Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΣΜΑΝΛΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΣΜΑΝΛΙ"

Transcript

1 Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΣΜΑΝΛΙ Π. Κασάπη 1 και Ι. Ισπικούδης 2 1 Ν. Πλάγια Χαλκιδικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Σχολή ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), , Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η απόκτηση της γνώσης για τη σχέση του τοπίου µε την παράδοση και τα τοπικά έθιµα σε µια περιοχή, συµβάλλει στη διατήρηση ευαίσθητων τοπίων που απειλούνται άµεσα µε υποβάθµιση ή και εξαφάνιση. Η αναγνώριση, απογραφή και αξιολόγηση των πολιτισµικών τοπίων συµβάλλουν στην ανάδειξη της πολιτισµικής κληρονοµιάς, προσφέρουν σηµαντικές πληροφορίες για την αξιοποίηση και τη µελλοντική διαχείριση των φυσικών και των πολιτισµικών πόρων µιας περιοχής, στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανάλυση, η ερµηνεία και η αξιολόγηση του τοπίου στον οικισµό Οσµανλί, ο οποίος ανήκε στα Χασικοχώρια ή Χάσια του Νοµού Χαλκιδικής κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας και υπαγόταν στο ταµείο του αυτοκρατορικού οίκου. Λέξεις κλειδιά: Αξιολόγηση τοπίου, ποικιλοµορφία, φυσικό περιβάλλον, ποιότητα ζωής. THE ENVIRONMENTAL EDUCATION AND THE PUBLIC AWARENESS THROUGH MAINTENANCE OF CULTURAL LANDSCAPE: THE CASE OF OSMANLIS P. Kasapi 1 and Ι. Ispikoudis 2 1 N. Plagia Halkidikis, Halkidiki, 2 Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Forestry and Natural Environment, Laboratory of Rangeland Ecology (286), , Thessaloniki ABSTRACT The acquisition of knowledge for the relation of landscape with the tradition and the local customs in a region, contributes in the maintenance of sensitive landscapes that are threatened immediately with degradation or even disappearance. The recognition, inventory and evaluation of cultural landscapes contribute in the appointment of cultural heritage, offer important information on the exploitation and the future management of the natural and cultural resources of a region, in the aid of local development, as well as in the environmental education and the sensitization of public. The aim of this study was the analysis, the interpretation and the evaluation of the landscape of the settlement Osmanli, which belonged in Chasikochoria or Chasia of Prefecture of Chalkidiki at the period of Ottoman domination and been governed in the fund of imperial house. Keywords: Landscape evaluation, diversity, natural environment, quality of life

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το τοπίο είναι ένα ενιαίο και µοναδικό σύνολο, το οποίο περιλαµβάνει φυσικά, γεωµορφολογικά, βιολογικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά, άρρηκτα συνδεδεµένα µεταξύ τους. Σαφείς και αρµονικοί συσχετισµοί µεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος και της τοπικής πολιτισµικής προσαρµογής, έχουν ως αποτέλεσµα το σχηµατισµό τυπικών διαρθρώσεων οικισµών, οδικού δικτύου, χρήσεων γης και επιφανειακών δοµών που χαρακτηρίζουν τα παραδοσιακά-πολιτισµικά τοπία (Antrop 1997). Τις τελευταίες δεκαετίες, τα πολιτισµικά τοπία της χώρας, κυρίως λόγω των κοινωνικοοικονοµικών αλλαγών που συντελούνται, υπόκεινται σε σηµαντικές µεταβολές ως προς τη µορφή και τη δοµή τους, τείνοντας να χάσουν την ποικιλοµορφία τους (Bankov 1998, Χουβαρδάς 2007, Chouvardas et al. 2009). Η αναγνώριση των χρήσεων γης, η απογραφή, η ερµηνεία και η αξιολόγηση του πολιτισµικού τοπίου καθορίζουν τη διαχείριση των φυσικών και πολιτισµικών πόρων και µέσω των προγραµµάτων ευαισθητοποίησης-ενηµέρωσης και εκπαίδευσης του κοινού διασφαλίζουν τη διατήρηση των πολιτισµικών τοπίων και την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση, όπως και ο οικοτουρισµός είναι ήπιες µορφές τουρισµού και αποτελούν υποκατηγορίες του αειφορικού τουρισµού. Ο αειφορικός τουρισµός, όπως ορίζεται από τον Ceballos-Lascurain (1996), είναι «ο τουρισµός που αναπτύσσεται και διαχειρίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι τουριστικές δραστηριότητες, οι οποίες κατά κάποιο τρόπο εστιάζονται σε κληρονοµικές πηγές (είτε φυσικές, είτε πολιτισµικές), να συνεχίζονται έπ αόριστο». Η εφαρµογή και η ανάπτυξη του οικοτουρισµού στα πολιτισµικά τοπία προάγει την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση των επισκεπτών και τη διαχείριση του περιβάλλοντος µε βιώσιµο τρόπο. Η δυσκολία αναπλήρωσης της απώλειας των πολιτισµικών τοπίων, τονίζει την αναγκαιότητα της αναγνώρισης, της καταγραφής και της αξιολόγησης τους. Σκοποί της εργασίας αυτής είναι η ανάλυση, η ερµηνεία, η αξιολόγηση και η αναγνώριση του πολιτισµικού τοπίου Οσµανλί µε στόχο την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση του κοινού. 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Το Οσµανλί βρίσκεται στο Νοµό Χαλκιδικής στην Κεντρική Μακεδονία. Ως περιοχή έρευνας θεωρήθηκαν τα Χασικοχώρια, µε κύριο άξονα τον οικισµό Οσµανλί, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή του ήµου Νέας Προποντίδας του Νοµού Χαλκιδικής, ανήκει στο δηµοτικό διαµέρισµα Νέας Τενέδου και απαντάται σε υψόµετρο 266 m. Το Οσµανλί οφείλει το όνοµα του στους Οθωµανούς κατοίκους (Osmanli=Οθωµανός-Οθωµανικός) που εγκαταστάθηκαν και δραστηριοποιήθηκαν στην περιοχή µέχρι την έλευση των προσφύγων-χριστιανών, οι οποίοι συνέχισαν τη διατήρηση των χρήσεων γης, διαµορφώνοντας κατά την επιβίωση τους ένα πρότυπο αγροδασολιβαδικό σύστηµα, µε χαρακτηριστικές δραστηριότητες (κτηνοτροφία, γεωργία). Η περιοχή έρευνας δοµείται από µεσοζωικούς ασβεστόλιθους και γρανίτεςγρανοδιορίτες που καλύπτονται από Νεογενείς και Τεταρτογενείς αποθέσεις σηµαντικού πάχους. Το κλίµα είναι ύφυγρο µε ήπιο χειµώνα (Γιαννετάκη και συν. 2006). Η βλάστηση ανήκει στις υποζώνες Olea Ceratonion και Quercion ilicis. Τα κυρίαρχα είδη και τα είδη που καλλιεργούνται στην περιοχή έρευνας είναι: Broussonetia papyrifera, Morus alba, Celtis australis, Pyrus amygdaliformis, Ficus carica, Olea europea και Quercus coccifera. Για την αναγνώριση, ανάλυση και αξιολόγηση του τοπίου της περιοχής έρευνας και για την ερµηνεία συµβάντων και διεργασιών του παρελθόντος, ερευνήθηκαν πληροφορίες και δεδοµένα (Rackham 1986, Ισπικουδης και Σιόλιου 2004) όπως: Αρχαιολογία του τοπίου, δηλαδή µελέτη στοιχείων ορατών στην επιφάνεια της γης (ίχνη καλλιεργειών ή άλλων

3 δραστηριοτήτων, πεζούλες, µύλοι, δριστέλες-νεροτριβές κλπ.). Βλάστηση, είδη φυτών και εµφάνιση δέντρων: σύνθεση, ετήσιοι δακτύλιοι, τρόπος ανάπτυξης, τρόπος χειρισµού τους. Ετυµολογία τοπωνυµίων. Γραπτά αρχεία, χάρτες κ.λπ. Συνεντεύξεις και προφορικές µαρτυρίες γεροντότερων που έδωσαν χρήσιµες πληροφορίες για τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Μελετήθηκαν τα στοιχεία που είναι ορατά στην επιφάνεια της γης (ίχνη καλλιεργειών και άλλων δραστηριοτήτων), ερµηνεύθηκαν οι ετυµολογίες των τοπωνυµίων που έδωσαν πολύτιµες πληροφορίες για την ερµηνεία διεργασιών του παρελθόντος. Για την οπτική ανάλυση και αξιολόγηση του τοπίου χρησιµοποιήθηκαν τοπογραφικοί χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ), κλίµακας 1: Αρχικά αξιολογήθηκε τόσο η ποιότητα του τοπίου των Χασικοχωρίων ως σύνολο, όσο και η µονάδα του τοπίου του Οσµανλί, από άποψη οικολογικής λειτουργίας, αισθητικής αξίας και προσφοράς τους για αναψυχή. Η αξιολόγηση αυτή έγινε µε τη βαθµολόγηση της µονάδας τοπίου και του συνόλου του τοπίου µε τη χρήση δυο οµάδων κριτηρίων (Ισπικούδης και συν. 2003). 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Στην ιστορία της Χαλκιδικής καταγράφονται πολλές επιδροµές πειρατών στα παράλια της έως και τον 19 ο αιώνα. Οι πειρατές, Μουσουλµάνοι και Χριστιανοί, δεν επιτίθονταν µόνο στα πλοία, αλλά αποβίβαζαν άνδρες στα παράλια, οι οποίοι άρπαζαν εµπορεύµατα, σοδειές και ζώα. Αποτέλεσµα της πειρατείας ήταν να πληγεί η ναυτιλία, το εµπόριο, αλλά και οι παράκτιοι πληθυσµοί. Έτσι, επηρεάστηκε η δοµή, η µορφή, η θέση και η πυκνότητα του δικτύου των οικισµών, µε αντίκτυπο στην οργάνωση τους σε µέρη που ήταν δυσδιάκριτα από τους πειρατές. Σε παρόµοια θέση βρίσκεται και η περιοχή έρευνας που είναι δυσδιάκριτη από τη θάλασσα, αλλά ταυτόχρονα ελέγχει το Θερµαϊκό και τον κόλπο της Κασσάνδρας. Επίσης προτιµήθηκαν οι ορεινές περιοχές έναντι των παραλίων, διότι υπήρχαν ελώδεις εκτάσεις (ελονοσία) και µετόχια των ιερών µονών του Αγίου όρους που περιόριζαν τις ελεύθερες καλλιεργήσιµες εκτάσεις. Στο τέλος του 19 ου αιώνα, η οργάνωση της αγροτικής κοινωνίας είναι τέτοια, ώστε να ανταποκρίνεται στις δυσκολίες που παρουσιάζει ο τόπος λόγω κυρίως της γεωµορφολογίας του και του ελλιπούς δικτύου µεταφορών. Ο πληθυσµός περιελάµβανε Χριστιανούς και Μουσουλµάνους και ήταν κατανεµηµένος σε οικισµούς, µετόχια και µαχαλάδες. (Πίνακας 1). Πίνακας 1: Μουσουλµανικός (1912) και προσφυγικός πληθυσµός (1928) στην περιοχή των Χασικοχωρίων Χωριά Νοµού Χαλκιδικής Παλαιό όνοµα Νέο όνοµα Μουσουλµάνοι Χριστιανοί (πρόσφυγες) Osmanli Νερόµυλος -(δεν υπάρχει σαφής 250 αριθµός) Barakli Νέα Κερασιά Tilkili Πετράλωνα Davoudli Ελαιοχώρια Doborlou Ελαιοχώρια Akbounar Μικρός Βάβδος 6 - Bajalan Μικράλωνα Avanli Πρινοχώρι 51 - Roum Sirt Αγ. Παντελεήµων 47 - Karkara Σήµαντρα

4 Το Οσµανλί ανήκε σε µια οµάδα χωριών της Χαλκιδικής, τα Χασικοχώρια ή Χάσια, τα 15 ελευθεροχώρια που σύµφωνα µε το Γάλλο περιηγητή P. Belon υπάγονταν απευθείας στο χαζνεϊ χασέ, το ταµείο του αυτοκρατορικού οίκου και βρισκόταν Ν της περιοχής των Μαδεµοχωρίων, δηλαδή τα Χασικοχώρια περιελάµβαναν όλα τα «ήµερα βουνά», όπως ονόµαζαν τα καλλιεργήσιµα υψώµατα και την περιοχή που εκτείνεται ως τον Τορωναίο και ως το Θερµαϊκό κόλπο (Κασάπη 2007), (Εικόνα 1). Εικόνα1. Χάρτης µε τις οµάδες χωριών. Κατά τις επιτόπιες παρατηρήσεις στο Οσµανλί, εντοπίστηκαν καλλιέργειες και πεζούλες και βρέθηκαν ερείπια, αλλά και ακέραιο κοµµάτι του οικισµού σε πολύ καλή κατάσταση που µαρτυρεί την τεχνοτροπία και τη διαρρύθµιση των οικηµάτων. Τα οικήµατα που απαντώνται στον οικισµό είναι µονώροφα, µε παράθυρα και πόρτες που έχουν σχήµα καµάρας (Βυζαντινή-Οθωµανική αρχιτεκτονική). Επίσης ο διαχωρισµός των τοίχων γινόταν µε την κατασκευή του τσατµά, ο οποίος κατασκευαζόταν από λάσπη και καλάµια, εξαιτίας προφανώς της ύπαρξης ρεµάτων, της περιορισµένης ξυλείας και της δύσκολης µεταφοράς των ξύλων από άλλες περιοχές, καθώς και της οικονοµικής δυσπραγίας. Η κατασκευή της στέγης γινόταν από αγριδιές (στήριζαν τη σκεπή), καλάµι (καρφωνόταν πάνω σε λεπτά ξύλα, τις µαχές που ξεκινούσαν από το κορφάρι της σκεπής) και κεραµίδι τούρκικου τύπου. Η πρόσοψη των σπιτιών ήταν συνήθως ανοικτή, µ ένα χαγιάτι και τα σπίτια σχηµάτιζαν σειρές. Κάθε σπίτι είχε την αυλή του που φράζονταν συνήθως µε τοίχο ψηλό (περίγυρος) και πόρτα µεγάλη δίφυλλη ξύλινη µε µάνταλο (περάτι). Η αυλή χρησιµοποιούνταν για ασχολίες από τους κατοίκους του Οσµανλί (Μουσουλµάνοι), όπου υπήρχε και ο φούρνος για το ψήσιµο του ψωµιού. Επιπλέον η µορφή της διαχείρισης των δέντρων (πρίνου, µελικοκιάς, ψευδοµουριάς και µουριάς) σε αυτή των κουριζόµενων πιστοποιεί ότι πρόκειται για έναν γεωργοκτηνοτροφικό οικισµό. Σύµφωνα µε τα στοιχεία απογραφής κατά το έτος 1928 (ανταλλαγή προσφύγων- µουσουλµάνων), ο οικισµός Οσµανλί που εντάχθηκε στο δηµοτικό διαµέρισµα Νέας

5 Τενέδου, µετονοµαζόµενος σε Νερόµυλο αριθµεί 70 οικογένειες. Στις καταγραφές της στατιστικής υπηρεσίας από το έτος 1940 και µετά, δεν αναφέρεται η περιοχή έρευνας. Σύµφωνα όµως µε προφορικές µαρτυρίες στον οικισµό διέµεναν κατά χρονικά διαστήµατα εξαιτίας της κτηνοτροφίας (διαχείµαζαν τα κοπάδια) κάτοικοι του χωριού Βάβδου Χαλκιδικής, γι αυτό και σε αντίθεση µε άλλους οικισµούς που κατέρρευσαν (ερηµώθηκαν) αυτός συντηρήθηκε και αρκετά από τα οικήµατα βρίσκονται σε αρκετά καλή κατάσταση ώστε να µπορούµε να αντλήσουµε πληροφορίες για τη διαχείριση και την ανάπτυξη του τοπίου. Η βαθµολογία της αξιολόγησης και τα αποτελέσµατα της οπτικής ανάλυσης ουσιαστικά αποτελούν τις προτάσεις του σχεδιασµού παρέµβασης και βελτίωσης του τοπίου. Το τοπίο των Χασικοχωρίων ως σύνολο και το Οσµανλί ως µονάδα τοπίου αξιολογήθηκαν µε βάση τα κριτήρια αξιολόγησης (Ισπικούδης και συν. 2003). Το τοπίο των Χασικοχωρίων σαν σύνολο αξιολογήθηκε και προέκυψε ο βαθµός 110, ο οποίος είναι υψηλός και αντιστοιχεί, όπως φαίνεται στον πίνακα 2, µε την κατηγορία -Μ ( ιατήρηση-μερική ιατήρηση) των ΟΠΣ (Οπτικοί Ποιοτικοί Στόχοι), που σηµαίνει ότι το τοπίο είναι µεγάλης αξίας. Πίνακας 2. Αξιολόγηση για το Συνολικό Τοπίο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΙ ΑΞΙΑ ΟΠΣ Α ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Π- Β ΜΕΓΑΛΗ -Μ Γ ΜΕΤΡΙΑ Μ -Τ 45-0 ΜΙΚΡΗ Τ-ΜΤ Το Οσµανλί ως µονάδα τοπίου αξιολογήθηκε µε 61 βαθµούς, ο οποίος είναι υψηλός και αντιστοιχεί, όπως φαίνεται και στον πίνακα 3, µε την κατηγορία -Μ των ΟΠΣ, που σηµαίνει ότι το τοπίο είναι µεγάλης αξίας. Πίνακας 3. Αξιολόγηση για τις Μονάδες Τοπίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΙ ΑΞΙΑ ΟΠΣ Α ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Π- Β ΜΕΓΑΛΗ -Μ Γ ΜΕΤΡΙΑ Μ -Τ ΜΙΚΡΗ Τ-ΜΤ Σύµφωνα µε τους παραπάνω πίνακες ο οικισµός Οσµανλί και το συνολικό τοπίο πρέπει να διατηρηθούν ως έχουν και να επιτρέπονται µόνο ελαφρές επεµβάσεις και διαχειριστικές δραστηριότητες που δεν πρέπει να είναι οπτικά εµφανείς. Η περιοχή του οικισµού Οσµανλί που είναι χαρακτηριστικό πολιτισµικό τοπίο που απέχει µικρή απόσταση από το πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης, έχει κυρίως δυο ευρύτερες λειτουργίες να επιτελέσει: την περιβαλλοντική και την κοινωνική. Στην περιβαλλοντική εµπεριέχονται η διατήρηση και προστασία του τοπίου και του περιβάλλοντος και στην κοινωνική η παροχή ευκαιριών αναψυχής. Μέρος της πολιτισµικής κληρονοµιάς στην περιοχή µελέτης, µε τη µορφή της διατήρησης και συνέχισης των παραδοσιακών µεθόδων διαχείρισης της γης έχει χαθεί. Το γεγονός αυτό εκδηλώνεται από την εγκατάλειψη της παραδοσιακής κτηνοτροφίας, την παρουσία ιχνών από πεζούλες, νερόµυλο, αιωνόβιων δέντρων και παραδοσιακές καλλιέργειες. Το πολιτισµικό τοπίο διασώζεται στο κύριο τµήµα που λάµβανε χώρα κατά το παρελθόν ο οικισµός Οσµανλί, εξαιτίας της βόσκησης και της διαχείµασης κοπαδιών, που ανήκουν σε κτηνοτρόφους του Βάβδου Χαλκιδικής. Τα προγράµµατα ερµηνείας του περιβάλλοντος θα ωφελήσουν πρωτίστως το πολιτισµικό τοπίο του Οσµανλί. Οι επισκέπτες θα κατανοήσουν και θα εκτιµήσουν τα στοιχεία της φυσικής και πολιτισµικής κληρονοµιάς και των λοιπών

6 ιδιαιτεροτήτων της περιοχής. Παράλληλα, τα προγράµµατα ερµηνείας θα δηµιουργήσουν το αναγκαίο υπόβαθρο αντίληψης, εκτίµησης, κατανόησης, υποστήριξης και συνδροµής των διαφόρων διαχειριστικών πρωτοβουλιών και υλοποίησης των επιδιωκόµενων στόχων που αφορούν την περιοχή. Από την ερµηνεία του περιβάλλοντος θα ωφελείται και ο επισκέπτηςχρήστης του πολιτισµικού τοπίου του Οσµανλί. Η ωφέλεια συνίσταται στο ότι µέσα από την περιβαλλοντική ενηµέρωση για θέµατα οικολογικά, ιστορικά, πολιτισµικά και κυρίως θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία, την εξέλιξη των οικοσυστηµάτων, τη θέση του ανθρώπου στο οικοσύστηµα και το ρόλο του ως σηµαντικού οικολογικού παράγοντα αποκτά τη γνωστική υποδοµή, η οποία τον βοηθά στην καλύτερη διερεύνηση, εκτίµηση και αντιπαράθεσή του µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, στην πρόβλεψη των δυσµενών συνεπειών ενεργειών και δράσεων και στην ορθή αξιολόγηση προτάσεων και λύσεων. Μέσα από την ανάπτυξη ικανοτήτων παρατήρησης, καταγραφής, ταξινόµησης της ζωής στη φύση, καθώς και δεξιοτήτων διερεύνησης και δράσης γύρω από περιβαλλοντικά θέµατα καλλιεργείται ο ψυχοκινητικός και συναισθηµατικός τοµέας και δηµιουργούνται αξίες, στάσεις και συµπεριφορές φιλικές προς το περιβάλλον. Τέλος καλλιεργούνται τα αισθητικά κριτήρια του επισκέπτη µέσα από τα παραδείγµατα-µαθήµατα που δίνει η αρµονία της φύσης, αλλά και το ιδιαίτερο κάλλος του τοπικού περιβάλλοντος, ενώ η συµµετοχή σε οµάδες ενισχύει την κοινωνικοποίηση του ατόµου. Στα πλαίσια που τέθηκαν ανωτέρω, οι στόχοι της διαχείρισης επικεντρώνονται στη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών αναψυχής και στην περιβαλλοντική ενηµέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού, µέσα από ένα κατάλληλα διαρθρωµένο σύστηµα ερµηνείας του περιβάλλοντος. Πρώτος στόχος: Ο σχεδιασµός, στα πλαίσια προστασίας του τοπίου, καλείται να ανταποκριθεί κατά το δυνατόν στις προσδοκίες των επισκεπτών, µέσα από µια κατάλληλα χωροταξική κατανοµή ευκολιών και δραστηριοτήτων, προσαρµοσµένων στο φυσικό περιβάλλον του τοπίου µε σκοπό την απόκτηση της µέγιστης δυνατής εµπειρίας από τους επισκέπτες. Στα πλαίσια αυτά θα αξιοποιηθούν και θα βελτιωθούν οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις και θα δηµιουργηθούν σε περιορισµένο αριθµό νέες. εύτερος στόχος: Η περιβαλλοντική ενηµέρωση, εκπαίδευση και ευασθητοποίηση του κοινού, µέσα από ένα κατάλληλα διαρθρωµένο σύστηµα ερµηνείας του περιβάλλοντος, που θα είναι διαβαθµισµένο κατά οµάδες-στόχους και αντικείµενο, δοσµένο από εξειδικευµένα προς τούτο άτοµα µε τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων µέσων και τεχνικών. Το γεγονός ότι αυτό αποσκοπείται να γίνει στο πολιτισµικό τοπίο του Οσµανλί είναι µια άριστη επιλογή, καθότι το τοπίο είναι ένα απέραντο εργαστήριο, όπου µπορούν να διαπραγµατευθούν και ερµηνευτούν πάρα πολλά θέµατα, σε άµεση επαφή ανθρώπου και φυσικού αντικειµένου, να αφυπνιστούν συνειδήσεις και να µεταβληθούν συµπεριφορές. Ειδικότερα το πολιτισµικό τοπίο του Οσµανλί µπορεί να διδάξει και να νουθετήσει µέσα από τον κατάλληλο σχεδιασµό περιβαλλοντικής ενηµέρωσης και συστηµάτων ερµηνείας του περιβάλλοντος. Έτσι, ο εν λόγω στόχος έρχεται να συµπληρώσει τον προηγούµενο, διευρύνοντας τον στόχο της αναψυχής προς την κατεύθυνση της προστασίας, παρέχοντας στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης νέες δυνατότητες δραστηριοτήτων, αλλά και ευκαιρίες ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενεργητικής συµµετοχής στα «δρώµενα» του τοπίου και του περιβάλλοντος γενικότερα. Τρίτος στόχος: Η προβολή του πολιτισµικού τοπίου Οσµανλί. εδοµένου ότι το Οσµανλί, ως χώρος αναψυχής και πεδίο περιβαλλοντικής ενηµέρωσης και ερµηνείας, απευθύνεται και είναι ανοικτό σε όλους τους πολίτες, θα πρέπει µετά την υλοποίηση των έργων και την έναρξη των προγραµµάτων ερµηνείας να γνωστοποιηθεί στο κοινό έτσι ώστε οι πολίτες να είναι ενήµεροι των προσφορών και ευκολιών που παρέχει ο χώρος. Αυτό µπορεί να γίνει µε την έκδοση καλαίσθητου έντυπου υλικού, τη γνωστοποίηση στα σχολεία και διαφόρους οικολογικούς και µη φορείς, την προβολή του Οσµανλί µέσα από ενηµερωτικές εκποµπές του

7 ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, τη συµµετοχή µε φωτογραφικό και άλλο έντυπο υλικό σε τοπικές εκθέσεις κ.ά. Τέταρτος στόχος: Τα αυτόχθονα είδη αγροτικών ζώων ως µέσο διαχείρισης του πολιτισµικού τοπίου. Συνδυάζοντας την πολιτική του τοπίου και των χρήσεων γης µε κατάλληλο σχεδιασµό µπορεί να εφαρµοσθεί εκτατική κτηνοτροφία, βασιζόµενη στα ευέλικτα, µικρόσωµα, ανθεκτικά, αυτάρκη και άριστα προσαρµοσµένα ελληνικά είδη, µε σκοπό την αναβάθµιση των εγκαταλειµµένων λιβαδικών οικοσυστηµάτων µε την αύξηση της βιοποικιλότητας, τη διαχείριση των πολιτισµικών τοπίων, την παραγωγή άριστων προϊόντων (Π.Ο.Π. ή βιολογικών), την ανάπτυξη του αγροτουρισµού κλπ. Οι αυτόχθονες φυλές (βοοειδή της φυλής της Συκιάς Χαλκιδικής) είναι δυνατό να αποτελέσουν µέσο διαχείρισης των πολιτισµικών τοπίων, µέτρο αντίστασης στη γενετική ρύπανση και να προάγουν τη διατήρηση της ζώσας κληρονοµιάς µας (Ισπικούδης και συν. 2006). Προτείνεται η δηµιουργία κτηνοτροφικού πάρκου και περιβαλλοντικού κέντρου, όπου θα είναι δυνατή η επιστηµονική έρευνα και µελέτη, καθώς και η υποδοχή, περιήγηση των επισκεπτών, η συµµετοχή τους στη φροντίδα των ζώων και η παρατήρηση τους στο φυσικό τους περιβάλλον. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι Μουσουλµάνοι και έπειτα οι πρόσφυγες διαµόρφωσαν το τοπίο, καλλιεργώντας το, δηµιουργώντας πεζούλες για τις καλλιέργειες τους, αγρολιβαδικά συστήµατα για την κάλυψη των διατροφικών τους αναγκών. Η ευρύτερη περιοχή επωφελείται µέσα από την αποτελεσµατικότερη προστασία του πολιτισµικού τοπίου του Οσµανλί από τους επισκέπτες, ως συνέπεια της περιβαλλοντικής ενηµέρωσης και των προγραµµάτων ερµηνείας του περιβάλλοντος, αλλά και από τον ευρύτερο οικογενειακό και φιλικό κύκλο των επισκεπτών µέσω δευτερογενών επιδράσεων και της ελαχιστοποίησης των κινδύνων πυρκαγιάς. Μέσα από την υλοποίηση του προτεινοµένου σχεδιασµού αναβαθµίζεται το τοπίο και κατ επέκταση και η γύρω περιοχή. Η υλοποίηση προγραµµάτων περιβαλλοντικής ενηµέρωσης και ερµηνείας περιβάλλοντος θα δώσει την ευκαιρία στους µαθητές του πολεοδοµικού συγκροτήµατος αλλά και στους ενήλικες να συµµετάσχουν σ αυτά, αποκοµίζοντας τις ωφέλειες που αναφέρθηκαν προηγουµένως. Η κατανοµή των προτεινόµενων ευκολιών και δραστηριοτήτων αναψυχής, καθώς και η βελτίωση της πρόσβασης στο τοπίο περιµετρικά θα καταστήσει προσιτό το τοπίο σε όλους τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, παρέχοντας τους έτσι τη δυνατότητα αναψυχής αλλά και συµµετοχής στις υπό ανάπτυξη δραστηριότητες. Η απασχόληση εργατών από τη γύρω περιοχή κατά την εκτέλεση των προτεινόµενων έργων, αλλά και µετέπειτα ως φύλακες, βοηθητικό προσωπικό, κ.λπ. αποτελεί ένα πρόσθετο όφελος. Μέσα από την αναβάθµιση του τοπίου και την προβλεπόµενη αύξηση της ζήτησης θα προκύψουν περαιτέρω οικονοµικά οφέλη για τα διάφορα καταστήµατα της ευρύτερης περιοχής (εστιατόρια, καφετερίες, σουβενίρ, κ.λπ.). Η υλοποίηση του προτεινόµενου σχεδιασµού θα δηµιουργήσει διάφορες ευκαιρίες απασχόλησης και εκπαίδευσης. Η ανάπτυξη και υλοποίηση προγραµµάτων ενηµέρωσης και ερµηνείας θα δώσει τη δυνατότητα στους µαθητές της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης να επισκεφθούν την περιοχή και να συµµετάσχουν στα προγράµµατα, ερχόµενοι έτσι σε άµεση επαφή µε το αντικείµενο µελέτης. Το πολιτισµικό τοπίο του Οσµανλί µετά την ολοκλήρωσή του θα µπορέσει να λειτουργήσει ως πιλοτικό πολιτισµικό τοπίο για άλλους ήµους και θα είναι άξιο επίδειξης σε ξένους επισκέπτες.

8 4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Antrop, M. (1997) The concept of traditional landscapes as a base for landscape evaluation and planning. The exaple of Flanders Region. Landscape Urban Plann. 38, Bankov, N. (1998) Dynamics of land cover/use changes in relation to socio-economic conditions in the Psilorites Mountain of Greece. MSc, Mediterranean Agronomic Institute of Chania (M.A.I.Ch.), Chania. 3. Χουβαρδάς,. (2007) Εκτίµηση της διαχρονικής επίδρασης των κτηνοτροφικών συστηµάτων και των χρήσεων γης στα τοπία µε τη χρήση των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (GIS). ιδακτορική ιατριβή. Σχολή ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. 4. Chouvardas, D., Ch. Evangelou, P. Kourakly, I. Ispikoudis and V.P. Papanastasis (2009) Temporal evolution of forest landscapes in relation to socioeconomic changes: the case of Hortiatis watershed in Greece. In the Book: Woodland Cultures in Time and Space: tales from the past, messages for the future. E. Saratsi et al. (eds). Embryo Publications, Athens. Pages Ceballos-Lascurain, H. (1996) Tourism, ecotourism and protected areas. IUCN. Gland, Switzeland and Cambridge, UK. 6. Γιαννετάκη, Γ., Α. Μήτσου, Α. Τζιρίνης, Ι. Καρανίκας, Φ. Καλουδιώτης, Χ, Τσώτσου και Α. Λαζαρίδου, (2006) Γενικό πολεοδοµικό σχέδιο δήµου Τρίγλιας Χαλκιδικής. 7. Rackham, O. (1986) The History of the Countryside: The full fascinating story of Britain s Landscape. J.M. Dent and Sons Itd, Lodon. 8. Ισπικούδης Ι. και Μ. Κ. Σιόλιου (2004) Το πολιτισµικό τοπίο της περιοχής Πορταϊκου- Περτουλίου της Νότιας Πίνδου. Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα-Σειρά II-Τόµος 15- Τεύχος 1/2004, σελ Ισπικούδης Ι.,. Χουβαρδάς και Π. Κουράκλη (2003) Οπτική ανάλυση και αξιολόγηση του τοπίου της περιοχής του Βενέτικου ποταµου. Σελ Πρακτικά 11 ου Πανελλήνιου ασολογικού Συνεδρίου: ασική Πολιτική, Πρεµνοφυή άση, Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος. Αρχαία ΟΛΥΜΠΊΑ, 3 Οκτωβρίου 2003, έκδοση ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Θεσσαλονίκη. 10. Κασάπη Π. (2007) Ανάλυση και αξιολόγηση τοπίου Χαλκιδικής µε σκοπό την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Σελ Πτυχιακή Μελέτη. Τµήµα Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ράµα. 11. Ισπικούδης Ι. Μ.Κ. Σιόλιου,. Ορφανίδου και Γ. Κατσίδης (2006) Αυτόχθονα είδη ως µέσο διαχείρισης πολιτισµικών τοπίων. Σελ Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου: Λιβαδοπονία των Πεδινών και Ηµιορεινών Περιοχών: Μοχλός Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Βόλος, Νοεµβρίου 2004 (Π..Πλατής, Α.Ι. Σφουγγάρης, Θ.Γ. Παπαχρήστου & Α.Ι. ΤσιοντσηςΕπιµ. Έκδοσης). Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων & Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. ηµ. Νο 12. Αθήνα.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 3,4,5 Απριλίου 1998 ιαρκές Συνεδρίου του Συνασπισµού για τη Συνθήκη του Αµστερνταµ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Εισηγητής: Παναγιώτης Λαφαζάνης Α. ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤαΜιτάτατουΨηλορείτη»

«ΤαΜιτάτατουΨηλορείτη» Γυµνάσιο Περάµατος Μυλοποτάµου Σχ. Έτος 2012-13 13 Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «ΤαΜιτάτατουΨηλορείτη» Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Παγώνη Νίτσα, Αντωνάκης Νικόλαος, Σταυριδάκη Μαρία, Παρασχάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ορίζουµε ως αστικές οχλήσεις όλα εκείνα τα στοιχεία του αστικού ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου και τα οποία ενώ έχουν ως σκοπό:

Ορίζουµε ως αστικές οχλήσεις όλα εκείνα τα στοιχεία του αστικού ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου και τα οποία ενώ έχουν ως σκοπό: ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΧΛΗΣΕΙΣ Ορίζουµε ως αστικές οχλήσεις όλα εκείνα τα στοιχεία του αστικού ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου και τα οποία ενώ έχουν ως σκοπό: να καλύψουν διάφορες ανάγκες να ενηµερώσουν και να πληροφορήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις ΙΙΙ Brno 12-03-08

Ασκήσεις ΙΙΙ Brno 12-03-08 Ασκήσεις ΙΙΙ Brno 12-03-08 «Πασχαλινά αυγά» Λεξιλόγιο η ιδιότητα: το χαρακτηριστικό, το γνώρισµα (σ) Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων ποικίλουν. (π) η προσέλκυση: το πλησίασµα, η προσέγγιση (σ) η προσέλκυση-

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών Υπηρεσιών ΠΡΟΣ : Ολους τους ενδιαφερόµενους ΤΜΗΜΑ : Aκίνητης και Κινητής Περιουσίας

ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών Υπηρεσιών ΠΡΟΣ : Ολους τους ενδιαφερόµενους ΤΜΗΜΑ : Aκίνητης και Κινητής Περιουσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 22-6-2015-2015 Τηλ. Κέντρο : 213 2116 100 Αριθµ. Πρωτ. 9916 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών Υπηρεσιών ΠΡΟΣ :

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Η «ανθρωπιά» είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Βιβλίο: «Εµπορικές Εταιρίες» Ν.Κ. Ρόκας Εισαγωγή 1 Η ιδιορρυθµία και η µοναδικότητα του δικαίου των ενώσεων προσώπων στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου συνίσταται κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 1569 Έτος: 1985 ΦΕΚ: Α 183 19851025 Τέθηκε σε ισχύ: 25.10.1985 Ηµ.Υπογραφής: 21.10.1985 Τίτλος ιαµεσολάβηση στις συµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. 1.1 Αρχαίοι χρόνοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. 1.1 Αρχαίοι χρόνοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 1.1 Αρχαίοι χρόνοι Ο νοµός Ροδόπης ο οποίος σήµερα ορίζεται από την οµώνυµη οροσειρά προς Βορρά, από το Θρακικό Πέλαγος προς νότο, από το νοµό Ξάνθης δυτικά και από το νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Αθήνα, 30/12/2014 [Ώρα 18:30 ] ΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Α ΙΑΚΟΠΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΠΑΓΕΤΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ Υ ΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Π.Ο. Πεντέλης - Ν. Μάκρης, ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366 Α. Ο άνθρωπος, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας, δεν είναι ρυθμιστής του κόσμου, παρά διαχειριστής του. Αυτή την παρεξήγηση, που ίσχυε για αιώνες, θέλησε να διαλύσει ο πανεπιστήμων άνθρωπος της Αναγέννησης,

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι Τρίτη 27 Αυγούστου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι Τρίτη 27 Αυγούστου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι Τρίτη 27 Αυγούστου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 813 2. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Σ. Αναστασιάδη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης Aρ.Μητρώου Μ.Π.Α 27156 Σκρά 10, 163 46 Ηλιούπολη Ηλιούπολη 12 Μαρτίου 2012 ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 10 ο ηµοτικό Σχολείο Ηλιούπολης Μυκόνου 34, Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία:

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Η µεγάλη πλειοψηφία των διδασκόντων (73,5) δεν επιλέγει ως ερώτηµα την διατύπωση ορισµών εκ µέρους των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Α.Μ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΊΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΑΡΑΘΙ 234,320.00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης 1 Ιωάννης Κέκερης ασοπόνος Επίτιµος Πρόεδρος Ένωσης ασοπόνων Μακεδονίας Θράκης Μέλος.Σ. Πανελλήνιας Ένωσης ασοπόνων και ιαχειριστών Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Αρναία 16/12/2012 Κα Πρόεδρο Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4Α34Γ-5. Θέµα: Πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού και προσωπικού καθαριότητας µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.

Α Α: 4Α34Γ-5. Θέµα: Πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού και προσωπικού καθαριότητας µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Α Α: 4Α34Γ-5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα: 3-6-2011 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Αριθµ. Πρωτ.:5055 Ταχ. /νση : Βας. Σοφίας 22 Ταχ. Κωδ. : 106 75,Αθήνα Τηλέφωνο : 213-213-9500

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ O εικοστός αιώνας δικαίως χαρακτηρίζεται ως αιώνας των µεγαλύτερων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ: ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩN ΕΠΙΣΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ: ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩN ΕΠΙΣΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. Πειραιάς, 6-12-2010 Αρ. πρωτ. 225 ΟΝΟΜΑ: ΜΕΤΑΞΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ: ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩN ΕΠΙΣΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΙΖ ΣΥΝΟ ΟΣ 2011-2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ MOΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΙΖ ΣΥΝΟ ΟΣ 2011-2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ MOΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΙΖ ΣΥΝΟ ΟΣ 2011-2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ MOΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήµερα, 1 η Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Σάββατο και ώρα 10.00', στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής,

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός και διαχείριση διδακτέας ύλης των θετικών µαθηµάτων της Α Ηµερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14

Καθορισµός και διαχείριση διδακτέας ύλης των θετικών µαθηµάτων της Α Ηµερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Καθορισµός και διαχείριση διδακτέας ύλης των θετικών µαθηµάτων της Α Ηµερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 0- Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη /0 του.σ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ο αγώνας του ΠΑΚ στα χρόνια 1968 1974, ο ρόλος του στη συγκρότηση ενός µαζικού σοσιαλιστικού πολιτικού χώρου και η σηµασία του σήµερα

Ο αγώνας του ΠΑΚ στα χρόνια 1968 1974, ο ρόλος του στη συγκρότηση ενός µαζικού σοσιαλιστικού πολιτικού χώρου και η σηµασία του σήµερα Ο αγώνας του ΠΑΚ στα χρόνια 1968 1974, ο ρόλος του στη συγκρότηση ενός µαζικού σοσιαλιστικού πολιτικού χώρου και η σηµασία του σήµερα Η διακήρυξη της 3 ης του Σεπτέµβρη είναι το αποτέλεσµα επίπονων και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Ειδική ιδακτική και Παιδαγωγικά-Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ηµεροµηνία: 13 / 06 / 05 Τάξη: Β Ενιαίου Λυκείου Ώρα: 7.45π.µ. Σελίδες: 5 ιάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...2

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...2 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...2 Σελ. 1/7 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα : «Στοιχεία Κλωστοϋφαντουργίας» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σκοπός του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Β ΚΥΚΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. ΚΕΙΜΕΝΟ Μάριος Πλωρίτης Νέοι, ναρκωτικά, βία

Β ΚΥΚΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. ΚΕΙΜΕΝΟ Μάριος Πλωρίτης Νέοι, ναρκωτικά, βία Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2006 1 Β ΚΥΚΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Μάριος Πλωρίτης Νέοι, ναρκωτικά, βία Εκείνο που, φοβάµαι, µας απασχολεί σχετικά λιγότερο, είναι το πρόβληµα που βρίσκεται µέσα στο σπίτι

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου Τίτλος: «Ας µιλήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ Ταχ. Κώδ.: 74061 ήµος Αµαρίου Ρεθύµνης. ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Πληροφ.: Β. Φασουλάς Τηλ/νο : 28333 40000-11 FAX : 28333 22246 e-mail: kyaf2006@yahoo.

ΚΑΘΕ Ταχ. Κώδ.: 74061 ήµος Αµαρίου Ρεθύµνης. ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Πληροφ.: Β. Φασουλάς Τηλ/νο : 28333 40000-11 FAX : 28333 22246 e-mail: kyaf2006@yahoo. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Φωτεινή : 7/6/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 307 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣ: Ταχ. /νση: Αγία Φωτεινή ΚΑΘΕ Ταχ. Κώδ.: 74061

Διαβάστε περισσότερα

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6)

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β )

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι., εγγραφές, κύκλοι σπουδών, µαθήµατα. Άρθρο 1 Σπουδαστές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, σελ. 4174 2. Η Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΝΤΑ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΝΤΑ Μηχαήλ Κ. Νομικός Ο Μιχαήλ Νομικός με καταγωγή από την Αμοργό, αρχικά υπήρξε ιδιοκτήτης τυπογραφείου και εκδότης της εφημερίδας στην Αίγυπτο σε διάσημη εφημερίδα. Αφού επέστρεψε στην Ελλάδα το 1882 αγόρασε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 1. Στη Γένεση τα κεφάλαια 2,4β 4,26 προέρχονται από την πηγή: α) Ελωχιμειστική β) Ιαχβιστική γ) Ιερατική δ) Δευτερονομιστική 2. Ποιο ήταν το τελευταίο γραπτό κείμενο του Παύλου; α) Προς Εφεσίους β) Προς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 16MANTAS:Layout 1 6/22/09 3:07 PM Page 195 Παναγιώτης Μαντάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ζαχαρούλα Ταβουλάρη, Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. Θεόδωρος αλαβίκας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Περίληψη Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 1 2 Πίνακας περιεχοµένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισµού... 5 Νοµικό Πλαίσιο... 7 ΜΕΡΟΣ Β

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001 Ο περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων και για τα Συναφή Θέματα Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

Η ΦΙΛΙΑ..!!!  Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Σε γενικές γραµµές φιλία είναι η εθελοντική αλληλεξάρτηση ανάµεσα σε δύο άτοµα, µε απώτερο σκοπό να ικανοποιηθούν συναισθηµατικοί στόχοι των εµπλεκοµένων, η οποία είναι πιθανό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΙΑΛΕΞΗ #5 ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2013-14 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Φυσικών Προσώπων Νέος Νόµος 4110/2013 ΠΑΛΑΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ Κλίµακα Άρθρου 9 του Ν. 2238/94 Εισήχθη µε το Νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 732-30/12-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές. Εγώ καταληστεύω καθημερινά τον πολίτη αυτής της χώρας. Εγώ τον φέρνω κάθε τέλος του μήνα σε απόγνωση, όταν συνειδητοποιεί ότι δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Εγώ τον αναγκάζω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 12 ο πρακτικό της 11-8-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 12 ο πρακτικό της 11-8-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 86/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 12 ο πρακτικό της 11-8-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου Θέμα: «Απολογισμός πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7.1. Περιεχόμενο 1.Κατανόηση Γλώσσας- Ο μαθητής θα κατανοήσει το θέμα που εκφέρεται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ' ΠΕΡΙΟ ΟΣ (ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΣΥΝΟ ΟΣ Γ' ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ξ ' Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 1999 Αθήνα, σήµερα στις 22 Ιανουαρίου 1999, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.35' συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

(Π.Κ Κοινωνικής Επιθεώρησης Νίκαιας:2/11.2.2013)

(Π.Κ Κοινωνικής Επιθεώρησης Νίκαιας:2/11.2.2013) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των εργαζοµένων πιστοποιηµένων Φορτοεκφορτωτών στην Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών (Π.Κ Κοινωνικής Επιθεώρησης Νίκαιας:2/11.2.2013) Σήµερα την 10/1/2013 στη Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική

Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική εποχή Παρά τους διαρκείς πολέµους και το κλίµα σχετικής ανασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Έρευνα:

Διπλωματική Εργασία. Έρευνα: Διπλωματική Εργασία Έρευνα: Συστήματα επιλογής προσωπικού σε εταιρείες τεχνολογικά αναπτυγμένες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελούν θεμελιώδη θεσµό του δηµόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Π.Κ. 30/4-10-2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6859, 6893 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο ηµοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Άπαντα τα Α.Ε.Ι. Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Άπαντα τα Α.Ε.Ι. Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Πληροφορίες: Α. Εμμανουήλ Θεσσαλονίκη, 13-07- 2011 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ. : 2310 99 5190 Fax: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά

Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά Εκπαιδευτική και κοινωνική πραγµατικότητα: µέτωπα διαπραγµάτευσης και δράσης στους νοµούς Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής και κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 2014 Α1. Ο δοκιµιογράφος αναφέρεται στην έννοια του ανθρωπισµού. Αρχικά, παραδίδει τον ορισµό της έννοιας επιχειρώντας και µια διαχρονική προσέγγιση του όρου. Στη συνέχεια, περιγράφει τις ιδιότητες του

Διαβάστε περισσότερα

2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών

2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών 2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών Περίληψη Το Υπουργείο Οικονοµικών έχει κατορθώσει να µειώσει τους πραγµατικούς µας µισθούς, συνδυάζοντας την επίδραση των ακολούθων γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28 / 5 / 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Αρδανίου στο τµήµα 15.8 της Εγνατίας Οδού» Μάιος 2010 K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\2010_Αρδάνιο_4862\Tefhi\MAPS_4862.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία επίδοσης της 033149 πρόσκλησης στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής η 9/7/2015. Ηµεροµηνία συνεδρίασης : 13 Ιουλίου 2015

Ηµεροµηνία επίδοσης της 033149 πρόσκλησης στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής η 9/7/2015. Ηµεροµηνία συνεδρίασης : 13 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΟΝΑ Α Γ' ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το βιβλίο πρακτικών της Οικονοµικής Επιτροπής της 36ης

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Διαγώνισμα Έκφρασης Έκθεσης Α Λυκείου Όνομα: Επώνυμο: Τμήμα: Ημερομηνία: 13.04.2014 Κείμενο Α O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Ανησυχώντας για την απειρία των παιδιών τους, που μπαίνουν στον κόσμο των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΣΤ. Πέµπτη 16 Φεβρουαρίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΣΤ. Πέµπτη 16 Φεβρουαρίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΣΤ Πέµπτη 16 Φεβρουαρίου 2012 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. 'Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ.ε.μπεντενιώτη, σελ. 5516 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Α. KEIMENO Γιώργος Ιωάννου, Το Γάλα (απόσπασµα)

Α. KEIMENO Γιώργος Ιωάννου, Το Γάλα (απόσπασµα) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Α. KEIMENO Γιώργος Ιωάννου, Το Γάλα (απόσπασµα) Γάλα έχω χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής Μονάδας

http://www.gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής Μονάδας ηµητρακόπουλος Γιώργος Πρόεδρος του Συλλόγου της Νίκαιας Υποψήφιος Αιρετός ΠΥΣΠΕ / ΚΥΣΠΕ Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις προσφυγές για την προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών

Τρεις προσφυγές για την προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 558 ΣΗΜΕΡΑ Ουδείς αμφισβητεί ότι με τις αλλεπάλληλες κυβερνητικές αποφάσεις διέλυσαν την αγορά ακινήτων. Η τεκμηρίωση του γεγονότος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛZ Τρίτη 16 Σεπτεµβριου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛZ Τρίτη 16 Σεπτεµβριου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛZ Τρίτη 16 Σεπτεµβριου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2923, 2974 2. Επί διαδικαστικού θέµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1940-1974

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1940-1974 ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1940-1974 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΙΤΣΑΣ 1340200400332 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:ΚΑΘ. Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠ.ΚΑΘ.Θ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ:Ε.Κ.Π.Α ΣΧΟΛΗ:Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ:ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Συνάντηση εργασίας ΣΕΒΕ µε τον Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη ρόσο ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Η πορεία του ελληνικού εξαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 22138 ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΙΕΥ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Χάκκας. Το Ψαράκι της γυάλας

Μάριος Χάκκας. Το Ψαράκι της γυάλας Μάριος Χάκκας Το Ψαράκι της γυάλας 1. Γραμματολογικά: Το διήγημα Το ψαράκι της γυάλας πρωτοδημοσιεύτηκε το 1971 μαζί με άλλα δύο διηγήματα, Ένα κορίτσι και ο Γιάννης το θεριό μυρμήγκι, στο συλλογικό τόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 590/1968 "Περί κανονισµού υγιεινής και ασφαλείας των εις τα εργοστάσια και εργαστήρια κατασκευής συσσωρευτών µολύβδου εργαζοµένων"

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 590/1968 Περί κανονισµού υγιεινής και ασφαλείας των εις τα εργοστάσια και εργαστήρια κατασκευής συσσωρευτών µολύβδου εργαζοµένων ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 590/1968 "Περί κανονισµού υγιεινής και ασφαλείας των εις τα εργοστάσια και εργαστήρια κατασκευής συσσωρευτών µολύβδου εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 199/Α/19-9-1968) Έχοντες υπ' όψει: 1. Τας διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Ιστορία ΙΙ». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2008-2009 ΦΛΩΡΙΝΑ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Άρθρο 1ο Ο παρών κανονισµός άρδευσης αφορά στην άρδευση των κτηµάτων της περιοχής, που βρίσκονται στα όρια του ήµου Αµφίπολης, που εξυπηρετούνται από τα νερά που διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο αναλφαβητισμός ως σύγχρονο πρόβλημα

Ο αναλφαβητισμός ως σύγχρονο πρόβλημα ΚΕΙΜΕΝΟ 1 ο Ο αναλφαβητισμός ως σύγχρονο πρόβλημα 1 Ο σύγχρονος πολιτισμός, παρ όλη τη διάδοση της εικόνας ως μέσου έκφρασης και πληροφόρησης, παραμένει γραπτός πολιτισμός. Ιδιαίτερα οι νέες τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΡΕΥΝΑ 6487/18-5-2001] Θέµα: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

3 Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 2014 24 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

3 Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 2014 24 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 2014 24 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 3 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 24 ης Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Ιανουαρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθμ. πρωτ. 1914 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 184(Ι)/2002 Ο περί Σκύλων Νόµος του 2002, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα