ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 28717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ... 1 Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι ας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι ας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου Χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου Πρω τοβάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου Συστε γαζόμενου με ΜΦΠΑΔ Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτερο βάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτερο βάθμιας Εκπαίδευσης Λυκείου Τροποποίηση Άδειος Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ μιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου... 7 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ μιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Καθορισμός αντιστοιχιών των κύκλων, τομέων και ειδι κοτήτων των ΕΠΑ.Λ. του Ν.3475/2006 (Α 146) με τις ομάδες προσανατολισμού, τους τομείς και τις ειδι κότητες των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 (Α 193)... 9 Έγκριση μεταστέγασης Ωδείου με την επωνυμία ΩΔΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «ΜΟΥΣΙ ΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΡΑΛΛΗ» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.2.ΓΒ/131263/Δ5 (1) Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ. 1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.682/1977 (ΦΕΚ 244/ τ.α/ ). θρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.α/ ) τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α/ ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επεί γουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α/ ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013» και του άρθρου 33 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α/ ) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του Ν.4218/2013 (Α 268) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... και άλλες διατά ξεις», του άρθρου 11 του Ν.4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α/ ) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παρα στάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α/ ) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις». 3. Την αρ / Υ.Α. «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδι ωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του Ν.4093/2012» (ΦΕΚ 3057/ τ.b/3057/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.34566/ια/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 756/Β/ ). τούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ.Β/ ). 5. Την αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε/7362/49139/28 05/2012 απόφα ση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΜΦΠΑΔ του Δήμου Θεσσαλονίκης. 6. Την από αίτηση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την οποία δηλώνεται και ο αριθμός των αιθουσών και νηπίων. 7. Την υπ αριθμ. πρωτ. ΔΑ/18700/ απόφαση διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ. 8. Το άρθρο 2 της αρ.94654/στ5/ απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρη σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων... στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρο Δερμεντζόπου λο» (Β 1618), αποφασίζουμε: Από το σχολικό έτος , χορηγούμε στην εται ρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΕΠΕ», άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου, συστεγαζόμενου στη ΜΦΠΑΔ «THE ZOO CLUB» για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι (20) νηπί ων. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

2 28718 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του Νηπιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ THE ZOO CLUB». Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην πάροδο Ανα τολής 40, περιοχή Ελαιώνες Πυλαίας Θεσσαλονίκης, με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ. Αριθ. Φ.2.ΓΒ/121264/Δ5 (2) Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου. 1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.682/1977 (ΦΕΚ 244/ τ.α/ ). θρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.α/ ) τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α/ ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλ λες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α/ ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013» και του άρθρου 33 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.A/ ) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμι ας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του Ν.4218/2013 (Α,268) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες διατά ξεις», του άρθρου 11 του Ν.4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α/ ) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παρα στάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.A/ ) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις». 3. Την αρ / Υ.Α. «Καθορισμός ποσού παραβό λων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαί δευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του Ν.4093/2012» (ΦΕΚ 3057/τ.B/3057/ ), όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.34566/ια/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 756/Β/ ). 4. Την αρ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός απαιτού μενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ.Β/ ). 6. Την από αίτηση της ενδιαφερόμενης με την οποία δηλώνεται και ο αριθμός των νηπίων. 7. Την υπ αριθμ. πρωτ. ΔΑ/22298/ απόφαση διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ. 8. Το άρθρο 2 της αρ.94654/στ5/ απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρη σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων... στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρο Δερμεντζόπου λο» (Β 1618), αποφασίζουμε: Από το σχολικό έτος , χορηγούμε στην ΚΙΖΙ ΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου, για μία (1) αίθουσα διδα σκαλίας δυναμικότητας εικοσιπέντε (25) νηπίων. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Νηπιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙ ΖΙΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ». Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Περικλέους και Καλοκαιρινού του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας. Αριθμ. Φ.2.ΓΒ/131260/Δ5 (3) Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου. 1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.682/1977 (ΦΕΚ 244/ τ.α/ ). θρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.α/ ) Στρατηγικής », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α/ ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α/ ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013» και του άρθρου 33 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.A/ ) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμι ας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του Ν.4218/2013 (Α 268) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... και άλλες διατά ξεις», του άρθρου 11 του Ν.4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α/ ) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παρα στάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α/ ) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 49 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/τ.Α/ ) «Φάροι, Στρα τολογία και άλλες διατάξεις». 3. Την αρ / Υ.Α. «Καθορισμός ποσού παραβό λων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαί δευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του Ν.4093/2012» (ΦΕΚ 3057/τ.Β/3057/ ), όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.34566/ια/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 756/Β/ ). 4. Την αρ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ3324/ τ.β/ ). 5. Την από αίτηση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ. ΧΟΥΡ ΔΑΚΗ ΕΠΕ». 6. Την υπ αριθμ. πρωτ. ΔΑ/27261/ απόφαση διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ. 7. Το άρθρο 2 της αρ.94654/στ5/ απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρη σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων... στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρο Δερμεντζόπου λο» (Β 1618), αποφασίζουμε: Από το σχολικό έτος , χορηγούμε στην εται ρεία «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ. ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΕΠΕ», άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου, για δύο αίθουσες διδασκαλίας δυναμι

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κότητας είκοσι οκτώ (28) νηπίων έκαστη. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Νηπιαγω γείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ. ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΕΠΕ» Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Πανδρό σου 45 του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, με νόμιμο εκπρό σωπο στο ΥΠΑΙΘ τον Ιάκωβο Βαρλάμο. Αριθμ. Φ.2.ΓΒ/131265/Δ5 (4) Χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο βάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε νου με ΜΦΠΑΔ. 1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.682/77 (ΦΕΚ 244/ τ.α/ ). 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α/ ) «Έγκρι ση Μεσοπρόθεσμου », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α/ ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α/9 5 13) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/13», του άρθρου 33 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α/ ) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης και λοιπές διατάξεις, της παρ. 3 του άρθρου έκτου του Ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α/ ) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... και άλλες δι ατάξεις», του άρθρου 11 του Ν.4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.A/ ) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α/ ) «Άσκηση εμπορι κών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις». 3. Την αρ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιω τικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του Ν.4093/2012» (ΦΕΚ 3057/τ.Β/ ), όπως τροποποιήθηκε με την αρ /ΙΑ/ Υ.Α. (ΦΕΚ 756/τ.Β/3 4 13). 4. Την αρ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός απαιτού μενων δικαιολογητικών.. ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ.Β/ ). 5. Την αρ. 3419/ απόφαση της Νομαρχίας Ατ τικής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού παιδικού σταθμού στην εταιρεία «Α. ΣΤΑΘΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.». 6. Την από αίτηση του νομίμου εκπροσώπου. 7. Την αρ. ΔΑ/27261/ Απόφαση διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ. 8. Το άρθρο 2 της αρ /ΣΤ5/ απόφα σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων... στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο» (Β 1618), αποφασίζουμε: Από το σχολικό έτος , χορηγούμε στην εταιρεία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.» άδεια Ιδιωτικού Σχο λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου, συστε γαζόμενου με τον Παιδικό Σταθμό ιδιοκτησίας της, για μία αίθουσα διδασκαλίας δυναμικότητας δώδεκα (12) νηπίων. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη πιαγωγείο ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΙΣ». Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Μ. Αλε ξάνδρου 10 στους Θρακομακεδόνες, με νόμιμο εκπρό σωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την Αλεξάνδρα Σταθάτου. Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/131330/Δ5 (5) Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου. 1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.682/1977 (Α 244). θρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.A/ ) τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α/ ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α/9 5 13) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013» και του άρ θρου 33 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α/ ) «Αναδιάρ θρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές δια τάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του Ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α/ ) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 11 του Ν.4229 (ΦΕΚ 8/τ.Α/ ) «Άδεια εγκατάστασης και λει τουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α/ ) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις». 3. Την αρ / Υ.Α. «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδι ωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του Ν.4093/2012» (ΦΕΚ 3057 τ.β ), όπως τροποποιήθηκε με την αρ /ΙΑ/ Υ.Α. (ΦΕΚ 756 τ.β ). τούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324 τ.β ). 5. Την αρ. Φ.2.Α/145477/Δ5/ Υ.Α. (ΦΕΚ 201/Β/ ) χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτε ροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΑΠΩΤΟΥ ΒΟΣΣΟΥ Α.Ε.». 6. Την αρ. 119/ συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διατύπωση γνώμης ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων.

4 28720 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. Την από 10/07/2014 αίτηση του νομίμου εκπροσώπου 8. Το άρθρο 2 της αρ /ΣΤ5/ απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων... στον Υφυ πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρο Δερ μεντζόπουλο» (ΦΕΚ 1618/τ.Β / ), αποφασίζουμε: Τροποποιούμε τη με αριθμ. Φ.2.Α/145477/Δ5/ Υ.Α. (ΦΕΚ 201/Β/ ) άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού Γυ μνασίου ως προς τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας. Από το σχολικό έτος χορηγούμε στην εται ρεία «ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΑ ΓΙΩΤΟΥ ΒΟΣΣΟΥ Α.Ε.» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Δευ τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου για ένδεκα (11) αίθουσες διδασκαλίας, εκ των οποίων εννέα (9) αίθου σες διδασκαλίας δυναμικότητας τριάντα (30) μαθητών, μία (1) αίθουσα διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι επτά (27) μαθητών, μία (1) αίθουσα διδασκαλίας είκοσι ενός (21) μαθητών, μία (1) αίθουσα πληροφορικής, μία (1) αί θουσα αμφιθεάτρου, και μία (1) αίθουσα εργαστηρίου. Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑ ΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Ε.» και η προσωνυμία «ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ». Το Σχολείο θα λειτουργήσει επί της οδού Αριστείδου (τέρμα) Κάντζα Παλλήνης, Δήμος Παλλήνης, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Βόσσο Αντώνιο. Μαρούσι, 19 Αυγούστου 2014 Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/131325/Δ5 (6) Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης Λυκείου. 1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.682/1977 (Α 244). θρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.A/ ) τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Τ.Α/ ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατά ξεις του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.A/ ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013» και του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α/ ) «Ανα διάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του Ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α/ ) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 11 του Ν.4229(ΦΕΚ 8/τ.Α/ ) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α/ ) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτή των εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις». 3. Την αρ / Υ.Α. «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδι ωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του Ν.4093/2012» (ΦΕΚ 3057 τ.β ), όπως τροποποιήθηκε με την αρ.34566/ια/ Υ.Α. (ΦΕΚ 756 τ.β ). τούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324 τ.β ). 5. Την αρ. Φ.2.Α/145479/Δ5/ Υ.Α. (ΦΕΚ 201/Β/ ) χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευ τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λυκείου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΟΣΣΟΥ Α.Ε.». 6. Την αρ. 119/ συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διατύπωση γνώμης ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων. 7. Την από 10/07/2014 αίτηση του νομίμου εκπροσώπου. 8. Το άρθρο 2 της αρ /ΣΤ5/ απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων... στον Υφυ πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρο Δερ μεντζόπουλο» (ΦΕΚ 1618/τ.Β./ ), αποφασίζουμε: Τροποποιούμε τη με αριθμ. Φ.2.Α/145479/Δ5/ Υ.Α. (ΦΕΚ 201/Β/ ) άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού Λυ κείου ως προς τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας. Από το σχολικό έτος χορηγούμε στην εταιρεία «ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΟΣΣΟΥ Α.Ε.» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λυκείου για δέκα τρείς (13) αίθουσες διδασκαλίας, εκ των οποίων δώδεκα (12) αίθουσες δι δασκαλίας δυναμικότητας τριάντα (30) μαθητών, μία (1) αίθουσα διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) μαθητών, μία (1) αίθουσα πληροφορικής, και μία (1) αίθουσα αμφιθεάτρου. Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουρ γίας είναι: «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Ε.» και η προσωνυμία «ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ». Το Σχολείο θα λειτουργήσει επί της οδού Αριστείδου (τέρμα) Κάντζα Παλλήνης, Δήμος Παλλήνης, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Βόσσο Αντώνιο. Μαρούσι, 19 Αυγούστου 2014 Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/131328/Δ5 (7) Τροποποίηση Άδειος Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου. 1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.682/1977 (Α 244). θρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α/ ) τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α/ ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α/9 5 13)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013» και του άρ θρου 33 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α/ ) «Αναδιάρ θρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές δια τάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του Ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α/ ) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 11 του Ν.4229(ΦΕΚ 8/τ.A/ ) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α/ ) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτή των εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις». 3. Την αρ / Υ.Α. «Καθορισμός ποσού πα ραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του Ν.4093/2012» (ΦΕΚ 3057 τ.β ), όπως τροποποι ήθηκε με την αρ /ΙΑ/ Υ.Α. (ΦΕΚ 756 τ.β ). τούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324 τ.b ). 5. Την αρ. Φ.2.Α/145482/Δ5/ Υ.Α. (ΦΕΚ 335/Β/ ) χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο βάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑ ΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΟΣΣΟΥ Α.Ε.». 6. Την αρ. 119/ συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διατύπωση γνώμης ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων. 7. Την από 10/07/2014 αίτηση του νομίμου εκπροσώπου 8. Το άρθρο 2 της αρ /ΣΤ5/ απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων... στον Υφυ πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρο Δερ μεντζόπουλο» (ΦΕΚ 1618/τ.Β./ ), αποφασίζουμε: Τροποποιούμε τη με αριθμ. Φ.2.Α/145482Δ5/ Υ.Α. (ΦΕΚ 335/Β/ ) άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού Νη πιαγωγείου ως προς τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας. Από το σχολικό έτος χορηγούμε στην εται ρεία «ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΑ ΓΙΩΤΟΥ ΒΟΣΣΟΥ Α.Ε.» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο βάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου έξι (6) αίθουσες δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) μαθητών, μία (1) αίθουσα πληροφορικής, και μία (1) αίθουσα αμφιθεάτρου. Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουργί ας είναι: «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Ε.» και η προσωνυμία «ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ». Το Σχολείο θα λειτουργήσει επί της οδού Αριστείδου (τέρμα) Κάντζα Παλλήνης, Δήμος Παλλήνης, με νόμιμο εκ πρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Βόσσο Αντώνιο. Μαρούσι, 19 Αυγούστου 2014 Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/131326/Δ5 (8) Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού. 1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.682/1977 (Α 244). θρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α/ ) τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.A/ ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α/9 5 13) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013» και του άρ θρου 33 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α/ ) «Αναδιάρ θρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές δια τάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του Ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α/ ) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 11 του Ν.4229 (ΦΕΚ 8/τ.Α/ ) «Άδεια εγκατάστασης και λει τουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α/ ) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις». 3. Την αρ / Υ.Α. «Καθορισμός ποσού πα ραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του Ν.4093/2012» (ΦΕΚ 3057 τ.β ), όπως τροποποι ήθηκε με την αρ /ΙΑ/ Υ.Α. (ΦΕΚ 756 τ.β ). τούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324 τ.β ). 5. Την αρ. Φ.2.Α/145472/Δ5/ Υ.Α. (ΦΕΚ 339/Β/ ) χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω τοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΑΠΩΤΟΥ ΒΟΣΣΟΥ Α.Ε.». 6. Την αρ. 119/ συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διατύπωση γνώμης ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων. 7. Την από 10/07/2014 αίτηση του νομίμου εκπροσώπου 8. Το άρθρο 2 της αρ /ΣΤ5/ απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων... στον Υφυ πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρο Δερ μεντζόπουλο» (ΦΕΚ 1618/τ.Β./ ), αποφασίζουμε: Τροποποιούμε τη με αριθμ. Φ.2.Α/145472/Δ5/ Υ.Α. (ΦΕΚ 339/Β/ ) άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού Δη μοτικού ως προς τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας. Από το σχολικό έτος χορηγούμε στην εταιρεία «ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΟΣΣΟΥ Α.Ε.» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού για τριάντα πέντε (35) αίθουσες δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) μαθητών, μία (1) αίθουσα πληροφορικής, και μία (1) αίθουσα αμφιθεάτρου. Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουρ γίας είναι: «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Ε.» και η προσωνυμία «ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ». Το Σχολείο θα λειτουργήσει επί της οδού Αριστείδου (τέρμα) Κάντζα Παλλήνης, Δήμος Παλλήνης, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Βόσσο Αντώνιο. Μαρούσι, 19 Αυγούστου 2014

6 28722 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /Γ2 (9) Καθορισμός αντιστοιχιών των κύκλων, τομέων και ειδι κοτήτων των ΕΠΑ.Λ. του Ν.3475/2006 (Α 146) με τις ομάδες προσανατολισμού, τους τομείς και τις ειδι κότητες των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 (Α 193) 1. Τις διατάξεις του εδαφίου ι της παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α 193) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 16, 17 του άρθρου 45 του Ν.4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (Α 118). 2. Τις διατάξεις της περ. 3 της παραγράφου 5 του άρθρου 25 του Ν.4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανε ώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (Α 235). 3. Τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 146). 4. Τις διατάξεις της υπ αριθμ /Γ2/ Υ.Α. «Καθορισμός των κύκλων μαθημάτων, των τομέων και ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων και της αντιστοιχίας μεταξύ τους» (Β 940). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυ ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α του Ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραματι κών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτι κής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και λοιπές διατάξεις» (Α 118). 7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθμ /ΣΤ5/ Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξαν δρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο» (Β 1618). 8. Τις υπ αριθ. 45/ , 47/ Πράξεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφα σίζουμε: Άρθρο μόνον Καθορίζουμε την αντιστοιχία των κύκλων, τομέων και ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. του Ν.3475/2006 (Α 146) με τις ομάδες προσανατολισμού, τους τομείς και τις ειδικότη τες των ΕΠΑ.Λ. του Ν.4186/2013 (Α 193) ως εξής: Κύκλος : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Τομέας : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Μηχανολογικών Εγκαταστά σεων και Κατασκευών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού Τομέας : ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ομάδα Προσανατολισμού: ΤΕ ΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τομέας : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκα ταστάσεων και Κατασκευών Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύ ξης αερισμού και κλιματισμού Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανι κός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αε ροσκαφών Τομέας : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Μηχανικών και Ηλεκτρολογι Τεχνικός Οχημάτων κών Συστημάτων Αυτοκινήτου Τομέας : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΑΤΙΣΜΟΥ Ηλεκτρολογικών Εγκαταστά σεων Τομέας : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συ στημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων Τομέας : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΑΤΙΣΜΟΥ Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπι κοινωνιών Ηλεκτρονικών Συστημάτων Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπι Επικοινωνιών κοινωνιών Τομέας : ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τομέας : ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σχεδιαστών Δομικών Έργων Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής Κύκλος : ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ομάδα Προσανατολισμού: ΤΕ ΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τομέας : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τομέας : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Υποστήριξης Συστημάτων, Τεχνικός Εφαρμογών Πληρο Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ φορικής Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού Κύκλος: ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τομέας: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υπαλλήλων Διοίκησης και Οι κονομικών Υπηρεσιών Υπαλλήλων Τουριστικών Επι χειρήσεων Ομάδα Προσανατολισμού: ΔΙ ΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τομέας: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΑΣ Υπάλληλος Διοίκησης και Οι κονομικών Υπηρεσιών Υπάλληλος Αποθήκης και Συ στημάτων Εφοδιασμού Υπάλληλος Εμπορίας και Δι αφήμισης Υπάλληλος Οικονομίας και Δι οίκησης στον Τουρισμό Κύκλος: ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ομάδα Προσανατολισμού: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Τομέας: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙ ΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας Έργων Τοπίου και Περιβάλ λοντος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων Τομέας : ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟ ΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΡΟΦΗΣ Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρ χιτεκτονικής Τοπίου Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφί μων και Ποτών Τεχνικός Αλιείας και Υδατο καλλιεργειών Τεχνικός Δασοπονίας και Δι αχείρισης Φυσικού Περιβάλ λοντος

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κύκλος: ΝΑΥΤΙΚΟΣ Ομάδα Προσανατολισμού: ΝΑΥ ΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Τομέας: ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Τομέας: ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού Τομέας: ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τομέας : ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού Η ειδικότητα «Τεχνικός Αυτοματισμού» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού καθώς και οι ειδικότητες «Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλω σης», «Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρύπανσης» του Τομέα Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, αποτελούν νέες ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. του Ν.4186/2013 (Α 193) για τις οποίες δεν υπάρχει αντι στοίχηση με τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. του Ν.3475/2006 (Α 146). Αριθμ. απόφασης 4525 (10) Έγκριση μεταστέγασης Ωδείου με την επωνυμία ΩΔΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α. Τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 75, παρ. 1 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/ /Α ) όπως προστέθηκε στο άρθρο 94, παρ. 4, στοιχείο 28, του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλ λικράτης» (ΦΕΚ 87/ /Α). 2. Του άρθρου 58, παρ. 1ζ του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτε κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί κησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ /Α ). 3. Του Β. Διατάγματος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτι κών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 07/1966/Α ). 4.Του Ν.299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώ ντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μου σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/ /Α). 5 Του άρθρου 10 του Ν.3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/ /Α). Β. Τις Υπουργικές Αποφάσεις: 1. Υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/ «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαι δευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/ /Β ). 2. Υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/ «Κα θορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων» (ΦΕΚ 123/ /Β ) 3. Υπ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/ «Διεκπε ραίωση και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης» (ΦΕΚ 693/2011/Β ) Γ. Την με αριθμό 439/2014 Απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων. Δ. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/33278/ απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού περί μεταβίβασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου με την επωνυμία «ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ» που είχε χορηγηθεί με την αρ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/36268/ απόφαση της Υπουρ γού Πολιτισμού (όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια με την αρ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/16336/ όμοια πράξη) από τη Λουΐζα Θεοχάρη Χασιώτη στην Ανώνυμη Εται ρεία «ΩΔΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε». Ε. Τις υπ αριθμ. πρωτ /6189/ και 26629/7044/ αιτήσεις μεταστέγασης της ανώνυ μης εταιρείας με την επωνυμία «ΩΔΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΛΕ ΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. ΣΤ. Την από Έκθεση της Επιτροπής του αρ. 10 Ν.3207/2003 Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Μουσικών Ιδρυμάτων, που μας διαβιβάστηκε με το υπ αριθμ. πρωτ / έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκη σης Μακεδονίας Θράκης, αποφασίζει: Α. Εγκρίνουμε τη μεταστέγαση του Ωδείου επ ονόματι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΩΔΕΙΟ ΜΟΥ ΣΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Α.Ε., από το κτίριο της οδού Χαλκιδικής αρ. 50 που στεγάζεται σήμερα, στο κτίριο επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας αρ. 116 και Πέτρου Συνδίκα και Βικοπούλου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Β. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, 25 Ιουλίου 2014 Η Αντιδήμαρχος ΕΛΛΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ Αριθμ. 9530/2014 (11) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «ΜΟΥΣΙ ΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΡΑΛΛΗ». Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 94, παρ. 4, εδ. 28 και του άρθρου 95, παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010). β. Του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο ρούντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α/1976) και του Β.Δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966). γ. Του άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις». δ. Την υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/ Υπουρ γική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β/2004). ε. Την υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/ από φαση (ΦΕΚ 123/Β/ ) «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων». στ. Την υπ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β/2011) «Διεκπεραίωση και

8 28724 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών ή Παραρτημάτων αυτών). 2. Την υπ αριθμ αίτηση της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΡΑΛΛΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, με τα συνημμένα δικαιολογητικά 3. Την 13/ Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων Μουσικών Εκπαιδευτηρίων και Ωδείων του άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 το οποίο αναφέρεται στο μουσικό εκπαιδευτήριο «ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΡΑΛΛΗ» στην Ορεστι άδα Κολοκοτρώνη 25 και θα έχει ισχύ μέχρι Την αριθμ. Πρωτ. 8766/ απόφαση Δη μάρχου περί ορισμού του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής ανάπτυξης ΜΠΟΥΡ ΓΚΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ιωάννη για υπογραφή εγγρά φων, αποφασίζουμε: 1. Χορηγούμε στην ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΑΛΛΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μουσικής Σχολής, η οποία θα στεγαστεί στο Ισόγειο του κτιρίου που βρίσκε ται επί της οδού Κολοκοτρώνη 25 στην πόλη Ορεστιάδα και θα έχει την επωνυμία «ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΡΑΛΛΗ». 2. Η Μουσική Σχολή θα λειτουργήσει τις εξής σχολές και τμήματα: α. Σχολή Ανώτερων θεωρητικών Μαθημάτων με τμή ματα: 1. ωδικής, 2. αρμονίας, 3. αντίστιξης, 4. φυγής β. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα: 1. πλήκτρων, 2. εγχόρδων, 3. πνευστών, 4. κλασικής κιθάρας. γ. Σχολή Μονωδίας με τμήμα μονωδίας. ε. Σχολή Σαξοφώνου 3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου. Ορεστιάδα 30 Ιουλίου 2014 Ο Αντιδήμαρχος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΓΚΟΥΔΗ Σ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX