ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΣΗ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΣΗ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ"

Transcript

1 ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΣΗ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ

2 Μήνσμα Γιοικηηού τολής Πσροβολικού Αγαπεηέ ε θαισζνξίδσ ζηε ρνιή Ππξνβνιηθνύ θαη ζνπ εύρνκαη θαιή ηύρε ζηα λέα ζνπ θαζήθνληα. Απνηειεί ηηκή θαη ραξά ε κεηάζεζε θάζε Ππξνβνιεηή ζηε ρνιή, ην εθπαηδεπηηθό ιίθλν ηνπ Ππξνβνιηθνύ αιιά θαη ηνλ θάξν ηνπ όπινπ καο. Σνπ όπινπ ην νπνίν ιακπξύλνπλ εξσηζκνί θαη ζπζίεο. Σνπ όπινπ ην νπνίν θαηά ηε κάρε απνηέιεζε πάληνηε ηελ ειπίδα θαη ηνλ ζνβαξόηεξν πνιιαπιαζηαζηή ηζρύνο. Ζ ρνιή ζα βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζνπ, όζν θαη ηεο νηθνγελείαο ζνπ θαη ζα θαηαβάιεη ηα κέγηζηα γηα ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ζνπ. Δηδηθά απηήλ ηελ ηδηαηηέξσο δύζθνιε δεκνζηνλνκηθή πεξίνδν ηεο ρώξαο πνπ όινη βηώλνπκε, ε Γθζε ηεο ρνιήο ζα πξνζπαζήζεη λα ζπλδξάκεη κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο ζνπ. Γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα ή απνξία κελ δηζηάζεηο λα επηθνηλσλήζεηο κε ηε ρνιή θαη ην αξκόδην Δπηηειηθό Γξαθείν. Με εθηίκεζε Σαμίαξρνο Γεώξγηνο Κακπάο Γηνηθεηήο ρνιήο Ππξνβνιηθνύ

3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έκβιεκα ρνιήο Ηζηνξία ρνιήο Ηζηνξηθά ηνηρεία Πεξηνρήο Υάξηεο Υξήζηκα Σειέθσλα - Πιεξνθνξίεο πγθνηλσλίεο ΟΑ Ξελνδνρεία Δνξηέο Σειεηέο

4 ΔΜΒΛΗΜΑ ΥΟΛΗ Σν έκβιεκα ηεο ρνιήο Ππξνβνιηθνύ απεηθνλίδεη δύν δηαζηαπξνύκελα θαλόληα ηα νπνία ζπκβνιίδνπλ ην Ππξνβνιηθό Μάρεο θαη έλαλ πύξαπιν ν νπνίνο ζπκβνιίδεη ην Αληηαεξνπνξηθό Ππξνβνιηθό. Ζ θξάζε «Ηζρύο Γηα Σεο Γλώζεσο» δειώλεη όηη ε δύλακε ηνπ Ππξνβνιεηή πεγάδεη από ηηο γλώζεηο ηνπ γηα ην αληηθείκελν ηνπ. Σν έκβιεκα ζρεδηάζηεθε ην 1968.

5 Ιζηορία ηης τολής Πσροβολικού Ζ ρνιή ηδξύζεθε ζην Ναύπιην ην 1828 κε Γηνηθεηή ηνλ Γάιιν Σαγκαηάξρε Pauzier. Σν 1885 κεηαθέξζεθε ζηελ Αζήλα, ελώ ην 1937 ζηε Θήβα όπνπ θαη ιεηηνύξγεζε κέρξη ην 1940.

6 Από ην 1942 θαη κέρξη ην 1944 ε ρνιή ιεηηνύξγεζε ζηελ Ηζκαειία ηεο Αηγύπηνπ. Σν 1945 κε ην ηέινο ηνπ 2νπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ε ρνιή αλαδηνξγαλώζεθε ζηελ Αζήλα. Σελ 1ε Μαΐνπ ηνπ 1946 ε ρνιή κεηαθέξζεθε ζηε Νέα Πέξακν Αηηηθήο όπνπ ιεηηνπξγεί κέρξη ζήκεξα.

7 Ιζηορικά ηοιτεία Περιοτής Μέγαρα: Σα Μέγαξα βξίζθνληαη Γπηηθά ηεο Νέαο Πεξάκνπ. Ο πνιηηηζκόο ησλ Μεγάξσλ μεθηλάεη από ηνλ 10ν π.υ. αηώλα όπνπ πιεζπζκόο Γσξηθήο θαηαγσγήο εγθαηαζηάζεθε ζηελ πεξηνρή θαη νη θάηνηθνη ηνπ νλνκάζηεθαλ «Μεγαξείο». πνπδαηόηεξνο πνιίηεο ζηελ ηζηνξία ησλ Μεγάξσλ ήηαλ ν Βύδαο, ν νπνίνο σο επηθεθαιήο κηαο νκάδαο νδήγεζε ηνπο Μεγαξείο απνίθνπο ζηνλ Βόζπνξν θαη ίδξπζε ηελ πόιε ηνπ Βπδαληίνπ.

8 Δλεσζίνα: Αλαηνιηθά ηεο Νέαο Πεξάκνπ βξίζθεηαη ε Διεπζίλα. Καηά ηελ αξραηόηεηα ε Διεπζίλα απνηεινύζε καδί κε ηελ Αζήλα, ηελ Οιπκπία, ηνπο Γειθνύο θαη ηε Γήιν ηηο 5 ηεξέο πόιεηο ηεο Αξραίαο Διιάδνο θαη ζε απηήλ θαηέιεγε ε Ηεξά Οδόο. Ζ Διεπζίλα θεκίδεηαη γηα ηα Διεπζίληα Μπζηήξηα, κηα κπζηεξηαθή ηειεηή πνπ πξαγκαηνπνηνύληαλ πξνο ηηκήλ ηεο ζεάο Γήκεηξαο θαη ηεο Πεξζεθόλεο. Δπξόθεηην γηα ηελ ηεξόηεξε θαη πην ζεβαζηή ηειεηή ηεο αξραίαο Διιάδαο. ύκθσλα κε αξραηνινγηθά επξήκαηα, ν βαζηιηάο Κειεόο ήηαλ ν νηθηζηήο ηεο Διεπζίλαο, ν νπνίνο γηα λα ηηκήζεη ηνλ παηέξα, ηνλ ήξσα Διεπζίλα, έδσζε ην όλνκά ηνπ ζηελ πόιε.

9 αλαμίνα: Νόηηα ηεο Νέαο Πεξάκνπ βξίζθεηαη ε αιακίλα, ην κεγαιύηεξν λεζί ηνπ αξσληθνύ θόιπνπ, γλσζηή από ηελ αξραηόηεηα θαη σο Κνύινπξε. Ζ αιακίλα είλαη ε παηξίδα ηνπ νκεξηθνύ βαζηιηά Αίαληα ηνπ Σειακώληνπ θαη ηνπ ηξαγηθνύ πνηεηή Δπξηπίδε. Έγηλε δηεζλώο γλσζηή από ηελ νκώλπκε Ναπκαρία πνπ ζπλέβε ην 480 π.υ., πνπ έδσζαλ νη αξραίνη Έιιελεο ζηακαηώληαο ηελ Πεξζηθή Απηνθξαηνξία λα εηζρσξήζεη ζηελ Δπξώπε. ηελ αιακίλα ν κεγάινο λενέιιελαο πνηεηήο Άγγεινο ηθειηαλόο έκεηλε ζε έλα ζπηηάθη από ην 1933 έσο ην1950, απέλαληη από ην Μνλαζηήξη ηεο Φαλεξσκέλεο.Ο ζξπιηθόο αγσληζηήο ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο, Γεώξγηνο Καξατζθάθεο είρε ην ζηξαηεγείν ηνπ ζηελ παξαιία ηεο αιακίλαο, πξνζηάηεο ηνπ ήηαλ ν Άγηνο Γεκήηξεο γη' απηό θαη ηειεπηαία ηνπ επηζπκία ήηαλ λα ηαθεί ζην λεζί.

10 Οδικός Υάρηης

11 Υάρηης Νέας Περάμοσ

12 Υρήζιμα Σηλέθωνα Πληροθορίες Δπίζεκε ηζηνζειίδα Νέαο Πεξάκνπ: ρνιή Ππξνβνιηθνύ: Αζηπλνκηθό Σκήκα Νέαο Πεξάκνπ: Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία: Σξνραία Μεγάξσλ: Κέληξν Τγείαο Μεγάξσλ: Αζζελνθόξν: Γξαθείν Γεκάξρνπ: ΚΔΠ Νέαο Πεξάκνπ: Μνπζηθή ρνιή Νέαο Πεξάκνπ: Παηδηθόο ηαζκόο Νέαο Πεξάκνπ: ΔΛΣΑ: ΣΑΞΗ Νέαο Πεξάκνπ:

13 σγκοινωνίες Ζ Νέα Πέξακνο έρεη ηηο εμήο ζπγθνηλσλίεο: Πξναζηηαθό ζηαζκό κε γξακκέο πξνο Αζήλααεξνδξόκην θαη Κηάην αλά κία ώξα. Πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα: Γξακκή ιεσθνξείσλ πξνο Αζήλα-Μέγαξα αλά κηζή ώξα. Πιεξνθνξίεο: Γξνκνιόγηα Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο: 07:55, 9:55, 11:55 Αθεηεξία - ηαζκόο πξναζηηαθνύ ζηδεξνδξόκνπ - Καλδήιη - Νέα Εσή - Βιπράδα - 2 Γεκνηηθό ρνιείν Νέαο Πεξάκνπ - Αθεηεξία. 08:55, 10:55, 12:55 Αθεηεξία - ηαζκόο πξναζηηαθνύ ζηδεξνδξόκνπ - Άγηνο Παληειεήκνλαο - Νεξάθη - Αθεηεξία. Πέξακα κε πνξζκείν από θαη πξνο αιακίλα θάζε 20 ιεπηά από ηηο 05:00 κέρξη ηηο 03:15.

14 ΟΑ-ΟΜΤ Ζ θξνπξά Νέαο Πεξάκνπ δηαζέηεη ηα εμήο ΟΑ-ΟΜΤ: ΑΡΙΘΜΟ Α/Α ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΩΝ ΔΜΒΑΓΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΓΩΜΑΣΙΩΝ ΝΔΑ ΟΑ-ΟΜΤ η.κ. εθ ησλ νπνίσλ έλα ΟΜΤ ΠΑΛΑΙΑ ΟΑ ΟΜΤ η.κ. εθ ησλ νπνίσλ έλα ΟΜΤ η.κ. 100 η.κ. ΤΝΟΛΟ ΟΑ - ΟΜΤ: 21 Δπίζεο εληόο ηεο ρνιήο Ππξνβνιηθνύ ππάξρνπλ θνηηώλεο γηα ηνπο εθπαηδεπόκελνπο σο εμήο: Α/Α ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΓΩΜΑΣΙΩΝ ΔΜΒΑΓΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ η.κ. 2 θιίλεο η.κ. 3 θιίλεο Σα ΟΑ - ΟΜΤ δηαζέηνπλ ρώξνπο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ θαη πεξηκεηξηθά ζε απόζηαζε 1 ρηιηνκέηξνπ ππάξρνπλ: βξεθνλεπηαθόο ζηαζκόο, ζρνιεία (λεπηαγσγείν, γπκλάζην, ιύθεην), αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (θιεηζηό δεκνηηθό αζιεηηθό θέληξν, γήπεδα κπάζθεη, πνδνζθαίξνπ 5Υ5) θαη παηδηθή ραξά.

15 ΝΔΑ ΟΑ-ΟΜΤ

16 ΠΑΛΑΙΑ ΟΑ-ΟΜΤ

17 Σμήμα τάρηη ηης πόλης με ζημειωμένες ηις ηοποθεζίες ΟΑ-ΟΜΤ. ΟΑ-ΟΜΤ

18 Ξενοδοτεία Αθηή, Νέα Πέξακνο : ηει Κνθθίλεο, Μέγαξα: ηει Διεπζίλα Hotel: ηει Melissa Hotel, Διεπζίλα: ηει

19 Δορηές-Σελεηές ηε ρνιή Ππξνβνιηθνύ θάζε ρξόλν ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ, ενξηάδεηαη κε κεγαινπξέπεηα ε κλήκε ηεο πξνζηάηηδαο ηνπ όπινπ, Αγίαο Βαξβάξαο. Λίγα ιόγηα γηα ηελ Αγία Βαξβάξα: Ζ Αγία Βαξβάξα έδεζε θαη καξηύξεζε επί Απηνθξάηνξα Μαμηκηαλνύ. Ζ κλήκε ηεο ηηκάηαη ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ από ηελ Οξζόδνμε Αλαηνιηθή θαη ηε Ρσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία θαζώο θαη ην Ππξνβνιηθό πνιιώλ ρσξώλ αλεμαξηήησο ζξεζθείαο. Ζ Αγία Βαξβάξα ήηαλ κνλνγελήο ζπγαηέξα ηνπ πινύζηνπ Έιιελα εηδσινιάηξε Γηόζθνπξνπ, αηξάπε ηεο Νηθνκήδεηαο. Παξόιν πνπ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν αλαηξάθεθε, ην απνηεινύζαλ θαλαηηθνί εηδσινιάηξεο, ε Αγία θσηίζζεθε από ηελ αιήζεηα ηνπ Θείνπ Λόγνπ θαη λέα αθόκα αζπάζζεθε ην Υξηζηηαληζκό. Απηό πξνθάιεζε ηελ νξγή ηνπ παηέξα ηεο πνπ κεηαρεηξίζζεθε θάζε κέζν, αθόκα θαη βαζαληζκνύο γηα λα ηελ κεηαπείζεη. Όηαλ όκσο βξέζεθε εκπξόο ζηελ ππεξήθαλε θαη ζηαζεξή ζηάζε ηεο ηελ παξέδσζε ζην δηνηθεηή ηεο επαξρίαο, γηα λα ηελ ηηκσξήζεη. Ο Έπαξρνο εληππσζηάζζεθε από ηελ έμνρε νκνξθηά ηεο λέαο θαη πξνζπάζεζε λα ηελ επαλαθέξεη ζηελ εηδσινιαηξία. Δκπξόο όκσο ζηελ ακεηάθιεηε απόθαζε ηεο λα κελ απαξλεζεί ην Υξηζηό, ηελ ππέβαιιε ζε θξηθηά καξηύξηα, γη απηό θαη νλνκάζζεθε Μεγαινκάξηπξαο. Σειηθά απνθεθαιίζζεθε κε ην μίθνο ηνπ ηδίνπ ηνπ παηέξα ηεο, ηαίο παηξηθαίο ρεξζί ησ παηξηθώ μίθεη ηελ ηειεηώζηλ δέρεηαη", όπσο ιέεη ν βηνγξάθνο ηεο πκεώλ. Καη θαηά ηελ παξάδνζε, θαζώο απνκαθξύλνληαλ από ηελ ζθαγή ηεο ζπγαηέξαο ηνπ, ε Θεία Γίθε, κε κνξθή θεξαπλνύ, θαηέθαςε ην δήκην παηέξα. Σνλ ηηκσξό απηό θεξαπλό ζπκβνιίδνπλ ηα ππξά ηνπ Ππξνβνιηθνύ θαη ην 1829 θαζηεξώζεθε σο πξνζηάηηδα ηνπ Διιεληθνύ Ππξνβνιηθνύ θαη ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ ρξόλνπ γηνξηάζζεθε ην γεγνλόο ζην ζηξαηόπεδν ηνπ κόιηο ζπγθξνηηζέληνο πξώηνπ Σάγκαηνο Ππξνβνιεηώλ", όπσο νλνκάδνληαλ ηόηε, νπόηε θαη πξνζθέξζεθαλ ζηνπο επηζθέπηεο νη από ηόηε παηξνπαξάδνηνη ινπθνπκάδεο κε θνληάθ.

20

21

22 ημειώζεις