ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 11403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ειδικών ενεργειακών προδιαγραφών σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων Παράταση μεταβατικής περιόδου του άρθρου 9 παρ. 1 ν. 3848/2010 για τους διορισμούς μόνιμων εκπαι δευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθ μια εκπαίδευση Έγκριση εργασίας νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέ σιμων ημερών προ συμπλήρωση της υποχρεωτι κής φυλάκων νυκτοφυλάκων της ΓΓΔΕ έτους Συμπλήρωση της αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/830/ (ΦΕΚ 134/Β /2012) απόφασης του Υπουρ γού Πολιτισμού και Τουρισμού «Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/75336/ Απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρι σμού «Συγκρότηση και λειτουργία Γνωμοδοτικών Επιτροπών αξιολόγησης καταλληλότητας κινημα τογραφικών έργων» (ΦΕΚ 1920/ Β/2011)»... 4 Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου του Δήμου Κατερίνης με την επωνυ μία «Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ.Γ.Π.Τ.Υ. 278 (1) Καθορισμός ειδικών ενεργειακών προδιαγραφών σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις: α) Του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδο τικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α/180/ ) και ιδίως της περίπτωσης στ της παραγράφου 3 του άρθρου 9. β) Του ν. 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενερ γειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις (καταστήματα οπτικών, θέματα ΕΠΕ, ΦΜΑ κλπ)» (ΦΕΚ Α/89/ ). γ) του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περι βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α/ 209/ ). δ) Του ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ Α/187/ ) και ιδίως του άρθρου 2. ε) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98/ ). στ) Του Π.Δ. 51/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» (ΦΕΚ Α/46/ ), όπως ισχύει. ζ) Της αριθμ. 2876/2009 Απόφασης Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β/ 2234/ ). η) Του Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργεί ων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α/213/ ). θ) Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221/ ), όπως ισχύει. ι) Του Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α/243/ ). ια) Της αριθμ. Δ6/Β/ΟΙΚ. 5825/2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος Ενέργει ας και Κλιματικής Αλλαγής «Έγκριση Κανονισμού Ενερ γειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ Β/407/ ). ιβ) Της αριθμ. ΟΙΚ /2010 απόφασης της Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα γής «Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (ΦΕΚ Β/ 1387/ ). 2. Την ανάγκη καθορισμού ειδικών ενεργειακών προ διαγραφών για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, οι οποίες πρέπει να πληρούνται για τη δημιουργία των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

2 11404 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Καθορίζουμε τις ειδικές ενεργειακές προδιαγραφές των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, ως εξής: α) Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και εγκα ταστάσεων των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. Δ6/Β/ΟΙΚ. 5825/2010 κοινή απόφαση των Υπουρ γών Οικονομικών και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β/407/ ), καθώς και οι Τεχνικές Οδηγίες του TEE (ΤΟΤΕΕ), όπως εγκρίθηκαν με την αριθμ. οικ /2010 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β/1387/ ), όπως κάθε φορά ισχύουν. β) Οι ως άνω διατάξεις αφορούν στην υποχρέωση εκπόνησης Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης και έκδο σης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, τόσο σε περιπτώσεις νέων σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όσο και στο μέλλον σε περιπτώσεις ριζικής ανακαίνισης αυτών. γ) Για τμήματα σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, λειτουργικά ανεξάρτητα, που έχουν συνολική επιφάνεια κάτω των πενήντα (50) τετραγωνικών μέτρων εξακο λουθεί να υφίσταται η υποχρέωση ελέγχου της θερμο μονωτικής επάρκειας τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ και των ΤΟΤΕΕ εφαρμογής του. δ) Για την εξοικονόμηση νερού και τη διαχείριση των αποβλήτων των κτιρίων και εγκαταστάσεων των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων εφαρμόζονται οι εκάστοτε εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι του σύν θετου τουριστικού καταλύματος και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα. Κυβερνήσεως. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ F Αριθμ /Δ2 (2) Παράταση μεταβατικής περιόδου του άρθρου 9 παρ. 1 ν. 3848/2010 για τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευ τικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκ παίδευση. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι. Τις διατάξεις: 1. του άρθρου 9 παρ. 1 εδάφιο β του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α ). 2. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). II. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Παρατείνουμε τη μεταβατική περίοδο του άρθρου 9 παρ. 1 εδάφιο α του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α ) για τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έως και το σχολικό έτος Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 29 Φεβρουαρίου 2012 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ F Αριθμ. Δ16/012/107/Φ.Υπερ. (3) Έγκριση εργασίας νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών προ συμπλήρωση της υποχρεωτικής φυλά κων νυκτοφυλάκων της ΓΓΔΕ έτους Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1. Την υπ αριθ. 2876/ (ΦΕΚ. 2234/τ.Β / ) Απόφαση Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ. 221/τ.Α / ) «Καθορισμός και ανακατανομή των Υπουρ γείων» 3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ.297/τ.Α / ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λει τουργούν και υπαλλήλων του Δημοσίου και άλλες δια τάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το αρ. 6 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ.40/τ.Α / ). 4. Τις διατάξεις του αρ. 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ. 226/ τ.α / ). 5. Την αριθμ. πρωτ. Δ16/01/12/ απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε βάρδιες του προσωπικού υπηρεσιών της ΓΓΔΕ που απασχολείται σε 24ωρη βάση». 6. Το αριθ. 2/16606/0022/ έγγραφο του Γενι κού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με υπερωριακή απασχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. 7. Την με αρ.πρωτ.δ18α/οικ.12102/φ.πρ/ Από φαση Υπουργού ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ «Κατανομή πιστώσεων κρα τικού προϋπολογισμού έτους 2012 του Ε.Φ σε επιμέρους κωδικούς αριθμούς εξόδων». 8. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ γάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ. Α / ). 9. Τις διατάξεις του Π.Δ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ σεων από διατάκτες» (ΦΕΚ. 194/τ.Α / Την ανάγκη εργασίας νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρε ωτικής, των φυλάκων νυκτοφυλάκων, μονίμων και με σύμβαση που υπηρετούν στην Δ/νση Δ18, στη Δ/νση ΚΕΔΕ και στην ΥΑΣ. 11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη που θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού της ΓΓΔΕ έτους 2012 κ.α.ε 0512 (κωδι κός φορέα ), αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την εργασία νυκτερινή, Κυριακών και εξαι ρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής, των φυλάκων νυκτοφυλάκων μονίμων και με σύμβαση, για το έτος 2012 των κατωτέρω υπηρεσιών. 1. Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων και Προμηθειών (Δ18)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Φύλακες νυκτοφύλακες του συνεργείου αυτοκινήτων και των κτιρίων της ΓΓΔΕ Μόνιμο προσωπικό 1 υπάλληλος ώρες, Προσωπικό με σύμβαση 1 υπάλληλος ώρες, Δ/νση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημ. Έργων (Δ14) Φύλακες νυκτοφύλακες του κτιριακού συγκροτήματος της Δ/νσης ΚΕΔΕ. Μόνιμο προσωπικό 4 υπάλληλοι ώρες, Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ) Φύλακες νυκτοφύλακες των αποθηκών της ΥΑΣ στον Ασπρόπυργο. Μόνιμο προσωπικό 1 υπάλληλος ώρες, Το διαθέσιμο μηνιαίο ποσό ορίζεται στο 8% της συνο λικής δαπάνης και μέχρι του εγκεκριμένου ποσού. Κυβερνήσεως και έχει αναδρομική ισχύ ενός μηνός από τη δημοσίευσή της. Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ F Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ (4) Συμπλήρωση της αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/830/ (ΦΕΚ 134/Β /2012) Απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/75336/ Από φασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Συ γκρότηση και λειτουργία Γνωμοδοτικών Ειτιτροπών αξιολόγησης καταλληλότητας κινηματογραφικών έρ γων» (ΦΕΚ 1920/ Β/2011)». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 37 παρ. 4 του Ν. 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της Κινηματογραφικής Τέχνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 219). β) Του Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 213). γ) Του Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 243). δ) Του Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι σμού» (ΦΕΚ Α 146). ε) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. α) Την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/75336/ Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Συ γκρότηση και λειτουργία Γνωμοδοτικών Επιτροπών αξι ολόγησης καταλληλότητας κινηματογραφικών έργων» (ΦΕΚ 1920/ Β/2011)». β) την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/830/ (ΦΕΚ 134/Β /2012) Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟ ΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/75336/ Απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Συγκρότηση και λειτουργία Γνωμοδοτικών Επιτροπών αξιολόγησης καταλληλότη τας κινηματογραφικών έργων (ΦΕΚ 1920/ Β/2011)». 3. α) Το αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΚΟΜ/121674/1388/ έγγραφο της Διεύθυνσης Κινηματογράφου και Οπτι κοακουστικών Μέσων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. β) Το αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΚΟΜ/12697/180/ έγ γραφο της Διεύθυνσης Κινηματογράφου και Οπτικο ακουστικών Μέσων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Συμπληρώνουμε την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟ ΠΥΝΣ/830/ (ΦΕΚ 134/Β /2012) Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/75336/ Απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Συγκρότηση και λειτουργία Γνωμοδοτικών Επιτροπών αξιολόγησης καταλληλότητας κινηματογραφικών έρ γων» (ΦΕΚ 1920/ Β/2011)», ως εξής: Μετά την φράση «ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,» και πριν από την φράση «ως πρόεδρο» προστίθεται η φράση «ή ΔΕ Μεταφραστών Διερμηνέων». 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟ ΠΥΝΣ/75336/ Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Συγκρότηση και λειτουργία Γνωμοδο πκών Επιτροπών αξιολόγησης καταλληλότητας κινημα τογραφικών έργων» (ΦΕΚ 1920/Β/2011)», όπως τροποποιή θηκε με την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/830/ (ΦΕΚ 134/Β /2012) Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟ ΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/75336/ Απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Συγκρότηση και λειτουργία Γνωμοδοτικών Επιτροπών αξιολόγησης καταλληλότη τας κινηματογραφικών έργων» (ΦΕΚ 1920/ Β/2011)». Κυβερνήσεως. Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ F Αριθ. 773 (5) Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προ σώπου του Δήμου Κατερίνης με την επωνυμία «Δη μοτικό Ωδείο Κατερίνης». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως του άρθρου 280 παρ. Ι. 2. Τις διατάξεις του ΠΔ 142/2010 (ΦΕΚ 235/τ.Α / «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α / ) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

4 11406 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Το αριθ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 5. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α./ ) κατά τις οποίες, προβλέπεται η κα τάργηση των κενών οργανικών θέσεων των πολιτικών υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και στους ΟΤΑ α βαθμού. 6. Την αριθ. ΔΟΑ/Φ.14/1/οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης. 7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ 98/τ.Α / ). 8. Το Π.Δ. με το οποίο συστήθηκε Νομικό Πρόσωπο στον Δήμο Κατερίνης με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης» (ΦΕΚ 180/τ.Α / ). 9. Την αριθμ. 6731/ (ΦΕΚ 2240/τ.Β /2008) από φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί «Τροποποίησης συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου του Δήμου Κατερίνης με την Επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης». 10. Την αριθμ. 45/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Δη μοτικό Ωδείο Κατερίνης. 11. Την αριθμ. 678/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Κατερίνης περί έγκρισης της αριθμ. 45/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου». 12. Την αριθ. 1/2012 απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβου λίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Πιερίας, με την οποία γνωμο δοτεί για την έγκριση της αριθ. 45/2011 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου περί κατάρτισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε σίας αυτού. 13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 37α/1987 (ΦΕΚ 11/τ.Α / ) «Μερική επέκταση διατάξεων, που ισχύουν για τους δη μοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και στους υπαλλή λους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προ σαρμογή διατάξεων στις ρυθμίσεις του Ν.1586/86» και τις όμοιες του Π.Δ. 22/1990 (ΦΕΚ 7/τ.Α / ) «Μερική επέκταση διατάξεων, που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την αριθμ. 45/2011 απόφαση του Διοικητι κού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυ μία Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης με την οποία ψηφίστηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του που έχει ως εξής: Άρθρο 1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. Ως νομικό πρόσωπο του Δήμου Κατερίνης, διέπεται από τις σχετικές εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) και σύμ φωνα με την συστατική πράξη όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ως μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα διέπεται από τη νομοθεσία περί Ωδείων και ειδικότερα από το β.δ. 16/1966 όπως τροποποιήθηκε από το ν. 299/1976 και κάθε άλλο σχετικό νόμο ή απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού όπως ισχύει κάθε φορά. Το Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης διοικείται από εννεα μελές (9 Μέλη) Διοικητικό Συμβούλιο που τα τακτικά Μέλη του ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν: Ο Δήμαρχος και τέσσερις (4) Δημοτικοί Σύμβουλοι ή πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι, τουλάχιστον δύο (2) από τα Μέλη θα προέρχονται από τη μειοψηφία διότι τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι περισ σότερα από 5. Σε περίπτωση που δεν συμμετέχει ο Δήμαρχος οπότε και αυτοδίκαια είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβου λίου του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης, τότε ο πρόεδρος ορίζεται, από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του δημάρχου και είναι ένας από τους 5 δημοτικούς συμβούλους. Επίσης, ορίζεται από τους 5 συμβούλους κατά τον ίδιο τρόπο και ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμ βουλίου. Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων διότι το Δη μοτικό Ωδείο απασχολεί περισσότερους από 10 εργαζο μένους, και θα υποδεικνύεται από την Γενική Συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων. Τρεις (3) δημότες που είναι χρήστες των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελ ματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται για ένα (1) έτος. Των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου προΐσταται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος επο πτεύει και ελέγχει τις υπηρεσίες έτσι ώστε να εξασφαλί ζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικη τικού Συμβουλίου, ασκεί τη διοίκηση του Οργανισμού, μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών νόμων, κα νονιστικών πράξεων και κανονισμών, έχει την ευθύνη της δράσης και της εν γένει εύρυθμης λειτουργίας του Οργανισμού, εισηγείται προς το Δ.Σ. τα μέτρα που απαιτούν ρύθμιση για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης, καθώς και την τροποποίηση διατάξεων που αφορούν τον Ορ γανισμό. Αναθέτει μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. σε τρίτους τη μελέτη για αντιμετώπιση θεμάτων του Ορ γανισμού, υπογράφει κατ εξουσιοδότηση του Δ.Σ. τις διάφορες συμβάσεις του Οργανισμού, καθώς και τα αποφασιστικής σημασίας εξερχόμενα έγγραφα, εκπρο σωπεί το Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης ενώπιον πάσης αρχής, δικαστικώς και εξωδίκως έναντι παντός και δύ ναται δε, με απόφασή του, να αναθέτει σε πληρεξούσιο δικηγόρο, τη νομική υποστήριξη του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης, για την παροχή νομικών οδηγιών και κα τευθύνσεων καθώς και γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων νομικής φύσεως. Άρθρο 2 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Τις υπηρεσίες του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης συ γκροτούν:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας και Οικονομικής Διαχείρισης 2. Η Διεύθυνση μουσικής εκπαίδευσης στην οποία υπά γονται οι Σχολές και το Τμήμα Φιλαρμονικής Άρθρο 3 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης» Οι αρμοδιότητες του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Ωδείο Κατερί νης» ανάγονται στην παροχή μουσικής εκπαίδευσης, στην οργάνωση συναυλιών και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσε ων, στη διάδοση της μουσικής και λοιπές αρμοδιότητες που προβλέπονται από την συστατική του Πράξη. Άρθρο 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Οι αρμοδιότητες και τα αντικείμενα κάθε υπηρεσιακής μονάδας καθορίζονται ως εξής: 1. Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας και Οικονομικής Διαχείρισης A) Το Γραφείο Γραμματείας επιμελείται: Τη διεξαγωγή κάθε διοικητικής υπηρεσίας του Ωδείου και ειδικότερα: Το προσωπικό του επιμελείται για τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων έτσι ώστε τα προς συζήτηση θέ ματα να εισάγονται πλήρη στο Δ.Σ. Τηρεί τα βιβλία πρακτικών και αποφάσεων του Διοι κητικού Συμβουλίου και φροντίζει για την διατύπωση των αποφάσεων που έχουν ληφθεί και την τοποθέτησή τους στο αρχείο. Επιμελείται την υποβολή των αποφάσεων προς επι κύρωση στις αρμόδιες υπηρεσίες, παρακολουθεί την έγκρισή τους, ενημερώνει τα σχετικά βιβλία και κοινο ποιεί τις αποφάσεις στους ενδιαφερομένους. Παραλαμβάνει την αλληλογραφία, την πρωτοκολλεί και την κατανέμει στις αρμόδιες υπηρεσίες. Διενεργεί την αλληλογραφία και τηρεί το αρχείο. Τηρεί το Μητρώο όλου του προσωπικού του Ωδείου, παρακολουθεί την εξέλιξή του, προσμετράει το χρόνο υπηρεσίας και καταχωρεί κάθε μεταβολή. Τηρεί το πρωτόκολλο και την σφραγίδα του Ωδείου, όπως και το αρχείο των εγγράφων. Επίσης τηρεί το Μητρώο των μαθητών, τα βιβλιάρια αυτών και όλα τα απαραίτητα βιβλία για τη λειτουργία των Σχολών. Επιμελείται για την εφαρμογή των διατάξεων περί Ο.Τ.Α., καθ άπασες τις λειτουργίες και για την τήρηση των εκάστοτε ισχυόντων νόμων, υπουργικών και λοιπών αποφάσεων και διατάξεων. Δέχεται αιτήσεις και προωθεί στο Δ.Σ. και τον Διευ θυντή κάθε ζήτημα αρμοδιότητάς τους. Διενεργεί τις εγγραφές των μαθητών σπουδαστών σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. και τις σχετικές διατάξεις. Τηρεί βιβλία φοίτησης των μαθητών σπουδαστών και παρακολουθεί την ενημέρωση των βιβλιαρίων σπου δών. Μεριμνά, σε συνεργασία με τον Διευθυντή, για την έγκαιρη υποβολή στο αρμόδιο Υπουργείο των μαθητο λογίων και κάθε υποχρεωτικής κατάστασης ή στοιχείου που ζητούν οι Προϊστάμενες Αρχές. Επιμελείται για την διοργάνωση των συναυλιών, σεμι ναρίων και διαγωνισμών που διοργανώνει το Δημοτικό Ωδείο. Έχει επαφή με το κοινό προκειμένου να εξυπηρετούν τους μαθητές του Ωδείου, τους γονείς τους, τους καθη γητές και οποιονδήποτε άλλο προκειμένου να επιτυγ χάνεται η εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος. B) Το γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης επιμελείται: Για την έγκαιρη είσπραξη των εσόδων του Ωδείου από κάθε πηγή. Τηρεί, σε συνεργασία με την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Κατερίνης, τα λογιστικά βιβλία και τα πάσης φύσεως οικονομικά στοιχεία και παραστατικά που αφο ρούν το προσωπικό, τις προμήθειες, έσοδα και δαπάνες του Ωδείου, όπως καταστάσεις μισθοδοσίας, αποδείξεις πληρωμών, ασφαλιστικά στοιχεία, τιμολόγια, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, εντάλματα πληρωμής, αποδείξεις διδάκτρων, ενεργεί την πληρωμή προσωπικού και κάθε δαπάνης του Ωδείου, πάντα σε συνεργασία με την τα μειακή υπηρεσία του Δήμου Κατερίνης. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό, παρακολουθεί την εξέλιξή του και συντάσσει τον οικονομικό απολογι σμό. Τηρεί βιβλίο υλικού στο οποίο καταγράφεται άπας ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός του Ωδείου, όπως όργανα, βιβλία, δίσκοι, ηχητικά μηχανήματα, κινητός ηλεκτρικός εξοπλισμός, έπιπλα και λοιπά είδη. Το Δ.Σ. του Ωδείου δικαιούται ανά πάσα στιγμή να ζητά και να λαμβάνει έγγραφα, διευκρινήσεις και εξηγή σεις για τη λειτουργία του τμήματος και είναι αρμόδιο για την εφαρμογή της πειθαρχικής διαδικασίας. Η πει θαρχική διαδικασία είναι ανάλογη της εφαρμοζόμενης για τους Ο.Τ.Α. 2. Διεύθυνση μουσικής εκπαίδευσης Ο Διευθυντής της Μουσικής Εκπαίδευσης διευθύνει και εποπτεύει επί των καλλιτεχνικών θεμάτων όλων των τμημάτων και σχολών. Ειδικότερα: α) Διευθύνει, εποπτεύει και ρυθμίζει τις διάφορες ερ γασίες. β) Καταρτίζει σε συνεργασία με τους καθηγητές τα προγράμματα διδασκαλίας και διδακτέας ύλης. γ) Παρακολουθεί την εργατικότητα και την απόδο ση του διδακτικού προσωπικού επί των καλλιτεχνικών θεμάτων και εφαρμόζει τους Νόμους, τον Οργανισμό αυτό, τον Κανονισμό και τις αποφάσεις του Δ.Σ για τα θέματα της αρμοδιότητάς του. δ) Μεριμνά, ώστε η διδασκαλία να γίνεται με τον καλύτερο τρόπο και να βρίσκεται πάντοτε σε υψηλή ποιοτική στάθμη και φροντίζει για τη βελτίωση των προγραμμάτων. ε) Συμμετέχει, όταν κληθεί, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς ψήφο και εισηγείται θέματα της αρμοδιότητας του. στ) Υπογράφει τους τίτλους σπουδών, τα μαθητολό για και κάθε έγγραφο σχετικό με τη διδασκαλία και τη λειτουργία των σχολών. ζ) Μεριμνά για την έγκαιρη υποβολή στο Υπουργείο Πολιτισμού των μαθητολογίων και κάθε υποχρεωτική κατάσταση ή στοιχείο, που ζητούν οι προϊστάμενες αρχές. η) Ρυθμίζει το χρόνο διάρκειας των εξετάσεων, τη συγκρότηση των προβλεπομένων επιτρόπων, την έγκαι ρη ενημέρωση του Υπουργείου Πολιτισμού και γενικά κατευθύνει κάθε μέτρο απαραίτητο για την κανονική και νόμιμη διεξαγωγή των εξετάσεων.

6 11408 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) θ) Ρυθμίζει το χρόνο και τρόπο επιδείξεων, συναυλιών και άλλων εμφανίσεων μαθητών, καθηγητών και ορχή στρας του Ωδείου σε συνεργασία με τους καθηγητές και το Δ.Σ. Επειδή ο Διευθυντής της Μουσικής Εκπαίδευσης είναι επιφορτισμένος και με το παραπάνω αναφερόμενο έργο οι ώρες διδασκαλίας του είναι μειωμένες. Η κάθε εκπαιδευτική καλλιτεχνική υπηρεσία του Ωδείου διεξάγεται δια μέσου των παρακάτω αναφερο μένων σχολών και τμημάτων: Α. Προωδιακή Σχολή. Β. Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών μαθημάτων. 1. Προετοιμασίας μαθητών για εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. (Τμή ματα Μουσικολογίας). 2. Αρμονίας: Ωδική και Ειδικό Αρμονίας. 3. Ενορχήστρωσης Ενοργάνωσης: Ενορχήστρωση Ενοργάνωση Πνευστών Οργάνων (Μπάντα). 4. Πολυφωνίας: Αντίστιξη και Φούγκα 5. Σύνθεσης: Σύνθεση. 6. Διεύθυνσης Ορχήστρας και Χορωδίας Γ. Σχολή Ενόργανης Μουσικής. 1. Πλήκτρων: Πιάνο, Ακορντεόν, Τσέμπαλο και Εκκλη σιαστικό Όργανο. 2. Εγχόρδων: Άρπα, Βιολί, Βιόλα, Βιολοντσέλο, Κοντρα μπάσο, Μαντολίνο, Κιθάρα. 3. Ξύλινων πνευστών: Φλάουτο, Φλάουτου Dolce, Όμποε, Κλαρινέτο, Σαξόφωνο, Φαγκότο. 4. Χάλκινων πνευστών: Κόρνο, Τρομπέτα, Τρομπόνι, Τούμπα. 5. Κλασσικών Κρουστών Δ. Σχολή Μονωδίας. 1. Μονωδίας. 2. Μελοδραματικής Ε. Σχολή Εκκλησιαστικής Μουσικής Βυζαντινής Μουσικής. ΣΤ. Σχολή Ελληνικής και Παραδοσιακής Μουσικής. Παραδοσιακών και Λαϊκών Πνευστών, Εγχόρδων και Κρουστών οργάνων. Ζ. Σχολή Μοντέρνας Μουσικής. 1. Ενόργανης Μουσικής: Ηλεκτρική Κιθάρα, Ηλεκτρικό Μπάσο, Jazz Πιάνο, Drums, Τρομπέτα, Τρομπόνι. 2. Θεωρητικών Μαθημάτων: Θεωρία, Jazz Αρμονία, Ενορχήστρωση, Ανάλυση. 3. Μουσικής Τεχνολογίας: Tεχνική Studio. 4. Ορχήστρα Νέων H. Σχολή Κλασικού Χορού Επιμελείται για τη διδασκαλία των μαθημάτων, την κατάρτιση ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας, με επιμέλεια και του Διευθυντή, την οργάνωση σεμιναρίων και συναυλιών των σχολών του Ωδείου. Οι καθηγητές και οι δάσκαλοι του τμήματος αυτού βαθμολογούν τους σπουδαστές, παρευρίσκονται στις απολυτήριες εξετάσεις, ακολουθούν το πρόγραμμα δι δασκαλίας και συνυπογράφουν τους απονεμόμενους τίτλους, όπως ειδικώς κατά νόμο απαιτείται. Οι αρμοδιότητες του τμήματος μπορούν να συμπλη ρώνονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας. Σχολές και Τμήμα Φιλαρμονικής Ο Αρχιμουσικός εποπτεύει επί του τμήματος της φι λαρμονικής. Ειδικότερα: α) Διευθύνει, εποπτεύει και ρυθμίζει τις διάφορες ερ γασίες του τμήματός του. β) Καταρτίζει σε συνεργασία με τους μουσικούς τις αναγκαίες πρόβες. γ) Μεριμνά για την ποιοτική αναβάθμιση της μπά ντας. δ) Ρυθμίζει το χρόνο, τον τρόπο και τον τόπο εμφα νίσεων της μπάντας. ε) Επιμελείται για την άρτια εμφάνιση της μπάντας τόσο από οπτικής όσο και από ηχητικής σκοπιάς. στ) Φροντίζει για την ανανέωση του στελεχιακού δυ ναμικού της μπάντας και της χορωδίας και μάλιστα από το φυτώριο της μουσικής εκπαίδευσης του Ωδείου. ζ) Αναφέρεται στον Καλλιτεχνικό Διευθυντή και μέσω αυτού στο Δ.Σ. για κοινή προβολή του έργου του Δημο τικού Ωδείου Κατερίνης και για κοινές εκδηλώσεις. Άρθρο 5 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η οργανική σύνθεση και κατάταξη των θέσεων του προσωπικού του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης ορίζεται ως εξής: Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ α) ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑ ΓΕΙΣ Κλάδος ΔΕ1 Διοικητικός Μια (1) θέση με βαθμούς Δ Α Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙ ΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ α) ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΟΥ Μία (1) θέση Διευθυντή Μουσικής Εκπαίδευσης (Καλ λιτεχνικού διευθυντή). Μία (1) θέσεις Μουσικού, Εκπαιδευτικού Προσωπικού Καθηγητή Βιολιού Καθηγητή Βιολοντσέλου Καθηγητή Μπουζουκιού Καθηγητή Ακορντεόν Τρείς (3) θέσεις Μουσικών Εκπαιδευτικού Προσωπικού Καθηγητών Κιθάρας Έξι (6) θέσεις Μουσικών, Εκπαιδευτικού Προσωπικού Καθηγητών Πιάνου Καθηγητή Τρομπέτας Καθηγητή Φλάουτου Dolce Δύο (2) θέσεις Μουσικών Εκπαιδευτικού Προσωπικού Καθηγητών Ανώτερων θεωρητικών Καθηγητή Μονωδίας Διευθυντού χορωδίας Μια (1) θέση ΥΕ καθαριστριών β) ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Μία (1) θέση Αρχιμουσικού

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙ ΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (άρθρο 18 του ν. 2190/1994) To Δημοτικό Ωδείο μπορεί να προσλαμβάνει εποχιακό προσωπικό ιδιωτικού δικαίου με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ως Μουσικούς, Καθηγητές Δασκάλους, για κάλυψη έως 20 θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού δι αφόρων ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών των τμημά των της Μουσικής Εκπαίδευσης και της Φιλαρμονικής, λόγω του ότι εξ αντικειμένου είναι ανέφικτος ο πλήρης προγραμματισμός τμημάτων και θέσεων διδασκαλίας ανά διδακτικό έτος, ένεκα της αυξομειώσεως του αριθ μού των σπουδαστών, της αλλαγής κατευθύνσεως των σπουδαστών επί των διδασκομένων αντικειμένων, της κατάργησης ή δημιουργίας νέων τμημάτων κ.λπ. Τέτοιες θέσεις είναι αυτές των καθηγητών απάντων των μουσικών οργάνων και των μαθημάτων των σχο λών, όπως περιγράφονται στα εδ. 1 και 2 του άρθ. 3 (ενδεικτικά: Υποχρεωτικού Πιάνου, Πιάνου Συνοδείας, Τσέμπαλου, Ηλεκτρικής Κιθάρας, jazz πιάνου, σαξοφώ νου, drums, λαούτου, ταμπουρά, νέϊ κλαρίνου, παραδο σιακών κρουστών, πολίτικης λύρας, θεωρητικών, βιολιού, σαντουρίου, κοντραμπάσσου, ακορντεόν, ξύλινων πνευ στών, χάλκινων πνευστών, βιόλας κ.λπ.). Άρθρο 6 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Τα προσόντα διορισμού των υπαλλήλων του Δημοτι κού Ωδείου ορίζονται: Για το προσωπικό με σχέση δημοσίου δικαίου τα ισχύοντα με τα προσόντα διορισμού των υπαλλήλων των Δήμων του ν. 3584/2007 «Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.». Για τον Διευθυντή Μουσικής Εκπαίδευσης (Καλλι τεχνικό Διευθυντή). Δίπλωμα σύνθεσης ή πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορ χήστρας ή κλασικής κιθάρας ή μονωδίας μαζί με πτυχίο φυγής και δεκαετής τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία στα αναγνωρισμένα εκπαιδευτήρια από το Υπουργείο Πολιτισμού (β.δ. 16/1966), ή δίπλωμα πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασικής κιθάρας ή μονωδίας και δεκαετής τουλάχιστον συναφής καλλιτεχνική στα διοδρομία, που αποδεικνύεται με παραστατικά στοιχεία, που αφορούν ρεσιτάλ ή σύμπραξη με ορχήστρες ή ως σολίστ. Ο τίτλος σπουδών μπορεί να προέρχεται: ι) από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης ή αναγνωρι σμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής, ιι) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ανώτερη Σχο λή χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιιι) από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ανώτερη Σχολή χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναγνω ρισμένη ισοτιμία. Για τους καθηγητές Μουσικής Εκπαίδευσης. Δίπλωμα ή πτυχίο της ειδικότητας του διδασκόμε νου μαθήματος των οριζομένων από το αρθρ. 15 β.δ. 16/1966 μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 5/ετής ευδόκιμος σταδιοδρομία ως σύνθετου ή διδασκάλου της σχετικής ειδικότητος εις αναγνωρισμένο Ωδείων ή Μουσική Σχολήν. Για τον αρχιμουσικό Διπλώματα ή πτυχία «ενοργανώσεως πνευστών ορ γάνων και διευθύνσεως μπάντας αρμονίας, ή ωδικής, αντιστίξεως και φυγής και τριετής προϋπηρεσία ως μουσικού εκτελεστού. Εν ελλείψει υποψηφίων κεκτημένων, δίπλωμα αντιστί ξεως και φυγής αρκούν τα λοιπά διπλώματα ή πτυχία. Για τον κορυφαίου μουσικό Δίπλωμα ή πτυχίο της ειδικότητας οργάνου ανεγνω ρισμένου Ωδείου ημεδαπής ή αλλοδαπής και διετής προϋπηρεσίας της αυτής ειδικότητας. Άρθρο 7 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Με το σχολικό κανονισμό που ψηφίζεται από το Δ.Σ., καθορίζονται ο τρόπος φοίτησης σε κάθε σχολή, τα της βαθμολόγησης, οι εξετάσεις των μαθητών, τα είδη των διδασκομένων μουσικών οργάνων και σπουδών και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την λειτουργία των σχολών και τμημάτων του Ωδείου, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται όσα ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Το Ωδείο με απόφαση του συμβουλίου του μπορεί να δημιουργεί παραρτήματα, περαιτέρω σχολές και τμήματα διδασκαλίας μουσικών οργάνων, καθώς και να καταργεί κάποιες από τις σχολές ή τα τμήματα για οικονομοτεχνι κούς λόγους, υπό τον όρο μη καταργήσεως των σχολών που είναι απαραίτητες για την άδεια λειτουργίας του. Άρθρο 8 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Στις διοικητικές ενότητες των υπηρεσιών του Δημοτι κού Ωδείου Κατερίνης προΐστανται υπάλληλοι ανάλογα με την ειδικότητα του γνωστικού αντικειμένου. Στο Αυτοτελές Γραφείο της Γραμματείας και της οι κονομικής διαχείρισης προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 εν ελλείψει αυτού κλάδου ΤΕ 17 και εν ελλείψει αυτού κλάδου ΔΕ1. Στη Δ/νση Μουσικής Εκπαίδευσης και το τμήμα Φι λαρμονικής προΐστανται υπάλληλοι προερχόμενοι από το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό αντίστοιχα με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ελλείψει μο νίμου υπαλλήλου. Η επιλογή του προϊσταμένου του αυτοτελούς γρα φείου διενεργείται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΟΤΑ του δήμου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2190/1994 και την νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά. Η επιλογή των Δ/ντών Μουσικής Εκπαίδευσης διε νεργείται κατόπιν αποφάσεως του Δ/κού Συμβουλίου του Δημοτικού Ωδείου από το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό που υπηρετεί. Η θητεία των Διευθυντών Μουσικής Εκπαίδευσης ορί ζεται για έναν χρόνο. Η επανεκλογή του αυτού προσώπου των Διευθυντών Μουσικής Εκπαίδευσης του Ωδείου ανήκει στη διακρι τική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 9 Κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος οργανι σμού οι υπηρετούντες υπάλληλοι του Δημοτικού Ωδείου κατατάσσονται σε αντίστοιχες θέσεις των σχετικών κλάδων. Η κατανομή του προσωπικού στις επί μέρους σχολές και τμήματα, γίνεται με απόφαση του προέδρου, λαμ βάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των σχολών και τμημάτων, τα προσόντα, την πείρα και τις ειδικές γνώσεις των υπαλλήλων μετά από την εισήγηση του Διευθυντή Μουσικής Εκπαίδευσης.

8 11410 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 10 Το Δ.Σ. του Ωδείου καθορίζει με ανά έτος απόφασή του τα δίδακτρα και τα δικαιώματα εγγραφής που θα καταβάλουν οι μαθητές σπουδαστές του, ανάλογα βέβαια με την βαθμίδα και το είδος της εκπαίδευσης. Άρθρο 11 Το Δ.Σ. του Ωδείου μπορεί να διοργανώνει σεμινάρια, συναυλίες και λοιπές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή και συνεργασία καλλιτεχνών εγνωσμένου κύρους, που δεν θα ανήκουν στη δύναμη του Ωδείου, με ή χωρίς εισιτήριο, και με τη συνδρομή χορηγών όπου τούτο είναι εφικτό, τυχόν δε έσοδα θα διατίθενται για τις ανάγκες του Ωδείου ή για φιλανθρωπικό σκοπό. Ο Διευθυντής Μουσικής Εκπαίδευσης εισηγείται στο Δ.Σ. τα σχετικά με τις ανωτέρω διοργανώσεις. Άρθρο 12 Κάθε άλλη λεπτομέρεια λειτουργίας των επί μέρους υπηρεσιών, όπως επίσης τα σχετικά με τις εγγραφές των σπουδαστών, τον έλεγχό τους, τις εξετάσεις τους, τις υποτροφίες των αριστούχων ή των τυχόν απόρων και των άλλων ειδικών κατηγοριών σπουδαστών που απαλλάσσονται των διδάκτρων, τις διάφορες εκδηλώ σεις του Ωδείου, που δεν προβλέπονται από τον παρό ντα Οργανισμό, ρυθμίζονται με τον σχολικό κανονισμό και τον κανονισμό λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ., βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ Άρθρο: ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δημοτικού Ωδείου Κατερί νης έτους 2012, ύψους , η οποία θα βαρύ νει τους οικείους κωδικούς Κ.Α , , , , , , , , , , και ανάλογη θα είναι η δαπάνη για τα επόμενα έτη. Κυβερνήσεως. Κατερίνη, 22 Φεβρουαρίου 2012 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης EYΘΥΜΙΟΣ N. ΣΩΚΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΠΟ. ΣΧΟΛΕΣ 1. ΣΧΟΛΗ ΠΙΑΝΟΥ 2. ΣΧΟΛΗ ΕΓΧΟΡΔΩΝ: βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο.

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΠΟ. ΣΧΟΛΕΣ 1. ΣΧΟΛΗ ΠΙΑΝΟΥ 2. ΣΧΟΛΗ ΕΓΧΟΡΔΩΝ: βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο. 1 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ.Ω.Λ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΠΟ. ΣΧΟΛΕΣ 1. ΣΧΟΛΗ ΠΙΑΝΟΥ 2. ΣΧΟΛΗ ΕΓΧΟΡΔΩΝ: βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο. 3. ΣΧΟΛΗ ΠΝΕΥΣΤΩΝ: φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, φαγκότο, σαξόφωνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με Σύμβαση ορισμένου Χρόνου επί ωρομίσθια, στο Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου και των παραρτημάτων αυτού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με Σύμβαση ορισμένου Χρόνου επί ωρομίσθια, στο Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου και των παραρτημάτων αυτού ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διονυσίου 13Α, Τ.Κ 71601 Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2813409863 Fax: 2813409809 Emai: dikeh@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ιωάννινα, 26/7/2012 Αριθμ. Πρωτ. -1000- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού στα εκπαιδευτικά τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων, Σχολή Κλασικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 30-11-2012 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού 1.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού 1.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα για αναγνωρισμένης Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 69ΔΡΟΛ8Γ-ΙΟΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 69ΔΡΟΛ8Γ-ΙΟΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 29 07 2015 ----------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:1691 Καραολή Δημητρίου &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με Σύμβαση ορισμένου Χρόνου επί ωρομίσθια, στο Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου και των παραρτημάτων αυτού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με Σύμβαση ορισμένου Χρόνου επί ωρομίσθια, στο Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου και των παραρτημάτων αυτού ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διονυσίου 13Α, Τ.Κ 71601 Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2813409863 Fax: 2813409809 Emai: dikeh@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 03-09-2014 ----------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:1745 Καραολή Δημητρίου &

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Βενιζέλου 67 Τηλ. 50-9 Φαξ: 50963 E-mail: odeio@dkavalas.gr Πληρ: Ε. Παράσχου Καβάλα, Νοεμβρίου 04 Α.Π: 549 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με Σύμβαση ορισμένου Χρόνου επί ωρομίσθια, στο Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου και των παραρτημάτων αυτού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με Σύμβαση ορισμένου Χρόνου επί ωρομίσθια, στο Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου και των παραρτημάτων αυτού ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διονυσίου 13Α, Τ.Κ 71601 Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2813409863 Fax: 2813409809 Emai: dikeh@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 10-09-2014 ----------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:1847 Καραολή Δημητρίου &

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου Δ.Ο.Π.Α.Ρ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου Δ.Ο.Π.Α.Ρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Ρ. (Ν.Π.Δ.Δ.) Αρ. Πρωτ. 2751 Ρόδος, 11-11-2015 Τηλ. :22410 27427, 26385 Φαξ: 22410 78649, 37149

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόσληψης καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόσληψης καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Βενιζέλου 67, 65403 Καβάλα Τηλ. 250.2229 Φαξ: 250.22963 E-mail: info@dok.gr Πληρ: Ε. Καλώτη Καβάλα 02.09.206 Α.Π: 664 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Βενιζέλου 67 Τηλ. 250-2229 Φαξ: 25022963 E-mail: odeio@dkavalas.gr Πληρ. Ελ. Καλώτη Καβάλα 4 Νοεμβρίου 205 Α.Π: 742 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόσληψης καλλιτεχνικού-διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 14 07 2017 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.: 1976 Καραολή Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πλ. Δημοκρατίας, Περιστέρι - Τ.Κ. 2 34 Τηλέφωνο: 20.57.0.06, 20.57.83.260 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Περιστέρι, 0--4 Αρ. Πρωτ. οικ.43044

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ταχ. /νση: 630 75 Ιερισσός Ιερισσός, 10-10-2016 Τηλ.: 2377 0 21130, 23770 21121 Αρ.Πρωτ: 414 Fax: 2377 0 21132 E mail:aristoteleio@dimosaristoteli.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΩΝ Α. Ωδείο Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΩΝ Α. Ωδείο Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( Η.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) Κων/πόλεως 59 Ορεστιάδα 22 Οκτωβρίου 2014 Τ.Κ. 682 00 - Νέα Ορεστιάδα Αριθµ. 350 τηλ. &φαξ :2552027272 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ιωάννινα, 01 /09/2014 Αριθμ. Πρωτ. -1096 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού στα εκπαιδευτικά τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων, Σχολή Κλασικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΩΔΕΙΟΥ. 2 9 μήνες. 1 9 μήνες

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΩΔΕΙΟΥ. 2 9 μήνες. 1 9 μήνες ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 01/07/2016 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Το Δημοτικό Κέντρο Μουσικής και Χορού Θεσσαλονίκης

Το Δημοτικό Κέντρο Μουσικής και Χορού Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 31-10-2016 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 1403 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ταχ. Δ/νση: 630 75 Ιερισσός Ιερισσός, 13-10-2015 Τηλ.: 2377 0 21130, 23770 21121 Αρ.Πρωτ: 345 Fax: 2377 0 21132 E mail:aristoteleio@dimosaristoteli.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.)

Ο Πρόεδρος της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) Αγία Βαρβάρα, 13/9/2013 Α.Π.: 3488 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη εκπαιδευτικού καλλιτεχνικού προσωπικού στα πολιτιστικά τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Δημοτικό Ωδείο Αγίας Βαρβάρας,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το υπ αριθ. 9/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το υπ αριθ. 9/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 9/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας. Αριθ.αποφ. 64/14 Π ε ρ ί λ η ψ η «Έγκριση ή μη προκήρυξης συνεργατών»

Διαβάστε περισσότερα

αποδεδειγμένη: διδασκαλία σεμιναρίων, συμμετοχή σε συνέδρια ή φεστιβάλ παραδοσιακών χορών.

αποδεδειγμένη: διδασκαλία σεμιναρίων, συμμετοχή σε συνέδρια ή φεστιβάλ παραδοσιακών χορών. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 3-10-2013 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλ.: Σταδίου 7 0 8 0 7 44 97 9 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παύλος Μελάς, 4/10/2013 Αριθ.πρωτ. 1264/ 2013. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Άμφισσα, 19 Οκτωβρίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ : 26604

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Άμφισσα, 19 Οκτωβρίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ : 26604 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Άμφισσα, 19 Οκτωβρίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ : 26604 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη εκπαιδευτικού καλλιτεχνικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΝOMOY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΝOMOY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κουφάλια, 29 Ιανουαρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Αριθμ. Πρωτ: 1520 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διαφάνειας Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1356 3 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 94541/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Μουσικού Γυμνασίου και Γενικού Μουσικού Λυκείου στους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πλ. Δημοκρατίας 1, - Τ.Κ. 121 34 Τηλέφωνο: 210.57.01., 210.57.83.260 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ, 23/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Περιστέρι, 12/9/2013 Αρ. Πρωτ. οικ.29588. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2013. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Περιστέρι, 12/9/2013 Αρ. Πρωτ. οικ.29588. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2013. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΩΞ2-ΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πλ. Δημοκρατίας, -ΤΚ 234 Τηλέφωνο: 20.57.0.06, 20.57.83.260

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη ΣΜΕ 1/2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Πειραιά. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Ν.

Προκήρυξη ΣΜΕ 1/2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Πειραιά. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 31/08/2016 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 1742 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 6 Πλαζ Βοτσαλάκια, Καστέλα Πειραιά Τ.Κ. 185

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Δ/ση : Σοφοκλή Βενιζέλου 114, Ηλιούπολη Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. αποφ. 84/ 2014

Αριθμ. αποφ. 84/ 2014 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Ευβοίας ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΝΠΔΔ Δήμου Χαλκιδέων Ταχ. Δνση: Φαρμακίδου 5 Χαλκίδα _ τκ 3400 ΠΛΗΡ: κ. Φώτης Γκούνης Email: doappex@hotmail.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Δ/ση : Σοφοκλή Βενιζέλου 114, Ηλιούπολη Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 10/09/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΟΥΛΤΑΝΑ Αριθμ. Πρωτ.: 247 ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 654 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 654 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θεσσαλονίκη 26/7/2017 ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 654 ΦΡΑΓΚΩΝ 15 - Τ.Κ. 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ. 2310 522.157, 500.359 FAX 2310 522.158

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ Αθήνα,16 Ιανουαρίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ Αθήνα,16 Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλ.: Σταδίου 7 0 83 0 37 44 3 397 339

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 363/1996: Τμήματα Πανεπ.Μακεδονίας Οικονομικών-Κοινωνικών Επιστημών (169880)

ΠΔ 363/1996: Τμήματα Πανεπ.Μακεδονίας Οικονομικών-Κοινωνικών Επιστημών (169880) ΠΔ 363/1996: Τμήματα Πανεπ.Μακεδονίας Οικονομικών-Κοινωνικών Επιστημών (169880) Αρθρο :0 ΦΕΚ Α` 235/1996 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 363 `Ιδρυση Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π. «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Παρασκευής Λαύριο -9500 Τηλέφωνο : 90-7774 Fax : 90-5060 E-mail : thorikoslavreotikis@gmail.com Λαύριο:5/08/06 Αριθμ.Πρωτ.:776

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 - Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α Ε Ν Τ Α Ξ Η Σ Σ Τ Ο Υ Σ Κ Λ Α Δ Ο Υ Σ Π Ε Π Ε Π Ε 1 7.

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 - Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α Ε Ν Τ Α Ξ Η Σ Σ Τ Ο Υ Σ Κ Λ Α Δ Ο Υ Σ Π Ε Π Ε Π Ε 1 7. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 - Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α Ε Ν Τ Α Ξ Η Σ Σ Τ Ο Υ Σ Κ Λ Α Δ Ο Υ Σ Π Ε 1 6. 0 1 - Π Ε 1 6. 0 2 - Π Ε 1 7. 1 3 - Π Ε 1 7. 1 4 - Τ Ε 1 6 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αργοστόλι: 18-03-2015 ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ :634 Λεωφόρος Βεργωτή 16, Αργοστόλι Τηλ.26710 25600 Fax.26710 22847 Ε-mail:argostolitheatre@yahoo.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µε αντίτιµο)» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µε αντίτιµο)» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµπάκα 28/9/2015 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Ευθ. Βλαχάβα 1 Τ.Κ. 42200 Πληρ: Ζιανού άφνη Τηλ. 24323-50253 FAX 24320-23184 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Κορυδαλλός, 28/8/2014 Αρ. Πρωτ.: 306 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο «Οργανισμός Άθλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Άμφισσα, 22 Αυγούστου 2016 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ : 13066

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Άμφισσα, 22 Αυγούστου 2016 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ : 13066 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Άμφισσα, 22 Αυγούστου 2016 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ : 13066 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη εκπαιδευτικού καλλιτεχνικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 693 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 693 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θεσσαλονίκη 21/7/2016 ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 693 ΦΡΑΓΚΩΝ 15 - Τ.Κ. 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ. 2310 522.157, 500.359 FAX 2310 522.158

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΔΕΙΟΝ "ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ"

ΩΔΕΙΟΝ ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ ΩΔΕΙΟΝ "ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ" Αναγνωρισμένο από το κράτος 33 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ... Διδάσκονται όλα τα είδη Ενόργανης, Θεωρητικής και Φωνητικής Μουσικής Αγίας Λαύρας 95 210-2232339 210-2287555 www.odeio-nikos-skalkotas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. αποφ. 72/ 2016

Αριθμ. αποφ. 72/ 2016 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Ευβοίας ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΝΠΔΔ Δήμου Χαλκιδέων Ταχ. Δνση: ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ 15 ΧΑΛΚΙΔΑ _ τκ 3100 ΠΛΗΡ: κ. Φώτης Γκούνης ΤΗΛ. 222135110 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1078 30 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος 29-1-2013 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Αριθ. Πρωτ. 39 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2013 Για σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικού Ωδείου Θέρμης (Δ.Ω.Θ.), για την διδακτική περίοδο »

Δημοτικού Ωδείου Θέρμης (Δ.Ω.Θ.), για την διδακτική περίοδο » ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 14/27-06-2016 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Απόφαση 161/2016 ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση πρόσληψης καλλιτεχνικού διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΕΟΞΙΨ-ΚΞ0. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ (ΚΕΥΝΣ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚOΥ 11 ου ΤΗΣ 04/12/2012 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ.Σ.

ΑΔΑ: ΒΕΝΕΟΞΙΨ-ΚΞ0. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ (ΚΕΥΝΣ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚOΥ 11 ου ΤΗΣ 04/12/2012 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ (ΚΕΥΝΣ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚOΥ 11 ου ΤΗΣ 04/12/2012 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. Αρ. Απόφασης 104/2012 Στο Γραφείο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ 1. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου προβλέπονται στο Ν. 4009/2011 όπως εκάστοτε ισχύει, στον Οργανισμό και στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ : -0-205 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 772 ΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης προσωπικού μουσικώνμε σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης προσωπικού μουσικώνμε σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΔΑ: ΩΠΦΠΩΨΟ-915 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 04-10-2016 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. πρωτ. 48893 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & OIK/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Ζήκος Γεώργιος: Πρόεδρος.Σ. ηµοτικός Σύµβουλος. Κατσιγιάννης Επαµεινώνδας: Αντιπρόεδρος ηµοτικός Σύµβουλος

Ζήκος Γεώργιος: Πρόεδρος.Σ. ηµοτικός Σύµβουλος. Κατσιγιάννης Επαµεινώνδας: Αντιπρόεδρος ηµοτικός Σύµβουλος Ηµεροµηνία, 11.7.2012 Αρ. Πρωτ.: 780 ΑΔΑ: Β41ΛΟΡΝΝ-ΡΝΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη πρόσληψης δεκατριών (13)Καθηγητών στο Δημοτικό Ωδείο Αλμωπίας (26/08/2015)

Προκήρυξη πρόσληψης δεκατριών (13)Καθηγητών στο Δημοτικό Ωδείο Αλμωπίας (26/08/2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑ: 26/08/20 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Aριθ.Πρωτ.: 792 Ταχ. Δ/νση: ΚΥΠΡΟΥ 32 (ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) Ταχ. Κώδικας: 58400 ΑΡΙΔΑΙΑ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όργανα του Π.Μ.Σ Συντονιστική Επιτροπή Η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4909 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 340 17 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Κρωπίας έτους 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ MIΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ MIΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ: 9-2-2012 ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. πρωτ: 101 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΛ: 23733 50106, 23730 65686 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Λαμία, 29 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Λαμία, 29 Σεπτεμβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Λαμία, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Ταχ.Δ/νση: Αχιλλέως & Δυοβουνιώτη Ταχ.Κώδικας: 351 00 Λαμία Τηλέφωνα: 22310 52807, 28884 Αριθμ. Fax: 22310

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ : 6-09-206 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 54 ΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/206 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα: 5/10/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα: 5/10/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : 5/0/206 ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ:64 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΡΤΑΣ» ΒΑΣΙΛ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 28 ΑΡΤΑ ΤΗΛ: 268073595 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. 03 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 1 8 μήνες. 04 ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 1 8 μήνες

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. 03 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 1 8 μήνες. 04 ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 1 8 μήνες ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 14 07 2017 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 630 75 Ιερισσός Ιερισσός, 24-09-2015. Τηλ.: 2377 0 21130-23770 21121 Αρ.Πρωτ: 315

Ταχ. Δ/νση: 630 75 Ιερισσός Ιερισσός, 24-09-2015. Τηλ.: 2377 0 21130-23770 21121 Αρ.Πρωτ: 315 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ταχ. Δ/νση: 630 75 Ιερισσός Ιερισσός, 24-09-2015 Τηλ.: 2377 0 21130-23770 21121 Αρ.Πρωτ: 315 Fax: 2377 0 21132 E mail:aristoteleio@dimosaristoteli.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 01/07/2016 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΟΚ6Ξ-5Φ1. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διδακτικού προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΟΚ6Ξ-5Φ1. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διδακτικού προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµ.Αποφ. 126/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 13/ 2013 της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», Τ.Κ. 56123 Τηλ: 2310556202/727210 Email: dekpam@otenet.gr Αμπελόκηποι, 08/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ανακοινώνει

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ανακοινώνει ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σταυρούπολη, 26/08/2016 Αριθ.πρωτ. 916/2016. Για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όργανα του Π.Μ.Σ Συντονιστική Επιτροπή Η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΦΕΚ: Β 3411 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 του ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Πειραιά

Προκήρυξη υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 του ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Πειραιά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ς, 30/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 1913 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/νση: Καραγιώργη Σερβίας 6 Πλαζ Βοτσαλάκια, Καστέλα Τ.Κ. 185 33 τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΑΡΙΣ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Ν ο 75/2013

«ΦΑΡΙΣ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Ν ο 75/2013 «ΦΑΡΙΣ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 882/Δ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Ν ο 75/2013 Στην Καλαμάτα σήμερα 29 Αυγούστου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 συνήλθε στα γραφεία της Κ.Ε ΦΑΡΙΣ, Ασίνης 11 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΜΕΑΗ-13Μ ΑΡΙΘ. ΦΕΚ:Β 3954 / Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ. ΟΡΓ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΜΕΑΗ-13Μ ΑΡΙΘ. ΦΕΚ:Β 3954 / Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ. ΟΡΓ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ A - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ.Κώδικας:10184 - Αθήνα Πληροφορίες: Στ. Ακαλίδης, Ε. Ρίζος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα