δα πζ υλϊ κυ, κ κπκέκ πδπζϋκθ, εβθϋμ κυ απΰλαφδεκτ αυλκ δ άμ ΰΰ ΰλαηηΫθκμ η π λέ πκ α αθα κζδεϊ απκζάΰ δ β υ δεά πζ υλϊ δαηκλφυθ αδ ιπθϊλγβεαμ, θυ παλ εεζά δα βθ αθα κζδεά ευλδαλξ έ ηέα η ΰΪζβ ε θ λδεά π Ϊπζ υλβ αοέ α, β κπκέα πζαδ δυθ αδ απσ τκ ηδελσ λ μ λέπζ υλ μ εσΰξ μ. Σκ ε άλδκ δαγϋ δ πϋθ ξαηβζσ λκυμ λκτζκυμ, Ϋθαθ η ΰΪζκ εαδ υπ λυοπηϋθκ κ εϋθ λκ εαδ Ϋ λδμ ηδελσ λκυμ εαδ δμ ΰπθέ μ. Οδ αθαζκΰέ μ κυ κδεκ κηάηα κμ έθαδ ιαδλ δεϊ αληκθδεϋμ, εζ π υ ηϋθ μ εαδ λα δθϋμ, β κλΰϊθπ β πθ ξυλπθ, β δϊλγλπ β πθ πδφαθ δυθ, β δϊ πα β πθ σΰεπθ εαδ β εζδηϊεπ β πθ πδπϋ πθ πλαΰηα κπκδάγβεαθ η Ϋηπθ υ β εαδ δϊεκ ηκμ δ δαέ λα κφέα, θυ κ ε λαηκπζα δεσμ βθ αθα κζδεά πζ υλϊ έθαδ πζκυ δσ α κμ. θαηφέίκζα, κ αλξδ Ϋε κθαμ κυ δ τγυθ β δυ δηβμ Κδθβ δεσ β αμ εαδ δε τπθ Σηάηα ζ ε λκφπ δ ηκτ εαδ Φπ δθάμ βηα κ σ β βμ Μ Λ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ ΓΙ Σ Ν Ν ΙΞ ΜΝ Μ ΙΧΝ ΣΟΝ ΞΟΝ Σ Ο ΟΤ ΓΝ ΣΙ ΦΪε ζκμ βησ δαμ τηία βμ 20

82 ηθβη έκυ βηδκτλΰβ ηέα αθϊζαφλβ εαδ εκηοά τθγ β, β κπκέα δαελέθ αδ απσ ι ξπλδ ά κηκλφδϊ, αθϊ α β εαδ ξϊλβ. απΰλαφδεά δαεσ ηβ β βμ εεζβ έαμ πθ ΰέπθ πκ σζπθ, παλϊ δμ φγκλϋμ εαδ βθ απκ πα ηα δεά εα Ϊ α β δα άλβ άμ βμ, έθαδ ζαηπλά, ξαλαε βλέα αδ απσ απαλϊηδζζβ πκδσ β α εαδ απκ ζ έ βη έκ αθαφκλϊμ ΰδα β ίυααθ δθά Ϋξθβ πθ αλξυθ κυ 14κυ αδυθα. Σα υοβζσ λα ηάηα α κυ ευλέπμ θακτ κζέ βεαθ η αλδ κυλΰβηα δεϊ οβφδ π Ϊ, α κπκέα υθδ κτθ Ϋθα απσ α ζ υ αέα τθκζα αυ κτ κυ έ κυμ δαεσ ηβ βμ κ υαϊθ δκ, πλκ κτ ι εδθά δ β εαγκ δεά πκλ έα βμ αυ κελα κλέαμ. Κτλδα ΰθπλέ ηα Ϊ κυμ έθαδ β υΰϋθ δα, β εζα δεά αθ έζβοβ εαδ β Ϊ β ΰδα λ αζδ ησ κ ά δηκ εαδ κ πζϊ δηκ πθ ηκλφυθ, β απκ τππ β πθ πλσ ππα, β αέ γβ β βμ λέ βμ δϊ α βμ, β ηθβη δυ βμ δϊγ β. υηπζβλυγβε η υθαδ γβηϊ πθ α δεκθκΰλϊφβ β κυ ε βλέκυ ε θ έμ κδξκΰλαφέ μ πκυ αέαμ εαζζδ ξθδεάμ αιέαμ, κδ κπκέ μ η αιτ Ϊζζπθ παλδ Ϊθκυθ ηκλφϋμ αΰέπθ, εβθϋμ απσ βθ ΠαζαδΪ εαδ βθ Καδθά δαγάεβ, π δ σ δα απσ κθ ίέκ βμ Παθαΰέαμ εαδ κυ Πλκ λσηκυ, εαγυμ εαδ γϋηα α ηπθ υ ηϋθα απσ υηθκζκΰδεϊ ε έη θα. Π ΡΙΓΡ Φ ΤΦΙ Σ Μ Ν Κ Σ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ Πλδθ απσ Ϋθα ξλσθκ κζκεζβλυγβε κ φπ δ ησμ κυ π λδίϊζζκθ κμ ξυλκυ κυ ηθβη έκυ εαδ δα βλάγβεαθ κδ Ϋ λδμ πλκίκζ έμ πκυ έθαδ κπκγ βηϋθκδ πϊθπ φπ έακυθ ησθκ απσ β δ βλκρ κτμ 9 ηϋ λπθ εαδ κ πζ υλϊ κυ. Οδ πλκίκζ έμ έθαδ θα λέκυ εαδ δ ξτκμ 250Watt. φπ κΰλαφέα φαέθ αδ β αζζκέπ β βμ σοβμ κυ ηθβη έκυ απσ α εαζυ δα πκυ έθαδ β λ πηϋθα πϊθπ κυ. δ τγυθ β δυ δηβμ Κδθβ δεσ β αμ εαδ δε τπθ Σηάηα ζ ε λκφπ δ ηκτ εαδ Φπ δθάμ βηα κ σ β βμ Μ Λ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ ΓΙ Σ Ν Ν ΙΞ ΜΝ Μ ΙΧΝ ΣΟΝ ΞΟΝ Σ Ο ΟΤ ΓΝ ΣΙ ΦΪε ζκμ βησ δαμ τηία βμ 21

83 κ ξυλκ ΰτλπ απσ κ ηθβη έκ Ϋξ δ ΰέθ δ αθϊπζα β π λδίϊζζκθ α ξυλκυ πθ 12 πκ σζπθ Θ Θ α πζαέ δα κυ Ϋλΰκυ: " θϊπζα β κυ αζκθέεβμ" πκυ πλαΰηα κπκδάγβε κ 2016 απσ κ άηκ αζκθέεβμ, εα σπδθ Ϋΰελδ βμ κυ Τπκυλΰ έκυ Πκζδ δ ηκτ. δ τγυθ β δυ δηβμ Κδθβ δεσ β αμ εαδ δε τπθ Σηάηα ζ ε λκφπ δ ηκτ εαδ Φπ δθάμ βηα κ σ β βμ Μ Λ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ ΓΙ Σ Ν Ν ΙΞ ΜΝ Μ ΙΧΝ ΣΟΝ ΞΟΝ Σ Ο ΟΤ ΓΝ ΣΙ ΦΪε ζκμ βησ δαμ τηία βμ 22

84 8. Θ.Μ. Σπαπαη Ϋλ ιυ Τκγ ισ Π Γ : Ι ΣΟΡΙΚ ΣΟΙΥ Ι Νασμ βμ Μ αίυααθ δθάμ πκξάμ. Υλδ δαθδεσ Μθβη έκ κυ 19κυ αδυθα. ίλέ ε αδ κ εϋθ λκ βμ πσζβμ, β δα ατλπ β βμ κ κτ ΰθα έαμ η βθ κ σ ΰαπβθκτ, απϋθαθ δ απσ βθ ΚαηΪλα εαδ κθ θασ βμ Παθαΰέαμ ιδϊμ. κθ έ δκ αελδίυμ ξυλκ υπάλξ β ΰθπ ά απσ πα λδαλξδεϊ Ϋΰΰλαφα Μκθά κυ ευλ Ιπάζ, β κπκέα ά αθ αφδ λπηϋθβ παλαξπλάγβε εεζβ έα βμ Τπαπαθ άμ βθ Παθαΰέα. Σκ ηκθα άλδ αυ σ δμ αλξϋμ κυ 16κυ αδυθα πμ η σξδ β Μκθά βμ ΰέαμ θα α έαμ βμ Υαζεδ δεάμ. ΜΪζδ α, απσ δμ δ κλδεϋμ πβΰϋμ πζβλκφκλκτηα σ δ κ 1531 β Μκθά κυ ευλ Ιπάζ ά αθ λ δππηϋθβ, αζζϊ αθαεαδθέ βε απσ κθ βΰκτη θκ βμ Μκθάμ βμ ΰέαμ θα α έαμ Θ πθϊ, κ κπκέκμ δ Ϋζ αλΰσ λα ηβ λκπκζέ βμ Θ Ο θασμ βμ Τπαπαθ άμ ε έ βε ΰυθαδεπθέ β, κ κπκέκμ ά αθ εκδθσμ αζκθέεβμ. κ θάε δ κθ τπκ βμ λέεζδ βμ ιυζσ εϊ μ εεζβ έ μ βμ Μαε κθέαμ ΰβμ ία δζδεάμ η κθ 19κ αδυθα. ιπ λδεά σοβ κυ κέξκυ βμ αθα κζδεάμ πζ υλϊμ κυ ε βλέκυ έθαδ δ δαέ λα πλκ ΰηΫθβ, η ζαι υ κτμ ζέγκυμ πκυ θαζζϊ κθ αδ η πζέθγκυμ κ έ δκ τ βηα απαθ Ϊ εαδ εαδ βμ θσ δαμ πζ υλϊμ κυ ηθβη έκυ. πδπζϋκθ, κ εϊ π ηάηα πθ κέξπθ βμ ίσλ δαμ κθ ίσλ δκ κέξκ ίλέ εκθ αδ θ κδξδ ηϋθα ηαληϊλδθα γλατ ηα α λπηαρευθ εαδ ίυααθ δθυθ ΰζυπ υθ, εαγυμ εαδ εκηηϊ δ ηδαμ πδΰλαφάμ κυ 1272 πκυ ηθβηκθ τ δ Ϋθαθ ίυααθ δθσ αιδπηα κτξκ. κ η αιτ πθ εζδ υθ, αζζϊ ιτζδθκδ π βζα ά ησθκ π λδεσ κυ κδεκ κηάηα κμ θ υπϊλξκυθ εέκθ μ κέ. Ο ιτζδθκμ ΰυθαδεπθέ βμ έθαδ π αζσ ξβηκμ, βθ π λδκξά πϊθπ απσ κθ θϊλγβεα, αζζϊ π ε έθ αδ θ ηϋλ δ εαδ ιυζσΰζυπ β δαεσ ηβ β κυ θακτ ξλκθκζκΰ έ αδ θ π λδκλέα αδ α πζϊΰδα εζέ β. κθ 19κ αδυθα, θυ ι ξπλέα δ κ ίβησγυλκ βμ Χλαέαμ Πτζβμ η βθ παλϊ α β κυ υαΰΰ ζδ ηκτ, κ κπκέκ απκ ζ έ Ϋλΰκ βμ Κλβ δεάμ ξκζάμ κυ 16κυ αδυθα. δ τγυθ β δυ δηβμ Κδθβ δεσ β αμ εαδ δε τπθ Σηάηα ζ ε λκφπ δ ηκτ εαδ Φπ δθάμ βηα κ σ β βμ Μ Λ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ ΓΙ Σ Ν Ν ΙΞ ΜΝ Μ ΙΧΝ ΣΟΝ ΞΟΝ Σ Ο ΟΤ ΓΝ ΣΙ ΦΪε ζκμ βησ δαμ τηία βμ 23

85 Π ΡΙΓΡ Φ ΤΦΙ Σ Μ Ν Κ Σ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ Ο θασμ φπ έα αδ η λδευμ απσ Ϋθα πλκίκζϋα θα λέκυ δ ξτκμ 250 Watt, κπκγ βηϋθκ πϊθπ δ σ φπ δ ηκτ 9 ηϋ λπθ βμ κ κτ ΰθα έαμ. δ τγυθ β δυ δηβμ Κδθβ δεσ β αμ εαδ δε τπθ Σηάηα ζ ε λκφπ δ ηκτ εαδ Φπ δθάμ βηα κ σ β βμ Μ Λ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ ΓΙ Σ Ν Ν ΙΞ ΜΝ Μ ΙΧΝ ΣΟΝ ΞΟΝ Σ Ο ΟΤ ΓΝ ΣΙ ΦΪε ζκμ βησ δαμ τηία βμ 24

86 9. ξά α ιυ Γαε κάιυ (ΙαζΩκα) Π Γ : Ι ΣΟΡΙΚ ΣΟΙΥ Ι οέ α κυ Γαζ λέκυ ηθβηκθ τ αδ πμ δ κλδεσ δα βλβ Ϋκ ηθβη έκ πκθκηααση θβ ΚαηΪλα, Ϋθα απσ α πδκ ΰθπ Ϊ ηθβη έα βμ Θ υθϊθ β βμ πθ εα κέεπθ εαδ πθ πδ ε π υθ βμ πσζβμ, κ Φ Κ 36/ / αζκθέεβμ, ξαλαε βλδ δεσμ σπκμ πσα δ β υηίκζά πθ κ υθ ΰθα έαμ εαδ βηβ λέκυ Γκτθαλβ. Πλσε δ αδ ΰδα Ϋθα γλδαηίδεσ σικ πκυ ε έ βε κ η αέξηδκ κυ 3κυ πλκμ κθ 4κ αδυθα η.υ., ΰδα θα δηβγ έ εαδ θα ιυηθβγ έ κ Καέ αλαμ ΓαζΫλδκμ, Ϋθαμ απσ κυμ Ϋ βμ απϋλαθ βμ λπηαρεάμ αυ κελα κλέαμ εαδ, πδκ ξ λ κθά κυ, κ κπκέκμ κ 299 απκφϊ δ υΰε ελδηϋθα, κ θα ΰεα α αγ έ β Θ δκδεβ άμ λδμ βΰ ησθ μ βμ ίαζεαθδεάμ αζκθέεβ, κλέακθ Ϊμ βθ πλπ τκυ α βμ παλξέαμ κυ. βθ αλξδεά βμ ηκλφά β ΚαηΪλα ά αθ ηέα ΰα ηϋθβ εα α ε υά, κλγκΰυθδαμ εϊ κοβμ, πκυ απκ ζκτθ αθ απσ τκ παλϊζζβζκυμ κέξκυμ (ηάεκυμ 37 π λέπκυ η. εαδ πϊξκυμ 3.80 η.), κδ κπκέκδ απ έξαθ η αιτ κυμ ΰτλπ α 9 η. ΚΪγ κέξκμ Ϋφ λ λέα κιπ Ϊ αθκέΰηα α: Ϋθα η ΰΪζκ (πζϊ κυμ 9.7 η. εαδ τοκυμ 12.5 η.) εαδ τκ ηδελσ λα ξβηα έακθ αθ, Ϋ δ, κδ εϊγ κέξκ Ϋ τκ αελαέκδ ά αθ κδ λδμ π υ λ τκθ μ. κδεκ σηβηα, αζζϊ Ϋθα ε έ ηα θ αΰηϋθκ εα αζϊηίαθ α πζϊΰδα (πζϊ κυμ 4.85 η. εαδ τοκυμ 6.5 η.). κέ, ε πθ κπκέπθ κδ τκ η αέκδ ά αθ κδ ετλδκδ, θυ ΚαηΪλα κ βθ αλξαδσ β α λϊ δκ αθαε κλδεσ τκ ία δευθ κ δευθ αλ βλδυθ, δαηκλφπηϋθπθ αλξδ ε κθδεϊ η θ ά αθ Ϋθα η ηκθπηϋθκ υΰελσ βηα κυ Γαζ λέκυ πκυ κ θκ δκαθα κζδεσ ηάηα βμ λπηαρεάμ πσζβμ ίλδ εσ αθ Regia, β κπκέα δϋ ξδα κλδασθ δα β Θ κ εϋθ λκ κ βη έκ δα ατλπ βμ κϋμ εαδ εδκθκ κδξέ μ: βμ Via αζκθέεβ, απκ ζυθ αμ Ϋθαθ απσ κυμ η ΰαζτ λκυμ εαδ πκυ αδσ λκυμ λσηκυμ βμ πσζβμ, εαδ ηδαμ πκηπδεάμ κ κτ, β κπκέα ίλδ εσ αθ κθ εϊγ κ Ϊικθα εαδ Ϋθπθ β ία δζδεά εα κδεέα η β Ρκ σθ α, ιυπβλ υθ αμ πέ βη μ εαδ παθβΰυλδεϋμ δα λκηϋμ. δ τγυθ β δυ δηβμ Κδθβ δεσ β αμ εαδ δε τπθ Σηάηα ζ ε λκφπ δ ηκτ εαδ Φπ δθάμ βηα κ σ β βμ Μ Λ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ ΓΙ Σ Ν Ν ΙΞ ΜΝ Μ ΙΧΝ ΣΟΝ ΞΟΝ Σ Ο ΟΤ ΓΝ ΣΙ ΦΪε ζκμ βησ δαμ τηία βμ 25

87 ΚαηΪλα δα βλ έ αδ άη λα απκ πα ηα δεϊ: απσ κυμ τκ παλϊζζβζκυμ κέξκυμ, ζ έπ δ ι κζκεζάλκυ κ αθα κζδεσμ απσ κθ υ δεσ κέξκ, υακθ αδ α τκ απσ α λέα κιπ Ϊ αθκέΰηα α ( κ ε θ λδεσ εαδ κ ίσλ δκ απσ α πζαρθϊ), εαγυμ εαδ κδ λ δμ απσ κυμ Ϋ εαδ κ ίσλ δκμ απσ κυμ λδμ π κτμ (κδ τκ ετλδκδ υ λ τκθ μ). κυμ τκ ετλδκυμ απσ κυμ παση θκυμ π πλκ αληκ ηϋθ μ ηαληϊλδθ μ πζϊε μ η αθϊΰζυφ μ παλα Ϊ δμ, κδ π λδ κτμ έθαδ σ λ μ απσ δμ κπκέ μ απ δεκθέακυθ εβθϋμ εαδ ΰ ΰκθσ α απσ β γλδαηί υ δεά εαδ θδεβφσλα ε λα έα κυ Γαζ λέκυ θαθ έκθ πθ Π λ υθ βθ θα κζά κ 297. Οδ παλα Ϊ δμ αθαπ τ κθ αδ πϊζζβζ μ αυθ μ, ξαλαε βλέακθ αδ απσ κ πζάγκμ εαδ βθ πυεθσ β α πθ π δ κ έπθ εαδ πθ ηκλφυθ, θυ υθδ κτθ αθ δπλκ ππ υ δεϊ έΰηα α βμ Ϋξθβμ βμ τ λβμ αλξαδσ β αμ. Π ΡΙΓΡ Φ ΤΦΙ Σ Μ Ν Κ Σ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ Πλδθ απσ Ϋεα ξλσθδα βμ υθ λΰα έα η βθ φκλέα λξαδκ ά πθ έξ υζκπκδβγ έ η ζϋ β κυ φπ δ ηκτ οέ αμ κυ Γαζ λέκυ. Ο φπ δ ησμ πκυ κπκγ άγβε σ Ϋξ δ υπκ ίαθ αζδ ηκτμ εα Ϊ δα άηα α εαδ άη λα Ϋξκυθ απκη έθ δ ησθκ Ϋ ηθβη έκυ, έ παθ δζβηηϋθπμ λδμ δ κέ π λδη λδεϊ κυ κυμ κπκέκυμ κπκγ άγβεαθ πλσ φα α δ Ϊλδγηκδ πλκίκζ έμ θα λέκυ δ ξτκμ 150 Watt, απσ κ Σηάηα ζ ε λκφπ δ ηκτ κυ άηκυ Θ αζκθέεβμ, υ θα φπ έα αδ κδξ δπ υμ κ ηθβη έκ. Οδ λ δμ δ κέ έθαδ κ δεκτ φπ δ ηκτ εαδ Ϋθαμ δ βλκρ σμ πκυ κπκγ άγβε απκεζ δ δεϊ ΰδα κ φπ δ ησ βμ ΚαηΪλαμ. δ τγυθ β δυ δηβμ Κδθβ δεσ β αμ εαδ δε τπθ Σηάηα ζ ε λκφπ δ ηκτ εαδ Φπ δθάμ βηα κ σ β βμ Μ Λ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ ΓΙ Σ Ν Ν ΙΞ ΜΝ Μ ΙΧΝ ΣΟΝ ΞΟΝ Σ Ο ΟΤ ΓΝ ΣΙ ΦΪε ζκμ βησ δαμ τηία βμ 26

88 10. Θ.Μ. ίάιυ βαηα άιυ Π Γ : Ι ΣΟΡΙΚ ΣΟΙΥ Ι εεζβ έα κυ ξ δλκπκδά κυ, ΰέκυ γαθα έκυ ίλέ ε αδ κ εϋθ λκ βμ πσζβμ, θκ δκαθα κζδεϊ κυ θακτ βμ β υηίκζά βμ κ κτ ΰθα έαμ η βθ κ σ πελϊ κυμ. Όππμ ηαλ υλ έ πδΰλαφά πϊθπ απσ β θσ δα έ κ κ κυ ε βλέκυ, κ θασμ ε έ βε κ Πλσε δ αδ ΰδα ηέα λέεζδ β ιυζσ ία δζδεά η ΰυθαδεπθέ β, αλξδ ε κθδεσμ τπκμ υλτ α α δα κυλεκελα έαμ εαδ δ δαέ λα κθ 19κ αδυθα. κηϋθκμ β Μαε κθέα ΰβ α ξλσθδα βμ ιπ λδεά σοβ κυ κέξκυ βμ υ δεάμ πζ υλϊμ κυ κδεκ κηάηα κμ έθαδ δ δαέ λα πδη ζβηϋθβ, η ζαι υ κτμ ζέγκυμ πκυ θαζζϊ κθ αδ η πζέθγκυμ κδ κέξκδ βμ ίσλ δαμ εαδ βμ θσ δαμ πζ υλϊμ κυ ηθβη έκυ έθαδ ε δ ηϋθκδ η αεαθσθδ κυμ ζέγκυμ, η αιτ πθ κπκέπθ παλ ηίϊζζκθ αδ ιυζκ π ε έθ αδ βζα ά θ ηϋλ δ εαδ δϋμ. κ π λδεσ βμ εεζβ έαμ κ ΰυθαδεπθέ βμ Ϋξ δ ξάηα Π, α πζϊΰδα εζέ β, θυ εα Ϊ ηάεκμ βμ ίσλ δαμ πζ υλϊμ πλκ εκζζϊ αδ κ ζ ΰση θκ ηαελυθαλέεδ, ηέα ι ξπλδ ά ηαελσ θβ αέγκυ α πκυ υθαθ Ϊ αδ ευλέπμ ιτζδθβ κλκφά κυ ε βλέκυ έθαδ δαεκ ηβηϋθβ η πκδεέζα ΰ πη λδεϊ ξάηα α, θυ α ηκθα άλδα. κ εϋθ λκ βμ δαηκλφυθ αδ Ϋθαμ η ΰΪζκμ ιυζσΰζυπ κμ κηφαζσμ. Σκ αλξδεσ απΰλαφδ σ Ϋηπζκ κυ θακτ Ϋξ δ αφαδλ γ έ εαδ Ϋξ δ αθ δεα α αγ έ απσ εαδθκτλΰδκ ιυζσΰζυπ κ Ϋηπζκ, παζαδϋμ δεσθ μ πκυ ξλκθκζκΰκτθ αδ κ κπκέκ Ϋξκυθ πλκ αληκ κθ 16κ, 18κ εαδ 19κ αδυθα. εεζβ έα κυ ΰέκυ γαθα έκυ ε έ βε β γϋ β πλκΰ θϋ πυλεαΰδϊ κ κθ έ δκ αελδίυμ ξυλκ, ηκζκθσ δ λκυ θακτ, κ κπκέκμ εα α λϊφβε απσ θ έθαδ ιαελδίπηϋθκ, θ ξκηϋθπμ θα υπάλξ κ ΰθπ σ απσ δμ δ κλδεϋμ πβΰϋμ κυ 14κυ αδυθα «η σξδκθ» κυ ΰέκυ γαθα έκυ Θ αζκθέεβμ. Σκ 1569 κ θασμ η κζσεζβλβ βθ αεέθβ β π λδκυ έα κυ αΰκλϊ βε απσ κθ ηβ λκπκζέ β Θ κφϊθβ ΜαζΪεβ εαδ αφδ λυγβε βηδκυλΰάγβεαθ αθ δ δεέ μ εαδ έ β Μκθά ζα Ϊ πθ. βθ π λέκ κ δαηϊξ μ η αιτ βμ ηβ λσπκζβμ Θ βμ Ϋλκδαμ κυλεκελα έαμ αζκθέεβμ εαδ βμ Μκθάμ ζα Ϊ πθ ΰδα βθ ευλδσ β α κυ θακτ, θυ β θκλέα κυ ΰέκυ γαθα έκυ ά αθ απσ δμ η ΰαζτ λ μ εαδ πζκυ δσ λ μ υθκδεέ μ βμ πσζβμ. δ τγυθ β δυ δηβμ Κδθβ δεσ β αμ εαδ δε τπθ Σηάηα ζ ε λκφπ δ ηκτ εαδ Φπ δθάμ βηα κ σ β βμ Μ Λ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ ΓΙ Σ Ν Ν ΙΞ ΜΝ Μ ΙΧΝ ΣΟΝ ΞΟΝ Σ Ο ΟΤ ΓΝ ΣΙ ΦΪε ζκμ βησ δαμ τηία βμ 27

89 Π ΡΙΓΡ Φ ΤΦΙ Σ Μ Ν Κ Σ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ Ο δ λσμ θασμ θ φπ έα αδ απσ κ έε υκ κυ βηκ δεκτ φπ δ ηκτ. Ϊγηβ κυ Ι λκτ Νακτ έθαδ ξαηβζσ λβ απσ β Ϊγηβ κυ π λδίϊζζκθ κμ ξυλκυ. δ τγυθ β δυ δηβμ Κδθβ δεσ β αμ εαδ δε τπθ Σηάηα ζ ε λκφπ δ ηκτ εαδ Φπ δθάμ βηα κ σ β βμ Μ Λ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ ΓΙ Σ Ν Ν ΙΞ ΜΝ Μ ΙΧΝ ΣΟΝ ΞΟΝ Σ Ο ΟΤ ΓΝ ΣΙ ΦΪε ζκμ βησ δαμ τηία βμ 28

90 11. ΛπΪα ΤαζΩζ (Bey Hamami) Π Γ : Ι ΣΟΡΙΚ ΣΟΙΥ Ι Σκ Bey Hamamı ίλέ ε αδ κ εϋθ λκ βμ Θ αζκθέεβμ, αθα κζδεϊ κυ θακτ βμ Παθαΰέαμ ΥαζεΫπθ, β υηίκζά πθ κ υθ ΰθα έαμ, λδ κ Ϋζκυμ εαδ Μβ λκπκζέ κυ Γ θθα έκυ. Πλσε δ αδ ΰδα Ϋθα η ΰΪζκ κγπηαθδεσ ζκυ λσ, κ κπκέκ σππμ πζβλκφκλκτηα κθ κυζ Ϊθκ ΜκυλΪ απσ αλαίδεά πδΰλαφά ε έ βε κ 1444 απσ. Σκ κδεκ σηβηα, κ πλυ κ αυ κτ κυ έ κυμ πκυ εα α ε υϊ βε βθ πσζβ, ζέΰα ησζδμ ξλσθδα η Ϊ βθ εα Ϊζβοά βμ απσ κυμ Σκτλεκυμ (1430), ά αθ δπζσ, πλκκλδασ αθ βζα ά εαδ ΰδα κυμ Ϊθ λ μ εαδ ΰδα δμ ΰυθαέε μ. δϋγ ι ξπλδ Ϊ δαη λέ ηα α ΰδα εϊγ φτζκ, η κ αθ λδεσ ηάηα θα έθαδ πδκ υλτξπλκ, πδκ πκζυ ζϋμ εαδ πζκυ δσ λα δαεκ ηβηϋθκ απσ κ ΰυθαδε έκ. α τκ ηάηα α δαηκλφυθκθ αθ κδ υπδεκέ πθ ζκυ λυθ ξυλκδ (ουξλκέ, ξζδαλκέ εαδ α υπσεαυ α), θυ κέ, εαγυμ εαδ α βθ αθα κζδεά πζ υλϊ κυ ε βλέκυ έθαδ πλκ αλ βηϋθβ ηέα η ΰΪζβ κλγκΰυθδα ιαη θά πκυ ια φϊζδα βθ παλκξά θ λκτ Σκ Bey Hamamı παλϋη δθ κ π λδεσ κυ. ζ δ κυλΰέα ηϋξλδ κ 1968, ξπλέμ θα η αίζβγ έ β ξλά β κυ εαδ αζζϊακθ αμ ησθκ β κθκηα έα κυ α θ σ λα ξλσθδα απκεαζκτθ αθ «Λκυ λϊ ΠαλΪ δ κμ». Σκ ΰ ΰκθσμ αυ σ έξ πμ υθϋπ δα θα δα βλβγ έ ξ σθ αθαζζκέπ β β αλξδεά κυ ηκλφά ηϋξλδ δμ ηϋλ μ ηαμ. Έ δ, κ ηθβη έκ απκ ζ έ Ϋθα απσ α ζδΰκ Ϊ άη λα αεϋλαδα έΰηα α κγπηαθδευθ ζκυ λυθ πκυ υακθ αδ κθ ζζα δεσ ξυλκ. Σκ κδεκ σηβηα ξλβ δηκπκδ έ αδ πζϋκθ ΰδα πκζδ δ δεϋμ ε βζυ δμ εαδ ΰδα π λδκ δεϋμ εγϋ δμ, θυ ξυλκ κυ ΰΪα αδ ππζβ άλδκ κυ Σαη έκυ λξαδκζκΰδευθ Πσλπθ εαδ παζζκ λδυ πθ. δ τγυθ β δυ δηβμ Κδθβ δεσ β αμ εαδ δε τπθ Σηάηα ζ ε λκφπ δ ηκτ εαδ Φπ δθάμ βηα κ σ β βμ Μ Λ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ ΓΙ Σ Ν Ν ΙΞ ΜΝ Μ ΙΧΝ ΣΟΝ ΞΟΝ Σ Ο ΟΤ ΓΝ ΣΙ ΦΪε ζκμ βησ δαμ τηία βμ 29

91 Π ΡΙΓΡ Φ ΤΦΙ Σ Μ Ν Κ Σ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ Σκ ΜπΫβ ΥαηΪη φπ έα αδ η Ϋιδ πλκίκζ έμ θα λέκυ απσ κ έε υκ κυ βηκ δεκτ φπ δ ηκτ, κδ κπκέκδ κπκγ άγβεαθ πλκ πλδθϊ πλδθ Ϋθα ξλσθκ υθ λΰα έα η βθ φκλ έα λξαδκ ά πθ, Ϋπμ σ κυ θα υζκπκδβγ έ β η ζϋ β πκυ γα πλκετο δ απσ βθ παλκτ α δαεάλυιβ. Οδ λ δμ έθαδ κπκγ βηϋθκδ δ κτμ κ δεκτ φπ δ ηκτ βμ ΰθα έαμ 400 Watt. Οδ Ϊζζκδ λ δμ έθαδ έθαδ κπκγ βηϋθκδ τοκμ 8 ηϋ λπθ εαδ Ϋξκυθ δ ξτ κυμ δ κτμ κυ πϊλεκυ τοκμ 4 ηϋ λπθ εαδ Ϋξκυθ δ ξτ 150 Watt. ΟΗΓ Ρ: ΤΞΠΗΓΞΣΛ Μ Ρ ΞΘΤ Θ Ρ ΞΜ Μ ΞΤΞ ΣκπκΰλαφδεΪ υπσίαγλα, τ βηα υθ αΰηϋθπθ, φαληκΰά δ ξτκυ αμ λυηκ κηέαμ, Ϋ κμ επσθβ βμ. κδξ έα Ϋλ υθαμ δ δκε β δαεκτ εαγ υ κμ. Φ Κ εάλυιβμ πθ ηθβη έπθ. δ δεϋμ η ζϋ μ φσ κθ υπϊλξκυθ. δ τγυθ β δυ δηβμ Κδθβ δεσ β αμ εαδ δε τπθ Σηάηα ζ ε λκφπ δ ηκτ εαδ Φπ δθάμ βηα κ σ β βμ Μ Λ Σ ΦΧΣΙ ΜΟΤ ΓΙ Σ Ν Ν ΙΞ ΜΝ Μ ΙΧΝ ΣΟΝ ΞΟΝ Σ Ο ΟΤ ΓΝ ΣΙ ΦΪε ζκμ βησ δαμ τηία βμ 30

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Προσκαλείστε να υποβάλλετε σε σφραγισμένο φάκελο ή ηλεκτρονικά τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016. α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Π 108/01.02.2017 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017-18 Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 21/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 21/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 21/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 19601 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σέρρες 04 / 05 /2017 Αρ. Πρωτ.: 17365 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Π 202 / 07-03-2017 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Toν υπ αρ. 3966 / 24.5.2011 [ΦΕΚ A 118 / 24.5.2011] νόμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) )

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ) Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ΤΑΣΟΣ ΓΑΚΙΔΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΕΔΕΘ 1 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

8. Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών:

8. Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών: μείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιμετρήσεις. β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης,

Διαβάστε περισσότερα

1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α 147), αντικαθίσταται ως εξής:

1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α 147), αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 107 N.4497/17 (Α 171) Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α 147) 1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α 147), αντικαθίσταται «5. Η αθέτηση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 συνιστά σοβαρό επαγγελματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ Τεχνική Υπηρεσία Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 1 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

V. Υποχρεωτικές εγγυήσεις

V. Υποχρεωτικές εγγυήσεις V. Υποχρεωτικές εγγυήσεις 1. Εγγύηση συμμετοχής α. Ύψος Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. (σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. (σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ CPV:77231300-1 Ελασσόνα 26-10-2018 Αρ.Πρωτ.15274 ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΣΑΚΝΙΑ Δ.Κ.ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ 2019-2028 ΚΑΕ:02.30.7413.62

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Π169/21.02.2017 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2017-18 Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 1 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 41 Τ.Κ. 19200 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ Α.Φ.Μ. 800832090 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 142400307000 Τηλ: 210-5537206

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας Π: 28/2017 ΓΕΝΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αντικείμενο συγγραφής Στην παρούσα Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ Δροσιά, 19/12/2018 ΑΠ: -44097- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ i ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Στοιχεία της δηµοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις οποίες έχει δηµοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 1 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΚΑΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ 2 : Κ.Α.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΚΑΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ 2 : Κ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 1 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ευδήμου Κραταιμένους Τ.Κ. 34008 Τηλ.: 22293 50135 Fax: 22293 50160 Αρ. Πρωτ. : 5080/15-5-2019 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης κα την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ.ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ.ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ.ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΔΡΑΝΗ-ΥΛΙΚΑΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ)-(ΠΑΚΙΔΙΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΕΒΕ ΑΛ ΦΛΕΜΙΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΕΒΕ ΑΛ ΦΛΕΜΙΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο. Βάρη 08/05/2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με αντικείμενο την ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΕΒΕ ΑΛ ΦΛΕΜΙΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ 1 : Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ. συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ 1 : Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ. συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ 1 : CPV 71335000-5 «Μελέτη Βελτίωσης Αστικής Κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων» ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 117 ΤΟΥ Ν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 117 ΤΟΥ Ν. Χίος 17/05/2017 Αρ. Πρωτ. 15931 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 117 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ. συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ. συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: Μελέτες Ωρίμανσης Πράσινου Σημείου Δήμου Ηράκλειας ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ.Α.Ε. 35.7413.01 Α ρ. Π ρ ω τ. : 8 8 7 6 / 2 6-0 7-2 0 1 9 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Υ Ν

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο: Χρηματοδότηση 1 :

Αντικείμενο: Χρηματοδότηση 1 : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Αντικείμενο: Χρηματοδότηση 1 : Αποτυπώσεις δημοτικών ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 1 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γρεβενά 23-04 -2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. - 6155 - Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ, Κώδικας : 51100, Γρεβενά Πληροφορίες : Ν. Μπαλοδήμος Τηλέφωνο : 2462353432

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης «Παροχή ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης «Παροχή ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: 2354/06-03-2019 Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 1 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ 2 : ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΚΟΝΟΖΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Δ. ΣΕΡΡΩΝ 21.916,93 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος 11/06/2018. Αρ.Πρ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

Πολύγυρος 11/06/2018. Αρ.Πρ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' Πολύγυρος 11/06/2018 Αρ.Πρ. 7788 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 1 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας Διεύθυν ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας Διακήρυξη : ΔΣΣΜ /74079 Ημερομηνία: 28/11/2017 Αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Συνοπτική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

ΜΕΛΕΤΗ: Συνοπτική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ.Τ.Ε/ Π.Δ.Μ ΜΕΛΕΤΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΛΓΑΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ 1 : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι τ.κ. 74 133 τηλ. 28310.40012 fax 28310.40004 e-mail: pothitos@rethymno.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΚ ΤΟΥ 2017 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΚ ΤΟΥ 2017 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Ακτή Δυμαίων 50 Πάτρα 26333 Τηλ. 2610 390917, 390924 Αρ. Πρωτ. 237 Πάτρα 31/01/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 1 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο: Χρηματοδότηση 1 :

Αντικείμενο: Χρηματοδότηση 1 : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Αντικείμενο: Χρηματοδότηση 1 : Αποτυπώσεις δημοτικών ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 22/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 22/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 22/06-07-2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 414/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 CPV ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 CPV ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ Ημερομηνία : 30-10 -2017 Αρ. Πρωτ. : 28173 «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ, ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΑΡΚ ΜΑΡΣΩ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΟΔΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Ζωγράφου, 25/9/2018 Αρ. Πρωτ.: 15512 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ. Ζωγράφου 7 15772 Ζωγράφου ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΤΑ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κομοτηνή 27-06-2019 Αριθμ. Πρωτ.: 346 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117 ΤΟΥ Ν

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117 ΤΟΥ Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117 ΤΟΥ Ν. 4412/2017) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ «ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΉ ΠΡΌΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΉΡHΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ SADENT BLUX ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΉ ΠΡΌΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΉΡHΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ SADENT BLUX ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέρκυρα,26-10-2016 6Η Υ.Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 20161 ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ και ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: Αργαλιά Αλεξάνδρα Τηλ.:26613-60467/641

Διαβάστε περισσότερα

(Αριθμό διακήρυξης 140/2018 Απόφαση της Ο. Ε.)

(Αριθμό διακήρυξης 140/2018 Απόφαση της Ο. Ε.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 1 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Α.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Διακήρυξη : ΔΑΠΜ - 401703 Ημερομηνία : 03-08-2017 Αντικείμενο : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ ii : ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕ ΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ ii : ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕ ΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ i ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ ΒΟΛΒΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝΕΘ Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ ii : «Επικαιροποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ1 ΤΟΥ Ν

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ1 ΤΟΥ Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 1 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 (Α 147) ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 (Α 147) ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 (Α 147) ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ παρισσία, ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Τ Ρ Ι Φ Υ Λ Ι Α Σ Α Ρ Ι Θ. Π Ρ Ω Τ. 2 4 3 7 3 / 1 4. 1 2. 2 0 1 6 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Α.Π. 4587/26-07-2019 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 1 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ του ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.4412/2016 Α 147)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ του ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.4412/2016 Α 147) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ιωάννινα, 20 / 4 / 2017 αριθ. πρωτ. : 24669/1583 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΤΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ Μέγαρα 16 /7

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC 18PROC002928230 2018-04-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 391/11.04.2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΣΟΥ Κ.Α.Ε.: 70.6661.0001 & 70.6662.0001

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 1 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 117 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 117 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 117 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: CPV: 71322200-3 71351810-4 71313440-1 Υπηρεσίες σχεδιασμού αγωγών Τοπογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΤΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληρ. Βακάλης Περικλής Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη 73135, Χανιά, Κρήτη Τηλ. 2821341731, Φαξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 1 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/20161 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41727

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41727 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41727 Υλοποίηση έργου συστήματος διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών, το οποίο μαζί με το υπάρχον σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών θα καλύψει τις απαιτήσεις του ν. 4412/2016 για την ΑΔΜΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή Πρόσκληση. Πειραιάς, 29/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 163

Ανοιχτή Πρόσκληση. Πειραιάς, 29/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 163 Πειραιάς, 29/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 163 Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής Δ/νση: Φίλωνος 91, Πειραιάς, Τ.Κ.18535 Πληροφορίες: Άννα Κορδονούρη, Σταύρος Πλατής Τηλ: 2104120002-4-9

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Aρ. Αναρτ. : PR_10822 Α.Μ. : 10822 C.P.V.: 50710000-5-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. Διακήρυξης: 11/2017. Α.Π. : Ημερομηνία : 21/6/2017 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. Διακήρυξης: 11/2017. Α.Π. : Ημερομηνία : 21/6/2017 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Πληρ: Μαρία Μαρινάκη Τηλ.: 28213-41734 Fax: 28213-41716 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ: 1430/17 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ: 1430/17 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θήβα: 20.10.2017 Αρ. Πρωτ. : 23916 ΑΠΟΦΑΣΗ: 1430/17 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη : ΔΥAE

Διακήρυξη : ΔΥAE Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία Διακήρυξη : ΔΥAE1200047216 Αντικείμενο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 70 τεμ. ΣΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ 30 τεμ. ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΝΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧ Φ 30 ΜΜ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 1 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δήμου Θάσου Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘ. 117 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘ. 117 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘ. 117 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ Λουτράκι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου».

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου (ΣΑΤΑ) Π: 22 /2017 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο ------- Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ. δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ. δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολύγυρος 30/01/2017 Αρ. Πρωτ. 915/30.01.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ δ ι α κ η ρ ύ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC Ψηφιακά υπογεγραμμένο από NIKOLAOS GEORGOPOULOS Ημερομηνία: 2017.10.03 10:38:23 EEST ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Τεχνικών Έργων Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α Τ.Κ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α Τ.Κ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευθερούπολη, 17/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 25530 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137 Α Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΛ : 2592350002 FAX: 2592350077 mail:info@dimospaggaiou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση αρ. ΔΕΑ/ για υποβολή προσφοράς για την μεταφορά, με ειδική βαθυδάπεδη πλατφόρμα, μιας Αυτεπαγωγής, από τον Ασπρόπυργο στο ΚΥΤ Αχελώου.

Πρόσκληση αρ. ΔΕΑ/ για υποβολή προσφοράς για την μεταφορά, με ειδική βαθυδάπεδη πλατφόρμα, μιας Αυτεπαγωγής, από τον Ασπρόπυργο στο ΚΥΤ Αχελώου. ΑΡ./ΗΜ.:ΔΕΑ/22712/09.07.2019 Πληροφορίες : E. Τζοΐτη Τηλέφωνο : 210-5192547 E-mail: e.tzoiti@admie.gr Περίληψη: Πρόσκληση αρ. ΔΕΑ/408915 για υποβολή προσφοράς για την μεταφορά, με ειδική βαθυδάπεδη πλατφόρμα,

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC 2017.04.13 10:25:51 Signer: 17PROC006069028 2017-04-13 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Ηµ/νία: 13/04/2017 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΥΣΜΑ/135047/668 Ηµ/νία Έκδοσης 13/04/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: CPV: ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΚΑ 30-7412.056) 178.465,60 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ του Δήμου για το έτος 2017 Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο, ΒΙΠΕ Ηρακλείου Τ.Κ:70014 Υπεύθυνος/ Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ:ΛΕΒΑΔΕΩΝ Λιβαδειά 27/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 1744 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 1 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 117 ΤΟΥ Ν4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

16PROC ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 117 ΤΟΥ Ν4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 117 ΤΟΥ Ν4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Θήρα 30/11/2016 Αρ Πρωτ :1554 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ Δ/νση Τεχνικων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ. δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ. δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ.πρωτ.: 2430/07-03-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ δ ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν ΑΔΑΜ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 1 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 1 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΕΡΟΣ 19/ 10 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΕΡΟΣ 19/ 10 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΕΡΟΣ 19/ 10 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αριθμ. Πρωτ 4368 /19-10-16 Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 20-12-2017 Αρ. πρωτοκόλλου :4153 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αρ. Πρωτ. : 44457/11-1-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τίτλος : «Πυρασφάλεια ΚΔΑΠ» ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ. Μελέτης : 111/2016 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΙΧEΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Πρασιανάκης

Χρήστος Πρασιανάκης Τύπος ανάρτησης: Πρόσκληση Αποτέλεσμα Πρόσκλησης Χ Κωδικός ΟΕΦ: 1099 Επωνυμία ΟΕΦ: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ Α/Α πρόσκλησης: 4 Θέμα εγγράφου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ 1 : ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ 1 : ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ 1 : ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΙΑΘΩΕΠ-4ΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ίος, 23 Δεκεμβρίου 2017 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ: 2991

ΑΔΑ: 6ΙΑΘΩΕΠ-4ΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ίος, 23 Δεκεμβρίου 2017 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ: 2991 ΑΔΑ: 6ΙΑΘΩΕΠ-4ΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ίος, 23 Δεκεμβρίου 2017 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ: 2991 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΗΤΩΝ δ ι α κ η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Βέροια 25/05/2018 Αρ. Πρωτ. 14637 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα