ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ"

Transcript

1 ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ (E) ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Θ) ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Δ) ΑΝΤΦΧΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΔ ΜΖΥΑΝΔ (Δ) ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ (Θ) ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ (Θ) ΑΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΗ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΗ (Δ) ΓΤΝΑΜΗΚΖ-ΣΑΛΑΝΣΧΔΗ (Θ) ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΔΡΗΧΝ (ΤΓΡΔΤΖ-ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ) (Θ) ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΔΡΗΧΝ (ΤΓΡΔΤΖ-ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ) (Δ) ΔΡΓΑΛΔΗΟΜΖΥΑΝΔ CNC (Θ) ΔΡΓΑΛΔΗΟΜΖΥΑΝΔ CNC (E) ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ (E) ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ (E) ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Η ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΗΗ ΜΖΥΑΝΟΤΡΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ (Θ) ΜΖΥΑΝΟΤΡΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ (Δ) ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ (Θ) ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ (Δ) ΣΑΣΗΚΖ (Θ) ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΖΥΑΝΧΝ Η (Δ) ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΖΥΑΝΧΝ ΗΗ (Δ) ΥΔΓΗΑΖ ΜΔ Ζ/Τ (Δ) ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΟΥΖΜΑΣΧΝ (Θ) ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΟΥΖΜΑΣΧΝ (Δ) ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Η (Θ) ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΑΠΔ-ΜΠΔ (Θ) ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΦΑΛΑΣΧΖ (Θ) ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΦΑΛΑΣΧΖ (Δ) ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ (Δ) ΘΔΡΜΟΓΤΝΑΜΗΚΖ (Θ) ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΡΔΤΣΧΝ (Δ) ΘΔΡΜΟΖΛΔΚΣΡΗΚΟΗ ΚΑΗ ΓΗΠΛΟΤ ΣΟΥΟΤ ΣΑΘΜΟΗ (Θ) ΘΔΡΜΟΖΛΔΚΣΡΗΚΟΗ ΚΑΗ ΓΗΠΛΟΤ ΣΟΥΟΤ ΣΑΘΜΟΗ (Δ) ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΦΤΞΖ (Δ) ΚΑΤΖ-ΚΑΤΗΜΑ ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ (Θ) ΚΑΤΖ-ΚΑΤΗΜΑ ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ (Δ) ΑΠΔ ΗΗ (Θ) ΑΠΔ ΗΗ (Δ)

2 41.ΑΣΜΟΣΡΟΒΗΛΟΗ-ΑΣΜΟΛΔΒΖΣΔ (Δ) ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΘΔΡΜΑΝΔΧΝ (Δ) ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ (Θ) ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΗΗ (Θ) ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΗΗ (Δ) ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΤΠΟ ΠΗΔΖ (Θ) ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΤΠΟ ΠΗΔΖ (Δ) ΑΠΔ Η (Θ) ΔΜΒΟΛΟΦΟΡΔ ΜΖΥΑΝΔ Η (Δ) ΔΜΒΟΛΟΦΟΡΔ ΜΖΥΑΝΔ ΗΗ (Δ) ΤΓΡΑΤΛΗΚΔ ΣΡΟΒΗΛΟΜΖΥΑΝΔ (Δ) ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ (Δ) ΣΔΥΝΛΟΓΗΑ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ (Θ) ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ (Θ) ΔΜΒΟΛΟΦΟΡΔ ΜΖΥΑΝΔ Η (Θ) ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΡΔΤΣΟΜΖΥΑΝΗΚΖ (Θ) ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ (Θ) ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ (Θ) ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΣΧΝ ΘΡΑΤΔΧΝ (Θ) ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ (Θ) ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΦΤΞΖ (Θ) ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΘΔΡΜΑΝΔΧΝ (Θ) ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ(Δ) ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ Ζ/Τ (Δ) ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ Ζ/Τ (Θ) ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ (Δ) ΑΔΡΗΟΣΡΟΒΗΛΟΗ (Θ) ΑΔΡΗΟΣΡΟΒΗΛΟΗ (Δ) ΑΝΤΦΧΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΔ ΜΖΥΑΝΔ (Θ) ΦΤΗΚΖ (Θ) ΦΤΗΚΖ (Δ) ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ (Θ) ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ Η (Θ) ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΗΗ (Θ) ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΗΗ (Δ) ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ (Θ) ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ (Δ) ΑΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΗ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΗ (Θ)

3 ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΣΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 1. Ζ εηζεγεηηθή επηηξνπή θαηέγξαςε φια ηα ηππηθά πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνυπεξεζίαο 2. Ζ εηζεγεηηθή επηηξνπή έρεη θαηαγξάςεη αλαιπηηθά φια ηα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ θαη έρεη αηηηνινγήζεη κε ζαθήλεηα θαη αλαιπηηθφ ηξφπν ηελ ζρεηηθφηεηα ησλ ππνςεθίσλ κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα. Θα πξέπεη ινηπφλ ην πξαθηηθφ ησλ αλαζέζεσλ λα δηαβάδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε. Ζ ζπλάθεηα πξνθχπηεη απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηελ εκκηζζε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ πεξηνρή ησλ καζεκάησλ! 3. Οη ζπνπδέο ζηελ ΑΠΑΗΣΔ θαη ζηε ΔΛΔΣΔ βεβαίσο δελ είλαη Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ, θαηαγξάθνληαη φκσο ζαλ ηίηινη ζπνπδψλ κεηά ην βαζηθφ πηπρίν. 4. Ζ δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε ΗΔΚ, ΚΔΚ, ΣΔΔ δελ είλαη θαηάιιεινπ επηπέδνπ δηδαθηηθή πξνυπεξεζία, δελ είλαη δπλαηφλ λα κε θαηαγξαθεζεί σο ελαζρφιεζε ησλ εθηάθησλ ζπλεξγαηψλ. 5. εκεησηένλ ζπλάθεηα σο πξνο ην αηηνχκελν κάζεκα, νοείται κφλν αλ ζπκβαίλνπλ ηαπηφρξνλα ηα θαησηέξσ: ζρεηηθφ αληηθείκελν ζπνπδψλ (δηπισκαηηθή εξγαζία ή θχθινο ζπνπδψλ), ζρεηηθφ κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ, ζρεηηθή επαγγεικαηηθή πξνυπεξεζία Σν γεγνλφο φηη: Δπηζηεκνληθφο ή Δξγαζηεξηαθφο αλάινγα ζπλεξγάηεο Πιήξσλ πξνζφλησλ, αλαθεξχζζεηαη κε φιε ηελ αλίρλεπζε, ν επηζηήκσλ ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηνλ γεληθφ λφκν έρεη ηα ειάρηζηα ηππηθά πξνζφληα αιιά επηπξνζζέησο ν κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ηνπ λα είλαη ζρεηηθφο κε ην πξνθεξπζζφκελν κάζεκα. Σελ ζρεηηθφηεηα ηεο ζπλάθεηαο ηελ απνθαζίδεη σο νηθείν εθιεθηνξηθφ ζψκα, ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο (πιελ ζπνπδαζηψλ)θαη ην πκβνχιην Σκήκαηνο, αθξηβψο φπσο θαη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ κνλίκσλ κειψλ ΔΠ. Όηη ν Τπνςήθηνο ζπλεξγάηεο κπνξεί λα πάξεη θαη αλάζεζε ζεσξεηηθφ ή εξγαζηεξηαθφ κάζεκα κφλν αλ αληίζηνηρα έρεη δειψζεη ζηελ αίηεζε ηνπ φηη επηζπκεί λα είλαη επηζηεκνληθφο ή εξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο ή ακθφηεξα. Πξνηείλεηαη ζην πκβνχιην Σκήκαηνο λα αλαηεζνχλ καζήκαηα θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηνπο πιήξσλ πξνζφλησλ ζπλεξγάηεο κε ην αξηζκφ σξψλ πνπ επηζπκνχλ, ρσξίο λα έξρεηαη ζε αληίζεζε, ε ελαζρφιεζε ηνπο κε ηηο ψξεο ηνπ καζήκαηνο ζην σξνιφγην πξφγξακκα ζπνπδψλ ε κε ηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο. Σελ δηαζεζηκφηεηα ησλ ζπλεξγαησλ ζε ζρέζε κε ηελ αλαζεζηκφηεηα ησλ καζεκάησλ ζην σξνιφγην πξφγξακκα θαη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο! Φηινζνθία Αμηνιφγεζεο Σν Σκήκα Μεραλνινγίαο έρεη φιν ην λνκηθφ δηθαίσκα (Μαζήκαηα εηδηθφηεηαο) λα πξνηηκήζεη Μεραλνιφγνπο Μεραληθνχο θαη Μεραληθνχο άιισλ εηδηθνηήησλ αλάινγα κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηε γεληθφηεξε επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπο δηαηεξψληαο ηελ επρέξεηα ηνπ επηζηεκνληθνχ θχξνπο ηνπ λα θαηαγξάςεη θαη λα απνξξίςεη ππνςεθίνπο πνπ δελ έρνπλ δηδαρηεί επαξθψο ηα καζήκαηα Μεραλνινγίαο ζην βαζηθφ ηνπο πηπρίν ή ζηα Μεηαπηπρηαθά ηνπο ή πνπ παληειψο δηαρένληαη απφ ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ησλ νηθείσλ Σκεκάησλ Μεραλνινγίαο. Σν νηθείν πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνινγίαο (πιελ ηνπ ζπνπδαζηή) θαη ηα κέιε ηεο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο απνηεινχλ θαη είλαη κέιε εθιεθηνξηθψλ ζσκάησλ πνπ ζα πξνζιάκβαλαλ θάπνηνπο ππνςεθίνπο σο κφληκνπο. Δπνκέλσο ε φιε δηαδηθαζία πξφζιεςεο έθηαθησλ ζπλεξγαηψλ έρεη θαη λνκηθή εξκελεπηηθή ρξνηά ηζνδχλακεο δηαδηθαζίαο εθιεθηνξηθψλ ζσκάησλ πξφζιεςεο κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Γη απηφ ην ιφγν επηκεηξήζεθαλ αλαιπηηθά έλα πξνο έλα φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ, αλαβηψλνπλ θαη εμσηεξηθεχνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θάζε ππνςεθίνπ φρη κφλνλ λα δηδάμεη απιά ηα καζήκαηα επηινγήο ηνπ, αιιά θαη λα δηεμάγεη θαηαζθεπέο, έξεπλα θαη εξεπλεηηθά πεηξάκαηα ζηα εξγαζηήξηα. ΖΜΔΗΧΖ #1: Ο θνο. Γεσξγαληδίλνο ηπιηαλφο ζηελ αίηεζή ηνπ σο επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο αξ. πξση. ΜΥ 1425/ , αλαθέξεη ηε κε λνκηθά επζηαζείζα σξνινγία ζηα δηδθηηθά αληηθείκελα φηη ζέιεη λα δηδάμεη εθηφο ησλ 15 καζεκάησλ πνπ αηηήζεθε «...θαη θάζε άιιν κάζεκα ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ». Ο ελ ιφγσ επηζηήκσλ αηηείηαη κε πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν δηαδηθαζία θαη ε εηζεγεηηθή επηηξνπή φπσο θαη θάζε φξγαλν αμηνιφγεζεο δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα αλαθιχςεη θαη λα αληρλεχζεη απφ κφλε ηεο ζπλαθείο ή ηαπηφζηκεο εηδηθφηεηεο ανξίζησο ζηε θαηεχζπλζε ζπνπδψλ ηνπ ελ ιφγσ ππνςεθίνπ αλ δελ θαηαγξαθεζνχλ ηα αληηθείκελα. 3

4 ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΖ ΚΡΗΖ: 1. Ζ ζπλάθεηα εθθξάδεη ηελ επηζηεκνληθή επάξθεηα ηνπ ππνςεθίνπ γηα λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζε ζεσξεηηθά καζήκαηα θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζηεξηαθέο ηδηνζπζθεπέο ιφγσ γλψζεσλ απφ ηηο ζπνπδέο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ. 2. Ζ γλψζε ηδηνζπζθεπψλ εθθξάδεη ηελ αληηζηνηρία εηδηθφηεηαο βαζηθψλ & κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο πνπ πηνζεηνχλ λα δηδάμνπλ θαη λα ελαζρνιεζνχλ νη ππνςήθηνη. 3. Ζ ζπλάθεηα επηκεηξάηαη πνηνηηθά σο ζπλεθηηκψκελν κέγεζνο ζε: ζπλχπαξμε θαιψλ γλψζεσλ Μαζεκαηηθψλ Μεζφδσλ ππνινγηζκψλ, Μεηξνινγίαο εηδηθψλ ηδηνζπζθεπψλ, ρξήζε θιαζηθψλ ζπνπδψλ ππνινγηζηηθψλ ινγηζκηθψλ, μέλεο γιψζζεο, επειημία ζηε πεηξακαηηθή ρξήζε ησλ ηδηνζπθζεπψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηεξίσλ, θαηνρή πηζηνπνηεηηθψλ εηδηθψλ γλψζεσλ απφ αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο θαη γεληθφηεξε ελαζρφιεζε ζηε ζεκαηνγξαθία κε δεκνζηεχζεηο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ θηήζε βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ή κεηαπηπρηαθψλ ή δηδαθηνξηθψλ κε αλαθνξά απφ ηηο δηεζλείο βάζεηο δεδνκέλσλ!! 4. Απηνλφεην είλαη φηη δελ πξέπεη λα ππάξρεη αιιεινθάιπςε ηεο επαγγεικαηηθήο κε ηε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία θαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ απηή ζπκπίπηεη ινγίδεηαη κφλν ε κία ή ε άιιε πξνυπεξεζία, επζχλε θαηαγξαθήο πνπ ζαθψο έρεη ν ππνςήθηνο ν νπνίνο ζέινπκε λα πηζηεχνπκε φηη δελ παγηδεχεη ην Σκήκα κε αλαθξηβή θαη θαληαζηηθά ζηνηρεία. 5. ε απηή ηε πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ηξαπκαηίδνληαη νη νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηεο αίηεζεο πνπ ήηαλ δηαζέζηκεο απφ ηε Γξακκαηεία θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ πξέπεη λα αγλνεζνχλ νχηε λα αληηθαηαζηαζνχλ κε αλάινγα έληππα ησλ ππνςεθίσλ. 6. Πξνηείλεηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο, επεηδή παξαηεξήζεθε φηη φινη νη ππνςήθηνη λα είλαη "δηάλνηεο" ζε φια ηα καζήκαηα, λα δίδνληαη ψξεο κφλνλ ζηε πξψηε, δεχηεξε ή θαη ηξίηε πξνηίκεζε ηνπο θαη κφλνλ. Δίλαη επηζηεκνληθά θαη εθπαηδεπηηθά απαξάδεθην ηειηθά λα εκθαλίδεηαη ζπλνιηθφο αξηζκφο πξνηηκήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ ζε φια ηα καζήκαηα ηνπ βαζηθνχ ηνπο πηπρίνπ ρσξίο λα αληαπνθξίλεηαη απηή ε πξνηίκεζε ζε πξαγκαηηθά ρξφληα εκπεηξίαο, γλψζεσλ θαη επηζηεκνληθήο εμεηδίθεπζεο! 7. Ζ αμηνιφγεζε ζηα ζπλέδξηα θαη ζηηο εκεξίδεο αλαγλσξίδεηαη κφλνλ κε ηελ εθπφλεζε επηζηεκνληθήο εξγαζίαο ζην ζπλέδξην ή ζηελ εκεξίδα θαη φρη κε απιή ζπκκεηνρή ηνπ ππνςεθίνπ. 8. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ πιήξσλ πξνζφλησλ ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο θαη ην ζπκβνχιην ηνπ ηκήκαηνο κπνξεί λα αληρλεχζεη θαη λα επαιεζεχζεη ηηο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο θαη εηεξναλαθνξέο ησλ ππνςεθίσλ απφ ηηο γλσζηέο βάζεηο δεδνκέλσλ ζην δηαδχθηην θαη κάιηζηα ζηε WEB OF SCIENCE! 9. Σν ζχλνιν ησλ ππνςεθίσλ ππέβαιε αηηήζεηο πνπ ζπλάδνπλ κε ην θχξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο πνπ ζέινπλ λα δηδάμνπλ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο παξνπζηάδνληαη πξνζφληα κε θαζαξά ππνθεηκεληθή θξίζε ρσξίο ηεθκεξησκέλα παξαζηαηηθά ζηνηρεία, δίρσο απνζαθεληζκέλε επαγγεικαηηθή πξνυπεξεζία θαη ρσξίο λα εληνπίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη, ρσξηο ελζεκα, ρσξίο ΑΠY ρσξίο αλαγξαθή ηνπ πνζνχ απνδεκίσζεο θαη ρσξίο πηζηνπνίεζε απφ ηνλ θνξέα αζθαιηζηηθνχ ηακείνπ!! 10. Ο Μεραληθφο ηεο δνπιεηάο θαη ηνπ επαγγέικαηνο γηα ην Σκήκα Μεραλνινγίαο είλαη ζηελ θνηλσλία θαη ζηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, δηαπηζηεπκέλνο ζε γλψζεηο κνληέξλσλ ειέγρσλ θαη παξνρήο ζχληαμεο δηαδηθαζηψλ θαη κειεηψλ γηα ηελ θαιχηεξε επηζεψξεζε θαη πηζηνπνίεζε εγθαηαζηάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Διιεληθή θαη Δπξσπατθή Ννκνζεζία ζε: πζηήκαηα Πεξηβάιινληνο, Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ, Φπζηθνρεκηθψλ Γηεξγαζηψλ, Γνρείσλ Δμνπιηζκνχ ππφ Πίεζε. Όια ηα πξναλαθεξζέληα ηππηθά θαη θαλνληζηηθά θαηαγξάθνληαη κε ηελ θαηνρή πηπρίνπ επαγγεικαηηθήο ηάμεο. Χο εθ ηνχηνπ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνλ θαζεγεηή ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ ΣΔΗ καο, λα κπνξνχλ λα αθνχζνπλ «δάζθαιν» κε πξαγκαηηθή εκπεηξία! 4

5 1. ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ (E) Γηα ην κάζεκα απηφ ππέβαιιαλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο σο εξγαζηεξηαθνί ζπλεξγάηεο νη παξαθάησ: ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΘΔΟΓΟΗΑΓΖ ΠΑΡΑΚΔΤΑ ΜΠΟΤΝΣΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΠΛΖΡΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ 1 ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Ο θ. Υξηζηνδνχινπ Γεκήηξηνο είλαη ν κνλαδηθφο εξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο πιήξσλ πξνζφλησλ ηεθκεξηψλνληαο επαγγεικαηηθή θαη δηδαθηηθή εκπεηξίαο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν. ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΔΛΛΔΗΠΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ Οη ππνςήθηνη αμηνινγνχληαη σο εξγαζηεξηαθνί ζπλεξγάηεο κε πιήξσλ πξνζφλησλ δηφηη είηε δελ έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν είηε αλ έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν είλαη κε ζπλαθήο κε ην αληηθείκελν είηε δελ έρνπλ ηα πέληε ρξφληα πξαγκαηηθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο κε ηα αλάινγα παξαζηαηηθά ζηνηρεία απνδείμεσλ Α.Π.Τ. (θαη εθηφο ρξφλνπ ζεηείαο ηεο Γηδαθηνξηθήο ηνπο δηαηξηβήο γηα φζνπο έρνπλ δηδαθηνξηθφ) φπσο νξίδεη ν λφκνο. 1 ΜΠΟΤΝΣΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 5

6 2 ΘΔΟΓΟΗΑΓΖ ΠΑΡΑΚΔΤΑ Σν Μεηαπηπρηαθφ ηνπ θνπ. Μπνπληά δελ είλαη ζπλαθέο κε ην πξνθεξπρζέλ κάζεκα νχηε ηεθκεξηψλεηαη ε επαγγεικαηηθή πξνυπεξεζία ζε εξγαζηεξηαθέο θαη πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Πέξα απφ ην γεγνλφο φηη ν θνο. Μπνπληάο ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη πεηξακαηηθφ έξγν δελ γλσξίδεη ηηο ηδηνζπζθεπέο ηνπ εξγαζηεξίνπ φηαλ κάιηζηα δελ αλαθέξνληαη ζηε ηερληθή εκπεηξία ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπ έξγνπ κειέηεο κε ΑΠΤ γηα ηε θαηνρχξσζε θαηαγξαθψλ ηεο πξαγκαηηθήο ηνπ εκπεηξίαο έζησ θαη απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο αξκφδηαο ΓΟΤ, πνιχ ιηγφηεξα βέβαηα ρξφληα απφ ηε πξνβιεπφκελε πεληαεηία. ηε θαηεχζπλζε απηή δελ έρεη λα παξνπζηάζεη έξγν επηζηεκνληθήο θαη εξγαζηεξηαθήο νληφηεηαο κε πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο Μεραληθήο Ρεπζηψλ, ηεο Αληνρήο ησλ Τιηθψλ, ηεο Αλάιπζεο Καηαζθεπψλ, ησλ Δγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο αεξίσλ, ησλ Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ, καζήκαηα ησλ νπνίσλ ζα ρξεηαδφηαλ λα παξνπζηάζεη αλαιπηηθή εμεηδηθεπκέλε δξαζηεξηφηεηα, παξά ην γεγνλφο ηεο ελδηαθέξνπζαο ελαζρφιεζεο ηνπ σο ελεξγεηαθνχ επηζεσξεηή, πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ δελ θαηέζεζε. Ο θνο. Θενδνζηάδεο δελ θαηέρεη Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ θαη γηα ην ιφγν απηφ θαηαηάζζεηαη σο κεησκέλσλ πξνζφλησλ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν. 2. ΑΝΣΟΥΗ ΤΛΙΚΧΝ (Θ) Γηα ην κάζεκα απηφ ππέβαιιαλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο νη παξαθάησ: ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ 1 ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟ ΟΘΧΝΑ 2 ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΗΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ 3 ΗΧΖΦΗΓΖ ΑΓΑΘΑΓΓΔΛΟ 4 ΡΑΠΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 5 ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΚΑΣΑΣΑΞΖ 6

7 ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΠΛΖΡΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ 1 ΡΑΠΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 2 ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΗΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ 3 ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟ ΟΘΧΝΑ 4 ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Ο θνο. Ράπηεο δηαζέηεη πνιπεηή εκπεηξία απφ θηήζεο πηπρίνπ ζην αληηθείκελν, κεηαπηπρηαθφ θαη δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζε άκεζε ζπλάθεηα θαη γη απηφ θαηαηάζζεηαη πξψηνο απφ ηνπο επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο πιήξσλ πξνζφλησλ. Ο θ. Γεσξγαληδίλνο έξρεηαη δεχηεξνο ζηνλ πίλαθα επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ πιήξσλ πξνζφλησλ ιφγσ ηνπ κεγαιχηεξνπ επηζηεκνληθνχ ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηνλ θα. Βφζνπ. Τπνιείπεηαη φκσο εκπεηξίαο απφ ηνλ θν. Ράπηε. Ο θνο. Αδακφπνπινο έξρεηαη ηξίηνο ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο εκπεηξίαο ηνπ θνπ. Γεσξγαληδίλνπ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη επδφθηκε πξνυπεξεζία ζην Σκήκα Μεραλκνινγίαο. Ο θνο. Αδακφπνπινο πξνεγείηαη ηνπ θνπ. Υξηζηνδνχινπ Γεκεηξίνπ κε ππεξ-πεληαεηέο επαγγεικαηηθφ έξγν πάκπνιεο δεκνζηεχζεηο ζηελ έξεπλα ειέγρνπ αληνρήο ησλ πιηθψλ κε παξάιιειε επηηπρία ζε δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο θαη αλαγλσξηζηηκφηεηα ζε δεκνζηεχζεηο λέαο θαηάζηαζεο χιεο πνπ αλαθνηλψζεθε θαη ζηελ εκεξήζην ηχπν. ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΔΛΛΔΗΠΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ Οη ππνςήθηνη αμηνινγνχληαη σο επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο κε πιήξσλ πξνζφλησλ δηφηη ελψ θαηέρνπλ Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα σο κεηαπηπρηαθφ είηε απηφ δελ είλαη ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο είηε δελ έρνπλ ηα ηέζζεξα ρξφληα πξαγκαηηθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο κε ηα αλάινγα παξαζηαηηθά ζηνηρεία απνδείμεσλ Α.Π.Τ. θαη εθηφο ρξφλνπ ζεηείαο ηεο Γηδαθηνξηθήο ηνπο δηαηξηβήο είηε δελ έρνπλ ηνλ ειάρηζην αξηζκφ δεκνζηεχζεσλ φπσο νξίδεη ν λφκνο. 1 ΗΧΖΦΗΓΖ ΑΓΑΘΑΓΓΔΛΟ Ο θνο. Ησζεθίδεο δελ δηαζέηεη ηελ ειάρηζηε επαγγεικαηηθή θαη δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο πξνθεξπρζείαο ζέζεο θαη θαηαηάζζεηαη σο κεησκέλσλ πξνζφλησλ επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο. Δπηπιένλ δε θαηαγξάθεηαη φηη ν ελ ιφγσ επηζηήκσλ κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ζε βηνκεραληθή 7

8 ρεκεία ηξνθίκσλ νπδεκία ζρέζε παξνπζηάδεη κε ηε ζεσξία θαη ηηο πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο ηεο Σερληθήο Μεραληθήο, ηεο Αληνρήο ησλ πιηθψλ φπσο απηή παγθφζκηα παξνπζηάδεηαη σο δηδαρζείζα χιε ζηνπο Μεραλνιφγνπο Μεραληθνχο. 3. ΑΝΣΟΥΗ ΤΛΙΚΧΝ (Δ) Γηα ην κάζεκα απηφ ππέβαιιαλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο νη παξαθάησ: ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ 1 ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟ ΟΘΧΝΑ 2 ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΗΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ 3 ΗΧΖΦΗΓΖ ΑΓΑΘΑΓΓΔΛΟ 4 ΚΟΤΚΟΤΣΖ ΜΑΡΗΑ 5 ΡΑΠΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 6 ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΠΛΖΡΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ 8

9 ΟΝΟΜΑ 1 ΡΑΠΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 2 ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΗΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ 3 ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟ ΟΘΧΝΑ 4 ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 5 ΚΟΤΚΟΤΣΖ ΜΑΡΗΑ Ο θνο. Ράπηεο δηαζέηεη πνιπεηή εκπεηξία απφ θηήζεο πηπρίνπ ζην αληηθείκελν, κεηαπηπρηαθφ θαη δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζε άκεζε ζπλάθεηα θαη γη απηφ θαηαηάζζεηαη πξψηνο απφ ηνπο επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο πιήξσλ πξνζφλησλ. Ο θ. Γεσξγαληδίλνο έξρεηαη δεχηεξνο ζηνλ πίλαθα επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ πιήξσλ πξνζφλησλ ιφγσ ηνπ κεγαιχηεξνπ επηζηεκνληθνχ ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηνλ θα. Βφζνπ. Τπνιείπεηαη φκσο εκπεηξίαο απφ ηνλ θν. Ράπηε. Ο θνο. Αδακφπνπινο έξρεηαη ηξίηνο ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο εκπεηξίαο ηνπ θνπ. Γεσξγαληδίλνπ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη επδφθηκε πξνυπεξεζία ζην Σκήκα Μεραλκνινγίαο. Ο θνο. Αδακφπνπινο πξνεγείηαη ηνπ θνπ. Υξηζηνδνχινπ Γεκεηξίνπ κε ππεξ-πεληαεηέο επαγγεικαηηθφ έξγν πάκπνιεο δεκνζηεχζεηο ζηελ έξεπλα ειέγρνπ αληνρήο ησλ πιηθψλ κε παξάιιειε επηηπρία ζε δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο θαη αλαγλσξηζηηκφηεηα ζε δεκνζηεχζεηο λέαο θαηάζηαζεο χιεο πνπ αλαθνηλψζεθε θαη ζηελ εκεξήζην ηχπν. ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΔΛΛΔΗΠΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ Οη ππνςήθηνη αμηνινγνχληαη σο εξγαζηεξηαθνί ζπλεξγάηεο κε πιήξσλ πξνζφλησλ δηφηη είηε δελ έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν είηε αλ έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν είλαη κε ζπλαθήο κε ην αληηθείκελν είηε δελ έρνπλ ηα πέληε ρξφληα πξαγκαηηθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο κε ηα αλάινγα παξαζηαηηθά ζηνηρεία απνδείμεσλ Α.Π.Τ. (θαη εθηφο ρξφλνπ ζεηείαο ηεο Γηδαθηνξηθήο ηνπο δηαηξηβήο γηα φζνπο έρνπλ δηδαθηνξηθφ) φπσο νξίδεη ν λφκνο. 1 ΗΧΖΦΗΓΖ ΑΓΑΘΑΓΓΔΛΟ 2 ΜΠΟΤΝΣΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 9

10 3 ΥΑΣΕΖΣΑΜΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ Ο θνο. Ησζεθίδεο δελ δηαζέηεη ηελ ειάρηζηε επαγγεικαηηθή θαη δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο πξνθεξπρζείαο ζέζεο θαη θαηαηάζζεηαη σο κεησκέλσλ πξνζφλησλ επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο. Δπηπιένλ δε θαηαγξάθεηαη φηη ν ελ ιφγσ επηζηήκσλ κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ζε βηνκεραληθή ρεκεία ηξνθίκσλ νπδεκία ζρέζε παξνπζηάδεη κε ηε ζεσξία θαη ηηο πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο ηεο Σερληθήο Μεραληθήο, ηεο Αληνρήο ησλ πιηθψλ φπσο απηή παγθφζκηα παξνπζηάδεηαη σο δηδαρζείζα χιε ζηνπο Μεραλνιφγνπο Μεραληθνχο. Σν Μεηαπηπρηαθφ ηνπ θνπ. Μπνπληά δελ είλαη ζπλαθέο κε ην πξνθεξπρζέλ κάζεκα νχηε ηεθκεξηψλεηαη ε επαγγεικαηηθή πξνυπεξεζία ζε εξγαζηεξηαθέο θαη πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Πέξα απφ ην γεγνλφο φηη ν θνο. Μπνπληάο ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη πεηξακαηηθφ έξγν δελ γλσξίδεη ηηο ηδηνζπζθεπέο ηνπ εξγαζηεξίνπ φηαλ κάιηζηα δελ αλαθέξνληαη ζηε ηερληθή εκπεηξία ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπ έξγνπ κειέηεο κε ΑΠΤ γηα ηε θαηνρχξσζε θαηαγξαθψλ ηεο πξαγκαηηθήο ηνπ εκπεηξίαο έζησ θαη απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο αξκφδηαο ΓΟΤ, πνιχ ιηγφηεξα βέβαηα ρξφληα απφ ηε πξνβιεπφκελε πεληαεηία. ηε θαηεχζπλζε απηή δελ έρεη λα παξνπζηάζεη έξγν επηζηεκνληθήο θαη εξγαζηεξηαθήο νληφηεηαο κε πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο Μεραληθήο Ρεπζηψλ, ηεο Αληνρήο ησλ Τιηθψλ, ηεο Αλάιπζεο Καηαζθεπψλ, ησλ Δγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο αεξίσλ, ησλ Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ, καζήκαηα ησλ νπνίσλ ζα ρξεηαδφηαλ λα παξνπζηάζεη αλαιπηηθή εμεηδηθεπκέλε δξαζηεξηφηεηα, παξά ην γεγνλφο ηεο ελδηαθέξνπζαο ελαζρφιεζεο ηνπ σο ελεξγεηαθνχ επηζεσξεηή, πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ δελ θαηέζεζε. Ζ θα. Υαηδεζηάκνπ Βαζηιηθή έρεη ηε παξαθάησ επαγγεικαηηθή πξνυπεξεζία: χκβαζε έσο αθνξά «Διαρηζηνζπνίεζε κείσζεο ηεο δηαπεξαηφηεηαο ππξήλσλ πεηξσκάησλ» πνπ νπδεκία ζρέζε έρεη κε ηε θιαζηθή Αληνρή ετιηθψλ. Χο εθ ηνχηνπ, κπνξεί λα ιεθζεί ζπλάθεηα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν. χκβαζε έσο αθνξά ηα έξγα αλάζεζεο ελαζρφιεζεο: «Πξνψζεζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο θνηηεηψλ» θαη «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη γλψζε ζην θιάδν ηνπξηζκνχ γηα αχμεζε θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ δηαρείξηζεο κεζφδσλ πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο» πνπ νπδεκία ζρέζε έρνπλ κε ηε θιαζηθή Αληνρή. Χο εθ ηνχηνπ, δε κπνξεί λα ιεθζεί ζπλάθεηα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν. χκβαζε έσο πνπ αθνξά «Μειέηε καγλεηνξενινγηθψλ ξεπζηψλ ζε ρξήζε γηα γεσηξήζεηο» ζε ζπλδηαζκφ πινχζηαο αξζξνγξαθίαο πνιπκεξψλ θαη ξενινγηθψλ ηδηνηήησλ κπεηνληηψλ ζηξνκαηψζεσλ γηα αμηνπνίεζε θαη βειηίσζε νξζνινγηζηηθψλ ρξήζεσλ πδξν-γεσηξήζεσλ κε εηδηθέο ζπλζήθεο δηαηξήζεσλ, δε κπνξεί λα ιεθζεί ζπλάθεηα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν. χκβαζε έσο πνπ αθνξά «Δκπινθή ηνπ θνηλνχ ζε έξεπλα κε ηε θνηλσλία σο επηζηεκνληθφ θαη επαγγεικαηηθφ έξγν», δε κπνξεί λα ιεθζεί ζπλάθεηα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν. Ζ θα. Υαηδεζηάκνπ κπνξεί λα θαιχπηεη ηα ηππηθά πξνζφληα ζε κεηαπηπρηαθφ δίπισκα εηδηθφηεηαο θαη ζρεηηθήο αλαιφγνπ πεληαεηνχο πξνυπεξεζίαο, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε ε επηζηεκνληθφηεηα ζηελ ελαζρφιεζε κε ηε θνηηαζκαηνινγία ησλ βηνκεραληθψλ νξπθηψλ φπσο επίζεο θαη ε κεραληθή ηεκαρηδίσλ ζηνλ ζρεδηαζκφ αλάινγσλ εξγνζηαζίσλ νηθνλνκηθήο γεσινγίαο ζε ζπλδηαζκφ κε ηερληθέο κεζφδνπο γεσηξήζεσλ σο θαη κε ηελ αξζξνγξαθία ησλ επηζηεκνληθψλ πεξηνρψλ εθαξκνζκέλεο ξενινγίαο ζηελ αλφξπμε εηδψλ ξενπιαζηθψλ ξεπζηψλ είλαη κελ θάπνηα γεηηνληθή ζπλάθεηα κε ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο κε-νεθησληθψλ ξεπζηψλ, αιιά νπδεκία ζρέζε έρνπλ κε ηελ αλάιπζε ζπκπεξηθνξάο θφξηηζεο πεξηζηξεθνκέλσλ κεξψλ, θαηαπνλήζεσλ θαη δπλακηθψλ ηαιαληψζεσλ εμαξηεκάησλ κεραλψλ, ηδηνζπζθεπψλ θαη ξάβδσλ παληφο ηχπνπ ζε πεηξακαηηθά ζηάδηα έξγσλ ζηξέβισζεο θαη θάκςεο αληηθεηκέλσλ θαηεχζπλζεο εηδηθφηεηαο κεραλνιφγνπ Μεραληθνχ ζηε δηδαθηηθή πεξηνρή ηεο Αληνρήο ησλ Τιηθψλ. Χο εθ ηνχηνπ θαηαηάζζεηαη σο εξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο κεησκέλσλ πξνζφλησλ. 10

11 4. ΑΝΤΦΧΣΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΔ ΜΗΥΑΝΔ (Δ) Γηα ην κάζεκα απηφ ππέβαιιαλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο σο εξγαζηεξηαθνί ζπλεξγάηεο νη παξαθάησ: ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ 1 ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΗΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ 2 ΛΑΤΡΔΝΣΖ ΦΑΝΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΜΔ ΠΛΖΡΖ ΠΡΟΟΝΣΑ 1 ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΗΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ Ο θνο. Γεσξγαληδίλνο είλαη πξψηνο ζην Δξγαζηήξην θαη ζηε Θεσξία ησλ Αλπςσηηθψλ θαη Μεηαθνξηθψλ Μεραλψλ, εκπεξηέρεη ελαζρφιεζε ζε ππνινγηζηηθά θαη ζεσξεηηθά πξφηππα πεξηζηξεθνκέλσλ κεραληθψλ κεξψλ θαη αμφλσλ κε φιεο ηηο ππνινγηζηηθέο κεζφδνπο ζπκπεξηθνξάο ηαιαληψζεσλ θαη αληρλεχζεσλ δνκψλ ηδηνζπζθεπψλ κε αηζζεηήξεο. Οη δεκνζηεχζεηο ηνπ είλαη 21 ηνλ αξηζκφ θαη δεκηνπξγνχλ θαηλνηφκα δηαδηθαζία ζε φιεο ηηο επηινγέο ησλ ππνςεθηνηήησλ ηνπ σο επηζηεκνληθνχ ζπλεξγάηε πιήξσλ πξνζφλησλ θαη σο εξγαζηεξηαθνχ ζπλεξγάηε πιήξσλ πξνζφλησλ. ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΜΔ ΜΔΗΧΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ Οη ππνςήθηνη αμηνινγνχληαη σο εξγαζηεξηαθνί ζπλεξγάηεο κε πιήξσλ πξνζφλησλ δηφηη είηε δελ έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν είηε αλ έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν είλαη κε ζπλαθήο κε ην αληηθείκελν είηε δελ έρνπλ ηα πέληε ρξφληα πξαγκαηηθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο κε ηα αλάινγα παξαζηαηηθά ζηνηρεία απνδείμεσλ Α.Π.Τ. (θαη εθηφο ρξφλνπ ζεηείαο ηεο Γηδαθηνξηθήο ηνπο δηαηξηβήο γηα φζνπο έρνπλ δηδαθηνξηθφ) φπσο νξίδεη ν λφκνο. Όκσο θαηαγξάθεηαη εηδηθά φηη ν θνο. Κξάιιεο έρεη παξαθνινπζήζεη ην ζεκηλάξην ησλ 100 σξψλ πνπ πξνβιέπεη ε θείκελε λνκνζεζία γηα επηζεσξεηέο αλπςσηηθψλ (ΦΔΚ 1186/Β/2003) θαη έρεη level 2 ζε κε θαηαζηξνθηθνχο ειέγρνπο (ζε 4 κεζφδνπο). Δπίζεο απαζρνιείηαη ζαλ αμηνινγεηήο ζην Δ.Τ.Γ. 11

12 2 ΛΑΤΡΔΝΣΖ ΦΑΝΖ 5.ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ (Θ) Γηα ην κάζεκα απηφ ππέβαιιαλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο νη παξαθάησ: ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ 1 ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΖΛΗΑ 2 ΚΟΤΚΟΤ ΜΑΡΗΑ 3 ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Παξαηήξεζε: Ο θ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ Ζιίαο, έρεη δειψζεη δηδαθηηθφ αληηθείκελν εξγαζηεξίνπ «Αζθάιεηα Δξγαζίαο θαη Σερληθή Ννκνζεζία» πνπ δελ ππάξρεη θαη σο εθ ηνχηνπ δελ πθίζηαηαη λνκηθά αμηνιφγεζε. ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΚΑΣΑΣΑΞΖ Ζ αμηνινγεηηθή επηηξνπή σο εθιεθηνξηθφ ζψκα θαηαηάζζεη ηνπο ππφινηπνπο ππνςεθίνπο ζηελ θαηεγνξία ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πλεξγάηε πιήξσλ πξνζφλησλ κε ηελ παξαθάησ ζεηξά αμηνινγηθήο θαηάηαμεο ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΠΛΖΡΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ 1 ΚΟΤΚΟΤ ΜΑΡΗΑ 12

13 Ζ θα Κνχθνπ θαηαηάζεηαη 1 ε θαη ε κφλε πιήξσλ πξνζφλησλ επηζηεκνληθή ζπλεξγάηηδα ζε απηή ηελ θαηεγνξία δηφηη παξνπζηάδεη γηαηί πινχζην εξεπλεηηθφ έξγν ζε ζέκαηα ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ, κεγάιε ηερληθή εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ζε ηερληθέο κειέηεο θαη ζε ζέκαηα αζθαινχο ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ. ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΜΔΗΧΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ Οη ππνςήθηνη αμηνινγνχληαη σο επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο κε πιήξσλ πξνζφλησλ δηφηη ελψ θαηέρνπλ Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα σο κεηαπηπρηαθφ ζην επξχηεξν γλσζηηθφ αληηθείκελν είηε είλαη κε ζπλαθήο κε ην αληηθείκελν είηε δελ έρνπλ ηα ηέζζεξα ρξφληα πξαγκαηηθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο κε ηα αλάινγα παξαζηαηηθά ζηνηρεία απνδείμεσλ Α.Π.Τ. θαη εθηφο ρξφλνπ ζεηείαο ηεο Γηδαθηνξηθήο ηνπο δηαηξηβήο είηε δελ έρνπλ ηνλ ειάρηζην αξηζκφ δεκνζηεχζεσλ φπσο νξίδεη ν λφκνο. 1 ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΖΛΗΑ 2 ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 6.ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΧΓΗ (Θ) Γηα ην κάζεκα απηφ ππέβαιιαλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο νη παξαθάησ: ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ 1 ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΗΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ 2 ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΖΛΗΑ 3 ΝΣΟΤΡΜΑ ΠΤΡΗΓΧΝ 4 ΥΡΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Παξαηήξεζε: Ο θ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ Ζιίαο, έρεη δειψζεη δηδαθηηθφ αληηθείκελν ζεσξεηηθνχ καζήκαηνο «Γηνίθεζε Παξαγσγήο» θαη επεηδή δελ θαηέρεη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα δελ πθίζηαηαη λνκηθά αμηνιφγεζε γηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο. 13

14 ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΚΑΣΑΣΑΞΖ Ζ αμηνινγεηηθή επηηξνπή σο εθιεθηνξηθφ ζψκα θαηαηάζζεη ηνπο ππφινηπνπο ππνςεθίνπο ζηελ θαηεγνξία ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πλεξγάηε πιήξσλ πξνζφλησλ κε ηελ παξαθάησ ζεηξά αμηνινγηθήο θαηάηαμεο ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΠΛΖΡΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ 1 ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΗΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ 2 ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Ο θνο. Γεσξγαληδίλνο θαηαηάζζεηαη φκσο 1 νο δηφηη ζην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν εθηφο ηνπ βαζηθνχ ηνπ πηπρίνπ σο κεραληθνχ έρεη εθπνλήζεη κεηαπηπρηαθφ ζηηο χγρξνλεο Μεζφδνπο Οξγάλσζεο Παξαγσγήο θαη Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο. Ο θ. Γεσξγαληδίλνο ππεξηεξεί ηνπ θνπ. Υξηζηνδνχινπ ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο επαγγεικαηηθήο πξνυπεξεζίαο θαη ηνπ κεγαιχηεξνπ επηζηεκνληθνχ ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηνλ θν. Υξηζηνδνχινπ. ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΜΔΗΧΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ Οη ππνςήθηνη αμηνινγνχληαη σο επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο κε πιήξσλ πξνζφλησλ δηφηη ελψ θαηέρνπλ Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα σο κεηαπηπρηαθφ ζην επξχηεξν γλσζηηθφ αληηθείκελν είηε είλαη κε ζπλαθήο κε ην αληηθείκελν είηε δελ έρνπλ ηα ηέζζεξα ρξφληα πξαγκαηηθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο κε ηα αλάινγα παξαζηαηηθά ζηνηρεία απνδείμεσλ Α.Π.Τ. θαη εθηφο ρξφλνπ ζεηείαο ηεο Γηδαθηνξηθήο ηνπο δηαηξηβήο είηε δελ έρνπλ ηνλ ειάρηζην αξηζκφ δεκνζηεχζεσλ φπσο νξίδεη ν λφκνο. 1 ΝΣΟΤΡΜΑ ΠΤΡΗΓΧΝ 14

15 7. ΑΔ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΟΙ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ (Δ) Γηα ην κάζεκα απηφ ππέβαιιαλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο σο εξγαζηεξηαθνί ζπλεξγάηεο νη παξαθάησ: ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ 1 ΗΧΕΗΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΜΔ ΠΛΖΡΖ ΠΡΟΟΝΣΑ 1 ΗΧΕΗΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Ο θνο. ηψδηνο είλαη πξψηνο ζηε θαηάηαμε κε ππεξ-νθηαεηέο ακνηβφκελν επαγγεικαηηθφ έξγν ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη κεγάιε επδφθηκε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλάινγα γλσζηθά αληηθείκελα Ζ/Τ, Πιεξνθνξηθήο, Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ, Βηνκεραληθψλ Απξνκαηηζκψλ, ρεδίαζεο κε Ζ/Τ, καζήκαηα πνπ ζπλάδνπλ ζηε ζπλάθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θαη δηδαθηνξηθνχ ηνπ απνδεηθλχνληαο έηζη ηηο εμεηδηθεχζεηο ηνπ ζηα αλάινγα θαη ζπγγελή καζήκαηα ηεο πξνθεξπρζείζαο ζέζεο. 8.ΓΤΝΑΜΙΚΗ-ΣΑΛΑΝΣΧΔΙ (Θ) Γηα ην κάζεκα απηφ ππέβαιιαλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο νη παξαθάησ: ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ 15

16 1 2 ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΗΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ ΚΟΚΟΡΔΛΖ ΥΡΖΣΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΠΛΖΡΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΠΛΖΡΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ 1 ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΗΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ Ο θνο. Γεσξγαληδίλνο θαηαηάζζεηαη πξψηνο σο επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο πιήξσλ πξνζφλησλ ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο ζπλάθεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηδαθηνξηθήο ηεο δηαηξηβήο θαη ηεο εκπεηξίαο ηεο ζηε δηδαζθαιία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΔΛΛΔΗΠΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ Οη ππνςήθηνη αμηνινγνχληαη σο επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο κε πιήξσλ πξνζφλησλ δηφηη ελψ θαηέρνπλ Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα σο κεηαπηπρηαθφ ζην επξχηεξν γλσζηηθφ αληηθείκελν είηε είλαη κε ζπλαθήο κε ην αληηθείκελν είηε δελ έρνπλ ηα ηέζζεξα ρξφληα πξαγκαηηθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο κε ηα αλάινγα παξαζηαηηθά ζηνηρεία απνδείμεσλ Α.Π.Τ. θαη εθηφο ρξφλνπ ζεηείαο ηεο Γηδαθηνξηθήο ηνπο δηαηξηβήο είηε δελ έρνπλ ηνλ ειάρηζην αξηζκφ δεκνζηεχζεσλ φπσο νξίδεη ν λφκνο. 1 ΚΟΚΟΡΔΛΖ ΥΡΖΣΟ 16

17 Ο θνο. Κνθνξέιεο θξίλεηαη γηα ην κάζεκα απηφ, κε ην ζπλνιηθφ ηνπ έξγν αθαδεκατθφ θαη επαγγεικαηηθφ έξγν σο κεησκέλσλ πξνζφλησλ δηφηη ην γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν ζεσξηψλ ζε ππεξρνξδέο ζηε θνζκνινγία φπσο βέβαηα θαη ε θβαληηθή βαξχηεηα καδί κε φιεο ηηο αλάινγεο δεκνζηεοχζεηο νπδεκία ζρέζε παξνπζηάδνπλ θαη έξεπλα ζην γλσζηηθφ απηφ αληηθείκελν. 9. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΔΡΙΧΝ (ΤΓΡΔΤΗ-ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ) (Θ) Γηα ην κάζεκα απηφ ππέβαιιαλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο νη παξαθάησ: ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ A/A 1 ΚΟΤΚΟΤ ΜΑΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΠΛΖΡΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ A/A 1 ΚΟΤΚΟΤ ΜΑΡΗΑ Ζ θα Κνχθνπ είλαη ε κνλαδηθή ππνςήθηα ζε απηή ηελ θαηεγνξία θαη παξνπζηάδεη πνιιέο δεκνζηεχζεηο, κεγάιε ηερληθή εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ζε κειέηεο θαη ζε ζρεδηαζκφ εγθαηαζηάζεσλ. Δπίζεο, έρεη πνιπεηή εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 10.ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΔΡΙΧΝ (ΤΓΡΔΤΗ-ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ) (Δ) Γηα ην κάζεκα απηφ ππέβαιιαλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο σο εξγαζηεξηαθνί ζπλεξγάηεο νη παξαθάησ: 17

18 ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ 1 ΚΟΤΚΟΤ ΜΑΡΗΑ 2 ΜΠΟΤΝΣΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 3 ΞΤΓΚΟΓΗΑΝΝΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΠΛΖΡΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ 1 ΚΟΤΚΟΤ ΜΑΡΗΑ 2 ΞΤΓΚΟΓΗΑΝΝΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ Ζ θα Kνχθνπ παξνπζηάδεη πνιιέο δεκνζηεχζεηο, κεγάιε θαη πνιπεηή ηερληθή εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ζε κειέηεο θαη ζε ζρεδηαζκφ εγθαηαζηάζεσλ γηα απηφ θαη ππεξέρεη ζε απηή ηελ θαηεγνξία. Ζ θα Ξπγθφγηαλλε ππνινίπεηαη ηεο θαο. Κνχθνπ ζε κειεηεηηθή θαη ηερληθή εκπεηξία ζην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν, έρεη φκσο πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηεο ηερλνινγίαο ζέξκαλζεο, ςχμεο θαη θιηκαηηζκνχ ελψ σο ΔΣΠ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, γλσξίδεη άξηζηα ηηο ηδηνζπζθεπέο θαη έρεη ζπκκεηάζρεη ζηελ νξγάλσζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ γηα απηφ θαη θαηαηάζζεηαη δεχηεξε. Τπεξέρεη ηεο θαο. Γθηθάθε ιφγσ ηεο άξηζηεο γλψζεο ησλ ηδηνζπζθεπψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ. 18

19 ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΔΛΛΔΗΠΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ Οη ππνςήθηνη αμηνινγνχληαη σο εξγαζηεξηαθνί ζπλεξγάηεο κε πιήξσλ πξνζφλησλ δηφηη είηε δελ έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν είηε αλ έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν είλαη κε ζπλαθήο κε ην αληηθείκελν είηε δελ έρνπλ ηα πέληε ρξφληα πξαγκαηηθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο κε ηα αλάινγα παξαζηαηηθά ζηνηρεία απνδείμεσλ Α.Π.Τ. (θαη εθηφο ρξφλνπ ζεηείαο ηεο Γηδαθηνξηθήο ηνπο δηαηξηβήο γηα φζνπο έρνπλ δηδαθηνξηθφ) φπσο νξίδεη ν λφκνο. 1 ΜΠΟΤΝΣΑ ΓΔΧΡΓΗΟ Σν Μεηαπηπρηαθφ ηνπ θνπ. Μπνπληά είλαη ζπλαθέο κε ην πξνθεξπρζέλ κάζεκα νχηε παξνπζηάδεη αλάινγν επαγγεικαηηθφ έξγν είηε σο κειέηεο είηε σο εμσηεξίθεπζε δηαηάμεσλ κε ινγηζκηθά νηθηαθψλ θαη βηνκεραληθψλ ζπγθξνηεκάησλ ζε αληιεηηθέο κνλάδεο πνπ αθνξνχλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο. Πέξα απφ ην γεγνλφο φηη ν θνο. Μπνπληάο ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη πεηξακαηηθφ έξγν δελ γλσξίδεη ηηο ηδηνζπζθεπέο ηνπ εξγαζηεξίνπ φηαλ κάιηζηα δελ αλαθέξνληαη ζηε ηερληθή εκπεηξία ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπ έξγνπ κειέηεο κε ΑΠΤ γηα ηε θαηνρχξσζε θαηαγξαθψλ ηεο πξαγκαηηθήο ηνπ εκπεηξίαο έζησ θαη απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο αξκφδηαο ΓΟΤ, πνιχ ιηγφηεξα βέβαηα ρξφληα απφ ηε πξνβιεπφκελε πεληαεηία. ηε θαηεχζπλζε απηή δελ έρεη λα παξνπζηάζεη έξγν επηζηεκνληθήο θαη εξγαζηεξηαθήο νληφηεηαο κε πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο Μεραληθήο Ρεπζηψλ, ηεο Αληνρήο ησλ Τιηθψλ, ηεο Αλάιπζεο Καηαζθεπψλ, ησλ Δγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο αεξίσλ, ησλ Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ, καζήκαηα ησλ νπνίσλ ζα ρξεηαδφηαλ λα παξνπζηάζεη αλαιπηηθή εμεηδηθεπκέλε δξαζηεξηφηεηα, παξά ην γεγνλφο ηεο ελδηαθέξνπζαο ελαζρφιεζεο ηνπ σο ελεξγεηαθνχ επηζεσξεηή, πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ δελ θαηέζεζε. 11.ΔΡΓΑΛΔΙΟΜΗΥΑΝΔ CNC (Θ) Γηα ην κάζεκα απηφ ππέβαιιαλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο σο εξγαζηεξηαθνί ζπλεξγάηεο νη παξαθάησ: ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ A/A 1 ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΗΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΠΛΖΡΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ 1 ΟΝΟΜΑ ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΗΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ 19

20 Ο θ. Γεσξγαληδίλνο είλαη ν κνλαδηθφο θαη πξψηνο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν απηήο ηεο εμεηδίθεπζεο, παξνπζηάδνληαο ζπλάθεηα εξγαζηεξηαθή θαη βηνκεραληθή ζην αληηθείκελν. 12.ΔΡΓΑΛΔΙΟΜΗΥΑΝΔ CNC (E) Γηα ην κάζεκα απηφ ππέβαιιαλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο νη παξαθάησ: ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ 1 ΟΝΟΜΑ ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΗΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΠΛΖΡΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ 1 ΟΝΟΜΑ ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΗΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ Ο θ. Γεσξγαληδίλνο είλαη ν κνλαδηθφο θαη πξψηνο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν απηήο ηεο εμεηδίθεπζεο, παξνπζηάδνληαο ζπλάθεηα εξγαζηεξηαθή θαη βηνκεραληθή ζην αληηθείκελν. ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΔΛΛΔΗΠΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ Οη ππνςήθηνη αμηνινγνχληαη σο εξγαζηεξηαθνί ζπλεξγάηεο κε πιήξσλ πξνζφλησλ δηφηη είηε δελ έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν είηε αλ έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν είλαη κε ζπλαθήο κε ην αληηθείκελν είηε δελ έρνπλ ηα πέληε ρξφληα πξαγκαηηθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο κε ηα αλάινγα παξαζηαηηθά ζηνηρεία απνδείμεσλ Α.Π.Τ. (θαη εθηφο ρξφλνπ ζεηείαο ηεο Γηδαθηνξηθήο ηνπο δηαηξηβήο γηα φζνπο έρνπλ δηδαθηνξηθφ) φπσο νξίδεη ν λφκνο. ΟΝΟΜΑ 20

21 13.ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ (E) Γηα ην κάζεκα απηφ ππέβαιιαλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο σο εξγαζηεξηαθνί ζπλεξγάηεο νη παξαθάησ: ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ 1 2 ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΗΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ ΜΠΟΤΝΣΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΠΛΖΡΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΠΛΖΡΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ 1 ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΗΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ Ο θ. Γεσξγαληδίλνο έξρεηαη 1 νο θαη κνλαδηθφο πιήξσλ πξνζφλησλ ππνςήθηνο ζηνλ πίλαθα εξγαζηεξηαθψλ ζπλεξγαηψλ πιήξσλ πξνζφλησλ κε κεγάιε εκπεηξία ζε εμεηδηθεπκέλεο ελαζρνιήζεηο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν. ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΔΛΛΔΗΠΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ 21

22 Οη ππνςήθηνη αμηνινγνχληαη σο εξγαζηεξηαθνί ζπλεξγάηεο κε πιήξσλ πξνζφλησλ δηφηη είηε δελ έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν είηε αλ έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν είλαη κε ζπλαθήο κε ην αληηθείκελν είηε δελ έρνπλ ηα πέληε ρξφληα πξαγκαηηθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο κε ηα αλάινγα παξαζηαηηθά ζηνηρεία απνδείμεσλ Α.Π.Τ. (θαη εθηφο ρξφλνπ ζεηείαο ηεο Γηδαθηνξηθήο ηνπο δηαηξηβήο γηα φζνπο έρνπλ δηδαθηνξηθφ) φπσο νξίδεη ν λφκνο. 1 ΜΠΟΤΝΣΑ ΓΔΧΡΓΗΟ Σν Μεηαπηπρηαθφ ηνπ θνπ. Μπνπληά δελ είλαη ζπλαθέο κε ην πξνθεξπρζέλ κάζεκα νχηε ηεθκεξηψλεηαη ε επαγγεικαηηθή πξνυπεξεζία ζε εξγαζηεξηαθέο θαη πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Πέξα απφ ην γεγνλφο φηη ν θνο. Μπνπληάο ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη πεηξακαηηθφ έξγν δελ γλσξίδεη ηηο ηδηνζπζθεπέο ηνπ εξγαζηεξίνπ φηαλ κάιηζηα δελ αλαθέξνληαη ζηε ηερληθή εκπεηξία ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπ έξγνπ κειέηεο κε ΑΠΤ γηα ηε θαηνρχξσζε θαηαγξαθψλ ηεο πξαγκαηηθήο ηνπ εκπεηξίαο έζησ θαη απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο αξκφδηαο ΓΟΤ, πνιχ ιηγφηεξα βέβαηα ρξφληα απφ ηε πξνβιεπφκελε πεληαεηία. ηε θαηεχζπλζε απηή δελ έρεη λα παξνπζηάζεη έξγν επηζηεκνληθήο θαη εξγαζηεξηαθήο νληφηεηαο κε πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο Μεραληθήο Ρεπζηψλ, ηεο Αληνρήο ησλ Τιηθψλ, ηεο Αλάιπζεο Καηαζθεπψλ, ησλ Δγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο αεξίσλ, ησλ Μεηαιιηθψλ Καηαζθεπψλ, καζήκαηα ησλ νπνίσλ ζα ρξεηαδφηαλ λα παξνπζηάζεη αλαιπηηθή εμεηδηθεπκέλε δξαζηεξηφηεηα, παξά ην γεγνλφο ηεο ελδηαθέξνπζαο ελαζρφιεζεο ηνπ σο ελεξγεηαθνχ επηζεσξεηή, πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ δελ θαηέζεζε. 14.ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ (E) Γηα ην κάζεκα απηφ ππέβαιιαλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο νη παξαθάησ: ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ 1 ΑΤΛΧΝΗΣΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 2 ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΗΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ 3 ΓΗΑΝΝΑΓΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 4 ΛΑΤΡΔΝΣΖ ΦΑΝΖ 6 ΠΟΛΤΕΧΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 22

23 7 ΦΤΥΑ ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΠΛΖΡΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ 1 ΓΗΑΝΝΑΓΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 2 ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΗΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ Ο θ. Γηαλλαδάθεο ηεθκεξηψλεη κεγάιε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν. Ηδηαίηεξν ξφιν ζηε θαηάηαμε απηή παίδεη ε ζπγγξαθή ελφο βηβιίνπ απφιπηα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν. Τπεξηαηξεί ηνπ θ. Λενληή έρνληαο εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία εηδηθά ζην αληηθείκελν. Ο θ. Γεσξγαληδίλνο ππεξηεξεί ηνπ θ. Γηαλλαδάθεο ζηε δηδαθηηθή θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΔΛΛΔΗΠΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ Οη ππνςήθηνη αμηνινγνχληαη σο εξγαζηεξηαθνί ζπλεξγάηεο κε πιήξσλ πξνζφλησλ δηφηη είηε δελ έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν είηε αλ έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν είλαη κε ζπλαθήο κε ην αληηθείκελν είηε δελ έρνπλ ηα πέληε ρξφληα πξαγκαηηθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο κε ηα αλάινγα παξαζηαηηθά ζηνηρεία απνδείμεσλ Α.Π.Τ. (θαη εθηφο ρξφλνπ ζεηείαο ηεο Γηδαθηνξηθήο ηνπο δηαηξηβήο γηα φζνπο έρνπλ δηδαθηνξηθφ) φπσο νξίδεη ν λφκνο. 1 ΑΤΛΧΝΗΣΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 2 ΛΑΤΡΔΝΣΖ ΦΑΝΖ 3 ΠΟΛΤΕΧΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 4 ΦΤΥΑ ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ 23

24 15. ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΔΓΙΟ Ι Γηα ην κάζεκα απηφ ππέβαιιαλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο νη παξαθάησ: ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ 1 ΓΗΑΝΝΑΓΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 2 ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΗΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ 3 ΛΑΤΡΔΝΣΖ ΦΑΝΖ 4 ΛΔΟΝΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 5 ΟΤΑΝΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 6 ΣΑΛΛΑ ΑΖΜΗΝΑ 8 ΣΗΓΚΟΤ ΔΒΑΣΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΠΛΖΡΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ 1 ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΗΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ 2 ΓΗΑΝΝΑΓΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 3 ΛΔΟΝΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 24

25 4 ΣΑΛΛΑ ΑΖΜΗΝΑ 5 ΛΑΤΡΔΝΣΖ ΦΑΝΖ Ο θ. Γεσξγαληδίλνο ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο εκπεηξίαο ηνπ απφ θηήζεο ηίηισλ ζπνπδψλ θαη ηεο δηδαθηηθήο ηνπ εκπεηξίαο έξρεηαη πξψηνο. Ο θνο. Γηαλλαδάθεο πζηεξεί ζε εκπεηξία θαη έξρεηαη δεχηεξνο. Ο θνο. Λενληήο έρεη εκπεηξία ζηηο Δκβνινθφξεο Μεραλέο, ππνιείπεηαη φκσο ηνπ θνπ. Γηαλλαδάθε ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Ζ θα. Σζάιια κε κηθξφηεξε επαγγεικαηηθή θαη δηδαθηηθή πξνυπεξεζία έξρεηαη ηέηαξηε. Ζ θα. Λαπξέληε κε κηθξφηεξε επαγγεικαηηθή πξνυπεξεζία ηεο θαο. Σζάιια αθνινπζεί. ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΔΛΛΔΗΠΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ Οη ππνςήθηνη αμηνινγνχληαη σο εξγαζηεξηαθνί ζπλεξγάηεο κε πιήξσλ πξνζφλησλ δηφηη είηε δελ έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν είηε αλ έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν είλαη κε ζπλαθήο κε ην αληηθείκελν είηε δελ έρνπλ ηα πέληε ρξφληα πξαγκαηηθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο κε ηα αλάινγα παξαζηαηηθά ζηνηρεία απνδείμεσλ Α.Π.Τ. (θαη εθηφο ρξφλνπ ζεηείαο ηεο Γηδαθηνξηθήο ηνπο δηαηξηβήο γηα φζνπο έρνπλ δηδαθηνξηθφ) φπσο νξίδεη ν λφκνο. 1 ΟΤΑΝΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 2 ΣΗΓΚΟΤ ΔΒΑΣΖ Ζ θα. νπάλε Αηθαηεξίλε, θαηαηάζζεηαη σο εξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο κεησκέλσλ πξνζφλησλ δηφηη ε θαηεχζπλζε ησλ θαηαζθεπψλ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ πξεζβεχνπλ νη ηίηινη ζπνπδψλ ηεο (Αξρηηέθησλ Μεραληθφο) σο θαη ε επαγγεικαηηθή ηεο απαζρφιεζε αθνξνχλ δνκηθά έξγα θαη φρη κεραλνινγηθά κέξε θαηαζθεπψλ ή κεραλψλ. 16. ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΙΙ Γηα ην κάζεκα απηφ ππέβαιιαλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο νη παξαθάησ: 25

26 ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ 1 ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΗΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ 2 ΛΑΤΡΔΝΣΖ ΦΑΝΖ 3 ΛΔΟΝΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 4 ΟΤΑΝΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 5 ΣΑΛΛΑ ΑΖΜΗΝΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΠΛΖΡΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ 1 ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΗΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ 2 ΛΔΟΝΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 3 ΣΑΛΑ ΑΗΜΖΝΑ 4 ΛΑΤΡΔΝΣΖ ΦΑΝΖ Ο θ. Γεσξγαληδίλνο ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο εκπεηξίαο ηνπ απφ θηήζεο ηίηισλ ζπνπδψλ θαη ηεο δηδαθηηθήο ηνπ εκπεηξίαο έξρεηαη πξψηνο. Ο θνο. Λενληήο έρεη εκπεηξία ζηηο Δκβνινθφξεο Μεραλέο, ππνιείπεηαη φκσο ηνπ θνπ. Γεσξγαληδίλνπ ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Ζ θα. Σζάιια κε κηθξφηεξε επαγγεικαηηθή θαη δηδαθηηθή πξνυπεξεζία έξρεηαη ηέηαξηε. Ζ θα. Λαπξέληε κε κηθξφηεξε επαγγεικαηηθή πξνυπεξεζία ηεο θαο. Σζάιια αθνινπζεί. ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ 26

27 ΔΛΛΔΗΠΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ Οη ππνςήθηνη ζε απηή ηελ θαηεγνξία είηε δελ έρνπλ Μεηαπηπρηαθφ, είηε ην Μεηαπηπρηαθφ ηνπο δελ είλαη ζρεηηθφ θαηά ηε θξίζε ηεο αμηνινγεηηθήο επηηξνπήο απφ ηα παξνπζηαδφκελα παξαζηαηηθά ζηνηρεία κε ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο, είηε δελ έρνπλ ηελ απαηηνχκελε απφ ην λφκν ππεξ-πεληαεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαηάιιεινπ επηπέδνπ είηε φια ηα παξαπάλσ. 1 ΟΤΑΝΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Ζ θα. νπάλε Αηθαηεξίλε, θαηαηάζζεηαη σο εξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο κεησκέλσλ πξνζφλησλ δηφηη ε θαηεχζπλζε ησλ θαηαζθεπψλ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ πξεζβεχνπλ νη ηίηινη ζπνπδψλ ηεο (Αξρηηέθησλ Μεραληθφο) σο θαη ε επαγγεικαηηθή ηεο απαζρφιεζε αθνξνχλ δνκηθά έξγα θαη φρη κεραλνινγηθά κέξε θαηαζθεπψλ ή κεραλψλ. 17.ΜΗΥΑΝΟΤΡΓΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Θ) Γηα ην κάζεκα απηφ ππέβαιιαλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο νη παξαθάησ: ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ 1 ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟ ΟΘΧΝΑ 2 ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΗΝΟ ΤΛΗΑΝΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΠΛΖΡΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ 1 ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΗΝΟ ΤΛΗΑΝΟ 27

28 2 ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟ ΟΘΧΝΑ Ο θ. Γεσξγαληδίλνο έξρεηαη πξψηνο ζηε θαηεγνξία ησλ επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ πιήξσλ πξνζφλησλ. Γηαζέηεη επαγγεικαηηθή θαη δηδαθηηθή εκπεηξία θαζψο θαη επηζηεκνληθφ έξγν. Οη επηζηεκνληθέο ηνπ δεκνζηεχζεηο, ην εξεπλεηηθφ ηνπ έξγν θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπ πξνυπεξεζία ππεξηεξνχλ ηνπ θνπ. Αδακφπνπινπ. 18.ΜΗΥΑΝΟΤΡΓΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Δ) Γηα ην κάζεκα απηφ ππέβαιιαλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο νη παξαθάησ: ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΟΝΟΜΑ 1 ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟ ΟΘΧΝΑ 2 ΑΤΛΧΝΗΣΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 3 ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΗΝΟ ΤΛΗΑΝΟ 4 ΦΤΥΑ ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΠΛΖΡΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ 1 ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΗΝΟ ΤΛΗΑΝΟ 2 ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟ ΟΘΧΝΑ 28

29 Ο θνο. Αδακφπνπινο, Μεηαιινπξγφο Μεραληθφο θξίλεηαη εξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο πιήξσλπξνζφλησλ ζην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν, κε εξγαζίεο θαη επαγγεικαηηθφ έξγν ζηε θφξηηζε θαη δνκή ηεο χιεο γηα ηελ επεμεξγαζία λέσλ ηερλνινγηψλ. Όκσο ν θ. Γεσξγαληδίλνο έξρεηαη πξψηνο ζηε θαηεγνξία ησλ επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ πιήξσλ πξνζφλησλ. Γηαζέηεη επαγγεικαηηθή θαη δηδαθηηθή εκπεηξία θαζψο θαη επηζηεκνληθφ έξγν. Οη επηζηεκνληθέο ηνπ δεκνζηεχζεηο, ην εξεπλεηηθφ ηνπ έξγν θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπ πξνυπεξεζία ππεξηεξνχλ ηνπ θνπ. Αδακφπνπινπ. ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΔΛΛΔΗΠΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ Οη ππνςήθηνη αμηνινγνχληαη σο εξγαζηεξηαθνί ζπλεξγάηεο κε πιήξσλ πξνζφλησλ δηφηη είηε δελ έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν είηε αλ έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν είλαη κε ζπλαθήο κε ην αληηθείκελν είηε δελ έρνπλ ηα πέληε ρξφληα πξαγκαηηθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο κε ηα αλάινγα παξαζηαηηθά ζηνηρεία απνδείμεσλ Α.Π.Τ. (θαη εθηφο ρξφλνπ ζεηείαο ηεο Γηδαθηνξηθήο ηνπο δηαηξηβήο γηα φζνπο έρνπλ δηδαθηνξηθφ) φπσο νξίδεη ν λφκνο. ΟΝΟΜΑ 1 2 ΑΤΛΧΝΗΣΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΦΤΥΑ ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ 19.ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ (Θ) Γηα ην κάζεκα απηφ ππέβαιιαλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο νη παξαθάησ: ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ 1 ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΗΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ 2 ΗΧΖΦΗΓΖ ΑΓΑΘΑΓΓΔΛΟ 3 ΚΟΤΚΟΤ ΜΑΡΗΑ 4 ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 29

30 ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΠΛΖΡΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ 1 ΚΟΤΚΟΤ ΜΑΡΗΑ 2 ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΗΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ 3 ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Ζ θα. Κνχθνπ είλαη πξψηε ζηε θαηεγνξία ησλ επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ πιήξσλ πξνζφλησλ. Γηαζέηεη επαγγεικαηηθή θαη δηδαθηηθή εκπεηξία θαζψο θαη επηζηεκνληθφ έξγν. Οη επηζηεκνληθέο ηνπ δεκνζηεχζεηο, ην εξεπλεηηθφ ηνπ έξγν θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπ πξνυπεξεζία ππεξηεξνχλ ηνπ θνπ. Γεσξγαληδίλνπ. Ο θνο. Γεσξγαληδίλνο θαηαηάζζεηαη δεχηεξνο, έρνληαο κηθξφηεξν επηζηεκνληθφ θαη δηδαθηηθφ έξγν, πξνεγείηαη φκσο ηνπ θνπ. Υξηζηνδνχινπ ιφγσ κεγαιχηεξεο εξεπλεηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο. ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΜΔΗΧΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ Οη ππνςήθηνη αμηνινγνχληαη σο επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο κε πιήξσλ πξνζφλησλ δηφηη ελψ θαηέρνπλ Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα σο κεηαπηπρηαθφ ζην επξχηεξν γλσζηηθφ αληηθείκελν είηε είλαη κε ζπλαθήο κε ην αληηθείκελν είηε δελ έρνπλ ηα ηέζζεξα ρξφληα πξαγκαηηθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο κε ηα αλάινγα παξαζηαηηθά ζηνηρεία απνδείμεσλ Α.Π.Τ. θαη εθηφο ρξφλνπ ζεηείαο ηεο Γηδαθηνξηθήο ηνπο δηαηξηβήο είηε δελ έρνπλ ηνλ ειάρηζην αξηζκφ δεκνζηεχζεσλ φπσο νξίδεη ν λφκνο. 1 ΗΧΖΦΗΓΖ ΑΓΑΘΑΓΓΔΛΟ Ο θνο. Ησζεθίδεο δελ δηαζέηεη ηελ ειάρηζηε επαγγεικαηηθή θαη δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο πξνθεξπρζείαο ζέζεο θαη θαηαηάζζεηαη σο κεησκέλσλ πξνζφλησλ επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο. 30

31 20.ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ (Δ) Γηα ην κάζεκα απηφ ππέβαιιαλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο νη παξαθάησ: ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ 1 ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΗΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ 2 ΗΧΖΦΗΓΖ ΑΓΑΘΑΓΓΔΛΟ 3 ΚΟΝΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 4 ΚΟΤΚΟΤ ΜΑΡΗΑ 6 ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΠΛΖΡΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ 1 ΚΟΤΚΟΤ ΜΑΡΗΑ 2 ΚΟΝΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 3 ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΗΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ 4 ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Ζ θα. Κνχθνπ δηαζέηεη κεγάιε εκπεηξία πνηνηηθψλ ειέγρσλ δεηγκάησλ θαη πξντφλησλ πιηθψλ ζε εξγνζηάζηα θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο. Έξρεηαη πξψηε κε εκπεηξία θαη γλσζηηθέο θαηαγξαθέο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο.ο θνο. Κνληφο δηαζέηεη κεγάιε εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ειέγρσλ πνηφηεηαο πξντφλησλ θαη πιηθψλ θαηαζθεπαζκάησλ. Καηαηάζζεηαη δεχηεξνο κεηά ηε θα. Κνχθνπ δηφηη δελ έρεη δεκνζηεχζεηο ζηα αλάινγα ζπζηήκαηα θαη ππεξηεξεί ηνπ θ. Γεσξγαληδίλνπ 31

32 δηφηη δηαζέηεη κεγάιε επαγγεικαηηθή θαη δηδαθηηθή εκπεηξία ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο. Οη επηζηεκνληθέο ηνπ δεκνζηεχζεηο, ην εξεπλεηηθφ ηνπ έξγν θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπ πξνυπεξεζία ηνπ θνπ. Γεσξγαληδίλνπ ππεξηεξνχλ ηνπ θνπ. Υξηζηνδνχινπ. ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΔΛΛΔΗΠΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ Οη ππνςήθηνη αμηνινγνχληαη σο εξγαζηεξηαθνί ζπλεξγάηεο κε πιήξσλ πξνζφλησλ δηφηη είηε δελ έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν είηε αλ έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν είλαη κε ζπλαθήο κε ην αληηθείκελν είηε δελ έρνπλ ηα πέληε ρξφληα πξαγκαηηθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο κε ηα αλάινγα παξαζηαηηθά ζηνηρεία απνδείμεσλ Α.Π.Τ. (θαη εθηφο ρξφλνπ ζεηείαο ηεο Γηδαθηνξηθήο ηνπο δηαηξηβήο γηα φζνπο έρνπλ δηδαθηνξηθφ) φπσο νξίδεη ν λφκνο. 1 ΗΧΖΦΗΓΖ ΑΓΑΘΑΓΓΔΛΟ Ο θνο. Ησζεθίδεο δελ δηαζέηεη ηελ ειάρηζηε επαγγεικαηηθή θαη δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο πξνθεξπρζείαο ζέζεο θαη θαηαηάζζεηαη σο κεησκέλσλ πξνζφλησλ επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο. 21. ΣΑΣΙΚΗ (Θ) Γηα ην κάζεκα απηφ ππέβαιιαλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο νη παξαθάησ: ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ 1 ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟ ΟΘΧΝΑ 2 ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΗΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ 4 ΚΟΚΟΡΔΛΖ ΥΡΖΣΟ 6 ΡΑΠΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 7 ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 32

33 ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΠΛΖΡΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ 1 ΡΑΠΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 2 ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΗΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ 3 ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟ ΟΘΧΝΑ 4 ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Ο θνο. Ράπηεο θαηαηάζζεηηα πξψηνο ζην κάζεκα απηφ ιφγσ ηεο κεγάιεο εκπεηξίαο θαη ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ ηνπ. Ο θ. Ράπηεο ππεξηεξεί ηνπ θ. Γεσξγαληδίλνπ ιφγσ πνιχ κεγαιχηεξεο εκπεηξίαο. Ο θ. Γεσξγαληδίλνο έξρεηαη δεπηέξνο ζηνλ πίλαθα επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ πιήξσλ πξνζφλησλ ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο επαγγεικαηηθήο πξνυπεξεζίαο θαη ηνπ κεγαιχηεξνπ επηζηεκνληθνχ ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηνλ θν. Αδακφπνπιν. Ο θνο. Αδακφπνπινο πξνεγείηαη ηνπ θνπ. Υξηζηνδνχινπ Γεκεηξίνπ κε ππεξ-πεληαεηέο επαγγεικαηηθφ έξγν πάκπνιεο δεκνζηεχζεηο ζηελ έξεπλα ειέγρνπ αληνρήο ησλ πιηθψλ κε παξάιιειε επηηπρία ζε δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο θαη αλαγλσξηζηηκφηεηα ζε δεκνζηεχζεηο λέαο θαηάζηαζεο χιεο πνπ αλαθνηλψζεθε θαη ζηελ εκεξήζην ηχπν. ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΔΛΛΔΗΠΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ Οη ππνςήθηνη αμηνινγνχληαη σο επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο κε πιήξσλ πξνζφλησλ δηφηη ελψ θαηέρνπλ Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα σο κεηαπηπρηαθφ είηε απηφ δελ είλαη ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο είηε δελ έρνπλ ηα ηέζζεξα ρξφληα πξαγκαηηθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο κε ηα αλάινγα παξαζηαηηθά ζηνηρεία απνδείμεσλ Α.Π.Τ. θαη εθηφο ρξφλνπ ζεηείαο ηεο Γηδαθηνξηθήο ηνπο δηαηξηβήο είηε δελ έρνπλ ηνλ ειάρηζην αξηζκφ δεκνζηεχζεσλ φπσο νξίδεη ν λφκνο. 1 ΚΟΚΟΡΔΛΖ ΥΡΖΣΟ 33

34 22. ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΗΥΑΝΧΝ Ι (Δ) Γηα ην κάζεκα απηφ ππέβαιιαλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο σο εξγαζηεξηαθνί ζπλεξγάηεο νη παξαθάησ: ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ 1 2 ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΗΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ ΡΑΠΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 3 ΣΑΛΛΑ ΑΖΜΗΝΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΠΛΖΡΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ 1 2 ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΗΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ ΡΑΠΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Ο θ. Γεσξγαληδίλνο ππεξηεξεί ηνπ θ. Ράπηε ιφγσ πνιχ κεγαιχηεξεο ζπλάθεηαο ηεο Γηδαθηνξηθήο ηνπ Γηαηξηβήο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν. Ο θ. Ράπηεο έξρεηαη δεπηέξνο ζηνλ πίλαθα επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ πιήξσλ πξνζφλησλ ιφγσ ηνπ κεγαιχηεξνπ επηζηεκνληθνχ ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηνλ θν Σδεκπειίθν. Δπίζεο ν θνο Γεσξγαληδίλνο έρεη εθπνλήζεη δηδαθηνξηθφ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ ηνηρείσλ Μεραλψλ ζην αληίζηνηρν εξγαζηήξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ.. 34

35 ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΔΛΛΔΗΠΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ Οη ππνςήθηνη αμηνινγνχληαη σο εξγαζηεξηαθνί ζπλεξγάηεο κε πιήξσλ πξνζφλησλ δηφηη είηε δελ έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν είηε αλ έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν είλαη κε ζπλαθήο κε ην αληηθείκελν είηε δελ έρνπλ ηα πέληε ρξφληα πξαγκαηηθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο κε ηα αλάινγα παξαζηαηηθά ζηνηρεία απνδείμεσλ Α.Π.Τ. (θαη εθηφο ρξφλνπ ζεηείαο ηεο Γηδαθηνξηθήο ηνπο δηαηξηβήο γηα φζνπο έρνπλ δηδαθηνξηθφ) φπσο νξίδεη ν λφκνο. Ζ φπνηα αμηνιφγεζε ηνπο θαηέηαζε ζηε θαηεγνξία ησλ πιήξσλ πξνζφλησλ, ήηαλ κφλν γηα ην ιφγν ιίγν ή πνιχ είραλ αζρνιεζεί εθπαηδεπηηθά ή επαγγεικαηηθά σο κεραληθνί ζην αληηθείκελν ηεο Μεραληθήο κε ζηνηρεία κεραλψλ. Όκσο νπδεκία ζρέζε έρεη ην κεηαπηπρηαθφ ή ην δηδαθηνξηθφ ηνπο κε έλα δηδαθηνξηθφ ζηε θαηαπφλεζε νδνλησηψλ ηξνρψλ ή θαηαπνλήζεσλ αμφλσλ θαη κεησηήξσλ. 1 ΣΑΛΛΑ ΑΖΜΗΝΑ Ο Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ηεο θαο. Σζάιια (Advanced Industrial Manufacturing Systems) θξίλεηαη σο κε ζπλαθήο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο πξνθεξπρζείζαο ζέζεο θαη γηα ην ιφγν απηφ ε θα. Σζάιια θαηαηάζζεηαη σο κεησκέλσλ πξνζφλησλ. 23.ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΗΥΑΝΧΝ ΙΙ (Δ) Γηα ην κάζεκα απηφ ππέβαιιαλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο κφλν σο εξγαζηεξηαθνί ζπλεξγάηεο νη παξαθάησ: ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ 1 2 ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΗΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ ΡΑΠΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 3 ΣΑΛΛΑ ΑΖΜΗΝΑ 35

36 ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΠΛΖΡΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ 1 2 ΓΔΧΡΓΑΝΣΕΗΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ ΡΑΠΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Ο θ. Γεσξγαληδίλνο ππεξηεξεί ηνπ θ. Ράπηε ιφγσ κεγαιχηεξεο ζπλάθεηαο ηεο Γηδαθηνξηθήο ηνπ Γηαηξηβήο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν. Ο θ. Ράπηεο έξρεηαη δεπηέξνο ζηνλ πίλαθα επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ πιήξσλ πξνζφλησλ ιφγσ ηνπ κεγαιχηεξνπ επηζηεκνληθνχ ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηνλ θν Σδεκπειίθν. Δπίζεο ν θνο Γεσξγαληδίλνο έρεη εθπνλήζεη δηδαθηνξηθφ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ ηνηρείσλ Μεραλψλ ζην αληίζηνηρν εξγαζηήξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΔΛΛΔΗΠΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ Οη ππνςήθηνη αμηνινγνχληαη σο εξγαζηεξηαθνί ζπλεξγάηεο κε πιήξσλ πξνζφλησλ δηφηη είηε δελ έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν είηε αλ έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν είλαη κε ζπλαθήο κε ην αληηθείκελν είηε δελ έρνπλ ηα πέληε ρξφληα πξαγκαηηθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο κε ηα αλάινγα παξαζηαηηθά ζηνηρεία απνδείμεσλ Α.Π.Τ. (θαη εθηφο ρξφλνπ ζεηείαο ηεο Γηδαθηνξηθήο ηνπο δηαηξηβήο γηα φζνπο έρνπλ δηδαθηνξηθφ) φπσο νξίδεη ν λφκνο. Ζ φπνηα αμηνιφγεζε ηνπο θαηέηαζε ζηε θαηεγνξία ησλ πιήξσλ πξνζφλησλ, ήηαλ κφλν γηα ην ιφγν ιίγν ή πνιχ είραλ αζρνιεζεί εθπαηδεπηηθά ή επαγγεικαηηθά σο κεραληθνί ζην αληηθείκελν ηεο Μεραληθήο κε ζηνηρεία κεραλψλ. Όκσο νπδεκία ζρέζε έρεη ην κεηεπηπρηαθφ ή ην δηδαθηνξηθφ ηνπο κε έλα δηδαθηνξηθφ ζηε θαηαπφλεζε νδνλησηψλ ηξνρψλ ή θαηαπνλήζεσλ αμφλσλ θαη κεησηήξσλ. 1 ΣΑΛΛΑ ΑΖΜΗΝΑ Ο Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ηεο θαο. Σζάιια (Advanced Industrial Manufacturing Systems) θξίλεηαη σο κε ζπλαθήο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο πξνθεξπρζείζαο ζέζεο θαη γηα ην ιφγν απηφ ε θα. Σζάιια θαηαηάζζεηαη σο κεησκέλσλ πξνζφλησλ. 36

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ.

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ. Αγηνο Νηθφιανο, 29-5-2013 Αξ. πξση: 89 2 Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟ ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ: «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ - ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ» (ΠΑΡΑΣΑΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.eu Θήβα, 12-6-2015 ΕΝΣΤΑΣΗ Ππορ: Επηηξνπή ηνπ ππ αξηζ. 10238 ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, άθνπζα κε πξνζνρή ην ζπλάδειθν ν νπνίνο κφιηο θαηήιζε ηνπ Βήκαηνο θαη νκνινγψ φηη εληππσζηάζηεθα. Άθνπζα θαη αξρήλ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία έλαο κεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΑΛΙΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο πλεηαηξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε ζαζηηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε.

Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε ζαζηηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε. ΔΝΔΔΠΗΘΔ ΟΜΗΛΗΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ 20 Ζο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2010 4 ν κέξνο «Σν παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ καο» Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη.

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Ο θζόλνο είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα γηα θάηη πνπ ην άηνκν δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ Βηζησλίδαο - Ιζκαξίδαο, πνπ εδξεχεη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη:

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΖ 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: Όρη, γηαηί κε ηελ παξακηθξή πηώζε ζα έρεηε ζνβαξέο ζσκαηηθέο θαθώζεηο. Λαη, αιιά κε πξνζνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ

ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΜΔΡΔΝΣΗΣΖ Ν. ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΜ.ΓΔ Πεηξαηάο, 2010 1 ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΘΔΜΑ: «Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε απφ ςπρνινγηθή άπνςε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΣΟΖΠΖΠ 1ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Πχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) σο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ

ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ ΕΣΟΤ 2007 Πεξηερόκελα 1 Μελύκαηα Γηνίθεζεο... 5 2 Γεληθά γηα ηελ Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ... 7 2.1 Ζ Δηαηξεία... 7 2.2 θνπνί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑKΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20.592,22 ΜΔ Φ.Π.Α. 13%

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑKΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20.592,22 ΜΔ Φ.Π.Α. 13% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 1/2013 ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα έλα έηνο 2013-2014» ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ : Ίδηνη Πόξνη

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ Πηπρηαθή Δξγαζία Δξκελεία εηζκηθώλ Γεδνκέλσλ θαη Χξήζε Λνγηζκηθνύ πνπδαζηήο: Μηραήι Αλ. εβαζηεηάδεο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖ ΥΑΛΚΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΑΛΑΪΣΕΖ

ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖ ΥΑΛΚΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΑΛΑΪΣΕΖ ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖ ΥΑΛΚΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΑΛΑΪΣΕΖ εβαζκηώηαηε Άγηε Μύξσλ, εβαζηνί Παηέξεο, Δληηκνινγηόηαηε Άξρνληα (-εο),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 12 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2015 ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Γεηα ζαο θαη ζπγλψκε γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη...

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη... -... Η αγαλαθηεζε πξνρζεο κε ηελ εγθπκνζπλε ηεο αδειθεο κνπ... Σεκεξα κνπ εηλαη κηιηα καθξηα... Δγηλε κηα ιεμε... Γελ μεξσ πνπ αλεθεη, ζε πνην θνπηαθη λα ην βαισ, πνηνο ν ινγνο... - Τα ινγηα ζαο, πξεπεη

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010).

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ & ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΧΝ & ΣΟΗΥΔΗΧΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑ: Β Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ.

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ. Με κεγάιε ραξά βξίζθνκαη θαη πάιη ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο. Ζ παξνπζία κνπ εδψ είλαη νπζηαζηηθή. Βξίζθνκαη απέλαληί ζαο γηα λα πσ αιήζεηεο θαη λα δεζκεπηψ απέλαληί ζηνλ Διιεληθφ ιαφ, ζ έλα ζρέδην

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΣΔΥΝΗΚΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑ 2 ν ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Π. Καλειινπνύινπ 4 Σ.Κ.101 77

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο Α. ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ 1 Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ Πόηε πόηε ζπκάκαη ηνλ θηιόινγό καο ζην Γπκλάζην. Πνιύ επέκελε, ν θαιόο καο ν θαζεγεηήο, ζηελ παξήρεζε ηνπ «Σαπ». Γελ ζηακαηνύζε λα ηε ιέεη θάζε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη Πρόζωπα Η Γεωργία Ο Νίκος Ο Μπάρμαν 1 Μονόπρακηο Έλα κηθξό θαθέ κπαξ Η δηαθόζκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012

Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012 Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012 Καιεκέξα, ζπγθεληξσζήθακε ζήκεξα εδώ γηα λα ζπδεηήζνπκε θαη λα αληαιιάμνπκε απόςεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ ηεο ηνκενπνίεζεο, ηα πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ»

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!!

Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!! Ινύιηνο, 2007 Εθεκεξίδα VΙΙ Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!! 1 Παγσηό: πνιύηηκε δεκηνπξγία! Καη ζε πνηνλ δελ αξέζεη!!! Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Marshall ν.δ.β., Islands. ε Γ..Δ.Β.Δ.Δ. θαη ε Δ..Δ.Δ., αιιά ζάλαηφο θαη ζηελ ηνπ. Κπβέξλεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή

Marshall ν.δ.β., Islands. ε Γ..Δ.Β.Δ.Δ. θαη ε Δ..Δ.Δ., αιιά ζάλαηφο θαη ζηελ ηνπ. Κπβέξλεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή ρρρ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ

Διαβάστε περισσότερα

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΩ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α.Δ.» ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ ΥΡΗΗ 2014 Κχξηνη Μέηνρνη, Έρνπκε ηελ ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγόο πξνώζεζεο ζηελ απαζρόιεζε

Νδεγόο πξνώζεζεο ζηελ απαζρόιεζε Γηθαηνύρνο: Αλαπηπμηαθή Πύκπξαμε (Α.Π.) «Θηζαηξώλεηα Ξξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» Ξξάμε: «Kηζαηξώλεηα Ξξσηνβνπιία απαζρόιεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΤ46914Κ-2 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: A.Mπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 1. Πεξηγξάςηε ηελ αηκόζθαηξα ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. Τη κέζα ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο γηα λα δεκηνπξγήζεη απηή ηελ αηκόζθαηξα; 2. Πεξηγξάςηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΑΝΑΦΟΡΑ 1/2015) Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 140 ηνπ πληάγκαηνο. 3 Γεθεκβξίνπ, 2015

ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΑΝΑΦΟΡΑ 1/2015) Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 140 ηνπ πληάγκαηνο. 3 Γεθεκβξίνπ, 2015 ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΑΝΑΦΟΡΑ 1/2015) Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 140 ηνπ πληάγκαηνο. 3 Γεθεκβξίνπ, 2015 [ΝΘΚΟΛΑΣΟ, Π. ΕΡΧΣΟΚΡΘΣΟΤ, ΝΑΘΑΝΑΗΛ, ΠΑΜΠΑΛΛΗ, ΠΑΝΑΓΗ, ΠΑΡΠΑΡΘΝΟ, ΜΘΥΑΗΛΘΔΟΤ, ΥΡΘΣΟΔΟΤΛΟΤ, ΛΘΑΣΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003

Αλαζεώξεζε 8  Ιαλνπάξηνο 2003 Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δηζαγσγή 3 ΜΔΡΟ 1: ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΤΓΙΔΙΝΖ 5 1. Πνηόηεηα ηξνθίκσλ 5 1.1 Αιινίσζε ηξνθίκσλ 5 1.2 Δπηκόιπλζε ηξνθίκσλ 6 1.3 Πώο πξνιακβάλεηαη ε αιινίσζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ i ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΠΔΝΓΤΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο 1 Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο Πεξηερόκελα 1. Τν νινθαύησκα ηεο δηαθπιηθήο επηθνηλσλίαο. 2. Ο ξόινο ηνπ ςεύδνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ...ΔΛΙΓΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ..ΔΛΙΓΑ 2. ΔΙΑΓΧΓΗ...ΔΛΙΓΑ 4. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : 1.1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ...ΔΛΙΓΑ 8. 1.1.1 ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΔΛΙΓΑ 9. 1.1.2 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ

«ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ ΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΣΑΠΟΖ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΔ ΑΠΟ ΒΛΑΒΔ ΚΑΗ ΟΓΚΟΤ ΣΟ ΚΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΖΙΑΒΡΑ ΝΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ 1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: α. Σνπ Ν.2362/95

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ Ο θάζε ρξήζηεο πνπ επηρεηξεί λα εηζέιζεη ή εηζέξρεηαη θαη πεξηεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο ηζηνζειίδαο «www.poueimai.gr», ρξεζηκνπνηψληαο απηήλ ηελ ηζηνζειίδα ή νπνηαδήπνηε άιιε ε νπνία

Διαβάστε περισσότερα

Πνιύρξσκα ζπλαηζζήκαηα: ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΖ ΓΗΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ

Πνιύρξσκα ζπλαηζζήκαηα: ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΖ ΓΗΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ Σκέψεις για ένα ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ Πνιύρξσκα ζπλαηζζήκαηα: ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΖ ΓΗΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ Σεηάξηε 17/6/2015 20.00-20.30 Φώηεο Μσξόγηαλλεο ΓΦ-Ση δελ θάλνπκε ζσζηά θαη ελώ πεξηκέλνπκε ην θαινθαίξη

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΩΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΡΓΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 4519/4-06 -2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ρν Γεληθό Λνζνθνκείν Σίνπ «Πθπιίηζεην» έρνληαο ππόςε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ -ΑΝΔΝΣΑΥΣΟΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΗ Π.Δ. Ν. Ηωαννίνων Εδώ ξανά και κλίκερ ή κλικάζονηερ, γλςκάζονηερ, ο σιλιοζηόρ με ζθπαγιζμένα σείλη δισαλωηόρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο

Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο 1 Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο Ο θαζεγεηήο Γηώξγνο Γξακκαηηθάθεο, ζε κηα εθ βαζέσλ ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ «Κ», κηιάεη γηα ηε ρξφληα θξίζε ζηελ Αλψηαηε Παηδεία ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ 16-07-06 Φνηηεηηθέο θηλεηνπνηήζεηο,

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα