ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 15785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απονομή επαίνου σε υπάλληλο του Υπουργείου Εξω τερικών η τροποποίηση της υπ αριθμ. 3886/114022/ απόφασης Κατανομής των κοινοτικών κονδυλίων για την αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπε λώνων για την περίοδο 2014/ Αύξηση αριθμού ημερών εκτός έδρας υπαλλήλου του Δήμου Καβάλας για το έτος Έγκριση υπέρβασης του ανώτατου ορίου των εξήντα (60) ημερών κίνησης εκτός έδρας, ενός υπαλλή λου κλάδου ΔΕ Οδηγών της Π.Ε. Κορινθίας Περι φέρειας Πελοποννήσου για το έτος Έγκριση μεταβίβασης λόγω δωρεάς, της άδειας ιδρύ σεως και λειτουργίας του Ιδιωτικού Μουσικού εκπαιδευτηρίου: «ΩΔΕΙΟ ΑΛΕΝΑΣ ΡΕΝΤΖΕΓΙΟΒΑ», στην Αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία: «Ίδρυμα προαγωγής και προβο λής της Μουσικής Παιδείας στην Κρήτη» και με το διακριτικό τίτλο: «ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ» Τροποποίηση της άδειας ίδρυσης καν λειτουργίας Ωδείου με την προσθήκη νέων τμημάτων: Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων και Σύνθεσης, Σαξοφώνου, Διεύθυνσης Ορχήστρας, Διεύθυνσης Χορωδίας στον Μουσικό Σύλλογο «ΑΠΟΛΛΩΝ». 6 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π8Π241α (1) Απονομή επαίνου σε υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του Ν. 3566/2007 (ΦΕΚ 117/τ.Α / ) Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» και ειδικότερα το άρθρο 10, σύμφωνα με το οποίο «Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο εφαρμόζονται, αναλόγως, οι οι κείες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα». 2. Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α / ) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και ειδικότερα τα άρθρα 61 παρ. 1 εδ. α και 62 παρ. 1, Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2015, αποφασίζουμε: Απονέμουμε στον Ιωάννη Πυρόβολο του Κωνσταντί νου (ΑΔΤ Ρ ), υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτε ρικών, Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Γ, έπαινο για πράξεις εξαιρετικές κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, στην Τρίπολη της Λιβύης. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ Αριθμ. 2534/69715 (2) 2η τροποποίηση της υπ αριθμ. 3886/114022/ απόφασης Κατανομής των κοινοτικών κονδυλίων για την αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων για την περίοδο 2014/2015. Ο ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Τους Κανονισμούς α) (Ε.Ε.) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου λίου και του Συμβουλίου, (ΕΕ L 347/ ) της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργη ση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθμ. 234/79, (ΕΚ) αριθμ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου». β) (Ε.Ε.) αριθμ. 1303/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347/ ) της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοι νωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό

2 15786 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006. γ) Την Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής για την κατάρτιση του καταλόγου των Περιφερειών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά τα μεία συνοχής για την περίοδο Τις διατάξεις: α) Της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46 και του προ τελευταίου εδαφίου του άρθρου 64 του Ν. 4235/2014 «Δι οικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α 32). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98). γ) Tης υπ αριθμ. 3714/110476/ απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδι άρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα [(άρθρο 46 Καν. (ΕΕ) 1308/2013]». (Β 2443). δ) Της υπ αριθμ. 3886/114022/ απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατα νομή των κοινοτικών κονδυλίων για την αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων για την περίοδο ». (Β 2556). ε) Της υπ αριθμ. 4598/131499/ απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρ μογή συμπληρωματικού προγράμματος Αναδιάρθρω ση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα [(άρθρο 46 Καν. (ΕΕ) 1308/2013] περιόδου ». (Β 2883). στ) Της υπ αριθμ. 1175/27355/ απόφασης Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλ λοντος και Ενέργειας «1η τροποποίηση της υπ αριθμ. 3886/114022/ απόφασης Κατανομής των κοινο τικών κονδυλίων για την αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων για την περίοδο 2014/2015». (Β 355) 3. Το από κατατεθειμένο στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού το μέα » της Ελλάδας σύμφωνα με τον κανονισμό αριθμ. (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου όπως τροποποι ήθηκε τελευταία στις Το υπ αριθμ. 25/ Προεδρικό Διάταγμα «Διο ρισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 21/ ). 5. Tην υπ αριθμ. Υ103/ απόφαση του Πρωθυ πουργού Αλέξιου Τσίπρα «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ευάγγελο Αποστόλου του Δημητρίου». (Β 209) 6. Τις υποβληθείσες από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, προτάσεις σχεδίων αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων και τις καταστάσεις επιλέξι μων παραγωγών για ένταξη στο πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων. 7. Την εισήγηση της Δ/νσης Συστημάτων Καλλιέργειας. 8. Τα αιτήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων για ανακατανομή και παράταση κατάθεσης εγγυητικών επιστολών. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού και η χώρα μας θα απορροφήσει το μεγαλύτερο δυνατό κοινοτικό ποσό από το κατανε μηθέν, αποφασίζουμε: Tροποποιούμε την υπ αριθμ. 3886/114022/ απόφαση Κατανομής των κοινοτικών κονδυλίων για την αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων για την περίοδο 2014/2015 και κατανέμουμε κατά Περιφερειακή Ενότητα τις εκτάσεις και τα κονδύλια ως κατωτέρω: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΗ (εκτάρια) ΠΟΣΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ευρώ) Αν. Μακεδονίας Θράκης 1. Π.Ε. Έβρου (Δ.Α. Οικ. και Κ. Αλεξανδρούπολης) 6, ,00 2. Π.Ε. Έβρου (Δ.Α. Οικ. και Κ. Ορεστιάδας) 3, ,00 3. Π.Ε. Ξάνθης 2, ,8 4. Π.Ε. Καβάλας 30, ,7 5. Π.Ε.. Δράμας 19, ,90 6. Π.Ε Ροδόπης 0, ,4 Κ. Μακεδονίας 7. Π.Ε. Σερρών 6, ,50 8. Π.Ε. Θεσσαλονίκης 26, ,20 9. Π.Ε. Κιλκίς 19, , Π.Ε. Πιερίας 9, , Π.Ε. Ημαθίας 8, , Π.Ε. Πέλλας 5, , Π.Ε. Χαλκιδικής 37, ,00 Δ. Μακεδονίας 14. Π.Ε. Φλώρινας 43, ,60

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ηπείρου 15. Π.Ε. Ιωαννίνων 7, , Π.Ε. Θεσπρωτίας 2, ,00 Θεσσαλίας 17. Π.Ε.. Λάρισας 9, , Π.Ε. Μαγνησίας 22, , Π.Ε. Καρδίτσας 10, , Π.Ε. Τρικάλων 1, ,00 Ιονίων Νήσων 21. Π.Ε. Λευκάδας 1, , Π.Ε. Κεφαλληνίας 12, ,40 Δ. Ελλάδος 23. Π.Ε.. Αχαΐας 274, , Π.Ε. Ηλείας 24, , Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 2, ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΗ (εκτάρια) ΠΟΣΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ευρώ) Στερ. Ελλάδος 26. Π.Ε. Φθιώτιδας 5, , Π.Ε. Βοιωτίας 67, , Π.Ε. Εύβοιας 15, ,00 Πελοποννήσου 29. Π.Ε. Αργολίδας 9, , Π.Ε. Κορινθίας 67, , Π.Ε. Αρκαδίας 20, , Π.Ε. Μεσσηνίας (Δ.Α. Οικ. και Κ. Καλαμάτας) 6, , Π.Ε. Μεσσηνίας (Δ.Α. Οικ. και Κ. Τριφυλλίας) 8, , Π.Ε. Λακωνίας 15, ,20 Αττικής 35. Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών 2, , Π.Ε. Δυτικής Αττικής 29, , Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 13, , Π.Ε. Νήσων 1, ,00 Β. Αιγαίου 39. Π.Ε Λέσβου 28, , Π.Ε. Χίου 1, , Π.Ε Σάμου 6, ,20 Ν. Αιγαίου 42. Π.Ε Σύρου* 22, , Π.Ε Ρόδου** 8, ,40 Κρήτης 44. Π.Ε Ηρακλείου 33, , Π.Ε Ρεθύμνου 5, , Π.Ε Χανίων 8, , Π.Ε. Λασιθίου 4, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 972, ,20 -- *Mε την υποχρέωση τυχόν κατανομής στις υπόλοιπες Π.Ε. (Κέας Κύθνου, Μήλου, Πάρου, Νάξου, Τήνου, Μυκόνου, Άνδρου, Θήρας). ** Mε την υποχρέωση τυχόν κατανομής στις υπόλοιπες Π.Ε (Κω, Καρπάθου και Καλύμνου)

4 15788 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η ημερομηνία κατάθεσης εγγυητικών επιστολών για την καλλιεργητική περίοδο παρατείνεται από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (20 Ιουνίου 2015) έως και τις 30 Ιουνίου Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σύμφωνα με την υπ αριθμ. 3714/110476/ υπουργική απόφαση όπως κάθε φορά ισχύει. Επισημαίνεται ότι η μη εκτέλεση ορισμένων εγκεκρι μένων μέτρων/δράσεων στη διάρκεια της αμπελουργι κής περιόδου , και η μη σύσταση τραπεζικής εγγύησης για τις δράσεις αυτές, θα επισύρει τις κυ ρώσεις που προβλέπονται στην ανωτέρω υπουργική απόφαση. Οι ποικιλίες Τσάπουρνο στην Π.Ε. Κιλκίς και Κοτσιφο λιάτικο στις Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λα σιθίου επιτρέπεται να συμμετέχουν μόνο στις δράσεις: i) εκρίζωση/αναφύτευση με άλλη ποικιλία ii) επανεμβολιασμός Οι Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) που ανήκουν στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερε άς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης οι οποίες δεν ταξινομούνται ως «λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες» χρηματοδο τούνται από την Ε.Ε. στο 50% του πραγματικού κόστους του προγράμματος, αντί του 75% που ισχύει για τις υπόλοιπες Π.Ε. Οι Π.Ε. έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν στο Πρό γραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής επιπλέον στρέμματα των κατανεμηθέντων, χωρίς να υπερβούν το κατανεμηθέν ποσό που τους αναλογεί, άλλως θα φέρουν ακέραια την ευθύνη για την αδυναμία καταβο λής των συγκεκριμένων ενισχύσεων στους παραγωγούς της περιοχής τους. Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Αριθμ (3) Αύξηση αριθμού ημερών εκτός έδρας υπαλλήλου του Δήμου Καβάλας για το έτος Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθ. 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α / ) και ειδικότερα το άρθρο 24 αυτού. 3. Την υπ αριθμ. πρωτ / (Εγκύκλιο 41) και την υπ αριθμ. πρωτ / (Εγκύκλιο 60) του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης. 4. Του άρθ. 2 παρ. 3 του Ν. 2685/99 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρά τειας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 9 του Ν. 3833/10,όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 49 του Ν. 3871/2010 και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 27 του Ν. 4024/ Του άρθ. 25 παρ. 6 του Ν. 2738/99 «Συλλογικές Δια πραγματεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις». 6. Του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 7. Του άρθ. 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005, το οποίο ρυθμίζει τον έλεγχο των δαπανών. 8. Την υπ αριθμ. 2/54865/0022/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 9. Την υπ αριθμ. 8658/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης 10. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Δήμου Καβάλας σχετικά με την αύξηση αριθμού ημερών εκτός έδρας πέραν του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου κατά είκοσι (20) ημέρες για το έτος 2015 για τον υπάλληλο Παπακοσμά Γεώργιο,τακτικό υπάλληλο του Δήμου Κα βάλας, κλάδου ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων,στον οποίο ανατέθηκαν με την υπ αριθμ. 2289/ απόφαση Δημάρχου, παράλληλα με τα καθήκοντα του,τα καθή κοντα του οδηγού Δημάρχου και των υπαλλήλων που υπάγονται απ ευθείας σε αυτόν, εάν λάβουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι η Δήμαρχος Καβάλας πρέπει να μετακινείται προκειμένου να παρευρεθεί στις κατωτέρω επιτροπές: Α. Ως Πρόεδρος στην ΚΕΔΕ Επιτροπή Ισότητας Φύ λων Β. Ως Αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. της ΠΕΔ Γ. Ως Αντιπρόεδρος στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΕΔ Δ. Ως Αντιπρόεδρος στη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ Ε. Ως τακτικό μέλος στην Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ της Περιφέρειας ΑΜΘ ΣΤ. Ως μέλος της ΚΕΔΕ Ζ. Ως μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ στην αντιπροσωπεία στο Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η. Ως μέλος στην ΚΕΔΕ Επιτροπή Υγείας και Κοι νωνικής Πρόνοιας. Θ. Ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Παρα κολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΜΘ Την υπ αριθμ / βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Καβάλας. 12. Την υπ αριθμ. 4 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της (ΦΕΚ 24/Α / ) «Αποδοχή παραιτή σεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας». 13. Τις διατάξεις του άρθ. 56 του Ν 4257/2014 «Επείγου σες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την αύξηση κατά είκοσι (20) ημέρες για το έτος 2015 του ανώτατου ορίου του αριθμού των ημερών των εκτός έδρας, πέραν αυτών που εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ. 8658/ (ΦΕΚ 575/Β / ) απόφα ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, για υπάλληλο του Δήμου Καβάλας, κλάδου ΔΕ29 Οδηγού Αυτοκινήτων, που θα μετακινη θεί εκτός έδρας για τις απαραίτητες μετακινήσεις της Δημάρχου Καβάλας.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη σε βά ρος του προϋπ. του Δήμου Καβάλας οικ. έτους 2015 ύψους: 5.600,00 (ΚΑ ). Καβάλα, 24 Ιουνίου 2015 Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ Αριθμ /2844 (4) Έγκριση υπέρβασης του ανώτατου ορίου των εξήντα (60) ημερών κίνησης εκτός έδρας, ενός υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Οδηγών της Π.Ε. Κορινθίας Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έτος Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2685/1999 «κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρατείας». 3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 25 του Ν. 2738/ 1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Δι οίκηση κ.λπ.». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/ τ.α / ) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιο νομικής κρίσης». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.Α / ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α / ). 8. Την πράξη 4 της 6ης του Υπουργικού Συμ βουλίου (ΦΕΚ 24/τ.Α / ). 9. Την υπ αριθμ /2521/ (ΦΕΚ 2979/τ.Β / ) απόφασή μας με θέμα «Καθορισμός ανώτα του ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφέρεια Πελοπον νήσου έτους 2014 και εφεξής» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε με τις αριθμ /6555/ (ΦΕΚ 3276/τ.Β / ) και 23394/1461/ (ΦΕΚ 752/ τ.β / ) όμοιες αποφάσεις μας. 10. Το υπ αριθμ /24583/ έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Πελοποννήσου με το συνημμένο σ αυτό αριθμ /2754/ έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφ. Ενό τητας Κορινθίας με το οποίο υποβάλλεται αίτημα για την υπέρβαση του ανώτατου ορίου για το έτος 2015, των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας ενός υπαλλή λου κλάδου ΔΕ Οδηγών που υπηρετεί στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας, διότι τούτο κρίνεται απαραίτητο λόγω της φύσης της εργασίας του προκει μένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες μετακίνησης του Περιφερειάρχη που προκύπτουν από το πρόγραμμα των καθηκόντων του καθώς και από έκτακτα γεγονότα ενόψει της θερινής και χειμερινής περιόδου (αντιπυρική προστασία, πυρκαγιές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, επιθε ωρήσεις έργων κ.λπ.) και δεδομένου ότι ο αριθμός των εξήντα (60) ημερών κίνησης εκτός έδρας πλησιάζει να εξαντληθεί. 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης θα προκληθεί δαπάνη η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποφασίζουμε: Αυξάνουμε για το έτος 2015 κατά είκοσι (20) τις ημέ ρες μετακίνησης εκτός έδρας, πέραν του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ έτος εξήντα (60) ημερών, με δικαίωμα αποζημίωσης, για έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Οδηγών που υπηρετεί στο Γραφείο Αντιπεριφερει άρχη Π.Ε. Κορινθίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τις αυξημένες ανάγκες μετακίνησης του Περιφερειάρχη που προκύπτουν από το πρόγραμμα των καθηκόντων του καθώς και από έκτακτα γεγονότα ενόψει της θερινής και χειμερινής περιόδου (αντιπυρική προστασία, πυρκαγιές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, επιθεωρήσεις έργων κ.λπ.) και δεδομένου ότι ο αριθμός των εξήντα (60) ημερών κίνησης εκτός έδρας πλησιάζει να εξαντληθεί. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ποσού 195,60 η οποία θα καλυφθεί από την πίστωση ύψους ,00 που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2015 της Περιφέρειας Πελο ποννήσου Π.Ε. Κορινθίας στον Κ.Α.Ε Τρίπολη, 26 Ιουνίου 2015 Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ / (5) Έγκριση μεταβίβασης λόγω δωρεάς, της άδειας ιδρύσε ως και λειτουργίας του Ιδιωτικού Μουσικού εκπαιδευ τηρίου: «ΩΔΕΙΟ ΑΛΕΝΑΣ ΡΕΝΤΖΕΓΙΟΒΑ», στην Αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επω νυμία: «Ίδρυμα προαγωγής και προβολής της Μουσι κής Παιδείας στην Κρήτη» και με το διακριτικό τίτ λο: «ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ». Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 94, παρ. 4, εδ. 28 και του άρθρου 95, παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α /2010), β. του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο ρούντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α /1976) και του Β.δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α /1966), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 1597/1986 (ΦΕΚ 68 Α ), γ. του άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις», δ. την υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/ υπουρ γική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για

6 15790 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β /2004), ε. την υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/ από φαση (ΦΕΚ 123/Β / ) «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων», στ. την υπ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β /2011) «Διεκπεραίωση και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγη σης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης». 2. Τις υπ αριθμ. πρωτ / (45655/ ) αιτήσεις της Αλένα Ρεντζέγιοβα του Γίρι, προέδρου και εκπροσώπου της Αστικής Εταιρείας, με τα συνημμένα δικαιολογητικά, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε τη μεταβίβαση λόγω δωρεάς, της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας του Ιδιωτικού Μουσικού εκ παιδευτηρίου: «ΩΔΕΙΟ ΑΛΕΝΑΣ ΡΕΝΤΖΕΓΙΟΒΑ», στην Αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία: «Ίδρυμα προαγωγής και προβολής της Μου σικής Παιδείας στην Κρήτη» και με το διακριτικό τίτλο: «ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ», το οποίο λειτουργεί με δαπάνες της ως άνω αστικής εταιρείας στην ίδια δι εύθυνση, επί των οδών Γ. Παρδάλη και Ρήγα Φεραίου στον Άγιο Μηνά στην πόλη του Ηρακλείου και θα έχει την επωνυμία «ΩΔΕΙΟ ΑΛΕΝΑΣ ΡΕΝΤΖΕΓΙΟΒΑ». 2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου. Ηράκλειο, 11 Ιουνίου 2015 Ο Δήμαρχος ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ Αριθμ / (6) Τροποποίηση της άδειας ίδρυσης καν λειτουργίας Ωδεί ου με την προσθήκη νέων τμημάτων: Σχολή Ανώτε ρων Θεωρητικών Μαθημάτων και Σύνθεσης, Σαξοφώ νου, Διεύθυνσης Ορχήστρας, Διεύθυνσης Χορωδίας στον Μουσικό Σύλλογο «ΑΠΟΛΛΩΝ». Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 94, παρ. 4, εδ. 28 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α /2010), β. του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο ρούντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α /1976) και του Β.δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α /1966), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 1597/1986 (ΦΕΚ 68 Α ), γ. του άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις», δ. την υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/ από φαση (ΦΕΚ 123/Β / ) «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων», στ. την υπ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β /2011) «Διεκπεραίωση και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγη σης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης». 2. Την υπ αριθμ. πρωτ / αίτηση του Δ/ντή του Ωδείου του μουσικού Συλλόγου «ΑΠΟΛΛΩΝ», Λεωνίδα Τζωρτζάκη, με τα συνημμένα δικαιολογητικά, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την προσθήκη των παρακάτω τμημάτων στο Ωδείο του Μουσικού Συλλόγου «ΑΠΟΛΛΩΝ», ώστε αυτά να λειτουργήσουν από το ερχόμενο σχολικό έτος , κατόπιν αίτησης του εν λόγω Ωδείου: 1. Σχολή Σαξοφώνου. 2. Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων και Σύν θεσης με τμήματα: 1. ωδικής, 2. ενοργάνωσης πνευστών οργάνων, 3. αρ μονίας, 4. αντίστιξης, 5. φυγής, 6. σύνθεσης 3. Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας 4. Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας 1. Σχολή Μονωδίας με τμήματα: α. μονωδίας, β. μελοδραματικής. Το Ωδείο θα λειτουργεί στο εξής τις παρακάτω σχο λές και τμήματα: α. Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων και Σύν θεσης με τμήματα: 1. ωδικής, 2. ενοργάνωσης πνευστών οργάνων, 3. αρ μονίας, 4. αντίστιξης, 5. φυγής, 6. σύνθεσης β. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα: 1. πλήκτρων, 2. εγχόρδων, 3. πνευστών, 4. κρουστών οργάνων, 5. κλαβικύμβαλου (τσέμπαλο), 6. κλασικής κι θάρας γ. Σχολή Μονωδίας με τμήματα: 1. μονωδίας, 2. μελοδραματικής δ. Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής ε. Σχολή Σαξοφώνου στ. Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας ζ. Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας. 3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου. Ηράκλειο, 10 Ιουνίου 2015 Ο Δήμαρχος ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ

7

8 15792 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX