Ζκεξνκελία: Όλνκα Δπηζηηηζηηθήο Μνλάδαο (ΔΜ) Γηεύζπλζε ΔΜ:... Γήκνο / Κνηλόηεηα:. Τει. Κηλεηό (Ηδηνθηήηε/Γηεπζπληή)..

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζκεξνκελία: Όλνκα Δπηζηηηζηηθήο Μνλάδαο (ΔΜ) Γηεύζπλζε ΔΜ:... Γήκνο / Κνηλόηεηα:. Τει. Κηλεηό (Ηδηνθηήηε/Γηεπζπληή).."

Transcript

1 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Α/Α Δπηζηηηζηηθήο Μνλάδαο 0 Ζκεξνκελία: ΔΡΔΤΝΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ/ΕΦΑΡΜ/008 Ανάλςζη θπεπηικών ζςζηαηικών ηων κςππιακών θαγηηών και η ψηθιακή ζύζεςξη ηων καηαναλωηών, επαγγελμαηιών ςγείαρ και επιζιηιζηικών μονάδων. Τν εξσηεκαηνιόγην πνπ αθνινπζεί έρεη σο ζθνπό ηε δηεξεύλεζε ησλ ζπλεζεηώλ δηαηξνθήο θαη πγηεηλήο ζηηο επηζηηηζηηθέο κνλάδεο ηεο Κύπξνπ. Σαο επραξηζηνύκε γηα ηε ζπλεξγαζία. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΔΠΗΗΣΗΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ: Όλνκα Δπηζηηηζηηθήο Μνλάδαο (ΔΜ) Γηεύζπλζε ΔΜ:.... Γήκνο / Κνηλόηεηα:. Τει. EM:..., Τει. Κηλεηό (Ηδηνθηήηε/Γηεπζπληή).. Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθνύ Ταρπδξνκείνπ ( ) Γηεύζπλζε Ηζηνζειίδαο (website): Θα ζέιαηε λα έρεηε αληίγξαθν ησλ απνηειεζκάησλ; 1 Γήισζε πγθαηάζεζεο: Αθνύ κειέηεζα ηα έληππα ηα νπνία κνπ δόζεθαλ από ηελ Οκάδα Υινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ελεκεξώζεθα ζε ιεπηνκέξεηα από ηνλ απνγξαθέα δειώλσ ηα αθόινπζα: Σπκκεηέρσ ζηελ έξεπλα απηή, σο εθπξόζσπνο ηεο πην πάλσ αλαθεξόκελεο επηζηηηζηηθήο κνλάδαο, παξέρνληαο ηε ζπλαίλεζε κνπ γηα ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο απαληήζεηο κνπ ζην εξσηεκαηνιόγην, ΜΟΝΟ γηα ζθνπνύο έξεπλαο. Σπγθαηαηίζεκαη επίζεο ζηε δεκνζίεπζε ησλ ζπλνιηθώλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζε ηζηνρώξν, αλαθνξέο θαη δεκνζηεύζεηο ηεο Οκάδαο Υινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ρσξίο λα γίλεηαη ε νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζην όλνκα κνπ, ζηελ επσλπκία ηεο επηζηηηζηηθήο κνλάδαο ε νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζσπηθνύ κνπ ζηνηρείνπ. Γηα ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηηο απαληήζεηο ζηελ ελόηεηα «Γεκνγξαθηθά Σηνηρεία» δειώλσ όηη κπνξνύλ λα δεκνζηνπνηεζνύλ επώλπκα, απηνύζηα, θαη αλεμάξηεηα από ηηο απαληήζεηο ζηηο ππόινηπεο εξσηήζεηο καδί κε ην Μελνύ (menu) ηεο ΔΜ ζηνλ ηζηνρώξν. Υπνγξαθή:..

2 ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 1 (α). Δίδνο Δπηζηηηζηηθήο Μνλάδαο (ύκθσλα κε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνζηαηηθνύ) 1. Δζηηαηόξην 1. Φνύξλνο.Ταβέξλα 4. Πηηζαξία 4 5. Ταρπθαγείν 5 1 (β). Θεσξείηαη ε ΔΜ ζαο αιπζίδα; 1. ε πνηα πεξηνρή βξίζθεηαη ε ΔΜ ζαο; (Αλ έρεηε αιπζίδα, αλαθέξεηαη ηελ ΔΜ πνπ δηεμάγεηαη ε ζπλέληεπμε) Λεπθσζία 1 Λεκεζόο Λάξλαθα Πάθνο 4 Ακκόρσζηνο 5 Κεξύλεηα 6. Πνηνπο ηξόπνπο πώιεζεο ρξεζηκνπνηείηε; Παθέην / Take away 1 Καη νίθνλ παξάδνζε / Delivery Φαγεηό κόλν ζην εζηηαηόξην / Restaurant Μπνπθέ / Buffet 4 Παθέην θαη θαη νίθνλ παξάδνζε / Take away and Delivery 5 Παθέην, θαη νίθνλ παξάδνζε θαη Φαγεηό κόλν ζην εζηηαηόξην / Take away, 6 Delivery and Restaurant Παθέην θαη Φαγεηό κόλν ζην εζηηαηόξην / Take away and Restaurant 7 Καη νίθνλ παξάδνζε θαη Φαγεηό κόλν ζην εζηηαηόξην / Delivery and 8 Restaurant Φαγεηό κόλν ζην εζηηαηόξην θαη Μπνπθέ / Restaurant and Buffet 9

3 4. Aλ πξνζθέξεηε θαη νίθνλ παξάδνζε, ζε πνηεο πεξηνρέο θάλεηε παξάδνζε; Λεπθσζία Λεκεζόο Λάξλαθα Πάθνο Ακκόρσζηνο Σηξόβνινο Μέζα Γεηηνλία Λάξλαθα (Γήκνο) Πάθνο (Γήκνο) Παξαιίκλη-Κέληξν Γέξη Άγηνο Αζαλάζηνο Οξόθιηλε Κάησ Πάθνο Πξσηαξάο Λαηζηά Ύςσλαο Αξαδίππνπ Φιώξαθα Κάππαξεο Λαθαηάκηα Κάησ Πνιεκίδηα Μελενύ Πέγεηα Αγία Νάπα Έγθσκε Γεξκαζόγεηα Γξνκνιαμηά Γεξνζθήπνπ Σσηήξα Παιινπξηώηηζζα Λεκεζόο (Γήκνο) Πύια Λαηζί Γεξύλεηα Λπθαβεηόο Πάλσ Πνιεκίδηα Ξπινθάγνπ Πόιηο Φξέλαξνο Φξπζνρνύο Αγιαληδηά Μνπηηαγηάθα Ξπινηύκπνπ Πσκόο Βξπζνύιιεο Τνπξηζηηθή Πεξηνρή Λαθαηάκηα Άγηνο Τνίρσλαο Λεηβάδηα Πύξγνο Τνπξηζηηθή Πεξηνρή Καηκαθιί Πηζζνύξη Γεθέιεηα Άγηνο Γνκέηηνο Πιάηξεο Αλζνύπνιηο Τξόνδνο Λεπθσζία (Γήκνο) Αγξόο Δμαηξέζεηο: Δμαηξέζεηο: Δμαηξέζεηο: Δμαηξέζεηο: Δμαηξέζεηο: Άιιεο:..

4 5. Πνηεο νη ώξεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΜ, θαη πνηεο νη ώξεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη νίθνλ παξάδνζεο (εάλ πξνζθέξεηαη); Λεηηνπξγία ΔΜ Από Μέρξη Ώξα Ώξα Λεηηνπξγία θαη νίθνλ Παξάδνζε Από Μέρξη Ώξα Ώξα 6 (α). Πνηεο είλαη νη ώξεο αηρκήο? 6-9πκ πκ 11-1κκ 1-κκ 4-5κκ 5 5-7κκ 6 7-9κκ 7 9κκ-1πκ 8 6 (β) Οη ώξεο αηρκήο εμαξηώληαη από ηελ επνρή; 1 7. Θέιεηε ην κελνύ ζαο λα παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηζηνρώξν πνπ ζα δεκηνπξγεζεί σο απνηέιεζκα απηήο ηεο έξεπλαο 1 EM Δπηζηηηζηηθέο Μνλάδεο Δπώλπκα θαη Απηνύζηα Αλεμάξηεηα από ηελ έξεπλα 4

5 ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 8. Aλ πξνζθέξεηε θαη νίθνλ παξάδνζε, ζεσξείηαη απηήλ ηελ ππεξεζία ζεκαληηθή ζηε δνπιεηά ζαο? Πνιύ ζεκαληηθή 50% θαη πάλσ ησλ πσιήζεσλ κνπ 1 Σεκαληηθή από 5% - 49% ησλ πσιήζεσλ κνπ Ληγόηεξν ζεκαληηθή 10% - 4% ησλ πσιήζεσλ κνπ Καζόινπ ζεκαληηθή ιηγόηεξν ηνπ 10% ησλ πσιήζεσλ κνπ 4 9. Δάλ δελ πξνζθέξεηε ζήκεξα θαη νίθνλ παξάδνζε, ζθέθηεζηε λα πξνζζέζεηε ηέηνηα ππεξεζία ηνπο επόκελνπο 1 κήλεο? Δπεξεάδεηαη ην κελνύ ζαο από ζεκαηηθνύο, δηαηξνθηθνύο πεξηνξηζκνύο, εγθαηαζηάζεηο, είηε άιισλ αηηηώλ; Δάλ λαη, πνηεο είλαη απηέο; (I) Νεζηεία 1 (ΗΗ) Δίδνο ηνπ κελνύ (ΗΗΗ) Απαηηήζεηο θαη ζρόιηα ηνπ πειαηνιόγηνπ (ΗV) Φνξηνθαγία: Pesco (ςάξη, απγά, γαιαθηνθνκηθά πξντόληα) 4 Γαιαθην-θπηνθάγνο 5 Γαιαθην-σνθπηνθάγνο 6 Απζηεξόο ρνξηνθάγνο 7 5

6 Ζκη-ρνξηνθάγνο (θνηόπνπιν κόλν) 8 Άιινη 9 (V) Δγθαηαζηάζεηο 10 (VI) Γηαηξνθηθώλ Ηζρπξηζκώλ, Ηζρπξηζκώλ Υγείαο θαη Παζήζεσλ (ρακειό ζε ζεξκίδεο, 11 ρακειό ζε ιίπνο, θαηάιιειν γηα δηαβεηηθνύο, αιιεξγίεο, δπζαλεμίεο) (VII) Βηνινγηθά Τξόθηκα 1 ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 1. Έρεηε ή είζαζηε ζηελ δηαδηθαζία γηα ην HACCP/ISO000 ή άιιν ζύζηεκα πηζηνπνίεζεο; 1 1. Έρεηε ζπκβνπιεπηεί γηα ην κελνύ ζαο θάπνην δηαηηνιόγν ή δηαηξνθνιόγν; 1 ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΔ ΤΝΖΘΔΗΔ 14. Ση είδνπο ιίπνο ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ καγεηξηθή; (επηιέμεηε κόλν κηα απάληεζε) Διαηόιαδν 1 Μαξγαξίλε Βνύηπξν Εσηθό ιίπνο 4 Άιια θπηηθά ιάδηα (ζπνξέιαηα θιπ) 5 Γελ ρξεζηκνπνηώ ιίπνο 6 Γελ μέξσ 7 Γελ εηνηκάδσ ζπλήζσο θαγεηό (Μόλν έηνηκα θαγεηά) 8 6

7 15. Ση είδνπο ιίπνο ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ ζαιάηα ή ρξήζε από ηνλ ίδην ηνλ θαηαλαισηή; (επηιέμεηε κόλν κηα απάληεζε) Διαηόιαδν 1 Σπνξέιαην Μαγηνλέδα Salad dressing (έηνηκα ηεο αγνξάο) 4 Καλέλα 5 Γελ μέξσ εξβίξεηε ιίπνο ή θάπνηα άιιε επάιεηςε γηα ην ςσκί, θαη αλ, ηη είδνπο ιίπνο ρξεζηκνπνηείηε; (επηιέμεηε κόλν κηα απάληεζε) Καζόινπ 1 Μαξγαξίλε ρακειή ζε ιηπαξά Μαξγαξίλε θαλνληθή Πξντόληα βνπηύξνπ (κε θύξην ζπζηαηηθό ην βνύηπξν ή spread) 4 Εσηθό ιίπνο 5 Βνύηπξν 6 Κξεκκώδεο ηπξί 7 Άιεηκκα κε θπηηθέο ζηεξόιεο- ζηαλόιεο 8 Πoιηό ειηάο 9 Πνιηό ληνκάηαο 10 Διαηόιαδν 11 Γελ αθνξά ηελ ΔΜ καο 1 7

8 17. Ση είδνπο γάια ρξεζηκνπνηείηε ζηελ ΔΜ ζπλήζσο; (επηιέμεηε κόλν κηα απάληεζε) Οιόπαρν 1 Ζκηάπαρν Άπαρν Σθόλε 4 Δκπινπηηζκέλν κε σ ιηπαξά 5 Δκπινπηηζκέλν κε αζβέζηην 6 Γάια εκπινπηηζκέλν κε θπηηθέο ζηεξόιεο 7 Φσξίο ιαθηόδε 8 Δβαπνξέ 9 Εαραξνύρν 10 Γελ ρξεζηκνπνηνύκε γάια Πόζν λεξό αλαιώλεηε ηελ εκέξα σο πόζηκν αλά πειάηε (κέζνο όξνο); 1L=1000ml=4θι. ¼ L ½ L 1L >1L 1 4 8

9 19 (α). Αλαθέξεηε ηα δεκνθηιέζηεξα ζε θαηαλάισζε ηξόθηκα/ ξνθήκαηα αλά θαηεγνξία (λα κπνπλ ζε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο θαηαλάισζεο) Καηεγνξία Σξνθίκσλ/Ρνθεκάησλ Αρτοποιήματα (φούρνου): 1 Φσκηά: 1 Οξεθηηθά: 1 αιάηεο: 1 Κππξηαθά Φαγεηά: 1 Κξέαο: 1 Φάξη: 1 Πνπιεξηθά: 1 Πίηζεο: 1 Πάζηα (Pasta): 1 Γεκνθηιέζηεξα Σξόθηκα/Ρνθήκαηα 9

10 Καηεγνξία Σξνθίκσλ/Ρνθεκάησλ Υνξηνθαγηθά: 1 πλνδεπηηθά: 1 Δπηδόξπηα: 1 Πνηά: 1 ΚΗΝΔΕΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ: 1 ΓΗΑΠΧΝΔΕΗΚΑ: 1 ΜΔΞΗΚΑΝΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ: 1 ΗΣΑΛΗΚΑ: 1 ΛΗΒΑΝΔΕΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ: 1 Γεκνθηιέζηεξα Σξόθηκα/Ρνθήκαηα 19 (β). Δίλαη απηό ην αληηπξνζσπεπηηθό ζαο κελνπ γηα όιεο ηηο επνρέο; 1 10

11 0. Σν αιάηη πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπ θαγεηνύ/εδέζκαηνο είλαη: Απηό πνπ ήδε ππάξρεη ζην θαγεηό/έδεζκα 1 Δπηπξόζζεην ηνπ καγεηξέκαηνο Φξεζηκνπνηείηε low-salt Γελ ρξεζηκνπνηείηε θαζόινπ αιάηη 4 Γελ ρξεζηκνπνηείηε αιάηη αιιά δσκό 5 1. Σξόπνο Μαγεηξέκαηνο Σξόπνο Βξαζηά, Αηκνύ 1 Σράξαο 1 Τεγαληηά 1 Με ζάιηζα ληνκάηαο 1 Με ζάιηζα θξέκαο 1 Σνηαξηζκέλα 1 Φνύξλνπ 1. Σνλ ηειεπηαίν ρξόλν αιιάμαηε ην κελνύ ζαο ζε ζρέζε κε ηηο θαηλνύξγηεο ηάζεηο δηαηξνθήο ή άιιεο ζπλήζεηεο; Φξεζηκνπνηείηε ιηγόηεξν ιίπνο 1 Αιιάμαηε ην είδνο ηνπ ιίπνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηε 1 Φξεζηκνπνηείηε πην πνιιά ιαραληθά 1 Φξεζηκνπνηείηε ιηγόηεξε δάραξε 1 Φξεζηκνπνηείηε ιηγόηεξν αιάηη 1 Πξνεηνηκάδεηε θαγεηά ρακειά ζε ζεξκίδεο 1 Πξνζθέξεηε ιηγόηεξν αιθνόι 1 11

12 . Γηαβάδεηε ηηο επηγξαθέο ηξνθίκσλ από ηηο πξώηεο ύιεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη; 1 4. ε κηα επηγξαθή ηξνθίκσλ θαη γεληθά ζηελ ζήκαλζε ηνπ ππάξρνπλ νη αθόινπζεο πιεξνθνξίεο. Πνηεο από απηέο ζαο ελδηαθέξνπλ θαη πόζν ζπρλά ηηο αλαδεηάηε; Γελ ηηο θνηηάδσ πνηέ Μεξηθέο θνξέο Κάζε θνξά πνπ ςσλίδσ Πεξηεθηηθόηεηα ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά (nutrient content) 1 Θεξκηδηθή αμία 1 Καηάινγνο ζπζηαηηθώλ 1 Health claim - Ηζρπξηζκνί πγείαο θαη δηαηξνθήο 1 Ζκεξνκελία ιήμεο πξντόληνο 1 Όλνκα πξντόληνο 1 Καζαξό βάξνο 1 Άιιν (δηεπθξηλίζηε): Πξνζθέξεηε ζην κελνύ ζαο ηελ δηαηξνθηθή αμία νξηζκέλσλ ή όισλ ησλ πηάησλ πνπ πξνζθέξεηε ζην εζηηαηόξην ζαο; 1 1

13 6. Καηά ηε γλώκε ζαο πνηνη είλαη νη ηξεηο ζπνπδαηόηεξνη ιόγνη γηα ηελ πξνζέιεπζε ησλ πειαηώλ ζην ρώξν ζαο; Πνηόηεηα γεύκαηνο 1 Πνζόηεηα Γεύκαηνο Αηκόζθαηξα (π.ρ. μερσξηζηόο ρώξνο γηα θαπληζηέο) Ωξάξην 4 Πξνζθνξά θαη νίθνλ εμππεξέηεζε/ take away 5 Υγηεηλά θαη ζξεπηηθά γεύκαηα 6 Καζαξηόηεηα 7 Μελνύ 8 Τνπνζεζία 9 Γξήγνξε εμππεξέηεζε 10 Βνεζήκαηα γηα παηδηά 11 Πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν 11 Άιιν δηεπθξηλίζηε 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 7. Μέζσ πνηώλ ηερλνινγηώλ παίξλεηε παξαγγειίεο; Μέζσ ηειεθώλνπ κόλν 1 Μέζσ ηειεθώλνπ θαη κέζσ Fax (από ίδηα ηειεθσληθή γξακκή) Μέζσ ηειεθώλνπ θαη κέζσ Fax (από δηαθνξεηηθέο ηειεθσληθέο γξακκέο) Μέζσ SMS 4 Mέζσ ειεθηξνληθήο παξαγγειηνιεςείαο (online ordering e- 5 commerce) Άιιν δηεπθξηλίζηε.. 6 1

14 8. Tη ηξόπνπο πιεξσκώλ δέρεζηε ζήκεξα; Μεηξεηά 1 Πηζησηηθή Κάξηα Άιια.. Γεληθά ρόιηα: 14