ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟ ΝΗΙ ΣΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΧΟΛΗ:.Δ.Ο. ΣΜΗΜΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ ΑΝΣ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟ ΝΗΙ ΣΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΧΟΛΗ:.Δ.Ο. ΣΜΗΜΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ ΑΝΣ."

Transcript

1 ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΧΟΛΗ:.Δ.Ο. ΣΜΗΜΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟ ΝΗΙ ΣΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ ΑΝΣ. ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: ΔΡΣΑΡΗΓΖ ΑΘΖΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ:

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν << ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΝΖΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ>> 1.1.ΟΝΟΜΏΕΏ ΣΟΤ ΝΔΕΟΤ ΕΣΟΡΕΏ ΡΧΜΏΕΚΟΕ ΥΡΟΝΟΕ ΐΤΓΏΝΣΕΝΟΕ ΥΡΟΝΟΕ ΒΝΒΣΕΚΔ ΚΤΡΕΏΡΥΕΏ ΓΏΛΛΕΚΔ ΚΤΡΕΏΡΥΕΏ ΏΓΓΛΕΚΔ ΚΤΡΕΏΡΥΕΏ ΏΠΒΛΒΤΘΒΡΧΔ..13 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ν <<ΦΤΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΝΖΗΟΤ>> 2.1. ΓΒΧΓΡΏΦΕΚΔ ΘΒΔ ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΔ ΑΕΏΕΡΒΔ ΜΟΡΦΟΛΟΓΕΏ ΒΑΏΦΟΤ ΚΛΕΜΏ ΥΡΔΒΕ ΣΔ ΓΔ ΏΝΘΡΧΠΟΕ ΚΏΕ ΏΥΟΛΕΒ ΘΡΔΚΒΕΏ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ ΤΓΚΟΕΝΧΝΕΏ- ΠΡΟΐΏΔ ΜΒΣΏΚΕΝΔΔ 20 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ν << ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΘΔΛΓΖΣΡΑ- ΠΟΡΟΗ>> 3.1. ΠΟΛΕΣΕΜΟ ΚΏΕ ΠΏΡΏΑΟΔ ΏΡΕΣΒΚΣΟΝΕΚΔ ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΕΚΔ ΣΧΝ ΝΏΧΝ ΣΔ ΚΒΡΚΤΡΏ.23 2

3 3.3.ΠΏΡΏΑΟΕΏΚΟΕ ΚΒΡΚΤΡΏΕΚΔ ΚΟΤΓΕΝΏ ΛΕΣΏΝΒΕΒ ΒΘΕΜΏ ΠΏΥΏ ΠΏΝΔΓΤΡΕΏ ΚΏΡΝΏΐΏΛΕ ΥΟΡΟ ΣΟΠΕΚΒ ΒΝΑΤΜΏΕΒ ΤΜΦΧΝΕΚΒ ΟΡΥΔΣΡΒ ΚΏΕ ΜΠΏΝΣΒ ΜΟΤΕΚΔ ΘΒΏΣΡΟ ΛΟΓΟΣΒΥΝΕΏ ΠΡΟΧΠΕΚΟΣΔΣΒ ΣΟΤ ΝΔΕΟΤ.27 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ν <<ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ>> 4.1. ΏΝΏΚΣΟΡΏ ΏΡΥΏΕΟΛΟΓΕΚΟΕ ΥΧΡΟΕ ΏΡΥΒΕΏ ΐΕΐΛΕΟΘΔΚΒ ΒΝΑΕΏΦΒΡΟΝΣΏ ΚΣΕΡΕΏ ΘΒΏΣΡΏ ΜΟΤΒΕΏ ΝΏΟΕ ΦΡΟΤΡΕΏ ΠΏΛΏΕΟ ΦΡΟΤΡΕΟ ΒΝΑΕΏΦΒΡΟΤΒ ΑΕΏΑΡΟΜΒ ΓΕΏ ΣΟΝ ΒΠΕΚΒΠΣΔ ΝΒΟ ΦΡΟΤΡΕΟ (1587 κ.υ) ΏΥΕΛΛΒΕΟ ΤΑΏΣΕΝΟ ΠΏΡΚΟ ΚΒΡΚΤΡΏ ΣΟΠΕΚΔ ΑΕΏΚΒΑΏΔ ΟΡΓΏΝΧΜΒΝΒ ΒΚΑΡΟΜΒ ΟΜΏΑΧΝ ΣΟΤΡΕΣΧΝ.50 3

4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ν <<ΠΔΡΗΖΓΖΖ ΣΖΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΥΧΡΟΗ ΓΗΑΜΟΝΖ ΑΝΑ ΠΔΡΗΟΥΖ>> 5.1. ΞΒΝΟΑΟΥΒΕΏ ΣΟ ΚΒΝΣΡΟ ΣΔ ΠΟΛΔ ΚΏΝΟΝΕ ΠΟΝΣΕΚΟΝΔΕ ΑΤΣΕΚΏ ΣΔ ΠΟΛΔ ΐΟΡΒΕΟΑΤΣΕΚΏ ΣΔ ΠΟΛΔ ΝΟΣΕΟΑΤΣΕΚΏ ΣΔ ΠΟΛΔ ΐΟΡΒΕΟΏΝΏΣΟΛΕΚΔ ΚΒΡΚΤΡΏ ΐΟΡΒΕΟΑΤΣΕΚΔ ΚΒΡΚΤΡΏ ΝΟΣΕΏ ΚΒΡΚΤΡΏ ΠΏΞΟΕ ΑΕΏΠΟΝΣΕΏ ΝΔΕΏ ΣΟ ΝΔΕ ΣΟΤ ΐΕΑΟ 77 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ν <<ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ>> 6.1.ΑΕΏΥΡΟΝΕΚΔ ΒΞΒΛΕΚΔ ΚΒΡΚΤΡΏΕΚΟΤ ΣΟΤΡΕΜΟΤ ΣΏΑΕΏ ΣΟΤΡΕΣΕΚΔ ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΣΟΤΡΕΣΕΚΔ ΠΡΟΦΟΡΏ ΣΔ ΚΒΡΚΤΡΏ ΠΟΟΣΏ ΏΓΟΡΏ ΣΏΣΕΣΕΚΏ ΣΟΕΥΒΕΏ ΏΦΕΞΒΧΝ ΣΟ ΝΔΕ ΣΔ ΚΒΡΚΤΡΏ ΏΠΟ ΣΟ ΒΣΟ 1995 ΒΧ ΣΟ 2009 ΠΕΝΏΚΒ ΣΏΞΕΑΕΧΣΕΚΏ ΓΡΏΦΒΕΏ ΣΏΞΕΑΕΧΣΕΚΏ ΠΡΏΚΣΟΡΒΕΏ RENT A CAR CAMPING ΒΣΕΏΣΟΡΕΏ ΣΏΐΒΡΝΒ 103 4

5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 ν <<ΑΝΑΛΤΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ S.W.O.T. ANALYSIS>> 7.1. ΠΟΟΣΕΚΔ ΒΡΒΤΝΏ ΓΕΏ ΣΟΝ ΏΛΛΟΑΏΠΟ ΣΟΤΡΕΣΏ ΠΟΟΣΕΚΔ ΒΡΒΤΝΏ ΓΕΏ ΣΟΝ ΏΛΛΟΑΏΠΟ ΣΟΤΡΕΣΏ ALL INCLUSIVE ΠΟΟΣΕΚΔ ΒΡΒΤΝΏ ΓΕΏ ΣΟΝ ΒΛΛΔΝΏ ΣΟΤΡΕΣΏ SWOT ANALYSIS ΑΤΝΏΣΏ ΔΜΒΕΏ ΠΛΒΟΝΒΚΣΔΜΏΣΏ ΏΑΤΝΏΣΏ ΔΜΒΕΏ ΜΒΕΟΝΒΚΣΔΜΏΣΏ ΒΤΚΏΕΡΕΒ ΏΠΒΕΛΒ..115 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 ν <<ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΑΝΑΠΣΤΥΘΟΤΝ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ>> 8.1. ΘΏΛΏΕΟ ΣΟΤΡΕΜΟ ΤΝΒΑΡΕΏΚΟ ΣΟΤΡΕΜΟ ΘΡΔΚΒΤΣΕΚΟ ΣΟΤΡΕΜΟ ΜΟΡΦΒ ΟΕΚΟΣΟΤΡΕΣΕΚΧΝ ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΧΝ ΠΟΛΕΣΕΣΕΚΟ ΣΟΤΡΕΜΟ ΓΏΣΡΟΝΟΜΕΚΟ ΣΟΤΡΕΜΟ ΏΓΡΟΣΟΤΡΕΜΟ ΏΘΛΔΣΕΚΟ ΣΟΤΡΕΜΟ..127 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 ν <<ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΥΔΓΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ>> 9.1. ΟΡΓΏΝΧΔ ΑΕΟΕΚΔΔ ΣΟΤΡΕΜΟΤ ΚΒΡΚΤΡΏ ΣΏ ΜΝΔΜΒΕΏ ΠΏΓΚΟΜΕΏ ΠΟΛΕΣΕΣΕΚΔ ΚΛΔΡΟΝΟΜΕΏ ΣΔ UNESCO, Δ ΠΏΛΏΕΏ ΠΟΛΔ ΣΔ ΚΒΡΚΤΡΏ

6 9.3. ΑΔΛΧΒΕ ΠΡΟΣΏΒΕ ΚΤΐΒΡΝΔΣΕΚΧΝ ΣΒΛΒΥΧΝ (ΒΠΕΔΜΧΝ ΦΟΡΒΧΝ) ΓΕΏ ΣΟΝ ΣΟΤΡΕΜΟ ΣΔΝ ΚΒΡΚΤΡΏ ΣΟΥΟΕ ΚΏΕ ΣΡΏΣΔΓΕΚΔ ΣΟΠΕΚΟΤ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ ΟΡΕΜΟ ΘΒΜΏΣΟ ΤΠΒΕΡΧΔ ΑΕΏΜΟΡΦΧΔ ΠΒΡΕΒΥΟΜΒΝΟΤ ΣΟΠΕΚΟΤ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ 134 ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ..138 ΥΏΡΣΔ ΣΔ ΚΒΡΚΤΡΏ.140 ΐΕΐΛΕΟΓΡΏΦΕΏ 141 6

7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ο «ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΝΖΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ» 1.1 ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΝΖΗΟΤ Πνιιέο θαη δηάθνξεο ήηαλ νη νλνκαζίεο κε ηηο νπνίεο ήηαλ γλσζηφ ην λεζί ζηελ αξραηφηεηα. Αξεπάλε ή Μάθξηο, νλφκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιφγσ ηνπ ζρήκαηφο ηνπ, είλαη νη αξραηφηεξεο νλνκαζίεο δεκέλεο κε ηελ ειιεληθή κπζνινγία. Δ Αξεπάλε ηαπηίδεηαη κε ην φπιν κε ην νπνίν ν Κξφλνο ζθφησζε ηνλ παηέξα ηνπ ηνλ Οπξαλφ. Άιιεο νλνκαζίεο Καζζσπαία, Άξγνο ή Κέξαπλα. ρεξία νλνκάζηεθε απφ ηνλ κεξν (αλ παξαδερζνχκε φηη ε Κέξθπξα ηαπηίδεηαη κε ην δηάζεκν λεζί ησλ Φαηάθσλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ Οδχζζεηα). Ώπφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο, πξνέξρεηαη ην φλνκα Φαηαθία. Σν φλνκα Κέξθπξα επηθξαηεί ηειηθά ζηε λενειιεληθή ελψ ην Κφξθπξα πξνέξρεηαη απφ ηε δσξηθή δηάιεθην ησλ αξραίσλ θαηνίθσλ ηεο Κνξθπξαίσλ. Κνξπθψ ή Κνξπθή ή Κνξθή ή Κνξθνί ή Corfu νλνκαδφηαλ θαηά ην Μεζαίσλα, πηζαλά ιφγσ ησλ δχν νρπξσκέλσλ θνξπθψλ ηεο κεζαησληθήο πφιεο. Με ην ηειεπηαίν φλνκα ην λεζί είλαη γλσζηφ εθηφο Βιιάδαο. Οη αξραίνη Κεξθπξαίνη επαίξνληαλ γηα ην φηη θαηάγνληαλ απφ ηνπο κπζηθνχο Φαίαθεο, ηελ Ναπζηθά θαη ηνλ βαζηιηά Ώιθίλνν, ζε ζεκείν πνπ νλφκαζαλ ην πνιεκηθφ ηνπο ιηκάλη, "Ληκήλ Ώιθηλφνπ". Μέρξη ζήκεξα, παξ φιεο ηηο πξνζπάζεηεο ζπνπδαίσλ αξραηνιφγσλ φπσο ν Dorpfeld θαη ν Bulle, δε βξέζεθε ην αλάθηνξν ηνπ Ώιθηλφνπ θαη ε Μπθελατθή ρεξία, παξφηη βξέζεθαλ ζηε δπηηθή παξαιία ηνπ λεζηνχ Μπθελατθέο εγθαηαζηάζεηο. ηνπο Φαίαθεο αλαθέξεηαη θαη ν Ώπνιιψληνο ν Ρφδηνο ζηα Ώξγνλαπηηθά, φπνπ ν Εάζνλαο θαη νη Ώξγνλαχηεο βξήθαλ θαηαθχγην ζην λεζί ηνπ Ώιθηλφνπ θαη ηεο Ώξήηεο. Βθεί, ζηε ζπειηά ηεο Μάθξηδαο, έγηλαλ νη γάκνη ηνπ Εάζνλα θαη ηεο Μήδεηαο. Δ κπζνινγία παξέδσζε ζηνπο λεφηεξνπο Κεξθπξαίνπο ην ζεκεξηλφ έκβιεκα ηεο πφιεο. Δ "Απήδαινο Ναπο" εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ζχκβνιν ηεο λαπηηθήο δεμηνηερλίαο ησλ Φαηάθσλ. Βθηφο απφ ην Οκεξηθφ φλνκα ρεξία ζηηο θηινινγηθέο πεγέο ζπλαληάκε θαη δηάθνξεο άιιεο νλνκαζίεο, φπσο Αξεπάλε ή Άξπε, Μάθξε, Καζζσπαία, Άξγνο, Κεξαχληα, Φαηαθία, Κφξθπξα ή Κέξθπξα (Ασξηθά), Γνξγψ ή Γνξγχξα θαη πνιχ αξγφηεξα ηα κεζαησληθά νλφκαηα Κνξπθψ ή Κνξθνί, εμαηηίαο ησλ δχν ραξαθηεξηζηηθψλ θνξπθαίσλ βξάρσλ ηνπ Παιαηνχ Φξνπξίνπ ηεο Κέξθπξαο. 1.2 ΗΣΟΡΗΑ Δ Οκεξηθή λήζνο ησλ Φαηάθσλ ε ρηιηνηξαγνπδηζκέλε απφ ηηο κνχζεο ηφζσλ θαη ηφζσλ ηζηνξηθψλ κε ηα δνμαζκέλα ηεο θξνχξηα κε ηηο απεξίγξαπηεο θπζηθέο ηεο θαιινλέο, δεκηνχξγεζε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ έλαλ αμηνζαχκαζην πνιηηηζκφ πνπ θάλεη ηνπο θαηνίθνπο πεξήθαλνπο θαη ηνπο μέλνπο λα ηελ δειεχνπλ. Ώπηήλ ηελ ηζηνξία, απηφλ ηνλ πνιηηηζκφ ζα ζαο παξνπζηάζσ, ζχληνκα θαη ζπλνπηηθά, αξρίδνληαο απφ ην 229 π. Υ. 7

8 1.2.1 ΡΧΜΑΨΚΟΗ ΥΡΟΝΟΗ Σν θξάηνο ησλ Φαηάθσλ ηαιαηπσξεκέλν απφ εζσηεξηθέο έξηδεο Αεκνθξαηηθψλ θαη Οιηγαξρηθψλ θαη θαηεζηξακκέλν απφ ηελ απφβαζε ην 229 π. Υ. ηεο βαζίιηζζαο ησλ Ειιπξηψλ, Σεχθεο, αλαγθάδνληαη, αθνχ κάηαηα αληηζηάζεθαλ, λα δερζνχλ θαηνρηθή θξνπξά. Δ βαζίιηζζα ηνπνζέηεζε, άξρνληα ηνπ ηφπνπ ηνλ Ειιχξην ζηξαηεγφ, Αεκήηξην Φάξην. κσο κεηά απφ απηφ, πξνζθάιεζαλ ηνπο Γελνβέδνπο, φπνπ ν ζηφινο ηνπο πξνζνξκίζηεθε ζην ιηκάλη ηεο Κέξθπξαο. Έρνπκε δειαδή ηελ Ώ' ΐελεηηθή θαηνρή ΒΤΕΑΝΣΗΝΟΗ ΥΡΟΝΟΗ ηε βπδαληηλή πεξίνδν ε Κέξθπξα δελ θαηάθεξε λα αλαθηήζεη ηελ παιηά δχλακε θαη δσηηθφηεηα ηεο. Πιήζε βάξβαξσλ επηδξνκέσλ θαη πεηξαηψλ έθηαλαλ θάζε ηφζν ζηα παξάιηά ηεο θαη ιεειαηνχζαλ ην λεζί. έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά γεγνλφηα, ππήξμε ε δηάδνζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ ζην λεζί απφ ηνλ πξψην αηψλα, απφ ηνπο ηζαπνζηφινπο Εάζνλα θαη σζίπαηξν, πνπ απφ ηφηε ηνπο ηηκνχλ κε επγλσκνζχλε. Οη ΐάλδαινη ηνπ Γηδέξηρνπ πξνθάιεζαλ ζνβαξέο θαηαζηξνθέο ηνλ 6 ν αηψλα, πξαγκαηνπνηψληαο αιιεπάιιειεο επηζέζεηο. Ο ζηξαηεγφο ηνπ Ενπζηηληαλνχ, ΐειηζάξηνο έθαλε ηελ Κέξθπξα νξκεηήξηφ ηνπ θαη νξγάλσζε κηα ζεηξά εθζηξαηείεο ελαληίνλ ησλ ΐαλδάισλ ηεο Ώθξηθήο θαη ησλ Γφηζσλ ηεο Εηαιίαο. ηαλ, φκσο, ν ΐειηζάξηνο μεθίλεζε γηα ηελ εθζηξαηεία ηνπ ζηελ Ώλαηνιή, νη Γφηζνη πνπ είραλ θαηαιάβεη ηελ Εηαιία, θαηέζηξεςαλ ηελ Κέξθπξα θαη έπεηηα ζπλέρηζαλ ηηο επηδξνκέο θαη ηεο ιεειαζίεο πξνο άιιεο ειιεληθέο πεξηνρέο. Οη Κεξθπξαίνη, γηα ιίγα ρξφληα, θαηάθεξαλ λα επνπιψζνπλ ηηο πιεγέο ηνπο θαη λα επηδνζνχλ ζε κηα αθφκε πξνζπάζεηα αλαδεκηνπξγίαο. πρλά κάιηζηα, βνεζνχζαλ ηνπο ΐπδαληηλνχο ζε δηάθνξεο εθζηξαηείεο ηνπο. ηελ αξρή ηνπ 11 νπ αηψλα, νη Ννξκαλδνί ήζειαλ λα ηελ θάλνπλ νξκεηήξην γηα ηελ πξνψζεζε ηνπο πξνο ηα αλαηνιηθά. Οη Κεξθπξαίνη επαλαζηάηεζαλ. Οη Ννξκαλδνί φκσο, θαηέπλημαλ ηελ επαλάζηαζε δπλακηθά, ληθψληαο θαη ην βπδαληηλφ θαη ηνλ ελεηηθφ ζηφιν, πνπ απνπεηξάζεθαλ λα παξέκβνπλ ΔΝΔΣΗΚΖ ΚΤΡΗΑΡΥΗΑ Σν 1147 ν ΐπδαληηλφο απηνθξάηνξαο Μαλνπήι Κνκλελφο, κε ζχκκαρν ηνλ ελεηηθφ ζηφιν πνιηφξθεζε ηελ Κέξθπξα, θαηάθεξε λα ηελ θαηαιάβεη θαη λα ηελ απαιιάμεη απφ ηνπο Ννξκαλδνχο. Σν 1204, νη Φξάγθνη θαηέιαβαλ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ζηελ κνηξαζηά ησλ ειιεληθψλ πεξηνρψλ ε Κέξθπξα έκεηλε ζηνπο Βλεηνχο. Σν 1214 έσο ην 1267, ε Κέξθπξα έξρεηαη ζηελ θπξηαξρία ησλ Βιιήλσλ εγεκφλσλ θαη αλήθεη ζην δεζπνηάην ηεο Δπείξνπ. ηελ πεξίνδν απηή, ιέγεηαη, φηη θαηαζθεπάζηεθε θαη ην Ώγγειφθαζηξν. Σν 1272 θχξηνο ηεο Κέξθπξαο γίλεηαη ν Κάξνινο βαζηιέαο ηνπ Γαιιηθνχ Κξάηνπο θαη ηεο Νεαπνιέσο, Ώλδεγαπφο. Με ηελ επηθξάηεζε ησλ Ώλδεγαπψλ νη Κεξθπξαίνη εμαζιηψλνληαη νηθνλνκηθά θαη πλεπκαηηθά, αθνχ ν Κάξνινο παξαρσξεί ηα θηήκαηα ηνπ λεζηνχ ζηνπο δηθνχο ηνπ αλζξψπνπο θαη θαηαξγεί ηνλ νξζφδνμν κεηξνπνιηηηθφ ζξφλν, ελψ παξάιιεια ηδξχεη θαζνιηθή Ώξρηεπηζθνπή. ηε ζέζε ηνπ Μεηξνπνιίηε εθιέγεηαη ν Μέγαο Πξσηνπαπάο Κεξθχξαο, εμαξηψκελνο απφ ην Παηξηαξρείν ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο. 8

9 Με ην ζάλαην ηνπ Καξφινπ Γ' ε αλδεγαπηθή θαηνρή άξρηζε λα θινλίδεηαη. Ήδε νη Κεξθπξαίνη είραλ νξγαλσζεί ζε 4 θαηξίεο, απφ ηηο νπνίεο απηή πνπ ππνζηήξηδε ηελ εζεινληηθή ππνηαγή ζην Κξάηνο ηεο ΐελεηίαο. ε ζχζθεςε πνπ αθνινχζεζε ησλ θαηξηψλ, επεθξάηεζε ε γλψκε ηεο βελεηφθηιεο κεξίδαο. Κάιεζαλ ηφηε ηνλ αξρεγφ ηνπ ζηφινπ, λαχαξρν Εσάλλε Μηάλε, πνπ θαηά ζχκπησζε έπιεε ζηα θεξθπξατθά λεξά, ν νπνίνο ηνπο ππνζρέζεθε φηη ε ΐελεηία, ζα ζπκπεξηθεξζεί πξνο ζηελ Κέξθπξα ζαλ ζε ζχκκαρν θαη φρη ζαλ ππνηειή θαη φηη ζα γίλνπλ ζεβαζηά ηα παξαρσξεκέλα πξνλφκηα. Βμεδίσμε έπεηηα απφ πνιχσξε κάρε ηε θξνπξά θαη χςσζε ζην θεξθπξατθφ θξνχξην ηε ζεκαία ηεο ΐελεηίαο ζηηο 20 Μαξηίνπ Έπεηηα απφ δπφκηζε κήλεο, ζηηο 9 Ενπλίνπ 1386 ν ΐελεηηθφο ζηξαηφο ζηξαηνπεδεχεη ζην θξνχξην θαη ηνλ επφκελν ρξφλν ππνγξάθεηαη ην νξηζηηθφ ρξπζφβνπιν κε ηνπο φξνπο ηεο θαηνρήο. Πξψηνο εθπξφζσπνο ηεο ΐελεηίαο ηνπνζεηείηαη ν Μαξίλνο Μαιηπηέξνο, κε ηνλ ηίηιν ΐάτινο. Έηζη εμειίρηεθαλ ηα γεγνλφηα ζηελ πφιε ηεο Κεξθχξαο. ην βφξεην φκσο άθξν ηεο λήζνπ ηα θξνχξηα Ώγγειφθαζηξν θαη Καζζηφπεο παξέκεηλαλ ζηα ρέξηα ησλ Ώλδεγαπψλ. Οη Ώλδεγαπνί ήηαλ εληζρπκέλνη απφ κεξίδα ησλ Κεξθπξαίσλ, νη νπνίνη πξνηηκνχζαλ λα κείλνπλ ππφ ηελ θπξηαξρία ηνπ θξάηνπο ηεο Νεαπνιέσο, κε ην θφβν, κήπσο ε ΐελεηία θαηαξγήζεη ην θαζεζηψο ηεο γαηνθηεκνζχλεο. Οη ΐελεηνί κε ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο μεθίλεζαλ γηα ηελ θαηάιεςε ησλ δχν απηψλ θξνπξίσλ. Καη ε κελ θξνπξά ηνπ Ώγγειφθαζηξνπ παξαδφζεθε, ε δε θξνπξά ηεο Καζζηφπεο εληζρπκέλε απφ ηνπο ληφπηνπο αληηζηάζεθε, κε απνηέιεζκα λα αθνινπζήζνπλ ηξνκεξέο κάρεο, ε θαηάιεςε ηνπ θξνπξίνπ θαη ε ηειηθή θαηαζηξνθή ηνπ. Οη ΐελεηνί δηαδνρηθά έγηλαλ θχξηνη ηεο Βπηαλήζνπ ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο Πάξγαο. ε φια ηα Βπηάλεζα δεκηνπξγήζεθε ε ηάμε ησλ επγελψλ, ηα νλφκαηα ησλ νπνίσλ θαηαρσξνχλην ζε εηδηθφ βηβιίν, ην ιίκπξν λη' φξν (ρξπζφ βηβιίν).. ηα 411 ρξφληα ηεο ΐελεηηθήο θαηνρήο, ζπλέβεζαλ ζεκαληηθά ηζηνξηθά γεγνλφηα, φπσο πεηξαηηθέο επηδξνκέο θαη 3 κεγάιεο ηνπξθηθέο πνιηνξθίεο, ηηο νπνίεο ζα δνχκε πνιχ ζπλνπηηθά. ηηο 29 Ώπγνχζηνπ 1537 ν ηνπξθηθφο ζηφινο κε 25 ρηιηάδεο ηνχξθνπο ζηξαηηψηεο απνβηβάδεηαη ζηα Γνπβηά θαη ελψλεηαη κε ην ζηξαηφ, πνπ πξν νιίγσλ εκεξψλ είρε απνβηβαζηεί κε αξρεγφ ηνλ ζηξαηεγφ ΥαΎξεδηλ ΐαξβαξφζα. Οη Σνχξθνη, κε αιιεπάιιειεο ζθνδξέο επηζέζεηο θαηά ηνπ θξνπξίνπ, απφ μεξά θαη ζάιαζζα, δελ θαηφξζσζαλ λα ην θαηαιάβνπλ. Έηζη ζηηο 2 επηεκβξίνπ, αθνχ ζθφησζαλ, αηρκαιψηηζαλ θαη θπξηνιεθηηθά εξήκσζαλ ην λεζί, παίξλνληαο 20 ρηιηάδεο ςπρέο πνπ ηηο πνχιεζαλ αξγφηεξα ζηα ζθιαβνπάδαξα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, αλαρψξεζαλ. Πιένληαο πξνο λφην, ιεειάηεζαλ ηνπο Παμνχο, πήξαλ 13 ρηιηάδεο αηρκαιψηνπο απφ ηελ Κεθαιιελία θαη ππξπφιεζαλ ηελ Πάξγα. Σξηάληα ηέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα, ν ηνπξθηθφο ζηφινο κε λαχαξρν ηνλ αδίζηαθην παζά Λνπηζαιή θαηεπζχλεηαη ζηελ Κέξθπξα. Οη θξνπξνί ηεο Λεπθίκκεο δηέθξηλαλ ζηηο 14 Ενπιίνπ 1571 ηνλ ηνπξθηθφ ζηφιν ζηνπο Παμνχο. Σν άιιν πξσί κπήθε ζην ζηελφ κε 207 θαξάβηα θαη αγθπξνβφιεζε θνληά ζην θάζηξν. Μεηά απφ ιίγεο κέξεο, αθνχ είραλ θάλεη ηηο ζρεηηθέο αλαγλσξίζεηο, άξρηζαλ ηηο επηδξνκέο ζρεδφλ ζε νιφθιεξν ην λεζί. ιν ηνλ Ώχγνπζην φξγσλαλ ηελ χπαηζξν Κέξθπξα ιεειαηψληαο, θαηαζηξέθνληαο θαη θαίγνληαο. ηηο 3 κε 4 επηεκβξίνπ 1571, δέρηεθε ζθνδξή επίζεζε ην Ώγγειφθαζηξν. Βθεί είραλ ζπγθεληξσζεί νη θάηνηθνη ησλ γχξσ πεξηνρψλ θαη καδί κε ηελ θξνπξά, 9

10 αλαραίηηζαλ κε επηηπρία ηνπο Σνχξθνπο επηδξνκείο. Έηζη ζηηο 5 επηεκβξίνπ, αλαγθάζηεθαλ λα ιχζνπλ ηελ πνιηνξθία θαη λα αλαρσξήζνπλ, αθνχ άθεζαλ πίζσ ηνπο ζηάρηεο θαη εξείπηα.. Απζηπρψο νη Κεξθπξαίνη δελ ράξεθαλ ηελ λίθε ηνπο. Έλα κήλα κεηά ζηηο 7 Οθησβξίνπ, νη γαιέξεο ηνπο κε ηνπο ζνπξνθφκεηεο, Μπνπά, Υξηζηφθνξν Κνληφθαιε, Γεψξγην Κφθθηλε θαη ηέιην Υαιηθηφπνπινπ, έιαβαλ κέξνο ζηελ κεγάιε λαπκαρία ηεο Ναππάθηνπ, πνπ θαηαηξφπσζαλ ηνλ ηνπξθηθφ ζηφιν. Δ ΐελεηία, γηα λα πξνζηαηεχζεη θαιχηεξα ηνπο θαηνίθνπο, άξρηζε κηα κεγάιε πξνζπάζεηα, λα νρπξψζεη ηελ πφιε θαηαζθεπάδνληαο ηείρε, εληζρχνληαο ην παιαηφ θξνχξην θαη επηζπεχδνληαο ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ θξνπξίνπ. Πεξηηείρηζαλ ηελ πφιε θαηαζθεπάδνληαο ηηο πχιεο - πφξηεο, ε πφξηα ηεο πειηάο θαη ε πφξηα ηνπ Ώγίνπ Νηθνιάνπ ζψδνληαη αθφκε. Απζηπρψο ε πφξηα ΡαΎκφληνπ θαη ε πφξηα Ρεάιε, έρνπλ θαηαζηξαθεί. Γηα ην ηεξάζηην απηφ έξγν, ρξεηάζηεθαλ πνιιά εξγαηηθά ρέξηα θαη νη Κεξθπξαίνη πιήξσζαλ κε αγγαξείεο θαη ρξήκαηα. Ώπηφ αλάγθαζε ηνπο δχζηπρνπο ρσξηθνχο λα δηακαξηπξεζνχλ ζηνλ θαπεηάλην ηεο Κέξθπξαο ην 1692 θαη λα ηνπ δεηήζνπλ ηελ απαιιαγή ηνπο απφ ην δφζηκν απηφ. Γεληθά ε θνξνινγηθή πνιηηηθή πνπ αζθνχζε ε ΐελεηία ήηαλ δπζβάζηαρηε, αλαγθαία φκσο γηα λα θαιχςεη ηηο πνιεκηθέο αλάγθεο ηεο επνρήο. Δ πηψζε ηεο Κξήηεο, άλνημε ηελ φξεμε ζηνπο Σνχξθνπο, ψζηε λα εηνηκάδνληαη γηα λα θαηαθηήζνπλ θαη ηελ Βπηάλεζν. Βλψ ινηπφλ επηθξαηνχζε απηή ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζε νιφθιεξν ην λεζί, ζηνλ νξίδνληα άξρηζαλ λα θαίλνληαη απεηιεηηθά ηα πξψηα καχξα ζχλλεθα ηνπ πνιέκνπ. Οη ηνπξθηθνί γχπεο μαλαγπξίδνπλ. Ώπηή ηε θνξά, νξγαλσκέλνη θαη εμνπιηζκέλνη κε ηέιεηα, γηα ηελ επνρή, πνιεκηθά φπια, κε ηαρπθίλεηα πνιεκηθά πινία, κε ζηξαηφ θαλαηηζκέλν, έηνηκν λα κπήμεη ηα λχρηα ηνπ ζηηο απαιέο ζάξθεο ηνπ Κεξθπξατθνχ ιανχ. Ο θαζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γνχκπνο, ζην βηβιίν ηνπ "Δ νρχξσζε ηεο Κέξθπξαο θαη ε πνιηνξθία ηνπ 1716" γξάθεη: ηηο 7 Αεθεκβξίνπ 1714 ε πχιε θήξπμε επίζεκα ηνλ πφιεκν θαηά ηεο Γαιελφηαηεο Αεκνθξαηίαο, κέζσ ηνπ Πξεζβεπηή ηεο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Σν Μάε ηνπ 1715 ν Μέγαο ΐεδχξηνο Ώιήο κε 100 ρηι. άλδξεο εηζέβαιε ζηελ Πεινπφλλεζν, ελψ ν Σδαλνχκ Μερκέη Υφηδαο, λαχαξρνο κε 62 ζνπιηάλεο θαη πνιιά κηθξφηεξα πινία πνιηφξθεζε απφ ηε ζάιαζζα ην Ναχπιην, ηε Μνλεκβαζία, ηελ Κνξψλε, ηε Μεζψλε, ηελ Πάηξα θαη ηα Κχζεξα. Σν πξσί ηεο 8 Ενπιίνπ 1716, 30 ρηι. ηνχξθνη απνβηβάδνληαη ζηα Γνπβηά θαη ζηνλ Όςν. Δ πνιηνξθία άξρηζε. Καηάιαβαλ ηα νρπξά Μαληνπθηνχ θαη ηεο Γαξίηζαο, έζηεζαλ γχξσ απφ ηελ πφιε ελλέα ππξνβνιεία κε 46 ηειεβφια, πνπ έβαιαλ ελαληίνλ ηνπ θξνπξίνπ. Με εθφδνπο, θαηαιακβάλνπλ ηα θξνχξηα Ώβξάκε (Γεξνθνκείν) θαη σηήξνο (θπιαθέο). ηελ θάζε απηή, θάιεζαλ ηνλ ζηξαηάξρε αιηκβνχξγν λα παξαδνζεί. Ο δξαζηήξηνο απηφο αμησκαηηθφο κφλν κε δπλάκεηο 5 ρηιηάδσλ ηεο θξνπξάο θαη 3 ρηιηάδσλ εζεινληψλ Κεξθπξαίσλ αξλήζεθε θαη ηφηε νη Σνχξθνη εμαπέιπζαλ αιιεπάιιειεο ζθνδξέο εθφδνπο, θπξίσο ζην λέν θξνχξην. ηηο 8 Ώπγνχζηνπ νη Σνχξθνη επηηίζεληαη θαηά ηνπ θξνπξίνπ κε ζθνδξφηεηα, απνθαζηζηηθφηεηα θαη κε ηε ζηγνπξηά εθείλε πνπ ηνπο έδηλε ε αξηζκεηηθή ηνπο ππεξνρή. Απζηπρψο γη απηνχο ν αιηκβνχξγνο, κε απηαπάξλεζε, κε αμηνζαχκαζηε αλδξεία απέθξνπζε θαη απηήλ ηελ έθνδν ησλ Σνχξθσλ πξνθαιψληαο ηνπο κεγάιεο απψιεηεο. Σελ επφκελε κέξα ηξνκεξή θαηαηγίδα έπιεμε ην ηνπξθηθφ ζηξαηφπεδν, πλίγεθαλ ζηξαηηψηεο, δψα θαη βξάρεθε ε κπαξνχηε ησλ θαλνληψλ, ζπγρξφλσο νη δπζάξεζηεο εηδήζεηο πνπ έιαβαλ απφ ηνλ πφιεκν ηεο Βπξψπεο, επέδξαζαλ ςπρνινγηθά θαη ζηηο 10

11 11 Ώπγνχζηνπ έιπζαλ ηελ πνιηνξθία, αλαρψξεζαλ εζπεπζκέλσο, αθήλνληαο ζην πεδίν ηεο κάρεο 15 ρηι. λεθξνχο, πνιιά ηειεβφια, εθφδηα θαη κεηαγσγηθά ΓΑΛΛΗΚΖ ΚΤΡΗΑΡΥΗΑ Οη αιιεπάιιεινη θαη θαηαζηξεπηηθνί πφιεκνη κε ηελ Οζσκαληθή Ώπηνθξαηνξία, απνδπλάκσζαλ νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ηελ ΐελεηία θαη δηαδνρηθά ηελ νδήγεζαλ ζε νηθνλνκηθφ καξαζκφ, πνπ ζηγά - ζηγά έθεξε ηελ πνιηηηθή πηψζε θαη ηελ δηάιπζε ηεο Γαιελφηαηεο Αεκνθξαηίαο ηεο ΐελεηίαο. Σν 1789 μέζπαζε ε γαιιηθή επαλάζηαζε θαη ην 1796 ν ζηξαηεγφο ηεο Γαιιηθήο Αεκνθξαηίαο Ναπνιέσλ ΐνλαπάξηεο, εηζβάιεη ζηελ Εηαιία. Δ ΐελεηία, παξά ηηο παξαθιήζεηο ηνπ Πάπα θαη ησλ ινηπψλ εγεκφλσλ ηεο Εηαιίαο, φπσο ζπκκαρήζεη καδί ηνπο, απνθάζηζε λα ηεξήζεη νπδεηεξφηεηα. Απζηπρψο ε νπδεηεξφηεηα δελ σθέιεζε ηελ ΐελεηία. ηηο 12 ΜαΎνπ 1797 εηζβάιεη ζην ΐελεηηθφ έδαθνο. ηελ δχζθνιε απηή ψξα ν δφγεο εηζεγείηαη ζηελ Γεξνπζία ηελ κεηαβνιή ηνπ πνιηηεχκαηνο εηο Αεκνθξαηηθφ. Οη Γάιινη Αεκνθξαηηθνί, γίλνληαη θχξηνη ηεο ΐελεηίαο. ηηο 17 Οθησβξίνπ 1797 ππνγξάθεηαη ζην ζπίηη ηνπ πξψελ δφγε ηεο ΐελεηίαο Μαλίλ ζην Campo - Formio ζπλζήθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ν Ώπηνθξάηνξαο ηεο Ώπζηξίαο, δέρεηαη φπσο ε Γαιιηθή Αεκνθξαηία θαηέρεη ηαο ΐελεηηθφο λήζνπο ηεο Ώλαηνιήο, θαζψο ην ΐνπζξσηφ ζηελ Ώιβαλία, ηελ Πάξγα, ηελ ΐφληηζα θαη γεληθά φιεο ηηο θηήζεηο πνπ θαηείρε ε ΐελεηία. Δ αδπλακία αληίζηαζεο ηνπ ΐελεηηθνχ Κξάηνπο, νη απαηειέο δηαβεβαηψζεηο ηεο γαιιηθήο δηπισκαηίαο, απνθνίκηζε ηνπο αδχλακνπο λα αληηδξάζνπλ, άξρνληεο ηεο Γεξνπζίαο, κε απνηέιεζκα νη Γάιινη λα πεξάζνπλ ζαλ ειεπζεξσηέο θαη πξνζηάηεο ηεο ΐελεηίαο. ηαλ θαηάιαβαλ πιένλ φηη ν Ναπνιέσλ κε δηπισκαηηθά παηγλίδηα θαη κε ςεχηηθεο ππνζρέζεηο ελέπαηδε ηνπο πάληεο ήηαλ αξγά. Δ ΐελεηηθή Κπβέξλεζε δελ είρε πξνβιέςεη ηα ζπκβαίλνληα ζηελ Γαιιία θαη δελ έδσζε ζεκαζία ζηηο πξνβιέςεηο πνπ ηεο ηφληδαλ φηη θηλδπλεχεη ην ΐελεηηθφ Κξάηνο απφ ηνλ αδίζηαρην Μ. Ναπνιένληα. (Εζηνξία Γεξ, Μαπξνγηάλλε). Δ γαιιηθή ζεκαία πςψλεηαη ζηνλ Άγην Μάξθν. Μεηά απφ ιίγν, γαιιηθά θαη βελεηηθά πινία ζηηο 17/28 Ενπλίνπ 1797 θαηέπιεπζαλ ζην ιηκάλη ηεο Κέξθπξαο. Δ πξψηε Ενπιίνπ, νξίζηεθε εκέξα πνπ ζα θπηεπφηαλ ην δέλδξν ηεο ειεπζεξίαο (ζπλήζσο Πεχθε) κε επίζεκν ενξηαζκφ απφ ηνπο Γάιινπο Αεκνθξαηηθνχο. Λίγεο κέξεο αξγφηεξα ζην ίδην κέξνο, ζηελ κεγάιε πιαηεία ηεο πφιεο, θάςαλε ην ιίκπξν λη' φξν, ηα ζχκβνια θαη ηα παξάζεκα ησλ επγελψλ. Οη επγελείο, κέλεα πλένληεο, έθνςαλ ην δέλδξν. Οη Γάιινη ελδηαθέξζεθαλ γηα ηελ παηδεία ηνπ ιανχ θαη γηα λα εμνηθνλνκήζνπλ ρξήκαηα δήκεπζαλ ηηο πεξηνπζίεο απφ ηηο πινχζηεο εθθιεζίεο ηεο Βπηαλήζνπ. Βπίζεο ίδξπζαλ δεκφζηα βηβιηνζήθε θαη εγθαηέζηεζαλ ην 1798 ην πξψην Βιιεληθφ ηππνγξαθείν. ην κεηαμχ θεξχζζεηαη ν πφιεκνο ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Ρσζίαο θαηά ηεο Γαιιίαο. Ρσζηθφο θαη ηνπξθηθφο ζηφινο κε αξθεηά ηζρπξή ζηξαηησηηθή δχλακε, πιέεη ζηα λεξά ηνπ Ενλίνπ Πειάγνπο. Ώθνχ θαηέιαβαλ ηα πξν ηεο Κέξθπξαο λεζηά, ηα πξψηα πινία ηνπο αγθπξνβφιεζαλ ζηα Κεξθπξατθά λεξά ζηηο 5 Ννεκβξίνπ Οη Γάιινη αξλήζεθαλ λα παξαδνζνχλ. ηηο 19 κε 20 Ννεκβξίνπ, έθζαζε θαη ν ππφινηπνο ζπκκαρηθφο ζηφινο, έθαλε απφβαζε, θαηέιαβαλ ηα πεξίρσξα θαη ε πνιηνξθία άξρηζε αζθπθηηθή. Οη Γάιινη είραλ λα αληηκεησπίζνπλ ζπγρξφλσο θαη ηελ ερζξηθή ζηάζε ησλ ληφπησλ. Έγηλαλ ζθιεξέο κάρεο. Σέινο ζηηο 21 Φεβξνπαξίνπ / 3 Μαξηίνπ 1799 ε Γαιιηθή θξνπξά παξαδφζεθε. 11

12 Σν πξσηφθνιιν ππνγξάθεηαη απφ ηνπο λαπάξρνπο Οπζαθψθ θαη Καηήξ Μπέε ζηελ ξσζηθή λαπαξρίδα, Άγηνο Παχινο. Ο Οπζαθψθ γίλεηαη θχξηνο ηεο Κέξθπξαο, απνθαηέζηεζε ηελ ηάμε ησλ επγελψλ, επέηξεςε ηελ εγγξαθή λέσλ κειψλ, ζηνπο νπνίνπο δφζεθε ε ιεγφκελε ζπληαγκαηηθή επγέλεηα θαη δηφξηζε πξνζσξηλή Κπβέξλεζε. ηηο 24 Ώπξηιίνπ 1799 θάλεη γλσζηφ φηη ζπλελψλεη φια ηα λεζηά ηνπ Ενλίνπ ζε κηα Βιιεληθή θαη αλεμάξηεηε πνιηηεία κε δηθή ηεο θπβέξλεζε θαη πξσηεχνπζα ηελ Κέξθπξα. Έηζη δεκηνπξγήζεθε ην πξψην αλεμάξηεην Βιιεληθφ Κξάηνο κε ην φλνκα Βπηάλεζνο Πνιηηεία, πνπ αλαγλσξίζηεθε θαη απφ ηηο επξσπατθέο δπλάκεηο ΑΓΓΛΗΚΖ ΚΤΡΗΑΡΥΗΑ Σελ 1 Ενπλίνπ εθιέγεηαη θαη ν πξψηνο Μεηξνπνιίηεο. Λίγν αξγφηεξα ςεθίδεηαη θαη ην ζχληαγκα ηνπ 1800, ην νπνίν αλαζεσξήζεθε ην 1803 θαη ην Πξφεδξνο ηνπ λενζχζηαηνπ Κξάηνπο δηνξίδεηαη ν Γ. Θενηφθεο θαη γξακκαηέαο ν Εσάλλεο Καπνδίζηξηαο, κεηέπεηηα Κπβεξλήηεο ηεο Βιιάδαο. Ώθφκε ν Οπζαθψθ δηνξίδεη ηνλ. Καξνχδν αξρίαηξν ηνπ ξσζηθνχ ζηφινπ. (Ώξρείν Κεξθχξαο, Μεηξνπνιίηεο Σ. 15, ζει. 77). Ο Καπνδίζηξηαο ίδξπζε ζρνιεία ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ λεζηψλ. ηελ Κέξθπξα ζπλεξγάζηεθε κε δχν θσηηζκέλνπο δαζθάινπο, ηνλ ηεξέα Ώλδξέα Εδξνκέλν θαη ηνλ Υξηζηφθνξν Πεξξαηβφ. ηηο 14 Ενπλίνπ 1807 ζηελ κάρε ησλ Γάιισλ θαηά ησλ Ρψζσλ, πνπ δηεχζπλε ν ίδηνο ν Μέγαο Ναπνιέσλ, ν ξσζηθφο ζηξαηφο έραζε 80 ππξνβφια θαη 25 ρηιηάδεο λεθξνχο θαη πιεγσκέλνπο. Οη Ρψζνη ηφηε αλαγθάζηεθαλ ζηελ πφιε Σηιζίη παξά ηνλ πνηακφ Νηεκελ, λα ππνγξάςνπλ ηελ νκψλπκε ζπλζήθε, ηελ νπνίαλ παξαδέρηεθαλ θαη νη Πξψζνη. Αηα ησλ κπζηηθψλ άξζξσλ ηεο ζπλζήθεο παξαρσξνχληαη ζηελ Γαιιία ην ζηφκην ηνπ Καηάξξνπ θαη νη Βπηαλεζηαθέο θηήζεηο ηεο Ρσζίαο. (Εζηνξία Γεξ. Μπξνγηάλλε ζει. 173). ηηο 8/20 Ώπγνχζηνπ 1807 γαιιηθφο ζηξαηφο 1500 ζηξαηησηψλ, έθζαζε ζηελ Κέξθπξα. Δ Γεξνπζία ηεο Κέξθπξαο, (έζπεπζε δηα πξνθεξχμεσο απηήο λ' αλαγγείιεη εηο ηνπο ιανχο ησλ λήζσλ ηελ αίζηαλ είδεζηλ, φηη ε Βπηάλεζνο Πνιηηεία εηέζε ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ Μ. Ναπνιένληνο ηνπ Ώπηνθξάηνξαο ησλ Γάιισλ θαη βαζηιέσο ηεο Εηαιίαο. (Γεξ. Μαπξνγηάλλε ζει. 184). Ο απνθιεηζκφο ησλ Άγγισλ ζπλερίζηεθε, κε απνηέιεζκα ε νηθνλνκία λα ρεηξνηεξεχεη, ε δπζαξέζθεηα ηνπ ιανχ λα κεγαιψλεη, ηφζν πνπ νη Παμηλνί δελ άληεμαλ θαη ζηηο 17/29 Φεβξνπαξίνπ 1810, επαλαζηάηεζαλ θαη πξνέβεζαλ ζε έθηξνπα, ζθνηψλνληαο δχν ζεκαίλνληα παμηλά άηνκα θαη πξνβαίλνληαο ζε ιεειαζίεο. Δ επαλάζηαζε θαηαπλίγεθε θαη 7 απφ ηνπο επαλαζηάηεο ληνπθεθίζηεθαλ ζην θξνχξην ηεο Κέξθπξαο ην Οη Ώπηνθξαηνξηθνί Γάιινη έκεηλαλ ζηα Βπηάλεζα 7 ρξφληα κέρξη ην Σν αγγιηθφ πνιεκηθφ λαπηηθφ θαηαρηνχζε ην έλα λεζί κεηά ην άιιν. Έξρνληαλ ε ζεηξά ηεο Κεξθχξαο. χκθσλα ινηπφλ κε ηελ ζχκβαζε ηεο 23 Ώπξηιίνπ 1814, έκειιε λα θελσζνχλ νη θαηερφκελεο γαιιηθέο επαξρίεο θαη ρψξεο, φπσο ε Κέξθπξα. Ώπφ ηελ εκεξνκελία απηή αξρίδεη ε Ώγγιηθή θαηνρή, πνπ θξάηεζε 50 ρξφληα, κέρξη ην Πξψηνο αξκνζηήο ηνπνζεηείηαη ν Μαίληιαλη. Σν 1817, νη Άγγινη παξαρσξνχλ ζχληαγκα θαη ηα Εφληα λεζηά απνηεινχλ πιένλ ην "Δλσκέλν Κξάηνο ησλ Ενλίσλ Νήζσλ" κε βνπιή 40 βνπιεπηψλ θαη 6 Γεξνπζηαζηψλ. Έδξα νξίζηεθε ε Κέξθπξα. Σν 1827, αλαζπζηαίλεηαη ην Βιιεληθφ θξάηνο. Απζηπρψο, ν Κπβεξλήηεο ηνπ Εσάλλεο Καπνδίζηξηαο, δνινθνλείηαη θαη εληαθηάδεηαη ζηελ Πιαηπηέξα ην

13 Δ ζπγθνηλσλία ησλ επηά λήζσλ, γίλεηαη ηαθηηθή θαη ν πιεζπζκφο ηεο Βπηαλήζνπ ζην ηέινο ηεο Ώγγιηθήο θαηνρήο έθζαζε ζηηο 235 ρηιηάδεο θαηνίθνπο, εθ ησλ νπνίσλ 73 ρηιηάδεο ζηελ Κέξθπξα. (Αειηίν Ώλαγλσζηηθήο Βηαηξείαο αξηζ. 11). Σν 1824, ν κεγάινο θηιέιιελαο Γθίιθνξδ, ηδξχεη ηελ Εφλην Ώθαδεκία, πνπ ήηαλ ην πξψην παλεπηζηήκην ηεο Βιιάδαο κε ζεκαληηθή αθηηλνβνιία. Παξάιιεια ζε θάζε ρσξηφ ηδξχνληαη ηα πξψηα δεκνηηθά ζρνιεία. Σν 1821 μέζπαζε ε Βιιεληθή επαλάζηαζε. Πνιινί επηαλήζηνη, παξά ηελ απζηεξάλ, ζρεδφλ κνλνκεξή νπδεηεξφηεηα ηεο Ώγγιηθήο πνιηηηθήο θαη ηα δξαθφληηα κέηξα πνπ έιαβε ελαληίνλ ησλ Βπηαλεζίσλ πνιεκηζηψλ, πήξαλ Έηζη κε ηελ άξηζηε ζηξαηησηηθή θαη πνιηηηθή νξγάλσζε, νη Άγγινη ειέγρνπλ απφιπηα, φιεο ηηο θηλήζεηο ησλ πνιηηψλ. Σν 1850, κεηά ηε ζηάζε ηεο Κεθαινληάο δφζεθαλ πεξηζζφηεξα πνιηηηθά δηθαηψκαηα. Φεθίζηεθε λένο εθινγηθφο λφκνο (G. Ε. 54/1850) θαη ειεπζεξψλνληαη νη εμφξηζηνη θαη νη πνιηηηθνί θπγάδεο (G. Ε. 68/1850) ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΧΖ ηνλ Ώ' παγθφζκην πφιεκν, ζπκκαρηθά ζηξαηεχκαηα Άγγισλ, Γάιισλ θαη Εηαιψλ, ζηηο αξρέο ηνπ 1916 θαηαιακβάλνπλ ηελ Κέξθπξα. Μεηά ηελ ήηηα ηεο εξβίαο ηέινο Αεθεκβξίνπ 1916, ιείςαλα ηνπ ζεξβηθνχ ζηξαηνχ, πεξίπνπ 150 ρηιηάδεο άλδξεο, κεηαθέξζεθαλ θαη ζηξαηνπέδεπζαλ ζηελ Κέξθπξα... ηηο 13/25 Ώπγνχζηνπ 1922, ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο θαηαιακβάλεη ηελ κχξλε. Πάλσ απφ έλα εθαηνκκχξην πξφζθπγεο εγθαηέιεηςαλ ηελ Μ. Ώζία θαη θαηέθπγαλ ζηελ Βιιάδα. Δ Κέξθπξα δέρηεθε έλα κεγάιν κέξνο πξνζθχγσλ, πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Γαξίηζα θαη κε ηνλ θαηξφ αθνκνηψζεθε κε ηνλ ληφπην πιεζπζκφ. Έλα ρξφλν κεηά ε Κέξθπξα δέρεηαη ζηηο 31 Ώπγνχζηνπ 1923, κε αθνξκή ηελ δνινθνλία ηεο ηηαιηθήο αληηπξνζσπείαο ζηα ειιελναιβαληθά ζχλνξα, θνληά ζηελ Καθαβηά, ηελ ηηαιηθή θαηνρή, αθνχ πξψηα βνκβάξδηζαλ ην θξνχξην. Ώκέζσο κεηά θαηέιαβαλ θαη ηνπο Παμνχο. Δ θαηνρή θξάηεζε κέρξη ηηο 27 επηεκβξίνπ Οη Εηαινί έθπγαλ. Μεηά απφ 17 ρξφληα, ζηηο 28 Οθησβξίνπ 1940 θήξπμαλ πφιεκν θαηά ηεο Βιιάδαο. Οη Έιιελεο αληηζηάζεθαλ θαη πνιέκεζαλ ηνπο εηζβνιείο κε αμηνζαχκαζηε γελλαηφηεηα. Σελ 1 Ννεκβξίνπ 1940, ηηαιηθά αεξνπιάλα βνκβαξδίδνπλ ηελ Κέξθπξα. Δ πφιηο θαηαζηξέθεηαη θαη εξεκψλεηαη. ηηο 28 Ώπξηιίνπ 1941, έθζαζαλ θαη απνβηβάζζεθαλ ζηελ Κέξθπξα νη πξψηεο ηηαιηθέο δπλάκεηο θαηνρήο. ηηο 14 επηεκβξίνπ 1943, ε Εηαιία ζπλζεθνινγεί. Οη Γεξκαλνί ηε λχρηα ηεο 13 επηεκβξίνπ, κε αιιεπάιιεια ζκήλε αεξνπιάλσλ, βνκβαξδίδνπλ θαη θαίλε ηελ πφιε. ηηο 25 επηεκβξίνπ, νη Γεξκαλνί απνβηβάδνληαη ζηελ Κέξθπξα. Σέινο ζηηο 9 Οθησβξίνπ 1944, ν γεξκαληθφο ζηξαηφο, εηηεκέλνο απφ ηνπο ζπκκάρνπο, εγθαηαιείπεη ηελ Κέξθπξα. Σέινο, νη αγψλεο ησλ Βπηαλεζίσλ Βλσηηθψλ έθεξαλ ηελ 21 ε ΜαΎνπ 1864 ηελ πνιππφζεην έλσζε ηεο Βπηαλήζνπ κε ηελ Βιιάδα. Έθηνηε ε Βπηάλεζνο αθνινπζεί ηελ κνίξα θαη ηελ ηζηνξία ηεο Βιιάδνο. ήκεξα, ε Κέξθπξα ιφγσ ηεο κνλαδηθήο θχζεο ηνπ λεζηνχ, έγηλε έλα απφ ηα νκνξθφηεξα θαη ζεκαληηθφηεξα θνζκνπνιίηηθα ζέξεηξα ηεο Μεζνγείνπ. 13

14 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Ο «ΦΤΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΝΖΗΟΤ» 2.1 ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΘΔΖ Δ Κέξθπξα είλαη λεζί ηνπ Ενλίνπ Πειάγνπο, ην έβδνκν ζε έθηαζε ειιεληθφ λεζί θαη ην δεχηεξν κεηά ηελ Κεθαινληά απφ ηα λεζηά ηνπ Ενλίνπ Πειάγνπο. ΐξίζθεηαη ζην ΐφξεην Εφλην, ζηελ είζνδν ηεο Ώδξηαηηθήο ζάιαζζαο, απέλαληη απφ ηηο Δπεηξσηηθέο αθηέο (Βιιεληθέο θαη Ώιβαληθέο) απφ ηηο νπνίεο ρσξίδεηαη κε ηε Κεξθπξατθή ζάιαζζα, κεηαμχ ησλ παξαιιήισλ 19 22Ώ θαη 20 06Ώ θαη ησλ κεζεκβξηλψλ 39 96ΐ θαη 39 54ΐ.. Έρεη ζρήκα καθξφζηελν, πιαηχηεξν ζην βφξεην ηκήκα ηεο, ελψ ζηελεχεη πξνο ην λφην. Ο λνκφο ηεο Κέξθπξαο έρεη 634 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα θαη ην κήθνο ησλ αθηψλ ηεο 217 ηεηξ. ρηιηφκεηξα θαη ζρεκαηίδνπλ αξθεηνχο φξκνπο θαη αθξσηήξηα,κε πιεζπζκφ (2001) πνπ αληηζηνηρεί ζε 193 θάηνηθνπο αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν. Βίλαη έλα απφ ηα πιένλ ππθλνθαηνηθεκέλα λεζηά ηεο Μεζνγείνπ. Πεξηιακβάλεη νιφθιεξε ηε λήζν Κέξθπξα θαη ηα λεζηά Παμνχο, Ώληίπαμνπο θαη ηηο γχξσ λεζίδεο Ααζθαιηά, Παλαγηά θαη Βμψιηζξν πνπ βξίζθνληαη λφηηα ηεο Κέξθπξαο θαζψο θαη ηηο Αηαπφληηεο λήζνπο: Οζσλνί, Βξεηθνχζζα θαη Μαζξάθη πνπ βξίζθνληαη βνξεηνδπηηθά. ηε Απηηθή παξαιία ησλ Οζσλψλ βξίζθεηαη ην Απηηθφηεξν ζεκείν ηεο Βιιεληθήο Βπηθξάηεηαο.. θαη. Δ πφιε ηεο Κέξθπξαο είλαη πξσηεχνπζα ηνπ Ννκνχ θαη ηεο πεξηθέξεηαο Εφλησλ Νεζηψλ θαη δηαζέηεη φιεο ηηο ζχγρξνλεο ππεξεζίεο, ηξάπεδεο, αζηπλνκία, ζηξαηνινγία, δεκνηηθέο ππεξεζίεο, ζηαζκνχο ηειενξάζεσο θαη ξαδηνθψλσλ, δηεζλέο ιηκάλη θη αεξνδξφκην πξνζηηφ ζε θάζε είδνπο αεξνζθάθνπο. 2.2 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΗΡΔΖ χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, ην λεζί είρε θαηνίθνπο. Υσξίδεηαη ζε δψδεθα Αήκνπο, πνπ είλαη νη παξαθάησ (ζε παξέλζεζε ν πιεζπζκφο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001): Αήκνο Κεξθπξαίσλ (39.387) Αήκνο Ώγίνπ Γεσξγίνπ (4.958) Αήκνο Ώρηιιείσλ (10.319) Αήκνο Βζπεξίσλ (8.136) Αήκνο Θηλαιίσλ κε έδξα ηελ Ώραξάβε (5.512) Αήκνο Καζζσπαίσλ (2.787) Αήκνο Κνξηζζίσλ (5.206) Αήκνο Λεπθηκκαίσλ (6.704) Αήκνο Μειηηεηέσλ (6.690) Αήκνο Παιαηνθαζηξηηψλ (4.395) Αήκνο Παξειίσλ (7.197) Αήκνο Φαηάθσλ (6.488) 14

15 Τπάξρνπλ αθφκα έλαο Αήκνο θαη ηξεηο Κνηλφηεηεο, πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηα κηθξά νκψλπκα λεζηά: Αήκνο Παμψλ πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηνπο Ώληίπαμνπο (2.438) Κνηλφηεηα Βξεηθνχζζαο (698) Κνηλφηεηα Μαζξαθίνπ (297) Κνηλφηεηα Οζσλψλ (663) 2.3 ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΔΓΑΦΟΤ Σν έδαθνο ηεο είλαη εκηνξεηλφ, αιιά ην βφξεην ηκήκα ηεο ζεσξείηαη θπξίσο νξεηλφ. ηα ΐφξεηα πςψλεηαη ν Παληνθξάησξ (906κ), ην ηξαβνζθηάδη θαη ζην θέληξν θάπνηα ρακειφηεξα πςψκαηα (576κ), ελψ ζηα λφηηα εθηείλνληαη θάπνηεο ινθνζεηξέο πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηα 250κ. θαη θαηαιήγνπλ ζηα αθξσηήξηα Ώζπξφθαβνο (λφηηα) θαη Λεπθίκκεο (λνηηναλαηνιηθά).ώλ θαη δελ ζρεκαηίδνληαη, ηδηαίηεξα, κεγάιεο πεδηάδεο, ραξαθηεξηζηηθή είλαη απηή γχξσ απφ ηε ιίκλε Κνξηζζίσλ πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηηο λνηηνδπηηθέο αθηέο. Οη δαζηθέο εθηάζεηο θαιχπηνπλ ην 4% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ λεζηνχ. ΠΟΣΏΜΟΕ Ο Πνηακφο είλαη πεξηνρή ηνχ Αήκνπ Κεξθπξαίσλ. Σν φλνκα ηεο πεξηνρήο νθείιεηαη ζηνλ Πνηακφ, ην πνηάκη πνπ δηαζρίδεη ηελ πεξηνρή απηή θαη ηεο έδσζε ην φλνκά ηνπ. Βίλαη ην ζπνπδαηφηεξν πνηάκη ηεο Κέξθπξαο θαη ην πην αμηφινγν, κε ην πεξηζζφηεξν λεξφ. Πεγάδεη απφ ηα πςψκαηα ηεο θνηλφηεηαο ηνχ Πέιεθα θαη δηαζρίδεη θαηά πιάηνο ην λεζί, πεξλψληαο κέζα απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Πνηακνχ θαη ρχλεηαη ζηηο Ώιπθέο ηνπ Πνηακνχ ζηε ζάιαζζα. Δ πεξηνρή ηειεπηαία έρεη αλαβαζκηζηεί θαη δηαζέηεη θέληξα δηαζθέδαζεο, εζηηαηφξηα θαη κηθξέο βηνηερλίεο. Βθηείλεηαη κέρξη ηελ πεξηνρή Ώζχξκαηνο Πνηακνχ θαη πνιινί θάηνηθνη είλαη κέρξη ζήκεξα αγξφηεο. Δ πεξηνρή Ώιπθέο Πνηακνχ είλαη κία κνληέξλα εθζπγρξνληζκέλε ηνπξηζηηθή πεξηνρή κε αμηφινγεο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο, εζηηαηφξηα, θέληξα δηαζθέδαζεο θαη πνιιά λέα θηίξηα. ΥΛΧΡΕΑΏ Δ Κέξθπξα είλαη έλα απφ ηα πην πξάζηλα λεζηά ηεο Βιιάδαο κε πινχζηα βιάζηεζε. Ώπηφ ζπκβαίλεη φρη κφλν απφ ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, αιιά θαη ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Κέξθπξα. Βπίζεο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε θαη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο θαη απηφ δηφηη απφ ηελ επνρή ηεο Βλεηνθξαηίαο πξηκνδνηήζεθε ε θαιιηέξγεηα θαη ην θχηεκα ησλ ειαηνδέληξσλ αιιά θαη ε κεηαβνιή ηεο αγξηειηάο ζε θαιιηεξγήζηκε. Γη απηφ ν επηζθέπηεο ζηελ Κέξθπξα ζα θαηαιάβεη φηη ε ειηά παίδεη πξσηαξρηθφ ξφιν ζηε βιάζηεζε ηνπ λεζηνχ. Σεξάζηηεο εθηάζεηο κε παλχςειεο αησλφβηεο ειηέο κε επηβιεηηθνχο θνξκνχο. Βθηφο απφ ειηέο, ην καγεπηηθφ Κεξθπξατθφ ηνπίν ζπλζέηνπλ πνιινί ακπειψλεο (κε ην πεξίθεκν ιεπθηκηψηηθν θξαζί), θππαξίζζηα, θνηληθηέο, ζάκλνη θ.α. Οη ακπγδαιηέο (ην πξψην δέληξν πνπ αλζίδεη κέζα ζην ρεηκψλα), νη παζραιηέο (ζηελ αξρή ηεο Άλνημεο), αιιά θαη φια ηα αγξηνινχινπδα πνπ θπηξψλνπλ ζην έδαθνο ηεο 15

16 Κέξθπξαο, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ δεκηνπξγνχλ έλα καγεπηηθφ ζέακα πνιχρξσκνπ ηνπίνπ πνπ είλαη κνλαδηθφ. Δ θάζε επνρή έρεη ηα δηθά ηεο μερσξηζηά ρξψκαηα ζηελ Κέξθπξα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ηα 36 είδε απηνθπνχο νξρηδέαο, θπηνχ πνιχπινθνπ θαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνπ. ΠΏΝΕΑΏ Δ παλίδα ηεο Κέξθπξαο ζηηο κέξεο καο κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε ηα παιαηφηεξα ρξφληα. Εζηνξηθέο πεγέο αλαθέξνπλ ην λεζί ηεο Κέξθπξαο ζαλ «ζεξεπηηθφ παξάδεηζν». κσο ην αιφγηζην παξάλνκν θπλήγη είρε σο απνηέιεζκα ηελ εμαθάληζε κεγάινπ κέξνπο ηεο Κεξθπξατθήο παλίδαο. Βπηπρψο φκσο ιφγσ ηεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο, ηελ ηδηνκνξθία ησλ ειαηψλσλ, ηεο άγξηαο δαζηθήο βιάζηεζεο, αιιά θαη ηνπο πδξνβηφηνπνπο ηεο Κέξθπξαο πνιιά είδε πξνθπιάζζνληαη αθφκε. Ώπφ ηελ πινχζηα παλίδα ηεο Κέξθπξαο αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηηο Νεξνρειψλεο (Mayremys Caspica), ε νπνία ζεσξείηαη ζπάληα. Βπίζεο πνιιά δηαθνξεηηθά είδε ακθηβίσλ δνπλ ζε πεξηνρέο κε γιπθφ λεξφ. ηελ πινχζηα νξληζνπαλίδα ηεο Κέξθπξαο έρνπλ θαηακεηξεζεί πάλσ απφ 150 είδε πνπιηψλ (π.ρ κπεθάηζεο, ηξπγφληα, ηζίριεο), πνιιά απφ απηά ζπάληα δνπλ ή πεξλνχλ απφ εδψ ηελ πεξίνδν ηεο απνδεκίαο ηνπο. Δ Υαιθφθνηα (Falcinellus Plegadis ), ε Υνπιηαξνκφηα (Leucorodia Platalea), ην Γεινγιάξνλν (Nilotica Gelochelidon), ν Ώξγπξνηζηθληάο (Egretta Alba), ε Λαγγφλα (Pygmaeus Phalacrocorax), νη Κνξκνξάλνη ( CarboPhafacrocorax Sinensis), ηα πηρηάξηα (Anas Penelope), ηηο Φαιαξίδεο ( Ώtra Fulica) θαη ηηο Ώιθπφλεο (Athis Afcedo) είλαη θάπνηα απφ απηά. ΚΏΣΏΡΡΏΚΣΒ ηε βφξεηα Κέξθπξα ππάξρνπλ δχν θαηαξξάθηεο (Κππξηαλάδσλ θαη Νπκθψλ), νη νπνίνη ζε φιε ηελ πεξίνδν ησλ βξνρψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεακαηηθνί θαζψο πέθηνπλ απφ χςνο ηνπιάρηζηνλ 15 κέηξσλ Οη Νχκθεο είλαη έλα θεθαινρψξη ηεο πεξηνρήο κε 800 θαηνίθνπο θαη πςφκεηξν 200κ. ηνλ νξεηλφ φγθν ηνπ Παληνθξάηνξα ππάξρνπλ δαζηθέο εθηάζεηο, κέξε κε παλνξακηθή ζέα θαη έληνλνη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί, φπσο ηα δχν ζπήιαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ Κιεκαηηά θαη ζηηο Λνχηζεο. Δ ραξαθηεξηζηηθή νξεηλή βιάζηεζε κεζαίνπ πςνκέηξνπ πεξηιακβάλεη δάζε δξπφο πνπ ελαιιάζζνληαη κε θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο ειηάο θαη ακπέινπ. Εδηαίηεξα επηβιεηηθή είλαη ε «πεηξψδεο θαη βξαρψδεο» πιεπξά ηνπ βνπλνχ ε νπνία απνηειεί παξαδνζηαθφ ηξνθνδφηε νηθνδνκηθνχ πιηθνχ (ηληψηηθε πέηξα) ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Ώπφ ηε Ρφδα κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ην ρσξηφ θαη λα δείηε ηνπο κηθξνχο θαηαξξάθηεο. ΛΕΜΝΟΘΏΛΏΏ Ο Άγηνο Γεψξγηνο, είλαη κηα κεγάιε ακκνπδεξή παξαιία, πάλσ απφ 3 ρηιηφκεηξα, πνπ θηάλεη πξνο βνξξά, κέρξη ηε Ληκλνζάιαζζα ησλ Κνξπζζίσλ. Δ ιηκλνζάιαζζα έρεη έθηαζε ζηξεκκάησλ, γεκάηε ακκφινθνπο κε θέδξνπο θαη ρσξίδεηαη απφ ην πέιαγνο κε κηα ισξίδα άκκνπ. 16

17 2.4 ΚΛΗΜΑ Σν θιίκα ηνπ λεζηνχ είλαη κεζνγεηαθφ κε ήπηνπο ρεηκψλεο θαη δξνζεξά θαινθαίξηα. Έρεη φκσο κεγάιε πγξαζία πνπ νθείιεηαη ζηνπο ζεξκνχο λνηηνδπηηθνχο (θπξηαξρνχλ ην ρεηκψλα κε έληαζε πνπ θζάλεη θαη ηα 8 κπνθψξ) θαη βνξεηνδπηηθνχο αλέκνπο («καύζηξνο» ηα θαινθαηξηλά απνγεχκαηα θζάλεη θαη ηα 4 κπνθψξ) πνπ πξνθαινχλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο- εθηφο απφ ηνπο ζεξηλνχο κήλεο - κεγάιεο βξνρνπηψζεηο. Σν εηήζην βξνρνκεηξηθφ χςνο ηεο Κέξθπξαο (1,183 ρηιηνζηφκεηξα) είλαη απφ ηα πςειφηεξα ηνπ Βιιαδηθνχ ρψξνπ. Δ ήκεξε αιιά πινχζηα θχζε ηεο, νη ππέξνρεο ακκνπδηέο ηεο θαη ηα πνιιά ηεο αμηνζέαηα, ηελ έρνπλ θαηαζηήζεη ζαλ έλα απφ ηα σξαηφηεξα λεζηά ηεο Μεζνγείνπ θαη ηελ έρνπλ αλαδείμεη ζ έλα απφ ηα κεγαιχηεξα θαη πνην πνιπζχρλαζηα ηνπξηζηηθά θέληξα ηεο Βιιάδαο. Δ θαινθαηξηλή δέζηε κεηξηάδεηαη απφ ηελ πγξαζία ( κέγηζηε ζεξκνθξαζία Ενπιίνπ 27νC). Σα θαινθαηξηλά απνγεχκαηα θπζάεη καύζηξνο (ΐΑ άλεκνο) πνπ ζπάληα μεπεξλά ηα 4 κπνθφξ. Οη ρεηκψλεο είλαη απξφζκελα ήπηνη θαη ζπκίδνπλ λνηηφηεξα κέξε (κέζε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία Εαλνπαξίνπ 10νC). Σνπο ρεηκσληάηηθνπο κήλεο νη άλεκνη είλαη λφηηνη θαη ε έληαζε ηνπο ππεξβαίλεη ηα 8 κπνθφξ. ΥΔΗΜΧΝΑ ΑΝΟΗΞΖ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΦΘΗΝΟΠΧΡΟ ΥΔΗΜΧΝΑ Η Φ Μ Α Μ Η Η Α Ο Ν Γ Μέζε 5,5 Θεξκνθξαζία - ( ν C ) 14,2 5,5-14,2 5,5 9,1 12, ,2 19,1 23, ,4-31,5 16,4-27, ,6 10,2-19,1 5,5-14,2 Τγξαζία (%) Ζιηνθάλεηα (ώξεο) 4,1 4,6 4,6 7,8 9, ,5 11,2 9,6 6,7 4,5 4,6 Βξνρ/ζεηο (εκέξεο) Θεξκ. Θάιαζζαο ( ν C )

18 2.5 ΥΡΖΔΗ ΣΖ ΓΖ Οη θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο απνηεινχλ ζρεδφλ ην 65% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηνπ λεζηνχ. Σα δέληξα πνπ θαιχπηνπλ ην 59% ησλ εθηάζεσλ, είλαη ε ειηά, ηα εζπεξηδνεηδή, ηα νπσξνθφξα θαη ηα ακπέιηα. Σν λεζί φκσο είλαη κεγάιν θαη εχθνξν θη νη δπλαηφηεηέο ηνπ πνιιέο. ηα νξεηλά δηαηεξνχληαη αθφκα θάπνηεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο. Σν λεζί έρεη δηθφ ηνπ γάια, βνχηπξν, ηπξί, γηανχξηη θαη αιιαληηθά πνιχ θαιήο πνηφηεηαο. Δ γξαβηέξα ηεο Κέξθπξαο θαη ην λνχκπνπιν (θαπληζηφ θηιέην ρνηξηλφ κέζα ζε έληεξν, φπσο ην ζαιάκη) είλαη κνλαδηθά. Παξάγνληαη αθφκα θαη εζπεξηδνεηδή φπσο ην θνπκθνπάη, ην κηθξφ θηλέδηθν πνξηνθαιάθη, πνπ θαιιηεξγείηαη ζηελ Κέξθπξα θαη ζηελ ηθειία κφλν θαη πνπζελά αιινχ ζηελ Βπξψπε, γίλεηαη γιπθφ ηνπ θνπηαιηνχ θαη εμαηξεηηθφ ιηθέξ. Βπίζεο ην λεζί παξάγεη αλζφκειν θαη κηθξέο λφζηηκεο αγξηνθξάνπιεο. Σν θπξηφηεξν φκσο πξντφλ είλαη ην ιάδη. Οη Βλεηνί, ζέινληαο λα εμαζθαιίζνπλ ην ιάδη ηεο ΐελεηίαο πξηκνδνηνχζαλ ην θχηεκα ηεο ειηάο. Ώπηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ην λεζί λα κεηαηξαπεί ζε έλα απέξαλην ειαηψλαο. Ώπηέο ηηο αησλφβηεο, ππθλνθπηεκέλεο ειηέο, ην κφλν δέληξν πνπ θαίλεηαη λα ηηο ζπλαγσλίδεηαη είλαη ην θππαξίζζη. ΓΒΧΡΓΕΏ Σα 2/3 ηνπ γεσξγηθνχ πιεζπζκνχ αζρνιείηαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο, πνπ αζθείηαη ζην λεζί απφ ηελ επνρή ηεο ΐελεηνθξαηίαο. Οη ειαηψλεο θαιχπηνπλ ην 1/3 πεξίπνπ ηεο έθηαζεο ηνπ λεζηνχ. ΚΣΔΝΟΣΡΟΦΕΏ Δ θηελνηξνθηθή παξαγσγή έθαλε γλσζηή ηελ Κέξθπξα γηα ην βνχηπξν θαη ηε γξαβηέξα ηεο. Δ ζπκκεηνρή ηεο ζηελ δηακφξθσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηνίθσλ είλαη κηθξή, ελψ αζθείηαη ζε νηθφζηηε κνξθή ιφγν έιιεηςεο βνζθνηφπσλ. ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΏ ΐΕΟΣΒΥΝΕΏ Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 60 θαηαβιήζεθαλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ΐηνκεραλίαο ηδηαίηεξα ηεο γεσξγηθήο κε ηε δεκηνπξγία ειαηνπξγίαο, ζαπνπλνπνηείαο, εξγνζηάζηνπ επεμεξγαζίαο θάλλαβεο (ζρνηλνπνηεία) θαη γηνχηαο, ραξηνπνηεία, αιηπάζησλ θαη γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ. ήκεξα, ε πνξεία ηνπ παξαπάλσ θιάδνπ είλαη θζίλνπζα. ΏΛΕΒΕΏ ηε ζαιάζζηα πεξηνρή λφηηα ηεο Κέξθπξαο, πνπ είλαη πινχζηα ζε ςάξηα δηελεξγείηαη αμηφινγε αιηεία ελψ ζηηο βφξεηεο θαη δπηηθέο αθηέο αιηεχνληαη αζηαθνί. 18

19 ΜΒΛΕΟΚΟΜΒΕΏ Δ πινχζηα ρισξίδα ηνπ λεζηνχ θαζψο θαη δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηεο κειηζζνθνκίαο, ε παξαγσγή ηεο νπνίαο βειηηψλεη ηε ζέζε ησλ αγξνηψλ. 2.6 ΑΝΘΡΧΠΟΗ ΚΑΗ ΑΥΟΛΗΔ Ο πιεζπζκφο ηεο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηνπο θαηνίθνπο πνπ αζρνινχληαη θαηά βάζε κε ηε γεσξγία, παξ φιε ηε κεγάιε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ. Δ χπαξμε ελφο λνκνζεηεκέλνπ θαη ιεηηνπξγηθνχ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο, εμεκέξσζε ηα ήζε, θαζηέξσζε ην ζεβαζκφ ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ αηφκσλ. Ώπηά κε ηε ζηγνπξηά φηη νη θφπνη ησλ θαηνίθσλ δελ θηλδχλεπαλ απφ αξπαγή, ππέζαιςαλ ηε βεβαηφηεηα γηα κηα θαιχηεξε δσή. Δ απνθπγή ηεο πνιηηηζκηθήο θαζπζηέξεζεο ηεο ηνχξθηθεο θαηνρήο είρε βαζηέο επηδξάζεηο ζηνλ ραξαθηήξα ησλ θαηνίθσλ. Έηζη καδί κε ην ήξεκν ηνπίν θαη ην ήπην θιίκα, δεκηνχξγεζαλ ήξεκνπο ξπζκνχο ζηε δσή, αηζηνδνμία θαη άλεζε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ. ήκεξα, παξ φιν πνπ ε εηζβνιή ρηιηάδσλ ηνπξηζηψλ θαίλεηαη λα αιινηψλεη πνιιά πξάγκαηα ζηε λννηξνπία ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ, νη Κεξθπξαίνη επηκέλνπλ αθφκα ζε θάπνηεο παηξνπαξάδνηεο ζπλήζεηεο, θξαηψληαο ίζσο έηζη, κηα ηζνξξνπία αλάκεζα ζην ρζεο θαη ζην ζήκεξα ηεο χπαξμήο ηνπο. Ο ηνπξηζκφο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε αλάπηπμε ζην λνκφ ηεο Κέξθπξαο θαη θαηέρεη ηε δεχηεξε ζέζε κεηά ηα Ασδεθάλεζα σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ μέλσλ επηζθεπηψλ. Σα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ αληηπξνζσπεχνπλ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηνίθσλ θαη θαηαιακβάλνπλ ηε δεχηεξε ζέζε κεηά ηηο γεσξγηθέο πξνζφδνπο. ηελ αξρή νη επηζθέπηεο ήηαλ ιίγνη, κε ηα ρξφληα φκσο πιήζαηλαλ. ήκεξα, γηα έμη κήλεο ην ρξφλν, νη ηνπξίζηεο μεπεξλνχλ ηνλ ληφπην πιεζπζκφ. Σα κπαξ, νη ληηζθνηέθ, ηα εζηηαηφξηα, ηα καγαδηά θάζε είδνπο, ην θαδίλν θαη ε αδηάθνπε θίλεζε λχρηα θαη κέξα ελφο πνιχρξσκνπ πιήζνπο, ζπλζέηνπλ ηε ζχγρξνλε θαινθαηξηάηηθε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ λεζηνχ. Ο ηνπξηζκφο άιιαμε ηε δσή ησλ αγξνηψλ θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη, εθηφο απφ ηα νηθνλνκηθά νθέιε, έρεη επηθέξεη θαη αξθεηέο αιιαγέο ζηε λννηξνπία θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ Κεξθπξαίσλ. Θαπκαζηή παξάδνζε έρεη αλαπηχμεη ε Κέξθπξα θαη ζηα αληηθείκελα Λατθήο ηέρλεο. ηνπο ζηελνχο δξφκνπο ηεο παιηάο πφιεο, ακέηξεηεο κηθξέο εθπιήμεηο πεξηκέλνπλ ηνλ επηζθέπηε, λα ηηο ζαπκάζεη θαη λα ηηο απνθηήζεη. Τθαληά, θεληήκαηα θαη ραιηά, κε πινχην ζρεδίσλ θαη ιεπηνχο ζπλδπαζκνχο ρξσκάησλ. Φάζηλα πιερηά, επεμεξγαζία μχινπ (έπηπια, θαζέιεο, ηέκπια θ.α.) θαη κηθξναληηθείκελα απφ μχιν ειηάο. Ώζεκέληα ζθεχε θαη θνζκήκαηα κε επξεκαηηθέο δηαθνζκεηηθέο παξαζηάζεηο, κε εκθαλή ηελ επίδξαζε ηφζν ηεο βπδαληηλήο φζν θαη ηεο ελεηηθήο ηερλνηξνπίαο ΘΡΖΚΔΗΑ Δ επίζεκε ζξεζθεία ηνπ Βιιεληθνχ θξάηνπο είλαη ε Οξζφδνμνο Υξηζηηαληθή. Βθηφο φκσο απφ ηελ νξζφδνμε εθθιεζία ζηελ Κέξθπξα ππάξρνπλ θαη αξθεηνί θαζνιηθνί, δηακαξηπξφκελνη, αγγιηθαλνί, εβξαίνη θαη άιια κηθξφηεξα δφγκαηα κε δηθνχο ηνπο ηφπνπο ιαηξείαο. 19

20 2.6.2 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Βθηφο ηεο ελληάρξνλεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (Αεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην), ζηελ Κέξθπξα ιεηηνπξγνχλ ην Εφλην Παλεπηζηήκην, Ώλψηεξε Σνπξηζηηθή ρνιή θαη Ώλψηεξε ρνιή Ννζειεπηξηψλ. 2.7 ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΡΟΒΑΖ - ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ Μπνξείηε λα θηάζεηε ζηελ Κέξθπξα κε δηάθνξα κέζα κεηαθνξάο, αλάινγα κε ηνλ ηφπν εθθίλεζήο ζαο. Δ Κέξθπξα έρεη θαζεκεξηλή αεξνπνξηθή ζχλδεζε κε ηελ Ώζήλα, κε 3-4 δξνκνιφγηα εκεξεζίσο ην θαινθαίξη θαη δπν ηνλ ρεηκψλα. Ώεξνπνξηθέο εηαηξείεο θαη πξννξηζκνί: Aegean Airlines (Ώζήλα) Air Berlin (Ώκβνχξγν, Ώλφβεξν, ΐεξνιίλν/TXL, Αξέζδε, Βξθνχξηε, Γπξίρε, Κνισλία, Λεηςία, Μφλαρν, Μχλζηεξ, Νηίζειληνξθ, Νπξεκβέξγε, Πάληεξκπνλ, Φξαλθθνχξηε) Air One (Ρψκε) Austrian Airlines (ΐηέλλε, Γθξαηο, άιηζκπνπξγθ} Condor (ΐεξνιίλν/SXF, Μφλαρν, Φξαλθθνχξηε) Easyjet (Λνλδίλν/LGW) First Choice Airways(Έμεηεξ, Λνλδίλν/STN, Μάληζεζηεξ, Μπέξκηλρακ, Μπξίζηνι, Νφηηηλρακ) Germanwings (Ώκβνχξγν, Αξέζδε, Κνισλία, ηνπηγάξδε) Luxair (Λνπμεκβνχξγν) Niki (ΐηέλλε, Ληληο) Norwegian Air Shuttle (ζιν) Οιπκπηαθέο Ώεξνγξακκέο (Ώζήλα, Γάθπλζνο, Θεζζαινλίθε, Κεθαινληά, Πξέβεδα) Transavia (Άκζηεξληακ) TUIfly (Ώκβνχξγν, Ώλφβεξν, ΐαζηιεία, ΐεξνιίλν/TXL, Κνισλία, Μφλαρν, Νηίζειληνξθ, ηνπηγάξδε, Φξαλθθνχξηε) Wizz Air (ΐαξζνβία, ΐνπδαπέζηε) Ώθηνπιντθψο ε Κέξθπξα ζπλδέεηαη κε ηελ Πάηξα απνηειψληαο ελδηάκεζν ζηαζκφ απφ ηηαιηθά ιηκάληα Ώλθφλα, Πξίληεδη, Μπάξη θαη ην ιηκάλη ηεο ΐελεηίαο, κε ζπρλά δξνκνιφγηα εηδηθά ηνπο ηνπξηζηηθνχο κήλεο. Οη γξακκέο απηέο εμππεξεηνχληαη απφ ηηο παξαθάησ εηαηξείεο: Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Ventouris Ferries, Fragline Ferries, Minoan Lines, Endeavor Lines, HML(Hellenic Mediterranean lines), My Way, Anek Lines. Βπίζεο ζπλδέεηαη κε ηαθηηθά δξνκνιφγηα θέξηκπνη κε ηελ Δγνπκελίηζα (πεξίπνπ θάζε 1 ψξα). Δ δηαδξνκή δηαξθεί πεξίπνπ 1.30 ψξα θαη γίλεηαη κε άλεηα θαη αζθαιή πινία, ζπλήζσο θιεηζηνχ ηχπνπ. Φέξηκπνη αλνηθηνχ ηχπνπ (παληφθια), αιιά θαη θιεηζηνχ ηχπνπ θαη ηαρχπινα "δειθίληα", ζπλδένπλ ηελ Κέξθπξα κε ηνπο Παμνχο, ηα Αηαπφληηα Νεζηά ζηα βφξεηα ηεο Κέξθπξαο θαη ηνπο Άγηνπο αξάληα ζηελ Ώιβαλία. 20